Page 1

ΔΙΚHΓoPΙΚoΣ ΣYΛΛoΓoΣ AΘENQN

YΠoΔEtΓMA ΣYMΠΛΙΙPΩΣHΣ ΕKΚAΘAPIΣTΙΚHΣ ΔHΛΩΣHΣ ΦΠA με

βd,oη υπoβληθεioεg περιoδικ6q δηλιΙloειg

και τα δεδoμ6να των βιβλiων

Eπιβλεια: Eυoτ&θιoq K. Mπακd,ληg Δικηγ6ρog M.Δ.E. Αoτικoιi & Φoρoλoγικori Δικαioυ D.E.A. Φoρoλoγικo6 Δικαfoυ

Mε τη oυνερyαofα τoυ Λoγιoτικο6 - Φoρoτε1vικoιi Γραφεioυ Kωoηg Παν. Bακριν69 Eπτανηooυ 16 - Xαλ&νδρι τηλ.210-82284Ι4

&

2|0-67 10965


ΔEΔoiiENA ΓlA To I\IAΣTHMA 01,07,2010 .31,1?20{0

1'1.

Eooδα oυvαρτΦμεvα με γραμμ6πα πρoεΙoπραξηs oε δlκαoτηρα

:

35.Φ0,00

με αvτioτolxo ΦΙtA 23% 8.o5o,00. Eπi τoυ πooo6 τωv 35.0O0,OO €1oυv γlvεt

κρατlioεlg Δ:κηγoρlκoΦ Συλλ6γoυ oε πooooτ6 12o/o,fiτoι,o

o.i,oλj,,,

κρατιioειυv αv6ρ1εταl oτo πoο6 τιυv 4.200,00.

1.2.

Eooδα απ6 oυμβoυλευτ:κιi δlηγoρiα 10.000,00 με αvτioτol1o ΦΠA 23% 2.300,0ο.

1.3.

Aπ6 τα αvιυτ6ρω 1.1. καl Eφo€g για oΠA

:

1.2. πρoκ0τrτouv τα εξd6

35.000,00

:

+ 10.000,00 = 45.000,00.

Eooδα γrα φoρoλoγiα ειooδriμ!ιTos

:

(35.oo0,oo - 4.2oο,oo} + 10.000,00

=

= 40.800,00.

1.4.

Στov τραπεζtκ6 λoγαρlαoμ6 τoυ δlηγ6ρoυ, κατ6 τov μflvα Δεκ€μβμo τo μ6ρoμα ιiψoυg 300,00. Στo πoo6 αυτ6 €1εl γΙvεl παρακρ6τηoη

κατατ€Θηκε

φ6ρ0υ l5%, dρα τo πoo6 αυτ6 απoτελεiτo 85% τoυ μερioματoζ rαl oυvεπΦ6 τo αρ1ικ6

πoo6 αv€ρxεταl

3OO,0O

x too Ι 85

2'1.

AγoρdπαγΙιυv (γpαφεΙα, }UY κλπ.) 10.000,00.

2.2.

Δαπ6vεg με δlκαiιrrμα €κττπtοη6

=

352,94.

,#

ffραφlκri ιiλη, κlvητη τηλεφωvΙα, βlβλΙα

κ.λπ.} 5.000,00 με αvτiατolxo ΦΠA l.010,00.

2.3.

Δαπ6vεg xι,ρig δ:καiιrlμα 6κrrτιυoη5 li απαλλαoo6μεvε6 τoυ ΦΠA oυvoλlκd 16.280,00, αvαλυ6μεvεg ωs εξιig

:

2,3'1.

Δαττ6vη καυoΙμιυv, επloκευΦv καl oτdΘμευoηg E|X αυτoκlvliτoυ 480,00.

2'3'2.

MloΘoi καl εργoδoτlκ€6

εtoφop€6

10.400,00 (η επl1εiρηoη απαo1oλεi

υπdλληλo}.

2.3.3.

Λoπ69 δαπ6vε5 (εvoiκlα, κolv61ρηoτα κ.λπ.) 4.ooo,oδ

2.3.4.

