Page 1

Γιορτινά μαγειρζματα οδθγόσ οργάνωςθσ

http://TasteFULL.gr Ζωι γεμάτθ Γεφςθ


Περιεχόμενα Πωσ ςχεδιάηουμε ζνα μενοφ κακιςτοφ φαγθτοφ Ο οδθγόσ τθσ πράςινθσ ςαλάτασ Ζτοιμα μενοφ Προτάςεισ φαγθτϊν για ιδιαίτερεσ ςτιγμζσ Τα ιδιαίτερα υλικά τθσ κουηίνασ μου Το γιορτινό μου κελάρι ****** (TasteFULL webTV περιεχόμενο εκπομπισ 16.12.2011)


Πριν από όλα: Διαλζγω το φφοσ του φαγθτοφ παραδοςιακό, μοντζρνο, πολυτελζσ, απλό, ξζνθ κουηίνα Διαλζγω τθ διακόςμθςθ του τραπεηιοφ : τραπεηομάντθλο, runner, sous plats, πετςζτεσ κεντρικό ςτόλιςμα

Διαλζγω art de la table: ςερβίτςια, μαχαιροπιρουνα, ποτιρια κικεσ πετςζτασ


MENU Welcome drink - amuse bouche ***

Πρϊτο πιάτο ςοφπα / ορεκτικό / pasta ***

΢αλάτα ***

Κφριο πιάτο κρζασ / ψάρι / χορτοφαγικό ΢υνοδευτικά πιάτα λαχανικά / δθμθτριακά / ηυμαρικά ***

Γλυκό ***

Καφζσ - Λικζρ


1. Επιλζγω κφριο πιάτο Κρζασ κιμάσ, κομμάτια, ολόκλθρο τμιμα Ψάρι φιλζτο, φζτα, ολόκλθρο Ηυμαρικά / Λαχανικά / Όςπρια ςε πιατζλα, ςουπιζρα, πίτα, τάρτα

Επιλζγω πωσ κα ςερβίρω : ατομικά ι ςτθ μζςθ


2. Επιλζγω ςυνοδευτικό Ηυμαρικά Όποια pasta, τραχανάσ/πλθγοφρι, κουσ κουσ

Λαχανικά Κρεμμφδι, ΢κόρδο, Πράςο, ΢παράγγι, Γλυκοπατάτα, Κολοκάςι, Γογγφλι, Παντηάρι, Ρζβα, Γουλί, Ραπανάκι, Καρότο, ΢ζςκουλο, ΢πανάκι, Ραδίκι, Αντίδι, Μαροφλι, Αγκινάρα, Λάχανο, Λάχανο Βρυξελλϊν, Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Κολοκφκι, Κολοκφκα, Αρακάσ, Αγγοφρι, Αβοκάντο, Μπάμια, ΢ζλινο, Άνθκοσ, Μάρακοσ, Μαϊντανόσ, Ντομάτα, Μελιτηάνα, Πατάτα, Πιπεριά

Όςπρια φαςόλια, κουκιά, φακζσ, ρεβφκια, ςόγια, φάβα, μπιηζλια

Δθμθτριακά: ρφηι, ςιτάρι, καλαμπόκι, κρικάρι, βρϊμθ, ςίκαλθ

Φροφτα : κυδϊνια, κάςτανα, μιλα, αχλάδια


3. Επιλζγω ςαλάτα Πράςινα φφλλα μαροφλια, ςπανάκι, ρόκα, iceberg, κινζηικο λάχανο, ςίκορε, ραντίτςιο, αντίβ

Ωμά λαχανικά Λάχανο, καρότο, ραπανάκι, ρζβα, φινόκιο, πιπεριά, τομάτα, κρεμμφδι

Βραςτά λαχανικά πατηάρια, πατάτεσ, χόρτα, καρότα, κολοκφκια

Με Ηυμαρικά / Όςπρια / Δθμθτριακά Με πρωτεϊνθ ι χωρίσ (αυγά, ηαμπόν, τόνο, κρζασ ψθτό ι βραςτό)


