Page 1

ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Ν. 2523/1997

(άπθπα 5, 9, 24, 25 & 38) (ΦΔΚ Α’ 179/11.9.1997)

Γιοικηηικέρ και ποινικέρ κςπώζειρ ζηη θοπολογική νομοθεζία και άλλερ διαηάξειρ

Κωδηθνπνηεκέλν κέρξη θαη ηνλ λ. 3842/2010 (ΦΔΚ Α’ 58/23.4.2010)

0


Κωδικοποίηζη ν. 2523/1997

Άπθπο 5

Άξζξν 5 Πξόζηηκα γηα παξαβάζεηο ηνπ Κώδηθα Βηβιίωλ θαη ΢ηνηρείωλ (Κ.Β.΢.) - Αληηθεηκεληθό ζύζηεκα 1. Όπνηνο παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα βηβιίσλ θαη Σηνηρείσλ (π.δ.186/1992 ΦΔΚ 84 Α’) ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν πνπ πξνζδηνξίδεηαη θαη’ αληηθεηκεληθφ ηξφπν. Γηα ην ζθνπφ απηφλ θαζηεξψλνληαη δχν βάζεηο ππνινγηζκνχ, ζπληειεζηέο βαξχηεηαο, θαη αλψηαηα φξηα (νξνθέο). Οη παξαβάζεηο δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, γεληθέο θαη απηνηειείο. 2. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ αληηθεηκεληθνχ ζπζηήκαηνο δίδνληαη νη πην θάησ ελλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί: α) Βάζε Υπνινγηζκνχ Νν1 (ΒΑΣ.ΥΠ.1) είλαη ην αληηθεηκεληθφ πνζφ επί ηνπ νπνίνπ εθαξκφδνληαη νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο γηα ζπγθεθξηκέλεο παξαβάζεηο, φπσο ζηηο θαη' ηδίαλ δηαηάμεηο νξίδεηαη. Τν πνζφ ηεο βάζεο απηήο θιηκαθψλεηαη αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ησλ βηβιίσλ, πνπ ππνρξενχηαη λα ηεξεί θάζε ππφρξεν πξφζσπν ηνπ Κ.Β.Σ., σο εμήο: α.α. Γηα κε ππφρξενπο ζε ηήξεζε βηβιίσλ ή ηεξνχληεο βηβιία Α΄ θαηεγνξίαο ηξηαθφζηα (300) επξψ θαη γηα ηηο απηνηειείο παξαβάζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ απηνχ ζε ηεηξαθφζηα (400) επξψ. (1). α.β. Γηα Γηα ππφρξενπο ζε ηήξεζε βηβιίσλ Β΄ θαηεγνξίαο εμαθφζηα (600) επξψ θαη γηα ηηο απηνηειείο παξαβάζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ απηνχ ζε νθηαθφζηα (800) επξψ. (1). α.γ. Γηα ππφρξενπο ζε ηήξεζε βηβιίσλ Γ΄ θαηεγνξίαο ελληαθφζηα (900) επξψ θαη γηα ηηο απηνηειείο παξαβάζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ απηνχ ζε ρίιηα δηαθφζηα (1.200) επξψ. (1). Γηα ηνπο ηδξπηέο επηρεηξήζεσλ επηβάιινληαη ηα πξφζηηκα πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο ππφρξενπο ζε ηήξεζε Β’ θαηεγνξίαο βηβιίσλ, εθηφο απφ ηνπο ηδξπηέο Δ.Π.Δ. θαη Α.Δ. γηα ηνπο νπνίνπο επηβάιινληαη ηα πξφζηηκα πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο ππφρξενπο ζε ηήξεζε Γ’ θαηεγνξίαο βηβιίσλ. β) Βάζε Υπνινγηζκνχ Νν2 (ΒΑΣ.ΥΠ.2) είλαη ην αληηθεηκεληθφ πνζφ επί ηνπ νπνίνπ εθαξκφδνληαη νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο γηα ζπγθεθξηκέλεο παξαβάζεηο, φπσο ζηηο θαη' ηδίαλ δηαηάμεηο νξίδεηαη. Τν πνζφ ηεο βάζεο απηήο ηζνχηαη κε ηελ αμία ηεο ζπλαιιαγήο ή ηνπ ζηνηρείνπ ή κέξνπο απηψλ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., θαηά πεξίπησζε. γ) Σπληειεζηήο βαξχηεηαο είλαη ν αξηζκφο πνπ θιηκαθψλεηαη αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο παξάβαζεο θαη εθαξκφδεηαη ζηελ αληίζηνηρε βάζε ππνινγηζκνχ.

1


Κωδικοποίηζη ν. 2523/1997

Άπθπο 5

δ) Αλψηαην φξην (νξνθή) είλαη ην πνζφ, ην νπνίν δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην επηβαιιφκελν πξφζηηκν θαη εθαξκφδεηαη ζηηο απηνηειείο παξαβάζεηο, κε εμαίξεζε απηέο γηα ηηο νπνίεο ηζρχεη ε βάζε ππνινγηζκνχ Νν 2 (ΒΑΣ.ΥΠ.2). ε) Γεληθέο παξαβάζεηο είλαη απηέο, γηα ηηο νπνίεο επηβάιιεηαη έλα εληαίν πξφζηηκν, αλά δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, αλεμάξηεηα απφ ην πιήζνο απηψλ. ζη) Απηνηειείο παξαβάζεηο είλαη απηέο, πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ απηνχ γηα ηηο νπνίεο επηβάιιεηαη ηδηαίηεξν πξφζηηκν γηα θάζε παξάβαζε. 3. Γηα θάζε πξάμε ή παξάιεηςε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ, πνπ δηαπηζηψλεηαη ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν εληφο ηεο ίδηαο ρξήζεσο, επηβάιιεηαη ηδηαίηεξν πξφζηηκν. Δηδηθά αλ δηαπηζηψλνληαη ζηνλ ίδην ρξφλν, πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ αθνξνχλ ην ίδην βηβιίν ή ζηνηρείν, επηβάιιεηαη θαηά πεξίπησζε ην βαξχηεξν πξφζηηκν.(2) 4. Πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζπληζηνχλ παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ απηψλ θαη αλάγνληαη ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο θξίλνληαη απηνηειψο, θαη εθδίδεηαη ρσξηζηή, θαηά δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, απφθαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ. Οη παξαβάζεηο κε δηαθχιαμεο ησλ βηβιίσλ, ησλ ζηνηρείσλ θαη ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξαθψλ ή κε επίδεημεο απηψλ αλάγνληαη ζην ρξφλν πνπ δηαπηζηψλνληαη ή πηζηνπνηνχληαη θαη εάλ ν ρξφλνο απηφο είλαη κεηά ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πνπ έπαπζε λα πθίζηαηαη ην πξφζσπν, ρξφλνο αλαγσγήο ησλ παξαβάζεσλ ινγίδεηαη ε ηειεπηαία δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο απηνχ. Τα αλσηέξσ ηζρχνπλ αλεμάξηεηα απφ ηα έηε ζηα νπνία αλαθέξνληαη θαη αθνξνχλ ηα βηβιία, ηα ζηνηρεία θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά εγγξαθψλ, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Π.Γ. 186/ 1992.(3) 5.(4) Καη' εμαίξεζε, δελ επηβάιιεηαη πξφζηηκν φηαλ: α) έρνπλ εθδνζεί θνξνινγηθά ζηνηρεία ρσξίο ηελ ηήξεζε εληαίαο αξίζκεζεο ή κε επαλάιεςε απηήο ή β) έρνπλ εθδνζεί αζεψξεηα θνξνινγηθά ζηνηρεία, αληί ζεσξεκέλσλ, εθφζνλ ζηηο άλσ πεξηπηψζεηο έρνπλ εθδνζεί απφ παξαδξνκή θαη έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία εκπξφζεζκα θαη δειψζεθε εγγξάθσο απφ ηνλ ππφρξεν ζηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ε παξάιεηςε απηή, πξηλ απφ ηε δηαπίζησζή ηεο απφ νπνηνλδήπνηε θνξνινγηθφ έιεγρν, γ) γηα ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή έρεη εθδνζεί ην κε πξνζήθνλ θνξνινγηθφ ζηνηρείν, εθφζνλ ην εθδνζέλ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιεπφκελνπ, έρεη εθδνζεί ζηνλ νξηδφκελν γη’ απηφ ρξφλν θαη θέξεη ζεψξεζε ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη,

2


Κωδικοποίηζη ν. 2523/1997

Άπθπο 5

δ) δελ έρνπλ δηαθπιαρζεί απφ ηνλ θαηά πεξίπησζε ππφρξεν ηα επηπιένλ πξναηξεηηθψο εθδνζέληα αληίηππα, ε) δελ έρνπλ εθδνζεί απφ ηνλ ππφρξεν δειηία απνζηνιήο γηα ηηο πεξηπηψζεηο: παξάδνζεο επηζηξεθφκελσλ αγαζψλ αμίαο κέρξη θαη νθηαθφζηα νγδφληα (880) επξψ(5) ή παξάδνζεο αγαζψλ πξνο επηζθεπή, ζπληήξεζε ή άιιε αηηία πνπ δελ ζπλεπάγεηαη απφθηεζε εζφδσλ γηα ηνλ ππφρξεν, εθφζνλ γηα ηηο πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο έρνπλ εθδνζεί απφ ηνλ παξαιήπηε ησλ αγαζψλ δειηία απνζηνιήο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Κ.Β.Σ. θαη απνδεηθλχεηαη κε αληίηππν ή θσηναληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ δειηίνπ απνζηνιήο, ζη) έρνπλ εθδνζεί δειηία απνζηνιήο κε γεληθή (ειιηπή) πεξηγξαθή ησλ εηδψλ εθφζνλ ζθνπφο ηεο δηαθίλεζεο είλαη ν δεηγκαηηζκφο άλεπ παξαδφζεσο ησλ εηδψλ θαη δελ ηεξείηαη βηβιίν απνζήθεο, δ) δηαπηζηψλνληαη παξαηππίεο ή παξαιείςεηο πνπ απνηεινχλ ηππηθέο παξαβάζεηο πνπ δελ θαηαγξάθνληαη ζε απηέο πνπ επεξεάδνπλ ην θχξνο ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ σο αλαθξηβψλ ή δελ θαζηζηνχλ εμαηξεηηθά δπζρεξείο ηηο ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο, εθφζνλ νθείινληαη ζε παξαδξνκή ή ζπγγλσζηή πιάλε, εθηφο εάλ πξνεγνχκελα έρεη γίλεη απνδεδεηγκέλα ππφδεημε απφ νπνηνλδήπνηε θνξνινγηθφ έιεγρν ή θνξνινγηθή αξρή γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β.Σ., ε) πξφθεηηαη γηα ππνζέζεηο πνπ έρνπλ ήδε ειεγρζεί κε ηαθηηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν θαη έρνπλ εθδνζεί νξηζηηθά θχιια ειέγρνπ ή πξάμεηο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο θαη ζην Φ.Π.Α. ή γηα ππνζέζεηο πνπ έρνπλ πεξαησζεί σο πξνο ηηο θνξνινγίεο απηέο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 68 παξ. 2 ηνπ Ν. 2238/1994 θαη 39 παξ. 3 ηνπ Ν. 1642/1986. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη γηα ηα πξφζηηκα ηνπ άξζξνπ απηνχ. 6. Γηα ηηο γεληθέο παξαβάζεηο ιακβάλεηαη ππφςε ε Βάζε Υπνινγηζκνχ Νν1 (ΒΑΣ.ΥΠ.1) θαη εθαξκφδεηαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο κε αξηζκεηηθή ηηκή έλα (1). Καη’ εμαίξεζε, γηα ηηο πην θάησ παξαβάζεηο ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο θαζνξίδεηαη σο εμήο: α)(6) Σε κε ηήξεζε ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ή ηήξεζε βηβιίσλ θαηψηεξεο θαηεγνξίαο γηα ηνπο επηηεδεπκαηίεο ηεο Γ’ θαηεγνξίαο ή ζε κε ηήξεζε ηνπ ηζνδπγίνπ ινγαξηαζκψλ Γεληθνχ - Αλαιπηηθψλ Καζνιηθψλ ή ηνπ βηβιίνπ απνγξαθψλ, θαζψο θαη ζε κε ζχληαμε ή εθπξφζεζκε ζχληαμε ηνπ ηζνινγηζκνχ ζε δχν (2) γηα φιεο ή κεξηθέο απφ ηηο παξαπάλσ παξαιείςεηο. Σε πεξίπησζε επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ ηεο πεξίπησζεο απηήο δελ επηβάιιεηαη ηδηαίηεξν πξφζηηκν γηα ηε κε ηήξεζε κεηξψνπ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.