Aπooβ6oεgπ6γ:ιυvoτol1εfιυv 1.400,00.

elo

1


3.1.

Mε τηv υπoβoλtt τηg περrcδκrig δtiλωoη6 ΦΠA

Γ.τμμfvoυ

2010

6μl

καταβληΘεf πoo6 3.oo5,oo κα| με τηv υπoβoλf τη5 ττερloδtκrig δriλιυoηg ΦΠA

Δ'τρtμdvoυ καταβλfΘηκε πoo6 4,035,00 (oΦvoλo πληριυμΦv 7.04q00). Mε βdoη τα πρoαvαφερΘεrTα ακoλoυΘoΦv

α)

:

Yπ6δεryμα β:βλioυ εo6διυv. εξ6δωv εvημεριυμ€vo

με Tα επlμ€ρoug

oΦvoλα

τu,v Γ. καl Δ, τμμilvιοv 2010 (απαpαiητα l|α τηv oOvταξη τιυv αvτΙoτol1ιυv

πεμoδlκΦv δηλΦoειov oπA) καΘξ κα! με τα γεvικd o0Yoλα,

β)

Yπ6δεryμα τηg περoδκd5 δηλιυoηg ιDΠA Γ.τρlμηvoυ 2010,

γ) δ}

Yπ6δεryμα τηg πεμoδ:κr|5 δdλιυoηt o]ΙAΔ. τρlμηvoυ 2010,

ε)

Yπ6δεryμα τηξ 2ηg oελiδαg τηg εκκαΘαρloπκlig δ{λιυoηg ΦΠA pdoηg 2010.

Yπ6δεlγμα τη6 {.ηξ oελiδαg τηg εκκαΘαμoτlκηg δηλιυoηg ΦΠA xρrfloηg 2010 καl

3la


iq) .π Θ Θ l> oι Θt ρ ρ (λ) (Ι) c lc ΙYt F o o. F o Ξαt ioIE (Yi o lν |Θ

lr

ΧΙJ+ic i > rA,*^

z

ΞΞtE .v >'λ c| c iΧ C; oO--O-l iE IE ι,ΛJ

>,

z

NJ Ι\J o o H H Θ o

o o

ε ε (η

lrt

l,r

H

Θ lΘ I :Ι Ρ \Ι (Λ) Ξ |Ξ Θ Θ Θ Θ Θ o Θ Eι ρ

Θ o Θ o o Θ Θ Θ Θ E ttρ. Ξ

ρ

(Jr

]\,

Φ ε ε Θ Θ σ.t (Jl

Ρ (Λl ll Fr

bΘ (n

S

:..t

x λJ

{Λl

δR

Ξ (η.

o

ιΛt

δ

ιυ

ρ Ξ ρ

ε. (,l

Φ Φ Θ Θ

I

λJ ql

δ

σ' ρ Ξ ρ (λ, Γ Γ ιJl υl ε. b Θ o o Θ o Θ δ Θ Θ λ) Θ ΡΘ Θ Θ Θ Θ CN

δ

Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ

z |!Π

I Ξ

B

zm ]Yl

:D

M M

Ξ Ξ

p Ξ Γn

Ξ {p

M M

M

r9

,

Θ Θ Θ Θ

δ

|Λ,

Ξ Ξ D E Φ Ξ o

Θ Ξ D

m

I

m ltt

o D D

M

o D p

|

z

|

I

; m ltl o D o D 3 a

1

ιγ1

]

ιo +l

+

|

δ;.l |]ο

;. a |l

\ρ r Θ] Θ cI ; ol ct

l ο1 c| Ξ| ol c I|

Ν o qJ Or

EE|

i

z

|

|

ol Orl

Θ H Θ \Ι

I

ρ]

I

I

I

l

λJ

l

Θ H Θ

l

?"i Ξ | σ o} ---Γ*_ΓI

t

|

lat

P

i

ρl

ΞΞl| 5

||

5l

I

+i

I

N

ll

'l|μi!Ι E.r τ) F,trt I

6

Ξ

M

El 9l δ|

Fι ιl]

