Page 1

Вавилонский Талмуд трактат

Бава Кама Глава 1


.‫   ב‬2а :‫ב‬ 2б Ò"˘‰ ˙¯ÂÒÓ ËÙ˘Ó ‰ÂˆÓ ÔÈÚ ¯� Ò"˘‰ ˙¯ÂÒÓ 'ìäî ‰ÂˆÓ â"ô 'ééî)¯�‡ ‡Î äìçúë àì ìáà çåîöì ãéúòù úçù ä"ô .àðø÷ àéìëî àìã àä .øòáé äéá áéúëå äñåëî íéîòôå äìåâî íéîòôù ïù åðééä .‫ הגלל‬øéæð :ã ïéëøò :ã íéçáæ] (‫א‬ âîñ (ïåîî é÷æð 'éô] (‫ ג‬,[:æé ïî÷ì] (‫ ב‬,[:çð ì"é àìà íä íéìòáä íâù àðø÷ àäå äòáøà äù÷å ììâ éòø äæ ììâ ‫אבות‬ àðéøçà‰Ú·¯‡ àðùéì é"ùø åîëøåö÷ì ïä íéìåëé éðú àìã àúëåã úéà .ïé÷éæðàéìëî úåáà àéãäáúéùòðå àø÷áìëàîì ïáéúëãúøòáî êðäì ïùäù éø÷ úåáà .‫נזיקין‬ é÷æð ‡ àëä à"äùåøéôá ä"ô àöîú íéì÷ù 'éñ 'ìäî î"ç à"ô ò"ùåè'ééîæñ ‡ïéùò äæ ìò(‫א‬ úåøéô úôéðèì ïî÷ì äéì éø÷ íå÷î ìëî äúàðäì úåøéô äôðèù :äîäá éììâå íãà éììâ åîë åäééåøú øòéáå çìùå .‫ואידי‬ ‫אידי‬ ïéùò âîñ é 'ìäàöù ïåîî :èîúåîù] úáù (‫ ב(ד‬,[:æé ,:á úåúéøë ,[àë :à óéòñ ïî÷ì [.â :á] àøîâáå .'‫כו‬ ‫והבור‬ ‫השור‬ :úåãìåú åäéð éä ùøôî äòáøàáå ïé÷éæð úåáà äøùò ùìù éáâ àøîâáå ò"ùåè ïéåàìå· ·Î æñ :$ àðø÷ àéìëîã äìéëàá éøééà àø÷ã äéèùôã ïåéë äãìåú äúàðäì ïåâë òîùîã àðø÷ àéìë àìã àëéä äéáåéçì àúà çìùå ïùà ïéøãäðñ ä"ô íéì÷ù 'ìä à"ôèôø íù 'ééî úåôñåú[ð"ùå] ïééò] (‫ה‬.âò ËÙ˘Ó ÔÈÚ

‡Ó˜ ‡·· ‡Ó˜ ‡·· Ô¢‡¯ Ô¢‡¯ ˜¯Ù ˜¯Ù ˙·‡ ˙·‡ ‰Ú·¯‡ ‰Ú·¯‡

.·.‚

éðú÷ãë ïä .àðø÷ éðú÷ã àéìëîã àúëåã úéàå (:ç óã úåúéøë) äøôë éøñåçî äøîàð äðåùàø äùøôã äðùîáçåîöìå ïøãñ øåæçì äùøôá øãñë ò"ùåè é :à óéòñíùèôùâîñ 'éñ î"ç åôåñåïéáåúë äâåøòïäùäìëàù áåúëìå ú"àå (‫ ו‬ùà àöú éë .‫ הבער‬:[:â] 'îâá ùøôî .‫ מבעה‬:øåáá äéðù øåùá :íùíùî"ç ïä ïéøîåù äòáøà á 'ìä â"éô 'ééî · · ïä íéðù éùàø äòáøàå (.èî 'ã úåòåáù) : åðééä øòéáå äìçúë àì ìáà íù á"ôå íù 'ééîá"éôå ‚ ‚Î øòéáå éòá àìå çìéùå àðîçø ÔΠς¯‰ ÂÊ ÁÏ˘Â ¯Ó ¯Ó‡ ÂÓÂ˙ „Ú ÏÏ‚‰ àëéä âîñ à äëìä .ïåéìâ) (íùå 'ã ä"ø) øîåìë øòéáå .‫המבעה‬òîùîã ‫כהרי‬àðø÷ ‫ שור‬àéìëîã ‫לא הרי‬ øåèåî"ç íù ò"ùåè âîñ áçñ'ìäïéùò éàîà çìéùã ú"àå à÷åã àðéîà äåäã.áøîåì ùéå ‡ÓÚË ¯ÂÓÁ‰Â ¯Â˘‰ Ï‚¯ ÈÁÏ˘Ó ¯Ó‡ ‡Â‰ øòáîù 'éñ óéòñ èôù 'éñå íù ò"ù ïä ïé÷éæð úåáà äòáøà øîà÷ àì äòáî ÷éôð àì øåù àðîçø áúë éà .éøîâì :ïî÷ìãë åçåìù .ìâøã øîéîì éöî àëéä àéù÷ éàå $ :à óéòñ éú :çé àíù'ìäâîñ ã"éôíùíù'ééî'ééî„ ‚„΂ àìù ì"éå ïä éùàøàîéðå 'ã éðú÷ãë áúëéîìàéìëîã åëéøèöéà àä éëäì ïùà åèîàå éãéàå äéðéî éãéà ïðéù÷îã àäãíéðù àëôéà ú"àå ¯ÂÓÁ‰Â ¯Â˘‰ Ï‚¯ ÈÁÏ˘Ó ‡�ÓÁ¯ ·˙΄ àðø÷ ·È˙Î Ô¯˜ ȇ ‰Ï ˙Ó˜ÂÓ È‡Ó· ÈΉ Â‡Ï ‡‰ àëéäì ò"ù âîñ 'éñ øåè íù èñò"ùïéùòøåè ãç éøäë áåúëéìàùéøá àéìëî è÷ð àìã éëäìå àäå àðåîîáúåáà ìáà òáøà àøåñéàáãéâäì î"ðä àìà àøîåçì åììä àá äòáîä :à óéòñ çéú 'éñ :à óéòñ èôùî"ç áééçéìãåäì àéìëéî äøåúáúö÷å àéä äæ äãîãéàøëú"øäæøîåàå éàø àì àì Ȅȇ Ȅȇ ‡"„Ò Íȯˈȇ ·È˙Î Ô˘ ȇ àéìëã øåùä àëéä éøä ù"ëå àì øãñë è÷ðàìã àìå á'ìä'ìäà"ô à"ôíùíù'ééî 'éé‰Î „ äù÷ éàä à"ä àø÷íåùî éàäîøåáä éà õéøú :àðåîîáàðúù"ìåúéçðã àøåñéàá àðù àì ‡ÈÏÎÓ ‡Ï„ ‡‰ ‡�¯˜ ‡ÈÏÎÓ„ ‡‰Â Ô˘‡ éúà 'éñå íùæñò"ù é ò"ùåè ïéùòøåèâîñ àðééðîì çëåî àøîâáã éöî éåä àì åúã éøäë :çé óéòñ èôùî"ç àì ìáà â"òà .íá éàî çìùà :à óéòñ èôù 'éñ àîòè ïãéã úåîäá àðúå êéøôãî Ô˘ Ï‚¯‡ ‡�ÓȘ‡„ ‡˙˘‰Â Ï"Ó˜ ‡�¯˜ àì çåøàéìëî ïäá äæå àéìëîã äæ àëéà àì àëéäì éðúéîì äëìä ç"ôå íù á"éô 'ééî ‰Â ÂÎ äëìä íù 'ééî ‰ àì éãéàå éãéà ùéù éàãå øîéîì êëìä úùøô éøôñá] àîìòá ïðéøîàã ‰Ó Ï‚¯„ ‡ÈÓ„ ÔÏ�Ó ‡�¯˜ ‡ÈÏÎÓ ‡Ï„ çñ ïéùò âîñ é àìã úåîå÷î ùéã ì"é êëì éðä éðú íééç çåø åá ïéà øåá àäã íééç ò"ù øåè íù âîñ è éçìùî àðîçø áúëã åàì éà ïùà óéòñ éú 'éñ î"ç ò"ùåè ùçðë ñøà ïäì ùéù úåîäá [åðéæàä ‡Ï ‡�˘ ‡Ï ‡�¯˜ ‡ÈÏÎÓ ‡�˘ ‡Ï Ï‚¯ óéòñ èéú 'éñå:é á óéòñ íù éøñåçî äòáøàá ïçëùàãë ïä éðú àúåáø àäã àðéøçà àîòè ãåòå àéäù äëéùð éåäã úåúéîîå úåëùåðå ‡�¯˜ ‡ÈÏÎÓ ‡�˘ ‡Ï ‡ Ô˘ Û‡ ‡�¯˜ ‡ÈÏÎÓ .'‫ מה רגל לא שנא כו‬:øåùä ìâø :à 'ééî Ê ÊÎ á 'ìä íù â"éô (‫ ז‬äøôë íå÷î .ìëî ïø÷ã äãìåú ‫שן‬çåø‫מה‬íäéðùì :øòáå ùéù äéá â"òàù áéúë àìïðéòîùà àäã àíùäëìä á"ôíùíùâîñ 'ééîâ  éîð éøééà :(ë"ò ò"ùåè 1 · ‡ ‡�˘ ‡ÏÂ(à ‡ÈÏÎÓ ‡Ï [.ä] 'îâáå ïúàðäì åìëàå äéá áéúë àì àäã .äéøáçî ãç ÷éôð àì íééç .'‫כו‬ ‫שנא‬ ‫לא‬ ñøèðå÷á 'éô åñøãù .øåáäåúåòø úåéçá 1 ¯Ú·Â ¯Ó‚ ¯Ó‡ ‡�¯˜ óéòñâîñ àéú ù"òå 'éñ ò"ùåè:à íù 2 :çé óéòñ èôù 'éñ î"ç äùøôá äéçã ïùååáúëðù úåîäá ïùå ‫הא או‬éøä ‫הא או‬ ‫ או‬:çìéùå øãñëïðéîâøúîãë 2 ÏÏ‚‰ ¯Ú·È ¯˘‡Î ¯Ó‡ ‡Â‰ ÔΠԢ‰ ÂÊ ‫משום‬ ‫רגל כהרי‬ :øîà÷ã àì éàî ùøôî úáù 'ìäî æ"ô 'ééî Ê Ê :äîäáâ"òàå ììëá (‫ח‬äéçåäðùîá àøá ïøãñ 3 ¯Ú·È ¯˘‡Î ‡�ÓÁ¯ ·˙΄ ‡ÓÚË ÂÓÂ˙ „Ú ‫שן‬àì ‫או‬éàå:àì.‫חיים‬ ïù ìáà ‫ רוח‬.‫מצוי‬ ‫דהזיקהשאין בו‬ ‫האש‬ àðú ã"îìã :äñ ïéåàì âîñ ÌÏ˘‰ ¯Â‡à äëìä ‰¯Â˙ äùøôä î"ä àðéîà ã"ñ .‫להיזיקה‬ ‫הנאה‬ ‫משום דיש‬ ‡�ÓȘ‡ ȇӷ ÈΉ Â‡Ï ‡‰ ÂÓÂ˙ „Ú ÏÏ‚‰ ìáà øãñë éåä àì åìâøì øåù :øèôéì àðéîà äåä àðîçø äéáúë :ä 'ìä íù 'ééî Á Á 4 F` dcU ¤ ¨ Wi`¦ xrai ¤ § © iM¦ .1 .éçåìù çìùã àëéä ìâøå ïù åìà .‫ מכדי‬:àì ‫זה‬ìâø‫לא‬ :æFxirA äëìä ˤ ¤ äøéòá úà çìùåî ïì à÷ôð ìâøã ‡"„Ò Íȯˈȇ ·È˙Î Ï‚¯ ȇ ·È˙Î Ô¯˜ ȇ $ ‰Ï ïéìå÷ù ¦ § íù z`¤ 'ééî gNWe © Φ ȧ Ëmxk êìéì ïëøã íäéðùá éøäùïúùìù äæî øåîç.'‫כו‬äæ ‫וזה‬ ïéàù ïä øàù Ï¥ ¦È êéøôã àä àúùä éù÷éú ú"àå 5 ‡‰ ‡ÏÈÓÓ ÏÈʇ„ ‡‰ Ï‚¯‡ Ȅȇ Ȅȇ ahin © ¥'ìäî xgõ ¥ ã"ô dcUA ¥ 'ééî § ¦ xraE áéúë íù î"î øúá áéúëã ùøôî ‫ויבאו‬ .'‫ כו‬:øåîç ‫הצד השוה‬ :÷éæäìå áFnxM 'ìä § © äàîåèä ahinE © ¥ úåáà EdcU ¥¨ øùàëøåùàðîçø áúëãøåáàîòè ìéòì 6 Ô˘‡ Ș‡„ ‡˙˘‰Â Ï"Ó˜ ÈÁÂÏ˘ ÁÏ˘„ .‫שניהם‬ ãö ïäá ùé „ ·Î:åîø ˙ÂÓ˘ïéùò âîñ:mNWi ¥ © § ïø÷ã äçéâð åðééäã äùøôá íãå÷ [.å] 'îâá .‫הארץ‬ ‫במיטב‬ :éàî ééåúàì úéî÷åî éàîá éëä åàì àä ììâä øòáé àìã .‫מפקת‬ ‫מינייהו‬ ‫דהי‬ :çìùåî „ drx ¨ ä"ô ¨ `ian ¦íù ¥ ippd ¦ § ¦ okl 'ìä 'ééî Ó¥ ¨ ‡È.2 â"òà íãà äòáî àúùäå ã"îìå 7 ‰Ó Ô˘„ ‡ÈÓ„ ‰ÔÏ�Ó ‡ÏÈÓÓ ‰Ïʇ„ Ï‚¯ .‫איצטריך‬ íà å÷éæä:ïéåù éîãïäéðù äáâé àäåéñëð ì"éå ìéòìãë ééåðùìäæ àëéì äéðéîúéãéòî éúéì iYxkde ¦ © § ¦:íù § mraxi ¨ § ¨ ¨ àziA¥ l`¤ øúáìã âîñ 8 Ïʇ„ ˘"Ï ÈÁÂÏ˘ ‰ÁÏ˘ ‡�˘ ‡Ï Ô˘ (‫ה‬

àäå

àéîåã

ïùå

³

xiwA ¦ § oiYWn ¦ § © mraxil ¨ § ¨¨ § l`xUiA ¥ ¨ § ¦ § aEfre ¨ § xEvr¨ zia¥ ixgõ ¥£ iYxraE ¦ §©¦ xrai ¥ © § xW`M ¤ £ © mraxi ¨ § ¨¨ :FOYª cr© llBd ¨¨©

³ χ��Á Â�È·¯

ÔȘÈÊ� ˙·‡ ‰Ú·¯‡ È „È ‡ ÌÈÎÏÓ lM¨ lr© irxf ¥ §Ÿ mkixWõ ¤ ¥ § .3 ¯Â·‰Â ¯Â˘‰ xFXd © lbx ¤ ¤ igNWn ¥ § ‰Ú·Ó‰Â © § min ¦¨ ‡Ï ¯Ú·‰‰Â Î ·Ï ‰ÈÚ˘È £©§ 'ÂÎ ‰Ú·Ó‰ ȯ‰Î:xFngde ¯Â˘‰ sWx ¤ ¤ inglE ¥ ª § arx ¥ § .4 ˙·‡ È�˙˜„Ó¨ ¨ ifn Ô�ÈÚ·Â zFndA ¥ § oWe ¤ § ixixn ¦ ¦ § ahwe§ ¤¤ ˙„ÏÂ˙ ‡Îȇ„ ÏÏÎÓ ilgf ¥ £ Ÿ zng © £ mr¦ mA¨ gNW` © © £ Ô‰· ‡ˆÂÈÎ Ô‰È˙„ÏÂ˙ „Î ·Ï Ìȯ·„ ¨¨ :xtr Ô�˙ sqM ¤ ¤ ˙·˘ mNWi ¥ © § È·‚ xFAd© .‡Ï lrA © © ȇ .5 Ô‰È˙„ÏÂ˙ didi ¤ § ¦ zOde ¥ © ˙·ÏÓ § eilral ¨ ¨ § ¦ ˙·‡ aiWi ¦¨ „Ï ‡Î ˙ÂÓ˘ Ô‰· ‡ˆÂÈÎ :FN ÔÈ· ‰‚‚˘· ˙‡ËÁ ˙„ÏÂ˙ ÔÈ· ˙·‡ ˙·‡ 'ÈÙ ‰ÏÈ˜Ò „ÈÊÓ· ‡ˆÂÈΠ˙„ÏÂ˙Â�È·¯ Ú¯ÂÊ (͢Ӊ)ÚËÂ� χ��Á ¯ÒÁ ÌÈÚ·¯‡‰ · ̇ ‡Ï‡ ·ÈÈÁ Â�ȇÔÎÂÌÏÂÚÏ ‰Ê‰ ÔÈ�Ú· ‡Â‰ ÔÏÂÎ[‰ÁÏÈ˘] ˙Á‡ Ï·‡ ‰Ï· ȯ˜ ‡ÓÚË È‡Ó ‰Îω .Ì˘Â¯ÈÙ ‰Ï· ‰ÓˆÚÓ Ì‡ .‰„ÏÂ˙ ȇ‰Ï ȇ‰Ï ‰ÁÏÈ˘ ÔÈ· ¯Ú·Â·‡ Ï"Ó˜ ‡Ï .‰ÓˆÚÓ ÔÈ·Â '·‡ˆÂÈÎ „È·Ú È‡„ ‰Îω 'ÈˢÙ ÌÈ˘„˜ ˙ËÈÁ˘ ˙ÏÁ˙· ·ÈÈÁ ˙„ÏÂ˙ '· ‡ ˙·‡Â· ˯ى ·‡ ‰Ó [ÂÏȇÂ] [:„ ÌÈÁ·Ê] ‰„ÏÂ˙ È˙¯˙ ÔÂÙˆ ÔÂÚˉ ¯·„ ˘¯ÂÙÓ ‡Ï‡ ·ÈÈÁ Â�ȇ ‰È„È„ ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙‡ËÁ· Â�˘È ¯ÊÚÈχ '¯Ï ‰ËÈÁ˘ 'È˘˜‡Â .['ÂÎ] „Á‡ Ôȇ ‰Ï·˜Â ‰„ÏÂ˙ ·‡‰˜È¯Ê ÏÚ ·ÈÈÁÓ„ ‡Îȇ .‡Ï ‰Îω (à ‡Îȇ Ô�˙„ È‡Ó È˙¯˙ ‰È„È„ ¯ÓÈÓÏ ÈΉ ¯ÓÈÓÏ ‡·È˜Ú ‫]כריתות‬ [‡·ÈÂ]¯"‡ ‡Â‰[.‫טז‬Ϙ˘ ÈΉ È„ÎÓ ‡"Ò .̉È�˘ ¯ÊÚÈχ '¯ ˙‡(â È˙χ˘ 'ÈÒ¯‚ ˙·ÏÓ ·Â˙ .‡Â‰‰˘ÂÚ‰ Ϙ˘ ‰·¯‰ ÔÈίÚ]˙Á‡ ÔÈÎȯÚÓ 'Ù· Â‰Ó ‰Î‡ÏÓÏΉÔÈÚÓ ‡È·‰Ï ˙¢Ù� ‡"„ [:„ ˙Á‡ ÏÎ ÏÚ ·ÈÈÁ „Ú 'ÂÎ ‡‰Â ÔÈÁ˘ ‰ÎÂÓ ÏÂÂ�Ó ‡¯Ó‚· ÈˢÙ‰È˙˜ÈÙ‡ .˙Á‡Â ‡Ï Í�‰‰Ï.Í�‰Ï ˙„ÏÂ˙ [‰È‰ ‡¯˜ Â˙χ˘„] ‡ÓÚË È‡Ó ÈÎȯˆ ÔÈÈÓ„ ÔÏÂÎ ˙·ÏÓΠ‡·È ‡Â‰˙·ÏÓ Ï˜˘ ‰ÈÏ .‡Ï ȇÈÎ ‰ÎÂÓ ˢÙ ÏÂÂ�ÓÏ Íȯˈ‡ ˘È˘ ÏÎ Ô˘„ ‰„ÏÂ˙ È„Ï„ .ÔÈÁ˘ '·ÏÓÎ ˙·ÏÓ Ô‚Π‰˜Èʉ· ‰‡�‰ ‰Ó‰·Ï ȇ‰„ ͉ '˜¯Ù .ÔÈÈÓ„ ‰˙‡�‰Ï Ï˙Âη ‰ÎÎÁ˙� ·‡ ‰ÈÏ È¯˜ Ô΢ӷ .‰˙‡�‰Ï ˙¯ÈÙ ‰Ù�ÈË Ô΢ӷ ȇ‰ ‡Ï„ .‰Î‡ÏÓ ‰Èίˆ ‰˙˘Ú˘ ÈÏÂÏȇ 'È٠ȯ·„Â) ȯ˜ ÍÎÈÙÏ .‰„ÏÂ˙ ˙¯ÚˈӉÈÏ ‰˙ȉ ÌÈ˘¯ÂÙÓ ¯ÊÚÈχ È·¯ 'ÈÁ„ .˙�‰�˘ È�ÙÓ ·ÈÈÁ ¯Ӈ ˙Â˙ȯη Ô‰ ‰„ÏÂ˙˜¯Ù 'ȯӇ ‡‰· ÈÓ� Ô�˙ È·‚ .(ÂÏ ¯Ó‡˜˙‡ÓÂË ÈÎ .ԢΠԢ„ :Ï‚¯„ ˙‡ÓÂË ‰„ÏÂ˙‡ ‡ÙÙ ·¯ 'ÂÎ ˙·‡

‰Ú·¯‡

øåùä ¯Ú·‰‰Â ‰Ú·Ó‰Â ¯Â·‰Â ¯Â˘‰ ÔȘÈÊ� ˙·‡ ȯ‰ ‡Ï ‰Ú·Ó‰ ȯ‰Î ¯Â˘‰ ȯ‰ ‡Ï Á¯ Ô‰· ˘È˘ ‰Ê ‰Ê ‡Ï ¯Â˘‰ ȯ‰Î ‰Ú·Ó‰ êéøèöéà ‰Ê ‡Ï ÌÈÈÁ Á¯ · Ôȇ˘ ˘‡‰ ȯ‰Î ÌÈÈÁ Ôȇ˘ ¯Â·‰ ȯ‰Î ˜ÈʉÏ ÍÏÈÏ Ôί„˘ ‰Ê Ôί„˘ Ô‰·˘ ‰Â˘‰ „ˆ‰ ˜ÈʉÏ ÍÏÈÏ Âί„ ˜ÈÊÓ‰ ·Á ˜Èʉ˘Î ÍÈÏÚ Ô˙¯ÈӢ ˜ÈÊ‰Ï ˜Ê� ÈÓÂÏ˘˙ ÌÏ˘Ï äåä çìéùå øåîà øîàð àì åìàã àúééøáá ÷"äã :ı¯‡‰ ·ËÈÓ· øòáå äöåø äéì äëî úùøôá áéúë äøòáä .‫חטאת‬çìùåî :ò÷ø÷ éàã åì òåøôì 'Ó‚ ú÷ôî  ÏÏÎÓ ‡Ï ÈÁÂÏ˘ ‰ÁÏ˘ ‡�˘ ‡Ï Û‡ ‡ÏÈÓÓ 9 ˙„ÏÂ˙ ‡Îȇ„ ˙·‡Ï‚¯È�˙˜„Ó éëå ììâä øòáé øùàëî ïðé÷ôî äåä åäéà àëéä éìéî éðä àðéîà 'Ó‚ ÷éæàã íãà åðééäã äðîìùé äîäá ‫ עביד‬éçìùã ‫ אי‬:ãéæîá .‫סקילה‬ :ââåùá ‡�ÓÁ¯ ‡�˘ ìáà êùð åäæéà àëéà ùçàðååâ éàä 10 ÁÏÈ˘Â úåòøì.‫אבות‬ äðååëá Ô‰· ‡ˆÂÈΠ‡ϷÂ˙ÎÏ ‡ Ô‰·‡ÏÈÓÓ ‡ˆÂÈÎ ‰Ïʇ Ô‰È˙„ÏÂ˙ äùøôä øãñëùéøáåúåðùì àì øåù ‫שתי‬ éúøúåøéáç .‫מיחייב‬äãùá:ââåùá :àì àìéîî àìæà :(.àñ êë óã î"á) ïåéëå øòáå .‫קמ"ל‬ ÚÓ˘Ó ς¯ ÚÓ˘Ó„ ¯ÚÈ·Â ÈÚ· ‡ÏÂ Ê (á àì øãñë åàðùå ìë ÷åçøù éôì 11 Ô˘ :úåàèç .‫חדא‬ ‫אלא‬ ‫מיחייב‬ ‫לא‬ Ô�˙ ˙·˘ È·‚ ÌÈÚ·¯‡ ˙·ÏÓ ˙·‡ 3 ·È˙΄ Ï‚¯ ÚÓ˘Ó äîéú .áéúë àìå áéúë àéúà øòáåîäãìåúà àìéîîãìáàïùäëàìî ïì à÷ôðã ÈÁÏ˘Ó Á ˙·‡ ˙Á‡ ¯ÒÁ øòáäì íãå÷ 'èäòáîù àôéñã'é àì éøä 12 ¯Â˘‰ àì äéãéã áàà ˙„ÏÂ˙Ï‚¯ ‡Îȇ„ ÏÏÎÓÔ˘ äôìéå ìâø (íùå :ð óã ïî÷ì) äøôä 'ôáã ‫בכותל‬ ‫ נתחככה‬:äéðéî 4 ·È˙΄ ÚÓ˘Ó ¯ÂÓÁ‰Â ˙ÂÓ‰· Ԣ äùøôá áéúë íãà íùã 'éô ú"øå éàã .'‫כו‬ ‫תרתי‬ ‫דמחייב‬ ‫ולר"א‬ :áééçéî È Ë äøùò úéîäì éãë åá ùé øåá äî ïðú 13 ‡‰ äôðéè åà åúìéôäå .‫להנאתה‬ Ô‰È˙„ÏÂ˙ ˙‡ËÁ ·‡ ‡Ï ‡¯˜ Ô‰· Â‡Ï ‡ˆÂÈÎȇ Ì· ‡"‰‡�˘ ‰¯È˙È ÁÏ˘‡ úåøéô àåäå áåðâé 'èðå÷á éë íãå÷ éúøú áééçî äãìåúå áà ãéáò êøãë ïäéìò äéãéã äìâìâúðù $ äúàðäì ë"à 'é øåù åá ùéùéà øåá íúñã 'éô 14 ·‡ ‡‡�˘ ‡Ï ˙‡ËÁ ‰„ÏÂ˙ ‡�˘ ‡Ï äì úåáàîáéúëãçà'é 15 ‰‡�‰ ˘È„ Ô˘ ‡ ÈÂˆÓ Â˜Èʉ„ Ï‚¯ ‡(à ‡‰ ‡ ïùã åì åøîà úåúéøë 'ñîá íéñåñ úåàèç àéîåã'ôáåðééäã íéøåîçå ùéøã éðú÷ã àëäã ïé÷éæð äù÷ ãåòå ‡Îȇ̉È�˘ ȇÓ ‰ÏÈ˜Ò ‡Ï ˜ÈÊ‰Ï ‰ÏÈ˜Ò .‫שן‬ïëùîî ‡·È ԉ‰„ÏÂ˙ ÔÈϘ˘‡�˘ È„ÎÓ äàðä.(.æèùéùóã) êéøô êåîñáã ãåòåàúééøáá åì äéäé úîäåî ȉ„ ‫ שנא‬úåëàìî ‫ ומאי‬:ä÷éæäì :àøîâá úåáà åäìåë ‡"„Ò‡˜Ù� Íȯˈ‡ ˙˜ÙÓ ·‡Â‰ÈÈ�Ó ‰„ÏÂ˙Ï ÔÈ· àôô ÂÏȇ„ ÎÈ�‰‰�ÈÓ áà äæå äúéîì áà äæ éøä óåñ àì óåñ 16 ÈÏÈÓ úî÷åî à÷ã êðäî úáù úëñîá åäì ïðéøîâ .äòáîä éøäë øåùä :(:èîáøãóã)äéúìéî øåù äîù ìôðã 'èðå÷ä 'éôå ïé÷æðì ÷æéä ìë :ìâøå ïùã äãìåúá ‡Ï ‡ÏÈÓÓ ‡Ïʇ Ï·‡ ÈÁÂÏ˘ ÁÏ˘„ ÈÎȉ 17 ÈÓ� ȇ · È„„‰ È„‰· ˙·‡ È˙˘ „È·Ú êøã àîèå øåù ìù åúìå÷ ïéà ùåøéô éë ë"àùøôîãë ÷æåä ïéáäòáî úî ìù ïéá åúìå÷ë òîùî 18 ‰ÎÎÁ˙� äãìåú éåä äðååëá àìù êåìéä È‡Ó È„‰· Ô˘„ ‰„ÏÂ˙ ïî÷ì Ï· ·ÈÈÁӇȉȄ„‰ ˙„ÏÂ˙:Ï"Ó˜ È˙˘ ìâøã äéì äåäåðø÷ìíãàøåùàìå øåù ïðéùøã :÷éæäì åúðååë ïéàå éåöî å÷éæäã È‡Ó ‰˙‡�‰Ï ˙¯ÈÙ ‰Ù�ÈË ‰˙‡�‰Ï Ï˙Âη (â äòáîå àðú ã"îì 'îâá ‡Ï‡Â˜ÈÊ‰Ï ·ÈÈÁÓ‰‡�‰ ‡Ï ˘È„ ‰È„È„Ô˘ ‰„ÏÂ˙ ·‡ „È·Ú ‡„ÁÂ.‫ובשערה‬ ‡„Á È·¯Ï ‡„Á äàøð ë"ò ïé÷æðî íãà éîð èòîì 19 Â˙¯ÈӢ äøòùá íéìëÂÏȇ å÷áãðù Í�ÂÓÓ ·‡ ‡�˘Ì˜ӷ ÷éæäì íåùî ùøôì åðéùì 20 ‰Ï ȯ˜ ȇӇ ‰ÈÏ È¯˜ ȇӇ ·‡ ‰„ÏÂ˙‡ ·ÈÈÁÓ„ äáøä åúðååë ÷åîò øåùã øåá íúñã :ïúøáùå ¯ÊÚÈχ ïúøøâå .‫רגל‬ ‫שנא‬ ‫מאי‬ Ô˜ÈÊ‰Ï ‰‡�‰ ˘È ÈÓ� È�‰ ÍÈÏÚ .‫ אב עשרה‬:'åë éåöî ÷æéäã áééçéîã éààì êëéôìå òáîå 21 Í�ÂÓÓ éàã åì÷éæäì äéäé åúðååë úîäå ïéà øåá äéëéøöå ‡·È˘Á Ô΢ӷ ȉ ‡Ï„ ͉ ·‡ ‰ÈÏ È¯˜ ‡·È˘Á Ô΢ӷ ‰Â‰„ ͉ ‰„ÏÂ˙ äòáî àì øåùäåäàðîçø áúë 22 ÈΠԢΠԢ„ Ó ‰„ÏÂ˙ ‚ Ï ‡Ï‡ ÍÈÏÚ Ô˙¯ÈӢ ìéè÷ã éúà ìë àðéîà øåá áéúë áà åðééä íéçôè 'é ÷åîò øåá (ã Ô�˙ êëáã ˙‡ÓÂË ‰Ïåëøã ȯ˜ Ú¯Ê ˙·Î˘‰Â ı¯˘‰ ˙‡ÓÂˉ ˙·‡ ‡ÙÙ ·¯ ¯Ó‡˜ áéúë éàåïéàåúéîäì ïéà åìéôàå íàã .‫לנזקין‬È·‚ ‫ אב‬‰„ÏÂ˙ ‫ וזה‬:úéîäì åùåøéô äéðéîéãëì÷åáàåäù äéðéî Ï‚¯„ ‰„ÏÂ˙ Ï‚¯„ ‰„ÏÂ˙‡

:åö ,[äî :äò ä"ã úáù.äî(‫ ג‬,à"ä à"ô íéìë (‫ ד‬,.æè úåúéøë ,[áë-àë úåîù] (‫ ה‬,à"î 'ñåúÒ"˘‰ 'òå] (‫ ז‬ÔÂÈÏ‚ ,[áë íù] (‫ו‬ ä"ø éàåäòáøà .·È˙Î ä"ã Ô¯˜ ȇ.á 'Ó‚ ,[÷"òöå ÷æðúåôñåú íìùîïééò] øçà(‫ ח‬äãùáã úà,[úåàéöé åöçåã ä"ã àø÷äåúáùíìùùéø ì"ö (‫י‬ë"à ,àúìéëîáå àøúééà ø"äøá ì"ö åôñë(‫ט‬ à"ò åë ïî÷ìïééò 'éùøãã ïåöçé ,í"øäîá (‫ כ‬,åùåøéô :÷åìç ïéàã(‫ל‬ ä"ã :âò÷æðúáù éöç 'ñåú 'òå] 'ÂΠä"ãȄȇ :åö Ȅȇ íù ‰"„ ãåòåÈ"˘¯ íåùî ȇ 'ñåú ïëå .‡È˘˜ à"øìå ïééòäù÷ä (‫ מ‬,[áééçîã àçéð åèåùôá àä ì"÷å éöî ,ïåéìâ àì íùá äéãåçìì"ùøäîá çìùåã

³

ïéòãåé åðééä àìã áúëéîì ìâøî éà ïùî éøééà éà éøééîã ééåøåàì áéúë ä"ùî ïðéøîàã àäá ïëå .ïùî àìàìãî ìâøà .‡Ï éãéàå ‰"„ éãéà ã"ñ 'ÒÂ˙ àìã ãåçìé øòáå :à"ò ïî÷ìáåúëì .äì éöî áéùç éøééî éàîá ïéòãåé åðééä ÔÓ˜Ï Ô�ȯӇ„ ‡‰Â „"‡· ééåøåàì çìùå áéúë äæì ÔÈ˘�ÂÚ„ ìâøî „"‡· éøééîã :á"ò â :ò"öå .ÔÈ„‰ ‰"„ ÔÓ Ì˘ ÔÂÓÓ 'ÂÎïééò‰ÎÎÁ˙� ä"ã .Ô‰ÈÏÚ 'ñåú á"ò ã ïî÷ì ‰Ï‚Ï‚˙�˘ ïééò äâéâç é"ùøá íéãòå ä"ã é"ùøá á"òïééòå çé ïî÷ì ‡Ï„ :÷éçããàé :åúá쇉 ‰"„˙ ä"ã á"ò ‡¯˜„ ‡�¯˜ ‡ÈÏÎÓ .‡È�˙'ÂÎÂÔÈ˙ÏÎÓ·Â „"‡· ‡ÈÏÎÓ„ ‰ÏÈ·· ãåò ȯÈȇïëå úùøô àúìéëîá :á"ò âë ïî÷ì 'éò .‡�¯˜ åà åçáèå ÷åñôá íéèôùî

³ Ò"˘‰ ÔÂÈÏ‚

áééç äçéáèä ìò íà åøëî àìà ù"ëì äøéëîä ìò È"˘¯ïî ÛÒÂÓ :ïéãä ïéùðåò ïéàù

³

ïñø .‡È·Ó¯ٷ àèéì÷ùà .‚ÂÊ·Â .(:‫יז‬ ÔÈ· ·¯Ï ÔÈ· .(‫)שם‬ .¯Â· Â�Èȉ χÂÓ˘Ï ïúééùò éîð ·ËÈÓ· àäã åì çåðùúìéçú .ı¯‡‰ é÷åñàì äéì äåäã ,÷æðì ò÷ø÷î èòåî úåáâì íãàì çåøá ìåôéì åôåñã äéúòãà äáøä úåáâì äéåöî àìå úéãò .(.‫)לקמן ו‬ ‫)לקמן‬

³ È"˘¯ ÛÒÂÓ

.(:‫ )גיטין מח‬úéøåáéæî

³ χ��Á Â�È·¯

¯Ó ¯Ó‡ .Ï‚¯Â Ô˘„ ‡Â‰ ÔΠς¯‰ ÂÊ ÁÏ˘Â ¯Â˘‰ Ï‚¯ ÈÁÏ˘Ó ¯Ó‡ ‡¯˜ ȇ‰ ÈÏÂÏ .¯ÂÓÁ‰Â ¯ÂÓÁ‰Â ¯Â˘‰ Ï‚¯ ÈÁÏ˘Ó ‰¯ÈÚ· ˙‡ ÁÏ˘Â È‡‰ Ô¯˜ ȇ ‰Ï ˙Ó˜ÂÓ È‡Ó· Ô˘ ȇ .Á‚È ÈÎ ·È˙Î ¯Á‡ ‰„˘· ¯Ú·Â ·È˙Î „ (á ·È˙΄ΠԢ· ‡�ÓÈ˜Â‡Â Ô˘‰ 'ÈÙ ÏÏ‚‰ ¯Ú·È ¯˘‡Î .ÏÏ‚ Ô·‡Ï (à ‰Ó„ ‡È‰˘ (â ȇ¯˜ ȯ˙ È�‰ ‡ÓÈ˙„ Â‰Ó Ô˘‡ ‰Èȯ˙ ¯Ú·Â ÁÏ˘Â È¯Ó‚Ï È¯ÈÙ Ï·„ ‡‰Â (á ‡‰Â ‡�¯˜ ‡ÈÏÎÈÓ ‡˜Â ·ÈÈÁ„ ȯÈÙÏ Â‰�È„ÒÙ‡„ ‰ ‡˙˘‰Â .‡�¯˜ ‡ÈÏÎÈÓ ‡Ï ς¯‰ ÂÊ ÁÏ˘Â ‡�ÓȘ‡„ (.å óãå :â óã) ‡�¯˜ ‡ÈÏÎÈÓ ‡Ï ȇ Ô˘ ‡ÈÓ„ ˜È¯Ù .·ÈÈÁ„ ÔÏ�Ó 5 ¯Ú·Â ¯Ó ¯Ó‡ .'ÂÎ Ï‚¯„ .Ï‚¯„ ‡�ÈÈ�ÚÎ 'ÂÎ Ô˘‰ ‰Ê (‫ד‬ (:ä 'ã) ‡�ÓÁ¯ ·Â˙ÎÈÏ 'È˘˜‡Â  (‫ ט‬È˙¯˙ ÚÓ˘Ó„ ÁÏ˘Â ÈÁÏ˘Ó ·È˙΄ Ï‚¯ ÚÓ˘Ó Ê (íùå :èî ïî÷ì) ÚÓ˘Ó Ô˘Â .¯Â˘‰ Ï‚¯ ÁÏ˘‡ ˙ÂÓ‰· Ԣ ·È˙΄ [íéãòå ä"ã :ã ïî÷ì 'ñåú 'òå] (.àð ïî÷ì) ˜È¯Ù .¯Ú·Â ÈÚ· ‡Ï ̷ ¯Ú·Â ·È˙Î ‰Â‰ ‡Ï ȇ ‰ÈÈ�ÈÓ „Á ‡�ÈÓ‡ ‰Â‰ (‫י‬ (.çì÷ óã úáù) ÈÂˆÓ ‰˜Èʉ„ Ï‚¯ ȇ ˙Ú Ïη ‰˙ÎÈω ‰ÈÂˆÓ˘ Ô˘ ȇ ‰˙ÎÈω· ‰˙„Òى (‫ה‬ Ï·‡ ‰˜ÈÊ‰Ï ‰‡�‰ ˘È„ (:ð óã) (:çë óã ïî÷ì) (‫ל‬ (‫כ‬ ¯·„ ÏÎ Ï‚¯„ ‰„ÏÂ˙ È„ÎÓ 'ȯӇ .‡Ï ‰Èȯ˙ ‰˙�ÂÂÎ ÔȇÂäîÈÂˆÓ ïî÷ì áåúëù ì"ö ˜Èʉ˘ ïàë (à (‫ מ‬.̉È�˘ Â‡Â·È ‡Â‰ Ϙ˘ ‰Ù‚· ‰˜Èʉ Ô‚Π˜ÈÊ‰Ï Ï‚¯‰Â Ô˘‰ ÔÈ„ È„ÎÓ 'ÈÙ åøåùî íéùøåôî øæòéìà 'ø éøáãå ‰¯Ú˘· ‡ ‰ÎÂÏȉ ͯ„ ‰˜ÈÊ‰Ï ‰‡�‰ ˘È ‰Ê ‰Â˘ (:èî óã úáù) åìÈÓ�åøîà 'ôá .‰ÎÂÏȉ úåúéøëá ͯ„ íä (.ð :èî óã) 'ÈÁ„ „Á‡ Ôȇ .ÈÂˆÓ ‰˜Èʉ ÂÊ .ïðúãÈÎ ¯Ó‡Â ‡‰Ï [Ù"¯] ¯Ó‡˜ ÂÊ È‡· ¯ȷÁ ÏÚ ÚȯÎÓ éà ÔÓ Ô�ÈÙÏÈ„ ¯Â·„ ‰„ÏÂ˙‡ ˙Á‡ ˙·¯Ï ÏÂÎÈ ‰˙‡ ͯ„ ¯Â˘ ‰Ó˘ ÏÙ� ÌÈÁÙË 'È ˜ÂÓÚ ‡Â‰ ̇ ¯Â· 'ÈÙ .‰˙ÈÓ „Â·Ú ‡Ï 'Ë ‰˙ÈÓ „Â·Ú ÌÈÁÙË 'È„ Ô�·¯Ï Â‰Ï ÌȘ ÂÏ ‰È‰È ˙Ӊ ‡�ÈÓ‡ ‰Â‰ ‰Èȯ˙Ï ‰·¯Ó„ ‚"Ú‡„ ‡�ÈÓ‡ ‰Â‰ [˜È¯ÙÂ] Ô‰È�˘ ˙‡ ˙·¯Ï ‡Ï‡ ÍÏ ¯˘Ù‡ ȇ ¯Á‡‰ ËÚÓÏÂ Ô‰Ó È‡Ó ¯Â·„ ‰„ÏÂ˙ ÔȘÈÊ�Ï ·‡ ‰Ê ‰˙ÈÓÏ ·‡ ‰Ê ‰�È� ˙·‡ ‰Èȯ˙ .‰˙ÈÓ· ‡Ï ÔȘÈÊ�· ·ÈÈÁ ÌÈÁÙË 'ÈÓ ˙ÂÁÙ ·ÈÈÁ ˙Ó .íéçáæá íù ä"ëå äéúìéîá íå÷éú àãçå àãç ìë à"ì ì"öã äàøð (â .åäðéôðèàã ì"ö éìåàå (á .'åëå øòáé øùàë ä"ã :á óã 'ñåú 'éò (à

