Page 1

Είδοσ: Αρικμόσ: Ζτοσ: ΦΕΚ:

ΝΟΜΟΣ 2121 1993 Α 25 19930304

Τζκθκε ςε ιςχφ: 04.03.1993 Αρμόδιοσ Φορζασ: Ο Ρ΢ΟΕΔ΢ΟΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚ΢ΑΤΙΑΣ Θμ.Υπογραφισ: 04.03.1993 Τίτλοσ Ρνευματικι ιδιοκτθςία, ςυγγενικά δικαιϊματα και πολιτιςτικά κζματα. Ρροοίμιο Εκδίδομε τον ακόλουκο Νόμο που ψιφιςε θ Βουλι: Θζματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Συγγενικά δικαιϊματα, Οργανιςμοί ςυλλογικισ διαχείριςθσ, Ροδοςφαιρικά ςωματεία, Οργανιςμοί πολιτιςτικισ πρωτεφουςασ και μεγάρου μουςικισ, Αςυμβίβαςτα δικθγόρου Σχόλια Βλζπε ΡΔ 311/1994 (ΦΕΚ Α' 165) ςχετικά με το Καταςτατικό του "Οργανιςμοφ Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ", ο οποίοσ ιδρφκθκε με το άρκρο 69 του παρόντοσ νόμου. Σφμφωνα με τθν παρ. 9 άρκρου 3 Ν. 2188/1994 (ΦΕΚ Α' 188), κατ' εξαίρεςθ των διατάξεων του παρόντοσ νόμου, τα κζματα ςυγγραφισ, ζκδοςθσ και κυκλοφορίασ των διδακτικϊν βιβλίων, που διανζμονται δωρεάν, εξακολουκοφν να διζπονται από τισ διατάξεισ του ΝΔ 749/1970 (ΦΕΚ Α' 277) *το οποίο καταργικθκε με το εδάφιο 8 άρκρου 95 Ν. 1566/1985 και για τα κζματα αυτοφ ιςχφει το άρκρο 60 Ν. 1566/1985+, το δε άρκρο 20 του παρόντοσ νόμου διατθρεί τθν ιςχφ του.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α΢Θ΢ΩΝ Αρκρο: 1 Θμ/νία: 04.03.1993 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΡΕ΢ΙΟΥΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΡΕ΢ΙΟ΢ΙΣΜΟΙ Τίτλοσ Αρκρου Ρνευματικι ιδιοκτθςία Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία Κείμενο Αρκρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ρ΢ΩΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΕ΢ΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΘΣ ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΘΣ ΙΔΙΟΚΤΘΣΙΑΣ 1. Οι πνευματικοί δθμιουργοί, με τθ δθμιουργία του ζργου, αποκτοφν πάνω ς' αυτό πνευματικι ιδιοκτθςία, που περιλαμβάνει, ωσ αποκλειςτικά και απόλυτα δικαιϊματα, το δικαίωμα τθσ εκμετάλλευςθσ του ζργου (περιουςιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα τθσ προςταςίασ του προςωπικοφ τουσ δεςμοφ προσ αυτό (θκικό δικαίωμα). 2. Τα δικαιϊματα αυτά περιλαμβάνουν τισ εξουςίεσ, που προβλζπονται ςτα άρκρα 3 και 4 του παρόντοσ νόμου.


Αρκρο: 2 Θμ/νία: 15.03.2000 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΔΘΜΙΟΥ΢ΓΟΣ-Ε΢ΓΟ Τίτλοσ Αρκρου Αντικείμενο του δικαιϊματοσ Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Αντικείμενο Σχόλια Θ παρ. 2α προςτζκθκε με τθν παρ. 1 άρκρου 7 Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ Α' 84). Στθν παρ. 2, ςτον ζκτο ςτίχο, διαγράφθκαν λζξεισ και προςτζκθκε θ εντόσ " " λζξθ με τθν παρ. 2 άρκρου 7 Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ Α' 84). Κείμενο Αρκρου 1. Ωσ ζργο νοείται κάκε πρωτότυπο πνευματικό δθμιοφργθμα λόγου, τζχνθσ ι επιςτιμθσ, που εκφράηεται με οποιαδιποτε μορφι, ιδίωσ τα γραπτά ι προφορικά κείμενα, οι μουςικζσ ςυνκζςεισ, με κείμενο ι χωρίσ, τα κεατρικά ζργα, με μουςικι ι χωρίσ, οι χορογραφίεσ και οι παντομίμεσ, τα οπτικοακουςτικά ζργα, τα ζργα των εικαςτικϊν τεχνϊν, ςτα οποία περιλαμβάνονται τα ςχζδια, τα ζργα ηωγραφικισ και γλυπτικισ, τα χαρακτικά ζργα και οι λικογραφίεσ, τα αρχιτεκτονικά ζργα, οι φωτογραφίεσ, τα ζργα των εφαρμοςμζνων τεχνϊν, οι εικονογραφιςεισ, οι χάρτεσ, τα τριςδιάςτατα ζργα που αναφζρονται ςτθ γεωγραφία, τθν τοπογραφία, τθν αρχιτεκτονικι ι τθν επιςτιμθ. 2. Νοοφνται επίςθσ ωσ ζργα οι μεταφράςεισ, οι διαςκευζσ, οι προςαρμογζσ και οι άλλεσ μετατροπζσ ζργων ι εκφράςεων τθσ λαϊκισ παράδοςθσ, κακϊσ και οι ςυλλογζσ ζργων ι ςυλλογζσ εκφράςεων τθσ λαϊκισ παράδοςθσ ι απλϊν γεγονότων και ςτοιχείων, όπωσ οι εγκυκλοπαίδειεσ "και" οι ανκολογίεσ "(παραλείπονται λζξεισ)" εφόςον θ επιλογι ι θ διευκζτθςθ του περιεχομζνου τουσ είναι πρωτότυπθ. Θ προςταςία των ζργων τθσ παροφςασ παραγράφου γίνεται με τθν επιφφλαξθ των δικαιωμάτων ςτα προχπάρχοντα ζργα, που χρθςιμοποιικθκαν ωσ αντικείμενο των μετατροπϊν ι των ςυλλογϊν. "2.α. Αντικείμενο προςταςίασ είναι και οι βάςεισ δεδομζνων οι οποίεσ λόγω τθσ επιλογισ ι διευκζτθςθσ του περιεχομζνου τουσ αποτελοφν πνευματικά δθμιουργιματα. Θ προςταςία αυτι δεν εκτείνεται ςτο περιεχόμενο των βάςεων δεδομζνων και δεν κίγει κανζνα από τα δικαιϊματα που υφίςτανται ςτο περιεχόμενο αυτό. Ωσ βάςθ δεδομζνων νοείται θ ςυλλογι ζργων, δεδομζνων ι άλλων ανεξάρτθτων ςτοιχείων, διευκετθμζνων κατά ςυςτθματικό ι μεκοδικό τρόπο και ατομικϊσ προςιτϊν με θλεκτρονικά μζςα ι με άλλο τρόπο". (άρκρα 3 και 1 παρ. 2 Οδθγίασ 96/9) 3. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του κεφαλαίου 7 του παρόντοσ νόμου, κεωροφνται ωσ ζργα λόγου προςτατευόμενα κατά τισ διατάξεισ περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ τα προγράμματα θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και το προπαραςκευαςτικό υλικό του ςχεδιαςμοφ τουσ. Θ προςταςία παρζχεται ςε κάκε μορφι ζκφραςθσ ενόσ προγράμματοσ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. Οι ιδζεσ και οι αρχζσ ςτισ οποίεσ βαςίηεται οποιοδιποτε ςτοιχείο προγράμματοσ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, περιλαμβανομζνων και εκείνων ςτισ οποίεσ βαςίηονται τα ςυςτιματα διαςφνδεςισ του, δεν προςτατεφονται κατά τον παρόντα νόμο. Ενα πρόγραμμα θλεκτρονικοφ υπολογιςτι κεωρείται πρωτότυπο εφόςον είναι προςωπικό πνευματικό δθμιοφργθμα του δθμιουργοφ του. 4. Θ προςταςία του παρόντοσ νόμου είναι ανεξάρτθτθ από τθν αξία και τον προοριςμό του ζργου, κακϊσ και από το γεγονόσ ότι το ζργο προςτατεφεται ενδεχομζνωσ και από άλλεσ διατάξεισ. 5. Θ προςταςία του παρόντοσ νόμου δεν εκτείνεται ςε επίςθμα κείμενα με τα οποία εκφράηεται θ άςκθςθ πολιτειακισ αρμοδιότθτασ και ιδίωσ ςε νομοκετικά, διοικθτικά ι δικαςτικά κείμενα,κακϊσ και ςτισ εκφράςεισ τθσ λαϊκισ παράδοςθσ, ςτισ ειδιςεισ και ςτα απλά γεγονότα ι ςτοιχεία.

Αρκρο: 3 Θμ/νία: 10.10.2002


Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΡΕ΢ΙΟΥΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΡΕ΢ΙΟ΢ΙΣΜΟΙ Τίτλοσ Αρκρου Το περιουςιακό δικαίωμα Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Το περιουςιακό δικαίωμα Σχόλια Θ παρ. 3 προςτζκθκε με τθν παρ. 3 άρκρου 7 Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ Α' 84). Θ παρ. 1 αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 81 παρ. 1 του ν. 3057/2002. Θ παρ. 4 προςτζκθκε με το άρκρο 81 παρ. 13 περ. Α. του ν. 3057/2002. Κείμενο Αρκρου "1. Το περιουςιακό δικαίωμα δίνει ςτουσ δθμιουργοφσ ιδίωσ τθν εξουςία (δικαίωμα) να επιτρζπουν ι να απαγορεφουν: α) Τθν εγγραφι και τθν άμεςθ ι ζμμεςθ, προςωρινι ι μόνιμθ αναπαραγωγι των ζργων τουσ με οποιοδιποτε μζςο και μορφι, εν όλω ι εν μζρει. β) Τθ μετάφραςθ των ζργων τουσ. γ) Τθ διαςκευι, τθν προςαρμογι ι άλλεσ μετατροπζσ των ζργων τουσ. δ) Οςον αφορά το πρωτότυπο ι τα αντίτυπα (αντίγραφα) των ζργων τουσ, τθ διανομι τουσ ςτο κοινό με οποιαδιποτε μορφι μζςω πϊλθςθσ ι με άλλουσ τρόπουσ. Το δικαίωμα διανομισ εντόσ τθσ Κοινότθτασ αναλϊνεται μόνο εάν θ πρϊτθ πϊλθςθ ι θ με οποιονδιποτε άλλο τρόπο πρϊτθ μεταβίβαςθ τθσ κυριότθτασ του πρωτοτφπου ι των αντιτφπων εντόσ τθσ Κοινότθτασ πραγματοποιείται από τον δικαιοφχο ι με τθ ςυγκατάκεςι του. ε) Τθν εκμίςκωςθ και το δθμόςιο δανειςμό, όςον αφορά το πρωτότυπο ι τα αντίτυπα των ζργων τουσ. Τα δικαιϊματα αυτά δεν αναλϊνονται από οποιαδιποτε πϊλθςθ ι άλλθ πράξθ διανομισ του πρωτοτφπου ι των αντιτφπων. Τα δικαιϊματα αυτά δεν εφαρμόηονται ςε ςχζςθ με τα ζργα αρχιτεκτονικισ και τα ζργα των εφαρμοςμζνων τεχνϊν. Θ εκμίςκωςθ και ο δθμόςιοσ δανειςμόσ νοοφνται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν οδθγία 92/100 του Συμβουλίου τθσ 19θσ Νοεμβρίου 1992 (ΕΕΕΚ αρικμ. L 346/61 - 27.11.1992). ςτ) Τθ δθμόςια εκτζλεςθ των ζργων τουσ. η) Τθ μετάδοςθ ι αναμετάδοςθ των ζργων τουσ ςτο κοινό με τθ ραδιοφωνία και τθν τθλεόραςθ, με θλεκτρομαγνθτικά κφματα ι με καλϊδια ι με άλλουσ υλικοφσ αγωγοφσ ι με οποιονδιποτε άλλο τρόπο, παραλλιλωσ προσ τθν επιφάνεια τθσ γθσ ι μζςω δορυφόρων. θ) Τθν παρουςίαςθ ςτο κοινό των ζργων τουσ, ενςυρμάτωσ ι αςυρμάτωσ ι με οποιονδιποτε άλλο τρόπο, κακϊσ και να κακιςτοφν προςιτά τα ζργα τουσ ςτο κοινό κατά τρόπο ϊςτε οποιοςδιποτε να ζχει πρόςβαςθ ςτα ζργα αυτά, όπου και όταν επιλζγει ο ίδιοσ. Τα δικαιϊματα αυτά δεν αναλϊνονται με οποιαδιποτε πράξθ παρουςίαςθσ ςτο κοινό με τθν ζννοια τθσ παροφςασ ρφκμιςθσ. κ) Τθν ειςαγωγι αντιτφπων των ζργων τουσ που παριχκθςαν ςτο εξωτερικό χωρίσ τθ ςυναίνεςθ του δθμιουργοφ ι, εφόςον πρόκειται για ειςαγωγι από χϊρεσ εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ, αν το δικαίωμα τθσ ειςαγωγισ αντιτφπων ςτθν Ελλάδα είχε ςυμβατικά διατθρθκεί από τον δθμιουργό. (άρκρα 2, 3 παρ. 1 και 3, 4 Οδθγίασ 2001/29 ΕΕΕΚ αρικμ. L. 167/10 - 22.6.2001)." 2. Δθμόςια κεωρείται κάκε χριςθ ι εκτζλεςθ ι παρουςίαςθ του ζργου, που κάνει το ζργο προςιτό ςε κφκλο προςϊπων ευρφτερο από το ςτενό κφκλο τθσ οικογζνειασ και το άμεςο κοινωνικό περιβάλλον, ανεξαρτιτωσ από το αν τα πρόςωπα αυτοφ του ευρυτζρου κφκλου βρίςκονται ςτον ίδιο ι ςε διαφορετικοφσ χϊρουσ. "3. Ο δθμιουργόσ βάςθσ δεδομζνων ζχει το αποκλειςτικό δικαίωμα να επιτρζπει ι να απαγορεφει: α) τθν προςωρινι ι διαρκι αναπαραγωγι τθσ βάςθσ δεδομζνων με κάκε μζςο και μορφι, εν όλω ι εν μζρει, β) τθ μετάφραςθ, προςαρμογι, διευκζτθςθ και οποιαδιποτε άλλθ μετατροπι τθσ βάςθσ δεδομζνων, γ) οποιαδιποτε μορφι διανομισ τθσ βάςθσ δεδομζνων ι αντιγράφων τθσ ςτο κοινό. Θ πρϊτθ πϊλθςθ αντιγράφου τθσ βάςθσ δεδομζνων ςτθν Κοινότθτα από το δικαιοφχο, ι με τθ ςυγκατάκεςι του, ςυνεπάγεται ανάλωςθ του δικαιϊματοσ μεταπϊλθςθσ του εν λόγω αντιγράφου ςτθν Κοινότθτα, δ) οποιαδιποτε ανακοίνωςθ, επίδειξθ ι παρουςίαςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων ςτο κοινό, ε) οποιαδιποτε αναπαραγωγι, διανομι, ανακοίνωςθ, επίδειξθ ι παρουςίαςθ ςτο κοινό των αποτελεςμάτων των πράξεων που αναφζρονται ςτο ςτοιχείο β'. Ο νόμιμοσ χριςτθσ βάςθσ δεδομζνων ι αντιγράφων τθσ μπορεί να εκτελζςει χωρίσ άδεια του δθμιουργοφ, οποιαδιποτε από τισ παραπάνω πράξεισ οι οποίεσ είναι αναγκαίεσ για τθν πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ βάςθσ δεδομζνων και τθν κανονικι χρθςιμοποίθςι τθσ. Στο μζτρο


που ο νόμιμοσ χριςτθσ δικαιοφται να χρθςιμοποιεί τμιμα μόνο τθσ βάςθσ δεδομζνων, θ προθγοφμενθ διάταξθ εφαρμόηεται μόνο για το τμιμα αυτό. Συμφωνίεσ αντίκετεσ προσ τισ ρυκμίςεισ των δφο αμζςωσ προθγοφμενων εδαφίων είναι άκυρεσ." (άρκρα 5, 6 παρ. 1 και 15 Οδθγίασ 96/9) "4. Αναπαραγωγι θλεκτρονικισ βάςθσ δεδομζνων για ιδιωτικοφσ ςκοποφσ δεν επιτρζπεται."

Αρκρο: 4 Θμ/νία: 04.03.1993 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΘΘΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Τίτλοσ Αρκρου Το θκικό δικαίωμα Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Το θκικό δικαίωμα Κείμενο Αρκρου 1. Το θκικό δικαίωμα δίνει ςτο δθμιουργό ιδίωσ τισ εξουςίεσ: α) τθσ απόφαςθσ για το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο κατά τουσ οποίουσ το ζργο κα γίνει προςιτό ςτο κοινό (δθμοςίευςθ), β) τθσ αναγνϊριςθσ τθσ πατρότθτάσ του πάνω ςτο ζργο και ειδικότερα τθν εξουςία να απαιτεί, ςτο μζτρο του δυνατοφ, τθ μνεία του ονόματόσ του ςτα αντίτυπα του ζργου του και ςε κάκε δθμόςια χριςθ του ζργου του ι, αντίκετα, να κρατάει τθν ανωνυμία του ι να χρθςιμοποιεί ψευδϊνυμο, γ) τθσ απαγόρευςθσ κάκε παραμόρφωςθσ, περικοπισ ι άλλθσ τροποποίθςθσ του ζργου του, κακϊσ και κάκε προςβολισ του δθμιουργοφ οφειλομζνθσ ςτισ ςυνκικεσ παρουςίαςθσ του ζργου ςτο κοινό, δ) τθσ προςπζλαςθσ ςτο ζργο του , ζςτω και αν το περιουςιακό δικαίωμα ςτο ζργο ι θ κυριότθτα ςτον υλικό φορζα του ζργου ανικει ςε άλλον, οπότε θ προςπζλαςθ πρζπει να πραγματοποιείται κατά τρόπο που προκαλεί τθ μικρότερθ δυνατι ενόχλθςθ ςτο δικαιοφχο, ε) προκειμζνου περί ζργων λόγου ι επιςτιμθσ, τθσ υπαναχϊρθςθσ από ςυμβάςεισ μεταβίβαςθσ του περιουςιακοφ δικαιϊματοσ ι εκμετάλλευςισ του ι άδειασ εκμετάλλευςισ του εφόςον αυτό είναι αναγκαίο για τθν προςταςία τθσ προςωπικότθτάσ του εξαιτίασ μεταβολισ ςτισ πεποικιςεισ του ι ςτισ περιςτάςεισ και με καταβολι αποηθμίωςθσ ςτον αντιςυμβαλλόμενο για τθ κετικι του ηθμία. 2. Στθν τελευταία περίπτωςθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, θ υπαναχϊρθςθ ενεργεί μετά τθν καταβολι τθσ αποηθμίωςθσ. Αν, μετά τθν υπαναχϊρθςθ, ο δθμιουργόσ αποφαςίςει και πάλι να προβεί ςε μεταβίβαςθ ι εκμετάλλευςθ του ζργου ι ζργου παραπλιςιου, οφείλει κατά προτεραιότθτα να προςφζρει ςτον παλαιό αντιςυμβαλλόμενό του τθ δυνατότθα να ανακαταρτίςει τθν παλαιά ςφμβαςθ με όρουσ όμοιουσ ι ανάλογουσ προσ εκείνουσ που ίςχυαν κατά το χρόνο τθσ υπαναχϊρθςθσ. 3. Το θκικό δικαίωμα είναι ανεξάρτθτο από το περιουςιακό δικαίωμα και παραμζνει ςτο δθμιουργό ακόμα και μετά τθ μεταβίβαςθ του περιουςιακοφ δικαιϊματοσ.

Αρκρο: 5 Θμ/νία: 26.01.2007 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΡΑ΢ΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ Τίτλοσ Αρκρου Δικαίωμα παρακολοφκθςθσ Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Δικαίωμα παρακολοφκθςθσ Σχόλια


- Το παρόν άρκρο τίκεται όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 1 του ν. 3524/2007 (Αϋ 15/26.1.2007). Κείμενο Αρκρου «1. Ο δθμιουργόσ του πρωτοτφπου ζργου τζχνθσ ζχει δικαίωμα παρακολοφκθςθσ που είναι το ανεκχϊρθτο και αναπαλλοτρίωτο μεταξφ ηϊντων δικαίωμα είςπραξθσ ενόσ ποςοςτοφ επί του τιμιματοσ κάκε μεταπϊλθςθσ του εν λόγω ζργου μετά τθν πρϊτθ μεταβίβαςθ του από το δθμιουργό ι για λογαριαςμό του. Ραραίτθςθ από το δικαίωμα παρακολοφκθςθσ δεν χωρεί. Το δικαίωμα αυτό ιςχφει αποκλειςτικά ςε κάκε μεταπϊλθςθ ςτθν οποία ςυμμετζχουν, ωσ πωλθτζσ, αγοραςτζσ ι ενδιάμεςοι, επαγγελματίεσ τθσ αγοράσ ζργων τζχνθσ, όπωσ οίκοι δθμοπραςιϊν, γκαλερί ζργων τζχνθσ και γενικά οποιοςδιποτε ζμποροσ ζργων τζχνθσ. Το ποςοςτό αυτό καταβάλλεται από τον πωλθτι. Πταν ςυμπράττει και ενδιάμεςοσ επαγγελματίασ τθσ αγοράσ ζργων τζχνθσ, θ ευκφνθ για τθν καταβολι του ποςοςτοφ βαρφνει αυτόν και τον πωλθτι εισ ολόκλθρον. (άρκρο 1 παράγραφοι 1, 2 και 4 τθσ Οδθγίασ 2001/84). 2. Ωσ «πρωτότυπα ζργα τζχνθσ» νοοφνται τα ζργα εικαςτικϊν τεχνϊν, όπωσ οι πίνακεσ, τα κολάη, τα ζργα ηωγραφικισ, τα ςχζδια, οι εικόνεσ χαρακτικισ, χαλκογραφίεσ και λικογραφίεσ, τα γλυπτά, τα εργόχειρα χαλιά τοίχου (ταπιςερί), τα κεραμικά και ζργα υαλουργίασ και οι φωτογραφίεσ, εφόςον τα ζργα αυτά ζχουν δθμιουργθκεί εξ ολοκλιρου από τον δθμιουργό ι πρόκειται για αντίτυπα που κεωροφνται ωσ πρωτότυπα ζργα τζχνθσ. Τα αντίτυπα ζργων τζχνθσ, τα οποία ζχουν δθμιουργθκεί ι παραχκεί ςε περιοριςμζνο αρικμό από τον ίδιο τον δθμιουργό ι υπό τθν ευκφνθ του, κεωροφνται ωσ «πρωτότυπα ζργα τζχνθσ» για τθν εφαρμογι του δικαιϊματοσ παρακολοφκθςθσ. Κατά κανόνα τα αντίτυπα αυτά πρζπει να είναι αρικμθμζνα, να ζχουν υπογραφεί ι να ζχουν κατ' άλλο τρόπο εγκρικεί από τον δθμιουργό, (άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2001/84). 3. Το ποςοςτό που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 1 ορίηεται βάςει των ακόλουκων ςυντελεςτϊν: α) 5% για το τμιμα τθσ τιμισ πϊλθςθσ ζωσ 50.000,00 ευρϊ. β) 3% για το τμιμα τθσ τιμισ πϊλθςθσ από 50.000,01 ζωσ 200.000,00 ευρϊ. γ) 1% για το τμιμα τθσ τιμισ πϊλθςθσ από 200.000,01 ζωσ 350.000,00 ευρϊ. δ) 0,5% για το τμιμα τθσ τιμισ πϊλθςθσ από 350.000,01 ζωσ 500.000,00 ευρϊ. ε) 0,25% για το τμιμα τθσ τιμισ πϊλθςθσ που υπερβαίνει τα 500.000,00 ευρϊ. Το ςυνολικό ποςοςτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποςό των 12.500,00 ευρϊ. (άρκρα 3 και 4 τθσ Οδθγίασ 2001/84). 4. Οι τιμζσ πϊλθςθσ που προβλζπονται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο νοοφνται προ φόρων, (άρκρο 5 τθσ Οδθγίασ 2001/84). 5. Το παραπάνω ποςοςτό καταβάλλεται ςτον δθμιουργό και μετά το κάνατο του ςτουσ κλθρονόμουσ ι άλλουσ αιτία κανάτου δικαιοδόχουσ του. 6. Θ διαχείριςθ και προςταςία του δικαιϊματοσ παρακολοφκθςθσ μπορεί να ανατεκεί ςε οργανιςμοφσ ςυλλογικισ διαχείριςθσ που λειτουργοφν με απόφαςθ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ, για τθν κατθγορία των ζργων τα οποία αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2. (άρκρο 6 τθσ Οδθγίασ 2001/84). 7. Επί τριετία μετά τθ μεταπϊλθςθ, οι δικαιοφχοι και οι οργανιςμοί ςυλλογικισ διαχείριςθσ μποροφν να απαιτοφν από οποιονδιποτε επαγγελματία τθσ αγοράσ ζργων τζχνθσ που μνθμονεφεται ςτθν παράγραφο 1, κάκε πλθροφορία απαραίτθτθ για τθν καταβολι του ποςοςτοφ που οφείλεται επί τθσ μεταπϊλθςθσ. Το δικαίωμα ςυλλογισ πλθροφοριϊν ζχει και το Επιμελθτιριο Εικαςτικϊν Τεχνϊν Ελλάδοσ, (άρκρο 9 τθσ Οδθγίασ 2001/84). 8. Θ διάρκεια προςταςίασ του δικαιϊματοσ παρακολοφκθςθσ είναι αντίςτοιχθ με εκείνθ που προβλζπεται ςτα άρκρα 29, 30, 31 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου αυτοφ, (άρκρο 8 παράγραφοσ 1 τθσ Οδθγίασ 2001/84). 9. Οι δθμιουργοί που είναι υπικοοι τρίτων χωρϊν και οι δικαιοδόχοι τουσ απολαφουν του δικαιϊματοσ παρακολοφκθςθσ, ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία, εφόςον θ νομοκεςία τθσ χϊρασ τθσ ικαγζνειασ του δθμιουργοφ ι του δικαιοδόχου του προςτατεφει το δικαίωμα παρακολοφκθςθσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα υπζρ των Ελλινων δθμιουργϊν ι δθμιουργϊν από άλλα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κακϊσ και υπζρ των δικαιοδόχων τουσ. Το δικαίωμα παρακολοφκθςθσ εφαρμόηεται και για τουσ δθμιουργοφσ που δεν είναι υπικοοι κράτουσ - μζλουσ, αλλά ζχουν τθ ςυνικθ διαμονι τουσ ςτθν Ελλάδα, (άρκρο 7 παράγραφοι 1 και 3 τθσ Οδθγίασ 2001/84)».

Αρκρο: 6 Θμ/νία: 04.03.1993 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993


Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΔΘΜΙΟΥ΢ΓΟΣ-Ε΢ΓΟ Τίτλοσ Αρκρου Αρχικόσ δικαιοφχοσ Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Αρχικόσ δικαιοφχοσ Κείμενο Αρκρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕ΢Ο ΤΟ Α΢ΧΙΚΟ ΥΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 1. Ο δθμιουργόσ ενόσ ζργου είναι ο αρχικόσ δικαιοφχοσ του περιουςιακοφ και του θκικοφ δικαιϊματοσ επί του ζργου. 2. Τα δικαιϊματα αποκτϊνται πρωτογενϊσ χωρίσ διατυπϊςεισ.

Αρκρο: 7 Θμ/νία: 04.03.1993 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: Ε΢ΓΑ ΣΥΝΕ΢ΓΑΣΙΑΣ Τίτλοσ Αρκρου Εργα ςυνεργαςίασ, ςυλλογικά και ςφνκετα Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Εργα ςυνεργαςίασ, ςυλλογικά και ςφνκετα Κείμενο Αρκρου 1. Εργα ςυνεργαςίασ κεωροφνται όςα ζχουν δθμιουργθκεί με τθν άμεςθ ςφμπραξθ δφο ι περιςςοτζρων δθμιουργϊν. Οι δθμιουργοί ενόσ ζργου, που είναι προϊόν ςυνεργαςίασ, είναι οι αρχικοί ςυνδικαιοφχοι του περιουςιακοφ και του θκικοφ δικαιϊματοσ επί του ζργου. Αν δεν ςυμφωνικθκε αλλιϊσ, το δικαίωμα ανικει κατά ίςα μζρθ ςτουσ ςυνδθμιουργοφσ. 2. Συλλογικά ζργα κεωροφνται όςα ζχουν δθμιουργθκεί με τισ αυτοτελείσ ςυμβολζσ περιςςοτζρων δθμιουργϊν κάτω από τθν πνευματικι διεφκυνςθ και το ςυντονιςμό ενόσ φυςικοφ προςϊπου. Το φυςικό αυτό πρόςωπο είναι ο αρχικόσ δικαιοφχοσ του περιουςιακοφ και του θκικοφ δικαιϊματοσ επί του ςυλλογικοφ ζργου. Οι δθμιουργοί των επιμζρουσ ςυμβολϊν είναι αρχικοί δικαιοφχοι του περιουςιακοφ και του θκικοφ δικαιϊματοσ επί των ςυμβολϊν τουσ, εφόςον αυτζσ είναι δεκτικζσ χωριςτισ εκμετάλλευςθσ. 3. Οταν ζνα ζργο είναι ςφνκετο, απαρτιηόμενο από τμιματα που ζχουν δθμιουργθκεί χωριςτά, οι δθμιουργοί των τμθμάτων επί του ςυνκζτου ζργου και αποκλειςτικοί αρχικοί δικαιοφχοι των δικαιωμάτων του τμιματοσ, που δθμιοφργθςε ο κακζνασ εφόςον αυτό είναι δεκτικό χωριςτισ εκμετάλλευςθσ.

Αρκρο: 8 Θμ/νία: 24.12.1997 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: Ε΢ΓΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Τίτλοσ Αρκρου Εργα μιςκωτϊν


Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Εργα μιςκωτϊν Σχόλια Στο τζλοσ του παρόντοσ άρκρου προςτζκθκε εδάφιο από τθν παρ. 17 του άρκρου 8 του Ν. 2557/1997. Κείμενο Αρκρου Επί ζργων που δθμιουργικθκαν από μιςκωτοφσ ςε εκτζλεςθ ςφμβαςθσ εργαςίασ, αρχικόσ δικαιοφχοσ του περιουςιακοφ και του θκικοφ δικαιϊματοσ είναι ο δθμιουργόσ. Αν δεν υπάρχει αντίκετθ ςυμφωνία, ςτον εργοδότθ μεταβιβάηονται αυτοδικαίωσ εκείνεσ μόνο οι εξουςίεσ από το περιουςιακό δικαίωμα, που είναι αναγκαίεσ για τθν εκπλιρωςθ του ςκοποφ τθσ ςφμβαςθσ. "Το περιουςιακό δικαίωμα επί των ζργων που δθμιουργικθκαν από τουσ απαςχολοφμενουσ με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςτο Δθμόςιο ι Ν.Ρ.Δ.Δ., ςε εκτζλεςθ του υπθρεςιακοφ τουσ κακικοντοσ μεταβιβάηεται αυτοδικαίωσ ςτον εργοδότθ, εκτόσ αν υπάρχει αντίκετθ ςυμφωνία".

Αρκρο: 9 Θμ/νία: 04.03.1993 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: Ε΢ΓΑ ΟΡΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ Τίτλοσ Αρκρου Οπτικοακουςτικά ζργα Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Οπτικοακουςτικά ζργα Κείμενο Αρκρου Ωσ δθμιουργόσ ενόσ οπτικοακουςτικοφ ζργου τεκμαίρεται ο ςκθνοκζτθσ.

Αρκρο: 10 Θμ/νία: 26.01.2007 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΔΘΜΙΟΥ΢ΓΟΣ-Ε΢ΓΟ Τίτλοσ Αρκρου Τεκμιρια Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Τεκμιρια Σχόλια - Θ πρϊθν παρ. 3 αρικμικθκε ςε παρ. 4 και θ νζα παρ. 3 προςτζκθκε με τθν παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 3524/2007 (Αϋ 15/26.1.2007). Κείμενο Αρκρου 1. Τεκμαίρεται ωσ δθμιουργόσ του ζργου το πρόςωπο του οποίου το όνομα εμφανίηεται πάνω ςτον υλικό φορζα του ζργου κατά τον τρόπο, που ςυνικωσ χρθςιμοποιείται για τθν ζνδειξθ του δθμιουργοφ. Το ίδιο ιςχφει και αν εμφανίηεται ψευδϊνυμο εφόςον το ψευδϊνυμο δεν αφινει αμφιβολία ωσ προσ τθν ταυτότθα του προςϊπου. 2. Τεκμαίρεται ωσ δικαιοφχοσ τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ςε ςυλλογικά ζργα, ςε προγράμματα


θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ι ςε οπτικοακουςτικά ζργα το φυςικό ι νομικό πρόςωπο, του οποίου το όνομα ι θ επωνυμία εμφανίηεται πάνω ςτον υλικό φορζα του ζργου κατά τον τρόπο, που ςυνικωσ χρθςιμοποιείται για τθν ζνδειξθ του δικαιοφχου. «3. Θ παράγραφοσ 1 του παρόντοσ άρκρου εφαρμόηεται αναλόγωσ ςτουσ δικαιοφχουσ ςυγγενικϊν δικαιωμάτων ωσ προσ το προςτατευόμενο αντικείμενο τουσ, κακϊσ και ςτουσ καταςκευαςτζσ βάςεων δεδομζνων για το ειδικισ φφςθσ δικαίωμα τουσ», (άρκρο 5 εδάφιο β' τθσ Οδθγίασ 2004/48). "4"(3). Κατά των τεκμθρίων των προθγουμζνων παραγράφων επιτρζπεται αντίκετθ απόδειξθ.

Αρκρο: 11 Θμ/νία: 24.12.1997 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΔΘΜΙΟΥ΢ΓΟΣ-Ε΢ΓΟ Τίτλοσ Αρκρου Αρχικοί δικαιοφχοι κατά πλάςμα Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Αρχικοί δικαιοφχοι κατά πλάςμα Σχόλια Θ διάταξθ του εδαφίου α' τθσ παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 8 του Ν. 2557/1997. Θ διάταξθ τθσ παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου καταργικθκε με το άρκρο 8 του Ν. 2557/1997. Θ παρ. 3 του παρόντοσ άρκρου πιρε τον αρικμό 2 και αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 8 του Ν. 2557/1997. Κείμενο Αρκρου 1."Λογίηεται ζναντι των τρίτων ωσ αρχικόσ δικαιοφχοσ του περιουςιακοφ και του θκικοφ δικαιϊματοσ όποιοσ κακιςτά νομίμωσ προςιτό ςτο κοινό ζργο ανϊνυμο ι με ψευδϊνυμο". Μετά τθν εμφάνιςθ του πραγματικοφ δθμιουργοφ του ζργου, αυτόσ αποκτά τα παραπάνω δικαιϊματα ςτθν κατάςταςθ όπου βρίςκονται από τισ ενζργειεσ του πλαςματικοφ δικαιοφχου. "2. Στθν περίπτωςθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου το θκικό δικαίωμα ανικει ςτον κατά πλάςμα δικαιοφχο κατά το μζτρο που δικαιολογείται από τθν ιδιότθτά του αυτι".

Αρκρο: 12 Θμ/νία: 04.03.1993 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΘΘΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Τίτλοσ Αρκρου Μεταβίβαςθ Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Μεταβίβαςθ Κείμενο Αρκρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ΢ΙΤΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘ, ΑΣΚΘΣΘ 1. Το περιουςιακό δικαίωμα μπορεί να μεταβιβαςκεί μεταξφ ηϊντων ι αιτία κανάτου. 2. Το θκικό δικαίωμα είναι αμεταβίβαςτο μεταξφ ηϊντων. Μετά το κάνατο του δθμιουργοφ, το θκικό δικαίωμα περιζρχεται ςτουσ κλθρονόμουσ του, που οφείλουν να το αςκοφν ςφμφωνα με τθ κζλθςθ του


δθμιουργοφ, εφόςον τζτοια κζλθςθ ζχει ρθτά εκφραςκεί.

Αρκρο: 13 Θμ/νία: 04.03.1993 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΣΥΜΒΑΣΘ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΘΣ ΙΔΙΟΚΤΘΣΙΑΣ Τίτλοσ Αρκρου Συμβάςεισ και άδειεσ εκμετάλλευςθσ Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Συμβάςεισ και άδειεσ εκμετάλλευςθσ Κείμενο Αρκρου 1. Ο δθμιουργόσ του ζργου μπορεί να καταρτίηει ςυμβάςεισ, με τισ οποίεσ ανακζτει ςτον αντιςυμβαλλόμενο και αυτόσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να αςκιςει εξουςίεσ, που απορρζουν από το περιουςιακό δικαίωμα (ςυμβάςεισ εκμετάλλευςθσ). 2. Ο δθμιουργόσ του ζργου μπορεί να επιτρζπει ςε κάποιον άλλον τθν άςκθςθ εξουςιϊν, που απορρζουν από το περιουςιακό του δικαίωμα (άδειεσ εκμετάλλευςθσ). 3. Οι ςυμβάςεισ και οι άδειεσ εκμετάλλευςθσ μπορεί να είναι αποκλειςτικζσ ι μθ αποκλειςτικζσ. Οι αποκλειςτικζσ ςυμβάςεισ και άδειεσ εκμετάλλευςθσ παρζχουν ςτον αντιςυμβαλλόμενο το δικαίωμα να αςκεί τισ εξουςίεσ ςτισ οποίεσ αναφζρεται θ ςφμβαςθ ι θ άδεια κατ' αποκλειςμό οποιουδιποτε τρίτου. Οι μθ αποκλειςτικζσ ςυμβάςεισ και άδειεσ εκμετάλλευςθσ παρζχουν ςτον αντιςυμβαλλόμενο το δικαίωμα να αςκεί τισ εξουςίεσ, ςτισ οποίεσ αναφζρεται θ ςφμβαςθ ι θ άδεια παράλλθλα προσ το δθμιουργό και άλλουσ αντιςυμβαλλομζνουσ. Οταν υπάρχει ςφμβαςθ ι άδεια εκμετάλλευςθσ ο αντιςυμβαλλόμενοσ νομιμοποιείται, εφόςον δεν υπάρχει αντίκετθ ςυμφωνία να ηθτεί, ςτο δικό του όνομα, τθ δικαςτικι προςταςία των εξουςιϊν, που αςκεί από παράνομεσ προςβολζσ τρίτων. 4. Σε περίπτωςθ αμφιβολίασ, θ ςφμβαςθ και θ άδεια εκμετάλλευςθσ κεωροφνται μθ αποκλειςτικζσ. 5. Θ ςφμβαςθ ι θ άδεια δεν μπορεί ποτζ να περιλαμβάνει το ςφνολο των μελλοντικϊν ζργων του δθμιουργοφ και δεν μπορεί να κεωρθκεί ότι αναφζρεται και ςε τρόπουσ εκμετάλλευςθσ που δεν ιταν γνωςτοί κατά το χρόνο τθσ κατάρτιςθσ των ςχετικϊν δικαιοπραξιϊν. 6. Τα δικαιϊματα εκείνου που αναλαμβάνει τθν εκμετάλλευςθ ι που αποκτά τθ δυνατότθτα εκμετάλλευςθσ δεν μποροφν να μεταβιβαςκοφν μεταξφ ηϊντων χωρίσ τθ ςυναίνεςθ του δθμιουργοφ.

Αρκρο: 14 Θμ/νία: 04.03.1993 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΡΕ΢ΙΟΥΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΡΕ΢ΙΟ΢ΙΣΜΟΙ Τίτλοσ Αρκρου Τφποσ των δικαιοπραξιϊν Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Τφποσ των δικαιοπραξιϊν Κείμενο Αρκρου Δικαιοπραξίεσ που αφοροφν τθ μεταβίβαςθ εξουςιϊν από το περιουςιακό δικαίωμα, τθν ανάκεςθ ι τθν άδεια εκμετάλλευςθσ και τθν άςκθςθ του θκικοφ δικαιϊματοσ είναι άκυρεσ αν δεν καταρτιςκοφν εγγράφωσ. Τθν ακυρότθτα μπορεί να επικαλεςκεί μόνο ο πνευματικόσ δθμιουργόσ.


Αρκρο: 15 Θμ/νία: 04.03.1993 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ Τίτλοσ Αρκρου Εκταςθ τθσ μεταβίβαςθσ και των ςυμβάςεων και αδειϊν εκμετάλλευςθσ Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Εκταςθ τθσ μεταβίβαςθσ Κείμενο Αρκρου 1. Θ μεταβίβαςθ του περιουςιακοφ δικαιϊματοσ και οι ςυμβάςεισ εκμετάλλευςθσ ι άδειασ εκμετάλλευςθσ του δικαιϊματοσ αυτοφ μποροφν να είναι περιοριςμζνεσ από τθν απόψθ των εξουςιϊν, του ςκοποφ, τθσ διάρκειασ, τθσ τοπικισ ιςχφοσ και τθσ ζκταςθσ ι των μζςων εκμετάλλευςθσ. 2. Αν δεν κακορίηεται θ διάρκεια τθσ μεταβίβαςθσ ι των ςυμβάςεων ι τθσ άδειασ εκμετάλλευςθσ και αν κάτι διάφορο δεν προκφπτει από τα ςυναλλακτικά ικθ, θ διάρκεια αυτι κεωρείται ότι περιορίηεται ςε πζντε χρόνια. 3. Αν δεν κακορίηεται θ τοπικι ιςχφσ τθσ μεταβίβαςθσ ι των ςυμβάςεων ι τθσ άδειασ εκμετάλλευςθσ, κεωρείται ότι αυτζσ ιςχφουν ςτθ χϊρα όπου καταρτίςκθκαν. 4. Αν δεν κακορίηεται θ ζκταςθ και τα μζςα εκμετάλλευςθσ για τα οποία γίνεται θ μεταβίβαςθ ι ςυμφωνείται θ εκμετάλλευςθ ι θ άδεια εκμετάλλευςθσ, κεωρείται ότι αυτζσ αφοροφν τθν ζκταςθ και τα μζςα, που είναι αναγκαία για τθν εκπλιρωςθ του ςκοποφ τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ άδειασ. 5. Σε κάκε περίπτωςθ μεταβίβαςθσ του περιουςιακοφ δικαιϊματοσ ι παροχισ αποκλειςτικισ άδειασ εκμετάλλευςθσ, εκείνοσ που αποκτά το δικαίωμα ι τθν άδεια είναι υποχρεωμζνοσ, μζςα ςε ζυλογο χρόνο, να καταςτιςει το ζργο προςιτό ςτο κοινό με τον κατάλλθλο τρόπο εκμετάλλευςθσ.

Αρκρο: 16 Θμ/νία: 04.03.1993 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΘΘΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία Κείμενο Αρκρου Συνάινεςθ του δθμιουργοφ ωσ άςκθςθ του θκικοφ δικαιϊματοσ Θ ςυναίνεςθ του δθμιουργοφ για πράξεισ ι παραλείψεισ, που αλλιϊσ κα αποτελοφςαν προςβολι του θκικοφ δικαιϊματοσ, αποτελεί τρόπο άςκθςθσ του δικαιϊματοσ αυτοφ και δεςμεφει το δθμιουργό.

