Page 1

∂¡∆À¶√ ¶§∏ƒøª∏™ ¶∞°π√À ∆∂§√À™ ∫∆∏ª∞∆√°ƒ∞º∏™∏™ √ ¡ √ ª ∞ ¢ π ∫ ∞ π √À Ã√À: ∂ ¶ ø ¡ Àª √ ¢ π ∫ ∞ π √À Ã√À: √ ¡ √ ª ∞ ¶ ∞∆ ƒ √™ :

À ¶ √§√ ° π ™ ª √™ √ º ∂ π §√ ª ∂ ¡ √À ¶ ∞ ° π √À ∆ ∂ §√À ™ ∆∂§√™ ∞¡∞ ¢π∫∞πøª∞

∞ ƒ π £ ª √™ ¢ π ∫ ∞ π ø ª ∞∆ ø ¡

¶√™√

€ 35

Χ

=

€ 20

Χ

= ™À¡√§π∫∏ √º∂π§∏ ∞º ª ¢ π ∫ ∞ π √À Ã√À

= ∫ ø ¢ π ∫√™ √∆∞

∫ ø ¢ π ∫√™ ¶ § ∏ ƒ ø ª ∏ ™ 4 0 2

∏ ÏËڈ̋ ÙÔ˘ ¿ÁÈÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ ÛÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ∆Ú¿Â˙˜ Î·È Ù· ∂§∆∞ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ∞ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

™ À ¡ ∂ ƒ °∞ ∑ √ ª ∂ ¡ ∂ ™ ∆ ƒ∞ ¶ ∂ ∑ ∂ ™ ALPHA BANK ASPIS BANK EFG EUROBANK MARFIN ∂°¡∞∆π∞ MILLENNIUM BANK PROBANK ∞°ƒ√∆π∫∏ ∞∆∆π∫∏™ °∂¡π∫∏ ∂£¡π∫∏ ∂§§∏¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ∫∏ ¢ø¢∂∫∞¡∏™√À ¶∞¡∂§§∏¡π∞ ∫À¶ƒ√À ¶∂πƒ∞πø™ Ã∞¡πø¡

µ ∂§§∏¡π∫∞ ∆∞ÃÀ¢ƒ√ª∂π∞*

¢À ¡ ∞ ∆ √ π ∆ ƒ √ ¶ √ π ¶ § ∏ ƒ ø ª ∏ ™ ∞ ¡ ∞ ∆ ƒ ∞ ¶ ∂ ∑ ∞

∆∞ ª ∂ π √ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

INTERNET

AT M

E A S Y P AY

∞À∆√ª∞∆∞ ∫∂¡∆ƒ∞ ¶§∏ƒøª∏™

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ -

✓ -

✓ -

-

-

-

-

* ∏ ÏËڈ̋ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Û fiÏ· Ù· ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈË̤ӷ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙˆÓ ∂§∆∞.


√¢∏°π∂™ °π∞ ∆∏ ™Àª¶§∏ƒø™∏ ∆√À ∂¡∆À¶√À ∫∞π ∆∏¡ ∫∞∆∞µ√§∏ ∆∂§√À™ °È· οı ‰‹ÏˆÛË ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ (¡.2308/1995) Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÂÙÂ, Ú¤ÂÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ó· ¤¯ÂÙ ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¿ÁÈÔ Ù¤ÏÔ˜ ÎÙËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊËÛ˘. ∏ ηٷ‚ÔÏ‹ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfi ÏËڈ̋˜. °È· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÂ٠ͯˆÚÈÛÙfi ¤ÓÙ˘Ô ÏËڈ̋˜ Ù¤ÏÔ˘˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÂÙ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ √∆∞. ¢ËÏ·‰‹, Â¿Ó ‰ËÏÒÓÂÙ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· .¯. Û ‰‡Ô √∆∞ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ì ÙȘ ‰‡Ô ‰ËÏÒÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ‰‡Ô ͯˆÚÈÛÙ¿ ¤ÓÙ˘· ÏËڈ̋˜ Ù¤ÏÔ˘˜. ∂›Û˘, Â¿Ó ‰‡Ô Û˘Ó‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ‰ËÏÒÓÂÙ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙÔ ›‰ÈÔ ·Î›ÓËÙÔ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô ÏËڈ̋˜ Ù¤ÏÔ˘˜ Ô Î·ı¤Ó·˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ¶ÏËڈ̋˜ 402: √ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ¶ÏËڈ̋˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∞ºª Û·˜ Î·È ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi ÙÔ˘ √∆∞ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÙÂ. ™˘ÌÏËÚÒÛÙ ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰›Ô ÙÔ ∞ºª Û·˜ Î·È ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi ÙÔ˘ √∆∞ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ·Î›ÓËÙfi Û·˜. µÚ›Ù ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi ÙÔ˘ √∆∞ ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·.