3


Κωδικοποίηζη ν. 2523/1997

Άπθπο 5

β)(7) Σε κε ηήξεζε πξφζζεησλ βηβιίσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ζε δχν (2) γηα θάζε βηβιίν. γ)(8) Σε κε ηήξεζε βηβιίσλ απνζήθεο ή παξαγσγήο θνζηνινγίνπ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ζε δχν (2), αλεμάξηεηα αλ ε παξάιεηςε αθνξά έλα ή πεξηζζφηεξα απφ απηά. δ) Σε πεξίπησζε ειιηπνχο πεξηγξαθήο ηνπ είδνπο ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ζηα βηβιία ή ζηνηρεία, ζε δχν (2). ε)(9) Σε κε επίδεημε ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηελ πξψηε θνξά κεηά απφ πξνεγνχκελε πξφζθιεζε ζε δχν (2) θαη γηα θαζεκία απφ ηηο επφκελεο δχν θνξέο ζε πέληε (5). ζη)(10) Σε πεξίπησζε κε θαηαρψξεζεο ηεο πνζνηηθήο θαηακέηξεζεο ησλ απνζεκάησλ ζην βηβιίν απνγξαθψλ ζε ηξία (3). δ)(11) (12) Σε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ζηνηρείσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 20 κεηά ην ηέινο ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηνπο, θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο παξάιεηςεο θαηαρψξεζεο αληηζπκβαιινκέλσλ ή αλαθξηβνχο θαηαρψξεζεο ηεο αμίαο ζε ηξία (3), εθφζνλ νη αλσηέξσ παξαιείςεηο θαη αλαθξίβεηεο αθνξνχλ κεγέζε ζπλνιηθήο αμίαο πάλσ απφ δέθαηέζζεξηο ρηιηάδεο εμαθφζηα εβδνκήληα ηξία (14.673) επξψ αλά θαηάζηαζε. Ο ίδηνο ζπληειεζηήο ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ζηνηρείσλ, εθηφο αλ ν ππφρξενο κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο εμψδηθεο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο ή άζθεζεο εκπξφζεζκεο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ ππνβάιιεη εθπξφζεζκα ηα ζηνηρεία θαη πξνθχπηεη φηη ηα ζπλνιηθά κεγέζε αλά θαηάζηαζε είλαη κέρξη ηνπ νξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, νπφηε εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ίζνο κε ηε κνλάδα. Ο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηνπ ηζνδπγίνπ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 20 ή ηεο εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ηνπ, κεηά ηελ παξέιεπζε εμακήλνπ απφ ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο. ε)(13) Σε πεξίπησζε κε επίδεημεο ζε πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ πξφζζεησλ βηβιίσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ζε πέληε (5). ζ)(14) Σε πεξίπησζε παξεκπφδηζεο ηνπ πξνιεπηηθνχ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ κε ζεηηθέο ελέξγεηεο, ζε πέληε (5). η)(15) Σε κε ηήξεζε ηνπ βηβιίνπ θνζηνινγίνπ νηθνδνκψλ ηεο Α.Υ.Ο.Ο. 1024754/187/ΠΟΛ.1039/9.3.2006 (ΦΔΚ 311 Β’) ή ζε κε επίδεημε απηνχ ζην θνξνινγηθφ έιεγρν κεηά απφ πξνεγνχκελε πξφζθιεζε ζε πέληε (5) γηα θάζε νηθνδνκή.(16) 7. Σην πξφζηηκν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ ππφθεηληαη θαη ν δηεπζπληήο ή νπνηνζδήπνηε άιινο κηζζσηφο ησλ ππνρξέσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Β.Σ. ή ν λνκηθφο ή ν ινγηζηηθφο ή ν θνξνινγηθφο ή ν νηθνλνκηθφο ζχκβνπινο θαη ελ γέλεη θάζε ηξίηνο, ν νπνίνο απνδεδεηγκέλα

4


Κωδικοποίηζη ν. 2523/1997

Άπθπο 5

ζπκπξάηηεη ζηηο πξάμεηο ή ζηηο παξαιείςεηο πνπ έρνπλ σο ζπλέπεηα ηα βηβιία θαη ζηνηρεία λα κελ εκθαλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε. Τν ίδην πξφζηηκν επηβάιιεηαη θαη ζε εθείλνλ πνπ ππνγξάθεη ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ινγηζηή - θνξνηερληθφ, εθφζνλ δελ έρεη ηέηνην δηθαίσκα.(17) 8. Οη παξαθάησ πεξηπηψζεηο, γηα ηελ επηβνιή ηνπ αληηθεηκεληθνχ πξνζηίκνπ, ζεσξνχληαη απηνηειείο παξαβάζεηο, γηα ηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ε Βάζε Υπνινγηζκνχ Νν 1 (ΒΑΣ.ΥΠ.1) ν δε ζπληειεζηήο βαξχηεηαο, εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, έρεη αξηζκεηηθή ηηκή έλα (1). α)(18) Η παξάιεηςε έθδνζεο θάζε ζηνηρείνπ, πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.Σ.. Δηδηθά ε κε έθδνζε ζηνηρείνπ παξάδνζεο θηηζκάησλ ζπληζηά απηνηειή παξάβαζε αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ηεο αμίαο απηνχ. Ωο παξάιεηςε έθδνζεο ζηνηρείνπ ινγίδεηαη θαη ε κε θαηαρψξεζε ζεξβηξηζζέλησλ εηδψλ ζηα δειηία παξαγγειίαο. Καη’ εμαίξεζε ε κε έθδνζε δειηίσλ απνζηνιήο απφ αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο Φ.Π.Α. ζεσξείηαη γεληθή παξάβαζε, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ απηνχ. Δπίζεο, θαη’ εμαίξεζε ε κε έθδνζε ζηνηρείνπ δηαθίλεζεο ζεσξείηαη γεληθή παξάβαζε, εθφζνλ έρεη εθδνζεί θαη θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία ζηνηρείν αμίαο γηα ηελ ίδηα ζπλαιιαγή απφ ηνλ ππφρξεν ζηελ έθδνζε ηνπ ζηνηρείνπ δηαθίλεζεο. β) Η έθδνζε θαζελφο αζεψξεηνπ ζηνηρείνπ, φηαλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.Σ. πξνβιέπεηαη ε έθδνζε ζεσξεκέλνπ. Δηδηθά, φηαλ ηα ζηνηρεία απηά έρνπλ εθδνζεί εθ παξαδξνκήο αζεψξεηα θαη έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία πξηλ απφ νπνηνλδήπνηε έιεγρν ζεσξείηαη γεληθή παξάβαζε. γ) Η κε αλαγξαθή ή ε αλαθξηβήο αλαγξαθή ζε θαζέλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε α’ ηνπ νλνκαηεπψλπκνπ ή ηεο επσλπκίαο, θαζψο θαη ηνπ Α.Φ.Μ. ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ, ηνπ είδνπο, ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο αμίαο ή ηεο ακνηβήο. Δηδηθά, ζε πεξίπησζε κε αλαγξαθήο ηνπ νλνκαηεπψλπκνπ ζηηο απνδείμεηο ιηαληθήο πψιεζεο, φηαλ απηέο αθνξνχλ πσιήζεηο αγαζψλ, εθπηπηφκελεο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ζεσξείηαη γεληθή παξάβαζε. δ) Η κε θαηαρψξεζε θάζε ζηνηρείνπ ή εγγξάθνπ αγνξάο, πψιεζεο, εζφδνπ, εμφδνπ, εθφζνλ δελ επηβιήζεθε πξφζηηκν ησλ πεξηπηψζεσλ α’ θαη γ’. ε) Η θάζε αλαθξηβήο θαηαρψξεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, εθφζνλ δελ επηβιήζεθε πξφζηηκν ηεο πεξίπησζεο γ’. ζη) Η θάζε κε θαηαρψξεζε ή ε αλαθξηβήο θαηαρψξεζε ζηνηρείνπ απνγξαθήο. δ) Η θαζεκία θαηαρψξεζε αλχπαξθηεο πψιεζεο ή αλχπαξθηνπ εζφδνπ θαη ζηνηρείνπ απνγξαθήο.(19) Καη’ εμαίξεζε παξαβάζεηο ηεο πεξίπησζεο απηήο θαη ησλ πεξηπηψζεσλ δ’, ε’ θαη ζη’ ζεσξνχληαη γεληθέο κέρξη πνζνχ ζπλνιηθήο δηαθνξάο, θαηά πεξίπησζε, νθηαθνζίσλ νγδφληα (880) επξψ.(20)(21)

