Page 1

Το ςπιτικό κελάρι ΢υνταγζσ ςυντιρθςθσ και κονςερβοποίθςθσ για κάκε εποχι *** TasteFULL.gr

Ζωι γεμάτθ Γεφςθ Αφγουςτοσ 2013 Copyrighted material - 1/12


Καλοκαίρι - Φκινόπωρο Αυτοί είναι οι μινεσ τθσ αφκονίασ των φροφτων και των λαχανικϊν αλλά και των ψαριϊν, για όςουσ τα φτιάχνουν μαρινάτα ι παςτά. ΢ασ προτείνω να δοκιμάςετε να κάνετε τθ δικι ςασ κονςζρβα τόνου, με τα τονάκια των δικϊν μασ καλαςςϊν και τα μπαχαρικά τθσ επιλογισ ςασ. ΢πιτικι κονςζρβα τόνου - ςε λάδι ι νερό

΢τισ ςελίδεσ του οδθγοφ ςυντιρθςθσ, κα βρείτε 74 ςυνταγζσ εμπιςτοςφνθσ του TasteFULL, με πρϊτθ κεματικι ενότθτα τθ ςυντιρθςθ τθσ ντομάτασ. Πρϊτα μιλάμε για τισ αλμυρζσ κονςζρβεσ και μετά για τισ γλυκζσ. Πρϊτα για τα υλικά τθσ ςεηόν Καλοκαίρι-Φκινόπωρο και μετά για τα υλικά τθσ ςεηόν Χειμϊνασ-Άνοιξθ. Η τελευταία ενότθτα περιλαμβάνει τισ τακτικζσ παραςκευζσ τθσ κουηίνασ μου, ανεξαρτιτωσ εποχισ. Μοιραςτείτε το με όςουσ αγαποφν τθ δθμιουργία ςτθν κουηίνα τουσ. Μθν διςτάηετε να δθμιουργείτε το δικό ςασ απόκεμα φαγθτοφ από τθν αφκονία υλικϊν κάκε εποχισ. Κατανοιςτε τθν ςυνταγι και ακολουκιςτε τθν. Είναι τόςο απλό. Καλι επιτυχία! Βίκυ Κουμάντου Food Creator TasteFULL.gr Copyrighted material - 2/12


Οι τεχνικζσ ςυντιρθςθσ τθσ ντομάτασ Δείτε ςτον πίνακα αυτοφ του άρκρου, πωσ οδθγοφμαςτε ςε 24 παραςκευζσ ςυντιρθςθσ τθσ κόκκινθσ και πράςινθσ ντομάτασ. Σο GPS ςυντιρθςθσ τθσ τομάτασ - 24 παραςκευζσ, 24 προοριςμοί!

Πολτόσ φρζςκιασ τομάτασ ςε γυάλινα βάηα - όλθ θ γεφςθ, 0% ςυντθρθτικά! Σοματάκια κονςζρβα - θ γλφκα του καλοκαιριοφ ςτο βάηο Πελτζσ ντομάτασ - ο ςπιτικόσ

΢κόνθ ντομάτασ - ζνα νζο μπαχαρικό ςτθν κουηίνα μασ! Λιαςτά τοματάκια cherry - τα θλιοφίλθτα!

Ζτοιμθ ςάλτςα τομάτασ - από το βάηο ςτα μακαρόνια Γλυκόξινθ ςάλτςα τομάτασ Σςάτνεϊ λιαςτισ τομάτασ - θ γλυκόξινθ μαρμελάδα! Copyrighted material - 3/12


Τουρςιά λαχανικϊν, κονςζρβεσ, ξινόχοντροσ

Μελιτηανάκι τουρςί - βαςικι προμικεια για τον χειμϊνα ΢πιτικι κονςζρβα πατηάρια - ζνα τουρςί, όλο γλφκα! ΢πιτικόσ ξινόχοντροσ και γαλόχοντροσ - ο τραχανάσ τθσ Κριτθσ

Κόκκινεσ πιπεριζσ τουρςί με τόνο και κάπαρθ - όςο καυτερζσ τισ κζλετε Γεμιςτζσ πιπεριζσ τουρςί - ΣΟ ορεκτικό Πράςινεσ πιπεριζσ τουρςί - το πιο απλό τουρςί που μπορείτε να φτιάξετε

