Page 1

အမတ္ႀကီး ဦးေပၚဦး၏ ယမမင္းထံ အစစ္ခံ သံေပါက္ ယမမင္း ထံ အစစ္ခရ ံ ျခင္း ၁။ အိုကြဲ႔ ေယာက်္ား၊ ေမာင္လူသား၊ ဘယ္တရားမ်ား က်င့္ခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးမွာ၊ ေလွ်ာက္စရာ၊ ဘယ္ဟာကိုမွ် မရွိတယ္။ ၂။ ကုသလ ုိ ေ ္ ကာင္းမႈ၊ တစ္ခုခ၊ု မျပဳခဲလ ့ ားကြယ။္ ယမရာဇာ၊ ေမးေသာခါ၊ ခမ်ာ မိႈင၍ ္ ေနရွာတယ္။ ၃။ အေမာင္ေယာက်္ား၊ သတိထား၊ စဥ္းစားပါဦးကြယ။္ ဗုဒၶျမတ္စြာ၊ သာသနာ၊ မထြနး္ ပါလားကြယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရြာ၊ သာသနာ၊ ထြန္းလွပါေတာ့တယ္။ ၄။ ပဗၺဇ၊ိၨ ဒုလဘ ႅ ၊ မရခဲလ ့ ားကြယ္။ သာသနာစက္၊ ရဟန္းဘက္၊ စိတ္မ်ွ မကြက္တယ္။ ၅။ ရဟန္းျဖစ္မာွ ၊ မင္းဆရာ၊ မေဟာပါလားကြယ။္ ကြၽန္ေတာ္ဆ ့ ရာ၊ ေဟာျပရွာ၊ နားမွာမဝင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္စိတ္မွာ၊ သည္အခါ၊ ရြာသာ ေရာက္ေတာ့တယ္။ ၆။ ေယာက်္ားစစ္ပ၊ လွလရ ွ ၊ မင္းဘဝကို ႏွေျမာတယ္။ လူတျ႔ုိ ပည္ရြာ၊ အေမာင္မ ့ ာွ ၊ ဘာမ်ားလုပ္ခတ ဲ့ ယ္။ ကြၽန္ေတာ္မယား၊ စားဖိမ ႔ု ်ား၊ ၾကိဳးစား လုပ္ခဲ့တယ္။ ၇။ အေမာင္,အေမာင္၊ ေယာင္ေတာင္ေတာင္၊ အေမာင္ မွားခဲတ ့ ယ္။ သဒၶါေျဖာင္တ ့ န္း၊ ဒါနခန္း၊ ေျပာစမ္းပါဦးကြယ္။ 1


