__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

S S

Ö1

ÅÊÊÁÈÁÑÉÓÔÉÊÇ ÄÇËÙÓÇ Ö.Ð.Á.

II

ÅðÝ÷åé èÝóç êáé ÁÐÏÄÅÉÊÔÉÊÏÕ ÅÉÓÐÑÁÎÇÓ, áí äåí åêäßäåôáé ìç÷áíïãñáöéêÜ

A A

X X

(ÕðïâÜëëåôáé óå ôñßá (3) áíôßôõðá)

*

T T

ÁÑÌÏÄÉÁ ÄÏÕ ........................................... 001

002

ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÔÉÊÇ Ð ÅÑÉÏÄÏÓ

áðü

Ýùò

ÅÔÏÓ

004

ÁÑÉÈÌÏÓ ÄÇËÙÓÇÓ

005

ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÁ ÕÐÏÂÏËÇÓ ÄÇËÙÓÇÓ ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÁ ÅÉÓÐÑÁÎÇÓ 'Ç ÐÁÑÁËÁÂÇÓ

006

ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÁÊÅËÏÕ ÁÅ

008

021

ÅÐÙÍÕÌÏ 'Ç ÅÐÙÍÕÌÉÁ

022

ÏÍÏÌÁ

025

Ä/ÍÓÇ

023

ÏÍÏÌÁ ÐÁÔÅÑÁ

ÏÄÏÓ-ÁÑÉÈÌÏÓ 'Ç ÔÏÐÏÈÅÓÉÁ-×ÙÑÉÏ

ÄÇÌÏÓ 'Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ

026

ÊÕÑÉÁ ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÁ

ÅÉÄÏÓ ÊÁÔÇÃÏÑÉÁ ÂÉÂËÉÙÍ Ê.Â.Ó. ÊÁÔÁ ÔÇ ËÇÎÇ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÔÉÊÇÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ Õðï÷ñ. Ðñïáéñ. Êáôçãïñßá âéâëßùí

Â

1

061

042

Ã

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ: Öïñïëïãéêïý áíôéðñïóþðïõ

032

024

ÔÉÔËÏÓ

027

ÔÁ×ÕÊÙÄ

(êùä.)

ÔÇËÅÖÙÍÏ

ÌÅ ÅÐÉÖÕËÁÎÇ

(áñéèìüò)

ÍÁÉ

043

3

1

Áí äéåíåñãåßôå ÍÁÉ ðùëÞóåéò áðï áðüóôáóç óå Üëëï Ê-Ì äéáãñáììßóôå 1

034

1 Ï×É 2

ÊÁÈÅÓÔÙÔÁ ÖÐÁ ÊÁÔÁ ÔÇ ËÇÎÇ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÔÉÊÇÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ Êáíïí. ÊáðíÜ ×ñõóüò Ðñ. ôáî. ¢ñè. 45 ¢ñè. 46

Ðñïóùñ.

2

1

033

ÁÑÉÈÌÏÓ

2

4

3

5

Íïìßìïõ åêðñïóþðïõ

044

7

6 ÁíôéêëÞôïõ

2

ÅÐÙÍÕÌÏ 'Ç ÅÐÙÍÕÌÉÁ

Õðï÷ñ.

Ðñïáéñ.

1

2

3

Á.Ö.Ì. ÏÍÏÌÁ ÐÁÔÅÑÁ

ÏÍÏÌÁ

ÅÉÄÏÓ

ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÔÁ×ÕÊÙÄ

ÄÇÌÏÓ 'Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ

ÏÄÏÓ-ÁÑÉÈÌÏÓ 'Ç ÔÏÐÏÈÅÓÉÁ-×ÙÑÉÏ

Ä/ÍÓÇ

010

028 ÊÁÄ.*

031

Â.

ÔÑÏÐ/ÊÇ

009

Ðñáãìáôïðïéïýíôáé åíäïêïéí. óõíáë/ãÝò;

ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ

Á. Ö. Ì.

