Page 1


J ïôBAOlqBìG| }qõì@|

)|15( þÖApâõOBìôpÞ ëõ¾A )ïôk {hG( |CE| ô| HPLC pG þñPHì ÿBø|}ôo ok BøpÖBG kpGoBÞ )ïôk {hG( |CE| ô| HPLC pG þñPHì ÿBø|}ôo ok BøpÖBG kpGoBÞ

|(CE)| qoõÖ ôpPßèA ÿoçýKBÞ òýD õì ÿBø|úèõè ok qo õÖ ôpPßèA ûlülK pG þñPHì úÞ ÿqBuAlW ÿBø|} ôo qA þøôpâ úG )|CE|( qo õÖ ôpP߃èA ÿo çƒýƒKBƒÞ :lññÞ|þì àíÞ Bø|QýèBð@ ÿqBuoBßy@ ô ÿqBuAlW úG ûlülK ô k Bø|} ôo òüA ok .k õy|þì ÝçÆA )pPì ôpßýì 25-100 pÇÚ BG( ëBíÎA þßüpPßèA óAlýì àü pýSCBO QdO Bø|ëõédì o k Bø|óõü ô þßüpPßèA oAkoBG RAom RpWBùì qA QvOoBHÎ :qoõÖ ôpPßèA )ØèA .ûly .ÿoçýKBÞ êgAk o k þßüpPßèA óAlýì ëBíÎA pSA o k ÐüBì û»kõO óBüpW qA QvOoBHÎ :q õíuAôpPßèA )J BG ô k pø àýOõíuAôpPßèA óBüpW ô Bø|ó õü ô oAkoBG RAom àýOo õÖ ôpPßèA QÞpc .lñPvø| pH |úG úPvGAô Bø|ûlülK òüA ô k pø QÞpc òüApGBñG .QuA| pH pýSCBO QdO )BøôoAk úéíW qA( ØýÏ ÿBøqBG ô BølýuA óly ûrýð õü .lñGBü|þì pýýÓO |pH pýýÓO óArýì ,þÖpÆ qA .lyBG|þì |pH úG úPvGAô ÐHÇèBG ô ó õýuArýð õü l¾ok úG úPvGAô ÿo çýKBÞok Bø|QýèBð@ àýOo õÖ ôpPßèA ëõðçýu û ôpâó õýuArýð õü l¾okpýSCBO QdO )QuA JAnì ÿBßýéýu wñW qA «æõíÏì úÞ( ÿo çýKBÞþégAk eÇu ó õýuArýð õü oAlW eÇu ok þ×ñì ÿBøoBG k õW ô xBuA pG úÞrýð àýOõíuAôpPßèA óBüpW úXýPð ok ô lyBG|þì )QuA þ×ýÏ lýuA úÞ( ÿoôp pìA àü| CE| pG þñPHì ÿBø|ÿqBuAlW ok |pH |QýHTO ôo òüA qA .QuA| pH| úG úPvGAô ,lü@|þì k õW õG ÿo çýKBÞþégAk .QuA ÿoôp ÿpìA| CE ÿBø|} ôook BøpÖBG qA û kB×PuA êýèk òýíø úG .lyBG|þìpünKoApßO ÿqBuAlW àü úG þGBýPuk ÿApG ÑAõðA .lñPvø Bùð@ )|Validity|( oBHPÎA Ì×c ô| CE ÿBø} ôo þcApÆ ok ÿlýéÞoBývG êìAõÎ úéíW qA pÖBG |pH| ô QËéÒ Ñ õð êüm ëôlW ok úÞlðoAk kpGoBÞ|CE| ok )1 ± ÿlýuA FrW| pKa|( Bùð@ QýÖpÊ BG IuBñì |pH| »úñìAk xBuA pG BøpÖBG qA þ×éPhì | | .lðA|ûly û kpG ïBð Bùð@qA ÿkAlÏO Bùð@| pH lý×ì ú»ñìAk ô| CE| o k Ùp¿ìpK ÿBøpÖBG qA ÿkAlÏO |pH| lý×ì ú»ñìAk pÖBG ïBð 1/0-3/1 6/2-|8/2 RB×vÖ

10/0-|12/0 |

3/8-|4/8 8/0-|10/0 5/5-|6/7 |7/3-|9/3

RBPuA RAo õG |MES |Tris

óBüpW ÿôo pG úXýPð ok ô ÿo çýKBÞ ëõÆ ok ûly ëBíÎA óBüpW Rly ÿôo pG ÿpÖBG ÿBø|ëõédì ok k õW õì ÿBø|ó õýð@ Èu õO ûlì@ k õW õG óBüpW Rly ,óBvßü sBPèô QdO ô ÿôBvì ÿBø|QËéÒ ok ëBTì ÿApG .lðoAnâ|þì pýSCBO àýOõíuAôpPßèA ÿpÖBG ÿBø|ëõédì ok k õW õì ÿBø|ó õýOBÞ.QuA RBñGpÞ|þG pÖBG Èu õO ûlì@ k õW õG óBüpW Rly pGApG úu kôlc RApPýu pÖBG pýSCBO Bø|ó õü RpWBùìpG ,àýð õýOBÞÿBø|QýèBð@ ô ÿo çýKBÞûoAõük BG {ñÞ|îøpG kBXüA BG ô lñPvýðpýSCBO|þG| CE| ÿqBuAlWok rýð .lðoAnâ|þì pÖBG QËéÒ BG àýOõíuAôpPßèA ô àýOo õÖ ôpPßèA QÞpc ô k pø .QuA QýíøA rDBc rýð| CE| pG þñPHì ÿBø|} ôo ok pÖBG QËéÒ ëõÆ ok þßüpPßèA óBüpW Rly {üArÖA IW õì pÖBG QËéÒ {üArÖA ,QGBS sBPèô àü QdO þÖpÆ qA .lðoAk x õßÏì úÇGAo .lükpâ løAõg ëõédì ok sBPèô ëBíÎA pSA ok ûly kBXüA RoApc {üArÖA IW õì k õg úGõð úG òüA ô ly løAõg ÿo çýKBÞ

23

$ %# % TA²Ì K²n™ W 15 UK Ë— ø

qA ïô k {hG ,pÂBƒc UƒdƒG o k BƒøpƒÖBƒG kpƒG oBƒÞ úƒè BƒÛƒì ô| HPLC pG þñPHì ÿBø|}ôo JBƒPÞ qA úƒPƒÖpƒƒâpƒƒG , CE|

ô îýøB×ì ,ëõ¾A :BøpÖBG" pPÞk ÿBÚ@ úPy õð "BøkpG oBÞ oBýzðA k þPÎB׃y BƒÂpƒýƒéÎ ûBãzðAk þü ôoAk þíýy û ôpâ þPzùG lýùy þßyrK ïõéÎ óBâlñðAõg îülÛO úÞ ,lyBG|þì .kkpâ|þì ïpPdì BG JBPÞ òüA úÞ QuA pÞm úG ïqæ ïõéÎ RBÛýÛdO rÞpì ÿoBßíø þßyrK ïõéÎ ûBãzðAk þü ôoAk Èu õƒO ô þƒPƒzƒùƒG lƒýƒùƒy pzPñì þü ôoAk ïõéÎ RAoBzPðA .QuA ûlükpâ


