Page 1


Η

εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου Εργασιών (σε τρέχουσες τιμές) και του Δείκτη Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) στο Λιανικό Εμπόριο, με έτος βάσης 2005=100,0 για το μήνα Νοέμβριο 2011, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα, ως προς τον τυπικό μήνα, στοιχεία, έχει ως εξής: Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών, χωρίς τα καύσιμα κατά το μήνα Νοέμβριο 2011, σε σύγκριση με το δείκτη

του Νοεμβρίου 2010, σημείωσε μείωση 5,2%, έναντι μείωσης 10,2%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009 . Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών, με τα καύσιμα, κατά το μήνα Νοέμβριο 2011, σε σύγκριση με το δείκτη του Νοεμβρίου 2010, σημείωσε μείωση 6,3%, έναντι μείωσης 5,8%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009. Ο Δείκτης Όγκου, χωρίς τα καύσιμα, κατά το μήνα

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο

Νοέμβριο 2011, σε σύγκριση με το δείκτη του Νοέμβριο 2010, σημείωσε μείωση 6,6%, έναντι μείωσης 13,1%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009. Ο Δείκτης Όγκου, με τα καύσιμα, κατά το μήνα Νοέμβριο 2011, σε σύγκριση με το δείκτη του Νοεμβρίου 2010, σημείωσε μείωση 8,9%, έναντι μείωσης 11,6%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 4/158


Επιστολή του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το Νέο Οργανωτικό Μοντέλο του Ιδρύματος Το 2012 αποτελεί έτος ορόσημο, καθώς σηματοδοτεί την εκκίνηση μιας νέας πορείας για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Οι μεγάλες νομοθετικές αλλαγές που υλοποιήθηκαν την τριετία 2009-2011 επιβάλουν τον ανακαθορισμό του ρόλου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως του κεντρικού οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης της Ελλάδος. Οι αλλαγές αυτές αφορούν: 1. Την ένταξη στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ του συνόλου των ασφαλιστικών ταμείων κύριας σύνταξης των μισθωτών. 2. Την υπαγωγή από την 1 Ιανουαρίου του 2011 όλων των νεοπροσλαβανομένων δημόσιων υπαλλήλων στο ΙΚΑΕΤΑΜ. 3. Το διαχωρισμό, ύστερα από 75 χρόνια, του κλάδου υγείας από τον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με την υπαγωγή του στο νέο Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Οι πολύ σημαντικές αυτές δομικές αλλαγές δημιουργούν εκ των πραγμάτων νέα δεδομένα για το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ τις επόμενες δεκαετίες. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετά από 75 χρόνια ζωής καλείται για πρώτη φορά να επιτελέσει τον κοινωνικό του ρόλο, εστιάζοντας με απόλυτο τρόπο στη διαχείριση των ακόλουθων έργων: -της κύριας σύνταξης όλων των μισθωτών -των παροχών σε χρήμα -της πιστοποίησης της αναπηρίας για το σύνολο των Ελλήνων πολιτών - της καθολικής είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών από το σύνολο των εργοδοτών- επιχειρήσεων. Η επίτευξη αυτών των στόχων συνθέτει το νέο πλαίσιο της κοινωνικοασφαλιστικής ευθύνης που καλείται το ΙΚΑ ΕΤΑΜ να υπηρετήσει τις επόμενες δεκαετίες. Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από τη στιγμή που ανέλαβε τις ευθύνες της προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην προώθηση αυτών των στρατηγικών στόχων σχεδίασε και ολοκλήρωσε εντός του 2011 μια σειρά δράσεων για να προετοιμάσει το "έδαφος" ώστε να υλοποιηθούν με επιτυχία οι

νέες διαρθρωτικές αλλαγές που επιβάλλονται από το νέο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το ΙΚΑ. Οι δράσεις αυτές κινήθηκαν στους παρακάτω βασικούς άξονες: 3 Μείωση της ανάγκης επισκεψιμότητας των πολιτών στις Μονάδες του ΙΚΑ, μέσω νέων ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών συναλλαγών και αυτοματοποιημένης επικοινωνίας υπηρεσιών χωρίς τη διαμεσολάβηση των πολιτών (διαλειτουργικότητα). Βασική μας επιδίωξη στο

πλαίσιο αυτής της δράσης είναι να μειώσουμε τις ανάγκες της φυσικής παρουσίας πολιτών στα γραφεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και να διευρύνουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες στο σπίτι ή στο γραφείο του συναλλασσόμενου με την αξιοποίηση της τεχνολογικής ωριμότητας του Οργανισμού (προσφορά ολοκληρωμένων συναλλαγών μέσω διαδικτύου, αποστολή αναγκαίων εγγράφων στη διεύθυνση κατοικίας των ασφαλισμένων και κατάργηση δικαιολογητικών με την ψηφιακή διασύνδεση του ΙΑΚ με τους : ΟΑΕΔ, ΟΕΕ, ΟΕΚ, ΥΠ.Ε.). Η ανάπτυξη αυτών των νέων υπηρεσιών αποδίδει σήμερα με την αποτροπή εκατοντάδων χιλιάδων επισκέψεων στα γραφεία του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και των άλλων Οργανισμών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας που

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 5/158


είναι η μεγαλύτερη σε όγκο συναλλαγή των εργοδοτών με το ΙΚΑ, από 10/1/2012 χορηγείται μέσω του διαδικτύου απευθείας στους πιστοποιημένους φορείς ή τους εργοδότες και έτσι όχι μόνο δεν θα απαιτείται η φυσική παρουσία των εργοδοτών στις Μονάδες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, αλλά διασφαλίζεται η νομιμότητά της από φαινόμενα καταδολιεύσεων (πλαστογραφίες, παράτυπες χορηγήσεις κ.λπ.) 3 Εντοπισμός των αδυναμιών της υφιστάμενης οργανω-

ματος, δεν έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα να βελτιώσουμε το χρόνο απονομής των συντάξεων, είτε αυτές είναι κύριες είτε επικουρικές, είτε συντάξεις αναπηρίας. Επίσης δεν κατέστη δυνατός ο αποτελεσματικός έλεγχος της εισφοροδιαφυγής. Στη διαχείριση των παραπάνω ζητημάτων, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Η ενδελεχής μελέτη τους επιβάλει στη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να προχωρήσει στην ριζική τους αντι-

τικής δομής όπως είναι η απουσία δομημένης οργανωτικής επικοινωνίας μεταξύ κεντρικής διοίκησης και περιφερειακού δικτύου για έλεγχο, εποπτεία, μέτρηση απόδοσης λογοδοσία κ.λπ. 3 Εκμετάλλευση υφιστάμενων διοικητικών δομών άλλων δημοσίων υπηρεσιών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην κατεύθυνση της ενοποιημένης παροχής υπηρεσιών στους πολίτες, με επάρκεια και ποιότητα. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την αποφυγή των συναλλαγών που αφορούν τις υπηρεσίες υγείας, το έργο των οποίων αναπτύσσεται και διεκπεραιώνεται από τον νέο Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) αλλάζουν τα δεδομένα της προσφοράς των υπηρεσιών μας από τις υφιστάμενες στεγασμένες δομές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Παρότι καταφέραμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις δραστικής μείωσης της επισκεψιμότητας στα γραφεία του Ιδρύ-

μετώπιση με τολμηρό ανασχεδιασμό του αντικειμένου εργασίας των στεγασμένων δομών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Στην κατεύθυνση αυτή αποφασίσαμε την προώθηση δράσεων για την επιτάχυνση της απονομής συντάξεων (αποκέντρωση εργασιών) και την ενίσχυση του ελεγκτικού έργου (αναδιάταξη των ελεγκτικών μηχανισμών). Η επιτυχία των δράσεων αυτών εξαρτάται από το μετασχηματισμό της οργανωτικής δομής των υπηρεσιών του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, που θα γίνει στη βάση των παρακάτω οργανωτικών και λειτουργικών αρχών: 3 Ουσιαστική αποκέντρωση με τη δημιουργία Περιφερειακών Διευθύνσεων με κύριο στόχο το συντονισμό του συνόλου των υφιστάμενων υπηρεσιών και το δραστικό έλεγχο της εισφοροδιαφυγής. 3 Ισχυροποίηση των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ ως βασική λειτουργική μονάδα που θα αναπτύσσεται σε κάθε πρωτεύουσα παλαιού νομού ή σε διαδημοτικά συ-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 6/158


μπλέγματα και σε νησιά με επικέντρωση στο έργο απονομής των συντάξεων και είσπραξης των εισφορών. 3 Aνάπτυξη Γραφείων Κοινωνικής Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με γεωγραφική αναφορά είτε σε καλλικρατικούς δήμους και διαδημοτικά συμπλέγματα με πληθυσμούς 10.000 -15.000 άτομα είτε σε ορεινές και δυσπρόσιτες γεωγραφικές περιοχές με χαμηλότερο πληθυσμό με πλήρη παροχή υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους. 3 Διεύρυνση των λειτουργιών των ΚΕΠ με την αξιοποίηση των ήδη θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων τους για προσφορά κοινωνικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών. 3 Καθορισμός ενιαίου τρόπου συναλλαγής του ασφαλισμένου, ανεξάρτητα με ποια δομή συναλλάσσεται (Υποκατάστημα - Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης) και σταδιακή ολοκλήρωση του έργου απονομής συντάξεων από όλα τα υποκαταστήματα που συγκροτούν τη βασική λειτουργική μονάδα του ΙΚΑ. Η σταδιακή ολοκλήρωση των ως άνω οργανωτικών και λειτουργικών αλλαγών εντός του 2012 αποτελεί αναγκαίο όρο για τη ριζική αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών ασφάλισης, την επίσπευση του χρόνου απόδοσης των συντάξεων, την αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών, και τον αποτελεσματικό έλεγχο των φαινομένων της εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής. Η εμμονή στο ισχύον οργανωτικό και λειτουργικό σχήμα που τίθεται τις περισσότερες φορές από τοπικούς φορείς ως θέση αρχής για τη διατήρηση ενός γεωγραφικού κεκτημένου είναι ως ένα βαθμό κατανοητή, όμως δε συμβάλλει στην προώθηση ενός οργανωτικού εγχειρήματος που αποσκοπεί στην ανατροπή υφιστάμενων δυσλειτουργιών του ΙΚΑ. Προκειμένου να αποφευχθούν άγονες και άστοχες αντιδικίες και ανώφελες διαφοροποιήσεις για το πού χωροταξικά θα αναπτυχθούν οι υπηρεσίες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, καλείστε εάν το κρίνετε απαραίτητο, να εκφράσετε απόψεις και προτάσεις χωροταξικής οριοθέτησης των υπηρεσιών του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ανά νομό, λαμβάνοντας υπόψη σας τα παρακάτω: Α. Το έργο κοινωνικής ασφάλισης που εκτελείται σήμε-

ρα από τα ΚΕΠ Β. την αρχή που προβλέπει ένα κεντρικό Υποκατάστημα ανά νομό και συγκεκριμένο αριθμό Γραφείων Κοινωνικής Ασφάλισης που προτείνεται να αναπτυχθούν ανά νομό Ακολούθως παραθέτουμε αναλυτική τεκμηρίωση της προτεινόμενης οργανωτικής αναδιάρθωσης του ΙΚΑ και πίνακα με: α) την υφιστάμενη οργανωτική πραγματικότητα β) την προτεινόμενη νέα οργανωτική δομή ανάπτυξης των

Περιφερειακών Διευθύνσεων, των Υποκαταστημάτων και του πλήθους των Γραφείων Κοινωνικής Ασφάλισης που πρόκειται να αναπτυχθούν ανά νομό, και στα νησιά. Τέλος σας κάνουμε γνωστό ότι εντός του Ιανουαρίου το Δ.Σ. του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα εγκρίνει το Σχέδιο Δράσης του Ιδρύματος, το οποίο και θα σας αποσταλεί. Στο Σχέδιο Δράσης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ καθορίζονται οι βασικοί επιχειρησιακοί στόχοι και το σύνολο των επιμέρους στόχων και μέτρων που προγραμματίζονται με στόχο την υλοποίησή τους εντός του 2012. Με ιδιαίτερη τιμή, ο Διοικητής Ροβέρτος Σπυρόπουλος

Βασικές Αρχές του Νέου Οργανωτικού Μοντέλου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 7/158


Εγκύκλιοι ΦΠΑ-ΚΒΣ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΛ 1032 31.01.2012 Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενων φαρμακείων

Εγκύκλιοι Εργασίας-ΙΚΑ-ΟΑΕΔ ΠΟΛ 1031 31.01.2012 Κοινοποίηση της 423/2011 γνωμοδότησης του Ν.Σ,Κ. σχετικά με την επιβολή προστίμων, τόσο για την πλαστότητα στοιχείων, όσο και για την εικονικότητα αυτών, όταν οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις γίνονται από διαφορετικούς ελέγχους.

IKA Αριθμός Πρωτ. E10/5 31.01.2012 Παράταση προθεσμίας καταβολής εισφορών και δόσεων μηνός Δεκεμβρίου 2011.

Εγκύκλιοι OAEE - ΟΓΑ - ΕΤΑΑ ΠΟΛ 1028 27.01.2012 Διευκρινίσεις επί θεμάτων ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) νομικών προσώπων έτους 2011.

OAEE ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 31.01.2012 Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν.3996/2011 ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)

ΠΟΛ 1011 10.01.2012 Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΟΛ.1159/22.7.2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ Β΄1657) περί καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994)

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

ΠΟΛ 1009 04.01.2012 Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού.

Δανειοδότηση επιχειρήσεων με ευνοϊκούς όρους του Ταμείου Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ

ΠΟΛ 1270 28.12.2011 Υποβολή των γνωστοποιήσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), καθώς και από υπουργικές αποφάσεις και του περιεχομένου των παραστατικών μεταβίβασης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων ΠΟΛ 1269 28.12.2011 Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής διατάξεων του Κ.Β.Σ.

Δείκτης Κύκλου Εργασιών Εμπόριο ( Νοέμβριος 2011 )

στο

Λιανικό

Νόμοι - Προεδρικά Διατάγματα NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4038 ΦΕΚ 14Α 02.02.2012 Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 8/158


Λοιπές Αποφάσεις και Σ.ΕΠ.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (INTRASTAT - ΚΑΤΩΦΛΙΑ 2012) Αριθμός Πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ3/1/2914 30.01.2012 Μείωση δαπάνης μισθωμάτων για τη στέγαση των ΚΕΠ. Αριθμός Πρωτ. Φ.80000/32277/2099 31.01.2012 Ασφαλιστικές εισφορές των μισθοδοτούμενων με το νέο μισθολόγιο (ν.4024/2011) υπαλλήλων που δεν υπάγονται στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου ούτε συνταξιοδοτούνται με τις δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις. Αρ.Πρωτ. Υ1ΓΠ/οικ. 11675 31.01.2012 Εφαρμογή της νομοθεσίας κατά του καπνίσματος. Αριθμ. Πρωτ: οικ. 709 26.01.2012 Παροχή οδηγιών συνταγογράφησης. Αρ. Πρωτ.: Δ17Ε 5004601 ΕΞ2012 31.01.2012 Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ επαγγελματικών πλοίων αναψυχής που παύουν την δραστηριότητά τους και αποτελούν αντικείμενο ενδοκοινοτικής παράδοσης ή εξαγωγής.

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1018294 ΕΞ 2012 31.01.2012 Ανάκληση της προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1269/28.12.2011 Ν.Σ.Κ. Αριθμός Πρωτ. 439 25.10.2011 1) Ποιά είναι η αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, στην οποία παραπέμπονται οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού για τη χορήγηση σε αυτούς αναρρωτικών αδειών. 2) Εάν δύναται να γίνει περικοπή των αποδοχών N.Σ.Κ. Αριθμός Πρωτ. 583 19.12.2011 α) Αν οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 63 Α του Κώδικα Δικηγόρων έχουν εφαρμογή στους επικουρικούς φορείς ασφάλισης και εν προκειμένω στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΡΤ του ΤΑΥΤΕΚΩ ή αφορούν αποκλειστικά Αριθμός Πρωτ. Δ1Α 1009875 ΕΞ 2012 Αποδοχή παραίτησης Ειδικού Γραμματέα Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων. Αριθμός Πρωτ. Φ2-226 27.01.2012 Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διεξαγωγή του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών. Αριθ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π/οίκ. 9420 19.01.2012 Παροχή συσσιτίων και τροφίμων Αρωγή στις κοινωνικά ασθενέστερες ομάδες. Αρ. Πρωτ.: Κ4-1209 27.01.2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ.

Αρ. Πρωτ.:Π3α/Φ.32/ Γ.Π. οικ. 11225 31.01.2012 Διευκρινίσεις σχετικά με απογραφή ΑμεΑ στα ΚΕΠ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 9/158


ΑΔΑ: ΒΟΖΚΗ-Κ1Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙ Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙ ΚΗ ΓΡΑΜΜ ΑΣΕ Ι Α ΦΟ ΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ ΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙ ΑΚΩΝ ΘΕΜ ΑΣΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΦΟΡΟΛΟΓΙ Α΢ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΦΟΡΟΛΟΓΙ Α΢ ΕΙ΢ΟΔΗΜ ΑΣΟ΢ ΣΜ ΗΜ Α Α’ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. ΢εξβίαο 10 Σ.Κ. : 101 84 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν : 210.3375314-15 FAX : 210.3375001

Αζήλα, 31 Ηαλνπαξίνπ 2012

ΠΟΛ.: 1032 ΠΡΟ΢: Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Τπεξαμία θαηά ηε ζύζηαζε νκόξξπζκεο εηαηξείαο ζπζηεγαδόκελωλ θαξκαθείωλ. Με αθνξκή πιεζψξα εξσηεκάησλ πνπ ππνβάιινληαη ζηελ ππεξεζία καο, ζρεηηθά κε ην παξαπάλσ ζέκα θαη ζε ζπλέρεηα ηεο ΠΟΛ.1169/2.8.2011 δηαηαγήο καο, δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 1. ΢χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηηο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Δ. (λ.2238/1994) θνξνινγείηαη απηνηειψο ινγηδφκελν σο εηζφδεκα: α) Με ζπληειεζηή είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) θάζε θέξδνο ή σθέιεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαβίβαζε: αα) Οιφθιεξεο επηρείξεζεο κε ηα άπια ζηνηρεία απηήο, φπσο αέξαο, επσλπκία, ζήκα, πξνλφκηα θ.η.ι. ή ππνθαηαζηήκαηνο επηρείξεζεο, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. ββ) Δηαηξηθψλ κεξίδσλ ή κεξηδίσλ, πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε θνηλσλία αζηηθνχ δηθαίνπ πνπ αζθεί επηρείξεζε ή επάγγεικα, ή ζε θνηλνπξαμία, εθηφο θνηλνπξαμίαο ηερληθψλ έξγσλ, ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ΢ηνηρείσλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο σθέιεηαο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεηαβίβαζε αηνκηθήο επηρείξεζεο,

1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 10/158


ΑΔΑ: ΒΟΖΚΗ-Κ1Α

κεξηδίσλ θιπ. αθαηξείηαη ην θφζηνο απφθηεζήο πξαγκαηηθή

αμία

πνπ

έρνπλ

θαηά

ηνπο απφ ηελ θαηψηαηε ή ην

ρξφλν

κεηαβίβαζεο

(1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ). Με ηελ 1052699/1082/Α0012/30.5.2003 δηαηαγή καο, έγηλε δεθηφ φηη, ζεσξείηαη ππνθξππηφκελε κεηαβίβαζε θαη επηβάιιεηαη θφξνο ππεξαμίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη ζηελ πεξίπησζε δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ αηνκηθήο επηρείξεζεο ή εηαηξείαο ή ππνθαηαζηήκαηνο απηψλ θαη έλαξμεο ζηνλ ίδην ρψξν κε ην ίδην αληηθείκελν εξγαζηψλ άιιεο επηρείξεζεο, κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ. Αθφκα, κε ηελ ΠΟΛ.1053/1.4.2003 Απφθαζε, θαζνξίδεηαη ν ηεθκαξηφο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ ππεξηηκήκαηνο επί ηνπ νπνίνπ επηβάιιεηαη ν θφξνο, εθφζνλ ζηελ πεξίπησζε απηή ππνθξχπηεηαη ε πξαγκαηηθή αμία πψιεζεο, ηεο επηρείξεζεο. 2. ΢ηηο 2.8.2011 κε ηελ ΠΟΛ.1169 εγθχθιην καο, έγηλε δεθηφ φηη θαηά ηε δηαθνπή εξγαζηψλ επηρείξεζεο θαη έλαξμε ζηνλ ίδην ρψξν κε ην ίδην αληηθείκελν εξγαζηψλ άιιεο επηρείξεζεο δελ επηβάιιεηαη κφλν εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ, ν θφξνο ππεξαμίαο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Δ. Πξνυπφζεζε γηα ηελ επηβνιή ηνπ θφξνπ απηνχ είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε εθηάθηνπ πξνζφδνπ (θέξδνπο ή σθέιεηαο) ε νπνία λα κελ πξνέξρεηαη απφ ηε ζπλήζε άζθεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, γηαηί απηή ππάγεηαη ζηε θνξνινγία ηνπ εηζνδήκαηνο κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο. Καηά ζπλέπεηα, ην αλ ζα επηβιεζεί θφξνο ππεξαμίαο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο είλαη ζέκα πξαγκαηηθφ θαη ε θνξνινγηθή αξρή θέξεη ην βάξνο ηεο αηηηνινγεκέλεο απόδεημεο γηα ηελ πηζαλή ππνθξππηόκελε κεηαβίβαζε επηρείξεζεο. 3. Δπηζεκαίλεηαη φηη κε ηελ ΠΟΛ.1169/2.8.2011 δηαηαγή καο, θαηαξγείηαη κφλν ην πξψην εδάθην ηεο

παξ. 2 ηεο 1052699/1082/Α0012/30.5.2003 δηαηαγήο καο,

δειαδή φηη, ππνινγίδεηαη ππνρξεσηηθά θφξνο ππεξαμίαο κε κνλαδηθφ θαη απνθιεηζηηθφ θξηηήξην ηε δηαθνπή εξγαζηψλ κηαο επηρείξεζεο θαη έλαξμεο ζηνλ ίδην ρψξν κε ην ίδην αληηθείκελν εξγαζηψλ άιιεο επηρείξεζεο κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ. 4. Πεξαηηέξσ, κε ην άλνηγκα ηνπ θιεηζηνχ επαγγέικαηνο ησλ θαξκαθνπνηψλ έρνπλ πξνθχςεη πνιιά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Δ., θαηά ηε ζχζηαζε Ο.Δ. «ζπζηεγαζκέλσλ θαξκαθείσλ» ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.3918/2011, κε ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε ζπζηέγαζε ζην ίδην θαηάζηεκα ιεηηνπξγνχληνο θαξκαθείνπ κε ππφ ίδξπζε θαξκαθείν. Σα ζπζηεγαδφκελα θαξκαθεία ιεηηνπξγνχλ ππνρξεσηηθά κε ηε κνξθή 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 11/158


ΑΔΑ: ΒΟΖΚΗ-Κ1Α

νκφξξπζκεο εηαηξίαο

θαη νη ζπζηεγαδφκελνη θαξκαθνπνηνί κεηέρνπλ κε ίζα

πνζνζηά. ΢ηα λεντδξπφκελα θαξκαθεία ρνξεγνχληαη απηνηειείο άδεηεο ίδξπζεο. Δάλ ν θαξκαθνπνηφο, ζην θαξκαθείν ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπζηέγαζε, ζπληαμηνδνηεζεί ή παξαηηεζεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν αλαθαιείηαη ε άδεηα ίδξπζεο ηνπ θαξκαθείνπ ηνπ θαη ζηνλ παξακέλνληα θαξκαθνπνηφ ρνξεγείηαη άδεηα ζπλερίζεσο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαξκαθείνπ. Με ηηο δηαηάμεηο απηέο αχμεζε

ησλ

ζέζεσλ

εξγαζίαο

λέσλ

θαξκαθνπνηψλ

πνπ

επηδηψθεηαη ε επηζπκνχλ

λα

ιεηηνπξγήζνπλ θαξκαθείν, κέζσ ηεο ζπζηέγαζεο κε θαξκαθείν πνπ ιεηηνπξγεί ήδε θαη’

εμαίξεζε

ησλ

πιεζπζκηαθψλ

θξηηεξίσλ.

Όινη

νη

θαξκαθνπνηνί

πνπ

ζπκκεηέρνπλ πξνβιέπεηαη φηη ζα έρνπλ απηνηειή άδεηα ίδξπζεο θαη έρνπλ ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο έλαληη ηνπ λφκνπ. 5. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 3918/2011 δελ επηβάινπλ ηε ζχζηαζε Ο.Δ. ζπζηεγαζκέλσλ θαξκαθείσλ, αιιά νξίδνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζχζηαζή ηνπο, θαηά ζπλέπεηα ε επηινγή ηεο ζχζηαζεο Ο.Δ. απφ δχν θαξκαθνπνηνχο εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο ίδηνπο κε γλψκνλα

λα

δεκηνπξγήζνπλ νηθνλνκηθέο κνλάδεο ηζρπξέο, ηθαλέο λ’ αληιήζνπλ θεθάιαηα, λα επηηχρνπλ γξήγνξε αλάπηπμε θαη λα αληηκεησπίζνπλ ην ζπλαγσληζκφ ηεο αγνξάο κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηνπ επαγγέικαηνο. Καηά ζπλέπεηα, νη Ο.Δ. ζπζηεγαζκέλα θαξκαθεία, δελ δηαθέξνπλ απφ ηηο ινηπέο νκφξξπζκεο εηαηξείεο ψζηε λα πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Δ.. 6. ΢ηηο πεξηπηψζεηο ζχζηαζεο ζπζηεγαδφκελσλ θαξκαθείσλ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.3918/2.3.2011, φηαλ ηδξχεηαη Ο.Δ.

ζηνλ ίδην ρψξν πνπ

ιεηηνπξγνχζε ήδε θαξκαθείν σο αηνκηθή επηρείξεζε, δχλαηαη: α) λα δηαθφπηεη ηηο εξγαζίεο ηεο άιιεο αηνκηθήο επηρείξεζεο, ηεο νπνίαο ν θαξκαθνπνηφο εηζέξρεηαη σο κέινο ζηελ Ο.Δ. ησλ ζπζηεγαδφκελσλ θαξκαθείσλ, β) λα δηαθφπηεη ηηο εξγαζίεο ηεο άιιεο αηνκηθήο επηρείξεζεο θαξκαθείν, ε νπνία εηζθέξεηαη απφ ην θαξκαθνπνηφ ζηελ Ο.Δ. ησλ ζπζηεγαδφκελσλ θαξκαθείσλ. γ) λα εηζέξρεηαη σο κέινο ζηελ Ο.Δ. ζπζηεγαδφκελσλ θαξκαθείσλ θαξκαθνπνηφο πνπ κέρξη ηε ζχζηαζε ηεο παξαπάλσ εηαηξείαο δελ αζθνχζε επάγγεικα. Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο πνπ πηζαλφλ λα ιακβάλνπλ ρψξα θαη κεηαμχ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ζπγγέλεηα, επηβάιιεηαη θόξνο ππεξαμίαο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Ε.. Δπηζεκαίλεηαη σζηφζν φηη, φηαλ ζην ρψξν πνπ ιεηηνπξγνχζε αηνκηθή επηρείξεζε ηδξχεηαη θαη ιεηηνπξγεί Ο.Δ. ζηελ νπνία 3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 12/158


ΑΔΑ: ΒΟΖΚΗ-Κ1Α

κεηέρεη θαη ν θνξέαο ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο, απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ππεξαμίαο πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο δελ ιακβάλεηαη ππφςε ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ θνξέα ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο ζηελ εηαηξεία πνπ ζπζηήζεθε. Ζ χπαξμε θέξδνπο – σθέιεηαο γηα ηελ επηβνιή θφξνπ ππεξαμίαο, αηηηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε Ο.Δ. ζπζηεγαδφκελσλ θαξκαθείσλ, απνηειεί μερσξηζηή νηθνλνκηθή νληφηεηα ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο ιεηηνπξγνχζεο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη πεξαηηέξσ ε ίδξπζή ηεο απνζθνπεί ζηελ επξχηεξε θεξδνθνξία ηεο λέαο εηαηξείαο, ζπγθξηηηθά κε ηε ιεηηνπξγία δχν αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ. Αθφκα, δχλαηαη λα ππάξμεη απνρψξεζε κέινπο Ο.Δ. ζπζηεγαδφκελσλ θαξκαθείσλ, είηε ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο, είηε γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν θαη θαηά ζπλέπεηα λα ζπλερίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θαξκαθείνπ σο αηνκηθή επηρείξεζε. ΢ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε δελ ππνινγίδεηαη ππεξαμία γηα ην πνζνζηφ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ κέινπο πνπ δηαηεξεί πιένλ αηνκηθή επηρείξεζε, παξά κφλνλ γηα ην πνζνζηφ ηνπ απνρσξήζαληνο απφ ηελ Ο.Δ. κέινπο. ΢ηελ πεξίπησζε ζπγγελψλ, ν ππνινγηζκφο ηνπ θφξνπ ππεξαμίαο, γίλεηαη κε ηνπο κεησκέλνπο ζπληειεζηέο (5% θαη 10%) ηεο πεξ. α’ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Δ.. 7. Σέινο, αλ κεηαβηβαζηεί απφ επαρζή αηηία αηνκηθή επηρείξεζε ή κεξίδην νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο απφ γνλέα πξνο ηα ηέθλα ηνπ ή απφ ζχδπγν ζε ζχδπγν ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ κεηαβηβάδνληνο δελ ππφθεηηαη ζε θφξν ππεξαμίαο. ΢ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ζπληξέρεη κεηαβίβαζε επηρείξεζεο κε επαρζή αηηία αιιά κε ραξηζηηθή αηηία, ζα εθαξκνζζνχλ αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηεο θνξνινγίαο θεθαιαίνπ πεξί δσξεάο ή γνληθήο παξνρήο. Αθξηβέο Αληίγξαθν Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γξακκαηείαο

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ΢ ΤΠΟΤΡΓΟ΢ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΣΕΛΗ΢ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ

4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 13/158


ΑΔΑ: ΒΟΖΚΗ-ΕΤ1

ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦOPOΛOΓlKΩN & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦOPOΛOΓlAΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑ Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX:

ΘΕΜΑ:

Αθήνα,

31/1/2012

ΠΟΛ: 1031

: Καρ. Σερβίας 10 : 101 84 Αθήνα : Α. Λουγκάνη 2103610065 2103615052

Προς: Ως Π.Δ.

Κοινοποίηση της 423/2011 γνωμοδότησης του Ν.Σ,Κ. σχετικά με την επιβολή προστίμων, τόσο για την πλαστότητα στοιχείων, όσο και για την εικονικότητα αυτών, όταν οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις γίνονται από διαφορετικούς

ελέγχους.

Σας κοινοποιούμε τη σχετική με το ως άνω θέμα υπ' αριθμ,423/2011 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Α' Τμήμα), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και παρακαλούμε για την ομοιόμορφη εφαρμογή της στις σχετικές περιπτώσεις. Με την πιο πάνω γνωμοδότηση έγινε δεκτό ότι, στην περίπτωση που έχει καταλογιστεί παράβαση και έχει εκδοθεί αντίστοιχη πράξη επιβολής προστίμου για έκδοση πλαστού φορολογικού στοιχεΙου και στη συνέχεια από άλλον έλεγχο προκύψει ότι το ίδιο στοιχείο ήταν ταυτόχρονα και εικονικό, θα πρέπει να εκδοθεΙ νέα πράξη επιβολής ιδιαίτερου προστίμου και για την παράβαση αυτή (της εικονικότητας).

ο Προϊστάμενος

της Διεύθυνσης Ιωάννης Τζίμας

Ακριβές Αντίγραφο Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Συνημμένα: φύλλα επτά (7)

1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 14/158

l


ΑΔΑ: ΒΟΖΚΗ-ΕΤ1 ,ι

ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αριθμός ΓνωμΟδοτήσεως:

423/2011

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α'ΤΜΗΜΑ Συνεδρίαση της 3ης-Ι0-2011

Σύνθεση: Πρόεδρος

ΒασίλειοςΣουλιώτης, AvτιπρόεδΡOςΝ.Σ.Κ.

Μέλη

Χρυσαφούλα Αυγερινού, Ανδρέας Χαρλαύτης, Θεόδωρος Ψυχογυιός, Στυλιανή Χαριτάκη, Ευφροσύνη Μπερνικόλα και Γαρυφαλ/ιά Σκιάνη, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους.

Εισηγήτρια

Χρυσαφούλα Αυγερινού, Νομική Σύμβουλος του Κράτους.

Αριθμός Ερωτήματος:

Το υπΌριθμ.πρωτ. πρωΤ.Δ15Βl134688Ε2010/13-

10-2010 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας ΦΟΡΟλογικώνκαι Τελωνειακών Θεμάτων - Γενική Δ/νση Φορολογίας - Δ/νση Βιβλίων και Στοιχείων (15η) Τμήματα Β' - Α' του Υπουργείου Οικονομικών. Περίληψη Ερωτήματος: Ερωτάται, αν πρέπει να επιβληθεί και δεύτερο πρόστιμο Κ.Β.Σ. στη περίπτωση που έχει καταλογιστεί παράβαση και έχει εκδοθεί

αvτίστoιxη

πράξη επιβολής προστίμου για

έκδοση

πλαστού

1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 15/158

1


. Ό ΑΔΑ: ΒΟΖΚΗ-ΕΤ1

.

'

φορολογικού σroιxείoυ και σrη συνέχεια, σε μεταγενέσrερo χρόνο, προκύψει ότι το ίδιο σroιxείo ήταν ταυτόχρονα και εικονικό.

Επί του ως όνω ερωτήματος, το Α' Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γνωμοδότησε ως εξής: Σ. Επ' Ευκαιρία ερωτήματος, που τέθηκε σrην ως άνω ερωτώσα Δ/νση του Υπουργείου Οικονομικών από τη Δ.Ο.Υ. Γρεβενών, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 3634/12.5.2009 έγγραφό της, δημιουργήθηκε σrην Υπηρεσία η αμφιβολία, αν καθ' ερμηνεία των διατόξεων της παρ.3 του άρθρου 5 του Ν.2523/1997, σύμφωνα με τις οποίες, αν, οι παραβάσεις του ΚΒΣ και σrην προκείμενη περίπτωση η έκδοση πλασrών και εικονικών σroιxείων, αφορούν τα ίδια σroιxεία,

διαπιστώθηκαν, όμως, σε διαφορετικό χρόνο, θα πρέπει να

επιβληθούν δύο ξεχωριστά πρόσrιμα με δύο ξεxωρισrές πράξεις επιβολής πρoσrίμoυ, ενώ αν είχαν διαπισrωθεί σroν ίδιο χρόνο, από τον ίδιο έλεγχο, θα επιβαλλόταν ένα πρόσrιμo, δηλ. για την έκδοση πλαστού και ταυτόχρονα εικονικού στοιχείου θα επιβαλλόταν ένα πρόσrιμo ίσο με το διπλάσιο της αξίας του φορολογικού στοιχείου, κατ εφαρμογή των διατόξεων της περ.β' της παραγρ. 10 και της παραγρ.3του άρθρου 5 του Ν.2523/1997. Όπως προκύπτει από το έγγραφο του ερωτήματος και τα στοιχεία ταυ φακέλου το ερώτημα υποβλήθηκε με αφορμή το γεγονός ότι με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2806/26-2-2008 δελτίο πληροφοριών της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέvxων (ΥΠ.Ε.Ε.) -Περιφερειακή Δνση Κεντρικής Μακεδονίας, η Δ.Ο.Υ. Γρεβενών διενήργησε έλεγχο, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 103/3-4-2008 εντολή ελέγχου και στις 23-5-2008 συντόχθηκε έκθεση ελέvxου κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του Π.Δ/τος 186/1992 (ΚΒΣ), με την οποία διαπισrώθηKεέκδοση μη νόμιμα θεωρημένων από την Δ.ο.Υ. Γρεβενών φορολογικών στοιχείων, δηλαδή πλαστών. Στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ'αριθμ.67/23.5.2008 απόφαση επιβολής προστίμου για έκδοση τριών πλασrών στοιχείων από την επιχείρηση Μ.Δ., τα δύο προς την επιχείρηση Α.Π. ΜονοπρόσωπηΕΠΕ και το τρίτο προς την επιχείρηση Π.Π. & Σία ΟΕ. Η εκδότρια επιχείρηση προσέβαλε την παραπάνω πράξη με εμπρόθεσμη προσφυγή ενώπιον του

Διοικητικού

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 16/158


ΑΔΑ: ΒΟΖΚΗ-ΕΤ1

., ΠρωτΟδικείου Κοζάνης, η οποία δεν έχει ακόμα συζητηθεί. Κατοπιν περαιτέρω ε.\ 'γχου, που διενεργήθηκε στην ίδια επιχείρηση, εστάλη στις 12.8.LJ08, προς τη Γενική Γραμματεία _ Πληροφοριακών Συστημάτων (Δ30 Τμήμα ΣΤ'), έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 6048/12.8.2008, με το οποίο ζητούνταν στοιχεία για διασταύρωση συναλλαγών, που πραγματοποίησε η ελεγχάμενη επιχείρηση κατά τις χρήσεις 2000 και 2001. Σε απάντηση, η Γενική

Γραμματεία

Πληροφοριακών Συστημάτων, με το υπ'αριθμ.4013244/5508/0030/8-9-2008 έγγραφό της, απέστειλε εκτυπώσεις στοιχείων συγκεντρωτικών καταστάσεων - προμηθευτών, που αφορούν την επιχείρηση αυτή για τις ανωτέρω χρήσεις. Σε

συνέχεια

των

ανωτέρω

εκδόθηκε

από

την

Υπηρεσία

η

υπ'αριθμ.311/12.11.2008 εντολή φορολογικού ελέvxου για τη χρήση 2001 και από την έκθεση ελέγχου, βάσει των διατάξεων του Π.Δ.186/1992, η οποία συντάχθηκε στις 9.2.2010, διαπιστώθηκε και η εικονικότητα των στοιχείων. Νέες κυρώσεις όμως δεν έχουν επιβληθεί λόγω της εικονικότητας αυτής. Εκ παραλλήλου, στις 8.2.2010 η Δ.Ο.Υ. Γρεβενών έλαβε το υπ' αριθμ. πρωτ. 1749/8.2.2010, έγγραφο από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) Περιφερειακή Δ/νση Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα αποστολή έκθεσης ελέvxου ΚΒΣ, με συνημμένη τη σχετική από 30-11-2009 έκθεση ελέγχαυ (αρ. εντολής 666/05, αριθμ. ΥΣΕ193309, αριθμ. υπόθεσης 1778/2009), από την οποία προκύπτει εικονικότητα των δύο πρώτων προαναφερομένων στοιχείων.

ΙΙ.- Στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2523/1997

« περί

διοικητικών και ποινικών κυρώσεων στη φορολογική νομΟθεσία και άλλων διατάξεων» (ΦΕΚ ΑΊ τ. 179/11-9-1997) και υπό τον τίτλο: «Πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίωγ και Στοιχείωγ (κ.Β.Σ.) - AVΤΙKειμεγΙKά σύστημο», όπως ισχύουν σήμερα, ορίζεται ότι: «1. Όποιος παραβαίγει τις διατάξεις του Κώδικα βιβλίωγ και Στοιχείωγ (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ 84

Α/

τιμωρείται με πρόστιμο που προσδιορίζεται κατ'

αVΤΙKειμεγΙKότρόπο. Πα το σκοπό αυτόγ KαθιερώγOVΤαιδύο βάσεις υπολογισμού, συvτεJιεστές βαρύτητας, και αvώτατα όρια (οροφές). Οι παραβάσεις διαKρίγOVΤαισε δύο κατηγορίες, γεvικές και αυτoτεJιείς. 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 17/158


" ΑΔΑ: ΒΟΖΚΗ-ΕΤ1

..

2. na τηv εφαρμογή του αvτικειμεvικού συστήματος δίδovται οι πιο κάτω ΕVVOΙOλOγΙKOί προσδιορισμοί: α) Βάση Υπολογισμού Νο 1 (ΒΑΣ.ΥΠ.1) είvαι το αVΤΙKειμεvΙKόποσό επί του οποίου

εφαρμόζovτOl

οι

συvτελεστές

βορύτητας

για

συγKεKριμΈVες

παραβάσειc; όπως στις κατ' ιδίαv διατάξεις ορίζεται. Το ποσό της βάσης αυτής κΛιμακώvεται αvάλογα με τηv κατηγορία τωv βιβλίωv, που υποχρεούται VG τηρεί κάθε υπόχρεο πρόσωποτου Ι<.Β.Σ.,ως εξής:

αa.

αβ. αγ.

.

β) Βόση Υπολογισμού Νο 2 (ΒΑΣ.ΥΠ.2) είvαι το αVΤΙKειμεvΙKόποσό επί του οποίου

εφαρμόζovται

οι

συVΤΕΛεστές βαρύτητας

για

συγKεKριμΈVες

παραβάσειc; όπως στις κατ' ιδίαv διατάξεις ορίζεται. Το ποσό της βάσης αυτής ισούται με τηv αξία της συvαΜαγής ή του στοιχείου ή μέρους αυτώv, μη συμπεριλαμβάvομέvου του Φ.Π.Α.κατά περίπτωση. γ) Συvτελεστής βαρύτητας είvαι ο αριθμός που κΛιμακώvεται αvάλογα με τη σοβαρότητα

της

παράβασης και

εφαρμόζεται

στηv

ovτίστoιxη

βάση

υπολογισμού. δ) Αvώτατο όριο (οροφή) είvαι το ποσό, το οποίο δεv μπορεί VGυπερβεί το επιβαΜόμεvο πρόστιμο και εφαρμόζεται στις αυτοτελείς παραβάσειc; με εξαίρεση αυτές για τις οποίες ισχύει η βάση υπολογισμού Ν02 (ΒΑΣ.ΥΠ.2). ε) ΓΕVΙKέςπαραβάσεις είvαι αυτές

για τις οποίες επιβάΜεται ΈVα ΕVιαίO

πρόστιμο, αvά διαχειριστική περίοδο, αvεξάρτητα από το πλήθος αuτώv. β) Βάση Υπολογισμού Νο 2 (ΒΑΣ.ΥΠ.2) είvαι το αVΤΙKειμεvΙKόποσό επί του οποίου

εφαρμόζovτOl

οι

συvτελεστές

βαρύτητας

για

συγKεKριμΈVες

παραβάσεις όπως στις κατ ιδίαv διατάξεις ορίζεται. στ) Αυτοτελείς παραβάσεις είvαι αυτές που oρίζovται στηv παράγραφο 8 του άρθρου αυτού

για τις οποίες επιβάΜεται

ιδιαίτερο πρόστιμο για κάθε

παρόβαση.

3. Για κάθε πράξη ή παράλειψη των διατάξεων του άρθρου αυτού, που διαπιστώνεται σε διαφορετικό χρόνο εντός της ίδιας χρήσεως, επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο.

4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 18/158


ΑΔΑ: ΒΟΖΚΗ-ΕΤ1

..

Ειδικά ov διαπιστώVΟVTαισTOVίδιο χρόvο, πράξεις ή παραλείψεις που αφc. Jύv το ίδιο βιβλίο ή στοιχείο, επιβάλλεται κατά .. ερίπτωση το βαρύτερο πρόστιμο.

4. Πράξεις ή παραλείψεις παυ συγισταύγ παράβαση τωγ διατάξεωγ αυτώγ αγάγOVΤαl σε περισσότερες

της μιας διαχειριστικές περιόδους KρίγOVΤαι

αυτοτελώς, και εκδίδεται χωριστή, κατά διαχειριστική περίοδο, απόφαση επιβολής προστίμου ... 5. Κατ' εξαίρεση, δεv επlβάΜεταl πρόστιμο όταγ: α) έχουγ εκδοθεί φορολογικά στοιχεία χωρίς τηγ τήρηση εγιαίας αρίθμησης ή με επαγάληψη αυτή ή β) έχουγ εκδοθεί αθεώρητο φορολογικά στοιχεία, αVΤί θεωρημέγωγ, εφόσογ στις άγω περιπτώσεις έχουγ εκδοθεί από παραδρομή και έχουγ καταχωρηθεί στα βιβλία εμπρόθεσμα

και δηλώθηκε εΥΥράφως από τογ υπόχρεο στογ

ΠΡOϊστάμΕVO της αρμόδιας δημόσιας οlκογομlκής υπηρεσίας η παράλειψη αυτή, πρ,γ από τη διαπίστωση της από οποιογδήποτε φορολογικό έλεγ,γο, γ) ............ε).

στ)

δ)..

ζ)

.

η) πρόκειται για υποθέσεις που έχουγ ήδη ελεγ,γθεί με τακτικό φορολογικό έλεγ,γο και έχαυγ εκδοθεί οριστικά φύΜα ελέγ,γου ή πράξεις προσδιορισμού του φόρου στη φορολογία εισοδήματος και στο Φ.π.Α. ή για υποθέσεις που έχουγ περαιωθεί ως προς τις φορολογίες αυτές με οποιοδήποτε τρόπο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες συvτρέxoυγ

οι προϋποθέσεις τωγ

διατάξεωγ τωγ άρθρωγ 68 παρ. 2 του v. 2238/1994

και 39 παρ.3 του

v.1642/1986.

Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του παρόvτoς έχουγ αγάλογη εφαρμογή και για τα Πρόστιμα του άρθρου αυτού. 6

7.

.

8. Οι παρακάτω περιπτώσεις, για τηγ επιβολή του αVΤIKειμεγlKOύπροστίμου θεωΡOύVΤαlαυτοτελείς παραβάσεις, για τις οποίες εφαρμόζεται η Βάση Υπολογισμού Νοl (ΒΑΣ. ΥΠ.Ι) ο δε συVΤελεστής βαρύτητας, εφόσογ δεγ ορίζεται διαφορετικά, έχει αριθμητική τιμή έγα (1). α)

.

5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 19/158


ΑΔΑ: ΒΟΖΚΗ-ΕΤ1

9. Κάθε φορά που διεvεργείται φορολογικός έλειχος και διαπιστώvοvται επαvαλαμβαvόμεvες ΕVΤόςτης ίδιας διαχειριστικής περιόδου αυτoτελεί~ κατά τις διατάξεις της ΠΡOηγOύμΕVηςπαραγράφου, παραβάσει~ γισ τις οποίες πρΟβλέπεται η επιβολή προστίμωv με βάση rqV κατηγορίσ βιβλίωv, κοτά τα οριζόμεvα στηv περίπτωση α, της παραγράφου 2, το αvώτατο όριο του προστίμου δεv μπορεί VGυπερβεί κατά rqV πρώτη έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου το δεKαΠΕVΤαπλάσιOτωv πρσστίμωv αυτώv, για κάθε κατηγορία παραβάσεωv τωv περιπτώσεωv

της προηγούμεvης παραγράφου και κατά τη

δεύτερη έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου το τριαKOVΤαπλάσιOτωv προστίμωv αυτώv, για κάθε ως άvω κατηγορία παράβασης. Σε περίπτωση διαπίστωσης για τρίτη φορά της διάπραξης τωv παραβάσεωv αυτώv δεv ισχύει περιορισμός ως προς το αvώτατο όριο αυτώv τωv προστίμωv.

.

1Ο. Οι παρά κάτω περιπτώσει£; επίσης θεωρoύvται αυτοτελείς παραβάσει£; για τις οποίες εφαρμόζεται η Βάση Υπολογισμού Νο2 (ΒΑΣ.YΠ.2Jιόπως ειδικότερα προσδιορίζεται στις κατ' ιδία διατάξει£;με τις οποίες προσδιορίζεται και η τιμή . ._Ι'β' του κατα..περιπτωση ΙΣXυOVΤOς συVΤυιεστη αρυτητας:

α/,)

.

β) Η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων και η λήψη εικονικών, η νόθευση αυτών, καθώς και η καταχώρηση στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθείκαι δεν έχει εκδοθεί φορολογικό

στοιχείο, συνιστά ιδιάζουσα φορολογική

παράβαση και επισύρει πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας κάθε στοιχείου ή καταχώρηση μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ιδιαίτερη κατηγορία αυτοτελούς παράβασης και επιβάλλεται το πρόστιμο κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 8 και 9. Av η αξία του στοιχείου είvαι μερικώς εικοvική, το ως άvω πρόστιμο επιβάΜεται για το μέρος της εικοvικής αξίας. VraV δεv είvαι δυvατός ο προσδιορισμός της μερικώς εικοvικής αξίας το πρόστιμο της περίπτωσης αυτή£; επιβάΜεται μειωμΈVOκατά πεvήvτα τοις εκατό (50%).

6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 20/158


ΑΔΑ: ΒΟΖΚΗ-ΕΤ1

... Η ίδια μείωση ισχύει και για το Jιήπτη εικοvικού στοιχείου στηv περίπτωση που η εικοvικότι/. J αvάγεTi ι αποκΛειστικά στο πρόσωπο του εκδότη

.

11. na rqV εφαρμογή τωv διατάξεωv της ΠΡOηγOύμΕVηςπαραγράφου και τωv περιπτώσεωv αΙ και γΙ της παραγράφου 8, εφόσοv KαταJιOγίζovταιαυτοτελείr; παραβάσεις για τα φoρoJιoγΙKάστοιχείο αξίας δεv KαταJιOγίζovται,για rqV ίδια αιτία όμοιες παραβάσεις για τα αVΤίστOΙXαδελ τίο αποστοJιήr; αvεξάρτητα από το ov τα στοιχεία αυτά εKδίδOVΤαιαπό διαφορετικά πρόσωπα. Οι διατάξεις του προηγούμεvου εδαφίου ισχύουv αvαJιόγως σε κάθε περίπτωση που αvαφέροvται στηv ίδια συvαΜαγή ή πράξη καθώς και για τις παραβάσεις της περίπτωσης η . της παραγράφου 8. Δεv KαταJιOγίζεται ιδιαίτερη παράβαση για rqV καταχώρηση εικοvικώv, πJιαστώv ή VΟθευμέvωv στοιχείωγ, εφόσοv

επιβάΜεται

πρόστιμο

της

περίπτωσης β' της ΠΡOηγOύμΕVηςπαραγράφου, αvεξάρτητα από το χρόvο στοv οποίο αvάγεται η παράβαση. 12. Όπου σε άΜες διατάξεις yiVεTaIαvαφορά σε παραβάσεις ή Πρόστιμο του π.δ/τος 99/1977- J<.Φ.Σ.- (ΦΕΚ34Αϊ ή του Π.δ/τος 186/1992- J<.B.I. vοούvτοι οι παραβάσεις και τα πρόστιμα του παρόvτoς vόμου.... » Επίσης, στις διατάξεις του άρθρου 19 του ιδίου ως άνω νόμου και

υπό τον τίτλο: «Αδίκημα φορΟδιαφυγής για πJιαστά, εικοvικά ή vοθευμέvα

φoρoJιoγΙKά στοιχεία, καθώς και για μη εφαρμογή διατάξεωv του J<.B.L», ορίζεται ότι: «1. Όποιος εκδίδει

πJιαστά ή εικοvικό φoρoJιoγΙKάστοιχεία, καθώς και όποιος

αΠΟδέχεται εικοvικό φoρoJιoγΙKά στοιχεία

ή

vοθεύει

τέτοια στοιχεία,

αvεξάρτητα από το ov διαφεύγει ή μη rqV πJιηρωμήφόρου τιμωρείται με ποιvή φυΛάκισης τουΛάχιστοv τριώv (3) μηvώv ... 2. Το αδίκημα του όρθρου αυτού Eivoι αυτοτελές και αvεξόρτητο

από τα

αδικήματα, που πρoβJιέπovται και τιμωΡOύVΤαιμε τις Jιoιπές ποιvικές διατάξεις του παρόVΤOςvόμου. 3.Θεωρείται ως πJΙαστό και το φoρoJΙoγΙKό στοιχείο που έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί με οποιοvδήποτε τρόπο, χωρίς VDέχει καταχωρηθεί στα οικεία βιβJΙία της αρμόδιας φoρoJΙoγΙKής αρχής σχετική πράξη θεώρησής του και 7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 21/158


ΑΔΑ: ΒΟΖΚΗ-ΕΤ1 ...

εφόσοv η μη καταχώρηση τι::/ιείσε ΓVώση του υποχρέου για τη θεώρηση του φοροΛογικού στοιχείου. Θεωρείται επίσης ως πΛαστό το φοροΛογικό στοιχείο και όταv το περιεXόμΕVO και τα Λοιπά στοιχεία του πρωτότυπου ή αVΤίτυΠOυαυτού EiVaIδιαφορετικά από αυτά που αvαγράφοvται στο στbtεχος του ίδιου στοιχείου. 4.Εικοvικό EiVaI το στοιχείο που εκδίδεται για συvαΜαγή αvύπαρκτη στο σύvοΛό της ή για μέρος αυτής ή για συvαΜαγή που πραγματοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που αvαγράφοvται στο στοιχείο ή το έvα από αυτά EiVaIάΓVωστOφοροΛογικώς πρόσωπο, με τηv έwοια ότι δεv έχει δηΛώσει τηv έvαρξη του επιτηδεύματός του ούτε έχει θεωρήσει στοιχεία στηv κατά τόπο αρμόδια, σύμφωvα με τηv αvαγραφόμεvη στο στοιχείο διεύθυvση, δημόσια οικοvομική υπηρεσία. Εικοvικό EiVOIεπίσης το στοιχείο που φέρεται ότι εκδόθηκε ή έχει Ληφθεί από εικοvική εταιρία, κοιvοπραξία, κοιvωvία ή άΜη οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση ή από φυσικό πρόσωπο για το οποίο OΠOδεΙΚVύεταιότι EiVaI παvτεJιώς αμέτοχο με τη συγKεKριμΈVησυvαΜαγή, οπότε στηv τεJιευταία αυτή περίπτωση η σχετική διοικητική κύρωση επιβάΜεται, καθώς και η ποιvική δίωξη ασκείται κατά του πραγματικού υπευθύvου που υποκρύπτεται.