5


Κωδικοποίηζη ν. 2523/1997

Άπθπο 5

ε) Η θάζε κε θαηαρψξεζε ή ε αλαθξηβήο θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην χςνο ηεο ζπλαιιαγήο, ζηα πξφζζεηα βηβιία πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κ.Β.Σ. θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ πνπ εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε λφκνπ θαη θαζηεξψλνπλ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο πξφζζεησλ βηβιίσλ.(22) Η κε θαηαρψξεζε ζηα πξφζζεηα βηβιία ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί ηα ζηνηρεία εζφδνπ, ζεσξείηαη γεληθή παξάβαζε. ζ)(23) Η κε δηαθχιαμε θάζε βηβιίνπ ή θαηάζηαζεο πνπ ππνθαζηζηά βηβιίν ή αλά πελήληα θχιια (50) θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ή άιισλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξαθψλ γηα φζν ρξφλν νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.Σ., εθηφο αλ ε κε δηαθχιαμε νθείιεηαη απνδεδεηγκέλα ζε αλψηεξε βία. η)(23) Η εθπξφζεζκε εθηχπσζε ή εγγξαθή ζε νπηηθφ δίζθν θάζε βηβιίνπ ή θαηάζηαζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.Σ.. ηα)(23) Η κε θάιπςε απφ ηα πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Κ.Β.Σ., σο θαη ε κε ηήξεζε θαζεκηάο απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζεζπίδνληαη απφ ην άξζξν απηφ. ηβ)(24) Η θάζε κε θαηαρψξηζε ή ε αλαθξηβήο θαηαρψξηζε ζην βηβιίν θνζηνινγίνπ νηθνδνκψλ ηεο Α.Υ.Ο.Ο. 1024754/187/ ΠΟΛ.1039/ 9.3.2006 δαπάλεο πνπ πξνζδηνξίδεη ην θφζηνο ηεο θάζε «νηθνδνκήο». ηγ) (25) Η θάζε κε ππνβνιή ζηνηρείσλ γηα ηηο ζπλαιιαγέο πεηξειαίνπ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992). Σηελ πεξίπησζε απηή ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο έρεη αξηζκεηηθή ηηκή δέθα (10). ηδ) (23)Η θάζε εθπξφζεζκε ππνβνιή ζηνηρείσλ γηα ηηο ζπλαιιαγέο πεηξειαίνπ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Β.Σ., θαζψο θαη ε θάζε αλαθξηβήο ππνβνιή απηψλ σο πξνο ηελ πνζφηεηα. ηε) (23)Η θάζε κε ππνβνιή ή ε εθπξφζεζκε ππνβνιή ησλ αληηηχπσλ ησλ θνξνινγηθψλ παξαζηαηηθψλ γηα ηηο ζπλαιιαγέο πεηξειαίνπ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 20ηνπ Κ.Β.Σ., αλεμάξηεηα αλ ε παξάιεηςε απηή αθνξά έλα ή πεξηζζφηεξα απφ απηά 9. Κάζε θνξά πνπ δηελεξγείηαη θνξνινγηθφο έιεγρνο θαη δηαπηζηψλνληαη επαλαιακβαλφκελεο εληφο ηεο ίδηαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ απηνηειείο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, παξαβάζεηο, γηα ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη ε επηβνιή πξνζηίκσλ κε βάζε ηελ θαηεγνξία βηβιίσλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε α’ ηεο παξαγξάθνπ 2, ην αλψηαην φξην ηνπ πξνζηίκνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί θαηά ηελ πξψηε έθδνζε απφθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ ην δεθαπεληαπιάζην ησλ πξνζηίκσλ απηψλ, γηα θάζε θαηεγνξία παξαβάζεσλ ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη θαηά ηε δεχηεξε έθδνζε απφθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ ην ηξηαθνληαπιάζην ησλ πξνζηίκσλ απηψλ, γηα θάζε σο άλσ θαηεγνξία παξάβαζεο. Σε πεξίπησζε δηαπίζησζεο γηα ηξίηε

6


Κωδικοποίηζη ν. 2523/1997

Άπθπο 5

θνξά ηεο δηάπξαμεο ησλ παξαβάζεσλ απηψλ δελ ηζρχεη πεξηνξηζκφο σο πξνο ην αλψηαην φξην απηψλ ησλ πξνζηίκσλ. (26) Καη’ εμαίξεζε γηα κελ ηηο παξαβάζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ ηδ΄ θαη ηε΄ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ην αλψηαην φξην ηνπ πξνζηίκνπ αλά έηνο πνπ αθνξνχλ απηέο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην ηξηαθνληαπιάζην ηεο ΒΑΣ.ΥΠ. 1, γηα δε ηηο παξαβάζεηο ηεο πεξίπησζεο ηγ΄ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο. 10. Οη παξαθάησ πεξηπηψζεηο, επίζεο, ζεσξνχληαη απηνηειείο παξαβάζεηο, γηα ηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ε Βάζε Υπνινγηζκνχ Νν2 (ΒΑΣ.ΥΠ.2), φπσο εηδηθφηεξα πξνζδηνξίδεηαη ζηηο θαη’ ηδία δηαηάμεηο, κε ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδεηαη θαη ε ηηκή ηνπ θαηά πεξίπησζε ηζρχνληνο ζπληειεζηή βαξχηεηαο: α) Όηαλ ε παξάβαζε αλαθέξεηαη ζε κε έθδνζε ή ζε αλαθξηβή έθδνζε ησλ ζηνηρείσλ, πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Κ.Β.Σ. θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απφθξπςε ηεο ζπλαιιαγήο ή κέξνπο απηήο ε δε απνθξπβείζα αμία είλαη κεγαιχηεξε ησλ ρηιίσλ δηαθνζίσλ (1.200) επξψ(27), επηβάιιεηαη πξφζηηκν γηα θάζε παξάβαζε ίζν κε ηελ αμία ηεο ζπλαιιαγήο ή ηνπ κέξνπο απηήο πνπ απνθξχθηεθε. Θεσξείηαη απφθξπςή ηεο ζπλαιιαγήο θαη επηβάιιεηαη πξφζηηκν ίζν κε ηε ζπλνιηθή ηεο αμία θαη ε πεξίπησζε δηαθίλεζεο αγαζψλ ρσξίο ην ζπλνδεπηηθφ θνξνινγηθφ ζηνηρείν, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Κ.Β.Σ.. Όηαλ δελ είλαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο επηβάιιεηαη ην πξφζηηκν πνπ νξίδεηαη απφ ηελ πεξίπησζε α’ ηεο παξαγξάθνπ 2, θαηά πεξίπησζε. Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνθχπηεη ην χςνο ηεο ζπλνιηθήο απνθξπβείζαο αμίαο, ρσξίο λα πξνζδηνξίδεηαη ην πιήζνο ησλ ζπλαιιαγψλ σο θαη ε αμία κηαο εθάζηεο μερσξηζηά, επηβάιιεηαη πξφζηηκν ηζφπνζν ηεο ζπλαιιαγήο, ην νπνίν ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην δεθαπεληαπιάζην ηεο ΒΑΣ. ΥΠ.1, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ππφρξενο ηεξεί βηβιίν αγνξψλ, νπφηε ην αλσηέξσ πξφζηηκν επηβάιιεηαη κεησκέλν θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ (50%).(28) β) Η έθδνζε πιαζηψλ ή εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη ε ιήςε εηθνληθψλ, ε λφζεπζε απηψλ, θαζψο θαη ε θαηαρψξεζε ζηα βηβιία αγνξψλ ή εμφδσλ πνπ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη δελ έρεη εθδνζεί θνξνινγηθφ ζηνηρείν, ζπληζηά ηδηάδνπζα θνξνινγηθή παξάβαζε θαη επηζχξεη πξφζηηκν ίζν κε ην δηπιάζην ηεο αμίαο θάζε ζηνηρείνπ ή θαηαρψξεζεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. εθφζνλ απηή είλαη κεγαιχηεξε ησλ ρηιίσλ δηαθνζίσλ (1.200)(27) επξψ. Σε αληίζεηε πεξίπησζε ζεσξείηαη ηδηαίηεξε θαηεγνξία απηνηεινχο παξάβαζεο θαη επηβάιιεηαη ην πξφζηηκν θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 8 θαη 9.(29) Αλ ε αμία ηνπ ζηνηρείνπ είλαη κεξηθψο εηθνληθή, ην σο άλσ πξφζηηκν επηβάιιεηαη γηα ην κέξνο ηεο εηθνληθήο αμίαο. Όηαλ δελ είλαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο κεξηθψο εηθνληθήο αμίαο ην πξφζηηκν ηεο πεξίπησζεο απηήο, επηβάιιεηαη κεησκέλν θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ (50%). Η ίδηα κείσζε ηζ-

7


Κωδικοποίηζη ν. 2523/1997

Άπθπο 5

ρχεη θαη γηα ην ιήπηε εηθνληθνχ ζηνηρείνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εηθνληθφηεηα αλάγεηαη απνθιεηζηηθά ζην πξφζσπν ηνπ εθδφηε.(30) Καη’ εμαίξεζε ζηελ πεξίπησζε έθδνζεο απνδείμεσλ απφ θνξνινγηθή ηακεηαθή κεραλή (θ.η.κ.) ηνπ λ 1809/1988, ζηηο νπνίεο ηα εθηππνχκελα αηνκηθά ζηνηρεία ηνπ εθδφηε δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο παξαγξάθνπ 2, εθφζνλ νη εθδνζείζεο απνδείμεηο έρνπλ θαηαρσξεζεί εκπξφζεζκα ζηα ηεξνχκελα βηβιία ηνπ θαηφρνπ - ρξήζηε επηηεδεπκαηία, ε δε θ.η.κ. έρεη δεισζεί απφ απηφλ ζηελ αξκφδηα δεκφζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1809/1988. γ)(31) Σηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Β.Σ., ιήπηεο εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα αλχπαξθηε ζπλαιιαγή ζην ζχλνιν ή κέξνο απηήο, επηβάιιεηαη ην πξφζηηκν πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ πεξίπησζε γ’ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ απηνχ, αλεμαξηήησο ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. Δθφζνλ ε εηθνληθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αλάγεηαη απνθιεηζηηθά ζην πξφζσπν ηνπ εθδφηε, δελ επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζηνπο αγξφηεο - ιήπηεο ησλ ζηνηρείσλ. 11.(32) Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη ησλ πεξηπηψζεσλ α’ θαη γ’ ηεο παξαγξάθνπ 8, εθφζνλ θαηαινγίδνληαη απηνηειείο παξαβάζεηο γηα ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο, δελ θαηαινγίδνληαη, γηα ηελ ίδηα αηηία, φκνηεο παξαβάζεηο γηα ηα αληίζηνηρα δειηία απνζηνιήο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ηα ζηνηρεία απηά εθδίδνληαη απφ δηαθνξεηηθά πξφζσπα. Οη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηζρχνπλ αλαιφγσο ζε θάζε πεξίπησζε έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα ζπλαιιαγή ή πξάμε, θαζψο θαη γηα ηηο παξαβάζεηο ηεο πεξίπησζεο ε’ ηεο παξαγξάθνπ 8. Γελ θαηαινγίδεηαη ηδηαίηεξε παξάβαζε γηα ηελ θαηαρψξεζε εηθνληθψλ, πιαζηψλ ή λνζεπκέλσλ ζηνηρείσλ, εθφζνλ επηβάιιεηαη πξφζηηκν ηεο πεξίπησζεο β’ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν ζηνλ νπνίν αλάγεηαη ε παξάβαζε.(33)(34) 12. Όπνπ ζε άιιεο δηαηάμεηο γίλεηαη αλαθνξά ζε παξαβάζεηο ή πξφζηηκα ηνπ π.δ/ηνο 99/1977 - Κ.Φ.Σ. - (ΦΔΚ 34 Α’) ή ηνπ π.δ/ηνο 186/ 1992 - Κ.Β.Σ., λννχληαη νη παξαβάζεηο θαη ηα πξφζηηκα ηνπ παξφληνο λφκνπ. (1) Οη ππνπεξηπηψζεηο αα΄, αβ΄ θαη αγ΄ ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5 πνπ αληηθαζίζηαληαη κε ην άξζξν 75§1 ηνπ λ.3842/2001 θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ ίδηνπ λφκνπ γηα ηηο παξαβάζεηο πνπ δηαπξάηηνληαη απφ 01.06.2010, είραλ σο εμήο: «α.α. Γηα κε ππφρξενπο ζε ηήξεζε βηβιίσλ ή ηεξνχληεο βηβιία Α’ θαηεγνξίαο 293 επξψ, α.β. Γηα ππφρξενπο ζε ηήξεζε βηβιίσλ Β’ θαηεγνξίαο 586 επξψ, α.γ. Γηα ππφρξενπο ζε ηήξεζε βηβιίσλ Γ’ θαηεγνξίαο 880 επξψ». Πξνεγνχκελα ηα φξηα ησλ 293, 586 θαη 880 επξψ, ζηηο ππνπεξηπηψζεηο α.α., α.β., α.γ. ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5, πνπ αληηθαηέζηεζαλ ηα φξηα ησλ 100.000,