³

‡ÓË ͯ„ ‰Ù‚· ‰˜Èʉ ‡È‰ È‡Ó øåèô úîå äòùú øåáá øåù ìôð à÷åã àðéîà øåá ‰ÎÂÏȉ äæçéùéàøàìåàìøåáãåîìúáù úåîå÷îäåäøàùë éëäìå àåä úøéæâã àåä äæ áàåìùáééç ÷æåäïéàíàååùåøéô øåáä íúäã ìòá ‰ÎÂÏȉ ‰¯Ú˘· ãåîìúä ïàë áåúëä äðéùå ïéãä íøåâäøòîå ïäáù äåùä‰ÈÏÚ˘ ãöä àìà ÛÈÏ˘· ïéãä äæ úåîøåâ úåøîåçäͯ„ ïéà êëìå äæ ìù àøîåçë àøîåç 'è àì êéøô éëäå åäééåøú áéúëãî à÷ôð àø÷ã à÷åéãî àäã ‰ÈÙ·˘ :íééçêéøèöéà çåø ïäá È‡Ó ùéù äæ副‡Âˆ·˘ äæ àìá äìéçú‚ÂÊ·øåîçä øéëæä㠇ȷÓ¯ٷ íåùî úåîå÷î øàùáî åùåøéô óåñ ÷éñîå 'éãäá áéúë 'é àìå áéúë øåá åì äéäéäæ úîäå ÍÈÏÚ Â˙¯ÈӢ ÈÂˆÓ Â˜Èʉ„ Ï‚¯.ùàä ‡�˘éøäëäøùò ãçàá àåöîì ì÷ ãçî íåùî àëä éë àøîåçä ùøôìÍ�ÂÓÓ êøöåä àì äòáîå øåù éáâ íééçúúéîá çåø òîùîã ïäá ïé÷æðì øîåç áà äæå äúéîì áà ãçã äæ óåñ øåùä áééçùéù àåä äæå ìéè÷î àìå øáã ÍÈÏÚ Ô˙¯ÈӢ Í�ÂÓÓ ÈÂˆÓ Ô˜Èʉ ÈÓ� È�‰ äéä àìù íåùî øåùä éøäë äòáîä éøä àì ìéòì éðú÷ãë äòáîå øåùä éøäë ùàä éøä àì àëä éðú àìã àäå åøéáçá ïéàù äî àä àéãäá áéúë àì 'é øåáã ïåéë ùåøéô àä áééç àì äúéîá éëäî øéöá ‡Ï‡éàã íäéðùá ‡ÙÙåîë·¯åúòãì ¯Ó‡˜ Ï‚¯„øçà ‰„ÏÂ˙ ïéà åøåù êìåäÈÎÂïéàåÏ‚¯Î åá áøåòî çëã íåùî ïéàù àðùéì äî àøîåç ìåëé éáâ äì áéùç $ àøîåç åì äéäé úîäåîàìãî àøáñî 'é÷ôîäæàìà óåñ àðéøçà .áééçúîàåöîì ïé÷æéðá ‡ÓÈÏȇ ‰È�àðùȇÓéàî¯Â·„ ¯Â·„ ‰„ÏÂ˙‡ ïî÷ìïé÷æðì éàî êìåä ïéàå áøåòî øçà çëã ùà åðéëñ剄ÏÂ˙ åðáà éáâ ïðéøîàã $ øåùáîáàùàá ïðáøì÷"ä åäì åúòãì íé÷å úéîäì éãë åáïðéòáã áà àäå äæå äúéîì äæ øîåç óåñ 'È ‡ÏÂêðåîî È·È˙Îàåäù 'Ë ‡Ï ·‡ åá áøåòî àøáñøîéîì éåä éîð 'é øåáéáâåðééäã øåá àø÷î àì éöî'èäåäøåá øåá àôéñáå È·È˙Î 'åë åúøéîùå íåùî'ËåቄÏÂ˙ áééçúäì 'Èéåàø øçà ïìçëù÷éôðã ô"òàùéëéäùà éëã àðù éãë åáùàùéãéúàïåéëéåäïé÷æðì øåá åúééùò ïì à÷ôðúìéçúù äúéîìøåáä äøùò ‡È˘˜ ‡�ÓÁ¯äöø¯Ó‡ ÂÏ ‰È‰È ˙Ӊ éôì äéðéî ë"àã áàùà éåäã íãå÷ úåðùì àì øåáå ùàá ÷éñôäù ùç ‡Ï àìå ‡‰ åìà éøäë'è ÷æðì éøä íãà ïî ïðéèòîî íå÷î $ìëîå ÷éæäìäù÷ ÔȘÈÊ� åà øåù êðäî äîù ãçå ìôðåøåáîáéúëã 'Ë ‰˙ÈÓ Ô„·Ú êéøàä 'È Ô�·¯Ï 'îâá ïðéøîàãë éúà ïé÷æðì åäìåëã ïéãä ïåîî àì ïéùðåòã òîùîã úö÷å øéãàéå äøåú ìéãâäì àðúäå Â‰Ï ÌȘ àì øåùïéãääîùïî ìôðåã àø÷ã ïé÷æðî ïéá ïéúìëîáå òîùî øåîç$ ÛÂÒ ìòÈ„·Ú ‰˙ÈÓ ìòÈ„·Ú ·‡ ìë‰Ê àìÛÂÒ åäéîå ïåîî ïéùðåò ïéàù êãîìì‰˙ÈÓÏ àìà ïëù äééøëä áééç‡Ïäçéúôä íà äøëéìòáéëå÷æåä çúôéïéáåéëúîàéðú ùéøã éîìùåøéáå 'é øåáá àìà éøééà øåùä úî íà åäéîå íìùé øåáä ‡˘Ó Â�ÈÎÒ Â�·‡‡ ‡Ï‡ ÔȘÊ�Ï ·‡ ‰Ê ùéøãøåèô äòùú øåááäøôä ÷ìéñù äøåëéëøçà äøåë äéìàéáäì ÷øôá ùéà çúôé áúëéîì äåäãåà åì äàá äééøëå äçéúô é÷ñò ìòù àðéøçà äùøãì äéì àìã ïðáø øåîà ȇ ÈÓ„ ÈÎȉ ˜Èʉ ÌÈ·¯‰ ˙¢¯· ÔÁÈ�‰˘ ïåùàø äùòî : : øåá áéúë äîì øåá ùéà äøëé éë úéîäì éãë åá ïéàã úî øåáä úîçî ¯Â· êéøöù Â�Èȉ äàøúä χÂÓ˘Ï ÔÈ· àîéðå ‰�ȯ˜Ù‡„ ïðéøîàãë äãéã áàøåáíåùî äãìåúà ïéðòìÔÈ·Âäðéî·¯Ïà÷ôðã ú"àå .áà øáäéì äòùú éø÷ éàîà éáøìå øåá ãçå äúéîì ãç àìà øåá úåøúäì øåáã øæòéìà áééç ÷æåä ìáà êéøô éëäã ì"éå ã÷øî ìëîå íåùîïé÷æðì øîà àøéæ éáøȇÂøøåá íåùî øîà äáø äéá ïéøúî éàî íåùî øîùî‫או סכינו שהניחן‬ïéìåú‫÷אבנו‬øôá íãà ïðéèòîî àì íå÷î :àåä ïé÷æð àéãäá ïéàù àø÷áøáãá áéúëãäøúî éàîààåäù àìà ïåéëã èòîîøåèô àì ìôðåã .‫הרבים‬éàî‫ברשות‬ å÷éæäå éðá áééç ïäá àåäù åì÷úðå äîåã ã÷øî àø÷ã íåùî 'é÷æðî åá åøúä :íäì ìáà øøåá íåùî íãà øîà äáø äéá ïðéøúî íåùî àìåêä øùòõøúîù øåá åðééäã .øåá åðééä ìàåîùì : àøåúéà ‫ בין‬áééç ‫ לרב‬øîùú ‫ בין‬ìà :íéáøä ïðúðåìáà ïøé÷ôäù .‫דאפקרינהו‬ äãìåúä úåøúäì êéøöåïéááàáøì äéì ïéá éø÷ ïëùîá éàåäã åäæã ì"éòå øîàå åáúåùøá åøúä íà øåèôå åá âéòìîù øáñ úéà áø íåùî àä ú"àåäøúä: íàå áà íåùî åúåøúäì ãëä úàêéøöçéðîä ÷øôáòèåðã éâéìôã äîùá :åèáçì ìåãâàìåììëåìáäì ÷øôáäøåúäéìåúáééçù áéùç øåá àì ä"ôàåïî÷ì áééçäéìäãìåúä ïéà ìùáîå ãåòå .‫לשמואל‬ ïì à÷ôð øé÷ôäù äì÷ú ìë åøîà åäééåøúã .‫בור‬ ‫היינו‬ :àåä é÷åôàì äéãéã àèáç àëä ìáà åú÷éæä íìåò ò÷ø÷ã íúäãïëùîá ì"éå éàåä äîë àá àñøéâ êä éôìå .äãìåú äéì éø÷íåùî àáéùç àìã êä áà äéì éø÷àáåéç àáéùç ïëùîá éàåäã êä â"ä ø÷ôä éåäã àéä ø"äøá øåáã éëéä éë áééçã øåáî ïéðîåè ìëäîáóà÷øôá ïëùîá úà åéäå çâðù ïéáåùçøåùåéä 'ôáàìù ïî÷ì úåëàìî íä ïðéøîàãë :áééç äøé÷ôäù äì÷ú åì àáïðéøîàãë äçéúôå úåëàìî äééøë úåáà é÷ñò àìå ìòùåäðéð úåãìåúã äøôä êä áà äì éø÷ àáéùçå ïëùîá äåäã êä éñøâã úéàå úçà àèåéãá èéùåîå äñðëä åðééäã äìâòì ò÷ø÷î íéùø÷ä åìòä :äãìåú éåä àëôéà åà ïëùîá éåä àìå àáéùç ìáà éúøú éòáã øîåì êéøö åæ àñøéâ éôìå äãìåú äì éø÷ àáéùç àìå ïëùîá äåä àìã åìéàã


Бава Кама

глава первая

АрбаА авот

Ми шна Существуют четыре основных вида ущербов, которые приведены в Торе и называются авот (ед. ч. ав) – "отцы": бык, яма, зуб1 животного и поджог. [2] Не похож по своим свойствам бык на зуб, и не похож зуб на быка. И не похожи они, бык и зуб, которые являются [4] живыми существами, на огонь, который не является живым существом. И не похожи они, бык, зуб и поджог, которые могут перемещаться в другое место и там наносить ущерб, на яму, которая [6] не может перемещаться в другое место и там наносить ущерб. Общая черта всех их – им свойственно [7] вредить. И обязанность следить за ними, чтобы не навредили, возложена на тебя, хозяина животного, на того, кто вырыл яму или на того, кто разжег огонь. И если был нанесен ущерб, то вредитель, т.е. человек, который несет ответственность, должен [8] возместить ущерб наилучшей землей2.

Г мара Гмара делает вывод из текста мишны. Из того, что мишна говорит об основных ущербах (авот), следует, что есть и производные от них (толадот). Спрашивает гмара: Подобны ли [10] производные по своим законам соответствующим им основным или не подобны им? Гмара разъясняет причину возникшего сомнения. Понятия "основные" (авот) и "производные" (толадот) мы уже встречали применительно к другим законам. В одних случаях толадот были подобны авот, а в других – нет. В мишне [11] о субботе мы учили: «Количество основных работ, запрещенных в субботу, – сорок [12] без одной». Можно сделать аналогичный вывод: использовано понятие авот (основные) – следовательно, есть и толадот (производные3). В данном случае нам известно, что [13] производные работы подобны соответствующим основным. Также как неумышленно делающий в субботу основную работу должен принести грехоочистительную жертву, [14] так и неумышленно делающий производную работу должен принести грехо­очистительную жертву. Также как человеку, намеренно делающему в субботу основную работу, полагается смертная казнь, [15] скила (сталкивание с высоты на камни), так и человеку, намеренно делающему производную работу, полагается скила. Но возникает вопрос: если законы основных и производных работ одинаковы, то в чем же состоит различие [16] между основной работой и производной? Разница между ними в следующем: если человек неумышленно [17] нарушил

две основные работы или нарушил [18] две производные работы, относящиеся к разным основным работам, то должен принести грехоочистительную жертву за каждый запрет. А если неумышленно нарушил основную работу и ее производную, то не должен приносить две грехоочистительные жертвы, а достаточно принести только одну. Но нужно понять различие между основными и производными видами работ с точки зрения раби Элиэзера. Раби [20] Элиэзер обязывает принести две грехоочистительные жертвы, если человек неумышленно нарушил основную работу и ее производную. Отсюда возникает вопрос: почему же одно действие называют "основная работа", а другое называют [21]"производная работа", ведь в соответствии с данным мнением эти названия не имеют никакого практического применения? Гмара отвечает, что разница между ними в следующем. Те действия, которые были в Шатре при его постройке – важны, и называются основными, а те, которые не были в Шатре при его постройке, – не важны, и [22] называются производными. Таким образом, в законах субботы гмара нашла пример, где основные виды (в законах субботы это запрещенные работы) и их производные подобны друг другу. Далее приводится пример из другой области законов, где основные виды и их производные не похожи по своим законам. В мишне о ритуальной нечистоте мы учили: «Основные виды нечистоты – мертвое мелкое животное4, семенная жидкость,

Примечания

1. В мишне не сказано буквально "зуб", а использовано слово "мав’э", которое имеет два значения: 1) "обнажающийся", т.е. зуб животного, который обнажается и скрывается во время еды. 2) "просящий", т.е. человек. Мы перевели мишну по первому значению. Но далее (лист 3б) приведен спор мудрецов, что именно имела в виду мишна: по мнению Рава, "мав’э" – это "человек", наносящий ущерб, а по мнению Шмуэля, это "зуб". 2. Принято классифицировать землю по качеству, разделяя ее на три вида: худшая, средняя и наилучшая. Если вредитель платит землей, то он обязан платить наилучшей землей. 3. Производные виды работ в субботу- это действия, которые подобны основным работам в чем либо важном, например, по сути, цели или по форме, но, тем не менее, отличающиеся от них. 4. Один из восьми видов, перечисленных в Торе (Ваикра 11:29).


Бава Кама

глава первая

и тот, кто прикоснулся к телу мертвого еврея». В данном случае нам известно, что производные5 виды нечистоты не подобны соответствующим основным видам. Ведь объект, нечистота которого относится к [2] основному виду, может передать нечистоту человеку и предметам. А объект, нечистота которого относится к производному виду, делает нечистыми только [3] еду и напитки, а человека и предметы не делает нечистыми. Таким образом, у нас есть пример из законов субботы, где основные виды подобны производным, и пример из законов нечистоты, где они отличаются друг от друга. Становится понятным вопрос гмары по поводу основных и производных видов ущербов. Гмара возвращается к этому вопросу. [4] Здесь, в законах об ущербах, как? Основные виды подобны производным или нет? Сказал рав Папа: есть среди них (производных видов ущербов) подобные им (соответствующие основным видам по своим законам) [5] и есть, которые не подобны им. Рав Папа не разъяснил, какие производные виды подобны соответствующим основным видам, а какие – нет. Для того, чтобы конкретизировать высказывание рава Папы, гмара приводит источники, в которых описываются основные и производные виды ущербов. И затем она разбирает какие производные виды подобны соответствующим основным видам, а какие – нет. Учили мудрецы в барайте6: «Три основных ущерба сказаны в Торе как подвиды основного ущерба [6] "бык": рог, которым животное бодает, зуб, которым животное поедает чужие растения, нога, которой животное топчет и портит предметы». Далее гмара приводит источники в Торе, из которых мы учим категорию "рог". Спрашивает гмара: [6] "рог", откуда, из какого стиха Торы мы учим, что хозяин обязан возмещать ущерб, нанесенный таким образом? Гмара отвечает. Так учили мудрецы в барайте: «"Если [7] забодает бык мужчину или женщину насмерть…" (Шмот 21, 28-29). Отсюда мы видим, что если бык нанес ущерб боданием, то его хозяину Тора

Арба авот

предписывает наказание. И нет другого способа нанести удар так, чтобы это называлось боданием, кроме удара рогом, как сказано (Мелахим-1 22, 11): "И сделал ему [8] Цидкия бен Кнаана рога железные и сказал: так сказал [9] Господь, ими забодаешь ты Арам…" И сказано в другом стихе (Дварим 33, 17): "Как у первородного быка – великолепие его, и рога буйвола – рога его; ими [11] забодает он народы". Из двух последних стихов видно, что действие "бодание" относится к рогу, и тем самым эти стихи сообщают нам, что, когда Тора наказывает за бодание словами "Если забодает…", она имеет в виду основной ущерб "рог". Гмара спрашивает: зачем барайта привела для этого два стиха, почему недостаточно одного? А что нам сообщает барайта словами "и сказано: Как у первородного…"? Гмара приводит заведомо неправильный ответ и тут же его опровергает: И если ты скажешь, пытаясь объяснить необходимость второго стиха, что слова Торы нельзя учить из слов [12] Кабалы (так называются книги Пророков и Писания), а стих "И сделал…" находится в Пророках. И поэтому сказала барайта: послушай второе доказательство: "Как у первородного быка великолепие его". Гмара отвергает такой вариант ответа. Но разве [13] это называется учить закон из Пророков? Ведь из этого стиха не следует непосредственно никакой закон! Это лишь выяснение того, что, когда Тора использует слово [14]"бодать", она имеет в виду удар рогом! А выяснение понятия может быть и из Пророков, так как сам закон учится из Торы. А стих из Пророков лишь помогает нам правильно растолковать слова Торы. Таким образом, остается открытым вопрос, зачем барайта привела дополнительный стих. Нужно ответить иначе. Если бы мы опирались только на первый стих "И сделал…", то можно было бы прийти к ошибочному выводу. Ведь этот стих говорит о роге, который держат в руках, а не о растущем на голове у животного. Когда Тора учит нас о законах "рога", она делает различие между быком в статусе там7 и быком

Примечания

5. Производные виды нечистоты – это объекты, принявшие нечистоту от основного вида нечистоты. Например, человек, прикоснувшийся к мертвому мелкому животному, стал ритуально нечистым, но его нечистота является производной, так как источником нечистоты был основной вид нечистоты, и при передаче нечистоты следующему объекту произошло ее ослабление. 6. Барайта – внешняя. Высказывания мудрецов Мишны, не вошедшие в шесть разделов, которые составил раби Йеуда а-Наси. Часто барайта содержит как дополнительную информацию, помогающую понять мишну, так и альтернативные мнения. Вес барайты в качестве аргумента в талмудическом споре равносилен весу мишны. 7. Обычный бык, о котором неизвестно, что он бодливый. В случае, когда ущерб нанес бык там, хозяин платит лишь половину ущерба, так как такое поведение не свойственно быку, и вина хозяина, который не досмотрел за быком, не настолько велика, чтобы платить полный ущерб. Бык там, который навредил три раза, показал себя как бодливый и переходит в статус муад.


Ò"˘‰ ˙¯ÂÒÓ

Ò"˘‰ ˙¯ÂÒÓ ä"ã :àð äãð 'ñåú 'ò] (‫א‬ äãð :é:àðäâéâç] (‫ ב‬,[áåúëìå ä"ã äãð 'ñåú 'ò] (‫א‬ ,[:âð:é äâéâç] úáù] (‫ג(ב‬,[áåúëìå ,[.âë äãð ïî÷ì (‫ה‬úáù] ,[.æì (‫ג‬ ïî÷ì],[.âë (‫ד‬ ,[:âð ,ãòåä (‫ ו‬,:äð (‫ד‬ ïî÷ì (‫ ה‬:à"ñá ,[.æì ïî÷ì]

,ãòåä :à"ñá (‫ ו‬,:äð

³ ³

ÌÏ˘‰ ¯Â‡ ‰¯Â˙

ÌÏ˘‰ ¯Â‡ ‰¯Â˙

Wi`¦ z`¤ xFW gBi © ¦ ike§ ¦ .1 lFwq¨ zne ¥ ¨ dX` ¨ ¦ z`¤ F` Wi` ¦ z` ¤ xFW gBi © ¦ ike§ ¦ ¥ .1 lkôi ¥ ¥ `le Ÿ § xFXd© lwQi¦ ¨ lFwq¨© zne ¥ ©¨ ©dX` ¨FxUA ¦ ¨ z` F`¤ xFXd lraE § ¤ z` lkôi ¥ `le Ÿ § xFXd© lwQi¦ ¥ ¨¦ ¨ ÁÎ¥ ‡Î ˙ÂÓ˘ :iwp xFXd ©¨ ¦ lraE ¨ © §© z` oa¤ dIwcv § ©¦ © FlFxUA UrIe© .2¤ ÁÎ ˙ÂÓ˘ xn`Ie ¤ ‡Î Ÿ © lfxa ¤ § © ipxw ¥ § © dprpM ¨ :iwp £ ©¦ §¨ gBpY § ¨ dN`A ¨ § UrIe© xnô © © dM oa ¤© © dIwcv ¦ ¤§ ¦ ¥ §Flii .2Ÿ ¨ ¤ ©§ © cr ¨ £¨ £z` xn`Ie ¤ Ÿ:mzøM © lfxa ipxw ¥© §mx` © dprpM © ¤§

‡È ‡ ¤ ÌÈÎÏÓ gBpY © ©·Î § dN`A ¥ § ii ¨ § xnô © dM Ÿ

Fl xcd ¨ ¨¨ FxFW .3¤ :mzøM © cr© xFkA mx` ¨ £§ z` mdA ¨ eipxw § © m`x ¥ § ipxwe§ ¥ §© ‡È¤ ·Î ‡¨ ÌÈÎÏÓ iqtõ § © gBpi © © § miOr Fl¥ § xcd ¨ eCgi ¨ ¨ FxFW xFkA§ ¦.3© mixt` ¦ © § ¤ zFaax § ¦ mde ¥ § uxô ¤ mdA ¤ ¨ eipxw ¨ § © m`x ¥ § ipxwe§ ¥ §© :dXpn ¤ © § itlõ ¥ § mde§ ¥

iqtõ ¥ § eCgi ¨ § © gBpi © © § miOr ¦ © ÊÈ ‚Ï Ìȯ·„ mixt` ¦ ¤ © Wi` § ¤ ¦zFaax § ¦ sBi mde § ¦uxô ¤ z` xFW Ÿ ¦¥ ike§ .4 :dXpn ¤ © § itlõ ¥ § mde§ ¥ ExknE § ¨ zne ¥ ¨ Edrx ¥ ¥ xFW

ÊÈz`¤‚ÏEvge Ìȯ·„ ¨ § igd © © xFXd© z`¤

z` ¦ xFW sBi ¦ §.4© zOd ¥¤ ©Wi`z` ¤ mbe ©Ÿ §¦ ike§ FRqM ExknE § ¨ iM¦ zne ¥ ©¨ Edrx xFW xFW rcFp F`¥ ¥:oEvgi ¡¤ z` § igd © §© ¦ xFXd z` mWlW Ÿ ¤ §Evge ¦ ¨ lFnYn `Ed© gBp ¨¤© mNW ¥¥ ©© eilrA ¨z` ¨¤ § EPxnWi ¤© §§ § ¦FRqM `÷e§ zOd mbe §© xFXd © © xFW mNWi§ ¥ ©¡ ¤ xFW © iM¦ zgY rcFp F` :oEvgi :FN§ didi § ¦ zOde§ ¥gBp ©¨ © mWlW Ÿ § ¦ lFnYn ¦ ¤ `Ed ÂÏ-‰Ï ‡Î mNW ¥ © eilrA ¨ ¨ ˙ÂÓ˘ § EPxnWi ¤ § § ¦ `÷e§ F` dcU Wi` xrai ¤ § © mNWi iM¥¦ .5 xFXd © ¤ ¨zgY © © ¦ xFW ©§ FxirA ¦ § z`¤ gNWe © ¦ § mxk :FN didi ¤ § ¦ zOde§ ¥ ¤© ¤

ahin © ¥ xgõ dcUA ¥ § ¦ xraE ¥¦ ÂÏ-‰Ï ‡Î¥ ˙ÂÓ˘ FnxM §© ahinE © ¥ EdcU ¥¨ F` dcU ¤ ¨ Wi`¦ xrai ¤ § © iM¦ .5 :mNWi „ ·Î ˙ÂÓ˘ ¥ © § FxirA ¦ § z` ¤ gNWe © ¦ § mxk ¤¤ lM¨ lr© irxf ¥ §Ÿ mkixWõ ¤ ¥ § .6 ahin © ¥© xgõ ¥¤ ¤ dcUA ¥ ¦¦¨ xFXd lbx ig¥ ¥NWn § § © ¦ § xraE min FnxM ahinE © ¥ :xFngde EdcU Î ·Ï§ © ‰ÈÚ˘È £¥ ©¨ § :mNWi „drx ·Î ˙ÂÓ˘ ©§ ¨ ¨ `ian ¦ ¥ ippd ¦ § ¦ okl ¥ ¨ ¥ .7 lM ¥mraxi ¥ § ¥ l` .6¤ iYxkde ¦ ¨ ©lr § ©¦ §irxf ¨Ÿ§ §mkixWõ ¨¤¨ ziA xFXd ¤ ¦ ¤ § ig § ©mraxil §¨ § min xiwA ¦ § © lbx oiYWn ©¥ NWn ¨¦¨ ¨§ ¥·Ï¨ § ‰ÈÚ˘È ¦ § aEfre ¨ :xFngde § xEvr Îl`xUiA £ © ¨§ zia ixgõ ¦¥ ¨§ © .7 ¦ drx ¨¥ ¨ `ian ¦ ¥ ¥£ ippd ¦ § ¦ iYxraE okl xrai ¤ ¨ £§ ©¨ ¨ ziA mraxi § ¨¤¨ iYxkde ¦ ¥ ©© §§ ¦ § xW`M mraxi ¥ ¨ l` :FOY ª cr © llBd ¨ ¨ xiwA ¦ § oiYWn ¦ § © mraxil ¨ § ¨¨ ©§

Èl`xUiA „È ¥ ¨‡§ ¦ÌÈÎÏÓ § aEfre ¨ § xEvr¨ zia¥ ixgõ ¥£ iYxraE ¦ §©¦ xrai ¥ © § xW`M ¤ £ © mraxi ¨ § ¨¨ :FOYª cr© llBd ¨¨©

³ Ò"˘‰ ÔÂÈÏ‚

Èȯ·„Ó „È ‡ ÌÈÎÏÓ ‰¯Â˙ ȯ·„ 'Ó‚ æì÷ ïéìåç 'ò .‰Ï·˜ :'éúà ä"ã 'ñåú à"ò ÈÎ ·È˙Î ‰"„ È"˘¯ .‡ÏÊÓ ‰ÈÏ ˙ȇ 'ÂÎ Á‚È È¯·„Ó ‰¯Â˙âð ȯ·„ 'Ó‚ é"ùøá á"ò úáù ïééò ‰"„ ïéìåç Ì˘ :àìæî ä"ã æì÷ 'ò .‰Ï·˜ ‡Ï˘Î ä"ã .‰ÈÁ¯Â‡ :'éúà 'ñåú ·‚‡Â à"ò .ÔÈ„· È"˘¯ „ÓÚ (ä) 'ã ïî÷ì‰"„ ÈÎ ·È˙Î :à"ò˙ȇ [àî]'ÂÎ Á‚È .‡ÏÊÓ ‰ÈÏ

³ Ò"˘‰ ÔÂÈÏ‚

é"ùøá á"ò âð úáù ïééò ‰"„ Ì˘ :àìæî ä"ã ‡Ï˘ÎÈ"˘¯ .‰ÈÁ¯Â‡ ·‚‡Â ÛÒÂÓ .ÔÈ„· „ÓÚ (ä) ïî÷ì .ÛÂ‚È ïéá 'ã,óåçãé ÈÎ :à"ò [àî] ïéá åôåâá ïéá åéðø÷á

³

ììëá ïìåë ,åéðéùá åëùðù äôéâð ïéàù ,íä äôéâð ‫ )שמות כא‬äëî ïåùì àìà ‰ÈÏ ˙ȇ„ Ì„‡ .(‫לה‬ ïéá .Û‚È.‡ÏÊÓ ÈÎ õéìîå ,óåçãé åìù êàìî ïéá åôåâá .(:‫נג‬ïéá‫)שבת‬åéðø÷á ‰Ê ÁÏ˘Â åéìò ìâø óëïìåë êøãî,åéðéùá é÷æð .Ï‚¯‰ ììëá åëùðù ‰Ê ‫)שמות כב‬ äôéâð¯Ú·Â ïéàù.(‫ד‬,íä äôéâð .Ô˘‰ úìëåàä ïùä é÷æð ‫ )שמות כא‬äëî ïåùì àìà . (‫)שם‬ úøòáîå ‰ÈÏ ˙ȇ„ Ì„‡ .(‫לה‬

³ È"˘¯ ÛÒÂÓ

õéìîå åìù êàìî .‡ÏÊÓ ‰Ê ÁÏ˘Â .(:‫ )שבת נג‬åéìò ìâø óë êøãî é÷æð .Ï‚¯‰ ‰Ê ¯Ú·Â .(‫)שמות כב ד‬ úìëåàä ïùä é÷æð .Ô˘‰ .(‫ )שם‬úøòáîå

