Page 1

RondomStaal

NUMMER 12 februari 2012

RONDOM STAAL is een uitgave van Tata Steel in IJmuiden en heeft als doel het informeren van omwonenden, bedrijven en overheden over ontwikkelingen en milieuzaken.

Geluidsoverlast

2

een kart bouwen

een ‘gewone’ vakantie

4

RONDOM STAAL verschijnt zes keer per jaar en wordt huis aan huis verspreid in Beverwijk, Driehuis, Heemskerk, IJmuiden, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Velsen-Noord, Velsen-Zuid, Velserbroek en Wijk aan Zee.

Tata Steel Chess Tournament

Kinderen aan zet

Pavel Votruba uit Tsjechië speelt schaak met de leerlingen van Heliomare.

Op 18 januari, de eerste rustdag van het Tata Steel Chess Tournament, was het paviljoen op de dorpsweide van Wijk aan Zee voor de kinderen. In de ochtend speelden tachtig leerlingen van Heliomare simultaanschaak tegen de schakers Hans Böhm, Yochanan Afek, Aviv Friedman, Pavel Votruba, Jop Delemarre en Daniele Vocaturo. ‘s Middags was het de beurt aan 172 leerlingen van basisscholen uit heel Noord-Holland om de strijd met de internationale schaakmeesters aan te gaan. “We hadden zelfs een aanmelding van een leerling uit Den Helder!”, vertelt penningmeester Arno Vrins. “Ik vind dit de leukste dag van het toernooi.” Daniele Vocaturo is actief in de B- groep. “Het komt bijna nooit voor dat een schaker die op het toernooi

actief is, simultaangever wil zijn”, zegt Arno. “Hij was goed voorbereid op de komende rondes, dus had tijd vrij om naar het paviljoen te komen. Hij vindt het belangrijk dat de jeugd blijft schaken.” Schaakdiploma De leerlingen die remise speelden tegen de grootmeesters ontvingen een diploma. Vincent Voort, van He-

liomare, was de eerste trotse leerling die zijn diploma in ontvangst nam. “Ik nam een andere tactiek aan dan normaal, die in eerste instantie niet werkte”, vertelt hij. “Toch heb ik uiteindelijk evengoed een blok gezet.” Alle kinderen kregen een medaille voor hun deelname aan het jaarlijkse schaaktoernooi.

Sociaal plan goedgekeurd

Tata Steel in IJmuiden introduceerde vorig jaar een verbeterprogramma voor de komende jaren. Het programma richt zich zowel op efficiëntieverbetering als op investeringen en groei. Deze aanpassingen zijn nodig omdat de markt voor staal ingrijpend is veranderd. Het programma zal leiden tot een versterking van de toekomstige positie van het staalbedrijf in IJmuiden. Om boventalligheid van medewerkers op te vangen is een gedegen sociaal plan opgesteld. Onlangs keurden de vakbondsleden dit sociaal plan, dat bestaat uit een mix van instrumenten en financiële regelingen, goed. Doelstelling is maximale begeleiding van werk naar werk en het voorkomen van gedwongen ontslagen.


Geluidsoverlast in Beverwijk en Heemskerk

Veel metingen om vinger aan de pols te houden Monique Geldermans en Hans Kramer bij het meetpunt in de tuin

Vanaf augustus 2011 kwamen er bij Tata Steel tientallen klachten binnen over geluid. Vooral omwonenden uit het westelijk deel van Beverwijk en Heemskerk klaagden over een bromtoon. “En zo’n bromtoon is erg storend”, zegt Hans Regtuit, manager van de Milieuafdeling van Tata Steel. Met een nieuwe instelling voor de ventilatoren in de staalfabriek is het geluid inmiddels fors verminderd. Om de vinger aan de pols te houden verrichtte Tata Steel de afgelopen weken 24 uur per dag geluidsmetingen met speciale meetapparatuur in Beverwijk. Het geluid dat Tata Steel produceert, moet binnen bepaalde normen blijven. Die staan beschreven in de vergunning. Voor overdag en ‘s nachts gelden verschillende waarden voor het aantal decibellen dat al het geluid

bij elkaar mag bedragen. Daarin is de zogeheten piekbelasting (bijvoorbeeld als er een vliegtuig overvliegt) niet meegenomen. Het geluid waar omwonenden melding van maakten, was een continue lage bromtoon. Tata Steel ging vervolgens op zoek naar de bron van het storende geluid. “Het is niet gemakkelijk om zo’n bron te vinden”, zegt Hans. “Het geluid is op sommige plekken heel goed te horen, en op andere plekken juist weer niet. Dat heeft vooral te maken met de andere geluidbronnen op het terrein, de toon-

