Page 1

Raidės ir skaičiai turi būti tiksliai įrašyti į linijomis apvestus laukelius Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis

F R 0 5 1 2

Versija

Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V- 45

0 1

S p a u d a s

1 Asmens kodas Pildo AVMI darbuotojas

2 Nuolatinio Lietuvos gyventojo vardas

pavardė

3 Nuolatinė gyvenamoji vieta 5 Elektroninio pašto adresas

4 Telefonas

PRAŠYMAS PERVESTI IKI 2 PROCENTŲ PAJAMŲ MOKESČIO SUMOS LIETUVOS VIENETAMS, PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMĄ TURINTIEMS TEISĘ GAUTI PARAMĄ 7 Pildymo data

6 Mokestinis laikotarpis

9 Eilutės Nr.

2 0

8

Y Y

10 Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas)

10

Pirminė Patikslinta

11 Paramos gavėjo pavadinimas 12 Buveinės adresas

13 Banko pavadinimas (nepildomas) 9

Y Y Y Y - M M - D D

Prašoma pervesti 16 pajamų mokesčio dalis (procentais)

14 Banko kodas (nepildomas)

15 Atsiskaitomosios sąskaitos numeris

14

15

16

,

%

14

15

16

,

%

11 12

13

9

10

11 12

13

17 Papildomų lapų skaičius

Asmens, pateikusio prašymą

6 186030 295129

(parašas)

(vardas, pavardė)


Áraðykite tikslø savo asmens kodà

Áraðykite praëjusius kalendorinius metus, pvz.: 2005 metais áraðykite 04 , 2006 metais – 05 ir t.t.

Paþymëkite, jeigu per metus Praðymà uþ metus teikiate pirmà kartà

Áraðykite tikslø paramos gavëjo kodà

Áraðykite tikslø paramos gavëjo kodà Paþymëkite, jei tikslinate jau pateiktà Praðymà

Nepildykite!

Nepildykite!

Nepildykite!

Nepildykite!

Nepildykite! *

Nepildykite! *

Jeigu nurodote tik vienà paramos gavëjà, raðykite 2.00 arba maþiau

Jei nurodote kelis paramos gavëjus, bendra 16 laukeliø suma negali bûti didesnë kaip 2.00

Jei nurodote kelis paramos gavëjus, bendra 16 laukeliø suma negali bûti didesnë kaip 2.00

* 15 laukelá pildykite tik tuomet, jeigu paramà norite skirti konkreèiai paramos gavëjo vykdomai programai, kuriai ávykdyti yra atidaryta atskira sàskaita

asdf  

sedfhg wrsh wetag

asdf  

sedfhg wrsh wetag

Advertisement