Page 1

CONG TY CO PHAN RAU

QuA

THVC PHAM AN GIANG路

,.

QUYCHE QUAN LY TAl CHINH ?

r

,

Ban hanh kern theo Quyet dinh sf>:42, 120111QD-HDQT do Chu tich H9i d6ng quan tri ky ngay.Oc/I 0/20 11

Long Xuyen, Thang 10 nam 2011


MUCLUC . . Churmg I QUY BJNH CHUNG f)j~u 1:

1

Giai thich tir ngfr

1 1 2 2 .

f)i~u 2: f)i~u khoan chung Churmg II QUA. LY vA SU Dl}NG VO ~ 3 ~ tac '- quan , l'y va, sir, d ung von :.. f).leu: guyen ~ 4 Q uyet :.. din d' h ve~ d~au tu va" sir d ung von :.. f).leu: f)i~u 5:

.3

Bao toan von

4

Die leu: 6

Q'uan I'y cac , kh oan ' no p hai ai tra Churrng III QUA.N LYVA SUDl}NG TAl SA.N

f)i~u 7:

Tai san c6 dinh

Dieu 8: f).~ leu

9:

,

,

,

.4 5 5

Kiern ke tai san

5

., Ic;tltal . ,. san , .f)'an h gla

.

.5

f)i~u 10: T6n that tai san

5

f)i~u 11: Kh~l;l hao tai sari c6 dinh

6

f)i~u 12: Thanh ly, nhuong ban tai san

6

Iy hang

6

f)i~u 13: Quan

ton kho

f)i~u 14: Quan ly cong no Churrng IV QUA. LY DOA DOA H f)i~u 15: Quan

ly

7 H THU, CHI PHI vA KET QUA. HO~T B<)NG KJ H 8

doanh thu va thu nhap khac

8

f)i~u 16: Chi phi hoat dong kinh doanh

9

f)i~u 17: Cac khoan khong duoc hach toan vao chi phi

10

f)i~u 18: Dinh mire chi phi heat dong

10

f)i~u 19: LQ'i nhuan

10

f)i~u 20:

Xu

Iy kinh

doanh thua

16

10

Phan c~p ky ket hop dong kinh t~ Chuo'ng V PI-JA PHOI LQI HU~N vA TRiCH L~P cAc

f)i~u 21: f)i~u 22:

Trinh W va tharn quyen phan phoi IQ'inhuan

f)i~u 23:

Muc dich su dung cac quy

f)i~u 24: Tra c6 tire Churmg VI CH.E B<) KE ToA

,THO

10 11

QUY :

11 11 12 12

G KE vA KIEM ToA

f)i~u 25:

Ch~ do k~ toan

12

f)i~u 26:

Dinh huang cong tac k~ toan

13

f)i~u 27: CHUO

Ch~ do hru gifr tai lieu lien quan d~n cong tac tai chinh - k~ toan G VII TRACH NHI~M TRO G VI~C QuA LY TAl CHI H CO TGTY

13 13

f)i~u 28:

Trach nhiern cua Hoi d6ng quan tri

13

f)i~u 29:

Trach nhiern cua T6ng Giam d6c

14

f)i~u 30: Trach nhiem cua Ph6 T6ng Giarn d6c ~ s"l i : T'rac I1 n hi~ , K:"e toan , t nrong ' f).reu tern cua Chuo'ng VIII ,BIEU KHoAN THI HANH f)i~u 32:

f)i~u khoan thi hanh

14 . ]5 15 ~

15


CHUO GI QUY DJNH CHU G f)i~u 1:

Giai thich nr ngfr

1. Tnr tru(m~ hop cac di€u khoan hoac ngu canh cua Quy che nay quy dinh khac, nhirng tir ngtr sau day se c6 nghia nhir giai thich duoi day: a.

"Ludt Doanh nghiep" thang 11 narn 2005.

la Luat Doanh nghiep duoc Quoc hQi thong qua ngay 29

b.

"Phap ludt " la cac luat, phap lenh, nghi dinh, quy che, thong tir, quyet dinh va t~t ca cac van ban phap luat khac diroc co quan Nha nuoc Viet am ban hanh theo tung thai diem.

c.

"Cong ty" la Cong ty C6 phan Rau qua Thirc pharn An Giang.

d.

"Ban Tong Giam doc" bao gorn T6ng Giam d6c, cac Ph6 T6ng Giarn doc cua Cong ty.

e.

"c6 dong"

f.

"Nguoi quan If; Cong ty" la thanh vien HQi d6ng quan tri, Ban T6ng Giam d6c va K~ toan truong cua Cong ty.

g.

"f)i~u 'l¢" Ja Di€u l~ t6 chirc va heat dong Cong ty.

la nguoi sa hfru it nhat mot c6 phan dff phat hanh cua Cong ty.

2. HDQT la viet tit cua HQi d6ng quan trio 3. BKS la vi~t tit cua Ban kiem soat, 4. DE-DCD la vi~t tit cua Dai hQi d6ng c6 dong. 5. CB C V la viet tit cua Can bo Cong nhan vien f)i~u 2:

f)i~u khoan chung

1. Ccng ty duoc thanh lap, t6 chirc va hoat dong theo Luat Doanh nghiep cua nucc Cong hoa xff hQi chu nghia Viet Nam va cac quy dinh phap luat khac c6 lien quan. Cong ty duoc thanh l~p duoi hinh thirc c6 phan h6a mot doanh nghiep ha mroc thanh Cong ty c6 phan, hoat dong kinh doanh chu yeu v€ san xu~t rau qua thirc pham va cac hoat dong kinh doanh khac theo nang luc cua Cong ty va phu hop voi quy dinh cua phap luat. 2. Cong ty c6 tu each phap nhan d~y du, tv chu v€ mat tai chinh va chiu trach nhiem hfru han truce phap luat v€ cac khoan no trong pharn vi s6 v6n cua Cong ty. 3. Cong ty thuc hien thu, chi, hach toan va quyet toan thu chi tai chinh theo Luat K~ toan Viet am, ch~ dQ k~ toan doanh nghiep, che dQ tai chinh cua ha nuoc. am tai chinh cua Cong ty duoc bit d~u tir ngay 01 thang 01 va k~t thuc vao ngay 31 thang 12 hang narn. am tai chinh d~u tien duoc bit d~u tu ngay duoc cftp Giay chirng nhan dang ky doanh nghiep cho d~n ngay 31 thang 12 cua nam do. Dan vi tien t~ su dung trong k~ to an la dong Viet am.

