Page 1


Δικαιώματα και υποχρεώσεις Φορολογουμένων και Ελεγκτών κατά τον προληπτικό – προσωρινό και τακτικό φορολογικό έλεγχο Έννοια – Σκοπός Φορολογικού Έλεγχου Είναι το σύνολο των ελεγκτικών ενεργειών που εφαρμόζονται από τα αρμόδια όργανα (ελεγκτές) με σκοπό: α. Τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας. β. Τη διαπίστωση της υποβολής των προβλεπόμενων δηλώσεων και επαλήθευσης του περιεχομένου αυτών, σε σχέση πάντα με τη συναλλακτική δραστηριότητα και τα οικονομικά αποτελέσματα, όπως αυτά προκύπτουν από τα προβλεπόμενα και τηρούμενα λογιστικά βιβλία και στοιχεία σύμφωνα με τις αρχές της λογιστικής επιστήμης και του Ε.Γ.Λ.Σ. γ. Τον καθορισμό των φορολογικών υποχρεώσεων: , Στην περίπτωση που υποβλήθηκαν δηλώσεις με ανακριβές περιεχόμενο σε σχέση με τα δεδομένα των βιβλίων και στοιχείων. , Στην περίπτωση που δεν υποβλήθηκαν οι προβλεπόμενες δηλώσεις και δεν τηρήθηκαν τα οριζόμενα βιβλία. , Στην περίπτωση μη ορθής εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ. Όργανα Φορολογικού Ελέγχου: Οι φορολογικοί έλεγχοι διενεργούνται από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές και συγκεκριμένα από τις Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ. – Δ.Ε.Κ.) και από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.). Διακρίσεις Φορολογικού Ελέγχου: Είδος – Μορφή: , Προληπτικός Έλεγχος , Προσωρινός Έλεγχος , Τακτικός Έλεγχος Φορολογικό Αντικείμενο: , Έλεγχος Κ.Β.Σ. , Έλεγχος Φ. Εισοδήματος , Έλεγχος Φ.Π.Α. , Έλεγχος Φ.Μ.Υ., λοιπών παρακρατούμενων φόρων (Ζ΄ πηγής, εργολάβων, Ν 2112/20 περί αποζημιώσεων απολυόμενων κ.λ.π.) , Έλεγχος επενδύσεων και Αναπτυξιακών Κινήτρων. Προληπτικός έλεγχος Είναι ο έλεγχος που γίνεται με σκοπό τη διαπίστωση εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ., καθώς και την εκπλήρωση των ληξιπρόθεσμων εν γένει φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης. Ο προληπτικός φορολογικός έλεγχος στοχεύει κυρίως,

με την αιφνίδια Παρουσία των υπαλλήλων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή εκτός αυτής κατά τη διακίνηση, να αποτρέψει τους φορολογούμενους από τη διάπραξη φορολογικών παραβάσεων. Ο έλεγχος μπορεί να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε άλλου βιβλίου ή στοιχείου ή εγγράφου, εκτός από αυτά που τηρούνται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, καθώς και κάθε περιουσιακού στοιχείου, που βρίσκεται στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία ή στο κατάστημα κάθε άλλου υπόχρεου. Ο έλεγχος αυτός επιβάλλεται να είναι ουσιαστικός και σύντομος και ασκείται κυρίως από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.), τις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ. – Δ.Ε.Κ.). Διατάξεις περί της διενέργειας προληπτικού ελέγχου Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92), ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. και ο υπάλληλος που ορίζεται από αυτόν δικαιούται, οποιαδήποτε εργάσιμη για τον υπόχρεο ώρα, να λαμβάνει γνώση, να ελέγχει και να θεωρεί όλα τα βιβλία και στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό ή άλλους νόμους, καθώς και αυτά που τηρούνται προαιρετικά από τον υπόχρεο και να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε άλλου βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου και κάθε περιουσιακού στοιχείου που βρίσκεται στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία ή στο κατάστημα κάθε άλλου υπόχρεου. Διενεργείται προληπτικά κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου και αναφέρεται στον έλεγχο: , Διακίνησης των αγαθών , Ενημέρωσης των βιβλίων , Αποθεμάτων – ταμείου – περιουσιακών στοιχείων , Προσθέτων βιβλίων , Νομιμότητας φορολογικών ταμειακών μηχανών κ.λ.π. Προσωρινός Έλεγχος Πρόκειται για μορφή ελέγχου που εμπεριέχει όλα τα στοιχεία του προληπτικού και με τον έλεγχο αυτό παρέχεται η δυνατότητα να εκδοθεί προσωρινό φύλλο ελέγχου, χωρίς ν' αναμένεται να διενεργηθεί τακτικός έλεγχος, για να καταλογιστούν οι φόροι κ.λπ. που οφείλει η επιχείρηση. Οι οφειλές αυτές πρέπει να προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία ή από τα εκδοθέντα ή ληφθέντα φορολογικά στοιχεία και λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών και

WEEKLY TAXnews_3


Ξεφυλλίστε την φορολογική ενημέρωση και βρείτε αυτό που σας ενδιαφέρει

H TAXnews αναβαθμίζει συνεχώς τις υπηρεσίες του για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Μέσα από υπηρεσίες μοναδικές στο Ελληνικό διαδίκτυο που απευθύνονται σε όλους εσάς, που θέλετε να αξιοποιήσετε την καθημερινή σας ενημέρωση.