Αρκρο: 17 Θμ/νία: 04.03.1993


Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΡΕ΢ΙΟΥΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΡΕ΢ΙΟ΢ΙΣΜΟΙ Τίτλοσ Αρκρου Μεταβίβαςθ του υλικοφ φορζα Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Μεταβίβαςθ του υλικοφ φορζα Κείμενο Αρκρου Θ μεταβίβαςθ τθσ κυριότθτασ του υλικοφ φορζα, όπου ζχει ενςωματωκεί το ζργο, ςε πρωτότυπο ι αντίγραφο ι αντίτυπο, δεν επιφζρει μεταβίβαςθ του δικαιϊματοσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και δεν παρζχει ςτο νζο κτιτορα εξουςίεσ εκμετάλλευςθσ του ζργου, εκτόσ αν εγγράφωσ ζχει ςυμφωνθκεί το αντίκετο ιδθ με τον αρχικό δικαιοφχο του περιουςιακοφ δικαιϊματοσ.

Αρκρο: 18 Θμ/νία: 24.12.2003 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΙΔΙΩΤΙΚΘ Χ΢ΘΣΘ Τίτλοσ Αρκρου Αναπαραγωγι για ιδιωτικι χριςθ Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Αναπαραγωγι για ιδιωτικι χριςθ, Οργανιςμοί ςυλλογικισ διαχείριςθσ, Εφλογθ αμοιβι, Υπεφκυνθ διλωςθ Σχόλια Οι παρ. 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 προςτζκθκαν με τθν παρ. 1 του άρκρου 3 του ν. 2435/1996, και ιςχφουν από 20.08.1996. - Θ παρ. 3 αντικαταςτάκθκε και θ παρ. 11 προςτζκθκε με τισ παρ. 1 και 5 αντιςτοίχωσ του άρκρου 14 του Ν. 3049/2002 (Α 212), με ιςχφ από 10.9.2002, ενϊ οι εντόσ ( ) λζξεισ των παρ. 4 και 9 διεγράφθςαν με τισ παρ. 2 και 3 αντιςτοίχωσ των ιδίων άρκρου και νόμου (Α 212/10.9.2002).- Θ εντόσ " " λζξθ ("καταδίκθ") τθσ παρ. 6 του παρόντοσ τίκεται όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν περ. α τθσ παρ. 33 του άρκρου 10 του ν. 3207/2003 (Αϋ 302/24.12.2003), ενϊ με τθ ίδια περίπτωςθ προςτζκθκε και το εντόσ " " εδάφιο ςτο τζλοσ τθσ παρ. 3 του παρόντοσ.*** Σφμφωνα, εξάλλου, με τθν περ. β τθσ παρ. 33 του άρκρου 10 του ν. 3207/2003 (Αϋ 302/24.12.2003) περί ολυμπιακισ προετοιμαςίασ, οι ρυκμίςεισ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 14 του ν. 3049/2002 (βλ. οικεία ςχόλια) αφοροφν μ ό ν ο τισ αξιϊςεισ που ζχουν ςχζςθ με τεχνικά μζςα τα οποία δ ε ν περιλαμβάνονται ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ παρ. 3 του παρόντοσ άρκρου, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 1 του ανωτζρω άρκρου 14. Κείμενο Αρκρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑ΢ΤΟ ΡΕ΢ΙΟ΢ΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΡΕ΢ΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 1. Με τθν επιφφλαξθ των επομζνων παραγράφων επιτρζπεται, χωρίσ τθν άδεια του δθμιουργοφ και χωρίσ αμοιβι, θ αναπαραγωγι ενόσ ζργου, που ζχει νομίμωσ δθμοςιευκεί εφόςον θ αναπαραγωγι γίνεται για ιδιωτικι χριςθ εκείνου που τθν κάνει. Δεν αποτελεί ιδιωτικι χριςθ θ χριςθ ςτο πλαίςιο μιασ επιχείρθςθσ ι μιασ υπθρεςίασ ι ενόσ οργανιςμοφ. 2. Θ ελευκερία τθσ αναπαραγωγισ για ιδιωτικι χριςθ δεν ιςχφει όταν με τθν αναπαραγωγι εμποδίηεται θ κανονικι εκμετάλλευςθ του ζργου ι βλάπτονται τα νόμιμα ςυμφζροντα των δθμιουργϊν και ιδίωσ: α) όταν αναπαράγεται αρχιτεκτονικό ζργο ςε μορφι κτιρίου ι άλλθσ παρεμφεροφσ καταςκευισ, β) όταν αναπαράγεται, με τεχνικά μζςα, ζργο των εικαςτικϊν τεχνϊν, που κυκλοφορεί ςε περιοριςμζνο αρικμό ι θ γραφικι παράςταςθ μουςικοφ ζργου.


"3. Εάν για τθν ελεφκερθ αναπαραγωγι του ζργου χρθςιμοποιοφνται τεχνικά μζςα, ιτοι ςυςκευζσ εγγραφισ ιχου ι εικόνασ ι ιχου και εικόνασ, ςυςκευζσ ι εξαρτιματα μθ ενςωματωμζνα ι ενςωματϊςιμα ςτθν κφρια μονάδα θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν που λειτουργοφν ςε ςυνάρτθςθ με αυτοφσ και χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για τθν ψθφιακι αντιγραφι ι για τθν ψθφιακι μετεγγραφι από ι προσ αναλογικά μζςα (εξαιρουμζνων των εκτυπωτϊν), μαγνθτικζσ ταινίεσ ι άλλοι υλικοί φορείσ πρόςφοροι για τθν αναπαραγωγι ιχου ι εικόνασ ι ιχου και εικόνασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των υλικϊν φορζων ψθφιακισ αντιγραφισ - όπωσ CD-RW, CD-R, φορθτοί οπτικοί μαγνθτικοί δίςκοι χωρθτικότθτασ άνω των 100 εκατομμυρίων ψθφίων (άνω των 100 Mbytes), αποκθκευτικά μζςα/ διςκζτεσ κάτω των 100 εκατομμυρίων ψθφίων (κάτω των 100 Mbytes) φωτοτυπικά μθχανιματα, χαρτί κατάλλθλο για φωτοτυπίεσ, οφείλεται εφλογθ αμοιβι ςτο δθμιουργό του ζργου και ςτουσ κατά τθν παροφςα διάταξθ δικαιοφχουσ ςυγγενικϊν δικαιωμάτων, εξαιρουμζνων των προσ εξαγωγι ειδϊν. Θ αμοιβι ορίηεται ςε 6% τθσ αξίασ των ςυςκευϊν εγγραφισ ιχου ι εικόνασ ι ιχου και εικόνασ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ςυςκευϊν ι εξαρτθμάτων μθ ενςωματωμζνων ι μθ ενςωματϊςιμων ςτθν κφρια μονάδα του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι (εκτόσ από ςαρωτζσ), των μαγνθτικϊν ταινιϊν ι άλλων υλικϊν φορζων πρόςφορων για τθν αναπαραγωγι ιχου ι εικόνασ ι ιχου και εικόνασ κακϊσ και των υλικϊν φορζων ψθφιακισ αντιγραφισ - εκτόσ από τα αποκθκευτικά μζςα/διςκζτεσ κάτω των 100 εκατομμυρίων ψθφίων (κάτω των 100 Mbytes) - και ςε 4% τθσ αξίασ των φωτοτυπικϊν ςυςκευϊν, των ςαρωτϊν, του χαρτιοφ κατάλλθλου για φωτοτυπίεσ και των αποκθκευτικϊν μζςων (διςκζτεσ) χωρθτικότθτασ κάτω των 100 εκατομμυρίων ψθφίων (κάτω των 100Μbγτeσ). Σε κάκε περίπτωςθ ο υπολογιςμόσ τθσ αξίασ γίνεται κατά τθν ειςαγωγι ι τθ διάκεςθ από το εργοςτάςιο. Θ αμοιβι καταβάλλεται από τουσ ειςαγωγείσ ι από τουσ παραγωγοφσ των αντικειμζνων αυτϊν και ςθμειϊνεται ςτο τιμολόγιο, ειςπράττεται δε από οργανιςμοφσ ςυλλογικισ διαχείριςθσ που λειτουργοφν με ζγκριςθ του Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ και καλφπτουν εν όλω ι εν μζρει τθν ενδιαφερόμενθ κατθγορία των δικαιοφχων. Θ αμοιβι που ειςπράττεται από τθν ειςαγωγι ι τθν παραγωγι φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων, χαρτιοφ κατάλλθλου για φωτοτυπίεσ, αποκθκευτικϊν μζςων (διςκετϊν) κάτω των 100 εκατομμυρίων ψθφίων και ςαρωτϊν (4%) κατανζμεται εξ θμιςείασ μεταξφ των πνευματικϊν δθμιουργϊν και των εκδοτϊν εντφπων. Θ αμοιβι που ειςπράττεται από τθν ειςαγωγι ι τθν παραγωγι των ςυςκευϊν εγγραφισ και υλικϊν φορζων ιχου ι εικόνασ ι ιχου και εικόνασ, των ςυςκευϊν και εξαρτθμάτων μθ ενςωματωμζνων ςτθν κφρια μονάδα θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν (6%), κακϊσ και των υλικϊν φορζων ψθφιακισ αντιγραφισ εκτόσ από τα αποκθκευτικά μζςα (διςκζτεσ) κάτω των 100 εκατομμυρίων ψθφίων, κατανζμεται κατά 55% ςτουσ πνευματικοφσ δθμιουργοφσ, 25% ςτουσ ερμθνευτζσ ι εκτελεςτζσ καλλιτζχνεσ και 20% ςτουσ παραγωγοφσ γραμμζνων μαγνθτικϊν ταινιϊν ι άλλων γραμμζνων υλικϊν φορζων ιχου ι εικόνασ ι ιχου και εικόνασ". "Στθν ζννοια των "φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων ι ςυςκευϊν" ςυμπεριλαμβάνεται και κάκε πολυμθχάνθμα το οποίο ζχει τθ δυνατότθτα φωτοαντιγραφικισ αναπαραγωγισ." *** (βλ. ςχόλια) 4. Κάκε οργανιςμόσ ςυλλογικισ διαχείριςθσ ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει οποτεδιποτε από οποιονδιποτε οφειλζτθ, κοινοποιϊντασ του ςχετικι γραπτι πρόςκλθςθ, να δθλϊςει εγγράφωσ και υπευκφνωσ κατά το ν. 1599/1986 προσ τον Οργανιςμό Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ: α) τθ ςυνολικι αξία των ςυςκευϊν εγγραφισ ιχου ι εικόνασ ι ιχου και εικόνασ, υλικϊν φορζων ιχου ι εικόνασ ι ιχου και εικόνασ, φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων, χαρτιοφ κατάλλθλου για φωτοτυπίεσ, θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ι άλλων τεχνικϊν μζςων τα οποία χρθςιμοποιοφνται για τθν αναπαραγωγι ζργου κατά τα ανωτζρω και τα οποία κατά περίπτωςθ ειςιγαγε ι διζκεςε (ι επϊλθςε) και β) ότι αυτι είναι πράγματι θ ςυνολικι αξία χωρίσ καμία απόκρυψθ. Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ο οφειλζτθσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτον Οργανιςμό Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ τθν ωσ άνω υπεφκυνθ διλωςθ υπογραμμζνθ από τον ίδιο, όταν πρόκειται για ατομικι επιχείρθςθ, ι από τον κατά το Καταςτατικό εκπρόςωπό του, όταν πρόκειται για εταιρεία. 5. Οι οργανιςμοί ςυλλογικισ διαχείριςθσ δεν δικαιοφνται να ηθτιςουν από τον ίδιο οφειλζτθ τθν υποβολι νζασ υπεφκυνθσ διλωςθσ πριν επζλκουν ζξι (6) τουλάχιςτον μινεσ από τθν υποβολι τθσ αμζςεωσ προθγουμζνθσ. 6. Αν ο οφειλζτθσ δεν ςυμμορφωκεί με τθν υποχρζωςθ υποβολισ τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ που αναφζρεται παραπάνω, το μονομελζσ πρωτοδικείο, δικάηον κατά τθν διαδικαςία των αςφαλιςτικϊν μζτρων, διατάςςει τθν άμεςθ εκ μζρουσ του κλθκζντοσ υποβολι τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ με τθν "καταδίκθ", ςε κάκε περίπτωςθ μι ςυμμορφϊςεϊσ του, χρθματικισ ποινισ υπζρ του αιτοφντοσ οργανιςμοφ ςυλλογικισ διαχείριςθσ ενόσ (1.000.000) μζχρι δζκα (10.000.000) εκατομμυρίων δραχμϊν. 7. Αν ο οφειλζτθσ, μζςα ςε προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ τθσ παραπάνω απόφαςθσ, δεν ςυμμορφωκεί με τθν υποχρζωςθ υποβολισ τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, αίρεται ωσ προσ αυτόν, ανεξάρτθτα από κάκε άλλθ κφρωςθ, ο χρονικόσ περιοριςμόσ των ζξι (6) μθνϊν, κατά τα ανωτζρω, και


οποιοςδιποτε οργανιςμόσ ςυλλογικισ διαχείριςθσ δικαιοφται να ηθτιςει από αυτόν υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ κάκε μινα. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται ωσ προσ κακεμία υπεφκυνθ διλωςθ οι διατάξεισ τθσ αμζςωσ προθγουμζνθσ παραγράφου. 8. Κάκε οργανιςμόσ ςυλλογικισ διαχείριςθσ με δικζσ του δαπάνεσ, δικαιοφται να ηθτιςει τον ζλεγχο τθσ ακρίβειασ του περιεχομζνου οποιοςδιποτε υπεφκυνθσ διλωςθσ από ζναν ορκωτό ελεγκτι που ορίηεται από τον Οργανιςμό Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ. Σε περίπτωςθ άρνθςθσ του οφειλζτθ να δεχκεί τον ανωτζρω ζλεγχο, θ διενζργειά του διατάςςεται από το μονομελζσ πρωτοδικείο, ςφμφωνα με όςα ορίηονται παραπάνω. Θ εκάςτοτε ζκκεςθ του ορκωτοφ ελεγκτι κατατίκεται ςτον Οργανιςμό Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ και αντίγραφο αυτισ δικαιοφται να λάβει κάκε οργανιςμόσ ςυλλογικισ διαχείριςθσ. Θ διενζργεια νζου ελζγχου κατ' αίτθςθ άλλων οργανιςμϊν ςυλλογικισ διαχείριςθσ για τθν ίδια διλωςθ αποκλείεται. 9. Τα δικαιϊματα των οργανιςμϊν ςυλλογικισ διαχείριςθσ που αναφζρονται ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ ζχουν κατ' αλλιλων και όλεσ οι επιχειριςεισ που ειςάγουν ι παράγουν ι διακζτουν (ι πωλοφν) τεχνικά μζςα και υλικοφσ φορείσ που υπόκεινται ςτθν αμοιβι του παρόντοσ άρκρου. Στθν περίπτωςθ διενζργειασ ελζγχου από ορκωτό ελεγκτι, θ ςχετικι δαπάνθ βαρφνει τθν επιχείρθςθ που ηιτθςε τθ διενζργειά του. 10. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία για τθν καταβολι τθσ εφλογθσ αμοιβισ επιλζγεται ο ειςαγωγζασ, είτε πρόκειται για ειςαγωγι είτε για ενδοκοινοτικι απόκτθςθ των αναφερομζνων ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 18 του ν. 2121/1993 υλικϊν φορζων ιχου ι εικόνασ ι ιχου και εικόνασ ι άλλων τεχνικϊν μζςων, θ αμοιβι υπολογίηεται επί τθσ αξίασ που αναγράφεται ςτο τιμολόγιου του ξζνου οίκου, θ δε προβλεπόμενθ από το παρόν άρκρο ςθμείωςθ επί του τιμολογίου γίνεται επί του τιμολογίου διάκεςθσ των εν λόγω υλικϊν φορζων και τεχνικϊν μζςων και αναφζρει απλϊσ ότι ςτθν τιμι διάκεςθσ περιλαμβάνεται και θ υπολογιςκείςα επί τθσ ανωτζρω αξίασ αμοιβι τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 18 του ν. 2121/1993. Θ αμοιβι κακίςταται απαιτθτι τρείσ (3) μινεσ από τθν ειςαγωγι. "11. Οταν ςτθν ίδια κατθγορία ι υποκατθγορία δικαιοφχων υπάρχουν περιςςότεροι οργανιςμοί ςυλλογικισ διαχείριςθσ και θ ςυμφωνία για τθ μεταξφ τουσ κατανομι του ποςοςτοφ τθσ εφλογθσ αμοιβισ δεν ζχει επιτευχκεί μζχρι τθν 1 θ Απριλίου εκάςτου ζτουσ, θ κατανομι των ποςοςτϊν τθσ εφλογθσ αυτισ αμοιβισ ςτουσ οργανιςμοφσ ςυλλογικισ διαχείριςθσ τθσ κάκε κατθγορίασ ι υποκατθγορίασ δικαιοφχων, ο τρόποσ είςπραξθσ και καταβολισ, κακϊσ και κάκε άλλθ ςχετικι λεπτομζρεια κακορίηεται με απόφαςθ του Οργανιςμοφ Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ (Ο.Ρ.I.). Θ απόφαςθ του Ο.Ρ.I. διαμορφϊνεται ςφμφωνα με τισ απόψεισ των ενδιαφερόμενων οργανιςμϊν ςυλλογικισ διαχείριςθσ τθν καλι πίςτθ, τα ςυναλλακτικά ικθ και τισ ακολουκοφμενεσ πρακτικζσ ςε διεκνζσ και κοινοτικό επίπεδο. Οι οργανιςμοί ςυλλογικισ διαχείριςθσ που δεν ςυμφωνοφν με τθν απόφαςθ του Ο.Ρ.I., μποροφν να ηθτιςουν από το Μονομελζσ Ρρωτοδικείο δικάηον κατά τθ διαδικαςία των αςφαλιςτικϊν μζτρων να κακορίςει άλλθ κατανομι, οι οφειλζτεσ όμωσ υποχρεοφνται να καταβάλουν ςτουσ οργανιςμοφσ ςυλλογικισ διαχείριςθσ τθν εφλογθ αμοιβι με βάςθ τθν απόφαςθ του Ο.Ρ.I.. Θ καταβολι αυτι ςυνεπάγεται τθν εξόφλθςθ και ελευκζρωςι τουσ".

Αρκρο: 19 Θμ/νία: 04.03.1993 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΡΕ΢ΙΟΥΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΡΕ΢ΙΟ΢ΙΣΜΟΙ Τίτλοσ Αρκρου Ραράκεςθ αποςπαςμάτων Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Ραράκεςθ αποςπαςμάτων Κείμενο Αρκρου Επιτρζπεται, χωρίσ τθν άδεια του δθμιουργοφ και χωρίσ αμοιβι, θ παράκεςθ ςφντομων αποςπαςμάτων από ζργο άλλου νομίμωσ δθμοςιευμζνου για τθν υποςτιριξθ τθσ γνϊμθσ εκείνου που παρακζτει ι τθν κριτικι τθσ γνϊμθσ του άλλου, εφόςον θ παράκεςθ των αποςπαςμάτων αυτϊν είναι ςφμφωνθ προσ τα χρθςτά ικθ και θ ζκταςθ των αποςπαςμάτων δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο ςκοπό. Θ παράκεςθ του


αποςπάςματοσ πρζπει να ςυνοδεφεται από τθν ζνδειξθ τθσ πθγισ και των ονομάτων του δθμιουργοφ και του εκδότθ, εφόςον τα ονόματα αυτά εμφανίηονται ςτθν πθγι.

Αρκρο: 20 Θμ/νία: 10.10.2002 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΔΘΜΙΟΥ΢ΓΟΣ-Ε΢ΓΟ Τίτλοσ Αρκρου Σχολικά βιβλία και ανκολογίεσ Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Σχολικά βιβλία και ανκολογίεσ Σχόλια Σφμφωνα με τθν παρ. 9 άρκρου 3 Ν. 2188/1994 (ΦΕΚ Α' 188), κατ' εξαίρεςθ των διατάξεων του παρόντοσ νόμου τα κζματα ςυγγραφισ, ζκδοςθσ και κυκλοφορίασ των διδακτικϊν βιβλίων, που διανζμονται δωρεάν, εξακολουκοφν να διζπονται από τισ διατάξεισ του ΝΔ 749/1970 (ΦΕΚ Α' 277) *το οποίο καταργικθκε με το εδάφιο 8 άρκρου 95 Ν. 1566/1985 και για τα κζματα αυτοφ ιςχφει το άρκρο 60 Ν. 1566/1985+, το δε παρόν άρκρο διατθρεί τθν ιςχφ του. Το εντόσ " " τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 προςτζκθκε με τθν παρ. 12 άρκρου 81 Ν. 3057/2002. Κείμενο Αρκρου 1. Επιτρζπεται, χωρίσ τθν άδεια του δθμιουργοφ και χωρίσ αμοιβι, θ αναπαραγωγι ςε εκπαιδευτικά βιβλία, που χρθςιμοποιοφνται ωσ βιβλία διδαςκαλίασ για τθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ εγκεκριμζνα από το Υπουργείο Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων ι από άλλο αρμόδιο υπουργείο κατά το επίςθμο αναλυτικό πρόγραμμα, ζργων του λόγου ενόσ ι περιςςοτζρων ςυγγραφζων νομίμωσ δθμοςιευμζνων, που αποτελοφν μικρό τμιμα τθσ ςυνολικισ δθμιουργίασ του κακενόσ από αυτοφσ."Θ ρφκμιςθ αυτι αφορά μόνο τθν ζντυπθ αναπαραγωγι" 2. Μετά το κάνατο του δθμιουργοφ, επιτρζπεται χωρίσ τθν άδεια των δικαιοφχων του και χωρίσ αμοιβι θ αναπαραγωγι ςε ανκολογίεσ ζργων του λόγου περιςςότερων ςυγγραφζων νομίμωσ δθμοςιευμζνων, που αποτελοφν μικρό τμιμα τθσ ςυνολικισ δθμιουργίασ του κακενόσ από αυτοφσ. 3. Θ αναπαραγωγι, όπωσ ορίηεται ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ, δεν πρζπει να εμποδίηει τθν κανονικι εκμετάλλευςθ του ζργου από το οποίο παίρνονται τα κείμενα και πρζπει να ςυνοδεφεται από τθν ζνδειξθ τθσ πθγισ και των ονομάτων του δθμιουργοφ και του εκδότθ, εφόςον τα ονόματα αυτά εμφανίηονται ςτθν πθγι.

Αρκρο: 21 Θμ/νία: 04.03.1993 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΡΕ΢ΙΟΥΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΡΕ΢ΙΟ΢ΙΣΜΟΙ Τίτλοσ Αρκρου Αναπαραγωγι για διδαςκαλία Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Αναπαραγωγι για διδαςκαλία Κείμενο Αρκρου


Επιτρζπεται, χωρίσ τθν άδεια του δθμιουργοφ και χωρίσ αμοιβι, θ αναπαραγωγι άρκρων νομίμωσ δθμοςιευμζνων ςε εφθμερίδα ι ςε περιοδικό, ςφντομων αποςπαςμάτων ζργου ι τμθμάτων ςφντομου ζργου ι ζργου των εικαςτικϊν τεχνϊν νομίμωσ δθμοςιευμζνου, εφόςον γίνεται αποκλειςτικά για τθ διδαςκαλία ι τισ εξετάςεισ ςε εκπαιδευτικό ίδρυμα, ςτο μζτρο που δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο ςκοπό, είναι ςφμφωνθ με τα χρθςτά ικθ και δεν εμποδίηει τθν κανονικι εκμετάλλευςθ. Θ αναπαραγωγι πρζπει να ςυνοδεφεται από τθν ζνδειξθ τθσ πθγισ και των ονομάτων του δθμιουργοφ και του εκδότθ, εφόςον τα ονόματα αυτά εμφανίηονται ςτθν πθγι.

Αρκρο: 22 Θμ/νία: 04.03.1993 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΡΕ΢ΙΟΥΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΡΕ΢ΙΟ΢ΙΣΜΟΙ Τίτλοσ Αρκρου Αναπαραγωγι από βιβλιοκικεσ και αρχεία Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Αναπαραγωγι από βιβλιοκικεσ και αρχεία Κείμενο Αρκρου Επιτρζπεται, χωρίσ τθν άδεια του δθμιουργοφ και χωρίσ αμοιβι, θ αναπαραγωγι ενόσ πρόςκετου αντιτφπου από μθ κερδοςκοπικζσ βιβλιοκικεσ ι αρχεία, που ζχουν αντίτυπο του ζργου ςτθν μόνιμθ ςυλλογι τουσ, προκειμζνου να διατθριςουν το αντίτυπο αυτό ι να το μεταβιβάςουν ςε άλλθ, μθ κερδοςκοπικι, βιβλιοκικθ ι αρχείο. Θ αναπαραγωγι επιτρζπεται μόνο αν είναι αδφνατθ θ προμικεια ενόσ τζτοιου αντιτφπου από τθν αγορά ςε ςφντομο χρόνο και με εφλογουσ όρουσ.

Αρκρο: 23 Θμ/νία: 04.03.1993 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: Ε΢ΓΑ ΟΡΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ Τίτλοσ Αρκρου Αναπαραγωγι κινθματογραφικϊν ζργων Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Αναπαραγωγι κινθματογραφικϊν ζργων Κείμενο Αρκρου Επιτρζπεται, χωρίσ τθν άδεια του δθμιουργοφ και χωρίσ αμοιβι, με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ, φςτερα από ςφμφωνθ γνϊμθ του Γνωμοδοτικοφ Συμβουλίου Κινθματογραφίασ, θ αναπαραγωγι κινθματογραφικισ ταινίασ με το ςκοπό τθσ διατιρθςισ τθσ ςτο Εκνικό Κινθματογραφικό Αρχείο, όταν ο δικαιοφχοσ τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ αρνιζται καταχρθςτικά να τθν επιτρζψει και εφόςον πρόκειται για ζργο ιδιαίτερθσ καλλιτεχνικισ αξίασ.

Αρκρο: 24


Θμ/νία: 04.03.1993 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΡΕ΢ΙΟΥΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΡΕ΢ΙΟ΢ΙΣΜΟΙ Τίτλοσ Αρκρου Αναπαραγωγι για ςκοποφσ δικαςτικοφσ ι διοικθτικοφσ Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Αναπαραγωγι για ςκοποφσ δικαςτικοφσ ι διοικθτικοφσ Κείμενο Αρκρου Επιτρζπεται, χωρίσ τθν άδεια του δθμιουργοφ και χωρίσ αμοιβι, θ αναπαραγωγι ζργου για να χρθςιμοποιθκεί ςε δικαςτικι ι διοικθτικι διαδικαςία, ςτο μζτρο που δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο ςκοπό.

Αρκρο: 25 Θμ/νία: 04.03.1993 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΡΕ΢ΙΟΥΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΡΕ΢ΙΟ΢ΙΣΜΟΙ Τίτλοσ Αρκρου Χριςθ για λόγουσ ενθμζρωςθσ Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Χριςθ για λόγουσ ενθμζρωςθσ Κείμενο Αρκρου 1. Επιτρζπεται, χωρίσ τθν άδεια του δθμιουργοφ και χωρίσ αμοιβι ςτο μζτρο που δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο ςκοπό: α) θ αναπαραγωγι και θ διάδοςθ ςτο κοινό, για λόγουσ περιγραφισ επίκαιρων γεγονότων με μζςα μαηικισ επικοινωνίασ ζργων, που βλζπονται ι ακοφγονται κατά τθ διάρκεια ενόσ τζτοιου γεγονότοσ, β) θ αναπαραγωγι και θ διάδοςθ ςτο κοινό με μζςα μαηικισ επικοινωνίασ προσ το ςκοπό τθσ ενθμζρωςθσ επί επίκαιρων γεγονότων πολιτικϊν λόγων, προςφωνιςεων, κθρυγμάτων, δικανικϊν αγορεφςεων ι άλλων ζργων παρόμοιασ φφςθσ, κακϊσ και περιλιψεων ι αποςπαςμάτων από διαλζξεισ, εφόςον τα ζργα αυτά παρουςιάηονται δθμόςια. 2. Θ αναπαραγωγι και θ διάδοςθ ςτο κοινό πρζπει, όταν αυτό είναι δυνατό , να ςυνοδεφονται από τθν ζνδειξθ τθσ πθγισ και του ονόματοσ του δθμιουργοφ.

Αρκρο: 26 Θμ/νία: 04.03.1993 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΡΕ΢ΙΟΥΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΡΕ΢ΙΟ΢ΙΣΜΟΙ Τίτλοσ Αρκρου Χριςθ εικόνων με ζργα ςε δθμόςιουσ χϊρουσ Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Χριςθ εικόνων με ζργα ςε δθμόςιουσ χϊρουσ


Κείμενο Αρκρου Επιτρζπεται, χωρίσ άδεια του δθμιουργοφ και χωρίσ αμοιβι, θ περιςταςιακι αναπαραγωγι και διάδοςθ με μζςα μαηικισ επικοινωνίασ εικόνων με ζργα αρχιτεκτονικισ, εικαςτικϊν τεχνϊν, φωτογραφίασ ι εφαρμοςμζνων τεχνϊν, που βρίςκονται μονίμωσ ςε δθμόςιο χϊρο.

Αρκρο: 27 Θμ/νία: 04.03.1993 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΡΕ΢ΙΟΥΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΡΕ΢ΙΟ΢ΙΣΜΟΙ Τίτλοσ Αρκρου Δθμόςια παράςταςθ ι εκτζλεςθ ςε ειδικζσ περιςτάςεισ Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Δθμόςια παράςταςθ ι εκτζλεςθ ςε ειδικζσ περιςτάςεισ Κείμενο Αρκρου Επιτρζπεται, χωρίσ τθν άδεια του δθμιουργοφ και χωρίσ αμοιβι, θ δθμόςια παράςταςθ ι εκτζλεςθ ζργου: α) ςε περίπτωςθ επιςιμων τελετϊν, ςτο μζτρο που δικαιολογείται από τθ φφςθ αυτϊν των τελετϊν, β) ςτο πλαίςιο τθσ δραςτθριότθτασ εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων από το προςωπικό και τουσ μακθτζσ ι ςπουδαςτζσ του ιδρφματοσ εφόςον το κοινό απαρτίηεται αποκλειςτικά από αυτοφσ ι από τουσ γονείσ των μακθτων ι ςπουδαςτϊν ι όςουσ ζχουν τθν επιμζλεια αυτϊν ι όςουσ ςυνδζονται άμεςα με τισ δραςτθριότθτεσ του ιδρφματοσ.

Αρκρο: 28 Θμ/νία: 04.03.1993 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΡΕ΢ΙΟΥΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΡΕ΢ΙΟ΢ΙΣΜΟΙ Τίτλοσ Αρκρου Εκκεςθ και αναπαραγωγι εικαςτικϊν ζργων Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Εκκεςθ και αναπαραγωγι εικαςτικϊν ζργων Κείμενο Αρκρου 1. Επιτρζπεται, χωρίσ τθν άδεια του δθμιουργοφ και χωρίσ αμοιβι, θ παρουςίαςθ ςτο κοινό ζργων των εικαςτικϊν τεχνϊν μζςα ςε μουςεία, που ζχουν τθν κυριότθτα του υλικοφ φορζα όπου ζχει ενςωματωκεί το ζργο, ι ςτο πλαίςιο εκκζςεων, που οργανϊνονται ςε μουςεία. 2. Επιτρζπεται, χωρίσ τθν άδεια του δθμιουργοφ και χωρίσ αμοιβι, θ παρουςίαςθ ςτο κοινό και θ αναπαραγωγι ςε καταλόγουσ ζργου των εικαςτικϊν τεχνϊν ςτο μζτρο που αυτό είναι αναγκαίο για τθν διευκόλυνςθ τθσ πϊλθςθσ του ζργου. 3. Στισ περιπτϊςεισ των δφο προθγοφμενων παραγράφων, θ αναπαραγωγι επιτρζπεται μόνο εφόςον δεν παρεμποδίηει τθν κανονικι εκμετάλλευςθ του ζργου και δεν βλάπτει τα νόμιμα ςυμφζρονται του δθμιουργοφ.

Αρκρο: 28Α


Θμ/νία: 10.10.2002 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΡΕ΢ΙΟΥΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΡΕ΢ΙΟ΢ΙΣΜΟΙ Τίτλοσ Αρκρου Αναπαραγωγι προσ όφελοσ τυφλϊν και κωφαλάλων Λιμματα ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΘ ΙΔΙΟΚΤΘΣΙΑ, ΤΥΦΛΟΙ, ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ, ΑΝΑΡΑ΢ΑΓΩΓΘ Ε΢ΓΩΝ Σχόλια Το παρόν άρκρο προςτζκθκε με το άρκρο 81 παρ. 2 του ν. 3057/2002. Κείμενο Αρκρου Επιτρζπεται θ αναπαραγωγι του ζργου προσ όφελοσ τυφλϊν και κωφαλάλων προςϊπων, για χριςεισ που ςυνδζονται άμεςα με τθν αναπθρία και δεν ζχουν εμπορικό χαρακτιρα, ςτο βακμό που απαιτείται λόγω τθσ ςυγκεκριμζνθσ αναπθρίασ. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ μποροφν να κακοριςκοφν οι όροι εφαρμογισ τθσ ρφκμιςθσ, κακϊσ και θ εφαρμογι τθσ ςε άλλεσ κατθγορίεσ προςϊπων με αναπθρίεσ. (άρκρο 5 παρ. 3 περίπτωςθ β' Οδθγίασ 2001/29)

Αρκρο: 28Β Θμ/νία: 10.10.2002 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΡΕ΢ΙΟΥΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΡΕ΢ΙΟ΢ΙΣΜΟΙ Τίτλοσ Αρκρου Εξαίρεςθ από το δικαίωμα αναπαραγωγισ Λιμματα ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΘ ΙΔΙΟΚΤΘΣΙΑ, ΑΝΑΡΑ΢ΑΓΩΓΘ, ΕΞΑΙ΢ΕΣΘ Σχόλια Το παρόν άρκρο προςτζκθκε με το άρκρο 81 παρ. 2 του ν. 3057/2002. Κείμενο Αρκρου Εξαιροφνται από το δικαίωμα αναπαραγωγισ οι προςωρινζσ πράξεισ αναπαραγωγισ, οι οποίεσ είναι μεταβατικζσ ι παρεπόμενεσ και οι οποίεσ αποτελοφν αναπόςπαςτο και ουςιϊδεσ τμιμα μιασ τεχνολογικισ μεκόδου, ζχουν δε ωσ αποκλειςτικό ςκοπό να επιτρζψουν: α) τθν εντόσ δικτφου μετάδοςθ μεταξφ τρίτων μζςω διαμεςολαβθτι ι β) τθ νόμιμθ χριςθ, ενόσ ζργου ι άλλου προςτατευόμενου αντικειμζνου, και οι οποίεσ δεν ζχουν καμία ανεξάρτθτθ οικονομικι ςθμαςία. (άρκρο 5 παρ. 1 Οδθγίασ 2001/29)

Αρκρο: 28Γ Θμ/νία: 10.10.2002 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΡΕ΢ΙΟΥΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΡΕ΢ΙΟ΢ΙΣΜΟΙ Τίτλοσ Αρκρου ΢ιτρα γενικισ εφαρμογισ επί των περιοριςμϊν Λιμματα ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΘ ΙΔΙΟΚΤΘΣΙΑ, ΡΕ΢ΙΟ΢ΙΣΜΟΙ, ΢ΘΤ΢Α ΓΕΝΙΚΘΣ ΕΦΑ΢ΜΟΓΘΣ Σχόλια


Το παρόν άρκρο προςτζκθκε με το άρκρο 81 παρ. 2 του ν. 3057/2002. Κείμενο Αρκρου Οι περιοριςμοί που προβλζπονται ςτο τζταρτο κεφάλαιο του Ν. 2121/1993, όπωσ ιςχφει, εφαρμόηονται μόνο ςε οριςμζνεσ ειδικζσ περιπτϊςεισ, οι οποίεσ δεν αντίκεινται ςτθν κανονικι εκμετάλλευςθ του ζργου ι άλλου προςτατευόμενου αντικειμζνου και δεν κίγουν αδικαιολόγθτα τα ζννομα ςυμφζροντα του δικαιοφχου. (άρκρο 5 παρ. 5 Οδθγίασ 2001/29).

Αρκρο: 29 Θμ/νία: 24.12.1997 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: Ρ΢ΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Τίτλοσ Αρκρου Θ διάρκεια γενικϊσ Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Διάρκεια Σχόλια Θ διάταξθ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 8 του Ν. 2557/1997. Κείμενο Αρκρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΡΕΜΡΤΟ ΔΙΑ΢ΚΕΙΑ ΤΘΣ Ρ΢ΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. "Θ πνευματικι ιδιοκτθςία διαρκεί όςο θ ηωι του δθμιουργοφ και εμβδομιντα (70) χρόνια μετά το κάνατό του, που υπολογίηονται από τθν 1θ Ιανουαρίου του ζτουσ το οποίο ζπεται του κανάτου του δθμιουργοφ". 2. Μετά τθ λιξθ τθσ προςταςίασ τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, το Δθμόςιο, εκπροςωποφμενο από τον Υπουργό Ρολιτιςμοφ, μπορεί να αςκεί τισ εξουςίεσ αναγνϊριςθσ τθσ πατρότθτασ του δθμιουργοφ και τισ εξουςίεσ προςταςίασ τθσ ακεραιότθτασ του ζργου που απορρζουν από το θκικό δικαίωμα κατά το άρκρο 4 παρ. 1 περιπτ. β' και γ' του παρόντοσ νόμου.

Αρκρο: 30 Θμ/νία: 24.12.1997 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: Ε΢ΓΑ ΣΥΝΕ΢ΓΑΣΙΑΣ Τίτλοσ Αρκρου Εργα ςυνεργαςίασ Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Εργα ςυνεργαςίασ Σχόλια Το παρόν άρκρο αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 6 του άρκρου 8 του Ν. 2557/1997. Κείμενο Αρκρου "Για τα ζργα ςυνεργαςίασ θ πνευματικι ιδιοκτθςία διαρκεί όςο θ ηωι του τελευταίου επιηϊντοσ δθμιουργοφ και εβδομιντα (70) χρόνια μετά το κάνατό του, που υπολογίηονται από τθν 1θ Ιανουρίου του ζτουσ το οποίο ζπεται του κανάτου του τελευταίιου επιηϊντοσ δθμιουργοφ".


Αρκρο: 31 Θμ/νία: 24.12.1997 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: Ρ΢ΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Τίτλοσ Αρκρου Ειδικι ζναρξθ τθσ διάρκειασ Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Ειδικι ζναρξθ τθσ διάρκειασ Σχόλια Οι διατάξεισ των παρ. 1 και 2 του παρόντοσ άρκρου αντικαταςτάκθκαν από τθν παρ. 7 του άρκρου 8 του Ν. 2557/1997. Θ παρ. 3 προςτζκθκε με το άρκρο 8 του Ν. 2557/1997. Κείμενο Αρκρου «1. Για τα ανϊνυμα ι ψευδϊνυμα ζργα θ πνευματικι ιδιοκτθςία διαρκεί εβδομιντα (70) χρόνια από τθν 1θ Ιανουαρίου του ζτουσ που ζπεται εκείνου κατά το οποίο το ζργο κατζςτθ νομίμωσ προςιτό ςτο κοινό, εκτόσ εάν, πριν από τθν πάροδο αυτισ τθσ χρονικισ περιόδου, ο δθμιουργόσ αποκαλφψει τθν ταυτότθτά του ι το υιοκετθκζν από το δθμιουργό ψευδϊνυμο δεν αφινει καμία αμφιβολία για τθν ταυτότθτά του, οπότε εφαρμόηονται οι γενικοί κανόνεσ. 2. Οταν ζνα ζργο δθμοςιεφεται ςε τόμουσ, τμιματα, τεφχθ, αρικμοφσ ι επειςόδια και θ διάρκεια προςταςίασ αρχίηει από τθ ςτιγμι που το ζργο κατζςτθ νομίμωσ προςιτό ςτο κοινό, θ διάρκεια προςταςίασ υπολογίηεται για κάκε μζροσ χωριςτά. 3. Θ διάρκεια προςταςίασ ενόσ οπτικοακουςτικοφ ζργου λιγει εβδομιντα (70) ζτθ μετά το κάνατο του τελευταίου επιηϊντοσ μεταξφ των ακολοφκων προςϊπων: του κφριου ςκθνοκζτθ, του ςεναριογράφου, του ςυγγραφζα διαλόγων και του ςυνκζτθ μουςικισ που γράφτθκε ειδικά για να χρθςιμοποιθκεί ςτο οπτικοακουςτικό ζργο.»

Αρκρο: 32 Θμ/νία: 04.03.1993 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΑΞΙΩΣΘ ΑΜΟΙΒΘΣ Τίτλοσ Αρκρου Ροςοςτιαία αμοιβι Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Αμοιβι Κείμενο Αρκρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΢ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ 1. Θ αμοιβι, που οφείλει να καταβάλλει ο αντιςυμβαλλόμενοσ ςτο δθμιουργό για δικαιοπραξίεσ που αφοροφν τθ μεταβίβαςθ του περιουςιακοφ δικαιϊματοσ ι εξουςιϊν από αυτό, τθν ανάκεςθ άδειασ εκμετάλλευςθσ, ςυμφωνείται υποχρεωτικά ςε οριςμζνο ποςοςτό, το φψοσ του οποίου κακορίηεται ελεφκερα μεταξφ των μερϊν. Βάςθ για τον υπολογιςμό του ποςοςτοφ είναι όλα ανεξαιρζτωσ τα ακακάριςτα ζςοδα ι τα ζξοδα ι τα ςυνδυαςμζνα ακακάριςτα ζςοδα και ζξοδα, που πραγματοποιοφνται από τθν δρατθριότθτα του


αντιςυμβαλλόμενου και προζρχονται από τθν εκμετάλλευςθ, του ζργου. Κατ' εξαίρεςθ, θ αμοιβι μπορεί να υπολογίηεται ςε οριςμζνο ποςό ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: α) θ βάςθ υπολογιςμοφ τθσ ποςοςτιαίασ αμοιβισ είναι πρακτικά αδφνατο να προςδιοριςκεί ι ελλείπουν τα μζςα ελζγχου για τθν εφαρμογι του ποςοςτοφ, β) τα ζξοδα που απαιτοφνται για τον υπολογιςμό και τον ζλεγχο είναι δυςανάλογα με τθν αμοιβι που πρόκειται να ειςπραχκεί, γ) θ φφςθ ι οι ςυνκικεσ τθσ εκμετάλλευςθσ κακιςτοφν αδφνατθ τθν εφαρμογι του ποςοςτοφ, ιδίωσ όταν θ ςυμβολι του δθμιουργοφ δεν αποτελεί ουςιϊδεσ ςτοιχείο του ςυνόλου του πνευματικοφ δθμιουργιματοσ ι όταν θ χριςθ του ζργου ζχει δευτερεφοντα χαρακτιρα ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ εκμετάλλευςθσ. 2. Θ υποχρεωτικι ςυμφωνία τθσ αμοιβισ ςε ποςοςτό, που προβλζπεται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, εφαρμόηεται ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, εφόςον δεν υπάρχει ειδικότερθ διάταξθ ςτον παρόντα νόμο, και δεν αφορά τα ζργα που δθμιουργικθκαν από μιςκωτοφσ ςε εκτζλεςθ ςφμβαςθσ εργαςίασ, τα προγράμματα θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και κάκε είδουσ διαφιμιςθ.