A TESCO - Quy ch~ Quan Iy Tai chinh


CHUaNG II QUAN LV VA Dl)NG VON

sir

Di~u 3:

Nguyen t~e quan If va sir dung v6n

1. V6n di~u l~: a. V 6n di~u l~ la s6 von do t~t ca cac c6 dong dong g6p va duoc g6p bang tien dong Vi~t Nam, !1go<;tit~ hoac hien v~t nhung duoc tinh toan bang d6ng Viet am tai ngay g6p Yon. b. V6n di~u l~ cua c6 do~g dil g6p tai thai diSm dang _ky doanh nghiep la 60.000'.000.000 dBng (Bang chii: S6u muoi tY d6ng chan) tirong dirong voi 6.000.000 ec3 ph§n (Bang chii : S6u trieu c6 phdn) c. Trong qua trinh hoat dong, Cong ty c6 thS tang von di~u I~ theo quy dinh tai Luat Doanh nghiep, Luat Chung khoan, Di~u I~ va cac quy dinh phap luat hien hanh lien quan khac. HDQT Cong ty chiu trach nhiern lap phuong an tang v6n di~u l~ trinh DHDCD quyet dinh. d. V 6n di~u I~ cua Cong ty diroc di~u chinh tang trong cac tnrong hQ'P sau: • PhM hanh them c6 phieu moi dS huy dong them v6n theo quy dinh cua phap luat, kS ca tnrong hop co du lai no cua Cong ty theo hinh thirc chuyen no thanh von g6p c6 phan theo .thoa thuan gitra HDQT va chu no. •

Thirc hien tra c6 tire bang c6 phieu.

• Thuc hien phat hanh c6 phieu thuong nr nguon quy d§.u tu phat trien, thang du v6n c6 phan, 19i nhuan tich liiy ... • Phat hanh c6 phi~u moi dS thuc hien sap nhap mot bQ phan hoac toan b(>Cong ty khac vao Cong ty. • Chuyen d6i trai phieu dil phat hanh thanh c6 phan diroc thuc hien theo phuong an phat hanh trai phieu chuyen d6i va theo quy dinh cua phap lu~t khi dil dam bao du cac di~u kien chuyen d6i trai phieu thanh c6 phan. •

Cac hinh thirc khac theo quy dinh cua phap Iuat.

2. V6n huy dong: a. V 6n huy dong cua Cong ty la s6 v6n Cong ty huy dong duoi cac hinh thirc phat hanh trai phieu, nhan v6n g6p lien ket, nhan uy thac von d§.u tu, yay cua cac t6 chirc, ca nhan trong va ngoai mroc va cac hinh thirc khac theo quy dinh cua Phap lu~t dS phuc vu hoat dong kinh doanh. b. HDQT c6 nghia vu nhan, quan ly va sir dung c6 hieu qua cac khoan von huy dong, khong ngung nang cao hieu qua kinh doanh, bao toan va phat trien von. c. Phan cftp huy dong von: Thfim quyen quyet djnh

Can ell' tinh (*)

Tc3ng Giani D6e

Hop dong yay va thue tai chinh

T6ng gia tri tai san

<50%

~50%

Di~u kien:

(tnr

Tong dir no phai <50% tong gia tri

hop quy dinh tai di~u 49

f--

ANTESCO

- Quy che Quan

Iy Tai

chfnh

HDQT

tnrong

DHDCD Cac tru~ng hop yay von va thue tai chinh ma d~n d~n 2


Thftm quyen quyet djnh

can cu tinh (*)

Tang Giam D5e

HDQT

tai sari t<;li thai Dieu l~) yay. (tnr diem tnrong hop quy dinh t<;li di~u 49 Di~u l~)

-Trai phieu

Quyet dinh

- PhM hanh co trai phieu chuyen d6i

L~p phuong an phat hanh

phieu,

DHDCD tong cac yay t6ng san ty

dir no cua hqp d6ng virot qua gia tri tai cua Cong

Bi~u quyet thong qua Phuong an

- Cac hinh thirc huy dQng khac khong neu trong quy ch~ nay (") : Can cu' tinh tren

cO'

sa Baa

cdo tai chinh tai thai ddm gdn nhdt

d. C~p c6 tham quyen quyet dinh viec huy dong v6n se quyet dinh t~t ca cac v~n d~ lien quan d~n viec huy dong von, k~ ca chi phi lien quan cling nhtr liE suat huy dong von. Can cir van quyet dinh cua dp c6 tharn quyen, ngiroi dai dien then phap luat cua Cong ty se ky cac hop dong huy dong von, Di~u 4:

Quyet djnh v~ d5u nr va sir dung v5n

1. Cong ty ducc quyen sir dung von, tai san thuoc quyen quan ly cua Cong ty d~ d~u tir ra ngoai Cong ty. Viec d~u tir ra ngoai Cong ty phai twin thu cac quy dinh cua phap lu~t va dam bao nguyen t~c c6 hieu qua, bao toan va phat trien von, tang thu nhap va khong lam anh huang d~n muc tieu hoat dong cua Cong ty. 2. Thftm quyen quyet dinh du an d~u tir theo Di~u l~ cua Cong ty dircc phan dp nhu sau: Thftm quyen quyet djnh van D~u tu doanh nghi,~p khac (g6p Yon, lien doanh, lien ket), D~u tu du an.

Can elf tinh (*) T6ng gia tri tai san

Tang Giarn D5e

HDQT <50%

DHDCD 2: 50%

(theo di~u 23 va di~u 36 cua Di~u l~)

A TESCO - Quy chS Quan ly Tai chinh

3


Thยงm quyen quyet djnh Mua tai san dinh.

Can

co

Clf

tinh (*)

T6ng gia tri tai san

TAng Giarn Dac Quyet dinh sarn trong rmrc ngan phe duyet nam

mua tong sach dยงu

HDQT

DHDCD

<50%

2: 50%

Ban tai sari

Tong gia tri tai san

<50%

250%

Cong ty mua lai C6 phan cua Cong ty dff phat hanh

C6 phan dff phat hanh

<10%

>10%

(trong thang)

rnoi

12

d~n rmrc t6i da theo quy dinh phap lu~t

(>1') : Can eLf tinh tren co' so BaD caD tai chinh tai thai didm gdn nhdt Di~u 5:

Bao toan van

Cong ty co trach nhiern bao toan va phat trien von bang cac bien phap sau day: 1. Thuc hien dung che dO quan Iy su dung von, tai sari, phan phoi c6 tire, che do quan Iy tai chinh khac va che do k~ toan theo quy dinh cua Nha mroc, f)i~u I~ Cong ty va Quy che nay. 2. Mua bao hiern tai san d~ bu d~p cho nhirng rui ro b~t kha khang. 3. Xu Iy kip thai cac khoan no khong co kha nang thu h6i theo khoan 2, f)i~u 6 va cac gia tri ta! sari t6n th~t theo f)i~u 10 cua Quy che nay. 4. Trich I~p cac khoan du phong rui ro sau day: a. Du phong giam gia hang ton kho b. Dir phong cac khoan phai thu kho doi c. Du phong giam gia cac khoan d~u tu tai chinh Viec trich I~p va sir dung cac khoan du phong nay duoc thirc hien theo quy dinh tai cac van ban phap lu~t hien hanh. 5. Cac bien phap khac v~ bao toan von tai cong ty c6 phan theo quy dinh cua phap luat. Di~u 6:

Quan ly cac khoan ncr phai tra

1. M6 s6 theo d5i d~y du cac khoan no phai tra, gorn ca cac khoan Iffiphai tra. 2. Thanh toan cac khoan no phai tra theo dung thai han dff cam k~t. Thuong xuyen xem xet, danh gia, phan tich kha nang thanh toan no, phat hien sorn tinh hinh kho khan trong thanh toan no d~ co giai phap khac phuc kip thai khong d~ phat sinh cac khoan no qua han. 3. f)6i voi cac khoan no phai tra bang ngoai t~, Cong ty phai hach toan toan bo chenh lech ty gia phat sinh cua s6 du no phai tra VaG chi phi kinh doanh trong ky d~ tao A TESCO - Quy chS Quan Iy Hi chinh

4


nguon tra no. Truong hop hach toan chenh lech ty gia vao chi phi lam cho k~t qua kinh doanh cua Cong ty bi 16 thi co th~ phan b6 mot phan chenh lech ty gia cho nam sau d~ Cong ty khong bi 16, nhirng mire hach toan vao chi phi trong nam it nhat cling phai bang chenh lech ty gia cua s6 ngoai t~ phai tra trong narn do.

CHUaNG III QuAN r.v vx sir Dl)NG TAl SAN Di~u 7:

Titi sari c6 djnh

1. Tai sari c6 dinh cua Cong ty bao gom tai san c6 dinh htru hinh, tai sari c6 dinh v6 hinh, tai sari c6 dinh thue tai chinh va chi phi xay dung co ban do dang. 1. Cong ty co quyen thay d6i co c~u tai sari phuc vu cho viec phat trien sari xuat kinh doanh cua Cong ty. 2. Viec mua sam, d~u tir xay dung moi, cai tao mo rong tai san c6 dinh phai tuan thu theo quy dinh hien hanh cua Nha mroc va cua Cong ty, dong thai dam bao hieu qua kinh t~ kha thi diroc tham dinh tir viec d~u tir. Di~u 8:

Ki~m

ke tai

san

1. Cong ty phai t6 chirc kiem ke truce khi khoa s6 k~ toan d~ l~p bao cao tai chinh 6 thang d~u narn va bao cao tai chinh nam hoac sau khi xay ra thien tai, dich hoa hoac vi ly do khac' gay bien dong tai san cua Cong ty. 2. Xac dinh s6 hrong tai san thuc t~ d6i chien voi s6 lieu ghi s6 k~ toan d~ xac dinh thira hoac thieu v~ s6 luong, nguyen nhan va trach nhiern cua nhung ca nhan lien quan, mire b6i thuong v~t chat neu co theo quyet dinh cua T6ng Giam d6c d6i voi tai sanls6 zai san cogia tri thap hon 20% tong gia tri tai san (theo bao cao tai chinh tai thai diem g~n nhat) va theo quyet dinh HDQT d6i voi tai san/s6 tai san co gia tri bang hoac Ian hon 20% T6ng gia tri tai san. Di~u 9:

Danh gia I~i tai san

1. Cong ty thuc hien danh gia lai tai san trong cac tnrong hop sau: a. Ki~m ke, danh gia lai tai sari theo Quyet dinh cua HDQT. b. Dung tai san d~ lien doanh, gop v6n c6 phan (dern gop tai sari va nhan tai san). c. Di~u chinh gia d~ dam bao gia tri thuc t~ tai san cua Cong ty. d. Thuc lii~n t6 chirc lai Cong ty hoac chuyen dbi hinh thirc Cong ty e. Cac tnrong hop khac theo quy dinh cua Phap luat, 2. Viec ki~m ke, danh gia Iai tai sari phai theo dung cac quy dinh cua Phap lu~t hien hanh. 3. T~t ca viec danh gia lai tai san do HDQT Cong ty quyet dinh (tnr tnrong hop danh gia lai phuc vu cho nhuong ban, thanh ly tai san c6 dinh). Di~u 10:

T6n thftt tai san

1. T6n that tai san cua Cong ty la su mat mat, hu hong lam giam gia tri tai san cua Cong ty do cac nguyen nhan khach quan, chu quan gay ra.

ANTESCO

- Quy ch~ Quan

Iy Tai chinh

5


2. Cong ty phai xac dinh r5 nguyen nhan gay t6n that tai san, gia tri t6n th~t va c6 phuong an xu ly cu thS: a. D6i voinhtrng t6n thftt do nguyen nhan chu quan, T6ng Giam d6c phai xac dinh mire d(>gay thiet hai cua tirng dirong S\I dS buoc d~n bu thiet hai. b. D6i voi nhfrng t6n that do nguyen nhan khach quan, T6ng Giam d6c phai I~p phirong an giai quyet t6n thftt trinh HDQT xem xet, quyet dinh. Cong ty ducc sir dung quy dir phong tai chinh dS bu d~p nhtrng thiet hai v~ t6n thftt tai san ma Cong ty phai chiu sau khi dff xu IY. 3. HDQT Cong ty toan quyen quyet dinh viec xu Iy cac t6n th~t vS tai san cua Cong ty. Di~u 11:

Khftu hao tai san c6 djnh,

1. T~t ca tai san c6 dinh hien c6 cua Cong ty d~u phai trich khau hao theo quy dinh cua phap luat, gom ca tai san c6 dinh khong dn dung, cho thanh ly, trir nhtrng tai san c6 dinh thuoc cong trinh phuc loi cong cong hoac tai san c6 dinh vo hinh la quyen sir dung dftt. D6i voi cac tai san c6 dinh dff khau hao h~t gia tri nhirng vfuI dang su dung vao heat d(>ng san xuftt, kinh doanh thi khong phai trich khau hao mra. 2. Hoi d6ng quan tri hra chon phirong phap trich kh~u hao phu hop voi thirc t~ Cong ty va thee quy dinh cua phap luat. 3. Chi phi khau hao tai san c6 dinh dircc hach toan theo chuan mire k~ toan Viet Narn. 4. D6i voi nhimg tai san c6 dinh chua khau hao h~t dff hir hong, mat mat phai xac dinh nguyen nhan, trach nhiem cua t~p thS, ca nhan dS xu ly, b6i thuong. HDQT quyet dinh rmrc b6i thuong, Chenh I~ch gifra gia tri con lai cua tai san voi tiSn b6i thuong va gia tri thu h6i duoc hach to an, Cong ty ducc dung Quy du phong tai chinh dS bu d~p. Truong hop Quy du phong tai chinh khong du bu d~p, phan chenh lech thieu diroc tinh vao chi phi khac cua Cong ty. . 5. Toan b(> v6n do trich khau hao tai san c6 dinh duoc dung dS tai d~u nr, thay th~, d6i moi tai san va su dung v6n cho nhu du kinh doanh. T6ng Giam d6c Cong ty su dung v6n khau hao, cac loai v6n va quy as d~u nr xay dung co ban theo k~ hoach dff duoc HDQT phe duyet. Di~u 12: Thanh