Τα

φοροΛογικά στοιχεία στα οποία αvαγράφεται αξία συvαΜαγής κατώτερη της πραγματικής θεωρOύVΤαιπάVΤOτεγια τους σκοπούς του παράVΤOςvόμου ως αvακριβή, εvώ. τα φοροΛογικά στοιχεία στα

οποία αvαγράφεται

αξία

μεγαΛύτερη της πραγματικής θεωΡOύVΤαιως εικοvικά κατά το μέρος της μεγαΛύτερης αυτής αξίας...». Εξ' άλλου, στις διατάξεις του άρθρου 26 του ιδίου ως άνω Π.Δ.

186/1992, Κεφάλαιο ΣΤ αυτού - Διαδικασίες Προσδιορισμού Οικονομικών Αποτελεσμάτων - και υπό τον τίτλο «Διαχειριστική περίοδος», προβλέπεται ότι, η Διαχειριστική περίοδος περιλαμβάνει δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα (ποραγρ.Ι, διαχειριστική

εδάφιο πρώτο ουτού), ορίζονται, όμως, περιπτώσεις που η περίΟδος, μπορεί να είναι

ρυθμίζονται δε

μικρότερη του

οι λεπτομέρειες περί της

δωδεκάμηνου,

ενάρξεως και λήξεως των

διαχειριστικών περιόδωνγια επιτηδευματίες φυσικά και νομικά πρόσωπα. 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 22/158


ΑΔΑ: ΒΟΖΚΗ-ΕΤ1

ΣΙΙ. 1) Από το συνδυασμό των ως άνω διατάξεων προκύπτει ότι, όταν πρόκειται για ΥΕ"Iι<έςπαραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ,Κ.Β.Σ.) επιβάλλεται ένα ενιαίο πρόστιμο βάσει των διατάξεων

του άρθρου 5 του

Ν.2523/1997, ανά διαχειριστική περίοδο, που κατά κανόνα περιλαμβάνει δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα (άρθρο 26 ΚΒΣ- Π.Δ.186/1992-). Όταν, όμως, πρόκειται για αυτοτελείς παραβάσεις,(παραγρ. 8, άρθραυ 5 Ν. 2523/1997), και ως τέτοιες θεωρούνται κοι η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων και η λήψη εικονικών, η νόθευση αυτών καθώς και η καταχώριση στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγρ. 10 περιπτ. β'

του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997, που τις χαρακτηρίζει «ιδιάζουσα

φορΟλογική παράβαση», επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο για κάθε παράβαση. Οι πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παράβασητων διατάξεων του ΚΒΣ και ανάγονται σε περισσότερες της μιας διαχειριστικές περιόδους κρίνονται αυτοτελώς και εκδίδεται χωριστή, ανά διαχειριστική περίΟδο, απόφαση επιβΟλής προστίμου. Κάθε φορά, που διενεργείται φορΟλογικός έλεγχος και διαπιστώνονται επαναλαμβανόμενες εντός της ίδιας διαχειριστικής περιόδου αυτοτελείς παραβάσειςκατά τις διατάξεις της παραγράφου8 του ιδίου άρθρου, για τις οποίες πρΟβλέπεται η επιβολή προστίμων με βάση την κατηγορία βιβλίου (παραγρ. 2, περιπτ. α'), το ανώτατο όριο του προστίμου δεν μπορεί να υπερβεί με την πρώτη απόφαση επιβολής το δεκαπενταπλάσιο, με τη δεύτερη το τριακονταπλάσιο, για κάθε κατηγορία των παραβάσεων της παραγρ. 8, από δε την τρίτη φορά δεν χωρεί περιορισμός. Περαιτέρω, σύμφωνα, με την ως άνω διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.2523/1997, για κάθε πράξη ή παράλειψη των διατάξεων του ιδίου άρθρου, που διαπιστώνεται σε διαφορετικό χρόνο εντός της ιδίας χρήσεως, επιβάλλεται ιδιαίτερο

πρόστιμο.

Πρόκειται, δηλαδή, για ρύθμιση που δεν κάνει διάκριση μεταξύ των γενικών και των αυτοτελών παραβάσεωνή αυτών που θεωρούνται αυτοτελείς,

κατά

τις

διατάξεις της ως άνω παραγρ. 10 του ιδίου άρθρου. Επακολούθησε η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 3052/2002 (Φ.Ε.Κ. Α' 221/24-99

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 23/158


ΑΔΑ: ΒΟΖΚΗ-ΕΤ1

.. LJUL),

πο

πρόσθεσε δεύτερο εδάφιο

ην παράγρ. 3, με το οποίο

προβλέπεται απορρόφηση (συγχώνευση) προστίμων, αφού ορίζει ότι, αν διαπιστώνονται στον ίδιο χρόνο, πράξεις ή παραλείψεις, που αφορούν το ίδιο βιβλίο ή στοιχείο, επιβάλλεται κατά περίπτωση το βαρύτερο πρόστιμο. Σύμφωνα δε με τη διάταξη της παραγρ. 9 του άρθρου αυτού, ΟΙ διατάξεις του, αν πρΟβλέπουνεπιεικέστερη μεταχείριση εφαρμόζονται και για παραβάσεις που διαπράχθηκαν μέχρι τον χρόνο δημοσίευσης

του νόμου

αυτού, ανεξάρτητα από τον χρόνο διαπιστώσεώς τους από τις φορολογικές αρχές, εφ' όσον δεν έχουν εκδοθεί οι αχετlκές αποφάσεις επιβολήςπροστίμου. Θα πρέπεινα επισημανθεί ότι, η έκδοση πλαστού φορολαγικού στοιχείου, και ως τέτοια θεωρείται και η μη νόμιμη θεώρηση αυτού από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., είναι διαφορετική και διακεκριμένη παράβαση από την έκδοση εικονικού φοραλογικού στοιχείου και η ύπαρξη του ενός δεν αποδεικνύει αυτόματα την ύπαρξη και του άλλου, γεγονός που επιβεβαιώνει και η διατύπωση της ως άνω διατάξεως, στην οποία χρησιμοποιείται διαζευκτικός σύνδεσμος. Το πλαστό φορολογικό στοιχείο εκδίδεται για υπαρκτή συναλλαγή, χωρίς βέβαια να αποκλείεται και το αντίθετο, γεγονός που συμβαίνει συχνά στην πράξη. Πάντως, κατά τα ως άνω, τα στοιχεία που στοιχειοθετούν την φορολογική παράβαση της έκδοσης πλαστού φορολογικού στοιχείου, είναι διαφορετικά από αυτά που στοιχειοθετούν τη φορολογική παράβαση της έκδοσης εικονικού φορολογικού στοιχείου,..Q!jμιουργείταιόμως σύγχυση διότι, όταν συμπίπτουν και οι δύο παραβάσεις και διαπιστωθούν κατά τον ίδιο έλεγχο επιβάλλεται ένα πρόστιμο (πρβλ. και Νικ. Χρ. Σοφοκλέους. «Πλαστά» φορολογικά στοιχεία -εwοιολογικοί

προσδιορισμοί-Εκτασητης ευθύνης των

εμπλεκομένων προσώπων-ΔελτίοΦΟΡΟλογικήςΝομοθεσίας-τόμος61, σελ. 826

επ.). Περαιτέρω, κατά την άποψητης πλειοψηφίας, που απαρτίστηκε από τον Πρόεδρο του Τμήματος Βασίλειο Σουλιώτη και τους Νομικούς Συμβούλους του Κράτος Χρυσαφούλα Αυγερινού, Ανδρέα Χαρλαύτη, Θεόδωρο Ψυχογυιό, Ευρωσύνη Μπερνικόλα και Γαρυφαλλιά Σκιάνη (ψήφοι 6), κατά την ΈWOια των διατάξεων των εδαφίων α' και β' της παραγρ. 3 του ως άνω άρθρου 5, 10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 24/158


ΑΔΑ: ΒΟΖΚΗ-ΕΤ1

κρίσιμος χρόνος για την επιβολή ιδιαίτερου προστίμου ή ενός προστίμου (του βαρύτερου) ότο'

υπάρχουν πολλές αυτοτελείς

Γι

j~εις ή .1..ιΡcλείψειςτων

διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.2523/1997 (παραβάσεις Κ..Β.Σ.), που αφορούν το ίδιο φορολογικό στοιχείο, είναι ο χρόνος της διαπιστώσεωςτης παραβάσεως από τον οικείο έλεγχο. Όταν, λοιπόν, διαπιστώνεται

η

παράβαση, κατά τη διάρκεια διαφορετικού ελέγχου εντός της ιδίας χρήσεως,

--- - --- -τότε επιβάλλεται γιο κάθε παράβαση (πράξη ._-- -- --_.

ή παράλειψη) ιδιαίτερα -

- ----

πρόστιμο, ακόμα κι αν αφορά το ίδιο βιβλίο ή στolxεί~ Σύμφωνο με την ερμηνευτική αυτή προσέγγιση, το ίδιο ισχύει πολύ περισσότερο και όταν διαπιστώνοντOl σε διαφορετικό έλεγχο, αλλά και σε διαφορετική χρήση διαφορετικές παραβάσεις του ΚΒΣ, οπότε και τότε επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο για κάθε μία από αυτές. Όταν, όμως, διαπιστώνονται στον ίδιο έλεγχο περισσότερες παραβάσεις (πράξεις ή παραλείψεις) που αφορούν το

-

--

-

--

-

ίδιο βιβλίο ή στοιχείο, επιβάλλεται ένα..πρόστιμο, ήτοι το κατά περίπτωσητο βαρύτερο πρόστιμο. Η ερμηνευτική αυτή εκδοχή

ενισχύεται και από την

εισηγητικήέκθεση του ν. 3052/02 (άρθρο 991), στην οποία ως μόνο κριτήριο ~

για την επιβολή ενός

---

προστίμου κατά τη διαπίστωση περισσότερων

παραβάσεων που αφορούν το ίδιο βιβλίο ή στοιχείο, αναφέρεται το γεγονός ότι η διαπίστωση αυτών έλαβε χώρα κατά τον

ίδιο έλεγχο (και όχι κατά τον

ίδιο χρόνο) Όπου ο νομοθέτης ήθελε να μην επιβάλλεται δεύτερο πρόστιμο το αναφέρει ρητά, όπως συμβαίνει και με την περίπτωσητου τελευταίου εδαφίου της παραγρ. 11, του άρθρου 5, όπου ορίζεται ότι, δεν καταλογίζεται ιδιαίτερη παράβαση για

την

καταχώριση

εικονικών,

πλαστών

ή

νοθευμένων

φορολογικών στοιχείων, εφόσον επιβάλλεται πρόστιμο της περιπτ. β' της προηγούμενης παραγράφου (έκδοση πλαστών ή εικονικών φορΟλογικών στοιχείων...), ανεξάρτητα από το χρόνο στον οποίο ανάγεται η παράβαση,ενώ στην προκείμενη περίπτωση, επίσης ρητά ορίζει ότι πρέπει να επιβληθεί και δεύτερο πρόστιμο. Η Νομική Σύμβουλος του Κράτους Γαρυφαλλιά Σκιάνη διατύπωσε την περαιτέρω αιτιολογία ότι η άποψη αυτή της πλειοψηφίας τελεί υπά την 11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 25/158


.

ΑΔΑ: ΒΟΖΚΗ-ΕΤ1 ,.

-Jυι uνJΓιϊη προϋπόθεση ότι η φορολογlκη Αρχη δεν η υνατο να διαγνώσει κατά τον πρώτο έλεγχο τόσο την πλαστότητα όσο και την εικονικότητα του αυτου βιβλίου και στοιχείου, διότι άλλως ο φορολογουμενος στερείται του δικαιώματός του να τυχει του ενιαίου προστίμου. Άλλωστε ουδείς νόμιμος λόγος συντρέχει ώστε η φορολογική Αρχη, εάν ηδυνατο να διαπιστώσει και τα δυο, πλαστότητα και εικονικότητα του αυτού στοιχείου, κατά τον πρώτο έλεγχο, να αναβάλει για

μεταγενέστερο έλεγχο την

διαπίστωση της

εικονικότητας, με αποτέλεσμα να επιβληθεί στον φορολογουμενο αυτοτελές πρόστιμο γι' αυτην. Κατά την άποψη όμως της μειοψηφουσας Νομικής Συμβουλου του Κράτους

Στυλιανης Χαριτάκη, (ψηφος 1), κατ'

ορθη ερμηνεία της

παραγράφου 3 του ως άνω άρθρου, λαμβανομένου υπόψη και του σκοπου στον οποίο αποβλέπει η θέσπιση του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, δηλ. στη, κατά τρόπο αντικειμενικό, επιβολή των προστίμωνγια παραβάσειςτου Κ.Β.Σ., θα έπρεπε να γίνει δεκτό ότι το στοιχείο του χρόνου που συνεπάγεται τη διαφοροποίηση ,ως προς το επιβλητέο για κάθε πράξη η παράλειψη πρόστιμο, αφ~e9 στQΥ'-χρόνοδιάΠRC!SΓ.κΙ..ης παρi!βασ!Ίς_ή!καιπαράλεΙΨΔςκαι ό ι στον χρόνο που τα ελεγκτικά όργαναj)ιαπίστωσαν το γεγονό . Υπό την αντίθετη εκδοχή, στη περίπτωση συντρεχουσών παραβάσεωνή/και παραλείψεων που αφορούν στο αυτό φορολογικό στοιχείο, η επιβολη του προσήκαντος προστίμου( δηλ. του βαρυτερου αν η διαπίστωση των συντρεχουσών παραβάσεωνείναι αποτέλεσμα ενός μοναδικου ελέγχου ή η επιβολι']όλων των προστίμων που αναλογουν στις διαπιστωθείσες σε διαφορετlκους ελέγχους παραβάσεις), εξαρτώμενη από το τυχαίο γεγονός της ενδελέχειας ή μη του πρώτου ελέγχου, διακυβευει την αντικειμενικότητα του συστηματος επιβολής προστίμου και παρέχει πρόσφορο έδαφος συναλλαγής μεταξύ φορολογουσας αρχής

και

φορΟλογουμένων. Το

γεγονός,

πάντως,

μεταγενέστερης

διαπίστωσης επιπλέον συντρεχουσών παραβάσεων που αφορουν στο αυτό φορολογικό

στοιχείο,

κατά τη

μειοψηφουσα άποψη, δεν KωΛUει τη

φορολογική αρχή να προβεί στη βεβαίωση των αντίστοιχων παραβάσεωνκαι την επιβολή των πρΟβλεπόμενωνγια αυτές κυρώσεων ,συμπεριλαμβανομένης 12

(~Ι4VΊJ~

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ι

WEEKLY TAXnews 26/158


ΑΔΑ: ΒΟΖΚΗ-ΕΤ1

και της επιβολής του προσήκοντος

βαρύτερου προστίμου

και τη βεβαίωση

του αναλογούντος προς συμπλήρωση αυτού ποσού. IV. Κατόπιν των παραπάνω επί του τεθέντος ερωτήματος το Α' Τμήμα του Ν.Σ.Κ. γνωμοδοτεί,

κατά πλειοψηφία,

ότι στην περίπτωση

που έχει

καταλογιστεί παράβαση και έχει εκδοθεί αντίστοιχη πράξη επιβολής προστίμου για έκδοση πλαστού

φορολογικού

στοιχείου

και στη συνέχεια,

από άλλον

έλεγχο, προκύψει ότι το ίδιο στοιχείο ήταν ταυτόχρονα και εικονικό, θα πρέπει να εκδοθεί νέα πράξη επιβολής ιδιαίτερου προστίμου και για την παράβαση αυτή. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αθήνα, 9-11-2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Βασίλειος Σουλιώτης

Χρυσαφούλα Αυγερινού

Αντιπρόεδρος

Ν.Σ.Κ.

Νομική Σύμβουλος του Κράτους

Ακριβές Αντίγραφο

Γίνεται αποδεκτή

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Αθήνα, 23-1-2012 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟIΚΟΝΟΜΟΥ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 27/158


ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 27 Ιαλνπαξίνπ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ΢ Δ/Ν΢Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2)ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΚΕ.Π.Τ.Ο. Δ/Ν΢Η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Τ

ΠΟΛ: 1028

ΠΡΟ΢: Ωο Πίλαθαο Απνδεθηώλ

Ταρ. Δ/λζε: Καξ. Σεξβίαο 8, 10184 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: 2103375878, 879, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr d13.e9@yo.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ:

Δηεπθξηλίζεηο επί ζεκάησλ ειεθηξνληθήο ππνβνιήο δειώζεσλ ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Ε9) λνκηθώλ πξνζώπσλ έηνπο 2011

Σύκθσλα κε ηελ Απόθαζε Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ ΠΟΛ. 1022/3-22011, ηα λνκηθά πξόζσπα ησλ άξζξσλ 2 παξ. 4 θαη 101 ηνπ Κ.Φ.Ε., πνπ ππνρξενύληαη ζε ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Ε9) έηνπο 2011, ιόγσ κεηαβνιήο ηεο πεξηνπζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011, ηελ ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά κε ειεθηξνληθό ηξόπν. Με ηελ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1250/19-12-2011 θαη κε ηελ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1027/2012 ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ παξαηάζεθε γηα ηα θπζηθά πξόζσπα έσο θαη ηελ 5ε Μαξηίνπ 2012 θαη γηα ηα λνκηθά πξόζσπα κέρξη ηελ 30ή Απξηιίνπ 2012. 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 28/158


Σηελ εθαξκνγή ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ δειώζεσλ ζηνηρείσλ αθηλήησλ απνηππώλεηαη ε πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ησλ ππόρξεσλ λνκηθώλ πξνζώπσλ, βάζεη ησλ δειώζεσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί από απηά θαη επεμεξγαζηεί από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ, θαη επ’ απηήο πξαγκαηνπνηνύληαη νη απαξαίηεηεο κεηαβνιέο, ώζηε ε εηθόλα ηεο πεξηνπζηαθήο

θαηάζηαζεο

πνπ

εκθαλίδεηαη

ζηελ

εθαξκνγή

λα

αληαπνθξίλεηαη ζε απηήλ ηεο 1εο Ιαλνπαξίνπ 2011. Σε πεξίπησζε εκθάληζεο κέξνπο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ ππόρξενπ λνκηθνύ πξνζώπνπ θαη όρη ηνπ ζπλόινπ απηήο ή ζε πεξίπησζε εκθάληζεο ιαλζαζκέλσλ ζηνηρείσλ επί ησλ αθηλήησλ, ην λνκηθό πξόζσπν πξνζζέηεη ηα αθίλεηα πνπ δελ απνηππώλνληαη θαη πξαγκαηνπνηεί ηηο απαξαίηεηεο κεηαβνιέο, ώζηε λα απνηππώλεηαη νξζά ην ζύλνιν ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ηεο 1εο Ιαλνπαξίνπ 2011. Γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο ζηνηρείσλ αθηλήησλ πνπ ππάξρνπλ ηελ 01/01/2011 κε αξρείν excel, όπνπ θαηόπηλ επεμεξγαζίαο από ηε Γ.Γ.Π.Σ. ζα πξνθύςεη ε δήισζε πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο.

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Ο Αλαπιεξσηήο Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ

Η Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο

Παληειήο Οηθνλόκνπ

2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 29/158


ΑΔΑ: ΒΟΖΚΗ-Β33

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 91 Β΄/30.01.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜA Β΄ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. ∆/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (∆30) ∆/ΝΣΗ ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ ΣΥΣΤ/ΤΩΝ Η/Υ (∆31) Ταχ. ∆/νση: Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Πούλη ∆ήµητρα, Τάκη Βασιλική Τηλ. :210 3375455, 3375205 FAX :210 3375416

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2012

ΠΟΛ. 1011

ΠΡΟΣ: Ως Π.∆.

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΟΛ.1159/22.7.2011 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ Β’1657) περί καθορισµού της διαδικασίας εφαρµογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.2238/94) αναφορικά µε το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόµιµους Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραµµένα στο δηµόσιο Μητρώο του ν.3693/2008 (Φ.Ε.Κ Α’ 174)». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 82 παρ. 5 και 8α του ν.2238/1994, όπως ισχύει, καθώς και το αριθ. 636/14.6.2011 έγγραφο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων. 2. Το άρθρο 39Α παρ. 10 του ν.2238/1994, όπως ισχύει. 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 30/158


ΑΔΑ: ΒΟΖΚΗ-Β33

3. Το άρθρο 66 παρ. 1 του ν.2238/1994. 4. Το άρθρο 68 παρ. 4 και 6 του ν.2238/1994, όπως ισχύει. 5. Το άρθρο 69 του ν.2238/1994, όπως ισχύει. 6. Το άρθρο 107 παρ. 6 του ν.2238/1994, όπως ισχύει. 7. Τις διατάξεις του ν.3693/2008 (Φ.Ε.Κ 174 Α’) περί «Εναρµόνισης της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου και άλλες διατάξεις. 8. Τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει. 9. Τις διατάξεις του ν.3190/1955, όπως ισχύει. 10. Το άρθρο 6 του ν.2690/1999. 11. Την απόφαση ΠΟΛ.1159/22.7.2011. 12. Την αριθ. 44760/1362/24.10.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. 13. Το αριθ. Γ∆ΦΟΡΕΛ/∆ΗΜΕΣ1156477ΕΞ/16.11.2011 έγγραφο του Γενικού ∆ιευθυντή Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων. 14. Την αριθ. Υ25 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2792/8.12.2011) απόφαση του Πρωθυπουργού περί «Καθορισµού αρµοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόµου». 15. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 3 της ΠΟΛ. 1159/22.7.2011 αντικαθίσταται ως εξής: « 7. Η Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης συµπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών από τους Νόµιµους Ελεγκτές και συγκεκριµένα στη βάση δεδοµένων που τηρεί η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ), έως την 10η ηµέρα του έβδοµου µήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Ειδικά για τις εταιρείες που έκλεισαν ισολογισµό την 30.6.2011 η προθεσµία υποβολής της Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης στη βάση δεδοµένων της Γ.Γ.Π.Σ παρατείνεται έως την 30.03.2012». 2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011 αντικαθίσταται ως εξής: 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 31/158


ΑΔΑ: ΒΟΖΚΗ-Β33

« 5. Οι Νόµιµοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία υποχρεούνται να διατηρούν τον αναλυτικό φάκελο τεκµηρίωσης για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον επτά (7) ετών από την ηµεροµηνία που υποβάλλεται η Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης στο Υπουργείο Οικονοµικών και συγκεκριµένα στη βάση δεδοµένων της Γ.Γ.Π.Σ και υποχρεούνται να παρέχουν το σχετικό φάκελο τεκµηρίωσης οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών». 3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 8 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011 αντικαθίσταται ως εξής: « 7. Η διαδικασία ενηµέρωσης της εφαρµογής για έναν τυπικό φορολογικό έλεγχο, σε ότι αφορά την επικοινωνία µε το Νόµιµο Ελεγκτή και το ελεγκτικό γραφείο έχει ως εξής: Ο Νόµιµος Ελεγκτής και το Ελεγκτικό Γραφείο, εντός δέκα (10) ηµερών από την ανάληψη του διαχειριστικού

ελέγχου,

ο

οποίος

περιλαµβάνει

και

τη

χορήγηση

του

«ετήσιου

πιστοποιητικού», υποχρεούται να ενηµερώσει ηλεκτρονικά την εφαρµογή της Γ.Γ.Π.Σ για το γεγονός και για το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του ελέγχου. Ειδικά για τις εταιρείες που κλείνουν ισολογισµό µέχρι 31.12.2011 η ανωτέρω ενηµέρωση θα γίνει µέχρι την 30.03.2012». Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1159/22.7.2011 (Φ.Ε.Κ Β’1657) ισχύουν ως έχουν. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 32/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΡΗ-ΒΤΓ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄ - Γ΄ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Δ. Σταθάς Τηλέφωνο : 210-3610065 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κωδ. : 101 81 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Εδ. Σασαρώλης Τηλέφωνο : 210-3893443

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1009 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 72Β΄/27.1.2012

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘEMA: «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού» ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων β΄, γ΄ (υποπεριπτώσεις γα΄, γδ΄, γε΄ και γη΄) και ζ΄ του άρθρου 38 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄), όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως ισχύουν. 3.

Την

1100772/1474/0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005

Απόφαση

του

Υπουργού

Οικονομίας και Οικονομικών «Κωδικοποίηση Συμπλήρωση Τεχνικών Προδιαγραφών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και Συστημάτων

Διαδικασίες χρήσης και

λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1592 Β΄).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 33/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΡΗ-ΒΤΓ 4. Τις διατάξεις του ν. 3784/2009 (ΦΕΚ 137 Α΄) «περί αναθεώρησης διατάξεων του ν. 703/1977 περί ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 31 αυτού. 5. Τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Φ2-1617/7.12.2010 (ΦΕΚ 1980 Β΄) «περί διαδικασιών και προδιαγραφών εγκατάστασης, και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών − εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων». 6. Το Π.Δ. 110/2011 ΦΕΚ Α΄ 243/11.11.2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 7.

Την

αριθμ.

Υ25/6.12.2011

(ΦΕΚ

2792

Β΄/8.12.2011)

απόφαση

του

Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου». 8. Την αριθμ. Υ13/24.11.2011 (ΦΕΚ 2740 Β΄/25.11.2011) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη». 9. Την ανάγκη ολοκληρωμένης και αξιόπιστης παρακολούθησης των ποσοτήτων που διατίθενται μέσω των πρατηρίων υγρών καυσίμων για τη διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων και την προστασία των καταναλωτών. 10. Ότι, από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ορίζουμε το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της εγκατάστασης ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου εισροών - εκροών με βάση τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Φ2-1617/ 7.12.2010 (ΦΕΚ 1980 Β΄), καθώς και το είδος, το περιεχόμενο, τον τρόπο και το χρόνο έκδοσης ειδικών φορολογικών στοιχείων των πρατηρίων υγρών καυσίμων, για την παρακολούθηση των συναλλαγών τους, από τις πωλήσεις καυσίμων, που εκδίδονται μέσω του προαναφερόμενου συστήματος, ως ακολούθως: 1. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής Καθορίζουμε

την

καταληκτική

ημερομηνία

εγκατάστασης

και

παραγωγικής

λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών Εκροών, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Φ2-1617/7.12.2010 (ΦΕΚ 1980 Β΄), στα πρατήρια υγρών καυσίμων, ως εξής:

2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 34/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΡΗ-ΒΤΓ α. Εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. β. Εντός δέκα οκτώ (18) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων. γ. Εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας στη λοιπή Ελληνική Επικράτεια. 2. Έκδοση δελτίων Από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών – Εκροών εκδίδονται τα ακόλουθα δελτία, τα οποία αποτελούν ειδικά φορολογικά στοιχεία. 2.1. Δελτίο παραλαβής Το δελτίο αυτό εκδίδεται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής ποσότητας καυσίμου(ων) στις δεξαμενές του πρατηρίου. Στο

πιο

πάνω

δελτίο

καταγράφονται

για

κάθε

δεξαμενή

στην

οποία

πραγματοποιήθηκε παραλαβή τα εξής δεδομένα: 2.1.1. Ο α/α της δεξαμενής 2.1.2. Το είδος του καυσίμου (κωδικός και περιγραφή) 2.1.3. Η ημερομηνία (ΕΕΜΜΗΗ) και η ώρα (ΩΩΛΛ) 2.1.4. Τα παρακάτω στοιχεία πριν από την παραλαβή του καυσίμου: 2.1.4.1. Το τρέχον ύψος της στάθμης της δεξαμενής σε mm 2.1.4.2. Ο αντίστοιχος τρέχων όγκος καυσίμου στη δεξαμενή καθώς και η θερμοκρασία του καυσίμου εντός της δεξαμενής 2.1.4.3. Ο ανηγμένος τρέχων όγκος καυσίμου της δεξαμενής στους 15οC 2.1.5. Τα παρακάτω στοιχεία κατά την παραλαβή του/των καυσίμου(ων): 2.1.5.1 Ο Α.Φ.Μ. του προμηθευτή 2.1.5.2. Το είδος, ο αριθμός, η σειρά και η ημερομηνία έκδοσης του φορολογικού παραστατικού παραλαβής 2.1.5.3. Ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος (βυτιοφόρου) μεταφοράς 2.1.5.4. Η παραλαμβανόμενη ποσότητα κάθε καυσίμου (όγκος σε λίτρα) στη θερμοκρασία φόρτωσης βάσει του παραστατικού παραλαβής 2.1.5.5. Η θερμοκρασία φόρτωσης σε βαθμούς Κελσίου, καθώς και 2.1.5.6. Ο όγκος κάθε καυσίμου στους 15οC, όπως αυτά αναγράφονται στο παραστατικό παραλαβής

3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 35/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΡΗ-ΒΤΓ 2.1.6. Τα παρακάτω στοιχεία μετά την παραλαβή του/των καυσίμου(ων): 2.1.6.1. το τρέχον ύψος της στάθμης της δεξαμενής σε mm, μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου ηρεμίας 2.1.6.2. ο αντίστοιχος όγκος καυσίμου (στην τρέχουσα θερμοκρασία) στη δεξαμενή καθώς και η θερμοκρασία καυσίμου εντός αυτής 2.1.6.3. ο ανηγμένος τρέχον όγκος καυσίμου της δεξαμενής στους 15 οC 2.1.7. Η συνολικώς παραληφθείσα ποσότητα (2.1.6.2 – 2.1.4.2) στην τρέχουσα θερμοκρασία 2.1.8. Η συνολικώς παραληφθείσα ποσότητα (2.1.6.3 – 2.1.4.3.) στους 15 οC 2.1.9. Η διαφορά ποσοτήτων μεταξύ συστήματος εισροών και παραστατικού παραλαβής στους 15οC (2.1.8 – 2.1.5.6) Όλα τα ανωτέρω δεδομένα καταγράφονται αυτόματα από το σύστημα, εκτός από τις περιπτώσεις 2.1.5.1, 2.1.5.2, 2.1.5.3, 2.1.5.4, 2.1.5.5 και 2.1.5.6, τα οποία εισάγονται στο σύστημα μέσω κατάλληλου χειρισμού. Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος κατά την έκδοση του ανωτέρω δελτίου, οι σχετικές εισαγωγές στοιχείων θα γίνονται μέσω κατάλληλου χειρισμού και το σύστημα θα ενημερώνεται σχετικά μετά την επαναφορά του σε λειτουργία. 2.2. Δελτίο Ισοζυγίου Ημέρας Στο δελτίο αυτό καταγράφονται ηλεκτρονικά με το πέρας κάθε εργάσιμης ημέρας και το αργότερο μέχρι την ώρα 24.00΄ τα πιο κάτω δεδομένα: 2.2.1. Η ημερομηνία και η ώρα λήψης της αναφοράς 2.2.2 Η ημερομηνία, η ώρα έναρξης και η ώρα λήξης της χρονικής περιόδου για την οποία εκδίδεται το ισοζύγιο 2.2.3. Τα παρακάτω στοιχεία ανά δεξαμενή του πρατηρίου: 2.2.3.1.

Ο α/α της δεξαμενής, η χωρητικότητα, ο τύπος του καυσίμου

2.2.3.2.

Ο όγκος του καυσίμου κατά την έναρξη της περιόδου και η αντίστοιχη θερμοκρασία

2.2.3.3.

Ο ανωτέρω όγκος ανηγμένος στους 15οC

2.2.3.4.

Ο όγκος του καυσίμου κατά το πέρας της περιόδου και η αντίστοιχη θερμοκρασία

2.2.3.5.

Ο ανωτέρω όγκος ανηγμένος στους 15οC

2.2.3.6.

α) Ο όγκος των εισροών (παραλαβών) κατά την εν λόγω περίοδο με βάση

τις

ενδείξεις

του

συστήματος

εισροών

στην

τρέχουσα

θερμοκρασία (άθροισμα των 2.1.7) καθώς και 4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 36/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΡΗ-ΒΤΓ β) ο αντίστοιχος ανηγμένος όγκος στους 15οC (άθροισμα των 2.1.8) 2.2.3.7.

Ο όγκος των εισροών (παραλαβών) κατά την εν λόγω περίοδο με βάση το παραστατικό παραλαβής στη θερμοκρασία φόρτωσης (άθροισμα των 2.1.5.4)

2.2.3.8.

Ο όγκος των εισροών (παραλαβών) κατά την εν λόγω περίοδο με βάση το παραστατικό παραλαβής στους 15οC (άθροισμα των 2.1.5.6)

2.2.3.9.

Ημερήσια κίνηση δεξαμενής ως εξής: Α. Με βάση τις ενδείξεις του συστήματος στην τρέχουσα θερμοκρασία (2.2.3.2. + 2.2.3.6.α - 2.2.3.4.) Β. Το παραπάνω με αναγωγή στους 15 οC (2.2.3.3. + 2.2.3.6.β – 2.2.3.5.) Γ. Με βάση το παραστατικό παραλαβής στη θερμοκρασία φόρτωσης (2.2.3.2. + 2.2.3.7. – 2.2.3.4.) Δ. Με βάση το παραστατικό παραλαβής στους 15οC (2.2.3.2. + 2.2.3.8. – 2.2.3.5.)

2.2.3.10. Διαφορές ημερήσιας κίνησης δεξαμενής ως εξής: Α. Στην τρέχουσα θερμοκρασία (2.2.3.9.Γ. – 2.2.3.9.Α.) Β. Στους 15οC (2.2.3.9.Δ. – 2.2.3.9.Β.) 2.2.4. Τα παρακάτω στοιχεία ανά αντλία: 2.2.4.1.

Ο α/α της αντλίας, το είδος καυσίμου, ο α/α της αντίστοιχης δεξαμενής άντλησης

2.2.4.2.

Η ένδειξη του ολικού αθροιστή κατά την έναρξη της περιόδου

2.2.4.3.

Η ένδειξη του ολικού αθροιστή κατά το πέρας της περιόδου

2.2.4.4.

Ο όγκος πωλήσεων κατά την εν λόγω περίοδο α. ανά αντλία ως εξής: (2.2.4.3. – 2.2.4.2.) β. για σύνολο αντλιών με κοινό καύσιμο, ως εξής: [ (άθροισμα των αντίστοιχων)

2.2.4.5.

2.2.4.3. - (άθροισμα των αντίστοιχων) 2.2.4.2.]

α. Ο ανωτέρω όγκος (2.2.4.4.α) ανηγμένος στους 15οC β. Ο ανωτέρω όγκος (2.2.4.4.β) ανηγμένος στους 15οC Οι αναγωγές γίνονται με βάση την μέση σταθμισμένη ημερήσια θερμοκρασία της (των) αντίστοιχης(ων) δεξαμενής(ών).

5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 37/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΡΗ-ΒΤΓ 2.2.5. Οι αποκλίσεις ανά είδος καυσίμου ως εξής: 2.2.5.1.

Απόκλιση εισροών-εκροών ημέρας (με βάση τις καταγραφές του συστήματος εισροών), υπολογιζόμενη ως εξής : [(για δεξαμενές με όμοιο καύσιμο, άθροισμα των) 2.2.3.9.Α – 2.2.4.4.β]

2.2.5.2.

Απόκλιση

εισροών-εκροών

ημέρας

(με

βάση

τα

παραστατικά

παραλαβής) υπολογιζόμενη ως εξής : [(για δεξαμενές με όμοιο καύσιμο, άθροισμα των) 2.2.3.9.Γ – 2.2.4.4.β] 2.2.5.3.

Οι παραπάνω αποκλίσεις (2.2.5.1. και 2.2.5.2.) υπολογισμένες στους 15οC ήτοι αντιστοίχως: α) [(για δεξαμενές με όμοιο καύσιμο, άθροισμα των) 2.2.3.9.Β – 2.2.4.5.β] και β) [(για δεξαμενές με όμοιο καύσιμο, άθροισμα των) 2.2.3.9.Δ – 2.2.4.5.β]

2.2.5.4.

Η απόκλιση 2.2.5.1 εκφρασμένη ως ποσοστό (%) επί των πωλήσεων βάσει των αποθεμάτων των δεξαμενών, ήτοι: {2.2.5.1. x 100 / [(άθροισμα των) 2.2.3.9.Α] (%).

2.2.5.5.

Η απόκλιση 2.2.5.2. εκφρασμένη ως ποσοστό (%) επί των πωλήσεων βάσει των παραστατικών παραλαβής, ήτοι: {2.2.5.2 x 100 / [(άθροισμα των) 2.2.3.9.Γ] (%)

2.2.5.6.

Οι παραπάνω αποκλίσεις (2.2.5.4. και 2.2.5.5.) υπολογισμένες στους 15οC, ήτοι αντιστοίχως: α) {2.2.5.3α x 100 / [(άθροισμα των) 2.2.3.9.Β] (%) και β) {2.2.5.3β x 100 / [(άθροισμα των) 2.2.3.9.Δ] (%)

2.3. Δελτίο Λιτρομέτρησης Το δελτίο αυτό εκδίδεται σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. Φ2-1617/7.12.2010 (ΦΕΚ 1980 Β΄) σε κάθε περίπτωση εξαγωγής και επανεισαγωγής καυσίμου για λιτρομέτρηση. Στο πιο πάνω δελτίο αναγράφονται: 2.3.1. Η ημερομηνία και η ώρα έκδοσης του δελτίου 2.3.2. Το είδος του καυσίμου (κωδικός και περιγραφή) 2.3.3. Ο α/α της αντλίας 2.3.4. Ο α/α της δεξαμενής 2.3.5. Ο όγκος λιτρομέτρησης (τρέχων και στους 15 οC), όπως προκύπτει από τις εξαγωγές των αντλιών που λιτρομερούνται και τις αντίστοιχες επανεισαγωγές στις δεξαμενές. Για τις ανωτέρω λιτρομετρήσεις δεν απαιτείται η έκδοση άλλου παραστατικού. 6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 38/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΡΗ-ΒΤΓ

3. Απόδειξη εσόδου 3.1. Η απόδειξη αυτή, που αποτελεί ομοίως ειδικό φορολογικό στοιχείο, εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα, με την ολοκλήρωση της παράδοσης του καυσίμου από κάθε αντλία, μέσω εκτυπωτικού μηχανισμού που βρίσκεται σε πρόσφορη και ορατή θέση για άμεση λήψη από τον πελάτη. Στην πιο πάνω απόδειξη αναγράφονται: α) Τα στοιχεία του εκδότη, β) Ο α/α της δεξαμενής, γ) Ο α/α της αντλίας, δ) Το είδος του καυσίμου, ε) Η ημερομηνία (ΕΕΜΜΗΗ) και η ώρα έκδοσής του (ΩΩΛΛ), στ) Ο όγκος (ποσότητα) του καυσίμου, ζ) Η τιμή μονάδας (με Φ.Π.Α.), η) Ο συντελεστής Φ.Π.Α., θ) Η συνολική αξία. 3.2. Στην περίπτωση που εφοδιάζονται με καύσιμα (βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης) οχήματα επιτηδευματιών, στις εγκαταστάσεις πρατηρίων, δεν απαιτείται η έκδοση ιδιαίτερου δελτίου αποστολής - τιμολογίου πώλησης, εφόσον στην ανωτέρω απόδειξη εκτυπώνεται και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος του αντισυμβαλλόμενου πελάτη επιτηδευματία. Ειδικά, στην περίπτωση αυτή, όταν η αξία της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α., υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ απαιτείται και η αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου πελάτη - επιτηδευματία. Τα στοιχεία του πελάτη που αναφέρονται ανωτέρω (αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου πελάτη – επιτηδευματία) καταχωρούνται πριν την έναρξη της παράδοσης του καυσίμου, μέσω του διασυνδεδεμένου με την Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. ηλεκτρονικού υπολογιστή. 3.3. Για τις πωλήσεις καυσίμων προς επιτηδευματίες, στις εγκαταστάσεις πρατηρίων, οι οποίες δεν καλύπτονται από την προηγούμενη περίπτωση (π.χ. πωλήσεις καυσίμων σε δοχεία σε επιτηδευματίες κ.λπ.) ισχύουν αναλόγως τα αναφερόμενα στην περίπτωση αυτή, εφόσον στη σχετική απόδειξη αναγράφεται, σε κάθε περίπτωση, και ο Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου πελάτη – επιτηδευματία και τα καύσιμα κατά τη διακίνησή τους συνοδεύονται από τη σχετική απόδειξη εσόδου.

7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 39/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΡΗ-ΒΤΓ 3.4. Για τις επαναλαμβανόμενες χονδρικές πωλήσεις καυσίμων παρέχεται η δυνατότητα μη έκδοσης δελτίου αποστολής και τιμολογίου πώλησης, με τις εξής προϋποθέσεις: α) η εκδιδόμενη αυτόματα απόδειξη παραδίδεται στον αντισυμβαλλόμενο και β) συντάσσεται από τον πωλητή η διπλότυπη αθεώρητη κατάσταση, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. και ένα αντίτυπο της κατάστασης αυτής παραδίδεται στον αγοραστή – επιτηδευματία στο τέλος της περιόδου που αφορούν οι πωλήσεις, η κατάσταση αυτή αποτελεί δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία του αγοραστή – επιτηδευματία. 3.5. Εφόσον δεν ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στις ως άνω περιπτώσεις 3.2, 3.3 και 3.4 στα σχετικά Τιμολόγια – Δελτία αποστολής ή Τιμολόγια, κατά περίπτωση, θα αναγράφεται η φράση «Εκδόθηκε σε αντικατάσταση των αριθμ. ………… αποδείξεων εσόδου» οι οποίες θα παραδίδονται στον αντισυμβαλλόμενο μαζί με το πρωτότυπο του Τιμολογίου – Δελτίου αποστολής ή Τιμολογίου, ο οποίος υποχρεούται να τις διαφυλάσσει βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.. 3.6. Για τις πωλήσεις επί πιστώσει καυσίμων, που διενεργούνται από τους τηρούντες βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. πρατηριούχους, θα εκδίδονται οι σχετικές αποδείξεις με την ένδειξη «επί πιστώσει». 3.7. Σε περίπτωση πώλησης πετρελαίου θέρμανσης μέσω αντλιών, που διακινείται και παραδίδεται εκτός εγκαταστάσεων των πρατηρίων, εκδίδεται δελτίο αποστολής στο οποίο αναγράφεται, εκτός των άλλων, αι ο αύξων αριθμός της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης εσόδου, η οποία παραμένει στον πωλητή και επισυνάπτεται στο στέλεχος του αντίστοιχου δελτίου αποστολής. 3.8. Σε περίπτωση έκπτωσης εκ των υστέρων σε πελάτες – επιτηδευματίες, κατόπιν σχετικής συμφωνίας, εκδίδεται από τον πωλητή πιστωτικό τιμολόγιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 12, στο οποίο αναγράφονται οι αύξοντες αριθμοί των σχετικών αποδείξεων εσόδου ή της κατάστασης επαναλαμβανομένων πωλήσεων, κατά περίπτωση. 4. Σήμανση με φορολογικό μηχανισμό Τα δελτία και οι αποδείξεις που αναφέρονται ανωτέρω εκδίδονται μηχανογραφικά και το περιεχόμενό τους διασφαλίζεται με τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄) και της Α.Υ.Ο.Ο. 1100772/1474/0015/ΠΟΛ. 1135/ 26.10.2005 (ΦΕΚ 1592 Β΄).

8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 40/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΡΗ-ΒΤΓ Το δελτίο που αναφέρεται στην παράγραφο 2.2. της παρούσας (ισοζύγιο ημέρας) τυπώνεται μέχρι το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας, ενώ τα δελτία που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1. και 2.3. της παρούσας (δελτίο παραλαβής και δελτίο λιτρομέτρησης) μπορεί να μην εκτυπώνονται και να διαφυλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή, με την προϋπόθεση ότι, εκτυπώνονται και επιδεικνύονται άμεσα όταν απαιτηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Η αδυναμία αναπαραγωγής αντιγράφων λογίζεται ως μη διαφύλαξη των σχετικών φορολογικών στοιχείων. Τα δελτία των παραγράφων 2.1, 2.2 και 2.3 εντάσσονται στο πεδίο των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 10 της ΚΥΑ Φ.2-1617/7.12.10 των Υπουργών ΑΑΝ και ΥΜΔ, υποκείμενα ομοίως στην υποχρέωση δυνατότητας ηλεκτρονικής μετάδοσής τους. 5. Κυρώσεις Για τις παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄) και του άρθρου 10 του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄). 6. Τελικές και μεταβατικές διατάξεις 6.1. Το είδος του καυσίμου αναγράφεται όπως ορίζεται στην Κ.Υ.Α. Φ2-1617/ 7.12.2010 (ΦΕΚ 1980 Β΄). Ο όγκος (ποσότητα) καυσίμου μετράται σε λίτρα (lt). Η θερμοκρασία μετράται σε βαθμούς Κελσίου (o C). 6.2. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν θίγονται οι επιπλέον υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της Δ33Α 5055143 ΕΞ 2010/31.12.2010 (ΦΕΚ 2047 Β΄) Υπουργικής Απόφασης. 7. Έναρξη ισχύος Η έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται σε δύο μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το μεσολαβούν δίμηνο θα αξιοποιηθεί από τις επιχειρήσεις εγκατάστασης για την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος και την επίλυση τυχόν τεχνικών προβλημάτων που θα ανακύψουν,

με

παράλληλη

υποχρέωση

υπογραφής

των

σχετικών

συμβάσεων

εγκατάστασης με το σύνολο των υποχρέων.

9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 41/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΡΗ-ΒΤΓ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

Ακριβές αντίγραφο Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 42/158


ΑΔΑ: ΒΟΖΚΗ-27Η

Αθήνα,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ A)ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄- Β΄ - Γ΄ Β) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα Πληροφορίες : Α.Λουγκάνη – Μ.Σταρά Τηλέφωνο : 210 3610065 - 210 3638389 FAX : 210 3615052 ΘΕΜΑ:

28/12/2011

ΠΟΛ.1270

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Υποβολή των γνωστοποιήσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), καθώς και από Υπουργικές Αποφάσεις

και του

περιεχομένου των παραστατικών μεταβίβασης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 38 του π.δ.186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄/26.5.1992). 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄/5.10.1988). 3. Το π.δ.110/2011 (ΦΕΚ 243 Α΄/11.11.2011) περί Διορισμού Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 4. Την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών υποβολής των προβλεπόμενων γνωστοποιήσεων

και

φορολογικών

παραστατικών,

χωρίς

μετάβαση

των

1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 43/158


ΑΔΑ: ΒΟΖΚΗ-27Η

φορολογούμενων στις Δ.Ο.Υ., με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αποσυμφόρηση των Δ.Ο.Υ., καθώς και τη μείωση του αντιπαραγωγικού χρόνου των επιχειρήσεων. 5. Ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Αποφασίζουμε Άρθρο 1 Τρόπος υποβολής 1. Η υποβολή των κατωτέρω γνωστοποιήσεων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) όπως ισχύει, από Υπουργικές Αποφάσεις καθώς και από θέσεις της Διοίκησης, γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω του διαδικτύου, στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr. : 1.1 Χρησιμοποίηση περισσοτέρων σειρών για κάθε είδος φορολογικού στοιχείου. 1.2 Επέκταση της χρήσης του ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου για έκδοση και άλλου φορολογικού στοιχείου ή άλλης σειράς στοιχείων ή τήρησης άλλου βιβλίου, από το ήδη θεωρημένο έντυπο. 1.3 Ανάθεση έκδοσης εγγράφων μεταφοράς σε αντιπρόσωπο ή πράκτορα, από το μεταφορέα που πραγματοποιεί θαλάσσιες ή εναέριες μεταφορές. 1.4 Αρχική εγκατάσταση – προσθήκη σημείων εγκατάστασης αυτόματων πωλητών ή τη μεταφορά τους. 1.5 Χρησιμοποίηση τουριστικών λεωφορείων από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που ανήκουν σε αυτές ή τα εκμεταλλεύονται για τη μεταφορά των υπαλλήλων τους, προκειμένου να μην εκδίδουν δελτία κίνησης. 1.6 Μη τήρηση ενιαίας αρίθμησης ή επανάληψης αυτής κατά την έκδοση φορολογικών στοιχείων από παραδρομή. (αφορά δήλωση πριν το φορολογικό έλεγχο) 1.7 Έκδοση αθεώρητων φορολογικών στοιχείων από παραδρομή. (αφορά δήλωση πριν το φορολογικό έλεγχο) 1.8 Έκδοση αθεωρήτων φορολογικών στοιχείων από μηχανογραφικό στέλεχος, λόγω βλάβης της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. με την οποία σημαίνονται. 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 44/158


ΑΔΑ: ΒΟΖΚΗ-27Η

1.9 Επανάληψη της ενιαίας αρίθμησης των βιβλίων που τηρούνται σε κινητά φύλλα και των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται. 1.10 Ενημέρωση των μηχανογραφικά τηρούμενων βιβλίων εκτός έδρας. 1.11 Τήρηση των βιβλίων και στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης σε εγκατάστασή τους εντός του ίδιου νομού. 1.12 Αλλαγή για πρώτη φορά της μεθόδου προσδιορισμού της τιμής κτήσης των αποθεμάτων ή του ιστορικού κόστους παραγωγής. 1.13 Μη τήρηση ιδιαίτερου πρόσθετου βιβλίου της παραγράφου 5 του άρθρου 10 στο υποκατάστημα που στεγάζεται στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο με την έδρα. 1.14 Ενσωμάτωση δεδομένων βιβλίων υποκαταστήματος χωρίς αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα σε άλλο με αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα. 1.15 Ενσωμάτωση δεδομένων βιβλίων υποκαταστήματος χωρίς αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα σε άλλο χωρίς αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα. 1.16 Τήρηση ιδιαίτερης σειράς πρόσθετων βιβλίων επί διαρκούς παροχής υπηρεσίας. 1.17 Τήρηση των βιβλίων και στοιχείων εκτός έδρας σε άλλο τόπο χωρικής αρμοδιότητας ίδιας Δ.Ο.Υ. 1.18 Τήρηση των βιβλίων και στοιχείων εκτός έδρας αλλά σε τόπο χωρικής αρμοδιότητας άλλης Δ.Ο.Υ. στην ίδια πόλη (πλην Ν. Αττικής και Θεσσαλονίκης). 1.19 Παράταση του χρόνου ενημέρωσης των βιβλίων. 1.20 Βλάβη του Η/Υ για παράταση ενημέρωσης των βιβλίων. 2. Η υποβολή του δελτίου αποστολής ή του δελτίου αποστολής – τιμολογίου, που εκδίδεται από τον πωλητή φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων, με την ένδειξη «για τη ΔΟΥ του αγοραστή», αντί της αποστολής αυτού σε φυσική μορφή, γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή του περιεχομένου του εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία έκδοσης, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου, στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr. 3. Οι

εκπρόθεσμες

υποβολές

του

περιεχομένου

του

παραστατικού

της

προηγούμενης παραγράφου γίνονται υποχρεωτικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 45/158


ΑΔΑ: ΒΟΖΚΗ-27Η

4. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την με αριθμό ΠΟΛ.1178/ 7.12.2010, ΑΔΑ41ΦΜΗ-ΤΛ(ΦΕΚΒ΄/9.12.10) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή. Σε περίπτωση απενεργοποίησης από την ΓΓΠΣ των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της ανωτέρω απόφασης. Άρθρο 2 Έλεγχος – Ενημέρωση Δ.Ο.Υ. 1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από την Γ.Γ.Π.Σ., αμέσως μετά την υποβολή των γνωστοποιήσεων ή του περιεχομένου των παραστατικών μεταβίβασης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων, ανά υπόχρεο, με ταυτόχρονη καταχώρηση των στοιχείων παραλαβής στο σύστημα TAXIS . 2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει την δυνατότητα εμφάνισης των στοιχείων των γνωστοποιήσεων και του περιεχομένου των παραστατικών μεταβίβασης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά. Άρθρο 3 Ισχύς της Απόφασης 1. Η παρούσα απόφαση ισχύει προαιρετικά από τις 22/12/2011 και υποχρεωτικά από τις 1/6/2012. 2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 46/158


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α’ – Β’ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ: Γ’ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα Πληροφορίες : Μαρία Σταρά Τηλέφωνο : 210 3638389, 210 3610065 Fax: : 210 3615052 Αθήνα, 28/12/2011

ΠΟΛ. 1269

Προς Αποδέκτες Π.Δ.

Θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής διατάξεων του Κ.Β.Σ.». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄/22.8.2011) με τις οποίες συστήνεται Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, στην αρμοδιότητα της οποίας θα υπάγονται όλες οι «μεγάλες επιχειρήσεις» που εδρεύουν στην Ελληνική επικράτεια. 2. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του ν.4002/2011. 3. Τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992 – ΦΕΚ 84 Α΄/26.5.1992), όπως ισχύουν. 4. Τις διατάξεις της ΑΥΟΟ 1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ 1102/14-7-2005 (ΦΕΚ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 47/158


5.

6.

7.

8. 9.

