Page 1

สา น ั ก ง า น พ ั ฒ น า ชุ ม ช น อา เ ภ อ บ า ง ส ะ พ า น น้ อ ย

จ ั ง ห ว ั ด ป ร ะ จ ว บ คี รี ข ั น ธ์

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 วันที่ 1-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

พัฒนาฮอตนิวส ์ ่ ้างสรรค ์ ข่าวสาร สือสร

งานพัฒนาชุมชน

การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2555 เรื่อ งเด่ น วั น นี้ หมูบ ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียง

2

ตรวจสุขภาพ กข.คจ..

2

กลุม ่ ออมทรัพย์เพือ ่ การผลิต

2

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

3

บูรณาการเก็บข ้อมูล จปฐ.

3

กองทุนสตรี..ใครได ้ ใครเสีย

3

เรือ ่ งเล่า..งานพัฒนาชุมชน

4

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ บางสะพานน้อย ดาเนินงานพัฒนาหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2555 โดยจัด ฝึกอบรมและศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 18-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 โดยมีนายอาเภอ บางสะพานน้อย นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม การพัฒนาหมู่บ้านบ้านเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบ บ้านทุ่งสีเสียด หมู่ที่ 8 ตาบลทรายทอง อาเภอบางสะพานน้อย วัด ผลลัพธ์การพัฒนาที่ความสุขมวลรวมชุมชนที่ เพิ่มขึ้น โดยใช้แบบประเมินความสุขมวล

รวมชุมชน (Gross Village Happiness : @ปี 2555 กาหนด จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระหว่างเดือน พฤษภาคมมิถุนายน 2555

การประเมินความสุขมวลรวมชุมชน (GVH)

GVH) เป็นเครื่องมือในการวัดผลการพัฒนา กระบวนการพัฒนาเริ่มต้นที่การรับ

สมัครครอบครัวพัฒนาเข้าร่วมกิจกรรมการ เปลี่ยนวิถีชีวิตจากเดิม เป็นวิถีชีวิตเศรษฐกิจ พอเพียง พัฒนาหมู่บ้านให้ก้าวหน้า ยั่งยืน สมดุล ด้วยการประยุกต์หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน และเป็นตัวอย่างให้กับหมู่บ้านอื่น ๆ ใน การศึกษาดูงานในอนาคต อ่านต่อหน้า 2

@ กาหนดรับสมัครสมาชิก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การตรวจสุขภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เพิ่มเติมจนถึงวันที่ 20 ระหว่างวันที่ 15-30 ปัญหาความยากจน หรือ หมู่บ้านละ 280,000 บาท พฤษภาคม 2555 สมัคร เมษายน พ.ศ. 2555 โครงการ กข.คจ. ซึ่งได้รับ โดยมีทีมตรวจสุขภาพซึ่ง ได้ที่ อบต. และ กศน. อาเภอบางสะพานน้อย ได้ งบประมาณจากกรมการ ได้รับมอบหมายจากจังหวัด อาเภอบางสะพานน้อย มีการจัดกิจกรรมตรวจ พัฒนาชุมชนตั้งปี 2536 ถึง จานวน 3 คน ดาเนินการ สุขภาพโครงการแก้ไข ปี 2542 งบประมาณ อ่านต่อหน้า 3


หน ้า 2

การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 55 (ต่อจากหน้า 1) การพัฒนาตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงนั้น เน้น การพึ่งพาตนเองของชุมชน ก่อน เกินศักยภาพของ ชุมชน จึงพึ่งพาคนอื่น ยึด ความสุขของคน มากกว่า เงิน ซึ่งขัดแย้งกับวิถีชีวิต คนในปัจจุบัน ที่คนส่วน ใหญ่ยึด “เงิน” และเน้น การพึ่งพาคนอื่นก่อน การพัฒนาดังกล่าวต้องทา ทั้งระบบ จะสาเร็จได้ต้อง

เปลี่ยนความคิด ของคนในชุมชนให้ ได้ ประกอบด้วย แกนนาชุมชน ครัวเรือนที่สมัคร ใจ พาไปให้เห็น ของจริง และ กลับมาทาจริง สาเร็จแล้วจึงขยายผล

