Page 1

e d i c i 贸n1N掳1

Mod e l a d o: d os Est i l os,d os Ma e st r os Ad ob eysuHi st or i a

* Ti ps pa r a

u nabu e naf ot o


Sh u t t e re su na r e v i st ame nsu a l , d i st r i b u i d ae n t od aAmé r i c a La t i na . Es u nar e v i st a d ed i se ño e n g e ne r a l ,e nc a d a e d i c i ónsepod r á e nc ont r a r d i f e r e nt e sr a ma s d ed i se ño.

Su ma r i o

Pa g i na2 Pa g i na3 4 Di r e c t orEd i t or i a l : Ta t i a naNog u e r a t a t i k1 1 1 7@h ot ma i l . c om

Di r e c t orGe ne r a l : Ta t i a naNog u e r a t a t i k1 1 1 7@h ot ma i l . c om

Di se ño y F ot og r a f í a :

Ta t i a naNog u e r a t a t i k1 1 1 7@h ot ma i l . c om

Pa g i na51 2


2


*

Ti ps para una Buena Foto

Mu c h a sv e c e sq u i e nt i e ne u na c á ma r a no se c onv i e r t ee n f ot óg r a f oi nme d i a t a me nt e ,c one st ost i ps,t ea y u d a r e mosaq u e me j or eu npoc oe so f l a sh a zos. Ma nt é nf i j al ac á ma r a :Simu e v e sl ac á ma r aa ld i spa r a r ,l a sf ot os sa l d r á nb or r osa s.Su j é t a l af i r me me nt ec on a mb a s ma nos, l os b r a zos pe g a d os a lpe c h o yd i spa r asu a v e me nt e ;a sít e nd r á sf ot os d eb u e nad e f i ni c i ón.Siq u i e r e s me j or e sr e su l t a d os,t er e c ome nd a mos u sa ru nt r í pod eq u esost e ng al ac á ma r ayu nc ont r old i spa r a d orq u e e v i t emov e r l aa ld i spa r a r .

1 .

. 2

Usa d i st i nt os l e nt e s:Te r e c ome nd a mos u sa rd i st i nt os t i pos d e l e nt e s:l os l e nt e sg r a na ng u l a rpe r mi t e na mpl i a re lá ng u l od el at oma y t oma rf ot os pa nor á mi c a s d e pa i sa j e s; l os l e nt e s t e l e f ot o a u me nt a ne la l c a nc ed e lzoom d el ac á ma r ayt epe r mi t e na c e r c a r t e au n ob j e t ol e j a no;yl os l e nt e sd ea c e r c a mi e nt ot epe r mi t e nl og r a r l ama y orpr oxi mi d a da lob j e t o si nd i st or si ona r l o.

3.

Sá c a l e pr ov e c h o a lf l a sh : El f l a sh d e l a c á ma r a a l c a nza a pr oxi ma d a me nt e5pa sos,t er e c ome nd a mos c u i d a re st ad i st a nc i ao l a sf ot os má sl e j os t esa l d r á n osc u r a s.Ta mb i é nt e nc u i d a d oc on l a s su pe r f i c i e sr e f l e j a nt e sd e t r á sd e lsu j e t o ye v i t aob st r u i re lf l a sh c onl os d e d os.

. 4

Expe r i me nt ac on l al u z:La l u ze su ne l e me nt o mu yi mpor t a nt e ,l e pu e d e s sa c a r pr ov e c h o por q u e pr ov oc ae f e c t os má g i c os sob r el a na t u r a l e za .Por e j e mpl o,u nb e l l oa t a r d e c e r pe r mi t i r áv e re nl os r ost r osd el a spe r sona sc ol or e si nc r e í b l e s;e nl apl a y apod r á sc a pt a r r a y osq u ed e j a npa sa rl a spa l me r a s;d e spu é sd eu naf u e r t el l u v i al os c ol or e sd el os ob j e t os sev e r á nmá sv i v os yb r i l l a nt e s.

3


Sic onoc e s me j orl a s f u nc i one sd et uc á ma r ay u sa se st os t i ps,pod r á s v e rr e f l e j a d os l os b e ne f i c i os e nt u sf ot os.

