Page 1

Arenguportfoolio aruanne

Eesmärk: tutvustada eelkõige endale oma arenguprotsessi õpingute ajal

Ülesanne

Valmimise periood Pädevuse avaldumine

Portfoolio vorm ja struktuur 14.-20.04.2014 30 %

35 % 5%

teoreetiline metoodiline sotsiaalne refleksiivne Kasutatud teooria

30 %

30 30 5 35

Miniuuring

Juhtumianalüüs

1.-4.05.2014 20%

30%

27.-30.04.2014

35%

30%

Dokumendi analüüs 5.-7.05.2014 10% 10%

10% 40%

30 40 10 20 grupis õppimine

Eesmärk

luua struktureeritud, isikupärane ja sisukas portfoolio vorm, mis võimaldab tutvustada minu oskusi, pädevusi ja ülesannete tulemusi interaktiivsel viisil

uurida liidri rolli õppeprotsessis grupis õppimise protsessis, tema mõju õppeprotsessile, edastada infot tavalugejatele arusaadaval viisil ja vormis

Teostamise viis Tulemused

ajatelg ülevaatlik ja struktureeritud ajatelg, mis tutvustab minu isiklikku arengu õpingute jooksul

artikkel ülevaatlik ja arusaadav artikkel liidri rollist grupis, mis aitab tavalugejale arusaada grupis õppimise protsessi ning liidri rolli antud protsessis

15%

20%

Teooria praktiline rakendus 24.-26.04.2014 10%

40%

40%

20%

Enesearengu võimalused 21.-23.04.2014 15%

30% 50%

15% 20%

40%

30 20 15 35 täiskasvanukoolitaja pädevus analüüsida ja tutvustada enda koolitaja kompetentsust ja koolituse läbiviimise kogemust teise õppeaasta lõpus, tuua välja arengukohti ning luua strateegiat (soovitusi) edaspidise töö jaoks

40 40 10 10 eetika koolitaja töös

30 40 20 10 sotsiaalne õppimine

15 15 20 50 isiksuse areng

analüüsida dokumendi eetika seisukohast ning uurida, kui olulisel kohal eetilised küsimused Euroopa tasandil, väljaselgitada eetika põhimõtete mõjusid elukestva õppe strateegiale

uurida sotsiaalse õppimise võimalusi töökeskkonna kontakstis, luua võimalust sotsiaalse õppimise teooria rakendamiseks igapäevaelus ning põhjendada selle olulisust andragoogika kogukonnale

võtta kokku oma isiklikke tulemusi, vajadusi ja võimalusi, reflekteerida kogemusi õpingute ja praktiliste tegevusta ajal, struktureetitult tutvustada ja analüüsida enesearengu võimalusi lähiajaks

analüüs koolitaja tegevuste analüüs terve koolitusprotsessi jooksul, väljatoodud ja analüüsitud nõrkused, praktilised nõuanded kompetentsuse arendamiseks

mõistekaart analüüsiv ülevaade eetiliste põhimõtete rakendamisest Memorandumis ning nende mõju Euroopa ja Eesti täiskasvanuharidusele ja andragoogide tööle

juhend praktiliselt rakendatav meetod sotsiaalse õppimise toetamiseks ja suunamiseks, kokkuvõtlik ja arusaadav juhend mentorile kui kogukonna esindajale

eneseanalüüs kaardistatud oskused ja vajadused isiksuse ja andragoogina, ülevaatlik, praktiline ja kriitiline eneseanalüüs koos tegutsemise plaaniga tulevikuks

Portfoolio hindamisalus Kokkuvõte 8.-10.05.2014

35% 5%

30%

30%

30 30 5 35 koolituse hindamise skeem luua struktureeritud, funktsionaalset ja metoodilist viisi portfoolio hindamiseks, kaardistada läbiviidud tegevusi ja hinnata neid

tabelid konkreetne, struktureeritud ja sisukas portfoolio koostamise aruanne, väljatoodud kava, eesmärgid ja tulemused, metoodiline hindamise tabel

11.-12.05.2014 30%

15% 15% 40%

15 15 40 30

võtta kokku portfoolio koostamise protsessi, analüüsida oma tegevusi ja tundeid protsessi ajal, teha ettepanekud tulevastele arenguportfoolio koostajatele

video kokkuvõtlik ja kriitiline protsessi analüüs, tagasisidestamine, eneseületamine video lindistamise ajal

Arenguportfoolio aruanne  
Arenguportfoolio aruanne  
Advertisement