‡Ó˜ ‡Ó˜ ‡·· ‡·· Ô¢‡¯ Ô¢‡¯ ˜¯Ù ˜¯Ù ˙·‡ ˙·‡ ‰Ú·¯‡ ‰Ú·¯‡

2б 

:‫ב‬ :· :· 

úåáà éáà åîöò úîã äàîåèä áà éåä úîá òâðù éî .‫ וטמא מת‬íéãâáå íãà ïðéñøâ àìå ñøâ .íéìëå íãà àîèî áà åìéàã úåáà éáà åîöò úîã äàîåèä òâðù éîàåä.‫מת‬ ‫ וטמא‬íéãâáå íãà íéãâá ïðéñøâàîèì àìå ñøâ áà åìéàã àäã íéìëå íãà àîèîå äàîåèäáàáàéåäéåäúîá åá òâåðäå äàîåèä éøäå ú"àå íãà.íéìëå àîèî íãà òîùîàîèî äæ ïåùìù àäã àîèîå'åâå äàîåèä éåä åáåáòâåðäå àåä ìë äàîåèä àîèì òîùî éìëäæ äùåò ïåùìù úî àîè àîèé áààîèä òâé øùà áéúë éøäå àîìà ú"àå ììçë íéãâá àåä éøä áøçãíãàåá àîèî àöåéë úëúî àø÷ íéìëå éàäå íãà (èé øáãîá) 'åâå íãà àîèéàîèîã àîèä òîùîå åá òâéáéúë øùàúîìë àîèá áéúë àîìà ììçë åáàåäàöåéë éøä äùåò áøçã åðéà åá àöåéë àø÷ (èé øáãîá) éìë åúåàù éúëàãúëúî ì"éå éìë ïäáäùåò àöåéëúîïäîàîè ùé úòâåðäéàäåùôðäå áéúë àäã àöåéëïéàïäî ùé úòâåðä áéúë.‫מאי‬ àäã‫הכא‬ íãà:'åâå àîèîã òîùîå áéúë úî àîèá éìë åúåàù åá àöåéë äùåò åðéà øçàéúëàã úëúîì"éåéìë ïäá äùåò úëúî éåä úáùãùôðäå úåãìåú ùéøá úëúî ú"ø ÷ã÷ãîù àöåéë àì äàîåèã úåãìåú‫הכא‬úåáàë éìë äùåòåîëïéàåá úëúî :'åâå ÂÏȇ„ · Ô‰· ‡ˆÂÈÎ Â‡Ï Ô‰È˙„ÏÂ˙ ˙Ó ‡ÓË ‡ øçà éåä úáùã úåãìåú .‫מאי‬ éàî àì ïé÷æðãäàîåèã úåãìåúúåãìåú àëäå úåáàë 1 ˙„ÏÂ˙ ‚ ÌÈÏΠùéøá ú"ø:úåìäàã ÷ã÷ãîù'éðúî åîë åá àöåéë éåä Ì„‡ ‡ÓËÓ ·‡‡ ÷éñôä ÂÏȇ„ · Ô‰·ÂÏȇ ‡ˆÂÈÎ Â‡Ï Ô‰È˙„ÏÂ˙ ˙Ó ‡ÓË àðù àìïé÷æðã ïäá àöåéë úåãìåú éî 2 .úåáà äùìù ïðáø åðú :úåìäàã 'éðúî éàî úåãìåú àëäåïðéøîà úåáàë ‚ ‡ÓËÓ ÌÈÏΠ̄‡ ÌÈÏ·ÓËÓ Ì„‡ÔȘ˘Ó ‡ÓËÓÔÈÏ· ·‡ ÷éñôä .úåáà ˙„ÏÂ˙‡ÏÂÏȇ åà äãìåúïðéøîà ù"ì áà ùøôìäùìù åæ àúééøáá àðùíìùî àì ïäá÷éæä àöåéëíàúåãìåú éî 3 Ô‰· ‡ˆÂÈÎ Ô‰Ó ˘È „ ‡ÙÙ ·¯ ¯Ó‡ È‡Ó ‡Î‰ ïäéúåãìåú ïðáø åðú ‡ÓËÓ ‡Ï ÌÈÏΉ Ì„‡ ‡ÓËÓ ÔȘ˘Ó ÔÈÏ· àôô áø øîà÷ã ïäá àöåéë åàì ùøôî ïî÷ìå ‫ יש‬:àìù"ìàîìã åà íìùî ÷éæä.'‫כו‬íà‫מהן‬äãìåú áà ¯Ӈ� ïäéúåãìåú ùøôì åæ àúééøáá „ ¯"˙ ‡ÙÙ Ô‰· ‡ˆÂÈΠ‡ÏÈ‡Ó Ô‰Ó‡Î‰ ˘È àîéà ˙·‡Ô‰Ó '‚ ˘È .‫הקרן‬ úøáåçîá áøã:àìäéúìéî ·¯ ¯Ó‡ Ô‰·1 ‡ˆÂÈÎ ìáààöåéë:àééäà àîìã 4 ÈÎ àôô áø øîà÷ã ïäá åàì ùøôî :ïéúòîùá ïî÷ìå .'‫ כו‬àôô ‫מהן‬ ‫יש‬ ¯"˙„ ÔÏ�Ó Ï‚¯‰Â Ô˘‰ÂÂ‡Ï Ô¯˜‰Ô‰Ó¯Â˘· ‰ Ô¯˜ äìåë äñéøã .‫ רגל‬:ìåëàì .‫השן‬ :çåâðì 5 ¯Ӈ� íìù ÷æðúøáåçîá íìùì .àéä úãòåî:àééäà ¯"˙ Ô‰· ‡ˆÂÈÎ ˘È ˙·‡ '‚ .‫הקרן‬ àîéà :ïéúòîùá àôô áøã äéúìéî ìáà 2 (à ¯Ó‡�˘ Ô¯˜· ‡Ï‡ ‰ÁÈ‚� Ôȇ Á‚È äðåùàø íòôá åìéôà ‫ באלה תנגח‬:íéìëä úà øåáùì 6 ÂÏ ¯"˙„ ÔÏ�Ó Ô¯˜ Ï‚¯‰Â Ô˘‰Â Ô¯˜‰ ¯Â˘· éäîå ÈÎ 1˘ÚÈ .àéääùåìúî úãòåîéà äìåë äñéøã .‫עמים רגל‬ :ìåëàì‫בהם‬.‫ארםהשן‬:çåâðì íìùäùåìúë ÷æðú"àå íìùìäééã éà éúéú ‫¯ את‬Ó‡ àîìà .‫ינגח‬ ‰Î ¯Ó‡È Ïʯ· È�¯˜ ‰�Ú�Î Ô· ‰È˜„ˆ 7 ÂÏ ˘ÚÈ 2 (à ¯Ó‡�˘ Ô¯˜· ‡Ï‡ ‰ÁÈ‚� Ôȇ Á‚È :íéìëä úà øåáùì éäîå ú"àå äðåùàø åìéôà ‫תנגח‬ ‫באלה‬ úåáà øàùî íéàéáð .‫ דברי קבלה‬:ïø÷á äçéâð ¯Âη 3 ¯Ó‡ '‚ ̯‡ ˙‡ Á‚�˙ ‰Ï‡· '‰ ïî÷ì) ã"îì çðéúä íòôá éà äùåìúë äééãàôéãò äùåìúîïø÷éà(:äéúéú'ã ‫ארם בהם‬ ‫ את‬8 ¯Ó‡ ‰Î ¯Ó‡È Ïʯ· È�¯˜ ‰�Ú�Î Ô· ‰È˜„ˆ ÷éæäì àîìà :íéáåúëå .äéîúá .‫ינגח‬ .‫עמים הוא‬ ‫והאי מילף‬ åúðååëã ̉· ÂÈ�¯˜ ̇¯ È�¯˜Â ÂÏ ¯„‰ Â¯Â˘ ïî÷ì ã"îì çðéúä øàùî íéàéáð ‫ דברי‬:ïø÷á ïî÷ì) ú"ø 3 ¯Ó‡ '‚ ̯‡ ˙‡ Á‚�˙ ‰Ï‡· '‰ áåéç àì .‫קבלה‬ äìá÷ éøáãî 'éøîâ àìäçéâð àä 9 ÌÈÓÚ ùøôîãëå éúàúåáà ïø÷ åìéôàå ¯Âη ‰¯Â˙ ȯ·„ (á $ ‡ÓÈ˙ ÈΠ¯ÓÂ‡Â È‡Ó Á‚�È úéàã :íéáåúëå .äéîúá .‫ הוא‬éåìâ ‫ מילף‬àìà ‫ והאי‬øåèô ÷éæäì åúðååëã àôéãò ïø÷ (:ä 'ã àåä àúìéî àìå 10 ȯ·„Ó àðåîî à÷æð àâìô ã"îì åðééäã ÌÈÓÚ¯„‰Ì‰· ̇¯˘"˙È�¯˜Â ÂÏ ¯„‰ Â¯Â˘ øåîéù Â¯Â˘ÂÈ�¯˜ ¯Âη Ô�ÈÙÏÈ ‡Ï ‰Ï·˜ áåéç äìá÷äçéâð éøáãî 'éøîâéëéäàì ìëã àä 11 ÂÏ ïî÷ì ú"ø ùøôîãëå éúà ïø÷ åìéôàå :àåä àìïø÷á áéúëã ú÷æçá åàì íéøååù íúñ äéì (á $ ‡ÓÈ˙ ÈΠ¯ÓÂ‡Â È‡Ó Á‚�È È¯·„Ó‡ÓÏÚ· ‰¯Â˙ ȯ·„ ‡˙ÏÈÓ ÈÂÏÈ‚ ‡Â‰ ÛÏÈÓ È‡‰Â àñð÷ àåä àìà éëäì øåèô .‫אלא‬ àìå ‡Â‰ úéàã àðåîî à÷æð àâìô à÷æð àâìô ã"îìã"îì ìáà åðééäã éîéé÷ åäîã àúìéî øîåàå éåìâ êéøèöéà 12 ÂÏ ¯„‰ Â¯Â˘ ¯Âη ˘"˙ ‡Â‰ Ô�ÈÙÏÈÔ¯˜·‡Ï‰ÁÈ‚�„ ‰Ï·˜ øåîéù ú÷æçá íéøååù íúñ äéì äîú ïø÷á ïéá àðîçø ÷ìç éëéëéäàîéúã :àåä äçéâð áéúëã ìëã ‚ÈÏÙ ÈÎ ‡ÓÈ˙„ Â‰Ó ‡Ï‡ åàì íéøååù íúñúéàã äéì ‡Â‰ ‡ÓÏÚ· ÈÂÏÈ‚ ‡Â‰ ÛÏÈÓ‡�ÓÁ¯ ȇ‰Â ïðéøîàãë àéúàìáààì éîéé÷ úà áéúë êéøèöéà íú øåùáãéëäìúãòåîì àñð÷ à÷æðåäìåëî àâìôïø÷ ã"îì åäîãåöçåøîåàå .‫ אלא‬13 Ï·‡ ‰˘ÂÏ˙·‡˙ÏÈÓ Ó"‰ „ÚÂÓÏ Ì˙ ÔÈ· ÷æð éöçïéá àìà àðîçø íìùî àìã÷ìç[àë úåîù] åôñë 14 ¯Âη øåá úéãù øåîéù ú÷æçá íéøååù éëíúñ(íù) äéì ïî÷ì úéàã äîú éë àîéúã ‚ÈÏÙ È΢"˙‡ÓÈ˙„ Â‰Ó ‡Ï‡ Ô¯˜·˙¯·ÂÁÓ· ‰ÁÈ‚�„ åäééðéá ‡È‰ ˙„ÚÂÓ ‰Ï·‰ ‡Óȇ êøôéîì éúà úçú øåù áéúë íìùé íú íìùøåùáã áéúë úãòåîì ãòåîáå 15 ‡È‰  '‚ÂÌ˙ ïðéøîàãëàëéàã åäìåëîïø÷î ïø÷ øáì àéúàåäìåë àì éîéé÷ úà åöçå ÂÏ ¯„‰ Â¯Â˘ È‡Ó Ô¯˜„ ‰„ÏÂ˙ Ï·‡ ‰˘ÂÏ˙· Ó"‰ „ÚÂÓÏ ÔÈ· ‡�ÓÁ¯ [íù] ïëøã 'éô ïúìéçúî ïéãòåî ïëù ïø÷á î"ä íìù ÷æð íìùîã øåùä ÷æð éöç àìà íìùî àìã [àë úåîù] åôñë 16 ‡�˘ åäééðéá øåá úéãù éë (íù) ïî÷ì È‡Ó ‡È‰ ‰ËÈÚ·Â ‰ÎÈ˘� ‰ÙÈ‚� øåîéù ˙„ÚÂÓ‰ˆÈ·¯ ‰ÏÂÎ ‡Óȇ ˙¯·ÂÁÓ· ú÷æçáã ïø÷á øáì ë"àùî ÷éæäì ïá éðø÷ãíìù àéîåã äùåìú ¯Âη ˘"˙ êøôéîì àëéàã ïø÷î åäìåë éúà úçúäé÷ãö øåù íìùé áéúë ãòåîáå  '‚‰ÏÂÏȯ˜„ Á‚È Ô¯˜„ ÈÎ ·È˙΄ 17 ‰ÙÈ‚� ¯„‰ ‰ÁÈ‚� Â¯Â˘ ïëøã à÷æð㠇ȉ È‡Ó ‰„ÏÂ˙·‡ àâìô ã"îìã ì"éå éîéé÷ ïø÷ä äîäáä äæçàù ïåâëå [íù]äðòðë ‡È‰ ‰ÁÈ‚� ‰ÙÈ‚� ȇ‰ ÛÂ‚È ÈÎ 4 ·È˙Î ÈÓ� àñð÷ 'éô ïúìéçúî ïø÷á î"ä íìù íìùîã úøáåçîá ìáà ïéãòåî øîà÷ã ïëù àä àì éàãå íúäã÷æðäçâðå äéðéùøåùä ïéá 18 ‡�˘ È‡Ó ‰ËÈÚ·Â ‰ˆÈ·¯ ‰ÎÈ˘� ‰ÙÈ‚� àîéà øåîéù÷æðú÷æçáã ïá àéîåãíú äùåìú ¯ÓÂÏÁ‚ȉÁÈ‚�· ÌÈÈÒ ·‡ ‰ÙÈ‚�· Á˙Ù ‡È�˙„ íìù íìùéåïø÷á àéä ë"àùî úãòåî ÷éæäì äìåë ïéàã äé÷ãö íåùî éðø÷ã ÷æð äéìåë íìùî 19 ÍÏ ‰ÙÈ‚� ÈÎ ·È˙΄ ‰Ï ȯ˜„ ‰ÁÈ‚� àñð÷ à÷æðãíåùî àâìôåàìã"îìã ì"éå íòôá éîéé÷ ïø÷ä äðåùàø øåîùì äîäáä íéìòáì äæçàù äéä àìåïåâëå êëá äðòðë äëøã 20 È·‚ ‡�˘ ȇӉÙÈ‚� ‰ÁÈ‚�ȇ‰‡È‰Û‚ÈÂÊ ÈΉÙÈ‚� ‡È‰ÈÓ�ÂÊ êéøèöéàã 4 ·È˙Î ‡È‰ ‰ÁÈ‚� àîéà úøáåçîá ìáà øîà÷ã àä àì éàãå íúäã äçâðå äéðéù ïéá äéçøåàã .‫ אבל מחוברת‬:äæ øáãî ‰Ó‰· È·‚ ‡�˘ ȇÓ Á‚È ÈÎ ·È˙΄ Ì„‡ àìà úãòåî ïéàã ïðéòåîùàì àø÷ ÍÏ ¯ÓÂÏ ‰ÁÈ‚�· ÌÈÈÒ ‰ÙÈ‚�· Á˙Ù ‡È�˙„ íìù ÷æðïðéòåîùàì íìùéå àéä êøöåä úãòåî àðúä äìåë ïéàã ÷æð äéìåë íú íìùî àéáäì :àåä 21 ·È˙Î åìéôà íåùî .‫מועדת היא‬ ‫אימא כולה‬ (â ÈÎ ‡È‰ ·È˙΄ÂÊ éåä ‡ÏÊÓÈ‡Ó ‰ÈωÁÈ‚� ˙ȇ„ ‡È‰ Ì„‡ ÂÊ ÛÂ‚È êéøèöéàã íåùî åàì÷åñôä äðåùàøïî íòôá øåîùì íéìòáì÷æðäéä íìùîå àìå êëáäìéçúá äëøã 22 È·‚ ‡�˘ ‰ÙÈ‚� éîð úøáåçîã äéàø .‫ ת"ש‬:íìù ÛÂ‚È ÈÎ ·È˙Î ‡ÏÊÓ ‰Ï ˙ÈÏ„ ‰Ó‰· ÈÎ øîåì àìà úãòåî àø÷ :äæ øáãî äéçøåàã .‫מחוברת‬ ‫ אבל‬íàø äòèú ïéàãàìùïðéòåîùàì äçéâð ììëá àîìà äçéâð äá áéúë éðø÷å 23 ‰Ó‰· È·‚ ‡�˘ (ãȇÓ Á‚È ÈÎ ·È˙΄Á‚ÈÌ„‡ ·‚‡ ‡˙ÏÓ éðø÷ã Ì„‡Ï „ÚÂÓ„ Ï"Ó˜ ‰ÈÁ¯Â‡ àéáäì ïðéòåîùàì êøöåä àðúä :àåä 24 ȉ åìéôà ‫מועדת‬éø÷‫כולה‬éîð‫אימא‬úøáåçî àéîåã äùåìúá åðééä äçéâðã íúñáå.‫היא‬ äçéâð (â ·È˙Î ‡ÏÊÓ ‰ÈÏ ˙ȇ„ Ì„‡ ÛÂ‚È ÈÎ ·È˙΄ éåä éîðúøáåçîá äé÷ãöã ìæøá äîú ïø÷ âéìôäìéçúá äçéâð 25 „ÚÂÓ È‰ ‡Ï ‰Ó‰·Ï „ÚÂÓ ‰Ó‰·Ï „ÚÂÓ åëøã úøáåçîãìáà÷åñôä ïî äéàø :íìùïéá ÷æðàðîçø íìùîå .‫ת"ש‬ ÈÎ ‡Ï ·È˙·ȉ‡ÏÊÓ ‰Ï‰„ÏÂ˙ ˙ÈÏ„ ‰Ó‰· Á‚È ÈÎ ãçîå ˘È Ô˘„ ‰ÎÈ˘� Ì„‡Ï øåáî ãåîìðå åúìéçúî ÷éæäì ïø÷ì ÛÂ‚È Ô˘ äôåâá äçéâð äôçãùäá.‫נגיפה‬ øîåì äòèú àìù äçéâð ììëá àîìà áéúë:úãòåî íàø éðø÷å (ã Ï"Ó˜ ‰ÈÁ¯Â‡ ·‚‡ ‡˙ÏӠȉ Ì„‡Ï „ÚÂÓ„‰‡�‰ ÷æð äìçúëì úåáàî ä÷éæäå 26 ‰ˆÈ·¯ íéìë ‰˜ÈÊ‰Ï Ôȇ ‡‰ ‰˜ÈÊ‰Ï ‰‡�‰ :íìù éðø÷ã àéîåã äùåìúáåáééçì åðééä äçéâðã íúñáåäúàøù äçéâð.‫רביצה‬ éø÷ :äðååëá éîð úøáåçî 27 „ÚÂÓ È‰ „ÚÂÓ‰„ÏÂ˙ ‰Ó‰·Ï‰ËÈÚ·Â „ÚÂÓ .ì"î÷ éãë ïäéìò êøãá ‰˜Èʉ äéçøåà ìáà áâàäé÷ãöã àúìîå Ï‚¯‡Ï‡Ï‰Ó‰·Ï ‡È‰ Ï‚¯„ åëøã úøáåçîá ìæøá äîú ïø÷ ïéáäöáøå àðîçøäëìäå âéìô äçéâð äéìâøá äèòáù.‫נגיפה‬ .‫בעיטה‬ áøì ãåîìðå åìéôàå ˘È Ô˘ ‡Ï ‡È‰ ‰ÎÈ˘� ‡Ï‡ Ô˘„ ȈӉ„ÏÂ˙ Ô˜Èʉ Ôȇ È�‰ Ì„‡Ï ÈÂˆÓ àôô ãçîå øåáî åúìéçúî ÷éæäì :úãòåî:ïøáùì ïø÷ì 28 Ô‰È˙„ÏÂ˙ äôåâá äôçãù äãìåú ååä éëäàå úà ä÷éæäå äøáùå 29 ‡Èȉ‡ øåùá åáééçì ïî÷ì úåáàî øîàã :íìù'ã÷æðçâðù äìçúëì :äðååëá íéìë äúàøù .‫רביצה‬.íéìëä ‰ˆÈ·¯ ‰˜ÈÊ‰Ï Ôȇ ‡‰ ‡ÙÙ ·¯‰‡�‰ ¯Ó‡„ Ô‰·‰˜ÈÊ‰Ï ‡ˆÂÈΉ‡�‰ Â‡Ï 'äå ïéàå ïø÷ éë äöáøå ÷éæäì ïúðååëã ïø÷ã 30 àîúñ íãàì ãòåîã (.æì óã) éãë ïäéìò äëìäå êøãá .ì"î÷ äéçøåà áâà ˜ÈÊ‰Ï Â˙�ÂÂ΄ Ô¯˜ ‡�˘ È‡Ó È�‰‡ ‡ÓÈÏȇ àúìîå å÷éæä ïéàå ïø÷ éë.‫בעיטה‬ ä÷éæäì äàðä ‰˜Èʉ Ï‚¯ ‡Ï ‡È‰ Ï‚¯„ ‰„ÏÂ˙ ‰ËÈÚ·Â à÷åã éåä àì äéìâøá àôô àìåðééä áøì äîäáì åìéôàåãòåî ÈÓ� ‡Ï‡ È�‰ ÈÂˆÓ ÍÈÏÚÔ˜Èʉ Â˙¯ÈӢ Í�ÂÓÓ ԉÈ˙„ÏÂ˙ Ôȇ È�‰ ÈÂˆÓ ìëã ïø÷ äèòáù éë ååä êëìäå øéãú:ïøáùì éåöî 31 Ô˙�ÂÂÎ éåä éëäáã íãà éðá 'â çâðù Ê äãìåú .íéìëä úà 'äå 'ãíãàçâðù ïî÷ì øîà㠇χ ÍÈÏÚ Ô˙¯ÈӢ íéîòô ååä 'â éëäàå ã"áá äãòåä àìã äøáùå úîéà 32 ‰„ÏÂ˙ çâð øåùá ìáà äîäáì ãòåî ‡Èȉ‡ ‡ÙÙ ·¯ ¯Ó‡„ Ô‰·Í�ÂÓÓ ‡ˆÂÈΘÈÊ‰Ï Â‡Ï øåùå ïéàå ïø÷ éë÷æð÷éæäì ïúðååëã àîúñ éåäíãàì ãòåîã óã) Ï‚¯Â Ô˘‡ ‡ÙÙ ·¯ ¯Ó‡˜ ÈΠԯ˜Î Ô¯˜„ úîìùî äðéà ïø÷ã êëá 33 Ô˘ ãòåî íéðéî 'âî éåäã(.æìøåîçå ‫ מאי‬:íìù ˜ÈÊ‰Ï Â˙�ÂÂ΄ Ô¯˜ ‡�˘ È‡Ó È�‰‡ ‡ÓÈÏȇ å÷éæä ïéàå ïø÷ éë ä÷éæäì äàðä à÷åã åðééä äîäáì ãòåî éåä àì Á 5 (ä ‫ שנא נגיחה דקרי ליה אב דכתיב‬34 Ï‚¯‰ È·È˙Î ‡ÎȉÍ�ÂÓÓ ς¯Â ìîâå øåîçå øåù çâð ìáà ìëì Ô˙�ÂÂΉÊÈÓ�ÁÏ˘Â È�‰ ‡È�˙„ ÍÈÏÚ Â˙¯ÈӢ ìëã éë ååä‫נמי‬êëìäå éåä àì éëäáã íãà éðá 'â çâðù 6 ìëìã â"òàå íãàì ãòåî éåä àì ‫ יגוף‬ïø÷ ‫כתיב כי‬ ‫נגיפה‬øéãú‫יגח‬éåöî ‫¯ כי‬ÂÓÁ‰Â ÔΠ¯Â˘‰ÍÈÏÚ Ï‚¯ Ô˙¯ÈӢ ÈÁÏ˘Ó ¯Ó‡ Ê ‡Ï‡ Í�ÂÓÓ‡‰˜ÈÊ‰Ï ‰„ÏÂ˙¯˘‡Î íéîòô 'â ã"áá‫שור‬äãòåä øåùå íãà çâð ìáà ãòåî àôô áøì åìéôà ãòåîäîäáì éåä äîäá ïåéëå .‫רעהו‬ ‫ את‬àìã ‫ איש‬úîéà ‫ שור‬35 ¯Ú·È 7 ¯Ó‡ ‡Â‰ ÔΠԢ‰ ÂÊ Ë ¯Ú·Â 36 Ô˘‡ ‡ÙÙ ·¯ ¯Ó‡˜ ÈΠԯ˜Î Ô¯˜„ :íìùéîð÷æðéåäéú úîìùî êëá Ô˘ Ï‚¯Â ãòåî éåä íéðéî 'âî éåäã øåîçå ‫מאי‬ ÷"äã 'éô íçðî ø "äå íúä àúéàãë áéúëäðéàäôéâðã ‫ הך‬:áà ÏÏ‚‰ ãòåîøåùäéäùçâðíãàì úôéçã ìîâå ìëì øåîçå ìáà ãòåî ìëì ‫אב דכתיב‬àìå‫ליה‬.‫נגיחהדקריהוא‬ ‫נגיפה נגיחה‬ ‫ שנא‬37 Ï‚¯‰ ‰Ê Á ÁÏ˘Â 5 ‡È�˙„ (ä È·È˙Î ‡Îȉ Ï‚¯Â øæçå äîäáã äøæçã äîäáì ãòåî éåä íãàì ãòåî øàùðå äîäáî åá : óåâä ‫כי וסיים‬:åäòø ùéà øåù‫יגח‬óåâé éë .‫בנגיפה‬ ‫הכתוב‬ ‫פתח‬ 6 ìëìã â"òàå íãàì ãòåî éåä àì ‫יגוף‬ ‫כתיב‬øåù‫נמי‬úà ‫נגיפה‬ ‫ כי‬38 ¯Ó‡ ‡Â‰ ÔΠ¯ÂÓÁ‰Â ¯Â˘‰ .‫בנגיחה‬ Ï‚¯ ÈÁÏ˘Ó íãàì ãòåî éåä Ëàì íãàî äøæçå ìëì ãòåî ìáàãòåî àéä éåä äøæçäîäá åàì àìà óâð øåù àåä 39 çâð øåù éë òãåð åà àôô áøì åìéôà ïåéëå àåä.‫רעהו‬ ‫ שור‬éë‫את‬áéúë‫איש‬àìå ‫שור‬ 7 ¯Ú·Â øùàë ¯Ú·È êäã ¯˘‡Î ¯Ó‡ ÂÊ øòáé äøæçã ïø÷ :áà úçéâðéîðàìàéåäéú àéä óåâä .‫לומר לך‬ .ììâä :çâð ‡Â‰ç"øÔÎÂ'éôÔ˘‰ ÷"äã 'éô:àéä íçðîäøæç ø"äå íãàã íúä àúéàãë áéúë úôéçã äôéâðãåàì äôéâðÏÏ‚‰ ‫הך‬ åðééäã äôéâð àéä åæ äçéâðå áà éåä äôéâð éúëàã øîéîì àëéìå éã íãàì ïéëáãð ãòåî åîë :ùééù ïáàì äîåã ïùäù (åøæçå àøæò)ìëìììâ ãòåîïáàäéäù úôéçã àìå .‫נגיפה נגיחה הוא‬ :àéä ïø÷áã ïçëùà äçéâð àäã óåâä úôéçã .‫אדם‬ ‫גבי‬ àä ‫ וסיים‬:åäòø øåù úà ùéà øåù óåâé éë .‫ פתח הכתוב בנגיפה‬:óåâä äîäáã äøæçã äîäáì ãòåî éåä íãàì ãòåî øàùðå äîäáî åá úåîù] áéúë íãà çâð øåùäùë ‫ליה‬ ‫דאית‬ ‫ אדם‬øåù :åäòø øåù úà ùéà øåù óåâé éëéë [íù] áéúë øåùá øåù íãàì äçéâð ãòåî éáâå ùéà øåù éë [àëìëì éåä‫כי‬úà àì‫כתיב‬ íãàîçâé äøæçå ãòåî úòã ìáà àéä äøæç.‫מזלא‬ åàì àìà àåäòîùî óâð éëäôéâð áéúë àìå àåä çâðåéìò øåùàáå òãåð åàøåùä .‫בנגיחה‬ åàöîù éåä ìáà çëá òøäì ïååëúð éàãåã .‫יגח‬ :åôåâ úà øåîùì åìíãàã ùéù äøæçã :àéä äøæç ïø÷ úçéâð àìà àéä óåâä úôéçã åàì äôéâð êäã .‫לך‬ ‫לומר‬ ç"ø 'éô .ììâä øòáé :çâð øùàë äðååëáå çëá äçéâðá àìà èòî ïø÷ úôéçã àéäã äôéâðá åúéîäì çåð åðéàå àìæî äéì úéà $ àðéøçà àðùéì .åéðø÷á åôçãå ãîåò åðééäã äôéâðäîäáä àéä åæàéä äçéâðå éåä äôéâðäîäáá éúëàã äôéâðå øîéîì íãàá àëéìå äçéâð ììâ :óåâá ïáà éãïø÷ïéëáãð åîë :ùééù äìúãî ïáàì äîåã ïùäù ‫אורחיה‬ (å àøæò) ‫ואגב‬ ïî úåîì äçåðáà òîùîã àø÷ .‫קמ"ל‬ úáéçúáå ïø÷áã óåâä úôéçã .‫אדם‬ ‫ גבי‬:àéä àä 'â äîäáä úà âåøäì ãòåîä øåùã åðòéîùî íãàä åðéàã íúë åðéã úîå íãà ïçëùà çâð íàãäçéâð íãà àäã éáâì äàãòä áéùç àì íéîòô úåîù]íúáã ‫ליה‬ ‫דאית‬úîåé ‫אדם‬åéìòá :åäòøíâåøåù[íù]úà áéúë ùéà øåù óåâé (àë éë [íù] ùéàìå÷ñ úà øåù éë [àë áéúë øôåëä íãà çâðúàøåùäùë é÷ð øåùá øåùä øåù ìòáåäçéâð øåùäéáâåì÷ñé áéúëçâéíãà âøåää íìùî àéääå ãòåîáå úåîù)áéúë åàöîù òîùî ìòéåä(:åèäôéâð çëá åéìò òøäì ùîî øåùä äúéî ïååëúðàìåéàãåã .‫ יגח‬âøäð ‫כתיב כי‬ ùéù äúéî .‫מזלא‬ äúà åúçéöø óã) ìáà ïéøãäðñã ÷"ôá àáå ïðéøîàã åéùøåéì éîã :åôåâ øôåëä úàúà øåîùì íìùîùúòã ïåîîåì åðééä (‫ ו‬ãîò àìùë .åéðø÷á ãîåò äðååëáå çëá $äçéâðá àìà èòî $ àðéøçà äì úçëùî íãàäïø÷úàúôéçã âåøäì àéäã ãòåîåäôéâðá äîäáìåúéîäì ãòåî çåð éåä åðéàå íãàì àìæî ãòåîäéììáàúéàåøåù úçéöø àðùéì ìò åâøåä äúàåôçãå éàå åâøåä ïî úåîìàéääîäáä íãàá :ïåùàøä äçéâð äìúãî ‫ ואגב‬:óåâá ïø÷ ãò úáéçúáå :úöáåø íéìâø àéä úôéôëäçåðéãé òîùîã ìòã .‫היא‬äîäáá ‫ דרגל‬äôéâðå ‫רביצה תולדה‬ úéîäùëàø÷ãéî.‫קמ"ל‬ ì÷ñð ‫אורחיה‬ àìù íéîòô ùìù çâðù ïéãá äãìåú íúë êëìäåðéã.‫מצוי‬ ‫ אין‬íàã ‫ הני‬íãà :úñøåã äéìâøáéùçúçúàì íéîòô íåìë ùé'â íàå àéä ãòåîä äòù ìëã ‫הזיקה‬íãàä ‫רגל‬ åðéàã úîå ‫הזיקן‬ íãà çâð éáâì àéä äàãòä äîäáäúëìäî úà âåøäì øåùã.‫מצוי‬ åðòéîùî éîìùîå ïéàå éåöî ïéàãúàïä íìùî ïø÷ã :äøéòáúîåé úà .‫ושלח‬ ÷éæäìáéúë åúðååëã áééçîã .‫שנא קרן‬ é÷ð ‫מאי‬ øåùä:ïø÷ë ìòáå ÷æð øåùäéöçì÷ñé ìå÷ñå÷éæäì áéúë äàðä íãà âøåää íúáãå÷éæä øôåëä àéääå åéìòá :'åë íâå [íù] ãòåîáå (àë úåîù) äúà ììâä åúçéöø ìò (:åè óã) ïéøãäðñã ÷"ôá ïðéøîàã ùîî äúéî àìå åéùøåéì âøäð éîã øôåëä úà íìùîù ïåîî åðééä äúéî (‫ ו‬ãîò àìùë $ äì úçëùî íãàä úà âåøäì ãòåîå äîäáì ãòåî éåä íãàì ãòåî ìáà åøåù úçéöø ìò åâøåä äúà éàå åâøåä

:úöáåø àéä íéìâø úôéôë éãé ìòã .‫ רביצה תולדה דרגל היא‬:ïåùàøä úéîäùë ãéî ì÷ñð àìù íéîòô ùìù çâðù ãò ïéãá äãìåú êëìä .‫ הני אין הזיקן מצוי‬:úñøåã àéä äéìâø úçú íåìë ùé íàå úëìäî àéä äòù ìëã .‫רגל הזיקה מצוי‬ :äøéòá úà .‫ ושלח‬:'åë ÷éæäì åúðååëã áééçîã .‫ מאי שנא קרן‬:ïø÷ë ÷æð éöç éîìùîå å÷éæäì äàðä ïéàå éåöî å÷éæä ïéàã ïä ïø÷ã ììâä

ËÙ˘Ó ÔÈÚ ËÙ˘Ó ÔÈÚ ‰ÂˆÓ ¯�

‰ÂˆÓ ¯�

'ìäî ä"ô 'ééî ‡ ·È :è 'ìä úàîåè 'ìäî ä"ôúî'ééî ‡ ·È à"ôå 'ééî · ‚È :è æ'ìä'ìäúîíùúàîåè 'ìäî ä 'ìä à"ôå æà"ôå 'ìä íù 'ééîíù· ‚È à 'ìä à"ôå äàîåèä úåáàíùøàù 'ìäî ä 'ìä á 'ìä úåáà íù ã"ôå àíù'ìää"ôå äàîåèä øàù úàîåè 'ìä íù ä"ôå'ìäî á 'ìäé"ôåíùàã"ôå 'äî à"ôå àé 'ìä úòøö úàîåè 'ìäî é"ôå à 'ìä à 'ìä áùåîå áëùî éàîèî 'äî:åîø à"ôåàìøàéïéùò 'ìäâîñ úòøö à'ìäî 'ìä áùåîå ä"ô áëùî 'ééî éàîèî ‚ „È âîñ æ :åîø 'ìä àìø úî ïéùò úàîåè 'ìäî „È úåáà ä"ô øàù 'ééî 'ìäî ‚à"ôå æ:íù'ìäâîñúîà 'ìäúàîåè äàîåèä úåáà øàùá"ô'ìäî é÷æð 'ìäî 'ééî „à"ôå ÂË :íù âîñ 'ìä ïåîî äàîåèä âîñ á à à'ìä 'éñ î"ç é÷æð 'ìäî ò"ùåè á"ô 'ééîæñ „ïéùò ÂË âîñ :çé á àóéòñ 'ìä èôù ïåîî äëìä íù à"ô 'ééî ‰ ÊË 'éñ î"ç ò"ùåè æñ ïéùò :íù:çéò"ùåèå âîñ é óéòñ èôù ò"ùåè 'ééî‰ÂÊË ÊÈ äëìä íùé"ìäà"ôíù'ééî óéòñ âîñ íù é :íù:èé ò"ùåèå áò"ùåè 'ìä á"ô é"ìäíùíù'ééî 'ééîÊ ÁÈ ÊÈ çé 'éòñ íù ò"ù øåè :èé:èéóéòñ óéòñåíù áöù'ìä á"ô íù 'ééî Ê ÁÈ 'éñ î"ç ò"ùåè Á ËÈ çé 'éòñ :à íù óéòñ ò"ù øåè óéòñå 'éñ î"ç:èéò"ù øåè Ë Î öù 'éñ:àî"çóéòñ ò"ùåè àöù Á ËÈ

:à óéòñ 'éñ î"ç ò"ù øåè Ë :à óéòñ àöù

Î

³ χ��Á Â�È·¯

Ô‰· ‡ˆÂÈÎ Â‡Ï Ô‰È˙„ÏÂ˙ ‡ÙÙ '¯ ¯Ó‡ .È‡Ó ‡Î‰ ‡ˆÂÈÎ ˙„ÏÂ˙ Ô‰Ó ˘È Â‡Ï Ô‰Ó Â‡Ï ˘ÈÂÔ‰È˙„ÏÂ˙ Ì˙·‡· Ô‰· ‡ˆÂÈÎ ˙·‡ '‚ ¯"˙ :Ô‰· ‡ˆÂÈÎ ‡ÙÙ '¯ ¯Ó‡ .È‡Ó ‡Î‰ Ô˘‰Â Ô¯˜‰ ¯Â˘· ¯Ӈ� ‡ˆÂÈÎ ˙„ÏÂ˙ Ô‰Ó ˘È ÈÎ ¯"˙„ Ô¯˜‰ .Ï‚¯‰Â Â‡Ï ˘È Ì˙·‡· Ô¯˜· Ô‰Ó ‡Ï‡ ‰ÁÈ‚� Ôȇ Á‚È ˙·‡ '‚ ¯"˙ :Ô‰·Â‰Ó‡ˆÂÈÎ ‚ÈÏÙ ÈÎ ‡ÓÈ˙„ 'ÂÎ Ô˘‰Â ¯Ӈ� ˙„ÚÂÓÏÔ¯˜‰ ‰Ó˙¯Â˘· ÔÈ· ‡�ÓÁ¯ ÈÎ ¯"˙„ .Ï‚¯‰Â ‰˘ÂÏ˙ Ô¯˜·Ô¯˜‰ 'ÈÙ .‰˘ÂÏ˙· Ô¯˜· ‡Ï‡ ‰ÁÈ‚� Á‚È Ô· ‰È˜„ˆ È�¯˜Ôȇ ÂÓÎ ‚ÈÏÙ ‡ÓÈ˙„ 'ÂÎ .Ïʯ· ÈÎÈ�¯˜ Ô‰˘Â‰Ó ‰�Ú�Î ‡Â‰˘ ˙¯·ÂÁÓ‰ Ï·‡ ˙„ÚÂÓÏ ‰Ó˙ ÔÈ·Ô¯˜‡�ÓÁ¯ ‰ÏÈÁ˙ÓÔ¯˜· ‡Óȇ'ÈÙ¯Â˘‰ Ô¯˜ ‰˘ÂÏ˙ .‰˘ÂÏ˙· È�¯˜Â ˘"˙ .‡È‰ Ô· ‰È˜„ˆ È�¯˜ ˙„ÚÂÓ ÂÓÎ ‰„ÏÂ˙ .'‚ ÂÈ�¯˜ ̇¯ .Ïʯ· È�¯˜ Ô‰˘ ‰�Ú�Î ˙�ÂÂ΢ ¯·„ ÏÎÔ¯˜ Ô¯˜„ ‡Â‰˘ ˙¯·ÂÁÓ‰ Ï·‡ ‰˜Èʉ ˜ÈÊ‰Ï ‰Ó‰·‰ ‰ÏÈÁ˙ÓÔȇ‡Óȇ ¯Â˘‰ Ô¯˜ ‰ÎÈ˘� ‰ÙÈ‚� Ô‚Π.ÈÂˆÓ È�¯˜Â ˘"˙ .‡È‰ ˙„ÚÂÓ 'ÈˢÙ .‰ËÈÚ·Â ‰ˆÈ·¯ ‰„ÏÂ˙ .'‚ ÂÈ�¯˜ ̇¯ ÈÎ .Ô¯˜Î Ô¯˜„ ‰„ÏÂ˙ ˙�ÂÂ΢ ¯·„ ·¯ ÏÎ ¯Ó‡˜ Ô¯˜„ ˙„ÏÂ˙ ‡ÙÙ ‰˜Èʉ ˜ÈÊ‰Ï ‰Ó‰·‰ ‰„ÏÂ˙‡ÔȇÂÔ‰· ‡ˆÂÈΠ‡Ï

³ χ��Á Â�È·¯

‰ÎÈ˘� ‰ÙÈ‚� Ô‚Π.ÈÂˆÓ 'ÈˢÙ .‰ËÈÚ·Â ‰ˆÈ·¯ ÈÎ .Ô¯˜Î Ô¯˜„ ‰„ÏÂ˙ ˙„ÏÂ˙ ‡ÙÙ ·¯ ¯Ó‡˜ ‰„ÏÂ˙‡ Ô‰· ‡ˆÂÈΠ‡Ï


Бава Кама

глава первая

в статусе муад8. И на основе этого стиха ты можешь сказать, что Тора различает [15] между быком в статусе там и быком в статусе муад только в случае, когда рог оторван, бык держит его во рту и наносит им ущерб, поскольку такое поведение не является характерным для быка. А когда ущерб нанесен рогом, растущим на голове быка, то это обычное для него поведение. В этом случае мы могли бы сказать, что бык имеет статус муад изначально, и хозяин платит полную сумму ущерба даже за первые три раза. И для того, чтобы мы так не подумали, барайта привела второй стих и сказала: [16] послушай, "Как у первородного быка великолепие его…". Этот стих говорит о роге, растущем на голове животного. Следовательно, Тора различает между там и муад, даже когда ущерб нанесен обычным способом – рогами, растущими на голове, и именно для этого барайта привела второй стих. После того, как гмара выяснила источник основного ущерба "рог" в Торе, она перечисляет производные рога. [17] Производные рога, что это? И отвечает: это умышленное толкание быка своим телом, укус, умышленное давление предметов лежащим животным и лягание. Гмара разбирает поочередно все производные рога и начинает с вопроса: в чем особенность [19] бодания, из-за которого оно называется основным видом? В том, что оно упоминается в Торе, как сказано: "Если забодает…" Но толкание [20] тоже упоминается в Торе, как сказано: "Если толкнет…" (Шмот 21, 35). Почему же толкание называется производным видом ущерба? Отвечает гмара: Толкание, упомянутое в стихе, подразумевает бодание рогом, и поэтому толкание телом (в отличие от бодания) не упомянуто в Торе и не является основным видом. [21] Как мы учили в барайте, которая доказывает, что толкание, упомянутое в данном стихе, подразумевает

АрбаА авот

бодание: «Зачем начал стих с толкания, как сказано "Если толкнет…", а закончил боданием, как сказано в следующем стихе: "А если известно, что бык бодливый…" (Шмот 21, 36)? Чтобы сказать тебе, что слово "толкание" в данном стихе подразумевает бодание». Возникает вопрос: если Тора имеет в виду бодание в обоих случаях, то зачем она использует разные слова? Формулируя вопрос, гмара замечает, что слово "бодание" используется относительно быка, ударяющего человека, а "толкание" – относительно быка, ударяющего другое животное. Если так, то в чем особенность случая, когда бык бьет [23] человека, о котором написано в Торе "Если забодает…", и в чем особенность случая, когда бык бьет животное, о котором [24] написано "Если толкнет…"? Отвечает гмара: Не смотря на то, что и толкание и бодание упомянутые в стихах Торы подразумевают удар рогом, между ними есть разница. Когда сказано "Если забодает…" – имеется в виду сильный удар, возможно, с проникновением рога в тело жертвы, а когда сказано "Если толкнет…" – имеется в виду менее сильный удар рогом. Человек, у которого есть разум, способен оберегать себя от опасности, он менее уязвим. Поэтому по отношению к человеку написано "Если забодает…", т. е. если нанесет сильный удар, и это докажет, что удар был умышленным. Животному, у которого нет разума, легче нанести ущерб, написано "Если толкнет…", т. е. нанесет легкий удар. Тора использует разные, но наиболее точно подходящие слова по отношению к человеку и животному. Она [26] попутно учит нас тому, что бык, который стал муад по отношению к человеку (три раза бодал человека), тем более будет считаться [27] муад по отношению к скотине, но бык, который стал муад по отношению к скотине, не будет считаться муад по отношению к человеку9.

Примечания

8. Бодливый бык, который нанес ущерб три раза, и каждый раз хозяин был предупрежден. В случае, когда ущерб нанес бык муад, хозяин платит полный ущерб. 9. Бык, который не проявил себя как бодливый называется "там", Если такой бык навредил, то его хозяин может оправдать себя и сказать, что не ожидал от быка такого поведения и поэтому не прилагал особых усилий, чтобы следить за ним. Если бык бодался три раза подряд и перешел в статус муад, то у хозяина нет такого оправдания. В данной гмаре мы находим градацию в статусе муад: бык в статусе муад, который три раза бодал человека – очень бодливый бык, и бык в статусе муад, который три раза бодал животное – менее бодливый бык. Если бык стал муад по отношению к человеку и после этого нанес ущерб животному, то у хозяина быка нет никаких оправданий. Ведь поскольку он должен был быть готов к любому поведению быка, даже к нападению на человека, то тем более он должен был быть готов предотвратить нападение на животное. Но если бык стал муад по отношению к животному и затем нанес ущерб человеку, то у хозяина есть оправдание. Он может сказать, что был готов предотвратить нападение на животное, так как именно в этом бык себя проявил, но он не ожидал, что бык станет еще более агрессивным и нападет на человека. Поэтому в этом случае бык имеет статус муад по отношению к животному и в то же время статус там по отношению к человеку.


Бава Кама

глава первая

Гмара продолжает исследовать производные рога. [28] Укус – это должно быть производным зуба, а не рога, поскольку ущерб наносится зубами! Нет! Укус отличается от зуба. Отличительная черта основного ущерба вида "зуб" в том, что вредящее животное получает удовольствие в процессе нанесения ущерба, ведь животное ест и насыщается. А в случае, когда животное кусается, оно не получает удовольствия в процессе нанесения ущерба, поэтому укус является производным рога. Давление [30] и лягание должны быть производными ноги, ведь ущерб наносится ногами10! Почему же они считаются производными "рога"? Нет! Давление и лягание отличаются от "ноги". "Нога" – ущерб [31] часто встречающийся. Всегда, когда животное идет, оно топчет все, что у него под ногами. Эти же виды ущербов, давление и лягание, – ущербы, встречающиеся не часто. После рассмотрения производных рога гмара возвращается к вопросу о том, подобны ли производные виды соответствующим основным видам. Рав Папа сказал, что в ущербах есть производные виды подобные основным и есть не подобные им. Гмара проверяет производные от основного вида "рог", подобны ли они своему основному виду или нет. А то, что сказал рав Папа: "существуют производные не подобные им, соответствующим основным видам",- о каких производных он говорил? [33] Если скажешь, что об этих (производных "рога"), то в чем особенность "рога"? В

АрбаА авот

том, что он наносит ущерб умышленно, в том, что он – твое имущество и в том, что обязанность следить за ним (чтобы не навредило) возложена на тебя? Но и эти производные виды "рога" тоже наносят ущерб умышленно, они – твое имущество, и обязанность следить за ними возложена на тебя. Поскольку производные рога ничем не отличаются от своего основного вида, их законы должны быть идентичны! Гмара делает вывод: производные [36]"рога" подобны "рогу". Следовательно, когда говорил рав Папа, что существуют производные, которые не подобны своим основным видам, он говорил о других основных ущербах, приведенных в барайте, – "зубе" и "ноге". Гмара приводит источник из Торы, в котором упоминается, что зуб и нога являются категориями ущербов. "Зуб" и [37]"нога" где написаны? Отвечает гмара: так учили мудрецы в барайте: «Сказано в Торе: "Если будет человек пасти скот в поле или в саду, и пошлет скот, и уничтожит растения в поле другого – лучшим полем и лучшим садом заплатит" (Шмот 22, 4). Слова стиха "и пошлет" – это "нога". [38] И также сказано в стихе, из которого видно, что глагол "посылать" относится к ноге: "Счастливы сеющие везде, где есть вода, и посылающие туда ногу быка и осла11" (Йешаяу 32, 20). А слова стиха [39]"и уничтожит" – это зуб, и также сказано в стихе, из которого видно, что глагол "уничтожать" относится к зубу: "…и уничтожу я дом Йеравама, как уничтожает [1(3а)] зуб, до конца"».

Примечания

10. Когда животное ложится и таким образом вредит, оно сгибает ноги, поэтому гмара на данном этапе понимает, что лежание должно быть потомком ноги. (Раши) 11. Это пророчество о времени, когда земля даст изобильные плоды. Где бы человек не сеял, всюду найдется вода, чтобы напитать растения. Урожай будет настолько изобильным, что люди будут посылать своих животных пастись на полях, не опасаясь, что урожая не хватит для людей.


