Page 1


Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο.

Με βάση το νέο Αναπτυξιακό Νόμο, από το γραφείο του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Νότη Μηταράκη διευκρινίζονται τα ακόλουθα: Η κατάθεση αιτήσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων για τον Α΄ Κύκλο θα ξεκινήσει άμεσα, με την δημοσίευση του νέου Νόμου και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και θα ολοκληρωθεί την 28η Ιουνίου 2013. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/ependytikos-nomos1/

Την άμεση κατάρτιση επείγοντος προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για το έτος 2013, καθώς και προγράμματος φιλοξενίας σε θερινές κατασκηνώσεις παιδιών ανέργων και χαμηλόμισθων εργαζομένων, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση τους...

Την άμεση κατάρτιση επείγοντος προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για το έτος 2013, καθώς και προγράμματος φιλοξενίας σε θερινές κατασκηνώσεις παιδιών ανέργων και χαμηλόμισθων εργαζομένων, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση τους το συντομότερο δυνατό ζητεί με επιστολή που απέστειλε σήμερα προς τη διοίκηση του ΟΑΕΔ ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/koinonikos-toyrismos/

«Άξονες της οικονομικής πολιτικής για έξοδο της Ελλάδας από την κρίση»

Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που είμαι σήμερα μαζί σας. Θα προσπαθήσω σε σύντομο χρονικό διάστημα να πω ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της πολιτικής μας. Ο τίτλος της ομιλίας μου είναι «Άξονες της οικονομικής πολιτικής για έξοδο της Ελλάδας από την κρίση». Θα αναφερθώ σε δέκα σημεία, το πρώτο εκ των οποίων εν είδει ερωτήματος: αν θα μπορούσε η Ελλάδα να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνει σήμερα. Όταν οι αγορές είναι κλειστές και δεν μπορείς να

δανειστείς, όταν δεν υπάρχει άλλη χώρα εκτός Ευρωζώνης να σε δανείσει, τότε διαπραγματεύεσαι τους όρους της διάσωσής σου με τον καλύτερο τρόπο που μπορείς. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/economist/

Μία τελευταία ευκαιρία σε συνεπείς ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ οι οποίοι είχαν χάσει το δικαίωμα για κατάταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία δίνεται με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννη Βρούτση.

Μία τελευταία ευκαιρία σε συνεπείς ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ οι οποίοι είχαν χάσει το δικαίωμα για κατάταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία δίνεται με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοι-νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννη Βρούτση. Συγκεκριμένα, τροποποιείται και συμπληρώνεται η προηγούμενη υπουργική απόφαση Φ80000/10255/334/06.06.2012 (ΦΕΚ 1849/τ.Β’/13.06.2012) η οποία έδινε την δυνατότητα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας με την βούληση του ασφαλισμένου. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/oaee/

Προθεσμίες Υποβολής Δηλώσεων 2013

Κάθε φυσικό πρόσωπο για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 του ν.2238/1994, ανεξάρτητα από το αν υπόκειται ή όχι σε φόρο, έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.2238/1994. Εξαιρετικά, υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχει οποιοσδήποτε, εφόσον προσκληθεί γι΄ αυτό εγγράφως από τον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή ο καλούμε νος υποχρεούται να υποβάλει τις οικείες δηλώσεις μέσα στην προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης σε αυτόν της οικείας πρόσκλησης. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/hmeromhnies-2013/

WEEKLY TAXnews_3

Νέες καταχωρήσεις TAXnews

Ανακοινώσεις και Δελτία τύπου Υπουργείων, Οργανισμών κ.λπ.