1062/Β΄) «περί του ανακαθορισμού των διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβλή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών των επιτηδευματιών». Την Δ6Α 1133675 ΕΞ 2011/23.9.2011 (ΦΕΚ 2151 Β΄/27.9.2011) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί έναρξης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων. Την Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1186/1.9.2011 (ΦΕΚ 2144 Β΄) «Χαρακτηρισμός μεγάλων επιχειρήσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων». Ότι για το έλεγχο ορισμένων επιχειρήσεων, κατά τα οριζόμενα στην αναφερόμενη στην προηγούμενη περίπτωση Απόφαση, αρμοδιότητα έχει πλέον η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, θεωρουμένης αυτής για τις εν λόγω επιχειρήσεις ως διάδοχης Αρχής του Δ.Ε.Κ. Την αρ. Υ25/6.12.2011 (ΦΕΚ B 2792/8.12.2011) Απόφαση περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/92 – ΦΕΚ 84/Α΄) ισχύουν αναλόγως και για τους επιτηδευματίες που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων» του άρθρου 55 του ν.4002/2011. 2. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 της ΑΥΟΟ 1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ 1102/14-7-2005 (ΦΕΚ 1062/Β΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. Πριν από τη σχετική καταχώρηση της δήλωσης διακοπής εργασιών στο υποσύστημα Μητρώου ακυρώνονται υποχρεωτικά τα αχρησιμοποίητα θεωρημένα στοιχεία του Κ.Β.Σ. η θεώρηση των οποίων διενεργήθηκε από το χρόνο έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος Κ.Β.Σ.-TAXIS, σε κάθε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)». 3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 1.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Παντελής Οικονόμου

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 48/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΡ4691ΩΓ-Υ7Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα

31/1/2012

Αριθμ. Πρωτ. Ε10/5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση

: Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Δημητρακοπούλου Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 250 FAX : 210 52 23 228 E – mail : asfika@otenet.gr

ΘΕΜΑ

:

«Παράταση προθεσμίας μηνός Δεκεμβρίου 2011»

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/ματα και Παρ/ματα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1. Γρ. Διοικητή 2. Γρ. κ.κ. Υποδιοικητών 3. Γρ. Γενικών Διευθυντών 4. Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών 5. Ανάδοχος ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 6. Γενική Δ/νση Πληροφορικής Δ/νση Εκμετάλλευσης

καταβολής

εισφορών

και

δόσεων

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, κρίθηκε σκόπιμο όπως δοθεί παράταση καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων μηνός Δεκεμβρίου 2011, που λήγει στις 31/1/2012. Η προθεσμία καταβολής παρατείνεται μέχρι 3/2/2012. Ομοίως μεταβολές εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων και οικοδομικών έργων για τις οποίες, ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης αναγγελίας είναι η 31/1/2012, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες εάν υποβληθούν μέχρι 3/2/2012. Το αυτό ισχύει και για την υποβολή αιτήσεων θεραπείας (ενστάσεων) από ασφαλισμένους και εργοδότες.

O ΔΙΕΥΘΥΝΤHΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 49/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΡ4691Ω3-ΚΞΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΠΛΗΡΟΦ: ΑΛ. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ ΤΗΛΕΦ: 210 5285617 FAX: 210 5285599

ΑΘΗΝΑ 31/1/2012 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ6/1/8858

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4

ΘΕΜΑ: «Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)». Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 37 του ΠΔ 258/05, τα πρόσωπα που μέχρι την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 258/05 (ήτοι μέχρι 31/12/20006), είχαν διανύσει χρόνο ασφάλισης στο ΤΣΑ κατατάχθηκαν για το σύνολο του παρελθόντα χρόνου (πρώην ΤΣΑ)

στην 3 η

ασφαλιστική κατηγορία και δικαιούνται τις αντίστοιχες παροχές της κατηγορίας αυτής. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 52 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011): «Τα πιο πάνω πρόσωπα, ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε.,

έχουν δικαίωμα να

καταταγούν, για το σύνολο ή μέρος του χρόνου ασφάλισής τους στο πρώην ΤΣΑ, στην 5 η ασφαλιστική κατηγορία του ΟΑΕΕ, όπως ισχύει κάθε φορά, και να δικαιωθούν τις αντίστοιχες παροχές, εφόσον καταβάλλουν ειδική εισφορά για κάθε έτος ασφάλισής τους, ίση με διακόσια πενήντα (250) ευρώ. ………… Κατ΄ εξαίρεση οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και για τα πρόσωπα που συνταξιοδοτήθηκαν από 1/1/2011 μέχρι τη δημοσίευση του νόμου (ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου 5/8/2011) καθώς και για όσους συνταξιοδοτηθούν αργότερα αλλά η έναρξη της συνταξιοδότησή τους εμπίπτει στο διάστημα αυτό.» Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού, δίνονται οι πιο κάτω διευκρινήσεις: 1. Το δικαίωμα ανακατάταξης μπορούν να ασκήσουν μόνο «παλαιοί» ασφαλισμένοι που: 

Είναι ενεργοί ή έχουν διακόψει και έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης στο πρώην

ΤΣΑ. Το δικαίωμα, στις περιπτώσεις αυτές, μπορεί να ασκηθεί, οποτεδήποτε, μέχρι την ημερομηνία υποβολής συνταξιοδοτικού αιτήματος.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 50/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΡ4691Ω3-ΚΞΛ 

Είναι υποψήφιοι συνταξιούχοι ή συνταξιούχοι, εφόσον η έναρξη συνταξιοδότησής τους

εμπίπτει στο χρονικό διάστημα 1/1/2011 έως 5/8/2011 (ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου) και έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης στο πρώην ΤΣΑ.

2.

Η κατάταξη γίνεται στην 5η ασφαλιστική κατηγορία ΟΑΕΕ και η άσκηση του

δικαιώματος είναι προαιρετική. 3.

Προβλέπεται ειδική εισφορά για κάθε έτος ασφάλισης 250 € και δεν προβλέπεται από

τη διάταξη μελλοντική αύξηση του ποσού.

4.

Η ανακατάταξη γίνεται για ακέραια έτη ασφάλισης. Το χρονικό διάστημα που

υπολείπεται μετά τον υπολογισμό των ακέραιων ετών παραμένει στην 3 η ασφαλιστική κατηγορία και τίθεται πάντα στο τέλος της ασφάλισης. Χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους δεν ανακατατάσσεται.

5.

Ο ασφαλισμένος-συνταξιούχος μπορεί να ζητήσει ανακατάταξη για όλο το χρόνο που

πραγματοποίησε στην ασφάλιση του πρώην ΤΣΑ ή για μέρος αυτού. Στην περίπτωση που επιθυμεί την ανακατάταξη μέρους του χρόνου επιλέγει το ακριβές χρονικό διάστημα που θα ανακαταταγεί. Χρονικό διάστημα που δεν ανακατατάσσεται παραμένει στην 3η ασφαλιστική κατηγορία. 6. Το δικαίωμα της ανακατάταξης παρέχεται σε ασφαλισμένους - συνταξιούχους που έχουν ήδη εξοφλήσει τις τακτικές ασφαλιστικές εισφορές του χρονικού διαστήματος που ζητούν να ανακαταταγεί (πρώην ΤΣΑ). Σε ασφαλισμένους που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές του αιτούμενου διαστήματος, ανακατατάσσεται μόνο το διάστημα που αντιστοιχεί στις καταβληθείσες – μέχρι την ημερομηνία του αιτήματος - δόσεις. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη καταβολή μέρους ή του συνόλου της ειδικής εισφοράς δεν επηρεάζει τη χορήγηση ταμειακής ενημερότητας, η οποία θα κρίνεται από την εξόφληση ή μη όλων των απαιτητών τακτικών εισφορών, κατά τα γνωστά. Παραδείγματα:

 Χρόνος ασφάλισης πρώην ΤΣΑ 1/8/1991 – 31/12/2006 = 15 έτη και 5 μήνες. Ζητείται ανακατάταξη όλου του χρόνου. Ανακατατάσσονται 15 έτη. Συγκεκριμένα: 8ος /1991-7ος/2006 στην 5η ασφαλιστική κατηγορία και 8ος / 2006-12ος /2006 στην 3η ασφαλιστική κατηγορία (το μη ανακαταταγέν χρονικό διάστημα παραμένει στο τέλος της ασφάλισης).

 Στο ίδιο παράδειγμα ζητείται ανακατάταξη χρονικού διαστήματος 8ος /1991-7ος /1996 (πέντε έτη). Ανακατατάσσεται 8ος/1991-7ος/1996 στην 5η ασφαλιστική κατηγορία και παραμένει στην 3η ασφαλιστική κατηγορία το διάστημα 8ος /1996-12ος /2006. Έστω ότι ζητείται ανακατάταξη χρονικού διαστήματος 1ος /2000 - 12ος /2001. Οι κατηγορίες διαμορφώνονται ως

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

WEEKLY TAXnews 51/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΡ4691Ω3-ΚΞΛ εξής: 8ος /1991 – 12ος /1999 στην 3η ασφαλιστική κατηγορία, 1ος / 2000 – 12ος / 2001 στην 5η και 1ος / 2002 – 12ος / 2006 στην 3η. 

Χρόνος ασφάλισης 1/3/2006-31/12/2006. Δε συμπληρώνεται ακέραιο έτος, οπότε δε

γίνεται ανακατάταξη.

 Χρόνος ασφάλισης 1/1/2000-31/10/2002 (διακοπή της ασφάλισης πριν την 31/12/2006). Ζητείται αναγνώριση δύο (2) ετών, συγκεκριμένα: 1ος /2000-12ος /2001. Ανακατατάσσεται στη 5η ασφαλιστική κατηγορία το διάστημα 1ος / 2000 – 12ος /2001 και παραμένει στην 3η ασφαλιστική κατηγορία χρονικό διάστημα 1ος 2002-12ος /2002. ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Με την αριθ.Φ10035/24424/877/11-11-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2693Α/11-11-2011) ορίστηκε ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης της ειδικής εισφοράς της παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν 3996/2011 και συγκεκριμένα: Α. Ενεργοί Ασφαλισμένοι Η εν λόγω εισφορά δύναται να καταβληθεί :

1) Εφάπαξ με έκπτωση 15% επί του συνόλου της οφειλής, εντός τριμήνου από την παραλαβή της απόφασης για ανακατάταξη.

2) Σε ισόποσες διμηνιαίες δόσεις ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των ετών ανακατάταξης. . Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός τριμήνου από την παραλαβή της σχετικής απόφασης, κάθε δε επόμενη δόση μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την εξόφληση της προηγούμενης δόσης. Παράδειγμα: Χρόνος ασφάλισης στο πρώην ΤΣΑ 1/8/1990-31/12/2006. Ζητείται ανακατάταξη όλου του χρόνου. Ανακατατάσσονται 16 έτη. Χρονικό διάστημα: 1/8/1990-31/7/2006. Οφειλή: 16 Χ 250 € = 4.000 € , ήτοι 16 διμηνιαίες δόσεις των 250 € έκαστη.

3) Στην περίπτωση που ασφαλισμένος επιθυμεί, μπορεί να ζητήσει, τη μείωση, κατά το ήμισυ, του αριθμού των διμηνιαίων δόσεων, οπότε παρέχεται έκπτωση 5% επί του συνόλου της οφειλής. Το δικαίωμα μείωσης των δόσεων ασκείται μόνο κατά την υποβολή του αρχικού αιτήματος και δεν μπορεί να ασκηθεί ενδιάμεσα. Π.χ.: 1. Στο ανωτέρω παράδειγμα : Οφειλή : 16 Χ 250 € = 4.000 € -200 € = 3.800 € δια 8 διμηνιαίες δόσεις = 475 € έκαστη. 2. Έστω ότι ζητείται ανακατάταξη 15 ετών (μονός αριθμός). Ζητείται μείωση στο ήμισυ των δόσεων. Οφειλή : 15 Χ 250 € = 3.750 € - 187.5 € = 3.562,50 €. Καταβάλλεται ως εξής: 7 διμηνιαίες δόσεις Χ 475 € και η τελευταία δόση 237,5 €.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

WEEKLY TAXnews 52/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΡ4691Ω3-ΚΞΛ

ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα με αίτησή του να ζητήσει τη διακοπή καταβολής των δόσεων και κατά συνέπεια τον περιορισμό των ετών ανακατάταξης. Η αίτηση θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι : « έλαβε γνώση ότι δεν δύναται να ζητήσει εκ νέου την ανακατάταξη του υπόλοιπου χρόνου ή να τον εξοφλήσει μεταγενέστερα». Τα έτη ανακατάταξης που, μετά το αίτημα διακοπής, δεν εξοφλούνται, παραμένουν στη 3η ασφαλιστική κατηγορία και δε δύναται ο ασφαλισμένος να ζητήσει εκ νέου την ανακατάταξη τους. 2. Σε περίπτωση που οι δόσεις καταβάλλονται εκπρόθεσμα (χωρίς να έχει υποβληθεί αίτημα διακοπής καταβολής των δόσεων), εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί εκπρόθεσμης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δηλαδή εισπράττονται τα προβλεπόμενα τέλη καθυστέρησης. Β. Υποψήφιοι συνταξιούχοι Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης πριν την εξόφληση των παραπάνω δόσεων, το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται με παρακράτηση του ενός τετάρτου του ποσού της σύνταξης έως την εξόφληση . Η οφειλή για την ειδική εισφορά ανακατάταξης συμπεριλαμβάνεται για τον υπολογισμό του ανωτάτου ορίου 15.000 € που δύναται να παρακρατηθεί από τη σύνταξη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 43 του Ν 3996/2011. Γ. Συνταξιούχοι Για τα πρόσωπα που έχουν συνταξιοδοτηθεί από 1/1/2011-5/8/2011 καθώς και για όσους θα συνταξιοδοτηθούν αργότερα, αλλά η έναρξη της συνταξιοδότησή τους εμπίπτει στο ως άνω διάστημα, η ειδική εισφορά καταβάλλεται : α) Εφάπαξ με έκπτωση 15% επί του συνόλου της οφειλής εντός τριμήνου από την παραλαβή της απόφασης για ανακατάταξη. β) Με παρακράτηση του ενός τετάρτου του ποσού της σύνταξης έως την εξόφληση. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σε κάθε περίπτωση ο ασφαλισμένος θα υποβάλλει Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (συνημμένο υπόδειγμα)

στο Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ που ανήκει. Ο αρμόδιος υπάλληλος θα τον

ενημερώνει για το συνολικό χρόνο που έχει διανύσει στο πρώην ΤΣΑ έως 31/12/2006, έτσι ώστε ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

WEEKLY TAXnews 53/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΡ4691Ω3-ΚΞΛ στην αίτηση να ορίζεται ακριβώς το χρονικό διάστημα που επιθυμεί να λογιστεί ως ανακατατασσόμενο, καθώς και ο τρόπος εξόφλησης που επιλέγει (εφάπαξ, σε διμηνιαίες δόσεις ή μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού των διμηνιαίων δόσεων). Το Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ διαβιβάζει το αίτημα, κατά περίπτωση, ως εξής:

- Στο Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων της οικείας Περιφερειακής Δ/νσης εάν ο αιτών είναι ενεργός

ασφαλισμένος

ή

έχει

διακόψει

χωρίς

να

έχει

υποβάλει

αίτημα

συνταξιοδότησης. Το αίτημα συνοδεύεται από τον ασφαλιστικό φάκελο και έγγραφη ενημέρωση, από την οποία θα προκύπτουν : ο συνολικός χρόνος ασφάλισης στο πρώην ΤΣΑ, το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται ανακατάταξη, η εξόφληση ή όχι του χρονικού διαστήματος που ζητείται να ανακαταταγεί καθώς και η ύπαρξη ενεργής ρύθμισης που, ενδεχομένως, συμπεριλαμβάνει μέρος ή ολόκληρο το αιτούμενο διάστημα. Το Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων, εκδίδει την απόφαση ανακατάταξης (ως συνημμένο υπόδειγμα) και την αποστέλλει συστημένη στον ενδιαφερόμενο. Ο φάκελος του ασφαλισμένου επιστρέφει στο Περιφερειακό Τμήμα. Η εξόφληση ή η καταβολή των δόσεων θα γίνεται με γραμμάτιο είσπραξης και θα απεικονίζονται στα διαχειριστικά στοιχεία του Τμήματος ως «Κλάδος Σύνταξης» με ένδειξη «Ανακατάταξη ΤΣΑ».

-

Στο Τμήμα Συντάξεων της οικείας Δ/νσης αν ο αιτών είναι υποψήφιος

συνταξιούχος ή συνταξιούχος. Στις περιπτώσεις των υποψηφίων συνταξιούχων το αίτημα συνοδεύεται κατά τα γνωστά από τον ατομικό φάκελο και Πιστοποιητικό Προσδιορισμού Χρόνου Ασφάλισης. Η απόφαση ανακατάταξης θα εκδίδεται από το Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων με τη διαδικασία που ακολουθείται για τις αναγνωρίσεις χρόνου. Αιτήματα που έχουν υποβληθεί και εκκρεμούν θα πρέπει να εξεταστούν κατά προτεραιότητα. Η εγκύκλιος συνοδεύεται από ένα έντυπο αίτησης για ασφαλισμένους, ένα έντυπο αίτησης για συνταξιούχους-υποψήφιους συνταξιούχους και ένα έντυπο απόφασης. Τα έντυπα θα αναρτηθούν τόσο στο site του Οργανισμού όσο και στην εφαρμογή εντύπων ΟΑΕΕ. Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω. Του παρόντος να λάβει ενυπόγραφα γνώση το προσωπικό της Υπηρεσία σας. Συν/να:3 υποδείγματα. Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.ΚΩΤΙΔΟΥ Ακριβές Αντίγραφο Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ι. ΜΑΡΙΑ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

WEEKLY TAXnews 54/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΡ4691Ω3-ΚΞΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ……………. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ………….………..…/……/20….. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ……………………. ΠΡΟΣ: ……………………………………. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:……………………….

……………………………………..

ΤΜΗΜΑ:……………………………

……………………………………...

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:……………………….

……………………………………..

ΤΗΛ.:……………………………….

ΚΟΙΝ: ……………………………………..

Ε-ΜΑΙL:…………………………….

……………………………………..

FAX:………………………………..

Συν/να: 1 ατομικός φάκελος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Του ασφαλισμένου ………..………………………………………….….… (ΕΑΜ:……………) σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 52 του Ν 3996/2011. Έχοντας υπόψη της διατάξεις: 1, Τις διατάξεις του Ν.2676/99 περί σύστασης ΟΑΕΕ 2.

Της διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 37 του ΠΔ 258/05.

3.

Της διατάξεις του άρθρου 52 του Ν 3996/2011.

4. Την

αριθ.πρ.

…………………………….αίτηση

του

ασφαλισμένου

για

την

ανακατάταξη διανυθέντος μέχρι 31/12/2006 χρόνου στο πρώην ΤΣΑ, ως και τα λοιπά δικαιολογητικά που υπάρχουν στον ατομικό φάκελο. 5. Σκεφθέντες κατά νόμο: Επειδή ο ανωτέρω πληροί της προϋποθέσεις ανακατάταξης του χρονικού διαστήματος από………………………….μέχρι……………………….. σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 52 του Ν 3996/2011. Αποφασίζουμε Την ανακατάταξη του χρονικού διαστήματος από ……….…………………………… μέχρι……….……………………………του

ασφαλισμένου

……………….…….…….

……………………………………………………………………...ΕΑΜ………………...) Η οφειλή από την ανακατάταξη ανέρχεται στο ποσό των #………..…...# € (ολογράφως………………………………………………………………………………) ως η όπισθεν αναλυτική εκκαθάριση του λογαριασμού.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6

WEEKLY TAXnews 55/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΡ4691Ω3-ΚΞΛ

Εκκαθάριση Λογαριασμού Χρονικό διάστημα….……………………....΄Ετη…..…χ….……€ = …………………….€ Η εξόφληση της παραπάνω οφειλής γίνεται: 

Με εφάπαξ καταβολή με έκπτωση 15% Ασφαλισμένοι- Συνταξιούχοι-Υποψήφιοι συνταξιούχοι Οφειλή…………………………-…………………(15%) =………………………..€ (εντός 3 μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης)

Τμηματικά Ασφαλισμένοι Σε………………. διμηνιαίες δόσεις……………€ έκαστη. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός 3 μηνών από την παραλαβή της παρούσης, κάθε

δε επόμενη δόση μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την εξόφληση της προηγούμενης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης το ποσό αυτής, επιβαρύνεται με τα πρόσθετα τέλη που προβλέπονται για τις καθυστερούμενες εισφορές. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης πριν την εξόφληση των παραπάνω δόσεων, το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται με παρακράτηση του ενός τετάρτου του ποσού της σύνταξης έως την εξόφληση. Μείωση των δόσεων στο ήμισυ με έκπτωση 5%. Οφειλή…………………………-…………………(5%) =……………..………..€ ………….. διμηνιαίες δόσεις ως εξής: ………….. δόσεις των ….…….…€ και μια (1) δόση των …………………..€

Με παρακράτηση του ¼ του ποσού της σύνταξης. Συνταξιούχοι-Υποψήφιοι συνταξιούχοι …. ΠΡ/Ν… Δ/ΝΣΗΣ ………..…..………….…….

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7

WEEKLY TAXnews 56/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΡ4691Ω3-ΚΞΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (για ανακατάταξη σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 52 του Ν 3996/2011) Ο.Α.Ε.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑ……………………………

ΕΠΩΝΥΜΟ………………...………………..…… ΟΝΟΜΑ……………………….………………….

ΠΑΡΑΚΑΛΩ, όπως προβείτε στην

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ…………..….………….....…

ανακατάταξη

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ………...………….…..……

από……………….……….έως…………..…… που

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ …………..………….

έχω

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ……………………...…………..

ασφαλιστική κατηγορία ΟΑΕΕ, σύμφωνα με τις

ΤΗΛΕΦΩΝΟ……………………..………………

διατάξεις του άρθρου 52 του Ν 3996/2011.

Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

Η οφειλή που θα προκύψει θα εξοφληθεί:

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ………………...……………………

διανύσει

χρονικού

στο

πρώην

-

ΤΗΛΕΦΩΝΟ……………..……………………… ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΑΕΕ…………………………..

-

ΑΜΚΑ……………………………………………..

ΤΣΑ,

στην

□ Σε διμηνιαίες δόσεις □ Με μείωση των διμηνιαίων δόσεων □

ΔΗΛΩΝΩ ότι, ενημερώθηκα πως:

Α.Φ.Μ…………………………………………….. -

Ο συνολικός χρόνος ασφάλισης στο πρώην

ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ………………………….…………

ΤΣΑ

ΗΜΕΡ.ΕΚΔΟΣΗΣ………………………………..

………………… μήνες.

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ………………………………..

διαστήματος

- Εφάπαξ

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ………………...………………..

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

του

-

είναι

………………..

έτη

και

Η ανακατάταξη γίνεται για ακέραια έτη ασφάλισης. Χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους δεν ανακατατάσσεται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΥΝ/ΝΑ:

Ο/Η ΑΙΤΩΝ………………. (ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8

WEEKLY TAXnews 57/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΡ4691Ω3-ΚΞΛ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η εξόφληση της οφειλής από ανακατάταξη εξοφλείται ως εξής: 

Με εφάπαξ καταβολή εντός 3 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της απόφασης οπότε παρέχεται έκπτωση 15%.

Τμηματικά σε διμηνιαίες δόσεις. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιθυμεί τη μείωση των δόσεων στο ήμισυ παρέχεται έκπτωση 5%. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός 3 μηνών από την παραλαβή της απόφασης, κάθε δε επόμενη δόση μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την εξόφληση της προηγούμενης.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης το ποσό αυτής, επιβαρύνεται με τα πρόσθετα τέλη που προβλέπονται για τις καθυστερούμενες εισφορές.

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης πριν την εξόφληση των παραπάνω δόσεων, το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται με παρακράτηση του ενός τετάρτου του ποσού της σύνταξης έως την εξόφληση.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 58/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΡ4691Ω3-ΚΞΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (για ανακατάταξη σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 52 του Ν 3996/2011) Ο.Α.Ε.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΤΜΗΜΑ…………………………… ΕΠΩΝΥΜΟ………………...………………..…… ΟΝΟΜΑ……………………….………………….

ΠΑΡΑΚΑΛΩ, όπως προβείτε στην

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ…………..….………….....…

ανακατάταξη

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ………...………….…..……

από……………….……….έως…………..……

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ …………..………….

που έχω διανύσει στο πρώην ΤΣΑ, στην 5η

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ……………………...…………..

ασφαλιστική κατηγορία ΟΑΕΕ, σύμφωνα με

ΤΗΛΕΦΩΝΟ……………………..………………

τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν 3996/2011.

Α.Μ. ΣΥΝ/ΧΟΥ……...……………………….

Η οφειλή που θα προκύψει θα εξοφληθεί:

Α.Μ. ΟΑΕΕ ………….……...……………………

του

χρονικού

διαστήματος

- Εφάπαξ

Α.Φ.Μ………… ………………...……………….. ΑΜΚΑ……………………..………………………

- Με παρακράτηση από τη σύνταξη

□ □

(1/4 της σύνταξης)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ότι, ενημερώθηκα πως:

ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ………………………….………… - Ο

ΗΜΕΡ.ΕΚΔΟΣΗΣ………………………………..

συνολικός

χρόνος

ασφάλισης

στο

πρώην ΤΣΑ είναι ……………….. έτη και

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ………………………………..

………………… μήνες. - Η ανακατάταξη γίνεται για ακέραια έτη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΥΝ/ΝΑ:

ασφάλισης. Χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους δεν ανακατατάσσεται. Ο/Η ΑΙΤΩΝ………………. (ΥΠΟΓΡΑΦΗ–ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10

WEEKLY TAXnews 59/158


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Ιανουαρίου 2012

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : Νοέµβριος 2011 Η εξέλιξη του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών (σε τρέχουσες τιµές) και του ∆είκτη Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιµές) στο Λιανικό Εµπόριο, µε έτος βάσης 2005=100,0 για το µήνα Νοέµβριο 2011, σύµφωνα µε προσωρινά και διορθωµένα, ως προς τον τυπικό µήνα, στοιχεία, έχει ως εξής: Ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών, χωρίς τα καύσιµα κατά το µήνα Νοέµβριο 2011, σε σύγκριση µε το δείκτη του Νοεµβρίου 2010, σηµείωσε µείωση 5,2%, έναντι µείωσης 10,2%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009 (Πίνακες 1 και 4). Ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών, µε τα καύσιµα, κατά το µήνα Νοέµβριο 2011, σε σύγκριση µε το δείκτη του Νοεµβρίου 2010, σηµείωσε µείωση 6,3%, έναντι µείωσης 5,8%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009 (Πίνακες 1 και 4). Ο ∆είκτης Όγκου, χωρίς τα καύσιµα, κατά το µήνα Νοέµβριο 2011, σε σύγκριση µε το δείκτη του Νοέµβριο 2010, σηµείωσε µείωση 6,6%, έναντι µείωσης 13,1%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009 (Πίνακες 1 και 5). Ο ∆είκτης Όγκου, µε τα καύσιµα, κατά το µήνα Νοέµβριο 2011, σε σύγκριση µε το δείκτη του Νοεµβρίου 2010, σηµείωσε µείωση 8,9%, έναντι µείωσης 11,6%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009 (Πίνακες 1 και 5).

Εξέλιξη του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών και του ∆είκτη Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο (2005=100,0) 150,0 130,0 110,0 90,0 70,0

VII

201 1I

VII

200 9

Ανδριάνα ∆αφνή Τηλ: 213 1352717 Fax: 213 1352729 andrdafni@statistics.gr ret.sal@statistics.gr

201 0I

50,0 I

∆/νση Οικονοµικών και Βραχυχρόνιων ∆εικτών Τµήµα ∆εικτών Λιανικών Πωλήσεων

VII

Πληροφορίες:

∆είκτης Κύκλου Εργασιών ( χωρίς τα καύσιµα) ∆είκτης Όγκου ( χωρίς τα καύσιµα)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

WEEKLY TAXnews 60/158


1.

Ανάλυση ετήσιων µεταβολών του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών (µε τα καύσιµα) στο Λιανικό Εµπόριο (σε τρέχουσες τιµές).

Η µείωση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών κατά 6,3%, το µήνα Νοέµβριο 2011, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεµβρίου 2010, προήλθε κυρίως από τις παρακάτω µεταβολές: Κατηγορίες καταστηµάτων

Μεταβολή %

Μεγάλα καταστήµατα τροφίµων

2,0

Φαρµακευτικά- Καλλυντικά

-1,7

Βιβλία- χαρτικά-Λοιπά είδη

-5,2

Καύσιµα και λιπαντικά αυτοκινήτων

-11,9

Έπιπλα-Ηλεκτρικά είδη-Οικιακός εξοπλισµός

-14,2

2.

Ανάλυση ετήσιων µεταβολών του ∆είκτη Όγκου (µε τα καύσιµα) στο Λιανικό Εµπόριο (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιµές).

Η µείωση του ∆είκτη Όγκου κατά 8,9%, το µήνα Νοέµβριο 2011, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Νοέµβριο 2010, προήλθε κυρίως από τις παρακάτω µεταβολές: Κατηγορίες καταστηµάτων

Μεταβολή %

Μεγάλα καταστήµατα τροφίµων

-0,4

Φαρµακευτικά- Καλλυντικά

-0,7

Βιβλία- χαρτικά-Λοιπά είδη

-3,6

Έπιπλα-Ηλεκτρικά είδη-Οικιακός εξοπλισµός

-12,3

Καύσιµα και λιπαντικά αυτοκινήτων

-17,7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

WEEKLY TAXnews 61/158


Πίνακας 1. Ετήσιες µεταβολές ∆είκτη Kύκλου Eργασιών και ∆είκτη Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο (διορθωµένα στοιχεία, µε βάση τον πραγµατικό αριθµό εργάσιµων ηµερών)

Έτος βάσης: 2005=100,0 Κατηγορίες καταστηµάτων λιανικού εµπορίου

Ι.

ΙΙ.

∆είκτης Όγκου

Νοέµβριος 2011*

Νοέµβριος 2010

Ετήσια µεταβολή (%)

Νοέµβριος 2011*

Νοέµβριος 2010

Ετήσια µεταβολή (%)

Γενικός ∆είκτης

97,8

104,4

-6,3

78,0

85,6

-8,9

Γενικός ∆είκτης (εκτός καυσίµων και λιπαντικών αυτοκινήτων)

92,2

97,3

-5,2

77,2

82,6

-6,6

Κύριες κατηγορίες καταστηµάτων Καταστήµατα ειδών διατροφής Καταστήµατα καυσίµων και λιπαντικών αυτοκινήτων

107,0

108,1

-1,0

84,4

87,9

-4,0

115,1

130,6

-11,9

66,3

80,6

-17,7

Λοιπά καταστήµατα

80,5

88,9

-9,4

71,0

78,6

-9,7

112,7

110,5

2,0

91,5

91,8

-0,4

Πολυκαταστήµατα

89,7

90,8

-1,2

81,6

82,2

-0,7

Καύσιµα και λιπαντικά αυτοκινήτων

115,1

130,6

-11,9

66,3

80,6

-17,7

Τρόφιµα - Ποτά - Καπνός

79,9

97,2

-17,8

63,0

79,0

-20,2

Φαρµακευτικά - Καλλυντικά

98,3

99,9

-1,7

96,1

96,7

-0,7

Ένδυση –Υπόδηση

73,4

89,0

-17,6

59,9

74,4

-19,5

73,7

85,9

-14,2

72,6

82,7

-12,3

83,7

88,3

-5,2

75,2

78,1

-3,6

60,0

81,5

-26,3

:

:

:

Επιµέρους κατηγορίες καταστηµάτων Μεγάλα καταστήµατα τροφίµων

Έπιπλα – Ηλεκτρικά είδη Οικιακός εξοπλισµός Βιβλία - Χαρτικά - Λοιπά είδη δώρων κ.ά. Πωλήσεις εκτός καταστηµάτων * :

∆είκτης Κύκλου Εργασιών

Προσωρινά στοιχεία Για τις «πωλήσεις εκτός καταστηµάτων» δεν υπολογίζεται ∆είκτης Όγκου.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

WEEKLY TAXnews 62/158


Πίνακας 2. Μηνιαίες µεταβολές ∆είκτη Kύκλου Eργασιών και ∆είκτη Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο (διορθωµένα στοιχεία, µε βάση τον πραγµατικό αριθµό εργάσιµων ηµερών)

Κατηγορίες καταστηµάτων λιανικού εµπορίου

Ι.

Νοέµβριος 2011*

Οκτώβριος 2011

Μηνιαία µεταβολή (%)

Νοέµβριος 2011*

Οκτώβριος 2011

Μηνιαία µεταβολή (%)

Γενικός ∆είκτης

97,8

101,1

-3,3

78,0

80,8

-3,5

Γενικός ∆είκτης (εκτός καυσίµων και λιπαντικών αυτοκινήτων)

92,2

95,0

-2,9

77,2

79,8

-3,4

Κύριες κατηγορίες καταστηµάτων Καταστήµατα ειδών διατροφής Καταστήµατα καυσίµων και λιπαντικών αυτοκινήτων

107,0

113,2

-5,5

84,4

89,9

-6,1

115,1

121,4

-5,2

66,3

69,0

-4,0

Λοιπά καταστήµατα

80,5

80,4

0,1

71,0

71,1

-0,1

112,7

119,0

-5,2

91,5

97,2

-5,9

Πολυκαταστήµατα

89,7

105,5

-15,0

81,6

96,1

-15,1

Καύσιµα και λιπαντικά αυτοκινήτων

115,1

121,4

-5,2

66,3

69,0

-4,0

Τρόφιµα - Ποτά - Καπνός

79,9

85,9

-7,0

63,0

68,2

-7,6

Φαρµακευτικά - Καλλυντικά

98,3

100,0

-1,7

96,1

97,9

-1,9

Ένδυση –Υπόδηση

73,4

75,6

-2,9

59,9

61,8

-3,2

73,7

74,1

-0,5

72,6

72,9

-0,5

83,7

73,7

13,6

75,2

66,3

13,6

60,0

63,3

-5,2

:

:

:

ΙΙ. Επιµέρους κατηγορίες καταστηµάτων Μεγάλα καταστήµατα τροφίµων

Έπιπλα – Ηλεκτρικά είδη Οικιακός εξοπλισµός Βιβλία - Χαρτικά - Λοιπά είδη δώρων κ.ά. Πωλήσεις εκτός καταστηµάτων

* :

Έτος βάσης: 2005=100,0 ∆είκτης Όγκου

∆είκτης Κύκλου Εργασιών

Προσωρινά στοιχεία Για τις « πωλήσεις εκτός καταστηµάτων» δεν υπολογίζεται ∆είκτης Όγκου.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

WEEKLY TAXnews 63/158


Πίνακας 3. Μέσοι δείκτες περιόδου Ιανουαρίου-Νοεµβρίου του ∆είκτη Kύκλου Eργασιών και του ∆είκτη Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο (διορθωµένα στοιχεία, µε βάση τον πραγµατικό αριθµό εργάσιµων ηµερών)

Έτος βάσης: 2005=100,0 Κατηγορίες καταστηµάτων λιανικού εµπορίου

Ι.

102,1

109,6

-6,8

83,6

92,8

-9,9

Γενικός ∆είκτης (εκτός καυσίµων και λιπαντικών αυτοκινήτων)

96,4

104,4

-7,6

83,3

91,1

-8,6

Καταστήµατα ειδών διατροφής

114,1

116,6

-2,1

91,1

96,6

-5,7

Καταστήµατα καυσίµων και λιπαντικών αυτοκινήτων

119,9

123,1

-2,6

68,4

81,3

-15,8

82,3

94,9

-13,3

76,5

87,0

-12,1

Μεγάλα καταστήµατα τροφίµων

118,3

118,8

-0,5

97,3

100,6

-3,3

Πολυκαταστήµατα

107,7

104,9

2,6

99,4

96,6

2,9

Καύσιµα και λιπαντικά αυτοκινήτων

119,9

123,1

-2,6

68,4

81,3

-15,8

Τρόφιµα – Ποτά – Καπνός

94,1

106,1

-11,3

75,1

87,9

-14,5

Φαρµακευτικά – Καλλυντικά

99,1

111,7

-11,3

96,9

106,5

-9,0

Ένδυση –Υπόδηση

76,3

95,4

-20,0

69,3

85,6

-19,0

75,4

90,9

-17,1

74,7

88,6

-15,7

79,6

84,4

-5,7

71,8

75,7

-5,2

71,0

96,8

-26,7

:

:

:

Κύριες κατηγορίες καταστηµάτων

Επιµέρους κατηγορίες καταστηµάτων

Έπιπλα – Ηλεκτρικά είδη – Οικιακός εξοπλισµός Βιβλία – Χαρτικά – Λοιπά είδη δώρων κ.ά. Πωλήσεις εκτός καταστηµάτων

* :

∆είκτης Όγκου Ιανουάριος- Νοέµβριος 2011* 2010 Μεταβολή (%)

Γενικός ∆είκτης

Λοιπά καταστήµατα

ΙΙ.

∆είκτης Κύκλου Εργασιών Ιανουάριος-Νοέµβριος 2011* 2010 Μεταβολή (%)

Προσωρινά στοιχεία Για τις « πωλήσεις εκτός καταστηµάτων» δεν υπολογίζεται ∆είκτης Όγκου.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

WEEKLY TAXnews 64/158


Πίνακας 4. Εξέλιξη ∆είκτη Kύκλου Eργασιών στο Λιανικό Εµπόριο (διορθωµένα στοιχεία, µε βάση τον πραγµατικό αριθµό εργάσιµων ηµερών)

Έτος βάσης: 2005=100,0

Έτος-µήνας Γενικός ∆είκτης Ετήσια µεταβολή ∆είκτης (% ) 2009 I 109,2 -10,1

Γενικός ∆είκτης Καταστήµατα (εκτός καυσίµων Καταστήµατα ειδών καυσίµων και διατροφής λιπαντικών Λοιπά καταστήµατα και λιπαντικών) Ετήσια Ετήσια Ετήσια Ετήσια µεταβολή µεταβολή µεταβολή µεταβολή ∆είκτης ( % ) ∆είκτης (% ) ∆είκτης (%) ∆είκτης (%) 108,2 -2,8 115,3 -0,1 96,6 -50,6 102,9 -4,9

II

107,1

-12,4

105,6

-5,6

115,8

-1,1

97,8

-51,0

97,9

-9,3

ΙΙΙ

103,3

-17,9

101,7

-11,2

113,5

-8,2

95,2

-54,8

92,6

-13,7

IV

114,8

-14,2

115,1

-9,8

126,5

-5,0

93,5

-42,1

106,5

-13,8

V

107,1

-13,9

107,8

-10,4

120,7

-3,5

84,4

-37,6

98,0

-16,2

VI

109,0

-13,4

108,4

-11,7

118,4

-5,4

94,0

-27,1

100,9

-16,8

VII

111,5

-9,1

110,9

-7,0

117,4

0,2

95,6

-25,4

106,4

-12,3

VIII

106,5

-3,1

103,9

-3,5

120,9

-0,9

103,9

-5,0

90,5

-6,3

ΙΧ

109,5

-7,7

108,7

-7,7

116,5

-4,7

95,4

-11,0

102,9

-10,2

Χ

112,3

-14,2

110,9

-8,5

119,3

-3,6

101,1

-43,7

104,7

-12,6

ΧΙ

110,8

-9,2

108,3

-7,8

113,5

-7,8

107,2

-21,2

104,7

-7,6

ΧΙΙ

146,7

2,6

145,3

0,6

147,4

-0,1

129,5

17,0

144,6

1,4

2010 I

118,2

8,3

113,9

5,3

120,6

4,6

124,6

29,0

109,1

6,1

II

112,2

4,7

106,7

1,1

114,7

-1,0

127,2

30,1

100,8

3,0

ΙΙΙ

118,3

14,5

112,9

11,0

122,2

7,6

131,7

38,3

105,8

14,2

IV

114,3

-0,5

110,3

-4,2

123,0

-2,8

119,4

27,7

100,4

-5,8

V

106,0

-1,0

102,4

-5,0

119,6

-0,9

109,9

30,3

88,7

-9,5

VI

110,2

1,1

105,3

-2,8

118,0

-0,4

121,4

29,2

95,4

-5,4

VII

107,1

-3,9

102,3

-7,8

116,0

-1,2

118,6

24,0

91,5

-14,0

VIII

100,1

-6,0

94,6

-9,0

112,5

-6.9

116,8

12,5

80,1

-11,4

ΙΧ

104,6

-4,5

99,3

-8,6

112,7

-3,2

118,7

24,3

88,8

-13,7

Χ

110,1

-2,0

103,0

-7,1

114,7

-3,9

134,9

33,4

93,9

-10,3

ΧΙ

104,4

-5,8

97,3

-10,2

108,1

-4,7

130,6

21,8

88,9

-15,1

ΧΙΙ

127,0

-13,5

120,3

-17,2

130,7

-11,3

146,7

13,3

112,4

-22,3

2011 I

105,7

-10,6

98,4

-13,6

113,7

-5,8

132,4

6,2

86,4

-20,9

*

II

104,6

-6,8

97,3

-8,8

112,8

-1,6

131,7

3,5

84,9

-15,8

ΙΙΙ

102,6

-13,3

95,2

-15,6

115,5

-5,5

130,3

-1,1

78,6

-25,7

IV

109,2

-4,4

104,0

-5,7

122,9

-0,1

122,9

3,0

88,7

-11,7

V

97,7

-7,8

93,6

-8,7

110,7

-7,4

106,6

-3,1

79,7

-10,1

VI

101,0

-8,4

96,7

-8,2

113,1

-4,1

110,4

-9,1

83,4

-12,5

VII

105,0

-2,0

100,0

-2,2

116,7

0,7

117,8

-0,7

86,5

-5,4

VIII

98,3

-1,8

93,2

-1,5

115,3

2,5

113,3

-3,0

75,2

-6,1

ΙΧ

100,7

-3,7

95,3

-4,1

113,6

0,8

116,5

-1,8

80,6

-9,3

Χ

101,1

-8,1

95,0

-7,7

113,2

-1,3

121,4

-10,0

80,4

-14,4

*ΧΙ

97,8

-6,3

92,2

-5,2

107,0

-1,0

115,1

-11,9

80,5

-9,4

Προσωρινά στοιχεία

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6

WEEKLY TAXnews 65/158


Πίνακας 5. Εξέλιξη ∆είκτη Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο (διορθωµένα στοιχεία, µε βάση τον πραγµατικό αριθµό εργάσιµων ηµερών)

Έτος βάσης: 2005=100,0

Έτος-µήνας Γενικός ∆είκτης Ετήσια µεταβολή ∆είκτης (% ) 2009 I 99,7 -10,9

Γενικός ∆είκτης Καταστήµατα (εκτός καυσίµων Καταστήµατα ειδών καυσίµων και διατροφής λιπαντικών Λοιπά καταστήµατα και λιπαντικών) Ετήσια Ετήσια Ετήσια Ετήσια µεταβολή µεταβολή µεταβολή µεταβολή ∆είκτης ( % ) ∆είκτης (% ) ∆είκτης (%) ∆είκτης (%) 97,4 -5,9 98,6 -3,9 102,4 -38,2 97,3 -7,7

II

99,5

-13,3

97,1

-8,4

98,6

-4,6

99,8

-40,7

97,3

-11,9

ΙΙΙ

91,8

-18,7

89,3

-13,7

96,3

-11,6

96,0

-45,2

84,1

-15,8

IV

101,4

-15,0

100,6

-12,3

106,4

-8,2

91,1

-31,1

96,6

-16,0

V

93,9

-14,5

93,9

-13,0

101,3

-7,2

79,2

-23,9

88,4

-18,2

VI

95,8

-14,2

95,2

-14,5

101,0

-9,4

83,5

-12,6

91,0

-18,7

VII

99,8

-10,2

99,7

-9,9

101,1

-4,0

82,3

-13,6

99,6

-14,4

VIII

97,2

-4,5

95,9

-5,8

105,2

-3,8

85,9

1,5

88,2

-8,7

ΙΧ

96,4

-8,8

95,9

-10,0

100,7

-7,4

81,4

-3,3

92,7

-12,1

Χ

98,6

-15,5

97,6

-10,0

103,0

-4,8

87,0

-44,1

93,7

-14,4

ΧΙ

96,9

-11,1

95,0

-8,7

97,6

-8,1

90,4

-31,0

93,6

-9,5

ΧΙΙ

128,7

-0,2

127,8

-0,5

127,4

-0,4

110,6

-6,5

129,2

-0,6

2010 I

105,7

6,0

102,7

5,5

103,8

5,3

103,0

0,6

103,0

5,8

II

101,4

2,0

98,5

1,4

97,7

-0,9

95,5

-4,3

100,8

3,6

ΙΙΙ

100,8

9,7

98,8

10,6

103,9

7,9

88,5

-7,8

95,3

13,2

IV

95,5

-5,8

94,9

-5,7

102,0

-4,2

77,5

-15,0

89,5

-7,4

V

87,3

-7,1

87,2

-7,1

97,5

-3,7

68,2

-14,0

78,7

-11,0

VI

91,5

-4,5

90,4

-5,0

97,0

-4,0

76,1

-8,8

85,3

-6,2

VII

90,5

-9,3

89,7

-10,0

95,4

-5,5

73,6

-10,5

85,3

-14,3

VIII

85,9

-11,6

84,5

-11,9

91,8

-12,7

72,9

-15,1

78,2

-11,3

ΙΧ

86,3

-10,5

84,8

-11,6

91,7

-8,9

74,2

-8,8

79,2

-14,5

Χ

90,6

-8,1

87,6

-10,2

93,6

-9,1

84,1

-3,4

83,2

-11,2

ΧΙ

85,6

-11,6

82,6

-13,1

87,9

-9,9

80,6

-10,9

78,6

-16,0

ΧΙΙ

103,7

-19,4

102,1

-20,1

106,4

-16,5

87,5

-20,9

99,4

-23,1

88,8

-16,1

87,2

-15,1

92,3

-11,1

77,6

-24,7

83,0

-19,4

2011 I

*

II

90,8

-10,4

89,7

-9,0

90,8

-7,1

77,3

-19,1

89,5

-11,2

ΙΙΙ

83,0

-17,6

81,2

-17,9

92,4

-11,1

74,3

-16,0

71,1

-25,4

IV

87,4

-8,5

87,7

-7,7

97,4

-4,5

69,0

-10,9

79,1

-11,6

V

77,9

-10,7

78,6

-10,0

87,5

-10,3

59,9

-12,2

70,7

-10,1

VI

81,0

-11,5

81,4

-9,9

90,1

-7,1

63,1

-17,1

74,0

-13,3

VII

87,0

-3,8

87,9

-2,1

93,6

-1,9

66,5

-9,6

82,8

-3,0

VIII

84,3

-1,9

85,1

0,7

92,8

1,1

64,3

-11,8

77,8

-0,6

ΙΧ

80,7

-6,5

80,4

-5,1

90,7

-1,1

65,7

-11,5

71,5

-9,8

Χ

80,8

-10,8

79,8

-8,8

89,9

-3,9

69,0

-17,9

71,1

-14,6

*ΧΙ

78,0

-8,9

77,2

-6,6

84,4

-4,0

66,3

-17,7

71,0

-9,7

Προσωρινά στοιχεία

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7

WEEKLY TAXnews 66/158


Γράφηµα 1. Ετήσιες µεταβολές (%) του ∆είκτη Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο, µηνός Νοεµβρίου 2011, µε το Νοέµβριο 2010

-4,0

Καταστήµατα ειδών διατροφής Καταστήµατα καυσίµων και Λοιπά καταστήµατα Μεγάλα καταστήµατα τροφίµων Πολυκαταστήµατα Τρόφιµα, ποτά, καπνός Φαρµακευτικά -Καλλυντικά Ένδυση-Υπόδηση Έπιπλα-Ηλεκτρικά είδη-Οικιακός Βιβλία-Χαρτικά-Λοιπά είδη δώρων κ.ά.

-17,7 -9,7 -0,4 -0,7 -20,2 -0,7 -19,5 -12,3 -3,6 -8,9

Γενικός ∆είκτης Γενικός ∆είκτης εκτός καυσίµων

-6,6

-49,0 -39,0 -29,0 -19,0 -9,0

1,0

11,0 21,0

Μεταβολή (%)

Κατηγορίες καταστηµάτων λιανικού εµπορίου

Γράφηµα 2. Μηνιαίες µεταβολές (%) του ∆είκτη Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο, µηνός Νοεµβρίου 2011, µε τον Οκτώβριο 2011

Καταστήµατα ειδών διατροφής Καταστήµατα καυσίµων και λιπαντικών Λοιπά καταστήµατα Μεγάλα καταστήµατα τροφίµων Πολυκαταστήµατα Τρόφιµα, ποτά, καπνός Φαρµακευτικά -Καλλυντικά Ένδυση-Υπόδηση Έπιπλα-Ηλεκτρικά είδη-Οικιακός εξοπλισµός Βιβλία-Χαρτικά-Λοιπά είδη δώρων κ.ά. Γενικός ∆είκτης Γενικός ∆είκτης εκτός καυσίµων

-6,1 -4,0 -0,1 -5,9 -15,1 -7,6 -1,9 -3,2 -0,5 13,6 -3,5 -3,4

-40,0 -30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 Μεταβολή (%) Κατηγορίες καταστηµάτων λιανικού εµπορίου

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8

WEEKLY TAXnews 67/158


Γράφηµα 3. Μηνιαία εξέλιξη του ∆είκτη ΄Ογκου στο Λιανικό Εµπόριο Έτος βάσης 2005=100,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0

Γενικός ∆είκτης

Καύσιµα

X XI 20 XI 11 I I II III IV V VI VI I VI II IX X XI

X XI 20 XII 10 I II III IV V VI VI I VI II

II III IV V VI VI I VI II

50,0

∆ιατροφή

Λοιπά

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9

WEEKLY TAXnews 68/158


ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Γενικά

Σκοπός του δείκτη – Χρησιµοποιούµενοι ορισµοί

Νοµικό πλαίσιο

Περίοδος αναφοράς Έτος βάσης

Ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο, µε τη σηµερινή του µορφή, καταρτίζεται από το 2005, οπότε και αντικατέστησε το µέχρι τότε καταρτιζόµενο (από το 1963) ∆είκτη Αξίας Λιανικών Πωλήσεων.

Σκοπός του δείκτη είναι η παρουσίαση της εξέλιξης της αγοράς αγαθών. Ο κύκλος εργασιών περιλαµβάνει τα συνολικά ποσά που έχει τιµολογήσει η επιχείρηση στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς και τα οποία αντιστοιχούν σε µεταπώληση αγαθών χωρίς κανένα µετασχηµατισµό. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται, κάθε µήνα, αφορούν τις πραγµατοποιηθείσες πωλήσεις (λιανικές και χονδρικές),από τις οποίες εξαιρείται ο ΦΠΑ, αλλά συµπεριλαµβάνονται οι άλλοι φόροι και τα τέλη επί των αγαθών. Ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο καταρτίζεται στο πλαίσιο εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου αριθ.1165/98 "περί βραχυπρόθεσµων στατιστικών”. Επίσης, ο εν λόγω δείκτης καταρτίζεται στο πλαίσιο εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για την καθιέρωση της νέας ταξινόµησης NACE Rev.2. Μήνας 2005=100,0

Αναθεώρηση

Η τελευταία αναθεώρηση του δείκτη µε το νέο έτος βάσης (2005=100,0) έγινε στο πλαίσιο εφαρµογής του Κανονισµού 1165/98 του Συµβουλίου, σύµφωνα µε τον οποίο οι βραχυχρόνιοι δείκτες αναθεωρούνται κάθε πέντε (5) χρόνια, µε έτος βάσης που λήγει σε 0 ή 5. Σκοπός της αναθεώρησης είναι η προσαρµογή του δείκτη στις νεότερες εξελίξεις της διάρθρωσης του λιανικού εµπορίου.

Στατιστική ταξινόµηση

Χρησιµοποιείται η νέα στατιστική ταξινόµηση οικονοµικών δραστηριοτήτων NACE Rev. 2, της Eurostat (Κανονισµός 1893/2006). Η σηµαντικότερη τροποποίηση στο τµήµα του λιανικού εµπορίου της νέας ταξινόµησης NACE Rev. 2, σε σύγκριση µε την προηγούµενη ταξινόµηση NACE Rev. 1, είναι ότι ο κλάδος λιανικής πώλησης καυσίµων και λιπαντικών αυτοκινήτων κατατάσσεται στο λιανικό εµπόριο , έναντι της κατάταξής του στον ιδιαίτερο κλάδο «εµπόριο, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων και µοτοσυκλετών»,της ταξινόµησης NACE Rev. 1.

Γεωγραφική κάλυψη

Το σύνολο της Χώρας, µε στοιχεία από 49 Νοµούς.

Κάλυψη κλάδων οικονοµικών δραστηριοτήτων

Ο δείκτης καλύπτει τους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας, µε κωδικούς από 47.11 έως και 47.99, της νέας ταξινόµησης NACE Rev. 2.

∆ιενεργούµενη έρευνα

Στην έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη περιλαµβάνονται 38.347 επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου, µε ετήσιο (2005) κύκλο εργασιών ίσο ή µεγαλύτερο των 200.000 Ευρώ, από τις οποίες επελέγη και ερευνάται αντιπροσωπευτικό δείγµα µεγέθους 1609 επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα.

∆είκτης Όγκου

Από το 2005 καθιερώθηκε παράλληλος υπολογισµός µεταβολών όγκου του λιανικού εµπορίου.

και του ∆είκτη Όγκου για τη µέτρηση των

Υπολογισµός των δεικτών

Ο υπολογισµός του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών γίνεται µε την εφαρµογή της µεθόδου της αλύσωσης, ενώ πραγµατοποιείται αναγωγή του δείκτη σε τυπικό µήνα, πολλαπλασιάζοντας τις εκτιµηθείσες αξίες κύκλου εργασιών µε ειδικό διορθωτικό συντελεστή, σύµφωνα µε τον αριθµό εργάσιµων ηµερών κάθε µήνα. Ο τυπικός µήνας αναφέρεται στον πραγµατικό αριθµό εργάσιµων ηµερών. Ο ∆είκτης Όγκου προκύπτει από τον αποπληθωρισµό του δείκτη κύκλου εργασιών, χρησιµοποιώντας για το σκοπό αυτό, ως αποπληθωριστή, το ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή.