8


Κωδικοποίηζη ν. 2523/1997

Άπθπο 5

200.000 θαη 300.000 δξαρκψλ αληίζηνηρα, ηέζεθαλ κε ην άξζξν 21§4α’ ηνπ λ. 2948/2001 θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2002. (2) Τν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 5 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 9§1 ηνπ λ. 3052/2002 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 24.9.2002. (3) Τα δχν ηειεπηαία εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 5 πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 10§1 ηνπ λ. 2753/1999 θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. (4) Η παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 5 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 10§2 ηνπ λ. 2753/1999 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. Η παξάγξαθνο πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: «5. Καη’ εμαίξεζε, δελ επηβάιιεηαη πξφζηηκν φηαλ: α) εθ παξαδξνκήο εθδνζνχλ θνξνινγηθά ζηνηρεία ρσξίο ηελ ηήξεζε εληαίαο αξίζκεζεο, β) έρνπλ εθδνζεί αζεψξεηα θνξνινγηθά ζηνηρεία, αληί ζεσξεκέλσλ, εθφζνλ ζηηο άλσ πεξηπηψζεηο έρνπλ εθδνζεί απφ παξαδξνκή θαη έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία εκπξφζεζκα θαη δειψζεθε εγγξάθσο απφ ηνλ ππφρξεν ζηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ε παξάιεηςε απηή, πξηλ απφ ηε δηαπίζησζή ηεο απφ νπνηνλδήπνηε θνξνινγηθφ έιεγρν. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη γηα ηα πξφζηηκα ηνπ άξζξνπ απηνχ.» (5) Τν φξην ησλ 880 επξψ, ζηελ πεξίπησζε ε’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 5, πνπ αληηθαηέζηεζε ην φξην ησλ 300.000 δξαρκψλ, ηέζεθε κε ην άξζξν 21§4β’ ηνπ λ. 2948/2001 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2002. (6) Η πεξίπησζε α’ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 5 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 33§1 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2007. Η πεξίπησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: «α) Σε κε ηήξεζε βηβιίσλ ηξίηεο θαηεγνξίαο ή ηήξεζε θαηψηεξεο απηήο ζε δχν (2).» (7) Η πεξίπησζε β’ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 5 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 33§1 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2007. Η πεξίπησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: «β) Σε κε ηήξεζε πξφζζεησλ βηβιίσλ ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10, ζε δχν (2) γηα θάζε βηβιίν.» Πξνεγνχκελα, ε πεξίπησζε απηή είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 9§2 ηνπ λ. 3052/2002 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 24.9.2002. Η πεξίπησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: «β) Σε κε ηήξεζε πξφζζεησλ βηβιίσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κ.Β.Σ. θαη ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ. 2065/1992 (ΦΔΚ 113 Α’), ζε δχν (2).» (8) Η πεξίπησζε γ’ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 5 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 9§2 ηνπ λ. 3052/2002 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 24.9.2002. Η πεξίπησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: «γ) Σε κε ηήξεζε βηβιίνπ απνζήθεο ή παξαγσγήο θνζηνινγίνπ, ζε δχν (2).» (9) Η πεξίπησζε ε’ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 5 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 33§1 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2007. Η πεξίπησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: «ε) Σε πεξίπησζε κε επίδεημεο ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, κεηά απφ πξνεγνχκελε πξφζθιεζε, ζε δχν (2).» (10) Η πεξίπησζε ζη’ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 5 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 33§1 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2007. Η πεξίπησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: «ζη) Σε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο ελεκέξσζεο ηνπ βηβιίνπ απνγξαθψλ ή κε ηήξεζεο απηνχ, ζε ηξία (3). Δηδηθά, φηαλ επηβάιιεηαη ην πξφζηηκν ηεο πεξίπησζεο ε’ δελ επηβάιιεηαη ην πξφζηηκν ηεο πεξίπησζεο απηήο.(α)» (α) Τν ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο ζη’ παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 5 είρε πξνζηεζεί κε ην άξζξν 10§4 ηνπ λ. 2753/1999 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. (11) Η πεξίπησζε δ’ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 5 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 33§1 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2007. Η πεξίπησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο:

9


Κωδικοποίηζη ν. 2523/1997

Άπθπο 5

«δ. Σε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ζηνηρείσλ ηνπ άξζξνπ 20 κεηά ην ηέινο ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηνπο, θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο παξάιεηςεο θαηαρψξεζεο αληηζπκβαιινκέλσλ ή αλαθξηβνχο θαηαρψξεζεο ηεο αμίαο, εθφζνλ νη αλσηέξσ παξαιείςεηο θαη αλαθξίβεηεο αθνξνχλ κεγέζε ζπλνιηθήο αμίαο πάλσ απφ δεθαηέζζεξηο ρηιηάδεο εμαθφζηα εβδνκήληα ηξία (14.673) επξψ(α), ζε ηξία (3). Ο ίδηνο ζπληειεζηήο ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ζηνηρείσλ, εθηφο αλ ν ππφρξενο κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο εμψδηθεο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο ή άζθεζεο εκπξφζεζκεο πξνζθπγήο ππνβάιιεη εθπξφζεζκα ηα ζηνηρεία θαη πξνθχπηεη φηη ηα ζπλνιηθά κεγέζε είλαη κέρξη ηνπ νξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, νπφηε εθαξκφδεηαη Σ.Β. ίζνο κε ηε κνλάδα. Ο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηζνδπγίσλ ή εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ηνπο, κεηά ηελ παξέιεπζε εμακήλνπ απφ ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο.» (α) Τν φξην ησλ 14.673 επξψ, ζηελ πεξίπησζε δ’ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 5, πνπ αληηθαηέζηεζε ην φξην ησλ 5.000.000 δξαρκψλ, είρε ηεζεί κε ην άξζξν 21§4γ’ ηνπ λ. 2948/2001 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 απφ 1.1.2002. Πξνεγνχκελα, ε πεξίπησζε απηή είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 10§3 ηνπ λ. 2753/1999 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. Η πεξίπησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: «δ) Σε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ζηνηρείσλ ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Β.Σ. ή εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ηνπο κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηψλ κελψλ απφ ηελ νξηδφκελε πξνζεζκία, θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο παξάιεηςεο θαηαρψξεζεο αληηζπκβαιινκέλσλ ή αλαθξηβνχο θαηαρψξεζεο ηεο αμίαο, εθφζνλ νη παξαιείςεηο ή αλαθξίβεηεο απηέο αλαθέξνληαη ζε ζπλαιιαγέο ζπλνιηθήο αμίαο πάλσ απφ πέληε εθαηνκκχξηα (5.000.000) δξαρκέο, ζε ηξία (3).» (12) Τν πξνηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 6 θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 25§1 ηνπ λ. 3634/2008 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 15 Φεβξνπαξίνπ 2008. Τν εδάθην πνπ θαηαξγήζεθε είρε σο εμήο: «Οη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ηνπ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ εδαθίνπ ηζρχνπλ θαηά πεξίπησζε θαη επί εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ζηνηρείσλ γηα ηηο πσιήζεηο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, θαζψο θαη επί κε ππνβνιήο ζηνηρείσλ, παξαιείςεσλ ή αλαθξηβεηψλ θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα εδάθηα απηά.» (13) Η πεξίπησζε ε’ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 5 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 33§1 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2007. Η πεξίπησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: «ε) Σε πεξίπησζε κε ζχληαμεο ή κε εκπξφζεζκεο ζχληαμεο θαη θαηαρψξεζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ, ζε ηέζζεξα (4).» (14) Η πεξίπησζε ζ’ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 5 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 9§2 ηνπ λ. 3052/2002 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 24.9.2002. Η πεξίπησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: «ζ) Σε πεξίπησζε παξεκπφδηζεο ηνπ πξνιεπηηθνχ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ κε ζεηηθέο ελέξγεηεο, ζε ηέζζεξα (4).» (15) Η πεξίπησζε η’ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 5 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 33§1 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2007. Η πεξίπησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: «η) Σε πεξίπησζε κε ηήξεζεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο (νκάδα 9) ηνπ π.δ. 1123/1980 θαη κε εμαγσγήο απνηειέζκαηνο ζε βξαρχρξνλε ή εηήζηα βάζε, ζε ηέζζεξα (4).» Η πεξίπησζε απηή είρε πξνζηεζεί κε ην άξζξν 9§2 ηνπ λ. 3052/2002 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 24.9.2002. (16) Η πεξίπησζε ηα’ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 5 θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 33§1 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2007. Η πεξίπησζε πνπ θαηαξγήζεθε είρε σο εμήο: «ηα) Σε πεξίπησζε κε επίδεημεο ζε πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ πξφζζεησλ βηβιίσλ ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10, ζε πέληε (5).» Η πεξίπησζε απηή είρε πξνζηεζεί κε ην άξζξν 9§2 ηνπ λ. 3052/2002 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 24.9.2002. (17) Τν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 5 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 9§3 ηνπ λ. 3052/2002 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 24.9.2002.

