Page 1

SIAM UNIVERSITY

JOURNALISM

SIAM UNIVERSITY


1

ประวัติความเป็นมาของภาควิชา หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ภาค

วิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ เริ่มการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2532 โดยมีเป้าหมาย เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางการสื่อสารและถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารในรูปแบบการนำ�เสนอ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ ฝึกคิดเชิงสร้างสรรค์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในงานหนังสือพิมพ์และสิ่ง พิมพ์ประเภทต่าง ๆ ตลอดจนการเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมและความรู้ความเข้าใจในงานสื่อสารมวลชน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน และเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำ�ความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพตามความสนใจและความถนัดได้

ปรัชญา : ฝึกคิด ฝึกเขียน ฝึกเรียนรู้ อย่างสร้างสรรค์ วิสัยทัศน์ : ภาควิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์เป็นสถาบันที่สร้างนักหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ ให้ เป็นที่ยอมรับในสังคม

พันธกิจ : มุ่งถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจตลอดจนเกิดพัฒนาการทางความคิดอย่างอิสระและต่อเนื่อง


2

วัตถุประสงค์ : - ให้ความรู้และทักษะทางหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความเหมาะ สมแก่ตลาดแรงงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ - ส่งเสริมงานวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ - นำ�เสนอข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชนในรูปแบบหนังสือพิมพ์ฉบับพิมพ์และหนังสือพิมพ์ ออนไลน์ รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่สังคม - ปลูกฝังการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม ศีลธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ - ส่งเสริมและพัฒนาให้อาจารย์ในภาควิชามีคุณวุฒิและคุณภาพในการทำ�งานเต็ม ประสิทธิภาพ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ : - มีความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์เป็นอย่างดี และสามารถ นำ�ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ - สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์เหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมได้ โดยมี บุคลิกภาพที่ใฝ่รู้และเป็นนักแสวงหาความรู้เฉกเช่นนักวิจัย - ตระหนักในการช่วยเหลือหรือให้คำ�แนะนำ�ทางวิชาการแก่ผู้อื่นและสังคม ซึ่งแสดงถึงการ เป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม - มีจรรยาบรรณและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและการใช้ชีวิตในสังคม


3

บก.


4

ลองเป็นบก.ดูสักครั้ง

ศศิชา อิสระศรีโรจน์

ภาค

วิชาหนังสือพิมพ์และนิตยสารมีรายวิชาที่น่า สนใจอยากจะมาแนะนำ�กันคือ วิชาการบรรณาธิกรณ์ หนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ ถามว่ามันเหมาะสมที่จะถูกเลือกยังไง แล้วมันสำ�คัญมาก เลยหรอ? ตอบได้เลยว่า คนที่จบออกไปด้านนี้สวนมากจะไปเป็น สื่อมวลชน อาทิ ผู้สื่อข่าว ผู้ประกาศข่าว คอลัมน์นิสต์ หนังสือพิมพ์-นิตยสาร หรือการได้เลื่อนตำ�แหน่งเป็น บรรณาธิการ ความน่าสนใจของรายวิชานี้จึงอยู่ที่ คุณจะต้องเรียนเพื่อ เป็นบรรณาธิการ ตรวจสอบแก้ไขงานทุกฝ่ายที่รับผิดชอบ ฉะนั้นไม่ว่าคุณจะจบออกไปทำ�งานหน้าที่อะไร สิ่งสำ�คัญ ที่สุดก็คือ คุณต้องรู้งานอย่างแท้จริง แล้ววิชานี้สอนให้คุณ รู้การคัดเลือกงานทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นงานทางคัดเลือก ต้นฉบับข่าว การเขียนพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ การตั้ง ชื่อเรื่องในนิตยสารแต่ละคอลัมน์ การคัดเลือกภาพถ่ายที่ เหมาะสม รวมไปถึงการออกแบบจัดหน้าให้สวยงาม