Καταρτιζόµενες σειρές δεικτών

Μετά την τελευταία αναθεώρηση των ∆εικτών Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο (2005=100,0) και, λόγω της εφαρµογής της νέας ταξινόµησης NACE Rev. 2, καθιερώθηκε ο υπολογισµός παράλληλων χρονοσειρών για τους αναθεωρηµένους αυτούς δείκτες, µε και χωρίς τη συµπερίληψη των καυσίµων.

∆ηµοσίευση στοιχείων

Τα στοιχεία των ∆εικτών Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο, µε βάση το έτος 2005=100,0, δηµοσιεύονται από το Μάρτιο 2009, µε αναδροµικά στοιχεία (από τον Ιανουάριο 1995 χωρίς τα καύσιµα και από τον Ιανουάριο 2005 µε τα καύσιµα).

Παραποµπές

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη µεθοδολογία κατάρτισης και υπολογισµού των ∆εικτών Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο, καθώς και στοιχεία χρονολογικών σειρών των δεικτών αυτών, διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ (www.statistics.gr).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10

WEEKLY TAXnews 69/158


ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ

επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και

ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου με σκοπό αφ' ενός μεν να διοχετεύσει στην ελληνική αγορά φθηνά τραπεζικά προϊόντα αφ’ ετέρου δε να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τα φυσικά προϊόντα να προσφύγουν στον τραπεζικό δανεισμό.

Η ΕΤΕΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ  Εγγυήσεις σε δάνεια Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, η οποία από την εκκίνησή της έως σήμερα έχει χορηγήσει εγγυήσεις σε περισσότερες από 60.000 επιχειρήσεις για δάνεια ύψους 5,5δις ευρώ, παρέχει από τον Ιούλιο του 2010 στην ελληνική αγορά το εγγυοδοτικό προϊόν «Εγγύηση χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών». Πρόκειται για το πιο έξυπνο και ευνοϊκό προϊόν στην ελληνική αγορά, αφού καλύπτει μέσω της εγγύησης βραχυπρόθεσμες ανάγκες των επιχειρήσεων (δηλαδή την αγορά πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών με σκοπό την παραγωγή και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών από την πλευρά των επιχειρήσεων), με την χρήση μεσομακροπρόθεσμων δανείων διάρκειας 6 ετών και με περίοδο χάριτος 2 ετών. Σε διάστημα 18 μηνών έχουν εγκριθεί νέα δάνεια ύψους 111 εκατ. ευρώ σε 1707 επιχειρήσεις, ενώ το ίδιο διάστημα το τραπεζικό σύστημα της χώρας εμφανίζει αρνητικές ροές χρηματοδότησης 8δις ευρώ! Το επιτόκιο των εν λόγω εγγυημένων δανείων είναι το χαμηλότερο για τις σημερινές συνθήκες αγοράς και ανάλογα με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο από τις Τράπεζες μπορεί να κυμανθεί από 1,75% έως 7,75% (euribor 6 μηνών + περιθώριο από 0% - 6%). Σε ένα λοιπόν αρνητικό χρηματοπιστωτικό περιβάλλον όπου κυριαρχούν η δραστική μείωση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων καθώς και οι αυξανόμενες απαιτήσεις των ξένων προμηθευτών για πληρωμή της μετρητοίς, το εγγυοδοτικό αυτό προϊόν της ΕΤΕΑΝ,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 70/158


απαντάει στις σημερινές συνθήκες της αγοράς με τον καλύτερο τρόπο για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων λειτουργικών αναγκών των επιχειρήσεων με την προϋπόθεση βέβαια προσκόμισης νόμιμων παραστατικών (τιμολόγια ή δελτία παροχής υπηρεσιών) εκ μέρους των επιχειρήσεων. Γι’ αυτό το λόγο παρατάθηκε η ισχύς του έως τα τέλη του 2012.  Δημιουργία και Διαχείριση Ταμείων συγχρηματοδοτούμενα από ΕΣΠΑ και Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται τρία (3) Ταμεία. 

Το «Ταμείο Επιχειρηματικότητας», έχει ως στόχο τη χρηματοδότηση, με ευνοϊκότατους όρους, επιχειρηματικών / επενδυτικών σχεδίων. Συγκεκριμένα θα χρηματοδοτηθούν μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας στοχευμένες δράσεις όπως πχ επενδύσεις που θα ενταχθούν στο νέο επενδυτικό νόμο 3908/2011, επενδύσεις που έχουν σχέση με την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, επενδύσεις που αφορούν θεματικό Τουρισμό, Αφαλάτωση, Πράσινες Υποδομές και Εφαρμογές, ΑΠΕ, Διαχείριση Απορριμμάτων, επενδύσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών, της εφοδιαστικής αλυσίδας κλπ. Το ΕΣΠΑ έχει συνεισφέρει συνολικά στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας 460 εκατ. ευρώ και μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών αναμένεται να μοχλευθούν από την τραπεζική αγορά διπλάσια ποσά. Ήδη από τον πρώτο διαγωνισμό 4 Τράπεζες (ΕΤΕ, Alpha, Eurobank, Πειραιώς) συμμετέχουν με 600 εκατ. ευρώ για την δημιουργία 5 Ταμείων Δανειοδοτήσεων. Με την προσθήκη και των κεφαλαίων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ύψους 300εκατ. ευρώ (σχέση 2 : 1) αναμένεται να χορηγηθούν, μέσω των πέντε (5) Ταμείων Δανειοδότησης, ανακυκλούμενα δάνεια 900 εκατ. ευρώ μακροπρόθεσμης διάρκειας με ευνοϊκότατους όρους για τις σημερινές δύσκολες συνθήκες (διάρκεια από 5 έως 10 έτη με περίοδο χάριτος έως 2 έτη και επιτόκια που κυμαίνονται ανάλογα με το Ταμείο από 3,67% έως 4,53%). Η υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ της ΕΤΕΑΝ και των 4 τραπεζών έλαβε χώρα την 28/9/2011 και οι Τράπεζες άρχισαν από τον Δεκέμβριο του 2011 να δέχονται αιτήματα υποψηφίων πελατών/επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα θα δημιουργηθεί Ταμείο Εγγυοδοσίας, με κεφάλαια ύψους 150 εκατ €, κεφάλαια που προέρχονται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας. Σκοπός του Ταμείου αυτού είναι να χορηγεί εγγυήσεις σε κεφάλαια κίνησης και σε δάνεια επενδυτικού χαρακτήρα με ή χωρίς κρατική ενίσχυση.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 71/158


Το «Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ οίκον», , που καλύπτει την υλοποίηση παρεμβάσεων και επενδυτικών σχεδίων σε κτήρια για την ενεργειακή αναβάθμιση αυτών και με ωφελούμενους τα φυσικά πρόσωπα, έχει προς διάθεση στην Ελληνική αγορά 776 εκατ. ευρώ (με τη συνδρομή του ΕΣΠΑ να ανέρχεται στο ποσό των 396 εκατ. ευρώ). Από αυτά 570 εκατ. ευρώ θα δοθούν με τη μορφή άτοκων δανείων, ενώ ποσό 206 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη με τη μορφή επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου μέρος του επιλέξιμου κόστους επένδυσης, για την κάλυψη του κόστους φακέλου και την κάλυψη δαπανών των ενεργειακών επιθεωρητών. Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ διενήργησε διαγωνισμό για την επιλογή Τραπεζών, που συμμετέχουν με 380 εκατ. ευρώ στο «Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ οίκον». Με την προσθήκη και των κεφαλαίων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (190 εκατ. ευρώ) υπάρχουν ποσά προς διάθεση, όπως σημειώθηκε ανωτέρω, από το Ταμείο ύψους 570 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον». Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1η Φλεβάρη 2011 και έχουν επιλεγεί για την εφαρμογή του τέσσερις Τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Eurobank, Πειραιώς). Μέχρι το Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους είχαν προεγκριθεί περίπου 21.357 δάνεια και έχουν εκδοθεί 9.120 αποφάσεις υπαγωγής προϋπολογισμού 97 εκατ. ευρώ. Ο αριθμός των συμβάσεων δανείων ανέρχεται σε 5.589 με το ύψος των δανείων να ξεπερνά τα 33 εκατ. ευρώ. Εκτός από το γεγονός ότι τα δάνεια χορηγούνται στα φυσικά πρόσωπα υπό μορφή άτοκων δανείων, σε όλες τις περιπτώσεις δίδεται και επιχορήγηση, που καλύπτει κατά 15% ή 35%, το επιλέξιμο κόστος του προϋπολογισμού της επένδυσης, με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών.

Το «Ταμείο ΕΝΑΛΙΟ» αφορά τον τομέα αλιείας και η Δημόσια συνδρομή (35εκατ. ευρώ) προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και το Ελληνικό Δημόσιο. Σκοπός του είναι να καλύψει επενδυτικά σχέδια στην Αλιεία, σε επιχειρήσεις μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων κλπ. Η ενεργοποίηση του Ταμείου ΕΝΑΛΙΟ αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους.

Ακόμη, σημειώνεται ότι έχει υπογραφεί σχετική ΚΥΑ ίδρυσης του «Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας» με συνδρομή του ΕΣΠΑ 150εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται η υπογραφή της Συμφωνίας Χρηματοδότησης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 72/158


Τέλος, η ΕΤΕΑΝ ΑΕ έχει ξεκινήσει σχετικές διαβουλεύσεις με στελέχη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την σύνταξη ενός σχεδίου και την διερεύνηση του τρόπου αξιολόγησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων και ΚοινΣεπ με σκοπό τη δημιουργία Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας που θα διευκολύνει τη χρηματοδότηση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων της χώρας.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 73/158


ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΕΤΕΑΝ / ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (2)

ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ & ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΥΤΩΝ ΕΤΕΑΝ (1)

ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟ ΕΤΕΑΝ / ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (2)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ,ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ΝΑΙ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

-

ΝΑΙ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

-

-

ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΕΤΕΑΝ (1)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (ΕΝΟΙΚΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ,ΥΔΡΕΥΣΗ,ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΛΠ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΡΕΥΝΑΣ / ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (R & D) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΚΤΥΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ,ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ,ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΛΠ ΧΡΗΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ,ΠΑΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΄Η ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ,ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

-

-

ΝΑΙ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 74/158


ΕΤΕΑΝ / ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ,ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΑΠΕ ΣΚΟΠΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Δαπάνη αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων,συσκευασιών και υπηρεσιών που σχετίζονται απολύτως με το επενδυτικό σχέδιο και αποτελούν έως το 20% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου Δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης καινούριων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, δαπάνες συστημάτων διαχείρισης αποθηκών, εμπορευμάτων και σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, δαπάνες R & D και απόκτηση και χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μεταφοράς τεχνογνωσίας και ανάπτυξης πρωτοτύπων, δαπάνες προβολής σε αγορές, δαπάνες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης. Επίσης, δαπάνες για κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτηριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης περιβαλλοντικών χώρων μέχρι 20% του ύψους του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου (και μέχρι 40% αν πρόκειται για τουριστικά επενδυτικά σχέδια)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 50 εκατ ευρώ και έως 250 εργαζόμενους

ΟΡΟΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ: από 50.000€ έως 500.000€ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ: από 5 έως 10 έτη με δυνατότητα έντοκης περιόδου χάριτος έως 2 έτη ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ: σταθερό σε όλη τη διάρκεια του δανείου και ίσο με 3,67% ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Ν.128/75: 0,60% ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 1.000€

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

150 εκατ €, εκ των οποίων 50 εκατ € συμμετοχή από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας / ΕΤΕΑΝ και 100 εκατ € από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΤΕ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 75/158


ΕΤΕΑΝ / ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Δαπάνη αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων,συσκευασιών και υπηρεσιών που σχετίζονται απολύτως με το επενδυτικό σχέδιο και αποτελούν έως το 20% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου Δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης καινούριων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, δαπάνες συστημάτων διαχείρισης αποθηκών, εμπορευμάτων και σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, δαπάνες R & D και απόκτηση και χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μεταφοράς τεχνογνωσίας και ανάπτυξης πρωτοτύπων, δαπάνες προβολής σε αγορές, δαπάνες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης. Επίσης, δαπάνες για κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτηριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης περιβαλλοντικών χώρων μέχρι 20% του ύψους του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου (και μέχρι 40% αν πρόκειται για τουριστικά επενδυτικά σχέδια)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 50 εκατ ευρώ και έως 250 εργαζόμενους

ΟΡΟΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ: από 50.000€ έως 500.000€ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ: από 5 έως 10 έτη με δυνατότητα έντοκης περιόδου χάριτος έως 2 έτη ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ: σταθερό σε όλη τη διάρκεια του δανείου και ίσο με 4,23% ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Ν.128/75: 0,60% ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 800€

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

210 εκατ €, εκ των οποίων 70 εκατ € συμμετοχή από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας / ΕΤΕΑΝ και 140 εκατ € από την Τράπεζα EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 76/158


ΕΤΕΑΝ / ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ,ΠΟΤΑ ΣΚΟΠΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Δαπάνη αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων,συσκευασιών και υπηρεσιών που σχετίζονται απολύτως με το επενδυτικό σχέδιο και αποτελούν έως το 20% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου Δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης καινούριων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, δαπάνες συστημάτων διαχείρισης αποθηκών, εμπορευμάτων και σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, δαπάνες R & D και απόκτηση και χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μεταφοράς τεχνογνωσίας και ανάπτυξης πρωτοτύπων, δαπάνες προβολής σε αγορές, δαπάνες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης. Επίσης, δαπάνες για κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτηριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης περιβαλλοντικών χώρων μέχρι 20% του ύψους του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου (και μέχρι 40% αν πρόκειται για τουριστικά επενδυτικά σχέδια)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 50 εκατ ευρώ και έως 250 εργαζόμενους

ΟΡΟΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ: από 50.000€ έως 500.000€ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ: από 5 έως 10 έτη με δυνατότητα έντοκης περιόδου χάριτος έως 2 έτη ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ: σταθερό σε όλη τη διάρκεια του δανείου και ίσο με 4,53% ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Ν.128/75: 0,60% ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 150€

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

150 εκατ €, εκ των οποίων 50 εκατ € συμμετοχή από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας / ΕΤΕΑΝ και 100 εκατ € από την Τράπεζα Πειραιώς

ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τράπεζα Πειραιώς

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 77/158


ΕΤΕΑΝ / ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΚΟΠΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Κάλυψη αναγκών σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στον επενδυτικό νόμο (Ν. 3908/25-12011) Κάλυψη αναγκών σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στον επενδυτικό νόμο (Ν. 3908/25-12011)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στον επενδυτικό νόμο (Ν. 3908/25-1-2011)

ΟΡΟΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ: από 30.000€ έως 300.000€ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ: από 5 έως 10 έτη με δυνατότητα έντοκης περιόδου χάριτος έως 2 έτη ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ: σταθερό σε όλη τη διάρκεια του δανείου και ίσο με 4,33% ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Ν.128/75: 0,60% ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 1350€

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

90 εκατ € εκ των οποίων 30 εκατ € συμμετοχή από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας / ΕΤΕΑΝ και 60 εκατ € από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΤΕ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 78/158


ΕΤΕΑΝ / ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΚΟΠΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Κάλυψη αναγκών σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στον επενδυτικό νόμο (Ν. 3908/25-12011) Κάλυψη αναγκών σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στον επενδυτικό νόμο (Ν. 3908/25-12011)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στον επενδυτικό νόμο (Ν. 3908/25-1-2011)

ΟΡΟΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ: από 50.000€ έως 800.000€ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ: από 5 έως 10 έτη με δυνατότητα έντοκης περιόδου χάριτος έως 2 έτη ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ: σταθερό σε όλη τη διάρκεια του δανείου και ίσο με 4,40% ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Ν.128/75: 0,60% ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 900€

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

300 εκατ €, εκ των οποίων 100 εκατ € συμμετοχή από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας / ΕΤΕΑΝ και 200 εκατ € από την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 79/158


ΕΤΕΑΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ

Εγγύηση από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών Ανάπτυξη δραστηριοτήτων υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, η δυνατότητα πρόσβασης αυτών στο τραπεζικό σύστημα και η ενίσχυση ρευστότητας των προμηθευτών των ελληνικών επιχειρήσεων

ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δαπάνη για αγορά πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών

ΟΡΟΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ: από 5.000€ έως 300.000€ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ: 6 έτη με έντοκη περίοδο χάριτος έως 2 έτη ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ: euribor 6 μηνών + περιθώριο από 0% έως 6% κατ’ ανώτατο

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Έως 40.000€ δεν παρέχονται εξασφαλίσεις από την πλευρά των επιχειρήσεων Για δάνεια άνω των 40.000€ παρέχονται εξασφαλίσεις, εφόσον ζητηθούν . Στην περίπτωση αυτή οι εμπράγματες εξασφαλίσεις δεν μπορούν να ξεπερνούν το 10% του αρχικού ποσού του δανείου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε όλες τις Εμπορικές και Συνεταιριστικές Τράπεζες της χώρας

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 10 εκατ ευρώ και λιγότερους από 250 εργαζόμενους (υφιστάμενες, νέες ή υπό σύσταση)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 80/158


99

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 14 2 Φεβρουαρίου 2012

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4038 Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη− γικής 2012−2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ − ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Άρθρο 1 Επείγουσες ρυθμίσεις για την επιχειρησιακή και δημοσιονομική διαχείριση έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1. Ο τίτλος του Κεφαλαίου Θ΄ του ν.3979/2011 (Α΄ 138) αντικαθίσταται ως εξής: «Κεφάλαιο Θ΄ – Επιχειρησιακή και Δημοσιονομική Δι− αχείριση Έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 2. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 5, 6 του άρθρου 38 του ν.3979/2011 αντικαθίστανται ως εξής: « 1. Οι δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρο− νικών επικοινωνιών και των συναφών προς αυτές πλη− ροφοριακών συστημάτων, όλων των φορέων της Γενι− κής Κυβέρνησης που προβλέπονται στο άρθρο 1Β του ν.3871/2010 (Α΄ 141), πλην όσων εξαιρούνται σύμφωνα με την παράγραφο 6, εξοφλούνται μέσω Ενιαίου Συστήμα− τος Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π.), που συνιστάται και λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, για τις πληρωμές δαπανών του Δημοσίου. 2. Στο Ε.ΣΥ.Π. δημιουργείται Μητρώο Φορέων, στο οποίο εντός πέντε (5) μηνών από την έναρξη λειτουρ− γίας του Ε.ΣΥ.Π. καταχωρίζονται με δική τους μέριμνα υποχρεωτικά όλοι οι φορείς της παραγράφου 1.

3. Μέσα σε πέντε (5) μήνες από την έναρξη λειτουρ− γίας του Ε.ΣΥ.Π., οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλουν να καταχωρίσουν στο Ε.ΣΥ.Π., μέσω πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης, κάθε παραστατικό που αφορά υπηρεσίες ηλεκτρονικών επι− κοινωνιών προς τους φορείς της παραγράφου 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται ο χρό− νος έναρξης λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π., η διαδικασία και ο ειδικότερος τρόπος καταχώρισης, η οργάνωση και λει− τουργία του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης, τα τέλη και οι δαπάνες που εξοφλούνται μέσω Ε.ΣΥ.Π., η διαδικασία, ο χρόνος και τα στοιχεία καταχώρισης στο Ε.ΣΥ.Π, η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων του Ε.ΣΥ.Π. με άλλα συστήματα για την παρακολούθηση και εκτέλεση του προϋπολογισμού και για τη μεταφορά των πιστώσεων από τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, ο τρόπος εξόφλησης τελών και δαπανών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ο χρόνος εξόφλησης των παραστατικών όπως και κάθε άλλο σχετικό θέμα.» «5. Από την έναρξη πληρωμών των δαπανών υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω του Ε.ΣΥ.Π., διακόπτεται κάθε είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση για τέτοι− ας κατηγορίας δαπάνες προς τους φορείς της Κεντρι− κής Κυβέρνησης που προβλέπονται στο άρθρο 1Β του ν.3871/2010. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνη− σης και μόνο για το διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π. και για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, η εξόφληση γίνεται μέσω ειδικού τραπεζικού λογαριασμού που διατηρεί για το σκοπό αυτόν το Ε.ΣΥ.Π. 6. Οι φορείς που λόγω της ειδικής φύσεως ή απο− στολής τους καλύπτονται από το απόρρητο (εθνική άμυνα, εθνική ασφάλεια, διεθνείς σχέσεις της χώρας) εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Ο καθορισμός των φορέων αυτών γίνεται με κοινή απόφα− ση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται εντός δύο μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π..» 3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 38 του ν.3979/2011 καταργείται. 4.α. Οι παράγραφοι 1, 2 και 4, 5 του άρθρου 39 του ν.3979/2011 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Δημιουργείται ενιαίο σύστημα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και προμήθειας των αναγκαί− ων γι’ αυτές πληροφοριακών συστημάτων με τον τίτλο

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 81/158


100

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

«Δίκτυο Δημόσιου Τομέα» και με σκοπό τη συγκέντρωση της ζήτησης υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την κάλυψη του συνόλου των αναγκών και αιτημάτων για την παροχή και προμήθεια των σχετικών υπηρεσιών και συστημάτων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Το «Δίκτυο Δημόσιου Τομέα» λειτουργεί υπό την επο− πτεία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το οποίο συγκεντρώνει τα αιτήματα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, αξι− ολογεί τις σχετικές ανάγκες, προβαίνει σε ορθολογική κατανομή τους και διενεργεί τους σχετικούς διαγωνι− σμούς και αναθέσεις σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις. 2. Με την ένταξη των φορέων της Γενικής Κυβέρνη− σης στο Δίκτυο Δημόσιου Τομέα εκδίδεται από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διαπιστωτική πράξη και διακόπτεται κάθε άλλη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είχαν συνάψει οι ανωτέρω φορείς με παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τηρουμένων των όρων λήξης και καταγγελίας της σύμ− βασης που περιέχονται στις οικείες συμβάσεις.» «4. Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που λόγω της ειδικής φύσης ή αποστολής τους λαμβάνουν υπηρεσίες ειδικής φύσης για λόγους απορρήτου (εθνική άμυνα, εθνική ασφάλεια, διεθνείς σχέσεις της χώρας) εξαι− ρούνται από την εφαρμογή του παρόντος. Ο καθορι− σμός των φορέων αυτών γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι− κής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού που εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της ανωτέρω διαπιστωτικής πράξης. 5. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρ− ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας του Δικτύου, τις διαδικασίες και το χρόνο έναρξης λειτουρ− γίας του Δικτύου και ένταξης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο Δίκτυο του Δημόσιου Τομέα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.» β. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 40 του ν.3979/ 2011 (Α΄ 138) τροποποιούνται ως εξής: «2. Με την ίδια προγραμματική σύμβαση οι φορείς της παραγράφου 1 μπορεί να αναλαμβάνουν την επιχειρη− σιακή οργάνωση, την υποστήριξη και τη διαχείριση της λειτουργίας του Δικτύου Δημόσιου Τομέα και τη σύναψη εκ μέρους του και για λογαριασμό του των επί μέρους συμβάσεων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και προμηθειών των αναγκαίων πληροφοριακών συστημά− των, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις. 3. Με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 καθορίζονται οι όροι των προγραμματικών συμβάσε− ων, ο τρόπος εκτέλεσης αυτών, τα θέματα ευθύνης και κυρώσεων για την πλημμελή εκτέλεσή τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.» γ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 40 καταργείται. 5. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.4024/2011 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Για υπαλλήλους οι οποίοι αποκτούν αναγνωρισμέ− νο και συναφές διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μετά το διορισμό τους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική τους εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά έξι (6) και δύο (2) έτη αντίστοιχα.

Ως μεταπτυχιακό και ως διδακτορικό δίπλωμα νοού− νται εκείνα που χορηγούνται με αντίστοιχο ιδιαίτερο τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος Πανεπι− στημίου ή Τ.Ε.Ι.. Για τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά διπλώματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια αρχή. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης της συνάφειας αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν.4024/2011.» 6. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 10 του ν.4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Το κώλυμα επιλογής της παραγράφου 7 δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά την ημερομηνία τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.» 7. Μετά το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρ− θρου 28 του ν.4024/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στην περίπτωση που συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερες από μία από τις παραπάνω ρυθμίσεις, εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη ρύθμιση, καθώς και η μισή χρονική ρύθμιση της επόμενης ευνοϊκότερης ρύθμι− σης. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν.4024/2011.» 8. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του ν.4024/2011 προστίθενται υποπεριπτώσεις ζ΄, η΄ και θ΄ ως εξής: «ζ) Του ναυτικού προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών, όπως προσδιορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α΄ 43). η) Του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. θ) Του κλάδου ΔΕ τηλεφωνητών, οι οποίες καλύπτο− νται αποκλειστικά από τυφλούς, κατόχους πτυχίου σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που επο− πτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν.4024/2011.» 9. Οι πράξεις πρόσληψης και λύσης της σύμβασης εργασίας για οποιονδήποτε λόγο του προσωπικού που υπηρετεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στους Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι− καίου ορισμένου χρόνου, εφόσον παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης, δημοσιεύονται εφεξής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 10. Οι πράξεις πρόσληψης, διορισμού, λύσης της σύμ− βασης εργασίας, καθώς και μεταφοράς σε υπηρεσία του Δημοσίου, του προσωπικού των φορέων των περιπτώ− σεων στ΄ έως θ΄ της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.3812/2009 που εργάζονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι− καίου ορισμένου χρόνου εφόσον παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης, ή επί θητεία εφόσον παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης, δημοσιεύονται εφεξής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 11. Μέχρι την παροχή πρόσβασης στο Ηλεκτρονικό Προσωπικό Μητρώο της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Μη− τρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσί−

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 82/158


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ου), οι φορείς των περιπτώσεων στ΄ έως θ΄ της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.3812/2009,δημοσιεύουν τις πράξεις πρόσληψης/ διορισμού, μεταφοράς ή αποχώρησης του προσωπικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως χωρίς την αναγραφή του Αριθμού Βεβαίωσης και της ημερο− μηνίας καταχώρισης. 12. Η προθεσμία που προβλέπεται στο τέλος του πρώ− του εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν.4024/2011 (Α΄ 226) παρατείνεται για τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 13. Η αληθής έννοια της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν.4024/2011, σχετικά με τον αναπληρωτή οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, είναι ότι καταλαμβάνει όσους, κατά την έναρξη ισχύος του ν.4024/2011, έχουν οριστεί και ασκούν καθήκοντα προϊ− σταμένου Γενικής Διεύθυνσης, ως αναπληρωτές αυτού σε θέσεις που έχουν κενωθεί ή συσταθεί. 14. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Κέντρων Επιμόρ− φωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων, Μη− χανικών, Ραδιοηλεκτρονικών – Ραδιοεπικοινωνιών και των Δημόσιων Σχολών Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ και ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ εξαιρείται από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 34 του ν.4024/2011 από τότε που ίσχυσε. 15. Ο κανονισμός συντάξεως και η εντολή πληρωμής για το προσωπικό που εμπίπτει στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 33 και της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν.4024/2011 (Α΄ 226) εκδίδεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και πάντως εντός τεσσάρων μηνών από την αυτοδίκαιη απόλυσή τους και την υπο− βολή των σχετικών δικαιολογητικών για την αναγνώριση της σύνταξης. 16. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3Β του ν.2362/1995 (Α΄ 247), όπως αντικα− ταστάθηκε με την παράγραφο 12α΄ του άρθρου 49 του ν.3943/2011 (Α΄ 66), προστίθεται φράση ως εξής: «και εφόσον κριθεί σκόπιμο, ιδίως λόγω του περιορι− σμένου αντικειμένου της και άλλες οργανικές μονάδες του υπουργείου με υποστηρικτικό ιδίως χαρακτήρα». 17. Οι διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 17 του ν.2190/1994 (Α΄ 23) καταργούνται. Για όσες περι− πτώσεις, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, το Α.Σ.Ε.Π. έχει διαθέσει με απόφασή του, επόμενο κατά σειρά στον πίνακα επιτυχίας υποψήφιο για αντικατά− σταση – αναπλήρωση διοριστέου που δεν αποδέχτηκε το διορισμό του ή έχει κώλυμα διορισμού ή παραιτήθηκε εντός έτους από το διορισμό του, ο διορισμός μπορεί να ολοκληρωθεί με την έκδοση απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ− βέρνησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν.3833/2010 (Α΄ 40). 18. Η περίπτωση α΄ και το πρώτο εδάφιο της περί− πτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.3074/2002 ( Α΄ 296), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: «3.α. Η πλήρωση των θέσεων των Επιθεωρητών − Ελε− γκτών γίνεται με απόσπαση, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης με επιφύλαξη μόνο των δι− ατάξεων που επιβάλλουν υποχρέωση παραμονής των υπαλλήλων για ορισμένο χρονικό διάστημα σε υπηρε− σίες παραμεθόριων ή νησιωτικών περιοχών στις οποίες διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν, μόνιμων υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και δευτεροβάθμιων και πρωτοβάθ−

101

μιων Ο.Τ.Α. κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Δ΄ και δωδεκαετή δημόσια υπηρεσία ή αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με τε− τραετή, τουλάχιστον, υπηρεσία μετά την αποφοίτησή τους, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους. β. Η πλήρωση των θέσεων των Βοηθών Επιθεωρη− τών−Ελεγκτών γίνεται με απόσπαση, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης με επιφύλαξη μόνο των διατάξεων που επιβάλλουν υποχρέωση παραμονής των υπαλλήλων για ορισμένο χρονικό διάστημα σε υπηρε− σίες παραμεθόριων περιοχών στις οποίες διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν, μόνιμων υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και δευτεροβάθμιων και πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Δ΄, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους.» 19. Στους Επιθεωρητές−Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης που αποσπώνται στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. απονέμεται ο βαθμός Α΄ για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, με την απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο− νικής Διακυβέρνησης με την οποία αυτοί αποσπώνται στο Σώμα. Η μισθολογική διαφορά που προκύπτει βαρύ− νει τους προϋπολογισμούς των υπηρεσιών προέλευσης των Επιθεωρητών−Ελεγκτών. Στο βαθμό Α΄ κατατάσ− σονται και οι Οικονομικοί Επιθεωρητές του Κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομι− κών. Εφόσον τα έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας υπερβαίνουν τα ελάχιστα προβλεπόμενα για κατάταξη στο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού Α΄, οι υπάλληλοι των προηγούμενων εδαφίων κατατάσσο− νται στα επόμενα μισθολογικά κλιμάκια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4024/2011. Στους υπαλλήλους των προηγούμενων εδαφίων χορηγείται το επίδομα που προβλέπεται στην υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης α΄ του πρώτου εδαφίου του άρθρου 18 του ν.4024/2011. Άρθρο 2 Επείγουσες ρυθμίσεις για την εξυγίανση των δήμων και των περιφερειών και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών 1. Οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 264 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) δεν ισχύουν για τη συνομολόγηση δανείων για τη χρηματοδότηση των χρεών των δήμων και των περιφερειών, συμπεριλαμβανομένων και των χρεών που προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, μόνο όταν αυτά έχουν προκύψει έως την 31η Δεκεμ− βρίου 2011. 2. Παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους και τις περιφέρειες που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, πριν την προσφυγή στις διατά− ξεις του άρθρου 262 του ν.3852/2010 και τις ρυθμίσεις της υπ’ αριθμ. 43288/4.10.2011 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, να εγγράψουν στο σκέλος των εσόδων και σε αναπτυγμένη μορφή του Κ.Α. που αφορά στα δάνεια, το ποσό που αντιστοιχεί αποκλειστικά και μόνο για τα χρέη που έχουν προκύψει μέχρι 31.12.2011, το οποίο θα καλυφθεί με συνομολόγηση δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή με πιστωτικά ιδρύματα. Η συνομολόγηση του δανείου θα πρέπει να πραγμα− τοποιηθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2012. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η πιστή τήρηση και ανάρτηση

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 83/158


102

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

των στοιχείων που αφορούν στο Μητρώο Δεσμεύσεων και η σύνταξη ενός Σχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης από τον ενδιαφερόμενο Ο.Τ.Α., το οποίο αποτελεί συνο− δευτικό στοιχείο του προϋπολογισμού του, εγκρίνεται από το δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο με αυτόν και συνιστά ταυτόχρονα έγκριση για τη σύναψη του δανεί− ου. Επίσης, υποβάλλεται και στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να ελεγχθεί από την Ελεγκτική Επιτροπή του άρθρου 262 του ν.3852/2010, η οποία εξετάζει και τη συμμόρφωση του Ο.Τ.Α. με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Μητρώο Δεσμεύσεων. Το αποτέλε− σμα του ελέγχου κοινοποιείται στον αρμόδιο ελεγκτή Νομιμότητας, ο οποίος εξετάζει τη νομιμότητα της απόφασης ψήφισης του προϋπολογισμού στο σύνολό της. Για την εφαρμογή της παρούσας, καθώς και στην περίπτωση που δήμος ή περιφέρεια ενταχθεί στο Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης και οι σχετικές αποφάσεις των δημοτικών ή περιφερειακών συμβουλίων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, ανεξαρτήτως του ύψους ποσού του δανείου. 3. Το επιτόκιο των δανείων, που έχουν συναφθεί από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με βάση τα τρέχοντα επιτόκια των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου δεκαετούς διάρκειας, εφόσον δεν υφίσταται δυνατότητα αναπροσαρμογής του με τις έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ισχύουσες διατάξεις, ανακαθορίζεται από 1ης Ιανουαρίου 2012 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης απαιτείται διαπι− στωτική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 4. Δανειακές συμβάσεις, που έχουν συναφθεί οποτεδή− ποτε μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και φορέων Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών τους προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου θεωρούνται νομίμως συναφθείσες. 5. Η αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν.3943/2011 (Α΄ 66) παρατείνε− ται έως την 30ή Ιουνίου 2012. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας τα χρεωστικά ανοίγματα, όπως εμφανίζονται στα βιβλία του Τ.Π.Δ., βεβαιώνονται ή επα− ναβεβαιώνονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π.Δ. από 1.7.2012 οίκοθεν υπέρ του Τ.Π.Δ. με βάση τα σχετικά στοιχεία που διαθέτει, κατά του οικείου δήμου και ει− σπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. 6. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3463/2006, προστίθενται περιπτώ− σεις ως εξής: «ιδ) Τα ποσά για την καταβολή των προνοιακών επι− δομάτων και η προμήθεια υλικών και τροφίμων για την άσκηση της αρμοδιότητας κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης. ιε) Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων. ιστ) Οι δαπάνες που απορρέουν από συμβάσεις ανά− θεσης εκτέλεσης έργων, εργασιών, προμηθειών, υπη− ρεσιών και μελετών.» 7. Τα έσοδα της παραγράφου 1 του άρθρου 259 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) εγγράφονται στον τακτικό προϋπολο−

γισμό και κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων». Ποσοστό μέχρι ένα τρίτο (1/3) των εσόδων της περίπτωσης α΄ της ανωτέρω παραγράφου διατίθεται για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών των δήμων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται κατ’ έτος ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελ− λάδας (ΚΕΔΕ), καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία κατανομής των εσόδων αυτών, επί τη βάσει ιδίως των δημογραφικών, γεωμορφολογικών, διοικητικών, οικο− νομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών κάθε δήμου. 8. Δαπάνες οι οποίες αφορούν στη μεταφορά μαθη− τών μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, για τις οποίες δεν τηρήθηκε η διαδικασία των άρθρων 28 παρ. 2 του ν.3879/2010 (Α΄ 163), 16 του ν.3887/2010 (Α΄ 174), 49, παρ. 6 του ν.3943/2011 (Α΄ 66) και του άρθρου 70 του ν.4002/2011 (Α΄ 180) θεωρούνται νόμιμες, εφόσον ο Γενικός Γραμ− ματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπιστώσει με σχετική πράξη του την εκτέλεση του μεταφορικού έργου και το ύψος της σχετικής δαπάνης. 9. Στην παρ. 3 του άρθρου 17 του ν.3888/2010 (Α΄ 175) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Χρηματικά ποσά που κατανεμήθηκαν έως και την 31.12.2010, στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, δυνάμει των διατάξε− ων του άρθρου 34 «Αύξηση ποσοστού απόδοσης τελών κυκλοφορίας στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού» του ν.3697/ 2008, ως ποσοστό των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων που αποτελούσε πόρο των Κ.Α.Π. αυτών, αποτελούν έσοδα των ανωτέρω οργανισμών και αποδόθηκαν νομίμως.» 10. Στην Επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 262 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) συμμετέχουν ως μέλη ο Γενικός Δι− ευθυντής Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οι− κονομικών, η σύμφωνη γνώμη του οποίου απαιτείται για την έκδοση απόφασης από την Ελεγκτική Επιτροπή, καθώς και ο Διευθυντής Οικονομικών Ο.Τ.Α. του Υπουρ− γείου Εσωτερικών. Άρθρο 3 Επείγουσες ρυθμίσεις για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών 1. α. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.3888/2010 (Α΄ 175) οι λέξεις «τριακόσια (300) ευρώ» αντικαθίστανται με τις λέξεις «εκατό (100) ευρώ». β. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.3888/2010 οι λέξεις «πεντακόσια (500) ευρώ» αντικαθίστανται με τις λέξεις «εκατό (100) ευρώ». γ. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.3888/2010 οι λέξεις «πεντακόσια (500) ευρώ» αντικαθίστανται με τις λέξεις «εκατό (100) ευρώ». δ. Στο τέλος της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.3888/2010 οι λέξεις «χίλια (1.000) ευρώ» αντικα− θίστανται με τις λέξεις «εκατό (100) ευρώ». ε. Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρ− θρου 14 του ν.3888/2010 οι λέξεις «χίλια (1.000) ευρώ» αντικαθίστανται με τις λέξεις «εκατό (100) ευρώ». 2. Η παρ. 5 του άρθρου 14 του ν.3888/2010 (Α΄175) καταργείται. 3. α. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 17 του ν.2648/1998 (Α΄ 238) οι λέξεις «εκατόν σαράντα έξι

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 84/158


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (146,74)» αντικα− θίστανται με τις λέξεις «εκατό (100) ευρώ» . β. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 17 του ν.2648/1998 (A΄ 238) καταργείται. γ. Το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 17 του ν.2648/1998 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δύναται να χορηγεί σε οφειλέτες από καταλογισμό αποδοχών, συντάξεων και λοιπών βοηθημάτων που έχουν ληφθεί χωρίς δόλο αχρεωστήτως, διευκόλυνση τμηματικής καταβολής σε δόσεις μέχρι του τριπλασίου του αθροίσματος των συντελεστών των κριτηρίων του αιτούντος οφειλέτη, που δεν υπερβαίνουν όμως τις σαράντα οκτώ (48) μη− νιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο και με τον περιορισμό του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου. Στην πε− ρίπτωση αυτή οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβο− λής υπολογίζονται μόνο μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης.» 4. H παρ. 8 του άρθρου 18 του ν.2648/1998, όπως αντι− καταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν.3842/2010, καταργείται. 5. Στην παρ. 5 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 (Α΄ 180) προστίθεται υποπαράγραφος ια΄ ως εξής: «ια) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπο− ρούν να παρατείνονται οι προθεσμίες υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση και να καθορίζεται κάθε άλλο ειδι− κότερο θέμα εφαρμογής της. Η παρούσα διάταξη έχει αναδρομική ισχύ από 22 Αυγούστου 2011.» 6. α. Η περίπτωση α΄ του δεύτερου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν.1882/1990, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν.3943/2011 (Α΄ 66), αντι− καθίσταται ως εξής: «α) μετά από αίτημα της Διεύθυνσης Πολιτικής Ει− σπράξεων, της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπρα− ξης Δημοσίων Εσόδων, κάθε άλλης Υπηρεσίας που θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ή». β. Η περίπτωση α΄ του τέταρτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν.1882/1990 (Α΄43), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν.3943/2011, αντικαθί− σταται ως εξής: «α) από το προϊόν του τιμήματος εξοφλούνται πλήρως οι βεβαιωμένες κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε. οφειλές, άλλως οι τυ− χόν εναπομένουσες οφειλές διασφαλίζονται από λοιπά περιουσιακά στοιχεία ή από εγγυήσεις τρίτων». 7. Στο άρθρο 9 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσό− δων (ν.δ. 356/1974, Α΄90) προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής: «Πράξη εκτελέσεως, που επισπεύδεται για περισσό− τερα από ένα χρέη, δεν κηρύσσεται άκυρη στο σύνολό της, εφόσον έστω και ένα από τα χρέη αυτά οφείλεται νομίμως. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση που κρίθη− κε ότι το χρέος ή τα χρέη οφείλονται νομίμως, αλλά για ποσό μικρότερο από εκείνο για το οποίο επισπεύδεται η εκτέλεση.» 8. α. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και υπέρ τρίτων, βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονο− μικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) ή στα Τελωνεία του Κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημο− σίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), ρυθμίζονται και καταβάλλονται ως ακολούθως:

103

αα) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκ− πρόθεσμης καταβολής. ββ) Σε δύο (2) έως δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης κα− ταβολής. γγ) Σε δεκατρείς (13) έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. δδ) Σε είκοσι πέντε (25) έως τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. εε) Σε τριάντα επτά (37) έως σαράντα οκτώ (48) μηνι− αίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. στστ) Σε σαράντα εννέα (49) έως εξήντα (60) μηνι− αίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Στην περίπτωση αυτή οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύ− ουν την αδυναμία τους για πληρωμή σε συντομότερο χρόνο, όπως αυτά θα καθοριστούν με την προβλεπό− μενη στην περίπτωση η΄ της παρούσας παραγράφου απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. β. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθ− μιση πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την 29η Φεβρουα− ρίου 2012 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο, όπου είναι βεβαιωμένες οι οφειλές. γ. Η εφάπαξ εξόφληση ή η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις κατα− βάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδο− ποίηση του οφειλέτη. δ. Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ. ε. αα) Στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται όλες οι ανω− τέρω οφειλές, που είναι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπα− γωγή στη ρύθμιση, με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν μέχρι την ημερομηνία αυτή, χωρίς δικαίωμα του οφειλέτη να ζητήσει την εξαί− ρεση μέρους αυτών. ββ) Στην ίδια ρύθμιση υπάγονται, μόνο αν ζητηθεί από τον οφειλέτη: i) οι οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης, ii) οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμη− ματικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθρων 13−21 του ν.2648/1998 (Α΄ 238), καθώς και οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση, των οποίων οι όροι τηρούνται κατά την υποβολή του αιτήματος. στ. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρού− νται με συνέπεια οι όροι αυτής: αα) Χορηγείται στους υπόχρεους αποδεικτικό ενη− μερότητας μηνιαίας διάρκειας, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ν.1882/1990 (Α΄ 43), όπως ισχύει.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 85/158


104

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ββ) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευ− θύνων κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.1882/1990 (Α΄ 43), όπως ισχύει σήμερα και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της διακόπτεται. γγ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν συμψηφίζονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανα− σταλεί συνεχίζονται. δδ) Οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2648/1998 (Α΄ 238), όπως ισχύουν, πλην της παραγράφου 2, εφαρμό− ζονται και για τα χρέη που υπάγονται στη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου. εε) Η παραγραφή των χρεών, για τα οποία υποβάλ− λεται σχετική αίτηση υπαγωγής τους στη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου, αναστέλλεται από την ημερο− μηνία υποβολής της αίτησης αυτής και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της τελευταίας δόσης αυτής. ζ. αα) Πρόσωπα που ευθύνονται, μαζί με τον πρωτο− φειλέτη για την καταβολή μέρους οφειλής δικαιούνται να ρυθμίσουν μόνο το μέρος αυτό της οφειλής με τις παρούσες διατάξεις. ββ) Οι οφειλές που θα υπαχθούν στη ρύθμιση δεν επι− βαρύνονται περαιτέρω με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την εξόφλησή τους. γγ) Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης επιβαρύ− νεται κατά μήνα με 1% προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. δδ) Στην περίπτωση εξόφλησης του συνόλου της υπαχθείσας σε ρύθμιση οφειλής, κατόπιν χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας με παρακράτησή της, ο οφειλέτης θα τύχει απαλλαγής κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθε− σμης καταβολής ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθ− μό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται. εε) Η μη καταβολή τριών (3) συνεχών μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης, καθώς και η μη καταβολή της προτε− λευταίας ή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης, εφό− σον παρέλθει αντίστοιχο χρονικό διάστημα, έχει ως συνέπεια για το υπόλοιπο της οφειλής: α) την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης, β) την καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης και γ) την επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα. η. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορούν να ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση και μετά την 29η Φεβρουαρίου 2012, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα εφαρμογής της. 9. Στο τέλος του άρθρου 54 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Αντίγραφο της περιλήψεως κατασχετήριας εκθέσεως ή του προγράμματος πλειστηριασμού δεν κοινοποιείται στον Υπουργό Οικονομικών.» 10. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν.2882/2001 (Α΄ 17) προστίθεται πέμπτο εδάφιο ως εξής: «Η Επιτροπή του άρθρου 15 του ν.2882/2001 είναι αρ− μόδια για τον καθορισμό του ποσού της επιστρεπτέας αποζημίωσης ύστερα από αίτηση του αρμόδιου από το σκοπό της απαλλοτρίωσης φορέα.» 11. Το Δημόσιο και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, καθώς και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμοί δύ− νανται να αναθέτουν, στις εταιρείες του ν.3758/2009 ή σε ενώσεις αυτών, την ενημέρωση των οφειλετών τους για τις οφειλές τους και για τα τυχόν προγράμματα ρυθμίσεων ή αποπληρωμής των οφειλών αυτών. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 (Α΄ 180) προστίθεται η ακόλουθη φράση: «Η παραπάνω ρύθμιση καταλαμβάνει και τους ήδη υπαχθέντες Γεωργικούς Συνεταιρισμούς με συμψηφισμό τυχόν επιστρεπτέων ποσών φόρου προς άλλες φορο− λογικές τους υποχρεώσεις.» Άρθρο 4 Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων και της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών 1. Στο άρθρο 109 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) προστίθεται παράγραφος 8, που έχει ως εξής: «8. Η ζημία που υφίσταται κατά τη συγχώνευση κοι− νωφελών επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. ή Δημοτικών Επιχει− ρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) σε νέα κοινωφελή επιχείρηση ή Δ.Ε.Υ.Α., μεταφέρεται στον ισολογισμό έναρξης της νέας επιχείρησης. Το μέρος της ζημίας αυτής, για το οποίο υπήρχε δικαίωμα με− ταφοράς από τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα στα επόμενα έτη με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε., μεταφέρεται για συμψηφισμό με βάση τις διατάξεις του ίδιου ως άνω άρθρου.» 2. Το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις ή αμιγείς δημοτικές επιχειρήσεις που υπόκεινται στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄ 248) και εφόσον αποδεδειγμένα δεν επέ− βαλαν ΦΠΑ κατά την είσπραξη των αμοιβών τους από τους αντισυμβαλλόμενους, δεν υποχρεούνται να αποδώ− σουν το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας που αναλογεί στις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν μέχρι 31.12.2011. Πράξεις επιβολής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ή προστίμων που αφορούν στις παραπάνω υπηρεσίες και έχουν εκδοθεί για την ανωτέρω χρονική περίοδο, εφόσον δεν έχουν καταστεί με οποιονδήποτε τρόπο οριστικές μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, παύουν να ισχύουν. Ποσά που έχουν βεβαιωθεί βάσει πράξεων, που σύμ− φωνα με τα ανωτέρω παύουν να ισχύουν, διαγράφο− νται. Ποσά που καταβλήθηκαν για την αιτία αυτή δεν επι− στρέφονται ούτε συμψηφίζονται. 3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν.2238/1994 και το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994 καταργούνται.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 86/158


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρ− μογή για διανεμόμενα μερίσματα ή κέρδη οικονομικού έτους 2011 (διαχειριστικής περιόδου 2010) και μετά. 4. Επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δύο τοις χιλίοις (2‰) στο δανεισμό μετοχών εισηγμένων στο Χρημα− τιστήριο Αθηνών που πραγματοποιείται εξωχρηματι− στηριακά, μη υπαγόμενης της σχετικής σύμβασης και κάθε συναφούς πράξης σε τέλος χαρτοσήμου. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται επί της αξίας των μετοχών που δανείζονται και βαρύνει τον δανειστή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χω− ρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και ανεξάρτητα αν έχουν απαλλαγή από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος από διατάξεις άλλων νόμων. Για την απόδοση του φόρου αυτού έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.2579/1998 (Α΄ 31). 5. Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 6 και 8 του άρθρου 70Α του Κ.Φ.Ε. τροποποιούνται ως εξής: α) Στον τίτλο του άρθρου 70Α του Κ.Φ.Ε. μετά τη λέξη «Ελέγχων» τίθενται οι λέξεις «και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων». β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ− γείου Οικονομικών πενταμελής Επιτροπή αποτελούμενη από δύο πρώην ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς ή πρώην λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εκ των οποίων ο ένας ως Πρόεδρος, έναν υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, προϊστάμενο οργανικής μονάδας επιπέ− δου Διεύθυνσης, έναν υπάλληλο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, προϊστάμενο οργανικής μο− νάδας επιπέδου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης και έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομη− χανιών (Σ.Ε.Β.).» γ) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η διοικητική επί− λυση των μετά από έλεγχο φορολογικών διαφορών σε κάθε φορολογικό αντικείμενο, εφόσον η αμφισβητούμε− νη από τον υπόχρεο διαφορά του κύριου φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.» δ) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3, μετά τις λέξεις «εφόσον η» προστίθενται οι λέξεις «αμφισβητού− μενη κατά τα ως άνω». ε) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4, μετά τη λέξη «ορθότητά της,» προστίθενται οι λέξεις «ως προς τον κύριο φόρο, τέλος ή εισφορά ή ως προς τον καταλογι− σμό της οικείας παράβασης,». στ) Στο τέλος της παραγράφου 4 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Η Επιτροπή επιλαμβάνεται της διοικητικής επίλυσης του συνόλου των διαφορών των καταλογιστικών πρά− ξεων που αφορούν τον ίδιο έλεγχο, εφόσον η διαφορά σε μία τουλάχιστον από αυτές καθιστά την Επιτροπή αρμόδια ή αποκλειστικά αρμόδια για τη διοικητική επί− λυση αυτής.» ζ) Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 6 πριν την τελεία τίθενται οι λέξεις «πριν από τη συζή− τηση αυτής στο υφιστάμενο όργανο». η) Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής:

105

«8. Γραμματειακή υποστήριξη στην Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. παρέχε− ται από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονο− μικών. Με πράξη του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύ− θυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ως εισηγητές ενώπιον της Επιτροπής μπορούν να ορίζονται προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οι− κονομικών. Επίσης, ως εισηγητές μπορούν να ορίζονται κατά τα ανωτέρω και επόπτες ελέγχου ή προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου τμήματος ή προϊστάμενοι Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου του άρθρου 39 του ν.1914/ 1990 (Α΄ 178), όπως ισχύει, για τις υποθέσεις της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, των Ελεγκτικών Κέντρων και των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου του άρθρου 39 του ν.1914/1990, για τις λοιπές δε υποθέσεις και επόπτες ελέγχου ή προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου τμήματος των Δ.Ο.Υ. του Νομού Αττικής.» 6. Αιτήσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 70Α του Κ.Φ.Ε. που έχουν υποβληθεί πριν την ημερομηνία έναρ− ξης υποβολής αιτήσεων προς την Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. διαβιβάζο− νται σε αυτή, μέσω της αρμόδιας φορολογικής αρχής, εφόσον η Επιτροπή είναι αρμόδια ή αποκλειστικά αρμό− δια για να επιληφθεί της διοικητικής επίλυσης των δια− φορών. Αν έχει υποβληθεί προγενεστέρως άλλη αίτηση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς σε άλλο υφιστάμενο όργανο, η αίτηση προς την Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. διαβιβάζεται σε αυτήν, εφόσον ο φορολογούμενος παραιτηθεί από την προγενέστερη αίτηση, πριν από τη συζήτηση αυτής στο υφιστάμενο όργανο. Υποβληθείσες αιτήσεις διοικητικής επίλυσης των διαφορών σε άλλα υφιστάμενα όργανα, οι οποίες εκκρεμούν σε αυτά κατά την 27.10.2011, διαβιβά− ζονται στην Επιτροπή, εφόσον αυτή είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη διοικητική επίλυση των διαφορών. Εκκρεμείς κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου αιτήσεις διοικητικής επίλυσης των διαφορών σε άλλα υφιστάμενα όργανα διαβιβάζονται στην Ε.Δ.Ε.Φ.Δ., εφόσον από τον ίδιο φορολογικό έλεγ− χο εκκρεμεί, κατά την ημερομηνία αυτή, ενώπιον της Επιτροπής αίτηση του φορολογούμενου για διοικητική επίλυση διαφοράς. 7. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν.2960/2001 (Α΄ 265), μετά το εδάφιο «Τα πρόσωπα αυτά, για τη λειτουργία των κεντρικών συστημάτων ή άλ− λων μέσων θέρμανσης, θα χρησιμοποιούν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης» προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Τα ως άνω νομικά πρόσωπα με επαγγελματική εγκα− τάσταση σε κοινό κτίριο με άλλα πρόσωπα παραλαμβά− νουν αρχικά πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) και φωτιστικό πετρέλαιο για χρήση ως καύσιμα θέρμανσης, κατά την ως άνω οριζόμενη χρονική περίοδο, με συ− ντελεστή Ε.Φ.Κ. που ορίζεται σε εξήντα (60) ευρώ ανά χιλιόλιτρο και στη συνέχεια καταβάλλουν τη διαφορά του συντελεστή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στις περιπτώσεις ζ΄ και ια΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και του ως άνω οριζόμενου χαμηλού συντελεστή, του ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτήν και των λοιπών επιβαρύνσεων. Η καταβολή των συμπληρωματικών φορολογικών επιβαρύνσεων πραγματοποιείται μέχρι και την 20ή Ια− νουαρίου για τις καταναλωθείσες ποσότητες καυσίμων θέρμανσης της περιόδου από 15ης Οκτωβρίου μέχρι 31

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 87/158


106

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και μέχρι και την 20ή Μαΐου, για τις ποσότητες της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30ή Απριλίου του ίδιου έτους.» 8. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.3943/2011 (Α΄ 66) προστίθενται περιπτώσεις ιστ΄ και ιζ΄, ως εξής: «ιστ) τον εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδος ή τον αναπληρωτή του, ιζ) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.» 9. Στην παρ. 5 του άρθρου 55 του ν.4002/2011 (Α΄180), προστίθενται υποπαράγραφοι β΄ και γ΄ και οι υφιστά− μενες β΄, γ΄ και δ΄ αναριθμούνται σε δ΄, ε΄ και στ΄ ως εξής: «β) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εί− ναι δυνατόν να καταργούνται περιφερειακές οργανικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, οποιουδήποτε επιπέδου και οι αρμοδιότητές τους να μεταφέρονται και να ασκούνται από άλλη περιφερειακή οργανική μονάδα της περιφερειακής ενότητας της έδρας του οικείου νο− μού ή άλλης περιφερειακής ενότητας του ίδιου νομού ή της οικείας ή άλλης περιφέρειας, εξαιρουμένων των οργανικών μονάδων των Νομών Αττικής και Θεσσα− λονίκης, όπου με όμοιες αποφάσεις είναι δυνατόν να ορίζονται περισσότερες της μίας οργανικές μονάδες, στις οποίες μεταφέρονται και ασκούνται οι παραπάνω αρμοδιότητες. γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ− βερνήσεως, μπορεί να καθορίζεται ή να ανακαθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και να συστήνονται ή να καταργούνται οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος, υποδιεύθυνσης ή διεύθυνσης.» 10. Στην παρ. 14 του άρθρου 55 του ν.4002/2011, πριν τη λέξη «αναστέλλεται» τίθενται οι λέξεις «καταργείται ή». 11. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά, για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδο− χές της διαχειριστικής χρήσης του 2011 που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος σε έτος μεταγενέστερο από τις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολείται και ακό− μα και αν έγινε επίσχεση εργασίας από τους μισθωτούς ή ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, χρόνος απόκτησής τους είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές αναγρά− φονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο για την ανωτέρω δια− χειριστική χρήση.» 12. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν.2362/1995 (Α΄ 247), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν.3871/2010 (Α΄141) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρ− θρου 4 της από 16ης Δεκεμβρίου 2011 Πράξης Νομοθετι− κού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού 2011» (Α΄ 262) τροποποιείται ως εξής: «3. Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόμενα έτη του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιο− νομικής Στρατηγικής συμπεριλαμβανομένων και των

μισθώσεων ακινήτων και υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ κατά Κωδικό Αριθμό Εξόδου του προϋπολογισμού, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται έγκριση του εποπτεύο− ντος Υπουργού για την ανάληψη υποχρεώσεων που θα βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόμε− να έτη του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής συμπεριλαμβανομένων και των μισθώσεων ακινήτων και υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλι− άδων (50.000) ευρώ. Το συνολικό ποσό και η διάρκεια της επιβάρυνσης αναφέρονται: α) στη διοικητική πράξη ανάληψης της υποχρέωσης και β) στο διαπιστωτικό έγγραφο της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του φο− ρέα που εξετάζει τη νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης. Το ανωτέρω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρ− μογή για τις δαπάνες του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που εκ− δίδεται εντός του πρώτου μήνα κάθε οικονομικού έτους καθορίζεται κατά φορέα και συλλογική απόφαση το συνολικό ύψος των πιστώσεων του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων που θα διατεθεί κατά τη διάρκειά του για την εκτέλεση συνεχιζόμενων από τα προηγού− μενα έτη έργων. Κάθε τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού για τα συνεχιζόμενα έργα και η ένταξη νέων έργων στο Πρό− γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) γίνεται με από− φαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εφόσον οι πιστώσεις που θα διατεθούν εντός του έτους για την υλοποίησή τους δεν υπερβαί− νουν το όριο των ετήσιων συνολικών πιστώσεων του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων. Με όμοια από− φαση μπορεί να γίνεται ανακατανομή εγκεκριμένων με συλλογικές αποφάσεις ετήσιων πιστώσεων έργων μεταξύ φορέων υλοποίησης του Π.Δ.Ε., καθώς και εντός του αυτού φορέα υλοποίησης εφόσον οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στα έργα αυτά είναι ισοδύναμες.» 13. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.3920/2011 προστί− θενται νέα εδάφια ως εξής: «α) Τα ποσά που έχουν καταβληθεί από το λογαριασμό αποκρατικοποιήσεων στον ΟΑΣΑ ως προσωρινή ταμει− ακή διευκόλυνση για την κάλυψη διαφόρων υποχρεώσε− ών του μέχρι να καταστεί εφικτή η δανειοδότηση του Οργανισμού με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, συμψηφίζονται με τις έναντι του Δημοσίου απαιτήσεις των εταιρειών του ομίλου ΟΑΣΑ που δημιουργήθηκαν, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 9 του ν.2669/1998 και των άρθρων 20 και 25 του ν.2072/1992 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010. Το απομένον υπόλοιπο ποσό των μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 απαιτήσεων του ΟΑΣΑ από το Δημόσιο διαγράφεται από τις οικονομικές κα− ταστάσεις και καθίσταται εκ μέρους των εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ μη απαιτητό. β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι λε− πτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.»