4_WEEKLY TAXnews


ο υπόχρεος να παρέλειψε την υποβολή της σχετικής δήλωσης απόδοσης του φόρου ή να υπέβαλε μεν δήλωση αλλά αυτή να είναι καταφανώς ανακριβής. Διατάζεις που αφορούν τη διενέργεια του προσωρινού ελέγχου είναι: , Άρθ. 50 Ν. 2859/2000 , Άρθ. 67 Ν. 2238/1994 Με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1, 2, 3, 5 του Ν. 2238/94 ορίζεται ότι επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, των οποίων το καθαρό εισόδημα υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31 και 49 Ν. 2238/1994 αντίστοιχα και δεν έχουν υπαχθεί σε οριστικό έλεγχο κατά τις διατάξεις του άρθρου 66, μπορεί να υπαχθούν σε προσωρινό έλεγχο για το μερικό προσδιορισμό του εισοδήματος τους. Ο έλεγχος αυτός διατάσσεται από τον Προϊστάμενο για ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα θέματα και αντικείμενα του πλήρους και οριστικού φορολογικού ελέγχου. Επίσης ο Προϊστάμενος, μπορεί να διενεργεί προσωρινό έλεγχο στα στοιχεία των δηλώσεων και στα βιβλία και στοιχεία των επιτηδευματιών για να διαπιστώσει: α. Εάν οι εκπτώσεις από το εισόδημα υπολογίσθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. β. Το αντικείμενο εργασιών του υπόχρεου και αν το εισόδημα που δηλώθηκε ανταποκρίνεται προς τα πραγματικά δεδομένα των βιβλίων και στοιχείων του υπόχρεου. γ. Εάν με ανακλητική δήλωση μειώθηκαν νόμιμα οι φορολογικές υποχρεώσεις και επιβαρύνσεις γενικά. Τακτικός Έλεγχος Πρόκειται για τον έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 2238/1994 και ο οποίος είναι εμπεριστατωμένος, πλήρης και οριστικός. Ο ελεγκτής καλείται να προσδιορίσει τη φορολογητέα ύλη και να τεκμηριώσει το πόρισμα του, τόσο από τα δεδομένα των βιβλίων, όσο και από λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του. Δικαιώματα Φορολογουμένων Ο φορολογούμενος στο πλαίσιο του ελέγχου δικαιούται: , Να λαμβάνει γνώση της εντολής ελέγχου, αντίγραφο της οποίας επιδίδεται σ’ αυτόν από τον ελεγκτή κατά την πρώτη ημέρα επίσκεψής του στην επιχείρηση (άρθρο 17 Π.Δ. 16/1989). , Να υποβάλλει, πριν την έναρξη του ελέγχου (προσωρινού ή τακτικού), αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. και λοιπών φορολογιών, τελών και εισφορών, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση σε αυτόν επί αποδείξει σχετικής έγγραφης πρόσκλησης της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής, προκειμένου να τύχει της προβλε-