Iy, nhirong

ban tai san

1. Cong ty duoc chu dong nhirong ban tai san dS thu h6i v6n su dung cho muc dich kinh doanh c6 hieu qua hon, nhirng phai tuan thu theo diSu 23, ai~u 36, di~u 49 cua DiSu I~ va diSu 104, diSu 120 cua Luat Doanh nghiep va cac quy dinh lien quan khac cua Phap lu~t hien hanh, 2. Cong ty ducc thanh Iy nhfrng tai san kern, mat pham chftt, lac h~u ky thuat khong thS su dung diroc, tai san hir hong khong c6 kha nang phuc h6i. 3. Khoan chenh lech gifra s6 tien thu ducc do nhuong ban, thanh Iy tai sari voi gia tri con lai cua tai sari nhuong ban, thanh Iy va chi phi nhuong ban; thanh Iy tai san ducc hach toan vao k~t qua kinh doanh cua Cong ty. Di~u 13:

Quan

Iy hang

t6n kho

1. Hang t6n kho la hang hoa mua v~ dS ban con t6n kho, nguyen v~t lieu, cong cu, dung cu t6n kho hoac dff mua dang di tren dirong, san pham do dang trong qua trinh san xuat, sari pham hoan thanh nhung chira nhap kho, thanh pham t6n kho, thanh pham dang giri ban va hang h6a tai kho nguoi ban chua nhan v~路kho. ANTESCO - Quy che Quan ly Tai chinh

6


2. Cong ty co trach nhiem kiem tra, xu Iy ngay nhtrng hang hoa t6n kho kern pham chat, u dong, cham luan chuyen o~ thu h6i v6n. . 3. Cu6i ky k~ toan, khi gia g6c hang t6n kho ghi tren s6 k~ toan cao hon gia tri thuยง.n c6 the thuc hien duoc thi Cong ty phai trich l~p du phong giarn gia hang t6n kho theo quy dinh hien hanh. Di~u 14:

Quan Iy cong nQ'

1. Quan ly cac khoan no phai thu: a. Mo s6 theo doi cac khoan no theo tung 06i tuong no, thuong xuyen phan loai cac khoan no (no luan chuyen, no kh6 doi, no khong c6 kha nang thu hoi), don 06c thu h6i no. b. Cong ty duoc quyen ban cac khoan no phai thu theo quy dinh cua Phap luat, gorn ca no phai thu trong han, no phai thu kh6 doi, no phai thu khong doi duoc o~ thu h6i v6[,1,trong truong hop gia tri thu hoi thap hon gia tri g6c cua khoan no thi phai ducc HDQT phe duyet. a. NQ' phai thu kh6 doi la cac khoan no qua han thanh toan theo quy dinh ghi tren hop 06ng hoac cac cam k~t khac hoac chua o~n han thanh toan nhung khach no kh6 c6 kha nang thanh toan. Cong ty phai trich l~p du phong 06i voi khoan no phai thu kh6 doi theo quy dinh cua phap luat hien hanh. b. NQ' phai thu khong c6 kha nang thu h6i la cac khoan no qua han thanh toan theo quy dinh ghi tren hop 06ng ma t6 chirc no ail giai th~, pha san, ngirng hoat oQng hoac ngiroi no ail chet, mftt tich, truy nil, bo tron, dang bi truy t6 hoac thi hanh an. c. Xu ly no phai thu khong c6 kha nang thu hoi: HDQT phai l~p HQi 06ng xu ly no o~ xac dinh ro t6n that thuc t~ cua tung khoan no khong c6 kha nang thu hoi, xac dinh ro nguyen nhan, trach nhiem cua t~p th~, ca nhan va kien nghi bien phap xu lY. ~u do chu quan gay ra thi nguoi pharn 16i phai b6i thuong, Khoan chenh lech gitra thiet hai va b6i thuong cua duong sir neu thieu duoc bu o~p bang khoan du phong phai thu kh6 doi, quy du phong tai chinh. Truong hop neu quy du phong tai chinh khong au bu o~p thi phan thieu duoc ducc hach toan VaG chi phi kinh doanh trong ky. D6ng thai v~n phai theo doi tren tai khoan ngoai bang can 06i k~ to an t6i thieu la 10 nam va tiep tuc c6 bien phap o~ thu hoi no. S6 tien thu h6i duoc sau khi tnr chi phi thu h6i ducc hach toan VaGthu nhap khac theo che oQ k~ toan hien hanh. 2. Quan Iy cac khoan cong no tarn irng a. Tarn irng la viec irng truce mot khoan tien cho can bQ cong nhan vien nham giai quyet cac cong viec phat sinh thuong xuyen hoac giai quyet mot vu viec cu the nao 06 oa duoc Lanh O?O don vi phe duyet. b. BQ phan, ca nhan tarn irng chi duoc chi tieu ti~n ail tarn img theo dung muc dich va nQi dung cong viec oa diroc phe duyet. c. D6i voi khoan tam irng mang tinh chat thuong xuyen nhir: chi phi nhien lieu cho xe, ve c~u, ph a, chi phi dien, nuoc, hoa tuoi, tra mroc tiep khach, van phong pham, chi phi lam hang, ... Dinh ky hoac sau khi c6 chirng tir cac khoan chi thuc t~ ail phat sinh, phong (bQ phan) tarn irng tien l~p Giay o~ nghi thanh toan tarn irng o~ thanh toan s6 tien ail chi. d. D6i voi khoan tarn ung cho mot cong viec cu th~, can cir du to an duoc duyet hoac tung cong viec phat sinh ail oUQ'Clanh O?O don vi 06ng y, ca nhan (bQ phan) thuc A TESCO - Quy che Quan

ly Tai chinh

7


hien tien hanh cac thu tuc tam irng tien. Sau khi c6ng viec dll hoan t~t, cham nhat la 10 ngay ca nhan (bo phan) dll tarn irng phai lam thu tuc thanh quyet toan tarn (mg. e. K~ toan quan ly c6ng no tarn irng co trach nhiern thuong xuyen theo doi, don d6c thanh toan cac khoan c6ng no tarn irng. f.