သားႀကီးရွင္ျဖစ္၊ ကြၽန္ေတာ္စစ္၊ ညႇစ္၍ လွဴခဲ့တယ္။ ၈။ လွဴေသာအခါ၊ ေစတနာ၊ သံုးျဖာညီလားကြယ္။ သံုးခ်က္ေစတနာ၊ နည္းလွပါ၊ မွန္စြာ ေလွ်ာက္ေတာ့မယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အလွဴ၊ ေႂကြးေတြပူ၊ ေငြကူ ေမွ်ာ္မိတယ္။ ကူေငြႏင ွ ့္သာ၊ ငါလွဴတာ၊ ေထမိပါရင္ ေတာ္ေရာ့မယ္။ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးမွာ၊ သည္လိုသာ၊ ေအာက္ေမ့မိပါတယ္။ ၉။ ယုတ္ျမတ္မဟူ၊ စားေသာက္သူ၊ ၾကည္ျဖဴပါလားကြယ္။ ေငြကူမ်ားရာ၊ လူခ်မ္းသာ၊ မ်က္ႏွာလိုက္၍ ေကြၽးခဲ့တယ္။ မ်က္ႏွာနည္းပါး၊ လူမြဲမ်ား၊ မလြဲသာေကြၽး ေကြၽးခဲ့တယ္။ လူခ်မ္းသာပင္၊ မ႑ပ္ဝင္၊ ဖ်ာလွ်င္သင္ျဖဴး ခင္းေပးတယ္။ သည္ကို ဟိုကို၊ ႂကြပါဆို၊ ဗ်ဳိ႕ဗ်ာမစဲ ေခၚခဲ့တယ္။ ကြမ္းေဆးလက္ဖက္၊ ဆီစက္စက္၊ ဝက္ႏွင့္ၾကက္သား ေကြၽးခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးမွာ၊ ေငြမ်က္ႏွာ၊ သည္လိုဟာမွ သဒၶါတယ္။ ၁ဝ။ မင္အ ့ လွဴမွာ၊ ေငြေတြဟာ၊ ႏွေျမာပါဘိကြယ။္ ပရိကၡရာ၊ ေဆာင္ရန္မွာ၊ ေကာင္းစြာ လွဴလားကြယ္။ ပရိကၡရာ၊ ညံ့လွစာြ ၊ ဖိးု ခ်ဳိတာမွ ဝယ္ေပးတယ္။ ၁၁။ လွွဴေသာအခါ၊ ပစၥည္းမွာ၊ စင္ၾကယ္ပါလားကြယ္။ ကြၽန္ေတာ္လွဴတာ၊ ပစၥည္းမွာ၊ ခိုးတာမ်ားခဲ့တယ္။ ၁၂။ ပစၥညး္ ကုနမ ္ ာွ ၊ မင္းလွဴတာ၊ ဝမ္းနည္းပါေလတယ္။ 2


ဘုနး္ ႀကီးပင့္ခန္း၊ အလမ္းလမ္း၊ ေျပာစမ္းပါဦးကြယ။္ အက်င့္သိကၡာ၊ ေရြးခ်ယ္ကာ၊ ျမတ္ရာ ကိုယ္ေတာ္ ပင့္လားကြယ္။ သည္လိုဟာမွာ၊ မေလ့လာ၊ မ်က္ႏွာ,နာမွ ပင့္ခဲ့တယ္။ ႏႈတဆ ္ က္ေခၚငင္၊ မ်က္ႏာွ ရႊင၊္ ပုဂဳိၢ လ္ေကာင္း လိ႔ု ထင္ခတ ဲ့ ယ္။ သည္လိုဆရာ၊ ကြၽန္ေတာ့္မွာ၊ မ်ားစြာပင့္ခဲ့တယ္။ တို႔အမ်ဳိးပါ၊ တို႔ဆရာ၊ တို႔ရာြ ကိုယ္ေတာ္ ပင့္ဦးမယ္။ ေျပာင္းႏွင့္စပါး၊ မင္းတို႔မ်ား၊ ဘယ္ေလာက္ရလားကြယ္။ ေက်ာင္းကိုမ်ားသြား၊ ရယ္ဟားဟား၊ လက္ဖက္ ကြမ္းစားတယ္။ ငွက္ေပ်ာ အုန္းသီး၊ ဒကာႀကီး၊ ျမည္းစမ္းပါဦးကြယ္။ သည္လိုေခၚဆို၊ မ်က္ႏွာခ်ဳိ၊ ထိုပုဂိၢဳလ္ကိုမွ ပင့္ခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရြာ၊ လွဴၾကတာ၊ သည္လိုခ်ည္းသာ ပင့္ၾကတယ္။ ၁၃။ အေမာင္လွဴတာ၊ ဗလခ်ာ၊ တန္ပါဦးေတာ့ကြယ္။ အဂၤါငါးလီ၊ ပဥၥသီ၊ ေဆာက္တည္ျမဲလားကြယ္။ သီလငါးပါး၊ က်င့္တရား၊ ပ်က္ျပားမ်ားခဲ့တယ္။ သက္သတ္ခိုးမႈ၊ ကာေမသု၊ တစ္ခုမက်န္ ေပါက္ခဲ့တယ္။ မုသားေသရည္၊ ဤႏွစလ ္ ီ၊ ဝသီရွိတိုင္း က်င့္ခဲ့တယ္။ ၁၄။ ျဖစ္ခေ ဲ လစြ၊ လူဘ ႔ ဝ၊ သနားလွေတာ့တ ယ္။ ကြၽန္ေတာ္ခ်ည္းသာ၊ မဟုတ္ပါ၊ လူတကာလည္း ပ်က္ၾကတယ္။ မိန္းမေတြဟာ၊ ပ်က္လိုကတ ္ ာ၊ ေစ်းဝယ္တာေတာင္ ရန္ျဖစ္တယ္။ 3


