Page 1

สาธารณรัฐ แห่ง สหภาพเมีย นมาร์ Republic of the Union of Myanmar


สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations) หรือ อาเซียน กำาลังก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งต้อง ประกอบด้วย 3 เสา คือ เสาประชาคมการเมืองและ ความมั่นคง เสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเสา ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม โดยรัฐบาลไทยได้ กำาหนดให้มีการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา เพื่อ ให้เยาวชนไทยเข้าใจอาเซียน เข้าใจการอยู่ร่วมกันกับ ประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีวัฒนธรรมการกิน การอยู่ การ ดำาเนินชีวิตที่คล้ายคลึงกัน


แผนที่ป ระเทศพม่า


เดิมเมืองหลวงพม่าอยู่ที่ ย่างกุ้ง

ปัจจุบันย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่ เนปิดอ เมือ ่ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548


ปัญหาของ Yangon นั้น ก็คือ 1. การเป็นเมืองเก่า ที่มีเครือข่ายคมนาคมมาแต่โบราณ เครือข่ายถนนเล็กๆ และผังเมืองที่ไม่เหมาะสมกับการพัฒนา เครือข่ายคมนาคมของ Yangon จึงเป็นปัญหาในการพัฒนาเมืองต่อไป 2. Yangon ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ดน ิ และนำ้าอุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศ เหมาะสมสำาหรับเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ผลิตอาหารเลีย ้ งพลเมือง การขยายเมือง Yangon ออกไป จึงเป็นการทำาลายอู่ข้าวอู่นำ้าของประเทศ 3. Yangon ตั้งอยู่พื้นที่ราบลุ่มสามเหลี่ยมปากแม่นำ้า ซึ่งเป็นเขตที่มีนำ้าหลากในทุกปี ไม่เหมาะสมกับการตั้งบ้านเรือนสมัยใหม่ 4. การอยู่ไกล้ทะเลทำาให้ Yangon เสี่ยงที่จะถูกทำาลายโดยคลื่นยักษ์ซึนามิ และมันก็ใช่จะเป็นเรือ ่ งไกลตัวอีกต่อไป เพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นแล้วในภูมิภาคนี้ 5. Yangon ตั้งอยู่ใกล้แนวเลื่อนแผ่นดินไหว และการที่เมืองตั้งอยู่บนพื้นดินอ่อน ทำาให้พื้นดินเมือง Yangon สามารถขยายแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวไห้รุนแรงมากขึ้นกว่าความเป็นจริงได้ 6. ข้อสุดท้ายที่สำาคัญที่สุดก็คือ Yangon เป็นพื้นที่ตำ่า ที่รอวันจมหายไปในทะเล และมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคต


ประเทศพม่า ประกอบด้ว ยคนหลายเชื้อ ชาติ

พม่า ไทย ใหญ่ มอญ ยะไข่


ศาสนา ชาติ

ศาสนาประจำา ศาสนาพุทธ

ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดู

92.3% 4% 3% 0.7%


ธงชาติพม่าเมื่อก่อน


ความสามัคคี ความสงบและ ความสมบูรณ์ พูนสุข

ความเข้มแข็ง ความ เด็ดเดี่ยว

ความเป็น เอกภาพ ความ มัน ่ คงของ ประเทศ


ตราแผ่นดิน

เป็นเครื่องหมายราชการของรัฐแห่งสหภาพพม่า ใช้ประทับ ในเอกสารทางราชการทุกชนิด รวมถึงการตีพม ิ พ์ใน เอกสารสำาหรับเผยแพร่


อนุส าวรีย ์


ภาษาทางการ ภาษาพม่าเป็นภาษาที่อยู่ในตระกูล ภาษาย่อยทิเบต-พม่า ภาษาพม่ามีการใช้ ระดับเสียงวรรณยุกต์เช่นเดียวกับภาษา ไทย แต่มีความแตกต่างที่ระดับเสียง และ การเขียน


การแต่งการของชาว พม่า


อาหารประจำาชาติของ พม่า

หล่าเพ็ด


ดอกไม้ประจำาชาติ

ดอกประดู่


สกุล เงิน

สกุลเงินทีช ่ าวพม่าใช้คือ “จ๊าด”


