Page 1

CMYK Ютилитис стр. 1

ФАСИЛИТИС СПИСАНИЕТО ЗА МЕНИДЖМЪНТ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

ЮЛИ 2007 Г. z БРОЙ 2 z ГОДИНА I

ISSN: 1313-1133 z www.facilities.bg

ФМ софтуер (CAFM) стр. 15 - 19

Сградна автоматизация стр. 20 - 31

Kлиматизация стр. 32 - 33

Зелена енергия стр. 36 - 39

РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ С РЕКЛАМНА ЦЕЛ


CMYK Фасилитис стр. 2

ǗȁǴȃǸ ǷȁȋǾǻ ǵ ȄǵǸȅdz Ȁdz ǽȁǿȆȀǻǽdzȉǻǻȅǸ... ǟȁǷǸȃȀdzȅdz ǽȁǿȆȀǻǽdzȉǻȒ Ǵǻ ǴǻǾdz ȀǸǵȍǺǿȁǹȀdz ǴǸǺ ȅǸȈȀȁǾȁǶǻȊȀdzȅdz ȃǸǵȁǾȑȉǻȒ ǻ ǻȀȅǸȃȀǸȅ. ǟȁǹǸȅǸ Ǿǻ Ƿdz Ȅǻ ȂȃǸǷȄȅdzǵǻȅǸ ǕdzȋǻȒ ǴǻǺȀǸȄ ǴǸǺ ǴȍȃǺdz, ǽdzȊǸȄȅǵǸȀdz ǻ ȄǻǶȆȃȀdz ǵȃȍǺǽdz ȄȍȄ ȄǵǸȅdz?

NeXspan

Aastra Matra ǵǾdzǶdz ȉȒǾdzȅdz Ȅǻ ǸȀǸȃǶǻȒ ǻ ǻǷǸǻ ǵ ȃdzǺǵǻǵdzȀǸȅȁ Ȁdz ȅǸȈȀȁǾȁǶǻǻ, ǷȁȄȅȍȂȀǻ Ǻdz ǵȄǻȊǽǻ ȂȁȅȃǸǴǻȅǸǾǻ. ǥǸǾǸȀȁǵdz ȂȃǸǷǾdzǶdz ȉǸǾǻȒ ȄȂǸǽȅȍȃ ȁȅ ȅǸǾǸǽȁǿȆȀǻǽdzȉǻȁȀȀǻ ȃǸȋǸȀǻȒ Ǻdz ȄȂǸȉǻȇǻȊȀǻȅǸ ȀȆǹǷǻ Ȁdz ǕdzȋǻȒ ǴǻǺȀǸȄ.

ǚdz ǽȁȀȅdzǽȅǻ: Ƕȃ. ǤȁȇǻȒ, ǹ.ǽ.ǣdzǺȄdzǷȀǻǽdz, ǴǾ. 9, ȂdzȃȅǸȃ ȅǸǾ.: 02/8029029, ȇdzǽȄ: 02/8029020 Ǹ-mail: office@telenova.bg www.telenova.bg

ǡȇǻȉǻdzǾǸȀ ǷǻȄȅȃȆǴȆȅȁȃ Ȁdz Aastra Matra Ǻdz ǔȍǾǶdzȃǻȒ


CMYK Фасилитис стр. 3

От редакторите

³Ÿ°§ª§±§° °®§°Ÿ¬§¤±­¦Ÿ«¤¬§£¥«¹¬±¬Ÿ°¢¯Ÿ£§§°¹­¯¹¥¤¬§¾

½ª§¢z ¯­¨z¢­£§¬Ÿ)

)33. zWWWFACILITIESBG

³« ÐÍÓÑÒÄÏ #!&-

IFMA поздравява фасилити мениджмънта в България АТО ПРЕДСЕДАТЕЛ на Международната фасилити мениджмънт асоциация

ÐÑÏ 

°ÂÏ¿ÃÌ¿ ¿ÁÑÍË¿ ÑÇÆ¿ÕÇÞ ÐÑÏ +ÊÇË¿ÑÇ Æ¿ÕÇÞ ÐÑÏ ¦ÄÊÄÌ¿ ÄÌÄÏÂÇÞ ÐÑÏ ¯Ÿ¦®¯­°±¯Ÿ¬¾¡Ÿ°¤°¯¤©ªŸ«¬Ÿµ¤ª

Снимка на корицата: The Sage Gateshead Center

(IFMA) за мен е чест да се обърна към фасилити мениджърите в България. За мен е удоволствие да чуя за прогреса, който имате в посока сформиране на Българската фасилити мениджмънт асоциация (BGFMA). Радвам се, че споделяме еднаква цел, а именно издигане на професията фасилити мениджър. IFMA ще подкрепя вашите усилия. По време на Европейската конференция по фасилити мениджмънт, която се проведе в Цюрих, Швейцария, вече дискутирахме няколко области, в които имаме възможности да работим заедно. Държа да знаете, че не сте сами в това начинание. Можете да разчитате на подкрепа от мен и IFMA. На ваше разположение е една наистина глобална мрежа за фасилити мениджмънт. Сърдечни поздрави,

© Архив „Фасилитис“

Гари П. Броерсма, CFM, председател на IFMA Издава „Юкономикс“ ООД, част от издателската група „Икономедиа“ АД и Handelsblatt GmbH, Дюселдорф Адрес на редакцията: 1000 София, ул. „Иван Вазов“ 24 тел.: 02/9376 276 факс: 02/9376 435 е-поща: info@facilities.bg Редакционен съвет: Николай Минков Кирил Илиев Тодор Матев Кирил Хавезов Атанас Георгиев тел.: 02/9376 433, 02/9376 276 факс: 02/9376 435 е-поща: еditors@facilities.bg Отговорен секретар: Деян Христов Реклама: Наталия Александрова тел.: 02/9376 276, 02/9376 434, факс: 02/9376 435 е-поща: reklama@facilities.bg Абонамент: тел.: 02/9376 276, 02/9376 202, факс: 02/9376 435, е-поща: abonament@facilities.bg Печат: „К1 Партнерс“ АД Хартия

Хонорари се изплащат в сряда от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 16.00 часа. ул. „Иван Вазов“ 20, ет. 2

Гари П. Броерсма (вдясно), председател на IFMA, и Кирил Илиев, отговорен редактор на „Фасилитис“

IFMA salutes Facility Management in Bulgaria T IS AN HONOR for me, as chairman of the International Facility Management Association (IFMA), to speak to Facility Management professionals in Bulgaria. I am pleased to hear of the progress that you are making towards the formation of BGFMA. I am very encouraged that we share the same strategic goal of elevating the Facility Management profession. IFMA looks forward to supporting your efforts. Discussions took place at the European Facility Management Conference (EFMC) in Zurich, Switzerland regarding several areas where we might have opportunities to work together. Please know that you are not alone in your endeavors. You can look forward to my support and that of IFMA. There is truly a global network within Facility Management available to you. Kindest Regards,

Държа да знаете, че не сте сами в това начинание. Можете да разчитате на подкрепа от мен и IFMA.

Gary P. Broersma, CFM, Chairman of IFMA

Очакваме ви на редакционната ни поща info@facilities.bg или в интернет форума ни на адрес www.facilities.bg ЮЛИ 2007 ФАСИЛИТИС 3


CMYK Фасилитис стр. 4

Съдържание Събития Обучение на „Фасилити мениджмънт“. . . . . . . 10 EFMC 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Зелена енергия „Гугъл“ прави енергия от слънцето . . . . . . . . . . 14 Екоинициатива от САЩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Корпоративна Америка залага на зелените сградни технологии . . . . . . . . . . . . 38

Софтуер за ФМ Facility Management Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 CAFM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Инвестицията CAFM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Cградна автоматизация Smart Metering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Гъвкавост и комфорт, съчетани с по-добра възвращаемост на инвестициите . . . . . . . . . . 22 Building Management System . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Цялостни сградни решения . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Климатизация Енергийна ефективност в климатизацията . . 32

Интервю ФМ е мениджърска дейност . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Образование Икономика на недвижимата собственост . . . 27

Технологии В Дубай въздушните кули стават реалност . . 34

Телекомуникации Модерни информационни решения . . . . . . . . . . 35

Осветление Успешно съчетание на техника и изкуство . . 40 Куба, Австралия и Европа казват сбогом на електрическите крушки. . . . . . . . . . 42

Експерт Джунглата от понятия и пътят вън от нея 44

Е-фасилитис © Архив „Фасилитис“

4 ФАСИЛИТИС ЮЛИ 2007

FMLink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46


CMYK Фасилитис стр. 5


CMYK Фасилитис стр. 6

България

Учредена бе Камарата на строителите в България Над 170 от общо 223 делегати участваха в учредителното събрание на Камарата на строителите в България (КСБ). На 29 юни те приеха устав, правила за професионален регистър и ръководни и контролни органи, с което новата организация бе учредена. Неин председател е инж. Симеон Пешов, президент на „Главболгарстрой холдинг“ АД. Председател на контролния съвет е Мирон Стоянов, изп. директор на „ДК София“ АД, а на Комисията по регистъра - доц. Георги Линков, „Линк контрол“ ООД. КСБ е юридическо лице на основание Закона за камарата на строителите. Организацията е национално представителната в сектор строителство. Тя води Централен професионален регистър на строителя за български и чуждестранни физически и юридически лица, изпълняващи строежи от първа до пета категория по чл.137 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Конкурентни фирми обмениха опит и добри практики В София се проведе конференцията „Споделяне на практически опит в ютилити сектора“. Тя бе организирана на 28 юни от Българската асоциация на ютилити контракторите (БЮКА) с подкрепата на „Евромаркет груп“, „Крам комплекс“ и „Гелак“. БЮКА е създадена в края на 2005 г. за асоцииране на интереса на фирмите, свързани с изпълнение и поддръжка. В асоциацията членуват 19 компании. Фирмите от ютилити сектора се обединиха около идеята за предимствата от споделянето на опита им на подобни форуми.

Orchid Developments Group получи сертификат за I клас инвеститор На 26 юни 2007 г. в София Orchid Developments Group получи сертификат I клас инвеститор от Българската агенция за инвестиции за проекта си Grand Mall във Варна. Комплексът Grand Mall е от смесен тип и ще предлага на своите наематели както търговски, така и бизнес площи. Той ще бъде построен в близост до варненската автогара, на бул. „Владислав Варненчик“. Инвестицията в проекта надхвърля 100 милиона евро. Молът ще бъде с повече от 150 хил. кв.м разгъната застроена площ, а отдаваемите търговски площи ще са около 45 хил. кв.м. Това превръща Grand Mall в най-големия комплекс от смесен тип във Варна и в един от най-големите в България.