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 88/158


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 14. Μετά το άρθρο 67Α του Κ.Φ.Ε. προστίθεται άρθρο 67Β ως εξής: « Άρθρο 67Β Έμμεσες τεχνικές ελέγχου 1. Ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων με έλεγχο μπορεί να διενεργείται και με την εφαρμογή μιας ή περισσοτέρων από τις κατωτέρω τεχνικές ελέγχου: α) της αρχής των αναλογιών, β) της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμε− νου, γ) της καθαρής θέσης του φορολογούμενου, δ) της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών και ε) το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και των δα− πανών σε μετρητά. Με τις πιο πάνω τεχνικές μπορούν να προσδιορίζονται τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές του επιτηδευματία, τα φορολογητέα κέρδη και ο οφειλόμενος Φόρος Προστι− θέμενης Αξίας, βάσει των γενικά παραδεκτών αρχών και τεχνικών της Ελεγκτικής. 2. Τα προσδιοριζόμενα, με τις τεχνικές ελέγχου της προηγούμενης παραγράφου, ακαθάριστα έσοδα λαμβά− νονται υπόψη για τον προσδιορισμό των λοιπών φορο− λογιών. Για το κόστος που αναλογεί στην προσαύξηση των ακαθαρίστων εσόδων, που προσδιορίζονται με τις πιο πάνω τεχνικές, εκπίπτεται ο αναλογών σε αυτούς ΦΠΑ. 3. Εφόσον το αποτέλεσμα του ελέγχου έχει εξαχθεί με την εφαρμογή του τεχνικού ελέγχου της παραγρά− φου 1, ο Προϊστάμενος της ελεγκτικής μονάδας, πριν την έκδοση της πράξης καταλογισμού του φόρου, κα− λεί τον υπόχρεο σε ακρόαση, ο οποίος δικαιούται σε ανταπόδειξη. 4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζο− νται το ειδικότερο περιεχόμενο τεχνικών ελέγχου της παραγράφου 1, ο τρόπος εφαρμογής τους και κάθε σχε− τικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.» 15. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στις ανώνυμες εταιρίες και στις εταιρίες περιορι− σμένης ευθύνης του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί φορολο− γικό πιστοποιητικό σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω, διενεργείται κατά προτεραιότητα φορολογικός έλεγχος από την αρμόδια φορολογική αρχή και επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση πρόστιμο από 10.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.2523/1997 ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα που έχουν πραγματοποιήσει κατά την ελεγχόμενη διαχει− ριστική περίοδο.» 16. Το εδάφιο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3919/ 2011 (Α΄ 32) αντικαθίσταται ως εξής: «β. Διατάξεις νόμων, κανονιστικές πράξεις και ερμη− νευτικές εγκύκλιοι που αντιβαίνουν στα προβλεπόμενα στα άρθρα 2 και 3 του νόμου αυτού καταργούνται.» 17. Αποδοχές από δεδουλευμένη υπερωριακή απογευ− ματινή, νυχτερινή, κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών εργασία, που παρασχέθηκε για το χρονικό διάστη− μα από 1.1.2011 μέχρι 31.12.2011 από το προσωπικό της 2/10389/022/ 31.1.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ− βέρνησης και Οικονομικών καταβάλλονται σε αυτό κατ’

107

εξαίρεση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση των ορίων που τίθενται από την ανω− τέρω κοινή υπουργική απόφαση σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3205/2003 (Α΄ 297), όπως αυτές ίσχυαν εκάστοτε για κάθε επί μέρους μήνα. 18. Μετά την παράγραφο 9 του άρθρου 26 του ν.1882/ 1990 (Α΄ 43) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής: «10. Χορηγείται στον συναλλασσόμενο οφειλέτη απο− δεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υπο− χρεώσεις προς το Δημόσιο, εφόσον το σύνολο των βεβαιωμένων και εκκαθαρισμένων χρεών του προς το Δημόσιο είναι μικρότερο από το σύνολο των βεβαιωμέ− νων και εκκαθαρισμένων χρηματικών απαιτήσεών του κατά του Δημοσίου από οποιαδήποτε αιτία και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) περί συμψηφισμού. Η ισχύς του απο− δεικτικού στην περίπτωση αυτή ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του παρόντος.» 19. α. Προστίθεται τελευταίο εδάφιο στο άρθρο 25 του ν.4024/2011 (Α΄ 226), όπως αυτό ισχύει, το οποίο έχει ως ακολούθως: «Οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων του παρό− ντος άρθρου δεν αφορούν τις αποσπάσεις σε νομικά πρόσωπα των άρθρων 1 παρ. 4, 60 του ν.590/1977 (Α΄ 146), 26 του ν.3432/2006 (Α΄ 14), 44 του ν.3848/2010 (Α΄ 71) και του β.δ. της 25.1/13.2.1843 (ΦΕΚ 4) και σε νομικά πρόσωπα της ίδιας κατηγορίας με τα ανωτέρω ή επο− πτευόμενα από αυτά.» β. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 1.1.2012. Άρθρο 5 Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3887/2010 (Α΄ 174) αντι− καθίσταται ως εξής: «2. Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται χωρίς καμμία διάκριση ως προς την εθνικότητα όσων αιτού− νται άδειες σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5, σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Χώρας μας με τον όρο της αμοιβαιότητας.» 2. Η παρ. 7 του άρθρου 2 του ν.3887/2010 (Α΄ 174) αντικαθίσταται ως εξής: «7. Μεταφορικές επιχειρήσεις συνιστούν: α. Οι εμπορικές εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορ− φής, οι οποίες έχουν νομική προσωπικότητα και οι οποί− ες πληρούν τα κριτήρια πρόσβασης στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα όπως καθορίζονται στο π.δ. 346/2001 και στον Κανονισμό 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινο− βουλίου και του Συμβουλίου (L 300). β. Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια πρό− σβασης στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα όπως καθορίζονται στο π.δ. 346/2001 και στον Κανονισμό 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ− βουλίου (L 300). γ. Οι μεταφορικές επιχειρήσεις άλλης μορφής που δεν υπάγεται στις περιπτώσεις α΄ και β΄, οι οποίες ήδη λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου και οι οποίες μπορούν να λειτουργούν με τη μορφή αυτή για την περίοδο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 14.»

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 89/158


108

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν.3887/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Για τη χορήγηση Άδειας Οδικών Μεταφορών κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Εμπο− ρευματικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία είναι αρμόδια για την επεξεργασία του φακέλου. Με την αίτηση υποβάλλονται και τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Καταστατικό σύστασης μεταφορικής εταιρίας οποι− ασδήποτε μορφής, σε περίπτωση σύστασης εταιρίας. β. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. γ. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 346/2001 και τον Κανονισμό 1071/2009/ΕΚ. δ. Δικαιολογητικά οικονομικής επιφάνειας. Ο τρόπος απόδειξης, καθώς και το ύψος της οικονομικής επιφά− νειας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδο− μών, Μεταφορών και Δικτύων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 1071/2009/ΕΚ και την κατηγορία του οχήματος. ε. Αντίγραφα Ποινικού Μητρώου σύμφωνα με το π.δ. 346/2001. στ. Αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή μίσθωσης χώρων για εγκαταστάσεις για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1071/2009/ΕΚ.» 4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν.3887/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Οι επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διε− θνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές έχουν το δι− καίωμα να διεξάγουν και εθνικές οδικές μεταφορές, με την ίδια άδεια, οι δε επιχειρήσεις που διεξάγουν εθνικές μεταφορές έχουν δικαίωμα να διεξάγουν και διεθνείς μεταφορές.» 5. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.3887/2010 αντικαθί− σταται ως ακολούθως: «2. Οι άδειες κυκλοφορίας φορτηγών δημόσιας χρή− σης αυτοκινήτων χορηγούνται αποκλειστικά για φορ− τηγά τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών EURO V ή μεταγενέστερων οδηγιών που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή τους με άλλα φορτηγά αυτοκίνητα μεγαλύτερου ή μικρότερου μικτού βάρους.» 6. Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.3887/2010 αντικαθί− σταται ως ακολούθως: «1. Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, ως μεταβα− τική περίοδος ορίζεται η χρονική περίοδος που αρχίζει με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και λήγει την 27η Ιανουαρίου 2012.» 7. Η παρ. 8 του άρθρου 14 του ν.3887/2010 καταργεί− ται. 8. Η παρ. 1β του άρθρου 7 του ν.3919/2011 καταργεί− ται. 9. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 7 του ν.3919/ 2011, μετά τον αριθμό 1 διαγράφεται το «γράμμα α». Άρθρο 6 Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων Υπουργείου Δικαιο− σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 1. Μετά το άρθρο 38 του ν.δ. 3026/1954 (Α΄ 235) προ− στίθεται άρθρο 38Α, ως εξής:

«Άρθρο 38Α 1. Επιτρέπεται η προβολή, δημοσιοποίηση και προώ− θηση των τομέων της επαγγελματικής δραστηριότη− τας δικηγόρου ή δικηγορικής εταιρίας, τόσο εντός της Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό, στο μέτρο και βαθμό που καθορίζεται στο παρόν και με τρόπο που να συνά− δει με το κύρος και την αξιοπρέπεια του δικηγορικού λειτουργήματος. 2. Επιτρέπεται ιδίως η δημοσίευση και κυκλοφορία επαγγελματικών καταχωρήσεων, έντυπα ή ηλεκτρονικά, στις εφημερίδες ή στα περιοδικά, με στοιχεία επικοινω− νίας και αναφορά είτε σε τίτλους σπουδών που αφο− ρούν σε επιστημονική ειδίκευση δικηγόρου – φυσικού προσώπου είτε σε τομέα δραστηριότητας. 3. Οποιαδήποτε προβολή ή δημοσιοποίηση δικηγόρου ή δικηγορικής εταιρίας δεν πρέπει: (α) να είναι αθέμιτη, (β) να είναι ανακριβής, αναληθής ή παραπλανητική, (γ) να περιέχει αναφορά σε αριθμό υποθέσεων ή πο− σοστά επιτυχίας του δικηγόρου σε δικαστηριακές ή άλλες υποθέσεις, (δ) να περιλαμβάνει αναφορές ή συγκρίσεις με άλλους δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρίες σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών ή την αμοιβή σε ωριαία βάση ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο χρέωσης, (ε) να περιέχει ονόματα πελατών εκτός αν υπάρχει η συναίνεσή τους και εφόσον πρόκειται για καταλόγους δικηγόρων ή για εκδόσεις που αφορούν δικηγόρους, (στ) να γίνεται στο ραδιόφωνο ή την τηλεόραση, (ζ) να περιέχεται σε αφίσες ή να τοποθετείται σε υπαίθριες διαφημιστικές πινακίδες. 4. Απαγορεύεται σε δικηγόρο είτε ατομικά είτε ως μέλος δικηγορικής εταιρίας να δίνει συνεντεύξεις στον Τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αναπαράγοντας τη δη− μοσίευση στοιχείων ή πληροφοριών σε σχέση με εκ− κρεμούσα υπόθεση ενώπιον της Δικαιοσύνης. 5. Κάθε δικηγόρος ή δικηγορική εταιρία που διατηρεί ή δημιουργεί επαγγελματική ιστοσελίδα, οφείλει να το γνωστοποιεί στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης εγγραφής. 6. Η παραβίαση των διατάξεων του παρόντος, πέραν των ποινικών ή αστικών ή διοικητικών συνεπειών που τυχόν προβλέπονται σε άλλες διατάξεις, συνιστά και πειθαρχικό παράπτωμα τιμωρούμενο δια προστίμου 1.000−10.000 ευρώ ανά παράβαση. Σε περίπτωση υπο− τροπής δικηγόρου επιβάλλεται η ποινή της προσωρινής παύσης από δύο έως έξι μήνες και πρόστιμο μέχρι το διπλάσιο του ανωτάτου ορίου. Σε περίπτωση υποτροπής δικηγορικής εταιρίας επιβάλλεται η ποινή του προηγού− μενου εδαφίου στο νόμιμο εκπρόσωπο αυτής. 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Δια− φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών τα ανωτέρω πρόστιμα μπορούν να αναπροσαρμόζο− νται.» 2. Στο άρθρο 203 του ν.δ. 3026/1954 «περί του Κώδι− κος των Δικηγόρων» (Α΄235) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Οι Σύλλογοι υποχρεούνται να δημοσιεύουν κατ’ έτος, και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας τους, τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό τους, καθώς και αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για τις πειθαρχικές υποθέσεις που εισάγονται σε αυτούς, τα στάδια της διαδικασίας και τις επ’ αυτών αποφάσεις.»

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 90/158


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του π.δ. 81/2005 (Α΄ 120) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Δύο ή περισσότεροι δικηγόροι μπορούν να συστή− σουν «Αστική Επαγγελματική Δικηγορική Εταιρεία», με σκοπό την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών σε τρίτους και τη διανομή των συνολικών καθαρών αμοιβών, που θα προκύψουν από τη δραστηριότητά τους αυτή. Η έδρα της εταιρείας ορίζεται με το καταστατικό της στην περιφέρεια του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος τουλάχιστον ένας από τους εταί− ρους.» 4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του π.δ. 81/2005 (Α΄ 120) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η Δικηγορική Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκατα− στήματα στην ημεδαπή, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων, καθώς και στην αλλοδαπή σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ε.Ε. και της νομοθεσίας του εκάστοτε κράτους υποδοχής.» 5. Το άρθρο 19 του ν.2830/2000 (Α΄ 96) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 19 Γενικά προσόντα διορισμού 1. Συμβολαιογράφος διορίζεται, αφού τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία επιλογής, όποιος έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια άλλου κράτους − μέλους της Ευρωπαϊ− κής Ένωσης, καθώς και πτυχίο νομικού τμήματος νομι− κής σχολής ημεδαπού Πανεπιστημίου ή πτυχίο νομικού τμήματος νομικής σχολής αλλοδαπού Πανεπιστημίου αναγνωρισμένο ως ισότιμο. 2. Έλληνες κατά το γένος που δεν έχουν την ιθαγέ− νεια κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπο− ρούν να διοριστούν συμβολαιογράφοι, σύμφωνα με τις περιπτώσεις που προβλέπονται από ειδικούς νόμους, εφόσον διαθέτουν τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου.» 6. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 45 του ν.3772/2009, που παρατάθηκε με το άρθρο 36 του ν.3858/2010, παρατείνεται έως την έναρξη ισχύος του παρόντος. 7. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 219 του Κώδικα Δι− οικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97) προστίθεται η φράση «και στον αρμόδιο υπάλληλο του πλειστηρι− ασμού, ενώ,». 8. Στην παράγραφο 1γ του άρθρου 33 του ν.4024/2011 (Α΄ 226) προστίθεται εδάφιο β΄ ως εξής: «1γ) Κατ’ εξαίρεση της παρούσας υποπαραγράφου, δεν τίθενται σε διαθεσιμότητα λόγω επικείμενης συνταξιο− δότησης (προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα) οι υπάλλη− λοι των γραμματειών των δικαστηρίων και εισαγγελιών, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των εμμίσθων υποθηκοφυλα− κείων και κτηματολογικών γραφείων της χώρας. Έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται η 27.10.2011.» 9. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 37 του ν.3986/2011 (Α΄ 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του ν.4024/2011 (Α΄ 226) προστίθεται υποπερίπτωση στστ΄ ως εξής: «7. στστ) οι υπάλληλοι της γραμματείας των δικαστη− ρίων και των εισαγγελιών, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων της χώρας. Έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται η 27.10.2011.»

109

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ− νησης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορούν να εξαιρούνται από το καθεστώς εργασιακής εφεδρείας κατά ποσοστό 50%, υπάλληλοι συγκεκριμένων κατηγοριών και ειδικο− τήτων του προσωπικού της καθεμίας εκ των εταιριών «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α.Ε.» και «ΟΡ− ΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.», προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή συνέχεια του έργου των εταιριών αυτών. Η εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης και την έγκριση του οργανογράμματος της νέας εταιρί− ας. Έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται η 1.1.2012. Άρθρο 7 Ρύθμιση θεμάτων Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και της Ε.Ε.Ε.Π. 1. Στην παρ. 11 του άρθρου 2 του ν.3986/2011, προστί− θεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και των παραγράφων 1 και 3 έως και 6 του άρθρου 10 του ν.3049/2002 (Α΄ 212) εφαρμόζονται και για τις δικαιοπρα− ξίες που καταρτίζονται σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.» 2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.3986/2011 (Α΄ 152) καταργείται από τότε που ίσχυσε και η θητεία των μελών του Δ.Σ. που διορίστηκαν μετά από κλήρωση ισχύει αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση για τρία έτη, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου. 3.α. Στην περίπτωση ε΄ της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν.3986/2011, πριν από τη λέξη «Αποφασίζει» τίθενται οι λέξεις «Προσλαμβάνει και». β. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 3 του ν.3986/2011 οι λέξεις «και του Διευθύνοντος Συμβούλου» αντικαθίστανται με τις λέξεις «, του Διευθύνοντος Συμ− βούλου, καθώς και του εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. (Εντεταλμένος Σύμβουλος)». γ. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 3 του ν.3986/2011, αντί των λέξεων «και του Διευθύνοντος Συμβούλου» τίθενται οι λέξεις «,του Διευθύνοντος Συμ− βούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου». δ. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 3 του ν.3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στα μέλη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων δεν επιτρέπεται να υπερ− βαίνουν το 1/2 των αποδοχών του Διευθύνοντος Συμ− βούλου. Για την καταβολή των αποζημιώσεων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994.» 4. Στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.3986/2011 προστί− θεται τελευταίο εδάφιο που έχει ως εξής: «Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων γνωμοδοτεί ως προς το αν τηρήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικα− σία και αν οι σχετικές συμβάσεις είναι επωφελείς και συμφέρουσες για το Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, υποδεικνύοντας για το σκοπό αυτόν και τυχόν τροπο− ποίηση των όρων τους.» 5.α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.3986/2011 μετά τις λέξεις «των περιουσιακών του στοι− χείων» προστίθενται οι λέξεις «, ακόμη και πριν από την απόκτησή τους,».

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 91/158


110

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

β. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.3986/2011 μετά τις λέξεις «ή αγοράς περιουσιακών στοιχείων» προστίθενται οι λέξεις «, συμβάσεις ανταλ− λαγής μετοχών ή περιουσιακών στοιχείων, καθώς και να υπεισέρχεται σε κοινές διαδικασίες πώλησης με άλλους πωλητές ή να αποκτά δικαιώματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία με σκοπό την επαύξηση της αξίας των προς αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων.» γ. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι παραπάνω συμβάσεις ή συμφωνίες, που συνάπτει το Ταμείο, συνομολογούνται με όρους ανοικτής αγοράς, οποιοδήποτε δε κόστος από αυτές αποτελεί λειτουργικό κόστος του Ταμείου και βαρύνει το τίμημα που αυτό ει− σπράττει από την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων.» δ. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.3986/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Το Ελληνικό Δημόσιο ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με το Ταμείο για τις υποχρεώσεις που το τελευταίο αναλαμβάνει κατά την κατάρτιση, τροποποί− ηση ή λύση συμβάσεων του παρόντος άρθρου.» ε. Στο άρθρο 5 του ν.3986/2011 προστίθενται παρά− γραφοι 6 και 7, ως εξής: «6. Για την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρη− ματιστήριο Αθηνών το Ταμείο μπορεί να αναθέτει την εξεύρεση αγοραστή σε χρηματιστηριακές εταιρίες. Στην περίπτωση αυτή οι χρηματιστηριακές εταιρίες προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες του Κα− νονισμού της παραγράφου 4 του άρθρου 8 και οι σχετι− κές χρηματιστηριακές συναλλαγές δεν υπόκεινται στον έλεγχο της παραγράφου 4 του άρθρου 9. 7. Για τα ακίνητα, που περιέρχονται στο Ταμείο σύμ− φωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν.2730/1999.» στ. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.3986/ 2011 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: «Για την προμήθεια υποστηρικτικών υπηρεσιών για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 5Α και 7 του ν.3049/2002, οι δε σχετικές αποφάσεις λαμβάνο− νται από το Ταμείο.» 6.α. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.3986/2011 αντικαθίστανται ως εξής: «4. Κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 3 του άρθρου 1, οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του π.δ. 774/1980 εφαρμόζονται αναλόγως για τον προσυμβατικό έλεγχο των συμβάσεων αξιοποίησης των περιουσιακών στοι− χείων του Ταμείου και των εταιρειών των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμ− μεσα, στο Ταμείο που συνάπτονται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, εφόσον το τίμημα ή το χρηματικό αντάλλαγμα της αξιοποίησης υπερ− βαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ και αφού προηγουμένως έχει γνωμοδοτήσει το Σ.Ε., σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5.» β. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.3986/2011 πριν από τη λέξη «ευθύνη» προστίθενται οι λέξεις «αστική ή ποινική». 7.α. Στο τέλος της παρ. 20 του άρθρου 24 του ν.4014/2011 (Α΄ 209) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν και ως προς ακίνητα που βρίσκονται ή θα περιέλθουν

στην κυριότητα του Ταμείου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3986/2011.» β. Ειδικώς για ακίνητα κυριότητας της ανώνυμης εται− ρίας του Ταμείου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3986/2011, οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών του άρ− θρου 24 παρ. 2 περιπτώσεις α΄, γ΄ και δ΄ και του άρθρου 24 παρ. 2 περίπτωση β΄ του ν.4014/2011 συμπληρώνονται μετά παρέλευση έξι και εννέα μηνών αντίστοιχα από την καταχώριση της απόφασης του Δ.Σ. του Ταμείου στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας του ακινήτου ή στο οικείο κτηματολογικό γραφείο, όπου αυτό λειτουργεί, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν.3986/2011, ως προς τα ακίνητα που περιέρχονται στην κυριότητα του Ταμείου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.3986/2011. γ. Για την καταχώριση της απόφασης του Δ.Σ. του Ταμείου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3986/2011 στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου της περιφέ− ρειας του ακινήτου ή στο οικείο κτηματολογικό γραφείο, όπου αυτό λειτουργεί, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του ν.3986/2011, δεν απαιτείται η επισύναψη υπεύθυνης δήλωσης και βεβαίωσης μηχανικού του άρθρου 23 παρ. 4 του ν.4014/2011 ή τυχόν πιστοποιητικού που θα αντι− καταστήσει αυτά. 8.α. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3986/2011 μετά τις λέξεις «, καθώς και περιουσιακών στοιχείων» προστίθενται οι λέξεις «Ν.Π.Δ.Δ. ή». β. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.3986/2011 μετά τις λέξεις «Περιουσιακής φύσεως δι− καιώματα» προστίθενται οι λέξεις «, εμπράγματα δι− καιώματα,». γ. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.3986/2011 προστίθενται οι λέξεις «, ή ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημόσιου, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε δημόσιες επιχειρήσεις των οποίων το μετοχικό κεφά− λαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ.». δ. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.3986/2011 προστίθενται οι λέξεις «, ή ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημόσιου, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε δημόσιες επιχειρήσεις των οποίων το μετοχικό κεφά− λαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ.». 9. Η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων εταιριών στις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο είναι μοναδικός μέτοχος, εφόσον στη Γενική τους Συνέλευση αυτός εκπροσω− πείται από την εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», λήγει από τη δημο− σίευση του παρόντος νόμου και σε κάθε περίπτωση δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της απόφα− σης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, με βάση την οποία το Ελληνικό Δημόσιο ως μοναδικός μέτοχος θα εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας από το «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.». Μέχρι την αντικατάστασή τους και το διορισμό νέων Διοικητικών Συμβουλίων, ο οποίος πραγματοποιείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3429/2005 (Α΄ 34), τα παραπάνω Διοικητικά Συμβούλια εξακολουθούν να λειτουργούν νόμιμα. 10. Η συσταθείσα, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.3229/2004 (Α΄ 38), όπως αυτές τροπο− ποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 92/158


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) του ν.4002/2011 (Α΄ 180), διοικητική αρχή με την επωνυμία «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» μετατρέπεται και λειτουργεί, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με τις ίδιες αρμοδιότητες, έδρα και επωνυμία ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή με διοικητική και οικονομική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια, στην οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν.3051/2002 (Α΄ 220) με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αναφέρονται σε αυτή. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται «Επι− τροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών» ή « Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» εν− νοείται η ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων(Ε.Ε.Ε.Π.)», με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου. Τα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου μέλη της διοικητικής αρχής Ε.Ε.Ε.Π. συνεχίζουν με τις ιδιότητές τους τη θητεία τους μέχρι την προβλεπόμενη από την πράξη διορισμού λήξη της, ως μέλη της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής Ε.Ε.Ε.Π.. 11. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.3229/2004 (Α΄ 38) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση της αρχής μπορούν να ιδρύονται παραρ− τήματά της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της.» 12. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.3229/2004 (Α΄ 38), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 28 του ν.4002/2011 (Α΄ 180) προστί− θεται εδάφιο ως εξής: «Κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών της Ε.Ε.Ε.Π. αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημόσιου λει− τουργήματος, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποι− αδήποτε θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, η άσκηση καθηκόντων μέλους διδακτικού προσωπικού Α.Ε.I. και η άσκηση του δικηγορικού λει− τουργήματος. Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν επιτρέπεται να ασκεί άλλο επάγγελμα ή λειτούργημα. Ο διορισμός μέλους το οποίο απουσίασε αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις της Επιτροπής ανακαλείται αυτοδικαίως και για το υπόλοιπο της θητείας του διορίζεται νέο μέλος.» 13. Στην εξειδίκευση του επιστημονικού προσωπικού του πρώτου εδάφιου της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν.3229/2004 (Α΄ 38) και του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν.4002/2011 (Α΄ 180) προστίθενται εξειδίκευση ή εξειδικεύσεις και σε άλλα αντικείμενα που θα ορίσει με απόφασή της η Ε.Ε.Ε.Π. ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας της. 14. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν.3229/2004 (Α΄ 38) και στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν.4002/2011 (Α΄ 180) μετά τη λέξη «μόνιμου» προστίθεται η φράση «ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου». 15. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 16 του ν.3229/2004 (Α΄ 38) αντικαθίσταται ως εξής: «7. Για την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Επο− πτείας και Ελέγχου Παιγνίων μπορούν να αποσπώνται σε αυτή υπάλληλοι Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ..» 16. Για τις θέσεις των διατάξεων της παρ. 5 του άρ− θρου 16 του ν.3229/2004 (Α΄ 38) και της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν.4002/2011 (Α΄ 180) δεν εφαρμόζονται

111

από τότε που ίσχυσαν οι διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4024/2011 (Α΄ 226). 17. Μετατάξεις έως δεκαπέντε (15) υπαλλήλων και αποσπάσεις προς την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγ− χου Παιγνίων από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου και για περίοδο έξι μηνών από αυτή, πραγματοποιούνται κατά παρέκκλιση των κειμένων δι− ατάξεων με μόνη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Επιτροπής, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 68 του ν.4002/2011 (Α΄ 180). 18. Η ανάληψη των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Επο− πτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 54 του ν.4002/2011 (Α΄ 180), πραγματοποιείται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της αντίστοιχης απόφα− σης της Ε.Ε.Ε.Π. για την ανάληψη των αρμοδιοτήτων της στον τομέα των Καζίνο καταργείται η Επιτροπή Καζίνο του άρθρου 1 του ν.2206/1994. 19. Η παρ. 4 του άρθρου 23 του ν.3229/2004 (Α΄ 38) καταργείται από τότε που ίσχυσε. 20. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ.5 του άρ− θρου 54 του ν.4002/2011 (Α΄ 180) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 52 του ν.4021/2011 (Α΄ 218) μετά τη φράση «με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.» προστίθεται η φράση «κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων όσον αφορά τον Οργανισμό της». Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν.4002/2011 (Α΄180), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 52 του ν.4021/2011 (Α΄ 218), καταργείται. 21. Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η Επιτροπή Επο− πτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) θα αναφέρεται ως: «The Hellenic Gaming Commission». 22. Η παρ. 2 του άρθρου 28 του ν.4002/2011 (Α΄ 180) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π. για τη σύνθεσή της, συγκροτείται «Συμβουλευτική Επιτροπή Παιγνίων». Η Συμβουλευτική Επιτροπή, κατόπιν ερωτημάτων της Ε.Ε.Ε.Π., διατυπώνει την άποψή της για θέματα βελτίωσης της λειτουργίας της αγοράς, για τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει η Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και για κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα με τη λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής Παιγνίων και την αποζημίωση των μελών της. Ως μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ορίζονται εκπρόσωποι των κύριων φορέων της ελληνικής αγοράς παιγνίων, φορέων που προωθούν το υπεύθυνο παιχνίδι και την ασφάλεια των διαδικτυακών συναλλαγών, καθώς και προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους και υψηλής επιστημονικής κατάρτισης με ακαδημαϊκή ή επαγγελ− ματική εξειδίκευση στο αντικείμενο.» 23. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν.4002/ 2011 (Α΄ 180) μετά τη φράση «Ελληνική Δημοκρατία» προστίθεται η φράση «, καθώς και εκείνα που διεξά− γονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 50». 24. Στην παρ. 4 του άρθρου 33 του ν.4002/2011 (Α΄ 180) μετά τη φράση «ώστε να διαπιστώνονται στοιχεία όπως» τίθεται η λέξη «ενδεικτικά». 25. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν.4002/2011 (Α΄ 180) αντικαθίσταται ως εξής:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 93/158


112

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

«Η ΟΠΑΠ Α.Ε. υποχρεούται να θέσει σε λειτουργία τα παιγνιομηχανήματα που εκμεταλλεύεται μέσω των πρα− κτορείων της, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 39, εντός δώδεκα μηνών από την έκδοση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 29 ή της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. της παραγράφου 5 του άρθρου 54 όπως ισχύει, χωρίς να μεταβάλλεται η χρονική περίοδος της άδειας της παραγράφου 4 του άρθρου 39.» 26. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 52 του ν.4021/2011 (Α΄ 218) καταργείται. Άρθρο 8 Επείγοντα θέματα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης 1. Οι αναφερόμενοι στο άρθρο 5 παρ. 7α του ν.3592/2007 (Α΄ 161) ως νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας εξακολουθούν να λειτουργούν νομί− μως μέχρι την έκδοση της απόφασης για τη χορήγηση αδειών παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής εκ− πομπής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του ίδιου νόμου, υπό τον όρο της συμμετοχής τους στην οικεία διαγωνιστική διαδικασία η οποία θα διενεργηθεί κατά τις διατάξεις του ως άνω νόμου. 2. Οι αναφερόμενοι στο άρθρο 5 παρ. 7α του ν.3592/2007 ως νομίμως λειτουργούντες περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί εξακολουθούν να λειτουργούν νομίμως μέχρι την έκδοση της απόφασης για τη χορήγηση αδειών παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής εκπομπής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του ίδιου νόμου, υπό τους ακόλουθους όρους: α. Της υποβολής αίτησης κατά τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του ν.3592/2007 εντός αποκλειστικής προθε− σμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρό− ντος νόμου και της έγκρισης από το ΕΣΡ της ψηφιακής εκπομπής του αναλογικού τους προγράμματος. β. Της συμμετοχής τους στην οικεία διαγωνιστική δια− δικασία για τη χορήγηση αδειών παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής εκπομπής η οποία θα διενεργηθεί κατά το άρθρο 13 του ν.3592/2007. 3. Η ημερομηνία παύσης μετάδοσης τηλεοπτικού σή− ματος με αναλογικό τρόπο ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρ− μοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρω− σης που εκδίδεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 4. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 49 του ν.3905/2010 (Α΄ 219) προθεσμία για την έκδοση προκήρυξης με αντικείμενο τη χορήγηση αδειών ραδιοφωνικών σταθμών παρατείνεται αφότου έληξε μέχρι τις 31.12.2012. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Άρθρο 9 Συμπλήρωση του π.δ. 118/2007 Μετά το άρθρο 22 του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προ− μηθειών Δημοσίου» (Α΄ 150) προστίθενται τα άρθρα 22Α, 22Β, 22Γ, 22Δ και 22Ε, τα οποία έχουν ως εξής:

«Άρθρο 22Α Συμφωνίες−πλαίσιo 1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμ− φωνίες−πλαίσιo για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών των οποίων η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι μικρότερη των εκάστοτε ισχυόντων κοινοτικών ορίων. Οι συμφωνίες – πλαίσιo διακρίνονται σε αυτές που συ− νάπτονται με έναν οικονομικό φορέα και σε αυτές που συνάπτονται με περισσότερους οικονομικούς φορείς. 2. Για τη σύναψη μιας συμφωνίας−πλαισίου, οι αναθέ− τουσες αρχές ακολουθούν τους διαδικαστικούς κανόνες που ορίζονται στο παρόν άρθρο σε όλα τα στάδια έως την ανάθεση των συμβάσεων που βασίζονται στην εν λόγω συμφωνία−πλαίσιο. Η επιλογή των συμβαλλομένων στη συμφωνία−πλαίσιο γίνεται κατ’ εφαρμογή των κρι− τηρίων ανάθεσης, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του π.δ. 118/2007. Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία−πλαίσιο συνάπτονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέ− πεται στις παραγράφους 3 και 4. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται μόνο μεταξύ των αναθετουσών αρχών και των οικονομικών φορέων που ήταν εξαρχής συμβαλλό− μενα μέρη της συμφωνίας−πλαισίου. Κατά τη σύναψη των συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία−πλαίσιο, τα μέρη δεν μπορούν σε καμία περί− πτωση να επιφέρουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στους όρους της συμφωνίας−πλαισίου, ιδίως στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Η διάρκεια μιας συμφωνίας−πλαισίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη, εκτός εξαιρετικών περι− πτώσεων που δικαιολογούνται ειδικώς, ιδίως λόγω του αντικειμένου της συμφωνίας−πλαισίου. Οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να προσφεύγουν στις συμφωνίες−πλαίσιο καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να εμποδίζει, περιορίζει ή νοθεύει τον ανταγωνι− σμό. 3. Όταν συνάπτεται μια συμφωνία−πλαίσιο με ένα μόνο οικονομικό φορέα, οι συμβάσεις που βασίζονται σε αυτή τη συμφωνία−πλαίσιο ανατίθενται σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στη συμφωνία−πλαίσιο. Για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρ− χές μπορούν να διαβουλεύονται γραπτώς με το φορέα, ζητώντας, εν ανάγκη, να ολοκληρώσει την προσφορά του. 4. Όταν συνάπτεται μια συμφωνία−πλαίσιο με περισ− σότερους οικονομικούς φορείς, αυτοί πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3), εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής ή/και αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στα κριτήρια ανάθεσης. Η ανάθεση των συμβάσεων αυτών, μπορεί να γίνεται: − είτε με εφαρμογή των όρων που καθορίζονται στη συμφωνία−πλαίσιο χωρίς νέο διαγωνισμό, − είτε, όταν δεν έχουν καθορισθεί όλοι οι όροι στη συμφωνία−πλαίσιο, αφού επαναδιαγωνισθούν τα μέρη βάσει των ιδίων όρων, εν ανάγκη διευκρινίζοντας τους όρους αυτούς, και, ενδεχομένως, άλλων όρων που επι− σημαίνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων της συμφω− νίας−πλαισίου, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: α) Για κάθε σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί, οι αναθέτουσες αρχές διαβουλεύονται γραπτώς με τους οικονομικούς φορείς που είναι ικανοί να εκτελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 94/158


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) β) Οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν επαρκή προθεσμία για την υποβολή των προσφορών των σχετικών με κάθε σύμβαση, λαμβανομένων υπόψη παραμέτρων, όπως η πο− λυπλοκότητα του αντικειμένου της σύμβασης και ο απα− ραίτητος χρόνος για τη διαβίβαση των προσφορών. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς. γ) Οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς και το περιε− χόμενό τους πρέπει να παραμένει εμπιστευτικό έως την εκπνοή της τασσόμενης προθεσμίας απάντησης. δ) Η ανάθεση κάθε σύμβασης γίνεται στον προσφέ− ροντα που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στη συγγρα− φή υποχρεώσεων της συμφωνίας−πλαισίου. Όταν το αντικείμενο της συμφωνίας – πλαισίου με περισσότερους οικονομικούς φορείς υποδιαιρείται σε περισσότερα τμήματα, καλούνται σε διαβούλευση μόνο οι οικονομικοί φορείς των τμημάτων που ανταποκρί− νονται στο εκάστοτε αντικείμενο της εκτελεστικής σύμβασης. Στην περίπτωση των συμφωνιών – πλαισίου με πε− ρισσότερους οικονομικούς φορείς, οι προσφέροντες καταθέτουν κατά την υποβολή των προσφορών υπεύ− θυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α΄ 75) ότι εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της αρχι− κής διακήρυξης, βάσει της οποίας συνήφθη η συμφωνία – πλαίσιο. Ο επιλεγείς οικονομικός φορέας καλείται να υποβάλει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά πριν τη σύναψη κάθε εκτελεστικής σύμβασης. 5. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τη σύναψη της συμφωνίας – πλαισίου υποχρεούνται να καταθέ− σουν εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της συμφωνίας – πλαισίου ή σε ποσοστό αυτής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 25 του π.δ. 60/2007 σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 8 του π.δ. 60/2007 μη συμπεριλαμ− βανομένου ΦΠΑ. Ο επιλεγείς οικονομικός φορέας της συμφωνίας πλαι− σίου οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας πλαισίου σε ποσοστό 1% επί της συ− νολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, ή σε ποσοστό αυτής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 25 του π.δ. 60/2007, η οποία θα αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλογικά, κατ’ έτος, σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας, σύμφωνα με το εδάφιο στ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Προκειμένου να υπογραφεί η εκτελεστική σύμβαση ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να καταθέσει πρό− σθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (π.δ. 118 /2007, Α΄150 ). 6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά τα εκάστο− τε οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Οι συμφωνίες – πλαίσιο και οι εκτελεστικές αυτών συμβάσεις αποστέλλονται για προληπτικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τις οικείες διατάξεις. Άρθρο 22Β Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί 1. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να προσφεύγουν σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

113

2. Στις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση δια− δικασίες, στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 24 παρ. 1 σημείο α΄ του π.δ. 60/2007, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποφασίζουν, πριν από την ανάθεση μιας δημόσιας σύμβασης, τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, όταν οι όροι και εν γένει οι προδι− αγραφές της σύμβασης μπορούν να καθορισθούν με ακρίβεια. Με τους ίδιους όρους, ο ηλεκτρονικός πλει− στηριασμός μπορεί να χρησιμοποιείται κατά το νέο διαγωνισμό μεταξύ των μερών μιας συμφωνίας−πλαισίου όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 παρ. 4 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση του π.δ. 60/2007, καθώς και κατά το διαγωνισμό για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για τα δυναμικά συστήματα αγορών που προβλέπει το άρθρο 27 του π.δ. 60/2007. 3. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός αφορά είτε μόνον τις τιμές, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην κατώτερη τιμή, είτε τις τιμές ή/και τις αξίες των στοιχείων των προσφορών που επισημαίνονται στη συγγραφή υπο− χρεώσεων, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 4. Όταν οι αναθέτουσες αρχές αποφασίζουν να κάνουν χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, το αναφέρουν στην προκήρυξη διαγωνισμού. Η συγγραφή υποχρεώ− σεων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις εξής πληροφο− ρίες: α) τα στοιχεία, οι αξίες των οποίων αποτελούν αντι− κείμενο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, εφόσον τα εν λόγω στοιχεία είναι προσδιορίσιμα ποσοτικώς, κατά τρόπο ώστε να εκφράζονται σε αριθμούς ή ποσοστά, β) τα ενδεχόμενα όρια των αξιών που μπορούν να υποβάλλονται, όπως αυτά προκύπτουν από τις προδια− γραφές του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς επίσης και την τιμή εκκίνησης του πλειστηριασμού, γ) τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση των προσφερόντων κατά τη διάρκεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και το χρονικό σημείο κατά το οποίο τίθενται στη διάθεσή τους, δ) τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη διε− ξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, συμπερι− λαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος του πλειστη− ριασμού, ε) τους όρους, υπό τους οποίους οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους, ιδίως τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις που, ενδεχομένως, απαι− τούνται για την υποβολή προσφορών, στ) τις κατάλληλες πληροφορίες για το χρησιμοποιού− μενο ηλεκτρονικό σύστημα, τον τρόπο και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύνδεσης, ζ) τον τρόπο αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια του πλειστηριασμού. 5. Η προσφορά γίνεται δεκτή από το ηλεκτρονικό σύ− στημα. Προσφορά διαγωνιζόμενου που δεν είναι σύμφω− νη με τους όρους του πλειστηριασμού θεωρείται απαρά− δεκτη και δεν γίνεται δεκτή στο ηλεκτρονικό σύστημα, βάσει του οποίου διενεργείται ο πλειστηριασμός. 6. Σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής του διαγω− νισμού λόγω τεχνικού προβλήματος στο ηλεκτρονικό σύστημα, μέσω του οποίου διεξάγεται ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, ο πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται σε ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιεί η αναθέτουσα αρχή στους διαγωνιζόμενους.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 95/158


114

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Η αδυναμία του διαγωνιζόμενου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό για λόγους άλλους από τους αναφερόμε− νους στο εδάφιο α΄ της παρούσας παραγράφου δεν συνιστά λόγο διακοπής, ακύρωσης ή αναβολής του ηλε− κτρονικού πλειστηριασμού. 7. Προτού προβούν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, οι αναθέτουσες αρχές διενεργούν μια πρώτη πλήρη αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με το επιλεγμένο ή τα επιλεγμένα κριτήρια ανάθεσης. Οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές προσφορές καλούνται ταυτόχρονα με τη χρήση ηλε− κτρονικών μέσων να υποβάλουν νέες τιμές ή/και νέες αξίες. Η πρόσκληση περιέχει όλες τις κατάλληλες πλη− ροφορίες για τη σύνδεσή τους σε ατομική βάση με το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα και προσδι− ορίζει την ημερομηνία και την ώρα έναρξης του ηλε− κτρονικού πλειστηριασμού. Ο ηλεκτρονικός πλειστη− ριασμός μπορεί να διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν είναι δυνατόν να αρχίζει προτού παρέλθουν δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την αποστολή των προσκλήσεων. 8. Όταν γίνεται η ανάθεση με κριτήριο την πλέον συμ− φέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η πρόσκληση συνοδεύεται από το αποτέλεσμα της πλήρους αξιολόγη− σης της προσφοράς του οικείου προσφέροντος, η οποία γίνεται σύμφωνα με τη στάθμιση που προβλέπεται στο άρθρο 20 του π.δ. 118/2007. Στην πρόσκληση αναφέρεται επίσης ο μαθηματικός τύπος, βάσει του οποίου καθορί− ζεται κατά τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, η αυτόματη κατάταξη σε συνάρτηση με τις νέες υποβαλλόμενες τιμές ή/και τις νέες αξίες. Ο μαθηματικός αυτός τύπος εκφράζει τη σχετική στάθμιση του κάθε κριτηρίου που έχει επιλεγεί για τον καθορισμό της πλέον συμφέρου− σας από οικονομική άποψη προσφοράς, όπως η στάθμι− ση αυτή αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων. Προς τούτο, οι ενδεχόμενες διακυμάνσεις («ψαλίδες») πρέπει να εκφράζονται εκ των προτέρων με συγκεκριμένες τιμές. Στην περίπτωση που επιτρέπονται εναλλακτικές προ− σφορές, πρέπει να προβλέπεται χωριστός μαθηματικός τύπος για κάθε εναλλακτική προσφορά. 9. Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν συνεχώς και αμέσως σε όλους τους προσφέροντες τις πληροφορίες εκείνες που τους δίνουν τη δυνατό− τητα να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την αντίστοιχη κατάταξή τους. Μπορούν επίσης να γνωστοποιούν και άλλες πληροφορίες σχετικά με άλλες τιμές ή αξίες που υποβάλλονται, υπό τον όρο ότι αυτό προβλέπεται στη διακήρυξη. Μπορούν ακόμη, ανά πάσα στιγμή, να ανακοινώνουν τον αριθμό των συμμετεχόντων σε κάθε φάση του πλειστηριασμού. Αντιθέτως, δεν επιτρέπεται απολύτως να γνωστοποιούν την ταυτότητα των προ− σφερόντων, κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Τη διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού μπο− ρεί να παρακολουθεί η Επιτροπή αξιολόγησης του δια− γωνισμού ή ειδική προς τούτο οριζόμενη ομάδα η οποία συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου. 10. Οι αναθέτουσες αρχές περατώνουν τον ηλεκτρο− νικό πλειστηριασμό σύμφωνα με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:

α) Επισημαίνουν, στην πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό, την ημερομηνία και την ώρα λήξης της διαδικασίας. β) Όταν δεν λαμβάνουν πλέον νέες τιμές ή νέες αξίες που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σχετικά με τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή, οι αναθέτουσες αρχές προσδιορίζουν στην πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό, την προθεσμία που θα τηρήσουν μετά την παραλαβή της τελευταίας υποβολής προτού περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό. γ) Όταν οι φάσεις του πλειστηριασμού, όπως καθο− ρίζονται στην πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηρι− ασμό, έχουν όλες πραγματοποιηθεί. Όταν οι αναθέτουσες αρχές αποφασίζουν να περατώ− σουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, σύμφωνα με το σημείο γ΄, ενδεχομένως σε συνδυασμό με το σημείο β΄, η πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό προσ− διορίζει το χρονοδιάγραμμα κάθε φάσης του πλειστη− ριασμού. 11. Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηρι− ασμού, οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τη σύμβαση σύμφωνα με το κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισμού, σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. 12. Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιτρέπεται να χρη− σιμοποιούν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό καταχρη− στικά ή κατά τρόπο που να εμποδίζει, να περιορίζει ή να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό ή να τροποποιεί το αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό έχει καθορισθεί στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Άρθρο 22Γ Το άρθρο 17 του π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελλη− νικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημο− σίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 (Α΄ 64) εφαρμόζεται και στην προμήθεια αγαθών, των οποίων η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι κατώτε− ρη των εκάστοτε ισχύοντων κοινοτικών ορίων. Άρθρο 22Δ Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις Οι διατάξεις των άρθρων 27 και 36 του π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικα− σιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 (Α΄ 64) εφαρμόζονται και για όλες τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγα− θών των οποίων η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι κα− τώτερη των εκάστοτε ισχυόντων κοινοτικών ορίων. Άρθρο 22Ε Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα Η εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών μπορεί να πραγ− ματοποιείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευ− όμενων θέσεων εργασίας, όταν η πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων εργαζομένων είναι άτομα με ειδικές