πόμενης μείωσης στο ½ των πρόσθετων φόρων λόγω εκπροθέσμου των παραπάνω δηλώσεων (παρ. 1 άρθρο 4 Ν. 3610/2007). Επίσης, δικαιούται να υποβάλλει ειδική δήλωση - αναφορά για τις παραβάσεις Κ.Β.Σ. και λοιπές συγκεκριμένες παραβάσεις που σχετίζονται με τις κατά τα ανωτέρω υποβαλλόμενες δηλώσεις, προκειμένου τα οικεία πρόστιμα να μειωθούν στο 1/5 (παρ. 2 άρθρο 4 Ν. 3610/2007). , Να λαμβάνει με δαπάνες του αντίγραφα ή φωτοτυπίες των κατασχεθέντων βιβλίων, στοιχείων και λοιπών εγγράφων (παρ. 4 άρθρο 36 Κ.Β.Σ.) , Να παράσχει πριν την έκδοση σε βάρος του απόφασης επιβολής προστίμου για παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Β.Σ. και του Ν. 1809/1988 περί Φορολογικών Μηχανισμών, τις απόψεις του για τις διαπιστωθείσες παραλείψεις ή παρατυπίες μετά από την επίδοση σε αυτόν επί αποδείξει σχετικής κλήσης προς ακρόαση και μέσα στην οριζόμενη από την κλήση αυτή προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη των πέντε (5) ημερών (παρ. 2 άρθρο 6 Ν. 2690/1999). , Να ζητήσει με αίτησή του εντός είκοσι (20) ημερών από της επίδοσης σ’ αυτόν σχετικού σημειώματος, την κρίση επί του κύρους των βιβλίων και στοιχείων του από ειδική προς τούτο επιτροπή μόνο για φορολογούμενους που ελέγχονται με τακτικό φορολογικό έλεγχο από το Δ.Ε.Κ. Αθηνών ή Θεσσαλονίκης και εφόσον διαπιστώνονται παραβάσεις που επηρεάζουν το κύρος και την αποδεικτική δύναμη των βιβλίων και στοιχείων τους (παρ. 5 άρθρο 70 Ν. 2238/1994). , Να λαμβάνει γνώση των αποτελεσμάτων του ελέγχου με τηνκοινοποίηση σ’ αυτόν των οικείων καταλογιστικών πράξεων και εκθέσεων ελέγχου (άρθρο 69 Ν. 2238/1994). Υποχρεώσεις Φορολογουμένων Ο φορολογούμενος στο πλαίσιο του ελέγχου υποχρεούται: , Να επιδεικνύει τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία (παρ. 1 άρθρο 36 Κ.Β.Σ.) , Να παραδίδει σε εύλογο χρόνο κάθε στοιχείο και να παρέχει κάθε ζητούμενη πληροφορία στον έλεγχο (παρ. 1 άρθρο 66 Ν. 2238/1994). , Να διευκολύνει τον έλεγχο και να μην προβάλλει προσκόμματα (παρ. 1 άρθρο 36 Κ.Β.Σ., παρ. 1 άρθρο 66 Ν. 2238/1994). Δικαιώματα Ελεγκτών Ο ελεγκτής στο πλαίσιο του ελέγχου δικαιούται: , Να ενεργεί έλεγχο οποιαδήποτε εργάσιμη ώρα για την επιχείρηση (παρ. 1 άρθρο 36 Κ.Β.Σ.). , Να ενεργεί οποιαδήποτε επιτόπια εξέταση κρίνεται αναγκαία και να λαμβάνει γνώση, να ελέγχει και να θεWEEKLY TAXnews_5


ωρεί όλα τα βιβλία και στοιχεία που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ. ή από άλλους νόμους, καθώς και αυτά που τηρούνται προαιρετικά από το φορολογούμενο (παρ. 1 άρθρο 66 Ν. 2238/1994, παρ. 1 άρθρο 36 Κ.Β.Σ.). , Να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε άλλου βιβλίου, στοιχείου ή εγγράφου και κάθε περιουσιακού στοιχείου που βρίσκεται στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία ή στο κατάστημα κάθε άλλου υπόχρεου (παρ. 1 άρθρο 36 Κ.Β.Σ.). , Να κατάσχει ανεπίσημα βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα ή να παραλαμβάνει επίσημα βιβλία και στοιχεία. Στις περιπτώσεις που κατάσχονται ανεπίσημα βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα, επιτρέπεται η κατάσχεση και των επίσημων βιβλίων και στοιχείων (παρ. 4 και 5 άρθρο 36 Κ.Β.Σ.). , Να ζητά από τον ελεγχόμενο φορολογούμενο να δίδει κάθε αναγκαία διευκρίνιση και κάθε χρήσιμο στοιχείο για τη διεξαγωγή του ελέγχου (παρ. 1 άρθρο 66 Ν. 2238/1994). , Να ζητά από τις δημόσιες ή δημοτικές και κοινοτικές αρχές, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις τράπεζες, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά από κάθε οργάνωση επαγγελματική, εμπορική, βιομηχανική, γεωργική κλπ. οποιεσδήποτε πληροφορίες θεωρεί αναγκαίες για τη διευκόλυνση του έργου (παρ. 1 άρθρο 66 Ν. 2238/1994, παρ. 6 άρθρο 36 Κ.Β.Σ.). , Να λαμβάνει γνώση στοιχείων που καλύπτονται από το τραπεζικό απόρρητο, με άρση αυτού για τη διευκόλυνση του ελέγχου, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο νόμο (παρ. 1 άρθρο 66 Ν. 2238/1994). , Να καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο και να ζητά από αυτό να παράσχει εγγράφως πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη διευκόλυνση του έργου του (παρ. 1 άρθρο 66 Ν. 2238/1994). , Να ενεργεί διασταυρωτικές ελεγκτικές επαληθεύσεις στα βιβλία και στοιχεία επιτηδευματιών αρμοδιότητας άλλης ελεγκτικής αρχής που έχουν την έδρα τους στην ίδια πόλη ή στον ίδιο νομό, για να διαπιστώνει την ακρίβεια των δεδομένων των βιβλίων και στοιχείων του επιτηδευματία που ελέγχει (παρ. 1 άρθρο 66 Ν. 2238/1994). Υποχρεώσεις Ελεγκτών Ο ελεγκτής στο πλαίσιο του ελέγχου υποχρεούται: , Να δείχνει στο φορολογούμενο κατά την πρώτη ημέρα του ελέγχου και πριν την έναρξη αυτού, την υπηρεσιακή ή αστυνομική του ταυτότητα. και να του επιδίδει αντίγραφο της εντολής ελέγχου (άρθρα 15-21 Π.Δ. 16/1989 άρθρο 30 Ν. 3296/2004, Π.Δ. 85/2005). , Να είναι ευγενής απέναντι στο φορολογούμενο και αντικειμενικός στην κρίση του.