10


Κωδικοποίηζη ν. 2523/1997

Άπθπο 5

(18) Η πεξίπησζε α’ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 5 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 33§2 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2007. Η πεξίπησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: «α) Η παξάιεηςε έθδνζεο θάζε ζηνηρείνπ, πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.Σ.. Καη' εμαίξεζε ε κε έθδνζε Γειηίσλ Απνζηνιήο απφ αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο Φ.Π.Α. ζεσξείηαη γεληθή παξάβαζε, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ απηνχ. Ωο παξάιεηςε έθδνζεο ζηνηρείνπ ινγίδεηαη θαη ε κε θαηαρψξεζε ζεξβηξηζζέλησλ εηδψλ ζηα δειηία παξαγγειίαο.(α)» (α) Τν ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο απηήο είρε πξνζηεζεί κε ην άξζξν 10§5 ηνπ λ. 2753/1999 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. (19) Τν πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο δ’ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 5 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 9§4 ηνπ λ. 3052/2002 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 24.9.2002. Τν εδάθην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: «δ) Η θαζεκηά θαηαρψξεζε αλχπαξθηεο αγνξάο, πψιεζεο ή αλχπαξθηνπ εζφδνπ, εμφδνπ θαη ζηνηρείνπ απνγξαθήο.» (20) Τν ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζε δ’ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 5 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 10§6 ηνπ λ. 2753/1999 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. (21) Τν φξην ησλ 880 επξψ, ζηελ πεξίπησζε δ’ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 5, πνπ αληηθαηέζηεζε ην φξην ησλ 300.000 δξαρκψλ, ηέζεθε κε ην άξζξν 21§4δ’ ηνπ λ. 2948/2001 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2002. (22) Τν πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο ε’ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 5 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 9§4 ηνπ λ. 3052/2002 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 24.9.2002. Τν εδάθην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: «ε) Η θάζε κε θαηαρψξεζε ή ε αλαθξηβήο θαηαρψξεζε ζηα πξφζζεηα βηβιία πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κ.Β.Σ., ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ.2065/1992, θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πνπ εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 38 πεξίπησζε γ’ ππνπεξίπησζε γε’ ηνπ Κ.Β.Σ. ή άιισλ απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε λφκνπ θαη θαζηεξψλνπλ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο πξφζζεησλ βηβιίσλ.» (23) Οη πεξηπηψζεηο ζ’, η’ θαη ηα’ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 5 αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν 33§3 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2007. Οη πεξηπηψζεηο πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ είραλ σο εμήο: «ζ) Η κε δηαθχιαμε θάζε βηβιίνπ θαη ζηειέρνπο ζηνηρείσλ ησλ πελήληα (50) θχιισλ ή αλά πελήληα (50) θηλεηά θχιια, πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.Σ. θαη γηα φζν ρξφλν νξίδεηαη, εθηφο αλ ε κε δηαθχιαμε νθείιεηαη απνδεηγκέλα ζε αλσηέξα βία.» «η) Η κε εκπξφζεζκε εθηχπσζε θάζε βηβιίνπ, ηνπ κεληαίνπ ηζνδπγίνπ γεληθνχ θαζνιηθνχ θαη ηεο κεληαίαο θαηάζηαζεο ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο.» «ηα) Η κε θάιπςε απφ ηα πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 23 θαη 24 ηνπ Κ.Β.Σ., σο θαη ε κε ηήξεζε θαζεκηάο απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζεζπίδνληαη απφ ηα άξζξα απηά.» (24) Η πεξίπησζε ηβ’ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 5 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 33§4 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2007. (25) Οη πεξηπηψζεηο ηγ’ ηδ’ θαη ηε’ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 5 πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 25§2 ηνπ λ. 3634/2008 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 15 Φεβξνπαξίνπ 2008. (26) Τν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 5 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 25§3 ηνπ λ. 3634/2008 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 15 Φεβξνπαξίνπ 2008. (27) Σηηο πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 5 ε θξάζε «νθηαθνζίσλ νγδφληα (880) επξψ» αληηθαζίζηαηαη ζε «ρηιίσλ δηαθνζίσλ (1.200) επξψ» κε ην άξζξν 75§2 ηνπ λ.3842/2010 θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ ίδηνπ λφκνπ γηα ηηο παξαβάζεηο πνπ δηαπξάηηνληαη απφ 01.06.2010.

11


Κωδικοποίηζη ν. 2523/1997

Άπθπο 5

Πξνεγνχκελα ην φξην ησλ 880 επξψ, ζηελ πεξίπησζε α’ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 5, πνπ αληηθαηέζηεζε ην φξην ησλ 300.000 δξαρκψλ, είρε ηεζεί κε ην άξζξν 21§4ε’ ηνπ λ.2948/2001 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2002. (28) Τν ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 5 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 9§5 ηνπ λ. 3052/2002 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 24.9.2002. Τν εδάθην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: «Δηδηθά, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνθχπηεη ην χςνο ηεο ζπλνιηθήο απνθξπβείζαο αμίαο, ρσξίο λα πξνζδηνξίδεηαη ην πιήζνο ησλ ζπλαιιαγψλ σο θαη ε αμία κηαο εθάζηεο μερσξηζηά, επηβάιιεηαη πξφζηηκν ηζφπνζν ηεο ζπλαιιαγήο, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ππφρξενο ηεξεί βηβιίν αγνξψλ, νπφηε ην αλσηέξσ πξφζηηκν επηβάιιεηαη κεησκέλν θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ (50%).(α)» (α) Σην ηέινο ηεο πεξίπησζεο απηήο ε ηειεία έγηλε θφκκα θαη πξνζηέζεθε ε θξάζε «κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ππφρξενο ηεξεί βηβιίν αγνξψλ, νπφηε ην αλσηέξσ πξφζηηκν επηβάιιεηαη κεησκέλν θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ (50%).» κε ην άξζξν 10§7 ηνπ λ. 2753/1999 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. (29) Τν πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο β’ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 5 αληηθαηαζηάζεθε κε δχν λέα εδάθηα κε ην άξζξν 9§6 ηνπ λ. 3052/2002 θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 24.9.2002. Τν εδάθην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: «β) Η έθδνζε πιαζηψλ ή εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη ε ιήςε εηθνληθψλ, θαζψο θαη ε λφζεπζε απηψλ ζεσξείηαη ηδηάδνπζα θνξνινγηθή παξάβαζε θαη επηβάιιεηαη πξφζηηκν ίζν κε ην δηπιάζην ηεο αμίαο θάζε ζηνηρείνπ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. εθφζνλ απηή είλαη κεγαιχηεξε ησλ νθηαθνζίσλ νγδφληα (880) επξψ(α), ζε αληίζεηε δε πεξίπησζε ίζν κε ην δηπιάζην ηεο ΒΑΣ.ΥΠ.1.» (α) Τν φξην ησλ 880 επξψ, ζηελ πεξίπησζε απηή, πνπ αληηθαηέζηεζε ην φξην ησλ 300.000 δξαρκψλ, ηέζεθε κε ην άξζξν 21§4ε’ ηνπ λ. 2948/2001 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2002. (30) Τν πέκπην εδάθην ηεο πεξίπησζεο β’ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 5 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 10§8 ηνπ λ. 2753/1999 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. (31) Η πεξίπησζε γ’ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 5 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 9§7 ηνπ λ. 3052/2002 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 24.9.2002. (32) Η παξάγξαθνο 11 ηνπ άξζξνπ 5 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξνπ 9§8 ηνπ λ. 3052/2002 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 24.9.2002. Η παξάγξαθνο πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: «11. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη ησλ πεξηπηψζεσλ α’ θαη γ’ ηεο παξαγξάθνπ 8, εθφζνλ θαηαινγίδνληαη απηνηειείο παξαβάζεηο γηα ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο, δελ θαηαινγίδνληαη, γηα ηελ ίδηα αηηία, φκνηεο παξαβάζεηο γηα ηα αληίζηνηρα δειηία απνζηνιήο ή άιια θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα ζπλαιιαγή ή πξάμε, θαζψο θαη γηα ηηο παξαβάζεηο ηεο πεξίπησζεο ε’ ηεο παξαγξάθνπ 8.(α)» (α) Σην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ απηήο ε ηειεία δηαγξάθεθε θαη πξνζηέζεθε ε θξάζε «ή άιια θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα ζπλαιιαγή ή πξάμε, θαζψο θαη γηα ηηο παξαβάζεηο ηεο πεξίπησζεο ε’ ηεο παξαγξάθνπ 8.» κε ην άξζξν 10§9 ηνπ λ. 2753/1999 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. (33) Τν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 5 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 40§16 ηνπ λ. 3220/2004 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 56 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 28.1.2004. (34) Μεηαβαηηθή δηάηαμε. λ. 3220/2004 (ΦΔΚ 15 Α’/28.1.2004), άξζξν 40§17: «Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ θαηαιακβάλνπλ θαη ηηο εθθξεκείο ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο, ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα θαη ην Σπκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο ππνζέζεηο.»

12


Μεηαβαηικέρ διαηάξειρ

Άπθπο 5

ΜΔΤΑΒΑΤΙΚΔΣ ΓΙΑΤΑΞΔΙΣ Ν. 3522/2006 (ΦΔΚ 276 Α’/22.12.2006), άπθπο 35§2. Σεκείσζε: Η θαησηέξσ κεηαβαηηθή δηάηαμε αθνξά κφλνλ πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3522/2006, άξζξν 33. «2. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 θαη ηεο παξαγξάθνπ 19 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ παξφληνο λφκνπ, αλ πξνβιέπνπλ επηεηθέζηεξε κεηαρείξηζε, εθαξκφδνληαη θαη γηα παξαβάζεηο πνπ δηαπξάρζεθαλ κέρξη θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2006, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηαπίζησζήο ηνπο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, εθφζνλ δελ έρνπλ εθδνζεί απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ νη ζρεηηθέο απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ. Οκνίσο, εθαξκφδνληαη θαη γηα παξαβάζεηο πνπ δηαπξάρζεθαλ κέρξη θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2006, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηαπίζησζήο ηνπο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθδνζεί απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ νη ζρεηηθέο απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ θαη κέρξη θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2006 δελ έρνπλ πεξαησζεί νξηζηηθά κε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο ή εθθξεκνχλ ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ ή ηνπ Σ.η.Δ.. Γηα ηηο ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνχλ ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ απηψλ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ κε αίηεζή ηνπο, πνπ ππνβάιιεηαη ζηνλ αξκφδην πξντζηάκελν ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο εληφο αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2006, λα δεηήζνπλ ηε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, αθνινπζνχκελεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ λ.δ. 4600/1966 (ΦΔΚ 242 Α’). Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο, νη ππνζέζεηο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ θξίλνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν δηάπξαμεο ηεο παξάβαζεο.» Ν. 3220/2004 (ΦΔΚ 15 Α’/28.1.2004), άπθπο 46§5,6 και 7. «5. Μέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ κπνξεί λα ελεξγείηαη, κεηά απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πξνο ηνλ Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Υ., δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο επί απνθάζεσλ επηβνιήο πξνζηίκσλ ηνπ Κ.Β.Σ., νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 2523/1997 ή ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 2753/1999 ή ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3052/ 2002 (ΦΔΚ 221 Α’), κε ηνπο φξνπο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο απηέο, θαηά πεξίπησζε θαη εθφζνλ θαηά ην ρξφλν δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ έρεη παξέιζεη πξνζεζκία αζθήζεσο ελδίθνπ βνεζήκαηνο ή ελδίθνπ κέζνπ ή εθθξεκεί ζπδήηεζε θαηά ησλ ππνζέζεσλ απηψλ ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. 6. Η αιεζήο έλλνηα ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 2753/1999 θαη ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 9 ησλ άξζξσλ 7 θαη 9 ηνπ Ν. 3052/2002 είλαη φηη αλαθέξεηαη ζηε κε επίηεπμε ηεο δηνηθεηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο κε ηηο επλντθφηεξεο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ απηψλ γηα ηηο ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνχλ ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζ-