hoogte en daarmee de golflengte van het geluid, de geluidsfrequentie. Ook andere zaken, zoals de weerkaatsing van het geluid, spelen een rol. Eén van onze hoogspanningsverdeelstations leek aanvankelijk de schuldige te zijn. Maar de maatregelen die we daar genomen hebben, boden weinig soelaas. Uiteindelijk leken versleten dempers in de afzuiginginstallatie van de staalfabriek het geluid te veroorzaken. Inmiddels zijn er nieuwe dempers geplaatst. Daarmee was de overlast echter nog niet direct verholpen. Vervolgens zijn we de ventilatoren anders gaan instellen. We draaien nu met die aangepaste instelling voor de ventilatoren en dat helpt. Om ons ervan te vergewissen dat met deze maatregel de geluidsoverlast daadwerkelijk is verminderd, voeren we veel metingen uit. Het probleem is dat de weersomstandigheden bepalen of dat kan. We houden rekening met windrichting, windsnelheid, neerslag. Tijdens een storm bijvoorbeeld, kun je weinig uit de meetwaarden afleiden. Daarom hebben we drie weken lang een extra meetmast in de tuin geplaatst van één van de bewoners die melding maakten van geluidsoverlast, Monique Geldermans in Beverwijk. Zo kunnen we continu meten op die plek. Dit komt bovenop de drie geluidsmeetpunten die altijd al in bedrijf zijn. Daarnaast voeren we, ’s nachts, ook handmatige metingen uit. Zodat we zeker weten dat er ook niet nog eens andere bronnen zijn die geluidsoverlast veroorzaken.”

Het vinden van oplossingen is niet altijd eenvoudig, zoals blijkt bij de staalfabriek. Monique Geldermans vindt dat Tata Steel serieus met meldingen omgaat. “Louis Retel van de Milieuafdeling is de schakel tussen de omwonenden en Tata Steel. Hij onderhoudt het contact met degenen die melding maken van overlast.” Als positief voorbeeld van hoe Tata Steel omgaat met meldingen noemt Monique een incident dat zich tijdens de Kerstdagen afspeelde. “Tijdens de Kerst was het bijzonder rumoerig vanaf het Tata Steel-terrein. Na melding bij, en in overleg met de terreinbewaking, hebben twee medewerkers van de staalfabriek

de oorzaak gevonden, in dat geval bij Linde Gas. Na twee etmalen van de betreffende overlast was deze eindelijk over.” Toch is ze nog niet verlost van de geluidshinder. “De reparatie, begin december, heeft helaas nog niet het gewenste effect gebracht. Nog steeds is Tata Steel op zoek naar de werkelijke oorzaak van de overlast. Weliswaar is er verandering waarneembaar, maar nog steeds wordt er door omwonenden extra overlast ervaren, nu ook weer in de nacht. Opdat Tata Steel haar aandacht erop gericht houdt, blijft het belangrijk dat iedereen die hinder ondervindt van het geluid dit meldt bij de Milieuafdeling van Tata Steel.”

Geluidsmetingen Geluid is te meten met een microfoon. De trillingen van de luchtdeeltjes worden omgezet in meetwaarden, die vervolgens worden geregistreerd. Rondom het industrieterrein van Tata Steel staan drie geluidmeetposten permanent opgesteld. Zo staat er ook een aan de Creutzberglaan in Beverwijk. De hoofdtaak van deze meetposten is niveaubewaking. Dat is belangrijk voor de vergunning van Tata Steel. Een tweede taak is het vastleggen van incidentele bijzondere geluiden, die voor hinderbeleving van belang kunnen zijn. Met behulp van de meetposten kan Tata Steel een relatie leggen tussen klachten en de bijzondere geluiden van Tata Steel. De meetposten zijn echter niet goed geschikt bij de zoektocht naar een hinder veroorzakende geluidbron. Zo moest voor het achterhalen van de oorzaak van de bromtoon gericht en op het terrein zelf worden gezocht. De Milieuafdeling van het staalbedrijf beschikt over speciale, geavanceerde meetapparatuur. Daarmee kan zij met grote zekerheid een hinder veroorzakende installatie vaststellen, zo ook in dit geval.

