Page 1

s`sh`m`?l`mbnuà onqseókhn?onqsenkhn j‒\ ‹‹Ž?\‒¦⁄ ¡¤ 3‒\ j‒\ ‹‹"?fi Ž‹› \‹ ¡ o‒ ¡ ›‒› "?fi Ž‹› \‹ ¡ û ¡«‹"?fi Ž‹› \‹ ¡ k\‹ ¦\fi¡?\‒¦⁄ ¡¦ ·‒¡ k\‹ ¦\fi¡?fi \‹‹ ‹£ rfi\ \ ?fi \‹‹ ‹£ k\‹ L· ¡?fi \‹‹ ‹£

`qbghsdjsûq`??`qbghsdbstqd

Å?QOPW


English version

Krajinná architektúra a krajinné plánovanie

Bc. Slovenská Technicá Univerzita v Bratislave, Fakulta Architektúry 9/2010 - 6/2013 Krajinné plánovanie, Krajinná a záhradná architektúra, Tvorenie návrhov verejných a súkromných exteriérových priestorov, Dejiny krajinnej architektúry

Pozemné staviteľstvo Stredná Priemyselná Škola Stavebná v Trnave 9/2006 - 6/2010 Navrhovanie budov, Konštrukcie, Architektúra, Dejiny a teória architektúry

Personal information

V Z D E L A N I E

Ing. Slovenská Technicá Univerzita v Bratislave, Ústav Manažmentu 9/2013 - 5/2015 Priestorové plánovanie, Strategické plánovanie, Územné plánovanie, Krajinné plánovanie, Správa nehnuteľností, Tvorenie návrhov verejných exteriérových priestorov

+421 915 166 899 tatiana.mancova@gmail.com Jazyky Anglický jazyk - B2 Vodičský preukaz Skupina B, B1, AM Hobby / Záujmy Architektúra, Príroda, Hudba, Výtvarníctvo - kreslenie ZUŠ - 6rokov Cestovanie Navštívených 25 krajín, 4 kontinenty

PC zručnosti ArchiCAD - uživateľsky SketchUp - uživateľsky AutoCAD - uživateľsky Adobe Photoshop - pokročilý Lumion - pokročilý Microstation - základy Money S3 - základy Osobné perdpoklady Flexibilita, Zodpovednosť, Dôslednosť, Komunikatívnosť, Systematické myslenie, Schopnosť zvládať stres, Odovzdanie zadania na čas príp. odovzdanie práce v predstihu, Kreativita, Zmysel pre detail

Kurzy Jazyková škola Vallis v Trnave 3/2017 - 7/2017 B2 - Pokročilý Central school of English v Dubline 8/2016 - 9/2016 FCE, B2 - Pokročilý

Dobrovoľníctvo Výučba v základných školách Vision school a Peekaboo school, 2/2017 - 3/2017, Surabaya, INDONESIA Sociálne aktivity, Približovanie slovenskej kultúry, Výučba anglického jazyka a výtvarnej výchovy

Projektant 7/2017 -

súčasnosť BEWA s.r.o, Trnava, SR - Pozemé stavby a architektúra Projekčná činnosť, Kreslenie výkresov pozemných stavieb

Architekt/Projektant 4/2016 -

súčasnosť SZČO, SR, ÍRSKO - Záhradná/Krajinná architektúra 2D návrhy, 3D vizualizácie, Návrhy súkromných záhrad, Návrhy súkromných areálov, Realizácie

Administratívny pracovník/Projektant/Predajca 4/2017 -

7/2017 Tvorsad, Trnava, SR - Záhradné centrum, projekcia a realizácia Administratívne práce, Projekčná činnosť, Práce v záhradnom centre, Realizácia projektov

Animátor voľného času 4/2016 -

11/2016 SZČO, Dublin, ÍRSKO - Supervízia Sociálne a kultúrne aktivity, Starostlivosť o deti/mládež

Projektant/Referent 12/2015 - 3/2016 MsÚ Trnava, SR - Absolventská prax, Odbor územného rozvoja a koncepcií, Referát ekológie Spolupráca pri návrhu verejných priestorov, 2D návrhy, 3D vizualizácie

Promotér/Asistent podpory predaja 11/2014 - 3/2016 GATE sro., Bratislava, SR - Promo výrobkov Prezentácia výrobkov, Komunikácia so zákazníkmi, Zodpovednosť za tovar

Asistent 6/2015 - 9/2015 Days Inn, Destin, Florida, USA - Hotelierstvo Práca na recepcii, Príprava raňajok, Príležitostná výpomoc pri upratovaní

Asistent podpory predaja 6/2014 - 9/2014 Walmart, Destin, Florida, USA - Maloobchodná spoločnosť, Obchodný reťazec Obsluha zákazníkov, Zodpovednosť za tovar, Naceňovanie tovaru

Promotér/Hostes 11/2010 - 5/2014 Referencie dostupné

Terezia company sro. / GATE Agency sro. / USS SK sro., SR - Promo výrobkov Prezentácia výrobkov, Komunikácia so zákazníkmi

P R A C O V N É

10. November 1990 Mýtna 7, 91702, Trnava, SR

S K Ú S E N O S T I

Úspechy Najlepší návrh verejného priestoru v danej kategórii, Bakalárska práca, Revitalizácia Kollárovho námestia Štipendium za výbornú Diplomovú prácu, Priestorové požiadavky špecifických skupín na bezpečný verejný priestor

Degree: MSc. / Ing.

Spatial planning

MSc. Slovak University of Technology in Bratislava, Institute of Management 9/2013 - 5/2015 Spatial Planning, Strategic Planning, Land-Use Planning, Landscape Planning, Real Estate Management, Design of public outdoor spaces

Date of birth: 10TH November 1990 Country of birth: Slovakia, Trnava Nationality: Slovak Address: Mýtna 7, 91702, Trnava Slovakia

+421 915 166 899 tatiana.mancova@gmail.com

Languages Mother language: Slovak Other languages: Czech - Fluent English - Advanced

Driving license(s) Type B, B1, AM

Hobbies / Interests Architecture, Nature, Music, Art - drawing, painting (Art school - 6years) Traveling I’ve visited - 25 countries in 4 continents

Landscape and garden architecture and landscape planning

BSc. Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Architecture 9/2010 - 6/2013 Landscape Planning, Landscape and Garden Architecture, Designing public and private outdoor spaces, History of Landscape architecture

Civil engineering *

School - Leaving Exam High school of Civil Engineering in Trnava 9/2006 - 6/2010 Building design, Building structure, Architecture, History and Theory of Architecture Achievements Best design of public square in a given category, Bachelor thesis, Kollar square revitalization plan Scholarship for the excellent Diploma thesis, Spatial requirements of specific groups for an urban safety Courses English school Vallis in Trnava, Slovakia 3/2017 - 7/2017 B2 - Upper intermediate Central school of English in Dublin 8/2016 - 9/2016 FCE, B2 - Upper intermediate

Volunteering TEACHER in Vision and Peekaboo primary school, 2/2017 - 3/2017. Self employed, Surabaya, INDONESIA Social activities, Introducing Slovak culture,Tteching English language and art

Planner/Draftsman 7/2017 - currently BEWA Ltd, SLOVAKIA - Civil engineering and architecture Civil engineering plans, Civil engineering drawing

Landscape architect/Planner 4/2016 - currently Self-employed, SLOVAKIA , IRELAND - Garden/Landscape architecture 2D design, 3D visualisation, Private gardens design, Private areas design, Projects implementation

Assistant/Planner/Saller 04/2017 -

07/2017 Tvorsad, Trnava, SLOVAKIA - Garden center Administrative work, 2D, 3D design, Work in the garden center, Projects implementation

Animator/Childminder 04/2016 Technical skills ArchiCAD - user SketchUp - user AutoCAD - user Adobe Photoshop - intermediate Lumion - intermediate Microstation - basic Money S3 - basic

11/2016 Self-employed, Dublin IRELAND - Supervision Social and curtural activities, Childcare

Planner/Assistant 12/2015 - 3/2016 Municipality of Trnava, SLOVAKIA - Graduate practice, Department of Regional Development, Ecology department 2D designs, 3D visualisation

Promoter, Sales support assistant 11/2014 - 3/2016 GATE Agency, Bratislava, SLOVAKIA - Promoting Presentation of products, Sales support, Communication, Responsibility for merchandise

Personal skills Flexibility, Responsibility, Consistency, Assertiveness, Communication, Systematic thinking, Ability to handle stress, Working on time and complete the work in advance, Creativity, Attention to detail

Assistant 6/2015 - 9/2015 Days Inn, Destin, Florida, USA - Hotel Work at the office and front desk, Breakfast preparation, Occasionally housekeeping

Sales support assistant 6/2014 - 9/2014 Walmart, Destin, Florida, USA - Retail company, Chain store Serve customers, Work in clothes department, Stockroom, Responsibility for merchandise

Promoter/Hostess 11/2010 - 5/2014 References available

E D U C A T I O N

Priestorové plánovanie

E X P E R I E N C E S

ING.

Terezia company Ltd. / GATE Agency Ltd. / USS SK Ltd., SLOVAKIA - Promoting Presentation of products, Communication with customers

W O R K

TATIANA MANCOVÁ


ronktoqàb`?m`?màuqgt?judshmnuégn?yàgnmt?u?oqhdrsnqd?màldrsh` eknvdq?adcr?hm?sgd?snvm?rpt`qd sqnihEmé?màldrshdK?sqm`u`K?QOPT

` › ¡‹ ¤Ž?fi‒\‚K?mŽ ‒⁄? ¡w¤›fi ›サ‹"⁄›? Ž⁄›‹·? ¦¡‹ ‒¡?«¡ \K? › ›‒¡‹ ¡?⁄ ›‒ ¦¤"⁄›?¦¡‹ ‒\?¤ ‹3¦ « „ ‹\« K? ‹ ¡ ›‒?L?«¡ ›?s‒‹\ \


qduhs`khyàbh`?dwsdqhéqnuégn?oqhdrsnqt?oqhdlxrdkmégn?`qdàkt oqnonr`k?ne?`qd`?hm?hmctrsqh`k?rhsd sqm`u`?L?lncq`mj`K?QOPU onuncmþ? rs`u

màuqg

y‒¡ \ › \‹ ¡?‹Ž ·fi‹"⁄›?fi‒ ¡ ›‒·K? ›fi ‹¡‹ ¡ &‹ › ¡ ? ¡ ¡‹¡? ?\‒¡Ž ?\?‹Ž ‒⁄? ¡ ¡‹"⁄›?fi\‒¤› ¤\K r3¤‒›«‹6? ‹ ¡ ›‒


qduhs`khyàbh`?`qdàkt?rnbhàkmxbg?rktラhda oqnonr`k?ne?ntscnnq?`qd`?hm?qdshqdldms?gnld

y‒¡ \ › \‹ ¡?\?‹Ž ‒⁄?\‒¡Ž ·? ›«› ·? ¡‹ ›‒› K?‹Ž ‒⁄?›¤‒\ ‹›L ‒¡ \‚\F‹¡ ? Ž⁄‒\ „?\?3リ ¤› ¡ ?F\ K?サfi›‒ › ¡ ?fi ›¦⁄„?\?fi, \K? fi› ¡‹ ¡ › „¦⁄·?\?\¤ „? ? Ž⁄‒\ ¡K? ‹ ¡ ›‒?L?› ¡¦?j‒·サ› ¦¡

jqtコnubd màEqs?àsqh`

rûE`rmþ?rs`u?