5.

7.

Usaf ond os a d e c u a d os:Ter e c ome nd a mos q u ec u a nd ov e a sl af ot o e nl a pa nt a l l ad el ac á ma r a ,t ef i j e se ne lc onj u nt od ee l e me nt os a l r e d e d or d e lsu j e t o pr i nc i pa l ,y aq u e pu e d eh a b e r ob j e t os q u e d i st r a i g a no h a g a nl u c i rma la lsu j e t o.Bu sc af ond os l i sos q u eh a g a n me j orc ont r a st ec one lsu j e t oq u ee st á sf ot og r a f i a nd o.

. 6

C a pt u r al o má s pe q u e ño:C on l a sc á ma r a sd i g i t a l e s pu e d e sc a pt u r a r i má g e ne sf a nt á st i c a sd e ob j e t os mu y pe q u e ños:j oy a s,i nse c t os, mone d a s,h u e l l a s,e t c .Te su g e r i mos q u eu se su nt r í pod e ,por q u e t r a b a j a sc on mu c h o zoom o t i e mpos d ee xposi c i ón mu yl a r g os. Tr a t ad ed e se nf oc a re lf ond o pa r aa i sl a re lob j e t o yd e st a c a r l o c l a r a me nt e .

Ev i t al osoj osr oj os:Lama y or í ad el a sc á ma r a sd i g i t a l e sd i smi nu y e ne le f e c t od eoj os r oj osq u esu c e d ec u a nd ol aú ni c af u e nt ed el u ze se lf l a sh .Pa r ae l i mi na ror e d u c i re st e e f e c t o,nool v i d e sa c t i v a re st af u nc i óna nt e sd et oma rl af ot o,osipr e f i e r e se nc i e nd e a l g u nal u ze ne la mb i e nt e .

. 8

Ma nt é nl a s pr opor c i one s:Una t é c ni c aq u eu sa nl os f ot óg r a f os pa r al og r a rg r a nd e s i má g e ne se sl al l a ma d a“ r e g l ad el os t e r c i os” ,l ac u a lc onsi st ee nd i v i d i rv i su a l me nt el a f ot oe nt r e s pa r t e s,t a nt oh or i zont a lc omo v e r t i c a l me nt e ,y l u e g o si t u a ra lsu j e t o sob r eu na d el a s i nt e r se c c i one s.Si g u ee st ar e g l ayl a s i má g e ne s se r á n má s i nt e r e sa nt e s.

9.

Au me nt al apr of u nd i d a dd ec a mpo:A pe sa rd eq u eu nl e nt ee nf oc ac onpr e c i si ónsól o l os ob j e t os a u na d i st a nc i ae n pa r t i c u l a rd el ac á ma r a ,a l g u na sá r e a sd el ai ma g e n d e l a nt eo d e t r á sd ee st e pl a no pe r f e c t a me nt ee nf oc a d ot a mb i é na pa r e c e r á n ní t i d a s. Est azona ,e nl aq u et od oa pa r e c ee nf oc a d o,sel l a mapr of u nd i d a dd ec a mpo.Siq u i e r e s q u eu na g r a n pa r t ed el ae sc e na e st ée nf oc a d a ,pu e d e sa u me nt a rl a pr of u nd i d a dd e c a mpo,o pu e d e sr e d u c i rsid e se a s me nos zonaní t i d ae nl ae sc e na .

. 1 0

Bu sc al ama y orr e sol u c i ón:Alc ompr a ru nac á ma r ad i g i t a l ,u nod el ospr i nc i pa l e spu nt os q u ed e b e sc onsi d e r a re sl ar e sol u c i ón q u et i e ne .Siu sa sl a má xi ma r e sol u c i ón e nl a c á ma r a ,ob t e nd r á sf ot os d eu nac a l i d a dma r a v i l l osa .Sit oma sf ot os e nl amá sb a j a r e sol u c i ón,t e nd r á s ma y ore spa c i o pa r aa l ma c e na rmá sf ot os,pe r o mu c h a sd eé sa s l a sd e se a r á si mpr i mi ryl os r e su l t a d os no se r á nl os me j or e s.

