__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Ö1

ÅÊÊÁÈÁÑÉÓÔÉÊÇ ÄÇËÙÓÇ Ö.Ð.Á.

S

I X A

T

*

001

ÁÑÌÏÄÉÁ ÄÏÕ

002

ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÔÉÊÇ ÐÅÑÉÏÄÏÓ

áðü

Ýùò

ÁÑÉÈÌÏÓ 005 ÄÇËÙÓÇÓ ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÁ ÕÐÏÂÏËÇÓ ÄÇËÙÓÇÓ ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÁ ÅÉÓÐÑÁÎÇÓ ¹ ÐÁÑÁËÁÂÇÓ

006

ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÁÊÅËÏÕ ÁÅ

008

ÅÐÙÍÕÌÏ ¹ ÅÐÙÍÕÌÉÁ

022

ÏÍÏÌÁ

025

Ä/ÍÓÇ

023

ÏÍÏÌÁ ÐÁÔÅÑÁ

ÏÄÏÓ-ÁÑÉÈÌÏÓ ¹ ÔÏÐÏÈÅÓÉÁ-×ÙÑÉÏ

ÄÇÌÏÓ ¹ ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ

026

ÅÉÄÏÓ

Á

Â.

061

Â

Ã

ÁÂ

042

ÁÃ

1

2

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ: Öïñïëïãéêïý áíôéðñïóþðïõ 1

043

3

033

ÁÑÉÈÌÏÓ

032

ÊÁÔÇÃÏÑÉÁ ÂÉÂËÉÙÍ Ê.Â.Ó. ÊÁÔÁ ÔÇ ËÇÎÇ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÔÉÊÇÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ Õðï÷ñ. Ðñïáéñ. Ðñïóùñ. Êáôçãïñßá âéâëßùí

1

024

ÔÉÔËÏÓ

027

ÔÁ×ÕÊÙÄ

010

(êùä.)

ÔÇËÅÖÙÍÏ

ÌÅ ÅÐÉÖÕËÁÎÇ

(áñéèìüò)

Áí äéåíåñãåßôå ÍÁÉ ðùëÞóåéò áðü áðüóôáóç óå Üëëï Ê-Ì äéáãñáììßóôå 1

034

ÍÁÉ 1 Ï×É 2

ÊÁÈÅÓÔÙÔÁ ÖÐÁ ÊÁÔÁ ÔÇ ËÇÎÇ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÔÉÊÇÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ Ôåêìáñ. Êáíïí. Ðñ.ôáî. ÊáðíÜ ¢ñè. 45 ¢ñè. 46 ×ñõóüò Áðüä.Öüñ.

1

2

Íïìßìïõ åêðñïóþðïõ

3

4

5

6

7

ÁíôéêëÞôïõ

2

ÅÐÙÍÕÌÏ ¹ ÅÐÙÍÕÌÉÁ

044

8

Õðï÷ñ. Ðñïáéñ.

1

2

3

Á.Ö.Ì. ÏÍÏÌÁ ÐÁÔÅÑÁ

ÏÍÏÌÁ Ä/ÍÓÇ

ÔÑÏÐ/ÊÇ

009

Ðñáãìáôïðïéïýíôáé åíäïêïéí. óõíáë/ãÝò;

TAYTOTHTA

Á.Ö.Ì.

041

*

028 ÊÁÄ. *

ÊÕÑÉÁ ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÁ

031

* *

007

ÅÉÄÏÓ ÄÇËÙÓÇÓ

Á. ÐÉÍÁÊÁÓ ÌÅ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÔÏÕ ÕÐÏÊÅÉÌÅÍÏÕ ÓÔÏ ÖÏÑÏ 021

004

ÅÔÏÓ

ÅðÝ÷åé èÝóç êáé ÁÐÏÄÅÉÊÔÉÊÏÕ ÅÉÓÐÑÁÎÇÓ, áí äåí åêäßäåôáé ìç÷áíïãñáöéêÜ (ÕðïâÜëëåôáé óå ôñßá (3) áíôßôõðá)