13


Μεηαβαηικέρ διαηάξειρ

Άπθπο 5

ηεξίσλ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη γηα ηηο απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ ή ηα θχιια ειέγρνπ πνπ είραλ εθδνζεί θαηά ην ρξφλν δεκνζίεπζεο ησλ λφκσλ απηψλ θαη φρη γηα ηηο εθθξεκείο ππνζέζεηο ελψπηνλ ησλ Γ.Ο.Υ. γηα ηηο νπνίεο δελ είραλ εθδνζεί νη απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ ή ηα θχιια ειέγρνπ. 7. Γηα παξαβάζεηο έθδνζεο πιαζηψλ ή εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ή λφζεπζεο απηψλ, πνπ δηαπξάρζεθαλ κέρξη 31.10.2003 απφ ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη Σηνηρείσλ (Κ.Β.Σ.), γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ εθδνζεί νη ζρεηηθέο απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ ή έρνπλ εθδνζεί απηέο θαηά ην ρξφλν δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ απηνχ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ’ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2523/1997, εθφζνλ απφ ηα πξφζσπα απηά δελ έρεη εηζπξαρζεί θαλέλα πνζφ γηα επηζηξνθή Φ.Π.Α. ή γηα εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESEL) θίλεζεο ή γηα επηδφηεζε αγξνηηθήο παξαγσγήο, κε βάζε ηα ζηνηρεία απηά. Οη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ εθαξκφδνληαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απφ ηα αλσηέξσ πξφζσπα εηζπξάρζεθαλ νπνηαδήπνηε πνζά απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο αηηίεο, εθφζνλ εληφο αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ επηζηξαθνχλ ηα πνζά πνπ εηζπξάρζεθαλ ζην δηπιάζην. Γηα ηηο απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ ηνπ Κ.Β.Σ. πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη εθθξεκνχλ ζηηο Γ.Ο.Υ. ή έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν, επαλαπξνζδηνξίδεηαη ην πνζφ ηνπ πξνζηίκνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηα πξνεγνχκελα εδάθηα. Γηα ηηο απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ ηνπ Κ.Β.Σ. πνπ εθθξεκνχλ ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ ή ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ κε αίηεζή ηνπο, πνπ ππνβάιιεηαη ζηνλ αξκφδην πξντζηάκελν ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο εληφο αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ, λα δεηνχλ ηε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ, αθνινπζνπκέλεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Ν.Γ. 4600/1966 (ΦΔΚ 242 Α’). Πνζά πξνζηίκσλ Κ.Β.Σ. θαη ινηπψλ θπξψζεσλ πνπ θαηαβιήζεθαλ δελ επηζηξέθνληαη νχηε ζπκςεθίδνληαη. Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί ε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο, νη ππνζέζεηο απηέο θξίλνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν δηάπξαμεο ηεο παξάβαζεο.» Ν. 3052/2002 (ΦΔΚ 221 Α’/24.9.2002), άπθπο 9§9 και 10. Σεκείσζε: Η θαησηέξσ κεηαβαηηθή δηάηαμε αθνξά κφλνλ πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3052/2002, άξζξν 9§1,..,8. «9. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, αλ πξνβιέπνπλ επηεηθέζηεξε κεηαρείξηζε, εθαξκφδνληαη θαη γηα παξαβάζεηο πνπ δηαπξάρζεθαλ κέρξη ηνπ ρξφλνπ δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ απηνχ, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηαπίζησζήο ηνπο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, εθφζνλ δελ έρνπλ εθδνζεί απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ νη ζρεηηθέο απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ ή έρνπλ εθδνζεί νη απνθάζεηο απηέο θαη θαηά ην ρξφλν δεκνζίεπζήο ηνπ δελ έρνπλ πεξαησζεί νξηζηηθά κε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηα-

14


Μεηαβαηικέρ διαηάξειρ

Άπθπο 5

θνξάο ή εθθξεκεί ε ζπδήηεζε πξνζθπγήο θαη’ απηψλ ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ ή ηνπ Σ.η.Δ.. Γηα ηηο ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνχλ ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ απηψλ, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ κε αίηεζή ηνπο, πνπ ππνβάιιεηαη ζηνλ αξκφδην Πξντζηάκελν ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο εληφο αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ λα δεηήζνπλ ηε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, αθνινπζνχκελεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ λ.δ. 4600/1966 (ΦΔΚ 242 Α’). Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί ε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο, νη ππνζέζεηο απηέο θξίλνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν δηάπξαμεο ηεο παξάβαζεο. 10. Μέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, κπνξεί λα ελεξγείηαη, κεηά απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πξνο ηνλ Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Υ., δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο επί απνθάζεσλ επηβνιήο πξνζηίκσλ ηνπ Κ.Β.Σ., νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 2523/1997 ή ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2753/1999, κε ηνπο φξνπο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο απηέο, θαηά πεξίπησζε, θαη εθφζνλ θαηά ην ρξφλν δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο λφκνπ εθθξεκεί ε ζπδήηεζε πξνζθπγήο θαηά απηψλ ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαη ηνπ Σ.η.Δ..» Ν. 2753/1999 (ΦΔΚ 249 Α’/17.11.1999), άπθπο 10§12. Σεκείσζε: Η θαησηέξσ κεηαβαηηθή δηάηαμε αθνξά κφλνλ πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2753/99, άξζξν 10§1,..,9. «12. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, εθφζνλ πξνβιέπνπλ επηεηθέζηεξε κεηαρείξηζε, εθαξκφδνληαη θαη γηα παξαβάζεηο πνπ δηαπξάρζεθαλ κέρξη ηνπ ρξφλνπ δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηαπίζησζήο ηνπο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ εθδνζεί απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ νη ζρεηηθέο απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ ή έρνπλ εθδνζεί νη απνθάζεηο απηέο θαη θαηά ην ρξφλν δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ έρνπλ πεξαησζεί νξηζηηθά κε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο ή εθθξεκεί ε ζπδήηεζε πξνζθπγήο θαη’ απηψλ ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ. Γηα ηηο ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνχλ ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ κε αίηεζή ηνπο, πνπ ππνβάιιεηαη ζηνλ αξκφδην Πξντζηάκελν ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο εληφο αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, λα δεηήζνπλ ηε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, αθνινπζνπκέλεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Ν.Γ. 4600/1966 (ΦΔΚ 242/Α’). Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί ε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο, νη ππνζέζεηο απηέο θξίλνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν δηάπξαμεο ηεο παξάβαζεο.»

15


Κωδικοποίηζη ν. 2523/1997

Άπθπο 9

Άξζξν 9 Δπηβνιή πξνζηίκωλ - Γηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο 1. Τν πξφζηηκν επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε θπζηθνχ πξνζψπνπ θαη ζηηο εηαηξίεο νκφξξπζκεο, εηεξφξξπζκεο, πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, αλψλπκεο, θαζψο θαη ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ζηα ινηπά εκεδαπά ή αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ζε βάξνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Σηηο θνηλνπξαμίεο επηηεδεπκαηηψλ, θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ θαη αζηηθέο εηαηξίεο ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη ζε βάξνο απηψλ θαη θνηλνπνηείηαη ζηα κέιε ηνπο, ην θαζέλα απφ ηα νπνία επζχλεηαη εηο νιφθιεξνλ. Σηηο αιινδαπέο επηρεηξήζεηο θαη αιινδαπνχο νξγαληζκνχο ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη ζε βάξνο απηψλ θαη θνηλνπνηείηαη ζηνπο δηεπζπληέο ή αληηπξνζψπνπο ή πξάθηνξεο, πνπ έρνπλ ζηελ Διιάδα. 2. Τν πξφζηηκν επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, ζηελ νπνία γίλεηαη ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο παξάβαζεο θαη αλαγξάθεηαη ην πξφζηηκν πνπ επηβάιιεηαη γηα απηή, θαζψο θαη ε δηάηαμε πνπ εθαξκφδεηαη. Με ηελ ίδηα απφθαζε κπνξεί λα επηβιεζνχλ πξφζηηκα δηαθεθξηκέλσο γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία παξαβάζεηο, πνπ αλάγνληαη ζηελ ίδηα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν. Μαδί κε ηελ απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ παξαβάηε αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο έθζεζεο ειέγρνπ. Καη' εμαίξεζε, ηα πξφζηηκα, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο λφκνπ, εηζπξάηηνληαη ή βεβαηψλνληαη εθάπαμ ρσξίο ηελ έθδνζε ηεο παξαπάλσ απφθαζεο. 3. Αξκφδηνο γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ είλαη, πξνθεηκέλνπ γηα επηηεδεπκαηία θπζηθφ πξφζσπν ή πξφζσπν ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ή ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ. 2238/1994, ν πξντζηάκελνο ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ επηηεδεπκαηία θαηά πεξίπησζε θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηα ινηπά λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ν πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο γηα ηελ παξαιαβή ηεο δήισζεο απφδνζεο ηνπ παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο. Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο αξκφδηνο είλαη ν πξντζηάκελνο ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηεο θαηνηθίαο ηνπ παξαβάηε. Τα αλσηέξσ, θαζ' φζνλ αθνξά παξαβάζεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο, πνπ αλαθέξνληαη ζε ππνθαηαζηήκαηα, ηζρχνπλ αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ ηέιεζεο ηεο παξάβαζεο.(1) Δηδηθά, γηα παξαβάζεηο ησλ πξνζψπσλ ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. (λ.2859/2000), αξκφδηνο γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επηβνιήο

16


Κωδικοποίηζη ν. 2523/1997

Άπθπο 9

πξνζηίκνπ είλαη ν πξντζηάκελνο ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο.(2) 4. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ πνπ νξίδνπλ δηαθνξεηηθά γηα ηε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο, βεβαίσζε θαη θαηαβνιή ησλ πξνζηίκσλ εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηεο θχξηαο θνξνινγίαο. Δμαηξεηηθά αξκνδηφηεηα γηα ηε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο ησλ πξνζηίκσλ ηνπ άξζξνπ 5 (Κ.Β.Σ.) έρεη ζε θάζε πεξίπησζε ν πξντζηάκελνο ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ ηέιεζεο ηεο παξάβαζεο.(3) Δηδηθά, γηα ηε βεβαίσζε θαη θαηαβνιή ησλ πξνζηίκσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 8 θαη γηα ηε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο, βεβαίσζε θαη θαηαβνιή ησλ πξνζηίκσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 5, εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 2238/1994. Γηα ηα πξφζηηκα πνπ δελ ζπλδένληαη κε αληίζηνηρε θνξνινγία, σο θχξηα θνξνινγία λνείηαη ε θνξνινγία εηζνδήκαηνο. 5. Οη δηαηάμεηο πεξί παξαγξαθήο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ ελέξγεηα αξρηθήο ή ζπκπιεξσκαηηθήο θνξνινγηθήο εγγξαθήο ζηελ θχξηα θνξνινγία εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνζηίκσλ. Η πξνζεζκία αξρίδεη απφ ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ πνπ έπεηαη εθείλεο, ζηελ νπνία αθνξά ε παξάβαζε. Σηα πξφζηηκα ηνπ Κ.Β.Σ. σο θαη ζε άιια πξφζηηκα πνπ δελ ζπλδένληαη κε αληίζηνηρε θνξνινγία, σο θχξηα θνξνινγία λνείηαη ε θνξνινγία εηζνδήκαηνο. 6. Σε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο ή δηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ ηα πξφζηηκα ησλ άξζξσλ 4, 5 θαη 6 πεξηνξίδνληαη ζην έλα ηξίην (1/3) απηψλ, ζηξνγγπινπνηνχκελα ζηελ πιεζηέζηεξε πξνο ηα θάησ κνλάδα επξψ.(4) Σε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο νιηθήο ή κεξηθήο αλππαξμίαο ηεο παξάβαζεο, ηα πξφζηηκα δηαγξάθνληαη νιηθά ή κεξηθά. Η πξάμε δηαγξαθήο πξέπεη λα πεξηέρεη πιήξε θαη εηδηθή αηηηνινγία γηα ηελ αλππαξμία ηεο παξάβαζεο. Δηδηθά ηα πξφζηηκα γηα ηηο απηνηειείο παξαβάζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 5 θαη ηηο παξαβάζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, πεξηνξίδνληαη θαηά ηε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο ή δηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ, ζην έλα δεχηεξν (1/2) απηψλ εάλ ην χςνο ηνπ πξνζηίκνπ θαηαβιεζεί εθάπαμ θαη είλαη κέρξη ρίιηα δηαθφζηα (1.200) επξψ, εάλ ην πνζφ ππεξβαίλεη ηα ρίιηα δηαθφζηα (1.200) επξψ κεηψλεηαη ζην έλα δεχηεξν (1/2) εάλ θαηαβιεζεί ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) απηνχ, θαηά ηελ ππνγξαθή ησλ νηθείσλ πξάμεσλ ή ην αξγφηεξν εληφο ησλ δχν επφκελσλ εξγάζηκσλ γηα ηηο δεκφζηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο εκεξψλ, γελνκέλεο ζρεηηθήο κλείαο γηα ηελ ππνρξέσζε απηή ηνπ ππφρξενπ ζην πξαθηηθφ ηνπ ζπκβηβαζκνχ.(5)

