Udonthani directory 2018

Page 11


ท่านหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้น�ำองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และพี่น้องชาวอุดรธานีทุกท่าน ผมขอขอบคุณทุกท่าน อย่างสูง ที่ได้ให้การต้อนรับผมและครอบครัวอย่างอบอุ่นเป็นกันเองตั้งแต่ได้เดิน ทางมารับต�ำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีถือเป็นจังหวัดที่มีความส�ำคัญ เป็นศูนย์กลางทาง เศรษฐกิจ และเป็นประตูสู่ประเทศใน อนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง เป็นแหล่งอารยธรรม ส�ำคัญของโลก เป็นเมืองศูนย์กลางของการค้าและการลงทุนของอีสานตอนบน สามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขงได้อย่างสะดวก และส�ำคัญอย่างยิ่ง บรรยากาศของความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนที่จะขับ เคลื่อนการพัฒนาจังหวัดร่วมกัน ในศุภวาระขึ้นปีใหม่ 2561 และจะครบรอบ 125 ปี ของการก่อตั้งเมือง ผมอยากจะเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้น�ำองค์กรเอกชนและ ภาคประชาชน “จับมือกันให้อุ่น” และร่วมกันพัฒนางานด้านต่างๆ ให้ก้าวทัน การเปลี่ยนแปลง มีการน�ำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจน ภูมิปัญญามาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เมืองมีความพร้อม รับการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน ในมิติต่างๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ ความทันสมัยของยุคดิจิตอล ท้ายนี้ขออ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พระบารมีแห่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้โปรดดลบันดาล ประทานพรให้ทุกท่านมีสุขภาพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีความสุขความ เจริญตลอดปีพุทธศักราช 2561

2

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี


วิสัยทัศน์การพัฒนา

เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้า การลงทุน อนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง

3


ทะเลบัวแดง

4


5


วันหยุดประจำ�ปี พ.ศ. 2561​

1.วันจันทร์ 2.วันอังคาร 3.วันพฤหัสบดี 4.วันศุกร์ 5.วันศุกร์ 6.วันจันทร์ 7.วันอังคาร 8.วันอังคาร 9.วันศุกร์ 10.วันจันทร์ 11.วันจันทร์ 12.วันจันทร์ 13.วันอังคาร​ 14.วันพุธ 15.วันจันทร์ 16.วันจันทร์ 6

1 มกราคม 2 มกราคม 1 มีนาคม 6 เมษายน 13 เมษายน 16 เมษายน 1 พฤษภาคม 29 พฤษภาคม 27 กรกฎาคม 30 กรกฎาคม 13 สิงหาคม 15 ตุลาคม 23 ตุลาคม 5 ธันวาคม 10 ธันวาคม 31 ธันวาคม

วันขึ ้นปี ใหม่ ชดเชยวันสิ ้นปี (วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560) วันมาฆบูชา วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี บรมราชวงศ์ วันสงกรานต์ ชดเชยวันสงกรานต์ (วันเสาร์ ที่ 14 เมษายน และ วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน ) วันแรงงานแห่งชาติ วันวิสาขบูชา​ วันอาสาฬหบูชา ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (วันเสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2561) ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561) ชดเชยวันคล้ ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันเสาร์ ที่ 13 ตุลาคม 2561) วันปิ ยมหาราช วันคล้ ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ วันสิ ้นปี


สารบัญ

สัญลักษณ์สีกระทรวงต่างๆ

หน้า

กระทรวงมหาดไทย 12 กระทรวงการต่างประเทศ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 16 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 24 กระทรวงแรงงาน 26 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 27 กระทรวงการคลัง 30 กระทรวงคมนาคม 34 กระทรวงพาณิชย์ 36 กระทรวงอุตสาหกรรม 37 กระทรวงวัฒนธรรม 39 กระทรวงสาธารณสุข 42 กระทรวงศึกษาธิการ 44 กระทรวงกลาโหม 46 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 48 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 49 กระทรวงยุติธรรม 50 กระทรวงพลังงาน 52 สำ�นักนายกรัฐมนตรี 53 กระทรวงศึกษาธิการ (มหาวิทยาลัย) 54 หน่วยงานพิเศษ/อิสระ 54 ราชการส่วนท้องถิ่น 60 อำ�เภอ 90 สถานีตำ�รวจอำ�เภอ/ตำ�บล 94 สำ�นักศาลยุติธรรม 99 สถาบันการศึกษา 102 องค์กรภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม 106 สำ�นักงานจังหวัดอุดรธานี 112 ที่ทำ�การปกครองจังหวัดอุดรธานี เลขานุการผู้บังคับบัญชาระดับสูง 7


A แนะนำ�สัญลักษณ์

q โทรศัพท์ หน่วยงาน

p โทรสาร / Fax

พท์ มือถือ (ส่วนตัว) Email n โทรศั E และ หน่วยงาน

i

รหัสทางไกล(จัด ตามองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย) จังหวัดอุดรธานี

q 042 p 042

คุณทองโบราณ 8


สวัสดีครับ ผมชื่อ คุณทองโบราณ ชื่อพระราชทาน จากพ่อหลวง ร.9 สุนัขยุคบ้านเชียง มาสคอตประจำ�จังหวัดอุดรธานี ผมมาประชาสัมพันธ์การท่อง เที่ยวครับผม ^^

คุณทองโบราณ 9


10


พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ต�ำบล หมากแข้ง อ�ำเภอเมืองอุดรธานี

11


กระทรวงมหาดไทย ราชการส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าราชการจังหวัด นายวัฒนา พุฒิชาติ

q042 244076

สื่อสาร สป. 45411

p 042 244937

รองผู้วา่ ราชการจังหวัด นายสิธิชัย จินดาหลวง

สื่อสาร สป. 45414

ร องผู้วา่ ราชการจังหวัด นายธนพล จันทรนิมิ

สื่อสาร สป. 45413

q042 241599

q042 244214

รองผู้วา่ ราชการจังหวัด ว่าง

q042 244212

p 042 241599

p 042 244214

สื่อสาร สป. 45412

p 042 244212

n08-9203-0658

n08-9203-4396

n08-9203-4020

n08-9203-4029

ส�ำนักงานจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 หัวหน้ าส�ำนักงานจังหวัดอุดรธานี นายพงษ์ ศักดิ์ ยศยิ่ง สื่อสาร สป. 45420

q042 243368

p 042 243368

n08-4438-0811

ที่ท�ำการปกครองจังหวัดอุดรธานี ชัน้ 3 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถ. อธิบดี ต. หมากแข้ ง อ. เมืองอุดรธานี 41000 ปลัดจังหวัดอุดรธานี นายณรงค์ จีนอ�่ำ สื่อสาร สป. 45430

12

q042 244215

p 042 244215

n08-9569-9857


ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ชัน้ 5 ถ.อธิบดี อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี ว่าง สื่อสาร สป. 45456

q042 221592 p 042 221592 n08-1974-5275 E udon.cdd@gmail.com

ส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ถ.เพาะนิยม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี นายนิพนธ์ เนยเมืองปั ก

q042 224001 p 042 248599 n08-1171-1921 E udonthani@dpt.go.th

ส�ำนักงานที่ดนิ จังหวัดอุดรธานี 7 ถ.โพศรี ต. หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 เจ้ าพนักงานที่ดนิ จังหวัด นายชัชวาล เชิดไชยศักดา สื่อสาร สป. 45454 q042 222447 p 042 244099 n08-1838-0222 E udonlandoffice@gmail.com

ส นง.ส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ชัน้ 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อ. เมืองอุดรธานี 41000 ท้ องถิ่นจังหวัดอุดรธานี นายปิ ติภณ โพธิ์ใต้ สื่อสาร สป. 45533 q042 249691 p 042 249691 E udn@dla.go.th

n 08-1174-3696

สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2 ชัน้ 7 ถ.อธิบดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 หัวหน้ าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์ สื่อสาร สป. 45551

q042 246920 p 042 246920 n08-9969-6812 p 042 246983 E udonthani@disaster.go .th

13


ราชการส่วนกลาง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 อุดรธานี (บริ เวณศาลากลางจังหวัดอุดรธานี) ถ. อธิบดี อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เขต 5 อุดรธานี ว่าง สื่อสาร สป. 45440

q042 222682

p 042 222682

n08-5484-1958

ศูนย์บริ หารการทะเบียน ภาค 4 กรมการปกครอง เลขที่ 16/14 ถ.มุขมนตรี ต. หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 หัวหน้ าศูนย์บริ หารการทะเบียน ภาค 4 กรมการปกครอง นายชัชวาลย์ สกุณาทวงษ์

q042 205021 p 042 205020 n08-1984-7892 E mooo40001@bora.dopa.go.th

ศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี 307/14 หมู1่ 4 ถ.นิตโย ต.หนองนาค�ำ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผอ.ศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต14 อุดรธานี นายพิทยา กุดหอม

q042 920610

p 042 920610

n08-9920-1580

ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี หมู่ 13 บ้ านนิคม ต.บ้ านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 ผอ.ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี นายมงคล เพชรด่ านเหนือ

q042 247785 p 042 247785 n08-1700-1514 p 042 250623 E cdregion4@thaimail.com

รัฐวิสาหกิจ

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี 444 หมู่ 11 ซอยบ้ านหนองนาเกลือ ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผจก.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี นายบุญเลิศ กมลวิบลู ย์ q042 247974 p 042 242274 n08-9622-3654 E boonlertk@pwa.co.th 14


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 อุดรธานี 140 หมู่ 4 ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผอ.การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 นายทวีวัฒน์ นิ่มวรพันธุ์ q042 323005 p 042 244260

n08-0555-3888 q042 244261 E 55220@pwa.co.th E thaweewatn@pwa.co.th

ส�ำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ถ.ศรี ชมชื่น ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผู้จดั การการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี นายพลชัย กุลประกอบลาภ q042 221999 p 042 223338 n08-1768-9983

q042 327991-3 q042 222661

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุดรธานี 123 ม. 5 บ.หนองหัวหมู ถ.เลี่ยงเมือง ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผู้อ�ำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)จังหวัดอุดรธานี นายเจด็จ วิศรี q042 931168-9 p 042 931179 n08-1964-1764

กระทรวงการต่างประเทศ ราชการส่วนภูมิภาค

ส�ำนักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราวอุดรธานี ศูนย์เอนกประสงค์จงั หวัดอุดรธานี (บริ เวณศาลากลางจังหวัดอุดรธานี) อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 หัวหน้ าส�ำนักงานหนังสือเดินทาง ชัว่ คราว อุดรธานี นางสาวธิตยิ า ปานมณี

q042 212827 p 042 222810 n 09-6769-0434 E passport_udonthani@hotmail.com

15


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ราชการส่วนภูมิภาค

ส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัด ชัน้ 6 ถ. อธิบดี อ. เมืองอุดรธานี 41000 เกษตรและสหกรณ์จงั หวัด นางวราภรณ์ อิ่มแสงจันทร์ สื่อสาร สป. 45658, 325936 q042 325936 p 042 325936 n08-7636-9229

q042 325937 p 042 325937 n08-1975-6548 E paco_udn@opsmoac.go.th

ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ถ.ศุภกิจจรรยา ต. หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 เกษตรจังหวัด นายธง ช้ างรั กษา (รก.) สื่อสาร สป. 244866 q042 244-866 p 042 44-866 n08-9572-9893 E udonthani@doae.go.th

ส�ำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ชัน 6 ้ ถ. อธิบดี ต. หมากแข้ ง อ.เมืองอุดรธานี 41000 ประมงจังหวัด นายชัยวัฒน์ รั ตนดาดาษ q042 245634 p 042 245634 n08-1990-9417 E fop-udonthani@dof.in.th

ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดนิ จังหวัดอุดรธานี 191 ถ.บุญญาหาร ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ปฏิรูปที่ดนิ จังหวัด นางภัทธัญรินทร์ ชีวาวัฒนานนท์ q042 920033 p 042 920033 n08-1901-0595 E udonthani@alro.go.th

ส�ำนักงานปศุสตั ว์จงั หวัดอุดรธานี 78 ถ. ศรี สขุ ต. หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ปศุสตั ว์จงั หวัด นายธเนศ ถวิลหวัง q042 23766 p 042 222984 n08-5660-9839

16

q042 222984

p 042 23766

E pvlo_uth@dld.go.th


ส�ำนักงานสหกรณ์จงั หวัดอุดรธานี 230 ถ. อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 สหกรณ์จงั หวัด นายดุสิต ทองทา สื่อสาร สป. 45458

q042 244553 p 042 242308 n08-9845-8535 E cpd_udonthani@cpd.go.th

ราชการส่วนกลาง

ส�ำนักงานชลประทานที่ 5 เลขที่ 327 หมู่ 1 ต.หมูมน่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 5 (ผส.ชป.5) นายจารึก วัฒนาโกศัย q042 121139 p 042 121142 n08-1487-1354 p 042 121144 E 5rid5@hotmail.co.th

โครงการชลประทานอุดรธานี ถ.วัฒนานุวงศ์ ต. หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี นายอภิชาติ ชุมนุมมณี q042 243316 p 042 40939 n08-1898-7272 q042 222873 E udon@mail.rid.go.th

โครงการส่งน� ้ำและบ�ำรุงรักษาห้ วยหลวง เลขที่ 500 ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผอ.โครงการส่งน� ้ำและบ�ำรุงรักษาห้ วยหลวง นายวิชัย จาตุรงค์ กร q042 245540 p 042 45540 n06-2605-2637 q042 245541 p 042 245541 E huailuang@hotmail.com

17


โครงการส่งน� ้ำและบ�ำรุงรักษาฝายกุมภวาปี หมู่ 3 บ้ านท่าม่วง ต.เวียงค�ำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110 ผอ.โครงการส่งน� ้ำและบ�ำรุงรักษาฝายกุมภวาปี นายนภดล น้ อยไพโรจน์ q042 219875 p 042 219875 n08-1815-3175 q042 219900 E kumphawapi.rid5@gmail.com ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 บ.ข้ าวสาร ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 ผอ.ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 นางเพ็ญศิริ วงษ์ วาท สื่อสาร สป. 45558 q042 292557 p 042 292558 n08-1490-7802 q042 292558 p 042 292557 E zone3@oae.go.th

ศูนย์วิจยั และพัฒนาเพาะเลี ้ยงสัตว์น� ้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี) 595 ถ.เพาะนิยม ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผอ.ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงน� ้ำจืด อุดรธานี นายสุทศั น์ เผือกจีน q042 221167 p 042 223233

n08-1490-7802 E udonfish@yahoo.com

ส�ำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯเขต 2 จังหวัดอุดรธานี ตู้ปณ.16 ปทจ.อุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานฯ ว่ าที่ร้อยโท เรื องศักดิ์ บุญโนนแต้ q042 250589 p 042 250589 n09-2256-1986

q042 250629

E qsis_netu@qsds.go.th

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี ตู้ปณ.15 ปทจ.อุดรธานี ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี นายณกรณ์ ไกรอนุพงษา q042 241984 p 042 241984 n081-544-4811 E qssc_udon@qsds.go.th

18


ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 28/10 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผอ.ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นางสุนันทา เทพสาร q042 244829 p 042 221033 n09-2260-2687 E auddiv5@cad.go.th

ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อดุ รธานี 28/10 ต.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 หัวหน้ าส�ำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อดุ รธานี นางจารุ วรรณ มาลาศรี q042 244118 p 042 245055 n08-1717-8987 E cadud@cad.go.th

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 431 หมู่ 7 กม.15 ถ.อุดร-หนองบัวล�ำภู ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นายโศรนันท์ เติมศรี รัตน์ (รก.) q042 237089 p 042 237091

n08-6864-0006 q042 237091 E udn_rsc@rice.mail.go.th

ศูนย์สง่ เสริ มและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุดรธานี 165 หมู่ 4 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250 ผอ.ศูนย์สง่ เสริ มและพัฒนาอาชีพ การเกษตรจังหวัดอุดรธานี นายสังคม ออดอด(รก.) q042 251258-9 p 042 251258-9

n08-1769-4261 E aopdt03@hotmail.com E aopdt03@doae.go.th

สถานีวิจยั ทดสอบพันธุ์สตั ว์อดุ รธานี เลขที่ 288 หมู่ 4 ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 หัวหน้ าสถานีวิจยั ทดสอบพันธุ์สตั ว์ อุดรธานี นายเพนิน บุญยืน q042 250710 p 042 250710 n08-1974-8204 E lsut_uth@dld.go.th n08-1056-9393

19


สถานีพฒ ั นาที่ดนิ อุดรธานี 320 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 ผู้อ�ำนวยการสถานีพฒ ั นาที่ดนิ อุดรธานี นายสุทธิดล วงษ์ จนั ฬา q042 295735 p 042 207684 n08-1545-3676

q042 207937

E udon01@ldd.go.th

สถานีพฒ ั นาอาหารสัตว์อดุ รธานี อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250 หัวหน้ าสถานีพฒ ั นาอาหารสัตว์ อุดรธานี นายพิเชฏฐ์ มหาแสน q042 219640 p 042 910155

n09-2279-8013

n08-9563-9233

E nsut_uth@dld.go.th

ศูนย์วิจยั ข้ าวอุดรธานี 125 หมู่ 5 บ.โสกแก ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250 ผอ.ศูนย์วิจยั ข้ าวอุดรธานี นายเอกสิทธิ์ สกุลคู q042 248955 p 042 247-485 n08-1934-0082 E udn_rrc@rice.mail.go.th

ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรอุดรธานี ตู้ปณ.3 ปทจ.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250 ผอ. ศูนย์วิจยั และพัฒนาการ เกษตรอุดรธานี นายสุทธาชีพ ศุภเกษร n08-6450-7503 E napat_mo@hotmail.com ส�ำนักงานจัดรูปที่ดนิ และจัดระบบน� ้ำเพื่อการเกษตรภาคที่ 9 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ต�ำบลหมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 หน. ส�ำนักงานจัดรูปที่ดนิ และจัดระบบน� ้ำเพื่อการเกษตรภาคที่ 9 นายธารินทร์ จันทโรบล q042 221100 p 042 221100 n08-4874-6146 E jadroobud@gmail.com

20


รัฐวิสาหกิจ

ส�ำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี 637 ถ.อุดรธานี-สกลนคร ต.หนองนาค�ำ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผอ.ส�ำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัด

นายศิริชัย แท่ นหิน

q042 290-354 p 042 290354 n08-9841-3669 E napat_mo@hotmail.com

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี 124 หมู่ 11 ต.สามพร้ าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผู้อ�ำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี

นายนรินทร์ คงพันธ์

q042 349157-8 p 042 349159 n098-2802698 E orfdon1@rubber.mail.go.th

ด่านกักกันสัตว์อดุ รธานี ทางหลวงหมายเลข 2 กม 103 ม.3 ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 หัวหน้ าด่านกักสัตว์อดุ รธานี

นางสมพร แสนสง่ า

q042 295733 p 042 295733 n089-7165297 E qsut_uth@dld.go.th

การยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน 5 อุดรธานี เลขที่ 122 ม.15 ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 หัวหน้ ากองจัดการโรงงาน 5 อุดรธานี

นายชนุมไชย โกศลกุล

q042 704819-20

p 042 704820

n08-9006-6613

21


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง ต�ำบล บ้านเชียง อ�ำเภอ หนองหาน อุดรธานี 22


23


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ราชการส่วนภูมิภาค

ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 75 ถนนศรี สขุ ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมฯ

นายมนต์ สังข์ ภู่ศริ ิวัฒน์ q042 212588 q042 212587 q042 212589

p 042 212588 n08-1752-1056 p 042 212589 E udonthani.mnre@gmail.com

ราชการส่วนกลาง

ส�ำนักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) 323 หมู่ 7 ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักจัดการทรัพยากร ป่ าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) นายสุขุม มิตตัสสา

q042 125073-4 p 042 125080 n08-1832-7712 E frmo6_udon@forest.go.th

ส�ำนักงานสิง่ แวดล้ อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) เลขที่ 319 หมู1่ 0 ถ.บ้ านค�ำกลิ ้ง-บ้ านจัน่ ศรี วิไล ต.บ้ านจัน่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสิง่ แวดล้ อม ภาคที่ 9 นายวิรุฬห์ ฤกษ์ ธนนะขจร

q042 292817 p 042 292819 n08-9969-1619 E reo09.org@mnre.go.th

ผอ.ส�ำนักบริ หารพื ้นที่อนุรักษ์ ที่ 10 อุดรธานี นายปั ญญา โคตรแสนลี (นวป.ชพ.) รักษาราชการแทน