Σα ςυςτατικά τθσ πράςινθσ ςαλάτασ Χρϊμα +

Σραγανό +

Γλυκό +

Ζνταςθ +

Άρωμα

φιλετάκια πορτοκαλιοφ, γκρεϊπ φρουτ, ρόδι, κόκκινθ πιπεριά καρφδια, φουντοφκια, κουκουνάρι, ςπόροι, ςουςάμι, τθγανθτι κάπαρθ

ξερά ι φρζςκα φροφτα, κυδωνόπαςτο μαριναριςμζνο κρεμμφδι ςε λεμόνι/ lime ι χυμό ρόδι, κρεμμυδάκι, κάπαρθ

άνικοσ, βαςιλικόσ, δυόςμοσ, μαϊντανόσ

+

Vinaigrette

Λάδι+ξφδι ι λεμόνι ι πορτοκάλι ι μανταρίνι+μουςτάρδα ι μαρμελάδα


4. Επιλζγω ορεκτικό ςοφπα γλυκοπατάτα, κάςτανα, πράςα, καρότα, αρακά

πιτάκια – ταρτάκια – μπρουςκζτεσ - κρζπεσ με λαχανικά, τυριά, αλλαντικά

ντιπ - κράκερ - τυρί πατηάρια, πατάτεσ, χόρτα, καρότα

ςτικ λαχανικϊν – φφλλα ςαλάτασ Τα ορεκτικά με υψθλι περιεκτικότθτα ςε νερό και φυτικζσ ίνεσ χορταίνουν πιο γριγορα


5. Επιλζγω γλυκό Σε ατομικζσ μερίδεσ ι ςε πιατζλα ***

ηελζ / γρανίτα / παγωτό / γιαοφρτι Μαρζγκα / Μουσ / ΢ου / Κρζμα Fonfant ςοκολάτασ ΢οκολατάκια Λουκοφμια ***

Μικρζσ μερίδεσ κζϊκ / ςιροπιαςτά ςε απογευματινό τςάϊ


Έτοιμα μενοφ Μενοφ Χριςτουγζννων Μενοφ Παραμονισ Πρωτοχρονιάσ Μενοφ με φιλζτο παςτοφ μπακαλιάρου Μενοφ με φιλζτο ςολωμοφ για εφιβουσ Αντί για ψάρι Ακθναϊκι; Νζα πρόταςθ! Μενοφ χορτοφαγικό Μενοφ τθσ τελευταίασ ςτιγμισ!


Μενοφ Χριςτουγζννων Κρακεράκια με τυρί και γλυκόξινεσ πιπεριζσ ***

Πολφχρωμθ ςαλάτα με μουςτάρδα και μζλι Τερίν γζμιςθσ με κιμά, κάςτανα, ξθροφσ καρποφσ & φροφτα ***

Μαριναριςμζνθ γαλοποφλα ςτο φοφρνο, με ςάλτςα gravy Ψθτζσ πατάτεσ με πορτοκάλι και πετιμζηι Γλαςαριςμζνα καρότα με κίμινο Λαχανάκια Βρυξελϊν με κάςτανα & bacon ***

Pavlova με ρόδι Καφζσ, λικζρ και ελβετικά ςοκολατάκια


Μενοφ Παραμονισ Πρωτοχρονιάσ Δίςκοσ με μπουκίτςεσ ***

Σοφπα κόκκινθσ κολοκφκασ με crostini παρμεηάνασ ***

Σωταριςμζνο κόκκινο λάχανο Γλαςαριςμζνο μπουτάκι χοιρινοφ ςτο φοφρνο Ψθτά κυδϊνια, μιλα, γλυκοπατάτεσ και κάςτανα ***

Αχλάδια ςε αρωματικό κραςί, γεμιςτά με μπλε τυρί ***

Βαςιλόπιτα με ξερά φροφτα ςε Amaretto ***

Salame di noci - για τα χαρτιά Σοφπα γιουβαρλάκια - το ξθμζρωμα


Μενοφ με φιλζτο παςτοφ μπακαλιάρου “Σοφρτα” παξιμαδιοφ με ροη ςκορδαλιά και πατηάρια (Πϊσ να ςερβίρεισ εφκολα μεηζδεσ με παξιμάδι)

