Page 1

ไก่แจ้ นิวส์

เอกสารเพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

จดหมายข่าว รายเดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๔ ประจ�ำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ http://r-cim.reru.ac.th

สิงห์-ราชภัฏ คัพ เมือ่ วันที่ 12 มิถนุ ายน 2555 ทีผ่ า่ นมา บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ จ�ำกัด จัดโครงการสิงห์-ราชภัฏ คัพ ณ ห้องประชุม A มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะเวลาจากปีการศึกษา พ.ศ. 2555 ถึง พฤศจิกายน 2555 โดยคุณชลวิทย์ สุขอุดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ จ�ำกัด เป็นประธาน และกล่าวเกีย่ วกับความเป็นมา ของโครงการสิงห์-ราชภัฏ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ตัวแทน อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตัวแทน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด บริษัทสิงห์ คอร์เปอเรชั่น จ�ำกัด สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อพัฒนา คนของสังคมมาโดยตลอด โดยเฉพาะการใช้กิจกรรมกีฬาเพื่อหล่อหลอม

ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ทั้งการจัดการ การแบ่งงานกันท�ำ เพือ่ ให้เกิดความภาคภูมใิ จในงานและความส�ำเร็จของทีม การอยูร่ ว่ มกับผูอ้ น่ื ตลอดจนการรูแ้ พ้ รูช้ นะ รูอ้ ภัย เช่น มหกรรมกีฬาท้องถิน่ ไทคัพ การเปิดคอร์ส กีฬาให้กับเยาวชนฯลฯ โครงการสิงห์-ราชภัฏ คัพ เป็นการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศเข้ามามีส่วนร่วม มีกิจกรรมกีฬาเป็นศูนย์กลางซึ่งก่อให้เกิด กิจกรรมอื่นๆ อาทิเช่น การจัดการแข่งขัน การประชาสัมพันธ์ การดูแล ต้อนรับฯลฯ ซึง่ กิจกรรมเหล่านีจ้ ะด�ำเนินการ โดยนักศึกษา เป็นการท�ำงานจริง ได้ประสบการณ์จริง หลังจากได้รับความรู้เชิงวิชาการจากการอบรมใน ห้องเรียนมา


ÃͺÃÑéÇ

¹íéÒà§Ô¹ ¢ÒÇ ·Í§

มรภ.ร้อยเอ็ดฝึกอบรมบทบาทผู้น�ำท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21 เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2558 เมือ่ วันที่ 6 มิถนุ ายน 2555 ทีผ่ า่ นมา ฝ่ายงานวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดฝึกอบรมเรือ่ งบทบาท ผูน้ ำ� ท้องถิน่ ในศตวรรษที่ 21 ทิศทางและแนวโน้ม ในการบริหารงานด้านการศึกษาและสิง่ แวดล้อม ท้องถิน่ ก่อน-หลังการรวมกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน 2558 ณ ห้องประชุม A ชัน้ 9 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดตรัง ระหว่างวัน ที่ 13-16 มิถนุ ายน 2555 โดยได้รบั เกียรติจาก ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมพิ นั ธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธาน และ ปาฐกถาพิเศษท้องถิน่ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึง่ มีผเู้ ข้า ร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ฝ่ายงานวิชาการ สถาบันวิจยั และพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด มีความ คิดเห็นสอดคล้องกันในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ การเป็นผู้น�ำในศตวรรษที่ 21 นี้เป็นสิ่งที่ต้อง ท้าทายความรู้ ความสามารถของผูน้ ำ� โดยเฉพาะ เรือ่ งการบริหารบุคคลภายในองค์การ การบริหาร งบประมาณ การบริหารการจัดการ การบริหาร งานความเสี่ยง เป็นต้น ผู้น�ำในศตวรรษที่ 21 ควรมีลักษณะกล้าคิดกล้าตัดสินใจ โดยยึดโยง เอาสถานการณ์แวดล้อมกรณีศกึ ษา ซึง่ สอดคล้อง กับแนวคิดของการรวมกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน 2558 ดังนัน้ เมือ่ สังคมก้าวเข้าสู่ ศตวรรษที่ 21 จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ที่ ผูน้ ำ� ต้องมีบทบาท ส�ำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหาร ทุกรูปแบบเพือ่ ให้องค์การสามารถเติบโตได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