ÁÑÉÈÌÏÓ

ÅÉÄÏÓ

TAYTOTHTA ÔÁ×ÕÊÙÄ

ÄÇÌÏÓ ¹ ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ

ÏÄÏÓ-ÁÑÉÈÌÏÓ ¹ ÔÏÐÏÈÅÓÉÁ-×ÙÑÉÏ

ÄÏÕ Öïñïë. ÅéóïäÞìáôïò

ÊÙÄ. ÄÏÕ*

Æ. ÐÉÍÁÊÁÓ äéáêáíïíéóìïý êïéíþí åéóñïþí áñè. 33 ðáñ. 1á & 1â âÜóåé ôçò áíáëïãßáò (Pro-rata) áñè. 31 ðáñ. 1 êáé áñè. 33 ðáñ. 3 äåýôåñï åäÜöéï í. 2859/00. á

ÐñÜîåéò öïñïëïãçôÝåò ìå äéêáßùìá Ýêðôùóçò ÐñÜîåéò áðáëëáóóüìåíåò ìå äéêáßùìá Ýêðôùóçò ÐñÜîåéò áðáë/íåò ÷ùñßò äéêáßùìá Ýêðôùóçò.

401

ÁñéèìçôÞò

404

x100

405

, ,

403

ÓÕÍÏËÏ

â

, ,

402

, ,

406

408

,

407

Ïñéóôéêü ðïóïóôü ìåßùóçò % (100 - êùä. 408)

Óôñïããõëïðïßçóç ïñéóôéêïý ðïóïóôïý Ýêðôùóçò

Ðçëßêï êëÜóìáôïò (Ïñéóôéêü ðïóïóôü Ýêðôùóçò)

ÐáñïíïìáóôÞò

409

Áöáéñïýìåíá ðïóÜ áðü ôï ãåíéêü óýíïëï ôïõ öüñïõ åéóñïþí Ìåßùóç âÜóåé Üñèñ. 31 ÐëÞèïò ëïéðþí Ðïóïóôü ÐëÞèïò ÐëÞèïò åðéìåâÜóåé êáôÜ ìåßùóçò ôïìÝá ëïã/óìþí ñéóìþí 2 1

ÐïóÜ öüñïõ åéóñïþí ðïõ ðñÝðåé íá ìåéùèïýí

421

,

422

,

3

4

Óýíïëï öüñïõ åéóñïþí ðïõ äåí åêðßðôåé êùä. (421-6) + (422-6)

Öüñïò åéóñïþí ðïõ äåí åêðßðôåé

,

5

Áí ï êùä. 423 > 30 ÅÕÑÙ ìåôáöÝñåôáé óôïí êùä. 706

6

423

,

Áí ï êùä. 423 < 0 ìåôáöÝñåôáé ùò èåôéêüò óôïí êùä. 702

,

Ç. ÐÉÍÁÊÁÓ ðåíôáåôïýò äéáêáíïíéóìïý ôïõ öüñïõ åéóñïþí ôùí åðåíäõôéêþí áãáèþí (ðáãßùí) Üñè. 33 ðáñ. 2 & 3, í.2859/00. ÐÏÓÁ ÁÐÏ ÌÅÔÁÂÏËÇ PRO-RATA

Pro-rata Ýôïõò ðñþôçò ÷ñçóéìïðïßçóçò ¸ôïò ÷ñçóéìïðïßçóçò ðáãßùí (äéáêáíïíéóìïý)

(1)

ÌïíáäéêÞ

Ìç ÌïíáäéêÞ

%

Óçìåéþóôå

(2)

(3)

ÖÐÁ áãïñÜò ðáãßùí ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáí ùò ôï ôÝëïò ôçò ÷ñÞóçò

óôÞëç (4) × [êùä.(501-2) óôÞëç (2)] % : 5

ÖÐÁ áãïñÜò ðáãßùí ðïõ ðáñáäüèçêáí êëð ìÝóá óôç ÷ñÞóç êáé èåùñåßôáé üôé äéáôÝèçêáí óå öïñïëïãçôÝåò äñáóôçñéüôçôåò

(4)

(5)

(6)

(×)