6_WEEKLY TAXnews

Να συντάσσει και να επιδίδει έκθεση κατάσχεσης σε περίπτωση κατάσχεσης ανεπίσημων βιβλίων, στοιχείων και λοιπών έγγραφων ή ταυτόχρονης κατάσχεσης ανεπίσημων βιβλίων, στοιχείων και λοιπών έγγραφων και επίσημων βιβλίων και στοιχείων. Επίσης, να συντάσσει και να παραδίδει απόδειξη παραλαβής στις περιπτώσεις παραλαβής μόνο επίσημων βιβλίων και στοιχείων (παρ. 3, 4, 5 άρθρο 36 Κ.Β.Σ.). , Να παραδίδει τα κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα στον αρμόδιο Προϊστάμενο, ο οποίος, εφόσον με αυτά ενεργεί φορολογική εγγραφή, τα διαφυλάσσει μέχρι την τελεσιδικία αυτής (παρ. 4 άρθρο 36 Κ.Β.Σ.). , Να επιδίδει σημείωμα με τις διαπιστώσεις του ελέγχου επί απόρριψης των βιβλίων και στοιχείων επιτηδευματιών αρμοδιότητας του Δ.Ε.Κ. Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, προκειμένου ο ελεγχόμενος να μπορεί να απευθυνθεί σε ειδική προς τούτο επιτροπή, εφόσον το επιθυμεί (παρ. 5 άρθρο 70 Ν. 2238/1994). , Να συντάσσει μετά το πέρας του ελέγχου σχετική έκθεση ελέγχου με τις τυχόν διαπιστωθείσες παραλείψεις, η οποία αφού θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής ή άλλο αρμόδιο προς τούτο όργανο, κοινοποιείται μαζί με τις οικείες καταλογιστικές πράξεις στο φορολογούμενο κατά τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 69 Ν. 2238/1994). , Να διαφυλάσσει το φορολογικό απόρρητο (παρ. 6 άρθρο 85 Ν. 2238/1994). ,

Έλεγχος Ταμείου Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του Ν. 3296/2004 προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ταμείου και αξιογράφων κατά τους διενεργούμενους φορολογικούς ελέγχους επιτηδευματιών με βιβλία Γ΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ. και ορίζονται οι συνέπειες επί διαπίστωσης διαφορών. Η πιο πάνω επαλήθευση διενεργείται πριν από οποιαδήποτε άλλη ελεγκτική επαλήθευση και ανεξαρτήτως της ελεγκτικής υπηρεσίας που διενεργεί τον έλεγχο (Ελεγκτικά Κέντρα, Δ.Ο.Υ.), σε κάθε περίπτωση τακτικού ελέγχου, υποχρεωτικώς και ως προς το ταμείο και ως προς τα αξιόγραφα και πάντα με αναγραφή σχετικής μνείας στην εκδιδόμενη οικεία εντολή του τακτικού ελέγχου. Σε ό,τι αφορά τους προσωρινούς και προληπτικούς ελέγχους, η παραπάνω επαλήθευση, ανεξαρτήτως ελεγκτικής υπηρεσίας (Ελεγκτικά Κέντρα, Δ.Ο.Υ., Σ.Δ.Ο.Ε.) θα ενεργείται μόνο εφόσον αυτό αναγράφεται στην οικεία εντολή ελέγχου. Περαιτέρω, για την εν λόγω επαλήθευση διευκρινίζονται τα εξής: Καταρχήν, πριν από οποιαδήποτε άλλη ελεγκτική ενέργεια, θα θεωρούνται με ιδιαίτερη σχολαστικότητα τα τηρούμενα βιβλία πρωτογενών εγγραφών επί χειρόγραφης τήρη-


σης και το ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών επί μηχανογραφικής τήρησης, καθώς επίσης και όλα γενικώς τα τηρούμενα και εκδιδόμενα στοιχεία αξίας, συμπεριλαμβανομένων και των λογιστικών στοιχείων (αποδείξεις ή εντάλματα ή γραμμάτια είσπραξης και πληρωμής, αποδείξεις παράδοσης ή παραλαβής αξιόγραφων κ.λπ.). Σε ότι αφορά τον έλεγχο ταμείου θα γίνεται καταμέτρηση των μετρητών από τον υπεύθυνο της επιχείρησης παρουσία των ελεγκτών (δεν θεωρούνται μετρητά οι μεταχρονολογημένες επιταγές) και θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο καταμέτρησης το οποίο θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης και τους ελεγκτές. Ακολούθως, θα εξάγεται το υπόλοιπο του ταμείου (λογαριασμός ΕΓΛΣ 38.00), κατ’ εφαρμογή, ανάλογα με την περίπτωση