!o

'-,o|Θ|Θ 9bbb Ξ r-ιΧ

ΞΞ Ιυπ1

s9e

=

Θ,ΘlΘ

Ξ|

'l Ξ,Ξ - o !eiLJiιo b |

Ξ .t 8lElΗ

Θ Ξ

Ψ st88 x Γ--.--.-ΓI

ο o

o D

:Ξ FE ΞΞ€ ΞP Ξ8B sP Ε . |:- ] |D|Ξlρ € |Θ|Θ Ιi δΞ Ξi ] + Ξ.] .Ξ.| μ8| 8| l] 5 x-El || δ o| a cl I L, cl δΞ] Ξl +Θ.lΘ.|l] ΗE| Ξ || JυΞ| Ξ|

o Ξ trn 2 .π

ΞΞΗ

!Ι Ρ t ιιl Φ L H ιo lr Θ ιo !,1

!

]

x o p .o .tr

FN

M

H H

Θ Θ Θ Θ

|

-iι-|

ΞΞ EΦ tt E lΞlSlg l.* Φ IM l:. lΞ.

Ξ Ξ

Ξ-Ξ b Θ b o Θ Θ

.

|

D

Ρ μ F σ| Φ o δ Θ σl ι,τ Θ Θ o Ξ:Ξ Θ Θ Θ Θ rγl Θ Θ Θ ιηr

I

1

EΞΞ

Ξ H

i

Eli il EΞ kΞ | E€ Ξss *€ δΞllΞΞPγ

.ll

D

ΞΞΞ m

Ρ b Θ

τ Θi,Θ oi ul Ξι g1 Q,Θ

ΞΞ=Ξ Ξ.Ξ

i

I

Ξ..:.

$ΞΞE

ξΞ

οi

fi

xΞ.τΞ. ΞExG δoΨa :δsoδ

Ξ=> μrπDΞ

Θ D Ol

(Jπ fi|;ξ

P

gr Θ ιo Θ Θ Θ Φ Θ Θ Θ lΘ Θ Θ

Θ δ λJ Ν, Φ \Ι H Θ Θ o Θ I o C) Θ Θ Θ x Θ Θ Θ Θ

\ Θ

+ ιοiλ

|ιη

15.

ρ. Ξ ρ

ΕδΕδ δεδε τ ,r ]o,l

.

μ] ]\)t 1

^,|-

ΞΞΞ δΘ9

|ιο|ιΞ),Θ

:->D .D

i| δ|o +iΓ , ' ||

|

|

I

|rJ !a,iy r(Jr I{:δ ll ]9 |]\)|Θ |r |ι lt Il|δ,Θ

t\lIF

Ξ9g <oo

F.

]\, ]\r

Θ Fr C)


ΔHΛΩΣH Φ.Π.A. ΠEPtoΔlKH B, Γ,κατηγ. β|βλiα KBΣ Γlα UπoκεΙμεvouζ με

.Eκτακτη

007 απ6

η

0011 ΔoY. .A..1...,AΘΙΙNΩλτ..' HMEPoΛoΓIAKH ΠEPloΔoΣ

0.

1

ο.7l 1.

ELΔoΣ ΔHΛΩΣHΣ TPOnO-

011

010

o

:.

crE I

o

003

ΔHΛΩΣHΣ

πoΣ I

HMΕPoM|-|NIA

δηλωoη τωv Uπoκε|μεvων αυτΦv, τωv μη υπoκειμθvωv li απαλ/μ€νων' ιiε"il *,, λnoaεlκτ|κoY EιΣnPAΞHΣ, αv δεv εκδiδετα| μηxαvoγραφ|κ6' Yπoβ6Mεται σε δοo (2) αyriτυπα.

Ξ'.εii. -APMOΔι,/η

APlΘMoΣ

YnoBoΛHΣ ΔHΛΩΣHΣ

004

F|'ΠPAΞHΣ

005

FlMtsPυMHNΙA

1.]

ΠAPAΛABHΣ

1,1,0,4

0, 9l 1,0

ME Enι-

MoNoΝ αv δ,αγραμμι σnκε o κωδ. 0124' 'σUuπληρΦστε

oxΞ

τoυc iωδ, ο06 κα| 009,

i.

r 1

B, Π|NAKAΣ

EKPoΩΝ

.

