__MAIN_TEXT__

Page 1

INTIÖN VESITORNI nähtävyydestä elämykseksi


INTIÖN VESITORNI nähtävyydestä elämykseksi

Diplomityö # Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunta pääohjaaja # Aulikki Herneoja Kirjallinen osa

tekijä # Juho Tastula

»

2 98

«

Oulussa # 27.9.2016

 Intiö Water Tower - from sight to experience / Thesis # Oulu University School of Architecture / counselor # Aulikki Herneoja / Author # Juho Tastula


»398

«


Vesitornin sijainti Location of the Water Tower

»

4 98

«

Ou lu

Sijainti

Intiö

Grafiikka: sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 08/2016 aineistoa (ortoilmakuva)


Abstrakti Arkkitehti J.S. Sirénin suunnitteleman Intiön vesitornin aika käyttörakennuksena loppui jo 60-luvun lopulla. Vuonna 2015 torni sai uuden omistajan Oulun kaupungin myydessä sen Daniel Herrera Castrolle. Uudella omistajalla on vahva aikomus elävöittää Intiön vesitorni ja avata torni oululaisille. Diplomityössäni olen auttanut Danielia hänen tavoitteidensa toteutuksen suunnittelussa. Olen tutkinut vuoden 2016 aikana vesitornin uusien käyttötarkoitusten toteuttamista arkkitehtonisesti korkeatasoisesti, mutta kuitenkin realistisesti. Torni on jaettu projektina kolmeen osaan. Ensimmäinen osa on katedraalitila tornin juuressa, jonne kaavaillaan kahvilatoimintaa. Toinen osa on vesisäiliö, jonka visioissa nähdään pieni ja monipuolinen kulttuuriauditorio. Kolmas osa on tornin kupoli ja sen alapuolinen kerros. Sinne kaavaillaan yleistä saunaa ja majoitustilaa. Kupoliin on suunniteltu myös iso ulkokuoren muutos, kun alkuperäinen teräsbetonikupoli esitetään korvattavaksi teräsrakenteisella lasikupolilla. Diplomityössäni suunnitelmat

tutkitaan vaihtoehtojen kautta etenevänä prosessina, jotta nähdään, ovatko ideat toteuttamiskelpoisia tornin asettamien reunaehtojen puitteissa. Työni tarkasteluaiheet keskittyvät käytännön suunnittelun ongelmien ratkaisemiseen ainutlaatuisessa kontekstissa. Tästä on seurannut omalaatuisia haasteita ja mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Käyttötarkoituksen muuttuessa vesihuoltotoiminnasta kahvila- ja kulttuuritoimintaan tulee eteen paloturvallisuuden, saavutettavuuden ja poistumisreittien suhteen käytännön ongelmia, jotka pyritään ratkaisemaan hyvän suunnittelun avulla. Tavoitteena on ollut tutkittujen suunnitteluvaihtoehtojen avulla valita historiallisesti arvokkaalle tornille toteutussuunnitelmat, jotka muuttavat sen eläväksi ihmisten kohtaamispaikaksi. Paras arkkitehtuuri on sellaista, josta ihmiset voivat nauttia joka päivä. Sitä ei vain katsella vaan se koetaan.

Diplomityö / Oulun yliopiston Arkkitehtuurin tiedekunta / Intiön vesitorni - nähtävyydestä elämykseksi / tekijä # Juho Tastula / pääohjaaja # Aulikki Herneoja / sivumäärä 98. / arkistoitu Oulun yliopiston Arkkitehtuurin tiedekunnan kirjastossa / Oulu 27.9.2016

Abstract Intiö Water tower, designed by architect J.S. Sirén in 1925, hasn't been used to water maintenance since the 1960's. The city of Oulu sold the tower in 2015 to Daniel Herrera Castro. The new owner has a strong vision in which the tower is opened up to public. In my thesis, I have assisted Daniel with the design process. During the year 2016 I have studied how to design the intended functions into this architecturally significant building in a high class but realistic manner. The tower functions have been divided into three parts. The first part is the cathedral space on the bottom part of the tower where the cáfe is intended to be placed. The second part is the water reservoir which could hold a small and versatile cultural auditorium in the future. The third part is the cupola and the floor underneath. This section is intended to host a public sauna and some accommodation. The concrete cupola is also planned to be replaced with a steel structured glass dome, this would be the

biggest proposed external change. In my thesis design progresses through series of options designed simultaneously to see if the ideas are possible to build into the difficult space. My work concentrates on the practical side of the design process and solving problems in a unique environment which create its own set of challenges and possibilities. As the function changes from water maintenance to cáfe and cultural activity tower will face series of problems created by fire regulations, accessibility and escape routes. These issues have been tried to be solved through clever design. My goal has been to create a set of plans which could help to pick the best possible overall design to convert this tower to a bursting meeting place for the public. Best architecture can be enjoyed daily, something that you don't just look but also experience it.

Diploma Thesis for the Oulu University School of Architecture / Intiö Water Tower - from sight to experience / Author # Juho Tastula / counselor # Aulikki Herneoja / Total pages  98. / Archived in the library of Oulu University School of Architecture / Oulu 27.9.2016


Sisällys 8. » Vesitorneja muualla Suomessa 14. » Intiön vesitorni - nähtävyydestä elämykseksi 14. » Johdanto 16. » Lähtökohdat 18. » Suunnitteluprosessi 18. » Toiminnallisuus 22. » Arkkitehtuuri 24. » Vaiheistus ja käytännöllisyys 26. » Yhteenveto 30. » Toimenpiteet

»

6 98

«

36. » Suunnitteluprosessin periaate ja eteneminen 37. » prosessi: Kahvila 38. » prosessi: Lisävalo 40. » prosessi: Asuminen 42. » prosessi: Sauna 44. » prosessi: Hissi 46. » prosessi: Hätäpoistumisen järjestäminen

Sisällys

50. » Havainnekuvat 50. » Saapuminen keskustasta 52. » Kahvila 54. » Auditorio 56. » Vesitankin porras 58. » 10. kerroksen aula 60. » Tornin yläosa (päivä) 62. » Tornin yläosa (yö) 66. » Arkkitehtipiirustukset 67. » Asemapiirustusote 68. » 1. kerros » pohjapiirustusote 70. » 2. kerros » pohjapiirustusote 72. » 4. kerros » pohjapiirustusote 74. » 6. kerros » pohjapiirustusote 76. » 8. kerros » pohjapiirustusote 78. » 9. kerros » pohjapiirustusote 80. » 9. kerros tekn. » pohjapiirustusote 82. » 10. kerros » pohjapiirustusote 84. » 11. kerros » pohjapiirustusote 86. » 12. kerros » pohjapiirustusote 88. » Leikkaus 1 - 1 » koilliseen 90. » Leikkaus 5 - 5 » luoteeseen 92. » Leikkaus 7 - 7 » pohjoiseen 94. » Julkisivut 96. » Lähteet


Contents 8. » Water Towers elsewhere in Finland 15. » Intiö Water Tower - from sight to experience 15. » Introduction 17. » Basis 19. » Design Process 19. » Functionality 23. » Architecture 25. » Phasing and practicality 27. » Conclusion 30. » Actions 36. » Design process explained 37. » process: Cáfe 38. » process: Adding natural light 40. » process: Accommodation 42. » process: Sauna 44. » process: Elevator 46. » process: Emergency staircase

50. » Visualisations 50. » Arriving from the city center 52. » Cáfe 54. » Auditorium 56. » Water Tank Staircase 58. » 10th-floor lobby 60. » Tower top (daytime) 62. » Tower top (nighttime) 66. » Architectural drawings 67. » Area plan 68. » 1st-floor » plan 70. » 2nd-floor » plan 72. » 4th-floor » plan 74. » 6th-floor » plan 76. » 8th-floor » plan 78. » 9th-floor » plan 80. » 9th-floor (technical) » plan 82. » 10th-floor » plan 84. » 11th-floor » plan 86. » 12th-floor » plan 88. » Section 1-1 » to north-east 90. » Section 5-5 » to north-west 92. » Section 7-7 » to north 94. » Façades Contents

»7 98

96. » Sources

«


Vesitorneja muualla Suomessa » muutamia esimerkkejä «

Intiön vesitorni Rakennettu 1927. Poistettu vesihuoltokäytöstä Puolivälikankaan vesitornin valmistuttua. Suunnitteluvaihe meneillään vuonna 2016.

Yleisesti vesitorneihin ei Suomessa ole toteutettu käyttötarkoitusta muuttavia korjauksia. Pääosin esimerkkien tornit ovat edelleen suunnitellussa käyttötarkoituksessa tai tyhjillään. Water Towers elsewhere in Finland There hasn't been many usage altering renovations to water towers in Finland. Towers mainly serve in their original intended use or are unused.

(Intiö, Åström) Oulu » Heinola » Kuusamo » Mikkeli » Nilsiä » Riihimäki » Seinäjoki » Tammisaari »

»

8 98

«

Varkaus »

Vesitorneja muualla Suomessa

Intiö Water Tower Constructed in 1927. Removed from water maintenance use after the puolivälinkankaan water tower was completed. Planning stage ongoing in 2016.


Heinolan vesitorni Rakennettu vuonna 1952. Vesisäiliön yläpuolella on näköalakahvio ja alapuolella asuin-, toimisto ja huoltotilaa. Suunniteltu monitoimikäyttöön.

Kuusamon vesitorni Rakennettu vuonna 1960 ja uudistettu 1990-luvulla. Alunperin vesitorni/näkötorni. Uudistuksessa uusi runko, kartio sekä näköalaravintola.

Naisvuoren paviljonki-vesitorni Rakennettu Mikkeliin vuonna 1912 ja korjattu 1940-luvulla. Vuoden 1953 jälkeen vain matkailukäytössä.

Heinola Water Tower Constructed in 1952. Café located above the tank, underneath is various spaces, including living. Designed to be a multi-purpose building.

Kuusamo Water Tower Constructed in 1960 and overhauled in the 1990's. Originally water tower/sightseeing. In the overhaul, new body, cone and restaurant were added.

Naisvuori Pavilion-Water Tower Built to Mikkeli in 1912 and renovated in the 1940's. After 1953 has been only in tourism use. Vesitorneja muualla Suomessa

»9

Lähde # Vesitorni: yhdyskunnan maamerkki / Asola, Ismo; Katko, Tapio; Tiainen, Juha; Palmroth, Piia. julk. Suomen rakennusinsinöörien liitto, 2003

98 «


Riihimäen vesilinna Rakennettu vuonna 1962. Suunniteltu monitoimirakennukseksi, jossa säiliöiden päällä on kahvilatilaa ja alapuolella eri kerroksissa kokoontumistilaa.

Seinäjoen vesitorni Rakennettu vuonna 1931. Torni on poistunut vedenhuoltokäytöstä ja odottaa uutta käyttötarkoitusta.

Nilsiä Water Tower

Riihimäki Water Castle

Seinäjoki Water Tower

Built in 1967. Only example which has been designed only for water maintenance use and has been completely re-purposed to living quarters.

Constructed in 1962. Designed to be a multipurpose building which has a cáfe on top of the tank and conference spaces underneath.

Constructed in 1931. Tower has been removed from water maintenance use and is currently without new usage.

»

10 98 «

Nilsiän vesitorni Rakennettu vuonna 1967. Ainoa esimerkki, joka on suunniteltu vain vesihuoltokäyttöön ja jonka käyttötarkoitus on muuttunut täysin.

Vesitorneja muualla Suomessa


Tammisaaren vesitorni Rakennettu vuonna 1931. Tornissa sijaitsevien asuntojen takia pohja on poikkeuksellisesti neliö pyöreän sijaan.

Varkauden vesitorni/asuintalo Rakennettu vuonna 1954. Valmistuessaan tituleerattu Pohjoismaiden korkeimmaksi asuinkerrostaloksi.

Tammisaari Water Tower Built in 1931. Because of the apartments designed in the tower, the floorplan is a square instead of a round plan.

Varkaus Water Tower / Highrise Constructed in 1954. At the time of opening, it was noted to be the highest residential building in the Nordic countries.

Åströmin vesitorni Oulun ensimmäinen vesitorni valmistui vuonna 1920 nahkatehtaan käyttöön. Nykyään matkailukäytössä. Ulkoinen hissitorni.