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 96/158


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ανάγκες, τα οποία λόγω της φύσης ή βαρύτητας των ειδικών αναγκών τους δεν μπορούν να ασκήσουν επαγ− γελματική δραστηριότητα υπό κανονικές συνθήκες. Στην περίπτωση αυτή, η προκήρυξη του διαγωνισμού θα πρέ− πει να μνημονεύει την παρούσα διάταξη.» Άρθρο 10 Τροποποίηση διατάξεων του ν.4013/2011 1. Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.4013/2011 (Α΄ 204) αντι− καθίσταται ως εξής: «1. Συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνι− στικότητας και Ναυτιλίας (Γενική Γραμματεία Εμπορίου) Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, με σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων, που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, με ηλεκτρονικό μέσο ή προφορικώς, μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 1Β του ν.2362/1995 (Α΄ 247) και τρίτων, με αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε όλα τα στάδια ανάθεσης και εκτέλεσής τους ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης. Η σύσταση και η λειτουργία του Μητρώου τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.2472/1997 (Α΄ 50). Για την εφαρμογή του παρόντος ως δημόσιες συμβάσεις νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 (Α΄63) και 60/2007 (Α΄64) (Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ αντί− στοιχα) οι οποίες, όμως, έχουν προϋπολογισμό ύψους ίσου ή μεγαλύτερου των χιλίων (1.000) ευρώ. Το ανωτέ− ρω ποσό μπορεί να μειώνεται με την απόφαση της πα− ραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Στον παρόντα νόμο υπάγονται και οι συμφωνίες – πλαίσιο, οι συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων, καθώς και τα δυναμικά συστήματα αγορών. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.3978/2011 (Α΄ 137), στις συμβάσεις που εξαιρούνται από το νόμο αυτόν σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 24 αυτού, καθώς και στις συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Κατά παρέκκλιση, για λόγους εθνικής ασφάλειας, τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 11, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο οριζόμενο από την κ.υ.α. της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου, που αφορούν στις ένοπλες δυνάμεις, καταχωρίζονται σε εσωτερικό διαβαθμισμένο στρατιω− τικό δίκτυο και γνωστοποιούνται στην αρμόδια, για την τήρηση και διαχείριση του Μητρώου, υπηρεσία της Γενι− κής Γραμματείας Εμπορίου της Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στην Αρχή του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι− λίας και Εθνικής Άμυνας, ρυθμίζονται ο χρόνος και ο τρόπος μεταφοράς των στοιχείων, η πρόσβαση σε αυτά, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.» 2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.4013/ 2011 προστίθεται η φράση: «Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί Σύμβουλος, Πάρε− δρος ή Δικαστικός Αντιπρόσωπος σε Γραφείο Νομικού Συμβούλου ή Δικαστικό Γραφείο της οικείας Περιφέρει− ας ή δεν μπορεί να διατεθεί για τη στελέχωση της ως

115

άνω Επιτροπής, ως μέλος, με την ιδιότητα του Προέδρου της Τριμελούς Επιτροπής Διακανονισμού Εμπορικών μισθώσεων, ορίζεται Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας με αναπληρωτή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Δικη− γορικού Συλλόγου.» 3. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 20 του ν.4013/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι προβλεπόμενες στο άρθρο 2 αρμοδιότητες ασκού− νται από την Αρχή μετά την πάροδο τριών μηνών από την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην πα− ράγραφο 3 του άρθρου 3 του παρόντος.» Άρθρο 11 Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας εμπορικών εκθέσεων Η παράγραφος 11 του άρθρου 10 του ν.2741/1999 «Ενι− αίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θε− μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 199), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.3139/2003 (Α΄ 100), αντικαθίσταται ως εξής: «11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των εμπορικών εκθέσεων και των εκθεσιακών κέντρων στο εσωτερι− κό της χώρας, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα σε περίπτωση παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων αυτών. Το ύψος των διοικητικών προστί− μων εξειδικεύεται ανάλογα με το είδος της παράβασης και μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ πεντακοσίων (500) και τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Επίσης, δύνανται να προβλέπονται οι περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας της έκθεσης και οριστικής ή προσωρινής ανάκλησης της άδειας καταλληλότητας εκθεσιακού χώρου. Με την ίδια απόφαση τίθενται προδιαγραφές, οι οποίες, πέραν του ειδικού κτιριοδομικού κανονισμού, περιλαμβάνουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις των συνθηκών πρόσβασης και τον ελάχιστο αριθμό θέσεων στάθμευσης κατ’ αντι− στοιχία προς την επιφάνεια των εκθεσιακών χώρων και καθορίζεται μεταβατική περίοδος, όχι μεγαλύτερη των τριών ετών, για τη συμμόρφωση των υφιστάμενων εκθε− σιακών κέντρων στις παραπάνω προϋποθέσεις. Με όμοια απόφαση υπαίθριες ή στεγασμένες εκθέσεις εμβαδού μικρότερου των 1.000 τ.μ. μπορούν να εξαιρούνται από την εφαρμογή μέρους των παραπάνω ρυθμίσεων.» Άρθρο 12 Κυρώσεις για παραβάσεις διατάξεων υπαίθριου εμπορίου 1. Η παρ. 1 του άρθρου 7α του ν.2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο, Λαϊκές Αγορές, κ.λπ.» (Α΄ 145), όπως αυτό προ− στέθηκε με το άρθρο 7 του ν.3190/2003 (Α΄249) και όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 1δ του άρθρου 26 του ν.3419/2005 (Α΄ 297) και με την παρ. 13 του άρθρου 12 του ν.3557/2007 (Α΄100), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Συνιστώνται Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου) στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι− λίας και στις Περιφέρειες.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 97/158


116

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

α) Κλιμάκια του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι− κότητας και Ναυτιλίας, νοούνται τα κλιμάκια ελέγχου της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς της Γενικής Γραμ− ματείας Εμπορίου κατά τα οριζόμενα στο ν.3728/2008 (Α΄258) και η ελεγκτική τους αρμοδιότητα εκτείνεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια ασκούμενη παραλλήλως και ανεξάρτητα από τα κλιμάκια που έχουν συσταθεί και λειτουργούν στις Περιφέρειες. β) Για τις Περιφέρειες τα κλιμάκια απαρτίζονται από υπαλλήλους των Kατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ του Δημο− σίου, των οικείων Περιφερειών, των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. της οικείας Περιφέρειας και των Δήμων. Τα κλιμάκια των Περιφερειών συνεργάζονται στενά με το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την αποτελεσματικότερη άσκηση του ελεγκτικού έργου και το συντονισμό της δράσης τους στο πλαίσιο χάραξης εθνικής πολιτικής ελέγχων. Προς το σκοπό αυτόν, οι Περιφέρειες συνδράμουν το Υπουργείο, μετά από γρα− πτό αίτημα του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου, είτε με τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων είτε με τη διάθε− ση ελεγκτών των κλιμακίων. Επιπλέον, οι Περιφέρειες ενημερώνουν το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι− κότητας και Ναυτιλίας, σε τακτά χρονικά διαστήματα, για τη δράση των κλιμακίων που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε αυτές, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που καθορίζεται με την απόφαση του δεύ− τερου εδαφίου της παραγράφου 4.» 2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 7α του ν.2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο, Λαϊκές Αγορές, κ.λπ.» (Α΄ 145), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρ− θρο 7 του ν.3190/2003 (Α΄ 249) και όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 1δ του άρθρου 26 του ν.3419/2005 (Α΄ 297) και με την παρ. 13 του άρθρου 12 του ν.3557/2007, αντικαθίσταται ως εξής: «α): αα) Για τα κλιμάκια του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εφαρμόζονται οι διαδικασίες συγκρότησης των κλιμακίων ελέγχου της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (ν. 3728/2008, Α΄ 258). ββ) Για τα κλιμάκια των Περιφερειών, τηρούνται στις Περιφέρειες τα αντίστοιχα μητρώα μελών των κλι− μακίων που καταρτίζονται κάθε δύο έτη με πρόταση των φορέων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η συγκρότηση των κλιμακίων στις Περιφέρειες γίνεται με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη. Ο Περιφε− ρειάρχης μπορεί, με απόφασή του, να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα συγκρότησης των κλιμακίων στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη. Η θητεία όσων μετέχουν στα κλι− μάκια της παρούσας υποπερίπτωσης είναι τριετής. Με την πάροδο της τριετίας η θητεία λήγει αυτοδικαίως και δεν επιτρέπεται παράταση αυτής. Νέος διορισμός επιτρέπεται να γίνει μόνο μετά την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της προηγούμενης θητείας.» 3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 7α του ν.2323/ 1995 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η συχνότητα ενημέ− ρωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας από τις Περιφέρειες, κατά τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1, καθώς και τα κοινοποιούμενα στοιχεία όπως, ενδεικτικά ο αριθ− μός των διενεργούμενων ελέγχων, ο τόπος ελέγχου, ο αριθμός των παραβάσεων, το είδος των παραβάσεων και οι επιβληθείσες διοικητικές κυρώσεις.»

4. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 7α του ν.2323/ 1995 (Α΄145) «Υπαίθριο Εμπόριο, Λαϊκές Αγορές, κ.λπ.», όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν.3190/2003 (Α΄ 249) και όπως τροποποιήθηκε και συμπλη− ρώθηκε με την παρ. 1δ του άρθρου 26 του ν.3419/2005 (Α΄ 297) και με την παρ. 13 του άρθρου 12 του ν.3557/2007 (Α΄ 100), καταργούνται. 5. Η περίπτωση α΄ του άρθρου 7β του ν.2323/1995 (Α΄ 145) «Υπαίθριο Εμπόριο, Λαϊκές Αγορές, κ.λπ.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν.3777/2005 (Α΄202) και όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1ε του άρθρου 26 του ν.3419/2005 (Α΄ 297) και με την παρ. 2 του άρθρου 80 του ν.3604/2007 (Α΄ 189), αντικαθίσταται ως εξής: «α) αα) Τα πρόστιμα που επιβάλλονται από τα Κλιμά− κια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σύμφωνα με το άρθρο 5, πλην της παρα− γράφου 6 αυτού και το άρθρο 7, αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό που εγγράφεται στον προϋπολογισμό της Γενι− κής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. ββ) Τα πρόστιμα που επιβάλλονται από τη Δημοτική Αστυνομία για τις παραβάσεις του άρθρου 5, πλην της παραγράφου 6 αυτού και του άρθρου 7, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων και πιστώνονται σε ειδικό κω− δικό του οικείου Δήμου στον οποίο διαπιστώθηκε και βεβαιώθηκε η παράβαση. γγ) Τα υπόλοιπα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 5, πλην της παραγράφου 6 αυτού και το άρθρο 7, εκτός αυτών που προβλέπονται στις παραπά− νω υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄, αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού πιστώνονται σε ειδικό κω− δικό που εγγράφεται στον προϋπολογισμό της οικείας Περιφέρειας στην οποία διαπιστώθηκε και βεβαιώθηκε η παράβαση. Από τα έσοδα όλων των ανωτέρω υποπεριπτώσεων καλύπτονται δαπάνες για τυχόν αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης των μελών των ανωτέρω κλιμακίων, οι οποίες χορηγούνται με τους όρους και προϋποθέσεις του ν.4024/2011 (Α΄ 226), καθώς και για τυχόν έξοδα με− τακίνησης για τις ανάγκες διενέργειας των ελέγχων.» Άρθρο 13 Τροποποίηση διατάξεων του ν.3728/2008 1. Στο τέλος της περίπτωσης θ΄ της παρ. 1 του άρ− θρου 3 του ν.3728/2008 «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258) προστίθεται η φράση «συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του άρθρου 26 του παρόντος νόμου περί κανόνων τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών». 2. Η παρ. 6 του άρθρου 26 του ν.3728/2008 (Α΄ 258) αντικαθίσταται ως εξής: «6. Στους παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 26 του ν.3728/2008, επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Ειδικού Γραμματέα, ως προϊσταμένου της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς, αυ− τοτελές χρηματικό πρόστιμο, ίσο με το 10% της αξίας των συναλλαγών, για τις οποίες δεν τέθηκε στη διάθε− ση του ελέγχου ο οικείος φάκελος τεκμηρίωσης ή δεν υποβλήθηκαν οι προβλεπόμενες στην παρ. 4 του άρθρου 26 του ν.3728/2008 καταστάσεις. Ειδικά για την περί−

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 98/158


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) πτωση που η υπόχρεη εταιρεία υπέβαλε την κατάσταση της παραγράφου 4 εκτός της τασσόμενης προθεσμίας, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη απόφαση του Ειδικού Γραμματέα, ως προϊσταμένου της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς, αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ και επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης. Το συνολικό πρόστιμο του τελευταίου εδαφίου δεν δύναται να υπερβεί τις 100.000 ευρώ.» 3. Η παρ. 7 του άρθρου 26 του ν.3728/2008 (Α΄ 258) αντικαθίσταται ως εξής: «7. Στους παραβάτες των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν.3728/2008 επιβάλλεται, με αιτιολογημέ− νη απόφαση του Ειδικού Γραμματέα, ως προϊσταμένου της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς, χρηματικό πρόστι− μο 5.000 ευρώ, πέραν των ποινικών κυρώσεων, που θα επιβάλλονται για την παράβαση των διατάξεων αυτών, όπως προβλέπονται από το άρθρο 30 του Αγορανομικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.» 4. Καταργείται η παρ. 8 του άρθρου 26 του ν.3728/ 2008 (Α΄ 258). 5. Εκκρεμείς υποθέσεις του άρθρου 26 του ν.3728/ 2008 για τις οποίες δεν έχει επιβληθεί πρόστιμο μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θα εξετάζονται και θα αντιμετωπίζονται με βάση τις ως άνω διατάξεις. Άρθρο 14 Ρυθμίσεις υπαίθριου εμπορίου και λαϊκών αγορών 1. Ο ανώτατος αριθμός των αδειών, ανά κατηγορία, που δύνανται να χορηγηθούν εντός των ορίων κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης για θέματα υπαίθριου εμπο− ρίου και λαϊκών αγορών καθορίζεται ετησίως για το επόμενο ημερολογιακό έτος, ως εξής: α) Για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με άδεια τύπου Β΄, με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Γενικού Γραμμα− τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδεται μέχρι την 30ή Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους, μετά από γνώμη των κατά τόπον αρμόδιων Δημοτικών Συμβου− λίων της Περιφέρειάς του. Η γνώμη των Δημοτικών Συμβουλίων υποβάλλεται μέχρι την 31η Οκτωβρίου του ιδίου έτους. Με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδεται χωρίς την οριζόμενη σε αυτό γνώμη. Με την ίδια απόφαση ο καθοριζόμενος αριθμός των υπό χορήγηση αδειών κα− τανέμεται, ανά κατηγορία, στους οικείους Δήμους. β) Για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με άδεια τύπου Α΄ (πώληση πρωτογενών προϊόντων γης, αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας) με απόφαση των Υπουρ− γών Εσωτερικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που εκδίδεται μέχρι τη 15η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, μετά από γνώμη του κατά τόπον αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδεται μέχρι τη 15η Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η απόφαση των αρμόδι− ων Υπουργών εκδίδεται χωρίς την οριζόμενη σε αυτό γνώμη. Η γνώμη του Γενικού Γραμματέα διατυπώνεται μετά την υποβολή σε αυτόν, μέχρι την 31η Οκτωβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, σχετικής γνώμης των κατά τόπον αρμόδιων Δημοτικών Συμβουλίων. Με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η γνώμη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω−

117

μένης Διοίκησης προς τους αρμόδιους Υπουργούς εκ− δίδεται χωρίς την οριζόμενη σε αυτό γνώμη. Οι χορηγούμενες ανά κατηγορία άδειες κατανέμονται στους Δήμους με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εκδίδεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. γ) Για τη συμμετοχή σε λαϊκές αγορές και σε λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων επαγγελματιών πωλητών ή παραγωγών, με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από γνώμη των Επιτροπών της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.2323/1995. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα εκδίδεται εντός τριάντα ημερών από την υποβολή της γνώμης του προηγούμενου εδαφίου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής της γνώμης των αρμόδιων Επι− τροπών, η απόφαση του Γενικού Γραμματέα εκδίδεται χωρίς αυτή. 2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν.2323/1995 τροποποιείται ως εξής: «Οι διαθέσιμες, ανά κατηγορία άδειες χορηγούνται με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Δημοτικού Συμ− βουλίου, σε ανέργους και δικαιούχους άσκησης των εν λόγω δραστηριοτήτων, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.3844/2010 (Α΄63). Αν ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων αδειών, εφαρμόζεται το άρθρο 13 του ν.3844/2010. Από τις χορηγούμενες σε ανέργους άδειες ικανοποι− ούνται, κατά σειρά προτεραιότητας, τα πρόσωπα των κατωτέρω κατηγοριών: α. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί, β. μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), πολύ− τεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα, γ. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν.1370/1944 (Α΄ 82), δ. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα, ε. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), γονείς ανή− λικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προ− στατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, στ. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλλινοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο, ζ. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) Έλληνες τσιγ− γάνοι ΡΟΜ που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας, η. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) άτομα απε− ξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και έχουν υποβάλει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.» Άρθρο 15 Ρυθμίσεις Γενικού Εμπορικού Μητρώου 1. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.3419/2005 τροποποι− είται ως εξής: «1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι− στικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται οι πράξεις και τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 99/158


118

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

α) των φυσικών προσώπων, β) των εμπορικών εταιριών και ενώσεων προσώπων, γ) των υποκαταστημάτων που αναφέρονται στην πε− ρίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, δ) των υποκαταστημάτων και πρακτορείων που ανα− φέρονται στις περιπτώσεις ζ΄ και η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, ε) των υποκαταστημάτων και πρακτορείων που ανα− φέρονται στην περίπτωση θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.» 2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.3419/2005 τροποποιείται ως εξής: «1. α) Η εμπορική δημοσιότητα πραγματοποιείται με: (αα) την καταχώριση, αρχική ή μεταγενέστερη, στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο και (ββ) τη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή, κατά περίπτωση, το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5, των πράξεων και στοιχείων για τα οποία επιβάλλεται υποχρέωση δημοσιότητας.» 3. Η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν.3419/2005 τροποποι− είται ως εξής: «4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω− νιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος της μεταφοράς στο Γ.Ε.ΜΗ., κατά προτεραιότητα, του περιεχομένου των Ειδικών και Νομαρχιακών Μητρώων Ανωνύμων Εταιρειών, του Κεντρικού Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών, των Μητρώων ή Βιβλίων Προσωπικών Εταιρειών και Εταιρειών Περιορι− σμένης Ευθύνης, των Μητρώων Αστικών Συνεταιρισμών και των Μητρώων Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού. Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς αυτής, κάθε καταχώριση στα Βιβλία και Μητρώα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο θεωρείται ως καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.. Σε κάθε περίπτωση, οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 οι οποίοι δεν έχουν εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. οφείλουν με αίτησή τους, να ζητήσουν την εγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλοντας τις πράξεις και τα στοιχεία που θα ορισθούν με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κατά περίπτωση, ενώ για τους λοιπούς υπόχρεους του άρθρου 1 η κατάθεση της σχετικής αίτησης καθίσταται προαιρετική. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρωθεί η καταχώριση κατά το προηγούμενο εδάφιο. Οι υπη− ρεσίες καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορούν να ελέγχουν τα στοιχεία που μεταφέρονται ή καταχωρίζονται σύμ− φωνα με τα προηγούμενα εδάφια και να καλούν τους υπόχρεους να προβαίνουν στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις και συμπληρώσεις. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα− γωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς κατά το πρώτο εδάφιο της πα− ραγράφου αυτής, ορίζεται η παύση της αρμοδιότητας κάθε άλλου φορέα, για την τήρηση των Βιβλίων και Μητρώων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.»

Άρθρο 16 Κατάργηση των θυγατρικών εταιριών της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι θυ− γατρικές εταιρίες της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕ− ΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΛΚΑ Α.Ε.), «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΙΛΛΟΜΑΖΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία» (ΕΛΚΕΑ Α.Ε.), «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΟΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΚΕΓ Α.Ε.), «ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τε− χνολογίας και Σχεδιασμού, Ανώνυμος Εταιρία» και οι θυγατρικές αυτής «Εξωτερικές Υπηρεσίες Πρόληψης και Προστασίας Ε.Π.Ε.» (ΕΞΥΠΠ ΕΛ.ΚΕ.ΔΕ.) και το «Κέντρο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΛΚΕΔΕ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» (ΚΕΚ−ΕΛΚΕΔΕ Ε.Π.Ε.), καθώς και η «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία», λύονται αυτοδικαίως και τίθενται σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα, τα καταστατικά τους, τον α.ν. 2190/1920 ως ισχύει και τις λοιπές κείμενες διατάξεις. 2. Οι σκοποί των εν λόγω εταιριών, όπως προκύπτουν από τις ως άνω διατάξεις και τα καταστατικά τους, αποτελούν εφεξής αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μι− κρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμμα− τείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΑΑΝ). Στην ίδια Διεύθυνση ανατίθεται η διαχείριση των εκτελούμενων από τους υπό κατάργηση φορείς δράσεων των επιχει− ρησιακών προγραμμάτων, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 3. Με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι− λίας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μπορεί οι αρμοδιότητες της ως άνω Δι− εύθυνσης να επαναπροσδιορίζονται και να αναδιαρθρώ− νονται τα τμήματά της με συγχώνευση ή διάσπαση των υφιστάμενων ή με τη δημιουργία νέων και να καθορίζο− νται ή να ανακαθορίζονται οι αρμοδιότητές τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η κατανομή των παραπάνω αρμοδιοτήτων στην ως άνω Διεύθυνση μετα− ξύ των τμημάτων της γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 4. Μετά τη λήξη της εκκαθάρισης, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται οι ως άνω εταιρείες με την επωνυμία τους ή με το διακριτικό τους τίτλο, νοείται η Διεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανά− πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 5. Η εκκαθάριση των ως άνω εταιριών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η ημερομηνία αυτή παρατείνεται για εξαιρετικό λόγο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι− λίας. Ομοίως με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ορίζονται οι εκκαθα− ριστές των ανωτέρω εταιρειών, εάν δεν έχουν ορισθεί μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τους με από− λυτη πλειοψηφία. Οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, εντός της οποίας θα έπρεπε οι Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων να έχουν ορίσει τους εκκαθαριστές.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews100/158


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω− νιστικότητας και Ναυτιλίας, μετά από αιτιολογημένη αίτηση των εκκαθαριστών στην οποία αποτυπώνονται οι ανάγκες των υπό εκκαθάριση εταιριών, καθορίζεται το προσωπικό, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) υπαλλήλους ανά εταιρία, το οποίο θα διατεθεί αποκλει− στικά για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, χωρίς αίτησή του, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στις υπό εκκαθάριση εταιρίες, έως την αποπεράτωση των εργασιών της εκκαθάρισης αυτών. Οι αποδοχές των υπαλλήλων αυτών βαρύνουν τον προ− ϋπολογισμό του φορέα από τον οποίο αποσπώνται. 7. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, το προϊόν της εκκαθαρίσεώς τους διανέμεται στους μετόχους τους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό τους κεφάλαιο. Η αναλογούσα στον ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. ως μέτοχο περιουσία, περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών. 8. Οι εκκρεμείς δίκες των υπό εκκαθάριση εταιριών συ− νεχίζονται μέχρι τη λήξη της εκκαθάρισης, χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, από τους εκκαθαριστές τους. Μετά τη λήξη της εκκαθάρισης, εφαρμόζεται το τρίτο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 65 του ν.4002/2011 (Α΄ 180). 9. Υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων από τις υπό εκ− καθάριση εταιρίες λύονται αυτοδίκαια εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να παρατείνεται η μίσθωση για έναν (1) ακόμη μήνα και για μία μόνο φορά. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λύση των μισθώσεων. 10. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αίρονται αυτοδίκαια οι αποσπάσεις και παύουν να ισχύουν οι οργανικές και μη θέσεις του πάσης φύσεως προσωπικού που υπηρετεί στις ως άνω εταιρίες. 11. Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή των ως άνω εταιρι− ών, υποχρεούνται μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος να υποβάλουν στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι− κότητας και Ναυτιλίας: (α) Αναλυτική κατάσταση των εκκρεμών και των πε− ρατωμένων δικαστικών υποθέσεων που χειρίστηκαν, η οποία προσυπογράφεται για την ακρίβειά της από τον προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας του φορέα, εφόσον υπάρχει, διαφορετικά υπογράφεται μόνο από τον ίδιο το δικηγόρο με έμμισθη εντολή. Στην πιο πάνω κατάσταση για τις εκκρεμείς υποθέσεις γίνεται λε− πτομερής μνεία του διαδικαστικού σταδίου στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση και η ημερομηνία της επόμενης διαδικαστικής πράξης. (β) Πλήρεις φακέλους των παραπάνω εκκρεμών και περατωμένων υποθέσεων με ακριβή αντίγραφα των δικογράφων, εισηγητικών εκθέσεων, δικαστικών απο− φάσεων και των εγγράφων αποδείξεως. 12. Οι ως άνω δικηγόροι με έμμισθη εντολή έχουν επι− πλέον υποχρέωση να υποβάλουν τα παραπάνω στοιχεία και για τις υποθέσεις των οποίων ο χειρισμός ανατέθηκε σε δικηγόρους που δεν αμείβονταν με πάγια αντιμισθία, εφόσον τα στοιχεία έχουν περιέλθει σε αυτούς. Σε αντί− θετη περίπτωση πρέπει να φροντίσουν να συλλέξουν τα στοιχεία αυτά και στη συνέχεια να τα υποβάλουν, σύμφωνα με τα πιο πάνω.

119

13. Σε περίπτωση που υφίσταται χρηματοδοτική μί− σθωση ακινήτου συναφθείσα από μία εκ των ανωτέρω εταιρειών το Ελληνικό Δημόσιο υποκαθίσταται αυτοδι− καίως στην υφιστάμενη σύμβαση από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. Η διαχείριση των εν λόγω συμβά− σεων γίνεται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. 14. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω− νιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να ρυθμίζονται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και διαδικασία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Άρθρο 17 Ρυθμίσεις για τη συγχώνευση των εταιρειών ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. και ΕΤΕΑΝ Α.Ε. 1. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαί− δευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της υπό απορ− ρόφηση εταιρείας ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. και οι δικηγόροι που απασχολούνται σε αυτή με σχέση έμμισθης εντολής μεταφέρονται από 1.1.2012 στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε. με τις ίδιες σχέσεις εργασίας. Για το μεταφερόμενο στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε. προσωπικό δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν.4024/2011, δεν ισχύει καμία ρήτρα επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας και εφαρμόζεται σε αυτό ο κανονισμός του προσωπι− κού της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και οι μισθολογικές διατάξεις του ν.4024/2011. Προσωπικό που μεταφέρεται στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε. κατά τα ανωτέρω και το οποίο με βάση τον Κανονι− σμό Λειτουργίας, το Οργανόγραμμα και το επιχειρησια− κό σχέδιο της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. κρίνεται ως πλεονάζον για το έργο της, μεταφέρεται με απόφαση του εποπτεύοντος την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Υπουργού έως την ολοκλήρωση της απορρόφησης της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. κατόπιν εισηγήσεως του Δ.Σ. της τελευταίας στο προ− σωπικό των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με τις ίδιες σχέσεις εργασίας. Η υπηρεσιακή, βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση αυτών ρυθμίζονται από τις διατάξεις που διέπουν τους φορείς στους οποίους εντάσσονται. Το υπόλοιπο προσωπικό της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και συγκε− κριμένα το προσωπικό κατηγορίας Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης μεταφέρεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ− τιλίας από 1.1.2012 με τις ίδιες σχέσεις εργασίας στο προσωπικό των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργεί− ου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πλην της ΕΤΕΑΝ Α.Ε., χωρίς εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν.4024/2011. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν στους φορείς υποδοχής κενές οργα− νικές θέσεις αντίστοιχής κατηγορίας, κλάδου και ειδι− κότητας, για τις οποίες οι μεταφερόμενοι να κατέχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, αυτοί μεταφέρονται σε προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες συνιστώνται για το σκοπό αυτόν. Προσωπικό που μεταφέρεται σύμφωνα με το προη− γούμενο εδάφιο και το οποίο με βάση τους Κανονισμούς Λειτουργίας και τα Επιχειρησιακά Σχέδια των φορέων υποδοχής κρίνεται ως πλεονάζον τίθεται σε εφεδρεία και εφαρμόζεται το άρθρο 37 παρ. 7 του ν.3986/2011 (Α΄152). Ο προσδιορισμός γίνεται με απόφαση του οργά− νου διοίκησης του φορέα υποδοχής μετά από εισήγηση

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 101/158


120

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

της αρμόδιας για το προσωπικό Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ή υπηρεσίας του φορέα υποδοχής. Οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 7 του άρθρου 37 του ν.3986/2011 (Α΄152), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4024/2011 (Α΄226) έχουν και εν προκειμένω εφαρμογή. Η υπηρεσιακή, βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση αυτών ρυθμίζεται από τους κανονισμούς του προσωπικού των φορέων υποδοχής στους οποίους εντάσσονται και τις διατάξεις που τους διέπουν. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι− στικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την μεταφορά του προσωπικού στους εποπτευόμενους φορείς. Το άρθρο 3 της απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανά− πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθμό 4507/3.11.2011 (Β΄ 2542) καταργείται. 2. Οι αρμοδιότητες της υπό απορρόφηση εταιρείας ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Βι− ομηχανίας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται αρμοδιότητες της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. αυτές νοούνται στο εξής ως αρμοδιότητες της Γενικής Γραμ− ματείας Βιομηχανίας. Τυχόν εκτελούμενα από την υπό απορρόφηση ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. προγράμματα και δράσεις μεταφέρονται στη Διεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επι− χειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, στην οποία και παραδίδεται όλος ο απαραίτητος υλικός και άυλος εξοπλισμός για τη διαχείρισή τους. Η παράδοση αυτή θα γίνει με πρωτόκολλο παραλα− βής−παράδοσης με επιμέλεια και ευθύνη του Διοικητι− κού Συμβουλίου της υπό συγχώνευση με απορρόφηση ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Για το σκοπό αυτόν αμελλητί η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. με απόφασή της θα διαθέσει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. τέσσερα (4) άτομα κατη− γορίας Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από το προσωπικό της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. που μεταφέρθηκε σε αυτή. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα− γωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί τα συγκεκριμένα προγράμματα και δράσεις να εκχωρούνται σε άλλους φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου. 3. Η συγχώνευση με απορρόφηση της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. κατά τα οριζόμενα στην απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνι− στικότητας και Ναυτιλίας με αριθμό 4507/3.11.2011 (Β΄ 2542) γίνεται με δημόσιο συμβόλαιο και απαλλάσσε− ται από κάθε φόρο ή επιβάρυνση. Στο συμβόλαιο της απορρόφησης περιλαμβάνεται σε παράρτημα απογρα− φή της περιουσίας της απορροφούμενης εταιρείας, η οποία κατά το άρθρο 5 της απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθμό 4507/3.11.2011 (Β΄ 2542) περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της απορροφούμενης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξο− μοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε εκκρεμείς δίκες της απορροφούμενης εταιρείας συνεχίζονται από το Δημόσιο χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή αυτών λόγω της συγχώνευσης. Το άρθρο 4 της απόφασης των Υπουργών Οικονομικών

και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθμό 4507/ 3.11.2011 (Β΄ 2542) καταργείται. 4. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω− νιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες και διαδικασίες για την εφαρ− μογή του παρόντος άρθρου. Άρθρο 18 Ρυθμίσεις για τη συγχώνευση των εταιριών ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., ΕΚΕΠΥ Α.Ε. και ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε. 1. Οι υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων των εταιρειών ΕΚΕΠΥ Α.Ε. και ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε. λύονται αυτοδικαίως με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης δια απορροφήσεως με την εταιρεία ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., και πάντως με την παρέλευση της προθεσμίας, η οποία προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 63 του ν.4002/2011 (Α΄180). Μέχρι την ολοκλή− ρωση της συγχώνευσης, τα Διοικητικά Συμβούλια των ως άνω εταιρειών εξακολουθούν να λειτουργούν με την υφιστάμενη σύνθεσή τους, κατά παρέκκλιση των διατά− ξεων του άρθρου 14 παρ.1 του ν.3965/2011 (Α΄113). 2. Για το μεταφερόμενο προσωπικό στην ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., για την αυτοδίκαιη μεταφορά του οποίου θα εκδοθεί διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα− γωνιστικότητας και Ναυτιλίας εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν.4024/2011, δεν ισχύει καμία ρήτρα επιχειρησιακής συλλογικής σύμ− βασης εργασίας των υπό απορρόφηση εταιρειών και εφαρμόζεται σε αυτό ο κανονισμός του προσωπικού της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και οι μισθολογικές διατάξεις του ν.4024/2011. Άρθρο 19 Απόσχιση του κλάδου πιστοποίησης και εργαστηρίων της ΕΛΟΤ Α.Ε. και εισφορά της στην ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. 1. Μέσα σε τρεις μήνες από την ολοκλήρωση της προ− βλεπόμενης στο άρθρο 63 του ν.4002/2011 συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιριών ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε. και ΕΚΕΠΥ Α.Ε. από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., ο κλάδος Πιστοποίησης και Εργαστηρίων της ανώνυμης εταιρίας «Ελληνικός Οργα− νισμός Τυποποίησης Α.Ε.» (ΕΛΟΤ Α.Ε.), που περιλαμβάνει τη Διεύθυνση Πιστοποίησης, τη Διεύθυνση Εργαστηρί− ων, τα εργαστήρια χαμηλής τάσης, ηλεκτρικών καλω− δίων, παιδικών παιχνιδιών και πολυμερών και ελαστι− κών, καθώς και το σύστημα πιστοποίησης, καθιέρωσης και απονομής Σημάτων και Πιστοποιητικών Ποιότητας και Συμμόρφωσης, με το σύνολο του εξοπλισμού τους αποσχίζεται από την εταιρία ΕΛΟΤ Α.Ε. και εισφέρεται στην εταιρία «Ανώνυμη εταιρία βιομηχανικής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και εργαστηριακών δοκιμών, πιστοποίησης και ποιότητας» (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.), που θα προέλθει από την ως άνω συγχώνευση. Η απόσχιση και εισφορά του ως άνω κλάδου διενεργείται, ύστερα από αποτίμησή του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 9 του α.ν. 2190/1920 και αφού προηγηθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. για ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, με παραίτηση των παλαιών μετόχων από την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και διάθεσης των εκδοθησομένων μετοχών στην ΕΛΟΤ Α.Ε.. Για την ως άνω απόσχιση εφαρμόζο− νται οι διατάξεις του παρόντος, των καταστατικών των εταιριών ΕΛΟΤ Α.Ε. και ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και αναλογικά οι

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 102/158


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) διατάξεις των άρθρων 69−78 του α.ν. 2190/1920. Όσα σήματα συμμόρφωσης−ποιότητας της ΕΛΟΤ Α.Ε. φέ− ρουν στοιχεία του διακριτικού τίτλου της ΕΛΟΤ Α.Ε., εν μέρει ή στο σύνολό τους, δεν αποτελούν στοιχεία του εισφερόμενου κλάδου και δεν εισφέρονται. 2. Με την εισφορά του ως άνω κλάδου στην πιο πάνω εταιρεία επέρχεται καθολική διαδοχή σε όλες τις έν− νομες σχέσεις, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρε− ώσεις της ΕΛΟΤ Α.Ε. σε σχέση με τον εισφερόμενο κλάδο. Η απορροφούσα εταιρία ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου του ως άνω κλάδου της εισφέρουσας εταιρίας και υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμιά άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώμα− τα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της εισφέρουσας εταιρίας που αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο. 3. Οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και το προσωπικό με σχέση έμμισθης εντολής της εταιρίας ΕΛΟΤ Α.Ε. που υπη− ρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στον εισφερόμενο κλάδο μπορούν να ζητήσουν την ένταξη τους στο προσωπικό της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., μετά από αίτηση και αξιολόγησή τους, αποδεχόμενοι τους κατά περίπτωση όρους βαθμολογικής και μισθολογικής τακτοποίησης, που θα γνωστοποιηθούν μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση αυτού του νόμου από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.. Η σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, υποβάλλεται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.. Όσοι αξιολογούνται θετικά οφείλουν να καταθέσουν δήλωση αποδοχής των κατά περίπτωση βαθμολογικών και μισθολογικών όρων της ένταξής τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέ− ντε ημερών από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίη− σης της εταιρίας. Το προσωπικό αυτό που αποδέχεται τους όρους ένταξης μεταφέρεται αυτοδίκαια μαζί με τον εισφερόμενο κλάδο στην ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και αποτελεί προσωπικό της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. με τους όρους εργασί− ας που έχει αποδεχθεί. Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. δεν βαρύνεται με οικονομικές υποχρεώσεις, που απορρέουν από την προηγούμενη απασχόληση του παραπάνω προσωπικού στην ΕΛΟΤ Α.Ε.. Το προσωπικό που δεν θα εκδηλώσει ενδιαφέρον ή δεν θα ενταχθεί στην ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. με την παραπάνω διαδικασία παραμένει στην ΕΛΟΤ Α.Ε. και διατίθεται σε άλλες υπηρεσίες αυτής. 4. Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, επιβάρυνση ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με την απόσχιση και εισφορά του κλάδου, τη μεταβίβαση και μεταγραφή κάθε εμπράγματου δικαιώματος, την τυχόν προκύπτου− σα υπεραξία και τυχόν αφορολόγητα ή φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο αποθεματικά που μεταφέρονται στην εταιρεία ως μέρος του κλάδου. Κατ’ εξαίρεση των οριζό− μενων στο προηγούμενο εδάφιο, δε θίγεται η εφαρμογή των διατάξεων περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων (άρθρα 17 επ. του ν.1676/1986, Α΄ 204). 5. Τα δικαιώματα του συμβολαιογράφου για τη συμβο− λαιογραφική πράξη απόσχισης και εισφοράς του κλάδου ορίζονται στο πάγιο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ και δεν οφείλονται αναλογικά δικαιώματα. 6. Από την ολοκλήρωση της απόσχισης και σε κάθε περίπτωση το αργότερο την 30ή Ιουνίου 2012 καταρ− γούνται οι διατάξεις που αφορούν την καθιέρωση και

121

απονομή σημάτων και πιστοποιητικών ποιότητας και συμμόρφωσης από την ΕΛΟΤ Α.Ε. και ιδίως οι διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφοι 5,6,7 και 8 και του άρθρου 3 παρ. 1 περιπτώσεις ε΄ και στ΄ του ν.372/1976. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ− τιλίας μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτού του άρθρου αναφορικά με τους όρους και τη διαδικασία της απόσχισης και εισφοράς του ως άνω κλάδου, τη μεταφορά και την ένταξη του προσωπικού, την καθιέρωση και απονομή σημάτων και πιστοποιητικών ποιότητας και συμμόρφωσης από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κα− ταργείται, αφότου ίσχυσε, η παρ. 6 του άρθρου 63 του ν.4002/2011 (Α΄ 180). 8. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 63 του ν.4002/2011 (Α΄180) αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως εξής: «Αν μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας που προ− βλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 δεν έχει ολοκληρωθεί η συγχώνευση, οι παραπάνω εταιρίες λύονται αυτοδικαίως και τίθενται σε εκκαθάριση.» Άρθρο 20 Ρυθμίσεις για «ΕΤΕΑΝ Α.Ε» και «ν. 3894/2010» 1. Στο άρθρο έβδομο του ν.3912/2011 (Α΄ 17) το υπάρχον κείμενο αριθμείται ως παράγραφος 1 και προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής: «2. Σε δάνεια και πιστώσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο συνεπένδυσης κεφαλαίων, που προέρχονται από προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και κεφαλαίων που προέρχονται από πιστωτικά ιδρύματα, δεν επιβάλλεται η εισφορά του ν.128/1975 (Α΄ 178) στο μέρος των κεφαλαίων που προέρχονται από τα συγχρη− ματοδοτούμενα από την Ε.Ε. προγράμματα. Η παρούσα διάταξη αφορά και δάνεια και πιστώσεις που χορηγήθη− καν στo πλαίσιο λειτουργίας της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε..» 2. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής, που αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 16 του ν.3894/2010 (Α΄ 204), ορίζεται σε 0,5% του συνολικού κόστους της επέν− δυσης. Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και όσες επενδύ− σεις έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3894/ 2010, καθώς και όσες εκκρεμούν προς αξιολόγηση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Άρθρο 21 1. Για τους οφειλέτες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλι− σης, οι οποίοι δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης προηγούμε− νων ρυθμίσεων, παρέχονται οι εξής δυνατότητες, εφό− σον αυτοί υποβάλουν σχετική αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα δημοσίευσης του παρόντος και κα− ταβάλλουν ανελλιπώς τις, από 1.1.2012 και εφεξής, τρέ− χουσες ασφαλιστικές εισφορές: α) Υπαγωγή των οφειλών τους σε καθεστώς προσωρι− νού διακανονισμού κατά τις διατάξεις της παραγράφου Α1 του άρθρου 48 του ν.3943/2011, με έκπτωση 40% επί των πρόσθετων τελών της κεφαλαιοποιημένης την 31.12.2011 οφειλής τους.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews103/158


122

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Αν η σχετική αίτηση υπαγωγής υποβληθεί μετά την ως άνω ημερομηνία δε θα παρέχεται η έκπτωση του 40% επί των πρόσθετων τελών της κεφαλαιοποιημένης την 31.12.2011 οφειλής. Η ανωτέρω έκπτωση παρέχεται επί των πρόσθετων τελών της κεφαλαιοποιημένης την 31.12.2010 οφειλής και στους οφειλέτες που έχουν ήδη υπαχθεί, είτε στη ρύθμιση του άρθρου 48 του ν.3943/2011 είτε στη ρύθμιση της παρ. 17 του άρθρου 20 του ν.4019/2011 (Α΄216) και είναι συνεπείς με τους όρους της ρύθμισης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 48 του ν.3943/2011, με εξαίρεση τα οριζόμενα στην παρά− γραφο Α2. β) Κεφαλαιοποίηση της μέχρι 31.12.2011 οφειλής τους και καταβολή της κατά τις εξής διακρίσεις, σε ισόποσες μηνιαίες ή διμηνιαίες, κατά περίπτωση, δόσεις με τις αντίστοιχες εκπτώσεις επί των κάθε είδους προσαυξή− σεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων: αα) εφάπαξ ή έως και έξι (6) δόσεις με έκπτωση πο− σοστού εκατό τοις εκατό (100%) και ββ) από επτά (7) έως και δέκα (10) δόσεις με έκπτωση ποσοστού εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%). Η εφάπαξ καταβολή και η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται υποχρεωτικά έως την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από το μήνα δημοσίευσης του παρόντος. Μη καταβολή δύο (2) συνεχόμενων δόσεων συνεπά− γεται έκπτωση από την παρούσα ρύθμιση. Η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης αναστέλλεται έως την 31.12.2012 για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση. Οι παράγραφοι 6 και 7 της περίπτωσης Α΄ του άρθρου 48 του ν.3943/2011 εφαρμόζονται αναλογικά και στην παρούσα ρύθμιση. Η διάταξη της περίπτωσης αυτής εφαρμόζεται και σε όσους έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση και είναι συνεπείς στην καταβολή των δόσεων, κατόπιν αιτήσεώς τους. γ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 48 του ν.3943/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Για τις επιχειρήσεις της παραγράφου 5ε του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, που θα υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος ή που έχουν υπαχθεί σε καθε− στώς ρύθμισης προηγούμενων διατάξεων και είναι συ− νεπείς με τους όρους αυτών, θα χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη λογαρια− σμών Δημοσίου Έργου, με παρακράτηση το ποσό δύο (2) μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης, εφόσον το έργο για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό δεν οφείλει τρέχουσες ή καθυστερούμενες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής του έργου θα παρακρατείται πλέον των δύο (2) δόσεων και η συνολική οφειλή του έργου. Τα ανωτέρω θα ισχύουν για τα αποδεικτικά ασφα− λιστικής ενημερότητας που θα χορηγηθούν μέχρι τις 31.12.2012 και εφόσον δεν πρόκειται για είσπραξη τελικού λογαριασμού Δημοσίου Έργου.» δ) Για την αναστολή των αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης, ασφαλιστικά ενήμερος θεωρείται ο οφειλέτης, ο οποίος υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις ισχύουσες διατάξεις ρύθμισης των οφειλών του και κα− ταβάλει την πρώτη δόση. 2. Στα αρμόδια όργανα της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν.3863/2010 (Α΄115), για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς

τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, παρέχεται η αρμο− διότητα της επανένταξης των οφειλετών σε καθεστώς ρύθμισης, στην οποία είχαν υπαχθεί και δεν τήρησαν τον όρο της εμπρόθεσμης καταβολής των δόσεων της ρύθμισης ή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών, με την προϋπόθεση της καταβολής αυτών, καθώς και των αναλογούντων πρόσθετων τελών της εκπρόθεσμης κα− ταβολής τους. Ειδικά για τους οφειλέτες που απώλεσαν το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισης, στην οποία είχαν υπαχθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφόσον δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης με νεότερες διατάξεις ρυθμίσεων, δύναται να επανεντα− χθούν σε αυτή, με την προϋπόθεση της καταβολής του συνόλου των απαιτητών δόσεων της ρύθμισης και των απαιτητών τρεχουσών εισφορών, καθώς και των αναλο− γούντων πρόσθετων τελών της εκπρόθεσμης καταβολής τους. Όπου στο παρόν άρθρο στα άρθρα 53 έως 60 του ν.3863/2010, στο άρθρο 48 του ν.3943/2011 και στην παρ. 17 του άρθρου 20 του ν.4019/2011 αναφέρεται ο όρος «ασφαλιστικές εισφορές», νοούνται οι πάσης φύσεως οφειλές ιδίως πόροι, ιατρόσημο και αγγελιόσημο, όπου αναφέρεται ο όρος «πρόσθετα τέλη» νοούνται τα πρό− σθετα τέλη, οι προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις από την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών. 3. Επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένοι, οι οποίοι, μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.2256/1994 (Α΄ 196), είτε δέχθηκαν τρομοκρατική επίθεση και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από αυτή είτε έχουν ή είχαν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που επλήγησαν από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές, και οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορούν, αφού υποβάλουν αντίστοιχη αίτηση στους ανωτέρω ΦΚΑ μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου, να υπαχθούν: α) Είτε στις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.2256/1994 (Α΄196), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφόσον δεν έχουν ποτέ στο παρελθόν υπαχθεί σε αυτές. Η αναστο− λή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.2256/ 1994 αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας υποβο− λής της αίτησης. β) Είτε στον προσωρινό διακανονισμό της περίπτωσης Α΄ του άρθρου 48 του ν.3943/2011, με την κεφαλαιοποίη− ση της έως την 31.12.2011 οφειλής τους και την καταβολή ποσοστού 20% επί των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφο− ρών. Ειδικά για την περίπτωση αυτή, δεν εφαρμόζεται ο περιορισμός του ποσοστού του 1,25% της περίπτωσης i και η παράγραφος 4 του ανωτέρω άρθρου. Άρθρο 22 1. Στο τέλος του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄136) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Χρόνος τέλεσης του αδικήματος των παραγράφων 1 και 2 για όσους οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές άνω των 150.000 ευρώ είναι το χρονικό διάστημα από την παρέλευση του μηνός από τότε που οι ασφαλιστικές εισφορές κατέστησαν απαιτητές μέχρι τη συμπλήρω− ση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της κατά περίπτωση προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής. Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από αίτηση του Δι− οικητή του ΙΚΑ προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 104/158


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) έδρας του, που συνοδεύεται υποχρεωτικά από πίνακα των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, συμπερι− λαμβανομένων των κάθε είδους πρόσθετων τελών ή προσαυξήσεων. Η πράξη μπορεί να κριθεί ατιμώρητη, εάν το ποσό που οφείλεται εξοφληθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθμό.» 2. Προκειμένου περί οφειλομένων ασφαλιστικών ει− σφορών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ήδη ληξιπρόθεσμων κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου, τα ποινικά αδικήματα της παραγράφου 1, τελούνται με τη συνέχιση της μη καταβολής τους μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. Άρθρο 23 Η περίπτωση γ΄ της παρ. 11 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (Α΄ 152) αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της ως εξής: «γ) Εξαιρούνται της ανωτέρω εισφοράς όσοι απο− στρατεύθηκαν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας ή έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργα− σιακής σχέσης, πλην εκείνων που συνταξιοδοτούνται από ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Επί− σης εξαιρούνται της ανωτέρω εισφοράς και οι συντα− ξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το Εξωιδρυματικό Επίδομα ή το Επίδομα απολύτου Αναπη− ρίας του άρθρου 42 του ν.1140/1981 (Α΄ 68), όπως ισχύει, και της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.2084/1992 (Α΄ 165) ή το επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) ή πρόκειται για θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων, καθώς και ορφανικές οικογένειες αυτών.» Άρθρο 24 Η παρ. 10 του άρθρου τρίτου του ν.3845/2010 (Α΄ 65) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως ακολούθως: «10. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας, που προβλέπονται από οποια− δήποτε γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης, για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους όλων των Φορέων Κύριας Ασφάλισης, με εξαίρεση τους συνταξιούχους του Ο.Γ.Α., χορηγούνται εφόσον ο δικαι− ούχος έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας και το ύψος τους καθορίζεται ως εξής: α) Το επίδομα εορτής Χριστουγέννων, στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ. β) Το επίδομα εορτής Πάσχα, στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ. γ) Το επίδομα αδείας, στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ. Ειδικά για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν σύντα− ξη γήρατος ή αναπηρίας ή λόγω θανάτου, το ποσό της οποίας είναι μικρότερο των τετρακοσίων (400) ευρώ, τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας, δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερα των ποσών που ελάμβαναν με βάση τις προϊσχύουσες του ν.3845/2010 διατάξεις. Τα ανωτέρω επιδόματα αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για όλους τους Φορείς Κοινω− νικής Ασφάλισης και το Δημόσιο, κατά ενιαίο ποσοστό,

123

έπειτα από οικονομική μελέτη που εκπονείται από τη Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραμ− ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εφόσον το επι− τρέπουν οι οικονομικές δυνατότητες των ταμείων και η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.» Άρθρο 25 1. Μετά το τέλος του πέμπτου εδαφίου της παρα− γράφου 1 και μετά το τέλος του τετάρτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.4024/2011 (Α΄ 226), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Επίσης εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης: α) οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.3232/2004, αλλά συνταξιοδοτήθηκαν σύμφωνα με άλλες διατάξεις, β) οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, των οποίων απο− δεδειγμένα η αναπηρία, όπως αυτή προσδιορίζεται στο ν.612/1977 (Α΄ 164) και στο άρθρο 42 του ν.1140/1981 (Α΄ 68), όπως αυτοί έχουν συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύουν, επήλθε μετά τη συνταξιοδότησή τους.» 2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν.4024/2011, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Επίσης εξαιρούνται της μείωσης που προβλέπεται στην περίπτωση α΄, οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να συνταξι− οδοτηθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.3075/2002 και του άρθρου 3 του ν.3513/2006 (Α΄ 265), αλλά συνταξιοδοτήθηκαν σύμφωνα με άλλες διατάξεις, καθώς και οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, των οποίων αποδεδειγμένα η αναπηρία, όπως αυτή προσδιορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3075/2002 και του άρθρου 3 του ν.3513/2006 (Α΄ 265), όπως αυτοί έχουν συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύουν, επήλθε μετά τη συνταξιοδότησή τους.» Άρθρο 26 1. Η παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.3863/2010 αντικαθί− σταται ως εξής: «α) Η ειδική αποζημίωση που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 10 του άρθρου 6 του ν.2556/1997 όπως ισχύει, καθορίζεται ως εξής: Ι) Για τους ιατρούς των υγειονομικών επιτροπών, για κάθε κρινόμενο περιστατικό για το οποίο εκδίδεται ορι− στική γνωμάτευση, σε εννέα (9) ευρώ για τον Πρόεδρο και έξι (6) ευρώ για κάθε μέλος. Για την κατ΄ οίκον εξέταση περιστατικών αναπηρίας, η ειδική αποζημίωση ανέρχεται σε ποσό ίσο με το τριπλάσιο της ως άνω αμοιβής. Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 2,5 ευρώ ανά περιστατικό που εξετάζεται εκτός έδρας του εξεταστού ιατρού. ΙΙ) Για τους εισηγητές ιατρούς των υγειονομικών επι− τροπών, στο ποσό των τριών (3) ευρώ ανά περίπτωση. Η ως άνω ειδική αποζημίωση των περιπτώσεων Ι΄ και ΙΙ΄ καταβάλλεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 21 του ν.4024/2011 (Α΄ 226) και μέχρι του ποσού των οκτακοσίων (800) ευρώ μηνιαίως. β) Η ειδική αποζημίωση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 6 του ν.2556/1997 όπως ισχύει, καταβάλλεται στους ιατρούς της Επιτρο− πής Δειγματοληπτικού Ελέγχου των Γνωματεύσεων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 105/158