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Ημ/νία 30-11-08 2-12-08 4-12-08 10-12-08 13-12-08 13-12-08 14-12-08

και των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 24 του Κ.Β.Σ. επί του οποίου θα προστίθενται οι εισπράξεις και θα αφαιρούνται οι πληρωμές μέχρι την ημέρα και ώρα του ελέγχου και το τελικό ποσό θα συγκρίνεται με το αποτέλεσμα της καταμέτρησης. Σημειώνεται ότι είναι σκόπιμο να ελέγχεται το ταμείο και σε ημερομηνίες προγενέστερες της τελευταίας ενημέρωσής του, καθώς επίσης να γίνονται αθροίσεις με βάση τα υφιστάμενα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών για το διάστημα που μεσολαβεί από την τελευταία ενημέρωσή του μέχρι και την ημέρα του ελέγχου, για τη διαπίστωση τυχόν πιστωτικών υπολοίπων σε ενδιάμεσες ημερομηνίες. Παράδειγμα: Από την κίνηση του ταμείου της επιχείρησης «Β» διαπιστώνονται τα εξής:

ΤΑΜΕΙΟ Αιτιολογία Υπόλοιπο Από Τράπεζα Από πελάτη Ξ Από πελάτη Τ Γραμ. είσπρ. Από πελάτη Χ Από πελάτη Ζ

Αξία 2.000.000 800.000 500.000 600.000 400.000 1.100.000 900.000

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ημ/νία 1-12-08 2-12-08 2-12-08 7-12-08 9-12-08 12-12-08

Από τον έλεγχο της κίνησης του ταμείου του παραδείγματος διαπιστώθηκε ότι στις 7-12-08 υπήρχε πιστωτικό υπόλοιπο ταμείου 900.000 ευρώ [(2.000.000 + 800.000 + 500.000) - (1.300.000 + 500.000 + 900.000 + 1.500.000)]. Τα πιστωτικά υπόλοιπα που προκύπτουν πρέπει να επαληθεύονται με ιδιαίτερη προσοχή και να ερευνώνται τα παραστατικά, κατά την ημέρα που προκύπτει το πιστωτικό υπόλοιπο, για να διαπιστωθεί αν είναι πραγματικά ή οφείλεται σε τυπικούς λόγους (ετεροχρονισμός εγγραφών) (ΕΥΟ 1021520/161/ ΠΟΛ.1046/15.2.1996). Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των αξιόγραφων, θα γίνεται καταγραφή των αξιόγραφων που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της επιχείρησης από τον υπεύθυνο αυτής παρουσία των ελεγκτών και θα συντάσσεται στην περίπτωση αυτή πρωτόκολλο καταγραφής αξιόγραφων, το οποίο θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης και τους ελεγκτές.

Αιτιολογία Αγορά μετρητοίς Πιστωτής Α Γραμ. πληρωτέα Γραμ. πληρωτέα Ενοίκιο Αγορά μετρητοίς

Αξία 1.300.000 500.000 900.000 1.500.000 300.000 600.000

Συνέπειες ελέγχου ταμείου Οι προκύπτουσες από τον έλεγχο ταμείου και αξιόγραφων αρνητικές ή θετικές διαφορές, πέραν των λοιπών συνεπειών και ανεξάρτητα από την προέλευση τους, προστίθενται σε κάθε περίπτωση στα καθαρά κέρδη της ελεγχόμενης επιχείρησης, θεωρούμενες ουσιαστικά ως λογιστικές διαφορές και παράλληλα οι διαφορές αυτές προστίθενται στα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, προκειμένου αυτά να ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό του ΦΠΑ και κάθε άλλου φόρου, τέλους ή εισφοράς στις λοιπές φορολογίες. Επισημαίνεται ότι οι τυχόν διαπιστούμενες κατά τα ανωτέρω διαφορές συνεχίζουν παράλληλα να λαμ3άνονται υπόψη για την κρίση επί του κύρους των βιβλίων κατά τις οικείες διατάξεις του Κ.Β.Σ., θέμα το οποίο και συναρτάται με τον κατ’ έλεγχο προσδιορισμό των αποτελεσμάτων, ενώ σε κάθε περίπτωση, επιβάλλονται βεβαίως άμεσα τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα πρόστιμα για τις παραβάσεις του Κ.Β.Σ. που σχετίζονται με τις διαφορές αυτές. (Αναλυτικές οδηγίες για το θέμα σχετικά με τον έλεγχο του ταμείου και αξιόγραφων WEEKLY TAXnews_7