Åström factory Water Tower First water tower in Oulu. Built in 1920 for the leather factory. Currently in tourism usage. Exterior elevator shaft. »1 Vesitorneja muualla Suomessa

1

Lähde # Vesitorni: yhdyskunnan maamerkki / Asola, Ismo; Katko, Tapio; Tiainen, Juha; Palmroth, Piia. julk. Suomen rakennusinsinöörien liitto, 2003

98 «


12 98

» «
SELOSTUS Report


Johdanto Torni koulumatkan varrella Arkkitehtiopintojeni alkuvuosina asuin Värtössä ja koulumatkani varrella pyöräilin päivittäin Intiön vesitornin ohitse. Klassismia edustava torni on merkittävä osa Oulun kaupunkikuvaa niin tornin juurelta kuin kauempaakin katseltuna. Tornin voi nähdä sopivista kohdista melkein kaikkialla keskustassa. Kuulemani mukaan tornissa oli aikaisemmin näköalatasanne ja vaikka en ollut koskaan siellä sisällä käynytkään, pystyin kuvittelemaan komeat näkymät tornin laelta. Haaveilin itsekin leikkimielisesti sitten isona ja menestyvänä arkkitehtinä tornin ostamisesta ja sen kunnostamisesta.

Tornin uudella omistajalla oli heti vahva näkemys ja halu tehdä tornista helpommin tavoitettava paikka oululaisille. Tornin tulevaisuudessa hän näki rakennuksen täynnä monenlaista toimintaa. Arvokkaan rakennuksen radikaali kehittäminen on kuitenkin herkkä prosessi ja siksi Daniel tiesi tarvitsevansa suunnittelussa apua. Hän lähestyi oululaisia arkkitehtiopiskelijoita syksyllä 2015 kertomalla suunnitelmistaan ja kysymällä opiskelijoiden mielipiteitä mielekkäästä tavasta jatkaa prosessia. Aloin hivuttamaan jalkaani oven väliin tässä vaiheessa prosessia ja otin yhteyttä Danieliin ja kerroin omasta kiinnostuksestani torniin ja opintojeni loppuunsaattamisen mahdollisuudesta tämän projektin avulla. Varsin nopeasti meille selvisi, että näkemyksemme tornin tulevaisuudesta, toteutustavasta ja tyylistä kohtasivat. Työtilanteeni mahdollisti torniprojektin tekemisen puhtaasti koulutyönä ja aloitimmekin suunnittelutyön Danielin kanssa marraskuussa 2015.

Vesitornin uusi uljas tulevaisuus

»

14 98

«

Kesällä 2015 Oulun kaupunki löysi vesitornille uuden omistajan alkujaan Costa Ricasta Suomeen

Johdanto

1. sanomalehti: Kaleva; 13.8.2015

piirustus: Arkkitehtitoimisto Borg - Sirén - Åberg (nyk. omistajan kokoelmat)

Intiön vesitorni nähtävyydestä elämykseksi

muuttaneesta yliopiston tutkijasta Daniel Herrera Castrosta.1 Vesitorni on ollut poistettuna vesihuoltokäytöstä Puolivälikankaan vesitornin valmistuttua. Tornilla on ollut sen jälkeen monenlaisia käyttäjiä aina puolustusvoimista nykyiseen käyttöön tietoliikennetoimijan datatilana.


Water tower and the brave new future

Intiö Water Tower from sight to experience Introduction Tower by the school road During my early years in architecture studies, I lived in the district of Värttö in Oulu. My daily route to school went by the Intiö Water tower. The tower represents Nordic classicism and is a significant part of the cityscape from all distance. You can see the tower from all over the city centre if you find a right spot to peek through. Even though I wasn’t ever been inside the tower, I had heard that the top terrace of the tower was a sightseeing platform earlier in history. I could imagine the magnificent views across Oulu. Buying the tower when I would be a successful architect was my playful little dream.

In the summer 2015 city of Oulu found a new owner for the Water Tower. The new owner is University researcher Daniel Herrera Castro1, who is originally from Costa Rica. The tower has not been used in water maintenance since water tower was completed in Puolivälinkangas, Oulu. After that period the tower has seen its fair share of different users ranging from military to current usage as a data space. The new owner had a strong vision and will to make the tower more open to public from the very beginning. In the future of the tower, the owner sees a building full of different kinds of action. Radical development of this valuable building is a sensitive matter, and Daniel understood that he would need help in the planning. He contacted local architecture students in fall 2015 by presenting his initial ideas and asking opinions about the right way to continue the process. I started to market myself to the project in this phase, I contacted Daniel and shared my interest in the tower and the possibility to finish my studies with this project. Rather quickly we found out that our visions about the tower were very similar. We started our project in November 2015 as an unpaid thesis project for the Oulu School of Architecture.

1. Newspaper: Kaleva; 13.8.2015

»1 5

Introduction

98 «


Diplomityön suunta ja tyyli

Lähtökohdat

piirustusote: Rakennuskonstruktiotoimisto J. I. Packalén (nyk. omistajan kokoelmat)

»

16 98

«

Suunnittelukohteena on olemassa oleva, suojeltu ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus.2 Diplomityössäni siihen suunnitellaan radikaali käyttötavan muutos. Työssäni paneudun erityisesti arkkitehtisuunnitteluun enkä niinkään selvitä rakennuksen historiallista arvoa tutkimuksen muodossa. Myöskään yksittäisten rakenneosien tai elementtien arvotukseen tai restaurointiin ei oteta tarkemmin kantaa. Tavoitteena on ollut luoda arkkitehtonisesti korkeatasoiset ja realistiset luonnossuunnitelmat vesitornin uudelleenkäytöstä. Suunnitelmia on tarkoitus käyttää tornin jatkosuunnittelun pohjana ja sellaisena aineistona, jonka avulla esitetään uskottavasti kaavailtujen toimenpiteiden toteutuskelpoisuus.

vesitorni yksityisen vuonna 1920 valmistuneen Åströmin nahkatehtaan tiilivesitornin jälkeen.4 Nykytilassa tornissa on kolme pääosaa. Ensimmäinen osa on vesisäiliön alapuolella oleva noin 26 metriä korkea sylinterinmuotoinen osa, johon viitataan jatkossa katedraalina. Tässä osassa on vesisäiliötä kannatteleva erillinen pilaripalkkiteräsbetonirakenne sekä ulkokehällä kiertävä kierreporras. Toinen osa on teräsbetonista valmistettu alkuperäinen vesisäiliö ja kierreporras, joka kulkee vesisäiliön ja ulkoseinän välissä. Kolmas osa on vesisäiliön yläpuolinen osuus, jossa on betonikupoli ja sen ympärillä sijaitseva näköalatasanne.

Intiön vesitorni on vuonna 1925 suunniteltu ja 1927 valmistunut tiukasti maanpintaan sidottu, mutta visuaalisesti korkeuksiin kurottava klassistinen rakennus.3 Tornin on suunnitellut J.S. Sirénin arkkitehtitoimisto Borg - Sirén - Åberg. Rakennus on toinen Ouluun valmistunut

Betonirakenteet ovat pääasiassa erittäin hyvässä kunnossa, eikä tornin rakenteissa ole tiedossa merkittäviä puutteita.5 Lähtöaineistona suunnittelussa on ollut vesitornin alkuperäiset arkkitehti- ja rakennepiirustukset niiltä osin kun niitä on siirtynyt myynnin yhteydessä Danielin haltuun. Aineistoa on tarkennettu havainnoin ja tornissa suoritetuilla tarkemittauksilla. Tornin laserkeilaaminen oli projektin alkuvaiheissa suunnitelmissa, mutta se jäi toteuttamatta. Toteutussuunnittelua varten laserkeilauksen suorittaminen on tässä kohteessa kuitenkin ensiarvoisen tärkeää.

2. Oulun kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet / Rossi, Huusko: s.50, s.14

4. Vesitorni: yhdyskunnan maamerkki / Asola, Katko, Tiainen, Palmroth: s.114

3. J.S. Sirén, Arkkitehti / Siren, Blomstedt: s.52

5. kuntotutkimus / Instaro Oy 5.5.2015

Lähtökohdat Suunnittelukohteena merkittävä maamerkki


between the reservoir and outer wall. The third part is the areas above the water tank, which consists of the concrete cupola and a sightseeing terrace around it.

Direction and the style of Thesis The target of the design is a protected existing and culturohistorical building.2 In my thesis tower undergoes a radical change in function. My concentration is on the architectural design rather than researching the historical value of the tower. Also, I’m not specifying restoration processes of singled out elements in the tower.

Concrete structures are mainly in excellent condition, and there are no known distinctive faults in the tower.5 The base material for the design consists of original architectural and structural drawings in that extent which has been transferred to new owners possession. This material has been enhanced with measurements and observations on the location. Laser-scanning the tower was planned in the early stages of the project but was not done. In the actual design process laserscanning should be done as it provides vital and accurate information about the tower.

My goal is to create architecturally stellar and realistic plans for the re-purposed tower. Plans are intended to be used as the basis for the actual project. Drawings can also be used to present the tower in a believable manner.

Basis

Spaces

Designing a Landmark Intiö Water tower is designed in 1925 and built in 1927. Visually this Nordic classicism building has a strong base but still reaches towards the sky.3 Tower is designed by architect J.S. Siréns firm architects Borg - Sirén - Åberg. The building is second

2. Oulun kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet / Rossi, Huusko: s 50, s.14 3. J.S. Sirén, Arkkitehti / Siren, Blomstedt: s.52

water tower constructed in Oulu after private water tower built in 1920 to serve Åström leather factory.4 Currently, the tower contains three distinctive main parts. First part is the high space under the water tank. It is roughly 26 meters high area and later on in this document referred as the cathedral. This part has the beam-column structure that supports weight of the water tank and a spiral staircase on the outer edge of the space. The second part is the steel-enforced concrete water tank and a spiral staircase located 4. Vesitorni: yhdyskunnan maamerkki / Asola, Katko, Tiainen, Palmroth: s.114

Our original space program was decided during fall 2015. It has remained rather unchanged during the design process. We decided to place three core functions into the tower: Cáfe, Auditorium or some kind of multipurpose space and a public sauna. Side services in the tower would be some sort accommodation and space to exhibit local art. A common guideline would be to make the tower as easily approachable experience for local residents and tourists alike. So that the tower would be a must visit in the city of Oulu. Preliminary conversations led to conclusion that the Cáfe should be located near the ground on the second floor. It was practically impossible to locate the Cáfe to 5. kuntotutkimus / Instaro Oy 5.5.2015

»1 7

Basis

98 «


majoitustoimintaa sekä mahdollisuuksia ripustaa esille paikallista taidetta. Alustavissa keskusteluissa päädyttiin siihen, että kahvilan on käytännöllistä sijaita lähellä maanpintaa toisessa kerroksessa noin kolmen metrin korkeudella. Kahvilaa ei käytännön syistä voitu sijoittaa maantasokerrokseen voimassa olevan vuokrasopimuksen vuoksi. Se antaa tietoliikenneyhtiölle oikeuden sijoittaa datatilansa osaan maantasokerrosta vielä vuosiksi eteenpäin. Suunnittelussa lähtökohdaksi otettiin, että turhia muutoksia tornin rakenteisiin ei tehdä. Siksi mm. auditorio päätettiin sijoittaa olemassa olevaan vesisäiliöön omaksi kokonaisuudekseen. Vesisäiliön yläpuolelle ja kupoliin haluttiin sijoittaa haastavin ja omintakeisin toiminto, eli julkinen sauna. Ylijääviin tiloihin pyrittiin sijoittamaan aputilat sekä majoitus. Vaikka rakenteisiin pyrittiin tekemään mahdollisimman vähän muutoksia, niin erityisesti vesisäiliön yläpuolisen tilan mataluus ja hätäpoistumisportaan sijoittelu aiheutti joitain välttämättömiä rakennemuutoksia.

Tilaohjelma Tavoitteena on, että tornista tulee yhteisöllinen ja avoin kohde sekä oululaisille että turisteille. Turistikohteena se tulee olemaan haluttu käyntikohde sekä sieltä avautuvan kaupunkinäköalan että tornin toimintojen takia. Alkuperäinen Danielin kanssa syksyllä 2015 tehty tilaohjelma on pysynyt varsin muuttumattomana. Torniin päätettiin sijoittaa kolme päätoimintoaluetta: 1) kahvila, 2) esiintymislava tai muu monitoimitila sekä 3) yleinen sauna. Sivutoimintoina torniin esitetään asumis- tai

Suunnitteluprosessi Prosessin aluksi pilkoin tilaohjelman ja oletetut ongelmat pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Aloitin suunnittelun tutkimalla useita - hyvinkin lennokkaita - ratkaisuehdotuksia näiden kokonaisuuksien ratkaisuiksi. Näin pystyin verrattain nopeasti, esittämään tilaajalle eri vaihtoehtojen kompastuskivet, heikkoudet ja vahvuudet havainnollisesti. Tämänkaltainen lähestymistapa toimii kuitenkin vielä tehokkaammin kohteessa, jossa projektin eri osat

voidaan eriyttää selvemmin toisistaan. Vesitornin pohja ja korkeus aiheuttivat paljon kerrannaisvaikutuksia suunnitelman eri osiin. Erityisen paljon muiden osa-alueiden suunnitteluun vaikutti toisen hätäpoistumistien suunnitteleminen.

