Page 1

Για μια δυναμική, βιϊςιμη Οικονομία με αιχμή την Πράςινη Ανάπτυξη

Νζοσ Αναπτυξιακόσ Νόμοσ Βαςικοί Άξονεσ Σχεδίου Νόμου

29-07-2010


2


Νζοσ Αναπτυξιακόσ Νόμοσ

3


΢τρατηγικόσ ΢τόχοσ του Νζου Αναπτυξιακοφ Νόμου Ζνα νζο επιχειρηματικό και παραγωγικό πρότυπο που: • • • • •

Θα ενιςχφςει την ποιοτική και ανταγωνιςτική παραγωγή κα ςυμβάλλει ςτον τεχνολογικό και γνωςτικό τθσ μεταςχηματιςμό θα ενιςχφςει την εξωςτρζφεια Θα προάγει τον υγιή ανταγωνιςμό κα ενιςχφςει τθν απαςχόληςη

....και κα τθν οδθγιςει ςε μία δυναμική και βιϊςιμη ανάπτυξη με αιχμι τθν καινοτομία και τθν Πράςινη Ανάπτυξη. 4


Σι καινοφργιο φζρνει ο Νζοσ Αναπτυξιακόσ Νόμοσ (Ι) ΠΡΙΝ

ΣΩΡΑ

Στόχευςθ ςε τομείσ & κλάδουσ επζνδυςθσ

΢τόχευςη ςε ποιοτικά χαρακτηριςτικά επενδφςεων & ολοκληρωμζνεσ αναπτυξιακζσ παρεμβάςεισ (ειδικά καθεςτϊτα)

Αποκλειςμόσ πολλϊν κλάδων τθσ οικονομίασ

Ολοι ςχεδόν οι κλάδοι, με περιοριςμζνεσ εξαιρζςεισ

Χαμθλι ελκυςτικότθτα του κριτθρίου φοροαπαλλαγισ ζναντι των επιχορθγιςεων

Γενναίεσ φοροαπαλλαγζσ για επιλεξιμότητά τουσ ζναντι των επιχορηγήςεων

Περιφερειακζσ & ενδοπεριφερειακζσ ανιςότθτεσ

Προςδιοριςμόσ πόρων ςτισ περιφζρειεσ & εξαςφάλιςη πρόςθετων πόρων πζραν του Χ.Π.Ε. 5


Σι καινοφργιο φζρνει ο Νζοσ Αναπτυξιακόσ Νόμοσ (ΙΙ) ΠΡΙΝ

ΣΩΡΑ

Ζλλειψθ ςαφοφσ χρονοδιαγράμματοσ & προχπολογιςμοφ

Τποβολή προτάςεων 2 φορζσ ετηςίωσ. ΢αφζσ φψοσ πόρων και κατανομή τουσ ςτισ περιφζρειεσ

Πολφπλοκο ςφςτθμα βακμολογίασ - Χαμθλό ελάχιςτο αποδεκτό όριο

΢φςτημα ςυγκριτικήσ αξιολόγηςησ / Εξάντληςη διαθζςιμων πόρων

Κακυςτεριςεισ αξιολόγθςθσ και χρθματοδότθςθσ

Απλοποίηςη διαδικαςιϊν αξιολόγηςησ & ελζγχου. Αυςτηρή τήρηςη χρονοδ/των

Σφγκρουςθ ρόλων ςτθν πλθροφόρθςθ επενδυτϊν, αξιολόγθςθ & ζλεγχο επενδυτικϊν προτάςεων

Διαχωριςμόσ Μητρϊου Αξιολογητϊν & Ελεγκτϊν – Διαφανείσ διαδικαςίεσ 6


Σι καινοφργιο φζρνει ο Νζοσ Αναπτυξιακόσ Νόμοσ (ΙΙΙ) ΠΡΙΝ

ΣΩΡΑ

Απουςία ελζγχου αξιολογθτϊν & ελεγκτϊν

΢φςταςη ΢ϊματοσ Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν

Ζλλειψθ παρακολοφκθςθσ επενδφςεων μετά τθν ολοκλιρωςθ

Τποχρεϊςεισ παροχήσ πληροφοριϊν από τουσ ενιςχυόμενουσ – Καταβολή του 10% ςε 3 χρόνια