၁၅။ သည္မတ ွ စ္ခန္း၊ ေရွသ ႔ ႔ုိလမ ွ း္ ၊ ေမးစမ္းပါဦးမယ္။ ဘုရား တရား၊ သံဃာမ်ား၊ ဝပ္တြားပါလားကြယ္။ ဘုရားဖူးမ်ား၊ တဟားဟား၊ ေပ်ာ္ပါးရေအာင္လိုက္ဖူးတယ္။ ၁၆။ လိုက္ေသာအခါ၊ ျမတ္ဗုဒၶါ၊ ၾကည္ညိဳလွစြာ ဖူးလားကြယ္။ ဗုဒၶဂုေဏာ၊ စိတ္မေစာ၊ ရယ္ေမာ စားေသာက္ ျပန္ခတ ့ဲ ယ္။ ၁၇။ မာတာပိတ၊ မိႏွင့္ ဖ၊ ညြတ္တြား ခယ ပါလားကြယ္။ မညြတ္ခ,ဘဲ၊ ကြၽန္ေတာ္လည္း၊ ဆဲေတာင္ ဆဲေသးတယ္။ ၁၈။ မွားစြမွားစြ၊ ေမာင္ဗာလ၊ သနားပါဘိကြယ္။ တရားေတာ္မာွ ၊ ေဒသနာ၊ ၾကားနာရဲ႔လားကြယ္။ စိတ္ကမပါ၊ ရွက္လိုက္တာ၊ လူဆိုမွာေၾကာင့္ နာဖူးတယ္။ ၁၉။ နာေသာအခါ၊ မင္းစိတ္မွာ၊ သဒၶါၾကည္ႏူး ရွိလားကြယ္။ ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ား၊ စိတ္ကသြား၊ ေတာထဲမ်ားေတာင္ ေရာက္ေသးတယ္။ ၂ဝ။ ပုဂၢိဳလ္္မ်ားစြာ၊ ေဟာၾကားပါ၊ သည္တစ္ခါလားကြယ္။ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးမွာ၊ သည္တစ္ခါ၊ လူမ်က္ႏွာေၾကာင့္ လိုက္ေသးတယ္။ ၂၁။ သည္တစ္ခါ,နာ၊ အေမာင္မာွ ၊ ၾကည္ညဳိ ပါလားကြယ။္ တရားလည္းခ်၊ အိပ္ေရးဝ၊ ထ၍ ျပန္ခဲ့တယ္။ မိန္းမေတြဟာ၊ ငိုက္လက ို ္တာ၊ ကြၽန္ေတာ့္ထက္ေတာင္ သာေသးတယ္။ ၂၂။ စံေက်ာင္းဝိဟာ၊ ျမတ္သံဃာ၊ ဆည္းကပ္ပါလားကြယ္။ ဆြမး္ မုန႔္ ငွကေ ္ ပ်ာ၊ ေက်ာင္းမွာေပါ၊ ေရာ၍လိက ု ဖ ္ းူ တယ္။ 4