Toiminnallisuus Turvallisuus ja käytännöllisyys Tornin rakentamisen jälkeen tiukentuneet palo- ja pelastautumismääräykset aiheuttivat hankalasti toteutettavia vaateita. Isoin ongelma oli mahduttaa sisähalkaisijaltaan alle 12,5 metriseen sylinteriin toinen osastoitu hätäpoistumistie. Varsin nopeasti tilaajan kanssa linjattiin epäsopivaksi helpoin vaihtoehto eli ulkopuolinen porrastorni. Päätökselle saatiin tätä tukeva lausunto myös Oulun museon edustajalta. Hänkin oli sitä mieltä, että Intiön vesitorniin ei ulkoista porrastornia tultaisi hyväksymään.6 Torniin ei ole helppo sijoittaa toista ovea maantasolle. Oulun museon mukaan mahdollinen lisäovi tulisi sijaita nykyistä ovea vastapäätä. Ovi johtaisi tällä hetkellä suoraan datatilaan.7 Mikäli hätäpoistumistie halutaan omana käytävänään ulos, käytännössä ainoa ratkaisu on kaivaa pelastautumistunneli viereiselle nurmikentälle. Järkevin ratkaisu on kuitenkin osastoitu tuulikaappi, jonka kautta molemmat 6. Keskustelu: Pasi Kovalainen, kulttuuriperintötyönjohtaja, Oulun Museo- ja tiedekeskus Luuppi: 1.4.2016

»

18 98

«

7. Keskustelu: Pasi Kovalainen

Suunnitteluprosessi


ground level due to an ongoing rental agreement that gives space on the ground floor for a data centre. In the planning, it was emphasised that we would try to minimise changes made to existing structures. This led to several design choices like planning the auditorium inside the existing water tank. Most challenging part of the design, the public sauna, was to be situated on top of the water tank and inside the cupola. Leftover spaces would host the auxiliary rooms and accommodation. Even though we tried to minimise structural changes, the height of the space on top of the water tank and emergency staircase led to some unavoidable changes.

Design Process The space program and assumed problems were split into small manageable bodies at the start of the project. With this method, I could quickly present all the pros and cons of different options to my client. This method is more successful if you can separate parts of the process more clearly that in this project. The base shape and the height of the tower presented the biggest obstacles in the design process. Escape staircase was problematic because it affected all other parts of the whole design.

Functionality Safety and practicality After the tower was built the regulations about fire and safety, have tightened considerably. This creates challenging demands in the tower to make it possible to open it to the audience. The biggest difficulty was to fit the required escape staircase inside the tower which has an interior diameter less than 12,5 meters. A staircase located outside of the tower would have been the easiest option, but it was quickly decided to be an improper solution for this particular tower. This was a mutual decision between my client and me because we thought that external tower would degrade architecture of the tower too much. We got an approving statement for our decision from the representative of the city museum. He thought that museum wouldn’t approve an external tower for the Intiö water tower.6 There’s only one entrance to the tower which is a problem because safety regulations require two exits from the building. Museum suggests that modifications to exterior should follow symmetry of the tower which means that the extra door would be on opposite side of the current entrance.7 This would mean that extra door would lead straight into the rented data space. Practically the only solution to achieve this would be to dig an escape tunnel to grass patch next of the 6. Conversation: Pasi Kovalainen, kulttuuriperintötyönjohtaja, Oulun Museo- ja tiedekeskus Luuppi: 1.4.2016 7. Conversation: Pasi Kovalainen

»1 9

Design Process

98 «


Suunnitelmassa on pidetty tärkeänä myös esittää uskottava hissiratkaisu vesitorniin. Päädyin lopulta kahteen eri vaihtoehtoon, joista käytännöllisempi ja halvempi ratkaisu valittiin tilaajan suunnitelmakokonaisuuteen. Diplomityössäni esitän ratkaisuna kuitenkin mielestäni esteettisesti toimivamman ja keveän ratkaisun. Sen varjopuolia ovat hinta ja käytännöllisyyttä laskeva hissin vaihtopakko.9 Torniin sijoitettuun asumiseen tai Bed and Breakfasttoiminnan sallimiseen kaupunki suhtautuu varovaisen myönteisesti, mutta vain hyvin pienessä mittakaavassa. Korttelin nykyinen kaava sallii liike- ja toimistorakentamisen ja tornin suunnitelmissa asuminen sekä Bed and Breakfast -toiminta on niin pienimuotoista, että rakennuksen pääkäyttötarkoituksessa ei tapahdu muutosta.10

poistumistievaatimukset kasvavat pohjapinta-alaan ja ratkaisumahdollisuuksiin nähden kohtuuttomiksi.11

Kahvila Vesitornin alaosan katedraali on vaikuttava elämys itsessään: Risteilevät betonipalkit, rustiikkinen valkoinen tiilipinta ja korkeat ikkunat muodostavat mielenkiintoisen tilan tarkasteltavaksi kahvilan tasolta. Kahvilan suunnittelussa on pyritty säilyttämään katedraalitilan ilmavuus. Katedraalin merkittävimpiä muutoksia ovat esitetyt hissi- ja hätäpoistumisporrasratkaisut. Muuten tila on pyritty pitämään mahdollisimman alkuperäisenä. Kahvila voi palvella myös yleisen saunan toimintaa. Kahvilasta voi noutaa esimerkiksi lokeron avaimen ja virvoitusjuomia. Tällaisella ratkaisulla yleisen saunan toiminta onnistuu järkevällä henkilöstömäärällä.12

Auditorio

8. Keskustelu: Jari Heikkilä (Tapio Klemettilä), Oulun kaupunki, rakennusvalvonta: 1.4.2016

Vanhaan 600 kuutiometrin vesisäiliöön sijoitettava esiintymistila päätettiin suunnitella sinne sopivaan amfiteatterimuotoon. Esiintymistilasta saadaan intiimi black-box -tyyppinen lava, jossa esiintyjät ja yleisö ovat lähellä toisiaan. Tila soveltuu parhaiten interaktiivisiin taide-esityksiin tai muuhun toimintaan, jossa esiintyjien ja yleisön välinen läheisyys on toivottavaa. Amfiteatterin penkit toteutetaan kevytrakenteisina sektorikaarina. Tarvittaessa penkkejä voidaan nostaa yksittäin ja muokata tilaa esityksen tarpeisiin sopivaksi. Auditorio

9. Sähköpostikeskustelu: Keskustelu KONE:n edustajan kanssa: kevät 2016

11. P1-luokan rakennusten palotekniset vaatimukset RT 08-11186

10. Keskustelu: Jari Heikkilä, (Tapio Klemettilä)

12. Keskustelu: Oulun Saunaseura 8.2.2016

»

20 98 «

Turvallisuuden kokonaisnäkökulmasta päädyin rajoittamaan toimintojen yhteenlasketun henkilömäärän maksimissaan 120 henkilöön, koska isommilla henkilömäärillä

Toiminnallisuus

piirustusote: Rakennuskonstruktiotoimisto J. I. Packalén (nyk. omistajan kokoelmat)

poistumistiet kulkevat. Tätä ratkaisua tukee myös se, että 39 metrin korkeudessa olevalta näköalatasanteelta voi myös pelastautua. Oulun pelastuslaitoksen tikasauton ulottuvuus riittää tähän ratkaisuun ja Intiöntori on tarpeeksi tilava paloautolle. Kaupungin suhtautuminen ratkaisuehdotukseen on alustavasti myönteinen.8


The city is cautiously optimistic about allowing to build a rentable apartment or Bed and Breakfast accommodation into the tower, but only on a minuscule scale. City plan allows only commercial or office functions inside the tower, accommodation and Bed and Breakfast would be secondary services and thus not require a change in the city plan.10

Cáfe The Cathedral on the lower part of the tower is in itself an impressive space. Crossing concrete beams and rustic white brick with tall windows create an intriguing space to be experienced from cáfe level. Design of the cáfe tries to retain openness of the cathedral. Most significant changes are proposed escape staircase and elevator; otherwise, space has been kept nearly original. Cáfe can also serve and operate the public sauna. You can, for example, get the key for your locker or refreshments from the cáfe. This kind of solution allows the public sauna to operate with a manageable amount of employees.12

Auditorium

8. Conversation: Jari Heikkilä (Tapio Klemettilä), Oulun kaupunki, rakennusvalvonta: 1.4.2016

Amphitheatre style auditorium is situated inside the old water tank which has a volume of 600 cubic meters. Small black-box style stage is intimate and allows performers and audience to be in a direct connection between each other. Space is best suited to interactive artistic performances or other kinds of shows which benefit from this intimacy. Seating is lightweight

9. E-mail conversation: Keskustelu KONE:n edustajan kanssa: kevät 2016

11. P1-luokan rakennusten palotekniset vaatimukset RT 08-11186

10. Conversation: Jari Heikkilä, (Tapio Klemettilä)

12. Conversation: Oulun Saunaseura 8.2.2016

Regarding of general safety regulations I ended up restricting the maximum allowed persons inside

kuva: vanha liittoporras # photo: old connecting staircase

In my design, it was a priority to fit a plausible elevator inside the tower. Eventually, I had two lift options, more conventional and cheaper option was picked by the client. In my thesis, I have chosen aesthetically superior option. Cons of my pick are price and unconventional change of elevators middle of the tower.9

the tower to 120 people. A Larger amount of users would present stricter regulations for escape routes. This would lead to unreasonable requirements in comparison to floor area in the tower.11

»2 1 98

havainnekuva: liittoporras # visualisation: connecting staircase

tower. The most sensible solution, on the other hand, is shared fire proofed vestibule. Supporting escape route, for this plan, would be the terrace at 39 meters. There’s enough space around the tower for a fire-engine, and Oulu fire brigade has one that has enough extension to execute rescue operations at that height. The city was initially supportive at my suggestion.8

«


voidaan palo-osastoida omaksi osastokseen ja tilasta on kahdelle poistumisreitille ovet.

Majoitustilat Vaikka tornissa ei ylimääräistä tilaa juurikaan ole, suunnittelussa pyrittiin silti tutkimaan myös majoitusta tornin yläosaan. Lähtökohtana oli sijoittaa tornin yläosaan vuokrattava asunto, joka toisi tasaista tuloa tornille. Omassa diplomityössäni päädyin pienimuotoisempaan Bed and Breakfast –asumiseen, jossa voidaan hyödyntää kupolissa olevaa yhteistä aulatilaa. Tilaajan vaihtoehdossa asunnosta on hulppeat näköalat ja siellä on mielenkiintoisia ratkaisuja viinikellariin ja kupoliin liittyen. Asunnon vaatima osastointi ja kupolin yksityisyysongelmat tekivät tilaajan vaihtoehdossa asunnosta huonomman vaihtoehdon diplomityöhöni.

Sauna- ja näköalaterassi Suunnitelman kruunaa Oulun korkeimmalle paikalle sijoitettu näköalasauna. Lasikupolissa sijaitseva sauna avautuu merelle päin ja saunaan saapuminen ulkoterassin kautta takaa ainutlaatuisen saapumiskokemuksen. Saunan kirkkautta on hyvä pystyä hallitsemaan saunojien toiveen mukaisesti. Siksi lasiseinän eteen tehdään puusepäntyönä kaihtimet läpinäkyvyyden kontrolloimiseksi.13

olisi tapahtunut oman lisäportaan kautta. Se olisi vienyt ahtaasta kupolista turhaa tilaa. Tutkin myös muinaissaunan vaihtoehtoa, jossa suihkutiloista noustaisiin suoraan saunan lavoille, mutta totesin tämän vaihtoehdon liian vaivalloiseksi yleiseen saunaan.14 Lopulta suihkutilat sijoitettiin kupoliin saunan välittömään läheisyyteen. Diplomityössäni kupoliin kulkevat yhteistä portaikkoa pitkin sekä saunojat että muut käyttäjät. Kupolissa on myös yhteinen aula Bed and Breakfast- ja kahvila-asiakkaille. Kirsikkana kakun päällä on tornin huipulle sijoitettu palju. Palju sijoittuu kupolin portaikon yläpuolelle ja paljun voimakuormat johdetaan seinän ja kupolin laatan kautta alkuperäisen vesisäiliön alapohjaan. Automaattipellettikiuas lämmittää saunan lisäksi myös paljun vedet. Kiukaan savupiippu johdetaan paljun lävitse ja katto-ornamentista tornin ulkopuolelle. Tornin parhaalta paikalta yli 40 metrin korkeudesta on 360-asteen näkymät yli Oulun.