*** Μαριναριςμζνο φιλζτο παςτοφ μπακαλιάρου ποςζ sous vide Χόρτα ςωταριςμζνα ςτα υγρά τουσ, με φρζςκο κρεμμυδάκι & άνικο


Μενοφ με φιλζτο ςολωμοφ για εφιβουσ ΢αλάτα iceberg με dressing γιαουρτιοφ & καραμελωμζνο bacon *** ΢ολωμόσ με πορτοκάλι και τηίντηερ Ρφηι basmati με ξφςμα λεμονιοφ και φρζςκο κρεμμυδάκι


Αντί για ψάρι Ακθναϊκι ; Νζα πρόταςθ! Πολφχρωμοσ ςολωμόσ tarator style με ςάλτςα γιαοφρτι+ταχίνι+ςκόρδο+λεμόνι αντί μαγιονζηασ και ζνα μωςαϊκό ςαλάτασ πάνω του: κόκκινθ πιπεριά, καρφδια, δυόςμοσ, μαϊντανόσ, κρεμμφδι


Χορτοφαγικό μενοφ Κουπάκια από φφλλα ραντίτςιο με ψθτό χαλοφμι και κζτςαπ πατηαριοφ *** Σάρτα με ψθτι κόκκινθ κολοκφκα, καρφδια και blue cheese *** Λαχανοντολμάδεσ αυγολζμονο ι Ριηότο με μανιτάρια


Μενοφ τθσ τελευταίασ ςτιγμισ! Πιατζλα με crostini (φρυγανίςτε φετοφλεσ ψωμιοφ και βάλτε πάνω ό,τι ζχετε)

*** Ηυμαρικά με λαχανικά (ζνα λαχανικό, κάτι τραγανό, κάτι με ζνταςθ, κάτι με φρεςκάδα) Νόςτιμθ μακαρονάδα με υλικά κονςζρβασ και ψίχουλα ψωμιοφ *** Παςτάκια savoiardi - το πιο εφκολο και εντυπωςιακό γλυκό!


Προτάςεισ φαγθτϊν για ιδιαίτερεσ ςτιγμζσ Finger food party Μια βραδιά ςτο τηάκι Κακιςτό τραπζηι για λίγουσ Παραδοςιακό μεςθμεριανό τραπζηι Γιορτινά πρωϊνά Για δφςκολεσ ϊρεσ... Γλυκό μετά το φαγθτό Σςάϊ και ςυμπάκεια Γλυκειζσ μπουκιζσ Μαγείρεμα με τα παιδιά Γευςτικζσ μπουκιζσ καλωςορίςματοσ Οι ςαλάτεσ


Finger food party Μελιτηάνεσ πανζ, burger ι ςάντουϊτσ Ανατολίτικθ πίτα με πλθγοφρι και κιμά Μικρά ρολά κιμά με ξθροφσ καρποφσ Χριςτουγεννιάτικα κεφτεδάκια γζμιςθσ – Κεφτεδάκια πειραςμόσ Πατατοφλεσ με crème fraîche, chilli και φρζςκο κρεμμυδάκι Λουκανικάκια με μζλι και μουςτάρδα Ψθτζσ φζτεσ ςαλάμι, με sour cream και βαςιλικό Σθγανθτά ραβιόλια με ςάλτςα τομάτασ Μπατόν ςαλζ - Muffins με πιπεριζσ και τυρί Μαργαρίτα ρόδι - Παγωμζνθ μαργαρίτα λεμόνι Mini chocolate muffins - με άρωμα πορτοκαλιοφ Χριςτουγεννιάτικεσ μαρζγκεσ- Μαρζγκεσ coffee kisses Πάβλοβα cupcakes Χριςτουγεννιάτικα λουκοφμια με κόκκινο αρωματικό κραςί