24

q042 221725 q042 246715

p 042 223519 n09-3530-7744 E udonthai@gmail.com


ศูนย์เพาะช�ำกล้ าไม้ อดุ รธานี 170 หมู่ 10 บ.กลิ ้งค�ำ ต.บ้ านจัน่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 หัวหน้ าศูนย์เพาะช�ำกล้ าไม้ อดุ รธานี นายสุธน กมลบูรณ์

q042 292411 p 042 292411 n08-1872-7239 n08-1954-2541 E 2nurseryudon@gmail.com

กรมทรั พยากรน�ำ้ ส�ำนักงานทรัพยากรน� ้ำ ภาค 3 จังหวัดอุดรธานี (ลุม่ น� ้ำโขง) เลขที่ 307 หมู่ 14 หนองนาค�ำ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผอ.ส�ำนักงานทรัพยากรน� ้ำ ภาค 3 จังหวัดอุดรธานี นายสันติพร นิ่มกิ่งรั ตน์ q042 290350 p 042 290349 p 042 920651

n08-9205-8236

E stp3_47@yahoo.com

ศูนย์ส�ำรวจอุทกวิทยา ที่ 9 (อุดรธานี) เลขที่ 247 หมู่ 14 ต.หนองนาค�ำ อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 หัวหน้ าศูนย์ส�ำรวจอุทกวิทยา ที่ 9 (อุดรธานี) นายบุญร่ วม วันนาพ่ อ q042 920666 p 042 920666 n08-9200-2916 E udonhydro@hotmail.com

กรมทรั พยากรน�ำ้ บาดาล ส�ำนักทรัพยากรน� ้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี เลขที่ 134 หมู่ 14 ถ.อุดร-สกลนคร ต.หนองนาค�ำ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผอ.ส�ำนักทรัพยากร น� ้ำบาดาล เขต 10 นายวัฒนชัย ทุมโคตร

q042 920655 p 042 920655 n08-6195-4037 E gwrc09@yahoo.com

25


กระทรวงแรงงาน ราชการส่วนภูมิภาค

ส�ำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัด ถ.อธิบดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 แรงงานจังหวัดอุดรธานี นายอ�ำพัน เอกทัตร สื่อสาร สป. 45451 q042 243197 p 042 243197 n 08-9944-1970 ส�ำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี 25 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต. หมากแข้ ง อ.เมืองอุดรธานี 41000 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด นางนพรั ตน์ นิพทั ธ์ ธีรนันท์ สื่อสาร สป. 45450 q042 222284 p 042 243329 n08-1873-1841

q042 243329 p 042 222284 E udonthani@Labour.mail.go.th

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี ถนนมุขมนตรี ต. หมากแข้ ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 ประกันสังคมจังหวัด นายนันทชัย ปั ญญาสุรฤทธิ์

q042 221456 p 042 244673 n08-1871-7206 q042 325996 p 042 212464 q042 325997 p 042 244673 E sso_udonthani@hotmail.com

ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี 765 หมู่ 1 ถ. รอบเมือง ต. บ้ านเลื่อม อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 จัดหางานจังหวัด - ว่ าง

26

q042 347919 p 042 347918 n 09-3324-8171 q042 347680 q042 348587 E udn@doe.go.th


ราชการส่วนกลาง สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน 18 อุดรธานี 578 หมู่ 4 ต. บ้ านจัน่ อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 ผอ.สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน 18 อุดรธานี นางสาวสมลักษณ์ สุวรรณพรหมา

q042 341629-30 p 042 341630-ต่อ 103 n08-5483-8526 E udon@dsd.go.th E d_udon@dsd.go.th

ศูนย์ความปลอดภัยในการท�ำงาน เขต 4 231/83 หมูบ่ ้ าน พี.เค.ธานี 2 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการท�ำงาน เขต 4

นางวาสนา ฤทธาภัย

q042 243648 p 042 243644 n08-1829-4893 E oshregion4@labour.mail.go.th

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ราชการส่วนภูมิภาค ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ ง อ.เมืองอุดรธานี 41000 พัฒนาสังคมและความมัน่ คง ของมนุษย์จงั หวัดอุดรธานี นางสิริวมิ ล ภู่หริย์วงศ์ สุข สื่อสาร สป. 45452

q042 325615 p 042 221773 n089-205-3952 q042 221773 p 042 325615 E udonthani@m-society.go.th

27


ราชการส่วนกลาง

บ้ านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ภายในบริ เวณนิคมสร้ างตนเองเชียงพิณ ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมืองอุดรธานี 41000 หัวหน้ าบ้ านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดอุดรธานี นายมงคล ยะภักดี q042 237151 p 042 242728 n08-1871-2649

q042 211601 q042 251254

E bandek_udon@hotmail.com

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดอุดรธานี 238 หมู่ 4 ต. โนนสูง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41330 ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดอุดรธานี นางอรนุช เลิศไกล q042 120051 p 042 295074 n08-1871-8393 E udgirlshome@yahoo.com

นิคมสร้ างตนเองเชียงพิณจังหวัดอุดรธานี 205 ม. 10 ต.นิคมสงเคราะห์ อ. เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผู้ปกครองนิคมสร้ างตนเองเชียงพิณ นายสว่ างพงศ์ เมธีกุล q042 237100 p 042 237100 n081-2615419 E nikomchangpin@hotmail.com

นิคมสร้ างตนเองห้ วยหลวงจังหวัดอุดรธานี 205 ม. 10 ต.นิคมสงเคราะห์ อ. เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผู้ปกครองนิคมสร้ างตนเองเชียงพิณ นายพีรพล เปล่ งเกียรติกุล q042 251254 p 042 219740 n081-9545185

q042 219741 q042 219740

E huailuang- udonthani@hotmail.com

ส�ำนักงานส่งเสริ มและสนับสนุนวิชาการ 6 เลขที่ 36/2 ม.9 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40000 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริ มและสนับสนุนวิชาการ 6 นางอรทัย แพงโสภา (รก.) q043 421249 p 043 421249 E tpso6@m-society.go.th, E tpso6@hotmail.co.th 28


สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เลขที่ 295 ม.13 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ผู้อ�ำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายปฏิภาณ จุมผา q043 241851-2 ต่อ 11 q043 241851 ต่อ 15 ศูนย์พฒ ั นาสังคมหน่วยที่ 71 เลขที่ 537/14 ม.1 ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผอ.ศูนย์พฒ ั นาสังคมหน่วยที่ 71 นายสว่ างพงศ์ เมธีกุล q042 242728 p 042 242728 n08-1261-5419 q042 211601 p 042 211601 E soonudonthani@hotmail.com

ศูนย์ค้ มุ ครองคนไร้ ที่พงึ่ จังหวัดอุดรธานี 537/14 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผู้อ�ำนวยการศูนย์ค้ มุ ครองคนไร้ ที่พงึ่ จังหวัดอุดรธานี นางสายสมร อ่ อนแก้ ว q042 242728 p 042 242728 n081-9657220

q042 211601

E soonudonthani@hotmail.com

รัฐวิสาหกิจ

ส�ำนักงานเคหะชุมชนอุดรธานี เลขที่ 299 ม.5 ต.หมูมน่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 หัวหน้ าส�ำนักงานเคหะชุมชนอุดรธานี นางสาวสมพิศ แววโคกสูง q042 930836 p 042 930833-6 ต่อ 50308

n08-4387-4045

สถานธนานุเคราะห์ที่ 38 อุดรธานี เลขที่ 111/19111/20111/21 ม.8 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 หัวหน้ าสถานธนานุเคราะห์ที่ 38 อุดรธานี นายสมศักดิ์ บุญรั กษา q042 211323-4 29


กระทรวงการคลัง ราชการส่วนภูมิภาค

ส�ำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (อาคาร 1) ชัน้ 1 ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 คลังจังหวัดอุดรธานี นางสุภาวดี สิทธิมาลัยรั ตน์ สื่อสาร สป.45057

q042 q042 q042 q042

246580 p 042 222561 n08-9569-9877 249794 ต่อ 322 246982 243171 E udn@cgd.go.th

องค์กรอิสระ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาค 4 (อุดรธานี) ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (อาคาร 1) ชัน้ 5 ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 ผอ.คปภ. ภาค 4 นายประเสริฐ ทัศนาวิวัฒน์ q042 243891 p 042 243891 n08-1174-8975 E region004@oic.go.th

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) (อุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (อาคาร 1) ชัน้ 5 ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 ผอ. ส�ำนักงาน คปภ. นางพานทิพย์ บุญศรี q042 243891 p 042 244635 n08-1174-8993 E udonthani@oic.or.th

30


ราชการส่วนกลาง

ส�ำนักงานคลัง เขต 4 อุดรธานี ถ.ศรี สขุ ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 คลังเขต 4 นางปริศนา พลอยน้ อย สื่อสาร สป. 45657, 45559

q042 245787 q042 348606-7

p 042 244824 p 042 348606

n08-1754-8129

E zone4@cgd.go.th

ส�ำนักงานสรรพากร ภาค 10 ถนนมุขมนตรี ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 สรรพากร ภาค 10 นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์ q042 222876 p 042 247709 q042 244438 E region10@rd.go.th

n08-1312-1119

ส�ำนักงานสรรพากรพื ้นที่อดุ รธานี ถนนมุขมนตรี ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 สรรพากรพื ้นที่อดุ รธานี นายไชยรั ตน์ จันทร์ โชติเสถียร

q042 222713 p 042 244439 n09-8104-7881 q042 248663-4 q042 221568 E udonthani@rd.go.th

ส�ำนักงานสรรพสามิต ภาค 4 เลขที่ 96 ถนนประจักษ์ ศลิ ปาคม ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 (ชัน้ 1) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน สรรพสามิตภาค 4 นางจิตธิ าดา ธนะโสภณ q042 326930-2 q042 222856

p 042 222856 n06-2282-8268 E excise_pak4@excise.go.th

ส�ำนักงานสรรพสามิตพื ้นที่อดุ รธานี เลขที่ 96 ถนนประจักษ์ ศลิ ปาคม ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 (ชัน้ 1) สรรพสามิตพื ้นที่อดุ รธานี นางดรุ ณี จารุ ภมู ิ

q042 221138 p 042 221138 n08-1708-7025 E udonthanee@excise.go.th 31


ส�ำนักงานธนารักษ์ พื ้นที่อดุ รธานี ถนนโพศรี ต. หมากแข้ ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 ธนารักษ์ พื ้นที่อดุ รธานี นายพูนศักดิ์ จงเจริญ

ส�ำนักงานธนารักษ์ พื ้นที่อดุ รธานี 48/15 หมู่ 2 ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ธนารักษ์ พื ้นที่ นายพูลศักดิ์ จงเจริญ

q042 222446 p 042 241555 n08-1371-3405 E rdudt@treasury.go.th

q042 128045 p 042 128044 n08-6021-4158 E rtudt@treasury.go.th

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารออมสิน ภาค 10 เลขที่ 39 หมู่ 1 ถ.อุดร-หนองคาย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผอ.ภาค 10 ธ.ออมสิน ภาค 10 นายสุริยะ กาฬบุตร q042 326276-7 p 042 326276-7 n08-1825-8415 E rm10@gsb.or.th

ธนาคารออมสิน สาขาอุดรธานี เลขที่ 108 ถ.หมากแข้ ง ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผู้จดั การออมสิน สาขาอุดรธานี นายอลงกรณ์ รินทรามี q042 247390 p 042 249778 n08-1873-9457 E 5801bm@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1 เลขที่ 39 หมู่ 1 ถ.อุดร-หนองคาย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผอ.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1 นายเกียรติศักดิ์ โชควรกุล

q042 326274 p 042 326274 ต่อ 11 n08-1262-5531 E loan8246@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 2 98 ม.10 ถ.อภัยส�ำราญ ต.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 ผอ.ธนาคารออมสินเขต อุดรธานี 2 นางทรงสิริ พลอามาตย์ q042 261555 p 042 261555 ต่อ 12 n08-1768-8272 E songsiriP@gsb.or.th 32


ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาอุดรธานี 596/7 หมู่ 1 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผู้จดั การ ธอส. นายมานิตย์ ตันติศริ ิเจริญ q042 122331-5 p 042 122331-5 ต่อ 208 E manit@ghb.co.th

n08-1972-9935

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาอุดรธานี 499/3-4 ถ.รอบ เมือง ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผู้จดั การ ธพว. นางสาวอภิรดี นามมุงคุณ q042 211844-6 p 042 211847 n08-5980-8017 E udonthani@smebank.co.th

ธนาคารกรุงไทย ส�ำนักงานเขตอุดรธานี ชัน้ 3 อาคารสาขาอุดรธานี 199/12 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมาก แข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผู้จดั การส�ำนักงานเขต ธนาคารกรุงไทย ส�ำนักงานเขตอุดรธานี นางพรธิดา คุณกิตติ q042 211621-4 p 042 246548 n08-1380-1914 E pornthida.khunkitti@ktb.co.th

ส�ำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 92/11 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผอ.สนง.ธ.ก.ส. จังหวัด นายเกรี ยงศักดิ์ เทียนชัย q042 343656-7 p 042 223315 n08-9940-9875 E baacudon@hotmail.com

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สาขาอุดรธานี เลขที่ 420/5 หมู่ 7 ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผู้จดั การ บสย. นายมโนฑ ศรี พรหมทอง q042 341969-70 p 042 341971 n08-1379-4774 E udonthani@tcg.or.th

33


บริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด สาขาอุดรธานี 165,167 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผู้จดั การ บสก. นายปั ณณธร พลนิกรกิจ q042 240538-40 p 042 221158

n09-1053-4710

E phonnikornkij_pt@hotmail.co.th

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาอุดรธานี 88 ถ.ทองใหญ่ ต.หมากแข้ ง อ.เมือง ชัน้ 1 ห้ องเลขที่ H22-H23 ศูนย์การค้ ายูดีทาวน์ อุดรธานี 41000 ผู้จดั การธานาคารอิสลาม นายวิศรุ ต ตระกูลมาลี

q042 932990-3 p 042 932994 n08-1938-5898 E udtown@ibank.co.th

กระทรวงคมนาคม ราชการส่วนภูมิภาค

ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 หมู่ 1 ถ.อุดร-ขอนแก่น ต. หนองไผ่ อ. เมือง จ. อุดรธานี 41330 ขนส่งจังหวัดอุดรธานี นายปิ ยะ โยมา q042 295409 p 042 295409 n08-1739-7882 q042 295412-3 p 042 295413 q042 207904 p 042 207904 q042 207905

ราชการส่วนกลาง

แขวงการทางอุดรธานี ที่1 (กรมทางหลวง) ถนนอุดรธานี - หนองบัวล�ำภู ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ผู้อ�ำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1 นายเอนก สุวรรณภูเต q042 931603 ต่อ13 p 042 931602 n08-1544-1098 E doh0550@doh.go.th 34


กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี เลขที่ 307 ถ.นิตโย ต. หนองนาค�ำ อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี นายเรื องเดช ประวัตรวโรดม

q042 290358 p 042 920661 n08-9840-0467 E udonthani@drr.go.th

ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่15 (อุดรธานี) เลขที่ 311 ม.1 ถ. อุดรฯ-ขอนแก่น ต. หนองไผ่ อ. เมือง จ. อุดรธานี 41330 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานทางหลวงชนบท ที่ 15 นายวิชัย ภู่สกุลขจร

q042 110698 p 042 110698 n08-1954-3463 q042 295533 E drr15@drr.go.th E drr15ud@gmail.com

แขวงทางหลวงงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) เลขที่ 126 หมู่ 19 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 ผู้อ�ำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2 (หนองหาน) นายประจักษ์ ปุกสันเทียะ

q042 239137 p 042 239120 n08-1264 5164 E doh0570@doh.g0.th E sarentep@gmail.com

กรมการขนส่ งทางอากาศ ท่าอากาศยานอุดรธานี เลขที่ 224 ต. หมากแข้ ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 ผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยานอุดรธานี นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล

q042 244426 p 042 246804 n089-8851732 E udorn@airports.go.th

35


รัฐวิสาหกิจ

สถานีการบินไทยอุดรธานี ผู้จดั การการบริ การสนามบิน การบินไทยประจ�ำจังหวัดอุดรธานี นางสาวคนึงพร ชัตไพบูลย์

q042 246644

p 042 243309

สถานีรถไฟอุดรธานี ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 นายสถานีรถไฟอุดรธานี นายเชิดชัย ผายพิมพ์

n08-1906-9927

q042 222061 n09-8826 1810

วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี 224 ท่าอากาศยานอุดรธานี ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผอ. ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี นายสันติเวช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

q042 246803

p 042 246806

n08-6239 6969

กระทรวงพาณิชย์ ราชการส่วนภูมิภาค

ส�ำนักงานพาณิชย์จงั หวัดอุดรธานี เลขที่ 17-18 ถนนสี่ศรัทธา ต. หมากแข้ ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 พาณิชย์จงั หวัดอุดรธานี นายประเสริฐ ฝ่ ายชาวนา q042 241287 p 042 241690 n08-1999-7403

q042 221785 q042 241749 q042 248632 E ud_ops@moc.go.th

36


ผอ.กลุม่ ทะเบียนธุรกิจและอ�ำนวยความสะดวกทางการค้ า (เดิม พัฒนาธุรกิจการค้ าจังหวัดฯ ส�ำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้ าจังหวัดฯ) นางปิ ยวรรณ โยมา q042 247324 p 042 247325 E ud_ops@mco.go.th

n08-9569-8966

q042 221539 p 042 245345 E ud_ops@mco.go.th

n08-9569-9923

ผอ.กลุม่ ก�ำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้ า (เดิม การค้ าภายในจังหวัดฯ ส�ำนักงานการค้ าภายในจังหวัดฯ) นายจีระศักดิ์ ศรี เพชร

ราชการส่วนกลาง

ส�ำนักงานสาขา ชัง่ ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี เลขที่ 247/1 หมูท่ ี่ 7 ถ.อุดร-หนองคาย ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 หัวหน้ าส�ำนักงานสาขาชัง่ ตวงวัด เขต 2-2 อุดรธานี นายจุฑัชย์ มานิตกุล q042 221971 p 042 324968 n08-9569-9924 E udonthani@cbwmthai.org

กระทรวงอุตสาหกรรม ราชการส่วนภูมิภาค

ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 7 ถ. ประชาอุทิศ ต. หมากแข้ ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี นางพาขวัญ กาจหาญ สื่อสาร สป. 45493

q042 221119

p 042 244508

n06-1423-5183

E moi_udonthani@industry.go.th

37


ราชการส่วนกลาง

ศูนย์สง่ เสริ มอุตสาหกรรม ภาคที่ 4 เลขที่ 399 หมู่ 11 ถ. มิตรภาพ ต.โนนสูง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41330 ผอ. ศูนย์สง่ เสริ มอุตสาหกรรม ภาคที่ 4 นายรุ่ งโรจน์ อิฐรั ตน์ q042 207239 p 042 207240 E Ipc4@dip.go.th

n08-4438-9707

ส�ำนักงานอุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 อุดรธานี 399 ม 11 ถ. มิตรภาพ ต. โนนสูง อ. เมืองอุดรธานี 41330 ผอ.ส�ำนักงานอุตสาหกรรมพื ้นฐาน และการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี นายศุภชัย พงษ์ ศริ ิวรรณ์

q042 295491 q042 295456

p 042 295804 n08-1376-8596 E opimr2@dpim.go.th

ศูนย์สง่ เสริ มอุตสาหกรรมอ้ อยและน� ้ำตาลทราย ภาค 4 126 ม.3 ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370 ผู้อ�ำนวยการศูนย์สง่ เสริ ม อุตสาหกรรมอ้ อยและน� ้ำตาลทราย ภาค4 นางวิรัตน์ ชัยฉกรรจ์

q042 398544

p 042 398544

n09-0197-4091

E ocsb0608@ocsb.go.th

เขตบริ หารอ้ อยและน� ้ำตาลทราย 5 เลขที่ 7 ม.4 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41330 หัวหน้ าเขตบริ หารอ้ อยและน� ้ำตาลทราย 5 นายธวัชชัย เต็งณฤทธิ์ศริ ิ q042 339660 p 042 339660 E unit5@ocsf.or.th

38

n08-1261-0774


กระทรวงวัฒนธรรม ราชการส่วนภูมิภาค

ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (อาคาร 1) ชัน้ 4 ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ ง อ.เมือง.จ.อุดรธานี 41000 วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี นางเกศินี สวัสดี

q042 247802 q042 212538

p 042 247802 p 042 242538 ต่อ 17

n08-9569-9902

E cultureudon01@gmail.com

ราชการส่วนกลาง

กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง เลขที่ 13 ม.13 ถ.สุทธิพงษ์ ต.บ้ านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41320 หัวน้ าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง นางสาวเบญจพร สารพรม q042 235040 p 042 235041 n08-9793-0645 E bc-worldheritage@hotmail.com

อุทยานประวัติศาสตร์ ภพู ระบาท บ.ติ ้ว ต.เมืองพาน อ.บ้ านผือ จ.อุดรธานี 41160 หัวหน้ าอุทยานประวัติศาสตร์ ภพู ระบาท นายบัณฑิต ทองอร่ าม q042 219837 p 042 219838 n08-8160-8986 q042 219838