Ще обучават съдебни експерти по сграден инженеринг Нова за България специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ - профил „Съдебноекспертен инженеринг“, разкри Свободният университет „Черноризец Храбър“ във Варна. Предварителният план прием за 2007-2008 учебна година предвижда солидната бройка от 50 студенти. 6 ФАСИЛИТИС ЮЛИ 2007


CMYK Фасилитис стр. 7

България

Schneider Electric присъства в България от 1988 г. чрез търговските офиси на Merlin Gerin и Telemecanique, които през 1993 г. се сливат в едно търговско представителство.

Българският филиал на Schneider Electric - „Шнайдер eлектрик България“ ЕООД е създаден през февруари 1998 г.

Обявиха официално цените на консултантския труд при паспортизация на сградите Асоциацията на надзорните фирми и консултантите в строителството БААИК обяви официално приетите препоръчителни цени за изготвяне на техническите паспорти на нови и на съществуващи сгради, утвърдени на заседание на УС на БААИК на 13 юни 2007 г. Ето и официално разпространената от пресслужбата на БААИК методика: Препоръчителни цени за изготвяне на технически паспорти на нови и съществуващи сгради z За обекти V категория: не по-малко от 500 лв. z За обекти IV категория: не по-малко от 750 лв. z За всички останали обекти: по договаряне с възложителя, но не по-малко от 1000 лв. За съществуващи сгради хонорарът се договаря с възложителя.

Нов завод на Schneider Electric в България Мултинационалната компания Schneider Electric откри новия си завод в с. Радиново край Пловдив. Годишното производство на миниатюрни прекъсвачи в България вече ще възлиза на 25 млн. продукта, които ще се реализират на пазари на пет континента. Новият завод е инвестиция на обща стойност 22 млн. евро. През 2006 г. проектът за изграждането му получи сертификат трети клас по Закона за насърчаване на инвестициите от Българската агенция за инвестиции. Изграждането се извършва на два етапа.

Първият обхваща 5800 кв.м, от които 4500 кв.м заема новият цех. Вторият етап от проекта предвижда разширяване на завода през 2009 г. с още 6000 кв.м за три допълнителни поточни линии. В края на проекта общата площ на завода ще възлиза на 12 000 кв.м и ще бъдат разкрити още 300 работни места.

Агенцията за енергийна ефективност удължи срока на „Енергийна ефективност в българските общини“ Поради големия интерес към националния конкурс „Енергийна ефективност в българските общини“, Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ) даде още един шанс за желаещите да участват в конкурса общини и удължи крайния срок за подаване на проектите до 31 юли 2007 г. Целта на тази инициатива е АЕЕ да подпомогне успешното реализиране на общински проект по енергийна ефективност. Проектът, спечелил конкурса, ще бъде разгледан приоритетно от фонд „Енергийна ефективност“, който ще финансира начинанието. Критериите за участие включват необходимостта проектът да има срок за реализация една година и срокът за откупуване на инвестицията да не надвишава пет години. Подробности за конкурса - на сайта на агенцията.

Австрийци дават 200 млн. за бизнес сгради у нас Австрийската компания Cuubuus ще инвестира над 200 млн. евро в София и Русе. Българското дружество „Кубус недвижими имоти развитие България“ ООД на австрийската Cuubuus ще вдигне 75метрова бизнес сграда за около 55 млн. евро край летище София. Sofia Airport Office Center е наименованието, под което засега фигурира проектът. На парцела от 15 700 кв.м ще бъде изградена кула с 62 000 кв.м разгъната застроена площ. Ще има 480 открити и 60 закрити паркоместа. Зданието ще бъде офис и хотелски център. В Русе Cuubuus ще строи логистичен и търговски център върху 80 дка за над 150 млн. евро.

София взе сертификат за инвеститор I клас Кметът на София Бойко Борисов получи от Агенцията за инвестиции в България (БАИ) сертификат за инвеститор I клас за проекта за изграждане на завод за отпадъци и изработката на система за управлението им. Това стана на 21 юни в София. Инвестицията възлиза на 257 млн. лв. Недвижимият имот за завода за отпадъци е собственост на Столичната община. Проектът ще бъде финансиран от собствени приходи, банкови заеми от Европейска банка за възстановяване и развитие и със средства от европейските фондове. За три години се предвижда инвестиция от 184 млн. лв. „ ЮЛИ 2007 ФАСИЛИТИС 7


CMYK Фасилитис стр. 8

Светът само с един градус би спестило 9% от електрическия ток, употребяван от климатиците и 9% от емисиите на въглероден двуокис.

В Германия построиха сграда с нулеви разходи за отопление Жилищното подразделение на германската BASF - Luwoge проектира и построи сграда с нулеви разходи за отопление в немския град Лудвигсхафен. В Германия вече действа наредба за енергоефективно строителство, поставяща изискване за максимален годишен лимит на потребление на гориво за отопление от 7 литра на кв.м за новите сгради и 11 литра на кв.м за старите. През 2001 г. компанията BASF - Luwoge модернизира стара сграда, построена през 50-те години на ХХ век, и я превърна в първата по рода си „3-литрова къща“, в която годишното потребление на нафта е под 3 литра за квадратен метър.

В Дубай вдигат небостъргач, непроизвеждащ вредни емисии

„Джей Пи Морган“ ще прави офиси на мястото на „близнаците“ © Reuters

Colliers International влезе в топ 100 на глобалните аутсорсинг компании Международната консултантска компания Colliers International е първа сред компаниите за недвижими имоти в списъка на 100-те глобални аутсорсинг компании за 2007 г., съобщиха от Colliers - България. Класацията е на Международната асоциация на аутсорсинг професионалистите (IAOP) и списание Fortune. Компанията заема 19-то място в общата класация, нареждайки се сред организации като IBM, Gapgemini, HP и Accenture. Colliers е номинирана на база опита на компанията и качеството на нейните аутсорсинг услуги в сферата на недвижимите имоти.

В италианска компания забраниха саката и вратовръзките Нестандартен енергоспестяващ ход предприеха от италианския петролен гигант „Ени“ по идея на главния изпълнителен директор на компанията Паоло Скарони. „През лятото служителите няма да носят сака и вратовръзки“ - реши на референдум най-богатата италианска компания. Целта е да се намали използването на климатичните инсталации. Намаляването на температурата в офисите на „Ени“ 8 ФАСИЛИТИС ЮЛИ 2007

В Дубай проектират екологичен небостъргач. Той няма да ползва външни енергийни източници, а енергия от слънцето, вятъра, земята и морето. Двойната фасада ще подпомага изцяло естествената вентилация. Разчита се на възходящите въздушни потоци, които възникват във високите сгради. Въртящ се слънчев щит, покрит с батерии и разположен в пространството между двете фасади на сградата, ще изпълнява две функции - да предпазва от преките слънчеви лъчи и да добива електричество от жаркото дубайско слънце. Сградата ще бъде 60-етажна, висока 322 м и с вятърен генератор на върха й.

Еконебостъргач и в Сибир В автономния окръг в Сибир ХантиМансийск скоро ще се издига висока кула със смесено предназначение. Тя ще е първата по рода си модерна многофункционална и екосъобразна сграда в суровата среда на Сибир. Проектантите Foster + Partners ще сътворят две сгради подобни на подиуми, служещи за основа на кула, а самата тя ще е оформена като диамант, който привлича светлината и така отоплява и осветява вътрешните помещения.

„Джей Пи Морган“ ще прави офиси на мястото на „близнаците“ Третата по големина инвестиционна банка в САЩ „Джей Пи Морган“ се е съгласила да вземе под аренда за 99 години строителната площадка на мястото, където се намираха кулите-близнаци на Световния търговски център. Това ще струва на компанията 300 милиона долара. Банката ще построи сграда с над 40 етажа, съобщи агенция „Блумбърг“. „


CMYK Фасилитис стр. 9

ǔǻǺȀǸȄ ǿǸǷǻȒȅdz Ǻdz ǻȀȇȃdzȄȅȃȆǽȅȆȃdz ǻ ǸȀǸȃǶǸȅǻǽdz, ȂȆǴǾǻȊȀǻ ǻ ǽȁǿȆȀdzǾȀǻ ȆȄǾȆǶǻ

ǓǔǡǠǛǣǓǜǥǘ Ǥǘ

 

'#  z %$! 

z $ # &# " z  

ǪǸȅǸȅǸ ǵȄǸǽǻ ǿǸȄǸȉ Ǻdz: „

„

      

 

  

ǢȃȁǴǾǸǿǻȅǸ Ȁdz ǿǸȀǻǷǹǿȍȀȅdz ǻ ǸȇǸǽȅǻǵȀȁȄȅȅdz Ȁdz ȑȅǻǾǻȅǻ ǽȁǿȂdzȀǻǻȅǸ ǢdzȃȅȀȏȁȃȄȅǵȁȅȁ ǿǸǹǷȆ ȂȆǴǾǻȊȀǻȒ ǻ ȊdzȄȅȀǻȒ ȄǸǽȅȁȃ

„

ǠdzǵǾǻǺdzȀǸȅȁ Ȁdz ȊdzȄȅȀǻȒ ǽdzȂǻȅdzǾ

„

ǣdzǺǵǻȅǻǸȅȁ Ȁdz ȂȃdzǵȀdzȅdz ǻ ȃǸǶȆǾdzȅȁȃȀdz ȃdzǿǽdz ǵ ȁȅȃdzȄȍǾdz

„

ǛǺȄǾǸǷǵdzȀǻȒȅdz, ȀȁǵǻȅǸ ȅǸȈȀȁǾȁǶǻǻ ǻ ǻȀȁǵdzȉǻȁȀȀǻȅǸ ȃǸȋǸȀǻȒ

„

ǡǴȆȊǸȀǻǸȅȁ ǻ ȃdzǺǵǻȅǻǸȅȁ Ȁdz ǽdzǷȃǻȅǸ ǵ ȄǸǽȅȁȃdz

 „

ǞǻǴǸȃdzǾǻǺdzȉǻȒȅdz Ȁdz ȂdzǺdzȃǻȅǸ ǻ ȁǴȌǸȄȅǵǸȀǻȒ ǽȁȀȅȃȁǾ ǵȍȃȈȆ ȅȒȈ

12 ǴȃȁȒ - 30 Ǿǵ.