ση

r

r

μ| γE

I

1

1

τo Δημ6σ|0

E]ΣPoΩN

19.200,00

4

.416 ,OO

19.20ο,00

4

.

.135,00 6.435,00

2

416, 00

19.200,00

r. ΠIΝAKAΣ EκKAΘAP|ΣHΣ τoY ΦoPoY

Σε

περtrωση τoυ

τoρσλαμβdvEαl xειρ6γραφα, ro σ(ryoλo γ|α xσαβoλη Φ EYPΩ.

η δηλωση

oυrλnρΦαε oλoγΦφωζ

Tρει9 1ιλιdδεg πθντε Euρ6

(

- ΣUμπλnρωvετα' -

16

τη

owμ/μο

η EπΦvυμ|α, AΦM, A.M, αδε|αζ' Kατηγορiο σδε|αζ, Δλση )

ΔoY

(

σφραγ|δα & υπoγρσφη

πoυ καταxωρεiταl εivαl αρvητικoE,αρlΘyδg, οημ'ειιi:.πε. τo τρoσημo τλην 1-) πρ]v-ατ, αυτo, ιiπιiδrαoτoλη, τ,x,45,00 η 45,63 αvαγραφowα| Woχρεωτ|Kα με τη χρηση ouo {Ζ) o"κδδ'i.bv ψriφiω'j,μετα τi1v το πoσα σε EYPΩ"oo6

λ"i#δδοη:,iol,

5ls

)

(

σφραγΙδα,ημερoμηvlo

050 - Φ.n.A.

καl Uτoγραφη )

Φ 2 1

l2


ΠEPIoΔlKH ΔHΛΩΣH

Φ.Π.A.

ΛfiiΡdgRΞ

Γlα υπoκεΙμεvous με B,η Γ'κατηγ. βlβλiα KBΣ

|oos|

FlMtl,υMtiNlA YnoBoΛ|lΣ ΔHΛοΣHΣ

Eκτακrη δηλωση τιυν υπoκειμ€vιυν αυτΦv, τωv μη Uπoκεtμεvωv η c.παλ/μεvωv. Eτrεxε| Θεση καl AΠoΔE|κT]κoY EIΣΠPAΞHΣ, αv δεv εκδiδετα| μηxαvoγραφ|κd. YπoβdMεται σε δ0o (2) αvτiτυπα.

roI

APtΦoΣ

004

FiMξPυMllN|A F|'npA=ι{' 1l nAPAΛAR}|'

005

4v ηρηλωση

ε|vαι εκτακτη'

007 κω 00Θ δεv σuμπληΦvovται oΙ κuJδ.

Ε|ΔoΣ ΔHΛoΣHΣ

010

τPono-

nΔ|r|κH

ME ENL

011

MoNoN

α

δαγραμμt-

στnκε o κωδ. 012.4,

σUμπληριi,σrε

oxr

τoUζ κωδ. 006 κα| 009.

K(υ|κoΣ APιΘMoΣ 2,L,0,-l1,1,1,1, 1

B. Π|NAκAΣ EκPoΩN . ElΣPoΩN

τωv επιστρoΦωv - εκTπωσεωv

5.700,00

Γ. Γ|INAκAΣ EκκAΘAP|ΣHΣ τoY ΦoPoY

337 - Kωδ'420 Σε

πρlπωη rυ

η δηλωoη τo

ΦμπληΦσε oλoγρdφι'ζ }-.θ-9-:-"-P-ι9-.'.}-ι}.:q9--"-s''.:.Ρ.