Arkkitehtuuri

13. Keskustelu: Oulun Saunaseura

14. Keskustelu: Oulun Saunaseura

»

22 98 «

Suunnittelun alkuvaiheessa pyrittiin erityisesti suihkutilat sijoittamaan kerrosta alemmaksi tilan säästämiseksi kupolissa. Tällöin kulku suihkusta saunatiloihin

Intiön vesitorni on vaikuttava klassistinen rakennus, joka kuuluu erottamattomana osana Oulun kaupunkisiluettiin. Torni on kenties koko Suomen kaunein vesitorni. Siksi suunnitelmissa on pyritty minimoimaan muutokset tornin ulkoarkkitehtuuriin. Kupolin korvaaminen teräsrakenteisella lasikupolilla kuulostaa rajulta muutokselta, mutta mittasuhteet säilyttäen ja sopivin materiaalivaloinnoin päästään

Arkkitehtuuri


sectors which can be re-arranged when needed. The auditorium can be its own fire-section with two separate exits.

Accommodation Regardless of the lack of space, we tried to study the possibility of accommodation on the top part of the tower. The basis was to fit small rentable apartment which would bring a steady flow of income. In my thesis, I ended up with smaller scale Bed and Breakfast option which can share the public lobby inside the cupola. The apartment would have to be fire protected and would introduce privacy issues inside the cupola. These problems with the apartment turned the tide to Bed and Breakfast in my thesis.

Sauna- and roof terrace The crown jewel of my plan is the panoramic sauna on top of Oulu. Sauna is located inside the glass cupola and faces the ocean. You arrive inside the sauna via external panoramic terrace which is an experience on its own. You can control the brightness of the sauna with custom made wooden blinds, this is considered beneficial attribute for the sauna.13 Particularly in the early drafts, we tried to place shower spaces one floor below the sauna. This would mean that route to sauna would need own 13. Conversation: Oulun Saunaseura

extra staircase which would have taken too much space from the cupola. We also studied the possibility of having an ancient type of sauna which would have showers on the lower level inside the actual sauna. You would then climb up the stairs to enjoy the hot steams.14 Eventually, we decided to place showers right next to sauna inside the cupola. My thesis has one staircase leading to the dome which is shared by all the users which also include cáfe patrons and Bed and Breakfast visitors. Diamond of the Crown is bath which is located on upper part of the cupola. Bath sits on top of the staircase leading to the dome, and the structural strain of water is steered to the base of the original water tank.15 Automated pellet sauna stove is also used to heat the water in the bath. A chimney is brought through the tub and led outside of the cupola in the roof ornament. This is the prime spot in the tower which has a 360-panoramic view over 40 meters high above the ground.

Architecture The Intiö water tower is an impressive Nordic classicism building which is an inseparable part of the cityscape. Tower is perhaps the most beautiful water tower in Finland. This is one of the reasons why my designs try to minimise the changes on exterior architecture of 14. Conversation: Oulun Saunaseura 15. Conversation: Konetekniikan opiskelija Matti Jylhä-Ollila (Diplomityön tekijä Intiön Vesitornin rakenteista); 2016

»2 3

Architecture

98 «


Pääasiassa tyyliä käytetään kuitenkin valaisimissa ja irtokalusteissa.

purkamalla vanha vesisäiliön yläpohja. Näin kymmenenteen kerrokseen saadaan riittävä pääntila.

Torniin tehtävät uudet sisätilat kuten auditorio, wctilat ja kupoli, ovat enemmän oman aikansa tuotteita. Näiden tilojen suunnittelussa ei ole pyritty säilyttämään menneisyyttä. Suunnittelulle ominaista on tornin hengen kunnioittaminen käyttäen sille ominaisia säteittäisiä tai symmetrisia ratkaisuja.

Kolmannessa vaiheessa rakennetaan auditorio käyttökuntoon ja tämän vaiheen jälkeen tornia voidaan käyttää kaikkiin pääkäyttötarkoituksiinsa. Toinen ja kolmas vaihe voidaan talouden niin salliessa, toteuttaa yhdessä. Diplomityöni on kolmannen vaiheen jälkeinen tilanne.

Vaiheistus ja käytännöllisyys Vaiheistus

lopputulokseen, joka on alkuperäisen suunnitelman hengen mukainen. Kupolissa voi käyttää esimerkiksi tavallista vihreäsävyistä lasia, joka sopii kupolin nykyiseen väritykseen. Nykyinenkään kupoli ei ole kuparipintainen, vaikka se etäisesti siltä näyttääkin, vaan maalattua konesaumapeltikatetta. Katedraalitilassa pyritään säilyttämään nykyinen tunnelma ja sisustusratkaisuissa käyttämään steampunkhenkisiä ratkaisuja harkittujen ja modernien yksityiskohtien avulla. Yliampuva steampunk-tyyli sopii torniin sen entisen käyttötarkoituksen vuoksi varsin hyvin.

Ensimmäinen vaihe on kahvilatoiminnan mahdollistaminen, eli ensimmäisen ja toisen kerroksen remontointi. Kerroksiin asennetaan lattialämmitys. Ratkaisuissa otetaan huomioon tuleva hissi- ja porrastorni. Tässä vaiheessa olemassa olevan kierreportaan kaide modernisoidaan määräykset täyttäviksi ja tehdään uusi väliaikainen kierreporras kupoliin. Vaiheen lopuksi tornista voidaan avata yleisölle kahvila ja näköalatasanne. Toisessa vaiheessa uudistetaan kupoli ja valmistellaan vesisäiliö auditorion rakentamista varten. Tämä on uudistamisen kallein, haastavin ja isoin vaihe. Siihen voidaan valmistautua taloudellisesti kahvilan tuoton tukiessa tornin päivittäistä toimintaa. Tässä vaiheessa asennetaan myös hissi ja tehdään muutokset portaikkoon. Nyt valmistaudutaan osittain jo kolmanteen vaiheeseen

Viimeinen eli neljäs vaihe on tietoliikennetoimijan datatilan muuntaminen kahvilan keittiöksi. Tämä mahdollistaa kahvilan palveluiden laajentamisen ruuanvalmistukseen lämmityskeittiön sijasta. Vaihe tulee ajankohtaiseksi vasta vuokralaisen vuokrasopimuksen päätyttyä ja mikäli sopimusta ei jatketa.

Tekniset ratkaisut Arkkitehtisuunnitelmissa on otettu alustavasti huomioon toisten suunnittelualojen käytännön tarpeita, painovoimaisen ilmanvaihdon ja viemäröinnin alustavat tilanvaraukset sekä roilot. Rakennesuunnittelun kysymyksiä on tutkinut lopputyössään konetekniikan opiskelija Matti Jylhä-Ollila, jolta olen saanut vastauksia esittämiini kysymyksiin. Hänen työssään tärkeimpänä osa-alueena on tutkittu kupolin kannattamista vesisäiliön nykyisistä rakenteista ulkoseinäkannatuksen sijasta.15

»

24 98 «

15. Keskustelu: Konetekniikan opiskelija Matti Jylhä-Ollila

Vaiheistus ja käytännöllisyys


the tower. Replacing the cupola with steel framed glass version sounds like a drastic change, but if we keep the dimensions and use proper materials, the architectural feel will not change. We can use for example greenish glass on the cupola which leads to that coppery look. Current dome, even though it looks like copper, is actually painted sheet metal roof. In the cathedral, we’ll try to keep the current mood and use steampunk -esque solutions with well thought modern details. Over the top steampunk will fit right into the previous function of the tower as a water maintenance utility building. Mainly this style would be used in lighting fixtures and furniture. New interior spaces inside the tower like toilets and the cupola would be more contemporary. These spaces do not try to imitate the past but rather be modern designs in the spirit of the tower. This means using natural shapes from the tower like sectoral and symmetrical solutions.

Phasing and practicality Phasing The first phase is to open the cáfe which involves the construction of first and second floor. Designs respect the upcoming escape staircase and the elevator. In this phase, the railing on the main spiral staircase is modernised to fulfil safety regulations. A temporary spiral staircase is constructed between the cupola and top-of-the-water tank. After this phase, cáfe and sightseeing balcony can be opened to the public.

The auditorium is built in the third phase. After the third phase, all of the main functions inside the tower are ready. Second and third phase can be executed simultaneously if finances allow it. My thesis presents the tower after the third phase. Final and fourth phase would be converting the rented data space to a proper kitchen for the cáfe. This would allow extended menu and services for the cáfe. Final phase is relevant only after the lease is finished and not renewed.

Technical solutions Architectural plans take into account needs of other fields of design. Approximate spaces have been reserved for gravitational ventilation and ducts. Structural guidance has been provided by Mechanical Engineering student in degree programme Matti Jylhä-Ollila. He studies the structure of Intiö water tower in his own thesis, in particular leading the structural loads of the cupola to the base of the water tank instead of outer walls.16

16. Conversation: Konetekniikan opiskelija Matti Jylhä-Ollila

5

Phasing and practicality

»2 98

In the second phase, the cupola is constructed, and the water tank is prepared for building stage. This is

most expensive and challenging portion of the whole process. This phase can be thoroughly prepared because the cáfe and tower are running before this phase. Elevator and emergency staircase are constructed in this phase. Top of the water tank is demolished on this phase so the tenth floor can get sufficient floor height.

«


Yhteenveto Diplomityönäni olen suunnitellut alustavat arkkitehtisuunnitelmat työn tilaajalle Intiön vesitornin uudelle omistajalle Daniel Herrera Castrolle. Työstä ei ole maksettu korvausta. Suunnitelmien tarkoituksena on näyttää, että kaavaillut toiminnot ovat realistisia toteuttaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen vesitorniin. Diplomityöni suunnitelmia on tarkoitus käyttää tornin käytännön suunnittelun pohjana ja työn lähtökohtana. Tilaajalle on suunnitelmistani koostettu 15 piirustuksen sarja, joka koostuu pohjakuvista, leikkauksista, julkisivuista, asemakuvasta ja pinta-alalaskelmista. Intiön vesitorni rakennuksena on kiehtonut minua opiskelujeni aloittamisesta lähtien ja olen leikkimielisesti haaveillut tornin ostamisesta ja suunnittelemisesta itselleni. Oulun kaupungin myytyä tornin oli luontevaa ottaa yhteyttä uuteen omistajaan, varsinkin hänen etsiessään suunnitteluapua, ja tarjota omia palveluksia. Prosessi on ollut opettavainen ja vuoden aikana suunnitelmat ovat hioutuneet varsin kivuttomasti lopulliseen muotoonsa. Tornin rakenneratkaisut ja varsinkin tiukat mitat ovat aiheuttaneet suurimmat suunnitteluesteet. Ne olen työssäni saanut mielestäni ratkaistua arkkitehtonisesti laadukkaasti ja toteutuskelpoisesti.

»

26 98 «

Suunnittelussa tehdään aina kompromisseja ja siksi tilaajan versio poikkeaakin hieman omasta diplomityösuunnitelmastani, käytännössä eroina ovat vain hissiratkaisu ja majoitusmuoto. Omasta mielestäni tärkein asia on, että voin seisoa molempien vaihtoehtojen takana. Yhteenveto


In my thesis, I have designed preliminary architectural plans for my client, owner of the Intiö water tower, Daniel Herrera Castro. My work hasn’t been paid. Plans are supposed to prove that the proposed functions and changes in the tower are realistic and possible to implement into this culturohistorical building. Plans created during my thesis are meant to be used as the basis of the actual architectural design process of the tower. I have compiled 15 sheets of drawings consisting of plans, sections, facades, site layout and area calculations to my client. The Intiö water tower has intrigued me as a building for as long I have lived in Oulu. I have playfully planned to buy the tower myself. After the city of Oulu sold the tower it was just natural for me to contact the new owner especially after he implied the need of professional help in design. Last year with this project has been a great learning experience for me. Plans have reached their final form without too much controversy. Problems created by structural characteristics of the tower have been solved with good architectural quality. There’s always compromises in architectural design and that’s the reason why clients version differs slightly from the plan in my thesis. There are differences only in the elevator solution and the type of accommodation. Personally, I think that the most important thing is that I can proudly stand behind both of the designs.