.‫ג‬.‚

ËÙ˘Ó ÔÈÚ   3а Ò"˘‰ ˙¯ÂÒÓ ËÙ˘Ó ‰ÂˆÓ ¯�ÔÈÚ Ò"˘‰ ˙¯ÂÒÓ ‰ÂˆÓ ¯� 'ìäî â"ô 'ééî) ‡ ‡Î äìçúë àì ìáà çåîöì ãéúòù úçù ä"ô .àðø÷ àéìëî àìã àä .øòáé äéá áéúëå äñåëî íéîòôå äìåâî íéîòôù ïù åðééä .‫ הגלל‬øéæð :ã ïéëøò :ã íéçáæ] (‫א‬ âîñ (ïåîî é÷æð 'éô] ïî÷ì] (‫ ב‬,[:çð(‫א‬ äìçúë ìáàíéìåëé çåîöìíäãéúòù úçùíâù ä"ôàðø÷ .àðø÷ àéìëî àìã àä ììâ .øòáéúéùòðå äéá áéúëå íéîòôå íéîòôù ïù åðééäàðùéì .‫ הגלל‬øéæð(‫ג‬:ã,[:æé 'ìäî â"ô 'ééî) ‡ ‡Î ì"é ïéëøò :ã íéçáæ] àìà àì øåö÷ì íéìòáä àéìëî àäå äù÷å ìëàîìäñåëî úøòáî ïùäùäìåâî éòø äæ ììâ àðéøçà 'éñ ò"ùåè é÷æð æñ ïéùò é"ùø ùåøéôá àöîú(‫ב‬äæ,[:çð ìò âîñî"ç(ïåîî 'éô] (‫ג‬ ,[:æé ïî÷ì] ì"é àìà øåö÷ì íéìåëé íä íéìòáä íâù àðø÷ àéìëî àäå äù÷å ììâ úéùòðå ìëàîì úøòáî ïùäù éòø äæ ììâ àðéøçà àðùéì úåøéô úôéðèì ïî÷ì äéì éø÷ íå÷î ìëî äúàðäì úåøéô äôðèù :äîäá éììâå íãà éììâ åîë åäééåøú øòéáå çìùå .‫ואידי‬ ‫אידי‬ ,[àë :à óéòñ ,[:æé ïî÷ì 'éñ î"ç ò"ùåèàöùæñ ïéùò é"ùøúåîù] ùåøéôá(‫ד‬àöîú äæ ìò éø÷ àø÷ã íå÷î äéèùôã ìëî äúàðäì úåøéôäúàðäì äôðèù ïåâë :äîäá éììâåàúà íãàçìùå éììâ ïùà åîë ïéøãäðñ åäééåøú øòéáåàðø÷ çìùå àéìë .‫ואידי‬àìã‫אידי‬àëéä àéìëîã ïî÷ì äìéëàáäéìéøééà ïåéë äãìåú òîùîã äéáåéçì 'ìä à"ô:à íù $ àðø÷ úôéðèì úåôñåú ïééò] ïî÷ì (‫ה‬ ,[àë úåîù] (‫ ד‬,[:æé óéòñ'ééîàöù· ·Î :úåøéô ò"ùåè ,[äîúåôñåú ä"ã .äîïééò] (‫ה‬ àéìëîã éøééààäå àø÷ã äéèùôã ïåéë äãìåú äúàðäì ïåâë òîùîã àðø÷ àéìë àìã àëéäøåæçì äéáåéçì ïùà ïéøãäðñ 'ìä à"ôíùíùâîñ 'ééî é· ·Î áåúëìå :$ àðø÷ú"àå çåîöìå åôåñåàúà äâåøòçìùåäìëàù .àðø÷äìéëàá àéìëîã :íù î"ç ò"ùåè íù âîñ é ,[äî ä"ã .äî çåîöìååðééä øåæçìøòéáå åôåñåäìçúë äâåøòàìäìëàù áåúëìåéòá ú"àåàìå.àðø÷ ìáà çìéùåàéìëîã àðîçø àäå ÔΠς¯‰ ÂÊ ÁÏ˘Â ¯Ó ¯Ó‡ ÂÓÂ˙ „Ú ÏÏ‚‰ àëéä íù á"ôå :íù íù î"ç 'ééî ‚ ‚Î øòéáå àëéä åðééä øòéáå äìçúë àì ìáà øòéáå éòá àìå çìéùå àðîçø øåèå íù âîñ á 'ìä øòáîù øòéáå òîùîã àðø÷ àéìëîã çìéùã à÷åã àðéîà äåäã øîåì ùéå íù á"ôå íù 'ééî ‚ ‚Î 1 ÔΠς¯‰ ÂÊ ÁÏ˘Â ÂÓÂ˙¯Ó‡ „Ú ÏÏ‚‰ ¯ÂÓÁ‰Â ¯Â˘‰¯ÓÏ‚¯¯Ó‡ ÈÁÏ˘Ó ‡Â‰ øîéîì ÔÂÈÏ‚ óéòñ 'éñå áíù'ìäò"ù .ìâøã øåèå èôù íù âîñ øòéáå çìéùã à÷åã àðéîà:ïî÷ìãë äåäã øîåì ùéå 2 ‡ÓÚË .éøîâì éàå Ò"˘‰ åçåìù éöî àëéäòîùîã àéù÷ àðø÷ éàå $ àéìëîã àéîåã ‡ÓÚË ¯ÂÓÁ‰Â ¯Â˘‰ Ï‚¯ ÈÁÏ˘Ó ¯Ó‡ ‡Â‰ øòáîù .·È˙Πȇ 'Ó‚ Ò"˘‰Ô¯˜ÔÂÈÏ‚ ¯ÂÓÁ‰Â ¯Â˘‰ Ï‚¯ ÈÁÏ˘Ó ‡�ÓÁ¯ ·˙΄ óéòñ èôù:çé'éñå íù ò"ù .ìâøã .éøîâì :ïî÷ìãë åçåìù øîéîì éöî àëéä àéù÷ éàå $ àðø÷ àéìëîã àä ïùà éãéàå éãéà ïðéù÷îã àäã àëôéà àîéðå ú"àå àéîåã íù âîñ íù:çé'ééî „ „Î ÷æð äãùáã éàå íìùî .·È˙Î øçà Ô¯˜ ȇ 'Ó‚ 3 ¯ÂÓÁ‰Â ¯Â˘‰ Ï‚¯ ÈÁÏ˘Ó ‡�ÓÁ¯ ·˙΄

.‚

‡Ó˜ ‡Ó˜ ‡·· ‡·· Ô¢‡¯ Ô¢‡¯ ˜¯Ù ˜¯Ù ˙·‡ ˙·‡ ‰Ú·¯‡ ‰Ú·¯‡

³ ³

·È˙Î Ô¯˜ ȇ ‰Ï ˙Ó˜ÂÓ È‡Ó· ÈΉ Â‡Ï ‡‰ ·È˙Î Ô¯˜ ‰Ï ˙Ó˜ÂÓ È‡Ó··È˙Î ÈΉ Â‡Ï È„È‡Â È„È‡È‡‡"„Ò Íȯˈȇ Ô˘ ‡‰ ȇ 5 ‡ÈÏÎÓ È„È‡Â È„È‡ Íȯˈȇ ‡Ï„ ‡"„Ò ‡‰ ‡�¯˜ ‡ÈÏÎÓ„·È˙Î ‡‰ÂÔ˘Ô˘‡È‡ ‡‰ ‡�¯˜‡˙˘‰Â ‡ÈÏÎÓ„Ï"Ó˜ ‡‰Â‡�¯˜ Ô˘‡ Ï‚¯‡‡Ï„‡�ÓȘ‡„ ïùå 6Ô˘‡ÈÏÎÓ Ô˘ Ï‚¯„ Ï‚¯‡ ‡ÈÓ„ ‡�ÓȘ‡„ Ï"Ó˜ ‡�¯˜ ïùå 7‰Ó ÔÏ�Ó‡˙˘‰Â ‡�¯˜ ‡ÈÏÎÓ ‡Ï„ 8 ‡Ï ‰Ó ‡�˘ Ï‚¯„‡Ï ‡ÈÓ„ ‡�¯˜‡�˘ ‡ÈÏÎÓ ‡�¯˜ÔÏ�Ó‡ÈÏÎÓ ‡Ï ‡Ï„ Ï‚¯ ‡ 9 ‡�¯˜ ‡Ï ‡�˘ ‡Ï ‡�¯˜ ‡ÈÏÎÓ ‡�˘ Ï‚¯ ‡ÈÏÎÓ ‡ÈÏÎÓ ‡�˘ ‡Ï ‡ Ô˘ Û‡ ‡�¯˜ ‡Ï 10 ¯Ú·Â Ô˘ Û‡ ‡�¯˜ ‡ÈÏÎÓ ‡�¯˜1 ‡ÈÏÎÓ ‡�˘ ‡Ï ¯Ó ¯Ó‡ ‡�¯˜ ‡ÈÏÎÓ ‡Ï ‡�˘ ‡Ï 2 ¯Ó‡ 11 ÏÏ‚‰ ¯Ó ¯Ó‡ ‡ÈÏÎÓ ¯Ú·Â 1¯Ú·È ‡Â‰‡ÏÔ·�˘ Ô˘‰‡Ï ÂÊ ¯˘‡Î‡�¯˜ 2 ¯Ó‡ ‡Â‰ ÔΠԢ‰ ÂÊ 12 ¯Ú·È ÏÏ‚‰ ¯Ú·È ¯˘‡Î ¯˘‡Î ‡�ÓÁ¯ ·˙΄ ‡ÓÚË ÂÓÂ˙ „Ú äéçã :äîäá ïùå úåîäá ïùå ïðéîâøúîãë ììëá äéçå àøá 13 ‡�ÓȘ‡ ¯Ú·È ¯˘‡Î ·˙΄ ÂÓÂ˙ÏÏ‚‰ „Ú ÌÏ˘‰ ¯Â‡ ‰¯Â˙ î"ä àðéîà :äîäá ììëá àøá ã"ñ äéçå ȇӷ‡�ÓÁ¯ ÈΉ Â‡Ï ‡‰ ‡ÓÚË ÂÓÂ˙ „Ú êéøèöéà F` dcU ¤ ¨ Wi` ¦ xrai ¤ § ©‰¯Â˙ iM¦ .1 .éçåìù ÌÏ˘‰ ¯Â‡ 14 î"ä àðéîà ã"ñ ‡�ÓȘ‡ ȇӷ ÈΉ Â‡Ï ‡‰ ÂÓÂ˙ „Ú ÏÏ‚‰ çìùã àëéä êéøèöéà ‡"„Ò Íȯˈȇ ·È˙Î Ï‚¯ ȇ ·È˙Î Ô¯˜ ȇ $ ‰Ï FxirA § ¤ z` ¤ gNWe ¦¤ §§ © mxk ¤ F` ¦dcU ¨ Wi` ¦ ©xrai iM¦¤ .1 .éçåìù àä çìùãàúùä àëéä éù÷éú ú"àå 15 ‡‰ ‡"„Ò‡ÏÈÓÓ ÍȯˈȇÏÈʇ„ ·È˙Î ‡‰ Ï‚¯ ȇς¯‡ ·È˙ÎȄȇ ԯ˜ ȇȄȇ $ ‰Ï ahin © ¥¦ §xgõ ¥z`¤ dcUA ¥ ©§ ¦¦ §xraE ¥ ¦ ¤ ¤ êéøôã FxirA gNWe mxk êéøôã àðîçø àä àúùä FnxM ahinE ¥ ¥ § ¦EdcU ¥¥ ¨ ¦ øùàë áúëã éù÷éú àîòè ú"àå ìéòì 16 Ô˘‡ ahin ©§ © ¥ xgõ ¥ © dcUA xraE ‡‰ ‡ÏÈÓÓ ÏÈʇ„ ‡‰ Ï‚¯‡ Ȅȇ Ȅȇ Ș‡„ ‡˙˘‰Â Ï"Ó˜ ÈÁÂÏ˘ ÁÏ˘„ „FnxM ·Î§ ©˙ÂÓ˘ahinE ¥ ©¥ §¨ © ¥ :mNWi EdcU øùàë àðîçø ìéòì 17 Ô˘‡ Ș‡„ ‡˙˘‰Â Ï"Ó˜ ÈÁÂÏ˘ ÁÏ˘„ úéî÷åî éàîá éëäáúëã åàì àäàîòè ììâä øòáé drx ¨ `ian ¦ ¥ ippd ¦ § ¦ okl ¥ :mNWi ¨ ¥ .2© § „¨ ·Î ˙ÂÓ˘ úéî÷åî éàîá éëä àä ììâä øòáé 18 ‰Ó Ô˘„ ‡ÈÓ„ ÔÏ�Ó ‡ÏÈÓÓ ‰Ïʇ„ Ï‚¯ ì"éå ìéòìãë ééåðùìåàì àëéì àúùäå iYxkde ¦ ¨© § ¨ ¦ `ian § mraxi ¨¦ ¨§ ¦ziA ¥¥ ¨l`.2 ¤ drx ¦ ¥¨ § ippd okl ‰Ó Ô˘„ ‡ÏÈÓÓ‡�˘‰Ïʇ„ ˘"χÈÓ„ ÈÁÂÏ˘ÔÏ�Ó‰ÁÏ˘ ‡Ï Ï‚¯ Ô˘ xiwA § ¨ ©§ ¨ ¨ mraxil ¨ §¥ ¨l` ¨ § ¤ çìéùå ì"éå øîàð ìéòìãëàì ééåðùì àëéì àúùäå åìàã àúééøáá ÷"äã 19 Ïʇ„ iYxkde ¦ ¦ §© § ¦ oiYWn § ¦mraxi ziA Ïʇ„ÈÁÂÏ˘ ˘"ωÁÏ˘ ÈÁÂÏ˘‡�˘‰ÁÏ˘ ‡�˘Û‡ ‡Ï Ô˘ l`xUiA ¥ ¦¨ §§ ¦ § oiYWn xEvr ‡Ï ‡Ï Ï‚¯ ‡ÏÈÓÓ xiwA ¦ aEfre § © ¨ § mraxil ¨ § ¨ ¨¨ § éëå çìéùå øîàð àì åìàã àúééøáá ÷"äã ììâä øòáé øùàëî ïðé÷ôî äåä zia ¥¥ ¨ § ¦ixgõ §©¦ ¨ l`xUiA § ¥ £ aEfre ¨ iYxraE § ¦ xEvr 20 ‡Ï ÈÁÂÏ˘ ‰ÁÏ˘ ‡�˘ ‡Ï Ï‚¯ Û‡ ‡ÏÈÓÓ éëå ììâä äåä ÁÏÈ˘Â ‡�ÓÁ¯ ·Â˙ÎÏ ‡ÏÈÓÓ ‰Ïʇ ‡�˘ êùð åäæéàøòáé ùéøáøùàëî àëéà ïðé÷ôî àðååâ éàä xrai ¥ ©¥ § xW`M ¤¥ ££ © mraxi zia ixgõ iYxraE ¦ ¨ §§ © ¨¦¨ :FOY llBd ¨¨ ¨§ © ¨ ¨ êùð åäæéà :(.àñ ÁÏÈ˘Â ‡�ÓÁ¯ ùéøáóã àëéà î"á) àðååâ éàä 21 Ô˘ xrai ¥ © § xW`M ¤ £ª ©cr© mraxi ÚÓ˘Ó ς¯·Â˙ÎÏ ÚÓ˘Ó„‡ÏÈÓÓ ¯ÚÈ·Â ‰Ïʇ ÈÚ· ‡�˘ ‡ÏÂ È „È ‡ ÌÈÎÏÓ :FOYª cr© llBd ¨ ¨ © äîéú .áéúë:(.àñ 22 ¯Â˘‰ 3 ·È˙΄ óã î"á) 'è àìå áéúë 'é Ô˘ ÚÓ˘Ó ς¯ ÚÓ˘Ó„ ¯ÚÈ·Â ÈÚ·ÚÓ˘Ó ‡Ï àì Ï‚¯ Ï‚¯ ÈÁÏ˘Ó lM ¥ §Ÿ mkixWõ ¤ ¥ § .3 È ¨ „Èlr‡© irxf ÌÈÎÏÓ 3 ·È˙΄ Ï‚¯ ÚÓ˘Ó äîéú:ð .áéúë 'è àìå äøôäáéúë 'ôáã'é àì 23 ˙ÂÓ‰· (íùå óã ïî÷ì) xFXd © ©lbx ¤ ¥¤ §ŸigNWn ¥mkixWõ § ¤ © ¥§ § min ¦ .3 ¨ 4 ÈÁÏ˘Ó ¯Â˘‰ Ï‚¯ lM¨ lr irxf ·È˙΄ Ô˘ ÚÓ˘Ó ¯ÂÓÁ‰Â Ԣ ÎxFXd ·Ï ‰ÈÚ˘È © ¦ §¨ äøùò (íùå :ðúéîäì óã ïî÷ì) © lbx ¤ ¤ igNWn ¥ §:xFngde © § £min éãë åáäøôä ùé øåá'ôáã äî ïðú 24 ‡‰ ·È˙΄‡¯˜Ô˘Â‡ÏÚÓ˘Ó ˙ÂÓ‰· ‡"‰ Ԣ 4‰¯È˙È È‡ Ì· ¯ÂÓÁ‰Â ÁÏ˘‡ sWx ¤ inglE ¥ ª § arx ¨ ¨ :xFngde ifn ¥ § £.4© § Τ ·Ï ‰ÈÚ˘È äøùò'é åá úéîäì éãë íúñã åá ùé 'èðå÷á øåá äî 'éô ïðú 25 ‡‰ ‡ ë"à ùé øåá zFndA ¦ ¨ ¦ ¨§ ifn ahwe§ ‡ ‡"‰ ‰¯È˙È ‡¯˜ Â‡Ï È‡ Ì· ÁÏ˘‡ sWx ¤ ¥¤ §inglE ¥oWe ª¤ § § ixixn arx ¥ §¤ ¤.4 ‰‡�‰ ˘È„ Ô˘ ‡ ÈÂˆÓ Â˜Èʉ„ Ï‚¯ ‡ ‡‰ ‡ ë"à 'éàëäã åá ùé äù÷ øåá íúñã ùéøã ãåòå 'èðå÷á áéúë 'éô 'é 26 ilgf ¥ £ Ÿ zng mA © ¤ £¤ zFndA ¥ §© £oWe ¤mr § ¦ ixixn ¦ ¨ ¦ gNW` § ©ahwe§ (à ‰‡�‰ ˘È„ Ô˘ ‡ ÈÂˆÓ Â˜Èʉ„ Ï‚¯ ‡ ‡‰ ‡ „Î Ìȯ·„ :xtr ùéøã êåîñáã àëäã ãåòå äù÷ åìãåòå áéúë 'é ȉ„ ̉È�˘ ‡·È ԉ ÔÈϘ˘ È„ÎÓ (à ˜ÈÊ‰Ï ilgf ¥ ·Ï £ Ÿ zng © £ mr¦ mA¨ gNW` © ¨© ¨£ êéøô äéäé úîäåî sqM ¤ ¤ ·Ï mNWi ¥ Ìȯ·„ © § xFAd© lrA © ©:xtr .5¨ ¨ 27 ˜ÈÊ‰Ï „Πȉ„ ̉È�˘ ‡·È ԉ ÔÈϘ˘ È„ÎÓ ÈÏÈÓ È�‰ ‡"„Ò Íȯˈ‡ ˙˜ÙÓ Â‰ÈÈ�Ó êéøô êåîñáã ãåòå åì äéäé úîäåî didi ¤ ¤§ ¤¦ zOde ¥¥ ©© §§ eilral ¨ ¨ ©§ lrA ¦ aiWi ¨ áà äæå äúéîì áà äæ óåñ óåñ sqM mNWi xFAd © © ¦ .5 ÈÏÈÓ‡ÏÈÓÓ È�‰ ‡"„Ò Íȯˈ‡ áà äîù äæå äúéîì áà äæ'éôåóåñïé÷æðì óåñ 28 ‡Ï „Ï ˙ÂÓ˘ :FN¦ ¨ øåù ìôðã 'èðå÷ä ‡Ïʇ Ï·‡ ÈÁÂÏ˘˙˜ÙÓ ÁÏ˘„ ‰ÈÈ�Ó ÈÎȉ didi ¤ ‡Î § ¦ zOde ¥ © § eilral ¨ ¨ § ¦ aiWi · ‡È‰ „Ï ‡Î ˙ÂÓ˘ :FN éë øåùë"à äîù÷æåä ìôðãïéá'èðå÷ä 'éôåòîùî ïé÷æðì 29 ‰ÎÎÁ˙� ‡Ï ‡ÏÈÓÓ ‡ÏʇȇÓÏ·‡Ô˘„ ÈÁÂÏ˘ ÁÏ˘„:Ï"Ó˜ ÈÎȉ úî ïéá ‰„ÏÂ˙ · ‡È‰ È‡Ó Ô˘„ ‰„ÏÂ˙ :Ï"Ó˜ éë ë"à òîùî 30 È‡Ó äéì äåä ÷æåä íãà ïéáàìåúîøåùïéá ïðéùøã ‰ÎÎÁ˙� ‰˙‡�‰Ï ˙¯ÈÙ ‰Ù�ÈË ‰˙‡�‰Ï Ï˙Âη (͢Ӊ) χ��Á Â�È·¯ äàøð äéì äåä íãà àìå ë"ò ïé÷æðî íãà øåù éîð ïðéùøã èòîì 31 Â˙¯ÈÓ˘Â È‡Ó ‰˙‡�‰Ï ˙¯ÈÙ ‰Ù�ÈË ˜ÈÊ‰Ï ‰‡�‰‰˙‡�‰Ï ˘È„ Ô˘Ï˙Âη ‡�˘ ̇ ‡Ï‡ ·ÈÈÁ Â�ȇ ÌÏÂÚÏ (͢Ӊ) χ��Á Â�È·¯ äáøä äàøð ë"ò ïé÷æðî íãà éîð ùøôì èòîì 32 Â˙¯ÈӢ Í�ÂÓÓ ÷åîò øåá íúñã Í�ÂÓÓ ˜ÈÊ‰Ï ‰‡�‰ ˘È„È�‰Ô˘ÍÈÏÚ ‡�˘ Ï·‡ ‰Ï· ‡Â‰ [‰ÁÏÈ˘] Í�ÂÓÓ ԘÈÊ‰Ï ‰‡�‰ ˘È ÈÓ� ̇ ‡Ï‡ ·ÈÈÁ Â�ȇ ÌÏÂÚÏ äáøä ÷åîò øåá íúñã ùøôì ‰Ï· ‰ÓˆÚÓ Ì‡ àì éàã åì äéäé úîäå øåá éëéøöå 33 Ï·‡ ‰Ï· ‡Â‰‰Îω [‰ÁÏÈ˘] ‚ ‡Ï‡ Í�ÂÓÓ ԘÈÊ‰Ï ‰‡�‰ ˘È ÈÓ� È�‰ ÍÈÏÚ ÍÈÏÚ Ô˙¯ÈӢ ÈΠԢΠԢ„ ‰„ÏÂ˙ ‰ÁÏÈ˘ ¯Ú·Â Ï"Ó˜ àì éàãìëåì àðéîà äéäé úîäå äåä øåá éëéøöå áéúë 34 ‰Ï· ÔÈ· ‰ÓˆÚÓ ‰Îω ‡Ï ̇ ìéè÷ã ‚ ‡Ï‡ ÍÈÏÚ Ô˙¯ÈӢ ‡ˆÂÈÎ ‰Îω ÈΠԢΠԢ„Ï‚¯„ ‰„ÏÂ˙ ‰ÁÏÈ˘.‰ÓˆÚÓ ÔÈ· ¯Ú·Â Ï"Ó˜ÔÈ·Â ‡Ï áéúë ‰„ÏÂ˙ ‰„ÏÂ˙‡ ‡ÙÙ ·¯ ¯Ó‡˜ ìéè÷ãéàåìëúéîäì àðéîàéãëäåä øåáåìéôàå áéúë Ï‚¯„ åá ïéà ÌÈ˘„˜ ˙ËÈÁ˘ ˙ÏÁ˙· · ‡ˆÂÈÎ .‰ÓˆÚÓ ‰Îω ÔÈ·Â 35 „ (á ‡È‰ Ï‚¯„ ‰„ÏÂ˙ Ï‚¯„ ‰„ÏÂ˙‡ ‡ÙÙ ·¯ ¯Ó‡˜ áéúë éàå úéîäì éãë åá ïéà åìéôàå È‡Ó ‰ÎÂÏȉ ͯ„ ‰Ù‚· ‰˜Èʉ çéù àìå øåá à÷åã àðéîà äåä øåá ˯ى ‰Ó [:„ ÌÈÁ·Ê] ÌÈ˘„˜ ˙ËÈÁ˘ ˙ÏÁ˙· · „ (á ‡È‰ È‡Ó 36 ÔÂÙˆ ÔÂÚˉ ¯·„ ˘¯ÂÙÓ ‰ÎÂÏȉ ͯ„ ‰Ù‚· ‰˜Èʉ çéù àìå øåá à÷åã àðéîà äåä øåá ˯ى ‰Ó [:„ ÌÈÁ·Ê] éëäìå àåä áåúëä úøéæâã äøòîå ‰ÈÏÚ˘ ÛÈÏ˘· ‰ÎÂÏȉ ͯ„ ‰¯Ú˘· ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙‡ËÁ· Â�˘È ÔÂÙˆ ÔÂÚˉ ¯·„ ˘¯ÂÙÓ àåä áåúëä úøéæâãêéøèöéà äøòîå 37 È‡Ó 'èéëäìå àì êéøô éëäå åäééåøú ‰ÈÏÚ˘‰¯‡Âˆ·˘ ÛÈÏ˘· ‚ÂÊ·‰ÎÂÏȉ ‰¯Ú˘·(â ‰ÈÙ·˘Í¯„‡È·Ó¯ٷ Ôȇ ‰Ï·˜Â ˙‡ËÁ· ‰ËÈÁ˘ .['ÂÎ] ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ Â�˘È 'è àì êéøô'éãäá éëäåáéúë åäééåøú ÷éñîå 'é àìåêéøèöéà áéúë 38 ÍÈÏÚ ‡Îȇ .‡Ï ‰˜È¯ÊÂ È‡Ó ‰¯‡Âˆ·˘ ‚ÂÊ· ‰ÈÙ·˘ ‡È·Ó¯ٷ Ôȇ ‰Ï·˜Â ‰ËÈÁ˘‰Îω .['ÂÎ] óåñ Â˙¯ÈӢ Í�ÂÓÓ ÈÂˆÓ Â˜Èʉ„ Ï‚¯ ‡�˘(â ¯ÓÈÓÏ ‡Îȇ‰˜È¯Ê ÈΉ ¯ÓÈÓÏ óåñ ÷éñîå 'éãäá áéúë áà'é àìå áéúë ‡Îȇ .‡Ï ‰Îω ïé÷æðì áà äæå äúéîì äæ óåñ 39 ÍÈÏÚ Ô˙¯ÈӢ Â˙¯ÈӢ Í�ÂÓÓ Í�ÂÓÓ ÈÂˆÓ ÈˆÓ˜Èʉ„ Ô˜Èʉ Ï‚¯ ÈÓ� ‡�˘ È�‰ [‡·ÈÂ] ‡Â‰ Ϙ˘ ÈΉ ¯ÓÈÓÏ ‡Îȇ ÈΉ ¯ÓÈÓÏ ïé÷æðì áéúë áà äæå óåñ 40 ÍÈÏÚ àéãäá àì 'éäúéîì øåáã áà ïåéë äæùåøéô È„ÎÓ .̉È�˘ ‰ ‡Ï‡ ÍÈÏÚ Ô˙¯ÈӢ Í�ÂÓÓ ÈÂˆÓ Ô˜Èʉ ÈÓ� È�‰ [‡·ÈÂ]‡"҇‰(â Ϙ˘ ÈΉ ‡ÙÙ ·¯ ¯Ó‡˜ ÈΠς¯Î Ï‚¯„ ‰„ÏÂ˙ 'é øåáã'é÷ôî ïåéë ùåøéô 'ÈÒ¯‚ Ϙ˘ åìàéãäá äéäé áéúë úîäåîàì àøáñî àìà 41 (â .̉È�˘ È„ÎÓ ·Â˙ ‡"Ò .‡Â‰ ‰ ‡Ï‡ ‡ÙÙ ·¯Â‰È� ¯Ó‡˜ Ï‚¯Î Ï‚¯„¯Â·„ ‰„ÏÂ˙ ÔÈίÚ] ÏΉ Ϙ˘ 'Ù· ïðáøì ‡ÓÈÏȇ ȇÓÈί·„ ‰„ÏÂ˙ ‰„ÏÂ˙‡ 'ÈÒ¯‚ ÔÈÎȯÚÓ ·Â˙ .‡Â‰ åì äéäé úîäåî àøáñî 'é÷ôî àìà åäì íé÷å úéîäì éãë ïðéòá㠇ȷ‰Ï ÔÈίÚ] ˙¢Ù� ÔÈÎȯÚÓ‡"„ ÏΉ [:„ 'Ù· ïðáøì åäì íé÷å úéîäì éãë ïðéòáã 42 È·È˙Î ¯Â·„ ‰„ÏÂ˙‡ ‡ÏÂ È‡Ó È·È˙ί·„ 'Ë ‰„ÏÂ˙ ‡Ï 'Ë ‰„ÏÂ˙ 'È ·‡ àøáñ éåä éîð 'è øåá 'é øåá åðééäã ‡ÓÈÏȇ'È Â‰È� ‡‰Â ÔÈÁ˘˙¢Ù� ‰ÎÂÓ‡"„ÏÂÂ�Ó ‡È·‰Ï [:„ 43 ‡�ÓÁ¯ 5 ‡È˘˜ È·È˙Î 'È ‡Ï ȷÈ˙Î 'Ë ‡Ï 'Ë ‰„ÏÂ˙‡Ï'È ‡‰ ·‡ àøáñ éåä éîð 'è øåá 'é øåá åðééäã ‡Ï Í�‰ .Í�‰Ï ‰È˙˜ÈÙ‡ éãë åá ùéã ïåéë ïé÷æðì áà éåäã ¯Ó‡ ÂÏ ‰È‰È ˙Ӊ ‡‰Â ÔÈÁ˘ ‰ÎÂÓ ÏÂÂ�Ó 5 ‡È˘˜ ‡Ï ‡‰ ‡ÓÚË ‡¯˜‰È˙˜ÈÙ‡ ÈÎȯˆ 44 ÔȘÈÊ� ‡Ï Í�‰È‡Ó.Í�‰Ï éãë åá ùéã ïåéë ïé÷æðì áà éåäã ‡�ÓÁ¯ ¯Ó‡ ÂÏ ‰È‰È ˙Ӊ íãà ïðéèòîî àì íå÷î ìëîå ÷éæäì 'Ë ‰˙ÈÓ Ô„·Ú 'È Ô�·¯Ï Â‰Ï ÌȘ ÔÏÂÎ ‡ÓÚˇ·ÈÂ È‡Ó ‡Â‰ ‡¯˜ Ϙ˘ ÈÎȯˆ íãàøåùïðéèòîî àì íå÷î ìëîåïé÷æðî ÷éæäì 45 ‰˙ÈÓÏ äîù ìôðåã àø÷ã ÔȘÈÊ� 'Ë 'È Ô�·¯Ï Â‰Ï È„·Ú ÌȘ ‰ÎÂÓ ÈÎ àì ÛÂÒ È„·Ú ‡Ï ‰˙ÈÓ ·‡ ‰˙ÈÓ ‰Ê   ÛÂÒÔ„·Ú ÔÏÂÎ ÏÂÂ�ÓÏ Â‡·È Íȯˈ‡ ‡Â‰ Ϙ˘ ˘È˘ ÏÎ ÏÂÂ�ÓÏ Ô˘„ ‰„ÏÂ˙ .ÔÈÁ˘ÈÎ ùéøã àì øåù äîù ìôðåã éîìùåøéáå 'é øåááàø÷ã àìà ïé÷æðî éøééà 46 ‡˘Ó ‰ÎÂÓ Íȯˈ‡ Ê ‡Ï‡ ÛÂÒ ÛÂÒ È„·Ú ‡Ï ‰˙ÈÓ È„·Ú ‰˙ÈÓÏ ·‡ ‰Ê ÔȘÊ�Ï ·‡ Â�ÈÎÒ Â�·‡‡ Ô‚Π‰˜Èʉ· ‰‡�‰ ‰Ó‰·Ï ˘È˘ ÏÎ Ô˘„ ‰„ÏÂ˙ .ÔÈÁ˘ ùéà ùéøãçúôé éîìùåøéáå 'é øåáá äéì àìà äåäã éøééà 47 ‡˘Ó Â�ÈÎÒ Â�·‡‡ Ê ‡Ï‡ ÔȘÊ�Ï ·‡ ‰Ê éë áúëéîì ‰Ê ‰˙‡�‰Ï Ï˙Âη Ô‚Π‰˜Èʉ· ‰‡�‰‰ÎÎÁ˙� ‰Ó‰·Ï ÈÓ„ ÈÎȉ ˜Èʉ ÌÈ·¯‰ ˙¢¯· ÔÁÈ�‰˘ ùéà áéúë çúôéäîì éë áúëéîì øåá ùéà äéì äøëéäåäã éë 48 ȇ .‰˙‡�‰Ï ˙¯ÈÙ ‰ÎÎÁ˙� ‰Ù�ÈË øåá ‰˙‡�‰Ï Ï˙Âη ȇ ÈÓ„ ÈÎȉ ˜Èʉ ÌÈ·¯‰ ˙¢¯· ÔÁÈ�‰˘ ‰Èίˆ ‰˙˘Ú˘ ÈÏÂÏȇ 'ÈÙ øåá øåá ãçå áéúëäúéîì äîì øåá ãç ùéà àìà äøëéøåáéë ¯Â· Â�Èȉ χÂÓ˘Ï ÔÈ·Â ·¯Ï ÔÈ· ‰�ȯ˜Ù‡„ .‰˙‡�‰Ï ˙¯ÈÙ ‰Ù�ÈË ÍÎÈÙÏ ˙¯ÚˈÓÈÏÂÏȇ ‰˙ȉ Â�Èȉ χÂÓ˘Ï ÔÈ·Â ·¯Ï ÔÈ· ‰�ȯ˜Ù‡„ ‰Èίˆ ‰˙˘Ú˘ 'ÈÙ íãà øåá ïðéèòîî ãçå äúéîì øåá ãçìëîåàìàïé÷æðì øåá 49 ¯Â·È‡Â àì íå÷î 'éñ ïðéù÷îãìáààäã àëôéàî"ðä àîéðåàøîåçì ú"àå àøåñéàá íù íù âîñ ò"ù íù 'ééîøåè„ „Î àðåîîá 'éñ :à íù óéòñ ò"ùèôùøåè àðåîîá ìáà àøåñéàá î"ðä àøîåçì äøåúá àéä äãîã ú"ø øîåàå àì 'ìä à"ô:à íù ‰ ‰Î óéòñ'ééîèôù äøåúá àéä äãîã ú"ø øîåàå àì 'éñå 'ìä íù à"ôò"ù íù øåè 'ééî ‰é ‰Î :àðåîîá ù"ìå àøåñéàá àðù àì :àðåîîá â"òà .íá ù"ìå çìùààøåñéàá úåîäáàðù àì 'éñå :çé íù óéòñ ò"ù èôù øåè é äëìä íù :çé á"éô óéòñ'ééî èôù ÂÎ úùøô â"òàéøôñá] .íá àîìòá çìùà ïðéøîàã úåîäá çñ ïéùò âîñ é äëìä íù á"éô 'ééî  ÂÎ úùøô éøôñá] àîìòá ïðéøîàã ùçðë ñøà ïäì ùéù úåîäá [åðéæàä óéòñ éú 'éñ î"ç ò"ùåè çñ ïéùò âîñ é ùçðë äëéùð ñøà ïäì úåîäáúåëùåðå [åðéæàä éåäã ùéù úåúéîîå óéòñ éú 'éñ:é î"ç ò"ùåè àéäù á 'ìä íù â"éô :é 'ééî Ê ÊÎ éîð àéäù äëéùð éåäã úåúéîîå úåëùåðå éøééà íå÷î ìëî ïø÷ã äãìåú íù ò"ùåè íù âîñ á 'ìä íù â"éô 'ééîâÊ ÊÎ éîð éøééàåìëàå íå÷îåñøãù ìëî úïø÷ã äãìåú ïúàðäì åòø úåéçá óéòñíùàéúâîñ 'éñ â íù :à ò"ùåè ïúàðäìïùååìëàå úåòø úåéçá :à óéòñ àéú 'éñ äéçã úåîäáåñøãù ïùå ïðéîâøúîãë

4

³ ³

³ ³

'ÈÁ„ È�ÙÓ ·ÈÈÁ ÍÎÈÙÏ.˙�‰�˘ ˙¯ÚËˆÓ ‰˙ȉ ‰„ÏÂ˙ 'ȯӇ È�ÙÓ ‡‰· ·ÈÈÁ ÈÓ� 'ÈÁ„ .˙�‰�˘ ¯Ó‡˜ ÈÎ .ԢΠ(‫ה‬ ‰„ÏÂ˙ 'ȯӇ ‡‰·Ô˘„ ÈÓ� :Ï‚¯„ ‡ÙÙ Ô˘„ ·¯ ¯Ó‡˜ ‰„ÏÂ˙‡ ÈÎ .ԢΠ(‫ה‬ (:ð óã) ¯·„ Ï‚¯„ ‡ÙÙ ‰„ÏÂ˙ :Ï‚¯„ÏΉ„ÏÂ˙‡ ·¯ (:ð óã) ‰˙�ÂÂÎ Ôȇ ς¯„ ÈÂˆÓ Â˜Èʉ˘ ¯·„ ÏÎ ‰„ÏÂ˙ ‰Ù‚· Ô‚Π˜Èʉ˘ ˜ÈÊ‰Ï ‰˙�ÂÂΉ˜Èʉ Ôȇ ÈÂˆÓ åøåùî ‰¯Ú˘· ‡ ‰ÎÂÏȉ ͯ„ ‰Ù‚· ‰˜Èʉ Ô‚Π˜ÈÊ‰Ï åøåùî ÈÓ� 'ÈÁ„ .‰ÎÂÏȉ ͯ„ ‰¯Ú˘· ‡ ‰ÎÂÏȉ ͯ„ [Ù"¯] ¯Ó‡˜ ÈÎ ¯Ó‡Â ‡‰Ï éà ÈÓ� 'ÈÁ„ .‰ÎÂÏȉ ͯ„ ÔÓ[Ù"¯] Ô�ÈÙÏÈ„ ‰„ÏÂ˙‡ ¯Ó‡˜¯Â·„ ÈÎ ¯Ó‡Â ‡‰Ï éà ¯Â˘ ‰Ó˘ ÏÙ� ÌÈÁÙË 'È ˜ÂÓÚ ‡Â‰ ̇ ¯Â· 'ÈÙ .‰˙ÈÓ „Â·Ú ‡Ï 'Ë ‰˙ÈÓ „Â·Ú ÌÈÁÙË 'È„ Ô�·¯Ï Â‰Ï ÌȘ ÂÏ ‰È‰È ˙Ӊ ÔÓ Ô�ÈÙÏÈ„ ¯Â·„ ‰„ÏÂ˙‡ È‡Ó ÔȘÈÊ�Ï'È·‡ ‰Ê‡‰ ‰˙ÈÓÏ ˙·‡ ‰Èȯ˙ ‡Ï ÌÈÁÙË ÔȘÈÊ�· 'È„ ·ÈÈÁ ÌÈÁÙË ˙ÂÁÙ ·ÈÈÁ ˙Ӊ ˙Ó ¯Â˘¯Â·„ ‰Ó˘‰„ÏÂ˙ ÏÙ� ÌÈÁÙË ˜ÂÓÚ Ì‡ ·‡ ¯Â·‰Ê'ÈÙ‰�È� .‰˙ÈÓ „Â·Ú ‡Ï 'Ë .‰˙ÈÓ· ‰˙ÈÓ „Â·Ú Ô�·¯Ï ‰Ï'ÈÓ ÌȘ ÂÏ ‰È‰È È‡Ó ¯Â·„ ‰„ÏÂ˙ ÔȘÈÊ�Ï ·‡ ‰Ê ‰˙ÈÓÏ ·‡ ‰Ê ‰�È� ˙·‡ ‰Èȯ˙ .‰˙ÈÓ· ‡Ï ÔȘÈÊ�· ·ÈÈÁ ÌÈÁÙË 'ÈÓ ˙ÂÁÙ ·ÈÈÁ ˙ÓÂ

íãà ïðéèòîî àì íå÷î àéãäá àø÷á áéúëã éàîàìëîåàìàïé÷æðì èòîî àì ȇ ìôðåã àø÷ã 'é÷æðî àéãäáåðééä àø÷á áéúëã ïéá éàîà àì ìôðåã 'é÷æðî àìå øùòàø÷ã øåá åðééäã .øåá ìàåîùì áøìàìà : àøåúéà ïéáèòîî àìåúéà øùòáøøåá .øåá åðééä ìàåîùì áøìøåá åèáçì àìå åìáäì äøåú ïéá åúáééçù ïî÷ì äéì àä åðééäã ú"àå ïéá : àøåúéà åèáçìäéãéã àìå åìáäì øåá íìåò ò÷ø÷ã ïî÷ì äéìíåùî úéà áø àä ú"àå :àåä àèáçäøåú àëä åúáééçù ìáà åú÷éæä íúäã ì"éå :àåä äéãéã àèáç àëä ìáà åú÷éæä íìåò ò÷ø÷ã íåùî íúäã ì"éå :áééç äøé÷ôäù äì÷ú ìë óà åì àá äçéúôå äééøë é÷ñò :áééç äøé÷ôäù äì÷ú ìë óà åì àá äçéúôå äééøë é÷ñò