(

oΦμ/μo

1.311, ο0

i Eπαυμlσ, AΦM, A.M. αδε|αζ, KΦηγoρ|o αδε|αζ' Δ/vση )

(

oφpαγIδα &

Φoγραφi

]πo τη ΔoY πoσ6 πoU καταYωoεiτα| εivα| αovnτ|κoc αo|Θu6c σnuε|Φστε τo πo6σnuo πλnν (J πo|v απ.αuτo, Ω αvαγρdφowcir.uiτoxρεωτ|κd !ε iη xρiioη dιo-(z) δεκαδlκΦv ψriφiωιiμετα τ.ηv ιiπciδrαoτoλf, π,x,45,00 η 45,63,

b 16

)

πpσλαμβdmo xειρ6γρoφα' o0wλo γE σoβoλη Φ EYPo.

je.:s-.:g:-i.:-.,Ξy.P-e.-.,'

(

σ9ραγ|δα'ημερoμηνlo

io| roγραφη

)

Φ 2 1

ι2


EKKAΘAPIΣT|KH ΔHΛΩΣH Φ.Π.A.

Eπεxε| Θεση κα| AΠoΔE|KτΙKoY E|ΣΠPAΞHΣ, αv δεv εκδiδεΙα| μηxαvoYραφrκd (Yπoβdλλr| σε τρια (3} αwiππα}

A, ΠlΝAκAΣ ME Στo]xE|A ToYYΠoκE!MENoY ΣTo ΦoPo

KYP|A

ΔPAΣτHP|oτι,τA

ΔΞKlΙToPoΣ

TAYToΤHTA

Av διεvεργεiτε. πωλησas roσαση σε

ro

ιiΜo K.λΙ δαγβαμμiαε

ΣTotXE|A:

Δ/NΣH

Φoρoλoγlκo0 αvτrπρooιitπoυ

ll

l

Noμiμou

ε|cπρoσΦπoυ d

Avrlκλητou

ΓJl

oΔoΣ.AP|ΘMoΣ.HτonΦEΣ]AxΩPιo

z. ΠINAκAΣ διακαvovιομoo κolvΦv ειαρoΦν

αρΘ,33 παρ. {α & 1β βdσεl τηs αvαλoYiαE (Pro.rata} αρΘ.3{ παρ. 1 καl αρΘ.33 παρ' 3 δειiτερo εδdφ|o v.2859/oο.

Πnλiκo κλdσuατo(

(oβlαlκo πoboπδ

εmωσηζ)

Στρoγγυλoπoiηση oρ|σ|κoU πoσoσToU

εκπωσηζ

Aφαlρo0μεvα πoσd σπ6 τo YεuK6 σ0voλo τou φ6ρou εtoρoΦv

Av o κωδ.423 < 0 μrαφ.ρεταl ωζ Θετ|κ6( roγ κωδ, 702

H.

Π]NAKAΣ πεvταετoιiξ δtακαvovιoμoο τoυ φ6ρoυ εlαρoΦv τωv επεvδUτlκΦv

αYαΘιbv (παγiωv) ιiρΘ' 33 παρ. 2 & 3, v.2859/00

Av o κωδ. 507

>

30

και σrσΙlσr!κ6 μ.χρt

Θ

ΘtoεΦ

o ΔHΛΩN

η EπωvUμ.Ιo,

Ιo|σ6 lη ΔoΥ Ιoτε πoσ6

πo! iσΙαχωρεlΙo]

εlvΦ

oρηnκ6ζ oρ!8μ6ζ. σημε|ωσΙε

AΦM' A

M αδε|αζ,

Ιo πρδσημo πληv (.) πρ|v

(Σφρoγiδq, ημερoμηvio κα|

EKΔoΣH 2010

frσυl6

τla

009/10 . Φ.Π.A.

toyρoφη) Φ1

εe^il2


Γ. Γ'|],ΙAKAΣ EKPoΩN - E|ΣPoΩN μετα τηv αφαiρεση (κατα oυvτελεoτη) τωv επloτρoφιi.lv - εκπτΦoεωv ε|σαγωγεζ] tr|ΣHυtr.φoρo^oγητεεζιαγoρεξ n | ;(Ι. ΓEKPoEΣ φoρoλoγητεεζ (πωλησε|ζ αγαθωv, ΓαρoXη δΠΔ μ. ι FΝΛοKο|N AΠoKτHΣE|Σ & ΠPAΞE|Σ ΛHΠτι πoυ αVαΛovε] | .lπnoεοlιilvκλπ l EΝΔoK,AΠoKΤ, & ΠPAΞΛHΠTH '101

|.