ǚdz dzǴȁȀdzǿǸȀȅ: 02/ 9376 349, 02/ 9376 276 e-mail: abonament@utilities.bg

(Ȅ ǵǽǾȑȊǸȀ ǗǗǤ)

„

ǘǾǸǽȅȃȁȂȃȁǻǺǵȁǷȄȅǵȁ ǻ ǸȀǸȃǶǻǼȀdz ǸȇǸǽȅǻǵȀȁȄȅ

„

ǥȁȂǾȁȄȀdzǴǷȒǵdzȀǸ ǻ ȁȄǵǸȅǾǸȀǻǸ

ǚdz ȃǸǽǾdzǿdz: 02/ 9376 276, 02/ 9376 337 e-mail: reklama@utilities.bg

„

ǢȃǸȀȁȄ, ȃdzǺȂȃǸǷǸǾǸȀǻǸ ǻ ȅȍȃǶȁǵǻȒ Ȅ ǸǾǸǽȅȃȁǸȀǸȃǶǻȒ ǻ ȂȃǻȃȁǷǸȀ ǶdzǺ

„

ǕȁǷȁȄȀdzǴǷȒǵdzȀǸ ǻ ȂȃǸȊǻȄȅǵdzȀǸ

ǚdz ǵȃȍǺǽdz Ȅ ȃǸǷdzǽȉǻȒȅdz: 02/ 9376 433 e-mail: info@utilities.bg

„

ǡȂdzǺǵdzȀǸ Ȁdz ȁǽȁǾȀdzȅdz ȄȃǸǷdz ǻ ȆȂȃdzǵǾǸȀǻǸ Ȁdz ȁȅȂdzǷȍȉǻȅǸ

„

ǥȃdzȀȄȂȁȃȅ ǻ ȄȍȁǴȌǸȀǻȒ

„

ǥǸǾǸǽȁǿȆȀǻǽdzȉǻǻ ǻ ǻȀȅǸȃȀǸȅ


CMYK Фасилитис стр. 10

Събития

Обучение по „Фасилити мениджмънт” Нужни са повече срещи на специалисти по ФМ, които да споделят проблемите си

В обучението взеха участие повече от 40 специалисти по фасилити мениджмънт © Архив „Ютилитис“ А 3-ТИ И 4-ТИ МАЙ 2007 Г. се проведе второто от серия специализирани обучения по фасилити мениджмънт в рамките на съвместната програма на „Юкономикс“ и Центъра за европейски програми на Американския университет в България „Европейски фасилити мениджмънт“. Участие взеха повече от 40 специалисти по управление на сгради и съоръжения, административни и изпълнителни директори на компании, разполагащи с голям сграден фонд, компании, инвестиращи в недвижими имоти, брокери на недвижими имоти, ютилити компании, производствени компании, консултантски фирми, банки и бизнес центрове. Обучението започна с представяне на пазара на недвижими имоти в България и

10 ФАСИЛИТИС ЮЛИ 2007

перспективите за фасилити мениджмънт (ФМ). Презентацията направи Николас Йованидис, директор „Пропърти и фасилити мениджмънт“ в „Колиърс Югоизточна Европа“. Последва представяне на ФМ като цялостен процес - от построяването до разрушаването, направено от Тошо Киров, изпълнителен директор на „Фърст фасилити България“. Обучението продължи с тематични лекции за ФМ в бизнес парк, логистичен център и банкова институция. Лекциите бяха изнесени от Антон Гинчев, ръководител на отдел „Фасилити мениджмънт“ в „Бизнес парк София“, Герасим Михайлов, мениджър логистичен център в „Транскапитал“, и Силвия Петрова, ръководител „Капитално строителство“ в Прокредит банк. През цялото време се


CMYK Фасилитис стр. 11

Събития

{zpzÕtÖym}~twvt 06# Öx–’ŽÓ Öwԕ–“Žš”

наблягаше, че фасилити мениджърът трябва да е преди всичко мениджър, а не просто техническо лице, защото ФМ е много повече от техническа поддръжка. Обучението продължи с техники за управление на пространства от отворен и затворен тип, представено от Ана Антова. Денят приключи с представяне на информационни системи за ФМ. Горан Миланов и Иво Стоянов от „Немечек България“ и Миглена Кузманова от „ЕСРИ България“ направиха живи демонстрации на своите специализирани продукти. През втория ден Атанас Георгиев от „Юкономикс“ запозна участниците с техниката Life-cycle cost analysis, която разглежда разходите за целия жизнен цикъл на съоръжението, а не към даден момент. Този подход може да спести много финансови средства на предприемачите, тъй като по-високите инвестиционни разходи може да доведат до по-ниски експлоатационни. Кирил Илиев допълни предходната лекция, като представи техники за финансово моделиране с помощта на Excel. Следващата презентация беше на Мирослав Долапчиев от „Сименс България“, който представи системи за сградна автоматизация - Building Management System (BMS) и в частност управление на вентилационната система. Красимир Кръстев от консултантско бюро „Комсиг“ засегна ролята на безопасността и сигурността в цялостния ФМ процес. Христина Кръстева от „Юкономикс“ представи концепцията за договори за управление и поддръжка и споразумения за ниво на обслужване (Service Level Agreements). Обучението беше закрито от Николай Минков, управляващ съдружник в „Юкономикс“, който представи темата за заинтересуваните страни във ФМ процеса и важността на професионалните организации за разпознаването на дадена професия сред обществото. Отново се отбеляза нуждата от подобно събиране на специалисти, които да могат да споделят проблемите си и да обменят идеи за тяхното решаване. Сред компаниите, взели участие, са „Овергаз инк“, „Е.ОН България“, „Български държавни железници“, Drees Sommer, „Енемона“, „Стемо“, „Фрапорт Туин Стар еърпорт мениджмънт“ - летище Варна, Емпорики банк - България, „ИНТЕРПРЕД - световен търговски център София“, „София Принцес хотел“ и др. „ Кирил ИЛИЕВ

™Ó–‘Ô‹Ô֕‰Ö‰”ž˜™£‹‰•Ž ։•ÓԙӉÓԝ•Ô Ö »š”–—–Œ“ž¼‰¼ÔÖt•–™–š™Ó–‘Ô‹ÔÖ{–›–£¼Ô֐‰Ö– » –ºÔ™ – –º ”ŽŠŽ“Ô֙֒–“Ž“œ‰

}—ŽœÔ‰“•Ô֘Ž»Ž•Ô£Ö‰Ö ”–Ž˜•Ô£Ö–ºÔ™ ֘‰˜‰Š–ÓŽ•ÔÖ ‰Ö—–™˜Ž¼•‰Ó •‰‘ ‹Ô™–’Ôӎ֙Ӊ•‰˜ÓÔÖ‹Ö Ô•ÓŽ˜Ô–˜‰Ö•‰Ö–Š¼Ž™Ó‹Ž•ÔÓŽÖ Ô֊Ԑ•Ž™Ö™Œ˜‰Ô

|‰•––Š˜‰Ž• Ô‰‘• x–Ž˜Ž•Ö ԕӎ˜Ô–˜

ª|Ž’–˜Ô¨Özzp }–ºÔ£Ö š“Öt“ –ÖՖ‘‹–‰Ö ӎ“ÖÖÖÖÖÖ º‰’™ÖÖÖ E ¶AILÖNFFICE QEKNQDICN¶ N¶ nš˜Œ‰™Ö “ ‰˜ “ց‰˜Ö}ԔŽ–•Ö)Ö ~Ž“º‰’™ÖÖÖ E ¶AILÖBTQGAR QEKNQDICN NQDICN¶ NQDICN VVVQEKNQDICN¶

ЮЛИ 2007 ФАСИЛИТИС 11


CMYK Фасилитис стр. 12

Събития

EFMC 2007 На 26 и 27 юни 2007 г. се проведе шестата поред Европейска конференция за фасилити мениджмънт (EFMC2007), организирана от EuroFM и IFMA. На събитието присъстваха над 500 човека от цял свят

От ляво на дясно Тиина Шоус, Гари Броерсма, Джон Макгии и Томас Мичел © Кирил Илиев ФИЦИАЛНАТА ЦЕРЕМОНИЯ по откриването се проведе на 25-и юни вечерта в Швейцарския федерален технологичен университет Цюрих (ETH Zurich). Приветствие към участниците отправи кметът на града д-р Елмар Ледербергер (Dr. Elmar Ledergerber). С няколко интересни факта той обясни защо за шеста поредна година Цюрих оглавява световната класация на Mercer за град с най-високо качество на живот – водата в река Лимат, минаваща през центъра на града, е с почти питейно качество, безработицата е под 2.6%, а общината има годишен бюджет от 6 млрд. евро и притежава недвижими имоти на стойност над 10 млрд. евро. В тази връзка той много добре осъзнава нуждата от качествено управление на сградния фонд. Откриването продължи със смяна на председателството на Международната асоциация за фасилити мениджмънт IFMA. За пръв път в историята на асоциацията церемонията се провежда извън Северна

12 ФАСИЛИТИС ЮЛИ 2007

Америка (само веднъж е била в Канада). Гари Броерсма (Gary Broersma) пое председателския пост от Тиина Шоус (Teena Shouse), Джон Макгии (John McGee) стана първи вицепрезидент, а Томас Мичел (Thomas Mitchell) – втори вицепрезидент. Тримата се заклеха да спазват етичния кодекс на асоциацията и да работят за нейното развитие. На 26-и юни официален старт на конференцията даде проф. Лотар Шпет (Prof. Dr. h.c. Lothar Sp th), председател на „Мерил Линч“ за Германия и Австрия и бивш премиер на провинция Баден-Вюртемберг, Германия. Той говори за предизвикателствата пред обединена Европа в глобализиращия се свят – евтината азиатска продукция, Протокола от Киото и др. След това участниците имаха възможност да избират лекции от трите паралелни събития, които вървяха по време на конференцията – форум А, форум Б и Изследователски симпозиум.


CMYK Фасилитис стр. 13

Събития

EuroFM е мрежа от повече от 75 организации, фокусирани върху фасилити мениджмънта. В организацията са представени повече от 15 европейски държави с техните професионални (национални) асоциации, образователни, научни институции и фирми.

Д-р Елмар Ледербергер (Dr. Elmar Ledergerber) - кмет на Цюрих

Проф. Лотар Шпет (Prof. Dr. h.c. Lothar Sp th), председател на „Мерил Линч” за Германия и Австрия и бивш премиер на провинция Баден-Вюртемберг

Панелите на форум А бяха: най-добри практики от Европа в частния сектор, ИТ във ФМ – разходи за ползване на пространствата, най-добри практики от Европа в публичния сектор. Панелите на форум Б бяха: ФМ предоставя устойчиви сгради и добра среда, ИТ във ФМ – внедряване и интеграция, ФМ в подкрепа на бизнеса и управление на риска. Панелите на Изследователския симпозиум бяха: въпроси, свързани с експлоатацията, процеси в организацията, работни семинари – ФМ в здравеопазването и ФМ на общинско ниво. Паралелно с трите форума се проведе и среща на борда на EuroFM. Беше представен отчет за дейността от предходната година и бяха направени предложения за бъдещи проекти. Към края на деня бяха обявени петте финалиста от конкурса „Студентски плакат с ФМ тематика“. Вечерта продължи с галавечеря, на която

IFMA е най-голямата и най-широко разпознатата професионална асоциация за фасилити мениджмънт. Тя има повече от 18 500 членове, представени в повече от 125 клона и 15 съвета в 65 страни по целия свят. В световен мащаб IFMA сертифицира фасилити мениджъри, прави изследвания, предоставя програми за обучение и е организатор на World Workplace – най-голямата в света конференция и изложение на ФМ тематика.