?

?

?

?

màuqg

rûE`rmþ?rs`u?

?

?

?

?

màuqg


mŽ ‒⁄? Ž⁄‒\ „? ? ¡‒\ ›·?\? \ F¤›·? ?«› ¡‒‹›«? ·¦⁄·K? 3リ \¦¡ ‹\ «™?‹\?› „¦⁄K?fi- › ¡‹ ¡? ¡ ¡‹¡ ? ‒¡¦⁄„K?r3¤‒›«‹6? ‹ ¡ ›‒K rfi› ·fi‒Ž¦\? ?&‒ ¤„«?\‒¦⁄ ¡¤ ›«?fi›F\ ?«- ⁄›?fi› „ ·? ?í‒ ¤·

màuqg?rûjqnlmdi?yàgq`cx cdrhmf?ne?sgd?oqhu`sd?f`qcdm ctakhmK?íqrjnK?QOPU?

?

?

?

?

?

?

????uh`b?st?N?rdd?lnqd?gdqdY????⁄ fiYNN•••M\«\ ›‹ \‹ ¦\fi ‹£M ¡N£\‒ ¡‹L\‹ L \‹ ¦\fi ‹£L ›£NR L£\‒ ¡‹L ¡ £‹ uhyt`khyàbhd

o-uncmþ?rs`u?

?

?

?

?

?

màuqg


màuqg?rûjqnlmdi?yàgq`cx cdrhmf?ne?sgd?eqnms?f`qcdm

mŽ ‒⁄?¢›‒«Ž ‹¡ ?fi‒¡ Ž⁄‒\ ¤„? ? ¡‒\ ›·K?r3¤‒›«‹6? ‹ ¡ ›‒K rfi› ·fi‒Ž¦\? ?&‒ ¤„«?\‒¦⁄ ¡¤ ›«?fi›F\ ?«- ⁄›?fi› „ ·? ?í‒ ¤·

ctakhmK?íqrjnK?QOPU uhyt`khyàbhd

o-uncmþ?rs`u?

?

?

?

?

?

màuqg


màuqg?rûjqnlmdi?yàgq`cx cdrhmf?ne?sgd?oqhu`sd?f`qcdm

e·‹¤F‹Ž? Ž⁄‒\ \? ?\ Ž‹¤›«? ?¤·¦⁄„‹¤›·? ?› ¤› ¡ ¡‹&? › ‹"⁄›?fi‒ ¤·K?fi›·リ ¡ A ¡ ¡‹6¦⁄? ¡‹A?\¤›? ›« ‹\‹ ‹"⁄›? ¡‒ ¤Ž ‹¡⁄›? ¡ ¡‹"⁄›?fi‒ ¤·K?r3¤‒›«‹6 ‹ ¡ ›‒K?rfi› ·fi‒Ž¦\? ?&‒ ¤„«?\‒¦⁄ ¡¤ ›«?fi›F\ ?«- ⁄›?fi› „ ·? ?í‒ ¤·

ctakhmK?íqrjnK?QOPU ensn?L?onuncmþ?rs`u

màuqg?L?rjhb`

o-cnqxr màEqsx

màuqg?L?uhyt`khyàbh`

màuqg?L?uhyt`khyàbh`

màuqg?L?uhyt`khyàbh`


màuqg?E`rsh?rûjqnlmdi?yàgq`cx?L?uncmþ?oqunj cdrhmf?ne?sgd?eqnms?f`qcdm?L?v`sdq?ed`stqd

y‒¡ \ › \‹ ¡?fi- › ‹¡ ? › ‹¡ ?fi ›¦⁄„? ? \« · « K?‹Ž ‒⁄? › ‹"⁄›?fi‒ ¤·? › ¡ ¡‹&«K? › ›fiŽ ›«?\? ¡‒\ ›·?Kr3¤‒›«‹6? ‹ ¡ ›‒K?rfi› ·fi‒Ž¦\? ?&‒ ¤„« \‒¦⁄ ¡¤ ›«?fi›F\ ?«- ⁄›?fi› „ ·? ?í‒ ¤·

ctakhmK?íqrjnK?QOPU uhyt`khyàbhd o-cnqxr

rhstàbh`

ensn?L?rûE`rmþ?rs`u? ?

?

?

?

?

màuqg


màuqg?rûjqnlmdi?yàgq`cx?ehqdlmégn?oncmhjt cdrhmf?ne?sgd?bnqonq`sd?oqhu`sd?f`qcdm

l¡ ¤Ž? Ž⁄‒\ \?fi ‹Ž?¤ ‹3¦ ¦⁄?‹¡‹Ž‒›F‹6¦⁄? ‒ \ ¡¤K?o›リ \ \ ¤\? fi› ソ ‹Ž ·fi‹6?fi‒ ¡ ›‒? ?›¤‒\ ‹›L› ¦⁄› ›·? Ž⁄‒\ ›·K??r3¤‒›«‹6? ‹ ¡ ›‒

sqm`u`K?cngmàmxgnK?QOPV u?s‒‹\ ¡?PUMSMQOPVK? „fi‒\¦› \ \?h‹£M?s\ \‹\?l\‹¦› Ž \ \‹\M«\‹¦› \_£«\ M¦›«?????????????????JSQPXPTPUUWXX

OP?màuqg?yàgq`cx?u?sqm`ud??jnlokdwmé?qhdコdmhd

s‒ \ ¤„Y k\ \‹ · \?\‹£· r¡ ·«? fi¡¦ \ o¡‒› q·

¢› \ ¡?Ña‒ \‹ Ñ?N?Ñr \‒ · Ñ

¤ \?\ ‒ fi ¦ ¢› \?Ña ·¡?rfi ‒¡Ñ ¡¦¤ \?¢· £ \?Ñf›

·‒«Ñ

d¦⁄ ‹\¦¡\?fi·‒fi·‒¡\?Ño‒ «\ ›‹\?c¡¡fi q› ¡Ñ?N?Ñl\£‹· Ñ k \ ‒ ? fi ¦\ \?Ñe ›‒

\‹?•⁄ ¡?N? › ¡ Ñ

b ·w› ‹„Y ` ·«?£ £\‹ ¡·« s‒Ž „Y o¡‹‹ ¡ ·«?\ ›fi¡¦·‒› ¡ b\‒¡‚?¦›«\‹ ?Fe‒› ¡ ?¦·‒ F j‒„Y a·‚· ? ¡«fi¡‒ ‒¡‹ ?£·wM b›‒‹· ?\ \?Ñr

‒ ¦\?u\‒ ¡£\ \Ñ

n ›¦‹6?¤¡‒?Gq ¡ H r ‒›«Y ‹\ 6?›¤‒\ ‹6?¤

‹3¦ ?Nl\ · K?o‒·‹· N

o›fi&‹\ ¤„Y ¤\‹Ž

o\‒ ⁄¡‹›¦ d‚

· ? ‒ ¦· fi \ \?Ñu¡ ¦⁄ Ñ

· 3¦¡? fi¡ ‹¡‹"?fi ›¦⁄„

コ ‒¤Z?l· FM¤-‒\N ¡« ‹\

r

o-cnqxr nr`cynu`bí?okàm uhyt`khyàbhd

jnmbdos

qd`khyàbh`

qd`khyàbh`


uhyt`khyàbh`?màrstomégn?oqhdrsnqt?axsnuégn?cnlt uhrt`khr`shnm?ne?sgd?dmsq`mbd?`qd`

mŽ ·fi‹6?fi‒ ¡ ›‒? ?«¡ ¤›«? & ¤·K? fi ‹¡‹Ž?fi›リ \ \ ¤\?‹\ ‹¡‹Ž‒›F‹› ソ?\?fi›·リ ¡?‹\ «™?¤‒› K?r3¤‒›«‹6? ‹ ¡ ›‒

sqm`u`K?lny`qsnu`K?QOPV oncnqxr

onuncmþ?rs`u

m`uqgnu`mþ?rs`u


mŽ ‒⁄?fi‒¡ ‹¡ ?F\ ? ¡¦¤¡ ? Ž⁄‒\ „K?fi›リ \ \ ¤„?‹\?‹¡‹Ž‒›F‹› ソ?\?¤ ‹3¦¡ Ž⁄›‹„? ? fi› ¡‹&? ?› „¦⁄› 6« ?F\ ソ\« K?y ›リ 6?fi› ¡«›¤? Ž⁄‒\ „? ›? \⁄·K r3¤‒›«‹6? ‹ ¡ ›‒

màuqg?rûjqnlmdi?yàgq`cx cdrhmf?ne?sgd?oqhu`sd?f`qcdm cnkmà?jqtoàK?QOPV

X"Vtpcxg."30"l¿p"4239 Projektant Kpi0"VCVKCPC"OCPEQXè tatiana.mancova@gmail.com +421915166899

02 PèXTJ"¥èJTCF["TQFKPP¡JQ"FQOW."FQNPè"MTWRè"X[V[6QXCEë"C"QUCF¥QXCEë"RNèP

15276

3539

5654

3774

T

F

A

3612

S3 T

S1

1327

4104

3533

S5

K

J

3000

H

1524

3000

1677

3000

1000

800

3095

9211

3846

2670

5930

2600

5330

2600

2000 1095 1500 2600

S1

14670

8098

3000

2886

S1

S1

3000

1418

S1 B 2600

5881

S1 2600

900

S1 800

3000

600

6100

8106

3423

900

1350

3400

5500

2000

600

1350

9800 700

1500

T

D

G 4500

I

CNVèPQM

1500 3005

O

600

1653

2000

800 1200

2921

900

1564

3099

840

6892

4977 4466

840

C

500

860 550

860

250

O

6900

6300

S4

4300

1500

4900

T

T

1900

T E

3000

6100

3000

3000

800

nr`cynu`bí?okàm LEGENDA ok`mshmf?ok`m jnmbdos bnmbdos

¥èJQP"C

¥èJQP"G"c"H

¥èJQP"K

¥èJQP"L"c"M

RU"Rgppkugvwo"ugvcegwo"ŁTWRGNNKŁ

IB Iberis

T"Tquc"1žnvfi"c"7gtxgpfi"qfvkgpg1

HM Helleborus x 'METALLIC BLUE LADY'