»2 7 98

havainnekuvat: katedraaliaula, hissi ja hätäpoistumisporras # visualisation: cathedral lobby, elevator and emergency staircase

Conclusion

«


28 98 «

»


TOIMENPITEET Actions


»3 0 8« 9

Toimenpiteet » Julkisivu ja leikkaus «

Tällä ja seuraavalla aukeamalla esitetään pääpiirteittäin tornille tehtäviä toimenpiteitä. Toimenpiteet

Actions: façade and section Current and next spread showcases the main operations done to the tower in general fashion.

1. Lasikupoli: Olemassoleva betonikupoli puretaan ja korvataan teräsrunkoisella lasikupolilla. Teräsosat maalataan kuparinvihreäksi ja laseissa käytetään normaalia vihertävänsävyistä tuotetta. Kupolin ulkoiset mitat säilyvät ennallaan. Cupola: Existing concrete cupola is demolished and replaced with steel framed glass dome. Steel parts are painted to copper green and glass is a greenish colour. External measurements of the cupola are left untouched.

2. Kupolin ovet: Ulosjohtavat ovet rekonstruoidaan alkuperäisten piirustusten mukaisiksi lasipeilioviksi. External doors: are reconstructed to original glass panel doors with original plans. 3. Koristeruukut: Valmistetaan alkuperäisen mallin mukaisesti ja sijoitetaan kaidepilareiden päälle. Ornament vases: Vases are re-made with original drawings and installed on top of the terrace balustrades.

4. Kaide: Kunnostetaan ja etupuolelle asennetaan kirkas akryylilevy, joka ulottuu 1400 mm korkeuteen terassin lattiapinnasta. Railing: Is repaired and an acrylic sheet is fixed to the outer side. The height of this plate is 1400 mm from the terrace floor.

5. ”Piilo-ikkunat”: Kupolin alapuoliselle tasolle tuodaan luonnonvaloa ikkuna-aukoin, joiden ulkopinta on perforoitua, rappauksen sävyyn polttomaalattua terästä. Hidden windows: Level under the dome gains natural light with these windows that have an exterior finish of perforated metal painted to the colour of the plastering.

6. IV-ulostulot: Tornin tarvittavat tekniset ulostulot pyritään sijoittamaan symmetrisesti pilastereiden väliin. Pilastereiden väli on julkisivun varjoisimpia paikkoja ja soveltuu hyvin päätteiden häivyttämiseen. Technical outlets: Necessary outlets are placed symmetrically in the gap between pilasters. The gap is the darkest spot on the façade and thus is the perfect place to put the outlets.

7. Ikkunat: Ulkoikkunat restauroidaan tai mikäli kunto niin vaatii rekonstruoidaan. Windows: Exterior windows are restored or reconstructed if their condition so requires. 8. Kahvilan patio: Aidataan siistillä mustalla metalli-aidalla. Yksinkertaiset metalliset mustat kalusteet. Valaistus hoidetaan muutamalla mahdollisimman vähäeleisellä mustalla metallivalaisimella. Cáfe terrace: Black metal fence around the terrace with black metal outdoor furniture. Few simple black metal lighting fixtures.

9. Pääsisäänkäynnin ovi: Levennetään koko aukon levyiseksi ja levennetty ovi rekonstruoidaan alkuperäisen oven mallin mukaan. Oven yläpuolinen ikkuna restauroidaan. Main entrance door: Door is widened to use the whole opening. The new door is reconstructed with the same style as the original. Window above the door is restored.

10. Sisäänkäynti: Lattiakoron muutoksesta johtuen asennetaan toinen porras ja ulkotasoa laajennetaan isommaksi. Luiska kiertää tornin reunustaa ja mahdollistaa esteettömän sisäänkäynnin. Entrance: Because the height of the floor inside is changed an extra step is installed. A ramp allows unobstructed entrance into the tower.


51 440 +73.36

1. 2. 3.

4.

39 315 +58.24

5. 6.

7.

8. 9. 10. » 31 98 «

450 +22.37


»3 2 98 « 1. Savupiippu: Pellettikiukaan savupiippu johdetaan paljun keskeltä, uuden kupolin lävitse ja lopulta ulos kattokoristeen alaosasta. Chimney: Automated pellet stove chimney exits the tower trough bath and the cupola and ends on top of the lower part of the roof ornament.

Toimenpiteet

2. Kierreporras: Kupoliin johtava kierreporras rakennetaan vanhalle paikalleen. Kierreportaan reunustavat seinät puretaan. Spiral staircase: to the dome is built to the original location. Walls around the staircase are demolished.

3. Vesisäiliön yläpohja: Yläpohjaa lasketaan, jotta saadaan kupolin alle riittävän korkea tila. Yläpohja rakennetaan uudelleen ja tiloihin asennetaan lattialämmitys. Top of the water tank: Is lowered to reach adeugate height in the space under the dome. Floor is then rebuild and installed with floor heating.

4. Hätäpoistumisporras: Osastoitu kierreporras katkaisee alkuperäisen kierreportaan yhdessä kohdassa katedraalia. Tälle kohdalle tehdään alkuperäisen mallin mukaisesti kierreportaan kiertävä osa. Emergency staircase: Fireproof cylinder for the escape staircase cuts the original spiral staircase in one location. On that place is built a new similar style connecting spiral stair.

5. Porrasvalaistus: Vesisäiliön viereisen portaan valaistus toteutetaan askelman etureunaa korostaen. Valaistus on kirkkaimmillaan portaan pinnassa. Lighting in the stairs: Staircase rotating around the water reservoir is fitted with a lighting that emphasises the front of the step. Light is the brightest on the stair surface.

6. Liittoporras: Alkuperäinen ahdas porrashuone puretaan. Vesisäiliön betonialapohjaa viistetään pääntilan maksimoimiseksi. Portaan etenemä ja nousu poikkeaa normeista, joten portaan askelmien etureunaan asennetaan huomionauhat hyvää makua noudattaen. Connecting staircase: the Original cramped room is demolished. Bottom of the water tank is carved to maximise head room. The new staircase has nonoptimal rise and tread depth, this problem is compensated with caution lines on the noses of the treads.

7. Hissi: Itsekantavalla metalli-lasirungolla varustettu kevythissi, jossa on nostokorkeuden vuoksi vaihtotaso amfiteatteritasolla. Elevator: Light lift with a self-supporting metal shaft. Due to inadequate lift height, there's a change of elevator on the amphitheatre level.

8. Kahvilatasot: Sidospalkkien päälle rakennetaan kaksi tasoa, joilla on mahdollista nauttia kupolin korkeasta tilasta kuuman kahvikupin kera. Kulku tasoille on kierreportaan välitasanteilta. Cáfe levels: Planes built on top of the connecting beams have a couple of tables for customers. Entrance to the planes is on rest planes of the main spiral staircase.

9. Suojaverkko: Alkuperäinen kaide voidaan säilyttää, kun portaan ja seinän väliin asennetaan tiheäsilmäinen teräsverkko suojaamaan pudotukselta. Safety mesh: Original railing can be used if a tight safety mesh is installed between the exterior wall and staircase. This mesh protects users from falling off.

10. Välikate: Varaudutaan mahdollisuuteen, että kahvila erotetaan muusta katedraalitilasta lasikatteella, mikäli lämmitys halutaan vain alaosaan. Ei toteutettu diplomityösuunnitelmassa. Glass covering: Anticipating a possibility that on top of the cáfe is installed a glass covering to separate cáfe from the rest of the cathedral. This is done if it's desired to heat up only the cáfe. Not designed in the thesis.

11. Kaide: Alkuperäinen kaide restauroidaan ja kaiteen eteen asennetaan kirkkaat akryylit täyttämään turvamääräykset ja korottamaan kaide vaadittuun 1200mm korkeuteen. Akryylilevyjen kiinnitys huomaamattomilla metallinapeilla lasiväleistä. Railing: Original railing is restored, and transparent acrylic plates are installed in front of the railing to fulfil required 1200 mm height of the railing. Acrylic plates are mounted with minimalistic metal buttons.

12. Uusi lattiapinta: Rakennetaan uusi välipohja kahvilalle. Pintamateriaali on vaaleaa pontattua koivulankkua. Tiskin takana ja keittiössä on laattapinta. Baaritiskin edustalla on maansävyisistä kuusiokulmaisista laatoista tehty alue. New floor: For the cáfe, a new floor is built. Surface material is light coloured birch deal plank. Staff area flooring is light ceramic tiles. On the front of the bar is earthly coloured installation made with hexagonal ceramic tiles.


51 440 +73.36

1.

2.

3. 39 315 +58.24

4.

34 015 +55.94

5.

6. 28 400 +50.32

7. 8. 9. 17 050 +38.97

10. 11.

3 850 +25.77

12. » 33 98 «

450 +22.37


34 98 «

»


PROSESSI Process


»

36 98 «

Design process explained The following illustrations present part of the design process. The project is split into smaller parts for a more efficient sketching workflow. Different options are studied for every part, and best sketches are refined further. These elements combine into the final design. My thesis and clients version are mainly identical, but they have some fundamental differences mainly concerning accommodation and elevator solutions.

Suunnitteluprosessin periaate ja eteneminen

ity ö om es is

pl Di

» Kaavion kuvaus «

Seuraavat kaaviot esittävät osan suunnitteluprosessista. Prosessissa on tutkittu eri osa-alueita edeten loppupäätelmiä kohti. Projekti on pilkottu osakokonaisuuksiin, joissa on tutkittu erilaisia toteutusvaihtoehtoja. Alustavista vaihtoehdoista valitaan parhaat luonnokset jatkosuunnitteluun ja näistä osakokonaisuuksista kootaan lopullinen suunnitelma. Diplomityöni ja tilaajan valitsema toteutusvaihtoehto ovat pääasiassa samanlaiset, eroavaisuuksia on lähinnä majoitustilojen ja hissiratkaisujen osalta.

Th

Suunnitteluprosessin periaate ja eteneminen

hto toe h i n va tio op an j a t n Tila C l ie


prosessi: Kahvila

Ei tuulikaappia

Tuulikaapilla

process: Cáfe

Without vestibule

With vestibule

Hylätty vaihtoehto 7

prosessi: Kahvila

»3

Discarded option

98 «


prosessi: Lisävalo

»

38 98 «

process: Adding natural light

prosessi: Lisävalo


Vanhan tyylin mukaiset ristikkoikkunat Old style windows

Julkisivupintaan häivytetyt valoaukot Windows that blend in the façade

Lisävalo kupolista

Hylättyjä vaihtoehtoja Discarded options 9

prosessi: Lisävalo

»3

Extra light from the cupola

98 «


1050

251

249

prosessi: Asuminen process: Accommodation 1590

40 8

B&B 1 m2

2 Kylpyhuone 4 m2

»

40 98 «

EI60 prosessi: Asuminen


Asunto "salasopilla" Apartment with a secret room

Diplomityö

Tilaajan vaihtoehto

Bed and Breakfast -majoitus

Client option

Thesis option: Bed and Breakfast accommodation

Hylättyjä vaihtoehtoja Ei majoitusta

1

prosessi: Asuminen

»4

No accommodation

Discarded options 98 «


9 30 1 30

+61.23 m

prosessi: Sauna

+61.30 m

1510

process: Sauna

241

Vilvoittelu / Peseytyminen 31 m

0 100

242

ø 22 89

1160

0 80

+61.23 m

243

0 100

25 m 251

245 250

246

»

42 98 «

100

lasiseinäke

0

247

prosessi: Sauna

900

Yleinen aula 244

248

0 ø 90

249

ø 976 0

lasiseinäke


Muinaissauna Historical sauna

Saapumiskokemus ja ulkosauna "Outdoor sauna"

+61.22 m

Hylättyjä vaihtoehtoja Henkilömäärän maksimoiminen

EI60

3

prosessi: Sauna

»4

Maximising the capacity

Discarded options

98 «


Ei hissiä

prosessi: Hissi

No elevator

process: Elevator

Tavallinen hissi Regular elevator

Hylättyjä vaihtoehtoja

»