за пръв път в историята на EuroFM бяха раздадени Европейските ФМ награди (European FM Awards). Те отличават найдобрите европейски практики във фасилити мениджмънт услугите, образованието и изследователската дейност. Преди самото награждаване, председателят на EuroFM Хосе Гарсия Куартеро (Jose Garcia Cuartero) каза: „Тези награди показват, че фасилити мениджмънтът в Европа е вече достатъчно зрял. Моментът е подходящ да отчетем отличната работа, която беше свършена за разпространяване на ФМ сред националните организации в Европа, да покаже качеството и задълбочеността на изследванията, проведени от европейските университети, и да засили ентусиазма и уменията на младите хора, амбицирани да станат лидери в този така вълнуващ и разрастващ се сектор от индустрията.“ Наградите бяха разделени в три категории: Европейски ФМ студент (European FM Student) на годината – наградата получи Пеги Рот (Peggie Rothe), която току-що е завършила Хелзинкския технологичен университет и е била назначена във финландската консултантска фирма за международен мениджмънт Poyry. Европейски ФМ изследовател (European FM Researcher) на годината – наградата получи Ки Жоу Мос (Qi Zhou Moss), изследовател в Центъра за фасилити мениджмънт в Салфордския университет - Англия, чийто труд „Пазарното разузнаване при ФМ в Европа“ цели съставянето на пълна методология за пазарно проучване. Наградата „Партньори отвъд граници“ беше връчена на Johnson Controls и BP за изчерпателното им решение за предоставянето на постоянно високо качество на услугите в 22 обекта в 16 различни държави. На 27 денят започна с лекция на Кати О’Доуд (Cathy O’Dowd), която е първата жена, изкачила Еверест от северната и от южната страна. Речта й беше насочена към проблемите за сплотяването на един екип и поддържането му до края на проекта. Програмата на форум А продължи с лекции „Дефиниране на основния бизнес“ и „Комуникация и грижа за клиента при ФМ“. Форум Б беше посветен на тенденциите и иновациите в ФМ. На изследователския симпозиум бяха представени лекции за дизайн и управление на работното място, след което имаше работна група на завършили студенти и работна група с теми „Бъдещето на ФМ“ и „Ползваемост на работното място“. Преди закриване на събитието петте финалиста от конкурса „Студентски плакат с ФМ тематика“ се състезаваха за наградата на публиката. Събитието бе закрито с лекцията на д-р Кейл Нордстром (Kjell Nordstr m) с гръмкото заглавие „Караоке капитализъм и нуждата от иновации“. Следващото значимо събитие в света на фасилити мениджмънта е World Workplace Expo. То се организира от IFMA и ще се проведе от 24 до 26 октомври 2007 г. в Ню Орлиънс, САЩ. „ Кирил ИЛИЕВ ЮЛИ 2007 ФАСИЛИТИС 13


CMYK Фасилитис стр. 14

Зелена енергия

„Гугъл“ прави енергия от слънцето „Гугълплекс“ е най-големият корпоративен комплекс в света, захранван от слънчева енергия РЕДИ СЕДМИЦИ Съединените американски щати (САЩ) бяха обявени за найпривлекателното място в света за инвестиране във възобновяеми източници на енергия. Констатацията бе направена в доклад на експерта в световната финансова компания Ernst Young (E Y) Джонатан Джонс. Индексът на E Y за привлекателност на страните класира отделните държави в зависимост от това доколко удачни са те като място за инвестиране във вятърна и слънчева енергия. Интересът към възобновяемата енергия в САЩ се засили и след последните данъчни облекчения за големи проекти в тази област. Сред компаниите - пионери в областта на инвестициите в „зелена енергия“, вече 10 години е прочутата интернет търсачка Google Inc. (собственик на YouTube и на акции в AOL). За кратък период от време Google Inc. смени цели два офис центъра в т.нар Силициева долина, за да се установи най-накрая през 2003 г. в един от големите офис паркове на САЩ в Маунтин Вю. Последният от---говаря на фирмените изисквания за място с постоянен приток на слънчева светлина, където могат да се инсталират соларни батерии.

„Гугълплекс“ (Googleplex) се помещава в 4 сгради с обща разгъната площ от над 90 хил. кв.м.

9200 фотоволтаични панела са инсталирани по покривите на „Гугълплекс“ © Google

14 ФАСИЛИТИС ЮЛИ 2007

През 2006 г. Google закупи акрите земя срещу сумата от 319 млн. долара и нарече мястото „Гугълплекс“. Малцина знаят откъде произхожда името Google. То е свързано с числото googol - 10100, а названието на корпоративния комплекс е алюзия с googolplex - (1010)100, идеята на създателите на търсачката е да я назоват googol, но поради грешка при записването компанията става популярна като google. „Гугълплекс“ (Googleplex) се помещава в 4 сгради с обща разгъната площ от над 90 хил. кв.м. Комплексът се слави с футуристичния си дизайн - на територията на офис парка могат да се видят гигантски гумени топки, модел на скелет на динозавър и точно копие на SpaceShipOne (космическия кораб, който на 21 юни 2004 г. извърши първия частно финансиран космически полет). И с това не се изчерпват hi-tech чудесата. „Гугълплекс“ е най-големият корпоративен комплекс в света, захранван от слънчева енергия. Гигантската инсталация включва в себе си 9200 фотоволтаични панели, поставени на част от сградите и над паркингите. Производител е Sharp Electronics, а капацитетът е 1.6 мегавата (равняващ се на необходимата енергия за 1000 домакинства в Калифорния). Това е 30% от необходимата енергия за административния комплекс и води до икономия от 16 300 тона въглеродни емисии годишно. Всяка от клетките има капацитета да произвежда 208 вата прав ток. Батериите са свързани по 14 в група, като през първата година от експлоатацията им ще имат коефициент на полезно действие в рамките на 96%. Специалисти са изчислили, че Google ще си възвърне инвестицията в соларните инсталации след 7.5 години. Корпорацията е подела и амбициозната инициатива да закупи 100 броя служебни електрически автомобила и работи по програма за придвижване с возила без двигатели с вътрешно горене. Две хиляди нейни служители в Европа, Близкия изток и Африка получиха като подаръци велосипеди и каски. Моделът колело бил по избор и сгъваемите станали хит, защото позволяват комбинацията на обществен с велотранспорт. Явно е, че ангажираността на модерната компанията за постигането на глобално екологично равновесие и балансирана работна среда се е превърнала в една от основните й цели. „ Мария ЙОРДАНОВА


CMYK Фасилитис стр. 15

Софтуер за ФМ

Facility Management Center Първата в България професионална софтуерна система за управление на недвижима собственост

У

ПРАВЛЕНИЕТО НА НЕДВИЖИМА

собственост и активи се превръща във все по-сериозно предизвикателство в съвременния икономически живот. С нарастването на обемите недвижима собственост и постоянните изисквания за намаляване на разходите по нейната поддръжка все по-голяма става нуждата от употребата на информационни системи, подпомагащи тази дейност. Тяхната основна цел е подобряване на управлението, точното следене и намаляване на разходите чрез съсредоточаване на едно място на цялата информация за сгради, договори, офис консумативи, наеми, разходи за енергоносители, разходи за почистване, разходи за охрана, разходи за поддръжка и много други. Ефективното управление на недвижимата собственост повишава пазарната стойност на сградите и съоръженията и удължава техния експлоатационен период. Внедряването на професионална софтуерна система за управление води до повишаване качеството на обслужване, намаляване на разходите за експлоатация и увеличаване на преките приходи от недвижимата собственост. Facility Management Center - първата професионална софтуерна система в България, предоставя необходимата функционалност, гарантираща подобряване на управлението и намаляване на разходите. FM Center служи като работен инструмент при управлението на собствеността и контрола на дейността на бизнес центрове, офисни, жилищни и обществени сгради, хотели и хотелски комплекси. Системата осъществява логическа връзка между собствеността, оборудването, договорите, наемателите и разходите, позволявайки тяхното централизирано управление. Системата е с модулна структура, което позволява гъвкавост при работа с нея и сигурни връзки между отделните елементи.

Гъвкавост и модерни технологии FM Center е изградена на база модули, които могат да бъдат групирани в различни конфигурации. Това позволява системата да се настройва в зависимост от нуждите на конкретния потребител или клиент. Основните модули са: „Структура на собствеността“, „Договори“, „Разходни центрове“, „Оборудване и инвентаризация“, „Системи“, „Справки“ и „Администрация“. Също така FM Center може да обменя данни с

© Архив „Фасилитис“

FM Center е изградена на база модули, които могат да бъдат групирани в различни конфигурации.

други системи, функциониращи и обслужващи сградите, например BMS (Building Management Systems), счетоводни системи, телефонни централи, ЕРП системи и други.

Използването Използването на FM Center може да предостави на управителите и фасилити мениджърите ясна и точна информация, на базата на която да се предприемат дейности за намаляване на експлоатационните разходи и разходите, свързани с управлението на бизнес сградите. Базирайки се на тази информация, може да се предприемат и действия за увеличаване на приходите от обслужване и по-добро използване на свободните ресурси. Освен за управление на единични сгради или цели бизнес паркове системата може да бъде полезна и при управлението на хотелски комплекси, организации с развита мрежа от клонове за контрола на оборудването, разходите по поддръжка и обслужване на сградите. На фирми, търгуващи активно с недвижима собственост, системата предлага бърз начин за описване на всички необходими данни за имота и спестява време при подбиране на конкретна оферта по зададени от клиентите критерии. „

www.centermine.com ЮЛИ 2007 ФАСИЛИТИС 15


CMYK Фасилитис стр. 16

Софтуер за ФМ

CAFM Computer Aided Facility Management (CAFM) е международното понятие, което описва софтуерните системи за фасилити мениджмънт РЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ

информационните технологии изцяло промениха начина ни на живот. Съвременните средства за комуникация ни позволяват мигновена обмяна на информация, независимо в коя точка на света се намираме. Новите технологии не подминаха и ФМ. На пазара отдавна се предлагат продукти, които в различна степен задоволяват нуждите на фасилити мениджърите. По същество това са бази данни, които улесняват генерирането на справки за конкретен обект, площ, сграда или недвижимо имущество като цяло. Примерни функции: z информация за сградния фонд и дълготрайните материални активи z пространствените характеристики на сградата z сведения за персонала и за заетостта на помещенията z информация за движимите вещи обзавеждане и оборудване z информация за бизнес процесите.