Nando Kleijn, geluidsspecialist bij Tata Steel

Hans Kobesen, manager Milieu staalfabriek

Hans Kramer, voorzitter bewonerscommissie

Veel soorten geluid

Balans stofafzuiging en geluid

Melden is belangrijk

“Veruit de meeste geluidbronnen bij Tata Steel hebben een zogenoemd continu karakter. Al die bronnen bij elkaar samengevoegd, leveren het karakteristieke, ruisachtige industriegeluid in de woonomgeving, het achtergrondgeluid. Dit op zichzelf, geeft eigenlijk nooit aanleiding tot klachten. Met bijzondere geluiden is dat wel anders. Soms kan een geluid boven het normale achtergrondgeluid uitkomen. Vaak is dan sprake van piekgeluid. Denk daarbij maar aan het aanstoten van treinwagons tijdens het rangeren. Ook kan er sprake zijn van tonaal geluid: een toon met een specifieke frequentie. Dit is bijvoorbeeld het geval als een ventilator meer geluid produceert dan normaal en boven het achtergrondgeluid uit hoorbaar wordt. Tonaal geluid kan worden onderverdeeld in lage frequenties, brom- en zoemtonen, en hogere frequenties ,fluit- en pieptonen. Deze bijzondere geluiden, kunnen wel tot hinder leiden, en dus aanleiding geven tot klachten. Het spreekt voor zich dat Tata Steel er steeds naar streeft deze bijzondere geluiden te voorkomen.”

2

“De secundaire stofafzuiging gaat de uitstoot van stof tegen. Bij de staalfabriek doen we er alles aan om zo min mogelijk stof uit te stoten. Het is dan ook heel vervelend dat daarbij andere hinder is ontstaan, namelijk geluidshinder in de vorm van deze bromtoon. Ook sommige medewerkers van onze fabriek die in het deel van Beverwijk wonen waar het geluid te horen was, hebben daar hinder van gehad. We hebben er dan ook alles aan gedaan om zo snel mogelijk een oplossing te vinden: we weten immers waar het over gaat. Met de aanschaf van nieuwe dempers was het probleem helaas nog niet verholpen, dat kwam omdat we de juiste instellingen nog moesten vinden. Inmiddels hebben we een paar aanpassingen in de fabriek gedaan en de instellingen gewijzigd. Nu is er weer een goede balans tussen stofafzuiging en geluid. “

“Begin september 2011 begon de ernstige geluidsoverlast bij de staalfabriek. Als omwonenden weten wij dat er geluid waarneembaar is. Mits het binnen de perken blijft, is daar prima mee te leven. Maar nu betrof het een zware bromtoon, veroorzaakt door een mankement. Velen konden niet slapen. Een tijdelijke maatregel vanaf november gaf enige rust in de nacht. Van die velen zoekt slechts een enkeling de weg naar de afdeling Milieu van Tata Steel. Wij hebben de ervaring dat zij serieus met meldingen omgaat. Meldingen geven Tata Steel extra aanwijzingen om processen bij te stellen of mankementen aan te pakken. Ook al blijkt dat in sommige gevallen, zoals in dit geval, niet altijd eenvoudig. Maar als omwonenden niets van zich laten horen, dan is er de kans dat problemen niet gesignaleerd en aangepakt worden! Conclusie: blijf klachten melden bij Tata Steel.”

Milieuklachten? Bel 0800-0242255 of download het klachtenformulier op www.tatasteel.nl


Op 27 januari was er voor de teams van Regionale Opleidingscentra (ROC’s) die meedoen aan de First Electro League, weer een zogeheten kennisdag. De scholieren volgden workshops en kregen praktijkinstructies, zodat zij de komende weken hun elektrisch aangedreven kart zelf kunnen opbouwen. Tata Steel is mede-organisator van deze kennisdag.

Foto: Sluitersfotografie

RondomStaal

Tata Steel promoot duurzamen mobiliteit

Een kart bouwen om mee te racen De First Electro League is een unieke scholencompetitie. Dit voorjaar gaan de elektrisch aangedreven zelfgebouwde superkarts voor het eerst van start op het circuit in Zandvoort. De voorbereidingen zijn sinds de lancering in september 2010 in volle gang. Twaalf teams van acht scholen uit heel Nederland maken uit welk team het beste presteert op gebied van design, innovatie, communicatie, teamwork en duurzaam rijden. Theorie en praktijk Tijdens de kennisdag zien de monteurs van de scholenteams hoe de kart moet worden opgebouwd. Zij krijgen die dag ook de belangrijkste onderde-

len uitgereikt, zoals de elektromotor, de waterkoeling en de bijbehorende kabels. Ook zijn er workshops over bijvoorbeeld het opstellen van een businessplan en de sponsoring. Professionals van bedrijven die de First Electro League mogelijk maken, of een warm hart toedragen, delen deze dag hun kennis met de scholieren. De kennisdag vond plaats dit keer plaats bij de Alliander-vestiging in Harderwijk. Eerder waren er al kennisdagen bij het ROC van Amsterdam en bij Tata Steel Promotie techniek De First Electro League wordt georganiseerd door de stichting Techno Challenge. De stichting is een initi-

