Page 1

_________________________________________________________________________________________

Faktury zaliczkowe w enova na przełomie 2010 i 2011 (wersja 1.0)

Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: handel@enova.pl

1


Spis treści 1

2

Zmiany w ustawodawstwie .........................................................................................................3 1.1

Nowelizacja ustawy o VAT a faktury zaliczkowe ...................................................................3

1.2

Nowelizacja rozporządzenia .................................................................................................3

1.3

Wątpliwości interpretacyjne ................................................................................................4

1.3.1

Sposób prezentacji danych dotyczących zamówienia ...................................................4

1.3.2

Wystawienie tzw. faktury koocowej .............................................................................4

Faktury zaliczkowe w enova ........................................................................................................5 2.1

Zmiana stawki VAT na kartotece towarowej ........................................................................5

2.2

Zmiana stawki na kolejnej fakturze ......................................................................................6

2.3

Zmiana listy pozycji towarowych na fakturze koocowej .......................................................6

2.4

Faktury koocowe „zerowe” ..................................................................................................7

2.5

Wydruk faktury....................................................................................................................7

2


1 Zmiany w ustawodawstwie 1.1 Nowelizacja ustawy o VAT a faktury zaliczkowe Od 1.01.2011 roku nastąpiła zmiana ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzająca m.in. nowe (wyższe) stawki VAT. Jak ta zmiana ma się do wystawienia faktury dokumentującej przyjęcie zaliczki przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi ? W przypadku przyjęcia w 2010 roku zaliczki na poczet dostawy towarów czy wykonania usługi dostawca był zobowiązany wystawid fakturę VAT stwierdzającą otrzymanie zaliczki. Oczywiście zaliczka opodatkowana była w 2010 roku wg stawek obowiązujących w chwili otrzymania zaliczki. Jeżeli w 2011 roku (po zmianie stawek VAT) następuje dostawa towaru i zapłata pozostałej części należności (zostaje przyjęta kolejna zaliczka), wówczas należy wystawid kolejną fakturę – ale już opodatkowaną wg nowej stawki VAT. „Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej” wprowadza zapis dotyczący faktur zaliczkowych: „Zmiana stawki podatku w odniesieniu do czynności, która zostanie wykonana w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, w związku z którą otrzymano całośd lub częśd należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, nie powoduje zmiany wysokości opodatkowania całości lub części należności, otrzymanej przed dniem zmiany stawki podatku.” W praktyce oznacza to, że w takim wypadku (otrzymanie częściowej zaliczki przed dniem zmiany podatku i pozostałej kwoty należności po tym dniu) wykonanie dostawy będzie opodatkowane dwoma stawkami VAT – w części zapłaconej przed dniem zmiany opodatkowanie „starą” stawką VAT, a w pozostałej części „nową” stawką VAT.

1.2 Nowelizacja rozporządzenia Niestety wraz ze zmianą ustawy nie poszła w parze nowelizacja „Rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług”. Tzn. nowelizacja rozporządzenia została opublikowana dnia 27.12.2010 roku, ale nie zawiera ona zmian w zakresie paragrafu 10, czyli właśnie tego dotyczącego wystawiania faktur zaliczkowych. Obowiązuje więc dotychczasowe brzmienie tego paragrafu, które mówi m.in.: „Faktura stwierdzająca otrzymanie części lub całości należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi powinna zawierad co najmniej: [...] 6) dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, cenę netto, ilośd zamówionych towarów, wartośd zamówionych towarów lub usług netto, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartośd brutto zamówienia lub umowy;”

3


I dalej: „Jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1 – 3 (czyli wystawione wcześniej faktury zaliczkowe – przypisek enova), nie obejmują całej ceny brutto, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę na zasadach określonych w § 5 i 7 - 9, z tym że sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartośd otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części należności; taka faktura powinna zawierad również numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.”