041

007

ÅÉÄÏÓ ÄÇËÙÓÇÓ

Á. ÐÉÍÁÊÁÓ ÌÅ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÔÏÕ ÕÐÏÊÅÉÌÅÍÏÕ ÓÔÏ ÖÏÑÏ

* * *

ÁÑÉÈÌÏÓ

ÊÙÄ. ÄÏÕ*

ÄÏÕ Öïñïë. ÅéóïäÞìáôïò

Æ. ÐÉÍÁÊÁÓ äéáêáíïíéóìïý êïéíþí åéóñïþí (Üñèñá 31 êáé 33 ôïõ Êþäéêá ÖÐÁ) ÐñÜîåéò öïñïëïãçôÝåò ìå äéêáßùìá Ýêðôùóçò ÐñÜîåéò áðáëëáóóüìåíåò ìå äéêáßùìá Ýêðôùóçò ÐñÜîåéò áðáë/íåò ÷ùñßò äéêáßùìá Ýêðôùóçò.

á

401

ÓÕÍÏËÏ

â

,

402

,

403

,

404

,

ÁñéèìçôÞò x 100

405

, ÐáñïíïìáóôÞò

406

407

,

Ïñéóôéêü ðïóïóôü ìåßùóçò % (100 - êùä. 408 )

Óôñïããõëïðïßçóç ïñéóôéêïý ðïóïóôïý Ýêðôùóçò

Ðçëßêï êëÜóìáôïò (Ïñéóôéêü ðïóïóôü Ýêðôùóçò)

409

408

,

ÐïóÜ öüñïõ åéóñïþí ðñïò äéáêáíïíéóìü Ìåßùóç âÜóåé Üñèñ. 31 ÐëÞèïò Ðïóïóôü ÐëÞèïò ÐëÞèïò ëïéðþí åðéìåêáôÜ âÜóåé ìåßùóçò ôïìÝá ëïã/óìþí ñéóìþí 2 1

ÐïóÜ öüñïõ åéóñïþí ðñïò äéáêáíïíéóìü

421

,

422

3

,

4

Óýíïëï öüñïõ åéóñïþí ðñïò äéáêáíïíéóìü (Üèñïéóìá óôÞëçò 6)

Öüñïò åéóñïþí ðñïò äéáêáíïíéóìü

,

5

Áí ï êùä. 423 > 30 ÅÕÑÙ ìåôáöÝñåôáé óôïí êùä. 706

6

423

Áí ï êùä. 423 < 0 ìåôáöÝñåôáé ùò èåôéêüò óôïí êùä. 702

,

,

Ç. ÐÉÍÁÊÁÓ äéáêáíïíéóìïý ôïõ öüñïõ åéóñïþí ôùí åðåíäõôéêþí áãáèþí (ðáãßùí) Üñè. 33 ðáñ. 2 & 3, í. 2859/00. Pro-rata Ýôïõò ðñþôçò ÷ñçóéìïðïßçóçò

ÐÏÓÁ ÁÐÏ ÌÅÔÁÂÏËÇ PRO-RATA

'Åôïò ÷ñçóéìïðïßçóçò ðáãßùí (äéáêáíïíéóìïý)

ÌïíáäéêÞ

Ìç ÌïíáäéêÞ

%

Óçìåéþóôå

(1)

(2)

(3)

ÖÐÁ áãïñÜò ðáãßùí ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáí ùò ôï ôÝëïò ôçò ÷ñÞóçò

óôÞëç (4) × [êùä.(501-2) óôÞëç (2)]% : 5

(4)

(5)

(×)

ÖÐÁ áãïñÜò ðáãßùí ðïõ ðáñáäüèçêáí êëð ìÝóá óôç ÷ñÞóç êáé èåùñåßôáé üôé äéáôÝèçêáí óå öïñïëïãçôÝåò äñáóôçñéüôçôåò

ÐÏÓÁ ÁÐÏ 100% PRO-RATA ÕÐÏË. ÅÔÙÍ óôÞëç (6) × [100 - óôÞëç(2)]% × [6 - óôÞëç(1)] : 5