E usasawat@hotmail.com

39


40


วัดป่าภูก้อน ตำ�บล บ้านก้อง อำ�เภอ นายูง อุดรธานี 41


กระทรวงสาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาค

ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 4 ถ.อธิบดี ต. หมากแข้ ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายสมิต ประสันนาการ สื่อสาร สป. 45465,45565 q042 222356 p 042 247897 n08-1975-5932 โรงพยาบาลอุดรธานี ถนนเพาะนิยม ต. หมากแข้ ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี นายธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ สื่อสาร สป. 45464,45564 q042 245555 p 042 247711 n08-1871-8648 E twisittanawat@gmail.com

ราชการส่วนกลาง

ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี เลขที่ 2 อาคารไปรษณีย์อดุ รธานี ชัน้ 3 ถ. วัฒนานุวงศ์ ต. หมากแข้ ง อ. เมืองอุดรธานี 41000 ผอ. ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี ทันตแพทย์ กวี วีระเศรษฐกุล q042 325681 p 042 325674 n08-4751-0922 E kungwan.k@nhso.go.th

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอดุ รธานี 88 หมู่ 1 ต. หนองไผ่ อ. เมือง จ. อุดรธานี 41330 ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอดุ รธานี ดร.จิราพร วรวงศ์ q042 295405-6 p 042 295407 n08-6475-7685

42


ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�ำโดยแมลงที่ 8.1 อุดรธานี เลขที่ 4 ถ.อธิบดี ต. หมากแข้ ง อ.เมืองอุดธานี 41000 หัวหน้ าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�ำโดยแมลง ที่ 8.1 อุดรธานี นายไสว โพธิมล q042 222193 p 042 326203 n08-1974-4912

n08-3342-2655 E s_dpc6201@yahoo.com

ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 54 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ. อุดรธานี 41330 ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี นางสาวเกษร บุญยรั กษ์ โยธิน q042 207364-6 ต่อ 101, 301 p 042 207367 p 042 207367

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ อดุ รธานี 271 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ(อุดร-ขอนแก่น) ต. หนองไผ่ อ. เมือง จ. อุดรธานี 41330 ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ อดุ รธานี นายธิติ อึง้ อารี q042 295760 p 042 295755 n08-1975-3415 E xxxx@dmsc.mail.go.th

E udtc_ad_min@hotmail.com

โรงพยาบาลมะเร็ งอุดรธานี เลขที่ 36 ถ.มิตรภาพ(อุดร-ขอนแก่น) หมู่ 1 ต. หนองไผ่ อ. เมือง จ. อุดรธานี 41330 ผอ.โรงพยาบาลมะเร็ งอุดรธานี นายแพทย์ อสิ ระ เจียวิริยบุญญา q042 207382 p 042 207384 n08-1873-5905 q042 207375-77 E uchthailand@gmail.com

43


กระทรวงศึกษาธิการ ราชการส่วนภูมิภาค

ส�ำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เลขที่ 100/6 หมูท่ ี่ 4 ต. หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ดร.ธีรพงษ์ สารเสน q042 222073 q042 222074

p 042 222702 n08-1998-8437 E ictreo7@hotmail.com

ส�ำนักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานีเลขที่ 17 ถ. ทหาร ต. หมากแข้ ง อ. เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 ผอ.ส�ำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี นางนลินี ศรี สารคาม จันทร์ ตรี

q042 240459 p 042 240459 n08-1872-9204 E udn.nfedc@nfe.go.th

สนง. ส่งเสริ มสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี(ภายในร.ร.ค่าย ประจักษ์ ศลิ ปาคม)ต. บ้ านจัน่ อ. เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผอ.สนง.ส่งเสริ มสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด นายประเวศ รั ตนวงศ์ q042 932567 p 042 932506 n09-4526-2656 q042 932570 p 042 932501 n08-0744-1221 E skskudon@hotmail.go.th

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�ำจังหวัดอุดรธานี 242 หมู่ 3 ถนนอุดร-สามพร้ าว ต. สามพร้ าว อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�ำจังหวัด นายพิชิต สนั่นเอือ้

q042 129671 p 042 129671 n08-5744-7978 E babypain@hotmail.com E orasagg30@hotmail.com

44


ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 260 ม.1 ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.บ้ านจัน่ อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ดร.ประกอบ จันทรทิพย์

q042 292041 p 042 292042 n08-1058-4141 E prudn1.net@gmail.com

ส�ำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เลขที่ 7/7 ถนนโพศรี ต. หมากแข้ ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื ้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ดร.ละออตา พงษ์ ฤทัศน์

q042 222662

p 042 221677

n08-1964-9655

E laorta.2011@gmail.com

ส�ำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ถนนอุม่ จาน อ. กุมภวาปี จ. อุดรธานี 41110 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื ้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 นายพรชัย โพคันโย

q042 334575

p 042 334517

n08-1052-6593

E udon2@obecmail.obec.go.th

ส�ำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อ. หนองหาน จ. อุดรธานี 41130 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื ้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต3 นายรั ฐอิสรา กงวงษ์

q042 261156

p 042 261186

n08-4799-3249

E udon3@obecmail.obec.go.th

ส�ำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 อ. บ้ านผือ จ. อุดรธานี 41160 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 นายวิทยา ประวะโข

q042 281299 n08-9620-6788 q042 282770 p 042 282505 q042 282601

ส�ำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 79 หมู่ 6 ต. บ้ านจัน่ อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 ผอ. ส�ำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 20 นายมรกต กลัดสะอาด q042 123173 p 042 123174 n08-1878-8396 E secondary20@obec.go.th

45


กระทรวงกลาโหม ราชการส่วนภูมิภาค

ที่ท�ำการสัสดีจงั หวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ชัน้ 4 ถ.อธิบดี ต. หมากแข้ ง อ.เมืองอุดรธานี 41000 สัสดีจงั หวัดอุดรธานี พันเอกธนกฤต พันธุ์รอด

q042 222946 p 042 222946 n08-9655-5648 E sdud41@gmail.com

ราชการส่วนกลาง

มณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ ศลิ ปาคม ถนนทหาร ต. หมากแข้ ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 ผู้บญ ั ชาการมณฑลทหารบกที่ 24 พลตรี กนก ภู่ม่วง q042 930211-2 p 042 122056 n08-1739-0058 E kkr.mtb.24ud@gmail.com

กอ. รมน. ภาค 2 ส่วนแยก 1 ต.โนนสูง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 ผอ.กอ.รมน.ภาค 2 สย.1 พลตรี สัญชัย รุ่ งศรี ทอง q042 295658 p 042 295658 n08-1380-3863 E sig3.surasak@gmail.com

กอ. รมน. จว. อด. ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ชัน้ 4 ถ.อธิบดี ต. หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 รองผู้อ�ำนวยการรักษาความมัน่ คงภายในจังหวัดอุดรธานี พลตรี ศุภชัย ศุภเมธี q042 223042 p 042 223042 n08-1262-5033 E isocud224@gmail.com

46


ส�ำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ค่ายยุทธศิลป์ ประสิทธิ์ ต. โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี 41330 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาภาค 2 พลตรี กติ ติพงศ์ กาญนาคม q042 295810 p 042 295810 n08-1831-6716 q042 295500 p 042 295500 E commurdo@gmail.com

เสนาธิการส�ำนักงานพัฒนาภาค 2 พันเอกธีระยุทธ จินหิรัญ q042 295810

p 042 295810

n08-6263-4536

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 ส�ำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย (นพค.21 สนภ.2 นทพ.) ม.5 บ้ านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรี ธาตุ จ.อุดรธานี 41230 ผู้บงั คับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 พันเอกจตุภทั ร วงศ์ ศรี เผือก q042 140014 p 042 140014 n08-1485-5666 E mdu_21@hotmail.com

กรมทหารราบ ที่ 13 ค่ายประจักษ์ ศลิ ปาคม ถ. ทหาร ต. หมากแข้ ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 ผู้บงั คับการกรมทหารราบที่ 13 พันเอกโฆสิตพงษ์ นิลเอก q042 930121 p 042 930121 n09-1025-4989 E s5reg13@yahoo.co.th

กองบิน 23 ถ.ทหาร ต. หมากแข้ ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 ผู้บงั คับการกองบิน 23 นาวาอากาศเอกวิสูตร อินทร์ ขำ� q042 930230 p 042 930221

n08-1888-1789

E wisut_i@rtaf.mi.th

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ ศลิ ปาคม เลขที่ 550 ถ.ทหาร ต. หมากแข้ ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ ศิลปาคม พันเอกชิตพงศ์ ขวัญประชา q042 342777 p 042 237599 n08-1320-2342 p 042 342666 n08-1815-2938 E chitpongkw@yahoo.com

47


กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ราชการส่วนภูมิภาค

ส�ำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี บริ เวณสนามกีฬากลางจังหวัด อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี - ว่ าง - q042 244130 p 042 348353 q042 348353 E udonthani@moth.go.th

รัฐวิสาหกิจ

ส�ำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี (ศูนย์วิทยาศาสตร์ การกีฬา) ต.สามพร้ าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี นายวิรชน ประดับศรี q042 243268 p 042 243268 n08-1669-8801 E satudonthani@gmail.com

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานอุดรธานี 16/5 ถนนมุขมนตรี ต. หมากแข้ ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 ผู้อ�ำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานอุดรธานี นายเสกสรร ศรี ไพรวรรณ q042 325406 p 042 325408 n08-1592-7075 q042 325407 q042 326436 E tatudon@tat.or.th

48


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ราชการส่วนภูมิภาค

ส�ำนักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัด ชัน้ 7 ถ.อธิบดี ต. หมากแข้ ง อ.เมืองอุดรธานี 41000 สถิตจิ งั หวัด - ว่ าง - สื่อสาร สป. 45653, 45554 q042 222466 p 042 240967 n090-9804256 p 042 222466 E udon@nso.go.th

ราชการส่วนกลาง

กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี เลขที่ 551 หมู่ 1 ถ.ทหาร ต. หมากแข้ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี นายไพบูลย์ ไกรสีห์ q042 930274 p 042 930274 n08-1768-2545 E s48354@mecnet.tmd.go.th

รัฐวิสาหกิจ

บริ ษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 21/68 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต. หมากแข้ ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 โทรศัพท์จงั หวัดอุดรธานี นายสุริยา มาตย์ แสง q042 212077 p 042 243409 n08-5757-7171 E suriyam@ToT.co.th

บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 108/2 ถ.อุดรดุษฎี ต. หมากแข้ ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 ผู้จดั การส�ำนักงานฯ นายอนุชา กองตระกูลดี q042 180743 p 042 180744 n08-1237-0020 E anucha@cattelecom.com

49


บริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด ที่ท�ำการไปรษณีย์จงั หวัดอุดรธานี ถ. วัฒนานุวงศ์ ต. หมากแข้ ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 หัวหน้ าไปรษณีย์จงั หวัดอุดรธานี - ว่ าง q042 222304 p 042 224374 n09-1771-7147

q042 222804

กระทรวงยุติธรรม ราชการส่วนภูมิภาค

ส�ำนักงานยุตธิ รรมจังหวัดอุดรธานี 75 อาคารบูรณาการกระทรวงยุตธิ รรม ชัน้ 1 ถ.หมากแข้ ง ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ยุตธิ รรมจังหวัดอุดรธานี นายทวีศักดิ์ สารทรั พย์

q042 249345

p 042 249345

n09-2281-2757

E justice-udon2560@hotmail.com

เลขานุการ สนง.ยุติธรรมจังหวัดฯ นายอภิวัฒน์ กอมพนม q042 249345 p 042 249345 n08-6134-9393 เรื อนจ�ำกลางอุดรธานี 64 ถนนศรี สขุ ต. หมากแข้ ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 ผู้บญ ั ชาการเรื อนจ�ำกลางอุดรธานี นางเพียงใจ แสงวิจติ ร สื่อสาร สป. 45550 q042 245393 p 042 245393 n09-8259-7150 p 042 221172

50

n08-5013-1174


กรมคุมประพฤติ สนง.คุมประพฤติจงั หวัดอุดรธานี 75 อาคารบูรณาการกระทรวงยุตธิ รรม ชัน้ 1 และชัน้ 3 ถ.หมาก แข้ ง ต. หมากแข้ ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 ผอ.ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัด นางวันทนา คันธาเวช q042 249404 p 042 249404 n08-1975-5015

q042 223262

q042 246108

E iamwimolsiri_sa@hotmail.com

กรมบังคับคดี ส�ำนักงานบังคับคดีจงั หวัดอุดรธานี เลขที่ 75 อาคารบูรณาการกระทรวงยุตธิ รรม ชัน้ ๒ ถ. หมากแข้ ง ต. หมากแข้ ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบังคับคดี จังหวัด นายส�ำราญ สกุลดี q042 246018 ต่อ 0 p 042 246019 n08-9569-1016 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด กม. 14 ถนน อุดร – เลย ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผู้อ�ำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี นางฉอ้ อน สวยรู ป q042 201218 p 042 201218 n08-9968-1130 E st.udon4110@gmail.com

51


กระทรวงพลังงาน ราชการส่วนภูมิภาค

ส�ำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 1 ชัน้ 2 ถ.อธิบดี ต. หมากแข้ ง อ.เมืองอุดรธานี 41000 พลังงานจังหวัดอุดรธานี นายทรรศชล พุทธรั ตนา

q042 249461 q042 249015

p 042 249021 n06-4997-9519 E udonthani@energy.go.th

ราชการส่วนกลาง

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีไฟฟ้าแรงสูงอุดรธานี 1 เลขที่ 40 หมู่ 8 ต. หมูมน่ อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 หัวหน้ าส�ำนักงานอุดรธานี นายประเสริฐ ประกอบศักดิ์ q042 920042 p 042 920042 n08-1997-2060 E prasert.pra@Egat.co.th

สถานีเติมน� ้ำมันอากาศยานอุดรธานี บริ ษัท ปตท. จ�ำกัด(มหาชน) 224 ม.1 ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผู้จดั การส่วนคลังปิ โตรเลียมขอนแก่น จ.อ.โกศล ภูวไนยวีรภงศ์

52

q042 222437

p 042 222437

E chayut.p@pttplo.com

n08-1174-2766

q043 394050 ต่อ 111 p 043 394054 08-1999-0071


ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ราชการส่วนภูมิภาค

ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัด ต. หมากแข้ ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 ประชาสัมพันธ์จงั หวัดอุดรธานี นายฤทธิเดช โคตรสาร สื่อสาร สป. 45461

q042 223708 p 042 223708 n09-2264-8335 E prdudon55@gmail.com

ราชการส่วนกลาง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี 333 หมู่ 3 ต. โนนสูง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41330 ผอ. สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี นางสาวชนกพร โพธิสาร q042 207796 p 042 207796 n09-2246-8521 q042 207797

E radioudon@gmail.com

บมจ.อสมท สาขาอุดรธานี 1 สาขาที่ 00015 599/1-2 ม.2 บ.โพนสว่าง ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 นายสถานีวิทยุ อสมท จังหวัดอุดรธานี นายสิทธิวัชร์ สุรินทร์ วราโชติ q042 304454 p 042 304454 n08-1725-0979 E mcot91.5srud@gmail.com

53


กระทรวงศึกษาธิการ(มหาวิทยาลัย) ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี บ้ านค�ำกลิ ้ง หมู่ 10 ต. บ้ านจัน่ อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี นางเยียรยง ไชยรั ตน์

q042 292496-500 p 042 292494 n08-1710-8468 E ud.adoffice@stou.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถนนทหาร ต. หมากแข้ ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผศ.ดร.ชาติชาย ม่ วงปฐม (รก.)

q042 211040-59 ต่อ 1127,1107

p 042 247868

n08-9944-2151

หน่วยงานพิเศษ

ส่ วนราชการที่ขนึ ้ ตรงต่ อนายกรั ฐมนตรี ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัด อาคาร 2 ชัน้ 5 ถ.อธิบดี ต. หมากแข้ ง อ. เมืองอุดรธานี 41000 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี นายธงชัย พลพวก

q042 223143 p 042 223143 n09-3328-7107 E udn0030@gmail.com

ส่ วนราชการที่ไม่ สังกัดส�ำนักนายกรั ฐมนตรี กระทรวง หรื อ ทบวง ส�ำนักงานอัยการสูงสุด ส�ำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี 72 ถ. ศรี สขุ ต. หมากแข้ ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 อัยการผู้เชี่ยวชาญ ส�ำนักงานอัยการภาค 4 รักษาการในต�ำแหน่งอัยการจังหวัด นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ q042 222540 p 042 222540 E udon@ago.go.th

54

n09-2246-2466


ส�ำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี 72/1 ถนนศรี สขุ ต. หมากแข้ ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 อัยการผู้เชี่ยวชาญ ส�ำนักงานอัยการภาค 4 รักษาการในต�ำแหน่งอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี นายพรชัย ก�ำริสุ q042 327959 p 042 327959 n08-4361-4624 E udon-sum@ago.go.th

ส�ำนักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี 89 ถ.ศรี สขุ ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี นายยศวัจน์ ผาติธีรวิทย์ q042 245357 p 042 245284 n09-2246-2632 E udon-ju@ago.go.th

ส�ำนักงานคดีแรงงานภาค 4 (อุดรธานี) 89 ถ.ศรี สขุ ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 อธิบดีอยั การส�ำนักงานคดีแรงงานภาค 4 (อุดรธานี) นายไช้ พงษ์ อัศวบุญญาเลิศ

q042 245028 p 042 245028 n08-9202-0926 E udon-labor@ago.go.th

ส�ำนักงานคดีปกครองอุดรธานี 89 ถ.ศรี สขุ ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 อธิบดีอยั การส�ำนักงานคดีปกครองอุดรธานี นายสมเจตน์ ชัยเฉลิมปรี ชา q042 245220 p 042 245220 n08-4874-3096 E udon-admin@ago.go.th

ส�ำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจงั หวัดอุดรธานี 72 อาคารส�ำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี ชัน้ 1 ถ.ศรี สขุ ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจงั หวัดอุดรธานี นายน�ำ้ แท้ มีบุญสล้ าง q042 224243 p 042 224243 n08-2020-1999 E udon-lawaid@ago.go.th

55


ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่ นดิน ส�ำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 เลขที่ 9 ถ.ประชาอุทิศ ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผอ. ส�ำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 นายเชี่ยวชาญ แพงขวา สื่อสาร สป. 45562

q042 223500 ต่อ 213 p 042 247238 q042 246569 E udn_cc@oag.go.th

n08-1380-1819

ส�ำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 9 ถ.ประชาอุทิศ ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผอ.ส�ำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี นายสนิท ชาวไทย สื่อสาร สป. 45462 q042 223500ต่อ119 p 042 223500 ต่อ 111 n08-9715-6910 E udn@oag.go.th

คณะกรรมการการเลือกตัง้ จังหวัด ส�ำนักงาน กกต.จังหวัดอุดรธานี 55/55 ถ.เลี่ยงเมือง อุดร - สกล ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ประธาน กกต. จังหวัด - ว่าง -

q042 211116-7 p 042 211116 E udonthani@ect.go.th

ผู้อ�ำนวยการการเลือกตังประจ� ้ ำจังหวัด นายนรเชษฐ พิทกั ษ์ สฤษดิ์

q042 211116-7 p 042 211116 n0-89712-3929 E udonthani@ect.go.th

ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ถนนมุขมนตรี ต. หมากแข้ ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นางมัลลิกา พุฒชิ าติ สื่อสาร สป. 45467

56

q042 222960 q042 325588

p 042 222960 p 042 325588


สนง.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี (ส�ำนักงาน กสทช.เขต 8) อุดรธานี 21/63 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต. หมากแข้ ง อ. เมืองอุดรธานี 41000 ผอ. สนง. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี (ส�ำนักงาน กสทช.เขต 8) อุดรธานี นายศักดิ์ศรี ว่ องไว q042 223657 p 042 242047 n08-1535-7590 E mtr_ut@nbtc.go.th

ส�ำนักงานกองทุนฟื น้ ฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดอุดรธานี 588/6-7 หมูท่ ี่ 1 ต.บ้ านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 หัวหน้ าส�ำนักงานกองทุนฟื น้ ฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดอุดรธานี นางสาวปิ ยะพร จันทรสา

q042 211199 p 042 211199 n08-3290-2373 E udonthani@frdfund.go.th

สนง.ป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติประจ�ำจังหวัดอุดรธานี 131/2 หมู่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง ต.บ้ านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผอ.ปปช.ประจ�ำจังหวัดอุดรธานี นายประวิตร บุตรศรี q042 246173-4 p 042 246174 n08-1372-4208 E nacc_ud@hotmail.com

57


เที่ยวโฮมสเตย์ บ้านคีรีวงกต ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี

58


59


ราชการส่วนท้องถิ่น โทรศัพท์หน่วยงาน

q042

โทรสาร

p 042

อ�ำเภอเมืองอุดรธานี องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดอุดรธานี ถนนมุขมนตรี ต�ำบลหมากแข้ ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัด นายวิเชียร ขาวข�ำ 244393-4 244796 ประธานสภาองค์การบริ หารส่วนจังหวัด นายไพโรจน์ บุษราคัม 244393-4 244393-4 ปลัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัด นายธงชัย ปั ญญาทิพย์ 244393-4 244393-4 Srithat.2014@gmail.com เทศบาลนครอุดรธานี ถนนพรานพร้ าว ต�ำบลหมากแข้ ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 นายกเทศมนตรี นครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรี วฒ ั นสุวรรณ 325176 45439 223266 ประธานสภาเทศบาล นายสนิท สุริยวิทยะ 325176 223266 ปลัดเทศบาล นายสหัช นุม่ วงศ์ 325176 325176 เทศบาลเมืองโนนสูง-น�ำ้ ค�ำ ต�ำบลโนนสูง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330 นายกเทศมนตรี เมืองโนนสูง-น� ้ำค�ำ นายมานิต แสงศีลา 295609 ปลัดเทศบาล ส.ต.อ.กงจักร ลือหาญ 295609 4410101@dla.go.th เทศบาลเมืองหนองส�ำโรง ต�ำบล หมูม่ น่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 นายกเทศมนตรี เมืองหนองส�ำโรง ว่าง 930561-102 ปลัดเทศบาล ว่าง 930561 930577 nongsamrong@gmail.com เทศบาลต�ำบลหนองบัว ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองขอนกว้ าง อ�ำเภอเมืองอุรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 นายกเทศมนตรี ต�ำบลหนองบัว ว่าง ปลัดเทศบาล ว่าง 932191 932191 ruangdate0103@hotmail.com

โทรศัพท์มือถือ

n

09-4513-1111 08-6239-7632 08-9569-8982 08-1261-3636 08-9577-2640 08-1873-4456 08-9841-6540 08-1717-8852

เทศบาลต�ำบลหนองไผ่ ต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41330 นายกเทศมนตรี ต�ำบลหนองไผ่ นายสมพงษ์ พรมวิเศษ 207708 207708-19 ปลัดเทศบาล นางสมทรัพย์ พลเสนา 207708 08-4952-8500 nayok@np-nongpai.go.th เทศบาลต�ำบลนาข่ า ต�ำบลนาข่า อ�ำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 410000 นายกเทศมนตรี ต�ำบลนาข่า นายสุพรรณ ชัยมี 218023 ปลัดเทศบาล จ.อ.สุรเสกข์ บุญฉิม 218023 เทศบาลต�ำบลบ้ านจั่น ต�ำบลบ้ านจัน่ อ�ำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 นายกเทศมนตรี ต�ำบลบ้ านจัน่ นายสมเพรช ภักดีวิเศษ 248724 60

08-1545-4260 08-9569-2348

08-1661-3854


ปลัดเทศบาล นางสาวสุลกั ษณ์คณา ปลัดกอง 248724 เทศบาลต�ำบลนิคมสงเคราะห์ ต�ำบล นิคมสงเคราะห์ อ�ำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 นายกเทศมนตรี ต�ำบลนิคมสงเคราะห์ พ.ต.อ.ประมวล ปลัดขวา 237232 ปลัดเทศบาล นางมณีรัตน์ ลานมีชยั 237232 nirot_yothapukdee@hotmail.com เทศบาลต�ำบลหนองขอนกว้ าง ต�ำบล หนองขอนกว้ าง อ�ำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 นายกเทศมนตรี ต�ำบลหนองขอนกว้ าง นายอ�ำนาจ สาทาวงศ์ 292475-6 Power22336655@gmail.com ปลัดเทศบาล ว่าง 292475 somchaichan@hotmail.com เทศบาลต�ำบลบ้ านตาด ต�ำบลบ้ านตาด อ�ำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 นายกเทศมนตรี ต�ำบลบ้ านตาด นายสมัย น้ อยรามศูนย์ 120429 ต่อ 12 ปลัดเทศบาล นายสมชัย จันทร์ ศรี 120429 ต่อ 15 Bantad_SAo@hotmail.com องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลสามพร้ าว ต�ำบลสามพร้ าว อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลสามพร้ าว นายสุเวทย์ สุวรรณแสง 349124 349124 ปลัดอบต. นายไพโรจน์ หาญเชิงชัย 349124 349124 samprao@hotmail.co.th องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลเชียงยืน ต�ำบลเชียงยืน อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลเชียงยืน นายบุญเหลือ บุญสา 125577 125577 ปลัดอบต. นายอภิสทิ ธิ์ ทิศชอบ 125577 125577 6410103@dla.go.th องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลหนองนาค�ำ ต�ำบลหนองนาค�ำ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลหนองนาค�ำ นายสบาย มุกดาม่วง 290215 pao_ka_@hotmail.com ปลัดอบต. นายสมเกียรติ สุทธิบญ ุ 290215 6410108@dla.go.th องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลเชียงพิณ ต�ำบล เชียงพิน อ�ำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลเชียงพิณ นายวินยั พิมพ์สาลี 263196 ปลัดอบต. ว่าที่ ร.ต. สมคิด เครื อเนตร 263196 Jun.hom@windowflive.com

09-8097-8626 08-1708-5592 08-1739-7493 09-1065-1822

08-18636234 091-0651456

08-0419-6029 08-1058-7773 09-1864-3423 08-1975-0565 09-7261-9700 08-0164-8263

08-7220-3331 08-1661-6840 08-1768-3928 08-9576-9696

61


องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลหนองไฮ ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลหนองไฮ นายถนอมศักดิ์ ยามโสภา 910146 910146 ปลัดอบต. นางสาวมณฑริ ยา นาผล 910146 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลบ้ านขาว ต�ำบลบ้ านขาว อ�ำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลบ้ านขาว นายศักดิ์ดา พุทธเพราะ 218213 218213 ubtbankhao@gmail.com กด 12 ปลัดอบต. นายอนุชา คงเพ็ชร 218213 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลโนนสูง ต�ำบล โนนสูง อ�ำเภอ.เมือง จังหวัดอุดรธานี 41330 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลโนนสูง จ.ส.อ.ฉลอง ภูวิไล 120040 ปลัดอบต. นายประเวทย์ กูดทา 120040 noonsung.udon@hotmail.com องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลกุดสระ ต�ำบล.กุดสระ อ�ำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลกุดสระ นายสมดี ธรรมโกลัง 226638 ปลัดอบต. นายสุภโชค ศิริทองตุม่ 266386 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลนิคมสงเคราะห์ ต�ำบลนิคมสงเคราะห์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลนิคมสงเคราะห์ นายอนนท์ ศรี พรหม 201255 ปลัดอบต. ว่าที่ ร.ต.สุทินกร ซุยทอง 201255 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลบ้ านจั่น ต�ำบลบ้ านจัน่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลบ้ านจัน่ นายณรงวิท ทะวะลัย 292237 ปลัดอบต. นายรุ่งนิรันดร์ ชัยจักร์ 292237 appleapple_9@hotmail.com องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลนากว้ าง ต�ำบลนากว้ าง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลนากว้ าง นายยุทธนา กองศิลา 910012 910012 ปลัดอบต. นางสาววริ นทร นามพิกลุ 910012 910012 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลหมูม่น ต�ำบลหมูมน่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลหมูมน่ นายปั่ น รูปเหมาะ 222968 121177 ปลัดอบต. นางยุพิน นามแสง 222968 6410111@dla.go.th องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลนาข่ า ต�ำบลนาข่า อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลนาข่า นายประยูร หาญประชุม 206258 ปลัดอบต. นายส�ำเริ ง ดวงตาผา 206258 nakha1@hotmail.com 62

08-5451-9740 09-1229-8969 08-7213-5999 08-9944-1409 08-1873-7203 08-1592-8874 08-1262-9872 08-1061-0751

08-1873-1671 08-7858-8069 08-1708-0121 08-1975-2457 08-8595-5125 08-1964-0175 08-9532-1590 09-3356-3848 08-9577-7572 08-1954-4106 09-1824-1149


องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลนาดี ต�ำบลนาดี อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลนาดี นายประสงค์ สุจริ ต 110150 110150 08-1261-2702 ปลัดอบต. นางสาวเบญจนุช มโหธร 110150 110150 08-1739-5336 benjanut@windowslive.com องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลโคกสะอาด ต�ำบลโคกสะอาด อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลโคกสะอาด ว่าง 219949 www.koksaard.go.th ปลัดอบต. ว่าง 219949 อ�ำเภอกุมภวาปี เทศบาลต�ำบลกุมภวาปี ต�ำบลกุมภวาปี อ�ำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110 นายกเทศมนตรี ต�ำบลกุมภวาปี นายพรเทพ จวงทอง 334441 ปลัดเทศบาล นายอมรศักดิ์ สอนวงศา 334441 334745 kumpawapi2010@hotmail.com เทศบาลต�ำบลพันดอน ต�ำบลพันดอน อ�ำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370 นายกเทศมนตรี ต�ำบลพันดอน นายวิชยั พลนิกรกิจ 332241 phandon789@gmail.com ปลัดเทศบาล นางกาญจนารัติ สอนวงศา 200742-3 ต่อ 111 เทศบาลต�ำบลปะโค ต�ำบลปะโค อ�ำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41250 นายกเทศมนตรี ต�ำบลปะโค นายบุญเลิศ ใจมัน่ 140398 140398 ปลัดเทศบาล นายอนุชิต บรรณกิจ 140398 140398 pk_20122012@hotmail.com เทศบาลต�ำบลห้ วยเกิง้ ต�ำบลห้ วยเกิ ้ง อ�ำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110 นายกเทศมนตรี ต�ำบลห้ วยเกิ ้ง นายธงชัย รัตวร 398226 398227 huaikoeng@hotmail.com ปลัดเทศบาล นายชัยธนา มังคละแสน 398226 398227 เทศบาลต�ำบลกงพานพันดอน ต�ำบลกงพานพันดอน อ�ำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370 นายกเทศมนตรี ต�ำบลกงพานพันดอน นางยุพาพร ไชยสาส์น 200812 kck59262@gmail.com ปลัดเทศบาล ว่าที่ร้อยตรี วชิรพันธ์ ดีสวน 200812 wachira_888_@hotmail.com เทศบาลต�ำบลเวียงค�ำ ต�ำบลเวียงค�ำ อ�ำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110 นายกเทศมนตรี ต�ำบลเวียงค�ำ นายประภพ กุมภรัตนทิพย์ 236104 236104 weangKhamo15@gmail.com ปลัดเทศบาล นายสาโรช แก้ วค�ำแสน 236104 236104

08-9712-7758 08-4428-3575 08-66342-678 08-8564-0364 08-1059-5099 08-9711-8978 08-9622-7555 08-9841-5343 08-1262-1111 08-4389-7988 08-5451-9922 08-7218-5430

63


เทศบาลต�ำบลหนองหว้ า ต�ำบลหนองหว้ า อ�ำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี, 41110 นายกเทศมนตรี ต�ำบลหนองหว้ า นายสีนวล เปกาลี 910061 ปลัดเทศบาล นายวันไชย ศิริมา 910061 เทศบาลต�ำบลเชียงแหว ต�ำบลเชียงแหว อ�ำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110 นายกเทศมนตรี ต�ำบลเชียงแหว นายสมคิด อินทวิเศษ 236022 nai_loso@hotmai.com ปลัดเทศบาล นายพรสวรรค์ ชาติช�ำนิ 236022

910061

08-6226-1919 08-6222-5757

08-9863-5251

08-7869-7632

เทศบาลต�ำบลแชแล ต.แชแล อ�ำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110 นายกเทศมนตรี ต�ำบลแชแล นายเกรี ยงศักดิ์ ศรี โบราณ 910196 910197 08-1144-6573 chaelae1@gmail.com ปลัดเทศบาล นายพิชยั ยุทธ เบ้ าทองหล่อ 08-2740-8292 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลตูมใต้ ต�ำบล ตูมใต้ . อ�ำเภอ .กุมภวาปี . จังหวัดอุดรธานี 41110 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลตูมใต้ นายสุจิตร บุญริ นทร์ 281966 08-0059-5223 toomtai2539@gmail.com ปลัดอบต. นางสมพร เสนาสังข์ 281966 08-1965-4842 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลเสอเพลอ ต�ำบล.เสอเพลอ อ�ำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลเสอเพลอ นายสมัย นครไพร 143533 08-8508-5912 sorphole2558@gmail.com ปลัดอบต. ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อึง่ สะกาว 143533 08-9422-1711 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลผาสุก ต�ำบล.ผาสุก.อ�ำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41370 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลผาสุก นายทองใบ วุฒา 910108 08-9570-5453 patcha03@gmail.com ปลัดอบต. นางสายสุณี จุมพลชาติ 910108 08-1964-0009 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลสีออ ต�ำบล สีออ อ�ำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี41110 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลสีออ นายเสถียร ศรี ธรรมวงศ์ 219805 219805 08-1061-1814 sior2557@gmail.com ปลัด อบต. นายเธียรวิสทุ ธิ์ ลี ้สกุลธรรม 219805 08-1863-1499 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลกุมภวาปี ถนนกุมภวาปี -ท่าลี, ต�ำบลกุมภวาปี อ�ำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี, 41110 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลกุมภวาปี นายถาวร พิมพ์โทศรี 219971 09-8390-0049 6430405@dla.go.th ปลัด อบต. ว่าง องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลท่ าลี่ ต�ำบลท่าลี่ อ�ำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลท่าลี่ นายชัยยุทธ นามแสง 135222 135222 09-3438-4080 talee.ud2558@gmail.com 64


ปลัด อบต. นางอารี รัตน์ จูมพลหล้ า 135222 135222 6410404@dla.go.th อ�ำเภอหนองหาน เทศบาลต�ำบลหนองหาน ต�ำบล หนองหาน อ�ำเภอ หนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130 นายกเทศมนตรี ต�ำบลหนองหาน นายหาญชัย ออพานิชกิจ 261315 261315 nonghancity2558@gmail.com ปลัดเทศบาล นายศิริพงษ์ พรหมปู่ 261315 261315 เทศบาลต�ำบลบ้ านเชียง ต�ำบลบ้ านเชียง อ�ำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130 นายกเทศมนตรี ต�ำบลบ้ านเชีย นายเฉวตฉัตร บรรเทาทุกข์ 235001 ปลัดเทศบาล นายวิฑรู ย์ จันทร์ พฒ ั นุกลู 235001 เทศบาลต�ำบลห้ วยเม็ก ต�ำบล หนองเม็ก อ�ำเภอ หนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130 นายกเทศมนตรี ต�ำบลห้ วยเม็ก นายปณพล ภูมิวตั ร 239271 nongmek-ud@hotmail.com ปลัดเทศบาล นายสมคิด นวลสุวรรณ 239271 เทศบาลต�ำบลหนองไผ่ ต�ำบล.หนองไผ่ อ�ำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130 นายกเทศมนตรี ต�ำบลหนองไผ่ นายล้ วน นวลสุวรรณ 219916 nongphai08@hotmail.com ปลัดเทศบาล นายประกิจ งามสันเทียะ 219916 219958 เทศบาลต�ำบลโคกสูง ต�ำบล หนองเม็ก อ�ำเภอ หนองหาน. จังหวัดอุดรธานี 41130 นายกเทศมนตรี ต�ำบลโคกสูง นายสมหมาย ไชยสันติ์ 209075 209075 khoksoong2554@gmail.com ปลัดเทศบาล นายวรเดช นาคบัว 209075 209075 เทศบาลต�ำบลผักตบ ต�ำบล ผักตบ อ�ำเภอ หนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130 นายกเทศมนตรี ต�ำบลผักตบ นายปวีณ งอกค�ำ 149028 phaktob52@hotmail.com ปลัดเทศบาล นายวชิรวิชญ์ ภาวะชาติ 149028 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลหนองหาน ต�ำบล หนองหาน อ�ำเภอ หนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลหนองหา นางบัวเงิน รอดขันเมือง 209253 209253 Bua_nguen@hotmail.com ปลัด อบต. นางสาวสิริกร แก้ วเจริ ญ 209253 209253 SinKom_38@hotmail.com

08-9843-8672

08-8595-5109 08-8595-5108 08-6221-3331 08-1965-4504 08-1601-9120 08-1601-4244 08-1965-1949 06-1138-0637 09-1065-1659 08-1052-0152 08-9574-1757 08-1871-2203

08-9861-8434 08-1288-1730

65


องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลบ้ านเชียง ต�ำบล บ้ านเชียง อ�ำเภอ หนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41320 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลบ้ านเชียง ว่าง report@banchiang-ud.go.th ปลัด อบต. นายรุ่งโรจน์ จันทะบูลย์ 217198 08-6230-9749 double_bc@hotmail.com องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลสร้ อยพร้ าว ต�ำบล สร้ อยพร้ าว อ�ำเภอ หนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลสร้ อยพร้ าว นายชินวัฒน์ จันทะศรี 910009 08-7213-2777 Nongnuch.ya2519@gmail.com ปลัด อบต. นายพันธุ์ศกั ดิ์ ริ มโพธิ์เงิน 910009 08-9710-7215 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลดอนหายโศก ต�ำบล ดอนหายโศก อ�ำเภอ หนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลดอนหายโศก นายบัวภา จันทะบูลย์ 219814 219814 08-1799-5997 ปลัด อบต. นายโชคศุภชัย ไชยนาพันธ์ 219814 219814 08-4793-6681 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลหนองสระปลา ต�ำบล..หนองสระปลา อ�ำเภอ.หนองหาน.. จังหวัดอุดรธานี 41320 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลหนองสระปลา นายสมพร ฤาชากุล 147047 08-1962-1799 nongsapla97@hotmail.com ปลัด อบต. นางสาวสิราณี สุทธิประภา 147047 147047 08-5000-0154 nongsrapla97@gmail.com องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลพังงู ต�ำบล พังงู อ�ำเภอ หนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลพังงู ว่าง pann1226181@hotmail.com ปลัด อบต. นาย บุญส่ง โคตรประดา 910174 910174 08-6200-5287 08-7107-7123 08-4742-3899 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลสะแบง ต�ำบล.สะแบง อ�ำเภอ. หนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลสะแบง นายนิมนต์ นิรานนท์ 148144 08-7223-1073 kanokrat-ja@msn.com ปลัด อบต. ว่าง องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลโพนงาม ต�ำบล โพนงาม อ�ำเภอ หนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลโพนงาม นายเกียรติศกั ดิ์ ดวงพรม 148420 phonng2m@gmail.com ปลัด อบต. ว่าง 66

09-7920-6679


องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลบ้ านยา ต�ำบล.บ้ านยา.อ�ำเภอ หนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลบ้ านยา นายบัวจันทร์ ศรี บญ ุ 219922 cannon_tuk@hotmail.com ปลัด อบต. นายยืนยง มยุโรวาท 219922 อ�ำเภอบ้ านดุง เทศบาลเมืองบ้ านดุง ต�ำบล ศรี สทุ โธ อ�ำเภอบ้ านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190 นายกเทศมนตรี เมืองบ้ านดุง นายโชคเสมอ ค�ำมุงคุณ 271196 271196 bandung_ud@hotmail.com ปลัดเทศบาล นายเกษม หมัดคง 271196 bandung_ud@hotmail.com องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลบ้ านจันทน์ ต�ำบล บ้ านจันทน์ อ�ำเภอบ้ านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลบ้ านจันทน์ นายสดวก นาหิรัญ 138445 138445 sitput03@gmail.com ปลัด อบต. นางสาวกมลภรณ์ ไพรี รณ 138445 138445 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลบ้ านดุง ต�ำบล อ�ำเภอบ้ านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลบ้ านดุง ว่าง bandung_ud@hotmail.com ปลัด อบต. นายสุวฒ ั น์ สื่อกลาง 219954 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลโพนสูง ต�ำบลโพนสูง อ�ำเภอบ้ านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลโพนสูง นายประจวบ บุตรโพธิ์ 145708 145708 ABTPhonsung@hotmail.com ปลัด อบต. นายวัชรวิชย์ กาญบุตรธนรัตน์ 145708 145708 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลบ้ านม่ วง ต�ำบลบ้ านม่วง อ�ำเภอบ้ านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลบ้ านม่วง นายอภิชยั พัฒนา 270197 admin@bm.go.th ปลัด อบต. นายธวัชชัย ศรี พล 270197 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลนาค�ำ ต�ำบล นาค�ำ อ�ำเภอ.บ้ านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลนาค�ำ นายประสิทธิ์ชยั บุดดา 236196 236196 obpnakham@gmail.com ปลัด อบต. นายสถิตย์ ภูนาเพชร 236196 236196 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลบ้ านชัย ต�ำบล บ้ านชัย อ�ำเภอ บ้ านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลบ้ านชัย นายคงทวี สาชิน 219957 ปลัด อบต. ส.ต.ท.สุริยนั ภูมิเรื อง 236109 admin@banchai.go.th องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลบ้ านตาด ต�ำบลบ้ านตาด อ�ำเภอบ้ านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลบ้ านตาด นายไพบูรณ์ ไชยราล 910159 bantad_sao@hotmail.com