แกนนาชุมชน และครอบครั วพัฒนาวิถพ ี อเพียง ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู ้เศรษฐกิจ พอเพียงบ ้านพะงุ ้น ตาบลครนอาเภอสวี จังหวัดชุมพร โครงการหนองใหญ่อัน

สานักงานพัฒนาชุมชน อาเภอสนับสนุนวิทยากร

หลักสูตรการฝึกอบรม และ การศึกษาดูงาน ถ้า อปท. จัดทาโครงการในลักษณะ เดียวกัน.....

การตรวจสุขภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) (ต่อจากหน้า 1) ตรวจสุขภาพโครงการ กข.คจ. ร่วมกับกรรมการ เป็นการสารวจดูว่าการ บริหารจัดการเงินกองทุน เป็นอย่างไร มีเรื่องใดบ้าง ต้องปรับปรุง มีเรื่อง

ใดบ้างที่หมู่บ้าน บริหาร แล้วประสบผลสาเร็จ สามารถเป็นตัวอย่างให้กับ หมู่บ้านอื่น ๆ ได้ การบริหารจัดการ โครงการดาเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหาร และใช้ จ่ายเงิน โครงการแก้ไข ปัญหาความยากจน พ.ศ. 2553 ซึ่งอาเภอจะกาหนด ประชุมชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง

กลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิตกับธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ธนาคารออมสินแจ้งความ ร่วมมือในการพัฒนากลุ่ม ออมทรัพย์การผลิต ให้เป็น สถาบันการจัดการเงินทุน ชุมชน จานวน 3 หมู่บ้าน

ประกอบด้วย ม.6 ต.ปาก แพรก ม.4 ต. ทรายทอง และม.2 ต. ทรายทอง โดย สนับสนุน คอมพิวเตอร์

และระบบบัญชีให้กับกลุ่ม ออมทรัพย์เพื่อการ ผลิต โดยให้กลุ่ม เลือกบุคลากรเข้า เรียนรู้เรื่องระบบ บัญชี และกลับมา บริหารจัดการกลุ่ม


หน ้า 3

หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ปี พ.ศ. 2555 เป็นปีที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรง เจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ซึ่งพระองค์ทรง ห่วงใยต่อปัญหายาเสพติด และพระราชทาน เงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน มาเพื่อเป็นเงินของชุมชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพ ติดของชุมชน สร้างพลัง ชุมชนในการแก้ไขปัญหา

อุดมการณ์เงินกองทุน แม่ของแผ่นดิน คือ การ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนเชิงคุณภาพ ในปี 2555 นี้ อาเภอ บางสะพานน้อยได้เลือก

บ้านดอนจวง ม.1 ต.ปาก แพรก เป็นหมู่บ้านศูนย์ เรียนรู้กองทุนแม่ของ แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี อาเภอบางสะพานน้อยมี กองทุนแม่ของแผ่นดิน 15 กองทุน ประเมินเป็นระดับ A 1 กองทุน ระดับ B 8 กองทุน และระดับ c 6 กองทุน..

คาอธิบายภาพทีอ ่ ธิบายรูปภาพหรือกราฟิ ก

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี...ใครได้ ใครเสีย กองทุนพัฒนา บทบาทสตรี.....เพื่อ สตรีไทยทุกคน

นายสุทธิพงษ์ คล้าย อุดม นายอาเภอบาง สะพานน้อยเป็นประธานที่ ประชุม อบต. กานัน/ ผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการ พัฒนาสตรี ตาบลไชยราช

ตาบลช้างแรก รณรงค์การ รับสมัครสมาชิกกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี ไห้ได้ สมาชิกมากที่สุดกองทุนสตรี เป็นเรื่องของสตรีทุกคน ได้ ประโยชน์ ในการใช้เงินทุน

บริหารจัดการองค์กรสตรีของ ตนเองให้มีความเข้มแข็ง..ใคร เสีย.ยังไม่มีคาตอบ ..ขณะนี้ ขยายเวลารับสมัคร จนถึง เดือน พค.55 นี้ส่งใบสมัคร ได้ที่ กศน. และ พช.

บูรณาการการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี ๒๕๕๕

แบบ จปฐ. ปี 55

การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2555 เป็นการบูรณา การการจัดเก็บร่วมกัน ระหว่างกรมการพัฒนา ชุมชนและกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ภายใต้ คณะกรรมการอานวยการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน(พชช.) ซึ่งกรมการ พัฒนาชุมชนสนับสนุนแบบ สารวจ โปรแกรมบันทึก ข้อมูล ค่าจัดเก็บ เล่มละ 4 บาท ค่าบันทึกเล่มละ 4 บาท ส่วนการสนับสนุนของ

องค์กรปกครองท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ ของท้องถิ่นแต่ละแห่ง ปีนี้แบบ จปฐ.มาช้าแต่ ถึงอาเภอแล้ว..( 11 พ.ค. ) จะได้ส่งให้หมู่บ้านต่อไป


ข้อมูล จปฐ.

เรือ ่ งเล่า...งานพ ัฒนาชุมชน

ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านคอกอ้ายเผือก

เจ้าของ สนง.พัฒนาชุมชนอาเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ปรึกษา นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม นายอาเภอบางสะพานน้อย นายทนงศักดิ์ รุ่งรัศมี ปลัดอาเภออาวุโส

กองบรรณาธิการ นายธวัช อนิลบล นายวิชิต จีนแก้วเปี่ยม นายชาตรี วรรณ์สุทธิ น.ส.สุพัตรา ชุมยวง

พัฒนาการอาเภอบางสะพานน้อย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ได้รับโทรศัพท์จากคณะกรรมการศูนย์สาธิต การตลาดบ้านคอกอ้ายเผือก หมู่ที่ ๒ ตาบล ไชยราช อาเภอบางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เชิญร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ ลูกค้าที่ซื้อสินค้าที่ศูนย์สาธิตการตลาด เริ่มต้นที่เงินสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสตรี โดยองค์กรสตรี จานวน ๒๕,๐๐๐ บาท เมื่อปี ๔๒ ตั้งร้าน หลังคามุงจาก ซื้อ สินค้ามาขาย ดูแล รักษาไว้ จนถึง ปัจจุบัน แอบดูงบดุลมี กาไรสองแสนกว่า บาท ถาม กรรมการว่า ยึดหลักอะไร

ภาพบรรยากาศงานเลีย ้ งขอบคุณลูกค ้าศูน ย์สาธิตการตลาด บ ้านคอกอ ้ายเผือก หมู่ท ี่ ๒ ตาบลไชยราช อาเภอบาง สะพานน ้อย จัง หวัดประจวบคีรข ี ันธ์

ในการบริหารจัดการ ได้รับคาตอบว่า “กรรมการซื่อสัตย์ บริหารคล่องตัว ไว้ใจซึ่ง กันและกัน” ชูมาศ ลูกอินทร์ หนึ่งในคณะกรรมการ ที่บริหารจัดการศูนย์สาธิตการตลาด กล่าว ว่า การบริหารจัดการศูนย์สาธิต ต้อง คล่องตัว ในการตัดสินใจ กรรมการมอบ ความไว้วางใจให้กับผู้จดั การร้าน ในการ ตัดสินใจ และต้องยอมรับคาชี้แนะของ สมาชิก ในเรื่องต่าง และปรับปรุงแก้ไข อย่างต่อเนื่อง และกรรมการต้องซือ่ สัตย์มาก สิ่งที่สาคัญที่สุด ต้องแจ้งสมาชิกอย่าง สม่าเสมอ เพื่อความโปร่งใสในการบริหาร จัดการ....ขอแสดงความยินดี และปรบมือ ให้ด้วยความจริงใจ....ครับ กรรมการฝากขอบคุณ...พอ.อารีลักษณ์ คูหาทอง ที่ริเริ่มให้ตั้งศูนย์สาธิตการตลาด..

จดหมายข่าว พ.ค.55  

ข่าว สาระ สร้างสรรค์คน พช.