UP"Ucnxkc"pgoqtquc")DNCWM£PKIKP)

CC"Cuvtgt"cnrkpwu"ŁYJKVG"DGCWV[Ł

HM Helleborus x 'METALLIC BLUE LADY'

HN Helleborus niger

AU Aubrieta

HN Helleborus niger

AM Alchemilla molis

uþrkdcmþ?màuqg PV Pulsatilla vulgaris 'PAPAGENO' 01 PèXTJ"¥èJTCF["TQFKPP¡JQ"FQOW."FQNPè"MTWRè"MQORNGZP¡"CTEJKVGMVQPKEM¡"TKG̅GPKG VE"Vj{owu"ekvtkqfqtwu"ŁItwpŁ ehm`k?cdrhfm ¥èJQP"D AG Allium giganteum

S1

U3"Vczwu"dceecvc"ŁHcuvkikcvc"CwtgcŁ

¥èJQP"E S1 S1 S1EC"Ecncocitquvku"cewvkhnqtc"ŁMCTN"HQGTUVGTŁ S1 B

A

M = 1:100

S

S1

IO"Igtcpkwo"ocipkhkewo"ŁTqugoqqtŁ

AM Alchemilla molis

ST Sedum tetractinum

PF Photinia x fraseri PINK MARBLE

EJR"Ejcocge{rctku"rkukhgtc"ŁUwpiqnfŁ

HP Hebe pinguifolia 'SUTHERLANDII'

RT"Rtwpwu"ncwtqegtcuwu"ŁJGTDGTIKKŁ"1"qxqep#"mgt

AR Arabis

LA Lavandula angustifolia

HG Heuchera 'GREEN SPICE'

RZ"Rjnqz"uwdwncvc"ŁCOC¥KPI"ITCEGŁ

AT Achillea 'TERRACOTTA'

TI"Twfdgemkc"itcpfkhnqtc"ŁUwpfcpegŁ

¥èJQP"I"c"J

VB Verbena bonariensis

VD"Vczwu1Dwzwu"1žkx#"rnqv1

EC"Ecncocitquvku""cewvkhnqtc"ŁMCTN"HQGTUVGTŁ J

F H

S3

AG Allium giganteum S2 VCH Veronica 'CHRISTA'

S2

Magnolia grandiflora

LA Lavandula angustifolia

XU"Xgtqpkec"urkecvc"ŁKekengŁ

S3

EX"Ecnnwpc"xwnictku"ŁICTFGP"IKTNUŁ

Ocnwu"/"qmtcup "lcdnqO

AF Achillea filipendulina 'GOLD PLATE'

S4

Rtwpwu"/"qmtcup "7gtgšOc1unkxmc

AM Achillea millefolium 'WALTER FUNCKE'

ECH Echinacea 'CHEYENNE SPIRIT'

S5

Tquc"mokgpqm"/"žnv "hctdc"mxgvw

PB Perovskia 'BLUE SPIRE'

DY"Dgtigpkc")YKPVGTO TEJGP)

Vt xpcv "rnqejc

T

D

E

SM Sedum 'MATRONA'

LA Lavandula angustifolia

UU"Ugfwo"urgevcdkng")UVCTFWUVŁ

BS Buxus semperv. gula 30cm

AG Allium giganteum

EC"Ecncocitquvku"cewvkhnqtc"ŁMCTN"HQGTUVGTŁ

1

LA Lavandula angustifolia S5 K DY"Dgtigpkc")YKPVGTO TEJGPŁ

J J1

TI"Twfdgemkc"itcpfkhnqtc"ŁUwpfcpegŁ

¥èJQP"F

HP Hebe pinguifolia 'SUTHERLANDII'

J

AF Achillea 'FEUERLAND'

AN Aster novi-belgii 'VIOLETTA'

X"Vtpcxg."30"l¿p"4239 Projektant Kpi0"VCVKCPC"OCPEQXè tatiana.mancova@gmail.com PF Photinia x fraseri PINK +421915166899 MARBLE

IO"Igtcpkwo"ocipkhkewo"ŁTqugoqqtŁ

S1

ensn?L?rûE`rmþ?rs`u

Urgxpgp "rnqejc Lguvxwl¿eg"qdlgmv{

O G

S4

2

I

1

I

C

LEGENDA

PèXTJ"TCUVNKPP¡JQ"OCVGTKèNW A,I

1

R»xqfpfi"qdlgmv{

2

Pcxtjqxcpfi"qdlgmv{"1cnv pqm1

I

A

S

A,D,G,H

C,G,H

C,G,H

C

C

D,G,H,I,J

D

D

D

D

M = 1:100 D

uhyt`khyàbh`?nccxbgnunLnjq`rmdi?E`rsh?yàgq`cx

Mxkvp¿eg"| jqp{"1vtxcnm{"c"vt x{1 Trvalky v pieskovci - skalka Kry Vt xpkm

Pennisetum setaceum ŁTWRGNNKŁ

E,F

Salvia nemorosa )DNCWM£PKIKP)

E,F

Calamagrostis acutiflora Rudbeckia grandiflora Verbena bonariensis ŁMCTN"HQGTUVGTŁ ŁUwpfcpegŁ

Allium giganteum

E,F

E,F

Aster novi-belgii 'VIOLETTA'

E,F

Lavandula angustifolia

Achillea filipendulina 'GOLD PLATE'

E,F

Achillea millefolium 'WALTER FUNCKE'

E,F

Perovskia 'BLUE SPIRE'

E,F

Sedum 'MATRONA'

E,F

Sedum spectabile 'STARDUST'

G,H

Uvtqo{"nkuvpcvfi Uvtqo{"kjnk7pcvfi Urgxpgpfi"rnqej{ Kamenivo - okruhliaky

R»UQDGPKG"¥èJQPQX

Iberis

G,H

Veronica 'CHRISTA'

I,J

Photinia x fraseri ŁRKPM"OCTDNGŁ

Aster alpinnus ŁYJKVG"DGCWV[Ł

Aubrieta

G,H

Xgtqpkec"urkecvc"ŁKekengŁ

I,J

Hebe pinguifolia 'SUTHERLANDII'

Pulsatilla vulgaris 'PAPAGENO'

I

G,H

G,H

Calluna vulgaris ŁICTFGP"IKTNUŁ

Echinacea Bergenia 'CHEYENNE SPIRIT' )YKPVGTO TEJGP) Buxus semperv. gula 30cm

J

Prunus laurocerasus ŁJGTDGTIKKŁ

G,H,K

Vj{owu"ekvtkqfqtwu"ŁItwpŁ Sedum tetractinum

G,H

K

B

Heuchera 'GREEN SPICE'

Taxus baccata ŁHcuvkikcvc"CwtgcŁ"U3

Achillea 'TERRACOTTA'

I

Ejcocge{rctku"rkukhgtc"ŁUwpiqnfŁ

I

Achillea 'FEUERLAND'

I,J,K

Tquc"/"mt mqx

Phlox subulata ŁCOC¥KPI"ITCEGŁ

Arabis

I,J,K

Helleborus x 'METALLIC BLUE LADY' Helleborus niger

I,J,K

Alchemilla molis

Vczwu1Dwzwu"*p |m{"žkx{"rnqv+

I,J,K

Geranium magnificum ŁTqugoqqtŁ

J

Magnolia grandiflora Ocnwu"/"qmtcup "lcdnqO S2 S3

Rtwpwu"/"qmtcup 7gtgšOc.unkxmc0000"U6

Rosa kmienok žnv "hctdc"mxgvw"U7

Kpšrkt ekc"/"| jqp"G.H"/"vtxcnm{"x pieskovci/skalka

Kpšrkt ekc"/ | jqp"L"*L3+ /"ncxk7mc"qdmqngugp ngxcpfwnqxqw"x#ucfdqw

uhyt`khyàbh`?L?màuqg?squ`kjnuégn?yàgnmt


コsûchd?rûjqnlmþbg?yàgq`c?`?udqdimþbg?oqhdrsnqnu cq`esr?ne?sgd?oqhu`sd?f`qcdmr?`mc?otakhb?`qd`r

コ 3 ¡K?¤›‹¦¡fi „K? ¤ ¦¡?\? ¡¦⁄‹ ¦¤"?‒ ¡サ¡‹ \?‒- ‹„¦⁄ ¡‒¡ ‹6¦⁄?fi‒ ¡ ›‒› ?\? 3¤‒›«‹6¦⁄? Ž⁄‒\

qôymd?nak`rshK?QOPS?L?QOPU squ`kjnuþ?yàgnm?m`?aqdgt?qhdjx

uhyt`khyàbh`

u`qh`msx?rûjqnlmdi?yàgq`cx

qdy?uncmégn?oqujt

qdy oncnqxr

onrnadmhd?idcmdi?e`qax?u?yàgnmd

qdy?dwsdqhéqnuþlh?onuqbglh


j›‹¦¡fi ?‹Ž ‒⁄·? ¡¦¤¡ ? Ž⁄‒\ „K?fi›リ \ \ ¤„?‹\? \¦⁄› \‹ ¡?fi‒&‒› ‹"⁄›?‒Ž ·? ›fi ‹¡‹&«?¤ ‹3¦ ¦⁄? Ž⁄›‹› ?\?F\ ?3リ ¤› ¡ ? Ž⁄‒\ „K? „ ›‒¡‹ ¡?› „¦⁄› 6¦⁄ fi -¦⁄K?y ›リ 6?fi› ¡«›¤? Ž⁄‒\ „? ›? ™Fサ›«? \⁄·K??r3¤‒›«‹6? ‹ ¡ ›‒

コsûch`?uhchdbjdi?yàgq`cx bnmbdos?ne?sgd?qtq`k?f`qcdm gnqdgqnmhdK?QOPV 01 UMCNMC."FTGXGP¡"JTCPQN[ X[VXèTCLòEG"UEJQF[

̅VòFKC"XKFKGEMGL"¥èJTCF[."JQTGJTQPKG

X"Vtpcxg."60"l¿n"4239 Projektant Kpi0"VCVKCPC"OCPEQXè tatiana.mancova@gmail.com +421915166899