EKPoEΣ'

ENΔoK.AΠoKTHΣΕ|Σ

9%

102

4,s%

132

152

19γo

133

'153

19% 173

201

10o/o

231

λolπη Eλλαδα εKτ0ζ απl

251

10% 271

5"/o

Zδ2

τα vηold Aιγαioυ,

252

5%

Ε|ΣAΓΩΓEΣ oτη λoιπη Eλλdδα

253

21% 273

602

21%

ΖJJ

1 1o/o

631

τη

vζ\

viIu/ν

6%

134

154

9%

174

10:

3%

135

155

4,5%

175

10€

13% 136

156

19%

176

204

7%

zcq

4%

235

|l.

ENΔoK.

AΠoKTl-iΣE|Σ KΑl ΠPA=E|Σ ΛHΠTH στη Λolπη tsΛΛαoα εκτoζ τα vησ|d A!γαioU

15% 236

rαΦδ.τρdξΦν λiττη.παρ3βαρθ

32 κ,τ

ΦΠA Φoooλ, ε|σoδl]uαTo(

675

606

16% oJο

656

23o/o

o/o

oul

.τ N ΦοP

10.350,00

oc/

6'1

611f 6121 613f 6141 6151

352,94

τα vησ|d αUτd.

E|ΣAΓΩΓEΣ στα vησ|α

45.352,94

A|γαioU

ΠoΣA ΣTo ΣYNoΛo τoY ΦοPoY Ε|ΣPooN

ε

Π( )ΣA

,loΛo

τoY ΦoPoY Ε|ΣPoΩΝ

πλ/Λrr.

278

15% 279

180

161

3%

'181

toz

13% 182

260

7%

28C

261

4%

281

zo2

15% 282

|ρuζιls

Λll Il

ι

lv. EΝΔoK, AΠoKTHΣΕ|Σ KA|

EvυυΛυ|vυ| |Kι\ Λ| |Ψιιs Uπnoεσ|ωV doΘo ' 14 παo' 2α

ΠPAΞE|Σ ΛHΠTH oτα VησΙd AIYαioU

EvUυKUlvυι |trLξ |uPUλ.S Uπnoεσ|dJV 60Θo' 14 παo' 2α |

πoλ'1262/93

68ο

661

4%

681

oo2

16o/o

o6z

5.000,00

|6|,|

Γn,nηooE

_ 1668r

με τo καvovtκ6 καΘεoτιi:g

πivακ,.

δ|ακανov|σι]οι-l

ooo

16.280,00

ΣYNoΛ E|ΣPoΩN

oo/

31.280,00

Γ|Iστωτ|Ko Uπoλo|τo πc^'6δ^|

|

rΛ| λnlπn

πnοπτlAir

lrνn

Λolτα oφα ρo0μεvα πooα

Uπ0λo|πo φ6ρoU ε|σρoωv

L.

P-

(κωδ.684+705-709)

Δ, Π|NAKAΣ EKΚAΘAP|ΣHΣ τoY ΦoPoY n|ΣτΩτ|Ko

YnoΛo|Πo ΠoΣo γ|α

εκπτωση

noΣo

γ|α επ|στρoφιi

801

802 803

Av oπo|oδηπoτε πoσo πoU KαταXωρε]

Y|α καTαβoλη,

XPEΩΣτ|Ko YΠoΛo|Πo ΠPoΣAYΞHΣH εκπρ6Θ' υπoβoλ|1ζ

6κπτωoη η επιoτρoφη [(κωδ. 6

σovnτ|Ko( αρiΘμoζ, αoiΘμo(, σημε|ωστε τo εiνα| σρvητ|Koζ

811

813

πρoσημo πληv

(-)

3.310,0(

705

+ 137)

- (κωδ. 7 0+

-ΞrF-

7.040,0(

709 710

10.350,0c

84

ιε περ1πτωση πoU η oηΛωση παρα^αμpαvετα| Xεlρoγραφα' σUμπ^η)ωστε oλoγραφωζ τo σ0voλo γ]α καταβoλη σε EYPQ,