àðø÷ ãç àéìëîã ïùà éãéàå éãéà àëéäì áåúëéìàä àéìëî àìã àäå àëéäìàëéä ãç ù"ëå áåúëéìáééçéìã àéìëîàéìëéî àìã àìã àäå àéìëã àéìëãéàäàëéäà"äù"ëåàø÷ áééçéìã àìã éúà éàäîàéìëéî éà õéøú éàä à"ä àø÷ àéìëîã éàäî éààëéäì õéøú àìéúààéìëî àì ìáà àì àéìëî àì ìáà éãéàå éãéà éàãå øîéîìàéìëîã àëéà àëéäì êëìä éãéàå éãéà éàãåáúëã øîéîìåàìàëéà éçìùî àðîçø éà êëìä ïùà éçìùî‫שנא‬àðîçø ïùà :øåùäéà ìâø .'‫כו‬ ‫רגל לא‬áúëã ‫ מה‬åàì ìâø ‫רגל לא‬ ‫שן‬.'‫שנאמהכו‬:øòáå äéá ‫מה‬ áéúë:øåùä àì àäã ‫מה שן‬ äéá áéúë àì àäã äéá áéúë:øòáå àì àäã .'‫שנא כו‬ ‫לא‬ äéá áéúë :çìéùå‫לא‬ ‫משום‬ ‫או רגל‬àì‫הא‬àäã ‫הא או‬.'‫שנא אוכו‬ :çìéùå .‫דהזיקה אומצוי‬ ‫משוםשן‬ ‫רגל או‬ :àì ‫או‬ïù‫הא‬ìáà‫הא או‬ ‫או שן‬.‫להיזיקה‬ :àì ïù ‫הנאה‬ ìáà .‫מצוי‬ ìáà ‫דהזיקה דיש‬ ‫משום‬ ìáà .‫להיזיקה‬ :àì ‫משום‬ ìâø ïéìå÷ù ìâøå ïù ‫הנאה‬ .‫דיש מכדי‬ ïéìå÷ù éøäù ìâøå äæî ïù øåîç .‫מכדי‬äæ :àì íäéðùá ïéàù ìâø ïä íäéðùá ‫ויבאו‬ éøäù äæî øåîçãöäæïäá ïéàù ùéïä :øåîç .‫שניהם‬ :øåîç ‫דהי‬ ãö :çìùåî ïäá ùé .‫שניהם‬.‫מפקת‬ ‫מינייהוויבאו‬ àìã àìã .‫מפקת‬ :çìùåî :ïéåù ‫מינייהו‬ ïäéðù àä‫דהי‬äéðéî éúéì .‫איצטריך‬ ïäéðùéàã àä øòáå äéðéî äéì éúéì .‫איצטריך‬ äåä çìùåî:ïéåùú÷ôî äåä éçìùã çìùåî àëéä ú÷ôîéìéî éàãéðäøòáå äéì åäéà àðéîà åäéà åøéáç éçìùã äãùá àëéä éìéî àðéîà ìáà úåòøìéðä äðååëá ìáà øòáå åøéáç.‫קמ"ל‬ äãùá:àìúåòøì àìéîî äðååëá àìæà ïåéëå :àìïùàìéîî àìæà ïåéëå øòáåî øòáå .‫קמ"ל‬ àéúà àìéîîã ïì à÷ôðã àéúà øòáåî ïì à÷ôðã :äéðéî ïùäôìéå ìâø ‫בכותל‬ ‫נתחככה‬àìéîîã ìâø ‫ בכותל‬äôðéè ‫נתחככה‬åà :äéðéî úåøéô åúìéôäåäôìéå .‫להנאתה‬ úåøéô ïäéìò äôðéè äìâìâúðù åà åúìéôäå .‫להנאתה‬ êøãë $ äúàðäì êøãëàéîåã ïäéìòåðééäã äìâìâúðù $ äúàðäì ïùã íéøåîçå íéñåñ ïùã‫שנא‬ àéîåã íéøåîçå :ä÷éæäì äàðäíéñåñ ùéù .‫שן‬ ‫ומאי‬åðééäã äàðäêðäî ùéù .‫שנא שן‬ ‫ ומאי‬:ä÷éæäì àôô áøã äéúìéî úî÷åî à÷ã àôô ÷æéä áøã äéúìéî úî÷åî êðäî êøã ìë :ìâøå ïùãà÷ã äãìåúá êøã äãìåú ÷æéä ìëéåä :ìâøå ìâøã äðååëáïùã àìùäãìåúá êåìéä ìâøã äãìåú äðååëá êåìéä :÷éæäì åúðååëéåäïéàå éåöîàìùå÷éæäã :÷éæäì åúðååë ïéàå éåöî.‫ובשערה‬ å÷éæäã äøòùá íéìë å÷áãðù äøòùá‫ שנא‬íéìë :ïúøáùå .‫ובשערה‬ ïúøøâå .‫רגל‬ ‫ מאי‬å÷áãðù ïúøøâå .‫שנא רגל‬ ‫מאי‬éåöî:ïúøáùå .‫עשרה‬ ‫ אב‬:'åë ÷æéäã áééçéîã .‫עשרה‬áà‫אב‬åðééä :'åëíéçôè éåöî ÷æéäã áééçéîã êëáã 'é ÷åîò øåá êëáã .‫לנזקין‬ áà åðééä‫ אב‬íéçôè 'é ÷åîòåëøã øåá íàã ‫ וזה‬:úéîäì :úéîäì íàã .‫לנזקין‬ ‫וזה אב‬øåáá øåèô úîå äòùú øåù åëøã ìôð øåèôáàåúîå øåááøåáä øåù ìòá ìôð àåä áééçäòùú ÷æåä íàå àåä áàåà÷ôð áééç ÷æåä øåáä àäã ìòá áéúëãî àø÷ã íàå à÷åéãî áéúëãîøåáà÷ôð àø÷ãåì à÷åéãî àäã äøùò òîùîã äéäé úîäå äøùòúúéîá øåá òîùîã äéäé úîäå øåùä áééç àåäåì ìéè÷î øáã øåùäáééçúúéîá áééç àåä àä àì äúéîá éëäîìéè÷î øéöá øáã àä àä áééç àì àðùéì äúéîá.áééçúî éëäî øéöá àä óåñ àðéøçà ïé÷æéðá óåñ àðéøçà ïé÷æðì áà äæåàðùéì äúéîì.áééçúî áà äæïé÷æéðá óåñ ïé÷æðìàø÷î áà äæåïì äúéîì óåñ øåá ÷éôðã áàéëéääæ éëã ïì ÷éôðã éëã 'èøåá øåáàø÷î ïì à÷ôð äúéîìéëéääøùò øåá äîù ïì à÷ôð äøùò áéúëã ïé÷æðì åà'è øåù ìôðå (‫ד‬äúéîì áéúëã øåîç ïé÷æðì åà øåù ìôðåïéá(‫ ד‬òîùî ìòá ÷æåä äîù ïéáå úî ìòá ÷æåä ïéá òîùî øåîç øåùä úî ïéáå íà úî åäéîå íìùé øåáä øåùäøåèô úî äòùú íà åäéîå øåáä àìã øåáá íìùé ïðáø øåîà àìã øåèô øåááøåáä ïðáøúîçî øåîà úéîäì éãë åáäòùú ïéàã úî éãë åáøåáã ïéàãáééç úî øåáä øáúéîäì äòùú ÷æåä úîçî ìáà øá äòùú áééç :àåä ÷æåä ïé÷æð ìáà ‫שהניחן‬ ‫ סכינו‬øåáã ‫אבנו או‬ ïé÷æð .‫הרבים‬:àåä‫ברשות‬ :íäì å÷éæäå íãà éðá ‫שהניחן‬ ïäá ‫סכינו‬ åì÷úðå‫אבנו או‬ ‫ברשות‬ :íäì‫ לרב‬å÷éæäå íãà úåùøá éðá ïäáïðúðååì÷úðå ‫בין‬ ‫ בין‬:íéáøä ïøé÷ôäù.‫הרבים‬ .‫דאפקרינהו‬ ‫ בין‬:íéáøä ïøé÷ôäù :‫בין‬ (:çë ‫לרב‬ óã ïî÷ì) ãëä úàúåùøá çéðîäïðúðå÷øôá éâéìôã .‫דאפקרינהו‬ .‫לשמואל‬ óã ïî÷ì) úà ìëçéðîä éâéìôã.‫ בור‬.‫לשמואל‬ ïì:(:çëà÷ôð øé÷ôäùãëääì÷ú åøîà ÷øôá åäééåøúã ‫היינו‬ ïì à÷ôð äì÷úàáåéç ìë øåáã åøîà éëéä åäééåøúã .‫ בור‬øåáî ‫היינו‬ ø÷ôä éåäã øé÷ôäù àéä ø"äøá éë áééçã ø÷ôä(.ð :èî éåäã óã)àéääøôä ø"äøáúà àáåéç éë áééçã øåáî çâðù øåáã øåù éëéä 'ôá ïî÷ì ïðéøîàãë ìòù ìòù (.ð :èî óã) äøôä úà çâðù øåù 'ôá ïî÷ì ïðéøîàãë

úà íìù ÷æð åöçåã íìùî àø÷äå øçà äãùáã àøúééà ë"à ø"äøá úà åöçåã àø÷äå åôñë íìù à"ò åë ïî÷ì àøúééà ë"à 'éùøãã ø"äøá ïåöçé åôñë :÷åìç ÷æð 'éùøãã éöç ïéàã à"ò åë ïî÷ì ïåöçé 'ÂΠȄȇ ÷æð Ȅȇ ‰"„ :÷åìç éöç È"˘¯ ïéàã ȇ 'ñåú ïëå .‡È˘˜ 'ÂΠäù÷ä Ȅȇ Ȅȇ ‰"„ È"˘¯ àçéð åèåùôá àä ì"÷å 'ñåú äù÷ä ïëå .‡È˘˜ ȇ éöî äéãåçìàäçìùåã àçéð àìåèåùôá ì"÷å ïéòãåé åðééä äéãåçì àìã áúëéîì éöî àì çìùåã ìâøî éà ïéòãåé éàåðééäïùîàìãéøééà áúëéîì éøééîã ä"ùîéà ìâøî ééåøåàì éà ïùîáéúëéøééà ïðéøîàã àäá áéúë ïëå ä"ùî .ïùî éøééîã ééåøåàì àìïðéøîàã ìâøà éãéàå àäá éãéà ïëå ã"ñ .ïùî àìã ãåçì øòáå áåúëì àì ìâøà éãéàå éãéà éöî ã"ñ éøééî éàîá ïéòãåé åðééä àìã ãåçì øòáå áåúëì éöî ééåøåàì çìùå ïéòãåé áéúë åðééä äæì éøééî éàîá :ò"öå ìâøî áéúëéøééîã ééåøåàì çìùå äæì 'ÂÎ Ì˘ :ò"öå‰ÎÎÁ˙� ìâøî‰"„ éøééîã .Ô‰ÈÏÚ ‰Ï‚Ï‚˙�˘ ïééò 'ÂÎ ‰ÎÎÁ˙� ‰"„ Ì˘ ä"ã çé ïî÷ì .Ô‰ÈÏÚá"ò‰Ï‚Ï‚˙�˘ ïééò é"ùøá ‡Ï„ ä"ã ‡‰ é"ùøá‰"„˙ á"ò :÷éçãã çé ïî÷ì ‡¯˜„ 'ÂΠ‰"„˙ ‡�¯˜ ‡ÈÏÎÓ ‡Ï„ ‡‰ :÷éçãã ‡ÈÏÎÓ„ ȯÈȇ ‡¯˜„ 'ÂΉÏÈ·· ‡�¯˜ ‡ÈÏÎÓ :á"ò âë ïî÷ì 'éò .‡�¯˜ ‡ÈÏÎÓ„ ‰ÏÈ·· ȯÈȇ :á"ò âë ïî÷ì 'éò .‡�¯˜

³ ³

È"˘¯ ÛÒÂÓ ïñø .‡È·Ó¯ٷ È"˘¯ ÛÒÂÓ

‫)לקמן‬

àèéì÷ùà .(:‫יז‬ ‫ )לקמן‬ïñø.‚ÂÊ·Â .‡È·Ó¯ٷ ÔÈ· ·¯Ï .‚ÂÊ·Â ÔÈ· .(‫)שם‬ àèéì÷ùà .(:‫יז‬ .¯Â· Â�Èȉ χÂÓ˘Ï ÔÈ· ·¯Ï ÔÈ· .(‫)שם‬ ïúééùò úìéçú éîð àäã .¯Â· Â�Èȉ χÂÓ˘Ï é÷åñàì ïúééùò äéì úìéçúäåäãéîð ,÷æðì àäã çåøá ìåôéìäéìåôåñã äéúòãà é÷åñàì äåäã ,÷æðì ‫)לקמן‬ äéåöîäéúòãà çåøá.(.‫ו‬ìåôéì åôåñã .(.‫ )לקמן ו‬äéåöî

³ ³ χ��Á Â�È·¯ χ��Á Â�È·¯

¯Ó ¯Ó‡ .Ï‚¯Â Ô˘„ ‡Â‰ ÂÊ ÁÏ˘Â ¯Ó ÔίӇς¯‰.Ï‚¯Â Ô˘„ ¯Â˘‰ Ï‚¯ Ï‚¯‰ ÈÁÏ˘ÓÂÊ ¯Ó‡ ‡Â‰ ÔΠÁÏ˘Â ‡¯˜ ȇ‰ ÈÏÂÏ .¯ÂÓÁ‰Â ¯Â˘‰ Ï‚¯ ÈÁÏ˘Ó ¯Ó‡ ¯ÂÓÁ‰Â ¯Â˘‰ Ï‚¯ .¯ÂÓÁ‰Â ÈÁÏ˘Ó ‡¯˜ ȇ‰ ÈÏÂÏ ‰¯ÈÚ· ȇ‰ ¯ÂÓÁ‰Â˙‡ ¯Â˘‰ÁÏ˘Â Ï‚¯ ÈÁÏ˘Ó Ô¯˜ ȇ ‰Ï˙‡˙Ó˜ÂÓ ‰¯ÈÚ· ÁÏ˘Âȇӷ ȇ‰ Ô˘ .Á‚È˙Ó˜ÂÓ ÈÎ ·È˙Î Ô¯˜ ȇ ȇ ‰Ï ȇӷ ¯Á‡ ‰„˘· ¯Ú·Â ·È˙Î Ô˘ ȇ .Á‚È ÈÎ ·È˙Î ·È˙΄ΠԢ· ¯Ú·Â ‡�ÓȘ‡ ¯Á‡ ‰„˘· ·È˙Î Ô˘‰ 'ÈÙ ÏÏ‚‰ ¯˘‡Î ·È˙΄ΠԢ·¯Ú·È ‡�ÓȘ‡ (à ‰Ó .ÏÏ‚ „ ‡È‰˘ Ô˘‰Ô·‡Ï 'ÈÙ ÏÏ‚‰ ¯Ú·È ¯˘‡Î ȇ¯˜ Â‰Ó .ÏÏ‚ ȯ˙ Ô·‡ÏÈ�‰(à‡ÓÈ˙„ ‰Ó„ ‡È‰˘ Ô˘‡ ÁÏ˘Â È‡¯˜Â‰Èȯ˙ ȯ˙ È�‰¯Ú·Â ‡ÓÈ˙„ Â‰Ó È¯Ó‚Ï È¯ÈÙ Ï·„ ‡‰Â Ô˘‡ ‰Èȯ˙ ¯Ú·Â ÁÏ˘Â (áÈ¯Ó‚Ï ‡‰Â ‡�¯˜ ‡ÈÏÎÈÓ ‡˜Â ȯÈÙ Ï·„ ‡‰Â ·ÈÈÁ„ ‰�È„ÒÙ‡„ (á ‡‰ÂȯÈÙÏ ‡�¯˜ ‡ÈÏÎÈÓ ‡˜Â ‡˙˘‰Â ‡Ï ·ÈÈÁ„ .‡�¯˜ ȯÈÙχÈÏÎÈÓ Â‰�È„ÒÙ‡„ Ï‚¯‰ ÂÊ .‡�¯˜ ÁÏ˘Â ‡ÈÏÎÈÓ ‡�ÓȘ‡„ ‡˙˘‰Â ‡Ï ‡�¯˜ ȇ Ô˘ Ï‚¯‰ ‡ÈÏÎÈÓ ÂÊ ÁÏ˘Â‡Ï‡�ÓȘ‡„ ‡ÈÓ„ ˜È¯Ù .·ÈÈÁ„ ÔÏ�Ó ‡�¯˜ ‡ÈÏÎÈÓ ‡Ï ȇ Ô˘ ¯Ú·Â ¯Ó‡.·ÈÈÁ„ .'ÂÎ Ï‚¯„ ‡ÈÓ„¯Ó˜È¯Ù ÔÏ�Ó .Ï‚¯„ Ô˘‰Ï‚¯„ ‰Ê ¯Ú·Â ‡�ÈÈ�ÚÎ ¯Ó ¯Ó‡'ÂÎ.'ÂÎ ‡�ÓÁ¯ ·Â˙ÎÈÏÂ'ÂÎ'È˘˜‡Â .Ï‚¯„ ‡�ÈÈ�ÚÎ Ô˘‰ ‰Ê È˙¯˙ ÁÏ˘Â ‡�ÓÁ¯ ÚÓ˘Ó„ ·Â˙ÎÈÏ 'È˘˜‡Â ÈÁÏ˘Ó Ï‚¯ ÚÓ˘Ó È˙¯˙ ·È˙΄ ÚÓ˘Ó„ ÁÏ˘Â ÚÓ˘Ó Ô˘Â .¯Â˘‰ Ï‚¯ ÈÁÏ˘Ó ·È˙΄ Ï‚¯ ÚÓ˘Ó ÁÏ˘‡ ˙ÂÓ‰· Ԣ ·È˙΄ ÚÓ˘Ó Ô˘Â .¯Â˘‰ Ï‚¯ ˜È¯Ù ÈڷԢ‡Ï·È˙΄ Ì· ÁÏ˘‡.¯Ú·Â ˙ÂÓ‰· ¯Ú·Â ˜È¯Ù·È˙Î .¯Ú·Â‰Â‰ ÈÚ· ‡Ï ‡Ï ȇ Ì· ‰ÈÈ�ÈÓ „Á ‡�ÈÓ‡ ¯Ú·Â ·È˙Î ‰Â‰ ‡Ï‰Â‰È‡ ÈÂˆÓ Ï‚¯ ‰Â‰ ȇ ‰ÈÈ�ÈÓ‰˜Èʉ„ „Á ‡�ÈÓ‡ ˙Ú Ïη ‰˜Èʉ„ ‰˙ÎÈω ‰ÈÂˆÓ˘ ÈÂˆÓ Ï‚¯ ȇ Ô˘ ȇ ‰˙ÎÈω· ‰˙„Òى ˙Ú Ïη ‰˙ÎÈω ‰ÈÂˆÓ˘ Ï·‡ ‰‡�‰ ˘È„ Ô˘ ȇ‰˜ÈÊ‰Ï ‰˙ÎÈω· ‰˙„Òى ȄÎÓ Â‰Èȯ˙ Ï·‡ 'ȯӇ ‰˜ÈʉÏ.‡Ï‰‡�‰ ˘È„ .̉È�˘ Â‡Â·È .‡Ï ‡Â‰ ‰Èȯ˙ Ϙ˘ È„ÎÓ 'ȯӇ ς¯‰Â ÔÈ„ ‡Â‰ È„ÎÓϘ˘ 'ÈÙ .̉È�˘Ô˘‰ Â‡Â·È ‰˜ÈÊ‰Ï ‰‡�‰ÔÈ„ ˘È È„ÎÓ ‰Ê ‰Â˘ Ï‚¯‰Â Ô˘‰ 'ÈÙ „Á‡ Ôȇ .ÈÂˆÓ ‰˜Èʉ ÂÊ ‰˜ÈÊ‰Ï ‰‡�‰ ˘È ‰Ê ‰Â˘ ÂÊ„Á‡ ȇ·Ôȇ ¯ȷÁ ÏÚ ÚȯÎÓ .ÈÂˆÓ ‰˜Èʉ ÂÊ ˙Á‡ ˙·¯Ï ÏÂÎÈ ÏÚ ‰˙‡ÚȯÎÓ Í¯„ ÂÊ È‡· ¯ȷÁ ‡�ÈÓ‡ ‰Â‰ ‰Èȯ˙Ï ‰·¯Ó„ ‚"Ú‡„ ‡�ÈÓ‡ ‰Â‰ [˜È¯ÙÂ] Ô‰È�˘ ˙‡ ˙·¯Ï ‡Ï‡ ÍÏ ¯˘Ù‡˙Á‡ ȇ ˙·¯Ï ¯Á‡‰ ÏÂÎÈ ËÚÓÏ ‰˙‡Ô‰Ó ͯ„ ‡�ÈÓ‡ ‰Â‰ ‰Èȯ˙Ï ‰·¯Ó„ ‚"Ú‡„ ‡�ÈÓ‡ ‰Â‰ [˜È¯ÙÂ] Ô‰È�˘ ˙‡ ˙·¯Ï ‡Ï‡ ÍÏ ¯˘Ù‡ ȇ ¯Á‡‰ ËÚÓÏÂ Ô‰Ó .íéçáæá íù ä"ëå äéúìéîá íå÷éú àãçå àãç ìë à"ì ì"öã äàøð (â .åäðéôðèàã ì"ö éìåàå (á .'åëå øòáé øùàë ä"ã :á óã 'ñåú 'éò (à .íéçáæá íù ä"ëå äéúìéîá íå÷éú àãçå àãç ìë à"ì ì"öã äàøð (â .åäðéôðèàã ì"ö éìåàå (á .'åëå øòáé øùàë ä"ã :á óã 'ñåú 'éò (à


Бава Кама

глава первая

Сказал мудрец в предыдущей барайте: «"и пошлет" – это "нога", и также [2] сказано: "…посылающие туда ногу быка и осла"». Следовательно, причина того, что мы толкуем стих "и пошлет" – это "нога", в том, что [3] сказано в Торе: "…посылающие туда ногу быка и осла". И без этого дополнительного источника мы не имели бы основания сказать, что "и пошлет" – это "нога". Возникает вопрос. [4] А если бы было не так и поясняющего стиха не существовало бы, то как бы ты толковал стих " и пошлет"? Если скажешь, что говорится о категории "рог", о нем уже написано в другом стихе "Если забодает…" (Шмот 21, 28). [5] Если скажешь, что говорится о категории "зуб", но и о нем тоже написано в продолжении этого же стиха "и уничтожит". Следовательно, единственно возможное толкование стиха "и пошлет" – "нога", а стих "…посылающие…" не нужен! Отвечает гмара: стих "…посылающие…" необходим. Без него мы могли бы подумать, что и тот стих – "и пошлет", и другой стих – "и уничтожит" говорят об ущербе [6]"зуб". И Тора сказала об ущербе "зуб" дважды, чтобы научить нас двум видам ущерба "зуб". Этот стих -"и уничтожит"- говорит о случае, когда животное уничтожает растения окончательно, вырывая их с корнем, а тот стих – "и пошлет" – говорит о случае, когда оно не уничтожает растения окончательно, и они могут вырасти снова. Для этого и приведен стих "…посылающие…", который пришел научить нас, что стих "и пошлет" имеет в виду ущерб "нога". Сейчас, когда мы толкуем стих "и пошлет" – это "нога", возникает вопрос: откуда нам известно, что хозяин животного обязан платить за вид ущерба «зуб», при котором животное [8] не уничтожает растения окончательно? Ведь в стихе о "зубе" сказано "и уничтожит"! Отвечает гмара. Вид ущерба "зуб" приведен в Торе рядом с видом ущерба "нога". Стих построен именно так, чтобы сопоставить "ногу" и "зуб" и сказать, что их законы подобны друг другу12. Ущерб "зуб" подобен ущербу "нога". Также как

АрбаА авот

в ущербе [9]"нога" не отличается13 случай, когда животное уничтожает растения окончательно, от случая, когда оно [10] не уничтожает растения окончательно, так и в ущербе "зуб" не отличается случай, когда животное уничтожает растения окончательно, от случая, когда оно не уничтожает растения окончательно. И для случая, когда "зуб" животного не уничтожает растения окончательно, не нужен отдельный стих. Сказал мудрец в вышеприведенной барайте: "и уничтожит" – [12] это "зуб", и также сказано: "…как уничтожает зуб, [13] до конца"». Следовательно, причина того, что мы толкуем стих "и уничтожит" – это "зуб", в том, что сказано в Торе: "…как уничтожает [14] зуб, до конца". И без этого дополнительного источника мы не имели бы основания сказать, что "и уничтожит" – это "зуб". Возникает вопрос. А если бы было не так и поясняющего стиха не существовало бы, то как бы ты толковал стих " и уничтожит"? Если скажешь, что говорится о категории "рог", о нем уже написано в другом стихе "Если забодает…" (Шмот 21, 28). Если скажешь, что говорится о категории "нога", о нем тоже написано в начале этого же стиха "и пошлет". Следовательно, единственно возможное толкование стиха "и уничтожит" – это "зуб", а стих "… как уничтожает зуб…" не нужен!? Отвечает гмара: стих "…как уничтожает зуб…" необходим. Без него мы могли бы подумать, что [16] и тот стих – "и пошлет", и другой стих – "и уничтожит" говорят об ущербе "нога". И Тора сказала об ущербе "нога" дважды, чтобы научить нас двум видам ущерба "нога". Этот стих -"и пошлет"- говорит о случае, когда хозяин животного [17] послал его во владение другого. А тот стих -"и уничтожит"- говорит о случае, когда животное вошло во владение другого само. Для этого приведен стих "…как уничтожает зуб…", который пришел научить нас, что стих "и уничтожит" имеет в виду ущерб "зуб". Сейчас, когда мы толкуем стих "и уничтожит" – это "зуб", возникает вопрос: откуда нам известно, что хозяин животного обязан платить

Примечания

12. Существуют правила толкования стихов, полученные Моше на горе Синай и переданные в Устной Торе. Одно из них, называемое экеш (сопоставление), используется в данном обсуждении. Суть его в том, что когда Тора приводит стихи на разные темы рядом, то некоторые законы, касающиеся одного стиха, распространяются на другой, и наоборот. Экеш нельзя строить самостоятельно; все законы, построенные на основе экеш, передаются по традиции в Устной Торе от учителя к ученику. 13. В стихе об ущербе "зуб" сказано "и уничтожит". Из этого можно сделать вывод, что Тора обязывает платить только в случае, когда животное уничтожило растения окончательно. В отличие от этого, в стихе об ущербе "нога" сказано "и пошлет", из чего нельзя сделать подобного вывода.


Бава Кама

глава первая

за вид ущерба [18] "нога", при котором животное вошло во владение другого само? Ведь в стихе о " ноге " сказано "и пошлет "! Отвечает гмара. Вид ущерба "зуб" приведен в Торе рядом с видом ущерба "нога". Стих построен именно так, чтобы сопоставить "ногу" и "зуб" и сказать, что их законы подобны друг другу. Ущерб "нога" подобен ущербу "зуб". Также как в ущербе [19] "зуб" не отличается случай, когда хозяин животного послал его во владение другого, от случая, когда животное вошло во владение другого [20] само, так и в ущербе "нога" не отличается случай, когда хозяин животного послал его во владение другого, от случая, когда животное вошло во владение другого само. Гмара доказала, что слова стиха "и пошлет" говорят об ущербе "нога", а слова "и уничтожит" говорят об ущербе "зуб". Гмара спрашивает: зачем писать об этих двух ущербах "нога" и "зуб" отдельно? Пусть напишет: "и пошлет" и [22] не нужно писать: "и уничтожит", ведь слово "и пошлет" имеет значение как "нога", так и "зуб", как видно из следующих стихов. Отвечает гмара: имеет значение "нога", так как написано: "…посылающие туда ногу быка [24] и осла". И также имеет значение "зуб", так как написано: "…и зуб животных [25] пошлю на них" (Дварим 32:24). Следовательно, глагол "посылать" относится также и к "зубу". И оба эти ущерба ("нога" и "зуб") можно было выучить из одного стиха. Отвечает гмара. Если бы не было дополнительного стиха "и уничтожит", то мы бы подумали, что Тора имеет в виду либо один, [26] либо другой вид ущербов, так как у каждого из этих видов есть преимущество. Либо говорится об ущербе "нога", так как этот вид ущерба встречается часто. Либо "зуб", так как животное получает удовольствие при нанесении [27] ущерба. Но если они равны (у каждого из этих видов ущербов есть свое преимущество), то оба они могут быть выучены из одного стиха (ведь нет

АрбаА авот

предпочтения одного над другим). Какой [28] из них ты исключишь? Зачем же нужен отдельный стих для "зуба"? Гмара отвечает: нужен второй стих "и уничтожит". Ведь если бы не второй стих, то мы могли бы подумать, что хозяин животного несет ответственность за ущерб, только если он сам послал животное во владение другого. А если животное пошло само, то хозяин не обязан платить. Поэтому приведен стих "и уничтожит", в котором не обсуждается каким образом животное пришло во владение другого, [30] чтобы научить нас, что нужно платить, даже если животное вошло во владение другого само. После обсуждения основных видов ущербов "нога" и "зуб", их источников из Торы и их особенностей, гмара возвращается к выяснению того, какие основные виды ущербов подобны производным, а какие – нет. Производные "зуба", что это? Если животное потерлось [31] об забор, чтобы получить удовольствие, и сломало его. Если животное испачкало плоды, когда оно кувыркалось на них в свое удовольствие. В чем [32] особенность основного вида "зуб"? В том, что животное получает удовольствие в момент нанесения ущерба, и в том, что ущерб нанесен твоим имуществом, и ты обязан за ним следить (чтобы оно (имущество) не навредило). Но ведь и эти производные виды (когда животное потерлось о забор или испачкало плоды) имеют те же особенности. При них также животное получает удовольствие в момент нанесения ущерба, ущерб нанесен твоим имуществом, и ты обязан за ним следить. Гмара делает вывод: производные "зуба" подобны "зубу". А когда [35] сказал рав Папа, что есть производные виды ущербов не подобные основным, он имел в виду производные "ноги". Производные "ноги", [36] что это? Если животное нанесло ущерб своим телом в процессе движения, своей [37] шерстью в процессе движения, грузом, который на нем, [38] уздой, которая


Бава Кама

глава первая

у него во рту или колокольчиком, который у него на шее. В чем [39] особенность основного вида "нога"? В том, что этот вид ущерба встречается часто, в том, что ущерб нанесен твоим имуществом, и в том, что ты обязан за ним следить (чтобы оно не навредило). Но ведь и [40] эти производные виды имеют те же особенности. Они также встречаются часто, ущерб нанесен твоим имуществом, и ты обязан за ним следить. Гмара делает вывод: производные "ноги" подобны "ноге". А когда сказал рав Папа, что есть производные виды ущербов не подобные основным, он имел в виду [42] производные "ямы". Производные "ямы", что это? Если ты скажешь, что [43] основной вид ущерба – это яма глубиной десять тефахов, а производный вид – девять, то на это можно возразить: ни десять тефахов и не девять не написаны в Торе. Следовательно, нет причины называть более глубокую яму основным видом ущерба, а менее глубокую – производным. Возражает гмара: [44] это не сложный вопрос! «Если раскроет человек яму … и упадет туда бык или осел, то владелец ямы должен заплатить, …а туша достанется ему» (Шмот 21:33-34) – сказано в Торе! Из того, что стих относится к разделению туши, видно, что яма, о которой говорится в Торе, достаточно глубока, чтобы животное могло погибнуть. [45] И оценили мудрецы, что яма глубиной в десять тефахов способна привести к гибели животного, а глубиной в девять – способна нанести ему определенный ущерб, но привести к гибели не может. Таким образом, можно сказать, что основной вид ущерба – это яма глубиной в десять тефахов, а производный вид – яма глубиной в девять тефахов. Спрашивает гмара: в конце концов, можно сказать, что один из них (яма глубиной в десять тефахов) – основной вид ущерба в случае гибели, [47] а другой (яма глубиной в девять тефахов) – основной вид в случае ущерба, который не

АрбаА авот

привел к гибели. Ведь можно понять стих следующим образом: «Если раскроет человек яму … и упадет туда бык или осел», и будет поврежден в любой степени: либо получит ущерб, либо погибнет, «то владелец ямы должен заплатить». Но в случае гибели животного – «туша достанется ему». Таким образом, Тора говорит как о яме в десять тефахов, так и о яме в девять тефахов, и обе они – основные виды ущерба. Гмара продолжает выяснять что является производным видом "ямы". Нет, нужно сказать иначе! Производные ямы – это камень, нож или поклажа, которые человек [48] оставил в общественном месте, и они нанесли ущерб. Гмара рассматривает вышеприведенный случай, упоминая спор на эту тему между Равом и Шмуэлем (28б). Речь идет о случае, когда предмет, у которого есть хозяин, был оставлен в общественном владении и нанес ущерб. По мнению Рава, этот случай является производным видом от ущерба "бык". Ведь бык, о котором говорится в Торе, это лишь пример того, как чье-либо имущество наносит ущерб. И все, что сказано в Торе о быке, относится к любому имуществу. Шмуэль считает, что этот случай – производный вид от ущерба "яма". Ведь когда Тора говорит о яме, она имеет в виду любое препятствие, которое человек создал в общественном владении, даже если это препятствие кому-то принадлежит. Если человек, оставивший свое имущество в общественном владении, отказался от него и больше не является его владельцем, то Рав согласен со Шмуэлем, что это – производный вид от ущерба "яма". Ведь яма (в отличие от быка) не принадлежит человеку, который ее выкопал в общественном владении. О каком случае говорится? Если тот, кто оставил камень, нож или поклажу [49] отказался от них, то, как по мнению Рава, так и по мнению Шмуэля, это производный вид от ущерба "яма".


Бава Кама

глава первая

[1] А если не отказался, то, по мнению Шмуэля, который сказал: «все виды препятствий в общественном владении мы учим [2] из ямы», – это производный вид от ущерба "яма". А по мнению Рава, который сказал: «все виды препятствий в общественном владении мы учим [3] из быка», – это производный вид от ущерба "бык". И мы доказали выше, что производные от ущерба "бык" подобны своему основному ущербу, и рав Папа говорил не о них. В чем особенность основного вида "яма"? В том, что с того момента, когда ее выкопали, она способна наносить ущерб, в том, что ущерб нанесен твоим имуществом14, и в том, что ты обязан за ним следить (чтобы оно не навредило). Но ведь и [5] эти производные виды: камень, нож и поклажа, оставленные в общественном владении, имеют те же особенности. Они также способны наносить ущерб с момента, когда их оставили, ущерб нанесен твоим имуществом, и ты обязан за ним следить. Гмара делает вывод: производные "ямы" подобны "яме". А когда сказал рав [7] Папа, что есть производные виды ущербов не подобные основным, он имел в виду производные от третьего основного вида, перечисленного в мишне, –"мав’э" (см. прим. 1). Но что это "мав’э"? Если понимать это по мнению Шмуэля, [8] который сказал, что "мав’э" – это "зуб", то мы уже выяснили, что производные "зуба" [9] подобны "зубу". А если понимать это по мнению Рава, который сказал, что "мав’э" – это "человек", то какие основные [10] и какие производные виды существуют в этой категории ущербов? Если ты скажешь, что основной вид – это бодрствующий человек, а [11] производный вид – спящий, то это неверно. Ведь мы учили в мишне (26а): «Человек способен наносить ущерб всегда: будь он [12] бодрствующий или спящий.» Следовательно, нет отличий между спящим и бодрствующим человеком, и рав Папа не мог об этом говорить. Гмара предлагает другой вариант того, что может являться производным видом ущерба из категории "человек". Нет, нужно сказать иначе! Производные виды ущерба из категории "человек" – это плевок. Гмара выясняет о каком ущербе из-за плевка идет речь. О каком случае говорится? Если

АрбаА авот

говорится о случае, когда в процессе плевка был нанесен ущерб, то это считается непосредственным действием самого человека. Исходя из вышесказанного, плевок нельзя назвать производным видом из категории "человек". Это лишь частный случай основного вида "человек", так как нет принципиальной разницы каким образом человек нанес ущерб: рукой, брошенным камнем или плевком. А если говорится о случае, когда плевок оказался на земле, на нем кто-то поскользнулся и получил ущерб, то, [14] как по мнению Рава, так и по мнению Шмуэля, это производный вид от ущерба "яма". А о производных видах "ямы" мы уже выяснили, что они подобны своему основному ущербу, и не о них говорил рав Папа. Гмара делает вывод: производные [15]"мав’э" подобны "мав’э". А когда сказал рав Папа, что есть производные виды ущербов не подобные основным, он имел в виду производные [16]"огня". Производные "огня", что это? Если ты скажешь, что это – камень, [17] нож или поклажа, которые оставили на крыше, они упали из-за обычного ветра и нанесли ущерб, то нужно разобраться. О каком случае идет речь? Если говорится о случае, когда они нанесли ущерб во время падения, то это и есть "огонь"! В чем особенность огня? В том, что в нанесении ущерба участвует [20] дополнительная сила (ветер), в том, что ущерб нанесен твоим имуществом, и в том, что ты обязан за ним следить (чтобы оно не навредило). Но ведь и эти производные виды имеют те же особенности. В них [21] также в нанесении ущерба участвует дополнительная сила, ущерб нанесен твоим имуществом, и ты обязан за ним следить. Гмара делает вывод: производные "огня" подобны "огню". А когда сказал [23] рав Папа, что есть производные виды ущербов не подобные основным, он имел в виду производные от основного ущерба "нога". Такой ответ приводит в недоумение. Но ведь мы выяснили, что [24] производные "ноги" подобны "ноге" (3а)! Отвечает гмара: не имеются в виду производные виды, которые обсуждались выше, а речь идет о выплате половины ущерба из-за отскочивших от копыт камней. Об этом известен [25] закон, переданный от Моше. В этом случае платят только половину от суммы ущерба.

Примечания

14. Несмотря на то, что тот, кто выкопал яму на общественной территории, не стал ее владельцем. Он не может ее продать или использовать ее другим способом для личных целей. Но Тора называет выкопавшего "хозяином" ямы, имея в виду, что он несет ответственность за ущерб, нанесенный ямой.