Cac d6i tuong co bi~u hien day dua c6ng no thi phai giai quyet dill diem c6ng no cii moi duoc ti~p tuc tarn irng maio Truong hop day dira c6ng no qua 03 thang phong k~ toan phai bao cao Truong don vi d~ xu ly

g. Truong hop phat hien nguoi tarn irng chiem doat tien tarn img, Phong Tai chinh K~ toan phai bao bao ngay cho lanh dao cong ty d~ xu Iy kip thai. 3. Quan ly ti~n mat tai guy a. Cac don vi phong ban co chirc nang duoc chu dong thu, chi bang ti~n mat theo dung che dO guy dinh cua C6ng ty. MQi khoan thu, chi bang tien mat phai dung d6i tuong va phai lap phieu thu, phieu chi. Nghiem earn hanh vi thu guy chi tien mat khi chua co phieu chi; b. Dan vi phai chiu trach nhiem bao quan an toan tien mat tai guy. Ket dung tien phai d~ tai noi an toan, dam bao phong chay chtra chay t6t, tranh ~m moc, mroc tran, ... Khi ti&n mat ton guy bi mat trorn cac don vi phai l?p ngay bien ban dong thai bao cao voi ca quan C6ng an va lanh dao C6ng ty. c. Dan vi va Phong Tai chinh - k~ toan phai tien hanh ki~m guy tien m~t dot xuat it nhat mot l~n hang thang. d. Khi k~t thuc thang, guy, nam, cac don vi phai tien hanh kiem guy tien mat, l?p bien ban va d6i chieu s6 lieu gitra thuc t~ va s6 sach,

CHUaNG QuAN

Di~u 15:

IV

LY DOANH

THU, CHI PHi VA KET QuA HO~T DONG KINH DOANH

Quan If doanh thu va thu nh~p khac

1. Doanh thu cua C6ng ty bao gom: doanh thu tir hoat dong kinh doanh chinh, doanh thu tir hoat dong tai chinh va thu nhap hop phap khac, 2. Doanh thu hoat dong kinh doanh thong thirong la toan bo s6 tien phai thu phat sinh trong ky tir viec ban sari pharn, hang hoa, cung dp dich vu cua C6ng ty. Doanh thu ban hang va cung dp dich vu: la toan bo tien ban sari pham, hang hoa, cung irng dich vu, ... sau khi tnr (-) cac khoan giam gia hang hoa, hang ban bi tra lai (co clnrng tir hQ'P l~), duoc khach hang chap nhan thanh toan (kh6ng phan biet dll thu ti~n hay chua thu tien), 3. Doanh thu tu cac hoat dong tai chinh bao gorn: cac khoan thue tai sari cua C6ng ty; tien lai tir viec cho vay von; llli cham; llli cho thue tai chinh; chenh lech lai do ban ngoai t~, chenh lech llli chuyen nhuong von va 19i nhuan duoc chia tir ty.

thu phat sinh tir viec cho ti~n gui; lai ban hang tra chenh lech ti gia ngoai t~, viec d~u tu ra ngoai C6ng

4. Thu nhap khac: la cac khoan thu tir heat dong khong thuong xuyen theo ch~ dO guy dinh hien hanh nhir: thu ti~n bao hiem duoc b6i thuong, cac khoan no phai tra nhung ANTESCO

- Quy che Quan

Iy Tai

chinh

8


chu no khong can, thu tir viec thanh ly nhirong ban tai sari c6 dinh, thu tien phat khach hang vi pham hop d6ng va cac khoan thu khac. 5. Toan bQ doanh thu phat sinh trong ky phai c6 cac h6a don, chirng nr hop l~ chirng minh va phan anh d~y du trong s6 kS toan cua don vi va Cong ty theo chS dQ kS toan hien hanh. 6. Thoi diem d~ xac dinh doanh thu la khi dich vu dil diroc cung dp dSn khach hang, h6a don dil duoc phat hanh dSn khach hang, khong phu thuoc tien dil thu duoc hay chira. Di~u 16:

Chi phi hoat dQng kinh doanh.

1. Cong ty phai hach toan d~y du cac khoan chi phi phat sinh trong narn tai chinh theo dung quy dinh hien hanh cua Phap Iuat. Chi phi phai diroc ghi nhan hoac phan b6 trong ky kS toan theo thirc tS phat sinh, khong phu thuoc chi phi dil duoc thanh toan hay chua. 2. Chi phi kinh doanh cua Cong ty bao g6m: a. Chi phi nguyen lieu, v~t lieu: la gia tri cua toan bQ nhien lieu, v~t lieu, cong cu ... ma Cong ty sir dung vao hoat dong kinh doanh b. Chi phi nhan vien: la toan bQ tien luong, tien cong, chi phi c6 tinh chat tien hrong, cac khoan trich nop theo quy dinh cua Nha mroc nhu bao hi~m xil hoi, bao hiem y te, bao hiem that nghiep, kinh phi cong dean. c. Kh~u hao tai san c6 dinh: la chi phi khau hao toan bQ tai san c6 dinh cua Cong ty trfch theo quyet dinh cua T6ng Giarn d6c trong khuon kho quy dinh cua BQ Tai Chinh. d. Chi phi thue, phi va l~ phi: thue mon bai, thue sir dung d~t hoac ti~n thue d~t, thue tai nguyen, thue nha d~t, phi cau duong, phi giao thong va cac khoan co lien quan dSn phi, l~ phi khac e. Chi phi dich vu mua ngoai: la cac chi phi tra cho t6 chirc, ca nhan ngoai Cong ty v~ cac dich vu duoc thirc hien theo yeu du cua Cong ty nhir v~n chuyen, dien, mroc, dien thoai, sua chtra tai sari c6 dinh, thue tai sari c6 dinh, nr van, ki~m toan, quang cao, bao hiem tai san, dai ly, moi gioi, uy thac xu~t - nhap khau va cac dich vu khac. f.

Chi phi khac bang tien: chi tiâ&#x201A;Źp tan, khanh tiet, giao dich, d6i ngoai, chi bao ho lao dong, chi huan luyen, b6i dirong tay nghe, h6 tro dao tao, phi hiep hoi nganh nghe ma Cong ty la thanh vien tham gia, cac khoan du phong giarn gia hang t6n kho, tro dp thoi viec cho ngiroi lao dong, chi phi di cong tac va cac chi phi khac.

3. Cac chi phi hoat dong tai chinh cua Cong ty bao gom: cac khoan chi phi cho viec mua ban trai phieu, tin phieu, c6 phieu, chi phi cho hoat dong lien doanh, lien ket, g6p von c6 phan, chi tra lili ti~n yay von d~u nr va kinh doanh, chi phi chiet khau thanh toan, du phong giam gia cac loai clurng khoan, phi ngan hang, chenh lech ty gia, va cac chi phi khac lien quan dSn hoat dong d~u nr ra ngoai cua Cong ty .. 4. Cac chi phi hoat dong khac cua nhuong ban thanh ly tai san, chi thu tien phat, chi phi v~ tien phat khong thu h6i ducc va cac khoan

A

TESCO

- Quy ch~ Quan

Iy Tai

chinh

Cong ty bao gom: chi phi cho thue tai san, chi phi phi cho viec thu h6i cac khoan no dil x6a, chi phi d~ vi pharn hop dong, gia tri t6n th~t tai san, no phai thu chi phi khac.