Αρκρο: 33 Θμ/νία: 10.10.2002 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΑΞΙΩΣΘ ΑΜΟΙΒΘΣ Τίτλοσ Αρκρου ΢υκμίςεισ για τθ ςφμβαςθ ζντυπθσ ζκδοςθσ και δικαιϊματα μεταφραςτι Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Αμοιβι, Εντυπθ ζκδοςθ Σχόλια Θ λζξθ "διανομι" αντικατζςτθςε τθ φράςθ "κζςθ ςε κυκλοφορία" ςτισ παρ. 1 και 6 με το άρκρο 81 παρ. 13 περ. Β του ν. 3057/2002 (ΦΕΚ Α 239). Κείμενο Αρκρου 1. Θ αμοιβι, που οφείλει να καταβάλει ο εκδότθσ ζντυπθσ ζκδοςθσ ςτο δθμιουργό για τθν αναπαραγωγι και τθ "διανομι" του ζργου ι αντιτφπτων αυτοφ, ςυμφωνείται ςε οριςμζνο ποςοςτό επί τθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ όλων των πωλοφμενων αντιτφπτων. Οταν θ ςφμβαςθ ζντυπθσ ζκδοςθσ αφορά λογοτεχνικό ζργο όπωσ διιγθμα, νουβζλα, μυκιςτόρθμα, ποίθμα, δοκίμιο, κριτικό δοκίμιο, κεατρικό ζργο, ταξιδιωτικό ζργο, βιογραφία, που εκδίδεται ςτθν πρωτότυπι του γλϊςςα με τθ μορφι βιβλίου, εξαιρουμζνων των βιβλίων τςζπθσ, θ αμοιβι που οφείλει να καταβάλλει ο εκδότθσ ςτο δθμιουργό μετά τθν πϊλθςθ των χιλίων (1.000) αντιτφπων δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από το 10% επί τθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ όλων των πωλοφμενων αντιτφπων. 2. Κατ' εξαίρεςθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου θ αμοιβι του δθμιουργοφ μπορεί να ςυμφωνθκεί ςε οριςμζνο ποςό ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: α) ςυλλογικά ζργα, β) εγκυκλοπαίδειεσ, λεξικά, ανκολογίεσ ζργων τρίτων, γ) ςχολικά βιβλία και βοθκιματα, δ) λευκϊματα, θμερολόγια, ατηζντεσ, πρακτικοί οδθγοί, ζντυπα παιχνίδια και εκπαιδευτικό υλικό όπωσ χάρτεσ, άτλαντεσ, ε) πρόλογοι, ςχολιαςμοί, ειςαγωγζσ, παρουςιάςεισ, ςτ) εικονογραφιςεισ και φωτογραφικό υλικό εντφπων εκδόςεων, η) μθ λογοτεχνικά εικονογραφθμζνα παιδικά βιβλία, θ) πολυτελείσ εκδόςεισ περιοριςμζνου αρικμοφ εντφπων, κ) περιοδικά, εφθμερίδεσ. 3. Εάν υπάρχουν περιςςότεροι δθμιουργοί, και θ μεταξφ τουσ ςχζςθ δεν ζχει ρυκμιςτεί διαφορετικά, θ ποςοςτιαία αμοιβι κατανζμεται ςε αυτοφσ ανάλογα με τθν ζκταςθ τθσ ςυμβολισ του κακενόσ. Σε περίπτωςθ που ζνασ ι περιςςότεροι δθμιουργοί δεν προςτατεφονται κατά τισ διατάξεισ των νόμων περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, οι προςτατευόμενοι δθμιουργοί παίρνουν το ποςοςτό αμοιβισ που ςυμφωνικθκε ι αυτό το οποίο κα ζπαιρναν κατά τθν παράγραφο 1 του παρόντοσ άρκρου, αν προςτατεφονταν όλοι οι δθμιουργοί. 4. Σε περίπτωςθ εκμίςκωςθσ ι δανειςμοφ αντιτφπων από τρίτων, θ αμοιβι για τθν παροχι τθσ αναγκαίασ άδειασ κατανζμεται ςε ίςα μζρθ ανάμεςα ςτο δθμιουργό και τον εκδότθ. 5. Στισ περιπτϊςεισ που αμοιβι του δθμιουργοφ κακορίηεται ςε ποςοςτό επί τθσ λιανικισ πϊλθςθσ, όλα τα


αντίτυπα του ζργου πρζπει να φζρουν τθν υπογραφι του ςυγγραφζα, εκτόσ αν ςυμφωνθκεί άλλοσ τρόποσ ελζγχου. Με προεδρικό διάταγμα, που κα εκδοκεί εντόσ εξαμινου από τθσ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, φςτερα από πρόταςθ του Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ και ζπειτα από ακροάςεισ των ενδιαφερομζνων επαγγελματικϊν κλάδων, κα κακοριςκεί άλλοσ τρόποσ ελζγχου του αρικμοφ των πωλοφμενων αντιτφπων. 6. Θ αμοιβι που οφείλει να καταβάλλει ο εκδότθσ ζντυπθσ ζκδοςθσ ςτο μεταφραςτι ενόσ ζργου για τθ μετάφραςθ, τθν αναπαραγωγι και "διανομι" του ζργου, ςυμφωνείται ςε οριςμζνο ποςοςτό επί τθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ όλων των πωλοφμενων αντιτφπων. Οι διατάξεισ των παραγράφων 2, 4 και 5 του παρόντοσ άρκρου εφαρμόηονται αναλόγωσ. 7. Το όνομα του μεταφραςτι αναφζρεται υποχρεωτικά και με εμφανι τρόπο ςτθ ςελίδα του κφριου τίτλου του βιβλίου. Μετά από ςυμφωνία με τον εκδότθ, το όνομα του μεταφραςτι μπορεί να αναφζρεται και ςτο εξϊφυλλο του βιβλίου.

Αρκρο: 34 Θμ/νία: 24.12.1997 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: Ε΢ΓΑ ΟΡΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ Τίτλοσ Αρκρου ΢υκμίςεισ για τθ ςφμβαςθ οπτικοακουςτικισ παραγωγισ Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Αμοιβι Οπτικοακουςτικοφ Σχόλια Στο τζλοσ τθσ παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου προςτζκθκε από τθν παρ. 20 του άρκρου 8 του Ν. 2557/1997. Κείμενο Αρκρου 1. Στθ ςφμβαςθ για τθ δθμιουργία οπτικοακουςτικοφ ζργου ανάμεςα ςτον παραγωγό και τον πνευματικό δθμιουργό πρζπει να ορίηονται οι ςυγκεκριμζνεσ εξουςίεσ από το περιουςιακό δικαίωμα που μεταβιβάηονται ςτον παραγωγό. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ, θ ςφμβςθ επιφζρει μεταβίβαςθ ςτον παραγωγό εκείνων των εξουςιϊν από το περιουςιακό δικαίωμα, που είναι αναγκαίεσ για τθν εκμετάλλευςθ του οπτικοακουςτικοφ ζργου, ςφμφωνα με το ςκοπό τθσ ςφμβαςθσ. Το οπτικοακουςτικό ζργο κεωρείται περατωμζνο όταν εγκρικεί από τον πνευματικό δθμιουργό το πρότυπο παραγωγισ αντιτφπων προσ εκμετάλλευςθ. Για κάκε παραμόρφωςθ, περικοπι ι άλλθ τροποποίθςθ τθσ οριςτικισ μορφισ του οπτικοακουςτικοφ ζργου, ζχει εγκρικεί από τον πνευματικό δθμιουργό, απαιτείται προθγοφμενθ άδεια αυτοφ. Το θκικό δικαίωμα των δθμιουργϊν των επί μζρουσ ςυμβόλων δεν μπορεί να αςκθκεί παρά μόνο ςε ςχζςθ με τθν οριςτικι μορφι του οπτικοακουςτικοφ ζργου, όπωσ ζχει εγκρικεί από τον πνευματικό δθμιουργό. 2. Στθ ςφμβαςθ ανάμεςα ςτον παραγωγό και τουσ δθμιουργοφσ των επί μζρουσ ςυμβολϊν, που ενςωματϊκθκαν ςε οπτικοακουςτικό ζργο, πρζπει να ορίηονται οι ςυγκεκριμζνεσ εξουςίεσ από το περιουςιακό δικαίωμα, που μεταβιβάηονται ςτον παραγωγό. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ, θ ςφμβαςθ ανάμεςα ςτον παραγωγό και τουσ δθμιουργοφσ των επί μζρουσ ςυμβόλων, εκτόσ των μουςικοςυνκετϊν και των ςτιχουργϊν, επιφζρει μεταβίβαςθ ςτον παραγωγό εκείνων των εξουςιϊν, που είναι αναγκαίεσ για τθν εκμετάλλευςθ του οπτικοακουςτικοφ ζργου ςφμφωνα με το ςκοπό τθσ ςφμβαςθσ. Το περιουςιακό δικαίωμα ςε ςχζςθ με άλλεσ χριςεισ των ςυμβόλων παραμζνει ςτουσ δθμιουργοφσ, εφόςον οι ςυμβολζσ αυτζσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ανεξάρτθτα από το οπτικοακουςτικό ζργο. "Ωσ δθμιουργοί των επί μζρουσ ςυμβολϊν κεωροφνται ιδίωσ ο ςεναριογράφοσ, ο ςυγγραφζασ διαλόγων, ο ςυνκζτθσ μουςικισ, ο διευκυντισ φωτογραφίασ, ο ςκθνογράφοσ, ο ενδυματολόγοσ, ο θχολιπτθσ και ο επεξεργαςισ τελικισ ςφνκεςθσ (Μοντερ)". 3. Ο πνευματικόσ δθμιουργόσ διατθρεί το δικαίωμα χωριςτισ αμοιβισ για κάκε τρόπο εκμετάλλευςθσ του οπτικοακουςτικοφ ζργου. Θ αμοιβι αυτι κακορίηεται ςε οριςμζνο ποςοςτό, το φψοσ του οποίου ςυμφωνείται ςτθ ςχετικι ςφμβαςθ. Βάςθ για τον υπολογιςμό του ποςοςτοφ είναι όλα ανεξαιρζτωσ τα ακακάριςτα ζςοδα ι τα ζξοδα ι τα ςυνδυαςμζνα ακακάριςτα ζςοδα και ζξοδα, που πραγματοποιοφνται


από τθν εκμετάλλευςθ του οπτικοακουςτικοφ ζργου. Ο παραγωγόσ του οπτικοακουςτικοφ ζργου υποχρεοφται μία φορά το χρόνο να παρζχει εγγράφωσ ςτον πνευματικό δθμιουργό κάκε πλθροφορία, που αφορά τθν εκμετάλλευςθ του οπτικοακουςτικοφ ζργου, επιδεικνφοντάσ του όλα τα ςχετικά ζγγραφα. Από τθ ρφκμιςθ τθσ παροφςασ παραγράφου εξαιροφνται οι διαφθμιςτικζσ ταινίεσ μικροφ μικουσ. 4. Στθν περίπτωςθ εκμίςκωςθσ υλικϊν φορζων εικόνασ ι ιχου και εικόνασ πάνω ςτουσ οποίουσ ζχει εγγραφεί οπτικοακουςτικό ζργο, ο πνευματικόσ δθμιουργόσ διατθρεί πάντοτε το δικαίωμα εφλογθσ αμοιβισ για τθν εκμίςκωςθ. Θ ρφκμιςθ εφαρμόηεται και ςτθν περίπτωςθ εκμίςκωςθσ υλικϊν φορζων ιχου.

Αρκρο: 35 Θμ/νία: 24.12.1997 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΤΘΛΕΟΡΤΙΚΘ ΜΕΤΑΔΟΣΘ Τίτλοσ Αρκρου ΢υκμίςεισ για τθ ραδιοφωνικι και τθλεοπτικι μετάδοςθ Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Αμοιβι, ΢αδιοτθλεοπτικό Σχόλια Θ παρ. 3 και 4 αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 1 του άρκρου 8 του Ν. 2557/1997. Κείμενο Αρκρου 1. Εφόςον δεν υπάρχει αντίκετθ ςυμφωνία, ςε περίπτωςθ επανάλθψθσ τθσ μετάδοςθσ ενόσ ζργου από το ραδιόφωνο ι τθν τθλεόραςθ δεν χρειάηεται άλλθ ςυναίνεςθ του δθμιουργοφ πζρα από τθν αρχικι, ο ραδιοτθλεοπτικόσ όμωσ οργανιςμόσ υποχρεοφται να καταβάλει πρόςκετθ αμοιβι ςτο δθμιουργό που ορίηεται για τθν πρϊτθ επανάλθψθ ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 50% του ποςοφ που αρχικά ςυμφωνικθκε και για κάκε επόμενθ ςε ποςοςτό 20%. Θ διάταξθ του προθγοφμενου εδαφίου δεν ιςχφει ςτισ ςχζςεισ των οργανιςμϊν ςυλλογικισ διαχείριςθσ με τουσ χριςτεσ που ρυκμίηονται ςτο άρκρο 56 του παρόντοσ νόμου. 2. Θ ςφμβαςθ ραδιοφωνικισ ι τθλεοπτικισ μετάδοςθσ, αν δεν υπάρχει αντίκετθ ςυμφωνία, δεν δίνει ςτον αντιςυμβαλλόμενο ραδιοτθλεοπτικό οργανιςμό τθν εξουςία να επιτρζψει ςε τρίτουσ τθ μετάδοςθ ι αναμετάδοςθ του ζργου ςτο κοινό με θλεκτρομαγνθτικά κφματα ι με υλικοφσ αγωγοφσ ι με οποιονδιποτε άλλο τρόπο, παραλλιλωσ προσ τθν επιφάνει τθσ γθσ ι μζςω δορυφόρων. «3. Θ παρουςίαςθ ζργου ςτο κοινό μζςω δορυφόρου ςυντελείται αποκλειςτικά ςτο Κράτοσ-Μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ενωςθσ ςτο ζδαφοσ του οποίου, κάτω από τον ζλεγχο και τθν ευκφνθ του ραδιοτθλεοπτικοφ οργανιςμοφ, τα ςιματα που περιζχουν προγράμματα ειςάγονται ςε μια αδιάκοπθ αλυςίδα μετάδοςθσ προσ το δορυφόρο και από εκεί προσ το ζδαφοσ. Εάν τα ςιματα που περιζχουν προγράμματα ζχουν κωδικοποιθμζνθ μορφι, τότε υπάρχει παρουςίαςθ ςτο κοινό μζςω δορυφόρου, εφόςον τίκενται ςτθ διάκεςθ του κοινοφ από το ραδιοτθλεοπτικό οργανιςμό ι με τθ ςυγκατάκεςθ του τα μζςα για τθν αποκωδικοποίθςθ του προγράμματοσ. Σε περίπτωςθ που θ παρουςίαςθ ςτο κοινό μζςω δορυφόρου τελείται ςε μθ κοινοτικό κράτοσ, το οποίο δεν παρζχει επίπεδο προςταςίασ που προβλζπεται δυνάμει του νόμου αυτοφ, όπωσ τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, ιςχφουν τα εξισ: ι) εάν τα ςιματα που περιζχουν προγράμματα εκπζμπονται ςτο δορυφόρο από ςτακμό μετάδοςθσ προσ δορυφόρο που ευρίςκεται ςε ζνα Κράτοσ-Μζλοσ, θ πράξθ παρουςίαςθσ ςτο κοινό μζςω δορυφόρου κεωρείται ότι ζχει τελεςτεί ςτο εν λόγω Κράτοσ-Μζλοσ και τα δικαιϊματα μποροφν να αςκθκοφν κατά του προςϊπου που κζτει ςε λειτουργία το ςτακμό μετάδοςθσ προσ δορυφόρο, ιι) εάν δεν χρθςιμοποιείται ςτακμόσ μετάδοςθσ προσ δορυφόρο που ευρίςκεται ςε Κράτοσ-Μζλοσ, αλλά τθν πράξθ παρουςίαςθσ ςτο κοινό μζςω δορυφόρου τθν ζχει ανακζςει ραδιοτθλεοπτικόσ οργανιςμόσ εγκατεςτθμζνοσ ςε Κράτοσ-Μζλοσ, θ πράξθ αυτι κεωρείται ότι ζχει τελεςτεί ςτο Κράτοσ-Μζλοσ ςτο οποίο ο ραδιοτθλεοπτικόσ οργανιςμόσ ζχει τθν κφρια εγκατάςταςι του ςτθν Κοινότθτα και τα δικαιϊματα μποροφν να αςκθκοφν κατά του ραδιοτθλεοπτικοφ οργανιςμοφ. Ωσ παρουςίαςθ ςτο κοινό μζςω δορυφόρου κεωρείται θ πράξθ τθσ


ειςαγωγισ, κάτω από τον ζλεγχο και με ευκφνθ του ραδιοτθλεοπτικοφ οργανιςμοφ, των ςθμάτων που περιζχουν προγράμματα τα οποία προορίηονται για λιψθ από το κοινό ςε μια αδιάκοπθ αλυςίδα μετάδοςθσ προσ το δορυφόρο και από εκεί προσ το ζδαφοσ. Θ άδεια για τθν παρουςίαςθ ζργου ςτο κοινό μεςϊ δορυφόρου αποκτάται μόνο με ςυμφωνία. 4. Θ καλωδιακι αναμετάδοςθ εκπομπϊν από άλλα Κράτθ - Μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ενωςθσ ςτθν Ελλάδα γίνεται όςον αφορά τθν πνευματικι ιδιοκτθςία ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο νόμο αυτόν και βάςει ατομικϊν θ ςυλλογικϊν ςυμβάςεων μεταξφ των δθμιουργϊν και των επιχειριςεων εκμετάλλευςθσ καλωδιακϊν δικτφων. Οταν δεν ζχει ςυναφκεί ςυμφωνία ςχετικά με τθν ζγκριςθ τθσ καλωδιακισ αναμετάδοςθσ μιασ εκπομπισ, οποιοδιποτε από τα ενδιαφερόμενα μζρθ ζχει τθ δυνατότθτα να ηθτεί τθ ςυνδρομι ενόσ ι περιςςότερων μεςολαβθτϊν που επιλζγει από πίνακα μεςολαβθτϊν τον οποίο καταρτίηει ο Οργανιςμόσ Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ κάκε δφο χρόνια. Ο Οργανιςμόσ Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ μπορεί να ηθτά τθ γνϊμθ των οργανιςμϊν ςυλλογικισ διαχείριςθσ και των επιχειριςεων εκμετάλλευςθσ καλωδιακϊν δικτφων για τθν κατάρτιςθ του πίνακα αυτοφ. Οι μεςολαβθτζσ μποροφν να υποβάλλουν προτάςεισ προσ τα μζρθ. Θεωρείται ότι όλα τα μζρθ αποδζχονται τθν πρόταςθ αυτι, εάν κανζνα από αυτά δεν προβάλει αντιρριςεισ μζςα ςε προκεςμία τριϊν 3) μθνϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόταςθσ Ωσ «καλωδιακι αναμετάδοςθ» κεωρείται θ χωρίσ αλλοιϊςεισ και περικοπζσ ταυτόχρονθ αναμετάδοςθ, μζςω ςυςτθμάτων καλωδίων ι μικροκυμάτων και με ςκοπό τθ λιψθ τουσ από το κοινό, αρχικισ ενςφρματθσ θ αςφρματθσ, ζςτω και δορυφορικισ μετάδοςθσ, από Κράτοσ-Μζλοσ, τθλεοπτικϊν ι ραδιοφωνικϊν προγραμμάτων που προορίηονται για λιψθ από το κοινό.»

Αρκρο: 36 Θμ/νία: 04.03.1993 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΑΞΙΩΣΘ ΑΜΟΙΒΘΣ Τίτλοσ Αρκρου Αμοιβι για κεατρικι παράςταςθ Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Αμοιβι για κεατρικι παράςταςθ Κείμενο Αρκρου 1. Τα ςυγγραφικά δικαιϊματα των κεατρικϊν ςυγγραφζων κακορίηονται ςε ποςοςτό επί των ακακάριςτων ειςπράξεων μετά τθν αφαίρεςθ του φόρου δθμοςίων κεαμάτων. 2. Τα ελάχιςτα όρια των ποςοςτϊν αυτϊν κακορίηονται ςε 22% για τα κρατικά κζατρα και ςε 10% για τα ιδιωτικά κζατρα, ςυνολικά για ολόκλθρο το πρόγραμμα μιασ παράςταςθσ με ζργα πρωτότυπα ι με μεταφράςεισ ι διαςκευζσ κλαςςικϊν ζργων, αρχαίων ι νεοτζρων. Το ελάχιςτο όριο ορίηεται ςε 5% για τθ μετάφραςθ ζργων του ςφγχρονου διεκνοφσ δραματολογίου. Αν ςτο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ζργα περιςςότερων ςυγγραφζων, θ αμοιβι κατανζμεται μεταξφ τουσ ανάλογα με τθ χρονικι διάρκεια του ζργου του κακενόσ.

Αρκρο: 37 Θμ/νία: 04.03.1993 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΑΞΙΩΣΘ ΑΜΟΙΒΘΣ Τίτλοσ Αρκρου Εκτζλεςθ μουςικισ ςε κινθματογράφουσ


Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Αμοιβι μουςικισ Κείμενο Αρκρου Το ελάχιςτο όριο τθσ αμοιβισ των δθμιουργϊν για τθν εκτζλεςθ μουςικϊν ςυνκζςεων με ςτίχουσ ι χωρίσ, περιλαμβανομζνων ςε κινθματογραφικζσ ταινίεσ, ςε αίκουςεσ ι χϊρουσ κινθματογράφων είναι 1% επί των ακακάριςτων ειςπράξεων μετά τθν αφαίρεςθ του φόρου δθμοςίων κεαμάτων.

Αρκρο: 38 Θμ/νία: 04.03.1993 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓ΢ΑΦΩΝ Τίτλοσ Αρκρου Δικαιϊματα φωτογράφων Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Φωτογράφοι Κείμενο Αρκρου 1. Θ μεταβίβαςθ του περιουςιακοφ δικαιϊματοσ ι θ ςφμβαςθ και θ άδεια εκμετάλλευςθσ, που αφοροφν δθμοςίευςθ φωτογραφίασ ςε εφθμερίδα ι περιοδικό ι άλλο μζςο μαηικισ ενθμζρωςθσ, καλφπτει, εφόςον δεν υπάρχει αντίκετθ ςυμφωνία, τθ δθμοςίευςθ τθσ φωτογραφίασ ςτθ ςυγκεκριμζνθ εφθμερίδα ι το ςυγκεκριμζνο περιοδικό ι το ςυγκεκριμζνο μζςο μαηικισ ενθμζρωςθσ, ςτο οποίο αναφερόταν θ μεταβίβαςθ ι θ ςφμβαςθ και θ άδεια εκμετάλλευςθσ, κακϊσ και τθ διατιρθςι τθσ ςτο αρχείο τουσ. Για κάκε δθμοςίευςθ μετά τθν πρϊτθ, οφείλεται το μιςό τθσ τρζχουςασ αμοιβισ. Θ δθμοςίευςθ φωτογραφίασ από αρχείο εφθμερίδασ ι περιοδικοφ ι άλλου μζςου μαηικισ ενθμζρωςθσ, που ζχει μεταβιβαςκεί δεν επιτρζπεται χωρίσ τθν αναφορά του τίτλου τθσ εφθμερίδασ ι του περιοδικοφ ι του ονόματοσ του μζςου μαηικισ ενθμζρωςθσ, ςτο αρχείο των οποίων ζχει περιζλκει αρχικά με νόμιμο τρόπο θ φωτογραφία. 2. Εφόςον για τθ δθμοςίευςθ τθσ φωτογραφίασ παραχωρείται το πρωτότυπο τθσ φωτογραφικισ αποτφπωςθσ, θ παραχϊρθςθ αυτι, αν δεν υπάρχει αντίκετθ ςυμφωνία, αφορά μόνο τθ χριςθ του πρωτοτφπου που πρζπει να επιςτρζφεται ςτο φωτογράφο μετά τθν πραγματοποίθςθ τθσ χριςθσ για τθν πρϊτθ δθμοςίευςθ. 3. Ο φωτογράφοσ διατθρεί το δικαίωμα αναηιτθςθσ και επιςτροφισ των φωτογραφιϊν του, που δεν ζχουν δθμοςιευκεί, ςε οποιοδιποτε χρονικό διάςτθμα μετά τθν παρζλευςθ τριμινου από τθ ςφμβαςθ ι τθν άδεια εκμετάλλευςθσ προσ τθ ςυγκεκριμζνθ εφθμερίδα ι το ςυγκεκριμζνο περιοδικό ι άλλο μζςο μαηικισ ενθμζρωςθσ. 4. Σε κάκε δθμοςίευςθ φωτογραφίασ, πρζπει να αναφζρεται το όνομα του φωτογράφου. Το ίδιο ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ μεταβίβαςθσ αρχείου εφθμερίδασ ι περιοδικοφ ι άλλου μζςου μαηικισ ενθμζρωςθσ. 5. Ο ιδιοκτιτθσ εφθμερίδασ ι περιοδικοφ δεν μπορεί να εκδίδει βιβλία ι λευκϊματα και να πραγματοποιεί εκκζςεισ χρθςιμοποιϊντασ ωσ υλικό φωτογραφίεσ του μιςκωτι φωτογράφου χωρίσ τθν άδειά του. Το ίδιο ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ δανειςμοφ.

Αρκρο: 39 Θμ/νία: 04.03.1993 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΑΞΙΩΣΘ ΑΜΟΙΒΘΣ


Τίτλοσ Αρκρου Ακυρότθτα αντίκετων ςυμφωνιϊν Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Ακυρότθτα αντίκετων ςυμφωνιϊν Κείμενο Αρκρου Συμφωνίεσ, που προβλζπουν ρυκμίςεισ διαφορετικζσ ι φψοσ αμοιβϊν χαμθλότερο από τα κακοριηόμενα με τα προθγοφμενα άρκρα του παρόντοσ κεφαλαίου, είναι, εφόςον δεν ορίηεται άλλωσ ςτο νόμο, άκυρεσ κατά το μζτρο που περιζχουν ριτρεσ δυςμενζςτερεσ για τουσ δθμιουργοφσ.

Αρκρο: 40 Θμ/νία: 15.03.2000 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: Ρ΢ΟΓ΢ΑΜΜΑΤΑ ΘΛΕΚΤ΢ΟΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τίτλοσ Αρκρου Εργα μιςκωτϊν Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, Μιςκωταί Σχόλια Τα εντόσ " " ςτον τίτλο του κεφαλαίου προςτζκθκαν με τθν παρ. 4 άρκρου 7 Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ Α' 84). Κείμενο Αρκρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ Ρ΢ΟΓ΢ΑΜΜΑΤΑ ΘΛΕΚΤ΢ΟΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ "ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΙΔΙΚΘΣ ΦΥΣΘΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘ ΒΑΣΘΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ" Το περιουςιακό δικαίωμα ςε πρόγραμμα θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, που δθμιουργικθκε από μιςκωτό ςε εκτζλεςθ ςφμβαςθσ εργαςίασ ι ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του εργοδότθ του, μεταβιβάηεται αυτοδικαίωσ ςτον εργοδότθ, εκτόσ αν υπάρχει αντίκετθ ςυμφωνία.

Αρκρο: 41 Θμ/νία: 10.10.2002 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: Ρ΢ΟΓ΢ΑΜΜΑΤΑ ΘΛΕΚΤ΢ΟΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τίτλοσ Αρκρου Εξάντλθςθ δικαιϊματοσ Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, Εξάντλθςθ δικαιϊματοσ Σχόλια Θ φράςθ "δικαίωμα διανομισ" αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 81 παρ. 13 περ. Β του ν. 3057/2002 (ΦΕΚ Α 239). Κείμενο Αρκρου Θ πρϊτθ πϊλθςθ αντιγράφου ενόσ προγράμματοσ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι μζςα ςτθν Ευρωπαϊκι


Κοινότθτα από το δθμιουργό ι με τθ ςυγκατάκεςι του εξαντλεί το "δικαίωμα διανομισ" του αντιτφπου αυτοφ μζςα ςτθν Κοινότθτα με εξάιρεςθ του δικαιϊματοσ ελζγχου των μεταγενζςτερων εκμιςκϊςεων του προγράμματοσ ι ενόσ αντιγράφου του.

Αρκρο: 42 Θμ/νία: 04.03.1993 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΡΕ΢ΙΟΥΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΡΕ΢ΙΟ΢ΙΣΜΟΙ Τίτλοσ Αρκρου Ρεριοριςμοί Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, Ρεριοριςμοί Κείμενο Αρκρου 1. Εφόςον δεν υπάρχει αντίκετθ ςυμφωνία, επιτρζπεται, χωρίσ τθν άδεια του δθμιουργοφ και χωρίσ πλθρωμι αμοιβισ, θ αναπαραγωγι, θ μετάφραςθ, θ προςαρμογι, θ διαςκευι ι οποιαδιποτε άλλθ μετατροπι ενόσ προγράμματοσ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, όταν οι πράξεισ αυτζσ είναι αναγκαίεσ για τθν κατά προοριςμό χρθςιμοποίθςθ του προγράμματοσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ διόρκωςθσ ςφαλμάτων, από το πρόςωπο που το απζκτθςε νομίμωσ. 2. Δεν εμπίπτει ςτον περιοριςμό τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου και χρειάηεται άδεια του δθμιουργοφ θ αναπαραγωγι που είναι αναγκαία για τθ φόρτωςθ, τθν εμφάνιςθ ςτθν οκόνθ, τθν εκτζλεςθ, τθ μεταβίβαςθ ι τθν αποκικευςθ του προγράμματοσ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. 3. Ο νόμιμοσ χριςτθσ ενόσ προγράμματοσ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι δεν μπορεί να εμποδιςτεί ςυμβατικά να παραγάγει, χωρίσ τθ άδεια του δθμιουργοφ και χωρίσ πλθρωμι αμοιβισ, ζνα εφεδρικό αντίγραφο του προγράμματοσ ςτο μζτρο που αυτό είναι απαραίτθτο για τθ χριςθ. 4. Επιτρζπεται ςτο νόμιμο χριςτθ αντιγράφου προγράμματοσ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, χωρίσ τθν άδεια του δθμιουργοφ και χωρίσ πλθρωμι αμοιβισ, θ παρακολοφκθςθ, θ μελζτθ ι θ δοκιμι τθσ λειτουργίασ του προγράμματοσ προκειμζνου να εντοπιςκοφν οι ιδζεσ και αρχζσ που αποτελοφν τθ βάςθ οποιουδιποτε ςτοιχείου του προγράμματοσ, εάν οι ενζργειεσ αυτζσ γίνονται κατά τθ διάρκεια πράξθσ που αποτελεί νόμιμθ χριςθ του προγράμματοσ. Αντίκετθ ςυμφωνία δεν επιτρζπεται. 5. Αναπαραγωγι για ιδιωτικι χριςθ πζραν από τισ περιπτϊςεισ των δφο προθγοφμενων παραγράφων του παρόντοσ άρκρου δεν επιτρζπεται.

Αρκρο: 43 Θμ/νία: 04.03.1993 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: Ρ΢ΟΓ΢ΑΜΜΑΤΑ ΘΛΕΚΤ΢ΟΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τίτλοσ Αρκρου Αποςυμπίλθςθ Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, Αποςυμπίλθςθ Κείμενο Αρκρου 1. Επιτρζπεται ςτο νόμιμο χριςτθ αντιγράφου προγράμματοσ, χωρίσ τθν άδεια του δθμιουργοφ και χωρίσ πλθρωμι αμοιβισ, θ ενζργεια των πράξεων, που προβλζπονται ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 του άρκρου 42,


εφόςον είναι απαραίτθτθ προκειμζνου να λθφκοφν οι αναγκαίεσ πλθροφορίεσ για τθ διαλειτουργικότθτα ενόσ ανεξάρτθτα δθμιουργθκζντοσ προγράμματοσ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι με άλλα προγράμματα, εφόςον οι αναγκαίεσ για τθ διαλειτουργικότθτα πλθροφορίεσ δεν ιταν ιδθ ευκόλωσ και ταχζωσ προςιτζσ ςτο νόμιμο χριςτθ και εφόςον οι πράξεισ περιορίηονται ςτα μζρθ του αρχικοφ προγράμματοσ, που είναι απαραίτθτα για τθ διαλειτουργικότθτα αυτι. 2. Οι διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου δεν επιτρζπουν, οι πλθροφορίεσ που ελιφκθςαν κατ' εφαρμογι τουσ: α) να χρθςιμοποιθκοφν για ςκοποφσ άλλουσ εκτόσ από τθν επίτευξθ τθσ διαλειτουργικότθτασ του ανεξάρτθτα δθμιουργθκζντοσ προγράμματοσ, β) να ανακοινωκοφν ςε άλλα πρόςωπα εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ όπου αυτό απαιτείται για τθ διαλειτουργικότθτα του ανεξάρτθτα δθμιουργθκζντοσ προγράμματοσ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, γ) να χρθςιμοποιθκοφν για τθν επεξεργαςία, τθν παραγωγι ι τθν εμπορία προγράμματοσ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, του οποίου θ ζκφραςθ είναι κατά βάςθ όμοια προσ το αρχικό πρόγραμμα ι για οποιαδιποτε άλλθ πράξθ που προςβάλλει τθν πνευματικι ιδιοκτθςία του δθμιουργοφ. 3. Οι διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου δεν μποροφν να ερμθνευκοφν ζτςι ϊςτε να επιτρζπεται θ εφαρμογι τουσ κατά τρόπο που κα ζβλαπτε τθν κανονικι εκμετάλλευςθ του προγράμματοσ του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι ι κα προκαλοφςε αδικαιολόγθτθ βλάβθ ςτα νόμιμα ςυμφζροντα του δθμιουργοφ του.

Αρκρο: 44 Θμ/νία: 24.12.1997 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, Μιςκωταί Σχόλια Το παρόν άρκρο καταργικθκε με το άρκρο 8 του Ν. 2557/1997. Κείμενο Αρκρου Ραραλείπεται ωσ μθ ιςχφον.

Αρκρο: 44 Θμ/νία: 04.03.1993 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Τίτλοσ Αρκρου Διάρκεια τθσ προςταςίασ Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, Διάρκεια Κείμενο Αρκρου Το δικαίωμα του δθμιουργοφ προγράμματοσ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι διαρκεί όςο θ ηωι του δθμιουργοφ και πενιντα χρόνια μετά το κάνατό του που υπολογίηονται από το τζλοσ του ζτουσ όπου πζκανε ο δθμιουργόσ.

Αρκρο: 45 Θμ/νία: 04.03.1993


Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: Ρ΢ΟΓ΢ΑΜΜΑΤΑ ΘΛΕΚΤ΢ΟΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τίτλοσ Αρκρου Ιςχφσ άλλων διατάξεων και ςυμφωνιϊν Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, Κφροσ, Βιομθχανικι ιδιοκτθςία Κείμενο Αρκρου 1. Οι διατάξεισ του παρόντοσ κεφαλαίου δεν κίγουν άλλεσ νομικζσ διατάξεισ, που αφοροφν ιδίωσ τα διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ, τα ςιματα, τον ακζμιτο ανταγωνιςμό, το εμπορικό απόρρθτο, τθν προςταςία των θμιαγωγϊν προϊόντων ι το δίκαιο των ςυμβάςεων. 2. Συμφωνίεσ αντίκετεσ προσ τισ παραγράφουσ 3 και 4 του άρκρου 42 και προσ το άρκρο 43 είναι άκυρεσ.

Αρκρο: 45Α Θμ/νία: 15.03.2000 Θμ/νία Ιςχφοσ: 15.03.2000 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τίτλοσ Αρκρου "Δικαίωμα ειδικισ φφςθσ του καταςκευαςτι βάςθσ δεδομζνων Σχόλια Το παρόν άρκρο προςτζκθκε με τθν παρ. 5 άρκρου 7 Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ Α' 84). Κείμενο Αρκρου 1. Ο καταςκευαςτισ βάςθσ δεδομζνων ζχει το δικαίωμα να απαγορεφει τθν εξαγωγι ι/και επαναχρθςιμοποίθςθ του ςυνόλου ι ουςιϊδουσ μζρουσ του περιεχομζνου τθσ βάςθσ δεδομζνων, αξιολογοφμενου ποιοτικά ι ποςοτικά, εφόςον θ απόκτθςθ, ο ζλεγχοσ ι θ παρουςίαςθ του περιεχομζνου τθσ βάςθσ δεδομζνων καταδεικνφουν ουςιϊδθ ποιοτικι ι ποςοτικι επζνδυςθ. Καταςκευαςτισ βάςθσ δεδομζνων είναι το φυςικό ι νομικό πρόςωπο που λαμβάνει τθν πρωτοβουλία και επωμίηεται τον κίνδυνο των επενδφςεων. Δεν κεωρείται καταςκευαςτισ ο εργολάβοσ βάςθσ δεδομζνων. (άρκρο 7 παρ. 10 Οδθγίασ 96/9) 2. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ άρκρου: α) "Εξαγωγι" κεωρείται θ μόνιμθ ι προςωρινι μεταφορά του ςυνόλου ι ουςιϊδουσ μζρουσ του περιεχομζνου βάςθσ δεδομζνων ςε άλλο υλικό φορζα με οποιοδιποτε μζςο ι με οποιαδιποτε μορφι και β) "επαναχρθςιμοποίθςθ ' νοείται θ πάςθσ μορφισ διάκεςθ ςτο κοινό του ςυνόλου ι ουςιϊδουσ μζρουσ του περιεχομζνου τθσ βάςθσ δεδομζνων με διανομι αντιγράφων, εκμίςκωςθ, μετάδοςθ με άμεςθ επικοινωνία ι με άλλεσ μορφζσ. Θ πρϊτθ πϊλθςθ αντιγράφου μιασ βάςθσ δεδομζνων ςτθν Κοινότθτα από το δικαιοφχο ι με τθ ςυγκατάκεςι του ςυνιςτά ανάλωςθ του δικαιϊματοσ ελζγχου τθσ μεταπϊλθςθσ του εν λόγω αντιγράφου ςτθν Κοινότθτα. Ο δανειςμόσ ςτο κοινό δεν ςυνιςτά πράξθ εξαγωγισ ι επαναχρθςιμοποίθςθσ. (άρκρο 7 παρ. 2 Οδθγίασ 96/9) 3. Το δικαίωμα που αναφζρεται ςτθν παράγραφο 1 ιςχφει ανεξάρτθτα από το εάν θ εν λόγω βάςθ δεδομζνων ι το περιεχόμενό τθσ προςτατεφεται με τισ διατάξεισ για τθν πνευματικι ιδιοκτθςία ι με άλλεσ διατάξεισ. Θ προςταςία βάςει του δικαιϊματοσ που αναφζρεται ςτθν παράγραφο 1 δεν κίγει ενδεχόμενα δικαιϊματα επί του περιεχομζνου τουσ. Το δικαίωμα ειδικισ φφςθσ του καταςκευαςτι βάςθσ δεδομζνων μπορεί να μεταβιβαςκεί με αντάλλαγμα ι χωρίσ αντάλλαγμα ι να παραχωρθκεί θ εκμετάλλευςι του με άδεια ι ςφμβαςθ. (άρκρο 7 παρ. 3 και 4 Οδθγίασ 96/9) 4. Δεν επιτρζπεται θ επανειλθμμζνθ και ςυςτθματικι εξαγωγι ι/και επαναχρθςιμοποίθςθ επουςιωδϊν


μερϊν του περιεχομζνου τθσ βάςθσ δεδομζνων, εφόςον ςυνεπάγεται τθ διενζργεια πράξεων που ζρχονται ςε ςφγκρουςθ με τθν κανονικι εκμετάλλευςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων ι κίγουν αδικαιόλογθτατα νόμιμα ςυμφζροντα του καταςκευαςτι τθσ βάςθσ. (άρκρο 7 παρ, 5 Οδθγίασ 96/9) 5. Ο καταςκευαςτισ βάςθσ δεδομζνων που ζχει τεκεί ςτθ διάκεςθ του κοινοφ με οποιονδιποτε τρόπο δεν μπορεί να εμποδίςει το νόμιμο χριςτθ τθσ βάςθσ να εξάγει ι/και να επαναχρθςιμοποιεί επουςιϊδθ μζρθ του περιεχομζνου τθσ αξιολογοφμενα ποιοτικά ι ποςοτικά για οποιονδιποτε ςκοπό. Εάν ο νόμιμοσ χριςτθσ δικαιοφται να εξάγει ι/και να επαναχρθςιμοποιεί τμιμα μόνο τθσ βάςθσ δεδομζνων, θ παροφςα παράγραφοσ εφαρμόηεται μόνο για το τμιμα αυτό. Ο νόμιμοσ χριςτθσ βάςθσ δεδομζνων που ζχει τεκεί ςτθ διάκεςθ του κοινοφ με οποιονδιποτε τρόπο δεν μπορεί: α) να εκτελεί πράξεισ που ζρχονται ςε ςφγκρουςθ με τθν κανονικι εκμετάλλευςθ τθσ βάςθσ αυτισ ι κίγουν αδικαιολόγθτα τα νόμιμα ςυμφζροντα του καταςκευαςτι τθσ, β) να προξενεί ηθμία ςτουσ δικαιοφχουσ του δικαιϊματοσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ι των ςυγγενικϊν δικαιωμάτων για τα ζργα ι τισ ερμθνείεσ ι εκτελζςεισ που περιζχονται ςτθν εν λόγω βάςθ δεδομζνων. Συμφωνίεσ αντίκετεσ προσ τισ ρυκμίςεισ που προβλζπονται ςτθν παροφςα παράγραφο είναι άκυρεσ. (άρκρα 8 και 15 Οδθγίασ 96/9) 6. Ο νόμιμοσ χριςτθσ τθσ βάςθσ δεδομζνων που ζχει τεκεί ςτθ διάκεςθ του κοινοφ με οποιονδιποτε τρόπο μπορεί, χωρίσ τθν άδεια του καταςκευαςτι τθσ βάςθσ δεδομζνων, να εξάγει ι και/να επαναχρθςιμοποιιςει ουςιϊδεσ μζροσ του περιεχομζνου τθσ: α) όταν πρόκειται για εξαγωγι, για εκπαιδευτικοφσ ι ερευνθτικοφσ ςκοποφσ, εφόςον αναφζρεται θ πθγι και ςτο βακμό που αυτό δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο μθ εμπορικό ςκοπό, β) όταν πρόκειται για εξαγωγι ι/και επαναχρθςιμοποίθςθ για λόγουσ δθμόςιασ αςφάλειασ ι για ςκοποφσ διοικθτικισ ι δικαςτικισ διαδικαςίασ. Το δικαίωμα ειδικισ φφςθσ ιςχφει για τισ βάςεισ δεδομζνων των οποίων οι καταςκευαςτζσ ι οι δικαιοφχοι είναι υπικοοι Κράτουσ - Μζλουσ ι ζχουν τθ ςυνικθ διαμονι τουσ ςτο ζδαφοσ τθσ Κοινότθτασ. Εφαρμόηεται επίςθσ ςτισ εταιρείεσ και επιχειριςεισ που ζχουν ςυςτακεί ςφμφωνα με τθ νομοκεςία Κράτουσ - Μζλουσ και οι οποίεσ ζχουν τθν καταςτατικι τουσ ζδρα, τθν κεντρικι διοίκθςθ ι τθν κφρια εγκατάςταςι τουσ εντόσ τθσ Κοινότθτασ. Οταν θ ςυγκεκριμζνθ Εταιρία ι επιχείρθςθ ζχει μόνο τθν καταςτατικι τθσ ζδρα ςτο ζδαφοσ τθσ Κοινότθτασ, οι δραςτθριότθτζσ τθσ πρζπει να ςυνδζονται πραγματικά και αδιάλειπτα με τθν οικονομία ενόσ Κράτουσ - Μζλουσ. (άρκρα 9 και 11 Οδθγίασ 96/9) 7. Το δικαίωμα που προβλζπεται ςτο άρκρο αυτό ιςχφει από τθν περάτωςθ τθσ καταςκευισ τθσ βάςθσ δεδομζνων και λιγει δεκαπζντε (15) ζτθ μετά τθν 1θ Ιανουαρίου του ζτουσ που ζπεται τθσ θμερομθνίασ περάτωςθσ. Στθν περίπτωςθ βάςθσ δεδομζνων θ οποία ζχει τεκεί ςτθ διάκεςθ του κοινοφ, με οποιονδιποτε τρόπο, πριν από τθ λιξθ τθσ περιόδου που προβλζπεται ςτο προθγοφμενο εδάφιο, θ διάρκεια τθσ προςταςίασ του δικαιϊματοσ που προβλζπεται ςτο παρόν άρκρο λιγει δεκαπζντε (15) ζτθ μετά τθν 1θ Ιανουαρίου του ζτουσ το οποίο ζπεται τθσ θμερομθνίασ κατά τθν οποία θ βάςθ τζκθκε για πρϊτθ φορά ςτθ διάκεςθ του κοινοφ. Οποιαδιποτε ουςιϊδθσ τροποποίθςθ, αξιολογοφμενθ ποιοτικά ι ποςοτικά, του περιεχομζνου μιασ βάςθσ δεδομζνων, ιδίωσ οποιαδιποτε ουςιϊδθσ τροποποίθςθ εξαιτίασ τθσ διαδοχικισ ςϊρευςθσ προςκθκϊν, διαγραφϊν ι μετατροπϊν, που ζχουν ωσ αποτζλεςμα να κεωρείται ότι πρόκειται για νζα ουςιϊδθ επζνδυςθ, αξιολογοφμενθ ποιοτικά ι ποςοτικά, παρζχει ςτθ βάςθ που προκφπτει από τθν επζνδυςθ αυτι δικαίωμα ιδίασ διάρκειασ προςταςίασ". (άρκρο 1Ο Οδθγίασ 96/9)