Ò"˘‰ ˙¯ÂÒÓ

Ò"˘‰ ˙¯ÂÒÓ

ä"ã :àð äãð 'ñåú 'ò] (‫א‬ äãð :é äâéâç] (‫ ב‬,[áåúëìå ïî÷ì (‫א‬ ,[:âð(‫ ב‬,[:çë úáù] .å ïî÷ì] (‫ ג‬,[.âë ,[.áò ïî÷ì (‫ה‬ïéøãäðñ] ,[.æì ïî÷ì] .åë(‫ד‬ ,[:æé,ãòåä ïî÷ì]:à"ñá (‫ ד‬,[äá] (‫ ו‬,:äð(‫ג‬

,[:âé ïî÷ì] (‫ ו‬,.çé ïî÷ì (‫ה‬ úåîù] (‫ ח‬,äæ ïéà à"ñ (‫ז‬ êøò êåøòä ë"ëå] (‫ ט‬,[áë ÌÏ˘‰ 'éòå] (‫ כ‬,[.ñ¯Â‡ ïéèéâ] (‫י‬‰¯Â˙ ,[çë Wi`¦ ä"ã z`¤ .åè÷ xFW gBi © ¦ ike§ ¦ .1 åãéáå úáù 'ñåú lFwq¨ zne dX` ¨ ¦ z`¤ F` ä"ã :àë ¥ ¨äìéâî 'ñåúáå lkôi ¥ ¥ `le Ÿ § xFXd© lwQi¦ ¥¨ ,[äìéâîá xFXd© lraE © © FxUA ¨ § z`¤

³

¦¨ :iwp oa¤ dIwcv ¨ ¦ § ¦ Fl UrIe© © © .2 xn`Ie ¤ Ÿ © lfxa ¤ § © ipxw ¥ § © dprpM ¨ £© § gBpY © © § dN`A ¤ ¥ § ii ¨ § xnô © dM Ÿ xwa ¤ Ÿ `zô ¨ xnW ¥ Ÿ xnô © :mzøM ¨ © cr© mx` ¨ £ z` .1¤

ÁÎ ‡Î ˙ÂÓ˘

³

ÌÏ˘‰ ¯Â‡ ‰¯Â˙

‡È¨ ·Î ÌÈÎÏÓ oEiraY § ¦ ‡m` ¦ dlil ¨ § ¨ mbe§ © Fl xcd ¨ ¨ :Eiz` FxFW xFkA § ¨ .3 ¨ ¥ EaW ª EirA § ¤ ¨ ‰ÈÚ˘È eipxw ¨ § © m`x ¥ § ·ÈmdA ‡Î

ipxwe§ ¥ §©

iqtõ ¥§ §¦ eUr § © § gBpi § miOr ¦ © Erap ¨ eCgi ¥ ¨ EURgp § ©¤ © Ki` ¥ .2 © § ¤ zFaax § ¦ mde ¥ § uxô :eipRvn  mixt` ‡¦ ‰È„·ÂÚ ¨ ª § ¤© :dXpn ¤ © § itlõ ¥ § mde§ ¥

ÊÈ ‚Ï Ìȯ·„

³

z`¤ Wi`¦ xFW sBi Ÿ ¦ ike§ ¦ .4 ExknE § ¨ zne ¥ ¨ Edrx ¥ ¥ xFW z`¤ Evge ¨ § igd © © xFXd© z`¤ 'ÂÎzOd ¥ Í�ÂÓÓ © z`¤ ‰"„ mbe © § 'ÒÂ˙ FRqM §© ̇„ ‡ËÈ˘Ù„ 'éòxFW.˜ÈÏ„‰ iM¦ rcFp © F` :oEvgi ¡¤ mWlW Ÿ §'ñåú ¦ lFnYn gBp ¨© ä"ã à"ò§ ¦ áë`Edïî÷ì mNW ¥ © eilrA ¨ ¨ íåùî § EPxnWi ¤ § § ¦ åùà `÷e§ :åðåîî xFXd·¯ © zgY © © xFW mNWi§ ¥ © ÛÒÂÈ Ì‚¯˙Ó„Î ‰"„ ¤ § ¦ zOde§ ¥ © ˙¢ÚÏ ˙Ú:FNÍÏdidi Ôȇ .'ÂÎÂ

Ò"˘‰ ÔÂÈÏ‚

.‰ÊÓ Ï„‚ óãÂÏ-‰Ï úáù‡Î'éò˙ÂÓ˘ F` dcU Wi`¦ xrai ¤ § © iM¦ .5 åðúð àì¤ ¨ ä"ãú à"ò åè÷¤ ¤ FxirA ¦ § z`¤ gNWe © ¦ § mxk :íù¥ à"ùøäîå ahin © ¥ xgõ dcUA ¥ § ¦ xraE ¥¦ FnxM §©

ahinE © ¥

EdcU ¥¨ :mNWi ¥ © § lM¨ lr© irxf ¥ §Ÿ mkixWõ ¤ ¥ § .6 xFXd© lbx ¤ ¤ ig¥ NWn § © § min ¦¨ Î ·Ï ‰ÈÚ˘È £©§ êåúî çñéðù :xFngde .ÂÚÈ� drx ¨ ¨ `ian ippd ¦ § ¦ okl ¥ ¨ .7 ïåøâä êø㦠¥ àöåéå äàéøä iYxkde ¦ ©ÈˆÁ· § ¦ § mraxi § ¨ ¨ ‫ג‬ziA ¥ l`¤ ˜Ê� .¨(‫מה‬ ‫)איכה‬ xiwA ¦ § oiYWn ¦ § © .˙¯¯ˆ mraxil ¨ § ¨¨ § äúéäù äîäá l`xUiA ¥ ¨ §úåøåøö ¦ § aEfre xEvr¨ ïéæúðî åéäå¨ § úëìäî ixgõ ¥£ ¦ §©¦ úàzia¥äøáéùå äéìâø iYxraE úçúî xrai ¥ © § xW`M ¤ £ © mraxi ¨ § ¨¨ ÷æð éöç úîìùî ,íéìëä :FOYª cr© llBd ¨¨©

³

„ ·Î ˙ÂÓ˘

È"˘¯ ÛÒÂÓ

àäã äæ ïéàù ô"òàå È „È,éåðéù ‡ ÌÈÎÏÓ äãìåú àåäå éëäá àçøåà ïø÷ã äãìåú àìå ìâøã ÷æð éîåìùì ì"åäå äîú ÔÂÈÏ‚,íìù éðéñî Ò"˘‰ äùîì äëìä 'Ó‚ éöçȯ·„Ó àåää副Â˙ ,÷æð ȯ·„ éöçì àåä æì÷ àäãïéìåç åàì ,àåä 'ò àðåîî.‰Ï·˜ ÷æð :'éúà ä"ã 'ñåúäãìåú à"ò ‫)שבועות‬ àåä ïø÷ã ÈÎ ·È˙Î ‰"„ .È"˘¯ ȯÈÓ‚ ‡˙Îω„ (.‫לג‬ .‡ÏÊÓ àéäù ‰ÈÏ ˙ȇ Á‚È äãìåú ,éðéñî'ÂÎ.‰Ï á"ò âð úáù ïééò éëé"ùøá ø"äøáÌ˘ äøåèôå ìù ‰"„ :àìæîìâø ä"ã àñð÷ ìâø é÷æðå ,ìâø ‡Ï˘Îåàì .‰ÈÁ¯Â‡ ·‚‡Â éøäù .ÔÈ„· åäðéð „ÓÚ (ä) 'ã,àðåîî ïî÷ì àìà éáâå äúìéçúî úãòåî :à"ò [àî] àðîçø ìé÷àã àåä úåøåøö .(:‫)כתובות מא‬

³

³ È"˘¯ ÛÒÂÓ

ïéá ,óåçãé .ÛÂ‚È ÈÎ ïéá åôåâá ïéá åéðø÷á ììëá ïìåë ,åéðéùá åëùðù äôéâð ïéàù ,íä äôéâð ‫ )שמות כא‬äëî ïåùì àìà ‰ÈÏ ˙ȇ„ Ì„‡ .(‫לה‬ õéìîå åìù êàìî .‡ÏÊÓ ‰Ê ÁÏ˘Â .(:‫ )שבת נג‬åéìò ìâø óë êøãî é÷æð .Ï‚¯‰ ‰Ê ¯Ú·Â .(‫)שמות כב ד‬ úìëåàä ïùä é÷æð .Ô˘‰ .(‫ )שם‬úøòáîå

‡Ó˜ ‡·· Ô¢‡¯ ˜¯Ù ˙·‡ ‰Ú·¯‡

‡Ó˜ ‡·· Ô¢‡¯ ˜¯Ù ˙·‡ ‰Ú·¯‡

3б 

:‫ ג‬ :·

:‚

úåáà éáà åîöò úîã äàîåèä áà éåä úîá òâðù éî .‫ וטמא מת‬íéãâáå íãà ïðéñøâ àìå ñøâ .íéìëå íãà àîèî áà åìéàã íéìëå áà éåä‫לשמואל‬ åá òâåðäå àåä äàîåèä éøäå ú"àå äæ ïåùìùåøåùî óãàäã ïî÷ì) ãëäíãà úà àîèîå çéðîäáäàîåèä íúä .‫דאמר‬ ‫אפקרינהו‬ ‫ אי דלא‬åðéëñå åðáàáåíéãâá ø"äøáàîèì ïéøåèôíãà ìâøåàîèî ïùã ïø÷òîùî åðééä .åðãîì àîèä øùà ìë ìë áéúë àîìà àìà ììçë÷ìçì àåä êééù éøä àìã áøçãúåãòåîì åá àöåéëúåîú úëúî àø÷ :øåá éàäå åðééä (èé øáãîá) ‫ולרב‬ øé÷ôä'åâåàìãàîèé â"òàå àåäåáøåáòâéäì÷ú ïéá éìë ÷ìçìäùåò ïéà úî àîè (:çë éìòáá éìë åúåàù åá àöåéë äùåò åðéà éúëàã ì"éå ïäá àöåéë ïäîíééçùé úòâåðä ùôðäå áéúë àäã íãà àîèîã òîùîå áéúë úî àîèá éëéä ú"àå íàå åðåîî àåäù øåù .‫מאי‬ äî åðãîì øåùî äøé÷ôä àìù äì÷ú ìë .‫÷ דאמר‬éæäì åúðååëå ç"á ïëù øåùì äî øåùî øîâ éìë äùåò ïéàùøôîå úëúî :'åâå íà åðåîî ìë óà áééç ÷éæä äåùä ãöä éáâ ïî÷ìå ãöä äîîøçàøåùåúëúî éåä úáùã úåãìåú ‫÷ הכא‬éæä øåáî éúàã í"áùø :áééç äãìåú åàìå .‫שור‬ ‫היינו‬ éåä àì äàîåèã úåãìåú úåáàë ÂÏȇ„ · Ô‰· ‡ˆÂÈÎ Â‡Ï Ô‰È˙„ÏÂ˙ ˙Ó ‡ÓË ‡ ùéøá ú"ø ÷ã÷ãîù åîë åá àöåéë àì åðéëñå åðáà ééåúàì'éðúî ééáà øîà÷ã äãìåú ìéòì ïøîà øåùáåàëäå åäðéð úåáàë øåáã :úåìäàã éàî ïé÷æðã úåãìåú ‚ ÌÈÏΠ̄‡ ‡ÓËÓ ·‡ ˙„ÏÂ˙ ÂÏȇ (à åðãîì åøåùî íìåë øîàã ñøâ øîàã éîð ìàåîùì 'éôàå .øåù éë øåùã àðù àì ïäá àöåéë úåãìåú ïðéøîà éî 1 ÌÏÂÎ ¯Ó‡„ χÂÓ˘Ï È‡ ‰�ȯ˜Ù‡ ‡Ï„ ȇ ÷éñôä .úåáà äùìù áøì ïðáøéàåðú ‡ÓËÓ ‡Ï ÌÈÏΠ̄‡ ‡ÓËÓ ÔȘ˘Ó ÔÈÏ· ãöä äîáã ù"à áøìã øåù åðééä éîå÷åàì éàîíàåäðéðäãìåú øåáãù"ì äãìåúáà 2 ÌÏÂÎ åà íìùîúéæç÷éæä ïäéúåãìåú ùøôì åæ àúééøáá ¯Ó‡„ Ô‰Ó ·¯Ï ˘Èȇ„ ‡ÙÙ ¯Â· Â�Èȉ Â�„ÓÏȇÓÂ¯Â·Ó ·¯ ¯Ó‡ ‡Î‰ øåáîã Ô‰· ‡ˆÂÈÎ ïåéë øîà÷ã äù÷ ìáàïäá 'éùøôãë éàî øåáãïî÷ìå äãìåúà àôô‫יש‬áøã:àìàúìéî àîìã 3 Ô΢ àôô áø àöåéë'éúà åàì ùøôî .'‫מהן כו‬ ¯Â· ‡�˘ È‡Ó ¯Â˘ Â�Èȉ Â�„ÓÏ Â¯Â˘Ó ‰ ˘È ïî÷ìå íéìë åäá åøèôì óéìé éîð åúééùò úìéçú ïëùàôô áééçãáøãøåáäéúìéî àðù ¯Ӈ� ˙·‡ '‚ ¯"˙ Ô‰· ‡ˆÂÈÎ Â‡Ï Ô‰Ó :àééäà .‫ הקרן‬:ïéúòîùá àîéàøåáë úøáåçîá ìáà Â˙¯ÈӢ ˜Ê�ÏÔ˘‰Â Â˙ÈÈ˘Ú ÔÏ�Ó Í�ÂÓÓ ԯ˜ Ï‚¯‰Â Ô¯˜‰˙ÏÁ˙ ¯Â˘· áøíìùåäá ÈÎ 1 ¯"˙„ äìåë äñéøã .‫עשייתן‬ .‫ רגל‬:ìåëàì ÷æð íìùì :'åëå 4 ÍÈÏÚ úìéçú ‫נמי תחלת‬.‫ הניהשן‬:çåâðì áééçî .àéä (.çë úãòåî óã) çéðîäá (à ¯Ó‡�˘ ˜Ê�ÏÔ¯˜· Ô˙ÈÈ˘Ú :íéìëäøåá úà äðåùàø ‫תנגח‬åçðåäùë ‫ באלה‬åðééä㠇χ˙ÏÁ˙ ‰ÁÈ‚� ÈÓ� Ôȇ È�‰ Á‚È éäîå ú"àå ÂÏ ˘ÚÈ 2Í�ÂÓÓ íùì åùòðùøåáùì äî 5 Ô˙¯ÈӢ :åãë øáùð éáâ íòôá íéìë åìéôà ‡ ‡Ï‡ éà äùåìúë äééã åàì äùåìúî éà éúéú ‫ ארם‬åéä ‫ את‬6 ·¯ ÍÈÏÚ øåá ÈΠ¯Â·ÎÏʯ· ¯Â·„È�¯˜‰„ÏÂ˙ ¯Ó‡¯Ó‡˜ ‰Î ¯Ó‡È ‰�Ú�Î Ô· ‰È˜„ˆ :÷æðì ‫בהם‬ íéãîåò ‫רב‬àîìà‫קאמר‬.‫עמים וכיינגח‬ éáâ à÷åã .êðåîîå :ïø÷á äçéâð íéàéáð .‫קבלה‬ ‫דברי‬ 3 àðåîîçðéúä åàìã úåáà øàùî äãìåúà äãéã áàë åàì äãìåú .‫ פפא‬7 χÂÓ˘Ï ¯Ó‡ '‚ÂÈ‡Ó Ì¯‡‰Ú·Ó„ ˙‡ Á‚�˙ ‰Ï‡·‡ÙÙ'‰ ïëåïî÷ì)àåäã"îì ¯Âη ȇ ‰È� ‰„ÏÂ˙‡ :íéáåúëå ÌÈÓÚ Ì‰· ÂÈ�¯˜ ̇¯ È�¯˜Â ÂÏ ¯„‰ Â¯Â˘ åùéãâ .äéîúáìàåîùã .‫מילף הוא‬ ‫ והאי‬:äòáîã ÷éæäì ÷éìãä åúðååëã ïø÷ íàãàôéãò àèéùôã $ ùà(:äéáâ'ã áøå àúâåìô 8 Ô˘„ ‰„ÏÂ˙ ‡�ÓȘ‡ ‡‰ Ô˘ ÂÊ ‰Ú·Ó ¯Ó‡„ áåéç àì äìá÷ éøáãî 'éøîâ àì àä ïî÷ì ú"ø ùøôîãëå éúà ïø÷ øçà à÷æð ìù àâìô ùàá ã"îì åøéáçåìéôàå ìù øåòéð äòáîá ȯ·„ÓÈ‡Ó ‰¯Â˙Ì„‡ ȯ·„‰Ê(á ‰Ú·Ó $ ‡ÓÈ˙¯Ó‡„ ÈΠ¯Ó‡ Á‚�È :áééçã ·¯Ï È‡Ó È‡ ԢΠàåä íãà àúìéî:ïéúòîùá éåìâ àìàïî÷ìøåèô àìå 9 ˙·‡ úéàã àðåîî åðééäã :áà åðééä ïùéå øò .‫מועד‬ ‫אדם‬ êøôîì éöî äåä .ïùé äãìåú ÂÏ ¯„‰ Â¯Â˘ ¯Âη ˘"˙ Ô�ÈÙÏÈ ‡Ï ‰Ï·˜ :àåä ïø÷á äçéâð áéúëã éëéä ìëã 10 ¯ÂÚÈ� ·‡ ‡ÓÈ˙ ÈΠ‰È· ˙ȇ ˙„ÏÂ˙ ȇÓ øåîéù ú÷æçá åàì íéøååù íúñ äéì íãàã :á"ôéëäìéäìéùá ‡ÓÏÚ·„ÚÂÓ ‡˙ÏÈÓ ÈÂÏÈ‚ ‡Â‰ Ô˘È ÛÏÈÓ‰„ÏÂ˙ ȇ‰Â ïéúéðúî àñð÷ à÷æðé÷åî àâìôïî÷ìã ã"îì ìáà éîéé÷ åäîã äãìåú øîåàå .‫אלא‬ êéøèöéà .‫‡ אלא‬‰ÌÏÂÚÏ · (á Ô�˙‰Â Ì„‡‡Ï‡ äôä åðééä 11 ÔÈ· áàøåîéù äéìú÷æçá éø÷å íéøååù ÷éæäì íúñ åëøãùäéì ïùéá úéàã äîú ÷åø ïéá åçéë àðîçø.åòéðå ÷ìç åçéë éë àîéúã ‚ÈÏÙ ÈÎ ‡ÓÈ˙„ Â‰Ó ‡Â‰ Ô¯˜· ‰ÁÈ‚�„ ÈÓ„ ÈÎȉ ÂÚÈ� ÂÁÈ· ‡Ï‡ Ô˘È ÔÈ· ¯Ú åòéð 12 ȇ :øéôù êéøô éëä åàìáã àìà êåúî àöåéäáéúë ÷åø)(‫ז‬íúíèåçä ïðéøîàãë åäìåëî ïø÷ àéúà àì éîéé÷ úà åöçå øåùáãúçéì úãòåîì Ï·‡ ‰˘ÂÏ˙· Ó"‰ „ÚÂÓÏ Ì˙ ÔÈ· ‡�ÓÁ¯ ‚ ȘÊÓ˜ ÈÏʇ„ È„‰· ¯˙· ȇ ‰Â‰ ÂÁÎ ‫דאזלי‬ ‫ אי‬:(çë àì .íìåòì ãòåî íãà úåîù]äéôåâ ïî÷ì ÷æð éöç‫בהדי‬ àìà íìùî àìã [àëáâà åôñë 13 ÁÈÈ�„ åäééðéá øåá úéãù éë (íù) ïðúäå ¯Âη ˘"˙ ‡È‰ ˙„ÚÂÓ„ ‰ÏÂÎ ‡Óȇ ˙¯·ÂÁÓ· ïø÷îêéøô øáì åäìåë éúà úçú øåùíéàøéùä íìùé íìù éåä àëéàã éîð ïùéã äåôðèå ìò áéúë ìôðù ãòåîáå .‫ מזקי‬14 ‰„ÏÂ˙ ·¯ÏÂ¯Â˘ ÔÈ· áàêøôéîì ‡Ï‡Ô¯˜„ ¯Â· Â�Èȉ  '‚ ÂÏ ÔÈ· ¯„‰ ‡È‰ È‡Ó ‰„ÏÂ˙χÂÓ˘Ï ïëøã 'éô ïúìéçúî ïéãòåîùøããë ïëù ïø÷á‫כחו‬ î"ä:åñàîðå íìù ÷æð ïé÷ùîä íìùîã [íù] ãöéë 'ôá àøîâá äìò êåúìøåùä åà 15 ‰„ÏÂ˙‡ .‫הוא‬ ïî÷ì) ·¯ ¯Ó‡˜‰ˆÈ·¯ ÈΠ‰Ú·ÓÎ ‡�˘ ȇӇÙÙ‰ËÈÚ·Â ‰ÎÈ˘�‰Ú·Ó„ ‰ÙÈ‚� øåîéù ú÷æçáã ïø÷á ë"àùî ÷éæäì ïá äé÷ãö éðø÷ãåôåâàéîåã ‫בתר‬ ‫ אי‬:áééçå íãà äùåìú åðééäå 16 Â�·‡ àì àäã òöô úçú òöôî (:åë óã È‡Ó ·‡˘‡„‰Ï‰„ÏÂ˙ ˘‡„ àñð÷ à÷æðã àâìô ã"îìã ì"éå éîéé÷ Á‚È ÈΠ‰È� ·È˙΄ ȯ˜„ ‰ÁÈ‚� ïø÷ä õøàì äîäáä÷åøä äæçàù äðòðë ‰ÙÈ‚�‡ÓÈÏȇ éåäã éúééî àìà àø÷ àëä éúééî å÷éæä çåð ïåâëå øçà .‫דנייח‬ 4 17 ÂÏÙ� ‚‚ ˘‡¯· ÔÁÈ�‰˘ ÈÓ� àîéà .åòéðå ‡È‰ ‰ÁÈ‚� ‰ÙÈ‚� ȇ‰ ÛÂ‚È Â‡˘Ó ÈÎ ·È˙ÎÂ�ÈÎÒ úøáåçîáåçéë ìáà øîà÷ã àä éàãå ‫בין‬íúäã :åá àöåéë ‫בין‬àì ‫לרב‬ :íäáäçâðå íãà äéðéù ÷ìçåäùïéá 18 ÍÏ ¯ÓÂÏ ‰ÁÈ‚�· ÌÈÈÒ ‰ÙÈ‚�· Á˙Ù ‡È�˙„ ùøéô È„‰· ȇ ÈÓ„ ÈÎȉ ˜Èʉ ‰ÈÂˆÓ Á¯· íìù ÷æð íìùéå àéä úãòåî äìåë ïéàã íåùî ÷æð äéìåë íú íìùî ú"øì äù÷åíåùîóàäåàì éî ñøèðå÷ä éàãå êéøèöéàã äðåùàø øåîùì àäã íéìòáì.‫בור‬äéä ‫היינו‬ àìå êëá‫לשמואל‬ äëøã 19 Á΄ È·‚ ‡�˘ ‡È‰ ȘÊÓ ÂÊ ‰ÙÈ‚� ˘‡ È‡Ó ˘"Ó ‰ÁÈ‚� ˘‡ Â�Èȉ ‡˜ ‡È‰ ÂÏʇ„ÂÊ éðú÷ äãðä íã íòôá 'ôáã :àéä äø÷ôàã äì÷ú .‫מצויה‬ ‫ברוח‬ (íùå :äð óã äãð) àìà úãòåî ïéàã ïðéòåîùàì àø÷ äéçøåàã .‫ אבל מחוברת‬:äæ øáãî 20 È�‰ (â ‰Ó‰· È·‚ ‡�˘ ȇÓ Á‚È ÈÎ ·È˙΄ Ì„‡ ·¯ÂÚÓ ¯Á‡ åçéëã ÍÈÏÚ Â˙¯ÈӢ Í�ÂÓÓ ԉ· ñðåà çåøá :àåä éàã äàøðå óàä éîåêøöåä åòéðå àðúä åçéë àéáäì ïðéòåîùàì åìéôàéåä .‫היא‬äéåöî ‫מועדת‬äðéàù ‫אימא כולה‬ (â ÛÂ‚È ÈÎ ·È˙΄ ·È˙Î ‡ÏÊÓ ‰ÈÏ ˙ȇ„ Ì„‡ éåä áééçîäìéçúá àìå 21 Ô˙¯ÈӢ Í�ÂÓÓ ԉ· ·¯ÂÚÓ ¯Á‡ ÁÎ ÈÓ� àåä åòéðå çëá ïåøâä÷åñôä ïî àöåéä àåä éîð úøáåçîã ïî äéàø :íìùçåøá ÷æð ìáà íìùîå .‫ת"ש‬äéåöî ÛÂ‚È ÈÎÈηÈ˙Î ‡ÏÊÓ ‰Ï ‰„ÏÂ˙ ˙ÈÏ„ ‰‰Ó‰· Á‚È ÈÎ éåä (‫ ט‬òåðòð çåøä éãé ìò äôä ïî àöåéä : ‡Ï‡ ÍÈÏÚ ˘‡Î ˘‡„ øîåì äòèú àìù äçéâð ììëá àîìà éîð äçéâðùà äáéøäù áéúëùàã íàøäãìåú éðø÷å 22 ¯Ó‡˜ (ã Ï"Ó˜ ‰ÈÁ¯Â‡ ·‚‡ ‡˙ÏӠȉ Ì„‡Ï‡‰ „ÚÂÓ„ äåäå ‫ מעורב‬éø÷ ‫דכח אחר‬ éàîà éðø÷ã ú"àå àéîåã .ø"äøá äùåìúá åðééä äçéâðã íúñáå.‫ בה‬äçéâð éîð :äëéìåî úøáåçî 23 ‡�ÓȘ‡ åøèåôì Ï‚¯ Ï‚¯„ ‰„ÏÂ˙‡ ‡ÙÙ ·¯ „ÚÂÓ È‰ ‡Ï ‰Ó‰·Ï „ÚÂÓ ‰Ó‰·Ï „ÚÂÓ éôè úøáåçîá ìáà äé÷ãöã ìæøá äîú‫בחצי‬ ïø÷ :äéúòãà ïéá àðîçøé÷åñàì âéìô äçéâð äéì 24 ˙¯¯ˆ äéì àèéùô ‫נזק‬ Ï‚¯„ ‰„ÏÂ˙ åëøã ˜Ê� ȈÁ·  (ã Ï‚¯Î ãçîåïåéëøåáîì"éåãåîìðå åúìéçúî ÷éæäì :úãòåî ïø÷ì 25 ˘È Ô˘ ‡Ï ‡È‰ Ô˘„ ‰„ÏÂ˙ ‰ÎÈ˘� Ì„‡Ï ïîã äôåâá äôçãù äééìòä ïî íìùìî äæéúäå úëìäî.‫נגיפה‬ äúéäù .‫צרורות‬ ‰Ï ȯ˜ ‰‡�‰ ȇӇÂÔȇ‰Ï‡‰È¯ÈÓ‚ ‡˙Îω„ :íìù íìù ÷æð ÷æð äìçúëì åáééçì úåáàî :äðååëá úåøåøö ä÷éæäå ‰„ÏÂ˙ íéìë äúàøù .‫רביצה‬äéìâøá ‰ˆÈ·¯ ‰˜ÈÊ‰Ï ‰˜ÈÊ‰Ï ‰‡�‰ éúàå íìùî äéä ïéãä íéìëä úà åøáéùå Ê Ï‚¯„ ‡‰Â ‡È‰ ‰ÈÈÏÚ‰ ÌÏ˘Ï ‰ËÈÚ·Â éãë ïäéìò äöáøåàúëìäã äëìäå ì"é÷ã êøãá 26 ÈÚ· .ì"î÷ äéçøåà áâààìãàúìîå ‰˜Èʉ‡ÈÚ·Ó Ï‚¯ ‡Ï Ï‚¯„ÔÓ‰„ÏÂ˙ ÷æð éöç àìà íìùî àúëìä äùîì äì éøéîâ äéìâøáñð÷äèòáù àôô ì÷äìáøìàúëìä åìéôàåéúà ïë íà ˙¯¯ˆ‡Ï‡˜Ê�ÈÂˆÓ ÈˆÁ Ô˜Èʉ ‡·¯ Ôȇ ÈÚ·„È�‰(ä ‡·¯ Ô‰È˙„ÏÂ˙ ÈÂˆÓ àìå â"òàå àìå àåä.‫בעיטה‬ àðåîîã :ïøáùì éðéñî 27 ÂÙÂ‚Ó äãìåú ååä éëäàå .íéìëä úà äøáùå 'äå 'ã çâðù øåùá ïî÷ì øîàã 28 ‡ÈÚ·Ó ‡·¯Ï ÌÏ˘Ó ‰ÈÈÏÚ‰ ÔÓ Â‡ ÌÏ˘Ó ‡Èȉ‡ ‡ÙÙ ·¯ ¯Ó‡„ Ô‰· ‡ˆÂÈÎ Â‡Ï äãìåú ñð÷ ìù ïúðååëã ÷æð àâìôã éø÷ éàîà ïéàå éåä ïø÷ äçéâð éë ÷éæäì ïø÷ã àîúñ äìíãàì ãòåîã :øéîçäì (.æì óã) [.åè] ïî÷ì ïðéøîàãë 29 ‡ÈÚ·Ó„ ˜ÈÊ‰Ï Â˙�ÂÂ΄ Ô¯˜ ‡�˘ È‡Ó È�‰‡ ‡ÓÈÏȇ .ìâøãàì à÷æð àâìô éàä äðéãù ïåéë ìâøì éîãã â"òà ‡·¯Ï ‰ÈÏ ‡ËÈ˘Ù ‡ÙÙ ·¯Ï ‰ÈÏ å÷éæä ïéàå ïø÷ éë ä÷éæäì äàðä à÷åã åðééä äîäáì ãòåî éåä Á ïø÷ã äãìåú åàì êëìäå àåä àðåîî éðôá íù äì úåø÷ì åì äéä Ô˙�ÂÂÎ ÈÓ� È�‰ ÍÈÏÚ Â˙¯ÈӢ Í�ÂÓÓ 30 ìëã ïø÷ éë ååä êëìäå øéãú éåöî ‰¯ËÂÙÏÊ Ï‚¯„ ‰„ÏÂ˙ ‰Ï ȯ˜ ȇӇ ‰ÈÏ éåä àì éëäáã íãà éðá 'â ÷åìç çâðù àåä ìâøã àìà àåä 31 ·¯ áø íâøúîãë ÍÈÏÚ¯Ú·‰‰Â Ô˙¯ÈӢ‰ڷӉ Í�ÂÓÓÂ:¯"‰¯· ˜ÈÊ‰Ï .óñåé ‰„ÏÂ˙ íéîòôìâø'â çëîã ã"áá äãòåä àìã úîéà øåùå íãà çâð ìáà äîäáì:äîöò ãòåî ‰Ú·Ó‡Ï‡ È‡Ó :'ÂÎ íìùî ìâøã ÷æðéåä úîìùî àì ìâøëå é÷á íéðéî äéäù éôì è÷ð Ô˘‰Ú·Ó Ï‚¯Â Ô˘‡ ·¯ ¯Ó‡˜ Ô¯˜Î ¯Ó‡ Ô¯˜„ íåâøúá äðéàåúàã êëá 32 ‰Ê ãòåî éåä 'âîóñåé éåäãáøøåîçå ‫ מאי‬:íìù ¯Ó‡ ‡Ù٠χÂÓ˘Â Ì„‡ ‰ÊÈÎÂ‰Ú·Ó 5 ‡È�˙„ (ä È·È˙Î ‡Îȉ Ï‚¯Â áøã ‫דקרי‬ åðééäå‫נגיחה‬ íìù ÷æð ùøéôãë àìå íåâøú éðééðò äîë ùéù ‫ואמאי‬ ìîâå øåîçå øåù çâð ìáà ìëì ‫ דכתיב‬:àôô ‫ליה אב‬ ‫ שנא‬33 ¯Ó‡ Ï‚¯‰1 ·È˙΄ ‰Ê Á ÁÏ˘Â ‰Ê ‰Ú·Ó ¯Ó‡ ·¯ Ô˘‰ 6 ìëìã â"òàå íãàì ãòåî éåä àì ‫כי יגוף‬ìéàåä ‫כתיב‬.‫דרגל‬ ‫תולדה נמי‬ ‫¯ כיקרייגחלה נגיפה‬ÂÓÁ‰Â ¯Â˘‰Ì„‡ íéøáãå øåäð éâñ äéäù éôì àîìòá äðéàå ¯Ó‡ ‡Â‰ ÔΠς¯ ÈÁÏ˘Ó ÔÂÈÚ·˙ ‰ÏÈχ‰ Ì‚ÂÔί˜·Ô˘‰ ‡˙‡ÂÊ Ë¯Ó¢ àôôìò áøì åìéôà ãòåî éåäáúëáù äîäá ïåéëå .‫רעהו‬ ‫איש את‬ ‫ שור‬34 ÂÈÚ· 7̇ äô øîåì éàùø äúà éà úîìùî .‫העלייה‬ ‫שורלשלם מן‬:äúåîë ¯Ú·Â ¯Ú·È ¯˘‡Î ¯Ó‡ ·È˙΄ Ô˘‰ ‰Ê ‰Ú·Ó ¯Ó‡ χÂӢ úò÷"äãíåùîã 'éô íçðî ‫ הך‬:áà íåâøúø"äå øîåàíúääéäàúéàãë êëìå äåù àéäù éîð äîîéåäéú øúåé áéúë ä÷éæääôéâðã íàù 35 Íȇ 2ÏÏ‚‰ ãòåî(‫ י‬íúä äéäù øîà íãàìúåùòì ãòåî .‫הוא‬ ‫נגיחה‬ ‫נגיפה‬ úôéçã àìå áéúëã ìâø éë åúéáî ÷æéää íìùî 36 ÚÓ˘Ó È‡Ó ÂÈ�ÂÙˆÓ ÂÚ·� Â˘Ú Â˘ÙÁ� êìøæçåïéàåìëìéøùã äîäáã ·¯ äøæçã äîäáì ãòåî éåä :íãàì ãòåî :óåâä ÛÒÂÈ ‫וסיים‬àìå:åäòø øåù úà øåù óåâé éë Â˘Ú .‫˘בנגיפה‬ÈÏ·˙ȇ ‫ פתח הכתוב‬ÔÈ„Îȇ (‫ כ‬$ äæî ìåãâøàùðå úåùòìäîäáî úò åá äá 37 àéåä 'åâå åäãù áèéîùéà(‫ ח‬ìâøá Ì‚¯˙Ó„Î íãàì ãòåî éåä àì íãàî äøæçå ìëì ãòåî ìáà àéä äøæç àìà àåä óâð øåù éë áéúë àìå àåä çâð øåù éë òãåð åà .‫בנגיחה‬ àìà íìùî àìà ÷éæîä ïéàã ïø÷ éë åàì .å÷éæäì äàðä ïéàù ïø÷ä éàøäøæçã 38 ¯Ó‡ ‡Ï ‡ÓÚË È‡Ó ·¯Â ȉ¯ÓËÓ ÔÈÏ‚˙‡ àìåàì :àéä äøæç íãàã ïø÷ úçéâð àéä óåâä úôéçã äôéâð êäã .‫לך‬ ‫לומר‬ ç"ø 'éô .ììâä øòáé :çâð øùàë úà åøëîåäôéâð (àë úåîù) áéúëãë åôåâî 39 χÂӢ ‰Ú·� È�˙˜ ÈÓ ÍÏ ¯Ó‡ χÂӢΠøåîùì åì äéäù òùô äòéùôå åðééäã àéä åæ äçéâðå áà éåä äôéâð éúëàã øîéîì àëéìå :ùééù ïáàì äîåã ïùäù (å àøæò) ììâ ïáà éã ïéëáãð åîë ÷éæä íàå åôñë åöçå éçäïçëùà øåùä 40äçéâð åøîåùì ìåëé äéä ì÷áù åøåù úôéçã .‫ גבי אדם‬:àéäúà ïø÷áã ‰Ú·àäãÈ�˙˜óåâäÈÓ ÍÏ ¯Ó‡ ·¯Îàä ¯Ó‡ ‡Ï Ë"Ó ïéàù :÷æéðä åéîã éãë ä÷éæäì äàðä áéúë ïéàù ïåéë ä÷åçã [íù] [àë úåîù] ‫דאית ליה‬ãéñôî ‫ אדם‬:åäòø øåù ìò úà øúåé ùéà øåù óåâé éë áéúë øåùá øåù äçéâð éáâå ùéà úà øåù çâé éë íãà÷éæäì çâð øåùäùë ¯ÓÎòøäì‡ÏÂøåùäȘÈÈ„ïååëúð ¯ÓÎéàãåã ‡Ï .‫יגח‬ ȇ¯˜‫ כי‬È„ÎÓ ïéòë éåä ä÷éæäì äàðä ùéù ïù ìáà ‫דרגל‬ ‫ קרי‬äôéâð ‫ אמאי‬ìáà ‫ולרבא‬çëá41 ȘÈÈ„ åàöîù‫תולדה‬ òîùî‫ לה‬éåä åéìò àáå ‫כתיב‬ :åôåâ úà øåîùì úòã åì ùéù .‫מזלא‬ (å ÏΠ¯Â˘ êë ìë äøîåùì ìåëé äéäåôçãå àìù ñðåà äðéà ìâøãçëáìâøäçéâðá éë .‫ברה"ר‬ ‫לפוטרו‬ïø÷42 úôéçã àðùéì .åéðø÷á ãîåò äðååëáå àìà èòî àéäã ‡�˙ äôéâðáχÂӢΠåúéîäì çåð¯Ó‡ åðéàå‡ÏàìæîË"Ó äéì ·¯ úéà $ àðéøçà 43 ‰ÈÏäîäáá ‡�˙ äôéâðå ‡‰ íãàá ÈÓ� χÂӢ ¯Â˘„àø÷ ÈÏÈÓ àìå åúàðäì ïåéë ÷æéðä úåùøìäîäáä úñðëð àéä ë"ààäçåðúáééçòîùîã ïî úåîì äçéâð äìúãî .‫אורחיה קמ"ל‬ ‫ואגב‬ìåëàì :óåâá÷åçã ïø÷ïùäù úáéçúáå 44 Â�¯˜Ï åðéàã úà íúëçìéùå åðéã(‫ ח‬úîå íãà ä÷éæäå çâð íàã íãà éáâì¯Â˘ äàãòä àì íéîòô äîäáä¯Â˘úà âåøäì ãòåîä äøöé ïéàå ÷éæäìøåùã åúðååëåðòéîùî ïéàù ïùäíãàä éàø äá áéúëã äøéòá ‡�˙áéùç‰„Â‰È ·¯ 'â¯Ó‡ [íù] øòéáå é÷ð øåùä ìòáå øåùä ì÷ñé ìå÷ñ áéúë íãà âøåää íúáã øôåëä úà íìùî àéääå úîåé áéúë 45 ãòåîáå (àë úåîù) éàøë äøîåùì ìåëé ì÷áå äô÷ú úåùøá åðééäå åéìòá øçà íâåäãùá Ôȇ˘ Ô¯˜‰ ȇ¯ùîî‡Ï äúéî ¯Ó‡˜àìåÈΉÂåéùøåéì Â�È˘Ïâøäð ‰Ú·Ó äúà åúçéöø óã) ïéøãäðñã éîã øôåëä íìùîù÷éæäìïåîîåúðååëã åðééä ïø÷ä äúéî äô÷úúà äøöéå :÷æéðä 46 ÷"ôá ïðéøîàã :ä"á÷ä øîà ìò.‫(שומר‬:åè‫אמר‬ ‰‡�‰ ˘È˘ Ô˘‰ ȇ¯Î ˜ÈÊ‰Ï ‰‡�‰ (‫ ו‬ãîò àìùë $ äì úçëùî íãàä úà ‰˜ÈÊ‰Ï âåøäì ãòåîå äîäáì ãòåî éåä íãàì ãòåî ìáà åøåù úçéöø ìò åâøåä äúà éàå åâøåä :äôé êë ìë äøîåùì ìåëé ïéàå ‫ וגם‬:íé÷éãöì äìåàâ .‫אתא בקר‬ :úöáåø íà àéä íéòùøì íéìâø úôéôë ìòã .‫‡היא‬Ï ‫ רביצה תולדה דרגל‬:ïåùàøä úéîäùë ãéî ì÷ñð àìùéãéî íéîòô ùìù çâðù ãò ïéãá åáåùú êùç éãé .‫לילה‬ äãìåú êëìä .‫מצוי‬ ‫הזיקן‬ ‫אין‬ ‫הני‬ :úñøåã àéä äéìâø úçú íåìë ùé íàå úëìäî àéä äòù ìëã .‫מצוי‬ ‫הזיקה‬ ‫רגל‬ ïåùì äòáîã øîà êëìä éåìéâáééçîã ïåùì åòáð åîåâøú :åéòá áéúë àîìàïéàå.åéòá äáåùúá ÷æð.‫איגליין‬ éöç éîìùîå å÷éæäìíãàá äàðä éåöîäìéçî å÷éæäåù÷áúå ïéàã ïä ïø÷ã :äøéòá úà ïùä .‫ושלח‬äæ äòáî :'åë ÷éæäì åúðååëã .‫קרן‬àîìà ‫שנא‬.åòáð ‫ מאי‬ìù:ïø÷ë .‫בועה‬ììâä :øçà øáã äòáî àåäù éðú÷ äòáî äìâð äòáð åîöò àåä òîùîã .‫ נבעה‬:äñåëî íéîòôå äìåâî íéîòôù ïù åðééäã àåä äìåâî

àì ùøôî éëä êéçøë ìòá .'‫ לא ראי הקרן שאין הנאה כו‬:äéøééù :å÷éæäì äàðä ùé ïù å÷éæäì äàðä ïéà ïø÷ã äéðéî ïù àéúà àì áééçã àìå

