Page 1

မို့ေရစကးမ္ာ့၏ သုညအတၲအငးအာ့ မို့ခါ့ႀကီ့ရျာသျာ့ၿပီဆိုေတာံ ဇနပုဒးငယးေလ့တစးခုဆီသို႕သူေရာကးလာခဲံသညး။ ရညးရျကးခ္ကးမရိြဘဲ ေရာကးလာခဲံ်ခငး့်ဖစး၏။ ယခငးဤရျာေလ့ ရိြေၾကာငး့ပငးမသိ။ ဤရျာကေလ့တျငးေနထိုငး ၾကေသာ လူမ္ိဴ့စု သဵု့ခုအေၾကာငး့ကိုလညး့ ၾကာ့ပငးမၾကာ့ဖူ့ခဲံေပ။ ဤရျာကေလ့၌ မို့ခါ့ႀကီ့ရျာသျာ့ၿပီ့ ေသာကးသဵု့မိသူမ္ာ့ရူ့သျာ့ေၾကာငး့၊ မေသာကးဘဲ ေနသူမ္ာ့က လညး့ ေက္ာကးရုပး်ဖစးက္နးခဲံေၾကာငး့ သတငး့ႏြငးံအတူ ဤရျာမြလူမ္ာ့၏ ေရြ့ေဟာငး့သခ္ၤာ နညး့ စနစးမ္ာ့ကို သူသိခဲံရ်ခငး့ ်ဖစးသညး။ မို့ခါ့ႀကီ့ ရျာ်ခငး့၊ ရူ့သျပး်ခငး့ ၊ေက္ာကးရုပး်ဖစး်ခငး့၊ စသညးံ သတငး့မ္ာ့ထကး ေရြ့ေဟာငး့ သခ္ၤာ နညး့ဆိုငးရာသတငး့က သူ႕ကို ပိုမိုဆေ ျဲ ဆာငးႏိုငးခဲံသညး။ ေလံလာ ဆညး့ပူ့ခ္ငး စိတးမ္ာ့တဖျာ့ဖျာ့ ေပၚေပါကးလာၿပီ့ေနာကး သူဤ ရျာသို႕ ေရာကးလာခဲံရ်ခငး့်ဖစးေလသညး။ မို့ခါ့ေရ ေသာကးထာ့ၿပီ့သူ ေတျဟာ အသးစိတး မရိြၾကေတာံ။ သူတို႕ ေ်ပာႏိုငးတာ တခ္ကးဘဲ က္နးရစး ခဲံသညး။ ထိုအခ္ကးကေတာံ သူတို႕ ေသာကးခဲံသညးံ မို့ခါ့ေရချကးအေရအတျကး ကို ေ်ပာ်ပ ႏိုငး်ခငး့ ်ဖစး၏။ မို့ခါ့ေရက အေတားဆေ ျဲ ဆာငးမႈရိြပဵုပဲ ထိုသို႕ ပငးသူမြတးခ္ကး ခ္မိ၏။ မေသာကးရ မေနႏိုငးေအာငးႏြငးံ ေသာကးမိသူကိုလဲ ထပးထပးေသာကး ခ္ငးေနစိတးရိြေအာငး ဆျေ ဲ ဆာငးဖမး့စာ့ႏိုငးခဲံပဵု ရသညး။ အခ္ိဳ႕လူမ္ာ့ေသာကးခဲံ သညးံ မို့ခါ့ေရချကး အေရ အတျကးက အေတားမ္ာ့ေလ၏။ ထိုချကးအေရ အတျကးမ္ာ့ကို သူတို႕၏ေရြ့ေဟာငး့ သခ္ၤာ ညႊနး်ပခ္ကး နညး့မ္ာ့အတိုငး့ညႊနး်ပ သျာ့ ၾက၏။ ထိုညႊနး်ပခ္ကးနညး့မ္ာ့ကို သူစိတးွငးတစာ့ေလံလာ မိေလသညး။ အစုသဵု့စုချဲ ၿပီ့သူေလံ လာလိုကးရ၏။ ပထမ အစုမြ လူအမ္ာ့သညးဓာ့မ္ာ့ ေွြ႕ရမး့ၿပီ့ ပါ့စပး မြလညး့ ေရ- - -ေရ - - -ဟု ညညး့တျာ့ေန ၾက၏။ သူတို႕ ေသာကးခဲံေသာ တစးဦ့စီ၏ ချကးအေရအတျကးမ္ာ့ကို သစးပငးမ္ာ့ေပၚမြာ သူဖတးခဲံ ရ သညး။ ပငးစညးေပၚမြာ ဓါ့ႏြငးံ အထစးကေလ့မ္ာ့ ထစးၿပီ့ ချကးအေရ အတျကးကို ေရ့မြတးၾက သူမ္ာ့ ်ဖစးသညး။ ဓါ့ထစးတ ထစးလြ္ငး တချကး်ဖစးသညး။ ဒုတိယ အစုမြလူအမ္ာ့ကေတာံ လကးထဲမြ ႀကိဳ့မ္ာ့ကို ဆျဲခ္ညး ဆနး႕ခ္ညး လုပးရငး့ တဟငး့ဟငး့ ေအားေနၾက ၏။ သူတို႕ ေသာကးခဲံသညးံ ချကး အေရ အတျကးကို သူတို႕လကးထဲမြ ႀကိဳ့မ္ာ့မြ တဆငးံ သိ ရ၏။ သူတို႕ က ႀကိဳ့ကို အထဵု့ကေလ့ထုဵ့ရငး့ မြတးသာ့သျာ့ၾက ်ခငး့်ဖစး၏။ ကျစးပူ (ြ္ကငစက) ပဵုစဵပါလာ့ သူ... အလျနး သေဘာက္သျာ့၏။ ထိုသို႕ႀကိဳ့အထဵု့်ဖငးံ ေရတျကးမႈသေဘာတရာ့ကို ေတာငးအေမ ရိကတိုကးမြ အငးကာ လူမ္ိဳ့မ္ာ့ လညး့သဵု့စျဖ ဲ ူ့၏။ ေလံလာရ အခကးခဲဆဵု့်ဖစးခဲံသညးမြာ တတိယ အုပးစု်ဖစးသညး။ တတိယ အုပးစုမြလူမ္ာ့သညး လမး့မေပၚမြာ ကခုနးေနၾက၏။ ဘာစကာ့ကိုမြ မေ်ပာၾက။ သို႕ေသား သူတို႕၏ မ္ကးလဵု့မ္ာ့ထဲမြ မျတးသိပးမႈကို ေတျ႕ေနရသညး။