9


Di~u 17:

Cac khoan khong du'Q'c hach toan vao chi phi

Cong ty khong diroc hach toan vao chi phi hoat dong kinh doanh, chi phi hoat dong khac rna phai l~y nguon tir 19i nhuan sau thue va cac nguon quy cua Cong ty cac khoan chi sau: 1. Cac khoan 16 do lien doanh, lien ket, 16 tir cac hoat dong d~u tir khac. 2. Cac khoan chi thuoc noi dung chi cua nguon quy phuc 19i, quy khen thuong. 3. Chi d~u tu xay dung co ban, chi mua sam tai san c6 dinh, cac khoan chi d~u nr khac. 4. Chi phi liii vay von d~u tir va chenh lech ty gia ngoai t~ phat sinh tnroc thai diem dua cong trinh hoac tai sari vao sir dung. 5. Cac chi phi khac theo quy dinh cua phap luat v~ k~ toan va thue. Di~u 18:

Djnh rmrc chi phi hoat dQng

1. T6ng Giam d6c trinh HDQT ban hanh chi ti~t cac dinh mire chi phi hoat dong phu hop voi d~c diem nganh nghe kinh doanh, mo hinh t6 clnrc quan ly cua Cong ty. Cac dinh mire gorn: dinh rmrc lao dong, tien hrong, hanh chinh, di lai, chi phi quang cao, tiep thi, tiep tan khanh ti~t va cac dinh rmrc chi phi tai chinh khac c6 lien quan. 2. Cac dinh mire phai duoc thong bao rong rai d~n ngiroiIao dong va cac ca nhan, t6 chirc duoc huang. T6ng giam d6c thirong xuyen theo doi cac dinh mire d~ quill ly, giam sat va d~ xuat cac giai phap quan ly chi phi t6t hon, Di~u 19:

LQ'i nhuan

1. Loi nhuan thuc hien trong nam la k~t qua kinh doanh cua Cong ty, bao gom 19i nhuan tu hoat dong san xuat kinh doanh, hoat dong tai chinh va heat dong khac. 2. Loi nhuan hoat dong kinh doanh la khoan chenh lech gitra doanh thu cua hoat dong kinh doanh tnr di gia thanh toan bQ cua san pham, hang h6a, dich V\1dii tieu th\1 va thue theo quy dinh cua Phap ludt, 3. LQ'i nhuan nr hoat dong tai chinh phat sinh trong ky. 4. Loi nhuan cac heat dong khac la khoan chenh lech gitra thu nhap tir cac hoat dong khac tnr di chi phi cua hoat dong khac d6 va thu~ theo quy dinh cua Phap luat, 5. Viec xac dinh 19i nhuan phai tuan thu cac nguyen tac cua che dQ k~ toan hien hanh. Di~u 20:

Xu'

Iy

kinh doanh thua

16

Truong hop kinh doanh thua 16, Tong Giani d6c phai d~ xuat cac giai phap dp bach d~ HDQT xem xet quyet dinh, hoac trinh Dai hoi dong c6 dong quyet dinh: 1. Trich tir quy du phong tai chinh d~ bu 16, 2. Chuyen mot phan 16 sang nam sau, d6ng thai quyet dinh cac bien phap d~ khac phuc. Di~u 21:

Ph an cAp ky k~t hop dang kinh t~

Thiim quyen quy~t djnh HQ'P d6ng kinh t~

ANTESCO

Can cu tinh (*) T6ng gia tri tai san

- Quy ch~ Quan

ly Tai

chinh

T6ng Giam D6c

HDQT

<50%

~50%

(trir tnrong hop

(tnr tnrong hop

DHDCD

10


Th~m quyen quyet dinh

Tang Giarn D6e

can ell' tinh (*)

HDQT

DHDCD

guy dinh tai quy dinh tai di~u 49 Di~u 1~) dieu 49 Di~u I~) (:\') : Can at' tinh tren co

sa Baa

cao tai chinh tai thai aidm gdn nhdt

CHUaNG v PHAN PHOI LQ'I NHU~N vA TRicH Di~u 22:

L~P cAc

QUY

Trinh tt! va thfim quyen phan ph6i lQ'inhuan

1, Nop thue thu nhap doanh nghiep theo luat dinh. 2. Tnr cac khoan tien phat vi pham ky luat thu nop ngan sach, tien phat vi pharn hanh chinh, phat vi pharn hop dong, phat no qua han, cac khoan chi phi khong hop I~ khi xac dinh thue thu nhap doanh nghiep phai nop. 3. Tnr cac khoan 16 chua duoc tnr VaGloi nhuan truce thue thu nhap doanh nghiep. 4. Ph~n 19i nhuan sau khi tnr cac khoan 1, 2, 3 cua di~u nay duoc Cong ty trich lap cho cac quy: quy du phong tai chinh, quy d~u tu phat trien, quy khen thuong phuc 19i. Ty I~ trich cho tung quy duoc thirc hien theo diSu 58 cua DiSu l~ Cong ty. 5. Phan chia c6 tire cho cac c6 dong xem quy dinh tai Dieu 24 cua Quy che. Di~u 23:

Muc dich SIT dung cac quy

1. Quy d~u tu phat trien dung dS: d~u tu phat trien kinh doanh, kS ca tnrong hop lien doanh, gop von c6 phan, mua c6 phieu; d6i moi may rnoc thiet bi, cong nghe; nghien CUTIap dung tien bo khoa h9C ky thuat; tro giup them cho viec dao tao nang cao tay nghe va di~u kien lam viec trong doanh nghiep. 2. Quy d17phong tai chinh dung dS: bu d~p nhtmg t6n that, thiet hai v~ tai san ma Cong ty phai chiu trong qua trinh kinh doanh. 3. Quy khen thirong dung dS: a. Thuong cuoi narn hoac thuong ky cho CBCNV trong Cong ty. b. Thuongdot xuat cho nhtrng ca nhan, t~p thS trong Cong ty co sang kien cai tien ky thuat, mang lai hieu qua trong kinh doanh c. Thuong cho nhirng ca nhan va don vi ngoai Cong ty co quan h~ hop dong kinh t~ da hoan thanh t6t nhtrng di~u kien cua hop d6ng, co dong gop nhieu cho hoat dong kinh doanh cua Cong ty. d. T6ng Giarn d6c quyet dinh rmrc khen thuong cho tung d6i tuong tren, rieng mire thuong cho CBCNV trong Cong ty co tham khao '1 ki~n cua dp quan 1'1 true tiep truce khi quyet dinh. 4. Quy phuc loi dung dS: a. D~u tu xay dung hoac sua chtra cac cong trinh phuc 19i cua Cong ty