ïôAlì } JqBOõqìB@G| .ly lñøAõg ZAphPuA kAõì püBu ûApíø ||

Bø|óõü pSA ko õì îPvýu ok k õW õì ÿBø|ó õü ÿôo pG úÞ k õy JBhPðA ÿo õÆ lüBG pÖBG àü þüBýíýy {ñÞAô àü úÞþOo õ¾ok .lyBG òßíìpSA òüpPíÞÿAoAk BüpSA|þG úÏèBÇì þð õü ÿBøpÖBG ,lñyBG îPvýu ok k õW õì ÿBø|ó õü Bü ó õü úG úPvGAô þüBýíýy õýG Bü ÿApG .)løk|þì ÿôo ÝB×OA òüA IéÒA úÞ( lñüBíð êgAlO Bø|ó õü püBu BG QuA òßíì ó õü o õÃc Bü koAk RB×vÖ ó õü úG qBýð úÞ þüBýíýy õýG îPvýu àü ok ,ëBTì .k õG løAõhð þHuBñì JBhPðA RB×vÖ pÖBG ,QuA ÿoôp RB×èõu îPvýu ok k õW õì ÿBø|ó õü ô pÖBG ÿArWA òýG wßéLíÞêýßzO ëBíPcA òýñ`íø qA ÿoBývG BG lðAõO|þì RB×vÖ ó õü .lð õy úPÖpâ pËð ok lüBG úÏèBƒÇƒì ko õƒì J õuo IW õì RBñGpÞó õü BG lñÞJ õuo ô lGBü lð õýK þPýÖpÊ lñ^ ÿBø|ó õýOBÞ | | .ly løAõg îývéÞó õü ô k ,k õy êýßzO wßéLíÞîPvýu ok k õW õì ÿBø|ó õýOBÞô pÖBG òýG úÞþOo õ¾ ok pSA|þG pÖBG qA þzhG ,óly wßéLíÞ»úXýPð ok «æôA :lññÞqôpG QuA òßíì êßzì qA ûly wßéLíÞÿBø|ó õýOBÞ «BýðBS .lGBü|þì {øBÞpÖBG QýÖpÊ Bü RolÚ ô k õy|þì pG úXýPð ok ô ly lñøAõg Z oBg îPvýu ok k õW õì ÿBø|{ñÞ|îøpG Bü Bø|{ñÞAô BG pÖBG ÿArWA òýG êgAlO ,òüApGBñG .QyAnâ lñøAõg pýSCBO îPvýu iuBK ÿôo þGõg úG lüBG ,ÿréÖ ÿBø|ó õü ûtüô úG ,úÏèBÇì ko õì îPvýu ok k õW õì ÿBø|ó õü |{øBÞIW õì ïõýð ôolýø ó õü BG ÿréÖ ÿBø|ó õü QGBÚo òýñ`íø .k õy Àhzì .ly løAõg |pH

Bìk pSA| TRIS |pÖBG .koAnâ|þì pýSCBO BøpÖBG àýß×O QGBS ÿôo pG þu õvdì o õÆ úG Bìk pýýÓO QGBS ,Bìk pýýÓO kApâ|þPðBu »úWok àü pø ÿAqA úG Apüq QuA úð õíð pËð òüA qA| ok| pH = 7 BG |TRIS |pÖBG àü «BÂpÖpâA òüApGBñG .kpÞløAõgpýýÓO 0/031 ó@ àýß×O o õOBGõßðA ok 37°|C ÿBìk ok wLu ô k õy úýùO 4°|C «BÂpÖ ÿBìk BG kpu ÝBOA àü |pýýÓO BG .lýuo løAõg 5/95 úG ô QÖBü løAõg {øBÞ 1/05 ó@| pH|,k õy û kAk oApÚ ïBãñø ,Bìk pSA úG úW õO BG òüApGBñG .QÖBü løAõg pýýÓO rýð ó@ RolÚ ,pÖBG |pKa úÞ k õy û kB×PuA ÿpÖBG qA «æôA :QyAk úW õO úPßð ô k úG lüBG pÖBG úýùO ô JBhPðA ÿBìk ok pÖBG QuA pPùG «BýðBS ô lyBG rý^Bð Bìk pýýÓO úG QHvð ó@| pKa |RApýýÓO .k õy úýùO pËð ko õì ||

pÖBG ÿoAlüBK «çìBÞ ,pËð ko õì ÈüApy ok lüBG úÏèBÇì àü ok û kB×PuA ko õì pÖBG QuA þùülG ÿBø|îPvýu ok ûtüô úG ,o õð ô ó õýuAlývÞA pGApG ok pÖBG ÿoAlüBK .lyBG oAlüBK |àü ok |CO2|/RBñGpÞpÖBG qA û kB×PuA ,ëBTì ÿApG .koAk ÿkBüq QýíøA àüsõèõýG {üArÖA IW õì ëõédì qA CO2| þXüolO Z ôpg Apüq QuA êßzì oBývG QGBS| pH QdO ô úPvG Ro õ¾ úG îPvýu úßñüA pãì ,ly løAõg |pH »úPuAõgBð ô þXüolO | | .lyBG CO2| qBâoBzÖ ok þè@ ÿBøqBG ô BølýuA ÿôBc pÖBG ÿBø|ëõédì ok Bøpíhì ô b oBÚ lyo pãük »úPßð ósôolýø îýuBPK ëõédì úG óAõO|þì ,úð õíð ÿApG .QuA 3-11 òýG| pH| »û kôldì ÿApG .Qhüo oô k Ao pÖBG lüBG þPýÏÂô òýñ^ »ûløBzì Ro õ¾ ok .kpÞûoByA RApOoBO

QÞpc ok pýýÓO ô pÖBG úPüqõßvüô pýýÓO IW õì ÿo çýKBÞ êgAk RoApc {üArÖA .ly løAõg àýOo õÖ ôpPßèA ô àýOõíuAôpPßèA úG k õy|þì úý¾õO úÞQuA ó@| CE| ok û kB×PuA ko õì ÿBøpÖBG ko õì ok pãük úPßð Apüq .kpÞû kB×PuA ó@ RBý¾õ¿g óBýG ÿApG pÖBG þð õü RolÚ qA pÖBG QËéÒ ÿBW qA Ao þðBvßü ÈüApy {ýGBíÞóBvßü þð õü RolÚ BG ÿBøpÖBG ,løk|þì óBzð úGpXO úÞþOo õ¾ ok ô lññÞ|þì îøApÖ ûly kBXüA RoApc ô þßüpPßèA óBüpW Rly pËð Ao óBvßü þð õü RolÚ BG ÿBøpÖBG óAõO|þì ,lñyBG úPyAlð þégAlO pÖBG ÿBø|ó õü .QgBu pãülßü òürãüBW ||

BøpÖBG ûoBGo k þéíÎ RBßð rýð BøpÖBG QgBu ô JBhPðA| »ûoBGok þOBßð úG QuA ÿoôp UdG qA QvÚ òüA ok QuokBð JBhPðA êýèk úG úÞþéíÎ RBÛýÛdO ô RBÏèBÇì oBývG ú^ Apüq ,kpÞûoByA úÞþOBßð .lðA|ûly úWAõì Qvßy BG ,BøpÖBG úýùOok ïqæ êìAõÎ òPÖpâpËðok BGpÖBG ÿBø|} ôo ok BøpÖBG kpGoBÞ úG É õGpì BùñO ,ly løAõg ûoByA Bùð@ úG BXñüA ok òüA qA óAõO þì BìA .QuA ûly úÂpÎ þéÞRo õ¾ úG ô Qvýð| CE| ô þÖApâõOBì ôpÞ .k õíð û kB×PuA rýð |CE |ô| HPLC ÿBø|} ôo ok BøpÖBG Quok kpGoBÞÿApG RBßð