VARIANTA A

02 FTGXGP¡"JTCPQN[ X[VXèTCLòEG SCHODY

CNVèPQM

̅VòFKC"XKFKGEMGL"¥èJTCF[."JQTGJTQPKG"

RQRëPCXè"¥GNGN

CNVèPQM

VARIANTA B

X"Vtpcxg."60"l¿n"4239 Projektant Kpi0"VCVKCPC"OCPEQXè tatiana.mancova@gmail.com +421915166899

RQPGEJCP""RQUVWRPG"UC ¥PK™WLòEK"UXCJ

RQUVWRPG"X[X"̅GP""¥èJQP"U NCXK6MQW"X"OòTKMW

QMTCUP¡ ¥èJQP[."RTK RNQVG"X[̅̅KG KRY

VTèXPKM"UQ"¥èJQPOK POSTUPNE X[X"̅GP""¥èJQP

X"UCFDC"D[NKPKGM ̅RCNKGT *VXCTQXCP" STROM)

ò™KVMQXè"¥èJTCFC VO SVAHU X[X"̅GP""*UWEJ"+ OòTKM

FTGXGP¡"QRNQVGPKG"C"̅RCNKGTG *VXCTQXCP¡"UVTQO[+"RTG X[VXQTGPKG"K¥QNQXCPGL̅GL ODDYCHOVEJ PLOCHY

DREVENICA

DREVENICA ¥èMWVKG"U NCXK6MQW SKUPINA KJNK6PCPQX

QMTCUP¡"¥èJQP[ SCHODY Z KAMENIVA C"VTèX[

POSTUPNE X[X"̅GP""¥èJQP"1 SKALKA

NCXK6MC"1 JGTP" PRVOK

UMWRKPC"KJNK6PCPQX X[VXèTCLòEC"™KX" PLOT

QMTCUPè"X"UCFDC"FQ"MTWJW

QMTCUP¡"¥èJQP[

QMTCUP¡"¥èJQP[."X"UCFDC X[̅̅ëEJ"MTQX"RTK"RNQVG

ò™KVMQXè ¥èJTCFC

NCXK6MC"U X"UCFDQW"D[NKPKGM X[X"̅GP" ZAHON *RCNKUèFQX" OòTKM+

RQUVWRPG"1"¥"6CUVK X[X"̅GP¡"QMTCUP¡"¥èJQP[

EJQFPëM"¥"Pè̅NCRP"EJ *FTGXGP"EJ+"RNCVPë KOMPOST

™KX""RNQV UVèNQ¥GNGP""1"KJN0

Pè̅NCRP¡"RNCVPG QRQTP""OòTKM"*¥"ICDKQPQX 1"MCOGPKXC+"UQ"¥èJQPQO

ensn?L?onuncmþ? rs`u

FTGXGP¡"QRNQVGPKG

UQNKV¡TP["UVTQO

PARKOVANIE + X[̅̅KG"C"PK™̅KG"MT[ X"QMQNë

¥GNGN"PC"QRQTPQO"OòTKMW

X[X"̅GP""MXGVKPQX""¥èJQP

RQPGEJCP" POSTUPNE SA ¥PK™WLòEK"UXCJ TW™G

KOMPOST ™KX""RNQV UVèNQ¥GNGP""1"KJN0

PARKOVANIE + X[̅̅KG"C"PK™̅KG"MT[ C"UVTQO["X"QMQNë

QFF[EJQXè"1"JGTPè"6CUZ UQ"UKGZQW."JòRC6MQW. NCPCOK"C"RNCOK UNò™KCEKOK"CMQ"JGTP" RTXQM"C"¥èTQXGN SEDENIE PRI OHNISKU


DESIGN OF THE RURAL GARDEN HOREHRONIE, 2017


DESIGN OF THE RURAL GARDEN HOREHRONIE, 2017

V avej asti zvy uj ci sa z hon, v popred trkov plocha, ktor pokra uje seden m, Vysaden listnat strom formovan do strechy, V pozad l niov okrasn zele popri drevenici

Trvalkami vytvoren pomyseln kruh vysaden tr vou a Crocusom, vytvorenie l neho akcentu, Zastabilizovanie svahu pomocou pr rodn ho m rika - gabionov ho plotu, Narezan

Vyv en z hony s vo svahu a z polovice zapusten do zvy uj ceho sa ter nu, Materi l drevo. Z hony s zeleninov / bylinkov , V pozad poh ad na parkovaciu trkov plochu s

Terasa je z dvoch str n uzavret a to z jednej strany schov ou dreva, ktor okrem svojej funkcie tvor aj zauj mav pr rodn a funk n dominantu v priestore a z rove sl i aj ako bari ra so susedn m pozemkom a vytv ra tak int mnej ie prosterie v alt nku, Zo zadnej


DESIGN OF THE PRIVATE GARDEN SMOLENICE, 9/2017

F


DESIGN OF THE PRIVAT GARDEN - VISUALIZATIONS SMOLENICE, 9/2017


DESIGN OF THE PRIVATE GARDEN BIELY KOSTOL, 9/2017 KONCEPT


DESIGN OF THE PRIVATE GARDEN - MEASUREMENT AND PLANTING PLAN BIELY KOSTOL, 9/2017


TERRACE -VISUALIZATION SMOLENICE, 9/2017


DESIGN OF THE PRIVATE GARDEN TRNAVA, 9/2017


KINDERGARTEN - INSULATION

Vykreslenie projektu

TRNAVA, 11/2017 0K

0K OA

DA A A

E

OA

ED F

NV

S2

A

OA

D

DA

A

E

D

0K ED F

OA

D A

E

E

E

E A LS C

NZ

A

LS C

B

C

A

ZD

E

C

B

P2

NZ

LS

B

C

E

NZ

A

LS

DO C A

1.39

600 1970

1.38

ZD 1.37

DO

1.40 800 2150

C

C B B

1.41 800 1970

ZD

P2

1.36 1.42

B

P2

600 1970 870 2000

600 1970

1.43

NZ

800 1970

1.45

600 1970

1.44

C A

1.46

A

C

600 1970

1.35

BP

B

800 1970

A C ZD

A B A

C

B

ZD

RN ZD

C

800 1970

1.34

P2

M

C

A C

800 1970

P2

B

ZD

C A

1.33

BP C

1.02

1.03

1.04

1.05

800 1970

1.07

B

A DO 800 1970

1.08

800 1970

1.06

1.32

800 1970

800 1970

1.19

M 1.31 870 2000

800 1970

1.18

BP C A

1.16

700 2000

1.14

800 1970

1.13

1.12

C

800 1970

1.26

M1

1.11

600 1970

600 1970

A

1.15

800 1970

C

B

1.10

C A

A

B

C

1.25

1.27

M1

1.24

600 1970

1.21

1.29

C

P2 A

1.28

RE

870 2000

800 1970

B

NZ

1.22

1.23

800 1970

ZD ZD

800 1970

Ing. MARTIN WAGNER Ing. MARTIN WAGNER

C A

DO

NZ M2 DO

BB

1.09 800 1970

1.17

ZD B

800 1970

1.01

NZ

1.20

1.30

A

DO

A

DO

NZ ZD

P2 NZ

Narcisova 7165/2, 917 01 Trnava


FLAT HOUSE - INSULATION

Vykreslenie projektu

PEZINOK, 12/2017

Ing. MARTIN WAGNER Ing. MARTIN WAGNER


FLAT HOUSE - INSULATION, DETAILS

Vykreslenie projektu

PEZINOK, 12/2017 REZ LOGGIU

REZ LOGGIU 07 13 16

13 08 12

05

12 456

05

05

A 08

C

08

06

06 09

A

3422

A

1

3972

09

1

1

5931

1

03

03

06

5520

04

04

03

07

2737

2647

1959

2395

07 06

11

10 02

02

01

05

1%

05 411

C

C

B

A

P1

01

433

616

215

1%

01 342

P2

01 02

684

11

C A 06 02

03

A 02

114

01

319

114

03

05 01

02

06

91

137

09

02

4380

A

A

319 5019

C

1%

3102

2897

04

684

684

04 C

HR.:20mm HR.:40-50mm HR.:20mm

1%

2783

SKLADBA P2

HR.:150mm

SKLADBA ZATEPLENIA STENY A PCI MultiTherm M, HR.:140mm SKLADBA : LEPIACA MALTA PCI Multicret Multi