501

1o

,

502

2o

,

503

3o

,

504

4o

505

5o

506

ÓÕÍÏËÁ

507

,

ÐÏÓÁ ÁÐÏ 100% PRO-RATA ÕÐÏË.ÅÔÙÍ óôÞëç (6) × [100 - óôÞëç (2)]% × [6 - óôÞëç (1)] : 5

ÖÐÁ áãïñÜò ðáãßùí ðïõ ðáñáäüèçêáí êëð. ìÝóá óôç ÷ñÞóç êáé èåùñåßôáé üôé äéáôÝèçêáí óå áöïñïëüãçôåò äñáóôçñéüôçôåò

(7)

(8)

ÐÏÓÁ ÁÐÏ 0% PRO-RATA ÕÐÏËÏÉÐÙÍ ÅÔÙÍ óôÞëç (8) × óôÞëç (2)% × [6 - óôÞëç (1)] : 5

ÖÐÁ ðáãßùí ðïõ åéóðñÜ÷ôçêå áðü ðáñÜäïóç ðáãßùí ðïõ èåùñåßôáé üôé äéáôÝèçêáí óå áöïñïëüãçôåò äñáóôçñéüôçôåò

(9)

(10)

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Áí ï êùä. 507 > 30 ÅÕÑÙ ìåôáöÝñåôáé óôïí êùä. 702 Áí ï êùä. 507 < -30 ÅÕÑÙ ìåôáöÝñåôáé ùò èåôéêüò óôïí êùä. 706

ÐñïóèÝóôå: (506-5) + (506-7) - (506-9) + (506-10)

È. ÐÉÍÁÊÁÓ ìå ðëçñïöïñéáêÜ, ïéêïíïìéêÜ & óôáôéóôéêÜ óôïé÷åßá ôçò åðé÷åéñÞóçò. Áîßá (÷ùñßò ÖÐÁ) áãïñÜò Å.É.×. áõôïêéíÞôùí ìÝ÷ñé 9 èÝóåùí (Ìüíï êáéíïýñãéùí)

901 901

,

ÄáðÜíç (÷ùñßò ÖÐÁ) êáõóßìùí, ëéðáíôéêþí, åðéóêåõÞò, óõíôÞñçóçò, ÅÉ× áõô/ôùí ìÝ÷ñé 9 èÝóåùí

902

Áîßá ðùëÞóåùí êáôáóêåõáóôéêþí åðé÷/óåùí ðïõ áöïñïýí á’ êáôïéêßá áðü ïéêïäïìÞ õðáãüìåíç óå ÖÐÁ

906 906

, Ï ÄÇËÙÍ

,

Áîßá (÷ùñßò ÖÐÁ) ðùëÞóçò Å.É.×. áõôïêéíÞôùí ìÝ÷ñé 9 èÝóåùí

903

Áîßá åéóöïñþí õðáãüìåíùí óå ÖÐÁ ôùí ðùëÞóåùí ôïõ êùä. 906

907

ÄáðÜíç (÷ùñßò ÖÐÁ) ãéá ÷ñçìáôïäïôéêÞ ìßóèùóç (leasing) EIX áõôïêéíÞôùí ìÝ÷ñé 9 èÝóåùí

, Ìéêôü êÝñäïò ðïõ öïñïëïãåßôáé ìå ôï åéäéêü êáèåóôþò ôïõ Üñèñïõ 43

,

908

Ï ËÏÃÉÓÔÇÓ

(Ïíïì/íï Þ Åðùíõìßá, ÁÖÌ, Á.Ì. Áäåßáò, Êáôçãïñßá áäåßáò, Ä/íóç)

904

,

ÌÝóïò áñéèìüò (ðëÞèïò) ôïõ óõíïëéêÜ áðáó÷ïëïýìåíïõ ðñïóùðéêïý ôçò åðé÷åßñçóçò

905

Áîßá áãïñÜò ìåôá÷åéñéóìÝíùí Å.É.×. ÁõôïêéíÞôùí ìÝ÷ñé 9 èÝóåùí (äåí óõìðåñéëáìâÜíïíôáé ïé áãïñÝò áðü éäéþôåò)

,

909

, Ï ÐÁÑÁËÁÂÙÍ

(Óöñáãßäá êáé õðïãñáöÞ)

* Óõìðëçñþíåôáé áðü ôç ÄÏÕ. -Áí ïðïéïäÞðïôå ðüóï ðïõ êáôá÷ùñåßôáé åßíáé áñíçôéêüò áñéèìüò, óçìåéþóôå ôï ðñüóçìï ðëçí (-) ðñéí áð’ áõôü.