IuBñì pÖBG àü JBhPðA| | BG ÿklÏPì þüBýíýy ÿBøpÖBG ,ly ûoByA ó@ úG úPynâ ÿBø|UdG ok ú`ðBñ^ pÖBG àü JBhPðA ok QuA þùülG .kpG oBßG ô k õíð úýùO óAõO|þì ó õâBð õâRBHýÞpO .koAk þüAru úG QýíøA ,ÁBg o õËñì àü ÿApG ,ØéPhì ÿBøpÖBG óBýì qA IuBñì ûoByA Bùð@ úG úìAkA ok úÞQÖpâpËð ok Ao ÿklÏPì RBßð lüBG pÖBG àü JBhPðA ok .ly løAõg

|pH| ú»ñìAk pËð ok lüBG pÖBG àü JBhPðA ok úÞQuA ÿpPìAoBK òüpPíùì pËð ko õì |pH| »úñìAk Ro õ¾ 6-8 òýG |pH »úñìAk ok àüsõèõýG ÿBø|{ñÞAô IéÒA ,ëBTì ÿApG .QÖpâ òýñ`íø .lñPvø ØýÏ úñìAk òüA ok k õW õì ÿBøpÖBG qA ÿoBývG ô lðpýâ|þì úG Ro õ¾ òüA ok úÞ k õíð û kB×PuA rýð 6-8 òýG |pKa BG BøpÖBG püBu qA óAõO|þì êHÚ ÿBø|{hGok úÞo õÆ óBíø .kAk {y õK Ao 5-9 òýG |pH |»úñìAk óAõO|þì þPcAo úG É õGpì| pKa|( pKa ±1| BG pGApG |pH »úñìAk ok pÖBG àü QýÖpÊ ,ly û kAk eýÂõO QuA þìBãñø pÖBG àü QýÖpÊ òüpOæBG .QuA òüpPzýG )QuA pÖBG ÿlýuA FrW ,lyBG pPßükrð pËð ko õì |pH| úG ûly JBhPðA pÖBG |pKa| ú^ pø .|pKa|=|pH| úÞ ,ïôrè Ro õ¾ ok Ao pÖBG QËéÒ óAõO|þì úXýPð ok ô k õG løAõg pPzýG pÖBG QýÖpÊ þÖpÏì Bíy úG «çHÚ| CE |ÿBø|} ôook Ùp¿ìpK ÿBøpÖBG qA þüBø|úð õíð .kAk {øBÞ .lðA|ûlükpâþÖpÏì o õGrì ÿBøpÖBG ÿApG |pH| lý×ì »úñìAk ô lðA|ûly

Qýèõédì pÖBG Ñ õð JBhPðA ok úÞ QuA ÿkoAõì úéíW qA ,J@ ok pÖBG ÿArWA Qýèõédì Qýèõédì Apüq QuA ØýÏ pÖBG àü RBñGpÞpÖBG ,ëBTì ÿApG .lñPvø oAnâpýSBCO rýð þè@ ÿBø|ëçc ok pÖBG ÿArWA Qýèõédì .QuA kôldì J@ ok òGpÞlývÞA|ÿk úÞþOo õ¾ ok ,lyBG ÿoôp pÖBG àíÞ BG kAõì ZAphPuA úÞÿkoAõì ok .koAk QýíøA úG rýð pÖBG ÿArWA ,ZAphPuA ïBãñø ok ,lñyBG ëõédì þè@ ëçc ok pÖBG ÿArWA

$ %# % 1384K²$Ì ØH S FAF Ï W TA²Ì K²n™

24


J ïôBAOlqBìG| }qõì@| .kpÞûoByA rýð pÖBG ÿArWA QíýÚ lñðBì ÿpO|QýíøA îÞêìAõÎ úG lüBG óBüBK ok

BøpÖBG úýùO BøpÖBG òPgBu ÿBø|}ôo û kBì@ Ao pÖBG lüBG ,æBG ok ûly úP×âêìAõÎ òPÖpâpËð ok BG pÖBG Ñ õð JBhPðA qA wK :koAk k õW ô ØéPhì } ôo oBù^ BøpÖBG úýùO ÿApG .kpÞ k õW ô QðpPñüA ÿôo pG pÖBG ÿArWA QËéÒ pâ|úHuBdì ÿBø|úìBðpG ó õñÞA|îø| )ØèA :QuA þGBýPuk êGBÚ püq QüBu ok Bø|úìBðpG òüA qA þßü.koAk |http://www.|bi|.|umist|.|ac.uk|/|users|/myfrbn/|buffers|/makebuf/|asp ÿApG ïqæ RBdýd¿O òPÖpâpËð ok BG Ao pÖBG ÿArWA úHuBdì ,ÁBg úìBðpG òüA pÖBG úýùO ÿApG Bø|} ôo püBu qA pO|ÜýÚk ,òüApGBñG ô løk|þì ïBXðA ,QýèBÏÖ Iüp koAô Ao Ùlø |pH| ô pËð ko õì lýuA QËéÒ ,úìBðpG ÿApWA ÿApG .QuA pËð ko õì | .løk|þì Bíy úG Ao pÖBG úýùO û õdð àýOBì õOA o õÆ úG úìBðpG .lýñÞ|þì úìBðpG lü õâ|þì Bíy úG úìBðpG ,|pH| = 4 BG 10|mM| RBPuApÖBGpPýè àü úýùO ÿApG ,ëBTì ÿApG pãülßü BG Ao RBPuA îülu ëõì|þéýì 1/5 ô àýPuA lýuA ëõì|þéýì 8/4 úÞ àüsõèõýG RBÏèBÇì ÿApG qBýð ko õì ÿBøpÖBG QuA pPùG .lýðBupG îXc úG ô É õéhì .kpÞúHuBdì ÜüpÆ òüA qA ,QuA îùì oBývG pÖBG þð õü RolÚ Bùð@ok úÞ Ao úHuBdì |pKa|»úÇGAo ÿôo qA lýuA qA qBýð ko õì oAlÛì ,pÖBG Ñ õð JBhPðA qA wK| )J IýOpO úG| pH =4 BG 10|mM| RBPuA pÖBG úG É õGpì RBHuBdì ,ëBTì ÿApG .k õy|þì :k õG løAõg püq ]H+|[ ]OAc-|[ /]HOAc|[ =1-pKa =107*10-5 Ý õÖ úÇGAo ok ó@ þñürãüBW| BG úÞ10-4 Bü k õG løAõg pGApG |pH|=4 xBuA pG ]H+|[ 15 QHvð xBuA òüApG .lì@ løAõg Quk úG ]|OAc-[/]|HOAc|[ ÿApG 0/17 QHvð 8/5 lüBG o õGrì RBPuA pÖBG úýùO ÿApG òüApGBñG .ly løAõg úHuBdƒì 85 úƒG àü îXc úG ô êc J@ ok RBPuA îülu ëõì|þéýì 1/5 ô àýPuA lýuA ëõì|þéýì | | .lð õy ûlðBuo pPýè îülu lývÞôolýø ëõì|þéýì 1/5 ô àýPuA lýuA ëõì|þéýì 10 óAõO|þì òýñ`íø ok ô QuA þHüpÛO úHuBdì òüA .lü@ Quk úG pÖBG óBíø BO kpÞêc J@pPýè àü ok Ao òí ,ly løAõg ûlý`ýK RBHuBdì Apüq QuA ûlzð o õËñì qBG QýèBÏÖ Iüp ó@ BG BøôoAk rýèBð@ pýËð ÿkoAõì ÿApG BøpÖBG úð õâ òüA .QuA rý^Bð BÇg óArýì úßð@ | | .lñPvø IuBñì qo õÖ ôpPßèA ô þÖApâõOBì ôpÞÿBø|} ôo Quk BO YüolO úG þüBýéÚ FrW ô k õy|þì QyAkpG pËð ko õì lýuA ,} ôo òüA ok| )Z 10|mM| RBPuA pÖBG ëBTì ko õì ok .kkpâ|þì úÖBÂA ëõédì úG pËð ko õì| pH úG òPÖBü àü qA pPíÞþíÞJ@ qA þíXc ok Ao àýPuA lýuA ëõì|þéýì 10 óAõO|þì| pH| =4 BG .lðBuo 4 úG Ao ó@ |pH| ,îülu lývÞôolýø ÜýÚo ëõédì ókôrÖA BG ô kpÞêc pPýè ÜýÚo úÞQuA òüA pG ÅpÖ } ôo òüA ok .lðBuo pPýè àü úG Ao ëõédì îXc wLu úýùO ÿApG rýð } ôo òüA .kkpâ|þì ëõédì |pH| ok rý^Bð pýýÓO IW õì þüBùð ÿqBu lðAõO|þì )ÜýÚk ô Àhzì þð õü RolÚ BG ÿBøpÖBG úýùO ÿApG úð( þHüpÛO ÿBøpÖBG ô IuBñì pPì |pH úÞ QuA ÿoôp ô Qvýð þÛýÚk óAlñ^ } ôo Apüq kôo oBßG | | .kpýâoApÚ û kB×PuA ko õì ûly ûpHýèBÞ qA û kB×PuA ,kpG oBßG pÖBG ÿArWA oAlÛì úHuBdì ÿApG óAõO|þì úÞÿpãük } ôo| |)k .QuA þíPüoBãè úíýð nÒBÞÿôo pG [A-]/[HA] pGApG ok |pKa| BG| pH RôB×O þñdñì òüA ÿôo qA óAõO|þì þPcAo úG ,lyBG Àhzì pÖBG| pKa úÞþOo õ¾ ok| } ôo òüA ok | .kpÞòýýÏO Ao pËð ko õì |pH| úG þGBýPuk ÿApG pÖBG ÿArWA QËéÒ þñdñì