∆È Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙÔ˘ ·Á›Ô˘ Ù¤ÏÔ˘˜: 1. °È· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙÔ˘ ·Á›Ô˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ·fi ÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È Ù· ∂§∆∞ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ÚÔÛÎfiÌÈÛË ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÂÓÙ‡Ô˘. 2. ∏ ÂÍfiÊÏËÛË ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Â›Û˘: ™Ù· ªË¯·Ó‹Ì·Ù· ∞˘ÙfiÌ·ÙˆÓ ™˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ (ATM) Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ TÚ¿Â˙·˜. √ ÙÚfiÔ˜ ·˘Ùfi˜ ·ÊÔÚ¿ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÙÚ¿Â˙·˜ ̤ۈ ÙˆÓ ∞∆ª Ô˘ Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ӷ ÛÙ· ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Û ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ÛËÌ›· (.¯. ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·). ™Ù· ªË¯·Ó‹Ì·Ù· ∞˘ÙfiÌ·ÙˆÓ ¶ÏËÚˆÌÒÓ (EASYPAY) Ù˘ ∆Ú¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. ™Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Ë ÏËڈ̋ Á›ÓÂÙ·È Ì ÌÂÙÚËÙ¿ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Ú¤ÛÙ·. ∆· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi fiÏÔ˘˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÙÚ¿Â˙·˜. ∂›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ӷ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¿Óˆ ∆Ú¿Â˙·˜, Û ·ÚÎÂÙ¿ ∫¤ÓÙÚ· ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ¶ÂÏ·ÙÒÓ (∫∂¶) Î·È Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·. ™Ù· ∞˘ÙfiÌ·Ù· ∫¤ÓÙÚ· ¶ÏËڈ̋˜ Ù˘ ALPHA BANK. ™Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Ë ÏËڈ̋ Á›ÓÂÙ·È Ì ÌÂÙÚËÙ¿ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Ú¤ÛÙ·. ∆· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi fiÏÔ˘˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÙÚ¿Â˙·˜. ∂›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ӷ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘. ª¤Ûˆ Internet Banking, ÂÊfiÛÔÓ Â›ÛÙ ‹‰Ë ÂÏ¿Ù˘ οÔÈ·˜ ·fi ÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ˘ËÚÂÛ›·. ¶ ƒ √ ™ √ à ∏ ! ∞Ó ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÙÚfiÔ˘˜ ÂÍfiÊÏËÛ˘, ηٿ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜ ı· Û·˜ ˙ËÙËı› Ô ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ¶ÏËڈ̋˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÙ ̷˙› Û·˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ¤ÓÙ˘Ô. ∫ø¢π∫√™ √∆∞ 05009 05001 05011 05116 05120 05038 05055 05083 05094 05100 05105 05106 05115 05122 05149 05007 05020 05025 05052 05028 05056 05057 05062

¢∏ª√™ / ∫√π¡√∆∏∆∞ ∞£∏¡∞πø¡ ∞°π∞™ µ∞ƒµ∞ƒ∞™ ∞π°∞§∂ø ¶∂πƒ∞πø™ ¶∂ƒπ™∆∂ƒπ√À °∞§∞∆™π√À ∏ƒ∞∫§∂π√À §À∫√µƒÀ™∏™ ª∂∆∞ª√ƒºø™∂ø™ ¡∂∞™ πø¡π∞™ ¡∂∞™ ºπ§∞¢∂§º∂π∞™ ¡∂∞™ Ã∞§∫∏¢√¡√™ ¶∞¶∞°√À ¶∂À∫∏™ æÀÃπ∫√À ∞°πø¡ ∞¡∞ƒ°Àƒø¡ ∞¡ø §π√™πø¡ ∞™¶ƒ√¶Àƒ°√À ∑∂ºÀƒπ√À ∞Ã∞ƒ¡ø¡ £ƒ∞∫√ª∞∫∂¢√¡ø¡ π§π√À ∫∞ª∞∆∂ƒ√À

∫ø¢π∫√™ √∆∞ 19044 19007 19011 19034 19039 19040

¢∏ª√™ / ∆√¶π∫√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ∞°π√À ¶∞À§√À ∞ª¶∂§√∫∏¶ø¡ ∂§∂À£∂ƒπ√À ∫√ƒ¢∂§π√À ∂À∫∞ƒ¶π∞™ ∂À√™ª√À

¡√ª√™ ∞ƒ°√§π¢∞™ ∞ƒ∫∞¢π∞™ µ√πø∆π∞™ ¢ƒ∞ª∞™ ∂µƒ√À ∑∞∫À¡£√À ∏§∂π∞™ £∂™¶ƒø∆π∞™ ∫∞ƒ¢π∆™∞™ ∫√∑∞¡∏™ ∫√ƒπ¡£π∞™ ∫π§∫π™

∫ø¢π∫√™ √∆∞ 02049 03225 07042 09014 11003 14021 15177 18026 22056 27057 28055 26035