Αρκρο: 46 Θμ/νία: 10.10.2002 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τίτλοσ Αρκρου Αδεια από ερμθνευτζσ ι εκτελεςτζσ καλλιτζχνεσ Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Συγγενικά δικαιϊματα, Αδεια εκτελεςτϊν


Σχόλια Θ παρ. 2 αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 81 παρ. 3 του ν. 3057/2002. Κείμενο Αρκρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1. Ωσ ερμθνευτζσ ι εκτελεςτζσ καλλιτζχνεσ κεωροφνται τα πρόςωπα που ερμθνεφουν ι εκτελοφν με οποιονδιποτε τρόπο ζργα του πνεφματοσ όπωσ οι θκοποιοί, οι μουςικοί, οι τραγουδιςτζσ, οι χορωδοί, οι χορευτζσ, οι καλλιτζχνεσ κουκλοκζατρου, κεάτρου ςκιϊν, κεάματοσ ποικιλιϊν (βαριετζ) ι ιπποδρόμου (τςίρκου). "2. Οι ερμθνευτζσ ι εκτελεςτζσ καλλιτζχνεσ ζχουν το δικαίωμα να επιτρζπουν ι να απαγορεφουν: α) τθν εγγραφι τθσ ερμθνείασ ι εκτζλεςισ τουσ ςε υλικό φορζα, β) τθν άμεςθ ι ζμμεςθ, προςωρινι ι μόνιμθ αναπαραγωγι με οποιοδιποτε μζςο και μορφι, εν όλω ι εν μζρει, όςον αφορά τθν εγγραφι ςε υλικό φορζα τθσ ερμθνείασ ι εκτζλεςισ τουσ, γ) τθ διανομι ςτο κοινό του υλικοφ φορζα με τθν εγγραφι τθσ ερμθνείασ ι εκτζλεςθσ, με πϊλθςθ ι με άλλουσ τρόπουσ. Το δικαίωμα διανομισ δεν αναλϊνεται εντόσ τθσ Κοινότθτασ όςον αφορά τον υλικό φορζα με τθν εγγραφι τθσ ερμθνείασ ι εκτζλεςθσ, εκτόσ από τθν περίπτωςθ τθσ πρϊτθσ πϊλθςθσ εντόσ τθσ Κοινότθτασ, που πραγματοποιείται από τον δικαιοφχο ι με τθ ςυγκατάκεςι του, δ) τθν εκμίςκωςθ και το δθμόςιο δανειςμό του υλικοφ φορζα με τθν εγγραφι τθσ ερμθνείασ ι εκτζλεςθσ. Τα δικαιϊματα αυτά δεν αναλϊνονται από οποιαδιποτε πϊλθςθ ι άλλθ πράξθ διανομισ των ωσ άνω υλικϊν φορζων, ε) τθ ραδιοτθλεοπτικι μετάδοςθ με οποιονδιποτε τρόπο, όπωσ θλεκτρομαγνθτικά κφματα, δορυφόροι, καλϊδια, κακϊσ και τθν παρουςίαςθ ςτο κοινό του υλικοφ φορζα με τθν παράνομθ εγγραφι τθσ ηωντανισ ερμθνείασ ι εκτζλεςθσ, ςτ) τθ ραδιοτθλεοπτικι μετάδοςθ με οποιονδιποτε τρόπο, όπωσ θλεκτρομαγνθτικά κφματα, δορυφόροι, καλϊδια, τθσ ηωντανισ ερμθνείασ ι εκτζλεςισ τουσ, εκτόσ αν θ μετάδοςθ αυτι αποτελεί αναμετάδοςθ νόμιμθσ μετάδοςθσ, η) τθν παρουςίαςθ ςτο κοινό τθσ ηωντανισ ερμθνείασ ι εκτζλεςισ τουσ, που γίνεται με οποιονδιποτε τρόπο, εκτόσ από ραδιοτθλεοπτικι μετάδοςθ, θ) τθ διάκεςθ ςτο κοινό, ενςυρμάτωσ ι αςυρμάτωσ, κατά τρόπο ϊςτε οποιοςδιποτε να ζχει πρόςβαςθ ςτθν εγγραφι ςε υλικό φορζα τθσ ερμθνείασ ι εκτζλεςισ τουσ, όπου και όταν επιλζγει ο ίδιοσ. Το δικαίωμα αυτό δεν αναλϊνεται με οποιαδιποτε πράξθ διάκεςθσ ςτο κοινό με τθν ζννοια τθσ παροφςασ ρφκμιςθσ. (άρκρα 2, 3 παρ. 2 και 3, 4 Οδθγίασ 2001/29)." 3. Θ άδεια που απαιτείται για τθν ενζργεια των πράξεων τθσ παραγράφου 2 του παρόντοσ άρκρου, αν δεν υπάρχει αντίκετθ ςυμφωνία ςτθν οποία να ορίηονται ςυγκεκριμζνα οι πράξεισ για τισ οποίεσ δίνεται θ άδεια, κεωρείται ότι ζχει δοκεί, όταν ο ερμθνευτισ ι εκτελεςτισ καλλιτζχνθσ ςυνδζεται μ' εκείνον που επιχειρεί αυτζσ τισ πράξεισ με ςφμβαςθ εργαςίασ, που ζχει ωσ ςκοπό τθν ενζργεια αυτϊν των ςυγκεκριμζνων πράξεων. Ο ερμθνευτισ ι εκτελεςτισ καλλιτζχνθσ διατθρεί πάντοτε το δικαίωμα αμοιβισ για τθν ενζργεια κακεμιάσ από τισ πράξεισ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 2 του παρόντοσ άρκρου ςε κάκε τρόπο εκμετάλλευςθσ τθσ ερμθνείασ ι εκτζλεςισ του. Ειδικότερα, ο ερμθνευτισ ι εκτελεςτισ καλλιτζχνθσ διατθρεί το δικαίωμα εφλογθσ αμοιβισ για τθν εκμίςκωςθ, χωρίσ να μπορεί να παραιτθκεί από αυτό, εάν ζχει δϊςει ςε παραγωγό υλικϊν φορζων ιχου ι εικόνασ ι ιχου και εικόνασ άδεια για τθν εκμίςκωςθ του υλικοφ φορζα με τθν εγγραφι τθσ ερμθνείασ του. 4. Σε περίπτωςθ ερμθνείασ ι εκτζλεςθσ από ςφνολο, οι μετζχοντεσ ςε αυτό ερμθνευτζσ ι εκτελεςτζσ καλλιτζχνεσ ορίηουν με πλειοψθφία και εγγράφωσ ζναν αντιπρόςωπό τουσ για τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων που προβλζπονται ςτθ δεφτερθ παράγραφο του παρόντοσ άρκρου. Αυτι θ αντιπροςϊπευςθ δεν αφορά το διευκυντι τθσ ορχιςτρασ ι τθσ χορωδίασ, τον ςολίςτ, τουσ πρωταγωνιςτζσ και το ςκθνοκζτθ. Αν δεν ζχει οριςκεί αντιπρόςωποσ ςφμφωνα με το εδάφιο α' τθσ παροφςασ παραγράφου, θ άςκθςθ των δικαιωμάτων που προβλζπονται ςτθ δεφτερθ παράγραφο του παρόντοσ άρκρου γίνεται από το διευκυντι του ςυνόλου. 5. Απαγορεφεται θ μεταβίβαςθ εν ηωι των δικαιωμάτων που προβλζπονται ςτθ δεφτερθ παράγραφο του παρόντοσ άρκρου, κακϊσ και θ παραίτθςθ από αυτά. Είναι δυνατι θ ανάκεςθ τθσ διαχείρθςθσ και προςταςίασ των δικαιωμάτων αυτϊν ςε οργανιςμοφσ ςυλλογικισ διαχείριςθσ και προςταςίασ των δικαιωμάτων αυτϊν ςε οργανιςμοφσ ςυλλογικισ διαχείριςθσ κατά τα οριηόμενα ςτα άρκρα 54 και 58 του παρόντοσ νόμου.


Αρκρο: 47 Θμ/νία: 10.10.2002 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τίτλοσ Αρκρου Αδεια από παραγωγοφσ υλικϊν φορζων Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Συγγενικά δικαιϊματα, Αδεια παραγωγϊν Σχόλια Θ παλαιά παρ. 1 αντικαταςτάκθκε με τισ νζεσ παρ. 1 και 2 και θ παλαιά παρ. 2 αναρικμικθκε ςε 3 με το άρκρο 81 παρ. 4 του ν. 3057/2002. Κείμενο Αρκρου "1. Οι παραγωγοί φωνογραφθμάτων (παραγωγοί υλικϊν φορζων ιχου) ζχουν το δικαίωμα να επιτρζπουν ι απαγορεφουν: α) τθν άμεςθ ι ζμμεςθ, προςωρινι ι μόνιμθ αναπαραγωγι με οποιοδιποτε μζςο και μορφι, εν όλω ι εν μζρει, όςον αφορά τα φωνογραφιματά τουσ, β) τθ διανομι ςτο κοινό των ωσ άνω υλικϊν φορζων που ζχουν παραγάγει με πϊλθςθ ι με άλλουσ τρόπουσ. Το δικαίωμα διανομισ δεν αναλϊνεται εντόσ τθσ Κοινότθτασ, όςον αφορά τουσ ωσ άνω υλικοφσ φορείσ, εκτόσ από τθν περίπτωςθ τθσ πρϊτθσ πϊλθςθσ εντόσ τθσ Κοινότθτασ που πραγματοποιείται από τον δικαιοφχο ι με τθ ςυγκατάκεςι του, γ) τθν εκμίςκωςθ ι το δθμόςιο δανειςμό των ωσ άνω υλικϊν φορζων. Τα δικαιϊματα αυτά δεν αναλϊνονται από οποιαδιποτε πϊλθςθ ι άλλθ πράξθ διανομισ των ωσ άνω υλικϊν φορζων, δ) τθ διάκεςθ ςτο κοινό, ενςυρμάτωσ ι αςυρμάτωσ, κατά τρόπο ϊςτε οποιοςδιποτε να ζχει πρόςβαςθ ςτα φωνογραφιματά τουσ, όπου και όταν ο ίδιοσ επιλζγει. Το δικαίωμα αυτό δεν αναλϊνεται με οποιαδιποτε πράξθ διάκεςθσ ςτο κοινό με τθν ζννοια τθσ παροφςασ ρφκμιςθσ, ε) τθν ειςαγωγι των ωσ άνω υλικϊν φορζων που παριχκθςαν ςτο εξωτερικό χωρίσ τθ ςυναίνεςι τουσ ι, εφόςον πρόκειται για ειςαγωγι από χϊρεσ εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ, αν το δικαίωμα τθσ ειςαγωγισ τουσ ςτθν Ελλάδα είχε ςυμβατικά διατθρθκεί από τον παραγωγό. (άρκρα 2, 3 παρ. 2 και 3, 4 Οδθγίασ 2001/29). 2. Οι παραγωγοί οπτικοακουςτικϊν ζργων (παραγωγοί υλικϊν φορζων εικόνασ ι ιχου και εικόνασ) ζχουν το δικαίωμα να επιτρζπουν ι απαγορεφουν: α) τθν άμεςθ ι ζμμεςθ, προςωρινι ι μόνιμθ αναπαραγωγι με οποιοδιποτε μζςο και μορφι, εν όλω ι εν μζρει, όςον αφορά το πρωτότυπο και τα αντίτυπα (αντίγραφα) των ταινιϊν τουσ, β) τθ διανομι ςτο κοινό των ωσ άνω υλικϊν φορζων που ζχουν παραγάγει με πϊλθςθ ι με άλλουσ τρόπουσ. Το δικαίωμα διανομισ δεν αναλϊνεται εντόσ τθσ Κοινότθτασ, όςον αφορά τουσ ωσ άνω υλικοφσ φορείσ, εκτόσ από τθν περίπτωςθ τθσ πρϊτθσ πϊλθςθσ εντόσ τθσ Κοινότθτασ που πραγματοποιείται από τον δικαιοφχο ι με τθ ςυγκατάκεςι του, γ) τθν εκμίςκωςθ ι το δθμόςιο δανειςμό των ωσ άνω υλικϊν φορζων. Τα δικαιϊματα αυτά δεν αναλϊνονται από οποιαδιποτε πϊλθςθ ι άλλθ πράξθ διανομισ των ωσ άνω υλικϊν φορζων, δ) τθ διάκεςθ ςτο κοινό, ενςυρμάτωσ ι αςυρμάτωσ, κατά τρόπο ϊςτε οποιοςδιποτε να ζχει πρόςβαςθ όπου και όταν ο ίδιοσ επιλζγει, όςον αφορά το πρωτότυπο και τα αντίγραφα των ταινιϊν τουσ. Το δικαίωμα αυτό δεν αναλϊνεται με οποιαδιποτε πράξθ διάκεςθσ ςτο κοινό με τθν ζννοια τθσ παροφςασ ρφκμιςθσ, ε) τθν ειςαγωγι των ωσ άνω υλικϊν φορζων που παριχκθςαν ςτο εξωτερικό χωρίσ τθ ςυναίνεςι τουσ ι, εφόςον πρόκειται για ειςαγωγι από χϊρεσ εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ, αν το δικαίωμα τθσ ειςαγωγισ τουσ ςτθν Ελλάδα είχε ςυμβατικά διατθρθκεί από τον παραγωγό, ςτ) τθ ραδιοτθλεοπτικι μετάδοςθ με οποιονδιποτε τρόπο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ δορυφορικισ μετάδοςθσ ι καλωδιακισ αναμετάδοςθσ των ωσ άνω υλικϊν φορζων, κακϊσ και τθν παρουςίαςθ αυτϊν ςτο κοινό. (άρκρα 2, 3 παρ. 2 και 3, 4 Οδθγίασ 2001/29)." "3" 2. Ωσ παραγωγόσ υλικοφ φορζα ιχου νοείται το φυςικό ι νομικό πρόςωπο με προωτοβουλία και ευκφνθ


του οποίου πραγματοποιείται θ πρϊτθ εγγραφι ςειράσ ιχων μόνο. Ωσ παραγωγόσ υλικοφ φορζα εικόνασ ι ιχου και εικόνασ νοείται το φυςικό ι νομικό πρόςωπο με πρωτοβουλία και ευκφνθ του οποίου πραγματοποιείται θ πρϊτθ εγγραφι ςειράσ εικόνων με ι χωρίσ ιχο.

Αρκρο: 48 Θμ/νία: 10.10.2002 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τίτλοσ Αρκρου Αδεια από ραδιοτθλεοπτικοφσ οργανιςμοφσ Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Συγγενικά δικαιϊματα, Αδεια από ραδιοτθλεοπτικοφσ οργανιςμοφσ Σχόλια Θ παρ. 1 αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 81 παρ. 5 του ν. 3057/2002. Κείμενο Αρκρου "1. Οι ραδιοτθλεοπτικοί οργανιςμοί ζχουν το δικαίωμα να επιτρζπουν ι να απαγορεφουν: α) τθν αναμετάδοςθ των εκπομπϊν τουσ με οποιονδιποτε τρόπο, όπωσ θλεκτρομαγνθτικά κφματα, δορυφόροι, καλϊδια, β) τθν παρουςίαςθ ςτο κοινό των εκπομπϊν τουσ ςε χϊρουσ όπου θ είςοδοσ επιτρζπεται με ειςιτιριο, γ) τθν εγγραφι των εκπομπϊν τουσ ςε υλικοφσ φορείσ ιχου ι εικόνασ ι ιχου και εικόνασ, είτε οι εκπομπζσ αυτζσ μεταδίδονται ενςυρμάτωσ είτε αςυρμάτωσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ καλωδιακισ ι δορυφορικισ μετάδοςθσ, δ) τθν άμεςθ ι ζμμεςθ, προςωρινι ι μόνιμθ αναπαραγωγι με οποιοδιποτε μζςο και μορφι, εν όλω ι εν μζρει, όςον αφορά τθν υλικι ενςωμάτωςθ των εκπομπϊν τουσ που μεταδίδονται ενςυρμάτωσ ι αςυρμάτωσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ καλωδιακισ ι δορυφορικισ μετάδοςθσ ε) τθ διανομι ςτο κοινό των υλικϊν φορζων με τθν εγγραφι των εκπομπϊν τουσ, μζςω πϊλθςθσ ι με άλλουσ τρόπουσ. Το δικαίωμα διανομισ δεν αναλϊνεται εντόσ τθσ Κοινότθτασ, όςον αφορά τουσ υλικοφσ φορείσ με τθν εγγραφι των εκπομπϊν, εκτόσ από τθν περίπτωςθ τθσ πρϊτθσ πϊλθςθσ εντόσ τθσ Κοινότθτασ που πραγματοποιείται από τον δικαιοφχο ι με τθ ςυγκατάκεςι του, ςτ) τθν εκμίςκωςθ και το δθμόςιο δανειςμό του υλικοφ φορζα με τθν εγγραφι των εκπομπϊν τουσ. Τα δικαιϊματα αυτά δεν αναλϊνονται από οποιαδιποτε πϊλθςθ ι άλλθ πράξθ διανομισ του ωσ άνω υλικοφ φορζα, η) τθ διάκεςθ ςτο κοινό, ενςυρμάτωσ ι αςυρμάτωσ, κατά τρόπο ϊςτε οποιοςδιποτε να ζχει πρόςβαςθ ςτθν υλικι ενςωμάτωςθ των εκπομπϊν τουσ, όπου και όταν ο ίδιοσ επιλζγει. Το δικαίωμα αυτό δεν αναλϊνεται με οποιαδιποτε πράξθ διάκεςθσ ςτο κοινό με τθν ζννοια τθσ παροφςασ ρφκμιςθσ. (άρκρα 2, 3 παρ. 2 και 3, 4 Οδθγίασ 2001/29)." 2. Οι ραδιοτθλεοπτικοί οργανιςμοί δεν ζχουν το δικαίωμα που προβλζπεται ςτο εδάφιο γ' τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ άρκρου, όταν αναμεταδίδουν απλϊσ μζςω καλωδίου εκπομπζσ ραδιοτθλεοπτικϊν οργανιςμϊν.

Αρκρο: 49 Θμ/νία: 10.10.2002 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τίτλοσ Αρκρου Δικαίωμα εφλογθσ αμοιβισ Λιμματα


Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Συγγενικά δικαιϊματα, Αμοιβι Σχόλια Οι λζξεισ τθσ παρ. 1 μζςε ςε *+διαγράφθκαν και θ παρ. 5 προςτζκθκε με το άρκρο 81 παρ. 6 του ν. 3057/2002. Κείμενο Αρκρου 1. Οταν υλικόσ φορζασ ιχου *ι εικόνασ ι ιχου και εικόνασ+ που ζχει νόμιμα εγγραφεί χρθςιμοποιείται για ραδιοτθλεοπτικι μετάδοςθ με οποιονδιποτε τρόπο, όπωσ θλεκτρομαγνθτικά κφματα, δορυφόροι, καλϊδια, ι για παρουςίαςθ ςτο κοινό, ο χριςτθσ οφείλει εφλογθ και ενιαία αμοιβι ςτουσ ερμθνευτζσ ι εκτελεςτζσ καλλιτζχνεσ, των οποίων θ ερμθνεία ι θ εκτζλεςθ ζχει εγγραφεί ςτον υλικό φορζα, και ςτουσ παραγωγοφσ των υλικϊν αυτϊν φορζων. Θ αμοιβι αυτι καταβάλλεται υποχρεωτικά ςε οργανιςμοφσ ςυλλογικισ διαχείριςθσ των ςχετικϊν δικαιωμάτων. Οι οργανιςμοί αυτοί υποχρεοφνται να διαπραγματεφονται, να ςυμφωνοφν τισ αμοιβζσ, να προβάλλουν τισ ςχετικζσ αξιϊςεισ για τθν καταβολι και να ειςπράττουν τισ ςχετικζσ αμοιβζσ από τουσ χριςτεσ. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ μεταξφ των χρθςτϊν και των οργανιςμϊν ςυλλογικισ διαχείριςθσ, το φψοσ τθσ εφλογθσ αμοιβισ και οι όροι τθσ πλθρωμισ κακορίηονται από το μονομελζσ πρωτοδικείο κατά τθ διαδικαςία των αςφαλιςτικϊν μζτρων. Οριςτικά περί τθσ αμοιβισ αποφαίνεται το αρμόδιο δικαςτιριο. 2. Το δικαίωμα εφλογθσ αμοιβισ των ερμθνευτϊν ι εκτελεςτϊν καλλιτεχνϊν που προβλζπεται από τθν πρϊτθ παράγραφο του παρόντοσ άρκρου είναι ανεκχϊρθτο, με τθν επιφφλαξθ τθσ υποχρεωτικισ ανάκεςθσ τθσ είςπραξθσ και διαχείριςθσ ςτουσ οργανιςμοφσ ςυλλογικισ διαχείριςθσ που λειτουργοφν ςφμφωνα με τα άρκρα 54 ζωσ 58 του παρόντοσ νόμου. 3. Οι ειςπραττόμενεσ αμοιβζσ κατανζμονται εξ θμιςείασ μεταξφ ερμθνευτϊν ι εκτελεςτϊν καλλιτεχνϊν και παραγωγϊν των υλικϊν φορζων. Θ κατανομι των ειςπραττομζνων αμοιβϊν μεταξφ των ερμθνευτϊν ι εκτελεςτϊν καλλιτεχνϊν και μεταξφ των παραγωγϊν γίνεται κατά τισ μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ που περιζχονται ςτον κανονιςμό του κάκε οργανιςμοφ ςυλλογικισ διαχείριςθσ. 4. Οι ερμθνευτζσ ι εκτελεςτζσ καλλιτζχνεσ ζχουν δικαίωμα εφλογθσ αμοιβισ για τθ ραδιοτθλεοπτικι αναμετάδοςθ τθσ ερμθνείασ ι εκτζλεςισ τουσ που μεταδίδεται ραδιοτθλεοπτικά. Το δικαίωμα εφλογθσ αμοιβισ που προβλζπεται από τθν παροφςα παράγραφο είναι ανεκχϊρθτο και είναι δυνατι μόνο θ ανάκεςθ τθσ είςπραξθσ και διαχείριςθσ ςτουσ οργανιςμοφσ ςυλλογικισ διαχείριςθσ κατά τα οριηόμενα ςτα άρκρα 54 ζωσ 58 του παρόντοσ νόμου. "5. Οταν υλικόσ φορζασ εικόνασ ι ιχου και εικόνασ που ζχει νόμιμα εγγραφεί χρθςιμοποιείται για ραδιοτθλεοπτικι μετάδοςθ με οποιονδιποτε τρόπο, όπωσ θλεκτρομαγνθτικά κφματα, δορυφόροι, καλϊδια ι για παρουςίαςθ ςτο κοινό, ο χριςτθσ οφείλει εφλογθ αμοιβι ςτουσ ερμθνευτζσ ι εκτελεςτζσ των οποίων θ ερμθνεία ζχει εγγραφεί ςτουσ υλικοφσ αυτοφσ φορείσ. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται θ παράγραφοσ 1 εδάφια β', γ', δ' και ε', κακϊσ και οι παράγραφοι 2 και 4 του παρόντοσ άρκρου."

Αρκρο: 50 Θμ/νία: 04.03.1993 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΘΘΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Τίτλοσ Αρκρου Θκικό δικαίωμα Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Συγγενικά δικαιϊματα, Θκικό δικαίωμα Κείμενο Αρκρου 1. Οι ερμθνευτζσ ι εκτελεςτζσ καλλιτζχνεσ ζχουν κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ τουσ το δικαιϊμα αναγνϊριςθσ και προβολισ τθσ πατρότθτάσ τουσ πάνω ςτθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςι τουσ και το δικαίωμα τθσ απαγόρευςθσ κάκε παραμόρφωςθσ τθσ ερμθνείασ ι τθσ εκτζλεςθσ αυτισ. 2. Μετά το κάνατο του ερμθνευτι ι εκτελεςτι καλλιτζχνθ το δικαίωμα αυτό περιζρχεται ςτουσ


κλθρονόμουσ του. 3. Οι διατάξεισ του άρκρου 12 παράγραφοσ 2 και του άρκρου 16 εφαρμόηονται αναλόγωσ και ςτο θκικό δικαίωμα των ερμθνευτϊν ι εκτελεςτϊν καλλιτεχνϊν.

Αρκρο: 51 Θμ/νία: 04.03.1993 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τίτλοσ Αρκρου Δικαιϊματα εκδοτϊν Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Συγγενικά δικαιϊματα, Δικαιϊματα εκδοτϊν, Στοιχειοκεςία Κείμενο Αρκρου Εκδότεσ εντφπων ζχουν το δικαίωμα να επιτρζπουν ι να απαγορεφουν τθν αναπαραγωγι, με φωτοτυπικζσ, θλεκτρονικζσ ι όποιεσ άλλεσ μεκόδουσ, για ςκοποφσ εκμετάλλευςθσ, τθσ ςτοιχειοκεςίασ και τθσ ςελιδοποίθςθσ των ζργων που ζχουν εκδϊςει.

Αρκρο: 51Α Θμ/νία: 24.12.1997 Θμ/νία Ιςχφοσ: 24.12.1997 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΔΘΜΙΟΥ΢ΓΟΣ-Ε΢ΓΟ Τίτλοσ Αρκρου Ρροςταςία προθγουμζνωσ αδθμοςίευτων ζργων. Σχόλια Το παρόν άρκρο προςτζκθκε με τθν παρ. 9 του άρκρου 8 του Ν. 2557/1997. Κείμενο Αρκρου "Κάκε πρόςωπο το οποίο, μετά τθ λιξθ τθσ προςταςίασ του δικαιϊματοσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, για πρϊτθ φορά δθμοςιεφει νομίμωσ ι παρουςιάηει νομίμωσ ςτο κοινό ζργο προθγουμζνωσ αδθμοςίευτο, δικαιοφται προςταςίασ ανάλογθσ με το περιουςιακό δικαίωμα του δθμιουργοφ. Θ διάρκεια προςταςίασ του δικαιϊματοσ αυτοφ είναι είκοςι πζντε (25) ζτθ από τθ ςτιγμι που για πρϊτθ φορά το ζργο δθμοςιεφκθκε νομίμωσ ι παρουςιάςτθκε νομίμωσ ςτο κοινό και υπολογίηεται από τθν 1θ Ιανουαρίου του ζτουσ το οποίο ζπεται τθσ πρϊτθσ νόμιμθσ δθμοςίευςθσ ι παρουςίαςθσ ςτο κοινό."

Αρκρο: 52 Θμ/νία: 10.10.2002 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τίτλοσ Αρκρου


Τφποσ άδειασ, περιοριςμοί και διάρκεια δικαιωμάτων "κακϊσ και θ ρφκμιςθ άλλων κεμάτων". Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Συγγενικά δικαιϊματα, Τφποσ, Διάρκεια Ρεριοριςμοί Σχόλια Στο τζλοσ του τίτλου του παρόντοσ άρκρου προςτζκθκαν θ λζξεισ "κακϊσ και ρφκμιςθ άλλων κεμάτων" με τθν παρ. 10α του άρκρου 8 του Ν. 2557/1997. Τα ςτοιχεία γ' και δ' του παρόντοσ άρκρου αντικαταςτάκθκε από τα γ', δ', ε', ςτ', η' και θ' με τθν παρ.β του άρκρου 8 του Ν. 2557/1997. Το ςτοιχ. δ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 81 παρ. 7 του ν. 3057/2002. Κείμενο Αρκρου Τα δικαιϊματα που προβλζπονται ςτα άρκρα 46 ζωσ 51 διζπονται από τουσ ακόλουκουσ κανόνεσ: α) οι δικαιπραξίεσ, που αφοροφν τα δικαιϊματα αυτά, ιςχφουν μόνο εφόςον ζγιναν γραπτϊσ, β) οι περιοριςμοί, που προβλζπονται για το περιουςιακό δικαίωμα τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, ιςχφουν αναλόγωσ και γι' αυτά, «γ) θ διάρκεια των δικαιωμάτων των ερμθνευτϊν ι εκτελεςτϊν καλλιτεχνϊν που προβλζπονται ςτα άρκρα 46 και 49 του νόμου αυτοφ ορίηεται ςε πενιντα (50) χρόνια μετά τθν θμερομθνία τθσ ερμθνείασ ι εκτζλεςθσ, αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από τθ διάρκεια τθσ ηωισ του καλλιτζχνθ. Ωςτόςο, αν εντόσ τθσ περιόδου αυτισ γίνει νόμιμθ δθμοςίευςθ ι νόμιμθ παρουςίαςθ ςτο κοινό τθσ υλικισ ενςωμάτωςθσ τθσ ερμθνείασ ι εκτζλεςθσ, τα δικαιϊματα αυτά διαρκοφν πενιντα (50) χρόνια από τθν θμερομθνία τθσ πρϊτθσ αυτισ δθμοςίευςθσ ι τθσ πρϊτθσ αυτισ παρουςίαςθσ ςτο κοινό, ανάλογα με το ποια ζγινε πρϊτθ."δ) Τα δικαιϊματα των παραγωγϊν φωνογραφθμάτων (παραγωγϊν υλικϊν φορζων ιχου) λιγουν πενιντα ζτθ μετά τθν πραγματοποίθςθ τθσ υλικισ ενςωμάτωςθσ. Ωςτόςο, εάν το φωνογράφθμα ζχει δθμοςιευκεί νομίμωσ κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αυτισ, τα δικαιϊματα λιγουν πενιντα ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ πρϊτθσ νόμιμθσ δθμοςίευςθσ. Εάν δεν ζχει πραγματοποιθκεί νόμιμθ δθμοςίευςθ κατά τθν περίοδο που μνθμονεφεται ςτο πρϊτο εδάφιο και εάν το φωνογράφθμα ζχει παρουςιαςτεί νομίμωσ ςτο κοινό κατά τθν περίοδο αυτι, τα δικαιϊματα λιγουν πενιντα ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ πρϊτθσ νόμιμθσ παρουςίαςθσ ςτο κοινό. Ωςτόςο, αν λόγω εκπνοισ τθσ διάρκειασ προςταςίασ θ οποία παρζχεται βάςει τθσ παροφςασ παραγράφου, ςτθ διατφπωςι τθσ πριν τροποποιθκεί από τθν Οδθγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 22ασ Μαίου 2001, για τθν εναρμόνιςθ οριςμζνων πτυχϊν τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και των ςυγγενικϊν δικαιωμάτων ςτθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ, τα δικαιϊματα των παραγωγϊν φωνογραφθμάτων δεν προςτατεφονται πλζον από τισ 22 Δεκεμβρίου 2002, θ παροφςα παράγραφοσ δεν ςυνεπάγεται τθν εκ νζου ζναρξθ προςταςίασ τουσ. (άρκρο 11 παρ. 2 Οδθγίασ 2001/29) Θ διάρκεια των δικαιωμάτων των παραγωγϊν οπτικοακουςτικϊν ζργων (παραγωγϊν υλικϊν φορζων εικόνασ ι ιχου και εικόνασ) ορίηεται ςε πενιντα (50) χρόνια μετά τθν υλικι ενςωμάτωςθ. Ωςτόςο, αν εντόσ τθσ περιόδου αυτισ γίνει νόμιμθ δθμοςίευςθ ι νόμιμθ παρουςίαςθ του υλικοφ φορζα ςτο κοινό, τα δικαιϊματα αυτά διαρκοφν πενιντα (50) χρόνια από τθν θμερομθνία τθσ πρϊτθσ δθμοςίευςθσ ι τθσ πρϊτθσ αυτισ παρουςίαςθσ ςτο κοινό, ανάλογα με το ποια ζγινε πρϊτθ." ε) θ διάρκεια των δικαιωμάτων των ραδιοτθλεοπτικϊν οργανιςμϊν που προβλζπονται ςτο άρκρο 48 του νόμου αυτοφ ορίηεται ςε πενιντα (50) χρόνια μετά τθν πρϊτθ μετάδοςθ μιασ εκπομπισ, είτε αυτι μεταδίδεται ενςυρμάτωσ ι αςυρμάτωσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ καλωδιακισ ι δορυφορικισ μετάδοςθσ ι οποιουδιποτε άλλου τρόπου μετάδοςθσ. ςτ) θ διάρκεια του δικαιϊματοσ των εκδοτϊν που προβλζπεται ςτο άρκρο 51 του νόμου αυτοφ ορίηεται ςε πενιντα (50) χρόνια μετά τθν τελευταία ζκδοςθ του ζργου. η) θ διάρκεια που κακορίηεται ςτισ περιπτϊςεισ γ , δ', ε και ςτ του παρόντοσ άρκρου υπολογίηεται από τθν 1θ Ιανουαρίου του ζτουσ το οποίο ζπεται του γενεςιουργοφ γεγονότοσ. θ) Για τουσ ςκοποφσ τθσ παρουςίαςθσ ςτο κοινό μζςω δορυφόρου και τθσ καλωδιακισ αναμετάδοςθσ τα δικαιϊματα των ερμθνευτϊν ι εκτελεςτϊν καλλιτεχνϊν, των παραγωγϊν υλικϊν φορζων ιχου ι εικόνασ ι ιχου και εικόνασ, κακϊσ και των ραδιοτθλεοπτικϊν οργανιςμϊν προςτατεφονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του όγδοου κεφαλαίου του νόμου αυτοφ, εφαρμοηομζνων αναλόγωσ των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρκρου 35 του παρόντοσ νόμου».

Αρκρο: 53 Θμ/νία: 04.03.1993 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993


Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τίτλοσ Αρκρου Ρροςταςία τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Συγγενικά δικαιϊματα, Ρροςταςία Κείμενο Αρκρου Θ προςταςία, που προβλζπεται από τα άρκρα 46 ζωσ 52 του παρόντοσ νόμου, αφινει ακζραιθ και δεν επθρεάηει κατά κανζνα τρόπο τθν προςταςία τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. Καμία από τισ διατάξεισ που αναφζρονται ςτο προθγοφμενο εδάφιο δεν μπορεί να ερμθνευκεί κατά τρόπο που κίγει τθν προςταςία αυτι. Εάν οι ερμθνευτζσ ι εκτελεςτζσ καλλιτζχνεσ, οι παραγωγοί υλικϊν φορζων ιχου ι εικόνασ ι ιχου και εικόνασ, οι ραδιοτθλεοπτικοί οργανιςμοί και οι εκδότεσ εντφπων ζχουν αποκτιςει, εκτόσ από το ςυγγενικό δικαίωμα και δικαίωμα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ςτο ζργο, το δικαίωμα αυτό και το ςυγγενικό δικαίωμα υπάρχουν παραλλιλωσ και παρζχουν τισ εξουςίεσ που απορρζουν από το κάκε δικαίωμα.

Αρκρο: 54 Θμ/νία: 24.12.1997 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: Ο΢ΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙ΢ΙΣΘΣ Τίτλοσ Αρκρου Ανάκεςθ διαχείριςθσ Σχόλια - Τα ςτοιχεία γ και δ τθσ παρ. 1 τίκενται όπωσ αντικαταςτάκθκαν με τθν παρ. 1 του άρκ. 59 του ν. 2218/1994 - Τα ςτοιχεία ε και ςτ τθσ παρ. 1 προςτζκθκαν με τθν παρ. 2 του άρκ. 59 του ν. 2218/1994 - Οι παρ. 8 και 9 προςτζκθκαν με τθν παρ. 16 του άρκρου 8 του Ν. 2557/1997. Κείμενο Αρκρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙ΢ΙΣΘ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1. Οι δθμιουργοί μποροφν να ανακζτουν ςε οργανιςμοφσ ςυλλογικισ διαχείριςθσ και προςταςίασ, που ζχουν αποκλειςτικά αυτόν το ςκοπό, τθ διαχείριςθ ι τθν προςταςία ι τθ διαχείριςθ και τθν προςταςία του περιουςιακοφ τουσ δικαιϊματοσ ι εξουςιϊν που απορρζουν από αυτό. Το ίδιο ιςχφει και για τουσ δωρεοδόχουσ των δθμιουργϊν, κακϊσ και για τουσ κακολικοφσ ι αιτία κανάτου διαδόχουσ, όπωσ επίςθσ και για το ίδρυμα που ςυνιςτά ο δθμιουργόσ. Οι οργανιςμοί αυτοί λειτουργοφν με οποιαδιποτε εταιρικι μορφι. Αν λειτουργοφν με τθ μορφι ανϊνυμθσ εταιρείασ, τότε οι μετοχζσ τθσ εταιρείασ αυτισ είναι υποχρεωτικϊσ ονομαςτικζσ ςτο ςφνολό τουσ. Κατά τα λοιπά, εφαρμόηονται οι διατάξεισ των παρ. 2 ζωσ 4 του άρκρου 24 του ν. 1746/1988. Θ κοινοποίθςθ που προβλζπεται από τθν παρ. 4 του άρκρου 24 του ν. 1746/1988 γίνεται μόνο προσ το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ. Οι παραπάνω οργανιςμοί μποροφν επίςθσ να λειτουργιςουν και ωσ αςτικοί ςυνεταιριςμοί κατά το ν. 1667/1986. Στθν τελευταία περίπτωςθ α) όπου ςτο ν. 1667/1986 αναφζρεται, με οποιαδιποτε αρμοδιότθτα, το Υπυργείο Εκνικισ Οικονομίασ τισ αρμοδιότθτζσ του αναλαμβάνει το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ, β) οι ςυνεταιριςμοί αυτοί μποροφν να ιδρυκοφν και να λειτουργιςουν ςε πανελλινια βάςθ κατ' εξαίρεςθ τθσ αρχισ τθσ τοπικότθτασ, "γ) επιτρζπεται και όλα τα μζλθ του ςυνεταιριςμοφ να είναι νομικά πρόςωπα, δ) το καταςτατικό των ςυνεταιριςμϊν αυτϊν μπορεί να προβλζπει: αα) όρουσ, εςωτερικζσ διαδικαςίεσ και όργανα που αποφαςίηουν για τθν ειςδοχι, τθν αποχϊρθςθ ι τον αποκλειςμό ςυνεταίρου, κατά παρζκκλιςθ από τουσ όρουσ, τισ διαδικαςίεσ και τα όργανα που προβλζπονται ςτισ παραγράφουσ 4, 5, 6, 7 και 8 του άρκρου 2 του ν.