25

$ %# % TA²Ì K²n™ W 15 UK Ë— ø

«çTì( QÖpâàíÞrýð ÌÖBdì kAõì qA óAõO|þì Bø|b oBÚ ô Bøpíhì lyo qA ÿpýâõéW .)RApOoBO ósôolýø îýuBPK úG ëõíýO ókôrÖA

îPvýu ÿArWA püBu BG êgAlO úéíW qA ô Bø|ëôA|þéK ûtüô úG ,þè@ RBHýÞpO qA ÿoBývG BG QuA okBÚ RAo õG pÖBG ÿôo pG pýSCBO òí pìA òüA .løk êýßzO wßéLíÞ Bùð@ RBÛPzì ô Bø|RAolýø õGpÞ QuA òßíì rýð úÏèBÇì ko õì îPvýu ÿôo pG ,)|pH| {øBÞ( pËð ko õì pÖBG þü@oBÞ Ro õ¾ ok ,qo õÖ ôpPßèA ës ok RAo õG pÖBG qA û kB×PuA .lyBG úPyAk J õéÇìBð pSA êýßzO IW õì ,Bø|ëôA|þéK püBu Bü ëõßOBÞ ,ëõPýGo õu ,qõHüo ,qõPÞôpÖ k õW ô êýßzO rýð ÿkoAõì ok .kkpâ|þì ûly AlW ÿBøoAõð óly òùK ô wßéLíƒÞ ok BølñÚ RB×vÖ ÿqBuAlW ok úéíW qA .lyBG lý×ì QuA òßíì RAo õG wßéLíÞ ko õì ok Bü ly løAõg kAõì òüA pPùG ÿqBuAlW IW õì RAo õG pÖBG ,þÖApâõOBì ôpÞ .ly løAõg û kBì òüA Qýèõédì {üArÖA IW õì RAo õG ,òýèBðok@

Áõég êìAõÎ qA JBñPWA òí BO lñyBG xpPuk ok ÀèBg Ro õ¾ úG lüBG pÖBG àü ÿArWA ûlñøk êýßzO kAõì QíýÚ .k õy úýùO ô úHuBdì þPuok úGpÖBG QËéÒ ,pâ|úégAlì QýíøA QuA òßíì ,k õy Ùp¿ì lüBG Bùð@ kBüq pükBÛì úÞþìBãñø ûtüô úG ,BøpÖBG .lyBG úPyAk

koAõì püBu| ,k õy|þì û kB×PuA Ñ õð pø BG BøpÖBG úíø êìBy ô ly úP×âæBG ok úÞþéìAõÎ pG û ôçÎ ,koAõì òüpPíùì qA þßü .lð õy QüBÎo lüBG ÿA|ûtüô RBßð rýð ÁBg koAõì ok ÿoôp koAõì òüA ok úÞQuA| UV-|Vis ÿpPì õPÖ ôpPßLuA ok BøpÖBG qA û kB×PuA ÙB×y û kB×PuA ko õì ÿBø|Z õì ëõÆ Bü Z õì ëõÆ úG QHvð pËð ko õì pÖBG QuA .lyBG úÞQuA ÿkoAõì pãük qA rýð úÏèBÇì QdO þüBýíýy ÿBø|îPvýu ok pÖBG êgAlO «çHÚ ÿréÖ ÿBø|ó õü BG wßéLíÞ êýßzO .QyAk pËð ok lüBG pÖBG JBhPðA ïBãñø ô BølýuA o õÃc ok «æõíÏì þüBýíýy ÿBø|{ñÞAô QÎpu .QÖpâoApÚ UdG ko õì ÿBølýuA ÿBøpPuA rýèôolýø QÎpu «çTì .kpýâ|þì oApÚ pýSCBƒO QƒdƒO BƒøqBƒG {üArÖA BøpÖBG ÿBø|ó õýð@ o õÃc ok ósõèBø ÙçhPuA ÿAoAk àýéývÞõƒGpƒÞ lñðBì( Bø|òýì@ .k õy|þì ÐüpvO þÇg o õÆ úG pÖBG QËéÒ {üArÖA BG ô lGBü|þì | | .lññÞÐüpvO Ao BøpPuA rýèôolýø lñðAõO|þì )|TRIS| koAô þñÏü pÖBG ókôrÖA )þ×ñì ú^ ô QHTì ú^( Bø|ó õü rýèBð@ ïBãñø þéÞo õÆ úG BG úGBzì oBG BG ó õü(| co|-ion| qA lñOoBHÎ úÞîPvýu úG lülW ó õü Ñ õð ô k òPgBu pG ó õü Ñ õð ô k òüA RApSA .)QýèBð@ BG ØèBhì oBG BG ó õü(| |counter-ion| ô )QýèBð@ ÿBø|} ôo ok ,ëBTì o õÆ úG .kpýâ oApÚ pËð lì lüBG ëBßýPýèBð@ îPvýƒu ÿôo îýƒÛƒPƒvƒìpƒýƒÒ ÿqBƒuoBƒßƒy@ qA û kBƒ×ƒPƒuA BƒG| CE |pƒG þƒñƒPƒHƒì ÿqBƒuAlƒƒW ô îùì oBývG pìA àü pÖBG Ñ õð JBhPðA ,)|UV indirect detection|-|CE|( |UV þüBXGBW BG lðAõO|þì )|co-| ion|( úGBzì oBG BG ÿBø|ó õü k õW ô .QuA þ×üpƒÊ òýíø ok òýñ`íø .lñÞ êgAlO QýèBð@ ÿBø|ó õü Èu õO |probe |ÿBø|ëõßèõì fçǾA úG Bƒü îƒcArƒì ÿBƒø|àƒýK kBƒXüA ÿôo pƒG| counter|-|ion| Ñ õƒð } ôo .QuA oAnâpýSCBO |system peaks|


J ïôBAOlqBìG| }qõì@|

)|16( þÖApâõOBìôpÞ ëõ¾A

ëApüBÞ ÿBøóõPu þÖpÏì óBùG þüBýíýy QÞpy þíéÎ lcAô

úÞ løk þì óBzð BøoBì@ òüpg@ ô ûkõG {üArÖA ëBc o k qôo úG qôo ëApüBÞ ÿBøôoAk qA ûkB×PuA ûqôpìA ôk «BHüpÛO ô ûkõG ÿpì õýPðBðA àO ÿBøôoAk qA Bßüpì@ ÿBøúðBg ôoAk ÿBøôoAk òüpO}ôpÖpK %20 k ôlc .|lñPvø Ñõð òüA qA rýð lñyBGþì QgBu Quk o k úÏu õOô ÜýÛdO ÿBølñü@pÖ o k úÞ þüBøôoAk ïõu

?koAk QýíøA þPýèApüBÞ Ap^ rýð ÿkoAõì ô òÖ ôpGõHüA êTì ,koAk þðBvßü þðBìok ÁAõg ,IýÞpO àüpì õýPðBðA ô kpø úÞkoAk k õW ô þüBø|ëBTì :k õíð ûoByA êüm koAõì úG óAõO|þì úéíW ó@qA úÞkoAk þHðBW pÃì RApSA Bøpì ôrüA qA þßü úÞkoAk k õW ô ÁAõg ó@| R úð õâ ô ûkõG ôoAk òüA| S pì õýPðBðA qA ê¾Bc| Penicillamin|e ÿôoAk ê¾B×ì xBì@ô ïoô l ÁAõg .koAk þíu «Alüly þüBñýG JB¿ÎA JBùPèA UÎBG| (R,R( ïpÖ þèô ûkõG| tuberculostic pSA ÿAoAk |Erhambutol |ÿôoAk| (S,S( ïpÖ| .kkpâ þì ÿoõÞ ô UÎBG ó@| D ïpÖ Apüq lyBGþì pì õýPðBðA àü qA ÀèBg Roõ¾ úG |Levodopa (L-dopa) óõvñýÞoBK l ÿôoAk| IHu ô ûly óõg lý×u ÿBø|ëõHéâ kAlÏO {øBÞ( granulocytopenia| êýHÚ qA lüly oBývG þHðBW RApSA .)kõy þìoBíýG þñíüA Iüp {øBÞ 23