124

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

21 του ν.4024/2011 (Α΄ 226) και η οποία δεν υπερβαίνει τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 του ίδιου νόμου. γ) Για τους γραμματείς των υγειονομικών επιτροπών καταβάλλεται αποζημίωση δύο (2) ευρώ για κάθε κρι− νόμενο περιστατικό για το οποίο εκδίδεται οριστική γνωμάτευση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.4024/2011 (Α΄ 226) και η οποία δεν υπερβαίνει τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 του ίδιου νόμου. δ) Οι ως άνω αποζημιώσεις καταβάλλονται από το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. ε) Για τις παρεχόμενες από τις Υγειονομικές Επι− τρο− πές υπηρεσίες κρίσης αναπηρίας αποδίδεται στο ΙΚΑ− ΕΤΑΜ από όλους τους ΦΚΑ και το Δημόσιο το ποσό που ορίζεται στη Φ40021/26407/205/2006 (Β΄ 1829) υπουργική απόφαση.» 2. Το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, για τις ανάγκες του Κέντρου Πιστο− ποίησης Αναπηρίας, μπορεί να συμβάλλεται με ιδιώτες ιατρούς, ύστερα από εκδήλωση ενδιαφέροντος και βά− σει κριτηρίων επιλογής που καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος. Οι συμβαλλόμενοι ιατροί αμείβονται από το αποδι− δόμενο στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ποσό, όπως ορίζεται στην παρ.5 του άρθρου 6 του ν.3863/2010, ως εξής: α) Ιατροί πρόεδροι ή μέλη υγειονομικών επιτροπών με το ποσό των εννέα (9) ευρώ για κάθε κρινόμενο περι− στατικό για το οποίο εκδίδεται οριστική γνωμάτευση. Τα κρινόμενα περιστατικά ανά ιατρό δεν μπορούν να υπερβαίνουν μηνιαίως τα εκατόν πενήντα (150) ευρώ. β) Ιατροί που διενεργούν προέλεγχο των ιατρικών δικαιολογητικών των προς εξέταση περιπτώσεων με το ποσό των τεσσάρων (4) ευρώ για κάθε περίπτωση. Οι εξεταζόμενες ανά ιατρό περιπτώσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν μηνιαίως τις τριακόσιες (300). Οι εν λόγω ιατροί πρόεδροι ή μέλη υγειονομικών επι− τροπών δεν μπορούν να διενεργούν προέλεγχο των ιατρικών δικαιολογητικών και αντίστροφα. Στις περιπτώσεις που δεν αποδίδεται στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ το ποσό που ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.3863/2010 όπως ίσχύει, η αμοιβή των ιδιωτών ιατρών καταβάλλεται από το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. Άρθρο 27 1. Σε περίπτωση λήξης της σύμβασης μίσθωσης, εκ− μετάλλευσης ή άλλης συναφούς σύμβασης ορισμένου χρόνου ακινήτου που ανήκει σε ΦΚΑ ή καταγγελίας των συμβάσεων αυτών από τον ΦΚΑ για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπου του αντισυμβαλλόμενου ή από τον ίδιο τον αντισυμβαλλόμενο, ο ΦΚΑ έχει τη δυνατότητα, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δι− οικητικού του Συμβουλίου, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών, να καταρτίζει χωρίς διαγωνισμό, συμβάσεις παραχώρησης της χρήσης ή εκμετάλλευσης των παραπάνω ακινήτων του έναντι μειωμένου, σε σχέση με το προηγούμενο, ή συμβολι− κού ανταλλάγματος, διάρκειας μέχρι ενός κατ’ ανώτατο όριο έτους, με σκοπό τη διατήρηση της μισθωτικής και επιχειρηματικής αξίας των ακινήτων και των θέσεων εργασίας μέχρι την κατάρτιση νέας σύμβασης, εφόσον προκηρυχθεί διαγωνισμός για τη σύναψη νέας σύμβασης εντός δύο μηνών από τη λήξη ή την καταγγελία της σύμβασης και ειδικά στην περίπτωση της λήξης της σύμ− βασης ορισμένου χρόνου, έχει προηγηθεί τουλάχιστον

έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία λήξης της σύμβασης προκήρυξη για τη σύναψη νέας σύμβασης. Συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων μεταξύ Φορέων Κοινω− νικής Ασφάλισης και Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. μπορούν να συναφθούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης χωρίς να προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, εφαρμό− ζονται οι διατάξεις του π.δ. 715/1979 (Α΄212), του π.δ. 34/1995 (Α΄34), του ν.2741/1999 (Α΄199) και του άρθρου 79 του ν.3996/2011 (Α΄170). 2. Στο όγδοο εδάφιο της παραγράφου 19 του άρθρου 7 του ν.2741/1999 (Α΄199), όπως προστέθηκε με την πα− ράγραφο 3 του άρθρου 79 του ν.3996/2011 (Α΄170) μετά τη φράση «με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,» προστίθεται η φράση «που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.». Άρθρο 28 1. Tα τρία πρώτα εδάφια του άρθρου 7 του ν.3863/ 2010 (Α΄ 115), αντικαθίστανται από τότε που ίσχυσαν ως εξής: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που εκδίδεται ύστε− ρα από γνώμη Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και στην οποία συμμετέχει υποχρεωτικά εκπρόσωπος που υποδεικνύεται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑΜεΑ) προκαθορίζεται με εκατοστιαία αναλογία για όλους τους Ασφαλιστικούς Φορείς και το Δημόσιο σε Ενι− αίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας το ποσοστό αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή πνευματική εξασθένηση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και οι υποτροπές αυτών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η σύνθεση των μελών της επιτροπής και η συγκρό− τησή της. Η ανωτέρω Ειδική Επιστημονική Επιτροπή καθορίζει επίσης και τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3846/2010 (Α΄ 66). Ο Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Αναπηρίας αναθεω− ρείται κάθε φορά, ύστερα από πρόταση της Διεύθυνσης Αναπηρίας του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ύστερα από γνώμη της Ειδικής Επιστημο− νικής Επιτροπής του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.» 2. Μετά την παρ.1 του άρθρου 7 του ν.3863/2010 προ− στίθεται παράγραφος 2 ως εξής: « 2. Όπου στις διατάξεις του ν.3863/2010 ή οποιουδή− ποτε άλλου νόμου αναφέρεται ο Ενιαίος Κανονισμός Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας ή ο Κανονισμός Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας νοείται ο Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.» Άρθρο 29 1. Στο τέλος της παρ.12 του άρθρου 28 του ν.3918/2011 (Α΄ 31) όπως συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 106/158


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 6.12.2011 (Α΄ 262) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι ιατροί των ενταχθέντων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Φορέων, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί− στου χρόνου, μπορούν να παρέχουν ιατρική περίθαλψη στους ασφαλισμένους του Οργανισμού και στα ιδιωτικά τους ιατρεία μετά τη λήξη του ωραρίου εργασίας τους από 1.1.2012. Η αμοιβή, ο τρόπος και κάθε λεπτομέρεια καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.» 2.α) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν.3918/2011 (Α΄31) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Έως την ολοκλήρωση του Οργανισμού και τη λειτουρ− γία Υπηρεσίας Προμηθειών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δια− γωνισμοί προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών διενεργού− νται από το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Μέχρι την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση του Οργανισμού, το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ είναι η αρμόδια αρχή για την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών που εκκρεμούν.» β) Οι κατά τα ανωτέρω πράξεις του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ που διενεργήθηκαν από 2.9.2011 έως τη δημοσίευση του πα− ρόντος θεωρούνται έγκυρες. 3. Έως τις 31.12.2013, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, στο πλαίσιο των αρμοδιο− τήτων της, παρέχει τις υπηρεσίες της και στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατόπιν πρότασης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και αποφάσεως του Διοικητή του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. Άρθρο 30 1. Τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και οι Δικηγόροι που υπηρετούν με οποιαδήποτε έννομη σχέση στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και στους λοιπούς εντασσόμε− νους στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Φορείς εκπροσωπούν τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενώπιον των Δικαστικών Αρχών. 2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν.2556/1997 (Α΄ 270) εφαρμόζεται και στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. 3. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. απαλλάσσεται από κάθε άμεσο ή έμ− μεσο φόρο, τέλος, δασμό ή εισφορά υπέρ του Δημο− σίου, καθώς και από τα δικαστικά τέλη και έχει όλες ανεξαίρετα τις ατέλειες και τα δικαστικά, διοικητικά και οικονομικά προνόμια που ισχύουν κάθε φορά για το Δημόσιο. Άρθρο 31 Η περίπτωση Γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.3918/ 2011 (Α΄ 31), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 72 του ν.3984/2011 (Α΄ 150), αντικαθίσταται ως εξής: «Γ. Σε κάθε νομό της χώρας συνιστάται μια Περιφε− ρειακή Διεύθυνση. Κατ’ εξαίρεση, στο Νομό Θεσσαλονίκης συνιστώνται τρεις (3) Περιφερειακές Διευθύνσεις και στο Νομό Ατ− τικής επτά (7) Περιφερειακές Διευθύνσεις. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης και Αγοράς Υπηρεσιών Υγεί− ας και εντάσσονται στη διοικητική δομή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως αυτή θα καθοριστεί με τον Οργανισμό της παρα− γράφου 5 του άρθρου 17. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι Διευθύνσεις αυτές αποτελούν Περιφερειακές Υπηρε−

125

σίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η έδρα των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις διαρθρώνονται στα παρακάτω Τμήματα: α) Τμήμα Παροχών Ασθένειας. β) Τμήμα Λογιστηρίου. γ) Τμήμα Φαρμακευτικής. δ) Τμήμα Γραμματείας. Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι η αναγνώριση, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής των εξόδων όλων των υφιστάμενων Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ο έλεγχος της φαρμακευτικής δαπάνης των παρόχων υγείας και παρακολούθησης τήρησης της φαρμακευτι− κής νομοθεσίας των συμβεβλημένων φαρμακοποιών. Για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συνιστώνται σε όλη τη χώρα Αποκεντρωμένα Γραφεία Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων, υπαγόμενα στις αντί− στοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις. Με απόφαση του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Οργανισμού, καθορίζονται η έδρα τους, οι αρμοδιότητες, καθώς και η έναρξη λειτουργίας τους, ύστερα από συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέ− σεων (στέγαση, στελέχωση, εξοπλισμός κ.λπ.).» Άρθρο 32 Λοιπές ρυθμίσεις 1. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 195 του ν.4001/2011 (Α΄179) αντικαθίσταται από τότε που ισχύει ως εξής: «(γ) τα άρθρα 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 του ν.2773/1999 καταργούνται. Επίσης καταργείται το άρθρο 29 αυτού πλην της παραγράφου 6, η οποία εξακολουθεί να ισχύει αντικαθιστάμενη ως ακολούθως: «Τα τιμολόγια προμήθειας της ΔΕΗ Α.Ε. για τη χαμηλή τάση μέχρι την 30.6.2013 εγκρίνονται, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι οποίες δύνανται να έχουν αναδρομική ισχύ.» 2. Η προβλεπόμενη από την παρ. 7 του άρθρου 5 του ν.3907/2011 (Α΄ 7) προθεσμία παρατείνεται κατά έξι μή− νες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.4024/2011 καταργείται από τότε που ίσχυσε. 4. Δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν.4024/2011 (Α΄ 226) οι υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορι− σμένου χρόνου που κατέχουν θέση ιπτάμενων χειριστών αεροσκαφών και ελικοπτέρων στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ ή σε Ν.Π.Δ.Δ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο− μικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία ισχύει αναδρομικά από 1.11.2011, καθορίζονται οι αποδοχές του προσωπικού του προη− γούμενου εδαφίου. 5. Στο τέλος της διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 20 του ν.4024/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η ωριαία αμοιβή για εργασία πέραν του πενθημέρου για το φυλακτικό προσωπικό και το προσωπικό κα− θαριότητας των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, της Εθνικής Πινακοθήκης−Ίδρυμα Αλεξάνδρου Σούτζου, του Λαογρα− φικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας του Μου− σείου Λαϊκής Τέχνης και του ΚΕΛΕΣ καθορίζεται ίση με την αμοιβή της παρ. 3 περίπτωση γ΄ υποπεριπτώσεις αα΄

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 107/158


126

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

και ββ΄ του άρθρου 20 του ν.4024/2011. Με την ως άνω κοινή υπουργική απόφαση μπορεί επίσης να καθορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω η καταβολή αμοιβής για την πέραν του πενθημέρου εργασία, που παρείχε το ως άνω προσωπικό κατά το διάστημα από τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ52 α/122886/19.12.2011 απόφασης (Β΄ 2883) μέχρι και την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρούσας. Η προκαλούμενη δαπάνη για τις ως άνω πέραν του πενθημέρου αμοιβές βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ταμείου Αρχαιολο− γικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και καταβάλλεται από αυτό.» 6. Στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.4024/2011 (Α΄226) μετά το εδάφιο 8 προστίθεται εδάφιο 9 ως εξής: «9. Για τις μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Σ.Υ.Κ.Κ.Α.) και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) οι δαπάνες αποζημί− ωσης για υπερωριακή εργασία και η αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια εκάστου έτους δύνανται να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους με την προϋπόθεση ότι είχαν προβλε− φθεί οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν και δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή τους.» Άρθρο 33 Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 1. Στους σχολικούς συμβούλους που επιλέγονται και τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Β΄ Κεφα− λαίου του ν.3848/2010, εφόσον δεν διαθέτουν το βαθμό Α΄ που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν.4024/2011 (Α΄ 226), απονέμεται ο βαθμός αυτός για το χρόνο άσκησης της θητείας τους, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη− σκευμάτων. 2.α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 και στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (Α΄ 71) η λέξη «τριών» αντικαθίσταται από τη λέξη «δύο». Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, ύστερα από τη φρά− ση «Ο τρίτος» προστίθεται η φράση «και ο τέταρτος» και η λέξη «μοριοδοτείται» αντικαθίσταται από τη λέξη «μοριοδοτούνται». β) Από το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν.3848/2010 απαλείφεται η φράση «Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 4 για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς,». γ) Oι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτε− ροβάθμιας εκπαίδευσης που διορίστηκαν το έτος 2010 δύνανται κατά το σχολικό έτος 2011−2012 να υποβά− λουν αίτηση μετάθεσης εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κατά παρέκκλιση της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45). 3. α) ΄Υστερα από το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (Α΄195) προστίθενται τα εξής: «Έως τη συγκρότηση του Συμβουλίου της Αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, αν ο

Πρόεδρος της Α.ΔΙ.Π. ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί το αρχαιότερο μέλος της Ολο− μέλειας που είναι καθηγητής Πανεπιστημίου. Έως την ανάδειξη του γενικού διευθυντή, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Πρόεδρος της Αρχής ή ο αναπληρωτής του.» β) Στις εξαιρέσεις της υποπαραγράφου 1α του άρθρου 33 του ν.4024/2011 (Α΄226) υπάγονται, από την έναρξη ισχύος του ν.4024/2011, και οι κενές οργανικές θέσεις της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). 4.Το εδάφιο β΄ του άρθρου 13 του ν.2174/1993 (Α΄ 210), αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Οργανισμός διαλύεται μόνο σε περίπτωση αδυναμί− ας εκπλήρωσης των σκοπών του, είτε με κοινή συμφω− νία των συμβαλλομένων είτε με καταγγελία ενός από αυτούς. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα απορρέοντα ή σχετιζόμενα με τη διάλυσή του.» Άρθρο 34 Πληρωμή οφειλών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 1.α. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέω− ση να χρηματοδοτήσει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέχρι του ποσού του ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη μέρους των υφιστάμενων κατά την 31.12.2011 οφειλών του Οργανισμού προς τα φαρμακεία και λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρε− σιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια κ.λπ.). β. Ως υφιστάμενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτω− ση παραστατικά στοιχεία μέχρι την 31.10.2011. 2. Οι ανωτέρω οφειλές εξοφλούνται άμεσα, με την έκδοση σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) εφόσον παρασχεθεί έκπτωση επί της συναλλακτι− κής αξίας (αξία παραστατικού στοιχείου προ Φ.Π.Α., η οποία προκειμένου περί οφειλών προς τα φαρμακεία ορίζεται σε ποσοστό 3,5% επί της αξίας των χορηγη− θέντων φαρμάκων με προσκόμιση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πι− στωτικών τιμολογίων, β) εφόσον οι δικαιούχοι παραιτηθούν από οποιαδήπο− τε άλλη αξίωση συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας. 3. Η αποδοχή της ρύθμισης από τους δικαιούχους συ− ντελείται με την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του δικαιούχου − παρόχου που κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ερ− γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινω− νικής Αλληλεγγύης καθορίζονται το ποσοστό έκπτωσης που παρέχουν οι λοιποί (πλην φαρμακοποιών) πάροχοι υπηρεσιών υγείας και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λε− πτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Άρθρο 35 Λοιπές ρυθμίσεις 1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 62 του ν.2214/1994 (Α΄ 75) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 108/158


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) «Η απόφαση αυτή μπορεί να καταλαμβάνει και τα δάνεια που έχουν συνομολογηθεί πριν την έκδοση αυ− τής.» 2. Μέχρι την πλήρη λειτουργία της προβλεπόμενης στο άρθρο 23 του ν.4002/2011 (Α΄ 180) Υπηρεσίας μπο− ρεί να συγκροτείται το Τμήμα Α΄ και να λειτουργεί αυτοτελώς. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου Επιτελείου, δύναται να εξαιρεθεί από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 33 και 34 του ν.4024/ 2011 πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, που ανήκει στις κατηγορίες ΔΕ Τεχνικών Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων, ΔΕ Τεχνικού, ΔΕ Τεχνι− κών Αεροσκαφών, ΔΕ Τεχνικών και ΠΕ Μηχανικών. Ο αριθμός των εξαιρουμένων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 10 εργαζόμενους. Κριτήρια για την εφαρμογή της εξαίρεσης αποτελούν η σπουδαιότητα της ειδικότητας του εργαζόμενου για τις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και η κτηθείσα εμπειρία του για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων. 4. Ειδικά για τους υπαλλήλους της παρ. 2 του άρθρου 149 του ν.3566/2007, οι περιορισμοί του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν.3986/ 2011, δεν μπορεί να συνεπάγονται τη μείωση του αριθμού των υπαλλή− λων, πέραν των 360 για το έτος 2012 και πέραν των 300 μέχρι και το 2015. 5. Η φράση που προστέθηκε στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν.2238/1994, με την παρ. 5 του άρθρου 24 περίπτωση α΄ του ν.3867/2010, καταργείται. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από την 1.1.2012 και εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώνται από την ημερομηνία αυτή και μετά. Άρθρο 36 Τροποποίηση του ν.3758/2009 για τις «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις» 1. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.3758/2009 (Α΄ 68) προστίθενται τα ακόλουθα: «Η τηλεφωνική επικοινωνία από την Εταιρεία για την ενημέρωση του οφειλέτη για ληξιπρόθεσμη απαίτηση επιτρέπεται να πραγματοποιείται μετά την πάροδο δέκα ημερών από την ημέρα που αυτή κατέστη ληξιπρόθεσμη, από τις 9:00 έως 20:00 και μόνο τις εργάσιμες ημέρες. Οι δανειστές παρέχουν στις Εταιρείες μόνο τα αναγκαία για την επικοινωνία στοιχεία των οφειλετών. Οι Εταιρεί− ες χρησιμοποιούν τα δεδομένα των οφειλετών για τους σκοπούς, για τους οποίους διαβιβάσθηκαν τα δεδομένα από τον δανειστή σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, καθώς και για την υπεράσπιση δικαιώματός τους ενώπιον των δικαστηρίων ή άλλης δημόσιας αρχής. Απαγορεύεται στις Εταιρείες η διαβίβαση των στοιχείων σε τρίτους, με ή χωρίς αντάλλαγμα, καθώς και η χρήση τους για άλλους σκοπούς. Ως τρίτοι, κατά την έννοια του πα− ρόντος νόμου, θεωρούνται και οι θυγατρικές εταιρείες των Εταιρειών. Πρόσβαση στα δεδομένα έχουν η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του παρόντος νόμου, άλλες δημόσιες αρχές και οι δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της άσκησης των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων τους. Οι διατάξεις του άρ−

127

θρου 10 του ν.2472/1997 (Α΄ 50) για το απόρρητο και την ασφάλεια της επεξεργασίας εφαρμόζονται αναλόγως στα αρχεία που περιέχουν δεδομένα οφειλετών που είναι νομικά πρόσωπα.» 2. Στο άρθρο 6 του ν.3758/2009 προστίθενται παρά− γραφοι 7 και 8 ως ακολούθως: «7. Οι Εταιρείες τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία όλων των τηλεφωνικών επι− κοινωνιών προς τον οφειλέτη, και ειδικότερα η ημερο− μηνία, η ώρα και η οφειλή για την οποία έγινε η επικοι− νωνία. Κατά την έναρξη της επικοινωνίας ο οφειλέτης ενημερώνεται για την καταγραφή των ανωτέρω στοι− χείων και τη διάρκεια τήρησής τους. Τα στοιχεία αυτά καταστρέφονται μετά την πάροδο ενός έτους από την τελευταία επικοινωνία, εκτός αν αιτηθεί τη διατήρησή τους ο οφειλέτης για τα στοιχεία που τον αφορούν ή η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του παρόντος νόμου. Τα ανω− τέρω στοιχεία απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε σκοπό πέραν του ελέγχου της εκτέλε− σης της σύμβασης από τον δανειστή, της τήρησης των διατάξεων του παρόντος νόμου και της υπεράσπισης δικαιώματος των Εταιρειών ενώπιον των δικαστηρίων. Οι Εταιρείες οφείλουν να παρέχουν, μετά από αίτηση του οφειλέτη ή μετά από αίτημα της Γενικής Γραμμα− τείας Καταναλωτή για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, εντός δέκα ημερών και χωρίς επιβάρυνση αντίγρα− φο με τα στοιχεία των τηλεφωνικών επικοινωνιών που αφορούν στο συγκεκριμένο οφειλέτη. Υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο ζ΄ του ν.2472/1997 του αρχείου της παρούσας παραγράφου ορίζεται η Εταιρεία, η οποία απαλλάσσε− ται από την υποχρέωση γνωστοποίησης του άρθρου 6 του ν.2472/1997. 8. Οι φορείς παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσι− ών διαθέσιμων στο κοινό, οφείλουν, εφόσον τα τηρούν για το σκοπό της χρέωσης των υπηρεσιών τους, να χορηγούν χωρίς επιβάρυνση στον οφειλέτη ή για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, και εντός δέκα ημερών από την ημερομη− νία υποβολής της αίτησης, κατάσταση με τα συναφή δεδομένα κίνησης των τηλεφωνικών συνδέσεων, καθώς και τα αναγνωριστικά στοιχεία της ταυτότητας του συνδρομητή της τηλεφωνικής σύνδεσης από την οποία πραγματοποιήθηκε η επικοινωνία με τον οφειλέτη προ− κειμένου να ελεγχθεί καταγγελία για παραβίαση των διατάξεων του παρόντος νόμου.» 3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 8 του ν.3758/ 2009 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «2. Οι Εταιρείες καταγράφουν υποχρεωτικώς το περιεχόμενο κάθε τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον οφειλέτη. Το περιεχόμενο της καταγραφής δεν επι− τρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε βάρος του οφειλέτη, δικαστικώς ή εξωδίκως, και διατηρείται από τις Εται− ρείες υποχρεωτικώς για ένα έτος από την πραγματο− ποίηση της επικοινωνίας. Με την πάροδο του έτους η καταγραφή καταστρέφεται εκτός αν τη διατήρησή της αιτηθεί ο οφειλέτης ή μετά από καταγγελία αυτού η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Κατά την έναρξη της επικοινωνίας ενημερώνεται ο οφειλέτης για την κατα− γραφή της συνομιλίας, τη διάρκεια τήρησής της και ότι η καταγραφή γίνεται για τη διασφάλιση των δικών

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 109/158


128

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

του δικαιωμάτων και μόνο. Οι Εταιρείες υποχρεούνται να χορηγούν ηλεκτρονικά αντίγραφα των καταγεγραμ− μένων επικοινωνιών με τους οφειλέτες στον ίδιο τον οφειλέτη για τα δεδομένα που τον αφορούν ή στη Γε− νική Γραμματεία Καταναλωτή στο πλαίσιο του ελέγχου σχετικών καταγγελιών ή αυτεπάγγελτου ελέγχου των Εταιρειών μέσα σε δέκα ημέρες από τότε που θα τους ζητηθεί. Υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο ζ΄ του ν.2472/1997 του αρχείου της παρούσας παραγράφου ορίζεται η Εταιρεία, η οποία απαλλάσσεται από την υποχρέωση γνωστοποίησης του άρθρου 6 του ν.2472/1997. 3. Η καταγραφή της παραγράφου 2 επιτρέπεται, όταν οι Εταιρείες προβαίνουν, στο πλαίσιο ανάθεσης από τους δανειστές, σε ρύθμιση ή διακανονισμό οφειλής, μετά από ενημέρωση του οφειλέτη, να χρησιμοποιη− θεί για το σκοπό παροχής αποδεικτικών στοιχείων της πραγματοποιηθείσας εμπορικής συναλλαγής. Στην περί− πτωση αυτή οι Εταιρείες υποχρεούνται να κοινοποιούν εντός δέκα ημερών στον οφειλέτη πρακτικό του διακα− νονισμού. Δεν επιτρέπεται η κατά τον παραπάνω τρόπο σύναψη ρύθμισης ή διακανονισμού που επιδεινώνει τη θέση του οφειλέτη. Η επικοινωνία με τον οφειλέτη και ο διακανονισμός με αυτόν δεν οδηγούν σε αναγνώριση της οφειλής εκ μέρους του οφειλέτη.»

4. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.3758/2009 προστίθεται μετά τη φράση «του παρόντος» η φράση «ή σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα» και στο τέταρτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου μετά τη φράση «των Εταιρειών» η φράση «ή των άλλων προσώπων». Στο τέλος του άρθρου 9 του ν.3857/2009 προστίθεται παράγραφος 6 που έχει ως εξής: «6. Οι διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 8 εφαρμόζονται και για τους δανειστές όταν προβαίνουν σε επαναλαμ− βανόμενη ενημέρωση των οφειλετών για τις ληξιπρό− θεσμες οφειλές τους.» 5. Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.3758/2009 μετά τη φράση «σε βάρος των Εταιρειών» προστίθεται η φράση «και των δανειστών» και στο τέλος της παραγράφου προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «Ειδικά για τις παραβιάσεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 4, της παραγράφου 7 του άρθρου 6 και της παραγράφου 2 του άρθρου 8 από τις οποίες θίγεται το δικαίωμα στην προστασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων αρμόδια είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για το ύψος του προστίμου εφαρμόζεται η παρούσα παράγραφος.» 6. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 αρχίζει μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από τη δη− μοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 110/158


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

129

Άρθρο 37 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευ− σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορί− ζεται διαφορετικά από τις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2012 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 111/158


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Πειραιάς, 27 Ιανουαρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ

ΤΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΥ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Η

ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ

ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ

(INTRASTAT)

Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει ότι, βάσει του Κανονισμού της Ε.Ε. 638/2004,

άρθρο 10 τα στατιστικά κατώφλια τα οποία θα ισχύουν από 1/1/2012 έως 31/12/2012 διαμορφώνονται ως εξής:

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΕΤΟΥΣ ΑΦΙΞΕΙΣ 115.000 €

2012

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 90.000 €

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 112/158


ΑΔΑ: ΒΟΖΛΧ-ΧΨ0 \\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F03 OIKONOMIKA\F03_2012\F3_1_Μεταστεγάσεις σε ιδιότκτητα κτίρια.doc

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.3/1/ 2914

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Όλα τα ΚΕΠ (με παράκληση να Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα τη διαβιβάσουν στις οικείες FAX: 213 131 3173 Διοικητικές υπηρεσίες) Πληροφορίες: Κ. Καπαρός, Αλ. Παβέλη, Αλ. Μάντεση ΚΟΙΝ: Τηλέφωνο: 213 131 3172, -174, Υπουργείο Εσωτερικών/Γενική 105 Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης E – mail: k.kaparos@ydmed.gov.gr Σταδίου 27

ΘΕΜΑ: «Μείωση δαπάνης μισθωμάτων για τη στέγαση των ΚΕΠ» Είναι γνωστό ότι οι επικρατούσες δημοσιονομικές συνθήκες, επιβάλλουν επιτακτικά την ανάγκη περιστολής των δαπανών των φορέων του Δημοσίου οι οποίες επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεδομένου ότι σημαντική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού προκύπτει και από τα μισθώματα που καταβάλλονται για τη στέγαση των φορέων και των Υπηρεσιών του Δημοσίου, πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μείωση και της δαπάνης αυτής. Από στοιχεία που διαθέτει η υπηρεσία μας προκύπτει ότι παρά τις οδηγίες μας για τη μεταστέγαση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε ιδιόκτητους χώρους, (Εγκύκλιος αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.5/ 29 /3849/16-2-2011) των οικείων Δήμων, αριθμός ΚΕΠ εξακολουθεί να στεγάζεται σε μισθωμένα ακίνητα. Σημειώνεται ότι κατά το έτος 2011 εγκρίθηκαν από τις υπηρεσίες του Υπουργείου μας και ολοκληρώθηκαν πενήντα (50) μεταστεγάσεις ΚΕΠ από μισθωμένους σε ιδιόκτητους χώρους. Στο

πλαίσιο

περιορισμού

των

δαπανών

που

καταβάλλονται

για

μισθώματα παρακαλούνται οι Δήμοι, οργανικές μονάδες των οποίων αποτελούν τα ΚΕΠ, να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να μεταστεγάσουν τα ΚΕΠ σε ιδιόκτητους χώρους. Κατά την άποψή μας η προσπάθεια αυτή μπορεί να 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 113/158


ΑΔΑ: ΒΟΖΛΧ-ΧΨ0 \\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F03 OIKONOMIKA\F03_2012\F3_1_Μεταστεγάσεις σε ιδιότκτητα κτίρια.doc

αποδώσει, δεδομένου ότι με την ενοποίηση των Δήμων με το ν. 3852/2010, και την συνεπακόλουθη αναδιάταξη των υπηρεσιών τους θα έχει αυξηθεί η δυνατότητα εξεύρεσης διαθέσιμων χώρων στέγασης. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ανεύρεση ιδιόκτητων χώρων σκόπιμο είναι να ζητείται η συνεργασία των οικείων στην περιοχή δημόσιων υπηρεσιών για τη διερεύνηση της δυνατότητας παραχώρησης χώρου για τη στέγαση του προς μετεγκατάσταση ΚΕΠ και στις περιπτώσεις που ούτε αυτό είναι δυνατό, πρέπει τουλάχιστον να καταβληθεί προσπάθεια για την εύρεση καταστημάτων στέγασης των ΚΕΠ με όσο το δυνατόν χαμηλότερο μίσθωμα. Κατά την άποψή μας οι Δήμοι πρέπει να επαναδιαπραγματευτούν περαιτέρω τα μισθώματα στέγασης των ΚΕΠ, ανεξάρτητα και πέρα από τις μειώσεις που έχουν πρόσφατα επιτευχθεί ή να αναζητήσουν χώρους με χαμηλότερο μίσθωμα, ώστε στις περιπτώσεις που τα μισθώματα παραμένουν υψηλά για τα σημερινά δεδομένα να επιτευχθεί και περαιτέρω μείωση αυτών. Υπενθυμίζουμε ότι οι μεταστεγάσεις των ΚΕΠ πραγματοποιούνται κατόπιν ενημέρωσης και έγκρισης της υπηρεσίας μας και ο στόχος της μείωσης των δαπανών για μισθώματα, είναι προφανώς εύλογος, προσαρμοσμένος στην ισχύουσα δημοσιονομική πολιτική και επομένως αποδεκτός. Βεβαίως όμως πρέπει να πληρούνται και ορισμένες προϋποθέσεις προκειμένου η υπηρεσία μας να εγκρίνει τη μεταστέγαση. Βασική προϋπόθεση είναι να εκπληρώνεται ο σκοπός για τον οποίο ιδρύθηκαν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, δηλαδή η εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε μέριμνα ώστε, μέσω της μεταστέγασης του ΚΕΠ: - Να επιτυγχάνεται ορθή γεωγραφική διασπορά των ΚΕΠ του οικείου Δήμου, προϋπόθεση η οποία αποτελεί άλλωστε βασικό κριτήριο για τη σύσταση περισσότερων του ενός ΚΕΠ στον ίδιο ΟΤΑ και - Να τηρούνται οι προδιαγραφές στέγασης των δημοσίων υπηρεσιών, να διασφαλίζονται δηλαδή οι προβλεπόμενες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζομένους και το συναλλασσόμενο κοινό. Για παράδειγμα

να

εξασφαλίζεται

η

τήρηση

των

προδιαγραφών

προσβασιμότητας ΑμεΑ βάσει του ισχύοντος ΓΟΚ, καθώς και η κατάλληλη διαμόρφωση για την υποδοχή και εξυπηρέτηση κοινού.

2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 114/158


ΑΔΑ: ΒΟΖΛΧ-ΧΨ0 \\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F03 OIKONOMIKA\F03_2012\F3_1_Μεταστεγάσεις σε ιδιότκτητα κτίρια.doc

Ενόψει δυνατότητα

των

ανωτέρω

μεταστέγασης,

σε

περίπτωση

παρακαλούμε

κατά

να

την

οποία

αποσταλεί

υφίσταται

σχετικό

αίτημα

μεταστέγασης σύμφωνα με τις πάγιες οδηγίες της υπηρεσίας μας (Εγκύκλιοι αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.5/ 29 /3849/16-2-2011 και ΔΟΛΚΕΠ/Φ.5/5/4028/ 14-22007). Η υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και πληροφορία.

Ο Υφυπουργός

Ντ. Ρόβλιας

Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Υφυπουργού 3. Γραφείο κας Γενικής Γραμματέως 4. Γεν. Δ/νση Δ/κης Οργάνωσης και Διαδικασιών 5. Δ/νση Οικονομικού

3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 115/158


ΑΔΑ: ΒΟΖΚΛ-ΖΒΖ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙO ΔΡΓΑ΢ΙΑ΢ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ΢ Α΢ΦΑΛΙ΢Η΢ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ Α΢ΦΑΛΙ΢ΔΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/Ν΢Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ΢ Α΢ΦΑΛΙ΢Η΢ Γ/Ν΢Η ΚΤΡΙΑ΢ Α΢Φ/΢Η΢ ΜΙ΢ΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ A΄ ΣΑΥ. Γ/Ν΢Η : Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚΑ΢ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ΢-ΣΗΛΔΦΩΝΑ :

Αζήλα, 31 /1/2012 Αξηζ. Πξωη. Φ.80000/32277/2099

ΠΡΟ΢: Όινπο ηνπο Αζθαιηζηηθνύο Οξγαληζκνύο αξκνδηόηεηαο Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο & Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.

Γ. Παηνύλα, Δ. Βξέθνπ (Κύξηα Αζθάιηζε) 210 - 3368124 Δ. Ράπηε(Κύξηα Αζθάιηζε Απηναπαζρνινύκελσλ) 210 - 3368109 Μ. Βνγηαηδόγινπ (Δπηθνπξηθή Αζθάιηζε) 210 – 3368151 E.΢πύξνπ (Πξόλνηα) 210 - 3368159

ΚΟΙΝ: Γεληθό Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο Γεληθή Γηεύζπλζε Μηζζώλ Γ/λζε 50ε Δθθαζάξηζεο, Διέγρνπ & Δληνιήο Πιεξσκήο Απνδνρώλ Τκήκα Α΄ Κάληγγνο 29 Τ.Κ. 101 10 Αζήλα

ΘΔΜΑ:«Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηωλ κηζζνδνηνύκελωλ κε ην λέν κηζζνιόγην (λ.4024/2011) ππαιιήιωλ πνπ δελ ππάγνληαη ζην αζθαιηζηηθό-ζπληαμηνδνηηθό θαζεζηώο ηνπ δεκνζίνπ νύηε ζπληαμηνδνηνύληαη κε ηηο δεκνζηνϋπαιιειηθέο δηαηάμεηο.» Σαο γλσξίδνπκε όηη, ζην ΦΔΚ Α΄, 226/27.10.2011δεκνζηεύηεθε ν λ. 4024 «Σπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιόγην-βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015». Με ην άξζξν 1 ηνπ αλσηέξσ λόκνπ ξπζκίδνληαη ζεκαληηθά ζπληαμηνδνηηθά ζέκαηα γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, νη νπνίνη κηζζνδνηνύληαη κε ην λέν κηζζνιόγην (λ.4024/2011). Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ επηκέξνπο ξπζκίζεσλ παξέρνπκε ηηο αθόινπζεο νδεγίεο: Α. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 πεξ. α΄, γ΄ θαη ζη΄ ηνπ λ. 4024/2011 (ΦΔΚ 226, Α΄) πξνβιέπεηαη όηη, ε ζύληαμε ησλ πξνζώπσλ πνπ εληάζζνληαη ζην κηζζνιόγην ηνπ Γεπηέξνπ Κεθαιαίνπ εμαθνινπζεί λα ππνινγίδεηαη κέρξη 31.12.2015 κε βάζε ηηο ζπληάμηκεο απνδνρέο ηνπο, όπωο απηέο είραλ δηακνξθωζεί θαηά ηελ πξνεγνύκελε ηεο WEEKLY TAXnews 116/158

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ΑΔΑ: ΒΟΖΚΛ-ΖΒΖ έλαξμεο ηζρύνο ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ παξόληνο λόκνπ, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.3986/2011 (ΦΔΚ 152, Α΄) θαη σο βάζε ππνινγηζκνύ ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ γηα θύξηα ζύληαμε, επηθνπξηθή αζθάιηζε, πξόλνηα θαη πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε απνηεινύλ νη ζπληάμηκεο απνδνρέο ηνπο, όπσο είραλ δηακνξθσζεί ηελ 31.10.2011. Τα αλσηέξσ, ζύκθσλα κε ηε ξεηή δηαηύπσζε ηεο παξ. 11 ηνπ ίδηνπ σο άλσ άξζξνπ, εθαξκόδνληαη γηα ηα πξόζσπα πνπ ζπληαμηνδνηνύληαη από ην Γεκόζην, θαζώο θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ Ο.Τ.Α. θαη ησλ άιισλ Ν.Π.Γ.Γ. πνπ δηέπνληαη από ην ίδην κε ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο ζπληαμηνδνηηθό θαζεζηώο είηε νη ζπληάμεηο ηνπο βαξύλνπλ ην Γεκόζην είηε ηνπο νηθείνπο θνξείο. Δπηζεκαίλεηαη όηη, νη αλσηέξσ δηαηάμεηο εθαξκόδνληαη γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ ακείβνληαη κε ην λέν κηζζνιόγην θαη είηε ππάγνληαη ζην αζθαιηζηηθό-ζπληαμηνδνηηθό θαζεζηώο ηνπ Γεκνζίνπ είηε ζπληαμηνδνηνύληαη κε βάζε ηηο δεκνζηνϋπαιιειηθέο δηαηάμεηο. Γηα ηα ελ ιόγσ πξόζσπα, ν ππνινγηζκόο ηεο ζύληαμήο ηνπο κέρξη 31.12.2015 γίλεηαη κε βάζε ηηο ζπληάμηκεο απνδνρέο ηνπο, όπσο απηέο είραλ δηακνξθσζεί θαηά ηελ πξνεγνύκελε ηεο έλαξμεο ηζρύνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4024/2011, ήηνη θαηά ηελ 31.10.2011. Οη αλαινγνύζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο (γηα θύξηα ζύληαμε) εμαθνινπζνύλ λα ππνινγίδνληαη επί ησλ αλσηέξσ ζπληάμηκσλ απνδνρώλ. Δπηπιένλ, νη αλαινγνύζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο (αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδόηε) γηα επηθνπξηθή αζθάιηζε θαη (αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδόηε όπνπ πξνβιέπεηαη) γηα πξόλνηα ησλ αλσηέξσ πξνζώπσλ ζπλερίδνπλ λα ππνινγίδνληαη επί ηωλ αζθαιηζηέωλ – ζπληάμηκωλ απνδνρώλ όπωο απηέο έρνπλ δηακνξθωζεί ηελ 31ε/10/2011, κε εμαίξεζε απηέο νη νπνίεο θαηαβάιινληαλ ππό ηελ πξνϋπόζεζε παξνρήο πξόζζεηνπ έξγνπ. Δίλαη πξνθαλέο όηη, γηα ηα αλσηέξσ αλαθεξόκελα πξόζσπα ηα νπνία ζα ζπληαμηνδνηεζνύλ κέρξη 31.12.2015 ε επηθνπξηθή ζύληαμε ηνπο θαη ην εθάπαμ βνήζεκα ηνπο, ζα ππνινγηζηνύλ κε βάζε ηηο ζπληάμηκεο απνδνρέο, έηζη όπωο απηέο είραλ δηακνξθωζεί ηελ 31ε/10/2011.

Β. Γηα ηα πξόζσπα όκσο πνπ ακείβνληαη κελ κε ην λέν κηζζνιόγην, αιιά θαιύπηνληαη από άιινπο θνξείο θύξηαο αζθάιηζεο (πιελ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ δεκνζηνϋπαιιειηθνύ θαζεζηώηνο), δελ κπνξνύλ λα έρνπλ εθαξκνγή ηα αλσηέξσ όζνλ αθνξά ηηο απνδνρέο επί ησλ νπνίσλ ππνινγίδνληαη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ νηθείνπ θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο. Έηζη, γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ εξγάδνληαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ, νη νπνίνη ππάγνληαη ζηηο θνηλέο δηαηάμεηο ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ, γηα ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο ηνπ Γεκνζίνπ νη νπνίνη ππάγνληαη ζηνλ θιάδν θύξηαο ζύληαμεο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ (θνηλό θαζεζηώο) είηε ιόγω δηνξηζκνύ ηνπο ζην Γεκόζην από 1.1.2011 θαη εθεμήο, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 ηνπ λ.3865/2010, είηε θαηόπηλ επηινγήο ηεο ππαγωγήο ηνπο ζην ελ ιόγω αζθαιηζηηθό θαζεζηώο, ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. Φ.80000/1536/104/4.4.2011 (ΦΔΚ 1050, Β΄) θνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε πεξί πξναηξεηηθήο ππαγωγή ζηνλ θιάδν θύξηαο ζύληαμεο ηνπ ΙΚΑ- ΔΣΑΜ ηωλ κέρξη 31.12.2010 ππεξεηνύληωλ δεκνζίωλ ππαιιήιωλ, θαζώο θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ ππάγνληαη ζε άιινπο θνξείο θύξηαο αζθάιηζε (π.ρ. Σ΢ΜΔΓΔ, Σ΢ΑΤ, θ.ι.π.) νη αλαινγνύζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο (γηα ηνλ θιάδν ζύληαμεο) ππνινγίδνληαη επί ηωλ πξαγκαηηθά θαηαβαιιόκελωλ απνδνρώλ ηνπο, όπωο απηέο

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 117/158


ΑΔΑ: ΒΟΖΚΛ-ΖΒΖ δηακνξθώλνληαη από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ λ. 4024/2011 θαη εθεμήο, ήηνη από 1.11.2011 θαη εθεμήο. Όζνλ αθνξά ηηο αλαινγνύζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν απηή πξνζώπσλ γηα επηθνπξηθή αζθάιηζε θαζώο θαη γηα πξόλνηα, απηέο ππνινγίδνληαη επί ηωλ απνδνρώλ ηνπο ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ, όπωο απηέο δηακνξθώλνληαη από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ λ.4024/2011 θαη εθεμήο δει. από 1.11.2011. Σεκεησηένλ όηη, ε βάζε ππνινγηζκνύ επί ηεο νπνίαο ζα δηελεξγνύληαη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαζώο θαη ηα αλάινγα πνζνζηά είλαη ζύκθσλα κε όζα νξίδεη ην θαηαζηαηηθό ηνπ θάζε θνξέα. Δμππαθνύεηαη όηη, γηα ηα πξόζσπα απηά, ν ππνινγηζκόο ηεο θύξηαο θαη επηθνπξηθήο ζύληαμεο θαζώο θαη ηνπ εθάπαμ βνεζήκαηνο γίλεηαη κε βάζε ηηο ζπληάμηκεο απνδνρέο ηνπο, όπσο απηέο νξίδνληαη από ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ αζθαιηζηηθώλ θνξέσλ.

Γ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη, ε πξνβιεπόκελε από ηελ παξ. 2β ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152 Α΄) εηζθνξά ππέξ ηνπ Τακείνπ Πξόλνηαο Γεκνζίσλ Υπαιιήισλ (ΤΠΓΥ), απνηειεί εηδηθή εηζθνξά ε νπνία ζεζκνζεηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο ελδπλάκσζεο ηνπ Τακείνπ θαη δελ είλαη αληαπνδνηηθή. Καηά ζπλέπεηα, ν ππνινγηζκόο ηεο ζα ζπλερίζεη λα πξαγκαηνπνηείηαη επί ησλ ηαθηηθώλ απνδνρώλ (ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ) θαη ησλ θαηαβαιιόκελσλ πξόζζεησλ ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ. Τέινο, παξαθαινύκε όπσο ελεκεξώζεηε άκεζα ηνπο αξκόδηνπο εθθαζαξηζηέο ησλ εκπιεθόκελσλ ππεξεζηώλ, επηπιένλ λα καο γλσζηνπνηήζεηε ηπρόλ πξνβιήκαηαδπζρέξεηεο δηαπηζησζνύλ, ελώ είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε δηεπθξίληζεο ή πιεξνθνξίαο.

Δ΢ΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ : 1. Γξαθείν Υπνπξγνύ 2. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο 3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γ/ληξηαο Κ.Α. 4. Γ/λζε Κ.Α.Α. 5. Γ/λζε Πξόζζεηεο Αζθάιηζεο Τκήκα Β+Γ 6. Τκήκα Γηαδνρηθήο Αζθάιηζεο 7. Γ/λζε ΚΑΜ Τκήκα Α΄

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ΢

Γ. ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΗ΢

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 118/158


ΑΔΑ: ΒΟΖΛΘ-99Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ΄ Ταχ Δνση: Αριστοτέλους 17 Πληροφορίες:Π. Μωραίτου Τηλέφωνο: 210 5221089, Fax: 210 5233563

Αθήνα 31/1 /2012 Αρ.Πρωτ. Υ1ΓΠ/οικ. 11675 Πίνακας Αποδεκτών

ΘEMA:Εφαρμογή της νομοθεσίας κατά του καπνίσματος. Έχοντας υπόψη: 1.Το Νόμο 3730/2008 (ΦΕΚ 262 τ.Α /23.12.2008) για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ 2 Το Νόμο 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α /3.8.2010) «Αναβάθμιση του Ε.Σ.Υ. και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 3.Το Νόμο 3918/2011 (ΦΕΚ 31 τ.Α/2.3.2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» 4.Το Ν. 3986(ΦΕΚ152/τΑ/1-7-2011) Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015, άρθρο 45. 5. Την ΚΥΑ 104720/2010 ΦΕΚ 1315/ τ.Β’/25-08-2010 Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ129Α’/3.8.2010). 6. Η με αρ. Υ1γ/Γ.Π. οικ. 93828 (ΦΕΚ2026/τ.β.12-9-2011) «Καθορισμός όρων και προυποθέσεων για τη λειτουργία χώρου καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκεδάσεως με μουσική άνω των 300 τμ». 7. H με αρ. Υ1γ/Γ.Π. 134274 ΚΥΑ, ΦΕΚ 2931τ.β /22-12-2011 «Καθορισμός όρων & προυποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης (όπως αυτά ορίζονται με την Α1β/8577/7983, άρθρο 41) Η με αρ.103147/19-8-2010 Εγκύκλιος για την εφαρμογή της Κοινής 8 Η με αρ. 120995/30-9-2010 Εγκύκλιος για την παροχή διευκρινήσεων σε εφαρμογή της Κ.Υ.Α 104720/2010. 9. H με αρ. οικ. 7136/19-1-2011 Εγκύκλιος για την παροχή διευκρινήσεων σε εφαρμογή της Κ.Υ.Α 104720/2010. 10. Το με αρ. 125715/129614,125030/11-11-2010, έγγραφο της Δ/νσης Δημ. Υγιεινής / Τμήμα Προστασίας & Προαγωγής της Υγείας του ΥΥ&ΚΑ. 11. Το με αρ. πρωτ. 157069/10/9-2-2011, έγγραφο της Δ/νσης Δημ. Υγιεινής-Τμήμα Προστασίας & Προαγωγής Υγείας του ΥΥ&ΚΑ προς το Υπ. Εσωτερικών, Αποκ. & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 12. Η με αρ. πρωτ. 4576/28/1/2011/ Εγκύκλιος Νο13 του Υπ. Εσωτερικών, Αποκ. & Ηλ. Διακυβέρνησης προς την Υπηρεσία μας και προς όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 119/158


ΑΔΑ: ΒΟΖΛΘ-99Κ

13. H με αρ. πρωτ. Υ1γ. Γ.Π./οικ.103094/15/91/2011 Εγκύκλιος της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής του ΥΥ&ΚΑ σε εφαρμογή της ΚΥΑ με αρ. 93828/18-8-2011 (ΦΕΚ 2026/τ.β./12-9-2011..

Σε εφαρμογή της ανωτέρω νομοθεσίας, κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο να σας επισημάνουμε ότι πρέπει να αποστέλλετε τα αναλυτικά στοιχεία ελέγχων που έχετε πραγματοποιήσει, τα συγκεντρωτικά στοιχεία για την καταβολή του ειδικού τέλους καπνού καθώς και τη λίστα με τα επιβεβλημένα πρόστιμα (σύμφωνα με το σχετ. 5) που έχετε επιβάλλει σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπούς χώρους. Οι έλεγχοι οι οποίοι έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, γι’αυτό και παρακαλείσθε όπως καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας με την εντατικοποίηση των ελέγχων εκ μέρους σας στους εν λόγω χώρους. Επιπρόσθετα σας υπενθυμίζεται ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια συνεργασίας μεταξύ των ελεγκτικών μηχανισμών, ώστε να μην υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις Για το σκοπό αυτό η Γεν. Δ/νση Δημόσιας Υγείας κάθε Περ. Αυτ/σης θα πρέπει να εκπονήσει ετήσιο αναλυτικό σχέδιο ελέγχων με σαφή χρονοδιαγράμματα, στόχους, δράσεις κ.λ.π., ανά Περιφ. Ενότητα, με τη συμμετοχή όλων των αρμοδίων τοπικών ελεγκτικών μηχανισμών (Δ/νσεις Υγείας & Κοιν. Μέριμνας, Δ/νσεις Περ. Υγιεινής & Υγ. Ελέγχων, Λιμενικό Σώμα, Δημ. Αστυνομία, ΕΟΤ & ΣΕΠΕ). Το σχέδιο που θα εκπονηθεί θα πρέπει να υποβληθεί στη Δ/νση Δημ. Υγιεινής του ΥΥ&ΚΑ. Συντονιστής και εποπτεύων όλου του σχεδίου θα είναι ο Γεν. Δ/ντης Δημ. Υγείας της κάθε Περ. Αυτ/σης. Τα αναλυτικά αποτελέσματα του σχεδίου των ελέγχων θα πρέπει να υποβάλλονται στη Δ/νση Δημ. Υγείας του ΥΥ&ΚΑ ανά τρίμηνο. Οι κ.κ. Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι, Διοικητές, Δ/.ντές Δημ. Αστυνομίας παρακαλούνται να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στους υπαλλήλους του ελεγκτικού μηχανισμού προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. Όλες τις Αποκ. Διοικήσεις της χώρας & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ α. Γραφ.κ.κ. Γεν. Γραμματέων β. Αερουγειονομείο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 2. Όλες τις Περ. Αυτ/σεις της χώρας ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ α. Γραφ. κ.κ. Περιφερειαρχών.- Έδρες τους β. Γεν. Δ/νσεις Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας-Έδρες τους γ. Όλες τις Περ. Ενότητες –Έδρες τους Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας, Έδρες τους Δ/νσεις Περ. Υγιεινής και Υγ. Ελέγχων 3.Όλους τους ΟΤΑ της χώρας Γραφ. Δημάρχων (προκειμένου να ενημερωθεί η Δημοτική Αστυνομία)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 120/158


ΑΔΑ: ΒΟΖΛΟΞ7Μ-2Η4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, Τ.Κ.15123, Μαρούσι Αριθ.ΤΗΛ: 210-6871718 Aριθ. FAX: 210-6871792 E-mail: d6@eopyy.gov.gr

Αθήνα, 26/1/2012 Αρίθμ. Πρώτ: οικ. 709

ΠΡΟΣ 1.Μονάδες Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 2.Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, Πειραιώς 134 & Αγαθημέρου, Αθήνα 118 54

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών συνταγογράφησης». 1.Γενικές πληροφορίες Σας γνωρίζουμε ότι από 01-01-2012 εντάσσονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οι ασφαλισμένοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΤΥΔΚΥ για τους οποίους ισχύουν πλέον κοινές διαδικασίες παροχών Φαρμακευτικής Περίθαλψης, όπως περιγράφεται στο γενικό έγγραφο Γ55/888/28-12-2011. Συγκεκριμένα όλοι οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μπορούν να απευθύνονται για υγειονομική περίθαλψη και συνταγογράφηση στα πολυϊατρεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), στους συμβεβλημένους ιατρούς, στους ιατρούς των Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών ιατρείων και στους ιατρούς των Κρατικών Νοσοκομείων που έχουν πιστοποιηθεί στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Επίσης σε πιστοποιημένους μη συμβεβλημένους ιατρούς (με ιδιωτική δαπάνη) για την έκδοση μόνο ηλεκτρονικών συνταγών. Στα ΚΑΠΗ δεν θα αποστέλλονται πλέον ιατροί από τις Μονάδες Υγείας ενώ η έκδοση συνταγών για ασφαλισμένους Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα γίνεται από ιατρούς που απασχολούνται στα ΚΑΠΗ ως ιδιώτες και μόνο μέσω ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Σημειώνεται ότι καταργούνται τα ατομικά συνταγολόγια των ταμείων, όμως σε κάθε περίπτωση η αγωγή θα αναγράφεται και επί του βιβλιαρίου υγείας (στο βιβλιάριο υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, στο βιβλιάριο των εντολών υγειονομικής περίθαλψης (στο αντίγραφο) για ΟΠΑΔ, στο παραπεμπτικό του βιβλιαρίου ασθενείας (στο αντίγραφο) για ΟΑΕΕ) ενώ ο ιατρός οφείλει να ελέγχει την ασφαλιστική ικανότητα του ασθενή. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 121/158


ΑΔΑ: ΒΟΖΛΟΞ7Μ-2Η4 Επισημαίνεται ότι οι ιατροί που δεν έχουν συμβληθεί με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα πρέπει να επιστρέψουν άμεσα τα Συνταγολόγια Ενιαίου Τύπου στις Μονάδες Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από όπου τα παρέλαβαν. Σε αντίθετη περίπτωση θα τους καταλογίζεται η αξία όσων συνταγών εκδίδουν από τα εν λόγω συνταγολόγια. Για την συμπλήρωση του ενιαίου εντύπου συνταγών ακολουθούνται οι οδηγίες του γενικού εγγράφου Γ55/882/29-11-2011. Έκδοση δίμηνων συνταγών γίνεται μόνο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ΠΔ 121/ 2008, άρθρο 2 παρ. ι, οι οποίες χρειάζονται θεώρηση στην περίπτωση χειρόγραφων συνταγών. Επισημαίνεται ότι για την συνταγογράφηση φαρμάκων οι ιατροί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τα γενικά έγγραφα Φαρμακευτικής Διεύθυνσης Γ55/847/8-6-2011 (Μη Συνταγογραφούμενα Σκευάσματα), Γ55/842/28-4-2011 (Αρνητική Λίστα Φαρμάκων) και Γ55/884/2-12-2011 (Θετική Λίστα Φαρμάκων). 2. Συνταγογράφηση φαρμάκων που χορηγούνται από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Τα φάρμακα που χορηγούνται από τα φαρμακεία του οργανισμού αναφέρονται στα σχετικά έγγραφα Γ55/863/30-9-2011 και Γ55/891/29-12-2011. Η διάθεση των φαρμάκων αυτών θα πραγματοποιείται με ιατρική συνταγή που θα συνοδεύεται από γνωμάτευση Κρατικού Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής για τα φάρμακα του άρθρου 12 παρ. 2 του νόμου 3816/2010 και για τα υπόλοιπα φάρμακα από γνωμάτευση θεράποντα όπου προβλέπεται από τον τρόπο διάθεσης τους.