การที่คุณได้รู้ว่าบรรณาธการิ์นั้นทำ�หน้าที่อย่างไรบ้าง

ก็ เหมือนกับการที่ได้รู้ว่ามาตรฐานของงานที่มีคุณภาพและ ดูมีคุณค่านั้นเป็นอย่างไร และคุณจะได้ทำ�การวางแผน งานของคุณ การใช้แนวความคิดกำ�หนดกรอบในการ เลือกเฟ้นงานของคุณ ไม่ใช่ว่าพอจบออกไปคุณจะตั้ง หน้าตั้งตาทำ�อย่างเดียว โดยที่ไม่รู้ว่าไม้บรรทัดขององค์กร แต่ละแห่งเขาเลือกงานของคุณอย่างไรซึ่งมันจะมีเรื่องของ การประทับใจของหัวหน้า ที่คุณทำ�งานได้อย่างสร้างสรรค์ รู้ว่าความชอบของบรรณาธิการนั้นตั้งอยู่ตรงไหน เพราะ เราต้องอย่าลืมว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเรามีคุณภาพและ อ่อนน้อมถ่อมตนใครๆเขาก็อยากให้คุณร่วมงานด้วยทั้ง นั้น วิชานี้จึงน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่พอจะเป็นประโยชน์ แก่การตัดสินใจ ฝึกฝนให้รู้จักมีความรอบคอบ มีความ ละเอียดลึกซึ้ง รู้ว่างานไหนผ่าน งานไหนไม่ผ่าน เพื่อที่คุณจะได้รู้จักเป็นเจ้านายของตัวเองดูสักครั้ง.


5

?

ต่อยอดสู่สายอาชีพ

จบจากภาควิชานี้แล้วประกอบอาชีพอะไร?

นักหนังสือพิมพ์

ทำ � หน้ า ที่ เ หมื อ นผู้ สื่ อ ข่ า วทุ ก อย่ า งไม่ ว่ า จะเป็ น การเสาะ แสวงหาข่าว ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ การถ่ายภาพ บันทึกเทป เข้าร่วมฟัง การแถลงข่าว ตั้งข้อซักถาม ตลอด จนค้ น คว้ า ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ตามความ จำ�เป็นจากแหล่งข่าวทั้งจาก บุคคล ผู้เชี่ยวชาญ และข้อมูลทางด่วน ข่าวสาร เพื่อให้เนื้อหาของข่าวชัดเจน ครอบคลุมข้อมูลทุกด้า นในประเด็ น ที่เขียน หรือได้รับมอบหมายจาก หัวหน้าข่าวหรือบรรณาธิการให้ตรง กับข้อเท็จจริง มีความเป็นกลาง มีสาร ประโยชน์ต่อผู้บริโภคข่าวสาร และ ทันเหตุการณ์จริง ซึ่งปัจจุบัน ความ ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยทำ�ให้นัก หนั ง สื อ พิ ม พ์ ส ามารถรายงานข่ า ว จากสถานที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ จ ริ ง หรื อ พื้นที่อันห่างไกลจากต่างจังหวัด หรือ ต่ า งประเทศผ่ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต ส่ ง ถึ ง กองบรรณาธิการได้อย่างรวดเร็ว รวม ทั้งภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล ซึ่งสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์พก พา และอินเตอร์เน็ตได้เช่นกัน นอก เหนื อ จากการส่ ง ข่ า วด้ ว ยเครื่ อ ง โทรสาร โทรศัพท์และวิทยุสื่อสาร

บรรณาธิการ

นักเขียนบท

บรรณาธิ ก ารคื อ บุ ค คล สำ � คั ญ ในการผลิ ต หนั ง สื อ ทาง ด้านความคิด มีความสามารถใน การเขียน คุณสมบัติสองอย่างนี้ ต้องอยู่ในคนๆ เดียวกัน ซึ่งหา ได้ ย ากยิ่ ง ในยุ ค สมั ย และสั ง คมใน ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว รู้ไปทุก เรื่อง รู้ลึกรู้จริง ทั้งนี้ยังสามารถ สร้างจินตนาการและรู้ความคิดของ ผู้อ่าน บรรณาธิการเป็นผู้เกี่ยวข้อง กับวงการหนังสือโดยตรง ไม่ว่าจะ เป็ น การเขี ย นหนั ง สื อ หรื อ เป็ น นั ก เขียนด้วยเหมือนกัน เป็นผู้ตรวจ ทานต้นฉบับ ดูแลการจัดทำ�รูปเล่ม ภาพประกอบ ควบคุมการจัดพิมพ์ บรรณาธิการให้ความสำ�คัญอย่างยิ่ง ต่อการตรวจต้นฉบับ เพราะต้นฉบับ ที่จะเป็นหนังสือในวันหน้าต้องออก สู่สายตาของผู้อ่าน ผู้อ่านต้องได้สิ่ง ที่ดีที่สุดจากสิ่งที่เขาได้จากหนังสือ เล่มนั้น บรรณาธิการจะตรวจทาน ทุกอย่างด้วยความรอบครอบ ทุก สิ่งที่ปรากฏบนหนังสือไม่ให้ขาดตก บกพร่อง