έχουν δοθεί με την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ. 1027/22.2.2005). Έλεγχος αποθεμάτων (κλειστή αποθήκη) Σημειώνεται ότι ένας από τους αποτελεσματικότερους τρόπους ποσοτικών ελεγκτικών επαληθεύσεων είναι η μέθοδος της κλειστής αποθήκης. Ο έλεγχος αυτός είναι ευχερέστερος σε επιχειρήσεις που εκδίδουν στοιχεία από τα οποία προκύπτουν το είδος και η ποσότητα των πωλούμενων ειδών (χονδρικές πωλήσεις ή λιανικές με Βιβλίο Αποθήκης). Η εφαρμογή της πιο πάνω μεθόδου διευκολύνεται όταν τηρείται Βιβλίο Απογραφών (ορισμένοι υπόχρεοι της Β' κατηγορίας και όλοι της Γ' κατηγορίας). Η μέθοδος αυτή είναι αποτελεσματική σε οποια δήποτε χρονική στιγμή και αν πραγματοποιηθεί, ενδείκνυται όμως να γίνεται στους πρώτους μήνες μετά την απογραφή λήξης, για να μην ανατρέχει ο έλεγχος σε μεγάλο πλήθος παραστατικών.

Μεθοδολογία , Επιλέγονται προς έλεγχο ορισμένα είδη, ενδεικτικά, κατά προτίμηση αυτά που έχουν σαφήνεια περιγραφής και που πιθανολογείται φοροδιαφυγή, λόγω της μεγάλης αξίας τους, του μικρού τους όγκου κ.λπ.. , Θεωρείται το Βιβλίο Απογραφών και ελέγχεται αν οι καταχωρίσεις σε αυτό έχουν γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, όπως ισχύουν κάθε φορά. , Θεωρούνται όλα τα στοιχεία διακίνησης της επι χείρησης. , Καταμετρείται το απόθεμα του είδους που έχει επιλεγεί στους χώρους όπου είναι αποθηκευμένο, με τον υπεύθυνο που έχει ορίσει η επιχείρηση στο συγκεκριμένο χρόνο.

8_WEEKLY TAXnews

Συντάσσεται πρωτόκολλο καταμέτρησης, το οποίο υπογράφεται και από την επιχείρηση. , Λαμβάνονται οι αναγραφόμενες ποσότητες του επιλεγέντος είδους από το Βιβλίο Απογραφών, οι οποίες αποτελούν την αφετηρία των ελεγκτικών επαληθεύσεων. , Προστίθενται οι αγορασθείσες ή παραληφθείσες ποσότητες σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο μετά την απογραφή. , Αφαιρούνται οι παραδοθείσες πωλήσεις (βάσει Τιμολογίων, Δελτίων Αποστολής κ.λπ.) στην ίδια χρονική περίοδο. , Εξάγεται το ποσοτικό αποτέλεσμα, που πρέπει να συμφωνεί με την καταμετρηθείσα ποσότητα, αφού ληφθούν υπόψη τυχόν δικαιολογημένες φύρες ή απομοιώσεις ή απώλειες κ.λπ. Παράδειγμα Είδος: Video Μάρκα: «R» Απογραφή: 31-12-2008 100 τεμ. Πλέον εισαγωγές μέχρι 30-4-2009 65 τεμ. (ως κατάσταση εισαγωγών) ΣΥΝΟΛΟ 165 τεμ. Μείον πωλήσεις μέχρι 30-4-2009 80 τεμ. (ως κατάσταση τιμολογ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 85 τεμ. Καταμετρηθείσα ποσότητα (ως πρωτόκολλο κατμ/σης) 70 τεμ. ΔΙΑΦΟΡΑ 15 τεμ. ,

Η διαφορά αυτή θεωρητικά μπορεί να σημαίνει: , Ανακριβή απογραφή , Μη εμφανισθείσες αγορές (εισαγωγές) , Μη εμφανισθείσες πωλήσεις. Ο έλεγχος αν από άλλα στοιχεία δεν μπορεί να συγκεκριμενοποιήσει μία από τις προαναφερόμενες παραβάσεις, καταλογίζει και στοιχειοθετεί παράβαση για μη εμφάνιση πωλήσεων.