Μθ διαχρονικι κατοχφρωςθ πόρων για χρθματ/ςθ των επενδφςεων

Επενδυτικό Σαμείο Ανάπτυξησ (ΕΠΣΑ)

Ζλλειψθ αξιολόγθςθσ αναπτυξιακοφ αποτελζςματοσ & εντοπιςμοφ προβλθμάτων

΢υμβοφλιο Παρακολοφθηςησ & Αξιολόγηςησ τησ Εφαρμογήσ του Νόμου 7


Επιλεξιμότητα Επενδφςεων του Νζου Αναπτυξιακοφ Νόμου

A. Ολοι οι κλάδοι οικονομικισ δραςτθριότθτασ εκτόσ από :   

δραςτθριότθτεσ που απαγορεφονται από τθν κοινοτικι νομοκεςία κάποιοι κλάδοι υπθρεςιϊν δραςτθριότθτεσ παροχισ δθμόςιων αγακϊν και υπθρεςιϊν

B. Ειδικά Κακεςτϊτα 8


Ειδικά Καθεςτϊτα

 

Επιχειρθματικά ςχζδια διάςωςθσ και αναδιάρκρωςθσ προβλθματικϊν επιχειριςεων Ζκτακτεσ ι/και ςτοχευμζνεσ περιφερειακζσ και τομεακζσ ενιςχφςεισ  Α) ολοκλθρωμζνεσ τουριςτικζσ παρεμβάςεισ, β) ορεινζσ, νθςιωτικζσ, πλθγείςεσ από φυςικζσ καταςτροφζσ και παραμεκόριεσ περιοχζσ, γ) επενδφςεων ιδιάηουςασ ςθμαςίασ για τθ χϊρα

 

Προσ νεοϊδρυκείςεσ πολφ μικρζσ και μικρζσ καινοτόμεσ και υψθλισ τεχνολογίασ επιχειριςεισ Ειδικζσ ρυκμίςεισ για επενδυτικά ςχζδια ςε Ηϊνεσ Καινοτομίασ, Επιχειρθματικά και Τεχνολογικά Πάρκα Ειδικζσ ρυκμίςεισ για επενδυτικά ςχζδια άνω των 500.000.000 ευρϊ 9


Κριτήρια αξιολόγηςησ του Αναπτυξιακοφ Αποτελζςματοσ (νζο Επιχειρθματικό Πρότυπο) Για τουσ επενδυτικοφσ φορείσ που πληροφν τα κριτήρια φερεγγυότητασ και διάθεςησ των ιδίων κεφαλαίων, η αξιολόγηςη γίνεται με την άθροιςη μορίων βάςει ςυγκεκριμζνων κριτηρίων και ιεράρχηςη των επενδυτικϊν προτάςεων

Πράςινη Επιχειρηματικότητα

Ανταγωνιςτικότητα, Ποιότητα, Εξωςτρζφεια

Αναδιάρθρωςη Απαςχόληςη Ιςόρροπη Ανάπτυξη

10


Κριτήρια Ανταγωνιςτικότητασ, Ποιότητασ & Εξωςτρζφειασ (΢υντελεςτήσ βαρφτητασ 50%)

΢υμβολή ςτην αφξηςη του ΑΕΠ

1. Ποςοςτό τθσ Προςτικζμενθσ Αξίασ 2. Φψοσ του επενδυτικοφ ςχεδίου

΢υμβολή ςτην εξωςτρζφεια

1. Εξαγωγικι επίδοςθ τθσ μονάδασ 2. Υποκατάςταςθ ειςαγωγϊν ςτον κλάδο

΢υμβολή ςτον παραγωγικό & τεχνολογικό μεταςχηματιςμό

1. 2. 3. 4. 5.