1667/1986, ββ) ότι, ςτθν περίπτωςθ αποχϊρθςθσ ι αποκλειςμοφ ςυνεταίρου ι μθ απόκτθςθσ τθσ ιδιότθτασ του ςυνεταίρου από τουσ κλθρονόμουσ, δεν υπάρχει αξίωςθ του ςυνεταίρου ι των κλθρονόμων για απόδοςθ των ςυνεταιριςτικϊν τουσ μερίδων ι καταβολι τθσ αξίασ αυτϊν ι ότι υπάρχει αξίωςθ για απόδοςθ μόνο τθσ ονομαςτικισ αξίασ των μερίδων, γγ) τθ δυνατότθτα απόκτθςθσ απεριόριςτου αρικμοφ προαιρετικϊν μερίδων από τουσ ςυνεταίρουσ, δδ) το εν ηωι αμεταβίβαςτο των ςυνεταιριςτικϊν μερίδων, εε) κατθγορίεσ ςυνεταίρων είτε χωρίσ δικαίωμα ψιφου είτε με αρικμό ψιφων ανά ςυνεταίρο ανεξάρτθτο από τον αρικμό των υποχρεωτικϊν ι προαιρετικϊν μερίδων του κάκε ςυνεταίρου, ςτςτ) τον περιοριςμό του δικαιϊματοσ του β εδαφίου τθσ παρ. 2 του άρκρου 4 του ν. 1667/1986 για λόγουσ προςταςίασ των κεμιτϊν ςυμφερόντων των οργανιςμϊν ςυλλογικισ διαχείριςθσ, ηη) ότι οι νζοι ςυνεταίροι δεν ζχουν κακόλου ι ζχουν για οριςμζνο μόνο χρόνο μετά τθν ίδρυςθ του ςυνεταιριςμοφ, υποχρζωςθ καταβολισ, εκτόσ από το ποςό τθσ μερίδασ τθσ και ειςφοράσ ανάλογθσ προσ τθν κακαρι περιουςία του ςυνεταιριςμοφ", "ε) οι ςυνεταιριςμοί αυτοί είναι πάντοτε περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και οι ςυνεταίροι δεν ευκφνονται προςωπικά για τα χρζθ των ςυνεταιριςμϊν, ςτ) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταςθ του Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ μποροφν να ρυκμίηονται τα κζματα των άρκρων 5, 6, 7, και 8 του ν. 1667/1986, κακϊσ και εν γζνει κζματα εςωτερικϊν ςχζςεων των ςυνεταιριςμϊν αυτϊν, ανάλογα προσ τα ιςχφοντα ςτα Κράτθ - Μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ενωςθσ για οργανιςμοφσ ςυλλογικισ διαχείριςθσ που λειτουργοφν με αντίςτοιχθ ι παρεμφερι μορφι". 2. Ρροκειμζνου για δευτερεφουςα ςφγχρονθ, ακζραιθ και αμετάβλθτθ μετάδοςθ ραδιοτθλεοπτικϊν προγραμμάτων μζςω καλωδίων ι άλλων υλικϊν αγωγϊν, θ ςυλλογικι διαχείριςθ τθσ ςχετικισ εξουςίασ των δθμιουργϊν είναι υποχρεωτικι. 3. Θ ανάκεςθ μπορεί να γίνεται είτε με μεταβίβαςθ του δικαιϊματοσ ι των ςχετικϊν εξουςιϊν προσ το ςκοπό τθσ διαχείριςθσ ι τθσ προςταςίασ είτε με παροχι ςχετικισ πλθρεξουςιότθτασ. Θ ανάκεςθ γίενται εγγράφωσ και κάκε φορά για οριςμζνο χρόνο που δεν μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ από τρία χρόνια. Θ ανάκεςθ αφορά όλα τα ζργα του δθμιουργοφ που είναι κατάλλθλα για τθν εκμετάλλευςθ με τθν εξουςία ςτθν οποία αναφζρεται θ ανάκεςθ ι οριςμζνα από αυτά. Σε περίπτωςθ αμφιβολίασ τεκμαίρεται ότι θ ανάκεςθ αφορά όλα τα ζργα, ςυμπεριλαμβανομζνων και των μελλοντικϊν ζργων για χρονικό διάςτθμα που δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερο από τρία χρόνια. 4. Κάκε οργανιςμόσ, που ζχει ι πρόκειται να αναλάβει τθ ςυλλογικι διαχείριςθ ι προςταςία των εξουςιϊν, που απορρζουν από το περιουςιακό δικαίωμα των δθμιουργϊν, υποχρεοφται πριν αρχίςει τθ λειτουργία του, να κατακζςει ςτο Υπουργείο Ρολιτιςμοφ ςχετικι διλωςθ ςυνοδευόμενθ από τον Κανονιςμό που ςυντάςςεται από τον οργανιςμό και πρζπει πάντωσ να περιζχει τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) το φψοσ του Κεφαλαίου του οργανιςμοφ, β) το Καταςτατικό ι το εταιρικό ςφμφωνο αν πρόκειται για εταιρία, γ) τον υπεφκυνο εκπρόςωπο του οργανιςμοφ, όπωσ επίςθσ και τα πρόςωπα που διοικοφν τον οργανιςμό, τα οποία πρζπει να μθν ζχουν καταδικαςτεί για κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα κατά τθσ ιδιοκτθςίασ ι τθσ περιουςίασ και να παρζχουν τα εχζγγυα επαγγελματικοφ ικουσ, δ) τον αρικμό των δθμιουργϊν, που ζχουν ανακζςει ςτον οργανιςμό τθ διαχείριςθ εξουςιϊν, που απορρζουν από το περιουςιακό τουσ δικαίωμα, ε) τθ νομικι μορφι τθσ ανάκεςθσ τθσ διαχείριςθσ, ςτ) τθ διάρκεια τθσ ανάκεςθσ, η) το χρόνο, τισ αρχζσ και τον τρόπο διανομισ των αμοιβϊν ςτουσ δικαιοφχουσ, και θ) το φψοσ των εξόδων διαχείριςθσ, όπωσ επίςθσ και κάκε ςτοιχείο που είναι απαραίτθτο για να εξαςφαλίηεται θ βιωςιμότθτα και θ αποτελεςματικότθτα τθσ λειτουργίασ του οργανιςμοφ. Το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ ελζγχει τθ διλωςθ και τον Κονονιςμό του οργανιςμοφ ςυλλογικισ διαχείριςθσ και, εάν πλθροφνται οι προχποκζςεισ του παρόντοσ νόμου, χορθγεί τθν ζγκριςθ για τθ λειτουργία του οργανιςμοφ αυτοφ. Κάκε μεταβολι των παραπάνω ςτοιχείων του Κανονιςμοφ πρζπει να ανακοινϊνεται ςτο Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και να εγκρίνεται από αυτό. Σε αντίκετθ περίπτωςθ εξακολουκεί να ιςχφει ο αρχικόσ Κανονιςμόσ του οργανιςμοφ ςυλλογικισ διαχείριςθσ, όπωσ είχε εγκρικεί από το Υπουργείο κατά τθν ζναρξθ λειτουργίασ του Οργανιςμοφ. 5. Το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ ελζγχει τθν τιρθςθ των διατάξεων του παρόντοσ νόμου και του Κανονιςμοφ κατά τθ λειτουργία του οργανιςμοφ, ο οποίοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να κζτει ςτθ διάκεςθ των οργάνων του Υπουργείου τα βιβλία του και κάκε άλλο ςτοιχείο αναγκαίο για τθν αποτελεςματικι άςκθςθ του ελζγχου αυτοφ. Οι οργανιςμοί υπόκεινται ςτον ζλεγχο των ορκωτϊν λογιςτϊν ανεξάρτθτα από τθ νομικι τουσ μορφι, εκτόσ αν πρόκειται για οργανιςμοφσ μθ κερδοςκοπικοφσ. 6. Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ ςοβαρισ παράβαςθσ ι επανειλλθμζνων παραβάςεων του νόμου ι του Κανονιςμοφ, παρά τθ ςχετικι προειδοποίθςθ του Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ, επιφυλαςςομζνων των διατάξεων για άλλεσ κυρϊςεισ, ο Υπουργόσ Ρολιτιςμοφ μπορεί να επιβάλλει ςτον οργανιςμό που διζπραξε τθν παράβαςθ διοικθτικό πρόςτιμο 500.000 ζωσ 10.000.000 δραχμϊν. Τα όργανα ελζγχου που κα διαπιςτϊνουν τισ παραβάςεισ, θ διαδικαςία επιβολισ του προςτίμου φςτερα από ακρόαςθ του


ενδιαφερομζνου, κακϊσ και τυχόν αναπροςαρμογι των παραπάνω ποςϊν κα κακοριςκοφν με προεδρικά διατάγματα φςτερα πό πρόταςθ του Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ. 7. Οπου ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου χρθςιμοποιείται ο όροσ "Κανονιςμόσ", εννοείται ο Κανονιςμόσ τθσ παραγράφου 4 του παρόντοσ άρκρου. «8. Θ προχπόκεςθ του άρκρου 54 παρ.4 ςτοιχείο θ του νόμου αυτοφ δεν απαιτείται όταν ο οργανιςμόσ ςυλλογικισ διαχείριςθσ πλθροί τρεισ προχποκζςεισ: α) επιδιϊκει τουσ ςκοποφσ του χωρίσ κζρδοσ για τον ίδιο, β) αποτελείται, διοικείται και ελζγχεται αποκλειςτικά από τουσ ίδιουσ τουσ δθμιουργοφσ. με δυνατότθτα εκλογισ ι διοριςμοφ ςτο διοικθτικό και τυχόν εποπτικό ςυμβοφλιο προςωπικοτιτων που λόγω τθσ κζςθσ ι τθσ ειδικότθτασ τουσ μποροφν να προςφζρουν αξιόλογεσ υπθρεςίεσ ςτον εν λόγω οργανιςμό εφόςον θ ςυμμετοχι των τελευταίων δεν αναιρεί τθ διοίκθςθ και τον ζλεγχο του οργανιςμοφ από τα μζλθ του και γ) τα μζλθ του οργανιςμοφ αυτοφ κα ιταν εξαναγκαςμζνα εκ των πραγμάτων να ανακζςουν τθ διαχείριςθ και τθν προςταςία των δικαιωμάτων τουσ ςε οργανιςμοφσ ςυλλογικισ διαχείριςθσ που δεν ςυγκεντρϊνουν τισ δυο παραπάνω υπό α και β προχποκζςεισ. 9. Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ ςοβαρισ παράβαςθσ ι επανειλθμμζνων παραβάςεων του νόμου ι του κανονιςμοφ και ειδικότερα εφόςον δεν πλθροφνται οι προχποκζςεισ του άρκρου 54 παράγραφοσ 4 με βάςθ τισ οποίεσ χορθγικθκε θ ζγκριςθ λειτουργίασ ενόσ οργανιςμοφ ςυλλογικισ διαχείριςθσ, ο Υπουργόσ Ρολιτιςμοφ μπορεί με ειςιγθςθ του Οργανιςμοφ Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ να άρει προςωρινά ι οριςτικά τθν ζγκριςθ λειτουργίασ του ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ ςυλλογικισ διαχείριςθσ.»

Αρκρο: 55 Θμ/νία: 04.03.1993 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: Ο΢ΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙ΢ΙΣΘΣ Τίτλοσ Αρκρου Αρμοδιότθτεσ των οργανιςμϊν ςυλλογικισ διαχείριςθσ Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Αρμοδιότθτεσ οργανιςμϊν, Διαχείριςθ Κείμενο Αρκρου 1. Οι οργανιςμοί ςυλλογικισ διαχείριςθσ ι προςταςίασ ζχουν τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: α) να καταρτίηουν ςυμβάςεισ με τουσ χριςτεσ για τουσ όρουσ εκμετάλλευςθσ των ζργων, κακϊσ και για τθν οφειλόμενθ αμοιβι, β) να εξαςφαλίηουν ςτουσ δθμιουργοφσ ποςοςτιαία αμοιβι κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 32 παρ. 1 του παρόντοσ νόμου, γ) να ειςπράττουν τθν αμοιβι και να κατανζμουν μεταξφ των δθμιουργϊν τα ειςπραττόμενα ποςά, δ) να ειςπράττουν τθν αμοιβι που προβλζπεται από το άρκρο 18 παρ. 3 του παρόντοσ νόμου και να τθ διανζμουν μεταξφ των δθμιουργϊν, ε) να προβαίνουν, ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του παρόντοσ άρκρου, ςε κάκε διοικθτικι ι δικαςτικι ι εξϊδικθ ενζργεια για τθ νόμιμθ προςταςία των δικαιωμάτων των δθμιουργϊν ι των δικαιοδόχων τουσ και ιδίωσ να υποβάλλουν αιτιςεισ αςφαλιςτικϊν μζτρων, να εγείρουν αγωγζσ, να αςκοφν ζνδικα μζςα, να υποβάλλουν μθνφςεισ και εγκλιςεισ, να παρίςτανται ωσ πολιτικϊσ ενάγοντεσ, να ηθτοφν τθν απαγόρευςθ πράξεων που προςβάλλουν το δικαίωμα ωσ προσ τισ εξουςίεσ που τουσ ζχουν ανατεκεί και να ηθτοφν τθν κατάςχεςθ παρανόμων αντιτφπων, κατά το άρκρο 64 του παρόντοσ νόμου, ςτ) να λαμβάνουν από τουσ χριςτεσ κάκε πλθροφορία αναγκαία για τον κακοριςμό, τθν είςπραξθ και κατανομι των ειςπραττομζνων ποςϊν, η) να ενεργοφν, με ςφμπραξθ τθσ δθμόςιασ αρχισ ι κατά τθ διαδικαςία του άρκρου 64 του παρόντοσ νόμου τουσ αναγκαίουσ ελζγχουσ ςε καταςτιματα πϊλθςθσ ι ενοικίαςθσ ι δανειςμοφ αντιτφπων ι δθμόςιασ εκτζλεςθσ των ζργων που προςτατεφουν για να διαπιςτϊνουν αν οι πράξεισ αυτζσ δεν προςβάλλουν τα δικαιϊματα των δθμιουργϊν. Θ ιδρυτικι πράξθ του οργανιςμοφ μπορεί να περιορίηει τισ αρμοδιότθτζσ του ςε μερικζσ μόνο από τισ αναφερόμενεσ παραπάνω. 2. Τεκμαίρεται ότι οι οργανιςμοί ςυλλογικισ διαχείριςθσ ι προςταςίασ ζχουν τθν αρμοδιότθτα διαχείριςθσ


ι προςταςίασ όλων των ζργων ι όλων των πνευματικϊν δθμιουργϊν για τα οποία δθλϊνουν εγγράφωσ ότι ζχουν μεταβιβαςκεί ς' αυτοφσ οι ςχετικζσ εξουςίεσ ι ότι καλφπτονται από τθν πλθρεξουςιότθτα. Οι οργανιςμοί ςυλλογικισ διαχείριςθσ ι προςταςίασ μποροφν να ενεργοφν πάντα, δικαςτικϊσ ι εξωδίκωσ, ςτο δικό τουσ όνομα είτε θ αρμοδιότθτά τουσ ςτθρίηεται ςε μεταβίβαςθ τθσ εξουςίασ είτε ςτθρίηεται ςε πλθρεξουςιότθτα , νομιμοποιοφνται δε πάντωσ ςτθν άςκθςθ όλων των δικαιωμάτων του δθμιουργοφ που ζχουν μεταβιβαςτεί ς' αυτοφσ ι που καλφπτονται από τθν πλθρεξουςιότθτα. 3. Για τθ δικαςτικι επιδίωξθ τθσ προςταςίασ των ζργων και των δθμιουργϊν που προςτατεφονται από τον οργανιςμό ςυλλογικισ διαχείριςθσ ι προςταςίασ, αρκεί θ δειγματολθπτικι αναφορά των ζργων που ζγιναν αντικείμενο εκμετάλλευςθσ χωρίσ τθν απαιτοφμενθ άδεια και δεν απαιτείται θ πλιρθσ απαρίκμθςθ των ζργων αυτϊν. 4 Αν αμφιςβθτθκεί από το δικαιοφχο ότι οριςμζνο ζργο, που περιεχόταν ςτθ διλωςθ τθσ παραγράφου 2 του παρόντοσ άρκρου και ςτθ ςφμβαςθ που καταρτίςκθκε με το χριςτθ με βάςθ τθ διλωςθ αυτι, ανικε ςτθν αρμοδιότθτα του οργανιςμοφ, ο οργανιςμόσ οφείλει να ςυντρζξει με κάκε τρόπο τον αντιςυμβαλλόμενό του χριςτθ και ιδίωσ να παρζμβει ςτθ ςχετικι δίκθ. Αν αποδειχκεί ότι το ζργο δεν ανικε ςτθν αρμοδιότθτα του οργανιςμοφ, ο οργανιςμόσ εκτόσ από τισ ποινικζσ ευκφνεσ οφείλει να αποηθμιϊςει τον αντιςυμβαλλόμενο και θ ςχετικι αγωγι εκδικάηεται κατά τθν ειδικι διαδικαςία των εργατικϊν διαφορϊν.

Αρκρο: 56 Θμ/νία: 24.12.1997 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: Ο΢ΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙ΢ΙΣΘΣ Τίτλοσ Αρκρου Σχζςεισ με τουσ χριςτεσ Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Οργανιςμοί διαχείριςθσ, Χριςτθσ Σχόλια Θ παρ. 5 του παρόντοσ άρκρου προςτζκθκε με τθν παρ. 15 του άρκρου 8 του Ν. 2557/1997. Στο τζλοσ τθσ παρ. 3 του παρόντοσ άρκρου προςτζκθκε εδάφιο από τθν παρ. 21 του άρκρου 8 του Ν. 2557/1997. Κείμενο Αρκρου 1. Οι οργανιςμοί ςυλλογικισ διαχείριςθσ προκειμζνου οι χριςτεσ να ζχουν τθν ευχζρεια τθσ χριςθσ των ζργων του ρεπερτορίου τουσ αξιϊνουν από αυτοφσ ποςοςτιαία αμοιβι κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 32 παράγραφοσ 1 του παρόντοσ νόμου. Οι εξαιρζςεισ από τθν ποςοςτιαία αμοιβι που προβλζπονται ςτο άρκρο 32 παράγραφοσ 2 του παρόντοσ νόμου. Οι εξαιρζςεισ από τθν ποςοςτιαία αμοιβι που προβλζπονται ςτο άρκρο 32 παράγραφοσ 2 του παρόντοσ νόμου δεν εφαρμόηονται ςτθν περίπτωςθ αυτι. 2. Οι οργανιςμοί ςυλλογικισ διαχείριςθσ δεν μποροφν χωρίσ να ςυντρζχει ςπουδαίοσ λόγοσ να αρνθκοφν τθν κατάρτιςθ με τουσ χριςτεσ των ςυμβάςεων που προβλζπονται ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ τθσ παραγράφου 1 του προθγοφμενου άρκρου. Αν ο χριςτθσ ιςχυρίηεται ότι ο οργανιςμόσ ςυλλογικισ διαχείριςθσ αξιϊνει αμοιβι προφανϊσ δυςανάλογθ προσ αυτιν που ςυνικωσ καταβάλλεται ςε παρόμοιεσ περιπτϊςεισ οφείλει, πριν από οποιαδιποτε χριςθ, να προκαταβάλει ςτον οργανιςμό ι το ηθτοφμενο ποςό αμοιβισ ι το ποςό που κα ζχει ορίςει, φςτερα από αίτθςθ του χριςτθ, ωσ ςυνικωσ καταβαλλόμενο ςε παρόμοιεσ περιπτϊςεισ το Μονομελζσ Ρρωτοδικείο κατά τθ διαδικαςία των αςφαλιςτικϊν μζτρων. Οριςτικά περί τθσ αμοιβισ αποφαίνεται το αρμόδιο δικαςτιριο. 3. Οργανϊςεισ αντιπροςωπευτικζσ των χρθςτϊν και οργανιςμοί ςυλλογικισ διαχείριςθσ μποροφν να ςυμφωνιςουν εγγράφωσ, και πριν ανακφψει διαφωνία, τον οριςμό ενόσ προςϊπου, κακοριηομζνου ονομαςτικϊσ ι βάςει ιδιότθτασ, ωσ διαιτθτι για τον κακοριςμό του ποςοφ τθσ αμοιβισ που οφείλει να καταβάλει ο χριςτθσ. Ο διαιτθτισ μπορεί να διατάξει τθν προκαταβολι ποςοφ μζχρισ ότου ορίςει το οριςτικό φψοσ τθσ οφειλόμενθσ αμοιβισ. Ο διαιτθτισ που ζχει ζτςι οριςτεί είναι αποκλειςτικά αρμόδιοσ για τθν επίλυςθ τθσ διαφωνίασ και θ απόφαςι του είναι εκτελεςτι. Διαιτθτι μπορεί να ζχει ορίςει και ο


Υπουργόσ Ρολιτιςμοφ, οπότε θ προςφυγι ς' αυτόν για τθν επίλυςθ τθσ διαφωνίασ εξαρτάται από τθ κζλθςθ των μερϊν που διαφωνοφν. Οι οργανιςμοί ςυλλογικισ διαχείριςθσ καταρτίηουν κατάλογο με τισ αμοιβζσ που απαιτοφν από τουσ χριςτεσ (αμοιβολόγιο), ο οποίοσ πρζπει να γνωςτοποιείται προσ το κοινό με δθμοςίευςι τουσ ςε τρεισ εφθμερίδεσ, από τισ οποίεσ θ μία πρζπει να είναι οικονομικι. Κατά τθν κατάςτρωςθ και εφαρμογι των αμοιβολογίων τουσ, οι οργανιςμοί ςυλλογικισ διαχείριςθσ οφείλουν να ενεργοφν χωρίσ αυκαιρεςία και να μθν προβαίνουν ςε καταχρθςτικζσ διακρίςεισ. "Οι Οργανιςμοί Συλλογικισ Διαχείριςθσ και οργανϊςεισ αντιπροςωπευτικζσ των χρθςτϊν μποροφν να καταρτίηουν ςυμφωνίεσ που ρυκμίηουν τθν αμοιβι τθν οποία καταβάλλει ο χριςτθσ ςε κάκε κατθγορία δικαιοφχων, κακϊσ και κάκε άλλο ηιτθμα που αφορά τισ ςχζςεισ των δφο μερϊν ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τουνόμου αυτοφ, πωσ ζχει μεταγενζςτερα τροποποιθκεί". 4. Για τθν πραγματοποίθςθ των κατά τθν παράγραφο 1 περίπτωςθ α', β', γ' και δ' του προθγοφμενου άρκρου διανομϊν, οι χριςτεσ οφείλουν να παραδίδουν ςτον οργανιςμό ςυλλογικισ διαχείριςθσ, χωρίσ καμία κακυςτζρθςθ, καταλόγουσ των ζργων των οποίων αντίτυπα παράγουν ι πωλοφν ι εκμιςκϊνουν ι δανείηουν κακϊσ και των ζργων που εκτελοφν δθμόςια με μνεία του ακριβοφσ αρικμοφ των αντιτφπων που παριχκθςαν ι διατζκθκαν κακϊσ και τθσ ςυχνότθτασ των δθμόςιων εκτελζςεων. «5. Οι διαφορζσ μεταξφ των οργανιςμϊν ςυλλογικισ διαχείριςθσ και των χρθςτϊν ωσ προσ το φψοσ τθσ αμοιβισ που κα πρζπει να καταβάλλει ο χριςτθσ ςτον οργανιςμό ςυλλογικισ διαχείριςθσ είναι δυνατό να υπαχκοφν ςε διαιτθςία. Οι διαιτθτζσ ορίηονται από πίνακα που καταρτίηει κάκε δφο χρόνια ο Οργανιςμόσ Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ. Κατά τθν κατάρτιςθ του πίνακα αυτοφ λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψθ θ γνϊμθ των οργανιςμϊν ςυλλογικισ διαχείριςθσ και των χρθςτϊν. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται αναλόγωσ τα άρκρα 867 επ. του Κ.Ρολ.Δ.»

Αρκρο: 57 Θμ/νία: 24.12.1997 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: Ο΢ΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙ΢ΙΣΘΣ Τίτλοσ Αρκρου Σχζςεισ με τουσ δθμιουργοφσ Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Οργανιςμοί διαχείριςθσ, Δθμιουργοί Σχόλια Θ παρ. 8 και 9 του παρόντοσ άρκρου προςτζκθκαν με τθν παρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2557/1997. Κείμενο Αρκρου 1. Οι οργανιςμοί ςυλλογικισ διαχείριςθσ ι προςταςίασ δεν μποροφν, χωρίσ να ςυντρζχει ςπουδαίοσ λόγοσ, να αρνθκοφν ςε οριςμζνο δθμιουργό τθν ανάλθψθ τθσ διαχείριςθσ ι προςταςίασ εξουςιϊν που απορρζουν από το περιουςιακό τουσ δικαίωμα και είναι αντικείμενο τθσ διαχείριςθσ του οργανιςμοφ. 2. Οι οργανιςμοί ςυλλογικισ διαχείριςθσ ι προςταςίασ οφείλουν να ενθμερϊνουν μια φορά το χρόνο τουσ δθμιουργοφσ που τουσ ζχουν ανακζςει τθ διαχείριςθ ι τθν προςταςία εξουςιϊν από το περιουςιακό δικαίωμα προκειμζνου αυτοί να διατυπϊνουν τισ απόψεισ τουσ για τουσ γενικοφσ κανόνεσ κακοριςμοφ του φψουσ τθσ αμοιβισ, κακϊσ και για άλλα κζματα ςχετικά με τθ διαχείριςθ και τθν προςταςία. Οι οργανιςμοί οφείλουν να ςυνεκτιμοφν τισ απόψεισ αυτζσ κατά τθν επεξεργαςία των τρόπων διαχείριςθσ και προςταςίασ. 3. Οι δθμιουργοί που ζχουν ανακζςει τθ διαχείριςθ ι προςταςία των δικαιωμάτων τουσ ςε οργανιςμό ςυλλογικισ διαχείριςθσ ι πορςταςίασ και τα ςωματεία που τουσ εκπροςωποφν ζχουν το δικαίωμα να τθροφνται ενιμεροι για όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ του οργανιςμοφ. 4. Οι δθμιουργοί που ζχουν ανακζςει ςε οργανιςμό ςυλλογικισ διαχείριςθσ ι προςταςίασ τθ διαχείριςθ ι τθν προςταςία του ςυνόλου των ζργων τουσ οφείλουν να ενθμερϊνουν γραπτϊσ τον οργανιςμό για τα ζργα που ζχουν δθμοςιεφςει με όποιον τρόπο και να τουσ ενθμερϊνουν για τα νζα ζργα τουσ που δθμοςιεφονται μετά τθν ανάκεςθ τθσ διαχείριςθσ ςτον οργανιςμό. 5. Θ διανομι ςτουσ δθμιουργοφσ γίνεται το βραδφτερο κάκε χρόνο και κατ' αναλογία, όςο αυτό είναι


δυνατόν, προσ τθν πραγματικι χρθςιμοποίθςθ των ζργων τουσ, βάςει κανονιςμοφ διανομισ, ο οποίοσ καταρτίηεται από τουσ οργανιςμοφσ ςυλλογικισ διαχείριςθσ. 6. Οι οργανιςμοί ςυλλογικισ διαχείριςθσ οφείλουν να κακορίηουν κατά τρόπο γενικό για όλουσ τουσ δθμιουργοφσ οριςμζνθσ κατθγορίασ και για κάκε τρόπο εκμετάλλευςθσ, το ποςοςτό επί των ειςπράξεων των οργανιςμϊν που κα παρακαρατείται από αυτοφσ για τθν κάλυψθ των εξόδων διαχείριςθσ. Το ποςοςτό αυτό γνωςτοποιείται ςτουσ δθμιουργοφσ πριν από τθ μεταβίβαςθ των εξουςιϊν ι τθν παροχι τθσ ςχετικισ πλθρεξουςιότθτασ και δεν μπορεί να αυξθκεί χωρίσ τθ ςυναίνεςθ των δθμιουργϊν παρά φςτερα από ειδοποίθςθ ενόσ χρόνου. 7. Εφόςον υπάρχει ςπουδαίοσ λόγοσ κάκε δθμιουργόσ και ο οργανιςμόσ ςυλλογικισ διαχείριςθσ ι προςταςίασ μποροφν να καταγγείλουν τθν ανάκεςθ τθσ διαχείριςθσ και τθσ προςταςίασ των εξουςιϊν που απορρζουν από το περιουςιακό δικαίωμα. Θ καταγγελία ενεργεί ςτο τζλοσ του θμερολογιακοφ ζτουσ κατά το οποίο ζγινε, εφόςον από τθν καταγγελία μζχρι το τζλοσ του ζτουσ μεςολαβεί διάςτθμα τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν, άλλωσ ςτο τζλοσ του επόμενου θμερολογιακοφ ζτουσ. «8. Το δικαίωμα του δθμιουργοφ να παρζχει άδεια ι να αρνείται τθν παροχι αδείασ ςε επιχείρθςθ εκμετάλλευςθσ καλωδιακοφ δικτφου για τθν αναμετάδοςθ εκπομπισ μζςω καλωδίου αςκείται μόνο μζςω οργανιςμϊν ςυλλογικισ διαχείριςθσ, εφαρμοηόμενθσ κατά τα λοιπά τισ διατάξεισ του άρκρου 54 παρ. 2 του νόμου αυτοφ. Οταν ο δθμιουργόσ δεν ζχει ανακζςει τθ διαχείριςθ του δικαιϊματοσ καλωδιακισ αναμετάδοςθσ ςε οργανιςμό ςυλλογικισ διαχείριςθσ, ο οργανιςμόσ ςυλλογικισ διαχείριςθσ που ζχει αναλάβει με ζγκριςθ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ τθ διαχείριςθ των δικαιωμάτων τθσ αυτισ κατθγορίασ μπορεί να διαχειρίηεται το δικαίωμα καλωδιακισ αναμετάδοςθσ. Οταν υπάρχουν περιςςότεροι από ζνασ οργανιςμοί ςυλλογικισ διαχείριςθσ για τα δικαιϊματα τθσ αυτισ κατθγορίασ, ο δθμιουργόσ είναι ελεφκεροσ να επιλζξει μεταξφ τουσ τον οργανιςμό ςυλλογικισ διαχείριςθσ τον οποίο εξουςιοδοτεί να διαχειρίηεται το δικαίωμα καλωδιακισ αναμετάδοςθσ. Ο δθμιουργόσ που αναφζρεται ςτθν παροφςα παράγραφο ζχει τα ίδια δικαιϊματα και τισ ίδιεσ υποχρεϊςεισ με τουσ δικαιοφχουσ που ζχουν ανακζςει τθ διαχείριςθ ςτον οργανιςμό και μπορεί να αξιϊςει τα δικαιϊματα αυτά μζςα ςε διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν από τθν θμερομθνία τθσ καλωδιακισ αναμετάδοςθσ του ζργου. «9. Οι διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου δεν εφαρμόηονται ςτα δικαιϊματα που αςκοφνται από ραδιοτθλεοπτικό οργανιςμό, όςον αφορά τισ δικζσ του μεταδόςεισ, ανεξάρτθτα από το αν τα ςχετικά δικαιϊματα είναι δικά του ι του ζχουν μεταβιβαςτεί από άλλουσ δθμιουργοφσ ι άλλουσ δικαιοφχουσ».

Αρκρο: 58 Θμ/νία: 04.03.1993 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: Ο΢ΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙ΢ΙΣΘΣ Τίτλοσ Αρκρου Εφαρμογι ςτα ςυγγενικά δικαιϊματα Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Οργανιςμοί διαχείριςθσ, Συγγενικά δικαιϊματα Κείμενο Αρκρου Οι διατάξεισ των άρκρων 54 ζωσ 57 του παρόντοσ νόμου εφαρμόηονται αναλόγωσ ςτθ διαχείρθςθ και τθν προςταςία των ςυγγενικϊν δικαιωμάτων που ρυκμίηονται από το προθγοφμενο κεφάλαιο του παρόντοσ νόμου.

Αρκρο: 59 Θμ/νία: 04.03.1993


Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: Ρ΢ΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Τίτλοσ Αρκρου Επιβολι και τιρθςθ προδιαγραφϊν Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Ρροδιαγραφζσ, Αναπαραγωγι Κείμενο Αρκρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΜΕΤ΢Α Ρ΢ΟΛΘΨΘΣ ΤΘΣ Ρ΢ΟΣΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Με προεδρικά διατάγματα, εκδιδόμενα φςτερα από πρόταςθ του Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ, μπορεί να κακοριςτοφν προδιαγραφζσ για τισ ςυςκευζσ ι άλλο υλικό αναπαραγωγισ ζργων ζτςι ϊςτε να εμποδίηεται ι να περιορίηεται θ χρθςιμοποίθςθ των ςυςκευϊν ι του άλλου υλικοφ για πράξεισ που προςβάλλουν τθν κανονικι εκμετάλλευςθ τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ι των ςυγγενικϊν δικαιωμάτων.

Αρκρο: 60 Θμ/νία: 04.03.1993 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: Ρ΢ΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Τίτλοσ Αρκρου Επιβολι χριςθσ ςυςτθμάτων ελζγχου Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Συςτιματα ελζγχου Κείμενο Αρκρου Με προεδρικά διατάγματα, εκδιδόμενα φςτερα από πρόταςθ του Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ, μπορεί να επιβλθκεί θ χριςθ ςυςκευϊν ι ςυςτθμάτων που επιτρζπουν τον προςδιοριςμό των αναπαραγομζνων ι χρθςιμοποιοφμενων ζργων και τθν ζκταςθ ι τθ ςυχνότθτα τθσ αναπαραγωγισ ι τθσ χριςθσ, εφόςον δεν βλάπτονται αδικαιολογιτωσ τα νόμιμα ςυμφζροντα των χρθςτϊν.

Αρκρο: 61 Θμ/νία: 04.03.1993 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: Ρ΢ΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Τίτλοσ Αρκρου Ενδειξθ ελζγχου Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Ελεγχοσ Κείμενο Αρκρου Με προεδρικά διατάγματα, εκδιδόμενα φςτερα από πρόταςθ του Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ, μπορεί να προβλεφκεί ότι θ κυκλοφορία υλικϊν φορζων ιχου ι εικόνασ ι ιχου και εικόνασ επιτρζπεται μόνο εφόςον


φζρουν επικολλθμζνο ςτο περικάλυμμα ι ςε άλλο εμφανζσ ςθμείο ειδικό επίςθμα ι ταινία ελζγχου ι άλλθ αναγνωριςτικι ζνδειξθ οποιουδιποτε τφπου που παρζχεται από τον κατά περίπτωςθ αρμόδιο οργανιςμό ςυλλογικισ διαχείριςθσ και πιςτοποιεί ότι θ διάκεςθ ςτο εμπόριο ι θ κατ' άλλον τρόπο κυκλοφορία του υλικοφ φορζα δεν αποτελεί προςβολι του δικαιϊματοσ του δθμιουργοφ.

Αρκρο: 62 Θμ/νία: 04.03.1993 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: Ρ΢ΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Τίτλοσ Αρκρου Απαγόρευςθ αποκωδικοποίθςθσ Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Αποκωδικοποίθςθ Κείμενο Αρκρου Απαγορεφεται χωρίσ τθν άδεια του ραδιοτθλεοπτικοφ οργανιςμοφ που μεταδίδει, με θλεκτρομαγνθτικά κφματα ι με καλϊδια ι με άλλουσ τρόπουσ υλικοφσ αγωγοφσ ι με οποιονδιποτε άλλο τρόπο, παράλλθλα προσ τθν επιφάνεια τθσ γθσ ι μζςω δορυφόρου προγράμματα κωδικοποιθμζνα, θ διάκεςθ, θ χριςθ και θ κατοχι με ςκοπό χριςθσ ι διάκεςθσ ςυςκευϊν αποκωδικοποίθςθσ.

Αρκρο: 63 Θμ/νία: 26.01.2007 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: Ρ΢ΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Τίτλοσ Αρκρου Ραρεμπόδιςθ τθσ προςβολισ ι τθσ εξακολοφκθςισ τθσ Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Ραρεμπόδιςθ προςβολισ Σχόλια - Θ αναρίκμθςθ τθσ πρϊθν παρ. 4 ςε παρ. 3 κι θ αναδιατφπωςι τθσ ζγινε, μετά τθν κατάργθςθ τθσ αρχικισ παρ. 3, με τθν παρ. 2 του άρκρου 2 του ν. 3524/2007 (Αϋ 15/26.1.2007). Κείμενο Αρκρου 1. Σε κάκε περίπτωςθ όπου επίκειται θ τζλεςθ πράξθσ προςβολισ τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ όπωσ όταν, χωρίσ να υπάρχει θ απαιτοφμενθ άδεια του δθμιουργοφ, πρόκειται να γίνει δθμόςια εκτζλεςθ κεατρικοφ ι κινθματογραφικοφ ι μουςικοφ ζργου, θ κατά τόπον αρμόδια αςτυνομικι αρχι οφείλει να απαγορεφει τθν πράξθ αυτι φςτερα από αίτθςθ του δθμιουργοφ ι των δικαιοδόχων του. Θ ειςαγγελικι αρχι, εφόςον τθσ ηθτθκεί, οφείλει να δϊςει ςχετικι εντολι ςτθν αςτυνομικι αρχι. Το ίδιο ιςχφει και όταν θ δθμόςια εκτζλεςθ άρχιςε μεν με άδεια του δθμιουργοφ, αλλά θ καταβολι τθσ οφειλόμενθσ αμοιβισ κακυςτερεί περιςςότερο από δφο μζρεσ. 2. Ρροκειμζνου να χορθγθκεί θ κατά το νόμο απαιτοφμενθ αςτυνομικι άδεια για τθ χριςθ μουςικϊν οργάνων ι για τθν καταλλθλότθτα του χϊρου ι όποια άλλθ άδεια ςχετικι με χϊρο όπου πρόκεται να εκτελεςκοφν δθμόςια μουςικζσ ςυνκζςεισ ι άλλα ζργα των οποίων θ διαχείριςθ ζχει ανατεκεί ςε οργανιςμό ςυλλογικισ διαχείριςθσ, απαιτείται θ προςαγωγι ζγγραφθσ άδειασ δθμόςιασ εκτζλεςθσ


χορθγοφμενθσ από τον οργανιςμό ςυλλογικισ διαχείριςθσ τθσ εξουςίασ δθμόςιασ εκτζλεςθσ. *3. καταργικθκε με τθν παρ. 2 του άρκρου 2 του ν. 3524/2007 (Αϋ 15/26.1.2007)+. "3"(4).«Οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντοσ άρκρου εφαρμόηονται αναλόγωσ και ςτθν περίπτωςθ προςβολισ των δικαιοφχων ςυγγενικϊν δικαιωμάτων που προβλζπονται από τα άρκρα 46, 47 και 48 του παρόντοσ νόμου».

Αρκρο: 63Α Θμ/νία: 26.01.2007 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: Ρ΢ΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Τίτλοσ Αρκρου Απόδειξθ Κείμενο Αρκρου «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ Ζννομθ προςταςία 1. Πταν ζνασ διάδικοσ ζχει προςκομίςει ευλόγωσ διακζςιμα αποδεικτικά ςτοιχεία επαρκι προσ ςτιριξθ των ιςχυριςμϊν του περί προςβολισ ι επικείμενθσ προςβολισ δικαιωμάτων του παρόντοσ νόμου, ενϊ παράλλθλα επικαλείται αποδεικτικά ςτοιχεία που βρίςκονται υπό τον ζλεγχο του αντιδίκου, το δικαςτιριο φςτερα από αίτθςθ του διαδίκου, μπορεί να διατάξει τθν προςκόμιςθ των αποδεικτικϊν αυτϊν ςτοιχείων από τον αντίδικο. Αν ςυντρζχει προςβολι των δικαιωμάτων ςε εμπορικι κλίμακα, το δικαςτιριο μπορεί επίςθσ, φςτερα από αίτθςθ διαδίκου, να διατάξει τθ γνωςτοποίθςθ τραπεηικϊν, χρθματοοικονομικϊν ι εμπορικϊν εγγράφων που βρίςκονται υπό τον ζλεγχο του αντιδίκου. Θ φπαρξθ περιςςότερων αντιτφπων κεωρείται επαρκισ ζνδειξθ προςβολισ ςε εμπορικι κλίμακα. Σε κάκε περίπτωςθ το δικαςτιριο φροντίηει για τθ διαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ των εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν, (άρκρο 6 παράγραφοι 1 και 2 τθσ Οδθγίασ 2004/48). 2. Υςτερα από αιτιολογθμζνο αίτθμα του διαδίκου, ελεγχόμενο από το δικαςτιριο ωσ προσ τθν αναλογικότθτα του, που υποβάλλεται με τθν αγωγι ι και αυτοτελϊσ ςτο πλαίςιο δίκθσ για προςβολι δικαιωμάτων του παρόντοσ νόμου, ο πρόεδροσ επί πολυμελοφσ δικαςτθρίου ι ο δικαςτισ του μονομελοφσ δικαςτθρίου μπορεί και πριν από τθν οριςμζνθ δικάςιμο να διατάςςει τθν παροχι από τον αντίδικο πλθροφοριϊν για τθν προζλευςθ και για τα δίκτυα διανομισ των εμπορευμάτων ι παροχισ των υπθρεςιϊν, που προςβάλλουν δικαίωμα του παρόντοσ νόμου. Το ίδιο μπορεί να διατάςςεται και κατά οποιουδιποτε άλλου προςϊπου, το οποίο: (α) βρζκθκε να κατζχει τα παράνομα εμπορεφματα ςε εμπορικι κλίμακα, (β) βρζκθκε να χρθςιμοποιεί τισ παράνομεσ υπθρεςίεσ ςε εμπορικι κλίμακα, (γ) διαπιςτϊκθκε ότι παρείχε, ςε εμπορικι κλίμακα, υπθρεςίεσ χρθςιμοποιοφμενεσ για τθν προςβολι δικαιϊματοσ ι (δ) υποδείχκθκε από πρόςωπο των τριϊν προθγοφμενων εδαφίων ωσ εμπλεκόμενο ςτθν παραγωγι, καταςκευι ι διανομι των εμπορευμάτων ι ςτθν παροχι των υπθρεςιϊν. 3. Οι πλθροφορίεσ τθσ παραγράφου 2 περιλαμβάνουν, εφόςον ενδείκνυται: (α) τα ονοματεπϊνυμα και τισ διευκφνςεισ των παραγωγϊν, καταςκευαςτϊν, διανομζων, προμθκευτϊν και λοιπϊν προθγοφμενων κατόχων του προϊόντοσ ι τθσ υπθρεςίασ, κακϊσ και των παραλθπτϊν χονδρεμπόρων και των εμπόρων λιανικισ, (β) πλθροφορίεσ για τισ ποςότθτεσ που παριχκθςαν, καταςκευάςτθκαν, παραδόκθκαν, παραλιφκθκαν ι παραγγζλκθκαν, κακϊσ και για το τίμθμα που αφορά ςτα εν λόγω εμπορεφματα ι υπθρεςίεσ. 4. Οι παράγραφοι 2 και 3 εφαρμόηονται με τθν επιφφλαξθ άλλων διατάξεων, οι οποίεσ: (α) παρζχουν ςτον δικαιοφχο δικαιϊματα πλθρζςτερθσ ενθμζρωςθσ, (β) διζπουν τθ χριςθ, ςτο πλαίςιο αςτικισ ι ποινικισ διαδικαςίασ, των πλθροφοριϊν που γνωςτοποιοφνται βάςει των παραγράφων 2 και 3 του παρόντοσ άρκρου, (γ) διζπουν τθν ευκφνθ για καταχρθςτικι άςκθςθ του δικαιϊματοσ ενθμζρωςθσ ι (δ) παρζχουν τθ δυνατότθτα άρνθςθσ τθσ παροχισ πλθροφοριϊν που κα υποχρζωναν το κατά τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 πρόςωπο να παραδεχκεί τθ ςυμμετοχι του ιδίου ι των ςτενϊν ςυγγενϊν του ςτθν προςβολι δικαιωμάτων του παρόντοσ νόμου ι (ε) διζπουν τθν προςταςία τθσ εμπιςτευτικότθτασ των πθγϊν πλθροφοριϊν ι τθν επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων, (άρκρο 8 τθσ Οδθγίασ 2004/48). 5. Αν ο διάδικοσ κλθκεί και αδικαιολόγθτα δεν προςκομίςει τα αποδεικτικά ςτοιχεία κατά τθν παράγραφο 1,


οι αντίςτοιχοι προσ απόδειξθ ιςχυριςμοί του διαδίκου που ηιτθςε τθν προςκόμιςθ ι τθ γνωςτοποίθςθ των αποδεικτικϊν ςτοιχείων κεωροφνται ομολογθμζνοι. Πποιοσ αδικαιολόγθτα παραβεί διαταγι του δικαςτθρίου κατά τθν παράγραφο 2 καταδικάηεται εκτόσ από τα δικαςτικά ζξοδα και ςε χρθματικι ποινι φψουσ πενιντα χιλιάδων (50.000) ζωσ εκατό χιλιάδων (100.000) ευρϊ, που περιζρχεται ςτο δθμόςιο ταμείο".

Αρκρο: 63Β Θμ/νία: 26.01.2007 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: Ρ΢ΟΣΔΙΟ΢ΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑ΢ΙΣΘ ΕΞΟΔΩΝ Τίτλοσ Αρκρου "Δικαςτικά ζξοδα Σχόλια - Το παρόν άρκρο προςτζκθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 2 του ν. 3524/2007 (Αϋ 15/26.1.2007). Κείμενο Αρκρου Στισ υποκζςεισ του παρόντοσ νόμου τα εν γζνει δικαςτικά ζξοδα και τζλθ περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και κάκε άλλθ ςυναφι δαπάνθ, όπωσ τα ζξοδα των μαρτφρων, τισ αμοιβζσ των πλθρεξουςίων δικθγόρων, τισ αμοιβζσ των πραγματογνωμόνων και τεχνικϊν ςυμβοφλων των διαδίκων και τισ δαπάνεσ για τθν ανακάλυψθ των προςβολζων, ςτισ οποίεσ ευλόγωσ υποβλικθκε ο νικιςασ διάδικοσ. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 173 επ. του Κ.Ρολ.Δ.». (άρκρο 14 τθσ Οδθγίασ 2004/48).