χ!j}!!ε'z

Σ0voλo γlα Kαταβoλη

684

-

708

707

1.010,0(

688 ^ρεωστ|Ko

704 '-l

φ.l |.A, πoU σαζ επ|σTραφηKε Ιi (nTιiσατε τnv επ|στooφn τoι

oσJ

+

5"/(

πρoηγ. Δ|αXεIρ

703

702

15.000,00 ΦοP

.Xωρis

)6ρoζ (κωδ,668 X σUvτ,επ|σ

φoρoζ γ|α εKπτωση απo

^ΔΠ

ooο

& 1029195

Λoπ.ζ oσροξ απdνεζ'εξΦρ δκ,,κπτΦηζ

7.040,00 δ|ΔrdνΛv|6|

8o/o

664

ΦoPo^JτEΩN E|ΣPoΩΝ

o/o

oo!

ooJ

Φoρoζ γ|α καταβo^η απo

206

4%

259

6%

|Ληρωμεζ στo oημoσ|o τ|. π.ΛιΛδ|r;. λ ξκτακτrc

701

258

16% otv

ffi :

277

160

EΠ|ΣTPoΦ|-l ΦoPoY ΣΕ AΓPoTH ΤoT APΘPoY 4,1

δ.

179

7%

659

A|T|A EΠ|ΣτPoΦHΣ (Δiαγραμiοτε με X)

|

13o/o

41.152,94

646

|oΕ|v|E

159 257

45.000,00

645

|

178

8%

644

AUoo|σuα σUvoΛ.εvO/Kωv ul ΙUκ|, Kα| εvδ/Kιbv παoαδ6σεωV (641 +642''

177

3%

4%

|

642

6%

658

dwdA,iιw .Λ| | |πnn

παραδ6σε1ζ

157

158

oc/

352,94

ΣUVoΛ|Kεζ εVμooKoIVoT|κεζ

|Hυ.

11% 674 ζ ξoι

641

|

276

654 655

ΣUVoΛ|κεζ εvμooKoIVoτlKεS απΛκτndF|.

#,Ψ

275

21%

occ

E|Δ|KoI ΛoΓAP|AΣMOI

,aal

5%

256

634

vησ|d Atγαiou Kα| απo τηv λo|πη Eλλdδα πρog

αυ!o-

255

8%

45.000,0c

2.300,0(

23% o/J

4Yo

ι|l, E|Σt.UtsΣ απo τα

'

10.000,00

10% 274

πoλ,1262193 & 1029/95

ME|oN oξiατoγiων'ενδαπoκΙ

5,5%

104

Evδoκ,παρα0',εξογ-& ^0|πεζ εκρoεζ απα,Vνεζ με δ|κ,.KπΙ'

ΣYΝoΛo EKPoΩN

11% 671

652

ocJ

10.350,οc

Pqνζ]

Λμν.\ u||u/ννζl Λu| ζξvΙΡνν Χωρiζ δ|καiωμo, dκπτωσηζ

651

OJJ

Eλλdδoζ με δ|κ,εκπτωσηζ LΛPυζ\

272

oJΖ

605

ΦoPo^/τEΩΝ EKPoΩΝ

Ε|ΣPoEΣ απ6

23%

& ΠPAΞE|Σ ΛHΠτH, 20! ,τα Vησ|d A|γαioυ & απ( λolπη ΕΜdδα πρog τα 206 vησId αUτα 604

zτ |\ν/\ν

|.

5,5%

45.000,0c

6ο3

EKPoΕΣ'

171

103

60'1

||.

Π 9%

4.5% 172

& ΠPAΞE|Σ ΛHΠTH σε 202 ιolπξ Eλλdδα εKτ6ζ απ. 203 τα Vησtα AlγαioU

ENΔoK.AΠoKTHΣE|Σ

131

151

τρ ν oπ,

θ/a

ΦΠΑ Δικηγόρων  

ΔΙΚHΓΟPΙΚΟΣ ΣYΛΛΟΓΟΣ AΘΗNΩN YΠΟΔEΙΓMA ΣYMΠΛΗPΩΣHΣ ΕKΚAΘAPIΣTΙΚHΣ ΔHΛΩΣHΣ ΦΠA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you