Áñéèìüò õðïêáôáóôçìÜôùí (÷ùñßò ôï êåíôñéêü)

910

¢èñïéóìá ôùí êùä. 901 Ýùò êáé 910

911

,

Ï ÔÁÌÉÁÓ

(Óöñáãßäá, çìåñïìçíßá êáé õðïãñáöÞ) ÅÊÄÏÓÇ 2010

009/10 ÖÐÁ


Ã. ÐÉÍÁÊÁÓ ÅÊÑÏÙÍ - ÅÉÓÑÏÙÍ ìåôÜ ôçí áöáßñåóç (êáôÜ óõíôåëåóôÞ) ôùí åðéóôñïöþí - åêðôþóåùí â

ÅÉÓÑÏÅÓ öïñïëïãçôÝåò (áãïñÝò, åéóáãùãÝò) ÅÍÄÏÊÏÉÍÏÔ.ÁÐÏÊÔÇÓÅÉÓ &ÐÑÁÎÅÉÓ ËÇÐÔÇ

,

9 131

,

151

,

102

,

4,5 132

,

152

,

19 133

,

153

,

251

,

10 231

202

,

5 232

,

203

,

21 233

,

201

I. ÅÉÓÑÏÅÓ áðü ôç ëïéðÞ ÅëëÜäá åêôüò áðü ôá íçóéÜ Áéãáßïõ. ÅÉÓÁÃÙÃÅÓ óôç ëïéðÞ ÅëëÜäá

,

,

19 173

, ,

272

,

,

10 271

252

,

5

253

,

21 273

, ,

,

,

,

5,5 632

,

652

,

5,5 672

,

603

,

23 633

,

653

,

23 673

,

104

,

6 134

,

154

,

9

174

, ,

,

3 135

,

155

,

4,5 175

106

,

13 136

,

156

,

19 176

,

204

,

7 234

,

254

,

10 274

,

,

4 235

255

,

5

275

, ,

,

15 236

604

,

8 634

605

,

4 635

,

16 636

,

ÓÕÍ. ÖÏÑ.

206

607

ÅêñïÝò öïñïëïãçôÝåò åêôüò ÅëëÜäïò ìå äéêáßùìá Ýêðôùóçò

608

ÅêñïÝò áðáë/íåò âÜóåé ÐÏË. 1262/93 & 1029/95

609

Åíä/êÝò ðáñáä., åîáãùãÝò & ëïéðÝò åêñïÝò áðáë/íåò ìå äéêáßùìá Ýêðôùóçò ÅêñïÝò áðáë/íåò êáé åîáéñïõì. ÷ùñßò äéêáßùìá Ýêðôùóçò

610 611

,

ÓÕÍÏËÏ ÅÊÑÏÙÍ

612

ÌÅÉÏÍ áîßá ðáãßùí, åíä. Áðïêô. Áõôïðáñáä., ÐñÜîåùí ëÞðôç, ðáñ. 3â áñè. 31 êôë.

613

ÊÕÊËÏÓ ÅÑÃÁÓÉÙÍ ãéá äéáêáíïíéóìü ÖÐÁ

614

ÁÊÁÈÁÑ. ÅÓÏÄÁ Öïñïë. ÅéóïäÞìáôïò

615

,

,

,

654

,

11 674

,

,

655

,

5,5 675

,

,

23 676

,

177

,

178

,

,

637

ÉÉ. ÅÍÄÏÊ. ÁÐÏÊÔÇÓÅÉÓ ÊÁÉ ÐÑÁÎÅÉÓ ËÇÐÔÇ óôç ëïéðÞ ÅëëÜäá åêôüò áðü ôá íçóéÜ Áéãáßïõ