Αρκρο: 64 Θμ/νία: 26.01.2007 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: Ρ΢ΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Τίτλοσ Αρκρου «Αςφαλιςτικά μζτρα και ςυντθρθτικι απόδειξθ Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Κατάςχεςθ Σχόλια - Το παρόν άρκρο τίκεται όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 4 του άρκρου 2 του ν. 3524/2007 (Αϋ 15/26.1.2007). Κείμενο Αρκρου 1. Εφόςον πικανολογείται προςβολι τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ι ςυγγενικοφ δικαιϊματοσ προβλεπομζνου ςτα άρκρα 46 ζωσ 48 και 51 ι του δικαιϊματοσ ειδικισ φφςθσ του καταςκευαςτι βάςθσ δεδομζνων, το Μονομελζσ Ρρωτοδικείο διατάςςει ωσ αςφαλιςτικό μζτρο τθ ςυντθρθτικι κατάςχεςθ των αντικειμζνων που κατζχονται από τον κακ' ου και αποτελοφν μζςο τζλεςθσ ι προϊόν ι απόδειξθ τθσ προςβολισ. Αντί για ςυντθρθτικι κατάςχεςθ, το δικαςτιριο μπορεί να διατάξει τθν αναλυτικι απογραφι των αντικειμζνων αυτϊν περιλαμβανομζνθσ και τθσ φωτογράφθςθσ τουσ. Στισ παραπάνω περιπτϊςεισ εφαρμόηεται υποχρεωτικϊσ το άρκρο 687 παρ. 1 Κ.ΡολΑ και χορθγείται υποχρεωτικϊσ προςωρινι διαταγι κατά το άρκρο 691 παρ. 2 Κ.Ρολ.Δ.. (άρκρο 7 τθσ Οδθγίασ 2004/48). 2. Το δικαςτιριο διατάςςει αςφαλιςτικά μζτρα ι ςυντθρθτικι απόδειξθ χωρίσ να είναι αναγκαίοσ ο ειδικόσ προςδιοριςμόσ των ζργων, που απειλοφνται με προςβολι ι προςβάλλονται. 3. Το δικαςτιριο μπορεί να λαμβάνει κατά του κακ' ου αςφαλιςτικά μζτρα, με ςκοπό να προλθφκεί κάκε


επικείμενθ προςβολι δικαιωμάτων του παρόντοσ νόμου ι να απαγορευκεί προςωρινά θ ςυνζχιςθ τθσ προςβολισ, εφόςον απαιτείται, με τθν απειλι καταβολισ χρθματικισ ποινισ κατ' άρκρο 947 Κ.Ρολ.Δ., για κάκε προςβολι ι ςυνζχιςθ των προςβολϊν των εν λόγω δικαιωμάτων. Για τθ διαπίςτωςθ τθσ παράβαςθσ του διαταχκζντοσ αςφαλιςτικοφ μζτρου ι τθσ ςυναφοφσ διατάξεωσ του άρκρου 691 παρ. 2 Κ.ΡολΑ εφαρμόηεται θ διαδικαςία των άρκρων 686 επ. Κ.Ρολ.Δ.. Το δικαςτιριο μπορεί να εξαρτιςει τθ ςυνζχιςθ τθσ εν λόγω προςβολισ από τθν παροχι εγγφθςθσ με ςκοπό να διαςφαλιςκεί θ αποηθμίωςθ του δικαιοφχου. Το δικαςτιριο μπορεί επίςθσ να διατάςςει τθ ςυντθρθτικι κατάςχεςθ ι τθ δικαςτικι μεςεγγφθςθ των εμπορευμάτων, για τα οποία υπάρχουν υπόνοιεσ ότι προςβάλλουν δικαιϊματα του παρόντοσ νόμου, προκειμζνου να εμποδιςκεί θ είςοδοσ ι θ κυκλοφορία τουσ ςτο εμπόριο. 4. Στισ περιπτϊςεισ προςβολϊν που διαπράττονται ςε εμπορικι κλίμακα το δικαςτιριο μπορεί να διατάςςει ωσ αςφαλιςτικό μζτρο τθ ςυντθρθτικι κατάςχεςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων του φερόμενου ωσ παραβάτθ, περιλαμβανομζνθσ τθσ δζςμευςθσ των τραπεηικϊν του λογαριαςμϊν. Ρροσ τοφτο, το δικαςτιριο μπορεί να διατάςςει οποιονδιποτε κατζχει τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ να προβεί ςτθ γνωςτοποίθςθ τραπεηικϊν, χρθματοοικονομικϊν ι εμπορικϊν εγγράφων ι να εξαςφαλίςει τθν προςικουςα πρόςβαςθ ςτισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ. 5. Θ απόφαςθ περί των αςφαλιςτικϊν μζτρων των παραγράφων 3 και 4 μπορεί να λαμβάνεται, εφόςον ενδείκνυται, χωρίσ να ακουςτεί θ άλλθ πλευρά κατ' άρκρο 687 παρ. 1 Κ.Ρολ.Δ., ιδίωσ όταν τυχόν κακυςτζρθςθ κα μποροφςε να προκαλζςει ανεπανόρκωτθ ηθμία ςτον αιτοφντα. Πταν ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ απόφαςθ ι θ διαταγι του δικαςτθρίου δεν κοινοποιείται κατά νόμο ςτον κακ' ου πριν ι κατά τθν εκτζλεςθ αυτισ, θ κοινοποίθςθ αυτισ ςτον κακ' ου γίνεται τθν πρϊτθ εργάςιμθ θμζρα μετά τθν εκτζλεςθ, διαφορετικά οι διαδικαςτικζσ πράξεισ που ςυνιςτοφν αυτι κακίςτανται άκυρεσ. 6. Στισ περιπτϊςεισ των παραγράφων 1, 3 και 4 το δικαςτιριο μπορεί να διατάςςει τα μζτρα με τον όρο να δοκεί από τον αιτοφντα εγγφθςθ, που κακορίηεται με τθν απόφαςθ του ι τθν προςωρινι διαταγι ι και χωρίσ εγγφθςθ και τάςςει υποχρεωτικϊσ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ αγωγισ για τθν κφρια υπόκεςθ κατά το άρκρο 693 παρ. 1 Κ.Ρολ.Δ., που δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ τριάντα θμζρεσ. Αν περάςει άπρακτθ θ προκεςμία αυτι αίρεται αυτοδικαίωσ το αςφαλιςτικό μζτρο. 7. Αν τα ανωτζρω αςφαλιςτικά μζτρα ανακλθκοφν εξαιτίασ οποιαςδιποτε πράξθσ ι παράλειψθσ του αιτοφντοσ ι αν διαπιςτωκεί εκ των υςτζρων ότι δεν υπιρξε προςβολι ι απειλι προςβολισ των δικαιωμάτων του παρόντοσ νόμου, το δικαςτιριο μπορεί να καταδικάςει τον αιτοφντα, εφόςον ενιργθςε καταχρθςτικά, φςτερα από αίτθςθ του κακ' ου, να καταβάλει ςτον κακ' ου προςικουςα αποηθμίωςθ για κάκε ηθμία που υπζςτθ εξαιτίασ των εν λόγω μζτρων» (άρκρα 7 και 9 τθσ Οδθγίασ 2004/48).

Αρκρο: 64Α Θμ/νία: 10.10.2002 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: Ρ΢ΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Τίτλοσ Αρκρου Αςφαλιςτικά μζτρα Λιμματα ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΘ ΙΔΙΟΚΤΘΣΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤ΢Α Σχόλια Το παρόν άρκρο προςτζκθκε με το άρκρο 81 παρ. 8 του ν. 3057/2002. Κείμενο Αρκρου Οι δικαιοφχοι μποροφν να ηθτιςουν τθ λιψθ αςφαλιςτικϊν μζτρων κατά των διαμεςολαβθτϊν, οι υπθρεςίεσ των οποίων χρθςιμοποιοφνται από τρίτο για τθν προςβολι του δικαιϊματοσ του δθμιουργοφ ι ςυγγενικοφ δικαιϊματοσ. Το ίδιο ιςχφει και για το δικαίωμα ειδικισ φφςθσ του καταςκευαςτι βάςθσ δεδομζνων. (άρκρο 8 παρ. 3 Οδθγίασ 2001/29)."

Αρκρο: 65


Θμ/νία: 26.01.2007 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: Ρ΢ΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Τίτλοσ Αρκρου Αςτικζσ κυρϊςεισ Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Αςτικζσ κυρϊςεισ Σχόλια - Θ παρ. 5 προςτζκθκε με τθν παρ. 1 άρκρου 3 Ν. 2435/1996 (ΦΕΚ Α' 189). - Θ παρ. 6 προςτζκθκε με τθν παρ. 8 άρκρου 7 Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ Α' 84).===================================- Θ παρ. 1 τίκεται όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 2 του ν. 3524/2007 (Αϋ 15/26.1.2007). Κείμενο Αρκρου «1. Σε κάκε περίπτωςθ προςβολισ ι επαπειλοφμενθσ προςβολισ τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ι του ςυγγενικοφ δικαιϊματοσ ο δθμιουργόσ ι ο δικαιοφχοσ του ςυγγενικοφ δικαιϊματοσ μπορεί να αξιϊςει κατά περίπτωςθ τθν αναγνϊριςθ του δικαιϊματοσ του, τθν άρςθ τθσ προςβολισ και τθν παράλειψθ τθσ ςτο μζλλον. Θ άρςθ τθσ προςβολισ μπορεί να περιλαμβάνει κατ' αίτθςθ του ενάγοντοσ ενδεικτικά: α) τθν απόςυρςθ από το εμπόριο των εμπορευμάτων που κρίκθκε ότι προςβάλλουν δικαίωμα του παρόντοσ νόμου και, εφόςον απαιτείται, των υλικϊν που κυρίωσ χρθςίμευςαν ςτθ δθμιουργία ι τθν καταςκευι των εν λόγω εμπορευμάτων, β) τθν οριςτικι απομάκρυνςθ αυτϊν από το εμπόριο ι γ) τθν καταςτροφι αυτϊν. Τα δικαιϊματα του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου αυτισ ζχουν οι δικαιοφχοι και κατά διαμεςολαβθτι, οι υπθρεςίεσ του οποίου χρθςιμοποιοφνται από τρίτον για τθν προςβολι δικαιωμάτων του παρόντοσ νόμου», (άρκρα 10 παρ.1 και 11 τθσ Οδθγίασ 2004/48). 2. Οποιοσ υπαιτίωσ προςζβαλε τθν πνευματικι ιδιοκτθςία ι τα ςυγγενικά δικαιϊματα άλλου υποχρεοφται ςε αποηθμίωςθ και ικανοποίθςθ τθσ θκικισ βλάβθσ. Θ αποηθμίωςθ δεν μπορεί να είναι κατϊτερθ από το διπλάςιο τθσ αμοιβισ που ςυνικωσ ι κατά νόμο καταβάλλεται για το είδοσ τθσ εκμετάλλευςθσ που ζκανε χωρίσ τθν άδεια ο υπόχρεοσ. 3. Αντί για αποηθμίωςθ και χωρίσ να απαιτείται υπαιτιότθτα του υποχρζου ο δθμιουργόσ ι ο δικαιοφχοσ του ςυγγενικοφ δικαιϊματοσ μπορεί να αξιϊςει είτε τθν καταβολι του ποςοφ κατά το οποίο ο υπόχρεοσ ζγινε πλουςιότεροσ από τθν εκμετάλλευςθ του ζργου ι του αντικειμζνου ςυγγενικοφ δικαιϊματοσ προβλεπομζνθσ ςτα άρκρα 46 ζωσ 48 και 51 του παρόντοσ νόμου χωρίσ άδεια του δθμιουργοφ ι του δικαιοφχου είτε τθν καταβολι του κζρδουσ που ο υπόχρεοσ αποκόμιςε από τθν εκμετάλλευςθ αυτι. 4. Το δικαςτιριο καταδικάηοντασ ςε παράλειψθ πράξθσ απειλεί για κάκε παράβαςθ χρθματικι ποινι τριακοςίων χιλιάδων ζωσ ενόσ εκατομμυρίου δραχμϊν υπζρ του δθμιουργοφ ι του δικαιοφχου ςυγγενικοφ δικαιϊματοσ προβλεπομζνου ςτα άρκρα 46 ζωσ 48 και 51 του παρόντοσ νόμου κακϊσ και προςωπικι κράτθςθ ζωσ ζνα ζτοσ. Το ίδιο ιςχφει και όταν θ καταδίκθ γίνεται κατά τθ διαδικαςία των αςφαλιςτικϊν μζτρων. Κατά τα λοιπά ιςχφει το άρκρο 947 του Κ.Ρολ.Δ.. "5. Οι αςτικζσ κυρϊςεισ του παρόντοσ άρκρου εφαρμόηονται αναλόγωσ και ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο οφειλζτθσ δεν κατζβαλε ςε οργανιςμό ςυλλογικισ διαχείριςθσ τθν αμοιβι που προβλζπεται από τθν παράγραφο 3 του άρκρου 18 του παρόντοσ νόμου". "6. Οι αςτικζσ κυρϊςεισ του παρόντοσ άρκρου εφαρμόηονται και ςτθν περίπτωςθ προςβολισ του δικαιϊματοσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ του δθμιουργοφ βάςθσ δεδομζνων. κακϊσ και του δικαιϊματοσ ειδικισ φφςθσ του καταςκευαςτι βάςθσ δεδομζνων".

Αρκρο: 65Α Θμ/νία: 26.01.2007 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: Ρ΢ΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΚΥ΢ΩΣΕΙΣΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ ΑΡΟΦΑΣΕΩΝ


Τίτλοσ Αρκρου «Διοικθτικζσ κυρϊςεισ Σχόλια - Το παρόν άρκρο προςτζκθκε με τθν παρ. 9 του άρκρου 2 του ν. 3524/2007 (Αϋ 15/26.1.2007). Κείμενο Αρκρου 1. Πποιοσ χωρίσ δικαίωμα και κατά παράβαςθ των διατάξεων του παρόντοσ νόμου αναπαράγει, πωλεί ι κατ' άλλον τρόπο διανζμει ςτο κοινό ι κατζχει με ςκοπό διανομισ πρόγραμμα θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, ανεξαρτιτωσ άλλων κυρϊςεων, υπόκειται ςε διοικθτικό πρόςτιμο ίςο με χίλια (1.000) ευρϊ για κάκε παράνομο αντίτυπο προγράμματοσ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. 2. Ρλανόδιοσ ι ςτάςιμοσ (εκτόσ καταςτιματοσ) που καταλαμβάνεται να διανζμει ςτο κοινό με πϊλθςθ ι με άλλουσ τρόπουσ ι να κατζχει με ςκοπό διανομισ υλικοφσ φορείσ ιχου, ςτουσ οποίουσ ζχει εγγραφεί ζργο που αποτελεί αντικείμενο πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, υπόκειται ςε διοικθτικό πρόςτιμο ίςο με το γινόμενο των τεμαχίων των παράνομων υλικϊν φορζων που αποτελοφν αντικείμενο τθσ προςβολισ επί είκοςι (20) ευρϊ ανά τεμάχιο υλικοφ φορζα ιχου κατά τθν ζκκεςθ κατάςχεςθσ που ςυντάςςεται κατά τθ ςφλλθψθ του δράςτθ. Το ελάχιςτο ποςό του διοικθτικοφ προςτίμου ορίηεται ςε χίλια (1.000) ευρϊ. 3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν και Ρολιτιςμοφ μπορεί να αυξομοιϊνονται τα προβλεπόμενα ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 ποςά υπολογιςμοφ και ελάχιςτου ορίου του διοικθτικοφ προςτίμου. 4. Αρμόδιεσ για τον ζλεγχο τθσ εφαρμογισ των διατάξεων του παρόντοσ νόμου και τθν επιβολι των προβλεπόμενων κυρϊςεων είναι θ Υπθρεςία Ειδικϊν Ελζγχων (ΥΡ.Ε.Ε.), οι Αςτυνομικζσ και Τελωνειακζσ Αρχζσ, οι οποίεσ μετά τθ διαπίςτωςθ τθσ παράβαςθσ, ενθμερϊνουν τουσ δικαιοφχουσ μζςω του Οργανιςμοφ Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ. 5. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν και Ρολιτιςμοφ, κακορίηονται θ διαδικαςία επιβολισ και είςπραξθσ του προςτίμου, οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ είςπραξθσ, κακϊσ και κάκε άλλθ λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι του παρόντοσ».

Αρκρο: 66 Θμ/νία: 26.01.2007 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΡΑ΢ΑΒΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΡΕ΢Ι ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΘΣ ΙΔΙΟΚΤΘΣΙΑΣ Τίτλοσ Αρκρου Ροινικζσ κυρϊςεισ Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Ροινικζσ κυρϊςεισ Σχόλια Θ παρ. 4 προςτζκθκε και οι παρ. 5, 6, 7 και 8 αναρικμικθκαν με τθν παρ. 1 άρκρου 3 Ν. 2435/1996 (ΦΕΚ Α' 189). Οι παρ. 9 και 10 προςτζκθκαν με τθν παρ. 9 άρκρου 7 Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ Α' 84). Θ παρ. 1 αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 81 παρ. 9 του ν. 3057/2002. Θ παρ. 2 αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 81 παρ. 10 του ν. 3057/2002. Το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 3 μζςα ςε " " προςτζκθκε με το άρκρο 81 παρ. 14 του ν. 3057/2002. Οι λζξεισ "διανζμει" και "διανομι" τθσ παρ. 5 αντικαταςτάκθκαν από το άρκρο 81 παρ. 13 περ. Β του ν. 3057/2002 (ΦΕΚ Α 239).- Το εντόσ " " εδάφιο ςτο τζλοσ τθσ παρ. 4 του παρόντοσ προςτζκθκε με τθν περ. α τθσ παρ. 33 του άρκρου 10 του ν. 3207/2003 (Αϋ 302/24.12.2003).===================================*** Οι εντόσ " " λζξεισ του βϋ εδαφίου τθσ παρ. 3 προςτζκθκε με το πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 6 του άρκρου 2 του ν. 3524/2007 (Αϋ 15/26.1.2007). - Οι παρ. 11, 12, 13 και 14 προςτζκθκαν με τθν παρ. 10 του άρκρου 2 του ν. 3524/2007 (Αϋ 15/26.1.2007).- Θ αναρίκμθςθ των πρϊθν παρ. 9, 10, 11, 12, 13 και 14 ςε παρ. 8, 9, 10, 11, 12 και 13 ζγινε, μετά τθν κατάργθςθ τθσ πρϊθν παρ. 8, με το δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 6 του άρκρου 2 του ν. 3524/2007 (Αϋ 15/26.1.2007).


Κείμενο Αρκρου "1. Τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ και χρθματικι ποινι 2.900 -15.000 ευρϊ όποιοσ χωρίσ δικαίωμα και κατά παράβαςθ των διατάξεων του παρόντοσ νόμου ι διατάξεων των κυρωμζνων με νόμο πολυμερϊν διεκνϊν ςυμβάςεων για τθν προςταςία τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ εγγράφει ζργα ι αντίτυπα, αναπαράγει αυτά άμεςα ι ζμμεςα, προςωρινά ι μόνιμα, με οποιαδιποτε μορφι, εν όλω ι εν μζρει, μεταφράηει, διαςκευάηει, προςαρμόηει ι μετατρζπει αυτά, προβαίνει ςε διανομι αυτϊν ςτο κοινό με πϊλθςθ ι με άλλουσ τρόπουσ ι κατζχει με ςκοπό διανομισ, εκμιςκϊνει, εκτελεί δθμόςια, μεταδίδει ραδιοτθλεοπτικά κατά οποιονδιποτε τρόπο, παρουςιάηει ςτο κοινό ζργα ι αντίτυπα με οποιονδιποτε τρόπο, ειςάγει αντίτυπα του ζργου που παριχκθςαν παράνομα ςτο εξωτερικό χωρίσ τθ ςυναίνεςθ του δθμιουργοφ και γενικά εκμεταλλεφεται ζργα, αντίγραφα ι αντίτυπα που είναι αντικείμενο πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ι προςβάλλει το θκικό δικαίωμα του πνευματικοφ δθμιουργοφ να αποφαςίηει για τθ δθμοςίευςθ του ζργου ςτο κοινό, κακϊσ και να παρουςιάηει αυτό αναλλοίωτο χωρίσ προςκικεσ ι περικοπζσ. (άρκρο 8 παρ.1 Οδθγίασ 2001/29)." "2. Με τθν ίδια ποινι τιμωρείται όποιοσ κατά παράβαςθ των διατάξεων του παρόντοσ νόμου ι διατάξεων των κυρωμζνων με νόμο διεκνϊν ςυμβάςεων για τθν προςταςία ςυγγενικϊν δικαιωμάτων προβαίνει ςτισ ακόλουκεσ πράξεισ: Α) Χωρίσ τθν άδεια των ερμθνευτϊν ι εκτελεςτϊν καλλιτεχνϊν: α) εγγράφει ςε υλικό φορζα τθν ερμθνεία ι εκτζλεςθ, β) αναπαράγει άμεςα ι ζμμεςα, προςωρινά ι μόνιμα με οποιοδιποτε μζςο και μορφι, εν όλω ι εν μζρει, τθν εγγραφι τθσ ερμθνείασ ι εκτζλεςισ τουσ ςε υλικό φορζα, γ) προβαίνει ςε διανομι ςτο κοινό του υλικοφ φορζα με τθν εγγραφι τθσ ερμθνείασ ι εκτζλεςθσ ι κατζχει με ςκοπό διανομισ, δ) εκμιςκϊνει τον υλικό φορζα με τθν εγγραφι τθσ ερμθνείασ ι εκτζλεςθσ, ε) μεταδίδει ραδιοτθλεοπτικά με οποιονδιποτε τρόπο τθ ηωντανι ερμθνεία ι εκτζλεςθ, εκτόσ αν θ μετάδοςθ αυτι αποτελεί αναμετάδοςθ νόμιμθσ μετάδοςθσ, ςτ) παρουςιάηει ςτο κοινό τθ ηωντανι ερμθνεία ι εκτζλεςθ που γίνεται με οποιονδιποτε τρόπο, εκτόσ από ραδιοτθλεοπτικι μετάδοςθ, η) διακζτει ςτο κοινό, ενςυρμάτωσ ι αςυρμάτωσ, κατά τρόπο ϊςτε οποιοςδιποτε να ζχει πρόςβαςθ, όπου και όταν επιλζγει ο ίδιοσ, ςτθν εγγραφι ςε υλικό φορζα τθσ ερμθνείασ ι τθσ εκτζλεςισ τουσ, Β) Χωρίσ τθν άδεια των παραγωγϊν φωνογραφθμάτων (παραγωγϊν υλικϊν φορζων ιχου) : α) αναπαράγει άμεςα ι ζμμεςα, προςωρινά ι μόνιμα με οποιοδιποτε μζςο και μορφι, εν όλω ι εν μζρει, τα φωνογραφιματά τουσ, β) προβαίνει ςε διανομι ςτο κοινό των ωσ άνω υλικϊν φορζων ι κατζχει με ςκοπό διανομισ, γ) εκμιςκϊνει τουσ ωσ άνω υλικοφσ φορείσ, δ) διακζτει ςτο κοινό, ενςυρμάτωσ ι αςυρμάτωσ, κατά τρόπο ϊςτε οποιοςδιποτε να ζχει πρόςβαςθ, όπου και όταν ο ίδιοσ επιλζγει, ςτα φωνογραφιματά τουσ, ε) ειςάγει τουσ ωσ άνω υλικοφσ φορείσ που παριχκθςαν ςτο εξωτερικό χωρίσ τθ ςυναίνεςι του. Γ) Χωρίσ τθν άδεια των παραγωγϊν οπτικοακουςτικϊν ζργων (παραγωγϊν υλικϊν φορζων εικόνασ ι ιχου και εικόνασ) : α) αναπαράγει άμεςα ι ζμμεςα, προςωρινά ι μόνιμα με οποιοδιποτε μζςο και μορφι, εν όλω ι εν μζρει, το πρωτότυπο και τα αντίτυπα των ταινιϊν τουσ, β) προβαίνει ςε διανομι ςτο κοινό των ωσ άνω υλικϊν φορζων ςυμπεριλαμβανομζνων και των αντιγράφων τουσ ι κατζχει με ςκοπό διανομισ, γ) εκμιςκϊνει τουσ ωσ άνω υλικοφσ φορείσ, δ) διακζτει ςτο κοινό, ενςυρμάτωσ ι αςυρμάτωσ, κατά τρόπο ϊςτε οποιοςδιποτε να ζχει πρόςβαςθ ςτο πρωτότυπο και τα αντίτυπα των ταινιϊν τουσ, όπου και όταν ο ίδιοσ επιλζγει, ε) ειςάγει τουσ ωσ άνω υλικοφσ φορείσ που παριχκθςαν ςτο εξωτερικό χωρίσ τθ ςυναίνεςι του, ςτ) μεταδίδει ραδιοτθλεοπτικά τουσ ωσ άνω υλικοφσ φορείσ με οποιονδιποτε τρόπο ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ δορυφορικισ μετάδοςθσ ι καλωδιακισ αναμετάδοςθσ, κακϊσ και τθσ παρουςίαςθσ ςτο κοινό. Δ) Χωρίσ τθν άδεια των ραδιοτθλεοπτικϊν οργανιςμϊν: α) αναμεταδίδει τισ εκπομπζσ τουσ με οποιονδιποτε τρόπο, β) παρουςιάηει ςτο κοινό τισ εκπομπζσ τουσ ςε χϊρουσ όπου θ είςοδοσ επιτρζπεται με ειςιτιριο, γ) εγγράφει τισ εκπομπζσ τουσ ςε υλικοφσ φορείσ ιχου ι εικόνασ ι ιχου και εικόνασ, είτε οι εκπομπζσ αυτζσ μεταδίδονται ενςυρμάτωσ είτε αςυρμάτωσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ καλωδιακισ ι δορυφορικισ μετάδοςθσ, δ) προβαίνει ςε άμεςθ ι ζμμεςθ, προςωρινι ι μόνιμθ αναπαραγωγι με οποιοδιποτε μζςο και μορφι, εν όλω ι εν μζρει, τθσ υλικισ ενςωμάτωςθσ των εκπομπϊν τουσ, ε) προβαίνει ςε διανομι ςτο κοινό των υλικϊν φορζων με τθν εγγραφι των εκπομπϊν τουσ, ςτ) εκμιςκϊνει τον υλικό φορζα με τθν εγγραφι των εκπομπϊν τουσ, η) διακζτει ςτο κοινό, ενςυρμάτωσ ι αςυρμάτωσ, κατά τρόπο ϊςτε οποιοςδιποτε να ζχει πρόςβαςθ, όπου και όταν ο ίδιοσ επιλζγει, ςτθν υλικι ενςωμάτωςθ των εκπομπϊν τουσ. (άρκρο 8 παρ. 1 Οδθγίασ 2001/29)." 3. Αν το όφελοσ που επιδιϊχκθκε ι θ ηθμία που απειλικθκε από τισ πράξεισ των παρ. 1 και 2 είναι ιδιαίτερα μεγάλα, επιβάλλεται φυλάκιςθ τουλάχιςτο δφο ετϊν και χρθματικι ποινι 2 ζωσ 10 εκατομμυρίων δραχμϊν. Αν ο υπαίτιοσ τελεί τισ παραπάνω πράξεισ κατ' επάγγελμα "ι ςε εμπορικι κλίμακα"*** ι αν οι περιςτάςεισ κάτω από τισ οποίεσ ζγινε θ πράξθ μαρτυροφν ότι ο υπαίτιοσ είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοσ για τθν προςταςία τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ι των ςυγγενικϊν δικαιωμάτων, επιβάλλεται κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν και


χρθματικι ποινι 5 ζωσ 20 εκατομμυρίων δραχμϊν, κακϊσ και αφαίρεςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ ςτα πλαίςια τθσ οποίασ εκτελζςκθκε θ πράξθ. *** (βλ. ςχόλια). Θεωρείται ότι θ πράξθ ζχει τελεςκεί κατ' επάγγελμα και όταν ο δράςτθσ ζχει καταδικαςκεί για αδικιματα του παρόντοσ άρκρου ι για παράβαςθ των διατάξεων περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ που ίςχυαν πριν απ' αυτό με αμετάκλθτθ απόφαςθ ςε ποινι ςτερθτικι τθσ ελευκερίασ. "Θ προςβολι τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και των ςυγγενικϊν δικαιωμάτων ςε μορφι κακουργιματοσ εκδικάηεται από το αρμόδιο Τριμελζσ Εφετείο Κακουργθμάτων." "4. Με τθν ποινι των παραγράφων 1, 2 και 3 τιμωρείται όποιοσ δεν κατζβαλε ςε οργανιςμό ςυλλογικισ διαχείριςθσ τθν αμοιβι που προβλζπεται ςτο άρκρο 18 παρ. 3 του παρόντοσ νόμου." "Με τθν ίδια ποινι τιμωρείται και ο οφειλζτθσ ο οποίοσ μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ του Μονομελοφσ Ρρωτοδικείου δεν υποβάλλει τθν υπεφκυνθ διλωςθ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 18 παρ. 6 του παρόντοσ νόμου." 5. Με τθν ποινι τθσ παρ. 1 τιμωρείται όποιοσ: α) χρθςιμοποιεί ι "διανζμει" ι κατζχει με ςκοπό "διανομισ" ςυςτιματα ι μζςα που ζχουν ωσ μοναδικό ςκοπό να διευκολφνουν τθ χωρίσ άδεια αφαίρεςθ ι εξουδετζρωςθ τεχνικοφ ςυςτιματοσ που προςτατεφει ζνα πρόγραμμα θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, β) καταςκευάηει ι ειςάγει ι χρθςιμοποιεί ι "διανζμει" ι κατζχει με ςκοπό "διανομισ" ςυςκευζσ ι άλλο υλικό αναπαραγωγισ ζργου που δεν ανταποκρίνονται ςτισ προδιαγραφζσ που κα ζχουν κακοριςτεί κατά το άρκρο 59 του παρόντοσ νόμου, γ) καταςκευάηει, ειςάγει ι χρθςιμοποιεί ι "διανζμει" ι κατζχει με ςκοπό "διανομισ" αντικείμενα ι ενεργεί πράξεισ που μποροφν να ματαιϊςουν το αποτζλεςμα των παραπάνω προδιαγραφϊν, δ) αναπαράγει ι χρθςιμοποιεί ζργα χωρίσ χρθςιμοποίθςθ των ςυςκευϊν ι χωρίσ εφαρμογι των ςυςτθμάτων που κα ζχουν κακοριςτεί κατά το άρκρο 60 του παρόντοσ νόμου, ε) "διανζμει" ι κατζχει με ςκοπό να "διανείμει" υλικοφσ φορείσ ιχου ι εικόνασ ι ιχου και εικόνασ χωρίσ το ειδικό επίςθμα ι τθν ταινία ελζγχου που κα ζχει προβλεφκεί κατά το άρκρο 61 του παρόντοσ νόμου. 6. Σε περίπτωςθ μετατροπισ τθσ ςτερθτικισ τθσ ελευκερίασ ποινισ το ποςό τθσ μετατροπισ ορίηεται ςτο δεκαπλάςιο των ορίων του ποςοφ τθσ μετατροπισ που προβλζπονται κάκε φορά ςτον Ροινικό Κϊδικα. 7. Αν ςυντρζχουν ελαφρυντικζσ περιςτάςεισ, θ χρθματικι ποινι δεν μπορεί να μειωκεί κάτω από το ιμιςυ του ελάχιςτου ορίου που προβλζπεται κατά περίπτωςθ ςτον παρόντα νόμο. *8. καταργικθκε με το δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 6 του άρκρου 2 του ν. 3524/2007 (Αϋ 15/26.1.2007)+. "8"("9). Οποιοσ χωρίσ δικαίωμα προβαίνει ςε προςωρινι ι διαρκι αναπαραγωγι τθσ βάςθσ δεδομζνων, ςε μετάφραςθ, προςαρμογι, διευκζτθςθ και οποιαδιποτε άλλθ μετατροπι τθσ βάςθσ δεδομζνων, ςε διανομι τθσ βάςθσ δεδομζνων ι αντιγράφων τθσ, ςε ανακοίνωςθ , επίδειξθ ι παρουςίαςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων ςτο κοινό, τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ και χρθματικι ποινι ενόσ (1) ζωσ πζντε (5) εκατομμυρίων δραχμϊν. "9"(10). Οποιοσ προβαίνει ςε εξαγωγι ι/και επαναχρθςιμοποίθςθ του ςυνόλου ι ουςιϊδουσ μζρουσ του περιεχομζνου τθσ βάςθσ δεδομζνων χωρίσ άδεια του καταςκευαςτι τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ και χρθματικι ποινι ενόσ (1) ζωσ πζντε (5) εκατομμυρίων δραχμϊν". "10"(«11). Πταν το αντικείμενο τθσ προςβολισ αφορά ςε προγράμματα θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, θ, κατά τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 65Α και υπό τουσ προβλεπόμενουσ όρουσ, ανεπιφφλακτθ καταβολι του διοικθτικοφ προςτίμου από τον δράςτθ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν άρςθ του αξιοποίνου όταν θ προςβολι αφορά ςε ποςότθτα μζχρι πενιντα (50) προγράμματα. "11"(12). Πταν το αντικείμενο τθσ προςβολισ αφορά ςε υλικοφσ φορείσ ιχου, ςτουσ οποίουσ ζχει εγγραφεί ζργο που αποτελεί αντικείμενο πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, θ, κατά τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 65Α και υπό τουσ προβλεπόμενουσ όρουσ, ανεπιφφλακτθ καταβολι του διοικθτικοφ προςτίμου από τον δράςτθ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν άρςθ του αξιοποίνου όταν θ προςβολι αφορά ςε ποςότθτα μζχρι πεντακόςιουσ (500) παράνομουσ υλικοφσ φορείσ ιχου. "12"(13). Θ καταβολι του προςτίμου, κακϊσ και θ άρςθ του αξιοποίνου δεν απαλλάςςουν τουσ δράςτεσ από τθν υποχρζωςθ καταβολισ των αναλογοφντων πνευματικϊν και ςυγγενικϊν δικαιωμάτων, αποηθμιϊςεων και λοιπϊν επιβαρφνςεων ςτουσ δικαιοφχουσ αυτϊν κατά τισ διατάξεισ των ςχετικϊν νόμων. "13"(14). Σε περίπτωςθ υποτροπισ εντόσ του αυτοφ οικονομικοφ ζτουσ το διοικθτικό πρόςτιμο που προβλζπεται ςτο άρκρο 65Α διπλαςιάηεται».

Αρκρο: 66Α Θμ/νία: 10.10.2002 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: Ρ΢ΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ


Τίτλοσ Αρκρου Τεχνολογικά μζτρα Λιμματα ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΘ ΙΔΙΟΚΤΘΣΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤ΢Α Σχόλια Το παρόν άρκρο προςτζκθκε με το άρκρο 81 παρ. 11 του ν. 3057/2002. Κείμενο Αρκρου 1. Ωσ "τεχνολογικά μζτρα" νοοφνται κάκε τεχνολογία, μθχανιςμόσ ι ςυςτατικό ςτοιχείο που, με το ςυνικθ τρόπο λειτουργίασ του, αποςκοπεί ςτο να εμποδίςει ι να περιορίςει πράξεισ, ςε ςχζςθ με ζργα ι άλλα προςτατευόμενα αντικείμενα, που δεν ζχουν επιτραπεί από τον δικαιοφχο πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ι ςυγγενικοφ δικαιϊματοσ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του δικαιϊματοσ ειδικισ φφςθσ του καταςκευαςτι βάςθσ δεδομζνων. Τα τεχνολογικά μζτρα κεωροφνται "αποτελεςματικά" όταν θ χριςθ του προςτατευόμενου ζργου ι άλλου προςτατευόμενου αντικειμζνου ελζγχεται από τουσ δικαιοφχουσ μζςω τθσ εφαρμογισ διαδικαςίασ ελζγχου τθσ πρόςβαςθσ ι προςταςίασ, όπωσ κρυπτογράφθςθ, διατάραξθ τθσ μετάδοςθσ ι άλλθ μετατροπι του ζργου ι άλλου προςτατευόμενου αντικειμζνου ι προςτατευτικοφ μθχανιςμοφ ελζγχου τθσ αντιγραφισ, ο οποίοσ επιτυγχάνει το ςτόχο τθσ προςταςίασ. (άρκρο 6 παρ. 3 Οδθγίασ 2001/29). 2. Απαγορεφεται, χωρίσ τθν άδεια του δικαιοφχου, θ εξουδετζρωςθ κάκε αποτελεςματικοφ τεχνολογικοφ μζτρου, τθν οποία πραγματοποιεί κάποιοσ εν γνϊςει του ι ζχοντασ βάςιμουσ λόγουσ που του επιτρζπουν να γνωρίηει ότι επιδιϊκει αυτόν το ςκοπό. (άρκρο 6 παρ. 1 Οδθγίασ 2001/29) 3. Απαγορεφεται, χωρίσ τθν άδεια του δικαιοφχου, θ καταςκευι, θ ειςαγωγι, θ διανομι, θ πϊλθςθ, θ εκμίςκωςθ, θ διαφιμιςθ για πϊλθςθ ι εκμίςκωςθ ι θ κατοχι για εμπορικοφσ ςκοποφσ, ςυςκευϊν, προϊόντων, ςυςτατικϊν ςτοιχείων ι θ παροχι υπθρεςιϊν που: α) αποτελοφν αντικείμενο προϊκθςθσ, διαφιμιςθσ ι εμπορίασ με ςκοπό τθν εξουδετζρωςθ τθσ προςταςίασ, ι β) πζρα από τθν εξουδετζρωςθ τθσ προςταςίασ ζχουν ςκοπό εμπορικό ι χριςθ περιοριςμζνθσ ςθμαςίασ ι γ) ζχουν πρωτίςτωσ ςχεδιαςκεί, παραχκεί, προςαρμοςκεί ι πραγματοποιθκεί για να επιτρζψουν ι να διευκολφνουν τθν εξουδετζρωςθ τθσ προςταςίασ, οποιωνδιποτε αποτελεςματικϊν τεχνολογικϊν μζτρων. (άρκρο 6 παρ. 2 Οδθγίασ 2001/29) 4. Θ άςκθςθ δραςτθριοτιτων κατά παράβαςθ των ανωτζρω διατάξεων τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ και χρθματικι ποινι 2.900 - 15.000 ευρϊ και ςυνεπάγεται τισ αςτικζσ κυρϊςεισ του άρκρου 65 του Ν. 2121/1993. Το Μονομελζσ Ρρωτοδικείο μπορεί να διατάξει αςφαλιςτικά μζτρα ςφμφωνα με τον Κ.Ρολ.Δ. εφαρμοηομζνθσ και τθσ ρφκμιςθσ του άρκρου 64 του Ν. 2121/1993, όπωσ ιςχφει. (άρκρο 6 παρ. 1 και 2 Οδθγίασ 2001/29) 5. Για τουσ περιοριςμοφσ (εξαιρζςεισ) που προβλζπονται ςτο τζταρτο κεφάλαιο του Ν. 2121/1993, όπωσ ιςχφει, και αφοροφν τθ φωτοτυπικι αναπαραγωγι για ιδιωτικι χριςθ (άρκρο 18), τθν αναπαραγωγι για διδαςκαλία (άρκρο 21), τθν αναπαραγωγι από βιβλιοκικεσ και αρχεία (άρκρο 22), τθν αναπαραγωγι για ςκοποφσ δικαςτικοφσ ι διοικθτικοφσ (άρκρο 24), κακϊσ και τθν αναπαραγωγι προσ όφελοσ προςϊπων με αναπθρίεσ (άρκρο 28 Α), θ ζννομθ προςταςία που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 2 του παρόντοσ άρκρου δεν κίγει τθν υποχρζωςθ των δικαιοφχων να παρζχουν ςτουσ επωφελοφμενουσ από τισ ανωτζρω εξαιρζςεισ τα μζςα, προκειμζνου αυτοί να επωφελθκοφν από τισ εν λόγω εξαιρζςεισ ςτον αναγκαίο βακμό, εφόςον ζχουν εκ του νόμου πρόςβαςθ ςτο προςτατευόμενο ζργο ι αντικείμενο. Εάν οι δικαιοφχοι δεν λάβουν εκοφςια μζτρα, ςτα οποία ςυμπεριλαμβάνονται και οι ςυμφωνίεσ μεταξφ δικαιοφχων και τρίτων που επωφελοφνται από τισ εξαιρζςεισ, τόςο οι δικαιοφχοι όςο και οι τρίτοι που επωφελοφνται από τισ παραπάνω εξαιρζςεισ ηθτοφν τθ ςυνδρομι ενόσ ι περιςςότερων μεςολαβθτϊν που επιλζγονται από πίνακα μεςολαβθτϊν τον οποίο καταρτίηει ο Οργανιςμόσ Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ. Οι μεςολαβθτζσ υποβάλλουν προτάςεισ προσ τα ενδιαφερόμενα μζρθ. Θεωρείται ότι όλα τα μζρθ αποδζχονται τθν πρόταςθ αυτι, εάν κανζνα από αυτά δεν προβάλλει αντίρρθςθ μζςα ςε προκεςμία ενόσ μθνόσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόταςθσ. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ θ διαφορά επιλφεται από το Εφετείο Ακθνϊν, το οποίο δικάηει ςε πρϊτο και τελευταίο βακμό. Οι ρυκμίςεισ αυτζσ δεν εφαρμόηονται ςε ζργα ι άλλα προςτατευόμενα αντικείμενα που διατίκενται ςτο κοινό βάςει όρων που ζχουν ςυμφωνθκεί ςυμβατικά, κατά τρόπο ϊςτε το κοινό να ζχει πρόςβαςθ ςε αυτά όπου και όταν κζλει. (άρκρο 6 παρ. 4 Οδθγίασ 2001/29)


Αρκρο: 66Β Θμ/νία: 10.10.2002 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: Ρ΢ΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Τίτλοσ Αρκρου Ρλθροφορίεσ για το κακεςτϊσ των δικαιωμάτων Λιμματα ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΘ ΙΔΙΟΚΤΘΣΙΑ, ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΡΛΘ΢ΟΦΟ΢ΙΕΣ Σχόλια Το παρόν άρκρο προςτζκθκε με το άρκρο 81 παρ. 11 του ν. 3057/2002. Κείμενο Αρκρου 1. Ωσ "πλθροφορία για το κακεςτϊσ των δικαιωμάτων" νοείται κάκε παρεχόμενθ από τον δικαιοφχο πλθροφορία, θ οποία επιτρζπει τθν αναγνϊριςθ του ζργου ι άλλου προςτατευόμενου αντικειμζνου με ςυγγενικό δικαίωμα ι με το δικαίωμα ειδικισ φφςθσ του καταςκευαςτι βάςθσ δεδομζνων, κακϊσ και τθν αναγνϊριςθ του δθμιουργοφ ι οποιουδιποτε άλλου δικαιοφχου. Νοοφνται επίςθσ οι πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ χριςθσ του ζργου ι άλλων προςτατευόμενων αντικειμζνων, κακϊσ και κάκε αρικμόσ ι κωδικόσ που αντιπροςωπεφει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. (άρκρο 7 παρ. 2 Οδθγίασ 2001/29) 2. Απαγορεφεται ςε κάκε πρόςωπο να προβαίνει εν γνϊςει του χωρίσ τθν άδεια του δικαιοφχου ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ ενζργειεσ: α) αφαίρεςθ ι αλλοίωςθ οποιαςδιποτε πλθροφορίασ με θλεκτρονικι μορφι ςχετικά με τθ διαχείριςθ των δικαιωμάτων, β) διανομι, ειςαγωγι προσ διανομι, ραδιοτθλεοπτικι μετάδοςθ, παρουςίαςθ ςτο κοινό ι διάκεςθ ςτο κοινό ζργων ι άλλων προςτατευόμενων αντικειμζνων με ςυγγενικό δικαίωμα ι με το δικαίωμα ειδικισ φφςθσ του καταςκευαςτι βάςθσ δεδομζνων, από τα οποία ζχουν αφαιρεκεί ι αλλοιωκεί άνευ αδείασ οι πλθροφορίεσ θλεκτρονικισ μορφισ ςχετικά με τθ διαχείριςθ των δικαιωμάτων, αν το πρόςωπο αυτό γνωρίηει ι ζχει βάςιμο λόγο να γνωρίηει ότι με τθν ενζργεια αυτι προτρζπει, επιτρζπει, διευκολφνει ι ςυγκαλφπτει προςβολι του δικαιϊματοσ του δθμιουργοφ ι των ςυγγενικϊν δικαιωμάτων ι του δικαιϊματοσ ειδικισ φφςθσ του καταςκευαςτι βάςθσ δεδομζνων. (άρκρο 7 παρ. 1 Οδθγίασ 2001/29) 3. Θ παράβαςθ των ανωτζρω διατάξεων τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ και χρθματικι ποινι 2.900 -15.000 ευρϊ και ςυνεπάγεται τισ αςτικζσ κυρϊςεισ του άρκρου 65 του Ν. 2121/1993, όπωσ ιςχφει. Το Μονομελζσ Ρρωτοδικείο μπορεί να διατάξει αςφαλιςτικά μζτρα ςφμφωνα με τον Κ.Ρολ.Δ., εφαρμοηομζνθσ και τθσ ρφκμιςθσ του άρκρου 64 του Ν. 2121/1993, όπωσ ιςχφει. (άρκρο 7 Οδθγίασ 2001/29).