(6)

ÖÐÁ áãïñÜò ðáãßùí ðïõ ðáñáäüèçêáí êëð. ìÝóá óôç ÷ñÞóç êáé èåùñåßôáé üôé äéáôÝèçêáí óå áöïñïëüãçôåò äñáóôçñéüôçôåò

(7)

ÐÏÓÁ ÁÐÏ 0% PRO-RATA ÕÐÏËÏÉÐÙÍ ÅÔÙÍ

óôÞëç (8) × óôÞëç (2)% × [6 - óôÞëç(1)] : 5

ÖÐÁ ðáãßùí ðïõ åéóðñÜ÷ôçêå áðü ðáñÜäïóç ðáãßùí ðïõ èåùñåßôáé üôé äéáôÝèçêáí óå áöïñïëüãçôåò äñáóôçñéüôçôåò

(9)

(10)

(8)

501

,

,

502

,

,

,

503

,

,

,

504

,

,

,

,

,

,

,

505

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

506

ÓÕÍÏËÁ

507 , È. ÐÉÍÁÊÁÓ ìå ðëçñïöïñéáêÜ, ïéêïíïìéêÜ & óôáôéóôéêÜ óôïé÷åßá ôçò åðé÷åßñçóçò.

901

,

902

, Ï ÄÇËÙÍ

,

903

Áîßá åéóñïþí õðáãïìÝíùí óå ÖÐÁ ôùí ðùëÞóåùí ôïõ êùä. 906

Áîßá ðùëÞóåùí êáôáóêåõáóôéêþí åðé÷/óåùí ðïõ áöïñïýí á´ êáôïéêßá áðü ïéêïäïìÞ õðáãüìåíç óå ÖÐÁ

906

Áîßá (÷ùñßò ÖÐÁ) ðþëçóçò Å.É.×. áõôïêéíÞôùí ìÝ÷ñé 9 èÝóåùí

ÄáðÜíç (÷ùñßò ÖÐÁ) êáõóßìùí, ëéðáíôéêþí, åðéóêåõÞò, óõíôÞñçóçò, EIX áõô/ôùí ìÝ÷ñé 9 èÝóåùí

907

,

908

Ï ËÏÃÉÓÔÇÓ

(Ïíïì/íï Þ Åðùíõìßá, ÁÖÌ, Á.Ì. áäåßáò, Êáôçãïñßá áäåßáò, Ä/íóç)

,

,

,

,

,

,

,

,

ÄáðÜíç (÷ùñßò ÖÐÁ) ãéá ÷ñçìáôïäïôéêÞ ìßóèùóç (leasing) ÅÉ× áõôïêéíÞôùí ìÝ÷ñé 9 èÝóåùí

904

,

Áîßá áãïñÜò ìåôá÷åéñéóìÝíùí Å.É.×. áõôïêéíÞôùí ìÝ÷ñé 9 èÝóåùí (Äåí óõìðåñéëáìâÜíïíôáé ïé áãïñÝò áðü éäéþôåò)

Ìéêôü êÝñäïò ðïõ öïñïëïãåßôáé ìå ôï åéäéêü êáèåóôþò ôïõ Üñèñïõ 43

,

,

,

Áí ï êùä. 507>30 ÅÕÑÙ ìåôáöÝñåôáé óôïí êùä. 702 Áí ï êùä. 507<-30 ÅÕÑÙ ìåôáöÝñåôáé ùò èåôéêüò óôïí êùä. 706

ÐñïóèÝóôå: (506-5) + (506-7) - (506-9) + (506-10)

Áîßá (÷ùñßò ÖÐÁ) áãïñÜò Å.É.×. áõôïêéíÞôùí ìÝ÷ñé 9 èÝóåùí (Ìüíï êáéíïýñãéùí)

,

,

,

909

, Ï ÐÁÑÁËÁÂÙÍ

(Óöñáãßäá êáé õðïãñáöÞ)

*Óõìðëçñþíåôáé áðü ôç Ä.Ï.Õ. -Áí ïðïéïäÞðïôå ðïóü ðïõ êáôá÷ùñåßôáé åßíáé áñíçôéêüò áñéèìüò, óçìåéþóôå ôï ðñüóçìï ðëçí (-) ðñéí áð' áõôü.