အာ့ပါ့ပါ့....မလျယးပါလာ့ သူတို႕၏ ကခုနးမႈမြာ သူတို႕ေသာကးခဲံသညးံ ချကးအေရ အတျကးကိုညႊနး်ပေန်ခငး့်ဖစးသညး။ ခႏၶာကိုယး အစိတးအပိုငး့မ္ာ့ကို ကိနး့ဂဏာနး့မ္ာ့ အ်ဖစး သေကၤတ်ပဳကာ ေဖား်ပ ေနၾက်ခငး့်ဖစး၏။ အဓိပၸါယးဖတးရနး အေတား ခကးခဲေလသညး။ ဤကဲံသို႕ ေသာ ေရတျကးမႈပဵု စဵကို နယူ့ဂီနီ လူမ္ိဳ့မ္ာ့ လညး့ သဵု့စျဲ ၾက၏။ သူ..ႀကိဳ့စာ့ပမး့စာ့ ေလံလာယူရေလသညး။ ေက္နပးအာ့ရ မႈလညး့ရိြခဲံ၏ ။ ေလံလာမႈႈမ္ာ့ၿပီ့ဆဵု့ၿပီဟု ယူဆေသာ အခ္ိနးက္မြ.... အငး့. .ေက္ာကး်ဖစးတဲံလူကို သျာ့ၾကညးံရဦ့မယး။ မို့ခါ့ေရမေသာကးဘဲ ေတာငးံခဵေနသ်ဖငးံ ေက္ာကး်ဖစးသျာ့သူမြာ တေယာကးတညး့ ်ဖစး၏။ (က္နးလူ မ္ာ့အာ့လဵု့မြာ မို့ခါ့ေရ ေသာကးၿပီ့ရူ့ သျာ့ၾက၏။) ထိုလူသညး သို႕မဟုတး ေက္ာကးရုပးသညး အေွ့သို႕ လြမး့ၾကညးံေန၏။ ေက္ာကး်ဖစးေနေသာ မ္ကးလဵု့ မ္ာ့ကေတာံ ဘာကိုမြ်မငးပဵုမေပၚ။ ထိုေက္ာကးရုပးကိုလြညးံပတးၾကညးံ ရႈရငး့သူ. .သကး်ပငး့ခ္မိ၏။ ်ဖစးမြ- -်ဖစးရေလ ထိုလူအတျကး စိတးမေကာငး့်ဖစးရငး့ သူ႕စိတးထဲမြာလဲစိမးံၿပီ့ေၾကာကးလာ မိ၏။ အငး့.. အခု်ပနးတာဘဲ ေကာငး့ပါတယး.. ထိုအခိုကးမြာပငး... ရုတးခ္ညး့ဆိုသလို ေကာငး့ကငးသညး ညိဳမႈိငး့သျာ့၏။ ေွမႈနးေသားလဲ ၾကမး့တမး့သညးံေလတို႕က ေအ့ရြစျာ က္ဆငး့လာသညး။ တစးစဵုတစးခုေသာ ရနဵ႕ကို ရႈဳ ရႈကးလိုကးရၿပီ့ . . . ဟငး...မို့ခါ့ႀကီ့ ထပးရျာေတာံမယး ရငးထဲမြာ ပူေလာငးၿပီ့ ကမၼာပ္ကး သျာ့သလို ခဵစာ့လိုကးရသညး။ ေလထဲမြာမို့၏ အေငျ႕ အသကးတို႕ ပါလာသညး။ သူ႕အေပၚက္လာေသာ မို့စကးမို့မႈနး ပ္ပ္ကေလ့ မ္ာ့ကို လကးႏြငးံ ေွြ႕ယမး့ကာကျယး ေနမိ၏။ ဂ္ိမး့....ဂ္ဳနး့ မို့ၿခိမး့သဵ ႀကီ့က ေ်ခာကး်ခာ့ ဖျယးရာ ေပၚထျကးလာသညး။ သဲႀကီ့မဲႀကီ့ရျာေတာံ မညးမြာေသခ္ာ၏။ သူ ေယာကးယကးခကး ေ်ပ့လႊာ့ေနမိသညး။ ဤမို့ကို ကာကျယး၍ရေတာံမညး မဟုတးေၾကာငး့ကို လညး့ သိလိုကးရသညး။ လူမ္ာ့ကို ဒုကၡဆို့ အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ေပ့ခဲံေသာ မို့ခါ့ကို သူပကးပကးစကးစကး ဆဲဆိုရငး့ လမး့ေပၚမြာ ခုနး ေပါကးေနမိ၏။ ၿပီ့ ... လိုအပးခ္ကးတစးခုကို သတိရၿပီ့ . .ေဘ့ဘီွဲယာဆီေလြ္ာကးၾကညးံ မိသညး။ ဓါ့တစးလကးကို ေတျ႕သညး။ ေကာကးယူၿပီ့ သစးပငးဆီသို႕ ေ်ပ့သျာ့ကာ ပငးစညးမြာအထစးလုပးၾကညးံ၏ ခုတးၾကညးံ်ခငး့ ်ဖစးသညး။ သို႕ ေသားဘာ တစးခုမြ ထငး မက္နး၊ ေဆျ့ေ်မ႕ေနၿပီ်ဖစးေသာ ဓာ့ႀကီ့က ႀကိဳ့ သျာ့၏။