ΠΟΛ 1064 29.03.2013

Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994 και απόδοση του φόρου, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας κατά το οικονομικό έτος 2013 - Παράταση... Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/pol-1064-2013/

ΠΟΛ 1074 12.04.2013

Παροχή διευκρινίσεων σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.). Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/pol-1074-2013/

ΠΟΛ 1044 04.03.2013

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1195/12.10.2012 Α.Υ.Ο αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/pol-1044-2013/

ΠΟΛ 1055 21.03.2013

Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας έτους 2013 και επομένων ετών τα οποία δεν έχουν καταβληθεί έως την καταληκτική προθεσμία πληρωμής τους, καθώς και των τυχόν οφειλομένων προστίμων επ’ αυτών. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/pol-1055-2013/

ΠΟΛ 1075 17.04.2013

Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Ε.4. παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/12.11.2012 (ΦΕΚ Α 222) σχετικά με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή επιστροφής στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ.

http://www.taxnews.info/news/pol-1077-2013/

ΠΟΛ 1080 15.04.2013

Κοινοποίηση της αριθ.191/2012 γνωμοδότησης ΝΣΚ σχετικά με εξαίρεση από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/pol-1080-2013/

ΠΟΛ 1081 17.04.2013

Επιβολή Φ.Σ.Κ. στο εισφερόμενο κεφάλαιο της “ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας” που συστήνεται με τις διατάξεις του ν. 4072/2012 (86Α΄/11.4.2012)». Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/pol-1081-2013/

ΠΟΛ 1082 18.04.2013

Διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/pol-1082-2013/

Α.Π. 15080 16.04.2013

Διάθεση των οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ στον Κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠ.ΕΣ. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a15080-2013/

ΠΟΛ 1078 17.04.2013

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης εισφοράς σε εταιρίες του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (ΦΕΚ Α΄77), συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά έγγραφα και διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν.4111/2013... Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/pol-1078-2013/

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/pol-1075-2013/

ΠΟΛ 1077 15.04.2013

Ετήσιο ειδικό τέλος χώρου καπνιζόντων. Διαβάστε περισσότερα:

WEEKLY TAXnews_5

Νέες καταχωρήσεις TAXnews

Εγκύκλιοι ΠΟΛ για την φορολογία ΦΠΑ - ΚΒΣ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ


Νέες καταχωρήσεις TAXnews

Εγκύκλιοι για την εργασία και την ασφάλιση ΙΚΑ - ΟΑΕΔ IKA Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/33 16.04.2013

Δυνατότητα υποβολής ΑΠΔ για τους απασχολούμενους κατ’οίκον ενός εργοδότη, για τους οποίους εκ παραδρομής κατεβλήθησαν μέσω τραπέζης εισφορές χρονικής περιόδου απασχόλησης 1/1/201231/12/2012. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/ika-a21-449-33-2013/

IKA Αριθμ. Πρωτ.Ε33/ 200 15.04.2013

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/ika-a30-472-19-2013/

IKA ΑΡ.ΠΡΩΤ Π51/12 18.04.2013

Σύσταση μη αμιγών Υγειονομικών Επιτροπών. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/ika-p51-12-2013/

IKA Αριθμός Πρωτ. Τ01/668/3 17.04.2013

Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με τον συμψηφισμό οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Κοινοποίηση οδηγιών Ε.Τ.Ε.Α., περί μη επιστροφής εισφορών του τ. Τ.Ε.Α.Ε.Υ.Ε.Ε.Ο., σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4093/2012.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/ika-e33-200-2013/

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/ika-t01-668-3-2013/

IKA Αριθμ. Πρωτ. Α30/472/19 16.04.2013

Απόδοση της παρακρατηθείσας, από το ΙΚΑΕΤΑΜ, εισφοράς κλάδου ασθενείας των συνταξιούχων της ΕΥΔΑΠ, στην Υγειονομική Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ.

IKA Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/63 18.04.2013

Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2013 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/ika-g99-1-63-2013/

Λοιπές Αποφάσεις και ερμηνευτικές διατάξεις και Σ.ΕΠ.Ε. Αριθμ. Πρωτ: 1146/26 01.04.2013

Επιχορήγηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/kya-1146-26-2013/

Αριθμ. Πρωτ. Οικ. 17478/2234 12.04.2013

Έναρξη λειτουργίας Δημοσίων ΚΤΕΟ εν όψει δημοσίευσης του ψηφισθέντος νόμου «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις», στον

6_WEEKLY TAXnews

οποίο περιλαμβάνεται Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a17478-2234-2013/

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 13789/986 12.04.2013

Ορισμός Φορέα Εκπαίδευσης ελεγκτών Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ATP). Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a13789-986-2013/