Μια βραδιά ςτο τηάκι Αρωματικό ςιρόπι μπαχαρικϊν και φροφτων - για ηεςτό κραςί gluhwein Χριςτουγεννιάτικο ςτεφάνι γζμιςθσ με μεηεδάκια Χειμωνιάτικα λουκάνικα με ςάλτςα κόκκινου κραςιοφ Χοιρινι παντςζτα με ξφςμα εςπεριδοειδϊν Ρολό από ςπάλα αρνιοφ με φρζςκα μυρωδικά Πατατοφλεσ ψθτζσ ςτο φοφρνο Σραγανι ηφμθ για τάρτα, αμζςου δράςθσ Εφκολθ πίτα με ζτοιμα ποντιακά φφλλα ΢ικορζ με μπλε τυρί, καρφδια και χουρμάδεσ Σερίν γζμιςθσ με κιμά, κάςτανα, ξθροφσ καρποφσ και φροφτα Χανιϊτικο μπουρζκι - κρθτικι πίτα ΢πιτικζσ αραβικζσ πίτεσ - Χαβιάρι μελιτηάνασ Δίδυμα nachos για πάρτι - με κιμά και γουακαμόλε Ψθτό camembert με προςοφτο - το πιο εφκολο φοντφ


Κακιςτό τραπζηι για λίγουσ Μια τζλεια tagliata - ο οδθγόσ ςωςτοφ ψθςίματοσ Entrecôte με ςάλτςα béarnaise Μοςχαρίςια μπριηόλα μαριναριςμζνθ ςε καφζ και ροφμι Κοτόπουλο κραςάτο με μανιτάρια και κρεμμυδάκια

Σαμπουλζ ι Tabbouleh - θ λιβανζηικθ μαϊντανοςαλάτα Νιόκι γλυκοπατάτασ με κάςτανα και φφλλα φαςκόμθλου Μακαρόνια τηόλια ι γκόγκλιεσ ΢πιτικά ραβιόλια με ανκότυρο - ηφμθ pasta χωρίσ αυγά ΢πιτικά ραβιόλια με ςζςκουλα και ςάλτςα τομάτασ Linguine με φρζςκα μανιτάρια, λεμόνι και κυμάρι

Ριηότο με μανιτάρια - ζνα ταξίδι ςε φκινοπωρινά τοπία


Παραδοςιακό μεςθμεριανό τραπζηι Μπιφτζκια φοφρνου με πατάτεσ - αφράτα, νόςτιμα και ηουμερά! Γιαουρτλοφ κεμπάπ - το ηουμερό! Κολοκυκάκια γεμιςτά & ντολμαδάκια αυγολζμονο Μακαρόνια με ςάλτςα κιμά - απλά και τζλεια Κανελόνια με κιμά, ψθτι μελιτηάνα, ανκότυρο και βαςιλικό Kατςικάκι με λιαςτό κραςί και πετιμζηι - το λουκοφμι! Κατςικάκι με άγρια χόρτα και μάρακο Κοκρόπιτα με βραςτό κρζασ - παραδοςιακι θπειρϊτικθ πίτα Κρεατότουρτα φρικαςζ Ηαγορίςια κοτόπιτα με ψθμζνο φφλλο Συρόπιτα με μακεδονικι ςφολιάτα Κοτόπουλο Μιλανζηα Θπειρϊτικθ λαχανόπιτα - παραδοςιακι πίτα με ςπιτικό φφλλο Λαχανοντολμάδεσ πίτα – με αυγολζμονο που δεν κόβει!