Γλυκόξινεσ πιπεριζσ - το πιο εντυπωςιακό amuse bouche για τισ γιορτζσ! Πικάντικθ μαρμελάδα καυτερισ πιπεριάσ

Copyrighted material - 4/12


Πάςτεσ φροφτων, πετιμζηια, γλυκά κουταλιοφ

Fruit leather - ςυντιρθςθ φροφτων χωρίσ ηάχαρθ ΢υκόπαςτο ι ςυκοπάςτελο - με φρζςκα ςφκα Κυδωνόπαςτο - ζνα delicatessen από τα χζρια ςασ

΢πιτικι ςυκομαγίδα με ξερά ςφκα - τζλειοσ μεηζσ για ρακι! ΢πιτικι φρουτομαγίδα με γλυκά κουταλιοφ - μια φρζςκια ιδζα! Πετιμζηι ςφκου - από τισ φλοφδεσ των φρζςκων ςφκων

Βφςςινο γλυκό και βυςςινάδα - τα αγαπθμζνα του καλοκαιριοφ Γλυκό ςταφφλι - ροδαλό, τραγανό, αρωματικό Copyrighted material - 5/12


Μαρμελάδεσ, λικζρ φροφτων

Μαρμελάδα κορόμθλο - θ ηελεδζνια Μαρμελάδα βερφκοκο - θ καλοκαιρινι Μαρμελάδα δαμάςκθνο με λοβό βανίλιασ και μοςχολζμονο

Μαρμελάδα ςφκο - με λιαςτό κραςί και πορτοκάλι Applesauce - πουρζσ ι ςάλτςα μιλου, χωρίσ ηάχαρθ Μαρμελάδα αχλάδι - comme la peau d'ange!

΢πιτικό λικζρ amaretto ι πικραμφγδαλο - το ακίνδυνο Cherry brandy - το λικζρ κεράςι του παπποφ μου ΢ταφφλια ςε ρακι - όπωσ κεράςια ςε κονιάκ! Copyrighted material - 6/12


Αρωματικά κραςιά, ςιρόπια, κομπόςτεσ φροφτων

My Summer Wine - strawberries, cherries and my Angel's kiss to me! ΢ουμάδα-ςπιτικό αναψυκτικό με αμφγδαλα

΢πιτικι κομπόςτα κεράςι ι βφςςινο ΢πιτικι κομπόςτα βερφκοκο ΢πιτικι κομπόςτα ροδάκινο

Αχλάδια κομπόςτα ςε βάηο - ζτοιμα για τον χειμϊνα! Πικάντικα ροδάκινα κονςζρβασ - τζλεια παρζα ςε κρφο χοιρινό Copyrighted material - 7/12


Χειμϊνασ – Άνοιξθ Αποξθραμζνα, τουρςιά, κονςζρβεσ ελιάσ & λαχανικϊν

Σα μανιτάρια ςτθν κουηίνα μου - οδθγόσ χριςθσ ΢πιτικά αποξθραμζνα μανιτάρια - λευκά, βαςιλομανίταρα, πορτομπζλο ΢κόνθ ςζλινου - celery salt, ζνα νζο μπαχαρικό ςτθν κουηίνα

Πωσ αξιοποιϊ τισ αγκινάρεσ - δεν αφινω τίποτα χαμζνο! Αγκινάρεσ τουρςί - με όλουσ τουσ τρόπουσ ςυντιρθςθσ Κουνουπίδι τουρςί ι ςαλάτα - insalata di rinforzo

΢πιτικι κονςζρβα αρακά Φιλετάκια ελιάσ με ξφςμα εςπεριδοειδϊν και αροδαμοφσ λεμονιάσ Copyrighted material - 8/12


Μαρμελάδεσ, πουρζσ κάςτανου, φρουϊ γλαςζ

Μαρμελάδα νεράντηι - θ αρωματικι Μαρμελάδα πορτοκάλι - θ αγγλικι ζκδοςθ Μαρμελάδα μανταρίνι - το ξυπνθτιρι των αιςκιςεων!