089-5753597 085-4676987 08-2101-2377 08-1380-1344 08-0756-4142 09-2530-7635

08-1947-3503 09-8270-6685 08-0832-2829 08-5749-3196 08-1061-0011 08-3335-6959 08-1871-1795 08-7808-0702 08-4512-4892 08-1391-3416 67


ปลัด อบต. นางศศิธร จันทน์วฒ ั นวงศ์ 910159 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลนาไหม ต�ำบลนาไหม อ�ำเภอบ้ านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลนาไหม นายนิรันดร์ โคตรปั จฉิม 138028 tambonnamai@gmail.com ปลัด อบต. นายสมาน พรมรักษา 138028 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลอ้ อมกอ ต�ำบลอ้ อมกอ.อ�ำเภอ..บ้ านดุง.. จังหวัดอุดรธานี 41190 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลอ้ อมกอ นายสมศรี โพธิ์ตาทอง 910056 199972 tanaphat.2524@gmail.com ปลัด อบต. นายดาบชัย สิทธิราช 910056 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลถ่ อนนาลับ ต�ำบลถ่อนนาลับ อ�ำเภอบ้ านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลถ่อนนาลับ นางอ�ำนวย ชนูนนั ท์ 219976 ปลัด อบต. นายทวีวฒ ั น์ ทีหอค�ำ 219976 attanup@hotmail.com องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลวังทอง ต�ำบล วังทอง อ�ำเภอบ้ านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลวังทอง นายประมวลศิลป์ ขันชารี 270019 270019 panisara2526693@gmail.com ปลัด อบต. นายวิชิต วงปั ตตา 270019 270019 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลดงเย็น ต�ำบลดงเย็น อ�ำเภอบ้ านดุง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41190 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลดงเย็น นายทรงศิลป์ หันประดิษฐ์ 136027 136092 ปลัด อบต. นายพงษ์ ศิริ ป้องปาน 138030 136092 panudd2012_nut@hotmail.co.th อ�ำเภอบ้ านผือ เทศบาลต�ำบลบ้ านผือ ต�ำบลบ้ านผือ อ�ำเภอบ้ านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 นายกเทศมนตรี ต�ำบลบ้ านผือ นายอ�ำนวย อุดมเจริ ญไมตรี 281361 ต่อ 15 281020 banphue_city@hotmail.com ปลัดเทศบาล นายประเสริ ฐ บุญศรี 281361 281020 เทศบาลต�ำบลกลางใหญ่ ต�ำบลกลางใหญ่ อ�ำเภอบ้ านผือ จังหวัดอุดรธานี .41160 นายกเทศมนตรี ต�ำบลกลางใหญ่ นายมงคล มีลา 921500 yonladay@gmail.com ปลัดเทศบาล นางสาวสุขสันต์ สร้ างคอมพัฒนา 921500 klangyai2015@gmail.com เทศบาลต�ำบลค�ำบง ต�ำบล ค�ำบง อ�ำเภอ บ้ านผือ. จังหวัดอุดรธานี 41160 นายกเทศมนตรี ต�ำบลค�ำบง นายธวัชชัย ทองทิพย์ 150206 150207 68

08-1739-9476 08-4832-5619 08-9074-2868 08-3347-8502 08-1117-9180 087-2163061 089-9449597

08-4390-8273 08-0009-2596

08-5741-9590 08-9944-4211 08-1872-1659 08-1954-5829 08-1974-9742 09-3326-3901 08-9943-8617


ปลัดเทศบาล จ.ส.ต. เทียน พันธ์บตุ ร 150206 150207 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลหนองแวง ต�ำบล หนองแวง อ�ำเภอ บ้ านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160. นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลหนองแวง นายสมร วงษ์ เวียน 236118 ปลัด อบต. นายสมพัฒน์ ทองตระกูล 219979 nongwaeng137@gmail.com องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลจ�ำปาโมง ต�ำบล จ�ำปาโมง อ�ำเภอบ้ านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลจ�ำปาโม นายกิตติคณ ุ คนบุญ 151066 151066 supornthip.r@gmail.com ปลัด อบต. นายปั ญญา ท่วมเพ็ชร 151066 151066 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลบ้ านค้ อ ต�ำบล บ้ านค้ อ อ�ำเภอ บ้ านผือ 41160 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลบ้ านค้ อ นายหนูเที่ยง หงษ์ ทอง 219978 219978 nontaya_14@hotmail.com ปลัด อบต. นายสุพฒ ั น์ วิรุฬปั กษี 219978 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลหนองหัวคู ต�ำบลบ้ านค้ อ อ�ำเภอ บ้ านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลหนองหัวคู นายบุญเติม ขาวข�ำ 150421 150421 chanpupouch@gmail.com ปลัด อบต. นางดรุณี พริ ง้ พัฒนพงศ์ 150421 150421 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลข้ าวสาร ต�ำบล ข้ าวสาร อ�ำเภอ บ้ านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลข้ าวสาร นายพูลสมบัต ิ มุงคุณ 151234 151234 khaosan.banphue@hotmail.com ปลัด อบต. ส.อ.จรายุทธ เสนปั ญจะ 151234 151234 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลเมืองพาน ต�ำบล เมืองพาน อ�ำเภอ บ้ านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลเมืองพา นายเลี่ยม ผลแสง 910227 910227 muangphan_h01@hotmail.com ปลัด อบต. นายวัชระ รอดสว่าง 910227 910227 dolladet_@hotmail.com องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลโนนทอง ต�ำบล โนนทอง อ�ำเภอ บ้ านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลโนนทอง นายธีระยุทธ กุลจันทะ 280085 tambonnontong@hotmail.com ปลัด อบต. นายปั ญญา ท่วมเพชร 280085 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลเขือน�ำ้ ต�ำบล เขือน� ้ำ อ�ำเภอ บ้ านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลเขือน� ้ำ นายทวน ช่างแคน 910036 ปลัด อบต. นายสัมฤทธิ์ พลบูรณ์ 910036

08-1871-1691 08-1965-1026 08-4031-1613 08-0407-0090 08-1872-4531 08-8314-8490 08-2855-1240 08-1261-0813 08-5659-3772 08-9622-2260 08-9398-7495 08-1872-2597 09-37828194 08-4956-3469 08-9573-0304 08-7229-9427 08-1380-1285 08-9944-2384

69


70


อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เขตอำ�เภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 71


องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลหายโศก ต�ำบล หายโศก อ�ำเภอ บ้ านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลหายโศก นายสายัน บุญมาก 921979 921979 haisok_19212@hotmail.co.th ปลัด อบต. นางสาวอ�ำพร มีทอง 921979 921979 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลค�ำด้ วง ต�ำบล ค�ำด้ วง อ�ำเภอ บ้ านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลค�ำด้ วง นายวินยั เทพศร 236200 ปลัด อบต. จ.อ.บรรจง พวกขุนทศ 236200 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลบ้ านผือ ต�ำบลบ้ านผือ อ�ำเภอบ้ านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลบ้ านผือ นายฐี ติ คันธี 152030 banphue702@hotmail.co.th ปลัด อบต. ว่าที่ ร.ต. เฉลิมศักดิ์ เดชโฮม 150030 อ�ำเภอเพ็ญ เทศบาลต�ำบลเพ็ญ ต�ำบลเพ็ญอ�ำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 นายกเทศมนตรี ต�ำบลเพ็ญ ว่าง admin@phen-sao.go.th ปลัดเทศบาล นายพิเชษฐ์ ศรี วิไล 279142 เทศบาลต�ำบลบ้ านธาตุ ต�ำบล บ้ านธาตุ อ�ำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 นายกเทศมนตรี ต�ำบลบ้ านธาตุ นายพุทธกาล พันธ์ทอง 146095 146095 tambolbanthat@gmail.com ปลัดเทศบาล นายรักศักด์ แก้ วรอด 146095 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลเพ็ญ ต�ำบล.เพ็ญ อ�ำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลเพ็ญ นายเกรี ยงศักดิ์ หอนงาม 278015 Phen.sao@gmail.com ปลัด อบต. นายบัญญัติ จันทะศรี 278015 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลเชียงหวาง ต�ำบล เชียงหวาง อ�ำเภอ เพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลเชียงหวา ง นายหรั่ง ธุระพล 910053 ปลัด อบต. นายสหวัฒน์ วงค์ศรี 910053 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลนาพู่ ต�ำบล นาพู่ อ�ำเภอ เพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลนาพู ่ นายอ�ำนวย อินทรธิราช 219917 6411902@dla.go.th ปลัด อบต. นายณิชพล อุดมศรี ห์ 219917 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลจอมศรี ต�ำบล จอมศรี อ�ำเภอ เพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลจอมศรี นายนัฐพล บัวจันทร์ 219913 ปลัด อบต. นายนิรุธ แขวงเมืองณรงค์ 219913 72

08-3326-4072 08-1739-7276 08-5609-0041 08-5454-8487 09-8171-3033 08-9989-8847

08-1708-6955 08-1872-1447 08-0402-6336 08-9861-8769 08-6235-2058 08-2845-2333 08-1380-3515 08-9841-2244 08-1117-8297 09-0459-9453 08-7838-2561


องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลเตาไห ต�ำบลเตาไห อ�ำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลเตาไห นายบัวลา พลยศ 219946 219946 obt.taohai@hotmail.com ปลัด อบต. ว่าง

089-4177978

องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลสุมเส้ า ต�ำบลสุมเส้ า อ�ำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลสุมเส้ า นางทวินตรา ทรงคาศรี 146577 08-1260-1377 ปลัด อบต. นายบุญญา ไชยนาพันธ์ 146577 08-9712-9558 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลนาบัว ต�ำบล นาบัว อ�ำเภอ เพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลนาบัว นายวิศรุทร บุญพา 146560 08-3140-3014 info@tambolnabua.com ปลัด อบต. นายบุญชัย ยืนนาน 146560 08-7955-9915 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลโคกกลาง ต�ำบล โคกกลาง อ�ำเภอ เพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลโคกกลา นายบุญเพ็ญ กาหวาย 278117 278117 ต่อ 106 08-5739-4476 ปลัด อบต. นางณันอร ศิริสงิ ค์ 278117 08-1061-2712 Fon159357@hotmail.com องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลบ้ านเหล่ า ต�ำบล บ้ านเหล่า อ�ำเภอ เพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลบ้ านเหล่ นายค�ำไพ สมบูรณ์ 910095 08-1873-8638 wat_rak6696@hotmail.com ปลัด อบต. นางมยุรี อุรินค�ำ 910095 08-4794-1147 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลสร้ างแป้ น ต�ำบลสร้ างแป้น อ�ำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลสร้ างแป้น ว่าง sptumbon@hotmail.com ปลัด อบต. จ่าเอกพิสทิ ธิ์ นัทธี 910079 910079 08-7218-2758 อ�ำเภอกุดจับ เทศบาลต�ำบลกุดจับ ต�ำบล กุดจับ อ�ำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250 นายกเทศมนตรี ต�ำบลกุดจับ นายชัชวาล ลือค�ำหาญ 291161 08-1546-7344 kudjub@hotmail.co.th ปลัดเทศบาล นางพีรนันท์ ณ น่าน 291161 08-0753-6226 เทศบาลต�ำบลเชียงเพ็ง ต�ำบล เชียงเพ็ง อ�ำเภอ กุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250 นายกเทศมนตรี ต�ำบลเชียงเพ็ง นายสมศักดิ์ กุญชรน้ อย 124555 08-8339-6633 ปลัดเทศบาล นางศริ นยา จันพลา 124555 08-1954-4112 เทศบาลต�ำบลสร้ างก่ อ ต�ำบล.สร้ างก่อ อ�ำเภอกุดจับ. จังหวัดอุดรธานี 41250 นายกเทศมนตรี ต�ำบลสร้ างก่อ นายประเสริ ฐ ชินกร 131012 08-1392-6119 ปลัดเทศบาล นางกรณิศ พระพินิจ 131012 08-1261-1694 Koranit49@gmail.com 73


เทศบาลต�ำบลตาลเลียน ต�ำบล ตาลเลียน อ�ำเภอ กุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250 นายกเทศมนตรี ต�ำบลตาลเลียน นายปรี ชา กระพี ้สัตย์ 131312 131313 tallian41000@gmail.com ปลัดเทศบาล นายเฉลิมพล ธารประเสริ ฐ 131312 131312 เทศบาลต�ำบลยางชุม ต�ำบลเชียงเพ็ง อ�ำเภอ กุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250 นายกเทศมนตรี ต�ำบลยางชุม นายสุนนั ท์ ทองกัลยา 124566 124566 124545 yangchum.org@hotmail.com ปลัดเทศบาล นายสุพรรณ์ เพชรพัน 124566

08-6864-4747

เทศบาลต�ำบลปะโค ต�ำบลปะโค อ�ำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250 นายกเทศมนตรี ต�ำบลปะโค นายประเสริ ฐ สุขหา 291360 291360 pako.pakokutchap@gmail.com ปลัดเทศบาล นายวันชัย เสียวสูงเนิน 291360 291360

08-7222-8326

08-5274-8049 08-5738-6489 08-5000-4461

08-2841-8116

เทศบาลต�ำบลเมืองเพีย ต�ำบลเมืองเพีย อ�ำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250 นายกเทศมนตรี ต�ำบลเมืองเพีย นายสมเกียรติ ยอดวงค์กอง 291889 08-18731753 muangpia@hotmail.com ปลัดเทศบาล ว่าที่ร้อยตรี ยชญ์ ฉิมนันท์ 291889 08-2315-8877 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลตาลเลียน ต�ำบล ตาลเลียน อ�ำเภอ กุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41150 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลตาลเลียน นายประยูร ใสงาม 236031 08-0012-4998 ปลัด อบต. นางมนัณญา เยาว์ธานี 236031 09-8106-5998 Chanwarinsama_2514@hotmail.com องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลกุดจับ ต�ำบล กุดจับ อ�ำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41150 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลกุดจับ นายฉันทะ ฤทธิวงศ์ 910039 08-1183-2865 supta2014@hotmail.com ปลัด อบต. นายประธาน ศรี พิกลุ 910039 08-9944-3503 640205@hotmail.com องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลสร้ างก่ อ ต�ำบลสร้ างก่อ อ�ำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลสร้ างก่อ นายหวินทอง สีทะหา 910045 910045 sangkorsao@gmail.com ปลัด อบต. นายสรศักดิ์ คีรีสวุ รรณกุล 910045 910045 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลขอนยูง ต�ำบลขอนยูง อ�ำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลขอนยูง นายบุญมี ฟองฟา 910050 910050 Supka9999@hotmail.com ปลัด อบต. นางมยุรีย์ ทัพธานี 910050 910050 74

08-7975-7420 08-6850-6150 08-6005-2097 09-8106-5998


อ�ำเภอน�ำ้ โสม เทศบาลต�ำบลนางัว ต�ำบล นางัว อ�ำเภอ น� ้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210 นายกเทศมนตรี ต�ำบลนางัว นายดนัย ไชยคินี ttnangua@gmail.com ปลัดเทศบาล นายชาลี ประสมเพชร 287313

287401 287401

เทศบาลต�ำบลน�ำ้ โสม ต�ำบลน� ้ำโสม อ�ำเภอน� ้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210 นายกเทศมนตรี ต�ำบลน� ้ำโสม นายฎ�ำริ หงษาพันธ์ 146181-3 146181-2 ปลัดเทศบาล นายณัฐพงศ์ ขจรนาม 146181-3 146181-2 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลนางัว ต�ำบล นางัว อ�ำเภอน� ้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลนางัว นายสมศักดิ์ ผิวแดง 287172 ttnangua@gmail.com ปลัด อบต. นางศิราณี รังกาพินธ์ 287172 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลบ้ านหยวก ต�ำบล บ้ านหยวก อ�ำเภอ น� ้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลบ้ านหยวก นายอุดม ยุบลพันธุ์ 110153 910037 banyuak@hotmail.com ปลัด อบต. นางยุภาพร เจริ ญสุข 910037 910037 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลน�ำ้ โสม ต�ำบล น� ้ำโสม อ�ำเภอ น� ้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลน� ้ำโสม นายอัมพร เทศศรี เมือง 287318 910205 Namsom_h@hotmail.com ปลัด อบต. นายมานะ พิมพ์ดี 287318 910205 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลศรี สำ� ราญ ต�ำบล ศรี ส�ำราญ อ�ำเภอน� ้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลศรี ส�ำราญ นายเฉลียว ชมภูแดง 287318 Srisamran.32@gmail.com ปลัด อบต. นายบรรจง ภูม่ ณี 287318 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลหนองแวง ต�ำบลหนองแวง อ�ำเภอน� ้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41150 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลหนองแว นายบัวลอง วงษ์ วิชิต 132292 ปลัด อบต. นายไชยพร อนันต์ 132292 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลโสมเยี่ยม ต�ำบล โสมเยี่ยม อ�ำเภอ น� ้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41150 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลโสมเยี่ยม นายจุน่ จิตร ฤทธิ์วิเศษ 918660 ปลัด อบต. นายปรี ชา สุทธิจกั ร 918660 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลสามัคคี ต�ำบลสามัคคี อ�ำเภอน� ้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลสามัคคี นายบุญธรรม บริ บรู ณ์มงั ษา 288059 samakkeelocal@hotmail.com ปลัด อบต. นายเฉลา แก้ วศิริวรรณ 288059 samskee128@yahoo.com

08-1768-5332 08-1954-1107 08-8367-2954 08-6229-2039 08-1965-7024 08-0750-1119 08-1708-8574 08-9840-8607 08-7213-8392 09-4530-0142 08-9623-6490 08-1183-9224 08-7944-9330 09-3521-4144 08-1739-8365 08-21016900

08-5467-5448 08-3336-0313 75


อ�ำเภอศรี ธาตุ เทศบาลต�ำบลศรี ธาตุ ต�ำบลศรี ธาตุ อ�ำเภอศรี ธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230 นายกเทศมนตรี ต�ำบลศรี ธาตุ นายไพศาล อุปมะ 382488 382496 Pig-30@hotmail.com ปลัดเทศบาล นายจตุพล ศรี บวั อ่อน 382488 382496 Portupon@hotmail.co.th

08-4953-0862 08-1729-5560

เทศบาลต�ำบลจ�ำปี ต�ำบล จ�ำปี อ�ำเภอ ศรี ธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230 นายกเทศมนตรี ต�ำบลจ�ำปี นายสมพงษ์ แสนสกุล 140325 140325 yupawunagun@gmail.com ปลัดเทศบาล นายประสิทธิ์ หงษ์ อดุ ร 140325 140325 prasit0207@gmail.com

เทศบาลต�ำบลหัวนาค�ำ ต�ำบลหัวนาค�ำ อ�ำเภอศรี ธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230 นายกเทศมนตรี ต�ำบลหัวนาค�ำ นายสมพงษ์ อัยแก้ ว 219806 219806 Huanakhum_ud@hotmail.co.th ปลัดเทศบาล นายกิตติศกั ดิ์ ค�ำวงศ์ปิน 219806 219806 Huanakhum_ud@hotmail.co.th เทศบาลต�ำบลบ้ านโปร่ ง ต�ำบลบ้ านโปร่ง อ�ำเภอศรี ธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230 นายกเทศมนตรี ต�ำบลบ้ านโปร่ง นายบุญฤทธิ์ ไชยค�ำ 142026 142026 tessabalbanprong@gmail.com ปลัดเทศบาล นายสัญญา สายสิงห์ 142026 142026 tessabalbanprong@gmail.com องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลศรี ธาตุ ต�ำบลศรี ธาตุ อ�ำเภอ ศรี ธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลศรี ธาตุ นายปรดิษฐ์ ระบาเลิศ 382072 srithat.2014@gmail.com ปลัด อบต. นายสิงหา ศรี ชมชื่น 382072 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลตาดทอง ต�ำบล ตาดทอง อ�ำเภอ ศรี ธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลตาดทอง นายบุญสันต์ แดงลา 219975 ปลัด อบต. นางรพิดา หงษ์ อดุ ร 219975

08-5469-2941

76

08-8512-5723 08-1369-8010

08-1974-6745 08-8374-4976 09-3324-3516 08-9622-4763 09-3324-3517 081-708-7598 081-708-7598 08-1260-6944

09-0351-3643 08-7219-9296


องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลนายูง ต�ำบล นายูง อ�ำเภอ ศรี ธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลนายูง นายอริ สมันต์ บุตรอินทร์ 382236 ปลัด อบต. นางสาวเฉลิมพร ศรี กงพาน 382236 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลหนองนกเขียน ต�ำบลหนองนกเขียน อ�ำเภอศรี ธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลหนองนกเขียน นายสมศรี จันทร์ ศรจักร 236172 rod47282@gmail.com ปลัด อบต. นายสุทธนิต ไกรพินิจ 236172