Обхват на CAFM Разходи Ползваемост на площите

Персонал

Планиране на пространствата

Сгради

Договори

Помещения

CAFM база данни

Покупки

Планове

Поддръжка

Комуникация Счетоводство

16 ФАСИЛИТИС ЮЛИ 2007

Инвентар

Силата на CAFM системите е възможността им да съхраняват и управляват информация от няколко източника. Те са най-верният помощник за една компания при анализа на данните за сградния фонд, персонала, активите, плановата и аварийната поддръжка и т.н. CAFM са изградени на модулен принцип, което означава, че клиентът може да избере подходящ за него набор от функции, който най-добре отговаря на неговите нужди и бюджет. Общите модули за повечето CAFM системи са:

Визуално представяне на пространствата С този модул се асоциира всяка CAFM система. Това е централната база данни, в която собствеността се подрежда в йерархична структура с безкраен брой поднива (в зависимост от нуждите). Една международна компания може да структурира собствеността си по следния начин: Бизнес центрове => Държава => Град => Район => Сграда1 => Етаж1 => Стая1 => Маса1; Молове => Държава =-> Град... Една от най-често ползваните функции е генерирането на отчети за пространствата по даден критерий. Резултатът се представя или графично (с оцветени атрибути), или като списък със стойности. Повечето системи позволяват внасяне на информация от CAD файлове или таблици с данни, което улеснява попълването на базата данни при начална инсталация.

Договори Изключително полезен модул, ако притежавате бизнес център. Той помага за бързото и лесно създаване на договори за наем и анекси към тях, включително и видовете лизингови схеми за изплащане на допълнително оборудване. Създаването на договорите е напълно автоматизирано. Адвокатите подготвят шаблона на договорите и анексите, а системата само попълва техническата информация като кв.м, срок, цена, вноски и т.н. Това спестява време и предотвратява неприятни грешки, защото не ви позволява да отдадете вече отдадена площ. Допълнително удобство е, че системата автоматично уведомява за събития като изтичане на договора или закъсняло плащане, рожден ден на наемателя и т.н. Допълнително предимство е, че договорите


CMYK Фасилитис стр. 17

Софтуер за ФМ

Поддръжка

(дори и изтеклите) се съхраняват на сигурно място и няма опасност да ги разпилеете.

Разходни центрове Разходният център най-общо е групиране на разходи по определени критерии - наемател в бизнес център, етаж от сграда, цяла сграда (ако имаме много) или друг критерий по наш избор. В разходния център се начисляват преките и се разпределят косвените разходи, което помага по-лесно да се вадят справки за определен период или да се правят сравнения между разходи на различни обекти. Безспорно предимство на модула е възможността за пълни и точни месечни извлечения за разходите по разходни центрове.

Web базираните CAFM системи са разновидност, която позволява на по-широк кръг потребители да ползват данните, а също им дава възможността да въвеждат и осъвременяват данни в реално време.

Модулът позволява систематично записване и изпълнение на задачите по поддръжка и ремонт. Основната му задача е да съобщава за спешните и плановите нужди от инспекции и ремонт на съоръженията и да управлява разходите за поддръжка. Разходите се разпределят по индивидуални задачи, след което могат да се разпределят и по определени други критерии. Този модул обикновено е свързан с модула Helpdesk, което позволява следене и управление на целия поток от получаването на сигнала за проблем до неговото отстраняване. Всеки от продуктите на пазара предлага основните модули, но това, което доставчиците се опитват да направят, е да вложат някаква уникална функционалност, която да привлече допълнително клиенти. Ще споменем още няколко интересни модула:

Управление на достъпа Индексира ключовете и патроните, което гарантира пълна документация и водене на архив за всички процедури при ежедневния мениджмънт на достъпа. Във всеки момент можем да проверим на кого колко ключа сме дали или кои хора имат ключ от дадено помещение.

Инвентар, местене и заетост

Почистване

Модулът помага за изчерпателното описване на инвентара в компанията. При необходимост от информация лесно можем да видим колко стола имаме, на каква стойност са и как са разположени в сградите. За всеки предмет се издава уникален идентификационен номер (баркод), което спомага за лесното проследяване на преместването му. Допълнително дава възможност да зачислим определен инвентар към определен служител. Така, ако преместим служителя от един офис в друг, системата автоматично ще пренесе и инвентара на новото място. За физическото преместване системата изкарва списък с идентификационните номера на предметите, с текущото им местоположение и къде трябва да отидат. Този списък се дава на носачите и те лесно могат да се ориентират в обстановката, като същевременно се минимизира рискът от грешки. Модулът допълнително дава възможност да разработим различни варианти на разположение на персонала и прилежащия инвентар, така че да оптимизираме пространствата си.

Ако имате собствен почистващ персонал, с този модул можете да оптимизирате заетостта им. Модулът подпомага планирането, като оценява специфичните фактори във всяка компания (брой на персонала, честота на присъствие, квадратни метри, вид настилки и т.н.). За определяне честотата на почистване се ползват статистически таблици, указващи колко пъти в седмицата трябва да се почиства помещението и колко време средно би отнело на персонала в зависимост от наличното оборудване.

Helpdesk Този модул улеснява координацията при възникнал проблем в сградата. Служителите имат възможност да сигнализират през интернет или по телефон за проблеми от всякакво естество. След като се вкарат в системата, проблемите се класифицират от оператор, който ги пренасочва към съответния специалист. Системата позволява следене на изпълнението както от оператора, така и от лицето, подало оплакването.

Една от най-често ползваните функции е генерирането на отчети за пространствата по даден критерий.

Благодарение на CAFM фасилити мениджърите могат да дават адекватна информация, когато такава се изисква от висшето ръководство. Днес CAFM са съвместими с джобните РС устройства, което дава възможност за дистанционен контрол над обектите. Така техникът на място може да извлече необходимата му информация или да следи изпълнението на задачите в реално време, защото успешните управленски стратегии и решения почиват на добра информираност. Web базираните CAFM системи са разновидност, която позволява на по-широк кръг потребители да ползват данните, а също им дава възможността да въвеждат и осъвременяват данни в реално време. Споделянето (sharing) на данни подпомага и процеса на планиране на превантивни програми за поддръжка. Гъвкавостта на CAFM системите не е ограничена от пространствени и времеви параметри, благодарение на това се улеснява работата, а предимствата са още по-явни при мултинационалните компании, които оперират в различни часови зони. „ ФАСИЛИТИС ЮЛИ 2007 ФАСИЛИТИС 17


CMYK Фасилитис стр. 18

Софтуер за ФМ

Инвестицията CAFM Въпреки че ФМ не принадлежи към главните процеси на предприятието и съответно не генерира печалба, въпросът за възвращаемост на инвестицията е неизбежен

© Архив „Фасилитис“

18 ФАСИЛИТИС ЮЛИ 2007

а всички семинари с тема фасилити мениджмънт (ФМ), състояли се досега в България, неизменно са присъствали две IT компании, които предлагат продукта CAFM. За съжаление нито едната, нито другата могат да се похвалят със значителен брой проекти в България, които да убедят потенциалния им клиент в качеството на продукта, предлаган от тях. Вината за това не е в самите компании, а във факта, че фасилити мениджмънтът е нова дисциплина у нас и повечето мениджъри все още не са осъзнали потребността на една ФМ организация от качествена система база данни.

Скептицизмът към тези IT приложения се дължи на много разнородни причини:

z ФМ не принадлежи към главните процеси на предприятието, не допринася пряко за генерирането на печалба и по тази причина всички инвестиции в него се разглеждат много по-критично от оперативното ръководство. На въпроса кога инвестицията ще бъде възвърната може да се отговори трудно поради причини, свързани с гореспоменатото; z За разлика от други IT инструменти като CAD, ERP или CRM CAFM е непопулярен (дори изцяло неизвестен) за висшия мениджмънт и затова задачата да бъде същият убеден в неговата необходимост е далеч по-сложна z ФМ отделите в на предприятията са все още на много ниско йерархично ниво. Следователно техните изисквания към IT инструменти рядко се вземат под внимание. Към това се прибавя и фактът, че поради същата причина съответният персонал рядко посещава специализирани обучения и затова едва ли е информиран за тези решения z Тъй като ФМ все още не се приема като цялостен процес, най-често различните ФМ процеси са разпръснати в различни отдели, функции, отговорности и дори различни градове и държави. Това определя и нивото на трудност да се наложи единно IT решение z При фасилити мениджмънта данните, без които, разбира се, една база данни не може, или могат трудно и с много допълнителни разходи да бъдат предоставени, или това понякога даже изобщо не е възможно z При изграждането на интерфейс между наличната счетоводна система на предприятието и CAFM (типична задача при имплементирането на системата) идентифицирането и разпределянето на ФМ разходите е трудно поради исторически обоснованите структури и в повечето случаи изисква преработка на структурата на разходните центрове, което среща съпротивата на финансовия отдел. Към всичките тези причини се добавя и лошият опит, който едно предприятие може да е имало с въвеждането на друго IT решение. Типичните причини за провала на една имплементация са: z Неясни или неизвестни за участниците цели z Липсваща поддръжка от висшия мениджмънт


CMYK Фасилитис стр. 19

Софтуер за ФМ z Неструктурирана или липсваща проектна организация z Непредвидени допълнителни ресурси (време, персонал). Крайно необходимо е при едно решение за една инвестиция в CAFM висшият мениджмънт критично да обмисли тези четири точки. Въпреки че ФМ не принадлежи към главните процеси на предприятието и съответно не генерира печалба, въпросът за възвращаемост на инвестицията е неизбежен. В повечето случаи той се поставя по следния начин: „Ако инвестирам сумата Х в тази система, за колко време каква сума У ще спестя впоследствие?” Допълнително възниква и въпросът кога и при какви условия изобщо се налага използването на такава система. Типичен въпрос е: „При каква площ в кв.м или при какъв брой персонал се налага прилагането на CAFM?” И двата въпроса произлизат от една и съща грешка при подхода към проблематиката, а именно концентрацията единствено върху разходите на организацията. В полезрението са икономиите от персонала и, по-глобално погледнато, от човекочасове със стойността У. За съжаление или по-скоро за радост ефектът на една успешна CAFM имплементация е далеч по-комплексен от този модел. Ако се абстрахираме от разглежданата тема, ще видим, че при модерните мениджмънт концепции не единствено разходите седят в центъра на вниманието на едно предприятие. Добър пример за това е концепцията Balanced Scorecard на Каплан и Нортън от 1997 г. Погледът върху цялостния икономически ефект на една успешна имплементация върху тактическите цели на едно предприятие трябва да бъде водещ при решението за или против една инвестиция.