21 276

656

,

157

,

6

,

158

,

3

,

159

,

13 179

,

277

,

278

,

,

258

,

4

,

259

,

15 279

,

,

657

,

8

677

,

,

658

,

4

678

,

,

659

,

16 679

,

160

,

6

180

,

161

,

3

181

, ,

ÐñÜîåéò ëÞðôç áãáèþí & õðçñåóéþí

641

,

644

162 ,

ÓõíïëéêÝò åíäïêïéíïôéêÝò ðáñáäüóåéò

IV. ÅÍÄÏÊ. ÁÐÏÊÔÇÓÅÉÓ ÊÁÉ ÐÑÁÎÅÉÓ ËÇÐÔÇ óôá íçóéÜ Áéãáßïõ

ÅíäïêïéíïôéêÝò ëÞøåéò õðçñåóéþí Üñèñ. 14 ðáñ. 2á

642

,

645

¢èñïéóìá óõíïë. Åíäïêïéíïôéêþí áðïêôÞóåùí êáé åíäïêïéíïôéêþí ðáñáäüóåùí (641 + 642)

643

,

, ÅíäïêïéíïôéêÝò ðáñï÷Ýò õðçñåóéþí Üñèñ. 14 ðáñ. 2á

646

,

ÐÁÃÉÁ

1

2

ÁÍÁÓÔ. ÄÉÁÖÏÑÁ ÊÁÔÁÂ. ÓÕÍÔÅË.

3

,

7

280

,

261

,

4

281

,

262

,

15 282

,

660

,

8

680

,

661

,

4

681

,

662

,

16 682

,

683

,

684

,

,

ÖÏÑÏÓ ÄÁÐÁÍ.

ÁËËÇ ÁÉÔÉÁ

ÓÕÍÏËÏ ÖÏÑÏË/ÔÅÙÍ ÅÉÓÑÏÙÍ

664

,

ÓÕÍ. ÖÏÑ.

5

ÅéóñïÝò áðáë/íåò âÜóåé ÐÏË. 1262/93 & 1029/95 ËïéðÝò åéóñïÝò áðáë/íåò, åîáéñïõì., ÷ùñßò äéêáßùìá Ýêðôùóçò

665

,

666

,

667

,

ÓÕÍÏËÏ ÅÉÓÑÏÙÍ

ÐùëÞóåéò ìå ôï êáíïíéêü êáèåóôþò

ÅÐÉÓÔÑÏÖÇ ÖÏÑÏÕ ÓÅ ÁÃÑÏÔÇ ÔÏÕ ÁÑÈÑÏÕ 41

668

,

702

,

,

703

ÖÐÁ ðïõ óáò åðéóôñÜöçêå ç æçôÞóáôå ôçí åðéóôñïöÞ ôïõ

Öüñïò ãéá êáôáâïëÞ áðü ðßíáêåò äéáêáíïíéóìïý

707

,

,

+ 688

Öüñïò (êùä.668 x óõíô. Åðéóôñ.5%)

×ñåùóôéêü áñ÷éêÞò äÞëùóçò

Ðéóôùôéêü õðüëïéðï ðñïçã. äéá÷åéñ. ðåñéüäïõ êáé ëïéðÜ ðñïóôéèÝìåíá

Öüñïò ãéá Ýêðôùóç áðü ðßíáêåò äéáêáíïíéóìïý

ÐëçñùìÝò óôï Äçìüóéï ìå ôéò ðåñéïäéêÝò Þ Ýêôáêôåò

706

260

663

4

701

,

13 182

ÄáðÜíåò, ãåí. Ýîïäá öïñïëïãçôÝá

ÁÉÔÉÁ ÅÐÉÓÔÑÏÖÇÓ (Äéáãñáììßóôå ìå x) ÁÐÁËË. ÐÑÁÎÅÉÓ

257

7

ÉÉÉ. ÅÉÓÑÏÅÓ áðü ôá íçóéÜ Áéãáßïõ êáé áðü ôçí ëïéðÞ ÅëëÜäá ðñïò ôá íçóéÜ áõôÜ. ÅÉÓÁÃÙÃÅÓ óôá íçóéÜ Áéãáßïõ

ÅÉÄÉÊÏÉ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÓõíïëéêÝò åíäïêïéíïôéêÝò áðïêôÞóåéò