A TESCO - Quy ch~ QW'lIl

Iy Tai chinh

11


b. Chi cho cac hoat dong phuc IQ'ixii hOi cho t?P th~ cong nhan vien Cong ty, ung hO dia phuong, doan th~, t6 chirc xii hoi, co quan khac. c. TrQ' dp kh6 khan thuong xuyen, dot xuat cho nhtrng nguoi lao dong k~ ca nhirng truong- hop v~ huu, v~ mat sire, lam VaGhoan canh kh6 khan, khong noi mrong tua, hoac lam cong tac tir thien xii hoi d. Cac khoan tro dp khac cho CB-CNV Cong ty. e. T6ng Giam d6c quyet dinh cac rmrc chi tir quy phuc IQ'i tren ca sa d~ nghi cua Cong dean Cong ty. 5. Ty I~ phan chia cho tung Quy khen thuong va Quy phuc IQ'ido T6ng Giam d6c quyet dinh. Di~u 24: Td

cc3 urc

1. Cong ty chi tra c6 tire cho c6 dong khi Cong ty kinh doanh c6 IQ'inhuan, da hoan thanh nghia vu nop thue, cac nghia vu tai chinh khac theo quy dinh cua phap luat, trich lap cac quy theo quy dinh va bu 16 cac nam truce (neu c6). D<;1ihoi dong c6 dong quyet dinh tra c6 tire cho cac c6 dong tren ca sa von g6p. 2. HDQT l?p danh sach c6 dong diroc nhan c6 tire, xac dinh mire c6 tire duoc tra d6i voi tung c6 phan. Thong bao v~ tra c6 tire phai ducc giri d~n tfrt ca c6 dong theo cia chi dang ky cham nhat 15 ngay (muoi lam) truce khi thuc hien tra c6 tire hoac thong bao tren website cua cong ty. Trang thong bao phai ghi 1'5 ten Cong ty, ten, dia chi cua c6 dong va s6 c6 phan tung 10<;1i cua c6 dong, rmrc c6 tire d6i voi tung c6 phan va tong s6 c6 tire ma c6 dong do duoc nhan, thai di~m va phuong thirc tra c6 tire. 3. C6 tCI'Cneu duoc .chi tra bang tien mat se phai duoc thuc hien bang d6ng Viet Nam va c6 the duoc thanh toan qua tai khoan cua c6 dong tai ngan hang hoac lenh tra tien.giri qua duong buu dien (theo phuong thirc bao dam) toi dia chi da dang ky cua c6 dong thu huang va neu c6 rui ro phat sinh thl c6 dong d6 phai chiu hoac thanh toan thong qua don vi Quan ly s6 c6 dong cua cong ty. 4. C6 dong chuyen nhuong c6 phan cua mlnh trong thai gian gitra thai di~m k~t thuc I?p danh sach c6 dong va thai diem tra c6 tire, thi nguoi chuyen nhuong la nguoi nhan c6 tire tir Cong ty. 5. S6 c6 tire duoc chia cho cac c6 dong theo phan v6n g6p va duoc thirc hien m6i nam 1 I~n. HDQT c6 the tarn irng c6 tire giira ky neu xet thay viec chi tra nay phu hop voi kha nang sinh loi cua cong ty. 6. C6 tire duoc tra khi c6 quyet toan bao cao tai chinh nam, duoc co quan thue ki~m tra phe duyet nghia vu thue hoac k~t qua cua kiern toan doc lap va duoc D<;1ihoi d6ng c6 dong quyet dinh thong qua.

CHE Di~u 25:

no

CHUONGVI KE TOA.N, THONG KE VA KIEM TOA.N

Ch~ dQ k~ toan

1. Cong ty phai t6 chirc thuc hien cong tac k~ toan, thong ke theo dung cac quy dinh hien hanh cua Nha mroc: a. Ghi chep d~y du chung tir ban diu. ANTESCO

- Quy che QUEm

Iy Tai

chinh

12


b. Cap nh~t s6 sach k€ toano c. K€ toan phai phan anh d~y du, kip thai, trung thuc, chinh xac, khach quan. 2. K€t thuc nam tai chinh, Cong ty phai: a. Lap dung thai han cac bao cao tai chinh va bao cao thong ke theo quy dinh hien hanh. b. Bao cao tai chinh nam cua Cong ty phai duoc mot cong ty kiem toan doc l~p xac nhan tnroc khi trinh Dai hQi d6ng c6 dong xem xet thong qua. c. Cong b6 cong khai k€t qua kinh doanh, tai san, von, cong no cua Cong ty cho cac c6 dong tai Dai hQi c6 dong hang narn d. Gui dung thai han cac bao cao tai chinh va bao cao thong ke cho cac co quan c6 tharn quyen theo quy dinh hien hanh. e. Chiu sir thanh tra, ki~m tra, ki~m scat cua co quan tai chinh c6 th~m quyen d6i vci cac bao cao tai chinh do Cong ty l~p. Di~u 26:

Dinh huong cong tac k~ toan

1. Cong tac k€ toan phai th~ hien chi ti€t cac nghiep vu kinh t€ phat sinh trong nam tai chinh. Phan tich cac tai khoan k€ toan thee tirng linh vue hoat dong san xuat kinh doanh, tung d6i tirong, nh6m d6i tuong chiu anh huang cua nghiep vu kinh t€ phat sinh. 2. Cac tai khoan, tieu khoan k€ toan diroc thirc hien thee dung quy dinh hien hanh cua ha mroc. 3. Lap va phan tich cac bao cao k€ toan quan tri, tham muu cho T6ng Giarn d6c va HDQT trong viec ra quyet dinh kip thai. 4. La mot m~t xich trong quy trinh kiem tra, kiern scat noi bo, tham gia tich cue va hfru hieu vao cong tac ki~m scat nQi bQ cua Cong ty. Di~u 27:

Ch~ dQ IU'ugifr tai li~u lien quan d~n cdng tac tai chinh - k~ toan

Cong ty phai luu gifr cac tai lieu sau: 1. S6 sach, chirng nr, tai li~u k€ toan, bao cao tai chinh hang narn (k~ ca bao cao cac don vi true thuoc nop len Cong ty). 2. Bao cao kiern to an nQi bo, bao cao kiern toan dQc lap, bao cao cua Ban kiem scat, k€t luan cua Thanh tra thu€. 3. Cac tai lieu khac theo quy dinh tai Di~u 12 Luat Doanh nghiep. 4. Cong ty phai hru gifr cac tai lieu c6 lien quan d€n cong tac tai chinh k€ toan tai tru sa chinh va tai cac don vi tnrc thuoc. Thai gian hru giir, bao quan dung ch€ dQ va thee quy djnh cua phap luat.