ေတာကး . . . လမး့မေပၚမြာ ႀကိဳ့တေခ္ာငး့ကိုေတျ၍ ကုန့းေကာကးရေသ့သညး။ ႀကိဳ့ကို အထဵု့ေလ့မ္ာ့ရစး ခ္ညး ၾကညးံ ၏။ မရေခ္။ ထို ႀကိဳ့ထဵု့နညး့ကို သူမထဵု့တတး၊ ပဵုစဵုမ္ိဳ့စဵုႏြငးံ ကမနး့ကတနး့ ခ္ညးၾကညးံ ေနၿပီ့ မရလျနး့သညးံ အဆဵု့မြာ ထိုႀကိဳ့ကို ေဒါသ တႀကီ့ လႊငးံပစးလိုကး၏။ ေနာကးဆဵု့ အေနႏြငးံ ကိုယးအဂၤါ အစိတး အပိုငး့ႏြငးံ ေဖား်ပႏိုငးရနး သူႀကိဳ့စာ့ရသညး။ မို့စကးေတျ က လညး့ခပးပါ့ပါ့ က္ေရာကးေနၿပီ ်ဖစး၏။ သို႕ ေသားလညး့ ဒူ့ေ်မာကး လကးေ်မာကး လုပးေနရ်ခငး့သညး သူ႕ အတျကး အဆငးမေ်ပလြေခ္။ ကိုယး အဂၤါ အစိတးအပိုငး့မ္ာ့မြ တဆငးံ ကိနး့ ဂဏာနး့ကို ေဖား်ပေနသလို မ်ဖစးဘဲ ဓါတးလိုကးေနသလို ၊ ဘရိတးဒနး႕ ကေနသလို လို ်ဖစးေနသညး။ ဒုကၡပဲ ထိုသို႕ ဆိုရငးေတာံ တနညး့ဘဲ က္နးေတာံသညး။ ေက္ာကးရုပးရိြရာကို သူအေ်ပ့သျာ့လိုကး၏။ မို့ခါ့ေရကို သူမေသာကးဘဲ ေက္ာကးရုပး အ်ဖစးခဵေတာံမညး။ ေက္ာကးရုပး၏ နေဘ့မြာ သူွငးရပးသညး။ ရပးရပး ်ခငး့မြာေတာံ လကးႏြစးဘကး တျေ ဲ လာငး့ခ္ၿပီ့ ေတာငးံ ေတာငးံ ႀကီ့ရပးေနလိုကး်ခငး့ ်ဖစးသညး။ ထို႕ေနာကးမြာမူ ေနာငးလာေနာကးသာ့ေတျ အ်မငးမြာ သူ႕ ေက္ာကးရုပးလြပရနး လိုအပးေၾကာငး့ ကိုသတိရသညး။ ထိုသို႕်ဖငးံ တေစာငး့်ပငးရပးသညး။ ခါ့မြာ လကးေထာကးရပး၏၊ ဆဵပငးကို ပငးံတငး ရေသ့သညး။ ဓါတး ပဵုဆရ ေရြ႔မြာ အိုကးတငးေပ့သညးံႏြယး သူ႕ကိုယးဟနးကို အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ ်ပဳုပငးေနရ၏။ သိပး အခ္ိဳ့မေ်ပသလို ခဵစာ့မိ၏။ မို့ႀကီ့ကရျာ လာၿပီ။ ထိုအခါက္မြ ပနး့ပုရုပးတစးခု ၏ကိုယး ဟနးကို သတိရၿပီ့ သူထိုငးခ္လိုကးသညး။ ကမၻာေက္ား ပနး့ပုဆရာႀကီ့ ၾသဂတးရိုဒငး၏ အေတျ့အေခၚ သမာ့ ( ႊံငညုနမ ) အမညးရိြ ပနး့ပု၏ ကိုယးဟနးအတိုငး့ သူထိုငးေန်ခငး့်ဖစးသညး။ ဒႆန တစးခုခုကို အေလ့အနကး စဥး့စာ့ေတျ့ေခၚေနဟနး . . မို့ႀကီ့က တေွါေွါ ရျာခ္လာ၏။ အာ့ . .ေအ့လိုကးတာ ခိုကးခိုကးတုနးေအာငး ခ္မး့ေအ့ေနေသားလညး့ ဤကိုယးဟနး အေနအထာ့ကိုမပ္ကးေအာငး သူထိုငးေန ခဲံ၏။ တစးကိုယးလဵု့လဲ စိမးံစကး ရႊဲစိုေနၿပီ။ ထိုငးရတာလဲ ပငးပနး့လြၿပီ၊ မို့ႀကီ့ရျာတာလဲ ၾကာၿပီ။ ေနာကးဆဵု့ ဆဲခ္ိနးက္မြ ဤမို့သညး မို့ခါ့မဟုတး ရို့ရို့ မို့်ဖစးမြနး့ သူသိရ၏။ .... ဘာေ်ပာရမြနး့ပငးမသိ။ အူေၾကာငးေၾကာငး်ဖငးံ သူ်ပနးထလိုကးရသညး။ ထျကးချာရနး ်ပငးခ္ိနးေရာကးမြ သူ႕ ကို စိုကးၾကညးံေနေသာ မ္ကးလဵု့အစဵုမ္ာ့ကို ်မငးလိုကးရသညး။ ဟငး ကိုယးံ အပူႏြငးံ ကိုယး ်ပာေလာငးခတးေနခဲံ၍ ထိုလူမ္ာ့ကို သူသတိမထာ့မိခဲံ။ ( ဘယးအခ္ိနးထဲက ေရာကးေနၾကမြနး့မသိ)


သူ႕လိုဘဲ လာေရာကးေလံလာ သူမ္ာ့်ဖစးပဵုရသညး။ သူ႕ကို ၾကညးံေနၾကရငး့တေယာကး ကေ်ပာ၏။ အရူ့ေတျထဲ ဒီအရူ့အဆို့ဆဵု့ဘဲေနား ေအ့ေလ . . . မို့ခါ့ေရေတျ သူဘယးႏြစးချကးေလာကး ေသာကးပစးလိုကးလမ ဲ ြ မသိတာ။ အမ္ာ့တဵု့ေသာကး ၿပီ့ အရူ့ဆဵု့ ်ဖစးသာျ ့တာေနမြာေပါံ။. . .ကျၽတး. .ကျၽတး. .်ဖစးမြ ်ဖစးရေလ သူတို႕အာ့လဵု့က သူ႕ ကို စိတးမေကာငး့စျာ ွိုငး့ၾကညးံေနၾကေလသညး။

တာရာမငး့ေွ အမြတးတရ( ေနရဲ႕ အကၤ္ီ စာအုပးမြ) ______________________________________________________________

Rain in the East  

by Tar Yar Min Wai

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you