atief van Tata Steel om in het onderwijs technische studierichtingen te promoten en technisch onderwijs leuker en praktijk gerichter te maken. De jongeren beleven actief wat teamwork en ondernemerschap betekent in de praktijk. Ze krijgen, naast technisch en vakinhoudelijk inzicht op een sportieve manier ervaring in samenwerken, overleggen, luisteren, elkaar overtuigen, delen en respecteren. De deelnemende bedrijven en organisaties willen zo een structurele bijdrage te leveren aan het oplossen van het tekort aan vaklieden en technici op de arbeidsmarkt enerzijds, en het verkleinen van de kloof tussen theorie op school en de praktijk anderzijds.

Racen met lichtgewicht

In januari brachten acht studenten van de Technische Universiteit Delft een bezoek aan Tata Steel in IJmuiden. De studenten ontwikkelen elk jaar met het Dutch Racing Team een elektrische auto, waarmee zij deelnemen aan de Formula Student: een ontwerpcompetitie van studenten over de hele wereld. Max Wink, teammanager van het Dutch Racing team: “We willen leren onderzoeken, produceren, managen en samenwerken. We zijn de huidige nummer één van alle studententeams over de hele wereld. En dat willen wij blijven.” Tata Steel werkt al zo’n tien jaar samen met het Dutch Racing team door crashtesten mogelijk te maken en materiaal aan te bieden voor de ontwikkeling van de raceauto.”

Intensieve samenwerking met Provincie

binnen de norm De uitstoot van dioxine bij de Sinterfabriek is sinds de maatregelen vorig jaar weer terug binnen de daarvoor door de overheid gestelde norm. Een team van experts is momenteel bezig met een proevenprogramma om waardevolle bijproducten weer in te zetten, zonder dat dit tot een overschrijding van de norm leidt. Dit gebeurt in intensief overleg met de Provincie Noord-Holland.

Het hergebruik van bijproducten, zoals ijzeroxide dat van het staal wordt verwijderd, is belangrijk. Enerzijds bespaart de inzet van deze producten in de Sinterfabriek, en later in de Hoogovens, de aanschaf van ijzererts. Anderzijds is dit een goed voorbeeld van recycling en duurzaam omgaan met grondstoffen. De kostbare bijproducten zijn zo grondstof voor nieuw staal dat Tata Steel produceert en hoeven niet te worden gestort. Inmiddels wordt een deel van de bijproducten, met goed resultaat, weer ingezet. Dit is mogelijk dankzij aanpassingen in de bedrijfsvoering en de inzet van actief kool. Op de herinzet volgen intensieve metingen. En als die aantonen dat de uitstoot binnen de norm blijft, volgen weer nieuwe proeven, wederom in overleg met de Provincie.

Open dag Training Centre

Op 31 januari opende het Training Centre van Tata Steel haar deuren voor scholieren met passie voor techniek. Er was informatie over de verschillende beroepsopleidingen die Tata Steel verzorgt. Ook konden belangstellenden meedoen aan workshops en kregen zij een rondleiding door het Training Centre. Tata Steel leidt scholieren op voor een landelijke erkend vakdiploma op MBO-niveau. Het gaat om de beroepen onderhoudsmonteur elektrotechniek, onderhoudsmonteur werktuigbouw, procesoperator en logistiek medewerker. De opleidingen zijn vooral praktisch, met veel stages in verschillende afdelingen. Ideaal dus voor scholieren die willen werken en leren. De volgende Open Dag vindt plaats op 27 maart.

Vijververvuiling

In een vijver langs de Westelijke Randweg in Beverwijk is eind januari een vervuiling met een olieachtige substantie geconstateerd. De vijver ligt tegenover het terrein van Tata Steel. Via een duiker onder de weg is de hemelwaterafvoer van het fabrieksterrein op de vijver aangesloten. Het Hoogheemraadschap en Tata Steel hebben monsters genomen van de vervuilende substantie. Onderzocht wordt of de vervuiling van het fabrieksterrein afkomstig is. Als dat het geval is, treft Tata Steel zo snel mogelijk passende maatregelen. Bij het ter perse gaan van deze krant was de uitkomst van het onderzoek nog niet bekend.