$ %# % TA²Ì K²n™ W 156UK —Ë— øË


ïôAlì } JqBOõqìB@G| Bùð@ IüBÏì ô BüArì ô ØéPhì ëApüBÞòÞBu ÿBø|qBÖ:1 ëôlW BüArì IüBÏì Poretin-based ó õâBð õâÿBøkpGoBÞô þHvð ók õG ûo õËñì lñ^ BøòýEOôpK RBÏèBÇì ok û kB×PuA êGBÚ

þHÇÚ þè@ ÿBø|ëçc ô ëBìpð qBÖ ÿBøkpGoBÞok IuBñìBð Èu õPì ÿqBuAlW RolÚ òýüBK )|Loadability|(ÿoAnâoBG QýÖpÊ

Macrocyclic Antibiotic-based þHvð ók õG ûo õËñì lñ^ þHÇÚ þè@ ÿBø|ëçc ô ëBìpð qBÖ ÿBøkpGoBÞok IuBñì IuBñì )|Loadability|(ÿoAnâoBG QýÖpÊ

åorG ëApüBÞÿBøëõßèõì QùW IuBñìBð qBÖ òüA qA þÖBÞBð QgBñy

óBzð 2002 ëBu ok Ý ôpÎ ô IéÚ ÿlýèõO ÿBøôoAk pG ÿoôpì òýñ`íø 8 lðAûlýuo þñýèBG RBÏèBÇì úécpì úG úÞÿlýèõO ÿôoAk 29 qA úÞløkþì úG É õGpì )%31( ko õì 9 ,|Achiral | ÿBøôoAk úG É õGpì )%28(ko õì lñ^ BG þüBøôoAk úG É õGpì )%41( ko õì 12 ô ëApüBÞrÞpì àü BG þüBøôoAk þOBÎçÆA BXñüA ok ,Bøpì õýPðBðA QýíøA úG úW õO BG .lñyBGþì ëApüBÞrÞpì óAõO þì püq oAk õíð ok úÞkkpâþì úDAoA Bùð@ ÿqBuAlW û õdð BG úÇGAo ok .ly Bñy@ Bø } ôo òüA qA ÿkAlÏO BG

Brush-type (perkel) à^ õÞëApüBÞÿBøëõßèõì ÿApG IuBñì x õßÏì qBÖ ô ëBìpð qBÖ ÿBøkpGoBÞok IuBñì IuBñì )|Loadability|(ÿoAnâoBG QýÖpÊ

Racemates

åorG ëApüBÞÿBøëõßèõì QùW IuBñìBð

Cyclodextrin-based x õßÏì qBÖ ô ëBìpð qBÖ ÿBøkpGoBÞok IuBñì qBÖ òüA êìBÞQgBñy

ÿqBuAlW òýüBK RolÚ þHÇÚ þè@qBÖ QùW IuBñìBð òýüBK )|Loadability|(ÿoAnâoBG QýÖpÊ

Preferential crystallization

Kinetic resolution

Diastereomeric crystallization

Saccharide-based x õßÏì qBÖ QèBc ok qBÖ òüA Ðüpu óly úñùÞ ápdPì qBÖ JBhPðA ok Qükôldì

þHÇÚ þè@ ÿBøëçc ô x õßÏì qBÖ ,ëBìpð qBÖ ÿBøkpGoBÞok IuBñì

ók õG ûo õËñì lñ^ æBG ÿqBuAlW RolÚ æBG )|Loadability|(ÿoAnâoBG QýÖpÊ

Chemical

Enzymatic

Crown ether-based ëApüBÞÿBøòýì@ ÿqBuAlW ok kBüq RolÚ

kBüq ók õG þíu þè@ ÿBø|ëçc qA û kB×PuA ok ók õG IuBñìBð lyBGþì kôldì Bøòýì@ úG ÿqBuAlW RolÚ

Helical polymer-based åorG ÿBøëõßèõì ÿApG IuBñì

IuBñì ÿoAlüBK ïlÎ ápdPì qBÖ JBhPðA ok kôldì oBývG

{üBíð Ý õÖ ÿBøqBÖok Ao )|Loadability|( úð õíð ÿoAnâoBG QýÖpÊpüqoAk õíð .løkþì 100

mg/g CSP

Poretin-based Vancomycin

50

Cyclodextrin-based Tetraamide

10 5.0

Polyacrylamide Brush-type Polysaccharide-based

1.0 0.5 0.1

J. Chromatogr. 906,2001,379-397

ô Qürì òüpPzýG QÖBüok óAõOþì Ý õÖ IèBÇì ô oAk õíð qA úÞo õÆ óBíø .k õyþì ûløBzì lüoBÞBuþéK ÿBø qBÖ ok þüBðAõO

QùW þéÞ } ôo úu úÞ QÖBüok óAõOþì Ý õÖ oAk õíð úƒG úƒW õƒO BƒG RBHýÞpO òüA ókpÞúèBPvüpÞúÞkoAk k õW ô àýíuAo RBHýÞpO ÿqBuAlW úüBK ô k pG úÞ þßýPñýÞ ÿBø|} ôo ô û k õG ó@ þíülÚ ÿBø|} ôo FrW } ôo ko õì ok .lðA}pPvâ ëBc ok lñPvø oAõPuA þüBýíýy ô þíürð@ ÁAõg Bü ô þüBýíýy ÁAõg xBuA pG Bøpì õýPðBðA QÛýÛc ok þßýPñýÞ } ôo ko õì ok ëBTì óAõñÎ úG .lð õyþì AlW pãülßü qA Bùð@ þíürð@ .lññÞþì AlW pãülßü qA ëApüBÞÿBøqBÖ BG «æõíÏì Ao Bøpì õýPðBðA ,þüBýíýy

ëApüBÞ òÞBu ÿBøqBÖ :(Chairal Stationary Phases, CSP)| û kB×PuA ko õì BøqBÖ òüA kBXüA QùW RBHýÞpO qA þ×éPhì ÿBøúð õâ| .kpÞûoByA püq ÿBøúð õâúG óAõOþì úÞlðpýâþì oApÚ Protein| Macrocyclic Antibiotic| Brush-type (Pirkle)| Cyclodextrin| Saccharide| Crown ether| Helical polymer| û koô@ Bùð@ IüBÏì ô BüArì ô ØéPhì ÿBø|ÿBøqBÖ ú¾çg 1 ëôlW ok :QuA ûly

$ %# * 1384T—#ÎA S Ø} W TA²Ì K²n™

24


J ïôBAOlqBìG| }qõì@| Separation of Etozolin

Separation of Pindolol

Polar Organic Mode

Polar Organic Mode

|Eurocel| ëApüBÞqBÖ úüBK pG ó@ lüoBÞBu Ñ õð úÞlyBGþì ÿlüoBÞBu ÿBøó õPu úPuk qA ó õPu òüA :QuA ûlì@ok püq êßy Ro õ¾ úG RApýýÓO qA lÏG ô û k õG qõèõéu Me

O O C

H N Me

O O 0 0

3 6 9 Column: 250x4.6 mm Eurocel, 5 μm Eluent: MeOH Flow Rate: 1.0 ml/min Temp.: 25°C Detection: UV

3 6 9 12 Column: 250x4.6 mm Eurocel, 5 μm Eluent: MeCN/EtOA (99.9:0.1) Flow Rate: 1.0 ml/min Temp.: 25°C Detection: UV