Μαρμελάδα φράουλα - θ μαγιάτικθ! Αρωματιςμζνο μζλι - με πιπερόριηα και ξφςμα εςπεριδοειδϊν ΢πιτικόσ πουρζσ κάςτανου - ςε βάηο

Νεράντηια φρουϊ γλαςζ - τα κυπελάκια τθσ Κζρκυρασ! Νεράντηι και περγαμόντο γλυκό κουταλιοφ - ςε ρολάκια Copyrighted material - 9/12


Λικζρ, ςιρόπια, αναψυκτικά φροφτων

Limoncello - και όλα τα λικζρ εςπεριδοειδϊν! Φρζςκο λικζρ φράουλασ - για άμεςθ κατανάλωςθ Λικζρ φράουλασ με ωρίμανςθ

Αρωματικό ςιρόπι μπαχαρικϊν και φροφτων - για ηεςτό κραςί Λευκό κραςί πορτοκαλιοφ

΢πιτικι λεμονάδα - το καλφτερο αναψυκτικό! Ροη λεμονάδα με ςιρόπι λεβάντασ - θ αναηωογονθτικι! Φραουλάδα - όπωσ λζμε βυςςινάδα!

Copyrighted material - 10/12


Στακερζσ παραςκευζσ Σπιτικζσ κρζμεσ, ςωτζ & κονφί, ςυμπυκνϊςεισ βαλςαμικϊν

Φρζςκια ςπιτικι crème fraîche και sour cream Φρζςκια ςπιτικι κρζμα mascarpone Φρζςκια ςπιτικι ρικότα ι ανκότυροσ

΢ωταριςμζνο κρεμμφδι - το 1ο μυςτικό για εφπεπτο φαγθτό! ΢κόρδο confit, κονφί - το 2ο μυςτικό για εφπεπτο φαγθτό! Καραμελωμζνο κρεμμφδι - ςπιτικόσ κφβοσ ςυμπυκνωμζνθσ γεφςθσ!

Balsamic reduction-Crema di balsamico - ςυμπυκνωμζνο βαλςαμικό ξφδι Λευκό βαλςαμικό ξφδι με χυμό ροδιοφ - crema di balsamico rosso

Copyrighted material - 11/12


Η ταυτότθτα του TasteFULL Το TasteFULL είναι ζνα «ηωντανό» βιβλίο μαγειρικισ & ηαχαροπλαςτικισ, που δοκιμάηεται, δοκιμάηει και γράφει μόνο ςυνταγζσ εμπιςτοςφνθσ. Η κουηίνα του μαγειρεφει ςυνεχώσ, εντοπίηει ι δθμιουργεί ςυνταγζσ, δοκιμάηει προϊόντα και μιλάει ςτα ελλθνικά νοικοκυριά. Όλο το υλικό είναι πρωτογενζσ, ςε κείμενο και φωτογραφίεσ. 2.500 εγγεγραμμζνοι χριςτεσ ςτθν ιςτοςελίδα, είναι το πιςτό κοινό του. Για να ενθμερώνεςτε για τα νζα άρκρα, εγγραφείτε ςτθ ροι άρκρων. Οι ωραιότερεσ φωτογραφίεσ του TasteFULL είναι αποτζλεςμα τθσ φωτογραφικισ ματιάσ του Γιώργου Δζτςθ. Δείτε τθ ςυλλογι του ςτο Flickr.

Click & Join TasteFULL

Αυγ. 2013

Facebook

5.975 likes

Twitter

1060 Tweets, 404 Following, 830 Followers

You Tube

646 ςυνδρομθτζσ, 681.519 προβολζσ βίντεο, 46 βίντεο

Livestream

2 εκπομπζσ, 17.566.405 viewer minutes

Pinterest

TasteFULL.gr

Instagram

TASTEFULLGR

Βίκυ Κουμάντου, food blogger Σποφδαςα οικονομικά και επικοινωνία. Εργάςτθκα ςε γραφεία διαφθμιςτικών εταιριών και ζμακα τθ μαγειρικι και τθ ηαχαροπλαςτικι ςτθν κουηίνα μου. Από τθ διαφιμιςθ ζμακα τθ δφναμθ των λζξεων. Από το μεγάλωμα των παιδιών μου, τθ δφναμθ του φαγθτοφ να γεμίηει γεφςθ τθ ηωι. Ζνωςα όλεσ μου τισ γνώςεισ και τισ μοιράηομαι ςτο blog μου, http://TasteFULL.gr. Copyrighted material - 12/12

Spitiko kelari, Home pantry  
Spitiko kelari, Home pantry  

Οδηγός με 74 συνταγές εμπιστοσύνης για συντήρηση εποχιακών προϊόντων. Για κάθε σπίτι, της πόλης και της εξοχής

Advertisement