17


Κωδικοποίηζη ν. 2523/1997

Άπθπο 9

(1) Τν ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 9 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 10§10 ηνπ λ. 2753/1999 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. (2) Τν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 9 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 40§15 ηνπ λ. 3220/2004 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 56 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 28.1.2004. (3) Τν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 9 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 10§11 ηνπ λ. 2753/1999 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. (4) Τν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 9 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 21§9 ηνπ λ. 2948/2001 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2002. Τν εδάθην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: «6. Σε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο ή δηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ ηα πξφζηηκα ησλ άξζξσλ 4, 5 θαη 6 πεξηνξίδνληαη ζην έλα ηξίην (1/3) απηψλ, ζηξνγγπινπνηνχκελα ζηελ πιεζηέζηεξε ρηιηάδα δξαρκψλ.» (5) Σηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 9 πξνζηίζεηαη λέν εδάθην κε ην άξζξν 75§3 ηνπ λ.3842/2010 θαη ηζρχεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ ίδηνπ λφκνπ γηα ηηο παξαβάζεηο πνπ δηαπξάηηνληαη απφ 01.06.2010.

18


Κωδικοποίηζη ν. 2523/1997

Άπθπο 9Α

Άξζξν 9Α(1) Δπηβνιή πξνζηίκνπ θαηά ηε δηάξθεηα ειέγρνπ 1. Όηαλ ηα ειεγθηηθά φξγαλα θαηά ηε δηάξθεηα δηελέξγεηαο ειέγρνπ εθαξκνγήο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ζηελ επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε ηνπ επηηεδεπκαηία δηαπηζηψζνπλ παξαβάζεηο νη νπνίεο απνδεηθλχνληαη κε αληηθεηκεληθά δεδνκέλα, δελ νθείινληαη ζε ππνθεηκεληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ επηηεδεπκαηία θαη ε βαξχηεηα, νη ζπλζήθεο ηειέζεσο ηεο παξαβάζεσο θαη νη ινηπέο πεξηζηάζεηο δελ αζθνχλ επηξξνή ζην λφκν ηνπ επηβιεηένπ πξνζηίκνπ, ζπληάζζνπλ επί ηφπνπ έθζεζε ειέγρνπ θαη εθδίδνπλ απφθαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ ηηο νπνίεο επηδίδνπλ άκεζα ζηνλ ππφρξεν. Αλ απηφο αξλεζεί λα παξαιάβεη ηηο πξάμεηο, δηελεξγνχλ ζπξνθφιιεζε ζην θαηάζηεκα θαη ζπληάζζνπλ ζρεηηθφ πξαθηηθφ. 2. Οη παξαβάζεηο γηα ηηο νπνίεο εθδίδνληαη άκεζα έθζεζε ειέγρνπ θαη απφθαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ είλαη ηδίσο: α) Με επίδεημε ησλ πξφζζεησλ βηβιίσλ (εδάθηα α), β), γα), δ), ηα), ε), ηδ), ζη), εβ), ζ), ηζη), η), ηγ), ηε), ηδ),ηε), ηζ), ηβ) ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 10 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ π.δ. 186/1992). β) Με θαηαρψξεζε ζηα πξφζζεηα βηβιία (εδάθηα α), β), γ), ε), δ), η), ε), ηγ), ζ), θβ), ηα), ηβ), γζ), ηγ), ηζη), ηε), θ), ηδ), θα), ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 17 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 1 θαη ηα εδάθηα α), β), γα), δ) ηα), ε), ηδ), ζη), δ), εβ), ζ), ηζη), η), ηγ), ηε), ηδ), ηε), ηζ), ηβ) ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 10 αληίζηνηρα ηνπ π.δ.86/1992). γ) Με έθδνζε απφδεημεο ιηαληθήο πψιεζεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ (άξζξν 13 ηνπ π.δ. 186/1992) δ) Με έθδνζε ηηκνινγίνπ ή δειηίνπ απνζηνιήο (άξζξα 11 θαη 12 ηνπ π.δ. 186/1992) ή δειηίνπ πνζνηηθήο παξαιαβήο (άξζξν 10 παξ. 1 ηνπ π.δ. 186/1992). ε) Με έθδνζε θνξησηηθήο (άξζξν 16 ηνπ π.δ. 186/1992) ή δειηίνπ θίλεζεο (άξζξν 13α ηνπ π.δ. 186/1992). 3. Η έθζεζε ειέγρνπ θαη ε πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ ππνγξάθνληαη απφ φια ηα φξγαλα πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ζε απηέο γίλεηαη πεξηγξαθή ηεο παξάβαζεο, αλαγξάθεηαη ε δηάηαμε πνπ παξαβηάζηεθε θαη ην πξφζηηκν ηνπ άξζξνπ 5 πνπ επηβάιιεηαη. Αλ ν έιεγρνο δηελεξγείηαη απφ φξγαλα ηνπ Σ.Γ.Ο.Δ. ε έθζεζε ειέγρνπ θαη ε πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ θνηλνπνηνχληαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Υ. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9.» (1) Μεηά ην άξζξν 9 πξνζηίζεηαη άξζξν 9Α κε ην άξζξν 81§1 ηνπ λ.3842/2010 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην ίδην άξζξν απφ 01.06.2010.

19


Κωδικοποίηζη ν. 2523/1997

Άπθπο 24

ΜΔΡΟ΢ ΣΔΣΑΡΣΟ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ΢ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΔΝΔ΢ ΓΙΑΣΑΞΔΙ΢ Άξζξν 24 Γεληθέο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 1. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, πιελ ησλ άξζξσλ 22 θαη 23, δελ εθαξκφδνληαη γηα ηηο ηεισλεηαθέο παξαβάζεηο. 2.(1) Σηηο πεξηπηψζεηο ηνπ ζπλνιηθνχ γηα θάζε θνξνινγία δηνηθεηηθνχ ή δηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ηεο κε άιιν ηξφπν νιηθήο δηνηθεηηθήο πεξαίσζεο ηεο δηαθνξάο δελ εθαξκφδνληαη νη πνηληθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 9 δηνηθεηηθφο ή δηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο δελ ζπληειείηαη αλ θαηά ηελ ππνγξαθή ησλ νηθείσλ πξάμεσλ ή ην αξγφηεξν εληφο ησλ δχν επφκελσλ εξγάζηκσλ γηα ηηο δεκφζηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο εκεξψλ δελ θαηαβιεζεί πνζφ ίζν κε ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ νθεηιφκελνπ, θχξηνπ θαη πξφζζεηνπ θφξνπ ή πξνζηίκνπ,γελνκέλεο ζρεηηθήο κλείαο γηα ηελ ππνρξέσζε απηή ηνπ ππφρξενπ ζην πξαθηηθφ ηνπ ζπκβηβαζκνχ.(2) Σε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο απφ ηνλ ππφρξεν ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ θφξνπ ή πξνζηίκνπ θαηά ηα αλσηέξσ, ν επηηεπρζείο ζπκβηβαζκφο ζεσξείηαη σο κε γελφκελνο. Δμαηξεηηθά, επί επηρεηξήζεσλ ππφ εθθαζάξηζε παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα κε άκεζεο θαηαβνιήο ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ θφξνπ ή πξνζηίκνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα πξνεγνχκελα εδάθηα, νπφηε, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ην ζχλνιν ηνπ νθεηιφκελνπ, βάζεη ηνπ ζπκβηβαζκνχ, πνζνχ θαηαβάιιεηαη κέρξη ηεο ηειεπηαίαο εξγάζηκεο γηα ηηο δεκφζηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο εκέξα ηνπ επφκελνπ, απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβηβαζκνχ, κήλα. Δηδηθά ζηε θνξνινγία θιεξνλνκηψλ ε θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ γίλεηαη θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξάγξαθνο 1 εδάθην δεχηεξν ηνπ Ν. 2097/1952 (ΦΔΚ 113 Α’). 3. Η δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 γηα ην αλψηαην φξην πξφζζεησλ θφξσλ εθαξκφδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν γέλεζεο ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο. 4. Παξαβάζεηο ηνπ Κ.Β.Σ. πνπ δηαπξάρζεθαλ κέρξη ην ρξφλν έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ εθδνζεί απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ νη ζρεηηθέο απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ ή έρνπλ εθδνζεί νη απνθάζεηο απηέο θαη θαηά ηνλ σο άλσ ρξφλν έλαξμεο ηζρχνο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ δελ έρνπλ πεξαησζεί νξηζηηθά κε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο ή εθθξεκεί ε ζπδήηεζε πξνζθπγήο θαη' απηψλ ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαη ηνπ Σ.η.Δ., θξίλνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5, εθφζνλ πξνβιέπνπλ επηεηθέζηεξε κεηαρείξηζε, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηαπίζησζήο ηνπο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Γηα ηηο ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνχλ ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ απηψλ, νη ελδηαθε-