CHUONG VII TRA.CH NHI~M TRONG VI~C QUAN LY TAl CHiNH CO G TY Di~u 28:

Trach nhiern cua HQi dang quan tr]

1. HDQT thirc hien chirc nang quan ly Cong ty, trong pharn vi tham quyen cua minh c6 trach nhiern t6 chirc thuc hien, kiem tra, giarn sat cac hoat dong san xuat kinh doanh, ANTESCO

- Quy ch~ Quan

Iy Tai

chinh

13


hoat dong Uti chinh cua Cong ty. 2. Nhan von, dit dai, tai nguyen va cac nguon hrc khac do cac c6 dong, cac ben gop von lien doanh, lien k~t dong gop. 3. Trinh D<;1ihoi d6ng c6 dong thong qua cac nQi dung lien quan d~n cong tac quan Iy tai chinh thuoc tham quyen cua D<;1ihQi dong c6 dong. 4. Thirc hien viec cong b6 cac bao cao tai chinh hang nam truce D<;1ihoi dong c6 dong va cong b6 cac bao cao tai chinh dinh ky theo quy dinh. Thong qua k~ hoach tai chinh dai han va k~ hoach tai chinh hang nam, hang quy do T6ng Giam d6c trinh. S. Quyet dinh phuang kinh doanh.

an huy dong v6n theo tham quyen phuc vu hoat dong dgu tu va

6. Ki~m tra, giam sat T6ng Giarn d6c, cac don vi thanh vien trong viec sir dung, bao to an va phat tri~n von, thuc hien cac nghia vu d6i voi Nha nuoc. 7. Thanh vien HDQT phu trach hoat dong tai chinh va dgu tu chiu trach nhiem: a. Theo d5i tinh hinh tai chinh va dgu tu cua Cong ty b. Phan tich, danh gia tinh hinh tai chinh cua Cong ty thong qua cac bao cao tai chinh thuong nien hoac dQt xuit do T6ng Giam d6c trinh HDQT. c. Xem xet va co y ki~n v~ cac nQi dung lien quan d~n cac van d~ tai chinh va dgu tir do Tong Giam d6c trinh HDQT. d. Trinh HDQT xem xet, quyet dinh cac van d~ lien quan d~n tai chinh va dgu tir cua Cong ty nhir phat hanh them c6 phan moi, mua lai c6 phan dff phat hanh, chia c6 tire, yay v6n voi s6 tien vuot tharn quyen quyet dinh cua T6ng Giarn d6c. e. Ph6i hop cung T6ng Giam d6c trong cac giao dich kinh t~, dan SlJ can co SlJ tham gia cua HDQT trong linh VlJCtai chinh - d~u tir. Di~u 29:

Trach nhiern cua Tang Giarn d6c

1. Chiu trach nhiem truce HDQT va truce phap luat trong viec dieu hanh hoat dong cua Cong ty. 2. Chiu trach nhiern di~u hanh viec sir dung von trong dgu tu, kinh doanh theo k~ hoach SLrdung, bao toan, phat trien von ducc HDQT thong qua. Thirc hien phuong an phan ph6i loi nhuan sau khi nQP cac khoan cho ngan sach theo quy dinh. 3. Chiu trach nhiern truce HDQT v~ viec huy dong va str dung cac nguon v6n theo tharn quyen VaGhoat dong dgu tu, kinh doanh. 4. Xay dung va ban hanh cac dinh rmrc kinh t~, ky thuat phu hop voi cac di~u kien kinh doanh cua Cong ty theo quy dinh cua phap lu~t lam ca So' quan ly chi phi trong Cong ty. 5. Chiu trach nhiern t6 chtrc cong tac k~ toan dam bao tinh chinh xac, tinh trung thuc v~ s6 lieu bao cao tai chinh, s6 lieu quyet toan va cac thong tin tai chinh khac, 6. Xay dung k~ hoach tai chinh dai han va k~ hoach tai chinh hang nam, hang quy phu hop voi k~ hoach d~u tir va kinh doanh trinh HDQT thong qua. Di~u 30: Trach nhiern ciia Ph6 Tang Giarn d6c 1. Chiu trach nhiem truce T6ng Giam d6c, HDQT va truce phap Iuat v~ viec di~u hanh mot s6 Iinhvuc do T6ng Giam d6c phan cong trong hoat dong kinh doanh cua Cong ANTESCO - Quy chS Quan Iy Tai chinh

14


ty; 2. Thuc hien cac trach nhiem khac thee quy dinh cua C6ng ty. f)i~u 31: Tnlch nhiem ciia K~ toan truong 1. Chiu trach nhiern v€ nghiep vu chuyen mon thee quy dinh cua Phap 1u~t v€ k€ toano 2. Tuan thu Ch€ d9 k€ toan doanh nghiep theo cac qui dinh hien hanh cua B9 Tai Chinh. 3. Giup T6ng Giarn d6c t6 chirc phan tich heat dong kinh doanh, nghien ciru cai ti€n san xuat, cai tien quan 1y kinh doanh ... va cung c6, hoan thien ch€ d9 hach toan kinh t€ va tai chinh theo yeu d.u d6i rnoi co ch€ quan 1y cua C6ng ty. 4. Ki€m tra, ra scat vS cong tac thirc hien va tuan thu theo Quy ch€ tai chinh da ban hanh.

CHUaNG VIII DIEU KHoAN THI HA.NH f)i~u 32: f)i~u khoan thi hanh 1. Quy ch€ nay bao gem 8 chuang va 32 dieu co hieu hrc thi hanh k€ nr ngay ky quyet dinh ban hanh. 2. Cac thanh vien HDQT, Ban Ki€m Scat, Ban T6ng Giam d6c, K€ toan tnrong va cac phong ban cua Cong ty co trach nhiem thirc hien quy ch€ nay. 3. M9i tnrong hop phat sinh khong quy dinh trong quy ch€ nay se diroc thirc hien thee quy dinh cua phap luat va DiSu 1~Cong ty. 4. Trong tnrong hop co nhfrng quy dinh cua phap luat co lien quan chua duoc dS C?P trong ban quy ch€ nay hoac trong tnrong hop co nhtrng quy dinh moi cua phap lu?t khac voi nhirng diSu khoan trong quy che nay thi nhirng quy dinh cua phap lu~t d6 duong nhien diroc ap dung va diSu chinh hoat dong cua Cong ty. 5. Trong qua trinh thirc hien, n€u g~p kho khan, virong mac hoac khi thay dn thiet phai sua d6i, b~ sung quy che cho phu hop voi hoat dong san xuat kinh doanh cua Cong ty, K€ toan tnrong se xem xet va dS nghi voi T6ng Giarn d6c va HDQT d€ quyet dinh, 6. Trong nhirng tnrong hop d~c biet, HDQT co quyen han ch€ nhtrng quyen han co lien quan d€n tai chinh cua T6ng Giarn d6c Cong ty quy dinh trong quy ch€ nay neu xet thay nhtrng quyen han do co kha nang gay thiet hai vS tai chinh cho Cong ty. 7. Dan vi, ca nhan nao co hanh vi vi pham Quy ch€ quan ly tai chinh cua C6ng ty, illy thee mire d9 vi pharn va mire d9 h~u qua gay ra dSu phai chiu hinh thtrc ky luat tuang xirng tir canh cao, tnr thuong, dinh chi cong tac cho d€n sa thai thee quy dinh cua Cong ty.+-

ANTESCO - Quy che Quan

ly Tai chinh

15

Quy chế quản lý tài chính  
Quy chế quản lý tài chính  

Quy chế quản lý tài chính

Advertisement