1.3 Wątpliwości interpretacyjne Uwaga: poniższy rozdział nie ma charakteru interpretacji przepisów i w żadnym stopniu nie jest wykładnią tych przepisów. Ma na celu jedynie zwrócenie uwagi na nieścisłości w dwóch wspomnianych wyżej aktach prawnych i ich konsekwencjach dla wystawiania faktur zaliczkowych w okresie przejściowym. 1.3.1 Sposób prezentacji danych dotyczących zamówienia Pierwsza wątpliwośd dotyczy prezentacji danych dotyczących zamówienia. Jaka stawka podatku powinna byd umieszczona w danych dotyczących zamówienia ? Jak wcześniej wspomnieliśmy dostawa będzie opodatkowana różnymi stawkami w częściach odpowiadających zaliczce wpłaconej przed dniem zmiany podatku i po tym dniu. Czy na kolejnej fakturze zaliczkowej wystawionej w 2011 roku powinna byd wykazana wyłącznie stawka obowiązująca w dniu przyjęcia zaliczki czy również powinna byd wykazana stawka ujęta na wcześniejszej fakturze zaliczkowej wystawionej w 2010 roku ? Jeżeli przyjmiemy wyłącznie wykazywanie stawki obowiązującej w chwili wystawienia faktury zaliczkowej w 2011 roku, to wówczas otrzymamy niezgodnośd pomiędzy wartością zamówienia (nowa stawka) a sumą wszystkich faktur (opodatkowanych w części nową a w części starą stawką). Jeżeli przyjmiemy, że należy wykazad obie stawki, to jak określid w jaki sposób te stawki wpływają na wartośd podatku dla zamówienia ? Przecież – rozważając prosty przykład przyjęcia na poczet dostawy jednego urządzenia 50% zaliczki w 2010 roku i 50% zaliczki w 2011 roku – nie jest prawdą, że zamawiamy 2 razy po 0,5 szt urządzenia (i każda „połówka” opodatkowana inną stawką). Zamówienie obejmuje 1 szt (a przepisy sprawiły, że do tego jednego urządzenia będą miały zastosowanie 2 stawki podatku). To zresztą banalny przykład – gdyby wpłata pierwszej zaliczki nie była tak „okrągła”, to mogłoby się okazad, że nie da się dobrad ilości w takich proporcjach, żeby odpowiadały proporcji zaliczek wpłaconych w starym i nowym roku. 1.3.2 Wystawienie tzw. faktury końcowej Druga wątpliwośd związana jest z opodatkowaniem na fakturze koocowej. Skoro rozporządzenie mówi, że fakturę tzw. koocową (czyli wystawioną po wydaniu towaru bądź wykonaniu usługi) wystawia się na zasadach ogólnych (czyli tak, jak fakturę do której nie była wpłacana zaliczka) a wartośd podatku pomniejsza się o kwotę podatku wykazanego na fakturach zaliczkowych, to trzymając się litery rozporządzenia na fakturze koocowej należałoby:

4


1. Policzyd podatek VAT wg stawki obowiązującej w chwili wykonania usługi bądź dostawy towaru 2. Pomniejszyd go o kwotę podatku wykazanego na fakturach zaliczkowych (opodatkowanych wg „starej” stawki VAT). Ale takie podejście oznacza, że sumarycznie całośd dostawy byłaby opodatkowana tak, jakby zastosowad nową stawkę VAT, co stoi w oczywistej sprzeczności w brzmieniem ustawy.

2 Faktury zaliczkowe w enova System enova został dostosowany do obsługi przepisów przejściowych – w szczególności związanych z zapisem w ustawie dotyczącym wystawiania faktur zaliczkowych. Jednakże, aby enova mogła w 2011 roku poprawnie wystawid fakturę koocową lub kolejną fakturę zaliczkową do faktury zaliczkowej wystawionej w 2010 roku, muszą byd spełnione określone warunki.

2.1 Zmiana stawki VAT na kartotece towarowej Podstawowym warunkiem niezbędnym do poprawnej obsługi przepisów przejściowych jest wykonanie na kartotekach towarowych czynności Zmiana stawek VAT. Przy czym należy podkreślid, że jest istotna różnica pomiędzy zmianą stawki VAT na formularzu kartoteki towarowej a zmianą za pomocą wspomniane czynności. Zmiana na formularzu kartoteki jest traktowana jako zmiana w wyniku np. pomyłkowego wprowadzenia stawki – nie ma ona żadnych konsekwencji w obsłudze tzw. przepisów przejściowych. Natomiast zmiana wykonana za pomocą czynności Zmiana stawek VAT powoduje zapamiętanie starych (tzn. obowiązujących do 2010 roku) stawek w specjalnych polach na kartotece towarowej, co jest niezbędne do poprawnego działania programu na przełomie 2010/2011.