Γιορτινά πρωϊνά Αυγά, μάτια ι ομελζτα, ςε ταρτοφλα μπζϊκον Ομελζτα με πατάτεσ - με κυβάκια πατάτασ Ομελζτα με crème fraîche - θ πολυτελισ Γαλλικι ομελζτα - όλεσ οι τεχνικζσ Θ ομελζτα του ΢ουλτάνου - με καραμελωμζνα κρεμμφδια Σρυφερά pancakes - γι' αυτοφσ που αγαπάτε Μεγαρίτικεσ κουταλίτεσ - παραδοςιακζσ τθγανίτεσ Χριςτουγεννιάτικο δζντρο με ζτοιμο τςουρζκι Pandoro Μπιςκοτάκια ςαμπλζ με ξθροφσ καρποφσ Σα χριςτουγεννιάτικα μπιςκότα


Για δφςκολεσ ϊρεσ... ΢αλζπι και άλλα νόςτιμα γιατροςόφια Ηεςτι ςοκολάτα - θ χειμωνιάτικθ Κρεατόςουπα για το κρφωμα Ηεςτόσ ηωμόσ κοτόπουλου - γιατρικό ςτο κρφο Θ ςοφπα του γάμου Σραχανάσ - όςα κα κζλατε να μάκετε Γιουβαρλάκια με μαρακόςπορο - ςουπίτςα βάλςαμο ΢παγγζτι με λάδι και ςκόρδο – το καλφτερο φαγθτό για το hangover


Γλυκό για μετά το φαγθτό Πάβλοβα με ρόδι - γιορτινι και ανάλαφρθ Fondant au chocolat - το ςοκολατζνιο θφαίςτειο Προφιτερόλ λεμονιοφ - από το Capri με αγάπθ! Κφκνοι ςαντιγί με ηφμθ ςοφ - το πιο κομψό κζραςμα! Κρζμα καραμελζ με βανίλια και λαϊμ - θ αμαρτωλι! Χριςτουγεννιάτικεσ μπάλεσ μαρζγκασ ΢πιτικι ςυκομαγίδα με ξερά ςφκα - τζλειοσ μεηζσ για ρακι! ΢πιτικι φρουτομαγίδα με γλυκά κουταλιοφ - μια φρζςκια ιδζα! Νεράντηια φρουϊ γλαςζ - τα κυπελάκια τθσ Κζρκυρασ! Χριςτουγεννιάτικα λουκοφμια με κόκκινο αρωματικό κραςί


Τςάϊ και ςυμπάκεια Βαςιλόπιτα - με το τρυφερό τςουρζκι τθσ μαμάσ μου ♥ Κζϊκ με μιλα και κανζλα - θ βαςιλόπιτα τθσ μαμάσ μου Βαςιλόπιτα μουςελίνα – θ ανάλαφρθ (δθμοςίευςθ 27/12/12) Αρωματικι πορτοκαλόπιτα Σο πιο αρωματικό κζϊκ λεμονιοφ - με ολόκλθρο λεμόνι! Lemon bars – Cheese Cake φοφρνου με ανκότυρο Banana bread - αρωματικό κζικ μπανάνασ Devil's food cake - θ απόλυτθ τοφρτα ςοκολάτασ! Torta al cacao - ζνα κομψό κζικ ςοκολάτασ Ελαφρφ κζϊκ ςοκολάτασ - με πουρζ μιλου αντί για βοφτυρο Moelleux au chocolat ι αλλιϊσ ςοκολατόπιτα Πάςτα φλϊρα - τραγανι ςαν μπιςκότο Γαλατόπιτα - θ βελοφδινθ ΢οκολατζνιο ριηότο φοφρνου - ςαν αγγλικι πουτίγκα


Γλυκζσ μπουκιζσ Ελβετικζσ ςοκολατζνιεσ τροφφεσ με γεφςθ καφζ ΢οκολατζνιεσ τροφφεσ, με τθ γεφςθ που αγαπάτε ΢οκολατάκια με καραμζλα γάλακτοσ και χοντρό αλάτι ΢οκολατάκια με ξθροφσ καρποφσ - τα νθςτίςιμα Salame di noci - χριςτουγεννιάτικο γλυκό με καρφδια, ξερά φροφτα & μπαχαρικά ΢οκολάτα με ταχίνι και ξθροφσ καρποφσ - energy bar για το κρφο Χριςτουγεννιάτικα λουκοφμια με κόκκινο αρωματικό κραςί