Ν.Σ.Κ. 29 24.01.2013

Eρωτάται: α) Eάν, νομίμως φέρουν τη στολή τους αστυνομικοί, που μετέχουν σε συγκεντρώσεις και πορείες συνδικαλιστικών ενώσεων για την προβολή επαγγελματικών τους διεκδικήσεων κρατώντας ,μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, πανό με αιτήματα Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/nsk-29-2013/

Ν.Σ.Κ. 103 19.03.2013

Ερωτάται ποιά εκ των ταξινομήσεων πληθυσμού της απογραφής του 2011 πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν από τη διοίκηση ως πληθυσμιακό κριτήριο για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3918/2011, άρθρ. 36 παρ.3, όπως ισχύουν μετά το Ν.3984/2011 Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/nsk-103-2013/

Aρ. πρωτ: οικ.11453/1284 16.04.2013 Άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας από τον εργοδότη στην επιχείρησή του - Διαδικασία αναγγελίας στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a11453-1284-2013/

Α.Π.:480/30129 15.04.2013

Χορήγηση βεβαίωσης για άδεια «Παραγωγού Πωλητή λαϊκών αγορών» σε φυσικά πρόσωπα αλιέων, παραγωγών προϊόντων αλιείας εσωτερικών υδάτων και υδατοκαλλιεργητών και χορήγηση άδειας «Παραγωγού Πωλητή λαϊκών αγορών»... Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a480-30129-2013/

ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 18556/1471 16.04.2013

Διαδικασία χρηματοδότησης εγκατάστασης του συστήματος εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων της Χώρας. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a18556-1471-2013/

Αρ.Πρωτ. Δ17γ/102/3/ΦΝ463 17.04.2013

Λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ).

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a463-17-2013/

Αριθ. Πρωτ. 11320/794 18.04.2013

Διαδικασία διασκευής και ταξινόμησης επιβατικών για μεταφορά ΑμΕΑ. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a11320-794-2013/

Αρ. Πρωτ: 3.13778/οικ.4.771 18.04.2013

Ανοιχτή Πρόσκληση για τη δημιουργία και λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής... Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a3-13778-4771-2013/

Αριθ. Πρωτ. : Π110 /18514/ 2980 16.04.2013

Περί απόκτησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) από κατόχους οδηγούς πρίν και μετά τις καταληκτικές ημερομηνίες εφαρμογής της οδηγίας, ύψος καταβολής εξέταστρου και λοιπών εισφορών υπέρ τρίτων. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a18514-2980-2013/

Αρ.Πρ. Δ33Α5013530ΕΞ2013

08.04.2013 Αναθεώρηση διατάξεων του άρθρου 147 παράγραφος 9 Ν.2960/01 και του άρθρου 320 παράγραφος 8 Ν.4072/12. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/d33-a5013530-2013/

Αριθ. πρωτ.: 2/35879/ΔΥΕΠ 08.04.2013

Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Οικονομικών ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.). Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a2-35879-2013/ Αρ.Πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.9/11448 19.04.2013

Εορτασμός 1ης Μαΐου 2013. Διαβάστε περισσότερα:

WEEKLY TAXnews_7

Νέες καταχωρήσεις TAXnews

Λοιπές Αποφάσεις και ερμηνευτικές διατάξεις και Σ.ΕΠ.Ε.


Νέες καταχωρήσεις TAXnews

Ημερήσια Κυκλοφορία Φ.Ε.Κ. για την φορολογία και την ασφάλιση Αριθμ. οικ. 97/ΗΑ 3 26.03.2013

Καθορισμός μέγιστου αριθμού αδειών Ε.Δ.Χ. κατά Διοικητική μονάδα − έδρα Ε.Δ.Χ., καθώς και επιμερισμός των αδειών αυτών κατά έδρα και κατηγορία (ΤΑΞΙ – ΕΙΔ. ΜΙΣΘ.− ΕΙΔ. ΜΙΣΘ. ΑΜΕΑ). Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a97-3-2013/

8_WEEKLY TAXnews


WEEKLY TAXnews  

Eβδομαδιαία ενημέρωση για τα κύρια ζητήματα της φορολογικής και ασφαλιστικής επικαιρότητας. Από 15/04/2013 έως 21/04/2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you