5


2.2 Zmiana stawki na kolejnej fakturze Zmiana stawki VAT na kartotece towarowej poprzez czynnośd Zmiana stawek VAT powoduje, że dokumenty potrafią interpretowad stawkę w kontekście daty wystawienia dokumentu. W szczególności oznacza to, że na dokumencie wystawianym z datą z 2010 roku będzie podpowiadana „stara” stawka, a na dokumencie z 2011 roku – nowa. W przypadku faktur zaliczkowych ma to dodatkową konsekwencję: jeżeli faktura zaliczkowa została wystawiona w 2010 i zastosowano na niej „starą” stawkę, a na fakturze koocowej lub kolejnej fakturze zaliczkowej w 2011 roku jest zastosowana „nowa” stawka, to dla programu jest informacja, że jest to zmiana wynikająca ze zmian w ustawie i nie należy korygowad wartości podatku naliczonego na wcześniejszej fakturze zaliczkowej wg starej stawki. W analogicznym przypadku, gdyby ta informacja nie była zapisana na kartotece towarowej, a stawka VAT na fakturze koocowej (lub kolejnej fakturze zaliczkowej) będzie inna niż na wcześniejszej zaliczce – program zinterpretuje to tak, że nastąpiła zmiana grupy podatkowej zamawianego towaru czy usługi i należy wystornowad podatek naliczony na fakturze zaliczkowej i naliczyd go na nowo wg nowej stawki. Dlatego jeszcze raz podkreślam: dla poprawnego działania faktur zaliczkowych w okresie przejściowym niezbędne jest wykonanie zmiany stawki VAT na kartotece towarowej z wykorzystaniem czynności Zmiana stawek VAT.

2.3 Zmiana listy pozycji towarowych na fakturze końcowej Może zdarzyd się, że na fakturze koocowej pozycje są inne niż na fakturze zaliczkowej, np. na fakturze zaliczkowej była umieszczona pozycja „Zaliczka na zestaw meblowy”, a na fakturze koocowej jest wyszczególniony konkretny zestaw, np. „Zestaw mebli Omega”. Aby enova poprawnie rozliczyła taką fakturę koocową, nie wolno kasowad pozycji na fakturze koocowej. Skasowanie pozycji na fakturze koocowej jest dla programu informacją, że rezygnujemy z tej pozycji, a więc należy wystornowad VAT naliczony dla niej na wcześniejszych fakturach zaliczkowych (czyli nastąpi storno zaliczki w starej stawce i naliczenie podatku wg nowej stawki). Aby program „rozliczył” w takim przypadku zaliczkę opodatkowaną starą stawką z nową pozycją, należy przekształcid fakturę zaliczkową do faktury koocowej i zmienid towar na istniejącej pozycji. Podobnie, jeśli liczba pozycji na fakturze koocowej jest większa, niż na zaliczkowej – wówczas istniejące pozycje należy pozostawid (ewentualnie zmienid na nich towar w razie potrzeby) i dodad nowe pozycje. Natomiast jeżeli na fakturze zaliczkowej występowały np. dwie pozycje (przy czym obie opodatkowane taką samą stawką VAT), a na fakturze koocowej tylko jedna pozycja, wówczas, aby program rozliczył zaliczkę przypadającą na tą drugą pozycję, należy na pozycji wyzerowad ilośd (oczywiście wymaga to zmiany w standardowych ustawieniach definicji faktury – aby dopuszczała zerową ilośd i wartośd pozycji). W przeciwnym wypadku (tzn. w przypadku skasowania pozycji) program wykona storno podatku od zaliczki przypadającej na skasowaną pozycję.