01 02 03 04 05

C

06 07 08 09 10

PCI MultiTherm M, HR.:20mm SKLADBA : LEPIACA MALTA PCI Multicret Multi

1

SKLADBA P1

11 12 13 16

01 02 03 04 05 06 07 08

Ing. MARTIN WAGNER Ing. MARTIN WAGNER

B PCI MultiTherm M, HR.:50mm SKLADBA : LEPIACA MALTA PCI Multicret Multi


FLAT HOUSE - INSULATION

Vykreslenie projektu

PEZINOK, 12/2017

Ing. MARTIN WAGNER Ing. MARTIN WAGNER


FLAT HOUSE - INSULATION, DETAILS

Vykreslenie projektu

PEZINOK, 12/2017 07 05

365

08 08

1 1

1

04

1

06

1

1 2153

REZ

5657

03

03 4380

3.NP 04

01 02 03 04 05

02 06

1160

03

ES 05

ES ES

P1

ES

05

06

ES

566

547

328

06 07 08

SKLADBA P1

1

1

2719

1

03

2600

03

04 04

01

01

P1

02

06

03

91

328

347

73

1%

06

2610

2117

1%

7665

2.NP

02

01

A

B PCI MultiTherm M, HR.:140mm SKLADBA : LEPIACA MALTA PCI Multicret Multi

12

16 A 365

12

05

05 08

C

06

1 C 4380

03

04

A

07

01 02

C

A

04

C

B 91

07

7318

03 04 05

255

B

06 07 08 09 10

02

02

+5,800

02 06

547

C

566

B

3.NP

1%

01

P2

1%

3102

A 01 02

PCI MultiTherm M, HR.:20mm SKLADBA : LEPIACA MALTA PCI Multicret Multi

C 255

REZ

A

A

03

07

C

06

14 03

HR.:20mm HR.:40-50mm HR.:20mm HR.:150mm

13

13

PCI MultiTherm M, HR.:50mm SKLADBA : LEPIACA MALTA PCI Multicret Multi

02

14

02

03

11 12

B

02

109

A

40

C

08

01

09

13 14 16

14

06 09

A

C

4307

C

03

2600

03

A

07

C

A

C

04

91

Ing. MARTIN WAGNER Ing. MARTIN WAGNER

A

7318

255

07

A P2

01

11

1%

02 B

02

02

03

02

109

B

A

C

73

C

02

A

+2,900

09

547

511

02

2.NP

1%

11

2354

10

01 02

A 01

C


FLAT HOUSE - INSULATION, DETAILS

Vykreslenie projektu

PEZINOK, 12/2017

SKLADBA ZATEPLENIA STENY

REZ

A

A

240

B PCI MultiTherm M, HR.:140mm SKLADBA : LEPIACA MALTA PCI Multicret Multi

A

PCI MultiTherm M, HR.:50mm SKLADBA : LEPIACA MALTA PCI Multicret Multi

08

B 4631

09

B

B

479

02

C

XPS HR.120mm

A

2874

3832

C

-1,650

80

D1

-1,500

1640

D3

160

5812

+1,870 07

224

+1,800

2000

04

3513

900 2320

3066

06

2400

2395

240

1916

559

798

224

1597

05

A

01 02 03 04 05

06

B

C

06

80

05

80

02

13 799

B 06

06 479

12

A

07

XPS HR.120mm

03

639

11 12

80

06 A

C

S7

-1,450

+1,450

14

C

B

C

D1 4391

479

224

D3

80

B

03

B

09

B

B

D

D

80

80

01

B

D3

479

D1

D1

A

10

3832

S7

B

B B

D 240

C 04

LEPENKA

KZS Z MW

240

REZ

03

03

1

2794

1

1

08

4631

08 04

01 02

01 06

06

03 04 05 06 07 08 09 ES ED

06

479

1597

02

ES

ES

09

05

05 240

559

798

3768

03

03

559

559

639

3832

2395

1916

1700 2000 (430)

-1,500

06

1640

ED

-1,450

ED

2000

03

ED

4391

02

hr.:150mm hr.:100mm

Ing. MARTIN WAGNER Ing. MARTIN WAGNER

479

1

01

240

01

EXIST

ED

ED 1

04

LEPENKA

08 09

09

3832

4391

02 09

hr.:50mm hr.:25mm

09

09 08

07

LEPENKA 06

09

3832

3832

03

XPS HR.120mm

B

14

06 07 08 09 10 11 12 13 14

639

B

XPS HR.:50mm SKLADBA : LEPIACA MALTA PCI Multicret Multi

C

B

04

S7

PCI MultiTherm M, HR.:20mm SKLADBA : LEPIACA MALTA PCI Multicret Multi

04

2794

06

07

D

C

A

01

hr.:100mm hr.:25mm hr.:180mm hr.:100mm

NAVRH.

EXIST.

hr.:100mm hr.:25mm hr.:180mm hr.:50mm hr.:20mm

NAVRH.


CONCEPT OF THE PRIVATE GARDEN OPOJ, 11/2017

1. VARIANT

2. VARIANT


CONCEPT OF THE KINDERGARTEN AREA TRNAVA, 12/2017

*Navrhnutie zelene, je nie len ale vytvorenie zelene, bude okrem spestrenia priestoru aj ako prvok pre deti. deti ohromia svojou na dotyk alebo vo vetre. *Navrhnutie okrasnej zelene v podobe s druhmi v obdobiach, doplnenie zelene. *Navrhnutie zeleninovej v

s

*Vytvorenie oddychovej

v a kontaktu

z priestorov

do

*Navrhnutie prvkov pre deti, funkciu.


CONCEPT OF THE PRIVATE GARDEN


VISUALIZATION, RESIDENTIAL AREA


CONCEPT OF THE PRIVATE GARDEN

rastliny

A C

B


VISUALIZATIONS OF PRIVATE GARDEN


VISUALIZATIONS OF PRIVATE GARDEN


VISUALIZATIONS OF PRIVATE GARDEN


CONCEPT OF THE PRIVATE GARDEN

6 6 10 1

7 13

6

3

11 5

5

2

12 4 5

13

5

8

4

6

4 11

2 8

6 9

7 9

2

4

3

10

8 6

2

11 12

1 13

8


CONCEPT OF THE PRIVATE GARDEN - MEASUREMENT AND PLANTING PLAN


CONCEPT OF THE PRIVATE GARDEN TRNAVA, 2/2018

2

8

2 1

5

10

1

3

3

5

3

10

1 6 9

4

2

7

3

10

1

4

5 6

7

8 10 9


INTERIOR DESING TRNAVA, 3/2018


INTERIOR DESING TRNAVA, 3/2018


UNIVERSITY PROJECTS, SECONDARY SCHOOL PROJECTS STU STU

SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY INSTITUTE OF MANAGEMENT Achievements: Scholarship for excellent Diploma thesis SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ARCHITECTURE Achievements: Best design of the public square in a given category, Bachelor thesis SECONDARY SCHOOL of CIVIL ENGINEERING


rjhbd?rjdsbgdr ytコK?roコrK?uコ

j‒¡ \K?«\w \K?·⁄ &¤K?¦¡‒· ¤\K?\¤ \‒¡


U

uþjqdrx?onydlmþbg?rs`uhda bhuhk?dmfhmddqhmf?ok`mr

U

u6¤‒¡ „? ?› \ ?fi› ¡«‹6¦⁄? \ ¡ ?\?\‒¦⁄ ¡¤ 3‒„K? ¡¦⁄‹ ¦¤"?‒ ¡サ¡‹ \K? ™Fサ\ › „ ‹"? · › „K?r ‒¡ ‹Ž?サ¤› \ R