-

-

-

Οι ιατροί που συνταγογραφούν φάρμακα του καταλόγου αυτού οφείλουν: Να τα συνταγογραφούν ΜΟΝΟ για τις εγκεκριμένες από τον ΕΟΦ ενδείξεις. Να καθοδηγούν τον ασφαλισμένο σε ποιό φαρμακείο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα απευθυνθεί για την εκτέλεση της συνταγής και αν χρειάζεται να εξεταστεί το περιστατικό από την ειδική επιτροπή μαζί με τα δικαιολογητικά που χρειάζονται, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι ασφαλισμένοι. Να μην αναγράφουν τα ιδιοσκευάσματα του Καταλόγου στην ίδια συνταγή με φάρμακα που χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Να αναγράφουν στη συνταγή την ένδειξη «ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ από το …… ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.». Να επισυνάπτουν στη συνταγή τη γνωμάτευση ιατρού της αντίστοιχης ειδικότητας, από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ιδιωτική κλινική, ή του ιδίου εάν είναι συγχρόνως και θεράπων ιατρός. Να χορηγούν στους ασφαλισμένους τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά για την χορήγηση όπως αναφέρονται στο έγγραφο Γ55/863/30-9-2011.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 122/158


ΑΔΑ: ΒΟΖΛΟΞ7Μ-2Η4 3.Φαρμακεία του οργανισμού Για την αποφυγή της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων οι γιατροί οφείλουν να καθοδηγούν τους ασφαλισμένους στο φαρμακείο όπου χορηγείται το φάρμακο σύμφωνα με τις λίστες στα έγγραφα Γ55/863/30-9-2011 και Γ55/891/29-12-2011. Οι διευθύνσεις των φαρμακείων του οργανισμού είναι: • • • • • •

Κεντρικό Φαρμακείο (Αγίου Κωνσταντίνου 16, Τ.Κ. 102 41, Αθήνα). Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου – Αμπελοκήπων (Παράσχου 23, 114 73 Γκύζη). Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου – Ρέντη (Πειραιώς 167, 182 33, Ρέντης). Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου – Πειραιάς (Μπομπουλίνας 7-13, 185 35, Πειραιάς). Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου – Θεσσαλονίκη (Ν. Πλαστήρα 22, Νέα Κρίνη, 55 132, Καλαμαριά). Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου – Ν. Ιωνία (Αλ. Παναγούλη 91, 142 34, Ν. Ιωνία).

4.Σχετικά με τις επιτροπές έγκρισης φαρμάκων Στο άρθρο 9 παρ. 8 του ενιαίου κανονισμού παροχών αναφέρεται ότι για την αναγκαιότητα θεραπείας με φάρμακα υψηλού κόστους και με αυτά που κυκλοφορούν στο εξωτερικό γνωματεύουν επιτροπές του ΕΟΠΥΥ αποτελούμενες από ιατρούς σχετικής ειδικότητας με τη νόσο. Στο έγγραφο Γ55/673/19-1-2009 (με το συνημμένο του) καθώς και στο έγγραφο Γ55/828/8-3-2011 αναφέρονται τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται η απόφαση χορήγησης τους από επιτροπή καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που ο ασθενής έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα πρώιμης πρόσβασης στα πλαίσια παρηγορητικής θεραπείας δεν απαιτείται η εξέταση από επιτροπή αλλά προσκομίζει την απόφαση του αρμοδίου τμήματος του ΕΟΦ, μέχρι νεοτέρας. Ειδικότερα για την εισαγωγή του φαρμάκου από το εξωτερικό ο θεράπων ιατρός πρέπει να συμπληρώσει το ειδικό έντυπο Α και να δώσει στον ασθενή τις εξετάσεις από όπου πιστοποιήθηκε το νόσημα καθώς και να αναφερθεί στην πορεία της νόσου και να παραπέμψει τον ασθενή στην τοπική ΝΜΥ του ΕΟΠΥΥ ώστε να αποσταλούν τα δικαιολογητικά στην Επιτροπή. Προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων καλό είναι οι ιατροί να ενημερώνουν τους ασφαλισμένους αν κάποιο φάρμακο χρειάζεται επιτροπή και να τους χορηγούν τις σχετικές εξετάσεις.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 123/158


ΑΔΑ: ΒΟΖΛΟΞ7Μ-2Η4 Τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχει ο ασφαλισμένος μαζί του, όταν παραπέμπεται σε επιτροπή, είναι: •

Αίτηση με φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ασθενείας

Το έντυπο Α (μόνο για φάρμακο εξωτερικού).

Γνωμάτευση θεράποντα ιατρού.

Τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο Γ55/673/19-1-2009 για τα φάρμακα που περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο.

• Οποιοδήποτε στοιχείο ή εξέταση που να πιστοποιεί τη νόσο για φάρμακα που δεν περιγράφονται στο έγγραφο (ειδικά για τα φάρμακα εξωτερικού).

Με ευθύνη των Διευθυντών των Μ.Υ. και Π.Υ.Υ. να δοθεί από ένα αντίγραφο του εγγράφου αυτού στους ιατρούς της μονάδας τους, που συνταγογραφούν, καθώς και από ένα αντίγραφο στους ιατρούς Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και νοσοκομείων του ΕΣΥ της ασφαλιστικής τους περιοχής, εφόσον προμηθεύονται συνταγολόγια από την Μονάδα, οι οποίοι θα το παραλάβουν ενυπόγραφα. Όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ

Κ. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο Τμήμα Γραμματείας

Η. ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 124/158


ΑΔΑ: ΒΟΖΛΗ-8ΦΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Δ/Ν΢Η 17η - ΣΜΗΜΑ Ε΄ΥΠΑ ΕΙ΢-ΕΞΑΓ. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 - Αθήνα Πληροφορίες: Διον.Ζορμπάνος Τηλέφωνο : 210 69 87 479 Fax :210 69 87 489 E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΢ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα

31 Ιανουαρίου

2012

Αρ. Πρωτ.: Δ17Ε 5004601 ΕΞ2012

ΠΡΟ΢ :

Ως ΠΔ

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ επαγγελματικών πλοίων αναψυχής που παύουν την δραστηριότητά τους και αποτελούν αντικείμενο ενδοκοινοτικής παράδοσης ή εξαγωγής. Σε συνέχεια αναφορών και ερωτημάτων σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 α) του άρθρου 27 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α η παράδοση και η εισαγωγή πλοίων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν, πέραν των άλλων, στην εμπορική ναυσιπλοΐα ή για άλλη εκμετάλλευση, καθώς και αντικειμένων και υλικών εφόσον προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε αυτά με εξαίρεση τα σκάφη ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό. 2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Α.Ν. 896/37 (ΦΕΚ 395/Α΄), η διάθεση ατελώς εισαχθέντων ειδών σε άλλες χρήσεις από αυτές για τις οποίες χορηγήθηκε η ατέλεια ή η διάθεση στη γενική κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας χωρίς πληρωμή των οφειλόμενων δασμών και φόρων, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες από τον Τελωνειακό Κώδικα κυρώσεις περί λαθρεμπορίας, συνεπάγεται την άρση της παρασχεθείσας ατέλειας και την είσπραξη των δασμών και φόρων. 3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1567/85 (ΦΕΚ 171 Α΄), οι διατάξεις του άρθρου 7 του Α.Ν. 896/37 δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις όπου η χρησιμοποίηση σε άλλες χρήσεις ή η διάθεση στη γενική κατανάλωση των αναφερομένων σε αυτές ειδών γίνει μετά την πάροδο 10 ετών από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η ατελής ή με μειωμένους δασμούς και φόρους παράδοσή τους και έχει οριστικοποιηθεί η ατέλεια που χορηγήθηκε για τα είδη αυτά, με την προσκόμιση των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 125/158


ΑΔΑ: ΒΟΖΛΗ-8ΦΑ 4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.2960/01, Τελωνειακή οφειλή είναι η υποχρέωση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου έναντι Τελωνειακής Αρχής για καταβολή του συνόλου των δασμών, των φόρων, συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), και των λοιπών δικαιωμάτων του Δημοσίου, που αναλογούν σε εμπορεύματα και τα επιβαρύνουν κατά τις οικείες διατάξεις. Επιπλέον, επιφυλασσομένων των διατάξεων του Τελωνειακού Κοινοτικού Κώδικα, η τελωνειακή οφειλή γεννάται πέραν των άλλων από τη μη εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη θέση των εμπορευμάτων σε ένα καθεστώς ή προορισμό ή από τη μη τήρηση ενός από τους όρους που είχαν τεθεί για την υπαγωγή των εμπορευμάτων αυτών στο συγκεκριμένο καθεστώς, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση ειδικότερα καθοριζόμενη. 5. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2α του άρθρου 155 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες, ως λαθρεμπορία θεωρείται η διάθεση στην κατανάλωση χωρίς έγγραφη άδεια της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής και πληρωμή του εισαγωγικού δασμού, φόρου και λοιπών επιβαρύνσεων εμπορευμάτων, τα οποία έχουν εισαχθεί δυνάμει νόμου ή σύμβασης, ατελώς ή με μειωμένες επιβαρύνσεις για ορισμένες ειδικές χρήσεις ή η χρησιμοποίηση αυτών των εμπορευμάτων σε άλλες χρήσεις εκτός των ορισμένων ειδικών τοιούτων. 6. Σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.2960/01 το Δημόσιο διατηρεί αμείωτες τις απαιτήσεις του κατά του κυρίου των εμπορευμάτων για δασμούς φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις που δεν είχαν εισπραχθεί, όπως επίσης και για εκείνες που είχαν ελλιπώς βεβαιωθεί ή εισπραχθεί. Ως ελλιπώς βεβαιωθέντα ή εισπραχθέντα θεωρούνται και τα ποσά που βεβαιώθηκαν ή εισπράχθηκαν ελλιπώς, αν κατά των υστέρων έλεγχο αποδειχθεί ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι για το καθεστώς στο οποίο είχαν υπαχθεί τα εμπορεύματα, όροι. 7. Σύμφωνα με τις αριθ. πρωτ. Δ18 5036889 ΕΞ 2010/6-9-2010 ΔΥΟ και Δ17Ε 5043093 ΕΞ 2011/21-10-2011 ΔΥΟ έχουν παρασχεθεί οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση των επαγγελματικών σκαφών καθώς και των καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών εφοδίων που έχουν παραλάβει με απαλλαγή, που για οποιοδήποτε λόγο παύει να ισχύει η άδεια που τους έχει χορηγηθεί και την, συνεπεία τούτου, υποχρέωση για καταβολή στις αρμόδιες Τελωνειακές αρχές του αναλογούντος φόρου. 8. Σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.2859/00 απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παράδοση αγαθών που εξάγονται, εκτός της Κοινότητας, από τον πωλητή ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του πωλητή ενώ σύμφωνα με το άρθρο 28 του ίδιου νόμου απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παράδοση αγαθών κατά την έννοια του άρθρου 5, τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται σε άλλο κράτος μέλος από τον πωλητή ή τον αποκτώντα ή από άλλον που ενεργεί για λογαριασμό τους, προς άλλον υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο νομικό πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητά του αυτή σε άλλο κράτος-μέλος. Από τα ανωτέρω, προκύπτουν τα ακόλουθα:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 126/158


ΑΔΑ: ΒΟΖΛΗ-8ΦΑ

1. Στην περίπτωση επαγγελματικών σκαφών αναψυχής που έχουν τελωνιστεί με απαλλαγή από ΦΠΑ για τα οποία παύει να ισχύει η επαγγελματική άδεια συνεπεία ενδοκοινοτικής παράδοσης ή εξαγωγής με την τήρηση των προς τούτο προϋποθέσεων (listing, intrastat, δ/ση εξαγωγής κλπ) και από τα προσκομιζόμενα στοιχεία προκύπτει ότι συμπληρώθηκαν οι απαιτούμενες μέρες ναύλωσης μέχρι την πώληση του πλοίου σε αλλοδαπή εταιρεία και τη διαγραφή του από τα ελληνικά νηολόγια (δηλαδή οι όροι χορήγησης της απαλλαγής πληρώθηκαν έως την πραγματοποίηση της ενδοκοινοτικής παράδοσης ή της εξαγωγής), δεν οφείλεται ΦΠΑ στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τελωνισμού και δεν γίνεται άρση της χορηγηθείσας απαλλαγής 2. Αντίθετα στην περίπτωση επαγγελματικών σκαφών αναψυχής που έχουν τελωνιστεί με απαλλαγή από ΦΠΑ και οι ιδιοκτήτες τους προβαίνουν σε ενδοκοινοτική παράδοση των σκαφών ή σε εξαγωγή χωρίς όμως να έχουν συμπληρωθεί κατά τις διατάξεις του ν.2743/99 οι απαιτούμενες μέρες ναύλωσης μέχρι την πώληση του πλοίου και τη διαγραφή του από τα ελληνικά νηολόγια, καθόσον προφανώς δεν πληρώθηκαν οι όροι για τους οποίους χορηγήθηκε η απαλλαγή και το πλοίο δεν χρησιμοποιήθηκε ως όφειλε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, η αρμόδια τελωνειακή αρχή οφείλει να προβεί σε άρση της απαλλαγής και είσπραξη του οφειλόμενου ΦΠΑ. ΑΚΡΙΒΕ΢ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ Ο ΣΜΗΜΑΣΑΡΦΗ΢ Ο ΠΡΟΙ΢ΣΑΜΕΝΟ΢ ΣΗ΢ Δ/Ν΢Η΢ α.α. ΝΙΚ. ΜΑΤΡΟΔΗΜΗΣΡΑΚΗ΢

ΠΙΝΑΚΑ΢ ΔΙΑΝΟΜΗ΢ Ι.ΑΠΟΔΕΚΣΕ΢ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Όλες τις Τελωνειακές Αρχές ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ΢ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗ΢Η 1. Τελωνειακές Περιφέρειες 2. ΣΔΟΕ- Κεντρικές και Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες 3. Δ/νση Επιθεώρησης Υπηρεσιών 4. Οικονομικές Επιθεωρήσεις ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 127/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-ΤΒΡ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α΄ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : 210-5224695 210-5235441 FAX : 210-5236027

Αθήνα, 31 - 1 - 2012 Αρ. Πρωτ.:Π3α/Φ.32/ Γ.Π. οικ. 11225 (σχετ. 8634, 6553, 7620, 3966, 6265, 105)

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με απογραφή ΑμεΑ στα ΚΕΠ Κατόπιν πλήθους ερωτημάτων από τα ΚΕΠ, τις υπηρεσίες πρόνοιας των Δήμων, πολιτών και του υπ.αριθμ. 215/20.1.2012 εγγράφου της ΕσαμεΑ επισημαίνουμε τα κάτωθι:

Οι

αρμόδιοι

για

την

απογραφή

υπάλληλοι

των

ΚΕΠ

δεν

συγκεντρώνουν

τα

προσκομιζόμενα από τους πολίτες δικαιολογητικά, τα οποία μόνο θα επιδεικνύονται προς συμπλήρωση στην ηλεκτρονική φόρμα. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να είναι είτε σε μορφή πρωτοτύπων είτε φωτοαντιγράφων.

Το πεδίο που αφορά στον αριθμό ταχυδρομικής επιταγής πληρωμής του επιδόματος μέσω ΕΛΤΑ δεν είναι υποχρεωτικό.

Στην κατηγορία επιδόματος Αιματολογικά Νοσήματα μπορεί να περιλαμβάνονται και οι εξής όροι:

αιμολυτική αναιμία,

μεσογειακή αναιμία,

μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία,

δρεπανοκκυταρική αναιμία, συγγενής αιμορραγική διάθεση, αιμορροφιλία, πρωτοπαθής ανοσοανεπάρκεια κλπ.

Αναφορικά με τους αλλοδαπούς υπηκόους των οποίων τα στοιχεία είναι καταγεγραμμένα σε λατινικούς χαρακτήρες (Α-Ζ), η απογραφή τους θα πραγματοποιείται καθ’ όλο το οριζόμενο διάστημα (1/2/2012 έως 16/3/2012).

Αναφορικά με τους πολίτες της Ε.Ε. έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους εκτός από το διαβατήριο εν ισχύ, μπορεί να είναι και το δελτίο ταυτότητας του κράτους μέλους του οποίου είναι υπήκοοι.

Σε

περιπτώσεις

όπου

αποφάσεις/βεβαιώσεις

οι

ενδιαφερόμενοι λήψης

επιδόματος

προς

απογραφή

«καυσίμων»

πολίτες

σας

επιδεικνύουν

ενημερώνουμε

ότι

πρόκειται για το επίδομα κίνησης.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 128/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-ΤΒΡ 

Επισημαίνουμε ότι η απογραφή αφορά στους δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων τα οποία λαμβάνουν από δήμους, περιφέρειες και πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (και όχι παροχές από ασφαλιστικά ταμεία).

Δικαιούχοι των επιδομάτων είναι εκείνοι που αναγράφονται στην απόφαση/σχετική βεβαίωση χορήγησης του επιδόματος και των οποίων το ΙΒΑΝ είναι το απαιτούμενο. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής όπου θα συμπληρώνονται στη φόρμα όλα τα στοιχεία του δικαιούχου και το ΙΒΑΝ το οποίο θα είναι του δικαιούχου είσπραξης.

Δικαιούχος του επιδόματος απροστάτευτων παίδων είναι το ανήλικο παιδί, το οποίο θα απογραφεί.

Η πιστοποίηση της αναπηρίας από Υγειονομικές Επιτροπές δεν αποτελεί απαιτούμενο δικαιολογητικό για την απογραφή.

Η αναγραφή του ποσού του επιδόματος που λαμβάνει ο δικαιούχος δεν αποτελεί υποχρεωτικό προς συμπλήρωση πεδίο.

Η επίδειξη απόφασης δικαστικής συμπαράστασης είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση όμως που ο εκπρόσωπος του δικαιούχου, λόγω και του σύντομου χρονικού διαστήματος της απογραφής, δεν έχει προλάβει να λάβει την απαιτούμενη αυτή απόφαση εναλλακτικά μπορεί να επιδείξει τα κάτωθι δικαιολογητικά

Την αναγνωριστική απόφαση χορήγησης του επιδόματος

του δικαιούχου όπου

και αναγράφεται το όνομα του ως υπεύθυνου είσπραξης του επιδόματος

Βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας του Δήμου ή της Περιφέρειας όπου να αναγράφεται το όνομα του ως υπεύθυνου είσπραξης του επιδόματος

Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση για δικαστική συμπαράσταση, η οποία δεν έχει ακόμα εκδοθεί, μπορεί να προσκομίζει αντίγραφο της αίτησης

Να σημειωθεί ότι οι δικαιούχοι πρέπει να ενημερωθούν ότι εφόσον προσκομίσουν ένα από τα τρία εναλλακτικά δικαιολογητικά θα πρέπει με το πέρας της απογραφής να προσκομίσουν την απαιτούμενη απόφαση δικαστικής συμπαράστασης στις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων διαφορετικά δεν νομιμοποιούνται να εισπράττουν το επίδομα. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Ο Γενικός Γραμματέας Πρόνοιας

Γ. Κατριβάνος

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

WEEKLY TAXnews 129/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΡΗ-ΩΧΩ ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜAΤΑ Α΄- Β΄ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο FΑΧ e-mail

ΘEMA:

31/1/2012

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1018294 ΕΞ 2012

ΠΡΟΣ: Εθνικό Τυπογραφείο : Καρ. Σερβίας 10 : 101 84 Αθήνα Καποδιστρίου 34 : Α. Λουγκάνη 10432 Αθήνα : 210 3638389 - 210 3610065 : 210 3615052 : d15tmimaB.kbs@1989.syzefxis.gov.gr

Ανάκληση της προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1269/28.12.2011.

Παρακαλούμε για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1269/28.12.2012 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κου Παντελή Οικονόμου, με Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος Δ4806/11.1.2012 και θέμα «Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής διατάξεων του Κ.Β.Σ.», καθότι έχει ήδη δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1002/28.12.2011 (ΦΕΚ 25 Β΄/17.1.2012) με το ίδιο θέμα και αντικείμενο, η οποία και ισχύει. Σημειώνεται ότι η εν λόγω Α.Υ.Ο. απεστάλη για δημοσίευση εκ παραδρομής δύο φορές, μία με αριθμό ΠΟΛ.1002/28.12.2011, η οποία δημοσιεύτηκε με αριθμό ΦΕΚ 25 Β’/17.1.2012, και εκ νέου με αριθμό ΠΟΛ.1269/28.12.2011 (εκκρεμεί η δημοσίευση με ΚΑΔ: Δ4806/11.1.2012), έπειτα από τη διόρθωση της απόδοσης αριθμού πρωτοκόλλου από το σύστημα “LIVELINK” του Υπουργείου μας. Επισημαίνεται ότι, παράλληλα με το παρόν, έχει ήδη υποβληθεί σχετικό αίτημα στο Εθνικό Τυπογραφείο για «διόρθωση σφάλματος» στην ήδη δημοσιευθείσα Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1002/28.12.2011 ως προς τον αριθμό ΠΟΛ. (διόρθωση της ΠΟΛ.1002 σε ΠΟΛ.1269).

Ακριβές Αντίγραφο Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Παντελής Οικονόμου

1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews130/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΡΟΡΡΕ-5Σ8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 131/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΡΟΡΡΕ-5Σ8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 132/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΡΟΡΡΕ-5Σ8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews133/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΡΟΡΡΕ-5Σ8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 134/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΡΟΡΡΕ-5Σ8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 135/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΡΟΡΡΕ-5Σ8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 136/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΡΟΡΡΕ-5Σ8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 137/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΡΟΡΡΕ-5Σ8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 138/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΡΟΡΡΕ-5Σ8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 139/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΡΟΡΡΕ-5Σ8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 140/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΡΟΡΡΕ-Ο4Ι

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 141/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΡΟΡΡΕ-Ο4Ι

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 142/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΡΟΡΡΕ-Ο4Ι

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 143/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΡΟΡΡΕ-Ο4Ι

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 144/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΡΟΡΡΕ-Ο4Ι

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 145/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΡΟΡΡΕ-Ο4Ι

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 146/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΩΗ-0Η6

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙ ΚΗ ΓΡΑΜΜ ΑΤΕ Ι Α ΦΟ ΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩ ΝΕΙ ΑΚΩΝ ΘΕΜ ΑΤΩ Ν ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙ ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (∆1) ΤΜ ΗΜ Α Α΄

Ταχ. ∆/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84 Πληροφορίες: Σ. Ψαρογιάννη Τηλ.: 210 33 75 110 Fax: 210 33 75 004 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ: 24053

ΘΕΜΑ: «Α̟οδοχή ̟αραίτησης του Γενικού Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων του Υ̟ουργείου Οικονοµικών» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Με την υ̟‘ αρ. ̟ρωτ. ∆1Α 1009875 ΕΞ 2012/11.1.2012 α̟όφαση του Πρωθυ̟ουργού και του Υ̟ουργού Οικονοµικών, ̟ου εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’/2005), έγινε δεκτή

η δήλωση ̟αραίτησης του Γεωργίου Χριστοδουλάκη του

Αριστοτέλους α̟ό τη θέση του Ειδικού Γραµµατέα της Ειδικής Γραµµατείας Αναδιαρθρώσεων και Α̟οκρατικο̟οιήσεων του Υ̟ουργείου Οικονοµικών και α̟αλλάχθηκε αυτός α̟ό τα καθήκοντα του.

Η Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Για την ακρίβεια Αθήνα, 18.1.2012 Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E:\Περίληψη αποδοχής παραίτησης Χριστοδουλάκη.doc

WEEKLY TAXnews 147/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΩΦ-ΦΒΠ Αθήνα, 27/1/2012 Αρ. Πρωτ. Φ2-226

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ∆/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ∆' Ταχ. ∆/νση: Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 101 81 Αθήνα Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη Τηλέφ.: 210 3893256 FAX: 210 3301789 e-mail: prepack@gge.gr

ΠΡΟΣ : 1. Περιφερειάρχες της χώρας 2. Αντιπεριφερειάρχες της χώρας 3. Γεν. ∆/νσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών της χώρας 4. ∆/νσεις Ανάπτυξης των Περιφ. Ενοτήτων (Π.Ε.) της χώρας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διεξαγωγή του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθµών

Σας γνωρίζουµε ότι, µε την υπ’ αριθµ. Φ2-37/11.1.2012 (ΦΕΚ 15/Β/2012) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, ο Περιοδικός Έλεγχος Μέτρων και Σταθµών για το έτος 2012 θα διενεργηθεί από 16/1/2012 έως 14/12/2012. ∆εδοµένων των αλλαγών στη στελέχωση των περιφερειακών υπηρεσιών εµπορίου, που έλαβαν χώρα πρόσφατα, καθώς επίσης και των καθυστερήσεων που σηµειώθηκαν την περασµένη χρονιά, σας διαβιβάζουµε τις κάτωθι οδηγίες και παρακαλούµε για την πιστή εφαρµογή τους, έτσι ώστε ο Περιοδικός Έλεγχος Μέτρων και Σταθµών να διεξαχθεί οµοιόµορφα σε όλη την επικράτεια, µε στόχο να ελεγχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα µετρητικά όργανα, που χρησιµοποιούνται για εµπορικές συναλλαγές:

1. Ο Περιοδικός Έλεγχος των πάσης φύσεως µετρητικών οργάνων, που χρησιµοποιούνται για εµπορικές συναλλαγές, έχει στόχο την προστασία του καταναλωτή και την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς και έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα (Π.∆. 524/78, ΦΕΚ 112/Α/78).

2. Αρµοδιότητα για τη διενέργεια του Περιοδικού Ελέγχου έχουν οι κατά τόπους ∆/νσεις Εµπορίου των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας (Ν. 3103/03, άρθρο 3, παρ. 1, ΦΕΚ 23/Α/03), νυν Τµήµατα Εµπορίου, των ∆/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.).

3. Κατά τον Περιοδικό Έλεγχο των οργάνων εισπράττονται τέλη, 25 % των οποίων διατίθενται για την αντιµετώπιση των εν γένει αναγκών των κλιµακίων ελέγχου (Ν. 3190/03, άρθρο 12, παρ. 2, ΦΕΚ 249/Α/03).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

WEEKLY TAXnews 148/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΩΦ-ΦΒΠ 4. Σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες έχουν αποδοθεί τα χρήµατα για τα προηγούµενα έτη µέχρι και το 2010. Τα ποσά αυτά, προκειµένου να µη µένουν αδιάθετα, µπορούν να αξιοποιηθούν από την υπηρεσία για την αντιµετώπιση των εν γένει αναγκών των συνεργείων ελέγχου π.χ. για την αγορά µετρολογικού εξοπλισµού (σταθµά, ζυγοί, λιτρόµετρα, λιτρόµετρα υγραερίου, θερµόµετρα κλπ), για έξοδα µετακίνησης των συνεργείων ελέγχου, για εκπαίδευση ή για αποζηµιώσεις του προσωπικού που διεξάγει µετρολογικούς ελέγχους.

5. Ο Περιοδικός Έλεγχος εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ελέγχων για την εφαρµογή του Αγορανοµικού Κώδικα, και εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις της Α.∆. 7/2009, καθώς και όσα προβλέπονται από το Ν. 3668/08 (ΦΕΚ 115/Α/08) και την Υ.Α. Α2-5900 (ΦΕΚ 1857/Β/08), που εκδόθηκε κατ’ επιταγή του.

6. Για την ενιαία αντιµετώπιση του τρόπου διεξαγωγής του Περιοδικού και λοιπών Μετρολογικών ελέγχων, προτείνεται οι Αντιπεριφερειάρχες να εκδώσουν Απόφαση Συγκρότησης Οµάδας Εργασίας που θα αποτελείται από τουλάχιστον 4 υπαλλήλους µε την απαιτούµενη εµπειρία και τεχνικές γνώσεις για τη διεξαγωγή τους.

7. Τα αρµόδια Τµήµατα Εµπορίου των ∆/σεων Ανάπτυξης των Π.Ε., για κάθε έξοδο στα πλαίσια του ελέγχου, ορίζουν συνεργείο ελέγχου, αποτελούµενο υποχρεωτικά από δύο (2) τουλάχιστον υπαλλήλους ελεγκτές (Υ.Α. Α2-5900,

άρθρο

2, ΦΕΚ

1857/Β/08) από την ως άνω οµάδα εργασίας. Η ενασχόληση των υπαλλήλων, µε το αντικείµενο του Περιοδικού Ελέγχου, πρέπει να είναι σε συνεχή βάση και όχι περιστασιακά.

8. Η διενέργεια του Περιοδικού Ελέγχου απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις και τεχνική εµπειρία επί του αντικειµένου, έτσι ώστε η εποπτεία της αγοράς να καθίσταται αποτελεσµατικότερη. Για το λόγο αυτό, αλλά και επειδή ο έλεγχος πρέπει να είναι ουσιαστικός και σε βάθος, θεωρούµε σκόπιµο να γίνει εκπαίδευση των ελεγκτών που θα συγκροτήσουν τις οµάδες εργασίας, σε επίπεδο Περιφέρειας, από υπαλλήλους των κατά τόπους υπηρεσιών που έχουν τις απαιτούµενες τεχνικές γνώσεις και εµπειρία, σε συνεργασία µε την υπηρεσία µας.

9. Το συνεργείο πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε εντολή ελέγχου, διαταγή πορείας, µπλοκ «Έκθεση Ελέγχου Ν. 3668/08», µπλοκ «Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης Ν.3668/08», µπλοκ αποδείξεων είσπραξης τελών Π.Ε., αυτοκόλλητα σήµατα Π.Ε. και καρτέλες των εταιρειών που θα ελεγχθούν, για ενηµέρωσή τους, απαραίτητα πρότυπα σταθµά, πρότυπο λιτρόµετρο και λοιπά όργανα ελέγχου, καθώς και σύνεργα για ενδεχόµενη σφράγιση των ελεγχοµένων οργάνων.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

WEEKLY TAXnews 149/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΩΦ-ΦΒΠ 10. Σε περίπτωση αδυναµίας συγκρότησης συνεργείων ελέγχου, ή ολοκλήρωσης του Περιοδικού Ελέγχου, ή αδυναµία ελέγχου όλων των µετρητικών οργάνων σε κάποια Περιφερειακή Ενότητα, η Γεν. ∆/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας προτείνεται να εξουσιοδοτεί οµάδες εργασίας άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων για την αποπεράτωση του ελέγχου.

11. ∆εδοµένου ότι για τη διενέργεια του Περιοδικού Ελέγχου είναι απαραίτητη η χρήση τεχνικών µέσων (πρότυπα σταθµά, λιτρόµετρα κλπ) είναι αναγκαία η διάθεση, για τη µεταφορά των οργάνων και τη µετακίνηση του προσωπικού, ενός υπηρεσιακού αυτοκινήτου για κάθε συνεργείο ελέγχου.

12. Για εξοικονόµηση ανθρώπινων πόρων προτείνουµε να εξεταστεί η περίπτωση οδήγησης του υπηρεσιακού αυτοκινήτου από τους ίδιους τους ελεγκτές και στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, προτείνουµε να εξεταστεί το ενδεχόµενο αποκλειστικής ή εν παραλλήλω µετακίνησης οδηγού στο αρµόδιο Τµήµα, ώστε ο οδηγός να αποτελεί µέλος του συνεργείου ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή το όνοµά του οδηγού πρέπει να συµπεριληφθεί στην Απόφαση Συγκρότησης της οµάδας εργασίας.

13. Μετά

από

κάθε

έλεγχο,

πρέπει

να

γίνεται

ενηµέρωση

του

ολοκληρωµένου

πληροφοριακού συστήµατος που διαθέτουν όλα τα Τµήµατα Εµπορίου (ΟΠΣΝΑ) για τα αποτελέσµατα του ελέγχου (εταιρεία, ΑΦΜ, είδος και αριθµών οργάνων που ελέγχθηκαν, τυχόν παραβάσεις που σηµειώθηκαν, ποσό που εισπράχθηκε και αρ. τριπλοτύπου είσπραξης) έτσι ώστε να είναι άµεσα διαθέσιµα για ενηµέρωση της υπηρεσίας µας, στα πλαίσια της εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισµό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς.

14. Επί του διπλοτύπου είσπραξης των τελών του Περιοδικού Ελέγχου και µέχρι να εκτυπωθούν νέα µπλοκ, παρακαλούνται οι υπάλληλοι να συµπληρώνουν χειρόγραφα τον Α.Φ.Μ. µας ως εξής: ΥΠΑΑΝ, ΓΓΕ Α.Φ.Μ.: 090330882 ∆.Ο.Υ.: Α’ Αθηνών Η

αναγραφή

του

Α.Φ.Μ.

είναι

απαραίτητη,

προκειµένου

οι

επιχειρήσεις

να

συµπεριλάβουν τα τέλη του Π.Ε. στις δαπάνες τους. Επίσης, στο επάνω δεξί τµήµα του µπλοκ αναγράφετε τα στοιχεία της υπηρεσίας σας (υπηρεσία ελέγχου), ως εξής: Περιφέρεια ………….. Περιφ. Ενότητα …………… ∆/νση Ανάπτυξης

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

WEEKLY TAXnews 150/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΩΦ-ΦΒΠ 15. Απαγορεύεται και ελέγχεται ως πειθαρχικό παράπτωµα η είσπραξη τελών Περιοδικού Ελέγχου και η επικόλληση του αντίστοιχου σήµατος σε όργανα, χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος αυτών. Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες σας δε διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισµό, όπως π.χ. ικανό αριθµό σταθµών για τον έλεγχο γεφυροπλαστιγγών (άνω των 3.000 κιλών), ή κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου διανοµέων υγραερίου, δε θα πρέπει να διεξάγετε έλεγχο, να εισπράττετε τέλη κλπ, αλλά

να

επικοινωνείτε µαζί µας για την εξεύρεση λύσης επί του προβλήµατος.

16. O Αρχικός Έλεγχος (αρχική επαλήθευση) σε ζυγιστικά όργανα διενεργείται από κοινοποιηµένους φορείς και προς το παρόν, τέτοιος φορέας είναι µόνο η υπηρεσία µας και έχει αριθµό κοινοποίησης 0652. Ως εκ τούτου, δε δύνασθε να διενεργείτε αρχικό έλεγχο σε ζυγιστικά όργανα. Ζυγοί οι οποίοι έχουν υποστεί αρχική επαλήθευση από την υπηρεσία µας, φέρουν αυτοκόλλητο σήµα, µε εθνόσηµο, µπλε χρώµατος, µε την ένδειξη «Αρχικός Έλεγχος» και συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης. Σηµειώνεται ότι υπάρχει περίπτωση να έχει εισαχθεί ένας ζυγός συνοδευόµενος από Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης, το οποίο έχει εκδοθεί είτε από την κατασκευάστρια εταιρεία,

η

οποία

κοινοποιηµένο

εφαρµόζει

οργανισµό,

ή

σύστηµα από

διασφάλισης

κοινοποιηµένο

ποιότητας

οργανισµό

εγκεκριµένο

του

από

εξωτερικού

και

αναγράφεται επ’ αυτού ο κωδικός αριθµός του κοινοποιηµένου οργανισµού. Σε αυτή την περίπτωση το πιθανότερο είναι να µην είναι επικολληµένο το σχετικό σήµα. Αφού επιδειχθεί το Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης, επικολλάται το σήµα «Αρχικός Έλεγχος» και στην απόδειξη είσπραξης αναγράφεται η ένδειξη «Ατελώς» και σηµειώνεται ο αριθµός αναφοράς (Reference Number) του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης καθώς και ο τίτλος του οργανισµού που το εξέδωσε. Κατάλογος µε τους κοινοποιηµένους οργανισµούς για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει στην ιστοσελίδα της WELMEC (http://www.welmec.org/welmec/notified-bodies.html). Σε περίπτωση που επιδεικνύονται συνοδευτικά του ζυγού έγγραφα, όπως π.χ. «Αρχική Βεβαίωση Ακριβείας Ζυγού», «Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας», «Βεβαίωση ελέγχου», «Πιστοποιητικό Ελέγχου» κλπ, τα οποία δεν έχουν εκδοθεί

από κοινοποιηµένο

οργανισµό, δε γίνονται αποδεκτά, και συνεπώς θεωρείται ότι ο ζυγός δεν έχει υποστεί Αρχική Επαλήθευση. Σε περίπτωση που εντοπίσετε ζυγιστικό, για το οποίο, διαπιστώσετε ότι δεν έχει υποστεί

αρχικό

έλεγχο,

διενεργείται

µόνο

ο

Περιοδικός

Έλεγχος

και

επικοινωνείτε α) µε τον κατασκευαστή, ή τον αντιπρόσωπό του έτσι ώστε να µεριµνήσει για τη διενέργεια της Αρχικής Επαλήθευσης και β) µε την υπηρεσία µας, γνωρίζοντάς µας τα στοιχεία της εταιρείας που προµήθευσε το ζυγό, για τις δικές µας ενέργειες.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

WEEKLY TAXnews 151/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΩΦ-ΦΒΠ 17. Για την καλύτερη συνεργασία µε τις υπηρεσίες σας και την απλούστευση της επικοινωνίας µαζί σας, οι κατά τόπους Γενικές ∆ιευθύνσεις Ανάπτυξης παρακαλούνται όπως επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρ. δ/νση, τηλέφωνο και e-mail) υπαλλήλου µε τον οποίο θα έρχεται σε επαφή η υπηρεσία µας για θέµατα Περιοδικού Ελέγχου, αλλά και γενικότερα µετρολογικών ελέγχων που θα αφορούν ολόκληρη την Περιφέρεια.

18. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προηγούµενες εγκύκλιοί µας Φ2-2301/28.12.2009, Φ281/17.1.2011 (Α∆Α 4Α92Φ-Σ) και Φ2-245/4/2/2011 (4ΑΛΕΦ-4), οι οποίες είναι αναρτηµένες

στην ιστοσελίδα

µας στην ηλεκτρονική

διεύθυνση

www.gge.gov.gr

ακολουθώντας τη διαδροµή: Τοµείς της ΓΓΕ / Γεν. ∆/νση Εσωτ. Εµπορίου / ∆/νση Μετρολογίας / Π.Ε. Μέτρων και σταθµών.

Ο ∆ιευθυντής α/α

Μ. Σχοινά

Κοινοποίηση: •

Γραφ. κ. Αναπλ. Υπουργού Εµπορίου

Γραφ. κ. Γεν. Γραµµατέα Εµπορίου

Εσωτερική ∆ιανοµή: •

∆/νση Μετρολογίας

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

WEEKLY TAXnews 152/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΒΘ-ΝΞΨ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αθήνα 19/01/2012 Αριθ.πρωτ. Υ1γ/Γ.Π/οίκ. 9420

ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX

: Αριστοτέλους 17 : 10187 Αθήνα : Χεργκελετζάκη Μ. : 210 5221089 : 210 5233563

Π.Α.

ΘΕΜΑ: «Παροχή συσσιτίων και τροφίμων - Αρωγή στις κοινωνικά ασθενέστερες ομάδες» Σχετ. : α) Η υπ’αρίθμ. Α1β/8577/83 (ΦΕΚ 526/83, τ.Β. 24-9-83) Υγειονομική Διάταξη, όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα β) Ο Ν. 3325/11-3-2005 (ΦΕΚ 68/τ.Α΄/2005) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» Για τις παροχές συσσιτίων, που διενεργούνται σε όλη τη χώρα, από δήμους, ενορίες εκκλησιών και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, για φιλανθρωπικό σκοπό, δεν προβλέπεται από την υγειονομική νομοθεσία η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος. Όμως η παροχή συσσιτίων αποτελεί ένα γεγονός πραγματικό και έκτακτο. Για τους λόγους αυτούς έχει ιδιαίτερο υγειονομικό ενδιαφέρον, όσον αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας και επειδή όλο και αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων που προσφεύγουν σε κέντρα παροχής συσσιτίου για την ικανοποίηση της βασικής ανάγκης για σίτιση, θα πρέπει να διενεργείται οργανωμένα και από επίσημους φορείς π.χ. από τους δήμους ή τις ενορίες των εκκλησιών ή από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Απαγορεύεται η παροχή μη οργανωμένου συσσιτίου και από μη αρμόδιους φορείς. Οι παραπάνω φορείς, οι οποίοι ασχολούνται με την παροχή οργανωμένου συσσιτίου, θα πρέπει να ενημερώνουν γραπτώς και εγκαίρως, για την δραστηριότητά τους αυτή και να συνεργάζονται με τις κατά τόπους Υγειονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες ανήκουν, ώστε οι Υγειονομικές Υπηρεσίες να είναι ενήμερες για τον προμηθευτή - παρασκευαστή, τον τόπο, τον χώρο και τον χρόνο διάθεσης των συσσιτίων. Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, από την πλευρά τους, μόλις ενημερωθούν θα πρέπει να μεριμνούν για τον υγειονομικό έλεγχο, έτσι ώστε σε όλα τα στάδια, από την προμήθεια των πρώτων υλών μέχρι και την προσφορά των γευμάτων, να μπορεί να υπάρχει επίβλεψη της εφαρμογής όλων των υγειονομικών όρων και ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 153/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΒΘ-ΝΞΨ

προϋποθέσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται η υγιεινή των προσφερόμενων γευμάτων. Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες παρακαλούνται να διεξάγουν το παραπάνω έργο τους, με πνεύμα καλής συνεργασίας, προσφέροντας όσο μπορούν τη συνδρομή και την υποστήριξή τους. Παρακάτω παραθέτουμε μερικές βασικές οδηγίες υγιεινής για όσους ασχολούνται με την παρασκευή και διάθεση συσσιτίων: Α)

Στην περίπτωση που η προμήθεια των έτοιμων γευμάτων γίνεται από επιχειρήσεις μαζικής εστίασης (catering), ή από Καταστήματα – Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ή άλλους φορείς, οι οποίοι παρασκευάζουν και προσφέρουν έτοιμα γεύματα σε συσσίτια (π.χ. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) θα πρέπει αυτά να κατέχουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά.

Β)

Σε κάθε άλλη περίπτωση, όσοι ασχολούνται με την παρασκευή και την Παροχή των συσσιτίων, θα πρέπει να ακολουθούν βασικούς κανόνες υγιεινής, ώστε να διασφαλίζεται όσο το δυνατόν καλύτερα η υγιεινή των γευμάτων και κατά συνέπεια η προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Ατομική Υγιεινή 1. Πλένουμε καλά τα χέρια μας: o o o o o o

μετά τη χρήση τουαλέτας πριν ξεκινήσουμε το μαγείρεμα μετά από χειρισμό ωμών τροφίμων (κρέας, κοτόπουλο, αυγά κ.α.) μετά από φύσημα της μύτης, φτάρνισμα, βήχα μετά από χειρισμό σκουπιδιών μετά από χειρισμό χημικών ουσιών (π.χ. προϊόντα καθαρισμού)

2. Έχουμε πάντα καθαρά και κομμένα νύχια. 3. Όταν μαγειρεύουμε έχουμε τα μαλλιά μας μαζεμένα, εάν είναι μακριά, και ακόμη καλύτερα τα έχουμε καλυμμένα με σκούφο ή μαντήλι. 4. Όταν μαγειρεύουμε φοράμε πάντα καθαρή ποδιά. 5. Δεν καπνίζουμε ποτέ την ώρα που μαγειρεύουμε. 6. Δεν βήχουμε και δεν φταρνιζόμαστε πάνω από τα τρόφιμα. 7. Δεν μαγειρεύουμε όταν έχουμε τραύματα ή πληγές στα χέρια μας. 8. Δεν μαγειρεύουμε όταν είμαστε άρρωστοι (όταν έχουμε πυρετό, διάρροια, εμετούς, ναυτία) Υγιεινή στο χώρο του παρασκευαστηρίου •

Διατηρούμε το χώρο του μαγειρείου πάντα καθαρό.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 154/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΒΘ-ΝΞΨ

• Προστατεύουμε το μαγειρείο από μύγες, κατσαρίδες, ποντίκια, βάζοντας σίτες Νο 16, όπου υπάρχουν ανοίγματα (π.χ. παράθυρα). • Χρησιμοποιούμε ξεχωριστά σκεύη και εργαλεία (π.χ. μαχαίρια) για τα ωμά τρόφιμα και διαφορετικά για τα μαγειρεμένα. Επίσης διαφορετικά για τα κρέατα, κοτόπουλα και διαφορετικά για τα λαχανικά. • Καθαρίζουμε καλά και πλένουμε με ζεστό νερό και απορρυπαντικό - απολυμαντικό τους πάγκους εργασίας, τα τραπέζια, τα σκεύη (κατσαρόλες, ταψιά), τα εργαλεία και τα μηχανήματα μετά το τέλος του μαγειρέματος. • Τα απορρίμματα να συλλέγονται σε σακούλες, οι οποίες θα πρέπει να κλείνουν καλά και να απορρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα. • Οι κάδοι απορριμμάτων (σκουπιδιών) που υπάρχουν στο χώρο, καλό θα ήταν να είναι κλειστού τύπου (με καπάκι), ποδοκίνητοι με πεντάλ, για να μην χρειάζεται να πιάνεται με τα χέρια το καπάκι και να διατηρούνται πάντα καθαροί. • Στο χώρο του μαγειρείου απαγορεύεται η είσοδος και η διατήρηση κατοικίδιων ή άλλων ζώων. ΨΥΓΕΙΑ Στο ψυγείο δεν βάζουμε ποτέ τα τρόφιμα ανακατεμένα και δεν το παραφορτώνουμε. • Τα έτοιμα μαγειρεμένα τρόφιμα τα τοποθετούμε στα πάνω ράφια και τα ωμά στα κάτω ράφια, έτσι ώστε να αποφευχθεί η τυχόν επιμόλυνση των τροφίμων εάν στάξουν τα ωμά πάνω στα έτοιμα τρόφιμα. •

Οι θερμοκρασίες στο εσωτερικό των ψυγείων θα πρέπει να είναι : 1. Για την συντήρηση 2ο έως 5ο C (βαθμούς Κελσίου) 2. Για την κατάψυξη -18ο C (βαθμούς Κελσίου)

• • •

Ελέγχουμε την θερμοκρασία των ψυγείων με θερμόμετρα χωρίς υδράργυρο. Απαγορεύεται να καταψύξουμε ξανά κάποιο προϊόν το οποίο έχει ξεπαγώσει Καθαρίζουμε τακτικά τα ψυγεία

• • • • • •

ΤΡΟΦΙΜΑ Κατά την παραλαβή των πρώτων υλών προσέχουμε την ποιότητα των προϊόντων και ιδιαίτερα την ημερομηνία λήξης αυτών. Πετάμε τα ληγμένα τρόφιμα και δεν τα χρησιμοποιούμε ποτέ. Τα ζεστά μαγειρεμένα τρόφιμα, μέχρι να καταναλωθούν, πρέπει να διατηρούνται σε θερμοθαλάμους, με θερμοκρασία από 60ο C (βαθμούς Κελσίου) και πάνω. Τα ευαλλοίωτα τρόφιμα (γάλα, αυγά, κρέας, κοτόπουλα κ.α.) πρέπει να διατηρούνται εντός των ψυγείων. Τα τρόφιμα κατά την αποθήκευση διατηρούνται σε καθαρό χώρο και θα πρέπει να είναι ξεχωριστά και μακριά τοποθετημένα από άλλα προϊόντα όπως καθαριστικά, εντομοκτόνα κ.α. για μη μόλυνση των τροφίμων. Πλένουμε πολύ καλά τα τρόφιμα που θα καταναλωθούν ωμά και δεν θα μαγειρευτούν (π.χ. φρούτα , λαχανικά)

Το νερό που χρησιμοποιείται πάντα να είναι πόσιμο. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 155/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΒΘ-ΝΞΨ

Η διάθεση των μερίδων του συσσιτίου να γίνεται σε σκεύη μιας χρήσης. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται περιέκτες (δοχεία) των σιτιζομένων, αυτά να είναι καθαρά και να κλείνουν. Επειδή και τα Κοινωνικά Παντοπωλεία, τα Κοινωνικά Καφενεία κλπ. που ανήκουν σε επίσημους φορείς ή Μ.Κ.Ο. και τα οποία εξυπηρετούν κοινωνικά ασθενείς ομάδες, είναι ένα έκτακτο και πραγματικό γεγονός, υπόκεινται και αυτά σε υγειονομικό έλεγχο από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες όπως κάθε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και οφείλουν να τηρούν όλα τα ανωτέρω σχετικά. Παρακαλούμε τις Υγειονομικές Υπηρεσίες όπως ενημερώνουν εγγράφως την Υπηρεσία μας, σχετικά με τους παραπάνω ελέγχους. ΠΡΟΣ: 1. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας Υπ’ όψιν κ.κ. Γενικών Γραμματέων Έδρες τους

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΤ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

2. Όλες τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας α) Υπ’ όψιν κ.κ. Περιφερειαρχών Έδρες τους β) Γενικές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας β.1.) Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Περιφερειακών Ενοτήτων Έδρες τους β.2) Δ/νσεις Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Τμήματα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Περιφερειακών Ενοτήτων Έδρες τους

3. ΚΕΔΕ Ακαδημίας 65 & Γενναδίου Τ.Κ. 10678 Αθήνα ( με την παράκληση να ενημερώσει όλους τους Δήμους της χώρας) 4. Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας της Ελλάδας Ιασίου 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 156/158


ΑΔΑ: ΒΟΧΩΦ-1ΗΧ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & ΒΙΟΜ/ΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Τμήμα: Α’

Αθήνα, 27-01-2012.Αρ. Πρωτ.: Κ4-1209 Προς Τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας

Πλατεία Κάνιγγος, Τ.Κ. 101 81, Αθήνα Τηλ. 210 38 93 339 Φαξ: 210 38 46 523 e-mail: ragousi@gge.gr

Κοινοποίηση:

Γραφείο κ. Γεν. Γραμ. Εμπορίου

ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ». Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου προχωράει σε μια σειρά δράσεων εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου προστασίας των σημάτων, στις οποίες περιλαμβάνεται η αναμόρφωση του δικαίου περί σημάτων, η ηλεκτρονική διαδικασία κατάθεσης σήματος, η αναβάθμιση της λειτουργίας της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, και άλλες. Στην κατεύθυνση αυτή, σας ενημερώνουμε πως αναφορικά με τη διαδικασία κατάθεσης σήματος, εκτός από τα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 έως 4 του Ν.2239/94, θα πρέπει η δήλωση και η ηλεκτρονική κατάθεση της σχετικής αίτησης καταχώρισης σήματος, όπως έχει προσδιορισθεί με την υπ’ αριθμ. Κ4-10204/12-10-94 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, να προσκομίζεται και σε ηλεκτρονική μορφή. Το ακριβές περιεχόμενο της ηλεκτρονικής μορφής της εν λόγω δήλωσης θα επιβεβαιώνεται με την υπογραφή του πληρεξουσίου δικηγόρου, ή εξουσιοδοτημένου προς τούτο εκπροσώπου του, επί του αντιγράφου που θα αναπαράγεται κατά τη στιγμή της κατάθεσης από την αρμόδια Υπηρεσία. Το μέτρο αυτό θα συμβάλλει στην ηλεκτρονική αποθήκευση όλων των στοιχείων των δηλώσεων καταχώρισης σήματος, προκειμένου στο άμεσο μέλλον να καταστεί ευχερής η ηλεκτρονική αναζήτηση αυτών με τα πλήρη στοιχεία τους, προς όφελος των χρηστών.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Καλλιόπη Ραγκούση

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAXnews 157/158


WEEKLY TAXnews  
WEEKLY TAXnews  

Εβδομαδιαία ενημέρωση για τα κύρια ζητήματα της φορολογικής και ασφαλιστικής επικαιρότητας. Από 30/01/2012 έως 05/02/2012

Advertisement