4


Mod e l a d o: d os Est i l os,d os Ma e st r os

Vs. Rod ol f oe su npa l mi r e ñoa u nq u eh a c emu c h ov i v ee nC a l i , e su nni ñoe nu nc u e r pod ea d u l t o,l eg u st ad i b u j a r ,v e r pe l í c u l a s a ni ma d a s, l e e rc omi c s, v e r se r i e s d e Tv a ni ma d a s,e su na pa si ona d o porl os sú pe rh é r oe sy h a c emu ñe q u i t ospe r onoe npl a st i l i naq u eh a c e nq u esu me nt el ed eu nah i st or i aac a d au no,a sísed e sc r i b ee l .

5

And r é se su nc a l e ñoq u ed e sd esi e mpr eseh ase nt i d o a pa si ona d o porl os v i d e oj u e g os y l a sa ni ma c i one s, d e sd emu yj ov e n see mpe zó ai nv ol u c r a rporme d i o d el i b r os y e li nt e r ne te nt od oe st e mu nd od e l mod e l a d o3 d .


¿ C u é nt a nos u npoc od et uv i d a ,q u i e ne s And r e s/ Rod ol f o? And r e s:Soy d i se ña d or Mu l t i me d i a ly Té c ni c ol a b or a le n si st e ma s,e npr oc e sod epr of e si ona l i za c i óne ni ng e ni e r í ad e si st e ma s, d e sd e mu y pe q u e ño se nt í pa si ón por l a a ni ma c i ón y l osv i d e oj u e g os,si e mpr et u v ec u r i osi d a dd e sa b e rc omo se h a b í a nh e c h o yc u a le r ae lpr oc e so q u e e st a b ad e t r á sd et a ng r a nd e s pr od u c c i one s. Rod ol f o:Nosoypu b l i c i st aa u nq u et e ng ou nc a r t ónq u ea sí l od i c e ,no soy d oc e nt ea u nq u ey a má sd e8 a ños d e e xpe r i e nc i aa síl oa c r e d i t a n,no soy a ni ma d ora u nq u ee n e sov e ng ot r a b a j a nd od e sd eq u eSa l íd el au ni v e r si d a d .Soy u na pa si ona d opore lmu nd od el a sna r r a c i one sf a nt á st i c a s e nt od a s su sd e r i v a c i one sc omi c s,l i b r os,v i d e oj u e g os, i l u st r a c i one s,se r i e sd et e l e v i si ón,pe l í c u l a s,e t c . ¿ Ha c ec u a nt ot ed e d i c a sa lmod e l a d o? And r e s:Ll e v oe ne lmod e l a d o3 da l r e d e d ord e1 2a ños. Rod ol f o:Mod e l a nd od el l e no l l e v oy ac a si1 0a ños sino e st oyma l .

Amo c r e a r pe r sona j e s ysu s mu nd os e sl o q u ed ev e r d a d mea pa si onay meh a c ef e l i z Rod ol f o Monc a d a

Tr a b a j o And r e s Lope z

” 6


¿ Enq u emome nt od et uv i d at ed i st ec u e nt aq u ee lmod e l a d oe r al ot u y o?

¿ C u a lh asi d oe lmod e l a d oq u eh ama r c a d ot uv i d a ?

And r e s:De sd ee lmome nt oe nq u epu d et e ne ru nc ompu t a d orye mpe c é a pr a c t i c a rc onl i b r os sob r ec omo sed e b í amod e l a rpe r sona j e s,ob j e t os y d e má se n3 d .

And r e s:Re c u e r d oe na l g ú n mome nt ot e ní a mos u n pr oy e c t o( mih e r ma no yy o)d ev i d e oj u e g os,e nd ond emee nc a r g u ed er e a l i za rl os mod e l a d os d e l os pe r sona j e s,e nt r ee sos pa r a se rd eu na é poc ab a st a nt ea nt i g u a ( 9a ños)h i c ee lmod e l a d od e Al u c a r d( e lh i j od e Dr á c u l ad el a se r i ed e C a st l e v a ni a )e lc u a lh asi d ou no d el os q u ec u a nd of i na l i c emea l i me nt a b al a i d e a d ese g u i rpore sec a mi no.