08-1717-2050

08-1047-3810 08-1717-2050 08-6236-9124

อ�ำเภอวังสามหมอ เทศบาลต�ำบลวังสามหมอ ต�ำบลวังสามหมอ อ�ำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280 นายกเทศมนตรี ต�ำบลวังสามหมอ นายค�ำสิงห์ ศรี สวัสดิ์ 387533 387682 08-1965-0885 tb_wangammor@hotmail.com ปลัดเทศบาล ว่าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ บูรณะ 387533 08-1749-7214 เทศบาลต�ำบลล�ำพันชาด ต�ำบลวังสามหมอ อ�ำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280 นายกเทศมนตรี ต�ำบลล�ำพันชาด นายไพวงค์ โทรัตน์ 387215 387215 09-98875568 ปลัดเทศบาล ว่าที่พนั ตรี ทองเสริ ม พูนเทกอง 387215 387215 09-8565-4152 เทศบาลต�ำบลผาสุก ต�ำบลผาสุก อ�ำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280 นายกเทศมนตรี ต�ำบลผาสุก นายสนธิ สีดากูด 236167 08-1749-3732 ปลัดเทศบาล นายสุรชัย ขาวสะอาด 236167 08-5157-4309 เทศบาลต�ำบลหนองหญ้ าไซ ต�ำบล หนองหญ้ าไซ อ�ำเภอ วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280 นายกเทศมนตรี ต�ำบลหนองหญ้ าไซ นายอ�ำพร สมทิพย์ 140232 08-9571-1554 admin@tambonnongyasai.go.th ปลัดเทศบาล นายสัมฤทธิ์ ทาแก้ ว 140232 08-9572-4726 เทศบาลต�ำบลบะยาว ต�ำบลบะยาว อ�ำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280 นายกเทศมนตรี ต�ำบลบะยาว นายทิรัตน์ อุระภูมิ 236210 08-1965-8916 ปลัดเทศบาล นางสาวนวลจันทร์ โสดา 236210 236210 08-9841-8621 udn6411003@dla.go.th องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลหนองกุงทับม้ า ต�ำบล..หนองกุงทับม้ า อ�ำเภอ วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลหนองกุงทับม้ า นายบุญช่วย มุง่ เคน 141021 141021 08-8535-7909 nongkungtubma@hotmail.com 77


ปลัด อบต. นายวิชยั สามัญ 141021 141021 08-7944-7590 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลค�ำโคกสูง ต�ำบลค�ำโคกสูง อ�ำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลค�ำโคกสูง นายทอง นันทะเขต 236207 08-1057-5619 kamkoksoong@gmail.com ปลัด อบต. นายบุญพันธ์ ศรี หลิง่ 236207 08-1184-1696 อ�ำเภอโนนสะอาด เทศบาลต�ำบลโนนสะอาด ต�ำบลโนนสะอาด อ�ำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240 นายกเทศมนตรี ต�ำบลโนนสะอาด นายสายัณห์ รัตนวงษา 392700 08-1320-1015 ปลัดเทศบาล นายญาณวุต ิ สร้ างค�ำ 392700 08-9710-1446 เทศบาลต�ำบลหนองแวงโนนสะอาด ต�ำบล....หนองแวงโนนสอาด.อ�ำเภอ...โนนสะอาด. จังหวัดอุดรธานี 41240 นายกเทศมนตรี ต�ำบลหนองแวงโนนสะอาด นายสหชาติ นามจันทร์ 392080 ปลัดเทศบาล ว่าที่ ท.ต.จตุรงค์ อาจมุงคุณ 392080 08-9569-8993 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลบุ่งแก้ ว ต�ำบล บุง่ แก้ ว อ�ำเภอ โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลบุง่ แก้ ว นายรณภูมิ ชาภูวงศ์ 135027 135027 08-1834-1903 135026 08-9569-8993 bung_kaew@hotmail.com ปลัด อบต. นายสุพล บาจุ้ย 135027 135027 08-2119-9599 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลทมนางาม ต�ำบลทมนางาม อ�ำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลทมนางาม นายทองอินทร์ หาญจรูญ 219947 08-6224-8951 ปลัด อบต. นายยุทธสิน สันตชิต 219947 08-10514918 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลโคกกลาง ต�ำบล โคกกลาง อ�ำเภอ โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลโคกกลาง นายจาก ปั ญญายาว 392084 392084 09-1065-1798 09-1065-1787 info@kokglang.org ปลัด อบต. นายนพดล พลอยโพธิ์ 392084 392084 08-9569-8992 supol.sb@gmail.com องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลโพธิ์ศรี สำ� ราญ ต�ำบลโพธิ์ศรี ส�ำราญ อ�ำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลโพธิ์ศรี ส�ำราญ นายบุญเต็ม ศรี โมง 133033 133033 09-0338-5029 ปลัด อบต. นางปิ ยะธิดา ศิริมา 133033 133033 08-9569-8991 siri_thida@hotmail.com 78


องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลหนองกุงศรี ต�ำบล หนองกุงศรี อ�ำเภอ โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลหนองกุงศรี นายเจริ ญ สืบจากสิงห์ 219996 ปลัด อบต. นางชฎาทิพย์ สุขรมย์ 392084 อ�ำเภอสร้ างคอม เทศบาลต�ำบลสร้ างคอม ต�ำบลสร้ างคอม อ�ำเภอสร้ างคอม จังหวัดอุดรธานี 41260 นายกเทศมนตรี ต�ำบลสร้ างคอม ว่าง ปลัดเทศบาล นายญาณวุฒิ สร้ างค�ำ 276311 276310 เทศบาลต�ำบลบ้ านโคก ต�ำบล บ้ านโคก อ�ำเภอ สร้ างคอม จังหวัดอุดรธานี 41260 นายกเทศมนตรี ต�ำบลบ้ านโคก นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์ 145258 tambolannkhok@gmail.com ปลัดเทศบาล นางชนิตา สอนบุญมี 145258 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลเชียงดา ต�ำบลเชียงดา อ�ำเภอสร้ างคอม จังหวัดอุดรธานี 41260 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลเชียงดา นายมังกร ก้ อนฆ้ อง 145607 ปลัด อบต. นายนพพล โพนพุฒ 145607 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลนาสะอาด ต�ำบล นาสะอาด อ�ำเภอ สร้ างคอม จังหวัดอุดรธานี 41260 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลนาสะอา นายสันต์ ซาสุด 145430 ปลัด อบต. นายเกีรยติยศ สวัสดี 145430 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลบ้ านหินโงม ต�ำบล หินโงม อ�ำเภอ สร้ างคอม จังหวัดอุดรธานี 41260 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลบ้ านหินโงม นายกรม สิมดี 219908 Hin-hgom@hotmail.com ปลัด อบต. นางอานันทินี บัวคอม 219908 219908 p.dango2@hotmail.com เทศบาลต�ำบลบ้ านยวด ต�ำบลบ้ านยวด อ�ำเภอสร้ างคอม จังหวัดอุดรธานี 41260 นายกเทศมนตรี ต�ำบลบ้ านยวด นายอากาศ ชัยบุตร 216103 219887 ปลัดเทศบาล ส.ต.อ.ประกาศ ศรี เข้ ม 216103

08-7219-7450 08-1974-6728 08-9710-1446 08-4604-4091 08-1320-3953 08-0896-4180 08-0750-1119 09-3497-9419

08-2165-2767 08-5000-0014

08-9055-2107 08-2165-2767 08-9941-5599 08-9769-1278 08-9574-2809 09-3063-6886 08-1288-1730

79


อ�ำเภอหนองวัวซอ เทศบาลต�ำบลหนองวัวซอ ต�ำบล หนองวัวซอ อ�ำเภอ หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360 นายกเทศมนตรี ต�ำบลหนองวัวซอ ว่าง ปลัดเทศบาล นายรัชพล สิริจนั ทพันธุ์ 285723 เทศบาลต�ำบลภูผาแดง ต�ำบลโนนหวาย อ�ำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220 นายกเทศมนตรี ต�ำบลภูผาแดง ว่าง phuphadang2555@gmail.com ปลัดเทศบาล พันจ่าเอกชินกร เกรี ยงไกร 298668 298668 เทศบาลต�ำบลโนนหวาย ต�ำบลโนนหวาย อ�ำเภอ หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220 นายกเทศมนตรี ต�ำบลโนนหวาย นายคล้ าย กลางแม 298449 ปลัดเทศบาล ว่าที่ ร.ต. ทวี ทองทา 298449 เทศบาลต�ำบลอูบมุง ต�ำบลอูบมุง อ�ำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220 นายกเทศมนตรี ต�ำบลอูบมุง นายเจน คุณโชติ 286945 Dlaoopmung_298@hotmail.co.th ปลัดเทศบาล นางลมัยภรณ์ แย้ มยินดี 286945 298182 เทศบาลต�ำบลกุดหมากไฟ ต�ำบลกุดหมากไฟ อ�ำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220 นายกเทศมนตรี ต�ำบลกุดหมากไฟ นายจ�ำนงค์ ไชยสงค์ 125300 125299 tambolkudmakfai@gmail.com ปลัดเทศบาล นายยุทธกร โพธิ์ไหม 125300 125299 เทศบาลต�ำบลหนองบัวบาน ต�ำบลหนองบัวบาน อ�ำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360 นายกเทศมนตรี ต�ำบลหนองบัวบาน นายเฉลียง อินหวังสุข 285561 mayor.chaiann@gmail.com ปลัดเทศบาล นายนฤทธิ์ สุนาพรม 285561 285561 p.naritsu2509@gmail.com องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลน�ำ้ พ่ น ต�ำบลน� ้ำพ่น อ�ำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลน� ้ำพ่น นายประพาส จันทน์ไพรสณฑ์ 130031,34 ปลัด อบต. นายศิลา นามุน่ 130031,34 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลหมากหญ้ า ต�ำบลหมากหญ้ า อ�ำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลหมากหญ้ า นายณฐพบ ชาดวง 285146 285146 mintostars@gmail.com 80

08-1261-8292

09-3573-3535 08-9840- 4411 08-8548-7474 08-1260-4188 081-0533557 08-1965-6796

08-1061-9119 08-7852-2633

06-1207-9828 08-9711-5226

08-9574-0163 08-5753-8998 08-1861-5909 08-5460-4256


ปลัด อบต. นายไพบูลย์ มณีอนันต์สขุ 285146 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลหนองอ้ อ ต�ำบลหนองอ้ อ อ�ำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลหนองอ้ อ นางสง่า พิมพ์ศรี 298078 info@nong-or.go.th ปลัด อบต. นายอภิชาติ จันโทศรี 298078 apichart.j@nong-or.go.th อ�ำเภอทุ่งฝน เทศบาลต�ำบลทุ่งฝน ต�ำบล ทุง่ ฝน อ�ำเภอ ทุง่ ฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 นายกเทศมนตรี ต�ำบลทุง่ ฝน นายบุญเลิศ วิเชียรเครื อ 268062 269069 TungFonmunicipalitu@gmail.com ปลัดเทศบาล ว่าที่ ร.ท.วีรกุล บุญละคร 268062 เทศบาลต�ำบลทุ่งใหญ่ ต�ำบลทุง่ ใหญ่. อ�ำเภอทุง่ ฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 นายกเทศมนตรี ต�ำบลทุง่ ใหญ่ นายหาญ จ้ อยนุแสง 136339 ปลัดเทศบาล นายนิรันดร พลทะศรี 136339 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลกุดค้ า ต�ำบล กุดค้ า อ�ำเภอ ทุง่ ฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลกุดค้ า นายวิมตุ ติ์ วิเชียรเครื อ 268114 6410701@dla.co.th ปลัด อบต. นายประยูร บัวช่วย 268114 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลนาชุมแสง ต�ำบล นาชุมแสง อ�ำเภอ ทุง่ ฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลนาชุมแสง นายบุญไทย แสนกระจาย 219914 Grand_Gring@hotmail.com ปลัด อบต. พันจ่าเอกสุรยุทธ ศีรษะ 219914

08-2845-4929

08-5749-1824 08-9843-1075

08-8337-7059 08-5760-4449

08-8322-8981 08-1964-9345

08-9714-8688 08-4726-2774 08-9714-8688

08-3351-1449 08-4743-9682

81


องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลนาทม ต�ำบล นาทม อ�ำเภอ ทุง่ ฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลนาทม นายธนรรณพ สมชัยยา 180756 08-4191-9119 918009 ปลัด อบต. นายวัลลภ จ�ำปาศักดิ์ 180756 09-1418-9799 อ�ำเภอหนองแสง เทศบาลต�ำบลแสงสว่ าง ต�ำบล แสงสว่าง อ�ำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 41340 นายกเทศมนตรี ต�ำบลแสงสว่าง นายปราณี ฉายเนตร 134348 09-3472-6403 134228 08-1975-9364 ปลัดเทศบาล นายพบ อุดม 134348 08-9861-3343 เทศบาลต�ำบลนาดี ต�ำบล นาดี อ�ำเภอ จังหวัดอุดรธานี 41340 นายกเทศมนตรี ต�ำบลนาดี นางสาวเจษฎา พรหมสว่าง 134060 08-1739-6675 09-8851-4159 nadeenongsang@gmail.com ปลัดเทศบาล นายสราวุฒิ ทรงอาจ 134060 08-9278-9657 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลแสงสว่ าง ต�ำบลแสงสว่าง อ�ำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 41340 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลแสงสว่าง นายสมาน เสโส 396041 08-3456-0655 sangsawang.nongsang@gmail.com ปลัด อบต. นางชฎาทิพย์ สุขรมย์ 396041 08-9622-2866 431411 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลทับกุง ต�ำบล ทับกุง อ�ำเภอ หนองแสง จังหวัดอุดรธานี 41340 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลทับกุง นายปฐม วงษ์ ไทย 396234 ปลัด อบต. นายอภิสทิ ธิ์ ผ่านชมภู 396234 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลหนองแสง ต�ำบลหนองแสง อ�ำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 41340 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลหนองแสง นายสมจิตร มหาวัน 910021 ปลัดอบต. นางศจี ศิริศลิ ป์ 910021 82

09-3469-6229 09-3531-0122 09-3526-9991

08-5750-2845 09-8143-7531 08-7429-9479


อ�ำเภอไชยวาน เทศบาลต�ำบลไชยวาน ต�ำบล ไชยวาน อ�ำเภอ ไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41290 นายกเทศมนตรี ต�ำบลไชยวาน นายศิรสิทธิ์ สมศรี ทอง 265356 ปลัดเทศบาล ว่าง

เทศบาลต�ำบลโพนสูง ต�ำบล โพนสูง อ�ำเภอ ไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41290 นายกเทศมนตรี ต�ำบลโพนสูง นายเดือน ป้านภูมิ ปลัดเทศบาล นายวิชยั หล่อศิลาทอง องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลหนองหลัก ต�ำบล หนองหลัก อ�ำเภอ ไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41290 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลหนองหลัก นายสุดสาคร ทองใบ 133300 256200 nayok@nonglak.go.th ปลัด อบต. นายอาทิตย์ อวยชัย 910010 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลค�ำเลาะ ต�ำบล ค�ำเลาะ อ�ำเภอ ไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41290 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลค�ำเลาะ นายสุรศักดิ์ ทิพย์โชติ 219902 ปลัด อบต. นายพุทธรัตน์ พวงสมบัต ิ 219902 เทศบาลต�ำบลหนองแวงแก้ มหอม ต�ำบลไชยวาน อ�ำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41290 นายกเทศมนตรี ต�ำบลหนองแวงแก้ มหอม นายรุ่งรัตน์ ค�ำเพชร 910010 236038 nongwaengkaemhom@gmail.com ปลัดเทศบาล นายเขมนัส แสงเทพ 910011

08-8316-8542 08-1797-6232 08-8323-2072 08-1797-6232 08-1260-5878

08-7236-1497 08-7304-4222 08-5694-4024

08-3673-4012 08-2310-1736 06-1118-9746 08-5267-0065

08-1975-7289 09-0334-9919

83


อ�ำเภอนายูง เทศบาลต�ำบลนายูง ต�ำบล นายูง อ�ำเภอ นายูง จังหวัดอุดรธานี 41380 นายกเทศมนตรี ต�ำบลนายูง นายบัญชา ตะวาษา 132582 132604 nayuny@hotmail.com ปลัดเทศบาล นางสาวละเอียด ประภาสะโนบล 132582 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลนาแค ต�ำบลนาแค อ�ำเภอ.นายูง จังหวัดอุดรธานี 41380 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลนาแค นายสงัด เขียนศิริ 219981 219981 nakhae303@gmail.com ปลัด อบต. นายทูลทิพย์ วงษาจันทร 219981 219981 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลบ้ านก้ อง ต�ำบล บ้ านก้ อง อ�ำเภอ นายูง.. จังหวัดอุดรธานี 41380 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลบ้ านก้ อง นายมานิตย์ สนสุรัตน์ 236107 Bankongdev@gmail.com ปลัด อบต. นายสุชาติ มณีโรจน์ 236107 เทศบาลต�ำบลโนนทอง ต�ำบลโนนทอง อ�ำเภอ นายูง จังหวัดอุดรธานี 41380 นายกเทศมนตรี ต�ำบลโนนทอง นายชัยยา ภูมิเขต 910032 132582 ปลัดเทศบาล นายกุญภัสส์ นาค�ำ 910032

84

08-1739-6554 08-6224-5316 08-1873-0233 08-1582-0233

08-9712-3227 08-9861-6138

08-7954-9177 08-1964-1155 08-1047-0079 08-1382-7426


อ�ำเภอพิบลู ย์ รักษ์ องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลบ้ านแดง ต�ำบล บ้ านแดง อ�ำเภอ พิบลู ย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลบ้ านแดง นางจิตรเลขา คนฉลาด 258179 dorgon2555@gmail.com ปลัด อบต. จ่าสิบเอกสุนาจ เอื ้อมอุน่ 258179 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลนาทราย ต�ำบล นาทราย อ�ำเภอ พิบลู ย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลนาทราย นายเจริ ญ ขันทะมูล 270098 219727 Kitsada.cs@hotmail.com ปลัด อบต. นางสาววาสนา ด�ำโดด 910022 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลดอนกลอย ต�ำบล ดอนกลอย อ�ำเภอพิบลู ย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลดอนกลอย นายเขียน ตาระเต็ง 910144 910144 donklong123@hotmail.com ปลัด อบต. นายวิศรุต ชัยสว่าง 910144 910144 219735

อ�ำเภอกู่แก้ ว เทศบาลต�ำบลกู่แก้ ว ต�ำบล บ้ านจีต อ�ำเภอ กู่แก้ ว จังหวัดอุดรธานี 41130 นายกเทศมนตรี ต�ำบลกู่แก้ ว นายบุญส่ง จันทะสุก 256191 ku.ku2553@gmail.com ปลัดเทศบาล นางศริ นทิพย์ ไชยเวศ 256191 เทศบาลต�ำบลคอนสาย ต�ำบลคอนสาย อ�ำเภอกู่แก้ ว จังหวัดอุดรธานี 41130 นายกเทศมนตรี ต�ำบลคอนสาย นายอภิศกั ดิ์ เบิกบานดี 910105 ปลัดเทศบาล นายสันติภาพ เรื องริ วงศ์ 910105 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลค้ อใหญ่ ต�ำบล.ค้ อใหญ่ อ�ำเภอกู่แก้ ว จังหวัดอุดรธานี 41130 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลค้ อใหญ่ นายวัฒนพงศ์ บ�ำเพ็ญศิลป์ 256940 ปลัด อบต. นายประเสริ ฐ ไชยคุณ 256940

08-9710-0166 08-6224-3799

08-1662-3798 08-0013-6996

08-7214-6054 08-9710-7215

08-1080-3580

08-3456-0770

081965-5793 086-2410068

256940

08-1320-7750 08-0745-0650

85


องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลโนนทองอินทร์ ต�ำบล โนนทองอินทร์ อ�ำเภอ กู่แก้ ว จังหวัดอุดรธานี 41130 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลโนนทองอินทร์ นายบุญเลิศ สวัสดี 219911 08-7867-7110 256196 09-5308-0420 nontongin2537@hotmail.com ปลัด อบต. สุมานิตย์ วงษ์ ดี 219911 08-1903-7910