Separation of Flavonone

Separation of Pindolol

Normal Phase Mode

Reverse Phase Mode

O

O C

O

NH

O

C

n

NH Me

Me Me

Me

|3,5-dimethyl phenylcarbamate

0

3 6 9 12 15 Column: 250x4.6 mm Eurocel, 5 μm Eluent: n-Heptan/IPA (9:1) Flow Rate: 1.0 ml/min Temp.: 25°C Detection: UV

0

3 6 9 Column: 125x4.6 mm Eurocel, 5 μm Eluent: MeCN/20mM borat, pH 9 (40:60) Flow Rate: 1.0 ml/min Temp.: 25°C Detection: UV

|

ÿBüArì .lyBGþì xpPuk ok pPì ôpßýì 20 ô 10 ,5 RAom pÇÚ BG ó õPu òüA :qA QuA RoBHÎ Ý õÖ ó õPu Bøpì õýPðBðA ÿqBuAlW o k æBG RolÚ þHÇÚ þè@ ÿBøqBÖ ô x õßÏì ,ëBìpð ÿBøqBÖ o k æBG ÿpünK ÙBÇÏðA oBG 200 oBzÖ ô úÛýÚk pG pPýèþéýì 5 BO ÿBøõéÖ o k ûkB×PuA QýéGBÚ |Chiracel OD| lñðBì úGBzì ÿBøqBÖ úG QHvð pOIuBñì QíýÚ

ó õƒƒPƒu ô| Eurocel ó õƒƒPƒu þƒƒüAoBƒƒÞ úƒƒvƒüBƒƒÛƒì QƒƒùƒƒW BƒƒƒùƒƒPƒƒðA ok ok pì õýPðBðA Q×W àü ÜüorOqA ê¾Bc ÿBøïApâõOBì ôpÞ| Chiracel OD úPyAk úW õO .QuA ûly û koô@ òýüBK ok Bøó õPu òüA ÿôo pG óBvßü ÈüApy 1/2 kôlc þðBìq ok ô úPyAk ëõÆ ÿpãük Ø¿ð| Eurocel ó õPu úÞlýyBG |.QuA úPyAk rýð ÿpPùG| Resolution |pPøBOõÞ Eurocel vs. Chiralcel OD

0

25

3 6 9 Column: 125x4.6 mm Eurocel, 5 μm Eluent: MeCN/20mM borat, pH 9 (40:60) Flow Rate: 1.0 ml/min Temp.: 25°C Detection: UV

$ %# % TA²Ì K²n™ W 16 UK—Ëø

0

5 10 15 20 25 min Column: 250x4.6 mm Chiracel OD, 5 μm Eluent: MeCN/20mM borat, pH 9 (40:60) Flow Rate: 0.5 ml/min Temp.: 25°C Detection: UV

:k õíð ûoByA püq koAõì úG óAõOþì qBÖ òüA RôB×Pì ÿBøkpGoBÞ úéíWqA Antioxidants|, Parkinsons disease drugs|, Beta Blockers|, Anti-arthritic|. Diuretics, | ûly û koô@qBÖ òüA ÿôopG Ao ØéPhì RBHýÞpO ÿqBuAlW qA þüBø|ëBTì úìAkAok .QuA


J ïôBAOlqBìG| }qõì@|

)|17( þÖApâõOBìôpÞ ëõ¾A ëôA {hG

(GC) þÖApâõOBìôpÞ qBâ

oBñÞqA ápdPì qBÖ àü qA þðBüpW þÖApâõOBì ôpÞÿBø} ôo ïBíOok lükpâûoByA þéHÚ ÿBøûoBíyok úÞo õÆ óBíø ápdPì ô òÞBu qBÖ úG FArWA êüBíO ÙçPgA xBuApG ÿqBuAlW ,o õHÎ òüA pSA ok úÞû kpÞo õHÎ òÞBu qBÖ ó ôok Bü ÐüqõO ÙçPgA êýèk úG QuA òßíì ápdPì qBÖ ok k õW õì ØéPhì RBHýÞpO óly AlW ÐÚAô ok .kpýâþì Ro õ¾ Èu õO Bùð@ þdÇu JnW ok ÙçPgA êýèk úG Bü ô Qýèõédì ok RôB×O pSA ok Bü k õg úÞlyBG òÞBu qBÖ ok Bùð@ qBâBü )ÐüBì þÖApâõOBì ôpÞ( ÐüBì lðAõOþì ápdPì qBÖ ô ÐüBì Bü lìBW QuA òßíì òÞBu qBÖ .QuA òÞBu qBÖ .lyBG )þÖApâõOBì ôpÞqBâ( ÿApG ïqæ ÿBìk ok úÞQuA þOBHýÞpO þ×ýÞô þíÞúürXO ÿApG xBvc ô Ðüpu ,QcAo þy ôo þÖApâõOBì ôpÞqBâ úG ÜüorO qA wK k õyþì û koô@ok ÐüBì Ro õ¾ úG «æõíÏì úÞ úð õíð ,} ôo òüA ok .lñyBGþì oAlüBK ,pýhHO úÞþð õPu koAô ósôpPýð pýËð )ápdPì qBÖ( êìBc qBâàü qA þPGBS óBüpW BG ûApíø ô ûly oBhG QÎpu úG ûBãPuk BG òÞBu qBÖ úG k õg êüBíO Rly Ivc pG úð õíð ok k õW õì ØéPhì ÿArWA .k õyþì koAk oApÚ ó@ok òÞBu qBÖ Z oBg ó õPu qA pOkôq lðoAk òÞBu qBÖ úG ÿpPíÞ êüBíO úÞ þüArWA .lññÞþì o õHÎ ó õPu qA RôB×Pì QÎpu ó õPu ÿBùPðA qA QGõð úG FArWA IýOpO òülG .lðkpâþì Z oBg pOpük lðoAk ÿpPzýG êüBíO úÞþüBùð@ ô lð õyþì Èu õO JBüko qA ê¾Bc þßüpPßèA îDçÎ .lð õyþì þüBuBñy )|Detector|( JBüko àü Èu õO úÞûly Z oBg .lðkpâþì QHS )|Recorder|( RBHS àü Èu õO QüBùð ok ô ûly Qü õÛO püBÖ þéLì@ .QuA ûly û kAk óBzð þÖApâõOBì ôpÞqBâûBãPuk àü ÿBíy êüm êßy ok |Detector|

Injection port

|Carrier gas| |Amplifier| Column Oven |Recorder|

þÖApâõOBìôpÞ qBâ ûBãPuk àü ÿBíy ÿArWA òýG þGõg ÿqBuAlW AlPGA lüBG k õíð û kB×PuA þ×ýÞô þíÞúürXOok þÖApâõOBì ôpÞqBâqA óAõPG úÞó@ ÿApG êßy «BýðBS ,lñyBG ûly àýß×O îø qA þGõg úG BøàýK «æôA lüBG J õg ÿqBuAlW àü ok .kpýâRo õ¾ úð õíð J õéÇì rýèBð@ QÎpu úÞÿo õÆ úG lyBG ûBOõÞrýèBð@ þéÞóBìq «BTèBS ô lñyBG úèBHðk ó ôlG ô óoBÛPì rýð BøàýK .lyBG

23

$ %# % TA²Ì K²n™ W 157 UK —Ë— Ëø

úPynâ ÿBøûoBíƒy o k ô þÖApâõOBìôpÞ ëõ¾A úG ÐüBì þÖApâõOBì ôpÞ rýð òüA o k .lükpâ ûoBƒyA UƒdƒHƒì úƒƒG ûoBƒƒíƒy úG| þÖApâõƒOBƒì ôpƒÞqBƒâ òüpPíùì qA þßü óAõñÎ ,þÖApâõOBƒì ôpƒÞ ÑA õƒðA lýìA .kõyþì úPgAkpK úƒƒW õƒƒO koõƒƒì QƒƒuA oApÚ þìApâ óBâlñðAõg .kpýâ