Αρκρο: 66Γ Θμ/νία: 26.01.2007 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΚΥ΢ΩΣΕΙΣ-ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ ΑΡΟΦΑΣΕΩΝ Τίτλοσ Αρκρου "Δθμοςιότθτα αποφάςεων Σχόλια - Το παρόν άρκρο προςτζκθκε με τθν παρ. 7 του άρκρου 2 του ν. 3524/2007 (Αϋ 15/26.1.2007). Κείμενο Αρκρου Αποφάςεισ αςτικϊν ι ποινικϊν δικαςτθρίων που αφοροφν ςε δικαιϊματα του παρόντοσ νόμου μπορεί,


φςτερα από αίτθςθ του ενάγοντοσ και με δαπάνεσ του παραβάτθ, να διατάςςουν τα ενδεικνυόμενα μζτρα για τθ διάδοςθ των πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν απόφαςθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ανάρτθςθσ τθσ απόφαςθσ, κακϊσ και τθσ πλιρουσ ι μερικισ δθμοςίευςθσ τθσ ςτα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ ι ςτο διαδίκτυο".

Αρκρο: 66Δ Θμ/νία: 26.01.2007 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: Ο΢ΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙ΢ΙΣΘΣ Τίτλοσ Αρκρου "Κϊδικεσ δεοντολογίασ και ανταλλαγι πλθροφοριϊν Κείμενο Αρκρου 1. Οι ενδιαφερόμενεσ επιχειρθματικζσ ι επαγγελματικζσ ενϊςεισ, κακϊσ και οι οργανιςμοί ςυλλογικισ διαχείριςθσ ι προςταςίασ καταρτίηουν κϊδικεσ δεοντολογίασ με ςκοπό να ςυμβάλουν ςε εκνικό, κοινοτικό ι διεκνζσ επίπεδο ςτθν επιβολι των δικαιωμάτων του παρόντοσ νόμου, ςυνιςτϊντασ ειδικότερα τθ χριςθ κωδικοφ ςτουσ οπτικοφσ δίςκουσ για τον προςδιοριςμό τθσ προζλευςθσ τθσ καταςκευισ τουσ. Οι κϊδικεσ δεοντολογίασ και θ ενδεχόμενθ αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ τουσ διαβιβάηονται ςτθν Επιτροπι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 2. Εκνικόσ ανταποκριτισ για τα δικαιϊματα του παρόντοσ νόμου ορίηεται ο Οργανιςμόσ Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ».

Αρκρο: 67 Θμ/νία: 04.03.1993 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΘ ΙΔΙΟΚΤΘΣΙΑ Τίτλοσ Αρκρου Εφαρμοςτζο δίκαιο Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Εφαρμοςτζο δίκαιο Κείμενο Αρκρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Θ πνευματικι ιδιοκτθςία ςτα δθμοςιευμζνα ζργα διζπεται από το δίκαιο του κράτουσ όπου το ζργο ζγινε για πρϊτθ φορά νομίμωσ προςιτό ςτο κοινό. Θ πνευματικι ιδιοκτθςία ςτα αδθμοςίευτα ζργα διζπεται από το δίκαιο τθσ ικαγζνειασ του δθμιουργοφ τουσ. 2. Τα ςυγγενικά δικαιϊματα διζπονται από το δίκαιο του κράτουσ όπου πραγματοποιικθκε θ ερμθνεία ι θ εκτζλεςθ ι όπου παριχκθςαν οι υλικοί φορείσ ιχου ι εικόνασ ι ιχου και εικόνασ ι από όπου ζγινε θ ραδιοτθλεοπτικι εκπομπι ι όπου ζγινε ι ζντυπθ ζκδοςθ. 3. Σε κάκε περίπτωςθ διζπεται από το κατά τισ παργράφουσ 1 και 2 του παρόντοσ άρκρου εφαρμοςτζο δίκαιο ο κακοριςμόσ του υποκειμζνου του δικαιϊματοσ, το αντικείμενό του, το περιεχόμενό του, θ διάρκειά του και οι περιοριςμοί πλθν των τυχόν προβλεπομζνων από το δίκαιο αυτό μθ εκουςίων αδειϊν εκμετάλλευςθσ. Θ ζνδικθ προςταςία διζπεται από το δίκαιο τθσ χϊρασ όπου ηθτείται θ προςταςία. 4. Οι προθγοφμενεσ παράγραφοι εφαρμόηονται εφόςον δεν ορίηουν άλλωσ διεκνείσ ςυμβάςεισ κυρωμζνεσ από τθν Ελλάδα. Ρροκειμζνου για κράτθ που δεν ςυνδζονται με τθν Ελλάδα με διεκνείσ ςυμβάςεισ για τθν


προςταςία τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ι οριςμζνου αντικειμζνου τθσ ι οριςμζνου ςυγγενικοφ δικαιϊματοσ, οι προθγοφμενεσ παράγραφοι εφαρμόηονται εφόςον το κράτοσ του οποίου το δίκαιο πρζπει να εφαρμοςτεί παρζχει ανάλογθ προςταςία ςτθν πνευματικι ιδιοκτθςία ςε ζργα που ζγιναν ςτθν Ελλάδα για πρϊτθ φορά προςιτά ςτο κοινό ι ςε ςυγγενικά δικαιϊματα που απορρζουν από πράξεισ που πραγματοποιικθκαν ςτθν Ελλάδα.

Αρκρο: 68 Θμ/νία: 04.03.1993 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΘ ΙΔΙΟΚΤΘΣΙΑ Τίτλοσ Αρκρου Μθ αναδρομικότθτα του νόμου Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Αναδρομικότθτα Κείμενο Αρκρου 1. Εργα των οποίων ζχει λιξει θ διάρκεια τθσ προςταςίασ κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου παραμζνουν εκτόσ προςταςίασ τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. 2. Θ προςταςία που προβλζπεται από τα άρκρα 2 παράγραφοσ 3 και 40 ζωσ 53 παρζχεται από τθν ζναρξθ τθσ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου ςε προγράμματα θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν που δθμιουργικθκαν ι ςε ςυγγενικά δικαιϊματα από πράξεισ που ζγιναν ςτο παρελκόν. 3. Συμβάςεισ που ζχουν καταρτιςκεί πριν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου διζπονται από το προγενζςτερο δίκαιο για ζνα χρόνο από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου.

Αρκρο: 68Α Θμ/νία: 24.12.1997 Θμ/νία Ιςχφοσ: 24.12.1997 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΘ ΙΔΙΟΚΤΘΣΙΑ Τίτλοσ Αρκρου Διαχρονικό Δίκαιο. Σχόλια Το παρόν άρκρο προςτζκθκε με τθν παρ. 11 του άρκρου 8 του Ν. 2557/1997. Κείμενο Αρκρου "1. Θ διάρκεια προςταςίασ που προβλζπεται ςτα άρκρα 29, 30, 31 και 52 του νόμου αυτοφ εφαρμόηεται ςε όλα τα ζργα και αντικείμενα προςταςίασ με ςυγγενικά δικαιϊματα, τα οποία προςτατεφονταν ςε ζνα τουλάχιςτον Κράτοσ - Μζλοσ τθν 1.7.1995 κατ' εφαρμογι εκνικϊν νομοκεςιϊν για τθν πνευματικι ιδιοκτθςία και τα ςυγγενικά δικαιϊματα. Οι τρίτοι οι οποίοι ανζλαβαν τθν εκμετάλλευςθ ζργων ι αντικειμζνων ςυγγενικϊν δικαιωμάτων, που είχαν γίνει κοινό κτιμα πριν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου μποροφν να ςυνεχίςουν τθν εκμετάλλευςθ αυτι με τουσ ίδιουσ τρόπουσ, με τα ίδια μζςα και ςτθν ίδια ζκταςθ μζχρι 1.1.1999. 2. Οι ςυμφωνίεσ που αφοροφν τθν εκμετάλλευςθ ζργων και άλλων αντικειμζνων προςταςίασ, οι οποίεσ ίςχυαν πριν από τθν 1.1.1995, υπάγονται από 1.1.2000 ςτισ διατάξεισ του άρκρου 35 παρ. 3 του νόμου αυτοφ, εφόςον λιγουν μετά τθν θμερομθνία αυτι. Εφόςον μια διεκνισ ςυμφωνία ςυμπαραγωγισ που είχε ςυναφκεί πριν από τθν 1.1.1995 μεταξφ ςυμπαραγωγοφ από ζνα Κράτοσ - Μζλοσ και ενόσ ι περιςςότερων


ςυμπαραγωγϊν από άλλα Κράτθ - Μζλθ ι τρίτεσ χϊρεσ, προβλζπει ρθτά ςφςτθμα κατανομισ ςε γεωγραφικζσ περιοχζσ των δικαιωμάτων εκμετάλλευςθσ μεταξφ των ςυμπαραγωγϊν για όλουσ τουσ τρόπουσ παρουςίαςθσ ςτο κοινό, χωρίσ διάκριςθ τθσ ρφκμιςθσ που ιςχφει για τθν παρουςίαςθ ςτο κοινό μζςω δορυφόρου από τισ διατάξεισ που εφαρμόηονται ςτουσ άλλουσ τρόπουσ παρουςίαςθσ, και εφόςον θ παρουςίαςθ ςτο κοινό μζςω δορυφόρου κα ζκιγε τθν αποκλειςτικότθτα, και ιδίωσ τθ γλωςςικι αποκλειςτικότθτα, ενόσ των ςυμπαραγωγϊν ι των εκδοχζων του ςε ςυγκεκριμζνο ζδαφοσ, για τθν παροχι άδειασ παρουςίαςθσ ςτο κοινό μζςω δορυφόρου από ζναν ςυμπαραγωγό ι τουσ εκδοχείσ του απαιτείται θ ςυναίνεςθ του δικαιοφχου τθσ εν λόγω αποκλειςτικότθτασ είτε πρόκειται για ςυμπαραγωγό είτε για εκδοχζα."

Αρκρο: 69 Θμ/νία: 15.03.2000 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.09.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: Ο΢ΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΘΣ ΙΔΙΟΚΤΘΣΙΑΣ Τίτλοσ Αρκρου Σφςταςθ Οργανιςμοφ Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Ο.Ρ.Ι. Σχόλια Βλζπε ΡΔ 311/1994 (ΦΕΚ Α' 165) ςχετικά με το Καταςτατικό του "Οργανιςμοφ Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ", ο οποίοσ ιδρφκθκε με το παρόν άρκρο. Το εντόσ " " εδάφιο ςτο τζλοσ τθσ παρ. 2 προςτζκθκε με τθν παρ. 14 άρκρου 8 Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ Α' 271). Οι παρ. 4 και 5 προςτζκθκαν με τθν παρ. 13 άρκρου 8 Ν. 2557/1997. Το εντόσ " " πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 2 τίκεται όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 13 άρκρου 7 Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ Α' 84). Κείμενο Αρκρου 1. Ιδρφεται νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου με ζδρα τθν Ακινα και επωνυμία "Οργανιςμόσ Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ" (Ο.Ρ.Ι.) που εποπτεφεται από το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ, με ςκοπό τθν προςταςία των πνευματικϊν δθμιουργϊν και δικαιοφχων ςυγγενικϊν δικαιωμάτων, τθν εποπτεία των οργανιςμϊν ςυλλογικισ διαχείριςθσ, τθν εφαρμογι του παρόντοσ νόμου και των ςυναφϊν διεκνϊν ςυμβάςεων, τθ νομοπαραςκευαςτικι εργαςία ςε κζματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και ςυγγενικϊν δικαιωμάτων και γενικά τθν εκπροςϊπθςθ τθσ Ελλάδασ ςε όλουσ τουσ αρμόδιουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ, κακϊσ και ςτα Οργανα τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ. Ο Ο.Ρ.Ι. μπορεί επίςθσ να διοργανϊνει κάκε είδουσ ςεμινάρια με ςκοπό τθν επιμόρφωςθ και ενθμζρωςθ των δικαςτϊν, δικθγόρων, διοικθτικϊν υπαλλιλων, δθμιουργϊν, δικαιοφχων ςυγγενικϊν δικαιωμάτων, φοιτθτϊν και ςπουδαςτϊν για κζματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και ςυγγενικϊν δικαιωμάτων. Ο Ο.Ρ.Ι. ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να ζχει ωσ ςκοπό τθ ςυλλογικι διαχείριςθ των δικαιωμάτων ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 54 ζωσ 58 του παρόντοσ νόμου. 2. "Ο Οργανιςμόσ Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ επιχορθγείται με ειςφορά φψουσ 1% επί των ετιςιων ακακάριςτων εςόδων εκάςτου οργανιςμοφ ςυλλογικισ διαχείριςθσ που καταβάλλεται το αργότερο μζχρι τθν 31θ Οκτωβρίου εκάςτου ζτουσ με βάςθ τον ιςολογιςμό του προθγοφμενου ζτουσ και ειςπράττεται ςφμφωνα με τον Κϊδικα Ειςπράξεων Δθμοςίων Εςόδων. Οι ετιςιοι ιςολογιςμοί των οργανιςμϊν ςυλλογικισ διαχείριςθσ κατατίκενται ςτον Οργανιςμό Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ και ςτο Υπουργείο Ρολιτιςμοφ. Τα παραπάνω ιςχφουν και για τουσ οργανιςμοφσ ςυλλογικισ προςταςίασ οι οποίοι υποχρεοφνται να ςυντάςςουν ετιςιο ιςολογιςμό ο οποίοσ κατατίκεται ςτον Οργανιςμό Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ και ςτο Υπουργείο Ρολιτιςμοφ. Ωσ ακακάριςτα ζςοδα λαμβάνονται τα ζςοδα, όπωσ αυτά ορίηονται από το Ενιαίο Λογιςτικό Σχζδιο". Επιχορθγείται επίςθσ από διεκνείσ οργανιςμοφσ, από Οργανα τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ, από δωρεζσ, κλθροδοτιματα και κάκε άλλθ επιχοριγθςθ από τρίτουσ όπωσ επίςθσ και από τα ζςοδα που προκφπτουν από παροχι υπθρεςιϊν. Ο Ο.Ρ.Ι. για τθν ζναρξθ λειτουργίασ του επιχορθγείται εφάπαξ με ειδικι χρθματοδότθςθ από τον κρατικό προχπολογιςμό του ΥΡ.ΡΟ. φψουσ είκοςι


εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμϊν. "Ο Οργανιςμόσ Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ μπορεί επίςθσ να επιχορθγείται από τισ πιςτϊςεισ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ ι από τα ζςοδα των αρικμολαχείων ΛΟΤΤΟ και Ρ΢Ο-ΤΟ". 3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταςθ των Υπουργϊν Ρολιτιςμοφ, Ρροεδρίασ τθσ Κυβζρνθςθσ και Οικονομικϊν κακορίηονται το αντικείμενο και οι ειδικότερεσ αρμοδιότθτεσ του Οργανιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςκοποφ του, ο τρόποσ και θ διαδικαςία αςκιςεωσ των αρμοδιοτιτων αυτϊν, τα τθσ διοίκθςθσ και ελζγχου διαχείριςθσ του Οργανιςμοφ, τα του προςωπικοφ και τθσ οργάνωςισ του, τα ποςά των αμοιβϊν για τθν παροχι υπθρεςιϊν που μπορεί εκάςτοτε να αναπροςαρμόηεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ και γενικά ο τρόποσ επιλογισ του αναγκαίου για τθ ςτελζχωςθ Οργανιςμοφ επιςτθμονικοφ, διοικθτικοφ και βοθκθτικοφ προςωπικοφ, θ μιςκοδοςία αυτοφ, κακϊσ και κάκε άλλθ ςχετικι λεπτομζρεια. "4. Ο Οργανιςμόσ Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ αποτελεί κοινωφελζσ νομικό πρόςωπο. Ο Οργανιςμόσ Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ δεν υπάγεται ςτο δθμόςιο τομζα οφτε ςτισ διατάξεισ του δθμόςιου λογιςτικοφ οφτε ςτισ διατάξεισ για τισ δθμόςιεσ προμικειεσ και τα δθμόςια ζργα και ςε άλλεσ ςυναφείσ διατάξεισ. Ο Οργανιςμόσ Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ λειτουργεί χάριν του δθμοςίου ςυμφζροντοσ κατά τουσ κανόνεσ τθσ ιδιωτικισ οικονομίασ και διζπεται από το ιδιωτικό δίκαιο". "5. Ο Οργανιςμόσ Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ απολαμβάνει όλων των διοικθτικϊν, οικονομικϊν και δικαςτικϊν ατελειϊν, κακϊσ και όλων των δικονομικϊν και ουςιαςτικϊν προνομίων του Δθμοςίου".

Αρκρο: 70 Θμ/νία: 04.03.1993 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: Ο΢ΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙ΢ΙΣΘΣ Τίτλοσ Αρκρου Οργανιςμοί ςυλλογικισ διαχείριςθσ που λειτουργοφν Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Συλλογικι διαχείριςθ Κείμενο Αρκρου 1. Οργανιςμοί ςυλλογικισ διαχείριςθσ που λειτουργοφν κατά τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου υποχρεοφνται, μζςα ςε δϊδεκα μινεσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, να υποβάλουν ςτο Υπουργείο Ρολιτιςμοφ τθν κατά το άρκρο αυτό διλωςθ ςυνοδευόμενθ από το ςχετικό Κανονιςμό και γενικά να προβοφν ςτισ αναγκαίεσ ενζργειεσ για τθν προςαρμογι ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου. 2. Σωματεία δθμιουργϊν που κατά τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου ζχουν διαχειριςτικι δραςτθριότθτα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 5 του ν. 4301/1929 και 43 του ν. 1597/1986 μποροφν να ςυνεχίςουν τθ δραςτθριότθτα αυτι για εικοςιτζςςερισ ακόμθ μινεσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου.

Αρκρο: 71 Θμ/νία: 26.01.2007 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΘ ΙΔΙΟΚΤΘΣΙΑ Τίτλοσ Αρκρου Εφαρμογι Κοινοτικϊν Οδθγιϊν


Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Κοινοτικζσ οδθγίεσ Σχόλια - Οι παρ. 3 και 4 προςτζκθκαν με το άρκρο 8 Ν. 2557/1997. - Θ παρ. 5 προςτζκθκε με τθν παρ. 12 άρκρου 7 Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ Α' 84). - Θ παρ. 6 προςτζκθκε με το άρκρο 81 παρ. 13 περ. Γ του ν. 3057/2002.===================================- Οι παρ. 7 και 8 προςτζκθκαν με τθν παρ. 8 του άρκρου 2 του ν. 3524/2007 (Αϋ 15/26.1.2007). Κείμενο Αρκρου 1. Τα άρκρα 2 παρ. 3 και 40 ζωσ 45 του παρόντοσ νόμου αποτελοφν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 91/250/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων τθσ 14θσ Μαίου 1991 για τθ νομικι προςταςία των προγραμμάτων θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν. 2. Τα άρκρα 3 παρ. 1, περίπτωςθ δ', 9, 34,46, 47, 48, 49, 52 και 53 αποτελοφν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 92/100/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων τθσ 19θσ Νοεμβρίου 1992 ςχετικά με το δικαίωμα εκμίςκωςθσ, το δικαίωμα δανειςμοφ και οριςμζνα δικαιϊματα ςυγγενικά προσ τθν πνευματικι ιδιοκτθςία ςτον τομζα των προϊόντων τθσ διανοίασ. «3. Τα άρκρα 35 παρ. 3 και 4, 57 παρ. 8 και 9, 52 θ και 68Α παρ. 2 του νόμου αυτοφ, αποτελοφν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 93/83/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου τθσ 27θσ Σεπτεμβρίου 1993 περί ςυντονιςμοφ οριςμζνων κανόνων όςον αφορά το δικαίωμα του δθμιουργοφ και τα ςυγγενικά δικαιϊματα που εφαρμόηονται ςτισ δορυφορικζσ ραδιοτθλεοπτικζσ μεταδόςεισ και τθν καλωδιακι αναμετάδοςθ. 4. Τα άρκρα 11, 29 παρ. 1, 30, 31, 51Α, 52 γ, δ, ε, ςτ και η , κακϊσ και 68Α παρ. 1 του νόμου αυτοφ αποτελοφν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 93/98/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου τθσ 29θσ Οκτωβρίου 1993 περί εναρμονίςεωσ τθσ διαρκείασ προςταςίασ του δικαιϊματοσ, κακϊσ και πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και οριςμζνων ςυγγενικϊν δικαιωμάτων». "5. Τα άρκρα 2α, 3 παρ. 3, 45Α, 64 τελευταίο εδάφιο, 65 παρ. 6, 65 παρ. 9 και 1Ο, 72 παρ. 8 του νόμου αυτοφ, κεςπίηονται ςε εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 96/9/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 11θσ Μαρτίου 1996 ςχετικά με τθ νομικι προςταςία των βάςεων δεδομζνων". "6. Τα άρκρα 3 παρ. 1, 28Α, 28Β και 28Γ, 46 παρ. 2, 47 παρ. 1 και 2, 48 παρ. 1, 52 ςτοιχείο δ', 64Α, 66 παρ. 1 και 2, 66Α και 66Β του νόμου αυτοφ αποτελοφν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 22ασ Μαίου 2001 για τθν εναρμόνιςθ οριςμζνων πτυχϊν του δικαιϊματοσ του δθμιουργοφ και των ςυγγενικϊν δικαιωμάτων ςτθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ." «7. Το άρκρο 5 αποτελεί εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2001/84/ ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Σεπτεμβρίου 2001 ςχετικά με το δικαίωμα παρακολοφκθςθσ υπζρ του δθμιουργοφ ενόσ πρωτοτφπου ζργου τζχνθσ. 8. Τα άρκρα 10 παρ. 3, 63Α, 63Β, 64, 65 παρ. 1, 66Γ και 66Δ αποτελοφν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2004/48 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 29θσ Απριλίου 2004 ςχετικά με τθν επιβολι των δικαιωμάτων διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ».

Αρκρο: 72 Θμ/νία: 26.01.2007 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΘ ΙΔΙΟΚΤΘΣΙΑ Τίτλοσ Αρκρου Κατάργθςθ διατάξεων και ρφκμιςθ άλλων κεμάτων Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Κατάργθςθ διατάξεων, Ιςχφσ, Συλλογικι διαχείριςθ Σχόλια - Θ παρ. 7 προςτζκθκε με το άρκρο 10 Ν. 2435/1993 (ΦΕΚ Α' 189). Θ παρ. 8 προςτζκθκε με τθν παρ. 6 άρκρου 7 Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ Α' 84).


Κείμενο Αρκρου 1. Από τθν ζναρξθ τθσ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου καταργείται κάκε διάταξθ που αντίκειται ςτο νόμο αυτόν ι αναφζρεται ςε κζματα που ρυκμίηονται με το νόμο αυτόν. Ειδικότερα καταργοφνται οι νόμοι ΓΥΡΓ/1909 και 2387/1920, το ν.δ. 12/15 Ιουνίου 1926, οι νόμοι 4186/1929, 4301/1929 και 4489/1930, το άρκρο 2 παρ. 1 του ν.δ. 619/1941, το ν.δ. 2179/1943, οι νόμοι 703/1943, 1136/1944 και 56/1944, το άρκρο 12 του ν. 3188/1955, το ν.δ. 4264/1962, το άρκρο 4 του ν. 1064/1980, τα άρκρα 5 και 10 ζωσ 22 του ν. 1075/1980, το άρκρο 19 του ν. 1348/1983 και τα άρκρα 3, 40, 43 και 46 του ν. 1597/1986. 2. Διατθρείται ςε ιςχφ ο ν. 988/1943. 3. Οι οργανιςμοί ςυλλογικισ διαχείριςθσ που προβλζπονται και λειτουργοφν ςφμφωνα με τα άρκρα 54 ζωσ 58 του παρόντοσ νόμου ζχουν το δικαίωμα να διοργανϊνουν ςυνζδρια, που αφοροφν κζματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και ςυγγενικϊν δικαιωμάτων και να ςυμμετζχουν ςε αυτά. Τα άρκρα 54 ζωσ 58 του παρόντοσ νόμου δεν περιορίηουν τθ ςφναψθ ςυμβάςεων αμοιβαιότθτασ μεταξφ των οργανιςμϊν ςυλλογικισ διαχείριςθσ τθσ θμεδαπισ και των αντίςτοιχων οργανιςμϊν ςυλλογικισ διαχείριςθσ τθσ αλλοδαπισ. 4. Μζχρι τθν 1θ Ιουλίου 1994 δεν εφαρμόηονται οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρκρου 49, όταν υλικόσ φορζασ ιχου χρθςιμοποιείται για παρουςίαςθ ςτο κοινό ςε καφενεία ι εςτιατόρια, που βρίςκονται ςε διμουσ ι κοινότθτεσ κάτω από 5.000 κατοίκουσ. 5. Το άρκρο 38 παράγραφοσ 4 εδάφιο α' του παρόντοσ νόμου εφαρμόηεται για τθ δθμοςίευςθ οποιαςδιποτε φωτογραφίασ. *"6. προςτεκείςα με το άρκρο 4 του ν. 2173/1993, με ιςχφ από 16.12.1993, καταργικθκε με τθν παρ. 2 του άρκρου 4 του ν. 3524/2007 (Αϋ 15/26.1.2007)+. "7. Το ςωματείο υπό τθν επωνυμία ΕΝΩΣΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΣΤΙΧΟΥ΢ΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Μ.Σ.Ε.) μπορεί να ςυνεχίςει να αςκεί τθ διαχειριςτικι δραςτθριότθτά του ωσ οργανιςμόσ ςυλλογικισ διαχείριςθσ μζχρι 31 Δεκεμβρίου 1999." "8. Οι ρυκμίςεισ που αφοροφν το δικαίωμα του δθμιουργοφ βάςθσ δεδομζνων, κακϊσ και το δικαίωμα ειδικισ φφςθσ του καταςκευαςτι βάςθσ δεδομζνων δεν κίγουν τισ διατάξεισ που διζπουν ιδίωσ το δικαίωμα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, τα ςυγγενικά δικαιϊματα ι άλλα δικαιϊματα ι υποχρεϊςεισ που υφίςτανται επί των δεδομζνων, των ζργων ι άλλων ςτοιχείων ενςωματωμζνων ςε βάςθ δεδομζνων, τα διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ, τα ςιματα, τα ςχζδια και υποδείγματα, τθν προςταςία των εκνικϊν κθςαυρϊν, πολιτιςτικϊν αγακϊν και αρχαίων ζργων, το δίκαιο του ανταγωνιςμοφ, το εμπορικό απόρρθτο, τθν αςφάλεια, τθν εμπιςτευτικότθτα, τθν προςταςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, το ςεβαςμό τθσ ιδιωτικισ ηωισ, κακϊσ και τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα θ το ενοχικό δίκαιο".

Αρκρο: 73 Θμ/νία: 04.03.1993 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Ροδοςφαιρικά ςωματεία Κείμενο Αρκρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ Τ΢ΙΤΟ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΗΘΤΘΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΢ΥΘΜΙΣΕΙΣ (Το άρκρο 75 του Ν. 1958/1991 αντικακίςταται).

Αρκρο: 74 Θμ/νία: 04.03.1993


Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: Ο΢ΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙ΢ΙΣΘΣ Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Δικθγόροι Κείμενο Αρκρου Δεν είναι αςυμβίβαςτεσ προσ το δικθγορικό λειτοφργθμα, και δεν ςυνεπάγονται ζκπτωςθ ι διαγραφι από τα μθτρϊα του οικείου Δικθγορικοφ Συλλόγου, οι ιδιότθτεσ του διευκφνοντοσ ςυμβοφλου, του γενικοφ διευκυντι, του διαχειριςτι, του προζδρου ι του αντιπροζδρου των οργανιςμϊν ςυλλογικισ διαχείριςθσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα.

Αρκρο: 75 Θμ/νία: 24.12.1997 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΘ ΚΛΘ΢ΟΝΟΜΙΑ (ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ) Τίτλοσ Αρκρου Ιδρυςθ Οργανιςμοφ Ρολιτιςτικισ Ρρωτεφουςασ τθσ Ευρϊπθσ - Θεςςαλονίκθ 1997 Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Οργανιςμόσ Ρολιτιςτικισ Ρρωτεφουςασ (Θεςςαλονίκθ) Σχόλια - Το εντόσ " " δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 προςτζκθκε από τθν παρ. 1 του 21ου άρκρου του ν. 2196/94 - Το εντόσ " " τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 προςτζκθκε από τθν παρ. 2 του 21ου άρκρου του ν. 2196/94. - Θ εντόσ " " παρ. 2 τίκεται όπωσ αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 3 του 21ου άρκ. του ν. 2196/94.- Τα εντόσ " " τελευταία εδάφια τθν παρ. 3 προςτζκθκαν από τθν παρ. 4 του 21ου άρκρου του ν. 2196/94.- Θ εντόσ " " παρ. 5 τίκεται όπωσ αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 5 του 21ου άρκρου του ν. 2196/94.- Θ εντόσ " " παρ. 6 τίκεται όπωσ αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 6 του 21ου άρκρου του ν. 2196/94.- Τα εντόσ " " τελευταία εδάφια τθσ παρ. 6 προςτζκθκαν από τθν παρ. 7 του 21ου άρκρου του ν. 2196/94.- Θ εντόσ " " παρ. 9 τίκεται όπωσ αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 8 του 21ου άρκρου του ν. 2196/94.- Οι εντόσ " " παρ. 10 και 11 προςτζκθκαν από τθν παρ. 9 του 21ου άρκρου του ν. 2196/94.- Θ παρ. 9 του παρόντοσ άρκρου αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 11 του άρκρου 9 του Ν. 2557/1997.============================** Σφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 44 του ν. 3316/2005 (Αϋ 42/22.2.2005), το νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου (Ν.Ρ.Ι.Δ.) με τθν επωνυμία «Οργανιςμόσ Ρολιτιςτικισ Ρρωτεφουςασ τθσ Ευρϊπθσ - Θεςςαλονίκθ 1997» (Ο.Ρ.Ρ.Ε.Θ. 1997), που ιδρφκθκε με το π α ρ ό ν άρκρο, ε ξ α κ ο λ ο υ κ ε ί να τελεί υπό εκκακάριςθ για το χρονικό διάςτθμα από 1.1.2004 ζωσ 30.6.2005, ενϊ ςφμφωνα με το άρκρο 17 του ν. 3483/2006 (Αϋ 169/7.8.2006), εξακολουκεί να τελεί υπό εκκακάριςθ για το χρονικό διάςτθμα από 1.1.2006 ζωσ 31.12.2007. (Βλ. για περιςςότερα ολόκλθρο το άρκρο 17). Κείμενο Αρκρου 1. Ιδρφεται** νομικό πρόςωπο** ιδιωτικοφ δικαίου (ν.π.ι.δ) με τθν επωνυμία "Οργανιςμόσ Ρολιτιςτικισ Ρρωτεφουςασ τθσ Ευρϊπθσ- Θεςςαλονίκθ 1997"** και με ζδρα τθ Θεςςαλονίκθ. "Ο Οργανιςμόσ μπορεί να αναφζρεται για λόγουσ ςυντομίασ Οργανιςμόσ "Θεςςαλονίκθ 97". Ο ιδρυόμενοσ Οργανιςμόσ ζχει τθ μορφι Ανϊνυμθσ Εταιρίασ και διζπεται από τισ διατάξεισ του κωδικοποιθμζνου νόμου 2190/1920 "Ρερί ανωνφμων εταιριϊν", όπωσ ιςχφει κάκε φορά, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά από τισ διατάξεισ αυτοφ του άρκρου και του διατάγματοσ τθσ παραγράφου 6 του ίδιου άρκρου. "Ο Οργανιςμόσ δεν υπάγεται ςτισ διατάξεισ ποφ ιςχφουν για το δθμόςιο τομζα και ιδίωσ εκείνεσ που αναφζρονται ςτισ προςλιψεισ προςωπικοφ οποιαςδιποτε φφςθσ, αμοιβζσ, υπθρεςιακι κατάςταςθ, ςτισ διατάξεισ που αφοροφν τισ προμικειεσ και εκτζλεςθ ζργων, κακϊσ και ςτθν τιρθςθ του δθμόςιου


λογιςτικοφ". "2. Το μετοχικό κεφάλαιο του Οργανιςμοφ διαιρείται ςε ονομαςτικζσ μετοχζσ ίςθσ αξίασ, που αντιςτοιχοφν ςε ιςάρικμεσ ψιφουσ. Οι μετοχζσ αυτζσ ανικουν ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο που εκπροςωπείται από των εποπτεφοντα Υπουργό. Το Ελλθνικό Δθμόςιο μπορεί να μεταβιβάηει ζωσ το 40% των μετοχϊν ςε Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) πρϊτου και δεφτερου βακμοφ του Νομοφ Θεςςαλονίκθσ κατά προτεραιότθτα και ακολοφκωσ ςε Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ των λοιπϊν περιοχϊν τθσ Μακεδονίασ". 3. Σκοπόσ του ιδρυόμενου Οργανιςμοφ που λειτουργεί χάριν του δθμόςιου ςυμφζροντοσ ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ ιδιωτικισ οικονομίασ, είναι θ προετοιμαςία τθσ πόλθσ τθσ Θεςςαλονίκθσ, που ζχει οριςτεί ωσ πολιτιςτικι πρωτεφουςα τθσ Ευρϊπθσ για το ζτοσ 1997, θ καταςκευι των αναγκαίων ζργων υποδομισ και θ οργάνωςθ των ςχετικϊν πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων. "Ο Οργανιςμόσ ςυνεχίηει τθ δραςτθριότθτά του και μετά τθ λιξθ των πολιτιςτικϊν και άλλων εκδθλϊςεων του 1997. Τα ζργα υποδομισ εντάςςονται ςε μακροπρόκεςμο προγραμματιςμό πολεοδομικισ ανάπλαςθσ και πολιτιςτικισ ανάπτυξθσ τθσ Θεςςαλονίκθσ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ". 4. Ο Οργανιςμό τελεί υπό τθν εποπτεία Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ ι Υπουργοφ, που ορίηεται με απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ. "5. Οργανα διοίκθςθσ του Οργανιςμοφ είναι το Διοικθτικό Συμβοφλιο, ο Ρρόεδροσ και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ορίηεται με απόφαςθ του Υπουργοφ, που εποπτεφει τον Οργανιςμό. Θ απόφαςθ αυτι δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο αποτελείται από: α. Τον εκάςτοτε διμαρχο τθσ Θεςςαλονίκθσ ωσ Ρρόεδρο. β. Τζςςερισ δθμοτικοφσ ςυμβοφλουσ που προτείνονται ανά δφο από τθν πλειοψθφία και τθ μείηονα μειοψθφία του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Θεςςαλονίκθσ. γ. Ενα διμαρχο από το μείηονα περιοχι τθσ Θεςςαλονίκθσ που προτείνεται από τουσ δθμάρχουσ του πολεοδομικοφ ςυγκροτιματοσ Θεςςαλονίκθσ οι οποίοι καλοφνται για το ςκοπό αυτόν από τθν Τοπικι Ενωςθ Διμων και Κοινοτιτων Θεςςαλονίκθσ. δ. Τρεισ αναγνωριςμζνεσ προςωπικότθτεσ από τον καλλιτεχνικό, πνευματικό και επιςτθμονικό χϊρο τθσ Θεςςαλονίκθσ. ε. Εναν εκπρόςωπο του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Θεςςαλονίκθσ. ςτ. Εναν εκπρόςωπο του Υπουργείου που εποπτεφει τον Οργανιςμό. η. Εναν εκπρόςωπο του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ. θ. Εναν εκπρόςωπο των παραγωγικϊν τάξεων και ζναν εκπρόςωπο των εργαηομζνων τθσ πόλθσ μζςω των κεςμικϊν οργάνων εκπροςϊπθςθσ τουσ. Σε περίπτωςθ που οι πιο πάνω φορείσ δεν αποςτείλουν τουσ εκπροςϊπουσ τουσ μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθ ςχετικι επιςτολι-πρόςκλθςθ του Υπουργοφ που εποπτεφει τον Οργανιςμό, το Διοικθτικό Συμβοφλιο βρίςκεται ςε νόμιμθ ςφνκεςθ με όςα μζλθ ζχουν ιδθ προτακεί ι επιλεγεί. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο μετά από πρόςκλθςθ του Ρροζδρου του ςυνζρχεται μζςα ςε μία (1) εβδομάδα από τον οριςμό του και εκλζγει το Διευκφνοντα Σφμβουλο του Οργανιςμοφ, ο οποίοσ ςυμμετζχει από τθσ εκλογισ του ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο με δικαίωμα ψιφου. Σε περίπτωςθ αδυναμίασ ι κωλφματοσ ι αποχισ του Ρροζδρου το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςυνεδριάηει μετά από πρόςκλθςθ του πρϊτου και κατόπιν των υπόλοιπων κατά ςειρά ςε αρικμοφσ ψιφων δθμοτικοφσ ςυμβοφλουσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Θεςςαλονίκθσ, μζλουσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Οργανιςμοφ. Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ πρζπει να είναι πτυχιοφχοσ ανϊτατθσ ςχολισ και να ζχει εμπειρία ςε οικονομικά, τεχνικά, εμπορικά κζματα. κακϊσ και ςτθν οργάνωςθ ι μελζτθ ι εκτζλεςθ μεγάλων ζργων ι ςτθ Διοίκθςθ μεγάλων Οργανιςμϊν του ιδιωτικοφ ι του δθμόςιου τομζα". "6. Με απόφαςθ του Νομάρχθ Θεςςαλονίκθσ, που εκδίδεται μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τθ δθμοςίευςθ του νόμου αυτοφ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, μετά από ειςιγθςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Οργανιςμοφ, καταρτίηεται το καταςτατικό του Οργανιςμοφ, με το οποίο κακορίηονται θ κθτεία των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, οι αρμοδιότθτεσ των οργάνων τθσ διοίκθςθσ και του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, ο τρόποσ και θ διαδικαςία αναπλιρωςθσ τουσ, θ νόμιμθ εκπροςϊπθςθ, ο τρόποσ λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Οργανιςμοφ, τα όργανα που γνωμοδοτοφν ι αποφαςίηουν ςε κζματα ζργων, προμθκειϊν, διαφθμίςεων. οργανϊςεων κ.λ.π. οι πόροι του, εκτόσ των αναγραφόμενων ςτθν παρ. 7 του ίδιου άρκρου, θ διάκεςθ των κακαρϊν κερδϊν, κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν οργάνωςθ και λειτουργία του. Το καταςτατικό του Οργανιςμοφ δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ".


"α. Για τον πιο αποτελεςματικό ςυντονιςμό των φορζων τθσ πόλθσ ςτο καταςτατικό του Οργανιςμοφ προβλζπεται επίςθσ θ ςφςταςθ ςυμβουλευτικοφ για το Διοικθτικό Συμβοφλιο οργάνου με τθν επωνυμία "Συντονιςτικό Συμβοφλιο Θεςςαλονίκθσ 97", ςτο οποίο ςυμμετζχουν εκτόσ από τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και οι εκπρόςωποι, πρόεδροι, ι διοικθτζσ φορζων τθσ μείηονοσ περιοχισ Θεςςαλονίκθσ, που να εκπροςωποφν με τον πιο αντιπροςωπευτικό τρόπο τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ, τα πνευματικά ιδρφματα, τον καλλιτεχνικό και πνευματικό κόςμο, τα οικονομικά, τεχνικά και επαγγελματικά επιμελθτιρια, τισ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ, τθν Εκκλθςία, κακϊσ και άλλοι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ ηωι τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Θεςςαλονίκθσ και τθσ Μακεδονίασ γενικότερα. Το Συντονιςτικό Συμβοφλιο χωρίηεται ςε πζντε τμιματα: Ανάπτυξθσ, Τουριςμοφ, Ρολιτιςμοφ, Ρολεοδομικισ και Αρχιτεκτονικισ Ραρζμβαςθσ και Νεολαίασ. Το Συντονιςτικό Συμβοφλιο ςυνζρχεται ςε ολομζλεια ι ςε τμιματα, φςτερα από απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Οργανιςμοφ και πρόςκλθςθ του Ρροζδρου ςτθν οποία αναγράφονται τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ και οι ειςθγθτζσ. β. Συνιςτά κζςθ Καλλιτεχνικοφ Διευκυντι ο οποίοσ εκλζγεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Ο Καλλιτεχνικόσ Διευκυντισ ειςθγείται ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο ςτισ ςυνεδριάςεισ του οποίου μετζχει χωρίσ ψιφο, το πρόγραμμα των εκδθλϊςεων, των δραςτθριοτιτων και των πρωτοβουλιϊν που ζχουν ςχζςθ με τα καλλιτεχνικά και πολιτιςτικά κζματα, τισ διεκνείσ καλλιτεχνικζσ ςυμμετοχζσ και αντιπροςωπεφςεισ, κακϊσ και το ςφνολο των δραςτθριοτιτων τθσ προετοιμαςίασ τθσ Θεςςαλονίκθσ ςτθν περίοδο 1994-1997". 7. Για τθν εκπλιρωςθ του ςκοποφ του ο Οργανιςμόσ χρθματοδοτείται κάκε ζτοσ από τον προχπολογιςμό δθμοςίων επενδφςεων. Μζςα ςε ζνα μινα από τθν ζκδοςθ του διατάγματοσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου κα καταβλθκεί από τον παραπάνω προχπολογιςμό το ποςόν των πεντακοςίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμϊν. 8. O ετιςιοσ ζλεγχοσ τθσ διαχείριςθσ των οικονομικϊν του Οργανιςμοφ ενεργείται ςφμφωνα με τα ιςχφοντα περί οικονομικοφ ελζγχου των ν.π.ι.δ. δθμόςιου ςυμφζροντοσ και των διατάξεων που ιςχφουν κάκε φορά για τισ Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ. «9. Ο Οργανιςμόσ Ρολιτιςτικισ Ρρωτεφουςασ τθσ Ευρϊπθσ-Θεςςαλονίκθ 1997 λφεται τθν 1θ Ιανουαρίου 1998 και τίκεται υπό εκκακάριςθ. Με κοινι απόφαςθ των εποπτευόντων και τυχόν άλλων ςυναρμοδίων Υπουργϊν ρυκμίηονται τα ςχετικά με τθ διοίκθςθ και λειτουργία του Οργανιςμοφ κατά τθν περίοδο και για τισ ανάγκεσ τθσ εκκακάριςθσ και κάκε άλλο ςυναφζσ ηιτθμα. Με κοινι απόφαςθ των ίδιων Υπουργϊν ρυκμίηονται τα ςχετικά με τθ διάκεςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και τθ διαδοχι του Οργανιςμοφ επί των κάκε είδουσ δικαιωμάτων και υποχρεϊςεϊν του, θ υποκατάςταςι του ςε κάκε είδουσ ςφμβαςθ που ζχει ςυνάψει και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια.» "10. Απαλλάςςονται από κάκε άμεςο ι ζμμεςο φόρο, τζλοσ, ειςφορά υπζρ του Δθμοςίου ι οποιουδιποτε τρίτου και από το τζλοσ χαρτόςθμου όλεσ οι πράξεισ του Οργανιςμοφ, ςτισ οποίεσ ςυμπεριλαμβάνονται και όλεσ οι αναγκαίεσ πράξεισ ίδρυςθσ του. 11. Στον τακτικό προχπολογιςμό του αρμόδιου για τον οργανιςμό υπουργείου εγγράφεται ςχετικόσ κωδικόσ για τθν απαιτοφμενθ χρθματοδότθςθ του εγκεκριμζνου προγράμματοσ ζργων και πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ρολιτιςτικισ Ρρωτεφουςασ 1997".