ËÙ˘Ó ÔÈÚ

ËÙ˘Ó ‰ÂˆÓ ÔÈÚ ¯� ¯� ‡ 'ìäî ‰ÂˆÓ ä"ô 'ééî

·È

:è 'ìä úî úàîåè 'ìäî ‡ ÁÎ à"ôå â"éô æ 'ìä 'ééî íù 'ééî · ‚È âîñ é÷æð íù 'ìäîá 'ìä à"ôåïåîî ä 'ìä 'éñà 'ìä î"çäàîåèä ò"ùåè úåáà çñ ïéùò øàù 'éòñ àéú 'éñå éú íù ä"ôå á 'ìäà 'éòñ íù ã"ôå úàîåè 'ìäî :à é"ôå à 'ìä 'äî à"ôå àé 'ìä· úòøö 'ìäî à"ô 'ééî ËÎ 'ìä áùåîå àéà äëìä ÷éæîåáëùî ìáåç éàîèî àìøòïéùò î"ç:åîø ò"ùåè ïéùòâîñ âîñ 'ìäî:â 'éòñ ä"ô àëú 'ééî'éñ‚ „È úî úàîåè é æúåáà 'ìä'ìäå"ôøàù íù 'ééî Ï 'ìäî„ ‚à"ôå î"ç íù äàîåèä âîñ :íù ò"ùåè âîñ à 'ìä 'éòñá"ô ãôù'ééî'éñ„ ÂË é÷æð:à'ìäî 'äî 'ééîïåîî ‰ ‡Ï âîñã"éá ÷øô à 'ìä æè'éñ 'ìä î"ç ïåîî ò"ùåèé÷æð æñ ïéùò ò"ùåè :çéçñ óéòñ æñ ïéùò èôù âîñ äëìä íù à"ô 'ééîî"ç ‰ ÊË :à óéòñ çéú 'éñ ÷øô:íù íù ò"ùåèå 'ééî Á âîñ Ê Â é·Ï é"ìäé äëìä íù 'ééî íùò"ùåè á ÷øôå à  ÊÈ ò"ùåè :èé íù óéòñ âîñ íù á äëìä íù 'éñ 'ééî î"ç Ê ÁÈ çéá 'ìä óéòñá"ôèôù çé 'éòñ íù ò"ù øåè :â óéòñ öù 'éñå :èé óéòñå öù 'éñ î"ç ò"ùåè Á ËÈ :à óéòñ 'éñ î"ç ò"ù øåè Ë Î :à óéòñ àöù ‡˘Ó Â�ÈÎÒ Â�·‡ ‰È� ÌÈ·¯‰ ˙¢¯· ÔÁÈ�‰˘ ÈÓ„ ÈÎȉ 'ȯӇ [˜ÈʉÂ] Â�È·¯ ȇ ·¯Ï χ��Á ÔÈ· ‰�ȯ˜Ù‡„ Ô‰·¯Â·‡ˆÂÈÎ Ô‰È˙„ÏÂ˙ 'ÂÎ Â�ÈÈ‰Â‡Ï Ï‡ÂÓ˘Ï ÔÈ·Â ‡ÙÙχÂӢ '¯ ¯Ó‡·¯.È‡Ó ‡Î‰ 'Ù· ˙˜ÂÏÁ ‡ˆÂÈÎ ˙„ÏÂ˙ Ô‰Ó ˘È ‰Îω· „Ή ˙‡ ÁÈ�Ó‰ Â‡Ï Ô‰Ó ˘È Ì˙·‡· Ô�ÈÁ„ „Î:Ô‰· ‰¯·˘�„ ˙·‡ '‚'Âί"˙ ‡ˆÂÈÎ ¯Ó‡˜ ÈÎ 'ȯӇ ÈÓ� Ô˘‰Â Ô¯˜‰ ¯Â˘· ¯Ӈ� ‰Ú·Ó„ ‰„ÏÂ˙‡ ‡ÙÙ ·¯ ÈÎ ¯"˙„ Ô¯˜‰ .Ï‚¯‰Â ÂÚÈ� ÂÁÈ·‰ÁÈ‚� ‡Ï‡Ôȇ.'ÂÎ Ô¯˜· ‡Ï‡ Á‚È Â‡‚ÈÏÙ ‰·ÚÈΉÁÈÏ· ‡ÓÈ˙„˜¯ Â‰Ó 'ÈÙ 'ÂÎ ˙„ÚÂÓÏ ‰Ó˙¯Ó‡„Î ÔÈ· ‡�ÓÁ¯ ˈ Ôȷ¯ÈÚ] ‰Î¯ ‰˘ÂÏ˙ Ô¯˜· ÔÈ�Ú· 'ÈÙ .‰˘ÂÏ˙· ˜¯˘ „ÈÓÏ˙ [‡"Ú Ô· ÁÈÎ ‰È˜„ˆ ÂÓÎ ˜Â¯Â ¯Ó‡Â È�¯˜ ·¯ È�Ù· .Ïʯ· ¯˙· È�¯˜ ȇԉ˘.'ȯӇ˜ ‰�Ú�Î ÁÈÈ�„ ‡Â‰˘ ˙¯·ÂÁÓ‰ Ô¯˜ Ï·‡ ˜¯Âʉ ȇ„ .˜Â¯‰ ‰Ê ‰ÏÈÁ˙Ó ‡ÓȇÂÈÙÓ ¯Â˘‰˜Â¯ Ô¯˜ Â˙‡ ¯È˜ÙÓ È�¯˜Â ˘"˙ .‡È‰ ˙„ÚÂÓ Ï‡ÂÓ˘Ï ÔÈ·Â ·¯Ï ÔÈ· ‰„ÏÂ˙ .'‚ ÂÈ�¯˜ ̇¯ ÈÎ˙�ÂÂ΢ [‡Ï‡]¯·„.¯Â·ÏÎ Â�Èȉ Ô¯˜„ ‰„ÏÂ˙‡ ‡ÙÙ˜ÈÊ‰Ï ·¯ ‰Ó‰·‰ ¯Ó‡˜ ‰˜Èʉ Ôȇ Â�ÈÎÒ Â�·‡ ԉ ˘‡„ ‰ÎÈ˘� ‰ÙÈ‚� Ô‚Π.ÈÂˆÓ ˘‡¯· 'ÈˢÙ ÔÁÈ�‰˘ .‰ËÈڷ ‡˘Ó ‰ˆÈ·¯ ‰ÈÂˆÓ Á¯· Ô¯˜„ ÂÏÙ� ‰„ÏÂ˙ ‚‚‰ ÈÎ .Ô¯˜Î ‡ÙÙ ·¯:˜Èʉ ¯Ó‡˜ ÈÎ˙„ÏÂ˙ È�‰ 'È˘˜‡Â ‰„ÏÂ˙‡ Â‡Ï ÁÎ ˘‡ Ô‰· ‰Ó ‡ˆÂÈÎ ÂÓ„ ˘‡ ‡È‰Â ‰· ·¯ÂÚÓ ¯Á‡ ‰˙ȈÓ ‰¯È·ÚÓ˘ Á¯‰ ˘‡‰ ‰˙ȉ ‡Ï Á¯‰ ÈÏÂÏ ÁÎ ÈÓ� È�‰ ˙˜ÊÓ ˙Îω ‡Â‰Â Ô‰· ·¯ÂÚÓ ¯Á‡ ÈÎ ‡�ÓȘ‡ .'ÂÎ Á¯‰ ‰„ÏÂ˙· ‡ÙÙ ·¯ ¯Ó‡˜ ˙¯¯ˆ ˜Ê� ȈÁ· Ï‚¯„ Ô�˙„Î ‰Ï ȯÈÓ‚ ‡˙Îω„ ˙ËÚ·Ó ‰˙ȉ [.ÊÈ ÔÓ˜Ï] ˙ÂÊ˙�Ó ˙¯¯ˆ Âȉ˘ ‡ ‰¯·È˘Â ‰ÈÏ‚¯ ˙Á˙Ó ÈˆÁ ÌÏ˘Ó ÌÈÏΉ ˙‡ ‰ÈÏ È¯˜ ȇӇ .˜Ê� ÔÓ ÌÏ˘Ï Ï‚¯„ ‰„ÏÂ˙ ‡ÈÚ·Ó„ ‡·¯Ï .‰ÈÏÚ‰ ‰„ÏÂ˙ ‰ÈÏ È¯˜ ȇӇ ‰ÈÏ ˙¢¯· ‰¯ËÂÙÏ Ï‚¯„ ·¯ ‰Ú·Ó‰Â 'ÒÙ .ÌÈ·¯‰ Ì„‡ ‰Ê ‰Ú·Ó‰ ¯Ó‡ ÂÈÚ· ÔÂÈÚ·˙ ̇ ¯Ó‡�˘ ÔÈÈ‚ÂÒ„ ·¯Î ÔÏ ‡ÓÈȘ „ÂÚ ‡Ï .‰È˙ÂÎ ÔÈ˙ÚÓ˘„ ‰È˙ÂÎ ÈÓÈȘ ȇ¯ÂÓ‡ ‡Ï‡ .¯Ë ÈϘ˘ ‰È„È„ ‡·Èχ ÈÓ ÍÏ ¯Ó‡ χÂӢ ¯Ó‡ χÂÓ˘ .‰Ú· ·È˙Î Íȇ [¯Ó‡�˘] Ô˘‰ ‰Ê ÂÈ�ÂÙˆÓ ÂÚ·� Â˘Ú Â˘ÙÁ� ÔÈ„Îȇ ÛÒÂÈ ·¯ Ì‚¯˙ӄΠÔÈÈÏ‚˙‡ Â˘Ú ˘ÈÏ·˙ȇ ·¯Â .ȉ¯ÓËÓ éàî ìâø êéøô [.ã] ïî÷ìå :åéòá ïåùì ÈÓȇ¯˜ÍÏ ¯Ó‡ È„ÎÓ .‰Ú·� È�˙˜ ïø÷ àðîçø áúë éàã øîåìë 'åë ïùä éàøë å÷éæäì äàðä ïéàù ïø÷ä éàø ‡Ï ·¯Î ‡Ï ȘÈÈ„ ‡Ï ‡ÓÚË È‡Ó ·¯ χÂӢΠ¯Ó‡ .χÂӢΠ¯Ó‡ ‡Ï ‰Ú·Ó ‡�˙ Ô¯˜‰ ‡Â‰Â ¯Â˘ ‡�˙ ÍÏ ¯Ó‡ χÂӢ .ÂÏ‚¯Â Â�˘Â Â�¯˜ ÏÏΠ'È�˙Ó· [¯Â˘] ‰ÈÏ ‡�˙

.‫תנא שור לקרנו ומבעה לשינו‬

³ χ��Á Â�È·¯

³


Бава Кама

глава первая

И об этом говорил рав Папа выше, что существуют производные виды ущербов не подобные соответствующим основным. За основной вид ущерба "нога" платят полную сумму ущерба, а за производный вид (отскочившие камни) платят только половину. Гмара спрашивает: если законы отскочивших камней отличаются от законов "ноги", то почему же они считаются производным видом от [26]"ноги"15? Отвечает гмара: отскочившие камни названы производным видом от "ноги", так как в обоих случаях ответственный за ущерб платит своим лучшим имуществом, даже если сумма превышает стоимость животного, которое нанесло ущерб. Гмара замечает, что вышеприведенный закон, из-за которого отскочившие камни называются производным видом от "ноги", вызывает сомнения и на него нельзя полагаться. Ведь [27] Рава сомневается: выплата половины ущерба из-за отскочивших камней огранчена стоимостью навредившего животного животного или она производится лучшим имуществом (даже если эта выплата превышает стоимость животного, нанесшего ущерб)? Отвечает гмара: для Равы этот закон сомнителен, а для рава Папы он ясен! Тогда возникает вопрос к Раве, который ставит под сомнение подобие между "ногой"

АрбаА авот

и отскочившими камнями в способе выплаты. Почему же они (отскочившие камни) считаются производным видом от "ноги"? Отвечает гмара: по мнению Равы, отскочившие камни названы производным видом от "ноги", так как в обоих случаях хозяин навредившего животного освобожден от уплаты, если ущерб был нанесен [31] в общественном владении. Гмара переходит к обсуждению следующего отрывка мишны: "мав’э" ("зуб" или "человек") и поджог и т. д. Что это "мав’э"? Рав [32] сказал: «"мав’э" – это человек, который наносил ущерб своими действиями». Шмуэль сказал: «"мав’э" – это [33]"зуб"». Гмара приводит обоснование каждого из этих мнений. Рав сказал: "мав’э" – это "человек", как сказано: «Сказал [34] страж: наступил день, но придет и ночь; если хотите просить, то просите…» (Йешая 21:12). Слово "просите" (бэ’айу) однокоренное слово со словом мав’э. В соответствии с этим "мав’э" – "просящий", т. е. человек. [35] Шмуэль сказал: «"мав’э" – это "зуб"», как сказано: «Как [36] отыскали клады Эсава, были открыты его тайники!» (Овадья 1:6). Смысл этого стиха непонятен, поэтому гмара задает вопрос. Как из этого стиха следует, что "мав’э" –

Примечания

15. Здесь уместно задать вопрос, поскольку существует между ними подобие в том, что оба эти вида ущерба наносятся ногами животного! Отвечают Тосафот, что если нет между ними никакого подобия в законах, то нужно было назвать отскочившие камни отдельным видом.


Бава Кама

глава первая

это "зуб"? Это следует из того, [37] как переводил этот стих на арамейский язык рав Йосеф: «Как отыскали клады Эсава, [38] были открыты его тайники16!» Из этого перевода следует, что слово "были открыты" (нив’у) однокоренное со словом мав’э. В соответствии с этим, "мав’э" – "открывающийся", "обнажающийся", т. е. зуб, который иногда открыт, а иногда прикрыт губами. А почему Рав не сказал [39] как Шмуэль, что "мав’э" – это "зуб"? Причина несогласия Рава была следующей: разве в мишне сказано "нив’э" в пассивной форме, что значило бы "открывающийся" или "обнажающийся"? Нет, сказано "мав’э"- слово, указывающее на активное действие! [40] А почему Шмуэль не сказал как Рав, что "мав’э" – это "человек"? Причина несогласия Шмуэля была следующей: [41] разве в мишне сказано бо’э, что означает простое действие, которое подходило бы для действия "просить"? Нет, сказано "мав’э" в побудительной форме! Но если в стихах нельзя найти подтверждения ни одному ни другому мнению )ведь в мишне не сказано ни нив’э и ни бо’э, а мав’э(, тогда почему же [42] Рав не согласен со Шмуэлем? В мишне сказано "бык" и это включает все, что касается быка, в том числе и "зуб". Следовательно, "мав’э" не может быть "зубом".

АрбаА авот

А что же ответит на это Шмуэль? Ведь в мишне сказано [44]"бык", что включает также и "зуб"! Сказал рав Йеуда, объясняя мнение Шмуэля: «в мишне сказано "бык", что значит "рог", [45] и сказано "мав’э", что значит "зуб"». То есть "бык", упомянутый в мишне, не включает все возможные ущербы, которые может нанести бык. А название вида ущерба "бык" употреблено в определенном контексте – "рог". Гмара объясняет продолжение мишны по мнению Шмуэля. И в соответствии с этим, в продолжении мишны (не похож по своим свойствам "бык" на "мав’э", и не похож "мав’э" на "быка") сказано следующее. Мишна пришла научить нас, что Тора должна была сказать отдельно о "роге" и о "зубе", чтобы мы не сделали ошибочных выводов. Не похож вид ущерба "рог", при котором животное не получает удовольствия от ущерба, на "зуб", при котором животное получает [46] удовольствие от ущерба. И если бы в Торе было сказано только о "роге", то мы подумали бы, что Тора обязывает платить только за "рог". Ведь животное не получает удовольствия от ущерба, не соблазняется, и за ним легче уследить. А за "зуб", где хозяину сложнее уследить, Тора не обязывает платить. И для того, чтобы мы так не подумали, в Торе сказано о "зубе" отдельно.

Примечания

16. В оригинале стих был приведен на иврите, а затем приведен перевод рава Йосефа на арамейский язык. В ивритском варианте стих содержит слово однокоренное со словом мав’э, но его понимание неоднозначно. Рав Йосеф разъяснил стих с помощью перевода на арамейский язык. В русском переводе разница между стихом в оригинале и арамейским переводом утеряна.


ËÙ˘Ó ÔÈÚ ËÙ˘Ó ‰ÂˆÓ ¯�ÔÈÚ

.‫ד‬ .‚   4а

‡Ó˜ ‡Ó˜ ‡·· ‡·· Ô¢‡¯ Ô¢‡¯ ˜¯Ù ˜¯Ù ˙·‡ ˙·‡ ‰Ú·¯‡ ‰Ú·¯‡

‰ÂˆÓ ¯� 'ìäî â"ô 'ééî) ‡ ‡Î äìçúë àì ìáà çåîöì ãéúòù úçù ä"ô .àðø÷ àéìëî àìã àä .øòáé äéá áéúëå äñåëî íéîòôå äìåâî íéîòôù ïù åðééä .‫הגלל‬ âîñ (ïåîî é÷æð øåö÷ìùøéôù íéìåëéé"ù íäø íéìòáä àðø÷ àéìëî äù÷åéãéî ììâ úøòáî éòø‫כוונתו‬ äæ ììâ‫שאין‬àðéøçà ïðúãàìàíåùî ùåøéôë íâù àìå .äîàå ãáòààäåäåäã ïø÷ úéùòðå éúà àì ìëàîì ïù àðîçø áúë ïùäù éàã .'‫כו‬ ‫ראי השן‬àðùéì ‫ולא‬ 'ìäîî"çà"ôò"ùåè 'ééî æñ‡ïéùò ‚Ï ì"é 'éñ

.„

âîñ :à è óéòñ äëìä àöù äáéðâ úåøéô úôéðèì'åëïî÷ì äéì äùàå éø÷ íå÷î äúàðäì ì"ä ë"àã ïúòéâô ãáò ìëî (.æô óã ïî÷ì) úåøéô ìáåçäáäôðèù î"çà"ô ò"ùíùøåè'ééîäð÷· ·Î ïéùò :$ àðø÷ àéìëîã äìéëàá éøééà àø÷ã äéèùôã ïåéë äãìåú äúàðäì 'ìä éà÷ã íåùî äîàå ãáò è÷ðã ú"ø ùøôî àìà äùàå ãáò è÷ðéîì :ã óéòñ èîù 'éñ ò"ùåè íù âîñ é êåîñáãú"àå åáø .àðø÷ åðèéð÷éàéìëîã àîù íåùî àîòèå íéãé úëñî óåñã 'éðúîà :è äëìä 'ééî · „Ï áåúëìå :íùíùî"ç íù á"ôå íù 'ééî ‚ ‚Î øòéáå éòá àìå çìéùå àðîçø :íúä ùøåôî øåèå íù âîñ á 'ìä çìéùã à÷åã àðéîà äåäã øîåì ùéå ãáò ú"àå óéòñ èôù 'éñå íù ò"ù .ìâøã :ïî÷ìãë åçåìù 1 :çé áééçúäì ïùã å"÷î óìéðàîéðå äéôåâ ú"àå äîàå 2 ïðéù÷îã àäã àëôéà íù âîñ íù 'ééî „ „Î àîùã àîòè òãé àì éúëàã ïåéë 3 'éñ íù ò"ù øåè àðåîîá ìáà àøåñéàá î"ðä àøîåçì :à óéòñ èôù àùéø òãéã ïåéë ÷"òå åáøøîåàå åðèéð÷é äøåúá àéä äãîã ú"ø àì 4 'ìä à"ô íù 'ééî ‰ ‰Î íéãé àøåñéàá úëñîã ïéúéðúîã (æ"î ã"ô) ù"ìå :àðåîîá àðù àì 'éñå íù ò"ù øåè é :çé óéòñ èôù ãáò è÷ð äîàåúåîäá ãáò è÷ðãî 5 â"òà .íá àìå çìùà äëìä íù á"éô 'ééî  ÂÎ (‫ ג‬ë"à äùàå 6 úùøô àîìòá ïðéøîàã ÷"òåéøôñá] àôéñ òãé àîúñî çñ ïéùò âîñ é · ñøà ïúðååë ïäì ùéù óéòñ éú 'éñ î"ç ò"ùåè ùçðë éîð ÷éæäì ïéàùëúåîäá äîàå [åðéæàä ãáòã 7 :é àéäù äëéùð éåäã úåúéîîå úåëùåðå øéôùã ì"éå éúééî éàî ë"àå éøéèô ‡ 8 á 'ìä íù â"éô 'ééî Ê ÊÎ éîð íå÷î äù÷îä ìëî ïø÷ãòãéäãìåú àîùãéøééààîòè äåä 9 íù ò"ùåè íù âîñ â 1 ïúàðäì åòø åðèéð÷é úåéçá :à óéòñ àéú 'éñ ãáòã ïåéëåìëàå êéøôåñøãù ä"ôàåúåáø 2 äéçã ïùå úåîäá ïùå ïðéîâøúîãë 10

:äîäá éììâåêéøô íãàéëäìå éììâ äéðéî åîë åäééåøú øòéáåéàäçìùå .‫ואידי‬ ÷éôð àîòè íåùîã ïëù ‫אידי‬ ìë àåä å"÷ åàìå ïåâë òîùîã àéìëàîòèà àìã àëéä äåä ïø÷ áúë àðø÷ éàã àî÷ êéøô äéáåéçì à÷ã éîð àúà ä"äåçìùå .ïùî ïùà ïø÷ çåîöìåïø÷øåæçì äâåøòïùäìëàù àäå éàäå .'åë áééç ä÷éæäì äàðä ïéàù äîå åôåñå å"÷á äéðéî à÷ôð øòéáåéëäã äìçúë àì àëéì ìáà ÔΠς¯‰ ÂÊ ÁÏ˘Â ¯Ó ¯Ó‡ ÂÓÂ˙ „Ú ÏÏ‚‰ àëéä àúìéîåðééä àùøôéî éöåøúì åúðååëã â"òà åàì øòáîù øòéáå òîùîã àðø÷ àéìëîã ‡ÓÚË ¯ÂÓÁ‰Â ¯Â˘‰ Ï‚¯ ÈÁÏ˘Ó ¯Ó‡ ‡Â‰ ïéàù ïø÷ä éàøàéù÷ àì éàå äãåäé áøã .ïéøåèô ä"ôà ÷éæäì Ô¯˜‰ ȇ¯Î ˜ÈÊ‰Ï Â˙�ÂÂÎ Ôȇ˘ Ô˘‰ ȇ¯ ‡Ï øîéîì éöî àëéä $ .éøîâì àéîåã ¯ÂÓÁ‰Â ¯Â˘‰ Ï‚¯ Â"˜ ÈÁÏ˘Ó ‡�ÓÁ¯Â˙�ÂÂ΢ ·˙΄ àðø÷ ïø÷ àéúà àì ïùàäáúë 'åë äàðä àéìëîã ïùàéàåéãéàå éãéà Ôȇ˘ Ô˘ ‰Ó ‡Â‰ ‡Ï ˜ÈÊ‰Ï ·È˙Î Ô¯˜ ȇÂ˙�ÂÂ΢ ‰Ï ˙Ó˜ÂÓ ÈΉ ‡ÏÂ˙�ÂÂÎ ‡‰ àëéäì åúðååë ãçïéàùáåúëéì ïùä àéìëî éàø àìå àìã äéðéî àäå ‡Ï ˜ÈÊ‰Ï Ô¯˜ ȇӷ ·ÈÈÁ ·È˙Î ˜ÈÊ‰Ï àéúà àëéä àì ïø÷ áúë éàåàéìëéî 'åë ÷éæäì Ȅȇ Ȅȇ ‡"„Ò Íȯˈȇ Ô˘ ȇ àéìëã ù"ëå áééçéìã àìã „·Ú‡ ‰Â‰„ È„ÈÓ ‡�ÈÓ‡ „"Ò Íȯˈȇ ˘"Î åàì éàä à"ä éãéî àø÷ éù÷éúéàäî àìå äéðéî ‡ÈÏÎÓ ‡Ï„ ‡‰ ‡�¯˜ ‡ÈÏÎÓ„ ‡‰Â Ô˘‡ éúà éà õéøúïù Ô˙�ÂÂ΄ ‚"Ú‡ Â‡Ï ‰Ó‡ÂÏ"Ó˜ „·Ú ‡�¯˜ ‰Ó‡Â àìàìààéìëî ñ"ùä àì ïåùììáà äæ ïéàù àéä àëéäì àúìéî àéìëîã ‡�ÓȘ‡„ ‡˙˘‰Â ïùå Ô˘˜ÈʉÏÏ‚¯‡ ‡ ‰"Ù‡ ¡ È˘‡ ·¯ ¯Ó‡ ‡�˘ ‡Ï �"‰ ȯÈËÙ éàãåøîâéîì øîéîì éòáã àëéà êëìä äéðéî éãéà äéøáç àåää ‰Ó Ï‚¯„ ‡ÈÓ„ ÔÏ�Ó ‡�¯˜ ‡ÈÏÎÓ ‡Ï„ éãéàå áúëã åàì ïùà äæ àì àðîçø 'éðúî éðú÷ãë àùéøáéà èé÷ð ‰·¯ ‡ÓÚË ‡Ó˘‡�˘Â‰·‡ÏÂ˙ȇ‡�¯˜ ‡Ï ‡ÈÏÎÓ Â‡Ï ‡�˘‰Ó‡Â ‡Ï „·Ú Ï‚¯ éçìùî :øåùä ìâø .'‫כו‬ ‫שנא‬ ‫לא‬ ‫רגל‬ ‫מה‬ (à ùàä éøäë íééç çåø ïäá ùéù äæå ¯ȷÁ‡ÈÏÎÓ Ï˘ Â˘È„‚ ·¯ Â�ËÈ�˜È Û‡ ‡�¯˜ ‡ÈÏÎÓ ‫ מה שן‬:øòáå äéá áéúë àì àäã ‡�¯˜ ‡�˘ ˜ÈÏ„È ‡Ï Ô˘ÍÏÈ éúøú éðä áúë éàå íééç çåø åá ïéàù ¯Ó‡‰‡Ó ‡�¯˜ ‡Ï ‡�˘ ‡Ï äéá áéúë àì àäã .'‫לא שנא כו‬ ¯Ú·Â ÌÂÈ Ïη¯Ó‰�Ó Â·¯‡ÈÏÎÓ ˙‡ ·ÈÈÁÓ ‰Ê ‡ˆÓ� ìë àîìà åäééåøúî ùà éúà àì ¯Ó‡ ‡Â‰ÈΉÔÎÂÍÈ¯Ù Ô˘‰‡Ï‡ ÂÊ ‫משום‬ ÏÏ‚‰ ¯Ú·È ¯˘‡Î ˜ÈÊ‰Ï Â˙�ÂÂ΢ Ô¯˜‰ ȇ¯ ‡Ï ‫ רגל‬äæ ‫הא או‬ ‫או‬àì‫הא‬éðú÷ã ‫ או‬:çìéùå äæ ‫או‬éàøë éàøìáà àëéä ïúðååë:äîäá ïéàá åìéôàå ïéøåèô äîàå ¯˘‡Î ‡�ÓÁ¯ ·˙΄ ‡ÓÚË ÂÓÂ˙ „Ú 11 ¯Ú·È ììëá äéçå àøá .‫מצוי‬ ‫דהזיקה‬ ‫שן‬ :àì ïù Ô˘‰ ȇ¯ ‡Ï ˜ÈÊ‰Ï Â˙�ÂÂÎ Ôȇ˘ Ô˘‰ ȇ¯Î äéðéî äéøáç éøåîâà éòáã àåää àîùã àîòè êééù àìã â"òàå ÷éæäì ÌÏ˘‰ ¯Â‡ ‰¯Â˙ î"ä àðéîà ã"ñ êéøèöéà 12 ‡�ÓȘ‡ .‫משום דיש הנאה להיזיקה‬ ȇӷԯ˜‰ ÈΉ ȇ¯Î Â‡Ï ‡‰ ÂÓÂ˙‰‡�‰ „Ú ÏÏ‚‰ ‰‡�‰ Ôȇ˘ ˜ÈÊ‰Ï ˘È˘ ìáà (‫ ד‬àåä ñåðàã åáø åðèéð÷é àì ÷"äåìâøå 'éðúîïùéðú÷ãë íéîòôãçìùã F` dcU ¤ ¨ Wi`¦ xrai ¤ § © iM¦ .1 .éçåìù :àì èé÷ð ìâø àëéä ïéìå÷ù .‫מכדי‬àùéøá ‡"„Ò Íȯˈȇ ·È˙Î Ï‚¯ ȇ ·È˙Î Ô¯˜ ȇ $ ‰Ï 13 ˜ÈÊÓ‰ ·Á ˜Èʉ˘Î ‰È¯ÈÈ˘ È‡Ó Ï‚¯Â ˜ÈÊ‰Ï FxirA ¦ § z`¤ gNWe © ¦ § mxk ¤¤ äæá áåúëä ïéã ïéà äæ éàøë äæ éàø êëì åðååëúð àì åøîàéå åðååëúðã êéøôã àä àúùä éù÷éú ú"àå ‡‰ ‡ÏÈÓÓ ÏÈʇ„ ‡‰ Ï‚¯‡ Ȅȇ Ȅȇ íäéðùá éøäù äæî øåîç äæ ïéàù ïä ahin © ¥ xgõ ¥ dcUA ¥ § ¦ xraE ¥¦ :äæáãöâåäðì ïúðååëùàðîçø àöîð áúëã ïéðò àîòè ìëá éøéèô áúëéîì ‫ויבאו‬ .‫איצטריך‬ ‡·¯ ¯Ó‡ ‡Ï‡ ‡È„‰·Ï"Ó˜ ‰ÈÈ�˙ÈÏ ς¯ ÈÈÂ˙‡Ï FnxM §© ahinE © ¥ EdcU ¥¨ øùàë ìéòì 14 Ô˘‡ :øåîç ïäá éåàø ùé .‫שניהם‬ Ș‡„ ‡˙˘‰Â ÈÁÂÏ˘ ÁÏ˘„ :mNWi „ ·Î ˙ÂÓ˘ ¥ © § ÷éæäì åúðåëù ïø÷ ð"ä øåèôä íøåâ :ïø÷ 'ôá ïðéøîàãë .‫פטורין‬ ‫אפ"ה‬ 15 ȇ¯ ‡Ï ˜"‰Â Â�È˘Ï ‰Ú·Ó ÂÏ‚¯Ï ¯Â˘ ‡�˙ úéî÷åî éàîá éëä åàì àä ììâä øòáé àìã .‫מפקת‬ ‫מינייהו‬ ‫דהי‬ :çìùåî drx ¨ ¨ `ian ¦ ¥ ippd ¦ § ¦ okl ¥ ¨ .2 Ô˘„ ‡ÈÓ„ ÔÏ�Ó ‡ÏÈÓÓ ‰Ïʇ„ Ï‚¯ .‫איצטריך‬ åìéôàãìéòìãë 'éô éùàééåðùì áøå åøèåôì åðì ùé 16 ‰Ó äùàäå ãáòä (.æô óãàäïî÷ì) ì"éå àëéì àúùäå :ïéåù ïäéðù äéðéîìáåçä éúéì iYxkde ¦ © § ¦ § mraxi ¨ § ¨ ¨ ziA¥ l`¤ ‰˜Èʉ Ôȇ˘ ÈÁÂÏ˘ Ô˘‰ ȇ¯Î ÈÂˆÓ ‡�˘ ‰˜Èʉ˘‡ÏÏ‚¯‰ Ïʇ„ ˘"Ï ‰ÁÏ˘ Ô˘ äåä xiwA ¦ § oiYWn ¦ § © mraxil ¨ § ¨¨ § çìéùå åìàã÷éæäì àúééøáá çìùåî ú÷ôî éàã øòáå äéì :äáø øîàð àîòèàìàëéà åúðååë÷"äã ïéàá 17 ȇ¯Î ˜ÈÊ‰Ï ïäå áééç ïäá ìáåçä äòø ïúòéâô ‰‡�‰ ˘È˘ Ô˘‰ ȇ¯ ‡Ï ÈÂˆÓ ‫טעמא‬éçìùã l`xUiA ¥ ¨ § ¦ § aEfre ¨ § xEvr¨ éëå äåä ‡Ï ÈÁÂÏ˘ ‰ÁÏ˘ ‡�˘ ‡Ï Ï‚¯ Û‡ ‡ÏÈÓÓ åäéà àëéä éìéî éðä àðéîà :ïéøåèô íéøçàá åìáçù àì ììâä .'åë øòáé ÷éæîäøùàëî áç ïðé÷ôî ‫לאו‬ ÷éæäùë zia¥ ixgõ ¥£ iYxraE ¦ §©¦ ‰È¯ÈÈ˘ ‡�ÓÁ¯ È‡Ó Ô¯˜Â·Â˙ÎÏ ˜ÈʉχÏÈÓÓ ‰‡�‰ ‰Ïʇ Ôȇ˘ Ï‚¯‰ ‡�˘ ìáà ùéøá åðééä àëéà àðååâ éàä 18 ÁÏÈ˘Â äãùáéàãúåòøì xrai ¥ © § xW`M ¤ £ © mraxi ¨ § ¨ ¨ êùð àî÷ åäæéà ÷éæäùë ìë äéìåøéáç úáééçéî .‫אית בהו‬äðååëá ‫רבה‬ 19 Ô˘ :FOYª cr© llBd ¨¨© ‰ÈÈ�˙ÈÏ ԯ˜ ÈÈÂ˙‡Ï ˜ÈÊÓ‰ ·Á ˜Èʉ˘Î :àìåðñéòëéù àìéîî àìæà : (.àñ óã î"á) ïåéëå øòáå .‫קמ"ל‬ ÚÓ˘Ó ς¯ ÚÓ˘Ó„ ¯ÚÈ·Â ÈÚ· ‡Ï åùéãâ ÷éìãéå êìé åáø äòù :äì äáøî ÷éæäùë êãéàî àìà $ È „È ‡ ÌÈÎÏÓ 3 ·È˙΄ äîéú .áéúë 'èéãäá àìåäéáùçîì áéúë 'é àì 20 ¯Â˘‰ øòáåîúààìéîîã ïù ïìåøéáç à÷ôðã ÔÈÓ˙· Ï‚¯ ȯÈÈÓ˜ÈÁÏ˘Ó Ô˙ÏÈÁ˙Ó ÔÈ„ÚÂÓ· ‡È„‰· àéúà Ï‚¯ ÚÓ˘Ó lM¨ lr© irxf ¥ §Ÿ mkixWõ ¤ ¥ § .3 áééçì éãë ìù .'åë ïéãòåî ‫ אלא‬:åáø äøôä 'ôáã :äéðéî äôìéå ‫פריך‬ ìâø (íùå :ð ì"ñ óã ïî÷ì) ‫בכותל‬ ‫נתחככה‬ xFXd© lbx ¤ ¤ igNWn ¥ § © § min ¦¨ 4 ·È˙΄ 21 ˙ÂÓ‰· Ô˘ ÚÓ˘Ó ¯ÂÓÁ‰Â Ԣ ‡Ï Ë"Ó Ï‡ÂÓ˘Â È¯ÈÈÓ˜ ‡Ï ÔÈ„ÚÂÓ ÛÂÒ·Ï àìã ìàåîùå øåùä éàø àì .‫הכי‬ ‫ואימא‬ Î ·Ï ‰ÈÚ˘È :xFngde £ © § äøùò úéîäì éãë åá ùé øåá äî ïðú äôðéè åàéðú÷ã åúìéôäå .‫להנאתה‬ ‰¯È˙È ‡¯˜È‡Â‡Ï ȇ Ì··¯ÎÁÏ˘‡ àìã 'éïåéë ïðéòåîùàì àì ÷"äïäéìò 'éðúîáäìâìâúðù äòáîä éàøë sWx ¤ ¤ inglE ¥ ª § arx ¨ ¨ ifn ¥ § .4 ‡‰ ‡ Ì„‡‡"‰ Í˙Ú„ ‡˜ÏÒ ÍÏ ¯Ó‡ ¯Ó‡ úåøéô êøãë $ äúàðäì ë"à åá ùéàôéñá øåá íúñã 'èðå÷á ì"ä 'éô 22 ‡‰ zFndA ¥ § oWe ¤ § ixixn ¦ ¦ § ahwe§ ¤¤ àùéøáî éôè ùåãéç íåù ïðéòîùà ïùä éøäë ÷éæäì åúðååëù ïø÷ä éàø ‰‡�‰ ˘È„ Ô˘ ‡ ÈÂˆÓ Â˜Èʉ„ Ï‚¯ ‡ ‡‰ ‡ 23 ˙¢¯· ˜ÈÊÓ‰ ¯Â˘Â „ÚÂÓ‰ ¯Â˘ ‡ÙÈÒ È�˙˜ ïùã àéîåã åðééäã íéøåîçå íéñåñ ùéøã àëäã äù÷ ãåòå áéúë 'é ilgf ¥ £ Ÿ zng © £ mr¦ mA¨ gNW` © © £ (à ˜ÈÊ‰Ï àùéøáêåîñáã äéì àðúã â"òà ìâøå úîäåî ïù ìáà 24 ȉ„ äúàðäì àìà :ä÷éæäì ÷éæäì åúðååë ïéàù „Î ·Ï Ìȯ·„ ¨¨ ̉È�˘ ‡·È ԉ ÔÈϘ˘ È„ÎÓ :xtr äàðä ùéù êéøô ãåòå åì äéäé .‫שן‬ ‫שנא‬ ‫ומאי‬ ÔÂÓÓ È˜Ê�· ‡˘È¯· È�˙ÈÏ ̄‡‰Â ˜ÊÈ�‰ sqM ¤ ¤ mNWi ¥ © § xFAd© lrA © © .5 íåùî ïéãòåî éáâ àôéñá äéì àðú ÈÏÈÓ È�‰ ‡"„Ò Íȯˈ‡ ˙˜ÙÓ Â‰ÈÈ�Ó àôô äåä áøã àì ïø÷ áúëúî÷åî éà êëìäà÷ãúðååëúî äéúìéî êðäî didi ¤ § ¦ zOde ¥ © § eilral ¨ ¨ § ¦ aiWi ¦ ¨ áà äæå äúéîì áà äæ óåñ óåñ 25 È�˙˜ ‡‰ ÈÓ� ·¯Â ȯÈÈÓ˜ ‡Ï ÂÙ‚ ȘÊ�· ȯÈÈÓ˜ ìåëàìäîùúãòåî ùøôîã ùåãéç 26 ‡Ï ‡ÏÈÓÓ ‡Ïʇ Ï·‡ ÈÁÂÏ˘ ÁÏ˘„ ÈÎȉ êøã :äðéî ÷éôð ‫÷ שיש‬æéä ‫הרי השן‬ ‫ולא‬ „Ï ‡Î ˙ÂÓ˘ :FN øåù ìôðã ïùä 'èðå÷ä 'éôå ïé÷æðì ìë :ìâøå ïùã ïùäãìåúá ‰È·˘ÁÓÏ ‡Â‰‰ ·¯ ÍÏ ¯Ó‡ ‡ÙÈÒ· Ì„‡ úà ‰ÎÎÁ˙� · ‡È‰ È‡Ó Ô˘„ ‰„ÏÂ˙ :Ï"Ó˜ ìâøã éàå .'‫כו‬ ‫הנאה‬ éëøáùì ë"àúãòåî ÷æåä ìâøäå ïéá úîäì ïéáéåàøä òîùî äãìåú‫הקרן‬éåä ‫כהרי‬ äðååëá‫להזיקה‬ àìù êåìéä ˜"‰ ‰˙‡�‰Ï ȯ‰ ‡Ï ˙¯È٠ȇÓ ‡˙‡„ ‰ ÔÈ„ÚÂÓÏ˙Âη È„‰· :÷éæäì â"òàåäåäàðúíãà éîð àìå ïø÷å øåù äëåìéäïðéùøã êøã 27 È‡Ó àéúàéåöî àì ïùå÷éæäã áúë äéì ‫ ורגל‬:äðéî åúðååëïø÷ ïéàå ‰Ù�Èˇ‰˙‡�‰Ï (͢Ӊ) χ��Á Â�È·¯ äàøð 28 ȇ¯Î ¯ÙÂΉ ˙‡ ÌÏ˘Ó˘ ¯Â˘‰ ȇ¯ ‡Ï ë"òáç ïé÷æðî íãààùéøá éîð èòîì äøòùá íéìë å÷áãðù .‫ובשערה‬ ÷éæîä ÷éæäùë àðúã .‫מאי‬ àìã 'éðúîã àðú äéì ãéáò Â˙¯ÈӢ Í�ÂÓÓ ˜ÈÊ‰Ï ‰‡�‰ ˘È„ Ô˘ ‡�˘ ̇ ‡Ï‡ ·ÈÈÁ Â�ȇ ÌÏÂÚÏ äáøä ÷åîò øåá íúñã ùøôì Ì„‡‰ ȇ¯ ‡Ï ¯ÙÂΉ ˙‡ ÌÏ˘Ó Ôȇ˘ Ì„‡‰ .‫רגל‬ :ïúøáùå ‫מאי שנא‬ :éðú êä .‫וה"ק‬ :äéîúá .‫שייריה‬ïúøøâå Ï·‡ ‰Ï· ‡Â‰ [‰ÁÏÈ˘] àôéñá äéì àðú î"î ïø÷ ééåúàì 29 Í�ÂÓÓ ԘÈÊ‰Ï ‰‡�‰ ˘È ÈÓ� È�‰ ÍÈÏÚ .‫עשרה‬ åì äéäééáâúîäå øåá éëéøöå ‫אב‬ :'åë éåöî ÷æéä㠉Ϸ ‰ÓˆÚÓ ‰Îω ̇ àì íéîúéàã äùîç äéì éðúã íåùî 30 ÈΠéøäë øåùä éøä àì 'éðúîáééçéîã éðú÷ã ‚ ‡Ï‡ ‰Ú·¯‡· Ôȇ˘ ¯Â˘‰ ȇ¯Î Ìȯ·„ ·ÈÈÁ˘ ÍÈÏÚ Ô˙¯ÈӢ ԢΠԢ„ ‰„ÏÂ˙ ‰ÁÏÈ˘ ÔÈ· ¯Ú·Â Ï"Ó˜ ‡Ï ìéè÷ã ìë àðéîà äåä øåá áéúë êëáã áà åðééäìâøíéçôè øåá éåöî ä÷éæä :'åë 'é÷"ä÷åîò äòáîä ‡ˆÂÈÎ .‰ÓˆÚÓ ‰Îω ÔÈ·Â ïéãòåî éãäá éîð äéì àðú ä"ùî 31 Ï‚¯„ Ô‰·˘ Ï‚¯„ ‰Â˘‰‰„ÏÂ˙‡ „ˆ‰ Ìȯ·„ ‡ÙÙ ‰Ú·¯‡ ·¯ ¯Ó‡˜Â· íàã áéúë éàå úéîäì éãë åá ïéà åìéôàå Ôί„˘‰„ÏÂ˙ :úéîäì åëøã .‫לנזקין‬ ‫אב‬ ‫וזה‬ ÌÈ˘„˜ ˙ËÈÁ˘ ˙ÏÁ˙· · éáâ øåáå ùà áéùç àì éàîà ú"àå øåáå ìâø :äðéî ïù àéúà àì êëìä „ (á ‡È‰ 32 ‰ÎÂÏȉ „ÚÂÓ „ÚÂÓ· ˜ÈÊ‰Ï Âί„ ÈΠ˜ÈÊ‰Ï È‡Ó øåèô ͯ„ ‰Ù‚· ‰˜Èʉ¯Â˘ úîå ïúìéçúî äòùú øåáá øåùùàåìôðïù ˯ى ‰Ó [:„ ÌÈÁ·Ê] çéù àìå øåá à÷åã àðéîà äåä øåá éìòá àìà áéùç àìã ì"éå íéãòåî ÷æð íìùì ïéãòåîøåáä ÔÂÙˆ ÔÂÚˉ ¯·„ ˘¯ÂÙÓ éëäìå 33 àåä áåúëä úøéæâã äøòîå ‰ÈÏÚ˘ àåä áàå áééç ÷æåä íàå ìòá ÛÈÏ˘· ‰ÎÂÏȉ ͯ„ ‰¯Ú˘· Ì„‡ ‡Â‰ ‰ÈÁ¯Â‡ „ÚÈȇ„ ÔÂÈÎ ˜ÈÊ‰Ï Âί„ ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙‡ËÁ· Â�˘È íòô éì êë ùàå øåá ìáà íééç ãòåîì íúà÷ôð ïéá àðîçø àìãàäã íìù (â áéúëãî àø÷ã âéìô à÷åéãî ‰¯‡Âˆ·˘ ‚ÂÊ· ‰ÈÙ·˘ ‡È·Ó¯ٷ Ôȇ ‰Ï·˜Â ‰ËÈÁ˘ .['ÂÎ] 'è àì êéøô éëäå åäééåøú êéøèöéà 34 È‡Ó ÛÈÈ΄ ÔÂÈÎ ˜ÈÊ‰Ï Âί„ Ô˘È Ô˘È· ˜ÈÊ‰Ï Âί„ :'ãå 'â íòô åîë äðåùàø :äçéâðá àìà ‫ברשות‬ ‫המזיק‬ ‫שור‬ øåá òîùîã åì äéäé úîäå ‡Îȇ .‡Ï ‰˜È¯Ê ‰Îω óåñ ÷éñîå 'éãäá áéúë 'é àìå áéúë Í�ÂÓÓ ÈÂˆÓ ‡�˘ äøùò 35 ÍÈÏÚ Ì„‡ Â˙¯ÈӢ ÍÈÏÚ Ô˙¯ÈӢ ‡Â‰ ˜Èʉ„ ‰ÈÁ¯Â‡Ï‚¯ËÈ˘Ù úà íìùî ïéàù íãà çâðå úúéîá ÷æéðä áééç úåùøìàåäñðëðù .‫הניזק‬ ¯ÓÈÓÏ ‡Îȇ ÈΉ ¯ÓÈÓÏ ïé÷æðì éàøë áà äæå äúéîì áà äæ óåñ øåùä ìéè÷î øáã Í�ÂÓÓ È�‰ àä [‡·ÈÂ] ‡Â‰ Ϙ˘ ÈΉ 36 ÍÈÏÚ È�˙„ Ô˙¯ÈӢ ‡‰ ÍÈÓÚËÏ ‡Â‰ÈÂˆÓ ÂÈÏÚÔ˜Èʉ ÂÙ‚ ÈÓ� ˙¯ÈÓ˘ éàî à"áéø äù÷ä .øôåëä íìùî â"òàå åøåùøéöá úà àä íù áééçàåäàìíúã äúéîá éëäî È„ÎÓ ‡"Ò (â .̉È�˘ àéãäá áéúë àì 'é øåáã ïåéë ùåøéô ‰ ‡Ï‡ ‡ÙÙ ·¯ ¯Ó‡˜ ÈΠς¯Î Ï‚¯„ ‰„ÏÂ˙ úàäéäé íìùîúîäåî ïéàã àøáñî éàä åæ 'é÷ôî àéä àøîåç ïî÷ìàðéøçà øîàã è"øë ÷æð 'ÈÒ¯‚ ·Â˙ .‡Â‰ Ϙ˘ åì àìà 37 Ô‰Ó „Á‡ Ì„‡Â ÔȘÈÊ� ˙·‡ ‰Ú·¯‡ ‡�¯˜ óåñ àðùéì àîúñå .áééçúî.íìù ïé÷æéðá ÔÈίÚ] ÔÈÎȯÚÓ ÏΉ 'Ù· ïðáøì ‰È� ‡Ï‡ È‡Ó ¯Â·„ ‰„ÏÂ˙ ‰„ÏÂ˙‡ äáøãáåäìäéìíé÷åíé÷ã øôåëä 38 ‡ÓÈÏȇ ÷æéðä áà úåùøá (:åèóåñ óã) úéîäìíåùî éãë ïðéòáã ïé÷æðì äæå ïø÷ äúéîìäðåùî áà äæ ‰ÈÏ ¯Ó‡„Î ‡Â‰'ËÂÈÏÚ ÂÙ‚¯Â·„ ˙¯ÈÓ˘ Ì„‡ ‡È·‰Ï ˙¢Ù� ‡"„ [:„ 'È ‡Ï ȷÈ˙Î ‡Ï 'Ë ‰„ÏÂ˙ 'È ·‡ 'è øåá õøéúå 'é øåá åðééäã øåá àø÷î ïì ÷éôðã éëéä éëã øåèô éåäéîðéîð ââåùã äéðéî 39 È·È˙Î .‫ממונו‬ ‫בנזקי‬ :íìùî íìù ÷æ𠇉 ÔÈÁ˘ ‰ÎÂÓ ÏÂÂ�Ó àøáñ ÂÈÏÚ ÂÙ‚ ˙¯ÈÓ˘ Ì„‡ È�˙ ‡�˙Ï Â‰·‡ È·¯ ‡Ï Í�‰ .Í�‰Ï ‰È˙˜ÈÙ‡ éãë ùéã ïåéëäé÷æç ïé÷æðìéáãáààðúãî éåäã ‡�ÓÁ¯ ¯Ó‡ ÂÏ ‰È‰È ˙Ӊ 5 ‡È˘˜ ‡Ï ‡‰ 'è øåá éøééî ïì à÷ôð åàìãåá é"øåàå :àùéø ÷éæî äúéîì åðåîîù äøùò ïé÷æðá ‡Î‰ ‡ÓÚË È‡Ó ‡¯˜ ÈÎȯˆ (‫ד‬ íãà ïðéèòîî àì íå÷î ìëîå ÷éæäì åà øåù äîù ìôðå ÔȘÈÊ� 'Ë ‰˙ÈÓ Ô„·Ú 'È Ô�·¯Ï Â‰Ï ÌȘ àì ÷éæî åîöò àåäùáéúëã .‫ גופו‬ïé÷æðì ‫בנזקי‬ ÔÏÂΠ‡·È ‡Â‰ Ϙ˘ íé÷ íåùî øèôî àìã$ ììë àéä àëøô  ÛÂÒäéì øåù äé÷æç äîù éáã ìôðåã àø÷ã ïé÷æðî ìòá ÷æåä ïéáå .‫אדם‬ úî ïéá‫קתני‬ òîùî øåîç ‰ÎÂÓ ÏÂÂ�ÓÏ Íȯˈ‡ ÈÎ àì ÛÂÒ È„·Ú ‡Ï ‰˙ÈÓ È„·Ú ‰˙ÈÓÏ ·‡ ‰Ê :éøééî ïî÷ìã àðú øéëæäì êééù ïéà éîð ïàëå äéðéî äáøãá ‫למיחשביה‬ :àùéøá éðúéîì äéì äîìå àôéñá ‫הא‬ ˘È˘ ÏÎ Ô˘„ ‰„ÏÂ˙ .ÔÈÁ˘ ùéøã éîìùåøéáå 'é øåáá àìà éøééà øåùä éðú÷ã úî íà åäéîå á"ôá Ê ‡Ï‡ éàã $ òîùî (.åë óã)Â�·‡‡ áéùç÷åÔȘÊ�Ï ïéãòåî äùîçå .‫דאתא‬ ‫ הוא‬íìùé ‫מועדין‬øåáä ‫בהדי‬ ·‡ ‰ÊÂïéîú äùîç Â�ÈÎÒ Ô‚Π‰˜Èʉ· ‰‡�‰ ‰Ó‰·Ï ïðéôìé äåä íãàä ìò àìå åéìòã àø÷ åàì ‡˘Ó ùéà çúôé éë áúëéîì äéì äåäã àìã øåèô äòùú øåáá ïðáø øåîà ‰˙‡�‰Ï Ï˙Âη ‰ÎÎÁ˙� ââåù åìéôà äéì éøèô åéìòîå øôåëå äúéî äòáîä éøäë øåùä éøä àì 'éðúîá éðú÷ã .‫הרי‬ ‫לא‬ ‫ומאי‬ ãéæî áééçúéù øåùî íãà :ìéæàå åäì ȇ ÈÓ„ ÈÎȉ ˜Èʉ ÌÈ·¯‰ ˙¢¯· ÔÁÈ�‰˘ úéîäì éãë åá ïéàã úî øåáä úîçî .‰˙‡�‰Ï ˙¯ÈÙ ‰Ù�ÈË øåá áéúë äîì øåá ùéà äøëé éë (‫ ה‬íåùã àéîåã úîå íãà çâðù ãòåî øåù :íãà øîàã ìáà áøì åðééäãçå ââåùäúéîì åìéôà øèåôã äé÷æç àðúå øåùì ïéàã χÂÓ˘Ï ¯Â·ãéæîÂ�Èȉ ÔÈ·Â øôåë ·¯Ï íìùî ÔÈ· ‰�ȯ˜Ù‡„ ‰Èίˆ ‰˙˘Ú˘ ÈÏÂÏȇ 'ÈÙ øåá øåá ãç àìàéáãøåá øá äòùú øåáãäæ äòáî áééç ÷æåä ÍÎÈÙÏ ˙¯ÚËˆÓ ‰˙ȉ úåøòð åìà 'ôá ùéøãã ïàîî é÷åôàìå äúéî áåéç íãà àéúà êëìä ȇÂúòùá ÷éæäù ïåîî åøéáç úà âøäù íãàã äéðéî‫שהניחן‬ ‫ סכינו‬àì‫ או‬øåù ‫אבנו‬áúë:àåäéà ïé÷æð 'ÈÁ„ .˙�‰�˘ È�ÙÓ ·ÈÈÁ íãà ïðéèòîî àì íå÷î ìëîå ïé÷æðì åøéáçá ìáåçä äìåâ ââåùá ãéæîá àúà ïåñà ïéã áéúëã à÷åãã éàîà ùðòé àìàìàïåñàèòîî äéäé íà .äì óã 'é÷æðî úåáåúë) :íäì àø÷á àì àä ìôðåã(íùåàø÷ã .‫הרבים‬âøäð ‫ברשות‬ å÷éæäå íãàíãà:øôåëéðáíìùî ïäáåðéàååì÷úðå ‰„ÏÂ˙ 'ȯӇ ‡‰· ÈÓ� àéãäá ¯Ó‡˜ ÈÎ .ԢΠԢ„ .øåá áéùç‫לרב‬ à÷ àì‫÷ בין‬æð:íéáøä ìáà úùåáå úáù éåôéø íéøáã äòáøàá áééç :ùðòéåðééä àì ââåù 'éôà àìà ïåñà:(‫ה‬ïéãàøåúéà à÷åã åàì äé÷æç ‫בין‬ àìåïðéòåîùàå øùò øåá åðééäã ìàåîùì ïéáùðòé áøìàìïéá úåùøá ïðúðå øòöïøé÷ôäù .‫דאפקרינהו‬ :Ï‚¯„ ‰„ÏÂ˙‡ ‡ÙÙ ·¯ ÷éñîãë áééç åðéà íéøáã äòáøà êðäá ìáà íìùî ÷æð éîð øåùã áééçî àì ïùéã ùé éîìùåøéá .àåä äéçøåà èéùôå óééëã åèáçì àìå åìáäì äøåú åúáééçù øåá (:ð óã) ïî÷ì äéì úéà áø àä ú"àå : (:çë óã ïî÷ì) ãëä úà çéðîä ÷øôá éâéìôã .‫לשמואל‬ ïåéë ¯·„ ÏÎ Ï‚¯„ ‰„ÏÂ˙ ìâøä ãöéë ùéà ïúé éëäì÷ú 'éøîàãìë(.åëåøîà ïî÷ì) úãòåî åìöà íéìë íéìëäíìåò ìöà åîöò áéëùäùë àìà ì"éå ïì(‫ ב‬åúéîòá ‰˙�ÂÂÎ Ôȇ ÈÂˆÓ Â˜Èʉ˘ :àåä à÷ôð íåî øé÷ôäù åäééåøúã .‫ בור‬éäìéùá ‫היינו‬ äéãéãåàéáäå àèáç ïùé àëäíàìáàìáàåú÷éæä ò÷ø÷ã íåùî íúäã ‰Ù‚· ‰˜Èʉ Ô‚Π˜ÈÊ‰Ï éåäã.'‫כו‬àéä àáåéç åøåùî åìöà ïùéì åøéáç êìäå ïùé äéä íà ïëå åì åîøâ íäã øåèô ïøáùå ø÷ôä øîàã áøì ‫השוה‬ø"äøá ‫ הצד‬êéøô à÷å øåáã :åúéîòáéëéäøåùéëàìåáééçã åúéîòáøåáî ùéà ‰¯Ú˘· ‡ ‰ÎÂÏȉ ͯ„ äøôä çâðùéöî øåù 'ôá éìéî ïî÷ììëåïðéøîàãë äøé÷ôäù äì÷ú:áééçìëïåøçàäå óà åìøåèô àá ïåùàøä äçéúôåäæ äééøë é÷ñò ìòù (.ð :èî úà äæ å÷éæäå ìàåîùìå .÷éæäìóã)åëøã ïø÷áúàéðúéîì éëéä øåùã øåù àðú ùåøéô .êéîòèìå ÈÓ� 'ÈÁ„ .‰ÎÂÏȉ ͯ„ :áééç [Ù"¯] ¯Ó‡˜ ÈÎ ¯Ó‡Â ‡‰Ï ïàëîéà .åéìò åôåâ úøéîù íãà :ïùä äæ äòáî àîéú åìéôà úà .‫ דכייף ופשיט‬:÷éæäìå êìéì åëøã éàãå ìâøã êøôéîì àëéì