Rod ol f o:Lav e r d a dno v e oe lmod e l a d oc omo l oq u emed e f i nel ov e o ma s c omou nod el os a spe c t os q u el ed ase nt i d oami sd í a s,y ot e ng oc ont a c t o c on ma t e r i a l e sd ee sc u l pi ro mod e l a rd e sd eq u et e ng o me mor i a ,pe r od e sd e q u et e ng ome mor i asi e mpr el oq u eh i c ee nmod e l a d ot e ni ad e t r á su nah i st or i a , ob v i a me nt ee n u n c omi e nzo e r a n c osa s mu y i nf a nt i l e s i nf l u e nc i a d a s t ot a l me nt eporl a s se r i e sd et e l e v i si ónq u ev e í ae na q u e le nt onc e s pe r oc on e lt i e mpol aa ma l g a mad ese r i e sd et v ,l i b r os,c omi c s,v i d e oj u e g osype l í c u l a s f or ma r one nmiu nama ne r ad ec ont a rh i st or i a s yd ev e re lmu nd oq u et a l v e z no mu c h os c ompa r t e npe r oq u emed e f i ne nc omo pe r sona .

7

Rod ol f o:Si nl u g a rad u d a sc u a nd oe st a b ar e a l i za nd o mipr i me rd r a g ón,v e r c omo l ag e nt e se a c e r c a b a y me pr e g u nt a b ac omo h a b í ah e c h oe so,l a r e a c c i ón d ea sc od ea l g u nos por l os g r ot e sc od e lg e st oq u el eh i c e ,l a i nc r e d u l i d a dd emu c h os,ypu e se lc a mb i or e pe nt i no d ea c t i t u dd eq u i e npu d o se rc onsi d e r a d omima e st r oh a c i amic u a nd ov i oc omona c í aDRAC KONER LA TORMENTAI NF ERNAL.

Tr a b a j o Rod ol f oM


Tr a b a j o Rod ol f oM ¿ Dond ea pr e nd i st et od ol oq u esa b e sd e lmod e l a d o?

¿ Teh a si nf l u e nc i a d oe na l g ú na r t i st a ?

And r e s:Lav e r d a dl oq u esed e lmod e l a d o sel od e b o ma sa li nt e r ne t ,l a s g a na sd eq u e r e ra pr e nd e rad omi na ru nah e r r a mi e nt ac omol oe s3 dma x oma y a ,e r a nsu f i c i e nt epa r aq u ed e sd emu yj ov e ne mpe za r aal e e rl i b r os yad oc u me nt a r mepa r aa pr e nd e ryr e a l i za rmi s pr oy e c t os.

And r e s:Lai nf l u e nc i ae s mu yv a r i a d a ,l ama y or í ad ea r t i st a st r a b a j a nc on c i e r t a sr e g l a se ne lmod e l a d o,d el a sc u a l e spu e d od e c i rq u et e ng oi nf l u e nc i a d e mu c h os mod e l a d or e sd e Di sne yyd e mu c h os d el a se mpr e sa sd e v i d e oj u e g osc omoSq u a r eEni x,Kona mi ,C a pc om,b u e nol av e r d a dse r i au na l i st ab a st a nt el a r g a ,pe r oh a c i e nd o me nc i ón a u no d ee l l os,e la r t i st a Ma h i r o Ush i y a ma ,meh ase r v i d ot a mb i é nc omo i nf l u e nc i aa lmome nt od e r e a l i za ru nmod e l a d o3 d .

Rod ol f o:Elmod e l a d ol oa pr e nd íe nl ame j ore sc u e l ad eC ol omb i al aHAGALE QUE SILAC AGAVUELVAY EMPI EC EI NSTI I TUTE.Hasi d ou npr oc e so l a r g od ee nsa y oye r r ord ema se r r orq u ee nsa y oob v i a me nt et a mb i é nd e mu c h oa ná l i si se nt od o se nt i d od et r a t a rd ee nt e nd e rc omo f u nc i ona l a me c á ni c ad e lc u e r po h u ma no yd el os a ni ma l e s,d eq u e d a r sel a r g ot i e mpo mi r a nd ou nr ost r o pa r ae nt e nd e rq u ee sl oq u el oh a c ec a r a c t e r í st i c o,d e c ompr a rf i g u r a sc ol e c c i ona b l e s ymi r a r l a sc on d e t e ni mi e nt o pa r ae nt e nd e r c omo h i c i e r onl oq u eh i c i e r onq u i e ne sl a s mod e l a r on.