LOKRTO

PPD

P?VTO

SOO SOO

SOO XOO

LRKWOO

P?TOO

Q?UOO

ROO P?WOO

Q?UOO

QW?UOO

ROO Q?XRO

Q?OOO

Q?OOO PTO

PP?ROO S?SOO

SOO

S?SOO

P¹XVO?‚ WOO R

SOO

P?VOO SOO

SOO

P?TOO?‚ P?TOO P

P¹XVO?‚ WOO R WRO

WRO

ROO

S?TOO

LRKPOO

R?TOO

S?SOO SOO P?TOO?‚ P?TOO P tMsM?¥?LOKXOO qMsM?¥?LOKXTO

tMsM?¥?LOKXOO qMsM?¥?LOKXTO

UOO VSO POOO?GPSOOH R?TOO

XOO

VRU

P?SOO SOO

P?TOO PTOO?GPOOOH

Q?TOO

R?UOO

ROO

P?TOO PTOO?GPOOOH R?TOO

XOO

Q?VOT SOO

LRKXOO LSKQOO

P?TOO PTOO?GPOOOH S?SOO

PP?VOO

LRKROO

P?UOO SOO PO?OOO

QT?XOO

P?TOO PTOO?GPOOOH

Q?UXR S?SOO

Q?POO SOO

P?VOO

Q?POO SOO S?QOO

P?VOO

SOO

R?XOO

roàk。` R?XOO

R?VTO

naþu`bh`?hya`

SOO

Q?POO Q?POO

XQT

LRKQTO

Q?XWQ S?SOO RVO S?SOO

P?TOO PTOO?GPOOOH

P?TOO?‚ P?TOO P

Q?SOO

PVSO

S?SOO

jtbgx。` TRRT

PTO

R?VTO

R?TOO

R?XOO Q?POO Q?POO

SOO LRKOOO

UOO

ncnuyc`mhd PQMORMQOPO W‚`S enqlàs lhdqj` Eírkn?uþjqM

SOO

oknbgà?rsqdbg` oknbgà?rsqdbg`

コjnkrjþ?qnj QOOXNQOPO sqhdc`NrjtoM SM`NQ càstl?y`cM QUMOQMQOPO

P?TOO PTOO?GPOOOH

P?VOO VQO

SOO R?WOO

SOO

P?VOO

ROO

PTO

£

PTO

SOO

POPT

PTO

P?TOO?‚ P?TOO P

PTO P?VTO

SOO £

SOO vb

S UOO?‚ P¹XVO Q?ROO

S?TOO

P?OOO P?VTO RUO

R?QRT RSWT

PTO

rsto`bh`?コ`bgs`

T?QOO

PD

roàk。`

R WOO?‚ P¹XVO

SOO

PM

SOO

UOO

VTO

P¹XVO?‚ WOO R

Q?VOO

naþu`bh`?hya`

\

P?TTO

S?WOO

P?ROO

ROO

P P?TOO?‚ P?TOO

SOO

Q?UOO Q?UOO

P¹XVO?‚ Q¹OOO P

Q?VOO

P¹XVO?‚ Q¹OOO Q

P?ROO

P?VOO

Q?VOO PTO P?VTO Q?QTO

Q?SOO

P¹XVO?‚ UOO S TOO

S?SOO

PTO

PTO

R?VTO R?TOO

POPT

£

`NP

oqdcrhd。Jbgnca`

PTO

SOO

P?OOT

ROO

S?SOO

S?XOO ROO

SOO PTO S?SOO

S?SOO

S?SOO

R?UOO R?TOO

P?TOO?‚ P?TOO P

PTO

jûodk。`

S?SOO

R?SOO S?WOO P?SOO

SOO

P?ROO

¡

jtbgx。`

vb

£

Q?ROO

£

PTO

LOKXOO

¤

PPD S?VTO S?VTO

S?UTO

P¹XVO?‚ UOO TTO S

jûodk。`

VQT

ronknEdmrjà?hya`

ROO

PTO

P¹XVO?‚ WOO R

SOO

ÎOKOOO

SOO

TOT

P¹XVO?‚ UOO S

Q?QOO

P?XOO

UQO

£

ROO

R?TOO

PTO

XVT

Q?QOO

ROO

PTTO PRTO

PSXO

P?QTO PTOO

P?VTO

Q?ROO

V?TOO

Q?UOO

P?POO

urstomà?bgnca`

Q?XOO

oqdcrhd。 P¹XVO?‚ WOO R

P?TOO

P?UOO

SOO

UM

VOO ROO

ROO

PTO

SOO ÎOKOOO

SOO

VOO

S?SOO

ROO

ROOO

R WOO?‚ P¹XVO

WQO

P?TOO

PTO

S?UTO PTO

PO?OOO

QOO

PO?OOO

V?TOO

SOO

Q?OOO

R?OOO

Q?VOO

RWM QOM

P?QOO

SOO

ROO

bgnca`

R?TOO

Q?XOO

PM

P?SOO

LOKXOO

TOO

PQMORMQOPO ncnuyc`mhd LRKROO W‚`S enqlàs LRKXOO lhdqj` LSKQOO Eírkn?uþjqM

SOO

T?ROO R?TOO

R?TOO

R?WOO

Q?STO

P?QOO

R P?TOO?‚ WOO

Q?UOO QOO

ROM R?ROO

T?VTO

P¹XVO?‚ WOO R

SOO

Q?QOO

QXM

P?POO

¤

hmfM?`M?atc`hnuà hmfM?`M?atc`hnuà コjnkrjþ?qnj QOOXNQOPO sqhdc`NrjtoM SM`NQ

Q?ROO

T?SOO

S?SOO

ÎOKOOO

LPKSQT

R?TOO

P?TOO PTOO?GPOOOH

SOO

SOO

V?SOO

ROO SOO Q?UOO

XOO

Q?POO

rbgnchrjnJbgnca`

£

ROO

SOO

e R?SOO

roコ?rs`udamà ?????? sqm`u`

LOKXOO

?????? sqm`u` s`sh`m`?l`mbnuà

PQ?POO

PT?TOO

SOO R?TOO

PP?ROO

W‚?`S EM?uþjqdrt X

enqlàs lhdqj` PYTO

U?UOO SOO

P?TOO?‚ P?TOO P

rs`uhsdvrsun roコ?rs`udamà

R?TOO

P?TOO?‚ P?TOO P

R?TOO

R?XOO

R?VTO P?VTO PTO P?XQT PTO

STO P?TQT

P?TOO PTOO?GPOOOH

Q?OOO

P?WTO

Q UOO?‚ P?OOO

PTO

Q UOO?‚ P?OOO

oqdc`i。`

ongv`cx

S UOO?‚ P¹XVO

PT?TOO

P?VOO

PP?VOO

SOO

UOO XPO POOO?GPSOOH

R?TOO

R?RVO

SOO UOO POOO?GPSOOH

PP?VOO

P?RWT

R?TOO SOO R?TOO

P?UWO SOO Q?UOO

R?OOO S

P?SOO R?SOO P?SOO

R

コjnkrjþ?qnj QOOWNQOOX sqhdc`NrjtoM RM`NQ PVD càstl?y`cM ncnuyc`mhd

U?UOO

ROO

Q?ROO

R?XOO

POO

P?SOO

roコr sqm`u`

hmfM?`M?atc`hnuà

UM

`NQ

R?SOO

PTO

Q?QOO

P?OOO?‚ UOO Q

LPKQOO

PP?OOO

càstl?y`cM QUMOQMQOPO onkxetmjEmþ?axsM?cnl onkxetmjEmþ?axsM?cnl nar`g

R?UOO

POO

SOO POO

LOKXOO LPKQOO

ROO

JPTKQTO

JPTKTTO

JPSKXTO

sél`

P?XTT

PROO

f

nar`gY

Q?STO

T?VTO

UOO

R?TOO

UOO

d

P?SOO

TOO

Q?POO

P P?TOO?‚ P?TOO

R WOO?‚ P¹XVO

\

POO

vb

S?SOO hmfM?`M?atc`hnuà S?SOO

qnchmmþ?cnl

X?QOO

SOO

SOO

LOKXOO POO

JPTKTXT qdy?`NQ

JPUKOTO

sél` Q?POO

P P?TOO?‚ P?TOO

R?UOO T R?TOO XOO?‚ P¹XVO POO S?QOO

s`sh`m`?l`mbnuà sél`Y

jnmytksnu`kY

jnmsqnknu`kY

uxoq`bnu`kY SOO

¦

jnsnk。`

Q?TOO

POO

TOO

LOKXOO

UOO

P

LOKXOO

JPTKWVT

JPTKWVT JPTKTXT qdy?`NQ

VOO

s`sh`m`?l`mbnuà ldmn?ラh`j` hmfM?`M?atc`hnuà uxtEtiûbh hmfM?`M?atc`hnuà jnmytks`ms

R?ROO

R?XOO

ROO

POO S?ROO

ÎOKOOO¥PRU?lMmMlM

S?SOO S?WOO

Q?UOO

Q?POO

S?SOO

hya`

Q?ROO

P?SOO

POO

R WOO?‚ P¹XVO

LOKRTO

Q

PTO

R?OOO

£

S?UOO LPKQOO

Q

LOKXOO

S UOO?‚ P¹XVO

cdsrjà?hya`

POO

R?OOO

P?UTO

U

PVD

RXO

VXO

V

U?QOO

S?ROO

LRKXOO RTO

LOKWOO

qdy?`NP

rs`uhsdvrsun

R

V

POO TOO

ROO

POO

S?QOO

R?WOO

SOO

P

SOO

ROO

`NQ

POO

UOO

QU?XOO

ldmn?ラh`j` uxtEtiûbh jnmytks`ms

nar`g `NQ

Q?STO

SOO

QT?XOO

QW?UOO

P?SOO P?UOO

POO UOO

POO

SOO POO

P?SOO

UOO

Q?POO

JPSKXTO

R?XOO

JPUKOTO P?TOO

JPTKQTO

P?TOO Q?POO

JPTKTTO

VOO P?TOO PO?OOO

VOO

QOO

JPUKOTO P?TOO

Q?TTO

S

PTO

rjk`c

T

Eírkn?uþjqM P

oqàEnu。`

LPKQOO

QOO P?TOO P?TOO

R?XOO P?TOO

RR?WOX

T LRKXOO

RTO POO UOO

SOO POO

LOKWOO

\

POO

LPKQOO

PP?VOO

JPUKOTO

P?TOO PO?OOO

TOO

P?TOO P?WOT VOO

TOO QOO

JPUKOTO

QT?XOO

R?XOO

P?TOO Q?POT

R?XOO

Q?POT R?XOO P?WOT

R?XOO JPUKOTO

P?SOO

lhdqj` PYTO

P?TOO

JQKROO

PD

T?QOO

b

P?SOO

W?RTO

QOO

TOO

Q?POO

Q?POO

W?RTO

Q?POT

JPTKWVT

Q?TOO

コjnkrjþ?qnj QOOXNQOPO sqhdc`NrjtoM SM`NQ càstl?y`cM QVMOSMQOPO ncnuyc`mhd QVMOSMQOPO R‚`S enqlàs