44 98 «

Porrashissi prosessi: Hissi

Staircase lift

Discarded options


Hissin vaihtotasanne Lift exhange level

Diplomityö

Tilaajan vaihtoehto

Ø 1800 mm kierreporras ja hissi

Client option

Thesis option: Ø 1800 mm spiral staircase and a lift

Ø 1800 mm kierreporras ja hissi Ø 1800 mm spiral staircase and a lift

Hissi vapaasti­ seisovassa kuilussa Lift in freestanding shaft

Ø 2000 mm kierreporras ja hissi Ø 2000 mm spiral staircase and a lift

Hylättyjä porrasvaihtoehtoja Discarded staircase options »4 5

prosessi: Hissi

98 «


Kierreporras keskipilarin ympäri

prosessi: Hätäpoistumisen järjestäminen

Spiral staircase around center pillar

process: Emergency staircase

Putkikierreporras Cylinderical spiral staircase

Ulkopuolinen porrastorni External staircase

Suorakulmainen porras Rectangular staircase

Portaan alapuolinen kierreporras

»

46 98 «

Extra stairs under existing spiral staircase prosessi: Hätäpoistumisen järjestäminen

Hylättyjä porrasvaihtoehtoja Discarded staircase options


Ø 2400 mm kierreporras Ø 2400 mm spiral staircase

Diplomityö

Tilaajan vaihtoehto

Ø 1800 mm kierreporras ja hissi

Client option

Thesis option: Ø 1800 mm spiral staircase and a lift

Ø 2000 mm kierreporras ja hissi Ø 2000 mm spiral staircase and a lift

Ø 1200 mm kierreporras ja hissi Ø 1200 mm spiral staircase and a lift

Porrasta leikkaamaton kierreporras

Discarded staircase options prosessi: Hätäpoistumisen järjestäminen

« 7 » 4 98

Freestanding spiral staircase

Hylättyjä porrasvaihtoehtoja


48 98 «

»


VISUALISOINNIT Visualisations


»5 0 8« 9 Saapuminen keskustasta

Saapuminen keskustasta » Ulkoiset muutokset saavuttaessa keskustasta «

Kuvaan on upotettu mallinnettu torni. Tornin huipulla on lasikupoli ja palautetut koriste-ornamentit. Tornin yläosassa perforoidut metalli-ikkunat näkyvät lähinnä varjojensa takia. Pääsisäänkäynnin ovea on levennetty ja sisäänkäynnin edustalla on nyt luiska ja patio. Arriving from the city center Modelled tower is added into a photograph. There's glass cupola and restored ornaments on top of the tower. Plaster top has the added perforated metal covered windows which show mainly due to shadows they cast. The main entrance is widened, and there are a ramp and a terrace.


Saapuminen keskustasta

Âť 51 98

ÂŤ


Kahvila » Kaksikymmentä metriä katedraalia «

Tornin korkeimpaan tilaan tulee kahvila, jossa ei ahdista. Tilalla on korkeutta yli kaksikymmentä metriä. Kahvilan pohjakaava seuraa tornin symmetriaa ja on pääasiassa kahdeksankulmion sivuja noudatteleva. Samat elementit toistuvat niin suurissa linjoissa kuin pienissä detaljeissakin.

»

52 98 «

Cáfe Highest space in the tower holds cáfe. Space is over twenty meters high. The layout of the cáfe is inspired by towers symmetrical design. Same kind of inspiration is visible trough large scale design choices and details alike.

Kahvila


»5 3

Kahvila

98 «


Auditorio » Amfiteatteri vesitankissa «

Tyhjään vesisäiliöön rakennetaan muusta kokonaisuudesta irrallinen amfiteatteri-auditorio. Värimaailma on tumma, sitä elävöitetään vaaleilla puisilla yksityiskohdilla. Tuliesityksistä tulee sopia tapauskohtaisesti paloviranomaisten kanssa!

»

54 98 «

Auditorium The empty water container is renovated to be and amphitheatre style auditorium. Colours are dark with accents of light wood. Fire performances must be consulted with the local fire authorities!

Auditorio


»5 6 98 «

Vesitankin porras Vesitankin porras

» Olemassaolevan portaikon parannukset «

Vesitankin vierellä kiertävä portaikko on tornin ehkä kiehtovin tila. Portaikko puhdistetaan ja siihen asennetaan yksinkertainen käsijohde. Käyttöturvallisuutta parannetaan askelman etureunaa korostavalla valaistuksella. Water Tank Staircase Existing staircase circling the water tank is arguably most fascinating space in the tower. The staircase is cleaned, and simple handrail is added. Safety and looks are improved by installing lighting that emphasises the front of the tread.


Vesitankin porras

Âť 57 98 ÂŤ


10. kerroksen aula » Pyöreä pääaulatila ja portaikko tornin huipulle «

Uusi aulatila on pääilmeeltään valkoinen. Tiiliseinät tehdään valkoisesta ruukintiilestä ja lattiassa on lattialämmitys ja sen päällä lankkumainen vaalea laatta rustiikkipuukuviolla. Ovet ovat tummaksi vahattua puuta huurrelasilla. Uusi portaikko on on vähäeleinen puukierreporras tornin historiaan sopivalla metallipinnakaiteella.

»

58 98 «

10th-floor lobby The new hall is mainly white. Brick walls are made with old-fashioned white brick, the floor is heated and covered in white "plank-like" ceramic. Wooden doors are stained dark with frosted glazing. The new staircase is a low-key wooden spiral with a railing fitting for the tower with this kind of history.

10. kerroksen aula


Âť5 9

10. kerroksen aula

98 ÂŤ


Tornin yläosa (päivä) » Havainnekuva keskustaan päin «

Saunan kohdalta leikatussa havainnekuvassa esitetään tornin yläosan toimintoja.

»

60 98 «

Tower top (daytime) Section perspective shows functions in the upper part of the tower.

Tornin yläosa (päivä)


»6 1

Tornin yläosa (päivä)

98 «


Tornin yläosa (yö) » Havainnekuva keskustaan päin «

Saunan kohdalta leikatussa havainnekuvassa esitetään tornin yläosan toimintoja.

»

62 98 «

Tower top (nighttime) Section perspective shows lightning arrangements of the top part.

Tornin yläosa (yö)


»6 3

Tornin yläosa (yö)

98 «


64 98 «

»


ARKKITEHTISUUNNITELMAT Architectural design


Arkkitehtipiirustukset » pienennökset arkkitehtisuunnitelmista«

Piirustussarja koostuu 15 planssista, joissa on esitetty suunnitelman perusperiaatteet. Kyseessä on luonnosmainen suunnittelu, jossa on tutkittu useita vaihtoehtoja ja päädytty lopulta kehitettävään vaihtoehtoon. Diplomityöhöni olen valinnut vaihtoehdon, jossa ei ole mukana asuntoa ja hissiratkaisu eroaa tilaajan valitsemasta vaihtoehdosta. Architectural drawings Drawings consist of 15 sheets which show the principles of the plan. This is a conceptual design process with multiple options which have led to the final layout. In my thesis, I have picked the option which doesn't include an apartment and also the elevator solution differs from the customer preferred version.

julkisivut s. 94 » leikkaus 7-7 # pohjoiseen s. 92 » leikkaus 5-5 # luoteeseen s. 90 » leikkaus 1-1 # koilliseen s. 88 » 12. kerros # palju s. 86 » 11. kerros # sauna ja näköalaparveke s. 84 » 10. kerros # pukuhuoneet ja majoitus s. 82 » 9. kerros tekninen # tekninen tila s. 80 » 9. kerros # amfiteatteri ja hissivaihto s. 78 » 8. kerros # katedraalin yläosa ja liittoporras s. 76 » 6. kerros # taso s. 74 » 4. kerros # hätäpoistumisportaan kierto s. 72 » 2. kerros # kahvila s. 70 » 1. kerros # aula ja aputilat s. 68 »

»

66 98 «

1-1 Tornin yläosa (yö)

7-7

5-5


2

11 9

i r o t iön 21.8

Kerros 7

S011_14

21.9

4

13

22.1

21.7

33

21.9

35

22.070

Yleinen aula 25 m2

22.1

1

11G

22

Intiöntori

Auditorio 50 m2 Aula 13 m2 Esiintymislava 13 m2 Taustatilat 14 m2 Kerros 9 - tekninen Tekninen tila 74 m2 Kerros 10 Aula 30 m2 B&B 12 m2 B&B 12 m2 Kiuashuone 12 m2 Kylpyhuone 4 m2 Kylpyhuone 4 m2 Pukuhuone M 10 m2 Pukuhuone N 10 m2 WC 5 m2 WC 2 m2 Kerros 11 Sauna 14 m2 Vilvoittelu /31 m2 Peseytyminen

Kerros 12 Yhteensä

Palju 5 m2 541 m2

lle unna iedek t in r ehtuu Arkkit n o t liopis ulun y O ö ity seksi Diplom lämyk äe ydest htävy ä n rni ulu Vesito 0130 O Intiön Intiöntie 9 era Castro , r Intiö 11 Daniel Her i Herneoja : k tilaaja jaaja: Aulik h o ä Pä ot

n tied

34

2

tilaaja tin ja Projek

ala nittelu Suun

ARK

o. ark. y stula, a T o Juh

a nittelij Suun

S011_14

Asemapiirustusote

7

11

»6 98

21.7

«

21.3

12

1:23

S011_14

1

» 1:200 «

12 kt

Taso 7 m2 Kerros 9

Asemapiirustusote

S011_14 3

Vesitorni

21.8

30

Pohjapiirros 1krs S011_01 Pohjapiirros 2krs S011_02 Pohjapiirros 4krs S011_03 Pohjapiirros 6krs S011_04 Pohjapiirros 8krs S011_05 Pohjapiirros 9krs S011_06 Pohjapiirros 9krs tekninen S011_07 Pohjapiirros 10krs S011_08 Pohjapiirros 11krs S011_09 Pohjapiirros 12krs S011_10 Leikkaus 1-1 Koilliseen S011_11 Leikkaus 5-5 Luoteeseen S011_12 Leikkaus 7-7 Pohjoiseen S011_13 Julkisivut S011_14 Julkisivut S011_14 Julkisivut S011_14 Julkisivut S011_14 Asemakuva S011_15


Sähkötila Henkilökunta

2 m

EI60

Maantasokerroksessa on osastoitu tuulikaappi, kahvilan pääasialliset unisex wc-tilat ja vaatesäilytys. Kerroksesta löytyy myös työntekijöiden sosiaalitilat ja varasto. Säilyvä tietoliikennedatatila sijaitsee kerroksen peräosassa.

1010

» 1:50 «

Vaatesäilytys

175

1. kerros » pohjapiirustusote

121

9 m

1

10 m

2 88

ø 1500 WC

90

1010

216

Aula

10 m

9 m

530

2090

8

700

1st-floor » plan The ground floor hosts a fire-proof vestibule which provides safe passage out of the tower. Main toilet facilities are also located on this floor as is the coat hanger. Also, employee social spaces and storage for the cáfe is located on this floor. Current data-space is also preserved.

266 410 +22.37 m

400 ø 12

Korkea aula

00

1860

ø 20

Hätäpoistuminen

23 m 8

3 m

7 6

1361 4

68 98 «

8 »

5

EI60

3 2 1

PROSPACE 700x1100 1. kerros » pohjapiirustusote

Tuulikaappi 11 m


EI60

Varasto 3 m2

kotelo Suoja

2

1

WC 2 m2

EI60

8 DNA datatila

+22.22 m

30 m2

EI60

Sähkötila

810

Henkilökunta

2 m2

121

9 m2

175 1010

EI60 kotelo Suoja

Vaatesäilytys

1

10 m2

288

ø 1500 WC

90

1010

12

216

Aula 9 m2

530

2090

810

266

700

10 m2

11

1

410

10

+22.37 m

400

ø 12

9

12 11 10

Korkea aula

1860

00 ø 20 Hätäpoistuminen

23 m 2

9 8

3 m2

7 6

1361

5

EI60

3

S u oja k o te l

2

2 1

PROSPACE 700x1100

S u oja ko te lo

4

8

2

Tuulikaappi 11 m2

9 98 «

1250

1. kerros » pohjapiirustus » 1:100

»6

EI60


2. kerros » pohjapiirustusote

24

25

26

27

28

29

30

31

33

8 7 6 5 4

m

Ke itt iö / T 19 m arjo 2 ilu

2. kerros » pohjapiirustusote

s Auki ala + 5.7 7

»

70 98 «

9

10

11

12

Va ra 1 m sto 2

n. 40

+ 4.1 4

m

13

Ka h as 55 vila iak m2

as pa ikk aa

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

34

915

ba ar itis ki

2nd-floor » plan This floor hosts the main spaces of the cáfe. The area fits about 40 customers. Cáfe is open around twenty meters high space which has an interior that combines modern style with steampunk elements. There's also one unisex toilet on the cáfe floor.