256

,

,

ã

ÁÖÁÉÑÏÕÌÅÍÁ ÐÏÓÁ ÁÐÏ ÔÏ ÓÕÍÏËÏ ÔÏÕ ÖÏÑÏÕ ÅÉÓÑÏÙÍ

4,5 172

,

ÓÕÍÏËÏ ÖÏÑÏË/ÔÅÙÍ ÅÊÑÏÙÍ

å

,

,

602

205

ÐÑÏÓÔÉÈÅÌÅÍÁ ÐÏÓÁ ÓÔÏ ÓÕÍÏËÏ ÔÏÕ ÖÏÑÏÕ ÅÉÓÑÏÙÍ

171

11 671

606

ä

9

ÖÏÑÏÓ ÅÉÓÑÏÙÍ ðïõ áíáëïãåß

651

105

808

Óõíô. ÖÐÁ %

11 631

601

ÉÉ. ÅÊÑÏÅÓ, ÅÍÄÏÊ.ÁÐÏÊÔÇÓÅÉÓ & ÐÑÁÎÅÉÓ ËÇÐÔÇ, óôá íçóéÜ Áéãáßïõ & áðü ëïéðÞ ÅëëÜäá ðñüò ôá íçóéÜ áõôÜ

ÖÏÑÏÓ ÅÊÑÏÙÍ ðïõ áíáëïãåß

101 103 É. ÅÊÑÏÅÓ, ÅÍÄÏÊ. ÁÐÏÊÔÇÓÅÉÓ & ÐÑÁÎÅÉÓ ËÇÐÔÇ óå ëïéðÞ ÅëëÜäá åêôüò áðü ôá íçóéÜ Áéãáßïõ

Óõíô. ÖÐÁ %

,

704

, +

ÓÕÍÏËÏ

705

,

ÓÕÍÏËÏ

709

,

710

,

ËïéðÜ áöáéñïýìåíá ðïóÜ

708

, ÕÐÏËÏÉÐÏ ÖÏÑÏÕ ÅÉÓÑÏÙÍ êùä. (684 + 705 - 709)

Ä. ÐÉÍÁÊÁÓ ÅÊÊÁÈÁÑÉÓÇÓ ÔÏÕ ÖÏÑÏÕ ãéá êáôáâïëÞ, Ýêðôùóç Þ åðéóôñïöÞ (êùä. 637 - êùä. 710) ÐÉÓÔÙÔÉÊÏ ÕÐÏËÏÉÐÏ

801

,

×ÑÅÙÓÔÉÊÏ ÕÐÏËÏÉÐÏ

811

,

ÐÏÓÏ ãéá Ýêðôùóç

802

,

ÐÑÏÓÁÕÎÇÓÇ......% åêðñüè.õðïâïëÞò

812

,

ÐÏÓÏ ÓÕÍÏËÏ 803 813 , ãéá êáôáâïëÞ ãéá åðéóôïöÞ -Áí ïðïéïäÞðïôå ðïóü ðïõ êáôá÷ùñåßôáé åßíáé áñíçôéêüò áñéèìüò óçìåéþóôå ôï ðñüóôçìï ðëçí(-) ðñéí áð’ áõôü.

,

Óå ðåñßðôùóç ðïõ ç äÞëùóç ðáñáëáìâÜíåôáé ÷åéñüãñáöá, óõìðëçñþóôå ïëïãñÜöùò ôï óýíïëï ãéá êáôáâïëÞ óå ÅÕÑÙ.

Õ.Å.Å.Á.Ä. ÕÐÏÕÑÃÅÉÏÕ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

ÅÊÑÏÅÓ öïñïëïãçôÝåò (ðùëÞóåéò áãáèþí, ðáñï÷Þ õðçñåóéþí êëð..), ÅÍÄÏÊ. ÁÐÏÊÔ. & ÐÑÁÎ. ËÇÐÔÇ

á

Profile for TAXnews

Φ1 2010 Έντυπο Φ.Π.Α.  

Έντυπο Φ1 009/10-ΦΠΑ Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. έτους 2010

Φ1 2010 Έντυπο Φ.Π.Α.  

Έντυπο Φ1 009/10-ΦΠΑ Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. έτους 2010

Profile for taxgr
Advertisement