၂၃။ လိက ု ္ေသာအခါ၊ ေထရ္သံဃာ၊ ရဟႏၲာသို႔ ထင္လားကြယ္။ ဘုနး္ ႀကီးနားမွာ၊ မေရာက္ပါ၊ ေတာ္ရာေခ်ာင္က ခိုခတ ဲ့ ယ္။ ၂၄။ ခိုေသာအခါ၊ မင့္စိတ္မာွ ၊ ၾကည္ညိဳပါလားကြယ္။ ၾကည္ညိဳေဝးကြာ၊ ကြၽန္ေတာ့္မွာ၊ စားစရာသာ ၾကည့္ခဲ့တယ္။ သူရကာယ္ပင္၊ က်ဳိးမျမင္၊ ဘုန္းႀကီးကပင္ ႏွေျမာတယ္။ သည္လိုမ်ားေပ၊ ကြၽန္ေတာ္ေလ၊ ဆိုေတာင္ဆိုမိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ခ်ည္းသာ၊ မဟုတ္ပါ၊ သူတကာလည္း ဆိုၾကတယ္။ ၂၅။ ေက်ာင္းပစၥညး္ မ်ား၊ အေမာင္အား၊ မစားမေသာက္ ကင္းလားကြယ္။ စားသည္ထ ့ မင္း၊ ဝမ္းေတာင့္တင္း၊ ေက်ာင္းကအႏိုင္ ဆင္းခဲတ ့ ယ္။ ၂၆။ စားသည္မယြင္း၊ ေက်ာင္းတလင္း၊ ခတ္ျခင္း တံျမက္ လွည္းလားကြယ္။ မလွညး္ မိပါ၊ ကြၽန္ေတာ္မ ့ ွာ၊ စားၿပီး ေသာက္ခါ ျပန္ခတ ့ဲ ယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရြာ၊ လူေတြဟာ၊ သည္လိုခ်ည္းသာ စားၾကတယ္။ ၂၇။ အေမာင္ ေယာက်္ား၊ မင္းျဖစ္ျငား၊ သနားပါဘိတယ္။ ဥပုသ္ေစာင္ခ ့ န္း၊ ေရွ႔သလ ႔ုိ မ ွ း္ ၊ ေမးစမ္းပါဦးမယ္။ ဥပုသ္အဂၤါ၊ အရိယာ၊ ျဖဴစြာသီလ ေစာင့္လားကြယ္။ ဘုန္းႀကီးမ်ားထံ၊ သီလခံ၊ ႂကြက္ဆူညံေအာင္ ေျပာခဲ့တယ္။ ၂၈။ ေျပာေသာစကား၊ မင္းျဖစ္ျငား၊ တရားေၾကာင္းလားကြယ္။ လယ္,ယာ,ကြၽဲ,ႏြား၊ ေျပာင္းစပါး၊ သားမယားေၾကာင္း ေျပာခဲ့တယ္။ စပ္မိစပ္ရာ၊ ေျပာလိက ု ္တာ၊ ႏြားခ်င္းလဲရာ ေရာက္ေသးတယ္။ 5