ÌÝóïò áñéèìüò (ðëÞèïò) ôïõ óõíïëéêÜ áðáó÷ïëïýìåíïõ ðñïóùðéêïý ôçò åðé÷åßñçóçò

905 Áñéèìüò õðïêáôáóôçìÜôùí (÷ùñßò ôï êåíôñéêü)

910

'Áèñïéóìá ôùí êùä. 901 Ýùò êáé 910

911

,

Ï ÔÁÌÉÁÓ

(Óöñáãßäá, çìåñïìçíßá êáé õðïãñáöÞ) ÅÊÄÏÓÇ 2012

009/12 ÖÐÁ


Ã. ÐÉÍÁÊÁÓ ÅÊÑÏÙÍ - ÅÉÓÑÏÙÍ ìåôÜ ôçí áöáßñåóç (êáôÜ óõíôåëåóôÞ) ôùí åðéóôñïöþí - åêðôþóåùí ÅÊÑÏÅÓ öïñïëïãçôÝåò (ðùëÞóåéò áãáèþí, ðáñï÷Þ õðçñåóéþí êëð..), ÅÍÄÏÊ. ÁÐÏÊÔ. & ÐÑÁÎ. ËÇÐÔÇ

á

Óõíô. ÖÐÁ %

ÖÏÑÏÓ ÅÉÓÑÏÙÍ ðïõ áíáëïãåß

131

,

151

,

9 171

,

102

,

4,5 132

,

152

,

4,5 172

,

103

,

19 133

,

153

,

19 173

, ,

,

10 231

,

203

,

21 233

,

601

,

11 631

,

202

232

,

,

10 271

252

,

5 272

,

253

,

21 273

,

651

,

11 671

, ,

251

,

5

É. ÅÉÓÑÏÅÓ, ÅÍÄÏÊ. ÁÐÏÊÔÇÓÅÉÓ, ÅÉÓÁÃÙÃÅÓ ÊÁÉ ÐÑÁÎÅÉÓ ËÇÐÔÇ óôç ëïéðÞ ÅëëÜäá åêôüò áðü ôá íçóéÜ Áéãáßïõ.

,

5,5 632

,

652

,

5,5 672

,

603

,

23 633

,

653

,

23 673

301

,

13 331

,

361

,

13 371

,

302

,

6,5 332

,

362

,

6,5 372

, ,

,

6 134

,

157

,

6

177

105

,

3 135

,

158

,

3

178

,

106

,

13 136

,

159

,

13 179

,

204

,

7 234

,

257

,

7 277

,

,

258

,

4 278

,

259

,

15 279

,

657

,

8 677

,

,

658

,

4 678

, ,

,

4 235

206

,

15 236

,

604

,

8 634

,

205

ÉÉ. ÅÉÓÑÏÅÓ, ÅÍÄÏÊ. ÁÐÏÊÔÇÓÅÉÓ, ÅÉÓÁÃÙÃÅÓ ÊÁÉ ÐÑÁÎÅÉÓ ËÇÐÔÇ óôá íçóéÜ Áéãáßïõ

,

4 635

606

,

16 636

,

659

,

16 679

304

,

9 334

,

367

,

9 377

,

305

,

5 335

,

368

,

5 378

,

605

ÓÕÍÏËÏ ÖÏÑÏË/ÔÅÙÍ ÅÊÑÏÙÍ

607

ÅêñïÝò öïñïëïãçôÝåò åêôüò ÅëëÜäïò ìå äéêáßùìá Ýêðôùóçò

608

Åíä/êÝò ðáñáä.,åîáãùãÝò & ëïéðÝò åêñïÝò áðáë/íåò ìå äéêáßùìá Ýêðôùóçò ÅêñïÝò áðáë/íåò êáé åîáéñïýì. ÷ùñßò äéêáßùìá Ýêðôùóçò