เศรษฐกิจ

สิน ค้า นำา เข้า สำา คัญ ได้แก่ ปิโตรเลียม เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง ใยสังเคราะห์ นำ้ามันสำาเร็จรูป สิน ค้า ส่ง ออกสำา คัญ คือ สินค้าเกษตรกรรม เช่น หยก ไม้สัก ก๊าซธรรมชาติ ไม้ เมล็ดพืชและถั่ว


การปกครอง ประเทศพม่าปกครองโดยรัฐบาลทหารมาเป็นเวลายาวนาน ปัจจุบันมีการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย ที่มีพลเอกเต็งเส็งเป็นประธานาธิบดี


จุด เด่น ของประเทศพม่า

นางออง ซาน ซู จี นายพลอู ออง ซาน และ นางดอว์ขิ่นจี


ผงทานาคา


กวิน หย่า


ดะกู

กะโส่ง ต่อดะลีง นะโหย่ง

ดะดีงจู๊ต พม่ามีประเพณีสิบ สองเดือนหรือ “แซะนะล่ะหย่าตี่ บะแว” โดย กำาหนดให้ทก ุ ปีมี งานประเพณีทก ุ ๆ เดือน

หว่าโส่

หว่าข่อง ดะส่องโมง นะด่อ ปยาโต่ ดะโบ๊ะ ดะบอง


สถานที่ท ่อ งเที่ย วสำา คัญ สถานที่ท่องเที่ยวของพม่าส่วนใหญ่จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ วัด พิพธ ิ ภัณฑ์ พระราชวังโบราณ เป็นต้น


การเข้า ร่ว ม เป็น ประเทศสม าชิก อา เซีย น ของพม่า อาเซียน ถือเป็นองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้มีประเทศสมาชิกทัง้ หมด 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า โดยมี วัตถุประสงค์หลักตามปฏิญญากรุงเทพ 7ประการคือ 1. ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร 2. ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค 3. เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค 4. ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตทีด ่ ี 5. ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย และส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 6. เพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนการปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม 7. เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การ ความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆ และองค์การระหว่างประเทศ


เหตุผลที่สมาคมอาเซียนยอมรับพม่าเข้าเป็น 1. พม่าตั้งอยูใ ่ นภูมภ ิ สมาชิ าคเอเชีก ยตะวันเฉียงใต้เหมือน กัน 2. เป็นการเพิม ่ สมาชิก จะมีผลทำาให้สมาคม อาเซียนมีขนาดใหญ่ขึ้น มีอำานาจต่อรองและ อิทธิพลในเวทีการเมือง และเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศมากขึ้น 3. เป็นการช่วยลดภาวะพึ่งพาที่พม่ามีต่อจีน และ ทธิพลของจี นในพม่าางประเทศที่ 4. เพือ ่ ส่งสัญลดอิ ญาณให้ ประชาคมระหว่

พยายามเรียกร้องให้อาเซียนชะลอการรับพม่าเข้า เป็นสมาชิกอาเซียนนั้น เห็นว่าประเทศสมาชิก อาเซียนมีความเป็นปึกแผ่น เป็นอิสระ และมี 5. จะทำาให้พม่าอธิ ปรัป บไตยของตนเอง ตัว ปรับท่าทีและนโยบายพม่า ให้สอดคล้องกับท่าทีนโยบาย หลักปฏิบัติ และ ประเพณีค่านิยมของสมาคมอาเซียน


บทบาทของพม่า บนเวทีอ าเซีย น

พม่าได้ความสนใจจากชาวโลก เพราะเพราะเป็นประเทศที่ยังคงมีปญ ั หาทางด้านการเมืองมาโดยตลอด เนื่องจากวัตถุประสงค์ ของอาเซียนเน้นที่ให้เกิดสันติภาพทั้งทางด้านการเมืองและการปกครอง ปัจจุบน ั พม่าได้ปรับบทบาทรุกเวทีโลกทั้งในด้านการเมือง และเศรษฐกิจเพือ ่ ให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ


ขอบคุณค่ะ

สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์  

อธิบายจุดเด่นและข้อมูลที่เกี่ยวกับประเทศพม่า

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you