¡ √ ª √™ ∞∆ ∆ π ∫ ∏ ™ ∫ø¢π∫√™ √∆∞ ¢∏ª√™ / ∫√π¡√∆∏∆∞ 05074 ∫ƒÀ√¡∂ƒπOY 05086 ª∞¡¢ƒ∞™ 05121 ¶∂∆ƒ√À¶√§∂ø™ 05145 ºÀ§∏™ 05146 Ã∞´¢∞ƒπ√À 05006 ∞°π√À ™∆∂º∞¡√À 05017 ∞¡£√À™∏™ 05018 ∞¡√π•∂ø™ 05044 ¢π√¡À™√À 05046 ¢ƒ√™π∞™ 05048 ∂∫∞§∏™ 05069 ∫∏ºπ™π∞™ 05087 ª∞ƒ∞£ø¡√™ 05099 ¡∂∞™ ∂ƒÀ£ƒ∞π∞™ 05101 ¡∂∞™ ª∞∫ƒ∏™ 05102 ¡∂∞™ ¶∂¡∆∂§∏™ 05114 ¶∞§§∏¡∏™ 05117 ¶∂¡∆∂§∏™ 05123 ¶π∫∂ƒªπ√À 05127 ƒ∞º∏¡∞™ 05128 ƒ√¢√¶√§∂ø™ (ª¶∞§∞™) 05135 ™∆∞ª∞∆∞™ 05013 ∞§πª√À ¡√ª√™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ∫ø¢π∫√™ √∆∞ ¢∏ª√™ / ∆√¶π∫√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ÚÒËÓ πø¡π∞™ 19045 (Ó˘Ó ¡∂∞™ ª∞°¡∏™π∞™ & ¢π∞µ∞∆ø¡) - ∂Ã∂¢øƒ√À 19069 ª∂¡∂ª∂¡∏™ 19074 ¡∂∞¶√§∂ø™ 19099 ¶∂À∫ø¡

∫ø¢π∫√™ √∆∞ 05022 05041 05043 05050 05054 05096 05113 05138 05141 05005 05016 05030 05033 05034 05061 05067 05072 05075 05079 05088 05112 05130

∫ø¢π∫√™ √∆∞ 19101 19111 19114 19117 19125

¡√ª√π À¶√§√π¶∏™ ∂§§∞¢∞™ ∫ø¢π∫√™ √∆∞ ¡√ª√™ ¢∏ª√™ / ∆√¶π∫√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ¡∞À¶§π√À 30134 §∞∫ø¡π∞™ ∆ƒπ¶√§∏™ 31081 §∞ƒπ™∏™ §∂µ∞¢∂ø¡ 35024 ª∞°¡∏™π∞™ ¢ƒ∞ª∞™ 37026 •∞¡£∏™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∂ø™ 38029 ¶∂§§∞™ ∑∞∫À¡£πø¡ 39019 ¶π∂ƒπ∞™ ¶Àƒ°√À 40050 ¶ƒ∂µ∂∑∞™ ∏°√Àª∂¡π∆™∏™ 43040 ™∞ª√À ∫∞ƒ¢π∆™∏™ 46084 º£πø∆π¢∞™ ∫√∑∞¡∏™ 47089 º§øƒπ¡∞™ ∫√ƒπ¡£√À 49057 Ã∞§∫π¢π∫∏™ ∫π§∫π™

¢∏ª√™ / ∫√π¡√∆∏∆∞ ∞ƒ°Àƒ√À¶√§∂ø™ °§Àº∞¢∞™ ¢∞º¡∏™ ∂§§∏¡π∫√À ∏§π√À¶√§∂ø™ ª√™Ã∞∆√À ¶. º∞§∏ƒ√À ∆∞Àƒ√À Àª∏∆∆√À ∞°π√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∞¡∞µÀ™™√À µ∞ƒ∏™ µ√À§∞™ µ√À§π∞°ª∂¡∏™ ∫∞§Àµπø¡ - £√ƒπ∫√À ∫∂ƒ∞∆∂∞™ ∫√Àµ∞ƒ∞ ∫ƒø¶π∞™ §∞Àƒ∂ø∆π∫∏™ ª∞ƒ∫√¶√À§√À ª∂™√°∞π∞™ ¶∞§∞π∞™ ºø∫∞π∞™ ™∞ƒø¡π¢√™

¢∏ª√™ / ∆√¶π∫√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ¶√§πá∏™ ™∆∞Àƒ√À¶√§∂ø™ ™À∫∂ø¡ ∆ƒπ∞¡¢ƒπ∞™ øƒ∞π√∫∞™∆ƒ√À

¢∏ª√™ / ∆√¶π∫√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ™¶∞ƒ∆π∞∆ø¡ §∞ƒπ™∞™ µ√§√À •∞¡£∏™ ∂¢∂™™∏™ ∫∞∆∂ƒπ¡∏™ ¶ƒ∂µ∂∑∏™ ™∞ªπø¡ §∞ªπ∂ø¡ º§øƒπ¡∏™ ¶√§À°Àƒ√À

Έντυπο Πληρωμής Παγίου Τέλους Κτηματολογίου  
Έντυπο Πληρωμής Παγίου Τέλους Κτηματολογίου  

Έντυπο Πληρωμής Παγίου Τέλους Κτηματολογίου

Advertisement