ÅÉÓÑÏÅÓ öïñïëïãçôÝåò (áãïñÝò, åéóáãùãÝò) ÅÍÄÏÊÏÉÍÏÔ.ÁÐÏÊÔÇÓÅÉÓ &ÐÑÁÎÅÉÓ ËÇÐÔÇ

9

104

ÅêñïÝò áðáë/íåò âÜóåé ÐÏË 1262/93 & 1029/95

â

,

602

ÉÉ. ÅÊÑÏÅÓ, ÅÍÄÏÊ. ÁÐÏÊÔÇÓÅÉÓ & ÐÑÁÎÅÉÓ ËÇÐÔÇ, óôá íçóéÜ Áéãáßïõ & áðü ëïéðÞ ÅëëÜäá ðñüò ôá íçóéÜ áõôÜ

ÖÏÑÏÓ ÅÊÑÏÙÍ ðïõ áíáëïãåß

101

201 É. ÅÊÑÏÅÓ, ÅÍÄÏÊ. ÁÐÏÊÔÇÓÅÉÓ & ÐÑÁÎÅÉÓ ËÇÐÔÇ óå ëïéðÞ ÅëëÜäá åêôüò áðü ôá íçóéÜ Áéãáßïõ

Óõíô. ÖÐÁ %

ÄáðÜíåò, ãåí. Ýîïäá öïñïëïãçôÝá

663

,

ÓÕÍÏËÏ ÖÏÑÏË/ÔÅÙÍ ÅÉÓÑÏÙÍ

664

,

ÅéóñïÝò áðáë/íåò âÜóåé ÐÏË 1262/93 & 1029/95

665

,

,

ËïéðÝò åéóñïÝò áðáë/íåò, åîáéñïýì., ÷ùñßò äéêáßùìá Ýêðôùóçò

666

,

ÓÕÍÏËÏ ÅÉÓÑÏÙÍ

667

,

ÓÕÍ. ÖÏÑ.

,

609 610 611

,

ÓÕÍÏËÏ ÅÊÑÏÙÍ

612

,

ÌÅÉÏÍ áîßá ðáãßùí, åíä. áðïêô., ÁõôïðáñÜä.,ðñÜîåùí ëÞðôç, ðáñ. 3â áñè. 31 êôë.

613

,

ÊÕÊËÏÓ ÅÑÃÁÓÉÙÍ ãéá äéáêáíïíéóìü ÖÐÁ

614

,

,

637

,

ÖÏÑÏÓ ÄÁÐÁÍ.

683

,

,

ÓÕÍ. ÖÏÑ.

684

,

+

ã

ÅÉÄÉÊÏÉ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ

641

645

,

,

646

,

644

,

¢èñïéóìá ôùí êùä. 641 Ýùò êáé 646

647

,

668

,

642

ÐñÜîåéò ëÞðôç áãáèþí & õðçñåóéþí

ÁÃÑÏÔÇÓ ÔÏÕ ÁÑÈÑÏÕ 41 ÐùëÞóåéò ìå ôï êáíïíéêü êáèåóôþò

ÅíäïêïéíïôéêÝò ëÞøåéò õðçñåóéþí Üñèñ. 14 ðáñ. 2á ÅíäïêïéíïôéêÝò ðáñï÷Ýò õðçñåóéþí Üñèñ. 14 ðáñ. 2á

ÓõíïëéêÝò åíäïêïéíïôéêÝò ðáñáäüóåéò

,

688

Öüñïò (êùä.668 x óõíô. åðéóôñ. 5%)