Έλεγχος απόδοσης Φ.Π.Α. και παρακρατούμενων φόρων Σκοπός των ελέγχων αυτών είναι η άμεση είσπραξη από το Δημόσιο φόρων που δεν έχουν αποδοθεί, μεταξύ των οποίων και του οφειλόμενου Φ.Π.Α. και των λοιπών φόρων, τελών ή εισφορών που δεν έχουν παρακρατηθεί ή έχουν παρακρατηθεί ή επιρριφθεί από τις επιχειρήσεις κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών τους με τρίτους, στα πλαίσια της επιχειρηματικής δράσης και λειτουργίας τους, χωρίς να έχουν αποδοθεί στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., σε αντίθεση με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Ειδικά η μη παρακράτηση ή η παρακράτηση και μη απόδοση των φόρων, εκτός του ότι αποστερεί από το δημό-

τασκευών και των ελευθέρων επαγγελματιών. Ουσιαστικός λόγος χρήσης εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων είναι η αποφυγή καταβολής τόσο έμμεσων όσο και άμεσων φόρων και σε ελάχιστες περιπτώσεις η τακτοποίηση λογιστικών – φορολογικών ατασθαλιών που πάντα προέρχονται από την προσπάθεια των επιτηδευματιών και επιχειρήσεων να αποφύγουν την καταβολή φόρων, αφού χρησιμοποίησαν προηγουμένως άλλες μεθόδους φοροδιαφυγής. Η αποφυγή της καταβολής των έμμεσων φόρων εντοπίζεται κυρίως στον Φ.Π.Α. με την διόγκωση του Φ.Π.Α. των εισροών, ο οποίος συμψηφίζεται με τον Φ.Π.Α. των εκροών, με τιμολόγια για ανύπαρκτες αγορές και δαπάνες. Η αποφυγή άμεσων φόρων συντελείται με την αύξηση είτε

σιο πόρους για την πραγματοποίηση των επιδιώξεών του μέσω των ετήσιων κρατικών προϋπολογισμών, δημιουργεί και μη ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, τόσο σε επίπεδο ομοειδών επιχειρήσεων όσο και στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας γενικότερα, με συνέπειες δυσμενείς για την ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας.

των δαπανών, είτε του κόστους των πωληθέντων προϊόντων ή εμπορευμάτων ή παρασχεθεισών υπηρεσιών, με τιμολόγια για ανύπαρκτες δαπάνες ή αγορές, που έχουν σαν αποτέλεσμα την μείωση των κερδών.

Έλεγχοι αποκάλυψης πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων Το φαινόμενο της χρήσης των πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων παρατηρείται σε όλους τους χώρους οικονομικής δραστηριότητας, από την παραγωγή και το εμπόριο αγαθών, την παροχή υπηρεσιών, μέχρι το χώρο των κα-

Έλεγχοι Διακίνησης Είναι γνωστό ότι η προληπτική δράση των υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε. δεν εξαντλείται μόνο στους χώρους των επιχειρήσεων όπου διενεργούνται οι συναλλαγές, αλλά και σε κάθε σημείο και γεωγραφικό χώρο από όπου διακινούνται κυρίως εμπορεύματα και προϊόντα με κάθε μέσο μεταφοράς. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/forologikos-elegxos/

WEEKLY TAXnews_9


Νέες καταχωρήσεις TAXnews Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ομιλία του Υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη, στο 8ο Ετήσιο Φορολογικό Συνέδριο Κύριε Πρόδρε κυρίες και κύριοι Σύνεδροι, Ευχαριστώ πολύ για μια ακόμη φορά το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο που μου δίνει την ευκαιρία από το βήμα ενός ακόμη φορολογικού του Συνεδρίου να αναπτύξω τις σκέψεις μου για το φορολογικό μας σύστημα ιδίως όταν αυτή τη φορά έχω την ιδιότητα του αρμόδιου για τη φορολογία Υφυπουργού και την πρωτοβουλία των κινήσεων σε φορολογικά θέματα. Σε σχέση με τον τίτλο του Συνεδρίου θα ήθελα να παρατηρήσω ότι πρώτον, η υπερφορολόγηση προκαλεί αύξηση της φοροδιαφυγής όταν η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση και το φορολογικό σύστημα δεν είναι σύγχρονο, δεύτερον, ο εκσυγχρονισμός του συστήματος είναι απολύτως αναγκαία προϋπόθεση για την έξοδο από την ύφεση και τρίτον ο εκσυγχρονισμός του φορολογικού μας συστήματος περνά μέσα από μια ριζοσπαστική φορολογική μεταρρύθμιση. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/archive/news/

Νέα ημερομηνία παράτασης για την υποβολή Ειδικών Σημειωμάτων Αυτοελέγχου Φ.Π.Α Από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνεται ότι, με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη, δόθηκε παράταση για την υποβολή του Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α., καθώς και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθάριστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3296/2004, έως και 28.09.2012. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/archive/news/

Ανακοινώνονται οι νέοι γραμματείς στα υπουργεία

τη με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας «Παπαστράτος» κ. Νικήτα Θεοφιλόπουλο συζητήθηκε το πλαίσιο της συνεργασίας των δύο πλευρών για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου τσιγάρων στην Ελλάδα, που πλήττει τα κρατικά έσοδα και το νόμιμο εμπόριο. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/papastratos/