32

» 1:50 «

Toisessa kerroksessa ovat kahvilan päätilat. Noin 40 asiakaspaikan kahvio on avoin ja noin parikymmentä metriä korkea tila, jonka steampunkia ja modernia tyyliä yhdistelevä sisustus tekee vaikutuksen. Kahvilakerroksessa on myös yksi unisex-wc.


Varasto 1 m2

34

2

33

8

32 31 30 29 28

baaritiski

Keittiö / Tarjoilu

27 26

19 m2

25

2

24

Kahvila

915

55 m2

23

n. 40 asiakaspaikkaa

22

20 19 18

1600

1085

770

2 040

1

17 16

WC

15

3 m2

14 13

+24.14 m

Au ki ala s

Hätäpoistuminen

90 0

ø 2000

12 11

3 m2 10 9 8 7 6

EI60

5 4

2

3

0

2

98 «

Di plo m ja ity tila Int ö aja iön n -O tiö V tie d

1

2. kerros » pohjapiirustus » 1:100

»7

3

PROSPACE 700x1100

1

Pr oje kt in

15

2

8

ot 1 e ulu ja: 1, Int sito n i r D ö n yli jaa anie ntie i op ja: l H 90 nä ist h Au er 130 tä on lik rer O vy ki a u yd Ar He Ca lu e kk st rn st ite ä eo ro e ht läm ja .y uu yk o. rin se ks tie i d

1

ek un na

le

21

+25.77 m


k 51

1

75 76

87

77

88

74

73

72

71 70 69 68

PR O 70 SP 0x A 110 CE 0

86 82 81 80 79

66

65

64

63

Hä tä po ist u 3 m min  en

62

83

61

84

60

85

59

0

78

58

57

P te eria kn at isil tee e l is py e st t s yli ija njo inn il e it

56

110

EI6 0 72 98 «

»

4. kerros » pohjapiirustusote

89

U k ud pin orke et k na us aite vä as et li < ke te 100 lma hd m n ää m et n ur ilm eu an na la st sia a 120 . 0m m .

52

4th-floor » plan Emergency staircase and elevator cut the existing staircase. With this arrangement, the new big masses can be situated near the edge of the tower keeping the interior as open as possible. Also, the new staircase provides beautiful interior views in the tower because of its central location.

54

53

» 1:50 «

Hätäpoistumisporras ja hissi leikkaavat olemassaolevan pääkierreportaan. Näin uusi korkea massa saadaan sijoiteltua mahdollisimman lähelle tornin reunaa ja säilytettyä siten tornin sisätila avoimempana. Lisäksi putken kiertävältä portaalta avautuu hyvät näkymät ympäri tornia, koska se sijoittuu keskemmälle tilaa.

55

4. kerros » pohjapiirustusote


ja

tila In aj Int tiön tila iö V Pä aja 11, In esit äo : D tiö or Su un hja an nt nit aja iel ie te l Ju ija : A He ho uli rre kk Ta iH st ula e ,a rk .y o.

Di

Pr oje kt in

2

46

8

47 48 49 50 51 52 53 54

Kaiteen eteen asennetaan lasilevy täyttämään määräykset. korkeus 1200mm askelman etureunasta.

55 56

57 58 59

Periaatteelliset sijainnit teknisille pystylinjoille

60

1

61

Periaatteelliset sijainnit teknisille pystylinjoille

62

1

63 64

68

70 71

4

66

69

1100

65

72 73

74

75

76

Uudet kaiteet tehdään ilman lasia. korkeus askelman etureunasta 1200mm. pinnaväli < 100mm

77

Hätäpoistuminen

78

3 m2

EI60

2

8 PROSPACE 700x1100

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

« 3 » 7 98

4. kerros » pohjapiirustus » 1:100


6. kerros » pohjapiirustusote » 1:50 «

Katedraaliin rakennetaan kaksi tasoa, joissa voi nauttia tilasta kahvikupposen äärellä. Tasot rakennetaan kevytrakenteisina olemassaolevien liitospalkkien päälle ja tasoille kuljetaan pääkierreportaan levähdystasoilta. 6th-floor » plan Planes are to be built in the cathedral space to provide a place for enjoying coffee and the interior. Planes are built on top of the existing beams. Entrance to the level is from main staircases resting platforms.

133

132

131

130

129

128

127

126

125

124

123

122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112

Taso 8 m2 111 110 109

»

74 98 «

108

6. kerros » pohjapiirustusote

107 106


133

132

131

130

129

128

127

126

125

124

123

122 121

2

8

120 119 118 117 116 115 114 113

Taso 8 m2

112

111 110 109

8

108 107 106

1

105

1

104 103 102 101

100 99 98 97 96 95 94

EI60

93 92

8

91 90

2

PROSPACE 700x1100

»7 5 98

6. kerros » pohjapiirustus » 1:100

«


1

150 151 152

» 1:50 «

8th-floor » plan Main reasons for locating the emergency staircase has been that old connecting staircase situated in the same spot. This allows the demolition of the old hard-to-use staircase and the building of a new better one in the same place.

8

154

+45.57 m 156

157

158 159

155

s varau Aukko

Yksi pääsyistä hätäpoistumisportaan sijoittelussa on ollut vanhan yhdysportaan sijainti samalla paikalla. Näin sijoitettuna voidaan vanha huono porras purkaa ja korvata paremmalla liitäntäportaalla vesitankin portaikkoon.

153

0 180

8. kerros » pohjapiirustusote

160 161 162

Hätäpoistuminen 3 m

0 140

EI60 yläpohja viistetty päätilan 2100mm sallimiseksi

+46.57 m

PROSPACE 700x1100

163 164 165

»

76 98 «

166

8. kerros » pohjapiirustusote

167

168

169 170 171 172


1

128

129

130

131

132

133

127

126

125

124

123

122

2

121

134 135

8

120

136

119

137

118

138

117

139

116

140

115

141

114

+42.27 m

142

113

143

112

144

+43.92 m

Taso 7 m2

145 146 147 148

1

149

1

150

152 153

+45.57 m

00

154

18

2

151

156

157

158 159

155

s varau Aukko

160 161 162

Hätäpoistuminen 3 m2

0 140

EI60

8

yläpohja viistetty päätilan 2100mm sallimiseksi

+46.57 m

PROSPACE 700x1100

2

163 164 165 166 167

168

169

170

171

172

»7 7 98

8. kerros » pohjapiirustus » 1:100

«


näyttämörakenteet kevytrakenteinen ja muunneltava

9. kerros1 » pohjapiirustusote

A

00

Esiintymislava 13 m

» 1:50 «

Amfiteatteri sijaitsee vanhassa vesisäiliössä. Sisäänkäyntejä on kaksi. Toiseen tullaan pääportaikosta ja toinen on saavutettavissa hissillä. Teatterin penkit tehdään kevytrakenteisina ja muunneltavina.

Aula 13 m

Hätäpoistuminen

2x PROSPACE 700x1100

3 m

s varau Aukko

9th-floor » plan Amphitheatre is located in the old water tank. There are two entrances, one which is accessible via the main staircase and the another via elevator. Theatre seating is made to be easily configurable.

ø 41

8 EI60

»

78 98 «

+49.72

9. kerros » pohjapiirustusote


200

Auditorio

199

50 m

Taustatilat

197

kulku tekniselle tasolle

196

1

14 m2

195

2

8

194

+51.50 m

193 ø

192

+51.22 m

96 97

+50.77 m

910

EI60

EI60 203

+51.51 m

+50.32 m

kaide, tarvittaessa

202 201 200

191

näyttämörakenteet kevytrakenteinen ja muunneltava

190 189

1

Auditorio

0 ø 410

199

50 m2

198 197

Esiintymislava 13 m2

196

1

195

188

Aula

194

13 m2

193

187 910

192

186 185 Hätäpoistuminen

184

2x PROSPACE 700x1100

3 m2

183 182

2

s varau Aukko

2m

198

+51.51 m 191 190 189 188 187 186

181 180

185 184

8

183 182

2

181

EI60

180

+49.72 m

« 9 » 7 98

9. kerros » pohjapiirustus » 1:100


9. kerros tekn. » pohjapiirustusote » 1:50 «

5 46

Vesisäiliön yläosaan varataan matala tila tarvittavalle tekniikalle. Rakentamisen jälkeiset haalaukset tulee hoitaa mahdollisesti toteutettavan aukon kautta vinssillä.

227

9th-floor (technical) » plan Top of the old water tank is reserved for needed technical equipment. Space is large but with a rather low ceiling. Post-construction transports have to be winched trough optional opening on the floor.

9

2

8

7

6

5

4

3

2

226

225

224

223

222

221

217

216

21

10 11

15 16

710 80 98 «

218

215

17 18

»

219

1

12 13 14

9. kerros tekn. » pohjapiirustusote

220

Tekninen tila 74 m2


5 46 227

9

8

7

6

4

5

3

2

226

225

224

223

222

221

220

219

218

217

216

1 215 214 213 212 211

2

8

210 209

10 11

208

12 13

207

14 15

206

16 17

205

18

204

710

14 213

203 202

212

201

211

8

210

200 199

Tekninen tila

209

198

74 m2 197

1

208

196

1

195

207

194

206

193 192

204 Hätäpoistuminen 3 m2

s varau Aukko

205

191 190

EI60

189 188 187 186 185

203

8

184 183 182

202

2

181 180

201 200

198 197

9. kerros tekninen » pohjapiirustus » 1:100 suositeltu IV-päätteiden ulostulo pilasterien välistä

« 1 » 8 98

199


148 9

10 m2

10. kerros » pohjapiirustusote » 1:50 «

Hissin korkein nostotaso sijoittuu kymmenenteen kerrokseen. Tässä kerroksessa sijaitsevat saunan pukuhuoneet, kaksi wc:tä sekä saunan lämmittämiseen käytettävä tekninen tila. Kerroksessa on myös kaksi Bed and Breakfast -huonetta. Aula on rakennettu huipulle johtavan kierreportaan ympärille.

241 239

WC 5 m2

Aula

243

30 m2

1

237

1050

245

247

251

249

10th-floor » plan This is the highest level reachable by elevator. Dressing rooms for the sauna are also located on this floor. There's a technical space for the sauna and couple of toilets. On this floor, there's also two Bed and Breakfast rooms. The main lobby is built around the staircase leading to the cupola.

1590 Hätäpoistuminen 3 m2

»

82 98 «

8 10. kerros » pohjapiirustusote

WC

Kiuashuone

 m2

1 m2 Kylpyhuone 4 m2


4 m2

227

225

226

224

223

222

221

220

219

218

217

216

215

228

214

229

213

230

2

B&B

EI60

212

231

211

232

8

210

233

209

234 235

1 m2

1

236

Pukuhuone N 10 m2

Kylpyhuone

10 m2

4 m2

148

9

Pukuhuone M

241 239

WC 5 m2

Aula

B&B

30 m2

12 m2

237

1

1

1050

1590

40 8

Hätäpoistuminen

24 0

3 m2

8

B&B 12 m2

B&B 1 m2

8

WC

Kiuashuone

2 m2

12 m2

2 Kylpyhuone

2

4 m2

EI60

« 3 » 8 98

10. kerros » pohjapiirustus » 1:100 EI60


0 100

ø

31 m

243

Yleinen aula

800

244

0 100

11. kerros » pohjapiirustusote » 1:50 «

245 250

246

0 100

Kerroksessa sijaitsee yleinen aula, josta pääsee näköalaparvekkeelle. Saunan vilvoittelu- ja pesutilat ovat myöskin tässä kerroksessa. Saunaan itsessään kuljetaan näköalaparvekkeen kautta. 11th-floor » plan The common hall is the main entrance to panoramic balcony. Sauna, showers and chill-out are also located on this floor. Entering the sauna is from the balcony.