Αρκρο: 76 Θμ/νία: 04.03.1993 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Ρεριγραφι όρου κθςαυροφ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΘΣ ΜΟΥΣΙΚΘΣ Τίτλοσ Αρκρου Κφρωςθ Συμβάςεωσ Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Κφρωςθ Συμβάςεωσ Σχόλια Θ απαλλαγι από τον ΦΡΑ τθσ παρ. 5 του άρκρου 12Α τθσ Σφμβαςθσ καταργικθκε από το άρκρο 3 περ. 4 του ν. 2459/1997 από τθν 1.1.1997, όπωσ επίςθσ καταργικθκε θ απαλλαγι από τα τζλθ χαρτοςιμου από


τθν περ. 78 άρκρ. 4 του ανωτζρω νόμου. Κείμενο Αρκρου Κυροφται και αποκτά ιςχφ νόμου θ από 1 Φεβρουαρίου 1993 μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και των εδρευόντων αντιςτοίχωσ ςε Θεςςαλονίκθ και Ακινα ςωματείων με τισ επωνυμίεσ "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΘΣ ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ" και "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΘΣ ΜΟΥΣΙΚΘΣ" καταρτιςκείςα ςφμβαςθ "Σφςταςθ Κοινωφελοφσ Οργανιςμοφ", θ οποία ζχει ωσ ακολοφκωσ: Α΢ΙΘΜΟΣ - 10.836 ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ Ο΢ΓΑΝΙΣΜΟΥ Στθν Ακινα ςιμερα ςτισ μία (1) του μθνόσ Φεβρουαρίου του ζτουσ χίλια εννιακόςια ενενιντα τρία (1993) θμζρα Δευτζρα, ςτο εδϊ και επί τθσ οδοφ Καραγεϊργθ Σερβίασ αρ. 10 κείμενο Υπουργείο των Οικονομικϊν, ςτον 3ο όροφο, ςτο γραφείο του κ. Υφυπουργοφ, όπου αφοφ κλικθκα προςιλκα για τθν υπογραφι του παρόντοσ, ς' εμζνα τθ Συμβολαιογράφο Ακθνϊν ΣΤΥΛΙΑΝΘ ςφη. Σωτθρίου ΧΑΝΤΗΙΑ΢Α το γζνοσ Ραντελι ΛΕΛΘ, με ζδρα τθν Ακινα, οδόσ Ακαδθμίασ αρ. 84, εμφανίςτθκαν οι μθ από το Νόμο εξαιροφμενοι, αφενόσ οι: 1) ΜΙΧΑΘΛ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ του Εμμανουιλ και τθσ Ολυμπίασ Υφυπουργοφσ Οικονομικϊν, κάτοικοσ Κθφιςιάσ Αττικισ, οδόσ Κουντουριϊτου αρ. 17, κάτοχοσ του υπ' αρ. Γ-001422/21-9-61 δελτίου ταυτότθτοσ τθσ Δ.Χ. Θρακλείου Κριτθσ. 2. ΘΕΟΔΩ΢Α χιρα Ραφλου ΜΡΑΚΟΓΙΑΝΝΘ, το γζνοσ Κωνςταντίνου και Μαρίασ ΜΘΤΣΟΤΑΚΘ, Υπουργόσ Ρολιτιςμοφ, κάτοικοσ Ακθνϊν, οδόσ Αραβαντινοφ αρ. 1, κάτοχοσ του υπ' αρικμόν Ν-032302/18-2-1985 δελτίου ταυτότθτοσ του Γ' Α.Τ. Ακθνϊν, οι οποίοι ενεργοφν ςτο παρόν, ωσ νόμιμοι εκπρόςωποι και δια λογαριαςμό του ΕΛΛΘΝΙΚΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ και αφετζρου οι: 1) ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ ΒΕΛΛΙΔΟΥ του Ιωάννου και τθσ Αννθσ Εριφφλθσ, εκδότθσ εφθμερίδων, κάτοικοσ Θεςςαλονίκθσ, οδόσ Τςιμιςκι αρικμόσ 77, κάτοχοσ του υπ' αρικμόν Θ-282623/20-3-1962 δελτίου ταυτότθτοσ του Ρ.Α. Κθφιςιάσ, ενεργοφςα ςτο παρόν ωσ εκπρόςωποσ του εισ τθν Θεςςαλονίκθ εδρεφοντοσ Σωματείου υπό τθν επωνυμίαν "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΘΣ ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ", ςυςτακζντοσ δια του από 10-9-91 πρακτικοφ, που ενεκρίκθ με τθν υπ'αρ. 1152/91 απόφαςθ του Ρολ.Ρρωτ/κείου Θες/κθσ και καταχωρικθκε ςτα οικεία βιβλία του Ρρωτ/κείου Θες/κθσ με αυξ. αρ. 4903/91 και δυνάμει ειδικισ εντολισ δοκείςθσ ς' αυτι δυνάμει τθσ υπ' αρικμ. 14-19/1/93 αποφάςεωσ του Διοικ. Συμβουλίου του εν λόγω Σωματείου, αντίγραφο του οποίου προςαρτάται ςτο παρόν, και 2) Χ΢ΘΣΤΟΣ ΛΑΜΡ΢ΑΚΘΣ του Δθμθτρίου και τθσ Εληασ, εκδότθσ εφθμερίδων, κάτοικοσ Ακθνϊν, οδόσ Χριςτου Λαδά (Εδουάρδου Λω) αρ. 3, κάτοχοσ του υπ' αρικμ. Μ-154944/28-6-84 δελτίου ταυτότθτοσ του Γ' Ραρ.Αςφ.Ακθνϊν, ενεργϊν ςτο παρόν, ωσ εκπρόςωποσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του εισ τθν Ακινα εδρεφοντοσ ςωματείου υπό τθν επωνυμία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΘΣ ΜΟΥΣΙΚΘΣ", του εν λόγω Σωματείου αναγνωριςκζντοσ με τθν υπ' αρ. 12668/53 απόφαςθ του Ρολ.Ρρωτ.Ακθνϊν, που τροποποιικθκε με τισ υπ' αρ. 11528/59 και 1460/72 αποφάςεισ του ιδίου Δικαςτθρίου και καταχωρικθκε ςτα οικεία βιβλία του Ρρ. Ακθνϊν με αρ. Μ-2051/30/6/72 και δυνάμει εντολισ δοκείςθσ εισ αυτόν υπό του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του εν λόγω Σωματείου δι' αποφάςεϊσ του, λθφκείςθσ κατά τθν υπ' αρικμ. 182 ςυνεδρίαςθ αυτοφ τθσ 14-1-1993, αντίγραφον του οποίου προςαρτάται ςτο παρόν. Oι εδϊ, ωσ άνω εμφανιςκζντεσ και υπό τασ ιδιότθτασ που παρίςτανται, κατά τα ανωτζρω, εηιτθςαν τθ ςφνταξθ του παρόντοσ και διλωςαν, ςυνομολόγθςαν και ςυναποδζχτθκαν τ' ακόλουκα: Δυνάμει τθσ υπ' αρικμόν 29/30-9-92 αποφάςεωσ του Δ.Σ. τθσ Κτθματικισ Εταιρίασ του Δθμοςίου μετεβιβάςκθκαν κατά χριςθ εισ τον "ΣΥΛΛΟΓΟΝ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΘΣ ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ" υπό τθσ ΚΕΔ δφο τμιματα του Β.Κ. 2.527 δθμοςίου


ακινιτου εκτάςεωσ μ.τ. 12.269 και 5.727 τ.μ. δθλαδι ςυνολικισ εκτάςεωσ μ.τ. 17.996, κείμενα επί του παραλιακοφ χϊρου, πλθςίον του Ροςειδϊνιου Ακλθτικοφ Κζντρου Θεςςαλονίκθσ, επί τω ςκοπϊ ανεγζρςεωσ εν αυτϊ Μεγάρου Μουςικισ, καταλλιλου δια τθν τζλεςθ ςυμφωνικϊν ςυναυλιϊν, παραςτάςεων μπαλζτου και αξιολόγων ςυναφϊν μουςικϊν και καλλιτεχνικϊν εκδθλϊςεων προσ άνοδον του μουςικοφ και μορφωτικοφ επιπζδου των ελλινων μουςικϊν και του ελλθνικοφ κοινοφ εν γζνει. Ταυτοχρόνωσ το εδρεφον εισ Ακινασ Σωματείο υπό τθν επωνυμία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΘΣ ΜΟΥΣΙΚΘΣ" προςζφεραν εισ τον "ΣΥΛΛΟΓΟΝ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΘΣ ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ" τα αρχιτεκτονικά προςχζδια καταρτιςκζντα υπό του γραφείου του κακθγθτι Ρ. Τηϊνου, Γ. Χοιπελ και Ξ. Χοιπελ, ωσ και τθν ακουςτικι προμελζτθ καταρτιςκείςα υπό του γραφείου ακουςτικϊν μελετϊν Θ. Muller-U. Opitz-Kummel με ζδρα ςτο Μόναχο. Αμφότερα ετζκθςαν υπ' όψιν τθσ Κυβερνιςεωσ και ενεκρίκθςαν. Θδθ, οι ωσ άνω ςυμβαλλόμενοι, υπό τισ αναφερόμενεσ ιδιότθτζσ τουσ, αποβλζποντεσ εισ επιτάχυνςθ τθσ ολοκλθρϊςεωσ του ζργου, ςυμφωνοφν ωσ ζπεται: Aρκρο 1.Α. Ιδρφουν ίδιον νομικόν πρόςωπον ιδιωτικοφ δικαίου, εδρεφον εισ τθν Θεςςαλονικιν, υπό τθν επωνυμίαν "Ο΢ΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑ΢ΟΥ ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ" απολαφον πλιρουσ οικονομικισ και διοικθτικισ αυτοτζλειασ και αυτονομίασ και λειτουργοφν βάςει των αρχϊν τθσ ιδιωτικισ οικονομίασ. Ο Οργανιςμόσ αυτόσ είναι κοινωφελισ και ουχί κερδοςκοπικόσ, τελεί δε υπό τθν εποπτείαν του Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ. Αρκρο 2.Α. Σκοπόσ του Οργανιςμοφ είναι θ καταςκευι και θ κατάλλθλοσ λειτουργία και ςυντιρθςθ του επί του Β.Κ. ακινιτου τθσ Κ.Υ.Θ. (ΚΕΔ) Θεςςαλονίκθσ ανεγερκθςομζνου Μεγάρου τθσ Μουςικισ, ωσ και θ διάκεςθ των εισ αυτό αικουςϊν και λοιπϊν χϊρων προσ εξυπθρζτθςθ ςοβαρϊν μουςικϊν και καλλιτεχνικϊν εκδθλϊςεων, αποβλεπουςϊν πρωταρχικϊσ εισ άνοδον του μουςικοφ μορφωτικοφ επιπζδου τθσ Βορείου Ελλάδοσ. Ρροσ τοφτο, οι αίκουςεσ του Μεγάρου κα χρθςιμοποιοφνται: α) Δια μουςικζσ και καλλιτεχνικζσ εκδθλϊςεισ, εισ τισ οποίεσ περιλαμβάνονται ςυμφωνικζσ ςυναυλίεσ και ρεςιτάλ, παραςτάςεισ μουςικοφ κεάτρου και μελοδράματοσ (όπερασ), παραςτάςεισ χορευτικϊν ςυγκροτθμάτων (μπαλζτου κ.λπ.) και λοιπζσ εκδθλϊςεισ. β) Δια τθν διεξαγωγι ςυνεδρίων. Θ διάκεςθ των αικουςϊν δφναται να γίνεται είτε προσ ελλθνικά ςυγκροτιματα (κρατικζσ ι ιδιωτικζσ ορχιςτρεσ, Λυρικι Σκθνι κ.λπ.), είτε προσ ξζνα τοιάυτα εγνωςμζνου κφρουσ. Θ διάκεςθ δφναται να γίνεται και προσ μεμονωμζνουσ καλλιτζχνεσ θμεδαποφσ ι ξζνουσ, επίςθσ εγνωςμζνου κφρουσ. Επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ των φουαγιζ (ουχί όμωσ των αικουςϊν του μεγάρου) δια πρόςκαιρεσ καλλιτεχνικζσ εκκζςεισ και εφόςον θ τοιαφτθ διάκεςισ δεν παρακωλφει τθν λειτουργία τθσ κυρίασ αικοφςθσ του Μεγάρου. Αποκλείεται θ χρθςιμοποίθςθ του κτθρίου ωσ μονίμου ι θμιμονίμου ςτζγθσ κεάτρου ι κιάςου ι άλλου ςυγκροτιματοσ ι παρεμφεροφσ ςκοποφ, ωσ και θ οιαδιποτε χρθςιμοποίθςθ δι' εκδθλϊςεισ, οι οποίεσ κα αλλοιϊνουν τον χαρακτιρα αυτοφ ωσ προζχοντοσ χϊρου ςυναυλιϊν και παρεμφερϊν μουςικϊν εκδθλϊςεων ι κα κζτουν αυτό εισ κίνδυνο ι φκορά. Θ κατά τ' ανωτζρω διάκεςθ των χϊρων αυτοφ κα γίνεται, κατά κανόνα, επ' ανταλλάγματι, του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ορίηοντοσ εκάςτοτε τουσ όρουσ τθσ τοιαφτθσ διακζςεωσ. γ) Θ ςυνεργαςία του Οργανιςμοφ με άλλουσ φορείσ με ςκοπό τθν ανάπτυξθ κοινϊν καλλιτεχνικϊν και εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων. Αρκρο 3.Α Το νομικό πρόςωπο, με τθν επωνυμία "Ο΢ΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑ΢ΟΥ ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ", διοικείται από δεκαμελζσ διοικθτικό ςυμβοφλιο,


διοριηομζνου δι' αποφάςεωσ του Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ και επιλεγομζνου μεταξφ προςϊπων, εγνωςμζνου κφρουσ. Το αξίωμα του ςυμβοφλου είναι τιμθτικό και άμιςκο. Οι ζξι (6) των ςυμβοφλων διορίηονται υποχρεωτικϊσ, κατόπιν προθγοφμενθσ εγγράφου υποδείξεωσ υπό του Συλλόγου "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΘΣ ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ" προσ τον Υπουργό Ρολιτιςμοφ. Αυτόσ υποχρεοφται να καλζςει τον Σφλλογο, δια να αςκιςει το δικαίωμά του, δφο τουλάχιςτον μινεσ προσ τθσ εκάςτοτε λιξεωσ τθσ κθτείασ των μελϊν του Διοικ. Συμβουλίου. Εντόσ 25 θμερϊν από τθσ λιξεωσ τθσ προςκλιςεωσ του Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ, ο Σφλλογοσ οφείλει να προβεί εισ τθν υπόδειξθ των ςυμβοφλων, του Υπουργοφ δικαιουμζνου, εν παραλείψει του Συλλόγου, να ςυμπλθρϊςει ο ίδιοσ τον ελλείποντα αρικμόν ςυμβοφλων (διά τθν προκειμζνθ κζςθ) εκ του καταλόγου των μελϊν του Συλλόγου "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΘΣ ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ". Θ κθτεία του Διοικθτικοφ Συμβουλίου είναι τετραετισ από του διοριςμοφ του, παρατείνεται δε μζχρι διοριςμοφ νζου Διοικθτικοφ Συμβουλίου, αλλ' ουχί πζραν του ζτουσ. Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου δφνανται να επαναδιορίηονται. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο εκλζγει μεταξφ των μελϊν του τον Ρρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτοφ. Οςάκισ ο Ρρόεδροσ εκλζγεται εκ των διοριςκζντων απευκείασ υπό του Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ ςυμβοφλων, ο Αντιπρόεδροσ εκλζγεται εκ των ςυμβοφλων των υποδειχκζντων υπό των "ΦΙΛΩΝ ΤΘΣ ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ" ι των εισ τθν κζςθ αυτϊν διοριςκζντων υπό του Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ μελϊν του Συλλόγου και αντιςτρόφωσ. Κενωκείςθσ κζςεωσ τινόσ ςυμβοφλου, προ τθσ λιξεωσ τθσ κθτείασ του, λόγω κανάτου, παραιτιςεωσ ι εξ οιαςδιποτε άλλθσ αιτίασ, το Διοικθτικό Συμβοφλιο γνωςτοποιεί τοφτο το ταχφτερο προσ τον Υπουργό Ρολιτιςμοφ, δια να προβεί αυτόσ εισ διοριςμόν νζου ςυμβοφλου, του οποίου θ κθτεία διαρκεί μζχρι πζρατοσ τθσ κθτείασ του αντικακιςτωμζνο. Εφόςον τθν κενωκείςα κζςθ κατείχε ςφμβουλοσ υποδειχκείσ υπό των "ΦΙΛΩΝ ΤΘΣ ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ", θ πλιρωςισ αυτισ γίνεται αναλόγωσ κατά τον ανωτζρω προβλεπόμενο τρόπο. Αρκρο 4.Α. Του Διοικθτικοφ Συμβουλίου προεδρεφει ο Ρρόεδροσ, τον οποίο απόντα ι κωλυόμενο αναπλθρϊνει ο Αντιπρόεδροσ και τοφτου κωλυομζνου ο υπό του Συμβουλίου οριηόμενοσ ςφμβουλοσ. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςυνζρχεται εισ τθν ζδρα του "Ο΢ΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑ΢ΟΥ ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ" τακτικϊσ μεν μια φορά το μινα, εκτάκτωσ δε οςάκισ υφίςταται ανάγκθ, κατόπιν προςκλιςεωσ του Ρροζδρου ι αν τοφτο ικελε ηθτθκεί εγγράφωσ υπό δφο εκ των ςυμβοφλων. Θ πρόςκλθςθ απευκφνεται προσ τα μζλθ, εικοςιτζςςερισ (24) τουλάχιςτον ϊρεσ πριν από κάκε ςυνεδρίαςθ, επιμελεία του Ρροζδρου. Απουςιάηων ι κωλυόμενοσ ςφμβουλοσ δφναται να αντιπροςωπευκεί από άλλον, δυνάμει απλισ επιςτολισ αφορϊςθσ εισ μιαν εκάςτοτε ςυνεδρίαςθ ι τθλεγραφικϊσ. Εκαςτοσ ςφμβουλοσ δφναται να αντιπροςωπεφει μόνον ζναν απουςιάηοντα ι κωλυόμενο ςφμβουλο. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ευρίςκεται εν απαρτία, εάν παρίςτανται ι εγκφρωσ αντιπροςωπεφονται εισ αυτό ζξι τουλάχιςτον εκ των ςυμβοφλων, ουδζποτε όμωσ οι παρόντεσ ςφμβουλοι δφνανται να είναι ολιγότεροι των πζντε. Υπαρχοφςθσ απαρτίασ οι αποφάςεισ λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψθφίαν των παριςταμζνων ι εγκφρωσ αντιπροςωπευομζνων ψιφων. Εν περιπτϊςει ιςοψθφίασ νικά θ ψιφοσ του προεδρεφοντοσ. Εκαςτοσ ςφμβουλοσ οφείλει να προςζρχεται και να μετζχει ανελλιπϊσ των ςυνεδριάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Επί ςυνεχοφσ, επί εξάμθνον, απουςίασ ςυμβοφλου εκ των ςυνεδριάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, το Συμβοφλιο, κρίνει δι' αποφάςεϊσ του το δεδικαιολογθμζνον ι μθ τθσ απουςίασ, οπότε εάν θ απουςία ικελε κρικεί αδικαιολόγθτοσ κεωρείται το απουςιάηον μζλοσ ωσ παραιτθκζν και γνωςτοποιείται τοφτο προσ τον Υπουργόν Ρολιτιςμοφ, δια να προβεί εισ νζον διοριςμόν εισ τθν κενωκείςαν κζςιν, κατά τα ανωτζρω εισ το άρκρον 3 οριηόμενα.


Αρκρο 5.Α Το Διοικθτικό Συμβοφλιο διοικεί και εκπροςωπεί τον Οργανιςμό, διαχειρίηεται τθν περιουςία αυτοφ, αποφαςίηει επί παντόσ εν γζνει ηθτιματοσ και ενεργεί πάςαν αναγκαίαν προσ τοφτο πράξθ. Ειδικϊτερον: α) Ενεργεί ό,τι κρίνει ωσ αναγκαίον ι πρόςφορον προσ πραγματοποίθςθ των εισ το άρκρο 2 του παρόντοσ ςκοπϊν του Οργανιςμοφ. β) Αποφαςίηει περί τθσ εκάςτοτε διακζςεωσ των χϊρων του Μεγάρου, ςυμφϊνωσ πάντοτε προσ τουσ εισ το άρκρο 2 του παρόντοσ ςκοποφσ, κρίνον ανελζγκτωσ περί τθσ ςυνδρομισ αυτϊν, κακϊσ και περί τθσ εν γζνει ςκοπιμότθτοσ τθσ διακζςεωσ. γ) Ορίηει τουσ όρουσ και τα ανταλλάγματα τθσ κατά το προθγοφμενο εδάφιο διακζςεωσ εκάςτοτε των χϊρων του Μεγάρου, λαμβάνον υπόψιν και ςτακμίηον αφενόσ μεν τισ εν γζνει οικονομικζσ ανάγκεσ του Οργανιςμοφ προσ λειτουργίαν και ςυντιρθςιν του Μεγάρου και εκπλιρωςθ των εν γζνει ςκοπϊν του, αφετζρου δε τον εκ τθσ, κατά περίπτωςιν, διακζςεωσ, κίνδυνον φκοράσ του κτιρίου και των εγκαταςτάςεων αυτοφ. Οι αίκουςεσ του Μεγάρου, κακ' ζκαςτον ζτοσ κα διατίκενται δια είκοςι πζντε (25) εμφανίςεισ τθσ Κρατικισ Ορχιςτρασ Βορείου Ελλάδοσ ι τθσ Κρατικισ Ορχιςτρασ Ακθνϊν ι και ετζρασ Κρατικισ Ορχιςτρασ και δια δζκα (10) εμφανίςεισ τθσ Συμφωνικισ του Διμου Θεςςαλονικισ. Δια τοιαφτθν χριςιν το Ιδρυμα κα αποηθμιοφται μόνον δια τισ δαπάνεσ λειτουργίασ του, τισ αντιςτοιχοφςεσ εισ τισ παρεχόμενεσ Υπθρεςίεσ. Το Υπουργείον Ρολιτιςμοφ μζχρι τισ 31 Ιουνίου εκάςτου ζτουσ κα γνωςτοποιεί εισ το Ιδρυμα τισ επικυμθτζσ θμερομθνίεσ του επομζνου ζτουσ, κατά τισ οποίεσ κα χρθςιμοποιθκοφν οι αίκουςεσ από τισ Κρατικζσ Ορχιςτρεσ, εισ τρόπον ϊςτε, μετά από προθγουμζνθ ςυνεννόθςθ οι ςχετικζσ εκδθλϊςεισ αυτϊν να εντάςςωνται εισ το καταρτιηόμενον πρόγραμμα δράςεωσ του Ο΢ΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑ΢ΟΥ ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ. Το αυτό ιςχφει και δια τθν ςυμφωνικι ορχιςτρα του Διμου Θεςςαλονίκθσ. Ρεραιτζρω, είναι δυνατι θ άνευ ανταλλάγματοσ, διάκεςθ αικοφςθσ ι άλλου χϊρου του Μεγάρου, εισ όλουσ, κατά τθν κρίςθ του Συμβουλίου, εξαιρετικάσ κοινωφελείσ ι Εκνοφελείσ περιπτϊςεισ. δ) Εκπροςωπεί τον Οργανιςμόν δια του Ρροζδρου αυτοφ ι δι' άλλου επί τοφτω οριηομζνου προςϊπου, ςυμβοφλου ι μθ, ενϊπιον ελλθνικϊν και αλλοδαπϊν αρχϊν και Δικαςτθρίων, ωσ και ζναντι παντόσ φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου Δθμοςίου ι Ιδιωτικοφ Δικαίου. ε) Συνάπτει παντόσ είδουσ εν γζνει ςυμβάςεισ, αναγομζνασ εισ τθν Διοίκθςθ του Οργανιςμοφ και των Υπθρεςιϊν του και τθν διαχείριςθ τθσ περιουςίασ ι τθν εν γζνει επιδίωξθ των ςκοπϊν αυτοφ. Ραρζχει οποιαδιποτε μερικι ι γενικι πλθρεξουςιότθτα εισ όςα εγκρίνει πρόςωπα, ωσ και ανακαλεί αυτιν. ςτ) Κακορίηει: αα) Τα του τρόπου τθσ εν γζνει λειτουργίασ του Οργανιςμοφ. ββ) Τα τθσ Διοικθτικισ και Οικονομικισ Διαχειρίςεωσ και τθσ λογιςτικισ Οργανϊςεωσ αυτοφ. γγ) Τα τθσ διευκφνςεωσ και διαρκρϊςεωσ των Διοικθτικϊν, Οικονομικϊν και Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Οργανιςμοφ. δδ) Τα τθσ προςλιψεωσ επί ςχζςει εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου, του καταλλιλου προςωπικοφ και τα των αμοιβϊν αυτοφ. Ρροσ τοφτο, το Διοικθτικόν Συμβοφλιον εκδίδει εκάςτοτε τουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ. Το Διοικθτικόν Συμβοφλιον δφναται επίςθσ να ςυνιςτά παρ' αυτϊ τεχνικζσ, καλλιτεχνικζσ ι άλλεσ ςυμβουλευτικζσ επιτροπζσ, των οποίων οι υπθρεςίεσ είναι τιμθτικζσ και άμιςκοι. Το οικονομικό ζτοσ του Οργανιςμοφ αρχίηει τθν 1θ Ιανουαρίου και λιγει τθν 31 Δεκεμβρίου του αυτοφ ζτουσ.


Eιδικϊσ θ περίοδοσ τθσ πρϊτθ χριςεωσ λιγει τθν 31 Δεκεμβρίου 1994. Μετά το πζρασ εκάςτθσ χριςεωσ δζον εντόσ τετραμινου να υποβάλλεται ο απολογιςμόσ αυτισ προσ ενθμζρωςθ, ςτουσ Υπουργοφσ Οικονομικϊν και Ρολιτιςμοφ. θ) Το Διοικθτικό Συμβοφλιο δεν δφναται να πωλιςει, υποκθκεφςει ι κακ' οιονδιποτε άλλον τρόπον απαλλοτριϊςει ι ςυςτιςει εμπράγματον δικαίωμα υπζρ τρίτου επί του ωσ άνω ακινιτου του ΜΕΓΑ΢ΟΥ ΤΘΣ ΜΟΥΣΙΚΘΣ, το οποίο εν πάςθ περιπτϊςει είναι και ακατάςχετον. Αρκρο 6.Α. Ρόροι του "Ο΢ΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑ΢ΟΥ ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ" δια των οποίων κα καλφπτονται τα ζξοδα λειτουργίασ και ςυντθριςεωσ αυτοφ, είναι οι εξισ: α) Επιχοριγθςθ του Δθμοςίου οριηομζνθ εκάςτοτε δια κοινισ αποφάςεωσ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ρολιτιςμοφ ςφμφωνα με τα ιςχφοντα και δια τον Οργανιςμό Μεγάρου Μουςικισ Ακθνϊν. Θ καταβολι τθσ επιχορθγιςεωσ εκάςτου οικονομικοφ ζτουσ κα γίνεται το βραδφτερο μζχρι τθσ 30ισ Ιουνίου του προθγουμζνου οικονομικοφ ζτουσ. β) Το υπό του Διοικθτικοφ Συμβουλίου οριηόμενο εκάςτοτε αντάλλαγμα δια τθν διάκεςθ τθσ αικοφςθσ και των λοιπϊν χϊρων του Μεγάρου. γ) Οι πάςθσ φφςεωσ πρόςοδοι εκ τθσ περιουςίασ του Οργανιςμοφ Μεγάρου Μουςικισ Θεςςαλονίκθσ. δ) Οι δωρεζσ και άλλεσ πάςθσ φφςεωσ χορθγίεσ, οι κλθρονομιζσ και κλθροδοςίεσ. Αρκρο 7.Α. Ο Σφλλογοσ "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΘΣ ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ", ςυναινοφντοσ δια του παρόντοσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, δια των εδϊ παριςταμζνων εκπροςϊπων του, δθλϊνει δυνάμει του παρόντοσ, υπόςχεται και αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ, να μεταβιβάςει κατά πλιρεσ δικαίωμα χριςεωσ, προσ το δια του παρόντοσ ςυνιςτϊμενο Ιδρυμα "Ο΢ΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑ΢ΟΥ ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ" το παραχωρθκζν εισ αυτόν υπό του Ελλθνικοφ Δθμοςίου δυνάμει τθσ υπ' αρικμόν 29/30-9-1992/Δ50 αποφάςεωσ τθσ Κτθματικισ Εταιρίασ του Δθμοςίου, ακίνθτον. Ομοίωσ ο Σφλλογοσ "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΘΣ ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ" υπόςχεται και αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να μεταβιβάςει άνευ οιουδιποτε ανταλλάγματοσ εισ το δια του παρόντοσ ςυνιςτϊμενον Ιδρυμα, όλεσ τισ αρχιτεκτονικζσ και ακουςτικζσ προμελζτεσ και ςχζδια που εδϊρθςε εισ αυτόν ο Σφλλογοσ "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΘΣ ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΑΘΘΝΩΝ". Ο αυτόσ Σφλλογοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ όπωσ εντόσ προκεςμίασ τριϊν (3) μθνϊν δωριςει εισ το ςθμειοφμενον Ιδρυμα ποςόν δραχμϊν διακοςίων εκατομμυρίων (200.000.000). Ο "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΘΣ ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΑΘΘΝΩΝ" πζραν των δωρθκειςϊν μελετϊν, αξίασ -70.000.000- δραχμϊν αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να δωρίςει, εντόσ τθσ αυτισ προκεςμίασ, ποςό δραχμϊν δζκα εκατομμυρίων (10.000.000). Αρκρο 8.Α. Το Ελλθνικόν Δθμόςιον, ωσ εκπροςωπείται εισ τθν παροφςα ςφμβαςθ, προσ πραγματοποίθςθ του ςκοποφ του ςυνιςτωμζνου οργανιςμοφ, αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ όπωσ, εντόσ προκεςμίασ δφο (2) μθνϊν από τθσ δθμοςιεφςεωσ εισ τθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ του κυρωτικοφ τθσ παροφςθσ ςυμβάςεωσ νόμου, μεταβιβάςει άνευ ανταλλάγματοσ κατά πλιρεσ δικαίωμα κυριότθτοσ, νομισ και κατοχισ προσ τον ςυνιςτϊμενον Οργανιςμόν τα ιδθ παραχωρθκζντα κατά χριςθ εισ τον Σφλλογο "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΘΣ ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ" δφο (2) τμιματα του υπό ςτοιχεία ΒΚ 2527 δθμοςίου ακινιτου, αρμοδιότθτοσ Κ.Υ. Θεςςαλονίκθσ "ΚΕΔ" ςυνολικισ εκτάςεωσ μζτρων τετραγωνικϊν 17.996, τα οποία εμφαίνονται με τα ςτοιχεία Λ.Μ.Ν.Ξ.Ο.Ρ.Λ. εισ το από Σεπτεμβρίου 1984 (υπό κλίμακα 1:500) τοπογραφικό διάγραμμα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ. Το Δθμόςιο κα μεριμνιςει δια τθν αντικατάςταςθ, κατά παρζκκλιςθ των κειμζνων διατάξεων περί διαχειρίςεωσ Δθμοςίων κτθμάτων,


του ωσ άνω, ακινιτου, ωσ μιςκίου κατεχομζνου υπό τρίτου, με τμιμα το πολφ ίςθσ εκτάςεωσ, του γειτονικοφ υπό ςτοιχεία ΒΚ 2580 δθμοςίου κτιματοσ και δια χρονικι περίοδο μζχρι τζλουσ του ζτουσ 1999. Αρκρο 9.Α. Το Δθμόςιο, δια των εκπροςωποφντων εισ το παρόν αυτό Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ρολιτιςμοφ δθλϊνει ότι ζχει εγκρίνει τα προαναφερκζντα αρχιτεκτονικά κ.λπ. προςχζδια εισ βακμόν προμελζτθσ και αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να χρθματοδοτιςει τον "Ο΢ΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕΓΑ΢ΟΥ ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ" με τα αναγκαία κεφάλαια δια τθν καταςκεφθ του Μεγάρου Μουςικισ Θεςςαλονίκθσ μζχρι τθσ πλιρουσ αποπερατϊςεϊσ του και τον εξοπλιςμό αυτοφ με όλα τα ςφγχρονα τεχνικά μζςα, ϊςτε να εξαςφαλιςκεί θ πλιρθσ και τελεία λειτουργία του Μεγάρου. Θ καταςκευι και θ ολοκλιρωςθ του Μεγάρου κα γίνει επί τθ βάςει των δωρθκζντων από τον Σφλλογο "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΘΣ ΜΟΥΣΙΚΘΣ" (ΑΘΘΝΩΝ) εισ τον Σφλλογο "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΘΣ ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ" αρχιτεκτονικϊν και ακουςτικϊν προμελετϊν και προςχεδίων, υπαρχοφςθσ τθσ δυνατότθτοσ χρθςιμοποιιςεωσ ωσ τεχνικϊν ςυμβοφλων των τεχνικϊν ςυμβοφλων του Συλλόγου "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΘΣ ΜΟΥΣΙΚΘΣ" (ΑΘΘΝΩΝ) και του τεχνικοφ υπευκφνου του ζργου καταςκευισ του Μεγάρου Μουςικισ Ακθνϊν, ϊςτε να αξιοποιθκεί θ γνϊςθ και θ κτθκείςα εκ τθσ καταςκευισ του Μεγάρου Μουςικισ Ακθνϊν πείρα, ςτοιχεία που κα ςυντελζςουν εισ τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ του Μεγάρου Μουςικισ Θεςςαλονίκθσ, ϊςτε τοφτο να είναι ζτοιμο προσ χριςθ το 1997 ζτοσ, κατά το οποίον θ πόλθ τθσ Θεςςαλονίκθσ κα είναι θ πολιτιςτικι πρωτεφουςα τθσ Ευρϊπθσ. Θ αμοιβι των τελευταίων κα γίνει δια τθσ απευκείασ χρθματοδοτιςεωσ του Συλλόγου "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΘΣ ΜΟΥΣΙΚΘΣ". Θ κατά τα άνω χρθματοδότθςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου κα γίνει ζτςι ϊςτε θ ανζγερςθ του Μεγάρου Μουςικισ Θεςςαλονίκθσ κα ζχει αποπερατωκεί μζχρι τθσ 15θσ Οκτωβρίου 1996 ζτουσ. Αρκρο 10.Α. Εισ το Μζγαρο Μουςικισ κα παραχωρθκεί κατά χριςιν, άνευ ανταλλάγματοσ, εφλογοσ χϊροσ προσ τουσ "ΦΙΛΟΥΣ ΤΘΣ ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ" δια τθν Ιδρυςθ Μουςικισ Βιβλιοκικθσ, τθν οποία κα χρθςιμοποιοφν δωρεάν οι ςπουδαςτζσ τθσ μουςικισ, δια τθν Ιδρυςθ Μουςείου Μουςικισ (προσ ςυγκζντρωςθ παντόσ κειμθλίου, ςχζςιν ζχοντοσ με τθν μουςικιν και ειδικϊτερον με τθν μουςικι ιςτορία τθσ χϊρασ) κακϊσ και δια τθν εγκατάςταςιν των γραφείων του Συλλόγου. Θ Μουςικι Βιβλιοκικθ και το Μουςείο Μουςικισ κα διευκφνονται υπό του Συλλόγου "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΘΣ ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ". Αρκρο 11.Α. Οι ςυμβάςεισ δωρεάσ ακινιτων υπζρ του Οργανιςμοφ Μεγάρου Μουςικισ Θεςςαλονίκθσ και θ μεταγραφι αυτϊν απαλλάςςονται παντόσ φόρου, τζλουσ χαρτοςιμου, δικαιϊματοσ ι ειςφοράσ υπζρ του Δθμοςίου ι τρίτων και ειςφοράσ του Ταμείου Συντάξεων Νομικϊν, αδιαφόρωσ αν αυτοί βαρφνουν τον δωρθτιν ι τον δωρεοδόχον. Οι ίδιεσ απαλλαγζσ ιςχφουν και δια τθν δωρεά των εισ άρκρον 7 του παρόντοσ μελετϊν κ.λπ. Τα δικαιϊματα των Συμβολαιογράφων ορίηονται εισ δραχμζσ είκοςι χιλιάδεσ (20.000) των δε αμίςκων και εμμίςκων υποκθκοφυλάκων εισ δραχμάσ -10.000- επί των άνω ςυμβάςεων δεν εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 42 του Ν.Δ. 3026/1959 όπωσ αυτόσ τροποποιθκείσ ιςχφει ςιμερα. Των αυτϊν, ωσ άνω, απαλλαγϊν, τυγχάνουν και οι δωρθταί. Aρκρο 12.Α. 1. Ο Κοινωφελισ Οργανιςμόσ (Ο.Μ.Μ.Θ.) λόγω του κοινωφελοφσ χαρακτιρα του, απαλλάςςεται του φόρου κλθρονομιϊν και δωρεϊν, του φόρου


μεταβιβάςεωσ ακινιτων, του φόρου ακινιτου περιουςίασ, του φόρου ειςοδιματοσ για τα ζςοδά του από κάκε πθγι και γενικά από κάκε φόρο, τζλοσ χαρτοςιμου, δαςμοφσ, δικαιϊματα, ειςφορζσ, κρατιςεισ, παράβολα, κ.λπ., εκτόσ από το ΦΡΑ και τον ειδικό φόρο καταναλϊςεωσ που ιςχφουν ςιμερα, που κα επιβλθκοφν ςτο μζλλον υπζρ του Δθμοςίου, των Διμων, Κοινοτιτων, Οργανιςμϊν πάςθσ φφςεωσ και γενικά κάκε τρίτου, για οποιαδιποτε πράξθ αυτοφ. Ολεσ οι απαλλαγζσ και ατζλειεσ είναι αντικειμενικζσ. Τισ ίδιεσ απαλλαγζσ απολαμβάνουν και οι Ιδρυτζσ, κακϊσ και δωρθτζσ, μόνον δια τισ δωρεζσ τουσ ςτο Ιδρυμα (Ο.Μ.Μ.Θ.). 2. Ο Κοινωφελισ Οργανιςμόσ (Ο.Μ.Μ.Θ.) είναι πάντα εξ απογραφισ κλθρονόμοσ. 3. Θ διάταξθ του αρκ. 104 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/31-7-90 Τεφχοσ Ρρϊτο) ιςχφει αναλόγωσ δια τον Οργανιςμό Μ.Μ Θες/κθσ. 4. Οποιεςδιποτε ςυμβολαιογραφικζσ πράξεισ, με κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο, δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου, γίνονται ατελϊσ. Θ αμοιβι των δικθγόρων και ςυμβολαιογράφων για κάκε πράξθ δεν δφναται να υπερβι τισ πενιντα χιλιάδεσ (50.000) δραχμζσ. 5. Εισ τον δια του παρόντοσ ςυνιςτϊμενον Οργανιςμό ΜΕΓΑ΢Ο ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ εφαρμόηονται αναλογικϊσ και αι εκάςτοτε, δια το Ιδρυμα Οραγνιςμόν Μεγάρου Μουςικισ Ακθνϊν, ιςχφουςαι διατάξεισ. Αρκρο 13.Α. Ο Οργανιςμόσ (Ο.Μ.Μ.Θ.) μθ υπαγόμενοσ εισ τασ διατάξεισ του αν.ν. 2039/1939, για τθν μθ εκτροπι του από τον ςκοπό του όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 του παρόντοσ, υπόκειται ςτθν εποπτεία του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ. Αρκρο 14.Α. Θ ιςχφσ τθσ παροφςθσ ςυμβάςεωσ άρχεται από τθσ δθμοςιεφςεωσ εισ τθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ του κυροφντοσ ταφτθν νόμου. Στο παρόν ςυμβόλαιό μου προςαρτάται θ με αρικμό πρωτ. 388/1- 2-1993 εντολι του Συμ/φικοφ Συλλόγου Ακθνϊν-Αιγαίου και Δωδεκανιςου. Ταφτα ςυνωμολόγθςαν και ςυναπεδζχκθςαν οι ςυμβαλλόμενοι και εισ πίςτωςιν πάντων τοφτων ςυνετάγθ το παρόν επί δζκα (10) φφλλων χάρτου, ειςπραχκζντων τελϊν και δικαιωμάτων μου όπερ αναγνωςκζν ευκρινϊσ και μεγαλοφϊνωσ εισ επικοον πάντων και βεβαιωκζν υπογράφεται παρ' αυτϊν και εμοφ όπωσ ο νόμοσ ορίηει.

Αρκρο: 77 Θμ/νία: 04.03.1993 Θμ/νία Ιςχφοσ: 04.03.1993 Τίτλοσ Αρκρου Εναρξθ ιςχφοσ Λιμματα Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Εναρξθ ιςχφοσ Κείμενο Αρκρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑ΢ΤΟ ΕΝΑ΢ΞΘ ΙΣΧΥΟΣ Θ ιςχφσ του νόμου αυτοφ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, εκτόσ από το άρκρο 69, θ ιςχφσ του οποίου αρχίηει ζξι μινεσ από τθ δθμοςίευςθ του νόμου αυτοφ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Ραραγγζλομε τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ και τθν εκτλζλεςι του ωσ Νόμου του Κράτουσ.


ΝΟΜΟΣ 2121/1993 (ΦΕΚ Α΄ 25/4.3.1993)  
ΝΟΜΟΣ 2121/1993 (ΦΕΚ Α΄ 25/4.3.1993)  

ΝΟΜΟΣ 2121/1993 (ΦΕΚ Α΄ 25/4.3.1993) Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα

Advertisement