΢υμβολή ςτη δικτφωςη επιχειρήςεων (clusters)

1. Δθμιουργία ι ςυμμετοχι ςε ςυςτάδεσ ι δίκτυα επιχειριςεων 2. Χριςθ α’ και βοθκθτικϊν υλϊν από επιχειριςεισ που ςυμμετζχουν ςε clusters

Καινοτομία του φορζα Καινοτομία του επενδυτικοφ ςχεδίου Νζα προϊόντα για τθν εγχϊρια αγορά Δαπάνεσ απαςχόλθςθσ ερευνθτϊν % αφξθςθ πτυχιοφχων / ςυν. εργαηομζνων

11


Κριτήρια Ανταγωνιςτικότητασ, Ποιότητασ & Εξωςτρζφειασ (΢υντελεςτήσ βαρφτητασ 50%)

Χρηματοοικονομική βιωςιμότητα

1. Χρθματοοικονομικι ανάλυςθ εταιρίασ (χριςθ δεικτϊν ςε ςχζςθ με μ.ο. κλάδου) 2. Χρθματοοικονομικι ανάλυςθ επενδυτικοφ ςχεδίου

΢υμμετοχή Ιδίων Κεφαλαίων ςτην επζνδυςη

1. Ιδια Κεφάλαια / Σφνολο επζνδυςθσ

12


Κριτήρια Πράςινησ Επιχειρηματικότητασ & Προςταςίασ του περιβάλλοντοσ (΢υντελεςτήσ βαρφτητασ 30%)

΢υμβολή ςτην εξοικονόμηςη ενζργειασ και την προςταςία του περιβάλλοντοσ

1. Δαπάνεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 2. Δαπάνεσ που κατευκφνονται ςτθ διαχείριςθ ι ςτθ μείωςθ αποβλιτων 3. Δαπάνεσ που μειϊνουν τθν καταν. νεροφ 4. Δαπάνεσ που καταλιγουν ςτθ χριςθ κακαρϊν τεχνολογιϊν & μείωςθ οικολ. αποτυπϊματοσ 5. Περιβαλλοντικζσ πιςτοποιιςεισ

΢υμβολή ςτην παραγωγή περιβαλλοντικά φιλικϊν προϊόντων και υπηρεςιϊν

1. Ζςοδα από φιλικά προϊόντα και υπθρεςίεσ / κφκλου εργαςιϊν

΢υμβολή ςτην αξιοποίηςη υφιςτάμενων υποδομϊν – αναβάθμιςη υπηρεςιϊν

1. Αξιοποίθςθ αδρανϊν κελυφϊν 2. Αλλαγι χριςθσ υφιςτάμενων υποδομϊν 3. Εγκατάςταςθ /μετεγκατάςταςθ ςε οργανωμζνουσ υποδοχείσ 13


Κριτήρια Αναδιάρθρωςησ, Απαςχόληςησ & ιςόρροπησ ανάπτυξησ (΢υντελεςτήσ βαρφτητασ 20%)

Απαςχόληςη

1. Νζεσ & διατθροφμενεσ κζςεισ απαςχόλθςθσ (χριςθ ςτακμιςμζνων ςτοιχείων)

Ιςόρροπη Ανάπτυξη

1. Εγκατάςταςθ ςε ορεινι και μειονεκτικι περιοχι ι νθςί με λιγότερουσ από 3.000 κατοίκουσ

Αξιοποίηςη πλουτοπαραγωγικϊν πηγϊν ςε περιφερειακό & εθνικό επίπεδο

1. Χριςθ εγχϊριων πρϊτων και βοθκθτικϊν υλϊν 2. Αξιοποίθςθ τοπικϊν πόρων ςε περιφερειακό επίπεδο

14


Βαςικζσ μορφζσ ενίςχυςησ

• Φορολογικζσ Απαλλαγζσ (υποβολή προτάςεων όλο το χρόνο, πλήρωςη των κριτηρίων φερεγγυότητασ & ςυγκέντρωςη του 50% τησ βαθμολογίασ) – Από το ςφνολο των πραγματοποιοφμενων κερδϊν (ζναντι των μθ διανεμόμενων κερδϊν που ίςχυε μζχρι ςιμερα)

– Διατιρθςθ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων για τα διανεμόμενα κζρδθ