Тук играят роля и много други цели и фактори:

z Какви рискове могат да бъдат минимализирани или премахнати. Пример е зависимостта на организацията от отделни личности. Информацията, която е ценна за безпроблемното протичане на процесите, зависи от отделни хора z Разграничаване от конкуренцията чрез новаторски услуги към крайния клиент. Пример са модерни Helpdesks, които улесняват клиента z Покачване на качеството на организацията на предприятието z Разпознаване на потенциали за оптимизиране на разходи или приходи (т.е. не намаляване на директните разходи на процеса, а откриване на потенциали чрез прозрачност и структурираност за намаляване на разходи и за реализиране на нови печалби). Нека разгледаме няколко елементарни примера за положителни резултати от една CAFM инвестиция на фиктивното

Повечето мениджъри все още не са осъзнали потребността на една ФМ организация от качествена система база данни. При имплементирането на CAFM трябва да бъде поставен въпросът дали тази инвестиция е икономически обоснована.

предприятие „Офиси под наем” ООД: z При внедряването на системата биват открити три свободно стоящи помещения. Впоследствие отдаването им под наем води до печалба от сумата Х на месец z Въз основа на въвеждането на техническите характеристики на уреди, прилежащи към всеки офис, се оказва, че повечето са все още в гаранция и тяхното въвеждане в изправност при аварии не е необходимо да бъде заплащано. Вследствие на това предприятието си спестява множество излишни разходи z Тъй като датите за периодичната профилактика на съоръженията се контролират постоянно от системата, те не биват забравяни и предприятието удължава живота на съоръженията си. Друг ефект са по-редките аварии и съответно доволните клиенти и по-ниските разходи за поправки. Докато някои от фасилити мениджърите веднага биха припознали проблеми от собственото си ежедневие, други, четейки този пример, биха се чудили как това изобщо е възможно. Причината за това са различните ФМ процеси на предприятията в зависимост от техните цели и, разбира се, разликата в количеството данни, които те генерират и обработват при определен процес.

Нека разделим тези предприятия на 5 категории:

z Commercials - предприятия със сграден фонд с цел отдаване под наем z Corporates - предприятия със сграден фонд за собствено ползване z Обществен сектор - училища, болници, комунални сгради, учреждения и др. z Жилищен сектор z ФМ фирми - предприятия, предлагащи ФМ услуги. Ясно е, че докато за едно Commercial предприятие навременното идентифициране на свободни площи допринася директно за положителни резултати при неговата главна предприемаческа цел, при предприятие от категорията Corporates то не би довело до значими ефекти, освен ако, разбира се, съответното предприятие не търси нови производствени или складови площи, т.е. в зависимост от типа на предприятието оценката на една инвестиция в система с такава функционалност ще е с различна „тежест”. Следователно всяко едно предприятие трябва да оцени „тежестта” на различните процеси, които иска да поддържа чрез IT системата в своята организация. При имплементирането на CAFM трябва да бъде поставен въпросът дали тази инвестиция е икономически обоснована. Но решението тя да бъде направена следва да бъде взето след внимателен анализ на процесите, които тя ще поддържа, и нейния ефект върху целите, към които те се стремят. Никому не е нужна евтина система, която няма положителен ефект върху целите на предприятието, пък дори и тя да улеснява неговите служители или да пести тяхното време. „ Антон ГИНЧЕВ, фасилити мениджър в Ten Brinke Asset Management BV, Холандия ЮЛИ 2007 ФАСИЛИТИС 19


CMYK Фасилитис стр. 20

Cградна автоматизация

Smart Metering Дистанционно мерене и автоматично подаване на данните към софтуерната система за ФМ АКВО Е SMART METERING?

„Умното“ измерване се асоциира с технологично развити устройства за отчитане (в повечето случаи за консумацията на електричество, но също така на вода и газ), които отчитат потреблението детайлно и комуникират със система, на която данните са нужни. Характерното за тях е, че измерването е в реално време или поне на кратки интервали, регистрират се прекъсвания на доставката и евентуални проблеми с услугата, като по този начин се следи за цялостното й качество. Този тип измерване на консумацията и различни показатели дава множество възможности за доставчиците и потребителите на услугата, като конкретно за фасилити мениджъра като посредник между двете страни ползите и удобството също могат рязко да се повишат.

най-често системата се използва за контрол, гъвкавост, ефективност и оптимизация на разходите на енергийните компании и в много случаи и на техните клиенти.

„Традиционна” употреба на smart metering „Традиционна“ в случая е силна дума, тъй като все още употребата на smart metering устройства и услуги не е много широко разпространена. Въпреки това най-често системата се използва за контрол, гъвкавост, ефективност и оптимизация на разходите на енергийните компании и в много случаи и на техните клиенти. Дистанционното следене на показанията, възможността за дистанционно прекъсване и включване на захранването на нередовните платци, информацията за профилите на натовареността на клиентите са опции, които спестяват различни видове разходи на компаниите и предоставят по-висока степен на контрол върху цялостната система. Освен това чрез умното измерване се появяват възможности и за предлагането на нови продукти и услуги на пазара - например предплащане на енергия, гаранции за определено ниво на качество на електроенергийните доставки и т.н. От друга страна, възможността за използване на данните за оптимизация на потреблението и постигане на по-високо ниво на енергийна ефективност са плюсове, от които и самите клиенти биха могли да се възползват при определени условия.

ФМ и smart metering възможности и тенденции Възможностите и удобствата, които система от „умни“ измервателни устройства, комуникираща със системата за ФМ предлага, са в няколко основни насоки. Добра 20 ФАСИЛИТИС ЮЛИ 2007

Най-големият проект за въвеждане на smart metering устройства е на италианската енергийна компания Enel SpA, която между 2000 и 2005 г. подмени 27 милиона електромера на своите клиенти.

илюстрация би бил пример с бизнес парк. В подобен случай първият ефект от „умното“ измерване е във взаимоотношенията с клиентите. При предоставянето на информация за разходите им за ютилити услуги тя е коректна и прозрачна при нужда и в реално време. Вече споменатите възможности за контрол на енергийната консумация и постигане на по-висока степен на енергийна ефективност тук са двойни - веднъж на нивото на отделните наематели чрез данните за конкретната им консумация и веднъж на ниво фасилити мениджър, като се контролира цялостното потребление и се търсят начини за оптимизация. Друг вид контрол, който подобни системи позволяват, е над качеството и постоянството на услугите при следене и подаване на сигнали в реално време реакцията при изникване на проблеми или при потенциал за такива може да се ускори, а впоследствие установяването на причините да се улесни. Най-общо при следене и анализ на данните и сигналите от измервателните устройства цялостната услуга по фасилити мениджмънт може да се подобри и да доведе до повишаване на удовлетвореността на клиентите. Естествено другата страна на нещата е възможността за дистанционно управление на достъпа до услугата на някои от клиентите в случай на некоректност от тяхна страна. Следвайки изброените възможности, предимствата на системата от „умни“ устройства за отчитане с интерфейси към софтуера за ФМ са очевидни пред ръчното отчитане и прогнозиране на консумацията на ползвателите на определени сгради и съоръжения. Естествено има някои предизвикателства и проблеми при въвеждането на такава система, които са обвързани с конкретните цели и търсените резултати, както и с ИТ инфраструктурата и интерфейсите.

Необходимата ИТ инфраструктура Максималното оползотворяване на възможностите на smart metering като цяло и конкретно при фасилити мениджмънта е обвързано с три последователни процеса - събиране на данните, обработване и съхраняване на данните и употреба на данните в анализи и справки. Предизвикателствата идват от разнообразните технологични и мениджърски решения, които трябва да бъдат направени. Бързо променящите се стандарти поставят проблема на какво ниво и на каква цена трябва да са устройствата. Това е


CMYK Фасилитис стр. 21

Cградна автоматизация

обвързано с второто предизвикателство, тъй като конкретната цел е smart metering уредите да са „подчинени“ на системата за ФМ, трябва да има интерфейси между тях и самата система. За различните устройства обаче има различни стандарти и формати на информацията и съответно различни протоколи за комуникация с външни системи. За да функционира нормално системата, тези протоколи трябва да са съвместими със софтуера и информацията да мигрира успешно и с минимални загуби и/или грешки. Накрая при инсталацията на устройствата трябва да се определят опциите и настройките, които ще бъдат нужни за бъдещата работа. Целта е необходимата информация да бъде покрита, но да няма излишъци от информация и нещата да са оптимално опростени.

Основни въпроси преди въвеждането на smart metering практики

© Кирил Хавезов

Няколко са ключовите неща, които изискват внимание преди избора и стартирането на интегрирана система за „умно“ измерване. На първо място стои въпросът за вида на устройствата и стандартите, с които те работят. Както бе споменато, тези стандарти трябва да се интегрират със софтуера за ФМ и форматът на данните трябва да се унифицира. Второ, в зависимост от мащаба на проекта инвентаризацията на самите устройства ще изисква определени усилия, планиране и разходи. След като проблемите с избора и инвентаризацията на устройствата са решени, идва ред на въпросите, свързани с употребата им. Трябва да се изберат променливите за следене и необходимата честота на измерване. От тези променливи се залага и кои данни и как да бъдат съхранявани. Едно от основните предимства на smart metering е възможността за дистанционни и/или автоматични реакции. В този смисъл е нужно да се определи има ли автоматични реакции при определени сигнали и в кои случаи (например да се прекъсва ли автоматично захранването, ако има данни за проблеми с електричеството). Ръководните принципи при въвеждането на smart metering и интегрирането в ФМ софтуера трябва се базират върху търсените ефекти: повече удобство, ефективност и контрол за фасилити мениджъра, подобряване на услугите за клиентите и намаляване на разходите и грешките. „ Венцислав ТОПУЗОВ ЮЛИ 2007 ФАСИЛИТИС 21


CMYK Фасилитис стр. 22

Сградна автоматизация

Гъвкавост и комфорт, съчетани с по-добра възврaщаемост на инвестициите Сгради от ново поколение Част 1 Решенията на „Телелинк“ за интелигенти сгради боравят с авангардни технологии, за да предоставят системи за управление на световно ниво. Чрез интегриране на исторически независими инсталации системата за управление на сгради на „Телелинк“ доставя единен интерфейс за централизиран сграден контрол, който повишава функционалността на сградните активи, подобрява сигурността и намалява оперативните разходи. Изискванията на наемателите, желаещи първокласни офисни пространства, все повече отчитат ползата от наличието и доброто