,

ä

å

ÐÑÏÓÔÉÈÅÌÅÍÁ ÐÏÓÁ ÓÔÏ ÓÕÍÏËÏ ÔÏÕ ÖÏÑÏÕ ÅÉÓÑÏÙÍ

ÁÖÁÉÑÏÕÌÅÍÁ ÐÏÓÁ ÁÐÏ ÔÏ ÓÕÍÏËÏ ÔÏÕ ÖÏÑÏÕ ÅÉÓÑÏÙÍ

Öüñïò ãéá Ýêðôùóç áðü äéáêáíïíéóìïýò

ÐëçñùìÝò óôï Äçìüóéï ìå ôéò ðåñéïäéêÝò Þ Ýêôáêôåò

701

,

702

706

,

703

ÖÐÁ ðïõ óáò åðéóôñÜöçêå Þ æçôÞóáôå ôçí åðéóôñïöÞ ôïõ

Öüñïò ãéá êáôáâïëÞ áðü äéáêáíïíéóìïýò

,

707

704

,

+

×ñåùóôéêü áñ÷éêÞò äÞëùóçò

Ðéóôùôéêü õðüëïéðï ðñïçã. äéá÷åéñ. ðåñéüäïõ êáé ëïéðÜ ðñïóôéèÝìåíá

,

ÓÕÍÏËÏ

705

708

,

-

ËïéðÜ áöáéñïýìåíá ðïóÜ

,

,

ÓÕÍÏËÏ

, ÕÐÏËÏÉÐÏ ÖÏÑÏÕ ÅÉÓÑÏÙÍ êùä. (684 +688 + 705 - 709 )

709

,

710

,

Ä. ÐÉÍÁÊÁÓ ÅÊÊÁÈÁÑÉÓÇÓ ÔÏÕ ÖÏÑÏÕ ãéá êáôáâïëÞ, Ýêðôùóç Þ åðéóôñïöÞ (êùä. 637 - êùä. 710) ÐÉÓÔÙÔÉÊÏ ÕÐÏËÏÉÐÏ

801

,

×ÑÅÙÓÔÉÊÏ ÕÐÏËÏÉÐÏ

811

,

Óå ðåñßðôùóç ðïõ ç äÞëùóç ðáñáëáìâÜíåôáé ÷åéñüãñáöá, óõìðëçñþóôå ïëïãñÜöùò ôï óýíïëï ãéá êáôáâïëÞ óå ÅÕÑÙ

ÐÏÓÏ ãéá Ýêðôùóç

802

,

ÐÑÏÓÁÕÎÇÓÇ ...... % åêðñüè. õðïâïëÞò

812

,

ÐÏÓÏ ãéá åðéóôïöÞ

,

ÓÕÍÏËÏ ãéá êáôáâïëÞ

.....................................................................................................

803

813

,

899

ÁÉÔÉÁ ÅÐÉÓÔÑÏÖÇÓ (Äéáãñáììßóôå ìå x)

808

ÁÐÁËË. ÐÑÁÎÅÉÓ

ÐÁÃÉÁ

ÁÍÁÓÔ. ÊÁÔÁÂ.

ÄÉÁÖÏÑÁ ÓÕÍÔÅË.

ÁËËÇ ÁÉÔÉÁ

1

2

3

4

5

ÓÇÌÅÉÙÓÅÉÓ ÖÏÑÏËÏÃÏÕÌÅÍÏÕ

............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................

-Áí ïðïéïäÞðïôå ðïóü ðïõ êáôá÷ùñåßôáé åßíáé áñíçôéêüò áñéèìüò, óçìåéþóôå ôï ðñüóçìï ðëçí (-) ðñéí áð' áõôü.

Õ.Å.Å.Á.Ä. ÕÐÏÕÑÃÅÉÏÕ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

ÓõíïëéêÝò åíäïêïéíïôéêÝò áðïêôÞóåéò

Profile for TAXnews

Φ1 2011 Έντυπο Φ.Π.Α.  

Έντυπο Φ1 009/12-ΦΠΑ Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. οικ.έτους 2012

Φ1 2011 Έντυπο Φ.Π.Α.  

Έντυπο Φ1 009/12-ΦΠΑ Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. οικ.έτους 2012

Profile for taxgr
Advertisement