บุคคลในอาชีพ คนทำ�งาน ด้านภาพยนตร์ ที่ทำ�หน้าที่เขียนบท ภาพยนตร์ ใ นภาพยนตร์ แ ละเขี ย นบท โทรทัศน์สำ�หรับรายการโทรทัศน์ นัก เขียนบทส่วนใหญ่เริ่มต้นอาชีพ โดยเขียน แบบยังไม่ได้ค่าจ้างของบท จนกว่าบทจะ ถูกขายออกไปได้ มี นั ก เขี ย นบทหลายคนที่ ทำ�งานเป็น สคริปต์ด็อกเตอร์ คือแก้ไข บทให้ เ หมาะกั บ ตั ว ผู้ กำ � กั บ หรื อ สตู ดิ โ อ ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารสตูดิโออาจบ่นว่า แรงกระตุ้นของตัวละครไม่ชัดเจน หรือบท พูดออกไป นักเขียนบทอาจหางานจาก การขายบทคร่าว ๆ (อาจจะราว 10-30 หน้า) หรือเรื่องย่อ (อาจจะราว 1-2 หน้า) หรืออาจขายบททั้งบทภาพยนตร์ แม้ว่า จะยังเขียนไม่เสร็จ แต่อย่างไรก็ตามเป็น เรื่องที่เกิดไม่บ่อยที่นักเขียนบทจะขายบท หนึ่งในวิธีสำ�คัญ คือการนำ� ความคิดไปขายกับสตูดิโอให้สร้าง คือ การใช้ นั ก เขี ย นบทถู ก คนให้ ถู ก กั บ โครงการ เพราะโดยมากโครงการส่วน ใหญ่ที่ขายให้สตูดิโอมักจะให้นักเขียนบท ของตัวเองทำ�เพื่อให้บทเสร็จสมบูรณ์หรือ ให้เขียนร่างสุดท้าย


6


7

อาจารย์ภาควิชา

หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์

ชื่อ-สกุล : ประกิจ อาษา ตำ�แหน่ง : หัวหน้าภาควิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ห้องพัก : 15-404 หมายเลขภายใน : 5367 E-mail : gu_kit@hotmail.com

ชื่อ-สกุล วิโรจน์ ศรีหิรัญ ตำ�แหน่ง อาจารย์ประจำ�ภาคหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ห้องพัก

8-207

หมายเลขภายใน E-mail

5183

wirojs@hotmail.com

ชื่อ-สกุล จารุณี วรรณศิริกุล ตำ�แหน่ง อาจารย์ประจำ�ภาคหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ห้องพัก

15-404

หมายเลขภายใน E-mail

5367

charuni13@yahoo.co.th


8

ชื่อ-สกุล วิเชษฐ แสงดวงดี ตำ�แหน่ง อาจารย์ประจำ�ภาควิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ห้องพัก

8-207

หมายเลขภายใน E-mail

5183

saengduangdee@yahoo.com

ชื่อ-สกุล สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ตำ�แหน่ง อาจารย์ประจำ�ภาควิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ห้องพัก

15-404

หมายเลขภายใน E-mail

5367

the_aiy@hotmail.com

ชื่อ-สกุล ทิพย์อนงค์ ตรรกวุฒิวงศ์ ตำ�แหน่ง อาจารย์ประจำ�ภาควิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ห้องพัก

15-404

หมายเลขภายใน E-mail

5367

ningku62@hotmail.com


9

INTERVIEWS TEACHER SIAM UNIVERSITY

อ.อาย( สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ )

1. อาจารย์คิดว่าภาควิชานี้ให้

ประโยชน์อะไรกับผู้เรียนบ้าง

สำ�หรับผู้ที่สนใจเรียนสาขาวิชา หนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์นี้ ก่อนอื่นต้องทำ�ความ เข้ า ใจว่ า สาขาวิ ช านี้ เ ป็ น เสมื อ นเบ้ า หลอมให้ ผ้ เรียนคิดเป็นและสามารถปฏิบัติได้นั่นคือ คิดเพื่อ สื่อสารผ่านงานพิมพ์และปฏิบัติโดยการจัดทำ�สิ่ง พิมพ์ให้ออกมาถูกต้องสำ�เร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดย ประโยชน์ ที่ ผู้ เ รี ย นพึ ง ได้ รั บ พื้ น ฐานจากการเรี ย น สามารถแบ่งเป็น 3 ทักษะ คือ การเขียน การถ่าย ภาพและการออกแบบจัดหน้า ซึ่งผู้เรียนจะได้รับ ความรู้ด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานคือ การคิดธีมส์ คิดรูปแบบไปจนถึงขั้นตอนการตีพิมพ์ ออกมาเป็นรูปเล่มพร้อมอ่าน