функциониране на система за сградна автоматизация. Базирайки се на тези изисквания, компанията пренася опита си от системната интеграция в сградните технологии, като по този начин създава сгради, които генерират допълнителна стойност за инвеститори и наематели. Решенията за интелигентни сгради на „Телелинк“ наблюдават и контролират вътрешната среда и комфорта, като същевременно пестят ресурси и удължават живота на съоръженията. Това решение отличава офисните пространства, като ги прави не само попечеливши и оригинални, но и подготвени за промените, налагани от постоянно

Интензивна системна интеграция Водоснабдяване и канализация

Структурни кабелни системи

Електричество

LAN и Wi-Fi

Контрол на достъпа

BMS (Системи за сградна автоматизация)

HVAC

Видео наблюдение

Осветление

Пожароизвестяване

Измерване

Офисна телефонна централа

Контрол – Мониторинг – Измерване – Анализ – Мениджмънт на неизправностите

22 ФАСИЛИТИС ЮЛИ 2007

Асансьори


CMYK Фасилитис стр. 23

Сградна автоматизация

Архитектурата на системите за сградна автоматизация се базира на разпределена интелигентност

развиващите се технологии. Системата за сградна автоматизация, част от интелигентните сгради на „Телелинк“, представлява не само автоматизирана и управляваща система за комунални услуги и сградни инсталации, но и комуникационен, контролен и команден център за охраната на сградата. Това се постига чрез имплементирането на система, обхващаща всички аспекти на автоматизацията и сигурността едновременно. Такъв пример е интегрирането на инсталациите за контрол на достъп и видеонаблюдение в системата за сградна автоматизация. Подобен подход значително улеснява управлението на сградата, като се осланя на възможността сградата сама да взима решения при възникнали ситуации – например при напускане на всички обитатели на помещението (отчетено от контрол на достъпа) автоматично качеството на запис на видеосистемата да се редуцира и климатичните инсталации и осветлението да се превключат в икономичен режим. Или при констатиране на опит за нерегламентиран достъп всички съседни врати да се заключват, нарушената зона да се освети и всички камери да се насочат към потенциалния нарушител. Първоначалните разходи на системите за управление на сгради се увеличават с нивото на автоматизация, както се увеличават и преките ползи от нейното внедряване. Това е така, тъй като обемът на информационни точки в рамките на системата зависи от броя на подсистемите, които са подбрани за наблюдение и управление. Каквито и да са тези системи, екипът на „Телелинк“ създава индивидуални решения, като гарантира гъвкавост и комфорт за обитателите и възвращаемост на инвестициите за собствениците. Подходът на „Телелинк“ при изграждането на системи за управление на сгради

е базиран на платформи, работещи със стандартизирани протоколи, предоставящи на клиентите свобода при избора на всяка от отделните системи (HVAC, асансьори, осветление и др.). Допълнителната интеграция към IP среда създава реални условия за използване на единна инфраструктура за широк набор от сградни системи. В допълнение на опростяването на поддръжката се унифицират дейности като мониторинг, измерване и анализ в единен интерфейс, който може да бъде достъпен дистанционно. Архитектурата на системите за сградна автоматизация се базира на разпределена интелигентност в контролери, свързани в единна система, която може да бъде администрирана и контролирана от станции за управление в произволни точки на света. Приложението работи под повечето операционни системи на Microsoft и тъй като комуникацията между станциите за контрол и системите за управление на сгради са IP базирани, дистанционният контрол и управление са станали неразделна част от интелигентните сгради на „Телелинк“. Съхраняват се системни аларми, историческите логфайлове и трендове. Те осигуряват надежден и достъпен архив със събития. „ В следващия брой очаквайте: илюстриране на функционалността, системна комбинативност, изпълнение и поддръжка

Системата за сградна автоматизация представлява не само автоматизирана и управляваща система за комунални услуги и сградни инсталации, но и комуникационен, контролен и команден център за охраната на сградата.

За компанията „Tелелинк“ е водещ български доставчик и цялостен интегратор на готови решения за телекомуникационния пазар. Компанията развива дейността си в сферата на интегрирането на фиксирани и мобилни телекомуникационни мрежи. „Телелинк“ осигурява корпоративни и телеком решения, покриващи всички сфери на планиране, дизайн, изграждане, управление и поддръжка на информационни инфраструктури. „Телелинк“ оперира в 5 държави – България, Румъния, Сърбия, Украйна, Турция и Македония. Едно от основните направления, в които работи и се развива компанията, са интелигентните сградни системи и системи за автоматизация.

Телелинк АД Бизнес Парк София Сграда 12A, ет. 3 1766 София тел.: + 359 2 970 40 40 факс: + 359 2 970 40 42 email: office@telelink.bg URL: www.telelink.bg ЮЛИ 2007 ФАСИЛИТИС 23


CMYK Фасилитис стр. 24

Интервю

ФМ е мениджърска дейност Жалко е, че засега икономистите не се насочват към тази област, въпреки че имаме огромна нужда от тях, каза проф. Александър Редлайн, ръководител на изследователския отдел за ФМ в ТУ - Виена

Визитка ител на Центъра за ър Редлайн е ръковод в ТУ - Виена. Паралелно анд екс Ал ж. ин д-р . ) Проф ити мениджмънт (IFM жение информационен и фасил дейност разработва концепции за прило си ни а с изследователскат на процеси като консултант в многоброй работи на ФМ и оптимизация отната група Benchmarks на EUROFM и раб от е ст компании. Ча . CAFM с ERP системи по интегрирането на РОФ. РЕДЛАЙН, какъв вид

изследователски проекти провеждате в Центъра за информационен и фасилити мениджмънт (IFM) в ТУ - Виена? - Основно сме се фокусирали върху изследвания в областта на икономическите ефекти от ФМ. Когато станах професор, ректорът ме помоли да направим ФМ проект. Първите въпроси, които си зададохме, бяха: какво ни носи ФМ, какъв е икономическият ефект от него? Намаляват ли се разходите, увеличава ли се продуктивността, или е само разходен център? И по онова време, преди около две години, не можех да му дам точен отговор. z Икономическа ефективност и оптимизиране на процесите. Това, което направихме, беше докторантски проект над икономическите ефекти от ФМ. Започнахме с Австрия и сега провеждаме проучването в Германия, Холандия и скандинавските страни. Открихме, че има голямо поле за оптимизация на разходите. За Австрия е около 15% и почти толкова е за Германия. По-големият ефект беше повишаването на продуктивността, тъй като по-добре координираме персонала. z Шаблонни процеси (Reference processes). В момента провеждаме 24 проучвания в различни индустрии в Австрия и Германия. Видяхме как протичат процесите там, помислихме как трябва да протичат и какво може да се подобри. На база на тази информация моите докторанти дефинират „шаблонни процеси“ - „най-добри практики“ в поправянето на възникнал проблем, поддръжката, чистенето и т.н. z Интегрирана доставка на услуги. Ще ви дам един пример - когато в дома ви протече тръба, опитвате се да я поправите. Когато влизате вкъщи, проверявате дали всичко е наред, ако не, опитвате се да го поправите. Т.е. вие самите сте доставчик на пълна гама услуги, защото правите всички тези неща. 24 ФАСИЛИТИС ЮЛИ 2007

В офиса нещата стоят по друг начин. Там имате профилирани доставчици на отделните услуги. В тази връзка започнахме да се питаме има ли някакви синергии? Не икономии от мащаба повече кв.м, по-голямо намаляване на разходите, а икономии от обхвата (economies of scope). Например почистващият персонал сутрин да прави и част от инспекциите. Те така или иначе влизат в стаите и виждат дали нещо не е наред. След това съобщават за проблема на техника, а той от своя страна не влиза във всяка стая поотделно, а само в тази с проблема. Ние увеличаваме обхвата на дейностите им, без да им увеличаваме отговорностите. Това може и да им отнема 5% до 10% повече време, но им плащаме повече, защото не плащаме на техниците. Така шансът да ги уволним е по-малък, защото постигаме по-голяма ефективност на разходите и качеството на услугата се покачва. Така, ако те регистрират проблема в 7 ч. сутринта, може би до 9 ч. всичко е поправено и ползвателят въобще не забелязва проблема. През октомври 2006 г. бяхте в България като лектор в ФМ обучение. Какви са впечатленията ви от българските специалисти? - Има разделение - част от тях са много добри, имат уменията, но и струват по-скъпо от останалите. Има и начинаещи, които още не знаят какво е това. Ситуацията много ми напомня на Австрия през 90-те години, когато имахме ФМ кетеринг, ФМ почистване и т.н. Смятам обаче, че имате голямо предимство пред нас, тъй като можете да ни питате. Така няма да ви се налага да правите същите грешки, които ние допускахме. Направихте проучване върху пазара на ФМ в България. Бихте ли споделили резултатите с няколко думи? - Ще направя сравнение с Австрия. Когато започвахме през 90-те години, имахме същия брой фасилити мениджъри и отдели в компаниите, както и вие. Î26


CMYK Фасилитис стр. 25

Интервю

© Георги Кожухаров

ЮЛИ 2007 ФАСИЛИТИС 25


CMYK Фасилитис стр. 26

Интервю 24 Î Не бих казал, че изоставате с 5 години, защото, ако учите добре от нас, след 2 години може и да ни изпреварите, тъй като имате предимството да вземете „най-добрите практики“ от другите страни. Ако налеем знания във вашата страна, Австрия трябва да внимава да не ни изпреварите. Обикновено фасилити мениджърите имат техническо образование и почти никакви познания по икономика. Колко важна е икономиката във ФМ? - Ако се вгледате в названието фасилити мениджмънт, ще разберете, че става въпрос за мениджмънт. Не говорим за винтове и гайки, а за мениджмънт на сградите и услугите в тях. Жалко е, че засега икономистите не се насочват към тази област, въпреки че имаме огромна нужда от тях. Опитвам се да кажа, че ако не направим изследователски проект в ФМ, само отчитаме разходите, което няма нищо общо с техниката. Да вземем за пример ТУ - Виена. Разполагаме с 270 000 кв.м. Ако купим графичен инструмент (CAFM), само за обработка на данните ще са ни необходими минимум 1 евро на кв.м. За нас въпросът е можем ли да намалим квадратните метри, преди да купим въпросния софтуер? Това, което можем да направим, е да вземем разходите за всяка сграда и да ги разделим на квадратните метри. Така получаваме разходите на кв.м. Като допълнителен показател можем да ползваме и броя хора, които работят във въпросната сграда - разходи на служител. След това трябва просто да се отървем от сградите с найвисоки показатели от двете пресмятания. ТУ сега минава от 270 000 кв.м на 210 000 кв.м, което означава, че ще спестяваме не само от наем, но и 60 000 евро от данни, които не ни се налага да събираме. Така че първата стъпка не е графичен инструмент, а пресмятане или прозрачност на разходите. Фасилити мениджърът трябва да разбира от техника, но е много по-важно да може да сравнява разходите между подобни проекти. Правили ли сте проучване колко компании ползват CAFM? - Да, правили сме. Проучването показа, че 80% от компаниите в Австрия използват ERP системите си основно за финансови цели и калкулация на разходите. В Австрия, Германия и скандинавските страни само около 40% използват CAFM, и то основно за пространствени цели. Ако обаче се вгледате по-внимателно в значението на CAFM, той е компютърно подпомогнат ФМ (Computer Aided Facility Management). ERP системите, използвани за ФМ цели, също отговарят на тази дефиниция, така че аз не бих се ограничил само до графичните инструменти. Така че, ако ме питате за ИТ системи, бих казал по-голямата част от компаниите - 80%. Ако питате за графичните инструменти, не бих казал, че е нещо особено. Това е и причината повечето от разработчиците на CAFM в Германия и Австрия да банкрутират. През последните години аутсорсингът на услуги става все по-популярен в световен 26 ФАСИЛИТИС ЮЛИ 2007

Ако се вгледате в названието „фасилити мениджмънт“, ще разберете, че става въпрос за мениджмънт.