Rod ol f o:Tod os e st a mos i nf l u e nc i a d os pora r t i st a s,a mime a y u d oa me j or a rf u ec onoc e rpori nt e r ne te lt r a b a j od eMa r t i nC a na l emod e l a d or a r g e nt i no c onsi d e r a d oe lme j orh a c i e nd of i g u r a s o mod e l os d epe r sona j e s d ec omi c s,g r a c i a sal a sf ot og r a f í a sq u ee lac ompa r t i d oe nsupa g i nawe b pu d ee nt e nd e rmu c h os a spe c t os d e lmod e l a d o sob r et od oe sa pr e g u nt a t a nt e r r i b l eq u ee s¿ C ómo c a r a j os h a g oe st o? ! !Ta mb i é ne st a Ma r k ne wma n, Ma r cSi l v e st r y ,Gr e gC a pu l l o,And yKu b e r tyF r a nk F r a zze t a .

8


¿ Una a né c d ot aq u er e c u e r d e sq u eh a y a st e ni d od u r a nt el ae l a b or a c i ón d e u nos d et u st r a b a j os? And r e s:Unaa né c d ot a ,b u e no b á si c a me nt eoc u r r esi e mpr ee nl os t r a b a j os q u eh eh e c h o,e lmod e l a d od ea l g ú n pe r sona j eq u er e a l i zo,a pa r e nt e me nt e q u e d at e r mi na d o,pe r od e spu é si g u a lpa so h or a s yh or a sd e t a l l a nd oc a d a u nod el os v é r t i c e s pa r aq u ee lpe r sona j er e a l me nt eq u e d ec omou nb u sc a . Loc u a le sb a st a nt ed i f í c i l ,c a sisi e mpr emet omoma st i e mpoe ne lpr oc e so f i na loh a st aav e c e sl ob or r oye mpi e zod enu e v oe nl ami t a dd e lt i e mpo ye st av e zc onv e nc eme j or .Si e mpr ed e b eq u e d a re ne lpu nt oc or r e c t o. Rod ol f o:Tod a sr e l a c i ona d a sc on i nc onv e ni e nt e sd e sd el ac a í d ad e sd ee l c u a r t o pi so e nd ond ev i v oh a st ae lpr i me r od eu napi e zay af i na l i za d a ,l a q u e b r a d u r ad eu napa r t ed e l i c a d a ,t e ne rq u er e h a c e ru nac a b e zaya r r a nc a r l ae xi st e nt e ,h a st at e ne rq u ed e sme mb r a rl af i g u r apa r ac a mb i a rl apose por q u ey af i na l i za nd ol a pi e za me d ic u e nt aq u e no l ef a v or e c í aa l mov i mi e nt o ysev e í af or za d a ,pe r ol ama sc omú nyq u ema sd e t e st oe s l aq u et e ng oc on t od a sl a pi e za sy ae n su f i na l i za c i ón o e lpr oc e so d e c ol or ;Si e mpr el l e g oau npu nt oe nd ond ev e omu yb i e ne le sq u e mad ec ol or pe r opore sei mpu l soq u et e ne most od osd eq u el ef a l t aa l g ot e r mi nopor d a ña re lt r a b a j oq u ey ah er e a l i za d oe nt onc e sf i na l me nt ed e b oe mpe za r si e mpr ed e sd ee lt ono b a sepa r al l e g a ra lc ol oro a c a b a d of i na ld e se a d o. ¿ Qu epr oy e c t os v i e ne ne ne lf u t u r o? And r e s:Mipr oy e c t oi ni c i a l ,e sl ar e a l i za c i ónd eu nc or t o3 d ,q u el l a memu c h o l aa t e nc i ónyq u ese aú ni c o ani v e lna c i ona lei nt e r na c i ona lsil l e g a sease r posi b l e ,( e st epr oy e c t oy ae st ae nma r c h ah a c ema sd eu na ño,l ai d e ae s t e r mi na r l oe ne lpr óxi moa ño) ,porot r ol a d oot r opr oy e c t oma sa mb i c i oso e st e ne ru nae sc u e l apa r ae nt r e na re spe c í f i c a me nt ee nr a ma spr of e si ona l e s d emod e l a d o,a ni ma c i ón3 dyv i d e oj u e g os2dy3 d ,l oc u a lr e q u i e r ed eu nv i a j e q u et e ng o pe nd i e nt eaC a na d á .