• Επιχορήγηςη Κεφαλαίου • Επιχορήγηςη χρεολυςίου μακροπρόθεςμου δανείου διάρκειασ ζωσ 10ζτθ. • Επιδότηςη χρηματοδοτικήσ μίςθωςησ μηχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ζωσ 7 ζτθ. • Επιδότηςη του κόςτουσ τησ δημιουργοφμενησ απαςχόληςησ 15


Κατανομή των πόρων

Προκαταβολή:

μζχρι 25% τθσ ςυνολικισ επιχοριγθςθσ

Ενδιάμεςη δόςη:

πρόςκετο μζχρι 25% ( 50% ακροιςτικά)

Δόςη ολοκλήρωςησ:

40%

Σελική δόςη:

10% τθσ επιχοριγθςθσ 3 χρόνια μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ επζνδυςθσ και αφοφ ζχουν τθρθκεί τα προβλεπόμενα

16


Για την επίτευξη τησ περιφερειακήσ ςφγκλιςησ (Ι) • Βάςθ το κατά κεφαλι ΑΕΠ κάκε νομοφ / το αντίςτοιχο τθσ χϊρασ Κατάτμθςθ τθσ επικράτειασ ςε 3 ηϊνεσ – κκ ΑΕΠ > από εκνικό μ.ο. : ενίςχυςθ κατά 15%, 20% και 25% για Μεγάλεσ, Μεςαίεσ και Μικρζσ-Πολφ Μικρζσ επιχειριςεισ αντίςτοιχα – κκ ΑΕΠ > 75% του μ.ο. : ενίςχυςθ κατά 30%, 35% και 40% αντίςτοιχα – κκ ΑΕΠ < 75% του μ.ο., περιφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ, νθςιωτικζσ & παραμεκόριεσ περιοχζσ, νθςιά που ανικουν ςε χερςαίουσ νομοφσ : ενίςχυςθ κατά 40%, 45% και 50%

• Τιρθςθ του εκάςτοτε Χάρτθ Περιφερειακϊν Ενιςχφςεων • Κατανομή του 20% των ετηςίωσ διαθζςιμων πόρων ςτουσ μειονεκτοφντεσ νομοφσ τησ χϊρασ που αδικοφνται από το ΧΠΕ

17


Για την επίτευξη τησ περιφερειακήσ ςφγκλιςησ (ΙΙ)

18


Για την επίτευξη τησ περιφερειακήσ ςφγκλιςησ (ΙΙΙ)

19


Για την επίτευξη τησ περιφερειακήσ ςφγκλιςησ (ΙV)

20


Για την επίτευξη τησ περιφερειακήσ ςφγκλιςησ (V)

21


Διαφάνεια ςε όλα τα ςτάδια (Ι)

• Προκιρυξθ υποβολισ επενδυτικϊν ςχεδίων ανά 6μηνο (Ιανουάριο & Ιοφλιο) με ανακοίνωςθ ςυνολικϊν διακζςιμων πόρων και κατανομι τουσ. • Διαχωριςμόσ μητρϊου πιςτοποιθμζνων αξιολογθτϊν και μθτρϊου ελεγκτϊν – Στελζχθ από υπθρεςίεσ – Εξωτερικά ςτελζχθ & εμπειρογνϊμονεσ ςε ειδικά κζματα

• Τυχαία κατανομι φακζλων ςε δφο πιςτοποιημζνουσ αξιολογητζσ και ςε 3ο πρόςωπο ςε περίπτωςθ που υπάρχει απόκλιςθ > 20% ςε 3 κριτιρια. 22


Διαφάνεια ςε όλα τα ςτάδια (ΙΙ)

• Διατιρθςθ τθσ ανωνυμίασ του αξιολογητή κακ’ όλθ τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προτάςεων. • Ιεράρχηςη των επενδυτικϊν προτάςεων. • Ολοκλήρωςη τησ αξιολόγηςησ και υπαγωγήσ των επενδυτικϊν προτάςεων ςε 5 μήνεσ. • Παρακολοφθηςη τθσ πορείασ αξιολόγθςθσ του φακζλου μζςα από το διαδίκτυο και ανάρτθςθ των εγκεκριμζνων επενδφςεων ςτο ίδιο ςθμείο. • Δυνατότθτα άπαξ επανυποβολήσ πρόταςθσ που ζχει απορριφκεί. 23