Μαγείρεμα με τα παιδιά Χριςτουγεννιάτικα μπιςκότα με καραμζλλα - τα γυάλινα! Χριςτουγεννιάτικα μπιςκότα με royal icing - τα ηωγραφιςτά Χριςτουγεννιάτικα μπιςκότα - ςτολίηουν το δζντρο και τισ μζρεσ μασ! Μπιςκότα γεμιςτά με μαρμελάδα - δθμιουργικά και ντελικάτα Χριςτουγεννιάτικα δεντράκια - ςτολιςμζνα με ςοκολάτα και άχνθ Οι κουραμπιζδεσ τθσ αγάπθσ Μελομακάρονα – ςαν τραγανά, καρυδάτα μπιςκότα Μικρά τρυφερά τςουρζκια ςε πολλά ςχιματα

Αφράτεσ καραμζλεσ - hocus pocus by Nigella ΢οκολατζνιεσ καρδιζσ - όχι μόνο του Αγίου Βαλεντίνου Παςτάκια savoiardi - το πιο εφκολο και εντυπωςιακό γλυκό! ΢αλάμι ςοκολάτασ με τα τριμμζνα μπιςκότα


Γευςτικζσ μπουκιζσ καλωςορίςματοσ Σοματάκια με λάδι ελιάσ και χοντρό αλάτι Σςιπσ πατάτασ με πεκορίνο Αμφιλοχείασ, ξφςμα λεμονιοφ και φρζςκια ρίγανθ Μπατόν ςαλζ ι Palmier Ωριμθ γραβιζρα με κυδωνόπαςτο Γλυκόξινεσ πιπεριζσ με τυρί Ηυμωτό ψωμί με αχνιςτά χόρτα και αγουρζλαιο Χουρμάδεσ γεμιςτοί, με μαςκαρπόνε και φυςτίκια Αιγίνθσ Καπνιςτόσ ςολομόσ, με μίνι κρζπεσ μυρωδικϊν και crème fraîche Aλλαντικά ςε crostini και ρολάκια - με ξερά και φρζςκα φροφτα Ψθτζσ φζτεσ ςαλάμι, με sour cream και βαςιλικό Μίνι πατατοφλεσ και crostini λαχανικϊν και τυριϊν ΢ίκορε με μπλζ τυρί, καρφδια και χουρμάδεσ Roquamole ι Baba Ghanoush ι Χαβιάρι μελιτηάνασ Αγκινάρεσ τουρςί ι κουνουπίδι τουρςί


Οι ςαλάτεσ Κρθτικόσ Ντάκοσ - ο Ντελικανισ τθσ Κριτθσ Σαμπουλζ ι Tabbouleh - θ λιβανζηικθ μαϊντανοςαλάτα Κόκκινο λάχανο ςωτζ - πικάντικο, τραγανό, αρωματικό Γλαςαριςμζνα καρότα με κίμινο και ξφςμα λεμονιοφ Λιβανζηικθ ςαλάτα με ψθτζσ μελιτηάνεσ & πικάντικο dressing Ψθτζσ κόκκινεσ πιπεριζσ Ψθτά λαχανικά ΢ικορζ με μπλε τυρί, καρφδια και χουρμάδεσ Πολφχρωμθ ςαλάτα με πικάντικθ βινεγκρζτ δυόςμου Πράςινθ ςαλάτα με φιλετάκια πορτοκαλιοφ & μαριναριςμζνο κρεμμφδι Πράςινθ ςαλάτα με dressing μουςτάρδασ και μζλι Μαςτζλο Χίου με καυτερι πιπεριά, δυόςμο και φρζςκο κρεμμυδάκι Σοματίνια cherry με bocconcini και πζςτο βαςιλικοφ Φακζσ ςαλάτα Πατατοςαλάτα