စကားမဆံးု ၊ တစ္ေန႔လုံး၊ အံုးအံးု ႂကြက္ေအာင္ ေျပာခဲတ ့ ယ္။ သည္လႏ ုိ ွငပ ့္ င္၊ ေနသာဝင္၊ အိမလ ္ ်ွ င္ျပန္ခတ ဲ့ ယ္။ ဥပုသ္ေစာင့္ရာ၊ ေျပာၾကတာ၊ မိုးမရြာေၾကာင္းသာ မ်ားၾကတယ္။ ၂၉။ သီလေျပာက္ၾကား၊ ေစာင့္ေလျငား၊ မိးု ကား ကြက္ၾကားရြာတတ္တယ္။ မင္းတို႔လူ႔ေဘာင္၊ သီလေၾကာင္၊ မိုးေရွာင္ကြင္းတတ္တယ္။ မင္းတိုျ႔ ဖစ္ပုံ၊ အလံုးစံ၊ု အကုနေ ္ တြးပကြယ္။ မင္းတို႔ေစာင့္တာ၊ ဥပုသ္မွာ၊ ထမင္းဆာတာ သနားတယ္။ ဘာဝနာလမ္း၊ ကမၼ႒ာန္း၊ စီးျဖန္းပါလားကြယ္။ ဘာဝနာလမ္း၊ ကမၼ႒ာန္း၊ စီးျဖန္းနည္းခဲ့တယ္။ ၃ဝ။ တရားစကား၊ အေမာင့္အား၊ ေဆြးေႏြးပါလားကြယ္။ တတ္သည္ဆိုလွ်င္၊ ကြၽန္ေတာ္ပင္၊ အလြန္ေမးခ်င္တယ္။ ၃၁။ ေမးေသာအခါ၊ မင္းစိတ္မာွ ၊ ဘာဝနာလားကြယ္။ မေျဖႏိုငက ္ ၊ အရွက္ရ၊ နာမည္ပ်က္ေအာင္ ေမးခဲတ ့ ယ္။ တစ္ခါတစ္ခါ၊ က်ဳပ္တု႔ရ ိ ြာ၊ စာ စကားသာ ေျပာၾကတယ္။ သၿဂႋဳဟ္ေဘးေပါက္၊ ေကာက္သင္းေကာက္ ေရာက္မိေရာက္ရာ ျငင္းၾကတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာင္၊ တတ္ဟန္ေဆာင္၊ ေဖာင္ေဖာင္လ န္ေအာင္ ျငင္းခဲတ ့ ယ္။ ၃၂။ ျငင္းေသာအခါ၊ မင္းစိတ္မွာ၊ ဘယ္လိုပါလဲကြယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကပင္၊ ဂုဏလ ္ ုိခ်င္၊ တတ္သည္ထင္ေအာင္ ျငင္းခဲတ ့ ယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရြာ၊ လူေတြဟာ၊ စာျငင္းတာႏွင့္ ရန္ျဖစ္တယ္။ 6


၃၃။ အေမာင္ေယာက်္ား၊ ေလွ်ာက္စကား၊ အမွားေတြသာ မ်ားခဲ့တယ္။ အားကိုးစရာ၊ ကုသလ ို ္မွာ၊ ဘယ္ဟာကိုမွ် မရွိတယ္။ တစ္ခက ု ိုမ်ွ ၊ ေမးမရ၊ ဝမ္းနည္းလွေခ်တယ္။ အေမာင္ျ့ ဖစ္ေထြ၊ သနားေလ၊ လူျ႔ ပည္မယား မကယ္တယ္။ မကယ္ျဖစ္တာ၊ မင္းတစ္ခါ၊ ၾကမၼာေမွာက္ေတာ့မယ္။ အေမာင္ျ့ ဖစ္ပုံ၊ အလံးု စံ၊ု အကုနသ ္ နားတယ္။ ယမရာဇာ၊ ေမးေသာခါ၊ ခမ်ာမိႈင၍ ္ ေနေတာ့တယ္။ သည္ေသာအခါ၊ ငရဲရြာ၊ ဆြဲကာခ်ေတာ့တယ္။ ယမမင္းထံ အစစ္ခံ သံေပါက္ နိ႒တ ိ ံ။ လကၤာေရးသူ အမတ္ႀကီး ဦး ေပၚဦး။ ၆ - ေဒဝဒူတသုတ္ မွ၊ ေဒ၀ဒူတ၀ဂ္၊ တိက နိပါတ္၊ အဂၤတ ု ိၱဳရ္။

(ဆရာေတာ္ ဦးေလာကနာထ ဘေလာ့မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။) ဓမၼမတ ိ ္ေဆြမ်ားအားလံုး ကိယ ု ္စတ ိ ္ႏွစျ္ ဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။ ေတာသားေလး

7

tayar  

my note presentation.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you