V

g

RTO

RTO

S?QOO LOKWOO

LPKQOO

c P?SOO

TOO

JPTKWVT

SOO

LOKXOO

LPKQOO

Q?POT

ROO

QOO

Q?POT

ROO

Q?POT

R

UOO

LOKXOO

PP?POO

LPKQOO

TOO

JPTKTXT

LSKQOO

R?TTO

a

POO

¦

T XOO?‚ P¹XVO

P P?TOO?‚ P?TOO

XVT WPT

RTO

R?TSO

Q?SXP

`

LOKWOO

RTO

SOO

SOO

LOKXOO

POO

POO

LOKXOO LPKQOO

V

Q?TOO

R?XUT R?TTO

POO SOO

UOO

Q

P?SOO

LOKXOO

Q?POO

POO

TOO

roコ?rs`udamà ?????? sqm`u`

LPKQOO

R?UOO

¦ T?QOO PO?OOO

LOKXOO

ROO

POO

UOO

UOO

R?SOO

LOKXOO

LOKXOO

S?QOO POO

POO

TOO

SOO

Q?UOO

¢

UOO

P?WOO

ROO

POO R?SOO

RTO

LOKXOO

POO

LOKWOO

Q?SOO

Q?OTO

LOKWOO

LSKQOO

RTO

SOO UOO

X

V?QOO LRKWOO

LRKWOO

POO UOO

LRKXOO

Q?OOO

R?WXP

S?WOO

LRKXOO

POO

SOO

UOO

LSKQOO

V?OTO

tMsM?¥?LOKXOO qMsM?¥?LOKXTO

WOOO

PR?ROO

Q?TOO

Q?TOO RTO

ROO LRKXOO

POO POO

LSKQOO

RTO

SOO

S?QOO

¤

`NP

POO UOO POO P?QOO SOO POO UOO

POO

P?UOO

Q?OTO

UM

PO

`NP

g

LOKXOO

XOO

R?WOO

¡

T?TOO

jnEíj`qd。Jrjk`c

POO RTO

UOO

JPTKSOO

R?SOO

POO

ROO

JPTKTXT

f

\

Q?POT

PP?VOO

Q?POO

POO

LSKQOO

SOO

P?XOO

Q?SOO

LRKXOO

LRKXOO

RTO

LOKWOO LPKQOO

ROO

\

Q?POO

SOO UOO

LSKQOO

LSKQOO POO

UOO

S?WOO

JPTKTXT JPTKWVT

S?WOO

S?WOO

JPTKTXT JPTKWVT

POO

LRKXOO

SOO UOO

R?TOO

RTO P?ROO

LOKXOO RTO

POO

UTO

JPTKTOO

T

V?OTO

Q?XVU

R?ROO

P?POO

LSKQOO

RTO

LRKWOO

SKQD

SKQD

P?WST

R

P?TOO PTOO?GPOOOH

SOO

P?ROO

POO

QOO

LRKXOO SOO

PTO R?ROO

SOO

UOO

Q?WOO

TOO

POO

SST

LOKXOO

R?TOO

LRKWOO LSKQOO

QST

P?UTO

Q?SOO

LRKXOO

POO

S?QOO

QOO QOO

JPTKSOO SKVD

P?OOO

X?UOO

SKTD

JPTKTOO

POO

TOO

LOKXOO R

LOKWOO LPKQOO

JPTKSOO

P?OOO

ROO

POO

S?QOO

TOO TOO

TOO

LRKWOO

LSKQOO POO

Q?UPO

T?QOO

S?OTO R?TOO

T?QOO

QOO

R?SOO

LPKQOO

Q?POT

POO

T

JPTKTWO S

P?SOO P?SOO

JPTKTXT

PP?OOO

JPTKWVT

JPTKTXT

S?PTO

S?PTO JPTKSOO SKVD

P?OOO

X?UOO

SKTD

TOO

S?WOO

S?WOO

S?OTO

RKWD

W?RTO

P?OOO

W?WTO

JPTKWVT TOO

W?RTO

\

LSKQOO

LOKWOO

¦

RKWD

S?OTO

S?STO

QOO

TOO

SKQD

TOO

W?UOO

POO

UOO

¦

QOO

SOO

POO

TOO

QOO

QOO QTO

JPUKOTO

SKWD

QOO

LOKXOO LPKQOO

`NP R?SOO

`NP JPUKOTO

SOO

TOO

PQ?ROO

P?SOO TOT SOO TOO

Q?OOO

JPTKTOO

JPTKSOO

LOKXOO LPKQOO

X?ROO

`NP

TOO

T?TOO RR?VXP

X?ROO

`NP

R?OOO

TOO

RQ?WOO

RQ?WOO QOO

Q?UOO

R?OOO

TOO

P?SOO

TOO

R

Q?TVS

PM

LSKQOO

S?XOO

ROO

TOO QOO

ROO

QOO

Q?UOO

POO

UOO

ROO

TOO

LRKWOO SOO

POO b

a

ROO

JPTKTWO

`

QOO

SOO

P?QOO

XOO QOTO LSKQOO

POO

TOO

P?TOO WOO?GQOOH

S?QOO

S?SOO

SOO

R P?TOO?‚ WOO

LRKXOO

PO?WTO

PO?WTO

P?SOO

UOO

P?SOO

U

P?SOO

SOO

TOO

TOO

SOO

P?SOO

TOO

TOO

TOO

RRO

LSKQOO

P?OWT

S?SOO

¦

`M?atc`hnuà

UOO

SOO

TOO

LRKXOO

P?SOO TOO

U

P?OVO

LSKQOO

P?TOO

T?OOO

SOO

P?WOO

Q?TOO

Q?TOO LRKXOO

SOO

Q?QVO

T?OOO

R?ROO

SOO QOO

R?OOO

SOO

P?SOO

TOO

LSKQOO

LOKRTO

Q

R?ROO

R?TQO

S?QOO

Eírkn?uþjqM P

TOO

TOO

LSKQOO

P?SOO TOO

P?TOO

SOO

lhdqj` PYTO

Q

U

V

Q

T XOO?‚ P¹XVO

R?SOO

コjnkrjþ?qnj QOOXNQOPO PP LOKRTO sqhdc`NrjtoM SM`NQ càstl?y`cM QVMOSMQOPO ncnuyc`mhd QVMOSMQOPO R‚`S enqlàs

JNLOKOOO

R

V

JNLOKOOO

PP

R WOO?‚ P¹XVO

SOO

TOO

P?SOO

X

P?SOO

TOO

SOO

LSKQOO

yuhrkþ?qdy

R?SOO

SOO

UOO POOO?GPSOOH

SOO

`M?atc`hnuà LSKQOO

TOO

PT?SOO

V

P?SOO

TOO

`M?atc`hnuà

TOO

JPTKSQO

s`sh`m`?l`mbnuà

LOKRTO

W?SOO

R?TOO

P?TOO WOO?GQOOH

SOO

TOO

TOO

cnlnu?lkàcdラd

nar`g

P?SOO

TOO

rjk`ca`?rsqdbgx

SOO

yuhrkþ?qdy

roコ?rs`udamà ?????? sqm`u`

V

LRKXOO

P?XOO

SOO

TOO

SOO

P?SOO

sél`

Q?TOO

nbdknuþ?qdaqíj

Q?TOO

PW?XOO

PX?POO

RD

TOO

LSKQOO

nokdbgnu`mhd?`shjx

PP?VOO

RD

ldmn?ラh`j` uxtEtiûbh jnmytks`ms

Ly`セ`ラtiûb`?nbgq`mmà?uqrsu`?L?qhdEmd?oqdlþu`mé?j`ldmhun?eq`jbhd Ly`セ`ラtiûb`?nbgq`mmà?uqrsu`?L?qhdEmd?oqdlþu`mé?j`ldmhun?eq`jbhd PULRQ«« PULRQ«« Lrdo`q`?mà?`?ehksq`Emà?uqrsu`?sxo`q?reSO Lrdo`q`?mà?`?ehksq`Emà?uqrsu`?sxo`q?reSO Lsdodkmnhynk`Emà?uqrsu`?qnnel`sd?rkK?dwsqtcnu`mþ?onkxrsxqém Lsdodkmnhynk`Emà?uqrsu`?qnnel`sd?rkK?dwsqtcnu`mþ?onkxrsxqém LSKQOO LSKQOO Lgxcqnhynk`Emà? uqrsu`?e`sq`enk?WPOLgxcqnhynk`Emà? uqrsu`?e`sq`enk?WPO Lroàcnuà?uqrsu`?v`gEdmégn?adsómtLroàcnuà?uqrsu`?v`gEdmégn?adsómt Lmnrmà?uqrsu`?L?o`mdk?oyc?POONSWO Lmnrmà?uqrsu`?L?o`mdk?oyc?POONSWO

QOO PW?XOO

QTO

TOO

W

nokdbgnu`mhd?uotrstLSKQOO ¦

U

rs`uhsdvrsun

TOO

TOO

nar`g

LSKQOO

P?SOO

rjk`ca`?rsqdコmégn?okàコセ` rjk`ca`?rsqdコmégn?okàコセ`

P?SOO

JPTKTOO QOO

SOO

LOKRTO

P?OPO

Q?WOO

LSKQOO

\ oqduyctコ。nu`bhd?j`màkhjx?y?oub?qûqnj?oqhdldqt?TO«« oqduyctコ。nu`bhd?j`màkhjx?y?oub?qûqnj?oqhdldqt?TO««

nbdknuþ?qdaqíj

PW?XOO

P?OOO

P?OOO

RKSD

X?RTO QTO PX?POO

JPTKSQO

JPTKSOO

X?RTO

PP?VOO

P?POO

LSKQOO

LRKXOO

onymàlj`

nokdbgnu`mhd?`shjx

Q?TOO

RKXD

RKXD

V?RTO

¦

JPTKTOO QOO

UOO

SOO

POO

X

LSKQOO

S R

QT?XOO

cnlnu?lkàcdラd

Q?WOX

nauncnué?ltqhun?xsnmf?L?oQLSOO

LRKXOO

P?SOO

o`mdk?oyc?POONSWO

Q

`M?atc`hnuà

P?SOO

o`mdk?oyc?POONSWO nauncnué?ltqhun?xsnmf?L?oQLSOO

LRKXOO

V

U

jP?L?nokdbgnu`mhd?`shjx R V \?L?jnunué?sqtajnué?yàaq`ckhd?r?cqdudmþl JNLOKOOO l`cknl?L?atj PP

PW?XOX

roàcnuà?uqrsu`?L?v`gEdmþ?adsómLRKXOO

W

gxcqnhynkàbh`?e`sq`enk?WPO

roàcnuà?uqrsu`?L?v`gEdmþ?adsóm

e

POO

gxcqnhynkàbh`?e`sq`enk?WPO

L?sqhdcdmé?j`ldmhun?eq`jbhd?PULRQ«« S?WOO Q?WOO P?SOO L?rdo`q`Emà?`?ehksq`Emà?uqrsu`?T«« f L?sdodkmà?hynkàbh`?hrnudq?ROO«« JRKQVO L?gxcqnhynkàbh`?e`sq`enk?WPO?OKQ«« sél` L?roàcnuà?uqrs`?uxv`gEdmégn?adsómt?ROO«« L?o`qnyàaq`m`?hrnudq?L?u`qhn?jl?T«« T L?rsqnomþ?o`mdk?roqhqnkk?om?rov?PQNXW?QOO«« Lnlhdsj`?m`?lub?T««

P?SOO

?????L?jq`lhbjà?ck`ラa`?W«« ?????L?kdoh`bh?sldk?rntc`k?T«« ?????L?ラdkdynadsómnuà?cnrj`?PTO«« dwsqtcnu`mþ?onkxrsxqém?qnnel`sd?rk dwsqtcnu`mþ?onkxrsxqém?qnnel`sd?rk

nokdbgnu`mhd?uotrst

S?TOO

JPTKSOO

QOO

R?SOO

Q?WOO P?SOO

\

\

RKSD

P?SOO

c d ラdkdynadsóm?bQTNRO?uxrstラdmþ?adsnmàqrjnt?uþrstラnt?q?PO?TOT ラdkdynadsóm?bQTNRO?uxrstラdmþ?adsnmàqrjnt?uþrstラnt?q?PO?TOT

onymàlj`

Q?RTO

S?QOO

R

V

U

s`sh`m`?l`mbnuà

ldmn?ラh`j` uxtEtiûbh jnmytks`ms

rjk`ca`?rsqdbgx

R

T JQKROO

rs`uhsdvrsun

W

LRKXOO

P?XOO

JRKQVO

V

P

`NQ

P?SOO

JRKQVO T

onymàlj`

P?SOO

UOO

R

ydlhm`?onuncmà

LRKXOO

P?POO

Q?TOO

ongv`c?rdudqmþ

Q?TOO

WOO

P?TOO P?OOO

WOO LRKXOO

P?SOO

P?SOO

Q?RTO

T?TOO S?TOO V?RTO

P?OOO

POO POO TO POO

ROO STO JPSKXTO

JPTKQTO

JPTKTTO

JPUKOTO

JPTKTXT

R?QOO

LRKUOO

Q?TOO

ydlhm`?ygtsmdmà R V

V

ydlhm`?ygtsmdmà

kdfdmc`?l`sdqhàknu kdfdmc`?l`sdqhàknu oT?L?jdq`lhbjà?ck`ラa`?jdqjn?btoqtl P?SOO

R

Q?OST

?????L?kdoh`bh?sldk?rntc`k?T«« ?????L?ラdkdynadsómnuà?cnrj`?PTO««

jP?L?nokdbgnu`mhd?`shjx \?L?jnunué?sqtajnué?yàaq`ckhd?r?cqdudmþl l`cknl?L?atj

X

コsqj?eq`jbhd?ULW««

PTOO?GPOOOH PTOO?GPOOOH L?sqhdcdmé?j`ldmhun?eq`jbhd?PULRQ«« L?rdo`q`Emà?`?ehksq`Emà?uqrsu`?T«« L?sdodkmà?hynkàbh`?hrnudq?ROO«« JXKROO tMsM?¥?LOKXOO L?gxcqnhynkàbh`?e`sq`enk?WPO?OKQ«« qMsM?¥?LOKXTO WOOO L?roàcnuà?uqrs`?uxv`gEdmégn?adsómt?ROO«« JWKVOO L?o`qnyàaq`m`?hrnudq?L?u`qhn?jl?T«« L?rsqnomþ?o`mdk?roqhqnkk?om?rov?PQNXW?QOO«« Lnlhdsj`?m`?lub?T««

rsqnomé?o`mdkx?rohqnkk?om?rov?PWNXW

oS?L?k`lhmàsnuà?onck`g`?itsdw?bnlo`bs ?????L?k`lhmàsnuà?onck`g`?PO«« ?????L?rdo`q`Emà?oncknラj`?T«« ?????L?adsómnuà?l`y`mhm`?POO«« ?????L?gxcqnhynkàbh`?e`sq`enk?WPO?OKT«« QU?XOO ?????L?adsómnuà?l`y`mhm`?POO«« ?????L?コsqjnué?knラjn?POO«« PS?ROO