6


2.4 Faktury końcowe „zerowe” Przy wystawianiu tzw. faktury koocowej do faktury zaliczkowej, program na fakturze koocowej pobiera aktualną stawkę VAT z kartoteki towarowej. Jest to poprawne działanie ze względu na koniecznośd naliczenia podatku od pozostającej do zapłaty części należności zgodnie z obowiązującą w chwili sprzedaży stawką VAT. Jednakże jeżeli zaliczka została zapłacona w całości, wówczas niekiedy wystawia się tzw. „zerową” fakturę koocową (przepisy tego nie wymagają – mówią o konieczności wystawienia faktury koocowej w przypadku, gdy do chwili wydania towaru lub wykonania usługi nie została zapłacona cała należnośd). Taka „zerowa” faktura wystawiana jest po to, żeby wygenerowad do niej dokument wydania zewnętrznego, bądź, aby w księgowości znalazł się dokument na podstawie którego zostanie zaksięgowany przychód. W takim przypadku uzasadnionym byłoby, aby stawka podatku na fakturze koocowej była identyczna jak na fakturze zaliczkowej (przypadek zapłaty 100% zaliczki w 2010 roku, i wystawienie faktury koocowej w 2011), gdyż mimo, że w chwili wydania towaru bądź wykonania usługi obowiązuje nowa stawka VAT, to ze względu na wpłatę całości zaliczki w 2010 roku, całośd zamówienia została w rzeczywistości opodatkowana „starą” stawką. Oczywiście zastosowanie nowej stawki na fakturze koocowej nie ma żadnej konsekwencji dla wysokości podatku (faktura jest przecież „zerowa”), ale formalnie poprawniejszym wydaje się zastosowanie stawki starej. Aby to uzyskad należałoby stworzyd nową relację do faktury zaliczkowej, na której zostanie zaznaczona opcja „Źródło stawki VAT: Pozycja dokumentu nadrzędnego”.

2.5 Wydruk faktury Jak wspomniano w rozdziale Sposób prezentacji danych dotyczących zamówienia wątpliwości nasuwa to, jak zaprezentowad stawkę VAT dla zamawianej pozycji w przypadku, jeśli częśd należności została 7


wpłacona jako zaliczka w 2010 roku (i podlega opodatkowaniu starą stawką), a częśd należności w 2011 roku (i podlega opodatkowaniu nową stawką). Przyjęta przez nas zasada, że stawki VAT drukujemy w części dotyczącej przedmiotu zamówienia zgodnie ze stawkami obowiązującymi w chwili wystawienia tejże faktury daje następujący efekt:

Pierwsza faktura zaliczkowa z 2010 roku

8


Druga faktura zaliczkowa z 2011 roku Taka prezentacja faktury budzi jednakże wątpliwości części spośród naszych Klientów – przede wszystkim dlatego, że wartośd zamówienia na drugiej fakturze jest przedstawiona wyłącznie z nową stawką VAT i nigdzie nie ma informacji, że wcześniejsze faktury zaliczkowe były opodatkowane stawką obowiązującą w poprzednim roku. Ponadto w takim wypadku zsumowanie wszystkich faktur zaliczkowych (i ewentualnie koocowej) nie daje kwoty brutto równej zamówieniu wykazanemu w „nowych” stawkach.

9


Dlatego przygotowaliśmy dodatkowy wydruk, na którym druga faktura zaliczkowa zostanie zaprezentowana w ten sposób:

Druga faktura zaliczkowa z 2011 roku – sposób 2 Wydruk ten zostanie dostarczony z najbliższą aktualizacją programu – przy czym jest to wydruk „ukryty” (tzn. znajduje się w folderze instalacyjnym programu ASPX\Handel\sprzedaz_zaliczka.aspx, ale nie jest „podpięty” do formularza faktury zaliczkowej). Jeszcze raz podkreślam, że niejasności w przepisach nie pozwalają mi na jednoznaczne stwierdzenie, który z tych wydruków jest „lepszy” czy bardziej „poprawny”. Oba wydruki prezentują w sposób poprawny wartośd należnego podatku VAT – co z punktu widzenia podatkowego jest rzeczą najważniejszą. Każdy z nich natomiast w inny sposób prezentuje dane dotyczące zamówienia i należy skonsultowad z Klientem wybór wydruku, który bardziej mu odpowiada.

10

Testy  

Testowe wydanie

Advertisement