ïôAlì } JqBOõqìB@G|

ÿqBuAlW ÿApG xBuA òýíø pG .kpÞúý¾õO Bøòýì@ Bü ô BøêßèA ÿqBuAlW ÿBøó õPu QuA ûly êýßzOo çKpýÒ ôo çK ØéPhì ÿArWA qA úÞþÆõéhì | | .lyBG þHuBñì úñürâlðAõOþì o çK óBýì pPíÞó@ } õW úÇÛð þñÏü lyBG pPzýG îvW àü QüoApÖ ú^ pø þÖpÆ qA ó õPu êgAk qA pOÐüpu ô QuA pPíÞòÞBu ÐüBì qBÖ ok ó@ Qýèõédì lyBG ó õPu ok kAõì ólyAlW ô ÐüqõO Iüp ok êìBÎ ô k òüApGBñG .lñÞþì o õHÎ | | .ÐüBì qBÖ ok û kBì Qýèõédì ô| |QüoApÖ :lðoAk QèBgk þÆõéhì ú^ úÞòüA Ivc pG êìBÎ ô k òüA QýíøA úÞQyAk úW õO lüBG ok ëBTì ÿApG .lyBG RôB×Pì lðAõOþì lyBGþì pËð lì ÿqBuAlW QùW ,åõèõíø ÿpu àü êTì lðoAk óBvßü þüBýíýy óBíPgBu úÞÿkAõì ko õì úÞó@ þñÏü ,QuBùð@ } õW úÇÛð BG IuBñPì ó õPu qA ólì@ ó ôpýG IýOpO ÿkAõì ÿApG pãük ÙpÆ qA ,k õyþì Z oBg pOkôq koAk ÿpPíÞ} õW úÇÛð þãPvG óly AlW IýOpO koAlð ÿkBüq ÙçPgA îø BG Bùð@ } õW úÇÛð úÞ pOkôq koAk ÿpPíÞQýèõédì úÞó@ þñÏü koAk ÐüBì qBÖ ok Bùð@ Qýèõédì úG QuA RôB×Pì îø BG FArWA } õW ÉBÛð úÞ ëôA QèBc ok .k õyþì Z oBg úüBK pG ÿqBuAlW xBuA úÞ Ap^ koAk QýíøA oBývG ó õPu ÿBìk JBhPðA qBÖ QýøBì JBhPðA ïô k QèBc ok úÞþèBc ok lyBGþì FArWA| |QüoApÖ RôB×O Apüq .lñÞþì B×üA ÿqBuAlW ok Ao þuBuA {Ûð )ó õPu Ñ õð JBhPðA( òÞBu óAõñÎ úG .lyBGþì òÞBu qBÖ ok FArWA Qýèõédì úüBK pG ÿqBuAlW xBuA úXýPðok ô óBvßü oBPgBu úÞ ëõðBOA ô ëõðBPì ÿqBuAlƒW ÿApƒG ëBƒTì ÙçPgA( QuA RôB×Pì Bùð@ } õW ÉBÛð òßýèô lðoAk þùGBzì Qýèõédì ó õPu ÿBìk þèô koAk ÿpPíÞ QýíøA ó õPu Ñ õð )kApâ þPðBu úWok 18 ô ëõðBOA ÿqBuAlW ÿApG úÞ þèBc ok .lyBGþì îùì oBývG )Bìk JBhPðA( ô koAk QýíøA þéýg ó õPu Ñ õð JBhPðA óBvßü } õW úÇÛð BG RBPuA êýOA É õéhì àü ÿApG úÞQuA eÂAô pK .Qvýð qBu ûoB^ óAlñ^ ó õPu ÿBìk

êìAõÎ úG lüBGþì þÖApâõOBì ôpÞqBâok ÜÖõì ÿqBuAlW úG þGBýPuk ÿApG :k õíð úW õO êüm

:òÞBu qBÖ QýøBì -1 úÞlyBGþì )|GLC|( ÐüBì Bü )|GSC|( lìBW ,þÖApâõOBì ôpÞqBâok òÞBu qBÖ òüA lüBG òÞBu qBÖ JBhPðA ok ôo òüA qA .QuA ÐüBì qBÖ òüA ,ëõíÏì o õÆ úG ok k õW õì ØéPhì RBHýÞpO úÞòüA pG û ôçÎ úÞk õy JBhPðA ÿAúð õâúG ÐüBì ok rýð úð õíð ØéPhì FArWA ÐüqõO Iüp ,lñyBG ëõédì B«PHvð ó@ok úð õíð ÐüqõO IüAp úÞþìBvWA .lñÞAlW îø qA Ao Bùð@ lðAõPG BO û k õG RôB×Pì ó@ þüBùð@ ô lð õyþíð AlW îø qA úÞlññÞþì o õHÎ Ðüpu óBñ^ lðoAk þß^ õÞ BG .lñðBìþì ó õPu ok þðæõÆ Rlì lðoAk þâorG þéýg ÐüqõO IüAp úÞ úð õíð FArWA BG IuBñPì Ao òÞBu qBÖ úPüo çK lüBG IéÇì òüA úG úW õO QùW þÖApâõOBì ôpÞqBâ } ôo ok êìBÎ òüpPíùì ÐÚAô ok .k õíð JBhPðA òüA .lyBGþì IuBñì ó õPu JBhPðA ÜÖõì ÿqBuAlW àü úG þGBýPuk ok Apüq koAk ÿpPzýG QýíøA rýð ÐüBì þÖApâõOBì ôpÞ qA þPc Ñ õÂõƒì Qýèçc óArýì ok RôB×O úÇuAô úG rýð ápdPì qBÖ ÐüBì þÖApâõOBì ôpÞ qBÖ þÖApâõOBì ôpÞqBâok úÞþèBc ok ,koAk ÿqBuAlW ok þíùì {Ûð FArWA .koAlð ÿqBuAlW ok þzÛð ô k õyþì J õvdì êìBc àü «BÖp¾ ápdPì )òÞBu qBÖ( ó õPu } ô k pG ÿqBuAlW þé¾A oBG þÖApâõOBì ôpÞqBâok Anè ÿpPzýG êìBO lüBGþì J õéÇì òÞBu qBÖ JBhPðA ok ôo òüA qA .lyBGþì oApÚ úÞ QuA þüArWA þüBýíýy oBPgBu xBuA pG JBhPðA òüA .kpÞ Ùp¾ àü ÿqBuAlW ÿApG ëBTì o õÆ úG .kpýâRo õ¾ Bùð@ ÿôo pG ÿqBuAlW QuA qBÖ àü qA óAõOþì BøòGpÞôolýø lñðBì o çK pýÒ kAõì qA åõèõíø ÿpu û kB×PuA QuA ûly ÑBHyAo õGpÞôolýø àü úÞòèAõßuApýËðo çKpýÒ òÞBu ÿApG Ao ëõßýéâ òéýOA þéK pýËð þHÇÚ òÞBu qBÖ àü óAõOþì Bü k õíð