LOKTTO

POO LRKTOO

LRKUOO

JPSKXTO

JPTKQTO

JPTKTTO JPTKTXT

POO

TOO

XOO

XOO

ROO

JPTKTXT

oP LRKRTO

P?SOO

LRKQTO

JPTKWVT

LRKPTO

JPTKWVT

PM

XOO TOO

STO

oT JPTKWVT

ROO

JPUKOTO

R?ROO

Q?XOO

Q?UOO

JPUKOTO

POO POO

`NQ QOO TOO

UXO

PO‚ PUT ‚RO O

LOKSTO

W?SOO

S?QOO

Q?POT Q?RTO

\

JPTKTXT

ROO QOO oR

ROO

QOO TO

oS

W

gxcqnhynkàbh`?e`sq`enk?WPO

onymàlj`

?????L?jq`lhbjà?ck`ラa`?W«« oqnrsþ?adsóm

コsqj?eq`jbhd?ULW««

rsqnomé?o`mdkx?rohqnkk?om?rov?PWNXW

T

sdodkmà?hynkàbh`?hrnudq

gxcqnhynkàbh`?e`sq`enk?WPO

PO

P

P?L?y`sdovnu`bí?rxrsél?a`tlhs?dorLeK?a`tlhs?fq`mnonk?nlhdsj`K?e`qMncshd。?jqélnuà Q?L?rnjdk?y?lny`hjnudi?nlhdsjx?a`tlhs?rhkhj`sK?a`tlhs?lny`hjotsyd?EMPS R?L?ok`rsnuþ?qàl?njm`?jnc`?rxrsdl S?L?cqdudmþ?qàl?cudqí?y?ctanuégn?cqdu`?m`sqdsþ?`jqxkàsnuþl?màsdqnl T?L?ラv`a?y?onyhmjnu`mégn?okdbgt?m`sqdsþ?rxmsdshbjþl?k`jnl?ahdkdi?e`qax U?L?nco`cnuà?qûq`?y?onyhmjnudmégn?okdbgt?m`sqdsà?rxmsdshbjþl?k`jnl?ahdkdi?e`qax V?L?ok`rsnuþ?o`q`ods?jnc`?rxrsdlK?e`qa`?ahdk` W?L?ontラhsà?jqxshm`?aq`l`bK?`korjà?コjqhck`K?ncshd。?aqhckhbnun?Ehdqm` W X?L?e`ràcmx?cqdudmþ?najk`c?nコdsqdmþ?k`yûqnu`bíl?k`jnl PO?L?lnmsnu`mþ?jnlím?rbghdcdk?tmh?oktr?y?ongv`cnudi?sdgkxK?e`qa`?ahdk` PP?L?rbgncx?y?oqíqncmégn?j`ld。`K?ラtk`?L?jqélnuà

sdodkmà?hynkàbh`?hrnudq X

ydlhm`?onuncmà

uxrstラdmþ?adsóm?sqhdcx?bPUNQO?uxrstラdmþ adsnmàqrjnt?nbdvnt?PO?RRT oT?L?jdq`lhbjà?ck`ラa`?jdqjn?btoqtl

oR?L?k`lhmàsnuà?onck`g`?itsdw?bnlo`bs ?????L?k`lhmàsnuà?onck`g`?PO«« ?????L?rdo`q`Emà?oncknラj`?T«« ?????L?adsómnuà?l`y`mhm`?POO«« ?????L?gxcqnhynkàbh`?e`sq`enk?WPO?OKQ«« ?????L?adsómnuà?l`y`mhm`?POO«« ?????L?コsqjnué?knラjn?POO««

LRKXOO POO POO TO

Q?OOO

LRKUOO

ROO

XOO TOO

R?STO

R?QOO

UO

POO POO

Q?XTO

LRKUOO

P

LOKRTO

oQ?L?jdq`lhbjà?ck`ラa`?jdqjn?btoqtl ?????L?jdq`lhbjà?ck`ラa`?W«« ?????L?kdoh`bh?sldk?rntc`k?T«« ?????L?adsómnuà?l`y`mhm`?RO«« ?????L?sdodkmà?hynkàbh`?hrnudq?QT«« ?????L?gxcqnhynkàbh`?e`sq`enk?WPO?OKQ«« ?????L?rsqnomþ?o`mdk?rohqnkk?om?rov?PWNXW?QOO«« ?????L?nlhdsj`?m`?lub?T««

QTO QOO QTO

P?PSO

QOO

R?QOO

R?ROO

Q?XOO STO

QTO

ROO

POO oQ

LOKOTO

LRKTOO

P?TOO Q?RTO

JPTKWVT T?TOO

P?VVT

P?SPT ROO

JPTKWVT JPTKTXT

TOO

Q?POT

P?TOO JPUKOTO

TOO

JPUKOTO

P?QVO

Q?POT

JPTKTXT

ÎOKOOO

JRKSTO

onymàlj`

oqnrsþ?adsóm

oS?L?k`lhmàsnuà?onck`g`?itsdw?bnlo`bs ?????L?k`lhmàsnuà?onck`g`?PO«« Q oôcnqxr?PMmo ?????L?rdo`q`Emà?oncknラj`?T«« ?????L?adsómnuà?l`y`mhm`?POO«« ?????L?gxcqnhynkàbh`?e`sq`enk?WPO?OKT«« kdfdmc`?l`sdqhàknu ?????L?adsómnuà?l`y`mhm`?POO«« ltqhun?y?su`qnuhdj?onqnsgdql?RW?oJc ?????L?コsqjnué?knラjn?POO««

LOKTTO

oP?L?jdq`lhbjà?ck`ラa`?jdqjn?btoqtl ?????L?jdq`lhbjà?ck`ラa`?W«« ?????L?kdoh`bh?sldk?rntc`k?T«« ?????L?adsómnuà?l`y`mhm`?POO«« ?????L?gxcqnhynkàbh`?e`sq`enk?WPO?OKQ«« ?????L?adsómnuà?l`y`mhm`?POO«« ?????L?コsqjnué?knラjn?POO««

JSKPOO

LOKTTO

OO T‚R ‚PU PO

P?QVO

JPTKWVT

P?TOO

P?TOO

Q?POT

JPTKWVT JPTKTXT

TOO

Q?OOO P?QVO

JPUKOTO

JPTKWVT JPTKTXT

VOO UXO

VOO

Q?XQT

VOO

P?QVO

PTO

P?QVO QOO

P?QVO

\

LPKTVO PPM T?QOOS?QOO POM

T?QOO

LRKRTO

JSKVOO

JRKWOO

oP

LRKQTO

QOM

TOO

S?WOO

VOO

LRKPTO

S?XVT POO

`NQ

QT?XOO S?WOO R?ROO

TOO

R?ROO

LOKSTO

POO

QT?XOO W?SOO

P?OVT STO STO

XOO

TOO

ROO

LOKTTO

QOO TO

ROO Q?UOO

STO TOR ROO

QOO TTO QTO

P?VVT

STO

PM

XOO

PTO P?SPT

oT

PO

Q UOO?‚ P?OOO

P?TOO

UO S?XVT

Q?OOO

R?STO

R?QOO

Q?XTO

Q?OOO P?OVT STO STO

POO Q?XQT

JRKSTO

PO‚ PUT ‚RO O

TOO

JSKPOO

ROO

POM

LOKSTO

rjk`ca`?onckàg

jP

uxrstラdmþ?adsóm?sqhdcx?bPUNQO?uxrstラdmþ adsnmàqrjnt?nbdvnt?PO?RRT

T oR?L?k`lhmàsnuà?onck`g`?itsdw?bnlo`bs JQKROO ?????L?k`lhmàsnuà?onck`g`?PO«« P ?????L?rdo`q`Emà?oncknラj`?T«« U T ?????L?adsómnuà?l`y`mhm`?POO«« ?????L?gxcqnhynkàbh`?e`sq`enk?WPO?OKQ«« ?????L?adsómnuà?l`y`mhm`?POO«« U ?????L?コsqjnué?knラjn?POO««

LOKTTO

OO JSKVOO T‚R JRKWOO ‚PU PO

PPM

ROO

LPKTVO

TOO

POO

\

oR

ROO

LOKSTO

LOKOTO

oS

ROO

LOKTTO

ÎOKOOO

QOM

oQ

ongv`c?rdudqmþ

ltqhun?y?su`qnuhdj?onqnsgdql?RW?oJc

oQ?L?jdq`lhbjà?ck`ラa`?jdqjn?btoqtl ?????L?jdq`lhbjà?ck`ラa`?W«« ?????L?kdoh`bh?sldk?rntc`k?T«« ?????L?adsómnuà?l`y`mhm`?RO«« ?????L?sdodkmà?hynkàbh`?hrnudq?QT«« ?????L?gxcqnhynkàbh`?e`sq`enk?WPO?OKQ«« ?????L?rsqnomþ?o`mdk?rohqnkk?om?rov?PWNXW?QOO«« ?????L?nlhdsj`?m`?lub?T««

QTO QOO QTO

QOO

P?PSO

QOO

STO

QTO

QOO TTO

QTO

ROO

JRKSTO

LOKRTO

JWKVOO

R WOO?‚ P¹XVO

JSKPOO

PP

JXKROO

JWKVOO

oP?L?jdq`lhbjà?ck`ラa`?jdqjn?btoqtl ongv`c?itラmþ ?????L?jdq`lhbjà?ck`ラa`?W«« ?????L?kdoh`bh?sldk?rntc`k?T«« ?????L?adsómnuà?l`y`mhm`?POO«« ?????L?gxcqnhynkàbh`?e`sq`enk?WPO?OKQ«« ?????L?adsómnuà?l`y`mhm`?POO«« ?????L?コsqjnué?knラjn?POO««

JRKWOO

ROO

JRKSTO

ROO STO

STO TOR

JSKPOO

JSKVOO

kdfdmc`?l`sdqhàknu

JXKROO

JNLOKOOO

P?TOO?‚ P?TOO P

rjk`ca`?onckàg

jP

JSKVOO JRKWOO

V

Q

PT?XOO

roコ?rs`udamà?u?sqm`ud

R

V

Q


s`sh`m`?l`mbnuà G`jtidl????sg`mjr?enq?uhdvhmf \ \‹\M«\‹¦› \_£«\ M¦›« JSQP?XPT?PUU?WXX

Å?QOPW

Portfolio, Tatiana Mancova  
Portfolio, Tatiana Mancova  

Architecture, Landscape and garden architecture, Land-use planning, Strategic planning

Advertisement