10

2. จบจากวิชานี้ไปจะสมารถ ประกอบอาชีพอะไรได้บ้างค่ะ - สามารถไปประกอบอาชีพเกี่ยว กับสิ่งพิมพ์ได้ในทุกๆด้านและสามารถทำ�งาน ด้านสิ่งพิมพ์ได้ทุกตำ�แหน่ง เพราะวิชาของเรา นี้ได้สอนขั้นตอนการลิตสิ่งพิมพ์ ให้ผู้เรียนได้ รู้อย่างละเอียด ครบทุกขั้นตอน ทำ�ให้ผู้เรียน สามารถประกอบอาชีพด้านสิ่งพิมพ์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งอาชีพที่ทำ�ได้จะมี นักข่าว นัก เขียน ช่างภพ กราฟฟิกดีไซน์ เป็นต้น


11

INTERVIEWS TEACHER SIAM UNIVERSITY

อ.หนิง (ทิพย์อนงค์ ตรรกวุ ฒิ ว งศ์ ) ภาควิชาหนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ได้ให้อะไรกับ ผู้ที่เรียนบ้าง


12

INTERVIEWS ให้ความรู้กับผู้เรียน ถึง2ความรู้นั่นคือ 1ให้ ค วามรู้ ท างด้ า นการจั ด ทำ � หนังสือพิมพ์และ 2ให้ ค วามรู้ ท างด้ า นการจั ด ทำ � สื่ อ สิ่งพิมพ์ทุกรูปแบบ เช่น นิตยสาร หนังสือเล่ม โปสเตอร์ เป็นต้น ซึ่งความรู้ที่ผู้เรียนได้รับนั้น เป็นความรู้ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มแรกของการจัดทำ� คือการคิดธีมส์ โครงเรื่อง วางรูปแบบจนถึงขั้น ตอนการตีพิมพ์ เข้าเล่มจนผลิตออกมาเป็นรูป เล่ม โดยผู้เรียนจะได้รับรู้ เข้าใจ ถึงกระบวนการ ขั้นตอนการทำ�งานทุกขั้นตอนเสร็จออกมาเป็น รูปเล่ม ดังนั้นผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถ ในการผลิตหนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆได้ อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก นอกจาก จะให้ความรู้ด้านการผลิตแล้ว ยังเสริมทักษะ กระตุ้นต่อมความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน ด้วย ความคิดสร้างสรรค์ในที่นี้มี2แบบ คือ คิด สร้างสรรค์ในเรื่องการเขียนและคิดสร้างสรรค์ ในเรื่องของการครี-เอท รูปแบบการจัดวาง หน้าให้สวยงามน่าอ่าน และยังมีการให้ผู้เรียน ได้ทดลองทำ�หนังสือพิมพ์และนิตยสารขึ้นมา จริงๆ ฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่าผู้เรียนจะได้รับความ รู้ ความเข้าใจถึงกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ได้ อย่างแท้จริงและสามารถผลิตงานออกมาได้ดี มีคุณภาพอีกด้วย


13

แนน : รุ่นพี่จากภาควิชา JR SIAMUNIVERSITY


14

Interviews ความประทับใจต่อภาควิชาเจอาร์ ประทับใจตรงส่วนของภาควิชานี้มีการพา นศ ไปออกค่ายช่วยสังคมที่ต่างจังหวัด แล้วก็ค้างคืน ด้วย มีความเป็นกันเองของอาจารย์กับ นศ ภาควิชาเราคนค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเราจะอยู่กันเหมือนพี่เหมือน น้องจริงๆ ทุกคนให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางการเรียนรู้ค่อนข้างมาก ในส่วนของที่ปรึกษาก็ให้ความ กันเอง รับปรึกษาทุกด้านเลย ในเรื่องของวิชาเรียนก็ค่อนข้างเข้มข้นส่วนมากให้ปฏิบัติจริงมากกว่าเรียนทฤษฎี แล้วก็อาจารย์จะมี การจัดประชุมต่างๆในส่วนของกิจกรรมที่สร้างความประทับใจให้กับรุ่นพี่ที่จบในทุกๆปี ทีการฝึกซ้อมเชียร์บูม ร่วม กันทำ�ของที่ระลึก

พี่แนน


15


16


๋๋JR SIAM U  

แนะนำภาควิชา jr