ม.ราชภัฏร้อยเอ็ดอบรมเทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยระดับชาติ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ฝ่ายสถาบันวิจัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัด โครงการอบรมแนะน�ำเทคนิคการเขียนรายงานการวิจยั และบทความวิจยั ระดับชาติและ นานาชาติ ให้กบั บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยได้รบั เกียรติจาก ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ภูมิพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานและวิทยากร ในการจัดอบรม การเขียนบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย จัดเป็นกระบวนการวิจัย ขั้นตอนสุดท้ายที่ส�ำคัญของการด�ำเนินโครงการวิจัยเพื่อเสนอข้อเท็จจริง หรือความรู้ที่ เกิดจากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ โดยมีการถ่ายทอดความคิดเป็นภาษาเขียนที่ ชัดเจน สามารถสื่อความรู้ความเข้าใจกับผู้อ่านได้ตรงวัตถุประสงค์ของผู้เขียนบทความ โดยรูปแบบบทความต้องเป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับสามารถเผยแพร่ได้ ดังนัน้ การจัดอบรมโครงการในครัง้ นีจ้ งึ เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผเู้ ข้าอบรม ได้มกี ารพัฒนาศักยภาพ และมีความรูค้ วามเข้าใจในการเขียนรายงานวิจยั และบทความ วิจัย ในระดับชาติและนานาชาติต่อไป

จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที 4 เดือนมิถุนายน 2555 หน้า

2


ÃͺÃÑéÇ

¹íéÒà§Ô¹ ¢ÒÇ ·Í§

แนะน�ำบุคลากรใหม่

ชื่อ นางสาว อภิสรา มณีกานนท์ จบปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จบปริญญาโท ภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อ นางสาว วิมลวรรณ วงค์ศิริ จบปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จบปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อ นาย ตันติกร ภูเกิดพิมพ์ จบปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จบปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ปัจจุบัน เป็นอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อ นางสาว จุฑามาศ กะตะโท จบปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อ นาย ธรรมชาติ ถามะพันธ์ จบปริญญาตรี ดุริยางคศิลป์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จบปริญญาโท ดุริยางคศิลป์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา

ชื่อ นาย จิรวัฒน์ เย็นใส จบปริญญาตรี พลศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จบปริญญาโท พลศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา

จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที 4 เดือนมิถุนายน 2555 หน้า

3


ÃͺÃÑéÇ

¹íéÒà§Ô¹ ¢ÒÇ ·Í§

มรภ.ร้อยเอ็ดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตการท่อเสื่อกก เมือ่ วันศุกร์ที่ 15 มิถนุ ายน 2555 ทีผ่ า่ นมา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารผลิตการทอเสือ่ กกและการตลาด กลุม่ ทอเสือ่ กก ลายขิด ณ ห้องประชุม A ชัน้ 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มีการบรรยายเรื่อง กระบวนการผลิตทอเสื่อกกและการตลาด โดย อาจารย์จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ เป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย กลุ่มอาชีพทอเสื่อกกบ้านเหล่าไพรงาม ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอเสลภูมแิ ละศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ก�ำหนด นโยบายสร้างรายได้ภายใต้โครงการหนึ่งต�ำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์บ้านเหล่าไพรงาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เป็น ชุมชนหนึ่งที่มีอาชีพเสริมโดยการทอเสื่อกกลายขิด ซึง่ ได้รบั การถ่ายทอดความรูโ้ ดยการฝึกหัดจากบรรพบุรษุ สืบทอดกันมา วิธีการผลิตและการตลาด ยังไม่ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาในแนวทางที่ถูกต้องตามหลัก วิชาการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะผู้วิจัยเห็นว่า ประเด็นปัญหานี้น่าสนใจจึงท�ำการศึกษาเพื่อให้ได้ ข้อมูลส�ำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ การทอเสื่อกก ให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดราย ได้ที่เพิ่มขึ้น

ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ก�ำหนดให้มีการจัดงานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ส่วนราชการที่ผ่านการ รับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ในปี พ.ศ.2555

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วม รับประกาศเกียรติคณ ุ การรับรองเกณฑ์คณ ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ ฐาน (Certified FL) จากส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้รับการตรวจประเมินเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา ผลการประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ผ่านการรับรองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL)

จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที 4 เดือนมิถุนายน 2555 หน้า

4


ÃͺÃÑéÇ

¹íéÒà§Ô¹ ¢ÒÇ ·Í§

ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๕

เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๔ ทีผ่ า่ นมาองค์การนักศึกษา สภานักศึกษาภาคปกติ และส�ำนักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัย-ราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีคณาจารย์และ นักศึกษาเข้าร่วมดังนี้ช่วงที่ ๑ เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.นักศึกษาคณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จำ� นวน ๘๕๓ คน นักศึกษาวิทยาลัยการศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษาและดนตรีศกึ ษาจ�ำนวน ๕๒๗ คน รวม ๑,๓๘๐ คน ช่วงที่ ๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.นักศึกษาวิทยาลัยนิตริ ฐั ศาสตร์ จ�ำนวน ๖๘๖ คน นักศึกษาวิทยาลัยการศึกษา สาขาวิชาภาษาไทยและพลศึกษา

จ�ำนวน ๗๗๔ คน รวม ๑,๔๖๐ คน ช่วงที่ ๓ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. นักศึกษาวิทยาลัยการศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จ�ำนวน ๔๕๓ คน สาขาวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน ๓๘๓ คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ�ำนวน ๔๕๑ คน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร จ�ำนวน ๑๗๑ คน รวม ๑,๔๕๘ คนช่วงที่ ๔ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. นักศึกษาวิทยาลัยการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จ�ำนวน ๔๓๑ คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จ�ำนวน ๔๓๗ คน นักศึกษาวิทยาลัยการจัดการ จ�ำนวน ๔๖๗ คน รวม ๑,๓๓๕ คน รวมทั้งสิ้น ๕,๖๓๓ คน

จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที 4 เดือนมิถุนายน 2555 หน้า

5


ÃͺÃÑéÇ

¹íéÒà§Ô¹ ¢ÒÇ ·Í§

ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาภาค กศ.ปช (เสาร์-อาทิตย์) ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ส�ำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับส�ำนักวิชาการและประมวลผล และคณะ/ วิทยาลัยฯ ได้จัด โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาภาค กศ.ปช. (เสาร์-อาทิตย์) ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ดุสิต อุบลเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วม โครงการ จ�ำนวน 250 คน คณะผู้จัดท�ำโครงการได้เล็งเห็นความส�ำคัญของ การเตรียมความพร้อม ส�ำหรับการปรับตัวจากนักเรียนเข้าสูก่ ารเป็นนักศึกษา ในรัว้ อุดมศึกษา เพือ่ เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างคณาจารย์กบ ั นักศึกษา ให้สามารถอยูร่ ว่ มกันอย่างสมานไมตรี ตลอดทัง้ เห็นคุณค่าของกิจกรรมทีจ่ ะใช้ ในการพัฒนาตนเองและสังคม พร้อมทัง้ สอดรับกับพันธกิจส�ำนักกิจการนักศึกษา ทีม่ งุ่ ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตทีพ ่ งึ ประสงค์ ตามแผนยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ที่ปรึกษา : ดร. แก้วเวียง น�ำนาผล บรรณาธิการ : นายศรัญญู ด้วงไผ่ ผู้สื่อข่าว : นางสาวสุกัญญา อินทรักษ์ นางสาวจริยา เส้นศูนย์ นางสาวศศิวิมล จันทะพันธ์ ช่างภาพ : นางสาววิภาวรรณ พฤกษชาติ กราฟิก : นายศักดิ์สิทธิ์ จ่าเหลา กองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที 4 เดือนมิถุนายน 2555 หน้า

6

ไก่แแจ้นิว 4  

ไก่แแจ้นิว ฉบับที่ 4 เดือน มิถุนายน 55