Tα ιδιαίτερα υλικά τθσ κουηίνασ μου Καραμελωμζνο κρεμμφδι - ςπιτικόσ κφβοσ γεφςθσ! ΢ωταριςμζνο κρεμμφδι - το 1ο μυςτικό για εφπεπτο φαγθτό! ΢κόρδο confit, κονφί - το 2ο μυςτικό για εφπεπτο φαγθτό! *** Φρζςκια ςπιτικι crème fraîche και sour cream Φρζςκια ςπιτικι κρζμα mascarpone Φρζςκια ςπιτικι ρικότα ι ανκότυροσ Crema di balsamico - ΢υμπυκνωμζνο βαλςαμικό ξφδι Crema di balsamico rosso-Λευκό βαλςαμικό ξφδι με χυμό ροδιοφ *** ΢κόνθ τομάτασ, celery salt, ξερι φλοφδα πορτοκαλιοφ Φρζςκο ξφςμα λεμονιοφ, φρζςκα μυρωδικά (φαςκόμθλο, δεντρολίβανο, ματηουράνα, λουϊηα, ρίγανθ)


Το γιορτινό μου κελλάρι Αχλάδια κομπόςτα ςε βάηο - ζτοιμα για τον χειμϊνα! Μαρμελάδα αχλάδι - comme la peau d'ange! Μαρμελάδα νεράντηι - θ αρωματικι Μαρμελάδα πορτοκάλι – the british edition Applesauce - πουρζσ ι ςάλτςα μιλου, χωρίσ ηάχαρθ Πωσ ψινουμε φυςτίκια Αιγίνθσ Σραγανά, πικάντικα φυςτίκια - με τα μπαχαρικά που ςασ αρζςουν! Limoncello - και όλα τα λικζρ εςπεριδοειδϊν! ΢ουμάδα - ςπιτικό αναψυκτικό με αμφγδαλα Αρωματικό ςιρόπι μπαχαρικϊν και φροφτων - για ηεςτό κραςί ΢πιτικόσ πουρζσ κάςτανου - ςε βάηο ΢πιτικι φρουτομαγίδα με γλυκά κουταλιοφ - μια φρζςκια ιδζα! ΢πιτικά κρακεράκια βρϊμθσ - ιδανικι ςυνοδεία ςτο δίςκο τυριϊν Κυδωνόπαςτο - ζνα delicatessen από τα χζρια ςασ Κόκκινεσ πιπεριζσ τουρςί με τόνο και κάπαρθ Μελιτηανάκι τουρςί - βαςικι προμικεια για τον χειμϊνα ΢φακιανόπιτα - παραδοςιακι κρθτικι πίτα τθγανιοφ


Γλυκειζσ προετοιμαςίεσ Ηεματίςτε τα ξερά φροφτα να «ξυπνιςουν», ςτεγνϊςτε καλά και φυλάξτε ι ςε βάηα, μόνα τουσ ι ςε «κοκτζϊλ», ψιλοκομμζνα Σκζτα ι ςε ποτό (κονιάκ, ρακι, βότκα) **********

Ετοιμάςτε «κόντιτα»: αδειάςτε τα γλυκά κουταλιοφ, ξεπλφνετε, ψιλοκόψτε, αφιςτε να ςτεγνϊςουν, φυλάξτε ςε βάηο Βράςτε το ςιρόπι, προςκζςτε άρωμα ι ποτό και φυλάξτε για ςιρόπιαςμα ι για φρουτοςαλάτεσ


TasteFULL.gr Ζνα ηωντανό βιβλίο μαγειρικισ που δοκιμάηει, δοκιμάηεται και δθμιουργεί ςυνταγζσ εμπιςτοςφνθσ κάκε μζρα Βίκυ Κουμάντου, food blogger

Follow me RSS feed Facebook page * Twitter * Flickr * Pinterest * Issuu Instagram (Tastefullgr) * Web TV – livestreaming

Γιορτινά Μαγειρέματα - Οδηγός  
Γιορτινά Μαγειρέματα - Οδηγός  

Πως να σχεδιάσετε ένα γιορτινό μενού καθιστού δείπνου. Plus ο οδηγός της πράσινης σαλάτας

Advertisement