3


Connie, vierde van links onderste rij, tijdens een reis

RondomStaal

Mensen voor mensen

Voor een ‘gewone’ vakantie Connie Bruin is HR-adviseur bij Tata Steel in IJmuiden en zet zich regelmatig in voor de vereniging Mensen voor Mensen. Samen met veel andere collega’s van Tata Steel is zij begeleider en reisleider tijdens georganiseerde reizen voor lichamelijk gehandicapten. “De mensen met wie wij op reis gaan, kunnen niet meer zelfstandig reizen. Zij hebben een lichamelijke beperking, sommigen sinds hun geboorte, anderen door bijvoorbeeld een autoongeluk”, vertelt Connie. “Wij proberen deze mensen ‘gewone’ vakanties aan te bieden. De vrijwilligers die meegaan, nemen vaak vrienden, kennissen of collega’s mee, zo wordt het

steeds gezelliger. En het is gewoon superleuk om te doen”, vertelt Connie.

lega’s van het staalbedrijf. Omdat er vorig jaar te weinig animo was voor de reis naar Berlijn, organiseren we dit jaar een reis naar Barcelona. Met het vliegtuig. Spannend en ik heb er heel veel zin in!”

Mensen voor Mensen organiseert verschillende reizen in binnen- en buitenland. Connie: “Vijf jaar lang organiseerde ik samen met mijn vriend jaarlijks een bootreis voor ongeveer 110 mensen. Die bootreis wordt nu georganiseerd door twee andere col-

Heeft u ook belangstelling om, net als Conny, een reis te begeleiden? Of heeft u een lichamelijke beperking en lijkt het u leuk een keer mee te gaan met een georganiseerde vakantie? Kijk voor meer informatie op: www.mensenvoormensen.nl

GIRLS DAY

Op dinsdag 24 april is het weer Girlsday. Deze dag bieden bedrijven uit het hele land meiden een techniekexcursie bieden. Tata Steel ontvangt ruim 120 meiden uit de onderbouw van Havo/VWO-scholen uit de regio. Doel van Girlsday is meisjes te laten ervaren dat werken in de techniek interessant, uitdagend en vooral ook leuk is. Want veel meiden hebben een beperkt of slecht beeld van techniek en een technische opleiding. En wat je niet kent, dat kies je niet.

Aronian wint schaaktoernooi Levon Aronian uit Armenië heeft het 74e Tata Steel Chess Tournament in Wijk aan Zee op zijn naam geschreven. Hij scoorde 9 punten uit 13 partijen en bleef hiermee zijn drie achtervolgers Carlsen, Caruana en Radjabov een vol punt voor. Levon zei tijdens de persconferentie dat hij zijn beste toernooi tot nu toe had gespeeld in een zeer sterk bezet veld van spelers. “Alles was positief, de organisatie, de speelruimte en zelfs het weer”, grapte hij. “Volgend jaar, tijdens het jubileumtoernooi, kom ik zeker terug om deze titel te verdedigen.”

Fotografisch geheugen Even terug in de tijd. Het schaaktoernooi in Wijk aan Zee trekt al vele jaren lang jeugdige belangstellenden. Zo ook in 1966, toen het toernooi nog gespeeld werd onder de vlag van Koninklijke Hoogovens en Staalfabrieken. Ook vandaag de dag schaakt de jeugd volop mee in het Tata Steel Chess Tournament.

RondomStaal is een uitgave van Tata Steel IJmuiden BV Productie: Tata Steel, Communications & Public Affairs Secretariaat: 0251 - 49 44 55 E-mail: supportdeskcpa@tatasteel.com Adres: Postbus 10.000, 1970 CA IJmuiden www.tatasteel.nl voor nieuws en milieu-informatie Kijk voor vacatures op www.tatasteeljobs.nl Milieuklachten: 0800 - 024 22 55

4

MEET THE BOSS Op 22 maart gaat bedrijfschef Govert Kockelkoren, namens Tata Steel, in debat over thema’s als zwerfafval en innovatie. Hij doet dat in het kader van Meet the Boss, een landelijke debatwedstrijd, waarbij Havo- en VWO-scholieren discussiëren met de ‘boss’ van een bedrijf. Meet the Boss is een informele ontmoeting waarbij de leerlingen de hoofdrol spelen. Er is een jury die de debatvaardigheid van de scholieren beoordeelt. Meet the Boss wordt georganiseerd door JetNet in samenwerking met het Nederlands Debat Instituut. Tata Steel is lid van Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland.

RondomStaal 12 February 2012  

RondomStaal is published by Tata Steel in IJmuiden and aims to inform residents, businesses and governments on developments and environmenta...

Advertisement