#* $ %# 1384VF S E A W TA²Ì K²n™

24


J ïôBAOlqBìG| }qõì@| û kBPÖA ÝB×OA þOoApc úürXO «æBíPcA ô QuA kBüq Bìk lñÞpýýÓO Rly úG .QuA ô lðBíG þÚBG oBhG Ro õ¾ úG úð õíð úÞlyBG ÿAûqAlðA úG lüBG rýð ó õPu ÿBìk Bìk {üArÖA BG þéÞo õÆ úG .k õy ïBXðA IuBñì Rlì àü ok ÿqBuAlW IHu Bìk òPÖo æBG òüApGBñG .lGBüþì {øBÞ RBÏüBì ok BøqBâ Qýèõédì xBuApG .kkpâ|þì ÿoAkqBG óBìq {øBÞúXýPð ok ô ÐüqõO Iüp {øBÞ pGApG ô k ÿoAkqBG óBìq ,Bìk {øBÞ úWok 30 pø FAqA úG û kBu IüpÛO àü êgAk ok lðoAk pPzýG QüoApÖ ô pPíÞ } õW úÇÛð úÞ þüArWA .k õyþì qA lðoAk ÿpPíÞQüoApÖ úÞþüArWA qA pOkôq ô lññÞþì QÞpcpOÐüpu ó õPu lðoAk òýüBK } õW úÇÛð úÞþOBHýÞpO ÿApG .lð õyþì Z oBg ó õPu ÿBùPðA J õg FArWA ÿqBuAlW úÞk õyþì îÞÿolÚ úG ÿoAkqBG óBìq kôo æBG Bìk pâA óBìq òýüBK ÿBìk ok ,lðoAk æBG } õW úÇÛð úÞþOBHýÞpO ô kkpâþíð ïBXðA òüA ÿApG ,k õyþì òùK Bùð@ àýK ô QyAk lñøAõg þðæõÆ ÿoAkqBG .kôo oBßG æBG ÿBìk QuApPùG Bøúð õíð úÇÛð þgpG ô òýüBK } õW úÇÛð Bùð@ FArWA qA þÃÏG úÞþüBøúð õíð ÿApG k õy ïBXðA ëõÛÏì Rlì ok ô J õg ÿqBuAlW úÞó@ ÿApG ,lðoAk æBG } õW Ao ûBãPuk } ôo òüA ok .k õy û kB×PuA þüBìk ÿrüoúìBðpG qA QuA pPùG o õÆ úG ,òýÏì þOlì ok ô YüolO úG ó õPu ÿBìk úÞlññÞþì îýËñO ÿo õÆ ok ,lðoAk þñýüBK } õW úÇÛð úÞþüArWA AlPGA úXýPð ok .lGBü {üArÖA þÇg úÞþüBùð@ YüolO úG ô lð õyþì AlW îøqA J õg ô ûly Z oBg òýüBK ÿBìk óBìq úÞó@ ó ôlG lð õyþì Z oBg pOæBG ÿBìk ok lðoAk ÿpOæBG } õW úÇÛð úG lüBG ó õPu ÿBìk îýËñOok òýñ`íø .k õy òùK àýK ô þðæõÆ ÿoAkqBG .k õy úW õO rýð ó õPu ok k õW õì òÞBu qBÖ þüBìk êídO Q×âóAõOþì þéÞo õÆ úG þèô koAk ó@ Ñ õð úG þãPvG JBüko ÿBìk îýËñO óBÏýì qA úÞlyBG ÿAûqAlðA úG lüBG ó@ þÆBHOoA ÿBøúèõè ô JBüko ÿBìk úÞ .lüBíð ÿpýâõéW úð õíð .lññÞ|þì JBhPðA ó õPu ÿBìk qApOæBG Ao JBüko ô ÜüorO êdì ÿBìk æ«õíÏì

ô k pø )} õW úÇÛð ô Qýèõédì pËð qA( RôB×Pì ÿArWA qA êßzPì ûlý`ýK kpýâRo õ¾ ÿqBu úñýùG lüBGþì úÞkoAk QýíøA )ó õPu ÿBìk ô Ñ õð( êìBÎ lPì òü õßO xBuA Ñ õÂõì òüA úÞ lP×ýG ÝB×OA ÿqBuAlW òüpPùG BƒO | | .løk þì êýßzO Ao þÖApâõOBì ôpÞqBâok| (Method Development) :løk þì óBzð Ao| GC ok ëôAlPì òÞBu ÿBøqBÖ qA þgpG êüm ëôlW GC o k ëôAlPì òÞBu ÿBø|qBÖ qA þgpG ÿqBuAlW Ñõð

QýHÇÚ Max ÿBìk þüBýíýy IýÞpO

þOoBXO ïBð

þHÇÚ|pýÒ

| 150 °C

Bø|þHÇÚ|pýÒ ïBíO|

þHÇÚ|pýÒ

350 °C

óBvÞõéýu êýPì|þéK

OV-1

Bø|àýOBì ôo@

þHÇÚ|pýÒ |

300 °C

óBvÞõéýu êýñÖ êýPì|þéK

DC710

þHÇÚ |

250 °C

óBvÞõéýu|êýPì|êýKôpKôo õD õéÖ|ÿpO| þéK

QF-1

oAk|ósõèBø RBHýÞpO ,Bølýü õèBßè@

þHÇÚ |

275 °C

óBvÞõéýu êýPì õðBýu|þéK

XE-30

þvðBuA ÿBø|òÒ ôo ,BøpPuA ,Bø|êßèA

þHÇÚ| |

250 °C

ëõßýéâ|òéýOA|þéK

M20wÞAôõGpÞ

BøpPuA ,Jp^ ÿBø|lýuA

þHÇÚ|îýð| |

200 °C

RBLükAëõßýéâ|òéýOA|ÿk

RBLükA DEC

þHÇÚ|îýð

150 °C

RæBPÖ êýð õð|ÿk

Bø|òGpÞôolýø

ósôpPýð RBHýÞpO ,BølýüôpPuA ,BølýuAõñýì@

kpâõâRBHýÞpO ,BøpOA ,Bø|ó õPÞ

òýèAõßu

C30H62

-

qBÖ àü {ñürâ ,Ý õÖ êìAõÎ òPÖpâpËð ok òí êíÎ ok k õW ô òüA BG ïBXðA BG QuA ïqæ ô kpýâþíð Ro õ¾ ëôA JBhPðA BG æ«õíÏì IuBñì òÞBu FArWA QýøBì úüBK pG úÞëôA JBhPðA úGBzì ÿBøó õPu JBhPðA ô ó õìq@ lñ^ .kkpâpXñì IuBñì þüBùð JBhPðA úG lðAõOþì QuA úPÖpâRo õ¾ úð õíð ÿBøoBÞko õì ok úÞþOæBÛì ô ÐGBñì qA û kB×PuA Á õ¿g òüA ok úÞlñ^ pø .lyBG BzãøAo oBývG lðAõOþì úPÖpâRo õ¾ úGBzì ,ó õPu ÿBìk ô òÞBu qBÖ QýøBì pG û ôçÎ úÞQyAk pËð ok lüBG òýñ`íø ÿo õÆ úG lyBGþì îùì ÿqBuAlW ok rýð )þßürýÖ kBÏGA( ó õPu pÇÚ ô ëõÆ Ro õ¾ pPùG àýß×O lyBG pPíÞ ó@ pÇÚ ô pPzýG ó õPu ëõÆ ú^ pø úÞ rýèBð@ óBìq úÞkkpâoBýPgA ÿAúð õâúG lüBG kBÏGA òüA k õW ô òüA BG .kpýâþì äðo pK {Ûð úG úW õO BG úÞlyBGþì lý×ì rýð úPßð òüA pÞm .kkpãð þðæõÆ } ôo òüA ok Bøó õPu Ñ õñO ,þÖApâõOBì ôpÞqBâok ÿqBuAlW lð ôo ok ó õPu ô ëõÆ ,úPüo çK pËð qA Bøó õPu ØéPhì ÑAõðA ô û k õG kBüq þÖApâõOBì ôpÞ qBG pPùG JBhPðA ok Ao ûlññÞrýèBð@ Àhy Quk úÞlñyBGþì k õW õì pÇÚ .koAnâþì

Bìk îýËñO -|2 þÖApâõOBì ôpÞqBâîPvýu ÿBìk ,lükpâoBýPgA IuBñì ó õPu úÞòüA qA wK :kkpâîýËñO lüBG êdì úuok Bìk þÖApâõOBì ôpÞqBâok .kkpâîýËñO lüBGþì .JBüko ô óõPu ,Üü orO êdì kôoô Ädì úG ô QÎpu úG úð õíð úÞlyBG ÿlc úG lüBG ÜüorO êdì ÿBìk àü .lð õy úürXO úð õíð ÿArWA úÞlyBG æBG ÿlc úG lüBHð þèô kkpâpýhHO ÜüorO êdì ÿBìk ókpG æBG ,IuBñì ÿBìk JBhPðA ÿApG þéíÎ } ôo ÿBìk QÖBü k õHùG BøàýK êßy ô ÿqBuAlW þñÏü ó õPu þüAoBÞpâA .QuA BøàýK êßy Bü QcBvì ,ÿoAkqBG óBìq pâA þèô QuA û k õG îÞÜüorO êdì

25

$ %# % TA²Ì K²n™ W 17 UK—Ëø

chromatography  

اصول كروماتوگرافي فصل 13 تا 17

chromatography  

اصول كروماتوگرافي فصل 13 تا 17