Διαφάνεια ςε όλα τα ςτάδια (ΙΙΙ)

• Σφςταςθ ΢ϊματοσ Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν για το δειγματολθπτικό ζλεγχο αξιολογιςεων και ελζγχων. • Διαδικαςία παρακολοφθηςησ των επενδυτικϊν ςχεδίων μετά τθν ολοκλιρωςι τουσ. Υποχρζωςθ ενιςχυόμενων για ανάρτθςθ πλθροφοριϊν μζςα από το διαδίκτυο. • Δθμιουργία Επενδυτικοφ Σαμείου Ανάπτυξησ. • 4ψιφια γραμμή ενημζρωςησ, παραπόνων και καταγγελιϊν. • Σφςταςθ ΢υμβουλίου, από φορείσ τθσ αγοράσ, για τθν Παρακολοφθηςη και Αξιολόγηςη του αναπτυξιακοφ αποτελζςματοσ και εντοπιςμοφ προβλθμάτων ςτθν εφαρμογι του νόμου. 24


Κζντρα υποβολήσ και αξιολόγηςησ επενδυτικϊν προτάςεων 2 Κζντρα Υποβολισ και Αξιολόγθςθσ Προτάςεων Κεντρικζσ Τπηρεςίεσ Διαχείριςησ

(Αθήνα – Θεςςαλονίκη)

• επενδυτικά ςχζδια φψουσ άνω των 3 εκ. €

Διευθφνςεισ ΢χεδιαςμοφ & Ανάπτυξησ των Περιφερειϊν (ΔΙ΢Α)

• επενδυτικά ςχζδια φψουσ ζωσ 3 εκ. €

• Εκ των προτζρων κατανομι των πόρων ςτα 2 κζντρα 25


2010 - Χρηματοδότηςη επενδφςεων Ν. 3299/04

Εκταμιεφςεισ Ιανουαρίου – Ιουλίου 2010 για ολοκλήρωςη επενδυτικϊν ςχεδίων

650 εκ. €

Αναμενόμενεσ εκταμιεφςεισ Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2010 (εκτίμηςη)

550 εκ. €

Επενδυτικά ςχζδια προσ αξιολόγηςη (ςε εξζλιξη) Αριθμόσ

3.163

Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ (κεντρικά)

10,9 δισ €

Αναμενόμενο φψοσ ενίςχυςησ 2011-2013

4,1 δισ € 26


Εκτιμήςεισ Ετήςιων Εκταμιεφςεων

Θα διατεκοφν (εκτιμιςεισ):

2011

• 1,3 – 1,7 δισ €

2012

• 1,5 – 2 δισ €

2013

• 1,5 – 2 δισ €

Σςνολικά 4,3 - 5,7 διρ € για ηην πεπίοδο 2011-2013 27


Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωςησ Νζου Αναπτυξιακοφ Νόμου Σςνεπγαζία με ζςναπμόδια ςποςπγεία Τπουργείο Οικονομικϊν

Τπουργείο Περιβάλλοντοσ Ενζργειασ & Κλιματικήσ Αλλαγήσ Τπουργείο Αγροτικήσ Ανάπτυξησ & Σροφίμων

Ζναρξη Δημόςιασ Διαβοφλευςησ : τζλοσ Ιουλίου 2010

Ολοκλήρωςη και κατάθεςη για ψήφιςη ςτη Βουλή : Αφγουςτοσ 2010

Τπουργείο Πολιτιςμοφ – Σουριςμοφ Τπ. Παιδείασ - ΓΓΕΣ

Ζναρξη ιςχφοσ του νζου νόμου: Ιανουάριοσ 2011

Τπ. Επικρατείασ 28


Για μία δςναμική, βιώζιμη Οικονομία με αισμή ηην Ππάζινη Ανάπηςξη

Νζοσ Αναπτυξιακόσ Νόμοσ Σχζδιο Νόμου

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος Βασικοί Άξονες Σχεδίου Νόμου  
Νέος Αναπτυξιακός Νόμος Βασικοί Άξονες Σχεδίου Νόμου  

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος Βασικοί Άξονες Σχεδίου Νόμου

Advertisement