1 1

Tr a b a j o Rod ol f oM


¿ Qu epr oy e c t os v i e ne ne ne lf u t u r o? Rod ol f o:Enoc t u b r ea si st ía lSOF Ao SALON DE OC I OY F ANTASI A e nC or f e r i a sBog ot ác omoe xposi t or ,e lsa l d opa r amima r c aDRAGON C HAMBER f u ee xc e l e nt ev e nd i mos v a r i a s pi e za sd el a sq u el l e v a mos a d e má sd eot r ame r c a nc í apr od u c i d apornosot r os c omo i l u st r a c i ón ya c c e sor i os,l o me j orf u eq u ev e nd i mos t od a s nu e st r a sc r e a c i one s c on f a c i l i d a de sd e c i rl os pe r sona j e sd enu e st r a pr opi aa u t or í a por q u ei g u a ll l e v á b a mosf i g u r a sd epe r sona j e sc onoc i d osc omoSpi d e r ma n yv e nom wol v e r i ne .Est ae xpe r i e nc i ameh ad e j a d ol l e nod esa t i sf a c c i ón yc onl ame nt ee nu nob j e t i v oc r e a ru nal í ne ad epr od u c t os e nse r i e d emima r c apa r av e nd e r l os apr e c i os má sa c c e si b l e s. ¿ Qu el er e c omi e nd a s al a s pe r sona sq u eq u i e r e ni r sepore lá r e ae n l aq u et ut r a b a j a s? And r e s:Si mpl e me nt epa c i e nc i ayg a na s,si no e xi st el apa c i e nc i aye l d i sf r u t ed el os pe q u e ños d e t a l l e sa lmome nt od emod e l a ro a ni ma r , d e f i ni t i v a me nt ee s posi b l eq u ee lmod e l a d o3 dnose al osu y o,a síq u e siq u i e r e nse g u i re st ar a ma ,d e b e nse ra mb i c i ososporsi e mpr eq u e r e r a pr e nd e r ,t e ne r pa c i e nc i a , se r mod e st os y t oma r se e lt i e mpo ne c e sa r i oe nl ar e a l i za c i ónd esu st r a b a j os. Rod ol f o:Se a nsi nc e r osc onsi g omi smos,d e t e r mi ne nq u ee sl oq u ed e v e r d a dl os h a c ev i b r a re ne st e mu nd od et r i st e za e i nj u st i c i aq u e l l a ma mos h u ma ni d a dyc u a nd ol oe nc u e nt r e nnosed e j e nd i st r a e rpor na d aysí g a nl o,sol oa síe nc ont r a r a nl apl e ni t u dye lv e r d a d e r oé xi t o. Est ol od i g o pa r ae lq u eq u i e r ah a c e rl oq u ese a ,y a siseq u i e r e n d e d i c a ra lmod e l a d ol e sd i g oq u e se pr e pa r e n por q u ec omo c on mu c h a s ot r a sd i sc i pl i ne sc r e a t i v a se n nu e st r o pa í s no e sb i e n v a l or a d a ,pe r oe ng r a n me d i d ae sc u l pad el os mi smos q u et r a b a j a n e ne st o porno v a l or a re l l os mi smos l oq u eh a c e nyno h a c e r l oc on u nc ompr omi sor e a ld eof r e c e rc a l i d a dc ompe t i t i v ac onl ose st á nd a r e s i nt e r na c i ona l e s.C one st onov a na l c a nza rl ag l or i anil af a masie sl o q u eb u sc a npe r od eq u esepu e d esepu e d e .

Tr a b a j o And r e s Lope z

1 2


Shutter  

Trabajo Final DyT

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you