Ανακοίνωση Τύπου σχετικά με το τέλος ακινήτων Σύμφωνα με όσα προβλέπει η υφιστάμενη Νομοθεσία και λόγω τεχνικών δυσχερειών και χρονικών περιορισμών ο τρόπος είσπραξης του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) δεν είναι εφικτό να τροποποιηθεί. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/telos-akiniton/

Εγκύκλιοι ΦΠΑ-ΚΒΣ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΛ 1160 16.07.2012 Απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, για το οικονομικό έτος 2012, των ανέργων του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, του λογαριασμού ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/pol-1160-2012/

Εγκύκλιοι Εργασίας-ΙΚΑ-ΟΑΕΔ IKA Αριθ. Πρωτ. Σ00/35 10.07.2012 Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή μηνυτήριων αναφορών. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/ika-s00-35-2012/

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/neoi-grammatis/

IKA Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/61 11.07.2012 Χορήγηση βεβαίωσης του άρθρου 20 ν. 3863/2010 που αφορά τις ετήσιες καταβληθείσες εισφορές από αμοιβές εργοσήμου, για φορολογική χρήση.

Συνεργασία του ΣΔΟΕ με την εταιρεία "Παπαστράτος" για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου τσιγάρων Σε συνάντηση του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) κ. Ιωάννη Διώ-

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/ika-a21-449-2012/

10_WEEKLY TAXnews

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Α22/409 13.07.2012 Περί της ασφαλιστικής κλάσης των Σωματείων και Συνεργατικών μετά την


Νέες καταχωρήσεις TAXnews μείωση του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (ΗΑΕ). Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/ika-a22-409-2012/

IKA Αρ.Πρωτ. Γ99/1/138 19.07.2012 Υπενθύμιση οδηγιών σχετικά με την υποχρεωτική καταχώρηση του περιεχομένου των χειρόγραφων Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) στο Ο.Π.Σ. από τα Υποκ/τα και τα Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/ika-g99-1-138-2012/

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/oaee-38-2012/

Λοιπές Αποφάσεις και Σ.ΕΠ.Ε. Α.Π. 18807 26.06.2012 Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85) Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a18807-2012/

IKA Αρ.Πρωτ. Γ99/1/136 13.07.2012 Καταβολή Δωροσήμου Β' Τετραμήνου 2012 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Αρ. Πρωτ.16318 13.07.2012 Ορθή εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ και χρήση του πιστοποιημένου εντύπου των διαδικασιών από τις αδειοδοτούσες αρχές.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/ika-g99-1-136-20121/

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a16318-2012/

IKA Αρ.Πρωτ. Γ13/5 22.06.2012 Αναπροσαρμογή Συντάξεων.

Αρ. Πρωτ.A 28105/2455 11.07.2012 Διευκρινήσεις επί των διατάξεων του άρθρου 95 του ν.4070/2012 (Α’ 82) αναφορικά με τις ειδικές άδειες οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/ika-g31-5-2012/

IKA Αρ.Πρωτ. Γ31/6 17.07.2012 Νέες εξαιρέσεις από τη μείωση των συντάξεων βάσει του Ν. 4024/2011.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a28105-2455-2012/

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/ika-g31-6-2012/

Αρ.Πρωτ. Δ17Ε5030029ΕΞ2012 19.07.2012 Κοινοποίηση Πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικούς δασμούς - Έκδοση έτους 2012

Εγκύκλιοι OAEE - ΟΓΑ – ΕΤΑΑ

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a5030029-2012/

ΟΑΕΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15 09.03.2012 Πληρωμή Οφειλών σε Ιδιώτες Παρόχους Υγείας.

Αρ. Πρωτ. Δ17Ε5030031ΕΞ2012 19.07.2012 Κοινοποίηση Πίνακα εμπορευμάτων για τα οποία διεξάγεται έρευνα αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης - Έκδοση έτους 2012

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/oaee-15-2012/

OAEE 37 11.07.2012 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 4075/2012. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/oaee-37-2012/

IKA Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/136 13.07.2012 Καταβολή Δωροσήμου Β΄ Τετραμήνου 2012 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/ika-g99-1-136-2012/

OAEE 38 16.07.2012 Τήρηση ιεραρχίας.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a5030031-2012/

Αρ. Πρωτ. 16756 18.07.2012 Επικαιροποίηση των δικαιολογητικών που έχουν ενταχθεί στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση. Διαβάστε περισσότερα http://www.taxnews.info/news/a16756-2012/

Αριθμ. Πρωτ: Α2/28204/4261 18.07.2012 Αποδοχή φωτοαντιγράφου ισχύουσας άδειας οδήγησης κατά τη διαδικασία ανανέωσης ή αντικατάστασης αυτής. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a28204-2012/ WEEKLY TAXnews_11


WEEKLY TAXnews  

Eβδομαδιαία ενημέρωση για τα κύρια ζητήματα της φορολογικής και ασφαλιστικής επικαιρότητας. Από 16/07/2012 έως 22/07/2012

Advertisement