25 m 251

247

248

249

ø 976 0

0 ø 90

lasiseinäk

lasiseinäke

lku ku

Sauna

n aa un sa

14 m

»

84 98 «

lasiseinä

11. kerros » pohjapiirustusote


8

930

Pe las ta ut um

in en

par ve kk ee lta

900

2

130

+61.23 m

1510

+61.30 m

241

31 m2

243

Yleinen aula 244

0 100

25 m2

1

251

245 250

246

0 100

900

1

242

0 100

+61.23 m

ø 22

Vilvoittelu / Peseytyminen

89

1160

0 80

800

ke

1

247

248

249

ø 976 0

2 0 ø 90

lasiseinäke

lasiseinäke

lku ku

Sauna

aa un sa

2

n

8

14 m2

lasiseinä

« 5 » 8 98

11. kerros » pohjapiirustus » 1:100


12. kerros » pohjapiirustusote » 1:50 «

Ylimmässä kerroksessa on palju, josta voi ihailla 360-asteen näkymiä ympäri Oulua.

ø

4 70

12th-floor » plan The top floor has the bath in which you can experience Oulu in a 360-degree panoramic view.

ø 1900

Palju

»

86 98 «

5 m2

12. kerros » pohjapiirustusote


2

1

8

1

ø

24 70

8

ø 1900

Palju 5 m2

1

2

« 7 » 8 98

12. kerros » pohjapiirustus » 1:100


5

» 1:50 «

Perusleikkaus tornista. Leikkauksessa näkyvät pääasiassa portaikot ja amfiteatteri sekä kupoli. Section 1-1 » to north-east The primary section of the tower. Key points are staircases, the amphitheatre and the cupola.

E

5615

Leikkaus 1 - 1 » koilliseen

0

« 8 » 8 98

60

Leikkaus 1 - 1 » koilliseen


5

ot

1 / S011_10 Kerros 12

+63.52 m

41600

1 / S011_09 Kerros 11

+61.22 m

39300 alkup. Kerros 10

EI60

36600 Kerros 10

EI60

36315

Kerros 9 - tekninen

+55.94 m

34015

7430

1 / S011_07

5615

1130

+50.32 m

1 / S011_06

EI60

Kerros 9 28400

alkup. Kerros 9

4781

28000

1 / S011_05

+46.47 m

Kerros 8 24550

3300

Pysähtymistasot

Kerros 7

6600

+42.27 m

1 / S011_04

+38.97 m

Kerros 6 17050

1130

3300

13169

3300

20350

Kerros 5

+35.67 m

3300

13750

1 / S011_03

+32.37 m

Kerros 4

3300

7150 3300

6600

Kerros 3

+29.07 m

1 / S011_02

+25.77 m

Kerros 2 3850

3340

3400

Leikkaus 1 - 1 » koilliseen » 1:100

10450

1 / S011_01

+22.37 m

Kerros 1 450 Maantaso

» 89 98 «

22070 alkup. Kerros 1 0

5


»9 0 8« 9 Leikkaus 5 - 5 » luoteeseen

60

Leikkaus 5 - 5 » luoteeseen » 1:50 «

Perusleikkaus sisäänkäyntioven kohdalta. Pääkohdat kuvassa ovat sisäänkäynti ja katedraalin tasot, sekä kupolissa sijaitseva sauna. Section 5-5 » to north-west The core section from the main entrance. Key points are the front door and the cáfe planes in the cathedral. The section also shows the sauna in the cupola.


1

1

Kerros 12 41600

Kerros 11

+61.22 m

39300

alkup. Kerros 10 36600 EI60

Kerros 10 36315 Kerros 9 - tekninen

+55.94 m

34015

Kerros 9

+50.32 m

28400 alkup. Kerros 9 28000

Kerros 8

+46.47 m

24550

Kerros 7

+42.27 m

20350

Kerros 6

+38.97 m

17050

Kerros 5

+35.67 m

13750

Kerros 4

+32.37 m

Kerros 3

+29.07 m

7150

+25.77 m

Kerros 2

EI60

2470

3850

Kerros 1

150

150

Leikkaus 5 - 5 » luoteeseen » 1:100

10450

» 91 98

450 alkup. Kerros 1

EI60

«

0

1


»9 2 98 « Leikkaus 7 - 7 » pohjoiseen

60

Automaattipellettikiukaan

savupiippu johdetaan Leikkaus 7 - 7 » pohjoiseen » 1:50 «

katto-ornamentista ulos

Leikkauksessa esitetään pääasiassa hätäpoistumisportaan ja hissin sijainti tornissa. Hississä on yksi yli 11 metrin pysähtymistasojen korkeusero, joka vaatii poikkeusluvan tai välille pelastusoven. Section 7-7 » to north This section is mainly to present the emergency staircase and the elevator. The elevator has one over an 11-meter difference between stopping levels which requires either special permit or emergency door on the elevator shaft.


3

Automaattipellettikiukaan savupiippu johdetaan katto-ornamentista ulos

Kerros 12 41600

Kerros 11 39300

alkup. Kerros 10 36600 EI60

Kerros 10 36315 Kerros 9 - tekninen 34015

Kerros 9 alkup. Kerros 9 28400 28000

Kerros 8

seinän ja portaan väliin asennetaan tiheäsilmäinen verkko estämään putoamisen

24550

Kerros 7 20350

Kerros 6 17050

Kerros 5 13750

Leikkaus 7 - 7 » pohjoiseen » 1:100

olemassaolevan kaiteen eteen asennettu lasi

seinän ja portaan väliin asennetaan tiheäsilmäinen verkko estämään putoamisen

Kerros 4 10450

Kerros 3 7150

Kerros 2 3850

Kerros 1 450

» 93 98 «

alkup. Kerros 1 0

3


Julkisivut +29.22 m +61.27 m

1250 +22.07 m Rappaus - keltainen

Rappaus - keltainen

Rappaus - ruskea

Rappaus - ruskea

Julkisivu luoteeseen # façade north-west

Kupolin ovet uusitaan alkuperäisen suunnitelman mukaisilla ikkunoiduilla peiliovilla

Lasi kirkas (vihertävä)

Lasi kirkas (vihertävä)

Lasi kirkas (vihertävä)

Maalattu metalli - keltainen (polttomaalattu rappauksen sävyyn)

Rappaus - ruskea

Julkisivu kaakkoon # façade south-east

Lasi kirkas (vihertävä)

Lasi kirkas (vihertävä)

katto-ornamentit rekonstruoidaan alkuperäisen mallin mukaisesti

+22.07 m

Rappaus - keltainen Rappaus - ruskea

Rappaus - keltainen Rappaus - ruskea

IV-ulostulot sijoitetaan yläreunaan pilasterien väleihin

katto-ornamentit rekonstruoidaan alkuperäisen mallin mukaisesti

1250

Rappaus - keltainen Rappaus - ruskea

ovi uusitaan ja levennetään aukon kokonaisuudessaan hyödyntäväksi IV-ulostulot sijoitetaan yläreunaan pilasterien väleihin

Lasi kirkas (vihertävä)

Rappaus - keltainen Rappaus - ruskea(p Rappaus - ruskea

Rappaus - keltainen Rappaus - ruskea(p Rappaus - ruskea

Rappaus - keltainen Rappaus - ruskea

Rappaus - keltainen Rappaus - ruskea

ovi uusitaan jaovi levennetään uusitaan ja levennetään aukon kokonaisuudessaan aukon kokonaisuudessaan hyödyntäväksihyödyntäväksi

Lasi kirkas (vihertävä)

Façades Towers façades have been largely unaltered. The top part of the tower has received a new set of windows which are covered with perforated metal sheets painted to the shade of the plastering. Cupola has been replaced with a steel structured glass dome. Julkisivu koilliseen # façade north-east

» 1:400 «

Maalattu metalli - keltainen Rappaus - keltainen Rappaus - ruskea(polttomaalattu rappauksen sävyyn) Rappaus - ruskea Rappaus - ruskea

+73.36 m

Maalattu metalli - ruskea

Tornin julkisivut on säilytetty pääasiassa ennallaan. Pilasterien yläreunan tasalle on esitetty piiloikkunoita perforoidulla metallipinnalla, joka on polttopulverimaalattu rappauksen sävyyn. Kupoli on korvattu teräsrakenteisella lasikupolilla.

Lasi kirkas (vihertävä)

katto-ornamentit rekonstruoidaan alkuperäisen mallin mukaisesti

Julkisivut +29.22 m

ppaus - keltainen

IV-ulostulot sijoitetaan asterien väleihin

94 98 «

»

+29.22 m

1250 +22.07 m


Rappaus - ruskea Rappaus - ruskea Rappaus - ruskea Maalattu metalli - keltainen Rappaus - keltainen (polttomaalattu rappauksen sävyyn)

» 95 98 «

1250

+61.27 m

Lasi kirkas (vihertävä) Maalattu metalli - ruskea

+29.22 m

+22.07 m

Julkisivu lounaaseen # façade south-west » 1:200

ovi uusitaan ja levennetään aukon kokonaisuudessaan hyödyntäväksi

Julkisivu kaakkoon +73.36 m


Lähteet Sources

Kirjalliset lähteet # Written references Oulun kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet / Rossi, Huusko: s.50, s.14 # sivulla 16. J.S. Sirén, Arkkitehti / Siren, Blomstedt: s.52 # sivulla 17. Vesitorni: yhdyskunnan maamerkki / Asola, Katko, Tiainen, Palmroth: s.114 # sivuilla 17. ja 9. Kuntotutkimus / Instaro Oy 5.5.2015 # sivulla 17. P1-luokan rakennusten palotekniset vaatimukset RT 08-11186 # sivulla 20.

Piirustukset ja kuvat # Drawings and photos

Keskustelut # Conversations

Kuvat ja piirustukset allekirjoittaneen työtä ellei toisin mainittu. Photos and drawings authors unless otherwise mentioned

Keskustelu: Pasi Kovalainen, kulttuuriperintötyönjohtaja, Oulun Museo- ja tiedekeskus Luuppi: 1.4.2016 # sivulla 18.

piirustus: Arkkitehtitoimisto Borg - Sirén - Åberg (nyk. omistajan kokoelmat) # sivulla 14.

Keskustelu: Jari Heikkilä (Tapio Klemettilä), Oulun kaupunki, rakennusvalvonta: 1.4.2016 # sivulla 20.

piirustusote: Rakennuskonstruktiotoimisto J. I. Packalén (nyk. omistajan kokoelmat) # sivuilla 16. ja 20. Grafiikka: Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 08/2016 aineisto (ortoilmakuva) # sivulla 4.

Sähköpostikeskustelu: Keskustelu KONE:n edustajan kanssa: kevät 2016 # sivulla 20. Keskustelu: Oulun Saunaseura 8.2.2016 # sivulla 20. Keskustelu: Konetekniikan opiskelija Matti Jylhä-Ollila (Diplomityön tekijä Intiön Vesitornin rakenteista); 2016 # sivuilla 22. ja 24.

»

96 98 «

Muut # Others sanomalehti: Kaleva; 13.8.2015 # sivulla 14.

Julkisivut


Kiitokset Thanks

Ilman Danielia, ei olisi tätä diplomityötäkään. Kiitokset mukavasta vuodesta yhteistyön merkeissä ja hyvistä tiukoista keskusteluista, joissa asioita perusteltiin puolin ja toisin!

Kärsivällisyydestä, tuesta ja jaksamisesta opiskelujeni, ja oikeastaan koko elämäni aikana. Tähänkin voin vilpittömästi sanoa että ilman teitä ei olisi tätä diplomityötäkään.

Kiitokset niistä lukemattomista kerroista kun jaksoitte katsoa ja analysoida uusimman vedokseni, viimeisimmän kuvani ja villeimmän ajatukseni. Itseäni toistaen: ilman teitä ei olisi tätä työtä.

Without Daniel, there literally wouldn't be this thesis. Thank you for an excellent year of cooperation and those tight conversations with sound arguments back and forth!

For my family, of the endless patience, support and endurance during my studies, and actually for my entire life. Also without you, there wouldn't be this thesis.

Thanks for those countless times you had time to look and analyse my latest drafts, pictures or wildest ideas. In spite of repeating myself, without you, there wouldn't be this piece of work.

»9 7

Kiitokset

98 «


Diplomityö # Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunta / pääohjaaja # Aulikki Herneoja / tekijä # Juho Tastula / Oulussa # 27.9.2016

Profile for Tastula

Intiön vesitorni - nähtävyydesta elämykseksi  

Arkkitehti J.S. Sirénin suunnitteleman Intiön vesitornin aika käyttörakennuksena loppui jo 60-luvun lopulla. Vuonna 2015 torni sai uuden omi...

Intiön vesitorni - nähtävyydesta elämykseksi  

Arkkitehti J.S. Sirénin suunnitteleman Intiön vesitornin aika käyttörakennuksena loppui jo 60-luvun lopulla. Vuonna 2015 torni sai uuden omi...

Profile for tastula
Advertisement