อ�ำเภอประจักษ์ ศลิ ปาคม องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลนาม่ วง ต�ำบล นาม่วง อ�ำเภอประจักษ์ ศลิ ปาคม จังหวัดอุดรธานี 41110 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลนาม่วง นายสุชาติ แน่นอุดร 335061 08-4798-0159 12501@gla.go.th ปลัด อบต. นายคงกฤษ ณ ล�ำพูน 335061 08-7234-1177 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลห้ วยสามพาด ต�ำบลห้ วยสามพาด อ�ำเภอ.ประจักษ์ ศลิ ปาคม จังหวัดอุดรธานี 41110 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลห้ วยสามพาด นายประจักษ์ อุดชาชน 144514 08-1404-2279 ปลัด อบต. นายกิตติ ณ หนองคาย 144514 08-1974-3278 องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลอุ่มจาน ต�ำบล อุม่ จาน อ�ำเภอ ประจักษ์ ศลิ ปาคม จังหวัดอุดรธานี 41110 นายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลอุม่ จาน นายจิระศักดิ์ ยุทธกิจโกมล 219968 08-7216-7073 www.umjansao@gmail.com ปลัด อบต. นายวราวุฒิ ชาวสระใคร 219968 08-0748-1313

86


พระพุทธโพธิ์ทอง อ.เมือง อุดรธานี

87


88


ท้าวเวสสุวรรณ ,ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอุดรธานี ตั้งอยู่บริเวณทุ่งศรีเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 89


อำ�เภอ

ที่วา่ การอ�ำเภอเมืองอุดรธานี ถ. มุขมนตรี ต. หมากแข้ ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 นายอ�ำเภอเมืองอุดรธานี นายวัชรินทร์ สุตลาวดี

q042 244732

p 042 244732

n081-867-5932

ที่วา่ การอ�ำเภอกุมภวาปี ถ. ศุภอรรถวินิจ อ. กุมภวาปี จ. อุดรธานี 41110 นายอ�ำเภอกุมภวาปี นายนิตพ ิ ฒ ั น์ ลีลาเลิศแล้ ว

q042 334433

p 042 334466

n08-1867-5934

E kumpawapi@gmail.com

ที่วา่ การอ�ำเภอหนองหาน ถ. อุดรธานี-สกลนคร ต. หนองหาน อ. หนองหาน จ. อุดรธานี 41130 นายอ�ำเภอหนองหาน ว่ าที ร.ต.รั กชัย เลิศสุบนิ q042 261275 p 042 261276 n08-1867-5937 p 042 261230 ที่วา่ การอ�ำเภอบ้ านผือ ถนนชนบทบ�ำรุง ต�ำบลบ้ านผือ อ�ำเภอบ้ านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 นายอ�ำเภอบ้ านผือ นายณฐพล วิถี q042 281414 p 042 281296 n08-1867-5970 E mee_mooy@hotmail.com

ที่วา่ การอ�ำเภอเพ็ญ บ้ านสันป่ าตอง หมู่ 11 ถนนวุฒาธิคณ ุ ต�ำบลเพ็ญ อ�ำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 นายอ�ำเภอเพ็ญ นายชัชวาลย์ ปทานนท์ q042 279363 p 042 279151

n08-1867-5954 E amperphen@gmail.com 90


ที่วา่ การอ�ำเภอบ้ านดุง ถนนสันติราษฎร์ บ�ำรุง ต. บ้ านดุง อ. บ้ านดุง จ. อุดรธานี 41190 นายอ�ำเภอบ้ านดุง นายวีระวัฒน์ วงษ์ ศรี รักษา

ที่วา่ การอ�ำเภอศรี ธาตุ ถนนสมศิริ ต�ำบลศรี ธาตุ อ�ำเภอศรี ธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230 นายอ�ำเภอศรี ธาตุ นายปิ ยะพงษ์ บุญส่ ง

q042 271344 p 042 271498 n08-1867-5978 p 042 273098 E bandungcecter@hotmail.com

q042 382317 p 042 382409 n08-1867-5987 E srisuk_27@hotmail.co.th

ที่วา่ การอ�ำเภอน� ้ำโสม ถนนรวมรัฐ ต�ำบลศรี ส�ำราญ อ�ำเภอน� ้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210 นายอ�ำเภอน� ้ำโสม นายสามารถ หมั่นนอก

q042 287184 p 042 287185 n08-1867-5997 p 042 287184 E namsom_pk@hotmail.com

ที่วา่ การอ�ำเภอหนองวัวซอ หมูท่ ี่ 5 ต�ำบลโนนหวาย อ�ำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220 นายอ�ำเภอหนองวัวซอ นายวิมล สุระเสน q042 298648 p 042 298363 n08-1867-6010 q042 298420 E thawatchaiPrangsri@gmail.com

ที่วา่ การอ�ำเภอกุดจับ ถนนกุดจับ-ค�ำบง ต�ำบลเมืองเพีย อ�ำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250 นายอ�ำเภอกุดจับ นายวิโรจน์ อุทมุ โภค q042 293237 p 042 293235 n08-1867-6020 p 042 293237

ที่วา่ การอ�ำเภอโนนสะอาด เลขที่ 253 หมูท่ ี่ 2 ต�ำบลโนนสะอาด อ�ำเภอ โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240 นายอ�ำเภอโนนสะอาด นายสุชาติ ทอนมณี

q042 392754 p 042 392677 n08-1867-6023 p 042 392744 E nonsaatdopa@gmail.com 91


ที่วา่ การอ�ำเภอสร้ างคอม หมูท่ ี่ 1 ถนนสร้ างคอม-เพ็ญ ต�ำบลสร้ างคอม อ�ำเภอสร้ างคอม จังหวัดอุดรธานี 41260 นายอ�ำเภอสร้ างคอม นายถาวร สังขะมาน q042 276330 p 042 276017 n08-1867-6044 p 042 276330 E sangkhom.dopa@gmail.com

ที่วา่ การอ�ำเภอวังสามหมอ ถ.ศรี ธาตุ-วังสามหมอ อ. วังสามหมอ จ. อุดรธานี 41280 นายอ�ำเภอวังสามหมอ นายประทีป อุ่ยเจริญ

q042 387722 p 042 387638 n08-1867-6024 p 042 387722 E Wangsammo_ms@hotmail.com

ที่วา่ การอ�ำเภอทุง่ ฝน ถนนทุง่ ฝนสามัคคี ต�ำบลทุง่ ฝน อ�ำเภอทุง่ ฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 นายอ�ำเภอทุง่ ฝน นางสุภาวดี ศรี สุขวัฒน์

q042 268077 p 042 269100 n08-1867-6050 E aumperthungfon@gmail.com

ที่วา่ การอ�ำเภอไชยวาน ถนนไชยวาน-ศรี ธาตุ ต�ำบลไชยวาน อ�ำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41290 นายอ�ำเภอไชยวาน นายชัยรั ตน์ พัดประดิษฐ q042 265356 p 042 265356 n08-1867-6029 E asana_27@hotmail.com

ที่วา่ การอ�ำเภอหนองแสง ถ. บ้ านเหล่า-ท่ายม ต�ำบลทับกุง อ�ำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 41340 นายอ�ำเภอหนองแสง นายบุญเลิศ วรวงศ์ q042 396359 p 042 396325 n08-1867-6030 p 042 396359 E udon 1618@gmail.com E nongsean.jim@gmail.com

92


ที่วา่ การอ�ำเภอนายูง เลขที่ 171 หมูท่ ี่ 10 ถ. นาตูม-นาต้ อง ต�ำบลบ้ านก้ อง อ�ำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 41380 นายอ�ำเภอนายูง นายสุพจน์ วงศ์ ววิ ัฒน์ q042 132534 p 042 132534 n08-18676063 E nayungteeam@hotmail.com

ที่วา่ การอ�ำเภอพิบลู ย์รักษ์ หมูท่ ี่ 11 ถนนหลวงปู่ พิบลู ย์ ต�ำบลบ้ านแดง อ�ำเภอพิบลู ย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130 นายอ�ำเภอพิบลู ย์รักษ์ นายณัชฐเดช มุลาลี q042 258139 p 042 258140 n08-1867-6077 q042 258140 p 042 258139 E piboonrak1818@hotmail.com

ที่วา่ การอ�ำเภอกู่แก้ ว หมูท่ ี่ 7 ต�ำบลบ้ านจีต อ�ำเภอกู่แก้ ว จังหวัดอุดรธานี 41130 นายอ�ำเภอกู่แก้ ว นายสุภโชค พลาลิกุล

q042 256146 p 042 256146 n08-9925-1476 E nongferm3@gmail.com

ที่วา่ การอ�ำเภอประจักษ์ ศลิ ปาคม หมูท่ ี่ 6 ต. นาม่วง อ. ประจักษ์ ศลิ ปาคม จ. อุดรธานี 41110 นายอ�ำเภอประจักษ์ ศิลปาคม นายอิทธิพงษ์ ชื่นพิศาล q042 335038 p 042 335038 n08-1867-6084 E nuioilada15@gmail.com

93


ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค/ส่วนกลาง/รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่ งชาติ ต�ำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ถนนศรี สขุ อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 ผู้บงั คับการต�ำรวจภูธรจังหวัด พล.ต.ต.พีระพงศ์ วงษ์ สมาน q042 222142 p 042 222142

n08-9444-3838 E udoncenter@hotmail.com

กองก�ำกับการต�ำรวจตระเวนชายแดน ที่ 24 อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 ผู้ก�ำกับการต�ำรวจตระเวนชายแดน ที่ 24 พ.ต.อ.ปรั ชญ์ สุนทรพิมล สื่อสาร สป.45489 q042 932522 p 042 932522 n08-6600-4353 E bpp24@bpp.go.th

กองก�ำกับการ 4 กองบังคับการฝึ กพิเศษ กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 ผู้ก�ำกับการ 4 กองบังคับการฝึ กพิเศษ กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน พ.ต.ท.นพรั ตน์ กองเมืองปั ก

q042 222202

p 042 248819

n08-1066-6373

สถานีต�ำรวจทางหลวง 3 กองก�ำกับการ 4 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 สารวัตรสถานีต�ำรวจทางหลวง 3 กองก�ำกับการ 4 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง พ.ต.ท.เสกสรร ชุ่มแจ่ ม q042 120055-6 p 042 120055-6 n08-6688-4258 E highwaypolice_udonthani@hotmail.com

สถานีต�ำรวจรถไฟอุดรธานี กองก�ำกับการ 5 กองต�ำรวจรถไฟ ถนนประจักษ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 สารวัตรสถานีต�ำรวจรถไฟอุดรธานี กองก�ำกับการ 5 กองต�ำรวจรถไฟ พ.ต.ท.ต่ างใจ ใจสมุทร

94

q042 223356

p 042 223356

n08-1050-5005


สถานีตำ�รวจภูธรอำ�เภอ/ตำ�บล สถานีต�ำรวจภูธรอ�ำเภอ สถานีต�ำรวจภูธรเมืองอุดรธานี ต.หมากแข้ ง. อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรเมือง พ.ต.อ.ภูมวิ ทิ ย์ เวชกามา p 042 328514

q042 328515-9

q042 249982 n081-133-4222

n081-614-5145

ส�ำนักงานตรวจคนเข้ าเมืองจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 75, ถนนโพศรี , ต�ำบลหมากแข้ ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี, 41000 41000 สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้ าเมืองจังหวัดอุดรธานี พ.ต.ท.สุพจน์ ชาวศรี ทอง สถานีต�ำรวจท่องเที่ยวอุดรธานี ต�ำบล หมากแข้ ง อ�ำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 สารวัตรสถานีต�ำรวจท่องเที่ยวอุดรธานี พ.ต.ต.สมเจตน์ ธรรมบุตร

q042 328189 n089-993-6263

สถานีต�ำรวจภูธรกุมภวาปี ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110 ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรกุมภวาปี พ.ต.อ.พิเชฐ วงษ์ บุรี

q042 334464 p 042 334368 q042 334368

n081-832-0864

สถานีต�ำรวจภูธรนายูง เลขที่ ๑๗๒ หมูท่ ี่ ๑๐ บ้ านนาค�ำน้ อย ต.บ้ านก้ อง อ.นายูง 41380 ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรนายูง พ.ต.อ.สมาน ศรี สันต์

สถานีต�ำรวจภูธรน� ้ำโสม ต.ศรี ส�ำราญ อ.น� ้ำโสม จ.อุดรธานี 41210 ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรน� ้ำโสม พ.ต.อ.อาลักษณ์ เจริญธนกุล

q042 132514 p 042 132514 n08-1954-2230 E nayungpolice@yahoo.co.th

q042 287002 q042 287003

p 042 287003 p 042 287002

n089-710-2462

95


สถานีต�ำรวจภูธรบ้ านผือ ต.บ้ านผือ อ.บ้ านผือ จ.อุดรธานี 41160 ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรบ้ านผือ พ.ต.ท.พสิษฐ์ ค�ำสุข

q042 281305

p 042 282177

q042 282191

p 042 281305

n08-9395-3787

สถานีต�ำรวจภูธรพิบลู ย์รักษ์ บ้ านแดง ต.บ้ านแดง อ.พิบลู ย์รักษ์ จ.อุดรธานี 41130 ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรพิบลู ย์รักษ์ พ.ต.อ.อดุลย์ ขวัญมั่น

q042 258151 p 042 258151 n081-5449561 E phibonrak_2006@hotmail.com

สถานีต�ำรวจภูธรบ้ านดุง ต�ำบลศรี สทุ โธ อ�ำเภอบ้ านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190 ผกก.สถานีต�ำรวจภูธร บ้ านดุง พ.ต.อ.ปิ ยบุตร ไพบูลย์

q042 271509

p 042 271509

n08-6855-3884

สถานีต�ำรวจภูธรหนองวัวซอ ต�ำบลโนนหวาย.อ�ำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220 ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรหนองวัวซอ พ.ต.อ.วิษณุ จันปุ่ ม

q042 298443 p 042 298292 n08-5439-3838 q042 298291 p 042 298443 E nongwuaso_police@hotmail.com

สถานีต�ำรวจภูธรเพ็ญ ถนนวุฒาธิคณ ุ ต�ำบลเพ็ญ อ�ำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรเพ็ญ พ.ต.อ.อารี สินธุรา

สถานีต�ำรวจภูธรหนองหาน ต�ำบลหนองหาน.อ�ำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130 ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรหนองหาน พ.ต.อ.กิตเตชิษฐ์ บ�ำรุ ง

q042 279115 q042 278146

q042 261265

96

p 042 279115 E phen@gmail.com

p 042 261265

n08-1871-2928

n083-6569191


สถานีต�ำรวจภูธรหนองแสง บ้ านค�ำหว้ าทอง หมู่ 7 ต.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรหนองแสง พ.ต.อ.วิเชียร สุนทรพินิจ

q042 396277

p 042 396277

n08-3362-2827

q042 382571 q042 382482

p 042 382571 p 042 382482

n08-8327-9937

สถานีต�ำรวจภูธรศรี ธาตุ เลขที่ 103 หมูท่ ี่ 1 ถนนสมศิริ ต�ำบลศรี ธาตุ อ�ำเภอศรี ธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230 ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธร ศรี ธาตุ พ.ต.อ.นิวัฒน์ ดวงจรั ส E sithatpolice2534@gmail.com

สถานีต�ำรวจภูธรกุดจับ 70 หมู่ 8 ต�ำบล เมืองเพีย อ�ำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41250 ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรกุดจับ พ.ต.อ.จักรพงษ์ เคนทวาย

q042 293288 q042 291191

p 042 291220 n08-1871-4731 E Kutchap82@gmail.com

สถานีต�ำรวจภูธรสร้ างคอม เลขที่ 10 หมู่ 1 ต�ำบล สร้ างคอม อ�ำเภอสร้ างคอม จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41260 ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรสร้ างคอม พ.ต.ท.ยุทธศิลป์ นามแสง

q042 276226 q042 276354

p 042 276226 n08-9816-5627 E police.sk2555@gmail.com

q042 392577

p 042 392577

สถานีต�ำรวจภูธรโนนสะอาด ต�ำบลโนนสะอาด อ�ำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240 ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรโนนสะอาด พ.ต.อ.จ�ำรั ส ไชยศักดิ์

n08-1592-7670

สถานีต�ำรวจภูธรวังสามหมอ ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรวังสามหมอ พ.ต.อ.นวกฤต นวการพาณิชย์ q042 387566 p 042 387395 n082-300-5050 p 042 387566 E Wangsammor@hotmail.com

97


สถานีต�ำรวจภูธรทุง่ ฝน ๑๔๘ หมูท่ ี่ ๑๑ ต�ำบลทุง่ ฝน อ�ำเภอทุง่ ฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรทุง่ ฝน พ.ต.อ.พิรพล อัจกลับ

สถานีต�ำรวจภูธรไชยวาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290 ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรไชยวาน พ.ต.อ.เศกสรร สุขประเสริฐ

q042 269056 p 042 268026 n081-848-3777 q042 268026 E thungfon_pol@hotmail.com

q042 265412

p 042 265412

n081-661-3901

สถานีต�ำรวจภูธรประจักษ์ ศลิ ปาคม 311 ม.6 ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ ศลิ ปาคม จังหวัดอุดรธานี 41110 ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรประจักษ์ พ.ต.อ.ราเชนทร์ ฉลองธรรม q042 335030 p 042 335030 n089-274-8877 E prachakpolice@outlook.co.th

สถานีต�ำรวจภูธรกู่แก้ ว อ�ำเภอกู่แก้ ว จังหวัดอุดรธานี 41130 ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรกู่แก้ ว พ.ต.อ.รั กษ์ พงศ์ รั ตนพงศ์

q042 256177 q042 256137-8

p 042 256137-8 p 042 256138(อภ.)

n081-661-4422

สถานีตำ� รวจภูธรต�ำบล สถานีต�ำรวจภูธรบ้ านเทื่อม หมูท่ ี่ 13 ต�ำบลเขือน� ้ำ อ�ำเภอบ้ านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรบ้ านเทื่อม พ.ต.อ.วรพงศ์ นันทลักษณ์

q042 150614 p 042 150614 n081-871-1936 p 042 150666(ธร.) E bantuaem93@hotmail.com

สถานีต�ำรวจภูธรดงเย็น ต�ำบลดงเย็น อ�ำเภอบ้ านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190 ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรดงเย็น พ.ต.อ.คมสัน เสืออินทร์

98

q042 136091

p 042 136091

n081-9646096


สถานีต�ำรวจภูธรกลางใหญ่ ต�ำบลกลางใหญ่ อ�ำเภอบ้ านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 สวญ.สถานีต�ำรวจภูธรกลางใหญ่ พ.ต.อ.พีระวุฒ ิ สุวรรณประสิทธิ์ q042 921507 p 042 921555 n08-1937-6789 p 042 921507

สถานีต�ำรวจภูธรห้ วยหลวง อ�ำเภอบ้ านเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรห้ วยหลวง พ.ต.ท.สมโภชน์ ประจิตร

q042 237191

n08-3345-0001

E bantuaem93@hotmail.com

สถานีต�ำรวจภูธรโนนสูง ถนนมิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี 41330 ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรโนนสูง พ.ต.ท.ธานินทร์ อินทร์ กอง q042 207463 n08-7946-6626 สถานีต�ำรวจภูธรนาข่า ซอยวังน� ้ำเย็น ต�ำบลนาข่า อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 สวญ.สถานีต�ำรวจภูธรนาข่า พ.ต.ท.สิทธพงษ์ ปั ญจนะ

q042 218245

p 042 218245

n08-3408-9232

ส�ำนักศาลยุตธิ รรม ศาลแรงงานภาค 4 103 ม.3 ถนนนิตโย ต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 อธิบดีผ้ พู ิพากษาศาลแรงงานภาค 4 นายวิเชียร แสงเจริญถาวร q042 180824 p 042 180822-3 E Ibudtc@coj.go.th

ผอ.ส�ำนักงานประจ�ำศาลแรงงานภาค 4 นางสาวสมพิศ ไวยะโร

q042 180824

p 042 180823

99


ศาลจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ต�ำบลหมากแข้ ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 ผู้พิพากษาหัวหน้ าศาลจังหวัดอุดรธานี นายนนท์ ทันตพงษ์

q042 221993-6

p 042 243839

n08-9926-1506

E udtc@coj.go.th

ผอ.ส�ำนักอ�ำนวยการประจ�ำศาลจังหวัดอุดรธานี นางสาวจิระวรรณ นาคเสน

q042 221993 ต่อ 111 p 042 243839

n08-1892-9701

ศาลแขวงอุดรธานี ถนนอธิบดี ต�ำบลหมากแข้ ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 ผู้พิพากษาหัวหน้ าศาลแขวงอุดรธานี นายคันฉัตร พลรั ตน์ q042 249752 p 042 249742 n08-1173-5352 q042 249748 E udtmc@coj.go.th

ผอ.ส�ำนักงานประจ�ำศาลแขวงอุดรธานี นางกนกนภา ฉิมรั กแก้ ว

q042 249742

p 042 249742

n08-1828-4008

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ถนนทหาร ต�ำบลหมากแข้ ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

ผู้พิพากษาหัวหน้ าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี นายวีรัช วรรธนะวงษา

q042 342368

p 042 122322

E udtjc@coj.go.th

ผอ.ส�ำนักงานประจ�ำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี นางรั ตนา สุคนธ์

q042 342365 ต่อ 107 p 042 122322

q042 230664-6 q042 230626

p 042 230627

q042 230664-6 q042 230626

p 042 230627

n08-1900-5838

100

n08-1206-4398

ศาลปกครองอุดรธานี 999 ม.7 ต�ำบลบ้ านขาว อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 อธิบดีศาลปกครองอุดรธานี นายฤทัย หงส์ สิริ ผอ.ส�ำนักงานศาลปกครองอุดรธานี นางมณีวรรณ กองบุญมา


สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม อำ�เภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 101


สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง สาขาวิทยบริ การเฉลิมพระเกียรติจงั หวัดอุดรธานี หมู่ 2 ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370 รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริ การเฉลิมพระเกียรติจงั หวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง รศ.ดร.เอือ้ น ปิ่ นเงิน q042 219983-4 p 042 250043 q042 219985 p 042 219985 E udon@ru.ac.th

n08-18288858

สถาบันการพลศึกษา (วิทยาเขตอุดรธานี) 380 ถ. อุดร-หนองบัวล�ำภู ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจ�ำวิทยาเขตอุดรธานี นายสมพงศ์ น้ อยไร่

q042 223593

p 042 223593

n08-9919-3262

วิทยาลัยสันตพล 299/1 ถ.อุดร-สกล ต. หนองบัว อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 ธิการบดีวิทยาลัยสันตพล นางกรรณิการ์ (ฤกษ์ นิมติ ร) นันทโพธิเดช

q042 323464 p 042 204263 n08-9422-1303 E santapol@hotmail.com E info@stu.ac.th

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอดุ รธานี เลขที่ 230 หมู1่ 1 บ้ านดงเจริ ญ ถ. อุดร-หนองคาย ต�ำบลกุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผอ. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอดุ รธานี นายอุดมภูเบศวร์ สมบูรณ์ เรศ

q042 266103-5

p 042 266103-4

n08-1321-4796

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เลขที่ 3 ถนนวัฒนานุวงศ์ ต�ำบลหมากแข้ ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ดร.สิทธิศักดิ์ ช�ำปฏิ E kasetudon@gmail.com

q042 221538 p 042 246038 n08-1977-9409 E webmaster@udontech.ac.th

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ถ. มิตรภาพ อุดร-ขอนแก่น ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330

ผอ. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นายเดชวิชัย พิมพ์ โคตร

102

q042 295547 q042 207679

p 042 295254 p 042 295547

n08-4785-7507


วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นายนิรุตต์ บุตรแสนลี

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ถ.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี นายธีรพัฒน์ ไชยสัตย์

q042 246690 p 042 243236 n08-1768-4128 q042 223241 E Kuntanan.dee@gmail.com E udvc.ac.th@hotmail.com

q042 241911 p 042 241911 n08-4493-6147 n09-5661-9207 E M0831402999@gmail.com

วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี 301 ถ. อุดร-ขอนแก่น ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370 ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี นายประวิทย์ บุรินนิตย์

q042 200577

p 042 200577

n08-6646-5557

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน เลขที่ 572 หมูท่ ี่ 6 ถ. หนองหาน-กุมภวาปี ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน นายสุรเดช สมศรี โย q042 261289 p 042 261289 n08-9862-0760 E nonghan_edu@hotmail.com

วิทยาลัยการอาชีพบ้ านผือ 417 ม.1 ถ.บริ บาลภูมิเขตต์ ต.บ้ านผือ อ.บ้ านผือ จ.อุดรธานี 41160 ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้ านผือ นายสุพล แถมเงิน q042 282133 p 042 282133 n08-9942-0880 E suphon65@gmail.com

วิทยาลัยบริ หารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เลขที่ 88 หมู่ 14 บ้ านโคกน้ อย ถ.อุดร-หนองคาย ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 ผอ.วิทยาลัยบริ หารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี นายอดิศักดิ์ ปั ญญาสิม q042 219967 p 042 219967 n08-1729-2371 E udoncbat@gmail.com

103


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอดุ รธานี 88 ม.1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอดุ รธานี ดร.จิราพร วรวงศ์

q042 295405-7

q042 207886

q042 221960

p 042 207887

n09-1860-6633

E phensrit@hotmail.com

โรงเรี ยนอุดรพิทยานุกลู ถ.ศรี สขุ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผอ.โรงเรี ยนอุดรพิทยานุกลู ผอ.สุจนิ ต์ ขาวแก้ ว

โรงเรี ยนสตรี ราชินทู ิศ ถ.ศรี สขุ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผอ.โรงเรี ยนสตรี ราชินทู ิศ นายประดิษฐ์ เตชะไพโรจน์

p 042 223260

n08-1954-4430

q042 244415-7 p 042 328960 n08-1871-3117 E Sanitwovg678@gmail.com

โรงเรี ยนอุดรพิชยั รักษ์ พิทยา ถ.อุดร-หนองบัวล�ำภู อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผอ.โรงเรี ยนอุดรพิชยั รักษ์ พิทยา ว่ าที่ร้อยตรี บรรจง มูลตรี แก้ ว

q042 243231

q042 223217

p 042 221231

n08-1956-7859

E pichairak@hotmail.com

โรงเรี ยนประจักษ์ ศิลปาคาร ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผอ.โรงเรี ยนประจักษ์ ศิลปาคาร ว่ าที่ร้อยตรี สมประสงค์ วงษ์ อุบล

q042 223279 p 042 223279 n08-7862-3458 E prajak.school@gmail.com

โรงเรี ยนมัธยมสิริวณ ั วรี 1 แยกอุดร-กุดจับ ต. เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผอ.โรงเรี ยนมัธยมสิริวณ ั วรี 1 อุดรธานี นายอวยชัย ประกอบนัน

โรงเรี ยนบ้ านหมากแข้ ง ถ.ศรี สขุ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผอ.โรงเรี ยนบ้ านหมากแข้ ง นายสุวัฒน์ สุระอุดร

q042 214881 p 042 214881 n08-3674-8344 E msw1ud@hotmail.com

q042 212367 n08-1768-1366 E surapolbmk_ud@hotmail.com

104


โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานี ถ.ศรี สขุ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผอ.โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานี นายสุชาติ เข็มทอง (รก.)

q042 244269 p 042 248200 n08-7852-7093 E anubanudontani@hotmail.com

โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ถนนเลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผอ.โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี นายอ�ำนาจ ชนชนะชัย

q042 323682 p 042 323683 n08-6863-6446 E sodudonthani@hotmail.com

โรงเรี ยนเซนต์แมรี่ เลขที่ 129 ถ. นิตโย ต.หมากแข้ ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 ผอ.โรงเรี ยนเซนต์เมรี่ นางสาวอุษณีย์ ธีระพัชรรั งษี

q042 221346

p 042 323577

q042 222458

E stmary@st-mary.ac.th

q042 222436 q042 325556

p 042 324873 E postmaster@donbosco.ac.th

n08-3329-3212

โรงเรี ยนดอนบอสโกวิทยา เลขที่ 136 ถ.โพนพิสยั อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 ผอ.โรงเรี ยนดอนบอสโกวิทยา ดร.สามิตร์ แดงอ�ำพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจัน่ เลขที่ 235 หมู่ 1 กม.5 ถ. อุดร-ขอนแก่น อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจัน่ นายวัฒนะ งานยางหวาย q042 300148 p 042 300148 n08-7423-8811 E banjantechnology@gmail.com

วิทยาลัยเทคโนโลยีสนั ตพล ถ.อุดรธานี-สกลนคร อ. เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผอ. วิทยาลัยเทคโนโลยีสนั ตพล นายมนูญ พันธ์ หล่ อ

q042 223105 q042 242489

p 042 242489 n08-1739-9096 E santapol@hotmail.co.th

โรงเรี ยนช่างกลอุดรธานี เลขที่ 75/22 ซ.จินตคาม ถ.ทหาร อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผอ.โรงเรี ยนช่างกลอุดรธานี นายสุรสิษฐ์ นาคค�ำ q042 237676 p 042 340324 n08-1320-4866 E uesudon@gmail.com

105


มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 293 ถนนเลี่ยงเมือง. ต�ำบลหนองขอนกว้ าง อ�ำเภอเมือง จังหวัอดุ รธานี. 41000 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี นายประดิษฐ์ ต้ นวัฒนพงษ์

q042 292036-8

p 042 292727

n08-1754-4899

องค์กรภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม

ส�ำนักงานหอการค้ าฯ 194 หมู่ 1 ถนนรอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ประธานหอการค้ าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 17 นายธนัชชัย สามเสน q042 242693 H042 325600 n08-9711-2977

q042 248582 p 042 243666

E udon_cc@hotmail.com

ส�ำนักงานสภาอุตสาหกรรม 83/14 ถนนวัฒนานุวงศ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี นางฉายา ตยางคนนท์

q042 221511 n08-1670-4197 E ftiudon498@gmail.com

ส�ำนักงานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี 99/9 ถนนทองใหญ่ ต�ำบลหมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี นายทินกร ทองเผ้ า n08-1661-0883

ศูนย์ประสานงานเครื อข่าย ปปช.ภาคประชาสังคมจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (อาคาร 1) ชัน้ 2 ถ.อธิบดี อ.เมือง.จ.อุดรธานี 41000 ประธานเครื อข่ายฯ นายสมบัต ิ นาควรรณ n08-5274-5702 ส�ำนักงานสภาเครื อข่ายภาคประชาชนอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (อาคาร 1) ชัน้ 2 ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ ง อ.เมือง.จ.อุดรธานี 41000 ประธานสภาเครื อข่ายภาคประชาชนจังหวัดอุดรธานี ว่ าที่ร้อยตรี ดุสิต พรหมสิทธิ์ n09-4523-3515 106


ส�ำนักงานศูนย์ประสานงานเครื อข่ายองค์กรภาคเอกชนจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (อาคาร 1) ชัน้ 2 ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ ง อ.เมือง.จ.อุดรธานี 41000 ประธานเครื อข่ายฯ นางสุภาวดี ศรี มันตะ n087-7757210 ส�ำนักงานประชารัฐจังหวัดอุดรธานี และศูนย์ประสานงานเครื อข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมหมูบ่ ้ าน(ทสม.) จังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (อาคาร 1) ชัน้ 2 ถ.อธิบดี อ.เมือง.จ.อุดรธานี 41000 ประธานเครื อข่ายฯ /หัวหน้ าคณะท�ำงานประชารัฐจังหวัดอุดรธานี นายภาคภูม ิ ปุผมาศ n08-3336-3515 E captan1_udon@hotmail.com

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นางสาวพรภัทรา จ�ำเริญ q042 211040 ต่อ1115 n08-5013-8424 E pornpatrachumroen@yahoo.com

ชมรมอาสาสมัครกองพันนเรศวรจังหวัดอุดรธานี สนง.ป้องกันจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัด อุดรธานี ชัน้ 3 ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ ง อ.เมือง.จ.อุดรธานี 41000 ประธานชมรมฯ นายหมวดเอกชัยสิทธิ์ ด่ านวัฒนาพงษ์ n08-1380-3749 สมาคมผู้สงู อายุจงั หวัดอุดรธานี 40 ยงฤดีธรุ กิจ ถ.โพศรี ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 นายกสมาคมผู้สงู อายุจงั หวัดอุดรธานี นายบัญญัติ พูลทรั พย์

q042 221352 q042 241897 q042 242230 p 042 243792

n08-5954-3334

107


สมาคมสตรี อดุ รธานี จังหวัดอุดรธานี 40 ยงฤดีธรุ กิจ ถ.โพศรี ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 นายกสมาคมสตรี อดุ รธานี จังหวัดอุดรธานี นายหมวดตรี หญิง ดร.ยงฤดี พูลทรั พย์

q042 221352 n08-9710-8713 q042 241897 E Y-BO@hotmail.com q042 242230 p 042 243792

สภาทนายความจังหวัดอุดรธานี 55 ถ.โพนพิสยั ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ประธานสภาทนายความจังหวัดอุดรธานี นายคณิศร ขุริรัง q042 325953 n09-1569-7987

ชมรมผู้สื่อข่าวอุดรธานี 152 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ประธานชมรมฯ นายพีระ วีระชัย n08-7230-3444

E eera_veerachai@hotmail.com

ชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จงั หวัดอุดรธานี 130/1 ถนนเพาะนิยม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ประธานชมรมฯ นายวัฒนา ช้ างรั กษา q042 244295 n08-1964-3388

ชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จงั หวัดอุดรธานี 112/37-38 ถนนโพนพิสยั อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

ประธานชมรมฯ นายสมศักดิ์ ถนัดช่ าง

q042 246246 q042 246642

q042 230077

q042 344997

n08-1975-1551

สมาคมข้ าราชการบ�ำเหน็จบ�ำนาญอุดรธานี 16/6 ถ.มุขมนตรี ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 นายกสมาคมฯ นายพิชาญ พิบลู ย์ วัฒนวงศ์ สมาคมส่งเสริ มพ่อค้ าจีนจังหวัดอุดรธานี โรงเรี ยนอุดรวิทยา 226 ถ.ประจักษ์ ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 นายกสมาคมฯ นายชัยโรจน์ แต้ รัตนชัย 108

p 042 221073

n06-1569-6656


สมาคมชาวเวียดนามจังหวัดอุดรธานี 99/9 ถ.เพาะนิยม ถ.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 นายกสมาคมฯ นายเรื องยุทธ เลือง n08-8082-9999 สโมสรลูกเสือจังหวัดอุดรธานี 28/12 ถนนโพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี นายอนันต์ วรรณพิณพงษ์ q042 221986 ต่อ 7 n08-18718-647 q042 326079

สโมสรโรตารี หมากแข้ ง โรงแรมธารบุรี ถ.อดุลยเดช ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี นายกสโมสรโรตารี หมากแข้ ง นายชูศักดิ์ คุณพนิชกิจ n09-1515-5496 สโมสรโรตารี ศิลปาคม นายกสโมสรโรตารี ศลิ ปาคม นางพัชรินทร์ ค�ำชีลอง

q042 322400

n08-13806-409

q042 245463-4 p 042 223382

n08-1871-8727

มูลนิธิอดุ รสว่างเมธาธรรมสถาน 40/2 ถ.ศรัทธา ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ประธานมูลนิธิอดุ รสว่างเมธาธรรมสถาน นายบรรจง ฉัตรไพฑูรย์ มูลนิธิสง่ เสริ มธรรมแห่งอุดรธานี ถนนโพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ประธานมูลนิธิสง่ เสริ มธรรมแห่งอุดรธานี นายสุรศักดิ์ สุระวรรณวิจติ ร

สมาคมฮากกาจังหวัดอุดรธานี 23/1-3 ถ.โภคานุสรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 นายกสมาคมฯ นายสุวทิ ย์ พิพฒ ั น์ วไิ ลกุล

q042 221867 q042 240744

q042 223093 p 042 342959

n08-1888-8888

109


ชมรมร้ านขายยาจังหวัดอุดรธานี ร้ านรามาฟาร์ มาซี ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ประธานชมรมฯ คุณกิตติศักดิ์ วรพิบลู ย์ วทิ ย์

q042 242564

q042 221492

q042 245801

p 042 247291

q042 223764

q042 249701

q042 249704

n08-1183-8899

ศาลเจ้ าปู่ -ย่า จังหวัดอุดรธานี 888 ถ.39 ศาลเจ้ าเนรมิต ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ประธานกรรมการศาลเจ้ าปู่ -ย่า จังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 65 นายชัชวาลย์ สุวรรณวิท ู n08-1877-4455

ศาลเจ้ าแม่ทบั ทิมจังหวัดอุดรธานี ถ.หน้ าอ�ำเภอ ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ประธานกรรมการศาลเจ้ าแม่ทบั ทิม จังหวัดอุดรธานี นายชัยสิทธิ์ ด่ านวัฒนพงษ์ H042 222581

n08-1380-3749

ชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี ธนาคารกรุงไทย จก.(มหาชน) สาขาถนนหมากแข้ ง 216 ถ.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ประธานชมรมฯ ผู้จดั การโกวิทย์ จะละคร

110

n08-4075-5333


วัดโพธิสมภรณ์ อำ�เภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 111


สำ�นักงานจังหวัดอุดรธานี/ที่ทำ�การปกครองจังหวัดอุดรธานี/ เลขานุการผู้บังคับบัญชาระดับสูง

ส�ำนักงานจังหวัดอุดรธานี ผอ.กลุม่ งานศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี

(ที่ อด 0017.1/ )

สื่อสาร สป. 45415

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล q042 221490

p 042 223180

นายวิชา จันทร์ กลม

สื่อสาร สป. 45423

(ที่ อด 0017.3/ )

n08-9203-4420

ผอ.กลุม่ งานยุทธศาสตร์ และข้ อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด (ที่ อด 0017.2/ )

q042 22131

ผอ.กลุม่ งานอ�ำนวยการ

นายพิชัย พาศรี

q042 248777

p 042 221318

นายธนดร เบ็ญจจินดา q042 223304

สื่อสาร สป. 45018

p 042 248777

ผอ.กลุม่ งานบริ หารทรัพยากรบุคคล

สื่อสาร สป. 45527

p 042 223304

p 042 223304

นางสาวทชากร รอบรู้ q042 223304

ส�ำนักบริ หารยุทธศาสตร์ กลุม่ จังหวัด

นายณัฐพงศ์ ค�ำวงศ์ ปิน

112

q042 224288

n08-4387-8962

(ที่ อด 0017.5/ )

หน.ตรวจสอบภายในจังหวัด

n08-9203-4419

n08-5484-2659

(ที่ อด 0017.4/ ) สื่อสาร สป. 45424

n08-5484-2490

(ที่ มท 0224 (อด)/ ) สื่อสาร สป.. 45623

p 042 224288

n08-5489-7489


ที่ทำ� การปกครองจังหวัดอุดรธานี จ่าจังหวัด นายจิระศักดิ์ โยธา

สื่อสาร สป.. 45431

q042 244259

n08-1833-3062

q042 221145

n08-1833-0865

q042 244398

n08-1753-4903

ป้องกันจังหวัด ว่าที่ ร.ต.พงษ์ สทิ ธิ์ เปรยะโพธิเดชะ สื่อสาร สป. 45434 เสมียนตราจังหวัด นางสาวนงลักษณ์ อยูค่ �ำจันทร์

สื่อสาร สป. 45435

เลขานุการผู้บงั คับบัญชาระดับสูง

เลขานุการผู้บงั คับบัญชาระดับสูง ผวจ.อด. (นายวัฒนา พุฒชิ าติ) จพง.ปค.ช�ำนาญการ นายบัญชารัก พงศ์อมั พรพินิต สื่อสาร สป.45411

q042 244937

q042 244937

q042 244937

จพง.ปค.ช�ำนาญการ นายทีฆ จันทนปุ่ ม

n09-7318-8123

สื่อสาร สป. 45411

n08-9777-9502

จพง.ปค.ปฏิบตั กิ าร นายอรรถวุฒิ รัชชุวงศ์ สื่อสาร สป. 45411 q042 244937 n09-5181-0240 จพง.พัสดุช�ำนาญงาน นางเยาวนา วรรณเลิศกุล สื่อสาร สป. 45411

n08-1768-7737

113


เลขานุการผู้บงั คับบัญชาระดับสูง รอง ผวจ.อด. (นายสิธิชัย จินดาหลวง) จพง.ปค.ช�ำนาญการ นายศุภกิจ ขันตี สื่อสาร สป. 45414

q042 241599

n08-9944-5955

q042 241599

n08-1964-2803

q042 244214

n08-6860-1655

q042 244214

n09-3324-2316

นักวิชาการการเงินและบัญชีช�ำนาญการ นางสาวยุพาพิน เศษจันทร์

สื่อสาร สป. 45414

เลขานุการผู้บงั คับบัญชาระดับสูง รอง ผวจ.อด. (นายธนพล จันทรนิม)ิ จพง.ปค.ช�ำนาญการ นายสุบรรณ เชื ้ออุน่ สื่อสาร สป. 45413 จนท.ปค.ช�ำนาญการ นางสาวนิชาภา ประภาธนนันท์

สื่อสาร สป. 45412

จพง.ปค.ปฏิบตั กิ าร นางสาวสุพรรณสิริ ศิริพนั ธ์

สื่อสาร สป. 45412

พนง.วิเคราะห์งานบุคคล นางนิตยา ค�ำวงศ์ปิน

สื่อสาร สป. 45412

q042 244212

q042 244212

q042 244212

n06-3904-0610

n08-1708-3983

q042 244215

n06-3903-6068

q042 244215

n08-1058-0348

จพง.ปค.ช�ำนาญการ นางพัชราภรณ์ สุชประเสริ ฐ

สื่อสาร สป. 45430

114

n08-6771-9129

เลขานุการผู้บงั คับบัญชาระดับสูง ปลัดจังหวัดอุดรธานี (นายณรงค์ จีนอ�่ำ) จพง.ปค.ช�ำนาญการ นายพรไชย สถาผล สื่อสาร สป. 45430

สื่อสาร สป. 45413

เลขานุการผู้บงั คับบัญชาระดับสูง รอง ผวจ.อด. ( - ว่ าง - )

จพง.ปค.ช�ำนาญการ นายเอกพงษ์ ทองดี


บันทึก

115


อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี

116


117


118