³

³

ÔÓ Ô�ÈÙÏÈ„ ¯Â·„ ‰„ÏÂ˙‡ ¯Â˘ ‰Ó˘ ÏÙ� ÌÈÁÙË 'È ˜ÂÓÚ ‡Â‰ ̇ ¯Â· 'ÈÙ .‰˙ÈÓ „Â·Ú ‡Ï 'Ë ‰˙ÈÓ (‫ו‬ „Â·Ú ÌÈÁÙË 'È„ Ô�·¯Ï Â‰Ï ÌȘ ÂÏ ‰È‰È ˙Ó‰Â È‡Ó ¯Â·„ ‰„ÏÂ˙ ÔȘÈÊ�Ï ·‡ ‰ÊÂ(êðåîîå ‰˙ÈÓÏ ·‡ (‫˙ ז‬Ó ä"ã‰Ê ‰�È� :â) ˙·‡ ‰Èȯ˙ .‰˙ÈÓ· ‡Ï ÔȘÈÊ�· ·ÈÈÁ ÌÈÁÙË 'ÈÓ ˙ÂÁÙ ·ÈÈÁ

Ò"˘‰ ˙¯ÂÒÓ

Ò"˘‰ ˙¯ÂÒÓ

øéæð :ã ïéëøò :ã íéçáæ] (‫א‬ 'éô] (‫ ג‬,[:æé ïî÷ì] (‫ ב‬,[:çð ,[æ"îùåøéôá ã"ô íéãé]äæ ìò(‫א‬ é"ùø 'éò] úåîù] (‫ ג‬,[ãë(‫ד‬àöîú àø÷éå]ïî÷ì(‫ב‬ ,[àë ,[:æé ,[àìà ä"ã .æö íéçñô ïéøãäðñ úåôñåú ïééò] 'ñåú (‫ה‬ êéøàäù ,[äîî"øäîá ä"ã .äî'éòå (‫ד‬

øôñáå 'ñåúä ìù íöåøéúá ,[øåùã :à"ñá] (‫ ה‬,é"ô ,[êðåîîå :à"ñá] (‫ו‬ êéøöÒ"˘‰ éîð ùàå øåáÔÂÈÏ‚ íåùîå] (‫ז‬ éàå .·È˙Î'éòÔ¯˜ 'Ó‚ ,[í"øäî ì"öëȇå÷çåîì

³

÷æð íìùî øçà äãùáã úà åöçåã àø÷äå íìù àøúééà ë"à ø"äøá åôñë à"ò åë ïî÷ì 'éùøãã ïåöçé :÷åìç ÷æð éöç ïéàã 'ÂΠȄȇ ˜Èʉ˘Î 'ÒÂ˙ 'ÂΠȄȇ ‰"„ ‰"„ È"˘¯ è óãäù÷ä ïî÷ìãïëå.Í„È‡Ó .‡È˘˜ ‡Ï‡ ȇ 'ñåú á"ò âéåèåùôá óã ïî÷ìàä'éòåì"÷å á"ò àçéð :÷éæäùë ä"ã çìùåã 'ñåúá éöî àì äéãåçì ‡Ï„ 'ÂÎ Ì˘ ïéòãåé åðééäȇ¯Î àìã ‰"„ áúëéîì 'éò .Ó"·Ï˜ ìâøî éà ïùîÌÂ˘Ó éøééà¯ËÙÓ éà éøééîã ééåøåàìà"òáéúë ä"ã é"ùøá é óãä"ùî ïî÷ì ïðéøîàã ïëå ë"àùî .ïùî ȇ„ „"‡·àäá:ùàá àìøôñá ìâøà'éò éãéàå .ÂÈÏÚ„éãéà ‡¯˜ã"ñ Â‡Ï àìã:æøãåçì'éñøòáå áåúëì í"àøì íéàøééöî éøééî éàîá ïéòãåé åðééä ééåøåàì çìùå áéúë äæì :ò"öå ìâøî éøééîã 'ÂÎ ‰ÎÎÁ˙� ‰"„ Ì˘ ïééò .Ô‰ÈÏÚ ‰Ï‚Ï‚˙�˘ ‰˙�ÂÎé"ùøá Ôȇ Ô˘ ‡Â‰Â ä"ã á"òÔ˘‰ çé ïî÷ì Ï·χ‰ ‰"„˙ ‡Ï‡ :÷éçãã ˜ÈÊ‰Ï ‡Ï„ ‰˙�ÂÎ 'ÂÎÂÔ¯˜‡�¯˜.‰˙‡�‰Ï ‡¯˜„ ‡ÈÏÎÓ È˙‡Â .‰‡�‰ ‰Ï Ôȇ ȯÈȇ ˜ÈÊ‰Ï ‡ÈÏÎÓ„ ‰ÏÈ·· :á"ò ïî÷ì„·ÚÓ 'éò .‡�¯˜ ȯËÙ„âë‰Ó‡Â ÛÏÈÓÏ È˘‡ ·¯ ‰Ï ÈÁ„ .‰ÈÈ¯Ó 'ÈÓÚË Â‡Ï ‰Ó‡Â „·Ú ¡ (à ÔÈ˙È�˙Ó· ‰· ˙ȇ ‰·¯ È"˘¯ ÛÒÂÓ Â¯Ó‡˙ ÌÈ„È ˙ÎÒÓ ÛÂÒ· ‫ )לקמן‬ïñø .‡È·Ó¯ٷ Ô‰· ˘È˘ Â˙Ӈ „·Ú· àèéì÷ùà .‚ÂÊ·Â .(:‫יז‬ ÍÏÈ Â�ËÈ�˜È ̇˘ .(‫)שם‬ ‰Ú„ ÔÈ· ·¯Ï ÔÈ· ¯ȷÁ Â�Èȉ Ï˘ Â˘È„‚ ˜ÈÏ„È .¯Â· χÂÓ˘Ï .ÌÂÈ Ïηúìéçú Â�·ÈÈÁÓ ïúééùò éî𠇈Ó� àäã ı¯È˙‰ äéì‰Ê äåäã „ÓÚ ,÷æðì ‡Ï é÷åñàì ÈΉ ìåôéì ‡·¯ åôåñã ı¯È˙ äéúòãà .‰Á„� çåøá ‰Ú·Ó ÂÏ‚¯Ï äéåöî ¯Â˘ ‡�˙ .(.‫)לקמן ו‬ ‰¯ÈÈ˘ È‡Ó Ô¯˜Â 'ÂÎ Â�È˘Ï Ï‚¯Â Ô˘ ‡ÓÚË È‡Ó È�˙ ԉ Ô˙ÏÈÁ˙Ó ÔÈ„ÚÂÓ Ï‡��Á Â�È·¯ Ì˙ ‡Â‰„ Ô¯˜ ‡˘È¯· Â‰Ï ¯Ó „ÚÂÓ¯Ó‡ ‰ÈÏ È‰.Ï‚¯Â „ÚÈÈÓ Ô˘„ ÈÎÏ ‡Â‰ ÔΠς¯‰ ÂÊ ÁÏ˘Â ˜Èʉ˘Î ‡ÙÈÒ· ‰ÈÏ ‡�˙ ¯Â˘‰ Ï‚¯ ÈÁÏ˘Ó ¯Ó‡ .Ô¯˜ ÈÈÂ˙‡Ï ˜ÈÊÓ‰ ·Á ‡¯˜ ȇ‰ ÈÏÂÏ .¯ÂÓÁ‰Â ‡Ï ‡ÓÚË ¯ÂÓÁ‰Â ¯Â˘‰È‡Ó Ï‚¯ χÂӢ ÈÁÏ˘Ó ‡‰ Ì„‡˙‡ ÍÏ ¯Ó‡ ·¯Î ȇ‰ ¯Ó‡ ‰¯ÈÚ· ÁÏ˘Â 'È�˙Ó„ ‡ÙÈÒ· ‰ÈÏ È�˙˜ Ô¯˜ ȇ ‰Ï ˙Ó˜ÂÓ È‡Ó· ‰ÈÏ ‡�˙ Ô˘ ȇ ‡Ï .Á‚ÈȇӇ ÈÎ Ì„‡ ·È˙Ή Â�ÂÓÓ‰„˘· ȘÊ�·„ ¯Á‡ ¯Ú·Â ‡˘È¯· ·È˙Î ·È˙΄Π‡Ï ÂÙ‚Ԣ· ȘÊ�·‡�ÓȘ‡ .ȯÈÈÓ˜ Ô˘‰ ÏÏ‚‰ ¯Ú·È .ȯÈÈÓ˜ ¯˘‡Î ¯Ó‡'ÈÙ˘È .˜ÒÙ (à ‰Ó„ ‡È‰˘ .ÏÏ‚ ¯Ó‡ Ô·‡Ï ·¯Â .χÂӢΠ‰Îω ȇ¯˜ ȯ˙ È�‰È‡‰ ‡ÓÈ˙„ ‰ÈÏ È�˙˜„ Ì„‡Â‰Ó ÍÏ Ô˘‡ ¯Ú·Â ‡ÙÈÒ· ÁÏ˘Â È„‰·Â‰Èȯ˙ ‰È·˘ÁÈÓÏ È¯Ó‚Ï È¯ÈÙ Ï·„ ‡‰Â È‡Ó ‡˙‡„ ‡Â‰ ÔÈ„ÚÂÓ (á‡Ï‡‰Â ‡�¯˜ ‡ÈÏÎÈÓ ‡˜Â (ȇ¯ ‡Ï) [ȯ‰] (ȇ¯) ·ÈÈÁ„ ȯÈÙÏ Â‰�È„ÒÙ‡„ ‡Ï ¯Ó‡˜ [¯Ó‡˜„] ‡˙˘‰Â .‡�¯˜ÈΉ ‡ÈÏÎÈÓ ‡Ï ˙‡ ÌÏ˘Ó˘ ȇ¯ Ï‚¯‰ ÂÊ ÁÏ˘Â ¯Â˘‰ ‡�ÓȘ‡„ ‰Â˘‰ „ˆ‰ 'ÂÎ ¯ÙÂΉ ‡�¯˜ ‡ÈÏÎÈÓ ‡Ï ȇ Ô˘ ¯Â˘ .˜ÈÊ‰Ï ‡ÈÓ„ ˜È¯Ù Ôί„˘ .·ÈÈÁ„ Ô‰·˘ ÔÏ�Ó Ì„‡ ¯Ó .„ÚÂÓ· Âί„ ¯Ú·Â ¯Ó‡ ˜ÈÊ‰Ï .'ÂÎ Ï‚¯„ .Ï‚¯„ 'ÂÎ Ô˘‰Âί„ ‰Ê .Ô˘È·‡�ÈÈ�ÚÎ ˜ÈÊ‰Ï ‡�ÓÁ¯ 'È˘˜‡Â Ì„‡ ·Â˙ÎÈÏ ÍÈÏÚ Ô˙¯ÈӢ È˙¯˙ ÚÓ˘Ó„ ÁÏ˘Â .‡Â‰ ÂÈÏÚ ÂÙ‚ ˙¯ÈÓ˘ ÈÁÏ˘Ó ¯Ó‡„ ·È˙΄ ‰·‡ Ï‚¯ '¯Î ÚÓ˘Ó ˜È¯Ù ÚÓ˘Ó Ô˘Â .¯Â˘‰ Ï‚¯ ˙¯ÈÓ˘ Ì„‡ È�˙ ‡�˙Ï

³ Ò"˘‰ ÔÂÈÏ‚

³ χ��Á Â�È·¯

³

³

ÁÏ˘‡ ˙ÂÓ‰· Ԣ ·È˙΄ ˜È¯Ù .¯Ú·Â ÈÚ· ‡Ï ̷ éãéî ·È˙Î ä"ã 'ñåú ¯Ú·Â ‰Â‰ 'éò] ‡Ï ȇ(à ‰ÈÈ�ÈÓ „Á.[äåäã ‡�ÈÓ‡ ‰Â‰ ÈÂˆÓ ‰˜Èʉ„ Ï‚¯ ȇ ˙Ú Ïη ‰˙ÎÈω ‰ÈÂˆÓ˘ Ô˘ ȇ ‰˙ÎÈω· ‰˙„Òى Ϸ‡ ‰˜ÈÊ‰Ï ‰‡�‰ ˘È„ È„ÎÓ 'ȯӇ .‡Ï ‰Èȯ˙ .̉È�˘ Â‡Â·È ‡Â‰ Ϙ˘ Ï‚¯‰Â Ô˘‰ ÔÈ„ È„ÎÓ 'ÈÙ ‰˜ÈÊ‰Ï ‰‡�‰ ˘È ‰Ê ‰Â˘ „Á‡ Ôȇ .ÈÂˆÓ ‰˜Èʉ ÂÊ ÂÊ È‡· ¯ȷÁ ÏÚ ÚȯÎÓ ˙Á‡ ˙·¯Ï ÏÂÎÈ ‰˙‡ ͯ„ ‡�ÈÓ‡ ‰Â‰ ‰Èȯ˙Ï ‰·¯Ó„ ‚"Ú‡„ ‡�ÈÓ‡ ‰Â‰ [˜È¯ÙÂ] Ô‰È�˘ ˙‡ ˙·¯Ï ‡Ï‡ ÍÏ ¯˘Ù‡ ȇ ¯Á‡‰ ËÚÓÏ ԉÓ

åðåîî íãà éëä éîð êéøô àìãî àðåîîå 'éðúîá ïðéñøâ àìã òîùî éàî êéøô à÷å :åéúåìâøî ãöáù íéìë øáùì .‫ אורחיה הוא‬:åéìâø : ìéòì éúùøéôãë å÷çîì êéøö ïéà ä"ùîå àåä .íéçáæá :åðåîîíù ä"ëå é÷æðá àìà êééù åðéà äæ ïåùì .‫ ושמירתן עליך‬éðú÷ã éàä äéúìéîá íå÷éú àãçå àãç ìë à"ì ì"öã äàøð (â .åäðéôðèàã ì"ö éìåàå (á .'åëå øòáé øùàë ä"ã :á óã 'ñåú 'éò (à àîéàå ð"ä


Бава Кама

глава первая

[1] И не похож вид ущерба "зуб", при котором животное не намеревается навредить, на "рог", при котором животное [2] намеревается навредить. И если бы в Торе было сказано только о "зубе", то мы подумали бы, что Тора обязывает платить только за "зуб". Ведь животное не намеревается навредить и его легче удержать. А за "рог", где удержать животное тяжелее, Тора не обязывает платить. И для того, чтобы мы так не подумали, в Торе сказано о "роге" отдельно. В предыдущем рассуждении гмара предположила, что, когда животное наносит ущерб намеренно, это является причиной освободить хозяина животного от уплаты. Гмара опровергает это предположение. Но разве нельзя сделать вывод по принципу "от легкого к строгому"17? Ведь в случае нанесения ущерба "зуб", при котором животное [3] не намеревается навредить, хозяин животного обязан платить. Следовательно, в случае нанесения ущерба "рог", при котором животное намеревается навредить, [4] тем более хозяин должен платить! Гмара пытается поддержать предположение, что намерение навредить – причина освободить от оплаты. Нужно сказать в Торе отдельно о том, что за ущерб "рог" обязаны платить. И невозможно выучить это из того, что сказано о "зубе". Если бы Тора не сказала ничего о "роге", то можно было бы подумать, что закон "рога" подобен закону о рабе [5] или рабыне, которые нанесли ущерб. Ведь, не смотря на то, что раб или рабыня нанесли ущерб умышленно, их хозяин освобожден от уплаты! Также и здесь, закон о "роге" ничем не отличается, и хозяин животного освобожден от оплаты. Сказал рав Аши, опровергая предыдущее рассуждение: «разве в законе о [7] рабе и рабыне нет веской причины, из-за которой хозяин освобожден от платы?» Ведь хозяина раба освободили от платы за ущерб из-за опасения, что хозяин [8] обидит раба, и тот пойдет и подожжет

АрбаА авот

стог сена другого человека. И, таким образом, он может обязать своего господина платить сто манэ (денежная единица) каждый день! Этой причины нет в законе о "роге". И если бы Тора обязала платить только за "зуб", то мы могли бы выучить из этого обязанность платить и за "рог" по принципу "от легкого к строгому". Поэтому нужно объяснить мишну следующим образом: не похож вид ущерба "рог", при котором животное намеревается навредить, [11] на "зуб", при котором животное не намеревается навредить. И если бы в Торе было сказано только о "роге", то мы подумали бы, что Тора обязывает платить только за "рог", а за "зуб" – нет. И для того, чтобы мы так не подумали, в Торе сказано о "зубе" отдельно. И не похож вид ущерба "зуб", при котором животное получает удовольствие от ущерба, на "рог", при котором животное не получает удовольствия [13] от ущерба. И если бы в Торе было сказано только о "зубе", то мы подумали бы, что Тора обязывает платить только за "зуб", а за "рог" – нет. И для того, чтобы мы так не подумали, в Торе сказано о "роге" отдельно. Таким образом, по мнению Шмуэля, в мишне сказано "бык", что значит "рог", и сказано "мав’э", что значит "зуб". В связи с этим возникает вопрос. Если мишна перечислила два вида ущерба из общей категории "бык", то почему же она не привела и третий вид? А вид ущерба "нога", что с ним, его упустили!? Гмара отвечает: вид "нога" упомянут намеком в следующей мишне (9б) в словах: "и если был нанесен ущерб, то вредитель должен возместить ущерб". Эти слова сказаны, чтобы [14] добавить вид "нога"18. Но почему "нога" упомянута только намеком? Следовало написать этот вид явно, как "рог" и "зуб"! Этот вопрос приводит гмару к необходимости объяснить мишну не так, как ее объяснил рав Йеуда.

Примечания

17. Принцип "от легкого к строгому" (каль вахомер) является одним из правил выведения одного закона из другого. Он заключается в сравнении двух законов и нахождении в одном из них какого-либо преимущества над другим. Таким образом, один из этих законов определяется как "легкий", а другой – как "строгий". На основе этого определения делаются логические выводы относительно различных деталей этих законов. Как правило, эти выводы имеют следующую форму: «Если в "легком" законе присутствует некое устрожение, то, тем более, это устрожение будет присутствовать также и в "строгом" законе». 18. В данном высказывании гмара пользуется принципом, что в мишне нет слов и фраз, которые можно было не писать, не теряя в ясности закона. Слова "и если был нанесен ущерб, то вредитель должен возместить ущерб" сказаны дважды. В первой мишне (2а) и во второй (9б). Первый раз необходимо сказать эту фразу, чтобы передать ее буквальное значение. Второй раз эта фраза не нужна. В таких случаях гмара делает вывод, что фраза, на первый взгляд лишняя, содержит намек на дополнительную информацию, которая была передана устно. В данном случае, по мнению Шмуэля, это намек на вид ущерба "нога".


Бава Кама

глава первая

Сказал Рава: [15] в мишне сказано "бык", что значит "нога", и сказано "мав’э", что значит "зуб". Т. е. "бык", упомянутый в мишне, не включает все способы нанесения ущерба быком, а название вида ущерба "бык" употреблено в определенном контексте – "нога". В соответствии с этим, продолжение мишны («не похож по своим свойствам "бык" на "мав’э", и не похож "мав’э" на "быка"») имеет другое объяснение. Мишна пришла научить нас, что Тора должна была сказать отдельно о "ноге" и о "зубе". Не похож вид ущерба [16] "нога", который встречается часто, на "зуб", который не встречается так [17] часто, как "нога". И если бы в Торе было сказано только о "ноге", то мы могли бы подумать, что Тора обязывает платить только за "ногу", а за "зуб" – нет. И для того, чтобы мы не ошиблись, в Торе сказано о "зубе" отдельно. И не похож вид ущерба "зуб", при котором животное получает удовольствие от ущерба, на вид ущерба [18] "нога", при котором животное не получает удовольствия от ущерба. И если бы в Торе было сказано только о "зубе", то мы подумали бы, что Тора обязывает платить только за "зуб", а за "ногу" – нет. И для того, чтобы мы так не подумали, в Торе сказано о "ноге" отдельно. А вид ущерба "рог", что с ним, его упустили!? "Рог" упомянут намеком в следующей мишне (9б) в словах: [19]"и если был нанесен ущерб, то вредитель должен возместить ущерб". Эти слова сказаны, чтобы добавить "рог". Но почему "рог" упомянут только намеком? Следовало написать этот вид [20] явно, как "ногу" и "зуб"! На этот вопрос гмара находит ответ. "Рог" является исключением, так как в нем есть два статуса. Статус там, когда за животным не замечено, что оно бодливое, и в случае ущерба хозяин платит только половину от суммы ущерба. И статус муад, когда животное нанесло ущерб боданием три раза, оно считается бодливым, и хозяин должен платить полную сумму ущерба. Из-за этой особенности мишна не написала "рог" явно. Мишна занимается видами ущерба, имеющими

АрбаА авот

статус муад изначально, как "нога" и "зуб", за которые платят полную сумму ущерба с первого же раза. А ущербами, которые сначала имеют статус там, [21] а затем переходят в статус муад, она не занимается. Здесь заканчивается объяснение мишны по мнению Шмуэля, который считает, что "мав’э" – это "зуб". А Шмуэль, почему же он не согласен с Равом, который сказал, что "бык" включает все, что касается быка, а "мав’э" – это "человек"? Гмара отвечает от имени Шмуэля. Если ты подумаешь, что "мав’э" – это "человек", то возникнет проблема из-за того, что [23] сказано в мишне (15б) в конце главы: «…бык, который бодался три раза и перешел в статус муад; бык, который нанес ущерб во владении [24] пострадавшего, считается муад даже если он не бодался три раза; и человек». И если "мав’э" – это "человек", то излишне упоминать его в нашей мишне, так как он упомянут далее19. Следовательно, "мав’э" – это не "человек", а "зуб". По мнению Шмуэля, основной вид ущерба "человек" впервые упоминается в конце главы. Возникает вопрос: следовало написать этот вид в начале, в первой мишне вместе с другими основными видами! Отвечает гмара: первая мишна [25] занимается имуществом человека, которое нанесло ущерб, а случаем, когда ущерб нанесен самим человеком, она не занимается. А по мнению Рава, также нужно ответить на вопрос: почему [26] "человек" упомянут в первой мишне, ведь он уже упомянут в конце главы? Гмара отвечает от имени Рава. То, что вид ущерба "человек" упомянут второй раз в конце главы, имеет определенную цель: перечислить его [27] среди ущербов, имеющих статус муад. Но, по мнению Рава, как объяснить продолжение мишны «не похож по своим свойствам "бык" на "мав’э", и не похож "мав’э" на "быка"»? По мнению Рава, мишна пришла научить нас, что Тора должна была сказать отдельно о "быке" и о "человеке". [28] Не похож вид ущерба "бык", при котором хозяин животного должен платить

Примечания

19. В той же мишне упоминаются также "нога" и "зуб", хотя, по мнению Шмуэля ,они уже упомянуты в первой мишне. И возникает вопрос. Шмуэль отверг объяснение Рава из-за того, что "человек" не должен был быть упомянут в первой мишне, так как он уже упомянут в конце главы. Но ведь "нога" и "зуб" упомянуты и в первой мишне и в мишне в конце главы. Почему же это не вызывает затруднения для Шмуэля? На этот вопрос отвечают Тосафот. Когда мишна в конце главы упоминает "ногу" и "зуб", она приводит дополнительную информацию, касающуюся данных законов. В отличие от этого, "человек" упомянут там без каких-либо дополнений, а это излишне.


Бава Кама

глава первая

"искупление" (кофэр), если оно убило человека будучи в статусе муад, на вид ущерба [29] "человек", при котором нет обязанности платить кофэр. И если бы в Торе было сказано только о "быке", то мы подумали бы, что Тора обязывает платить только за вид ущерба "бык", а за вид "человек" – нет. И для того, чтобы мы не пришли к такому выводу, в Торе сказано о "человеке" отдельно. И не похож вид ущерба "человек", при котором [30] нужно платить четыре дополнительные выплаты20, на вид ущерба "бык", при котором не нужно платить четыре дополнительные выплаты. И если бы в Торе было сказано только о "человеке", то мы подумали бы, что Тора обязывает платить только за вид ущерба "человек", а за ущерб "бык" – нет. И для того, чтобы мы так не решили, в Торе сказано о "быке" отдельно. В соответствии с объяснением мишны Равом, "бык", упомянутый в мишне, включает все, что касается быка, в том числе и "рог". Но тогда слова мишны "общая черта всех их – им свойственно [32] вредить" непонятны, ведь разве быку свойственно вредить? Следует заметить, что этот вопрос не возникает по мнению Шмуэля, который считает, что в мишне упоминаются только "зуб" и "нога". Эти виды ущерба характерны для любого быка, но бодание рогами не свойственно обычному домашнему быку. Отвечает гмара: по мнению Рава, в мишне говорится о быке в статусе муад, который проявил себя как бодливый три раза, и поэтому можно сказать, что ему свойственно вредить. Но гмара не удовлетворена таким ответом. А разве быку в статусе муад [33] свойственно вредить? Можно сказать, что за таким быком нужно следить тщательней, но разве можно сказать, что ему свойственно вредить и что такова его природа? Отвечает гмара: да, бык который оказался бодливым, показал, что бодание – это его обычное поведение.

АрбаА авот

По мнению Рава, "мав’э" – это "человек". Но разве человеку [34] свойственно вредить? Как же тогда понять слова мишны "общая черта всех их – им свойственно вредить"? Говорится о спящем человеке. А спящему человеку свойственно вредить?! Во сне человек сгибается [35] и разгибается, и поэтому ломать предметы во сне – это его обычное поведение21. Но если один из основных видов ущербов, упомянутых в мишне, это "человек", то как объяснить продолжение мишны: "и обязанность следить за ними (чтобы не навредили) возложена на тебя"? Человек сам должен следить за собой! Выражение мишны корректно только по отношению к имуществу! Но и по – твоему, по мнению Шмуэля, в соответствии с которым в мишне не упомянут "человек", можно задать вышеприведенный вопрос применительно к следующей барайте. «Учил [37] Карна: существуют четыре основных вида ущербов, и "человек" – один из них». В конце этой барайты также сказано: "и обязанность следить за ними возложена на тебя", и можно сказать: [38] человек должен сам следить за собой! Тут мы вынуждены воспользоваться тем, что сказал [39] раби Абау мудрецу, передающему барайтот наизусть: «Скажи: человек должен следить за собой, и этим он похож на остальные виды, за которыми нужно следить». А слова барайты: "и обязанность следить за ними возложена на тебя",- относятся к остальным видам ущербов. И поскольку возможен такой способ написания барайты, [1 (4б)] то и здесь, в нашей мишне, можно дать такое же объяснение. Слова "и обязанность следить за ними возложена на тебя" относятся к остальным видам ущербов, а о человеке нужно сказать: человек должен следить за собой сам.

Примечания

20. Человек, который нанес ущерб другому человеку, обязан платить четыре дополнительные выплаты, кроме самого ущерба, который платят при всех видах ущербов. На него возлагается плата за страдание, плата за стыд, плата за лечение и компенсация за временную недееспособность. 21. Говорится о ситуации, когда человек лег спать рядом с бьющимися предметами. Он должен был предусмотреть, что во сне человек неосознанно двигается и может нанести ущерб. Именно об этой ситуации сказано, что спящему человеку свойственно вредить. Но если кто-то поставил свои вещи рядом со спящим человеком, то в случае ущерба спящий человек освобожден от ответственности.

Bava Kama  
Bava Kama  

Перевод Талмуда

Advertisement