20


Κωδικοποίηζη ν. 2523/1997

Άπθπο 24

ξφκελνη κπνξνχλ κε αίηεζή ηνπο, πνπ ππνβάιιεηαη ζηνλ αξκφδην πξντζηάκελν ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, εληφο αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, λα δεηήζνπλ ηε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο κε βάζε ηηο ππφςε δηαηάμεηο, αθνινπζνπκέλεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ λ.δ/ηνο 4600/1966 (ΦΔΚ 242 Α’). Σε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ πην πάλσ δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο ην πξφζηηκν δελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζε πνζφ κηθξφηεξν ηνπ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ πξνζηίκνπ πνπ αξρηθά επηβιήζεθε κε βάζε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο. Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί ε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο, νη ππνζέζεηο απηέο θξίλνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν δηάπξαμεο ηεο παξάβαζεο. Δπίζεο νη δηαηάμεηο απηήο ηεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηα πξφζηηκα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 1642/1986, φπσο ηζρχεη. Πξνυπφζεζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο είλαη ε εθάπαμ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη θαηά ηε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο, πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ. Μπνξεί φκσο ν θνξνινγνχκελνο λα θαηαβάιεη ην πην πάλσ πνζφ ζε έμη (6) ηζφπνζεο δφζεηο απφ ηηο νπνίεο ηελ πξψηε πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ θαη ηηο ππφινηπεο ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο εκέξα ησλ πέληε (5) επφκελσλ κελψλ, εθφζνλ πξνζθνκίζεη πξνζσπηθή επηηαγή, γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ πέληε (5) νθεηιφκελσλ δφζεσλ. Κάζε δφζε δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα εθαηνκκπξίσλ (10.000.000) δξαρκψλ εθηφο απφ ηελ ηειεπηαία. 5. Οη εθθξεκείο πνηληθέο ππνζέζεηο εθδηθάδνληαη κε βάζε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο, εθηφο αλ εηζάγεηαη επκελέζηεξε ξχζκηζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ωο εθθξεκείο ππνζέζεηο λννχληαη θαη απηέο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη αζθεζεί πνηληθή δίσμε. 6.(3) Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ έρνπλ εθαξκνγή θαη επί ησλ Πνδνζθαηξηθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ (Π.Α.Δ.), θαζψο θαη ησλ εξαζηηερληθψλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ, κε ηε κφλε δηαθνξά φηη ε νθεηιή πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ νιηθή δηνηθεηηθή πεξάησζε ζα θαηαβιεζεί ζε ζαξάληα νθηψ (48) ίζεο κεληαίεο δφζεηο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη απφ ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2443/1996 (ΦΔΚ 265 Α’/ 3.12.1996). Πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο απηήο απνηεινχλ: α) ε, εληφο αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο πξνο ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Υ. θαη β) ε θαηάξηηζε ηνπ νηθείνπ πξαθηηθνχ ηεο δηνηθεηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο. (1) Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 24 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 12§4 ηνπ λ. 2753/1999 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. Η παξάγξαθνο πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: «2. Σηηο πεξηπηψζεηο ηνπ ζπλνιηθνχ γηα θάζε θνξνινγία δηνηθεηηθνχ ή δηθαζηηθνχ(α) ζπκβηβαζκνχ ή ηεο κε άιιν ηξφπν νιηθήο δηνηθεηηθήο πεξαίσζεο ηεο δηαθνξάο δελ εθαξκφδνληαη νη

21


Κωδικοποίηζη ν. 2523/1997

Άπθπο 24

πνηληθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Γηνηθεηηθφο ή δηθαζηηθφο(α) ζπκβηβαζκφο δελ ζπληειείηαη αλ θαηά ηελ ππνγξαθή ησλ άλσ πξάμεσλ δελ θαηαβιεζεί πνζφ ίζν κε ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ νθεηιφκελνπ θχξηνπ θαη πξφζζεηνπ θφξνπ ή πξνζηίκνπ, γελνκέλεο ζρεηηθήο κλείαο ζην έγγξαθν ηνπ ζπκβηβαζκνχ. Τν θαηά ηα αλσηέξσ πνζνζηφ θφξνπ ή πξνζηίκνπ κπνξεί λα θαηαβιεζεί θαη εληφο ησλ δχν επφκελσλ απφ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζπκβηβαζκνχ εξγάζηκσλ γηα ηηο δεκφζηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο εκεξψλ, γελνκέλεο ζρεηηθήο κλείαο γηα ηελ ππνρξέσζε απηή ηνπ ππφρξενπ ζην έγγξαθν ηνπ ζπκβηβαζκνχ. Σε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο απφ ηνλ ππφρξεν, ν επηηεπρζείο ζπκβηβαζκφο ζεσξείηαη σο κε γελφκελνο.(α) Δηδηθά, ζηε θνξνινγία θιεξνλνκηψλ ε θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ γίλεηαη θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξάγξαθνο 1 εδάθην δεχηεξν ηνπ λ. 2097/1952». (α) Σην πξψην θαη δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ απηήο απαιείθζεθαλ νη ιέμεηο «ή δηθαζηηθνχ» θαη «ή δηθαζηηθφο» αληίζηνηρα θαη ηα ηξίην θαη ηέηαξην εδάθηα πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 32§5 ηνπ λ. 2648/1998 θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 48 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.10.1998. (2) Τν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 24 πνπ αληηθαζίζηαηαη κε ην άξζξν 75§4 ηνπ λ.3842/2010 θαη ηζρχεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ίδηνπ λφκνπ γηα ηηο παξαβάζεηο πνπ δηαπξάηηνληαη απφ 01.06.2010, είρε σο εμήο: «Γηνηθεηηθφο ή δηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο δελ ζπληειείηαη αλ θαηά ηελ ππνγξαθή ησλ νηθείσλ πξάμεσλ ή ην αξγφηεξν εληφο ησλ δχν επφκελσλ εξγάζηκσλ γηα ηηο δεκφζηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο εκεξψλ, δελ θαηαβιεζεί πνζφ ίζν κε ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ νθεηιφκελνπ, θχξηνπ θαη πξφζζεηνπ θφξνπ ή πξνζηίκνπ, γελνκέλεο ζρεηηθήο κλείαο γηα ηελ ππνρξέσζε απηή ηνπ ππφρξενπ ζην πξαθηηθφ ηνπ ζπκβηβαζκνχ».(1) (3) Η παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 24 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 19 ηνπ λ. 2601/1998 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 15.4.1998.

22


Κωδικοποίηζη ν. 2523/1997

Άπθπο 25

Άξζξν 25 Καηαξγνύκελεο θαη δηαηεξνύκελεο δηαηάμεηο 1. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγείηαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ πξνβιέπεη ηελ επηβνιή πξφζζεησλ θφξσλ, πξνζηίκσλ θαζψο θαη δηνηθεηηθψλ θαη πνηληθψλ θπξψζεσλ γηα παξάβαζε ηεο θνξνινγηθήο ελ γέλεη λνκνζεζίαο. Όπνπ ζηελ θείκελε λνκνζεζία πξνβιέπεηαη ε επηβνιή πξφζζεησλ θφξσλ, πξνζηίκσλ θαη δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ λννχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Αλ πξνβιέπεηαη ηφζν ε επηβνιή πξφζζεηνπ θφξνπ φζν θαη πξνζηίκνπ, επηβάιιεηαη κφλν πξφζζεηνο θφξνο, κε εμαίξεζε ην εηδηθφ πξφζηηκν ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ην νπνίν επηβάιιεηαη αλεμάξηεηα απφ ηελ επηβνιή πξφζζεηνπ θφξνπ. 2. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ άιιεο ζπλέπεηεο γηα παξάβαζε ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο σο θαη δηαηάμεηο πνπ επηβάιινπλ ππνρξέσζε ησλ δεκφζησλ ή άιισλ αξρψλ πξνο ελέξγεηα ή κε ελέξγεηα πξάμεσλ, ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, δελ ζίγνληαη απφ ηνλ παξφληα λφκν. 3. Γηαηεξνχληαη ζε ηζρχ νη δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 1809/1988 (ΦΔΚ 222 Α’), ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ ΚΝΤΦ θαη ηνπ άξζξνπ 12 παξάγξαθνη 10 θαη 12 ηνπ λ. 2328/1995 (ΦΔΚ 159 Α’). 4. Γηαηεξνχληαη ζε ηζρχ νη ζρεηηθέο κε ηελ απαγφξεπζε εμφδνπ απφ ηε ρψξα θαη ηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο δηαηάμεηο. 5. Γηαηεξνχληαη ζε ηζρχ νη παξαθάησ δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ επηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ θαη πξνζηίκσλ: α) Τεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 2119/1952 (ΦΔΚ 129 Α’). β) Τεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 20 θαη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 2367/1953 (ΦΔΚ 82 Α’). γ) Τεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ α.λ. 236/1967 θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.δ/ηνο 436/1974 (ΦΔΚ 153 Α’). δ) Τνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.δ/ηνο 251/1973 (ΦΔΚ 334 Α’). ε) Τεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.1350/1983 (ΦΔΚ 55 Α’). ζη) Τνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 2214/1994 (ΦΔΚ 75 Α’). δ) Τεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ λ. 2238/1994. ε) Τνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 2459/1997 (ΦΔΚ 17 Α’). ζ)(1) Τνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 2238/1994. η)(1) Τεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 2238/1994. ηα)(1) Τεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 2238/1994. (1) Οη πεξηπηψζεηο ζ’, η’ θαη ηα’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 25 πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 31§7 ηνπ λ. 2579/1998 θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.2.1998.

23


Κωδικοποίηζη ν. 2523/1997

Άπθπο 38

Άξζξν 38 Έλαξμε ηζρύνο 1. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1, 2 θαη 3 εθαξκφδνληαη: α) γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ 1εο Ιαλνπαξίνπ 1997 θαη κεηά, β) γηα ην Φ.Π.Α., γηα ηηο πξάμεηο πνπ γίλνληαη απφ 1 Ιαλνπαξίνπ 1998 θαη κεηά, γ) γηα ηνπο παξαθξαηνχκελνπο ή επηξξηπηφκελνπο θφξνπο, ηέιε θαη εηζθνξέο γη’ απηνχο πνπ παξαθξαηνχληαη ή επηξξίπηνληαη απφ 1εο Ιαλνπαξίνπ 1998 θαη κεηά, δ) γηα ππνζέζεηο θνξνινγίαο θεθαιαίνπ γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γελληέηαη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαη κεηά θαη ε) γηα ηνπο ινηπνχο θφξνπο, ηέιε θαη εηζθνξέο, γηα πξάμεηο, ζπλαιιαγέο ή έγγξαθα, γηα ηηο νπνίεο ε ππνρξέσζε γελληέηαη απφ 1εο Ιαλνπαξίνπ 1998 θαη κεηά. 2. Οη δηαηάμεηο ησλ ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ εδαθίσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηζρχνπλ απφ 1εο Ιαλνπαξίνπ 1998 θαη κεηά. 3. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4 (πιελ ησλ ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ εδαθίσλ) έσο θαη 9 εθαξκφδνληαη γηα παξαβάζεηο πνπ δηαπξάηηνληαη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαη κεηά. 4. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 17, 18, 20 θαη 21 εθαξκφδνληαη επί εηζνδεκάησλ πνπ απνθηψληαη ή θφξσλ, ηειψλ, εηζθνξψλ πνπ παξαθξαηνχληαη ή επηξξίπηνληαη ή ηνπ Φ.Π.Α. ή ηνπ Φ.Κ.Δ., πνπ αθνξά πξάμεηο πνπ γίλνληαη απφ 1εο Ιαλνπαξίνπ 1998 θαη κεηά. 5. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 θαηαιακβάλνπλ ηα αδηθήκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 1998 θαη κεηά. 6. Όιεο νη ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ηζρχνπλ απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζε απηέο.

24

Ν. 2523/1997 (άρθρα 5, 9, 24, 25 & 38) (ΦΕΚ Α’ 179/11.9.1997)  

Ν. 2523/1997 (άρθρα 5, 9, 24, 25 & 38) (ΦΕΚ Α’ 179/11.9.1997) Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξει...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you