В Австрия, Германия и скандинавските страни само около 40% използват CAFM.

мащаб. Какво е вашето мнение? Има ли дейности, които на всяка цена трябва да останат в компанията, или всичко трябва да се аутсорсва? - Фасилити мениджърите аутсорсват заради икономиите от мащаба. Специализираната компания поддържа много кв.м и има достатъчно хора, за да оптимизира процеса. Ако го правите с вътрешен персонал, имате проблем, ако някой е болен или на почивка. Ако погледнете големите компании в Австрия, Германия или скандинавските страни, около 66% от тях имат по-малко от 10 човека във ФМ отдела си. Тези хора само управляват процесите, а самите услуги са аутсорснати. Задължително обаче е да имате вътрешен човек, който да избира доставчиците. Неговата работа е да следи пазара и да избира най-добрите условия за съответните услуги. Бихте ли разказали повече за „най-добрите практики“ (best practice). Каква е целта на тези проучвания и как помагат на бизнеса? - Основната идея е да не преоткриваме топлата вода всеки път. Ако отидете при компаниите от Германия или Холандия, те се занимават с ФМ от доста години. Правили са грешки, научили са се от тях и са си пренастроили процесите. На теория можем да направим проучване за икономическата ефективност на определени ФМ параметри. По този начин ще разберем какво обикновено носи допълнително спестяване и какво повишава продуктивността. От друга страна, трябва да вкараме практическия опит на ниво процеси - какъв е найдобрият начин за справяне с проблеми? Какъв е най-добрият начин да правим поддръжка? В докторантските проучвания се опитваме да извадим сходството в процесите на всички компании. Така намираме най-добрата практика. Важно е да се спомене, че тези процеси не могат да се приложат едно към едно от една компания в друга, но могат да се ползват като основа и да се адаптират. Най-добрите практики се използват като показатели - учене от найдобрите - вземаме само най-добрите идеи. Друго предимство е, че стартирането на ФМ в някоя компания става много по-лесно и с помалко разходи. Какво мислите за основаването на Българска фасилити мениджмънт асоциация? - Смятам, че идеята е много добра. Имайте предвид, че това трябва да е място, където се обменя знание, а не реклами от доставчици. Също трябва да решите дали искате да станете членове на друга асоциация като EuroFM или IFMA. Първата е основно фокусирана върху европейските стандарти и изисквания, докато втората е основно ориентирана към американския пазар. IFMA има много добра бази данни, но трябва да я адаптирате към нуждите си. От друга страна, EuroFM е добра мрежа, от която можете да научите много. Тя има различни групи - образование, изследвания, практика и асоциации. Групата с асоциациите е много активна в обмяната на знания. Съветвам ви да не правите една асоциация, която е член на EuroFM, и друга, която е член на IFMA. Това не е много добра идея. „ Интервюто взе Кирил ИЛИЕВ


CMYK Фасилитис стр. 27

Образование

Икономика на недвижимата собственост Откритата през 2007 г. катедра ще приеме първата група бакалаври, които ще специализират в управление на недвижимите имоти

© Архив „Фасилитис“

ТАЗГОДИШНАТА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА

кампания Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) представи на образователния пазар нова специалност - „Икономика на недвижимата собственост“. В първи и втори курс ще се изучават задължителни и избираеми общообразователни учебни дисциплини от професионално направление „Икономика“. В трети курс сред учебните дисциплини на бакалавърската програма ще попаднат: Въведение в икономиката на недвижимата собственост, Териториални устройствени планове, Иновации в строителството, Вещно право, Застраховане на недвижими имоти, Логистични системи, Мениджмънт, Борсова търговия, Количествени методи и модели, Финансово счетоводство, Цени и ценообразуване, Системи за управление на качеството, Банково дело, Индустриални отношения, Икономика на природоползването, Иновации, Управление на човешките ресурси, Управленски информационни системи, Мотивация и стимулиране на труда в агенции за недвижими имоти. В четвърти курс задължителни и избираеми специални дисциплини ще са: Пазар и маркетинг на недвижими имоти, Основи на градоустройството и строителството, Управление на недвижима собственост,

Управление на работа с клиенти и колеги, Анализ и планиране на дейността на агенции за недвижими имоти, Управление на човешки капитал в агенции за недвижими имоти, Организирани пазари на недвижими имоти, Предприемачество в сферата на недвижими имоти, Финансиране и инвестиции в недвижими имоти, Търговия с недвижими имоти, Оценяване и ценообразуване на недвижими имоти, Контролинг на операции с недвижими имоти, Управление на риска при сделки с недвижими имоти, Посредничество в търговията с недвижими имоти, Управление на експлоатацията на сгради, Финансов анализ на агенциите за недвижими имоти. Очакванията на бизнеса към „Икономика на недвижимата собственост“ са, че бакалавърската програма ще подготвя квалифицирани анализатори на пазара на недвижими имоти; консултанти по управление на недвижима собственост; мениджъри на корпоративни недвижими имоти; експерти по създаване и управление на портфейли от недвижими имоти; оценители на собственост; риск-мениджъри по инвестиране в недвижими имоти; консултанти по взаимни (ипотечни) фондове и по финансиране на инвестициите. „Учебният план по специалността е съпоставим с тези на престижните европейски и щатски икономически университети, а дипломираните бакалаври ще могат да продължат образованието си в желана от тях магистърска програма, като е планирана и магистратура „Икономика на недвижимата собственост“, заявяват от УНСС. Според специалистите в сферата на недвижимите имоти студентите от специалността трябва да придобият умения за анализи на пазара на недвижими имоти, на дейностите и на финансовите резултати на агенциите за недвижими имоти, на ценообразуването и други, както и умения за прогнозиране на конюнктурата на пазара на недвижими имоти, за обосновка на решенията за инвестиране в недвижимо имущество и други умения. В следващия брой четете представяне на подобни специалности в други университети в страната. „ доц. др. Йорданка ЙОВКОВА ръководител катедра „Икономика на недвижимата собственост“ в УНСС ЮЛИ 2007 ФАСИЛИТИС 27


CMYK Фасилитис стр. 28

Cградна автоматизация

Building Management System Система за сградна автоматизация (BMS)

Въпреки голямото разнообразие на предлаганите системи за сградна автоматизация, принципите и методите, по които те се изграждат, са сходни.

28 ФАСИЛИТИС ЮЛИ 2007

А УСПЕШНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ на подобна

система е необходимо точно познаване на конкретните и специфични нужди, изисквания и предпочитания, както и ясен и точно дефиниран начин на работа на всяко помещение или групи помещения в конкретната сграда или група от сгради. Въпреки голямото разнообразие на предлаганите системи за сградна автоматизация, принципите и методите, по които те се изграждат, са сходни - от функционална гледна точка системите изпълняват еднакви функции. Различия между отделните реализирани системи се наблюдават по отношение на реализацията на алгоритмите, заложената в тях логика и конкретните средства за автоматизация. Приложения на системите за сградна автоматизация (BMS) са: z Хотели z Офиси, публични и административни сгради z Фармацевтична индустрия z Здравни центрове z Образователни институции z Производствени сгради и др. Основните функции на една цялостна BMS система биха могли да бъдат сравнително широко дефинирани: z Управление на микроклимата - на базата на сензори, разположени в помещенията, системата генерира управляващи въздействия, насочени към достигане на конкретни задания, подавани към климатични камери, вентилатори или други елементи от системата за климатизация. Заданията се формират централизирано или локално в зависимост от наличието (или липсата) на хора в помещенията. Управлението може да бъде реализирано в зависимост от натоварванията, типа на помещенията, годишните сезони, конкретни климатични условия или спрямо други, посочени от потребителя фактори. z Подгряващи и охладителни системи - тези елементи от системата за сградна автоматизация (BMS) са ангажирани с осигуряване на необходимите количества топло- или хладоносители в зависимост от нуждите на системата за управление на микроклимата. От друга страна, се управлява и затоплянето на вода, необходима за санитарните помещения, кухни, стаи и други помещения в сградата. Съобразно разхода, годишните времена и външните климатични особености (температура) се гарантира максимално гъвкаво управление на подгревателите. Управлението спомага работата на тези обекти да бъде динамична, съобразена с нуждите на съответните консуматори,

като по този начин се гарантира значително по-дълъг живот на съоръженията. Намаляват разходите за тяхната поддръжка и експлоатация. z Вентилационни системи - свързани са с доставката на свеж въздух към помещенията, директно свързани със системата за управление на микроклимата. Осигурява довеждане и отвеждане на въздух от и до натоварените помещения. z Осветителни системи - осигурява и гарантира оптимална осветеност в управляваните помещения съгласно предвидени графици за конкретни помещения или групи от помещения в сградите. Възможно е и автономно управление на отделните помещения в зависимост от нуждите на потребителите. z Управление на консумацията на електрическа енергия - посочените погоре елементи от системата за сградна автоматизация, както и алгоритмите за управление дават възможност системата да работи в максимално гъвкави режими. Естествено следствие от тези режими е намалената консумация на електрическа енергия, а оттук - и по-ниски експлоатационни разходи за отделните физически агрегати в системата. z Централизирани операторски станции за управление и контрол - посредством тези станции операторът осъществява достъп до отделни елементи или модули от системите, осъществява централизирано управление на системата. Операторската станция осигурява големи възможности за следене и запис на информация от отделните потребители, изведени под формата на динамични цветни графики. Освен дефинираните по-горе функции, системите за сградна автоматизация се характеризират и с някои допълнителни и спомагателни функции. Такива са например функции, свързани с други системи за управление, използващи част от ресурсите на BMS (терминали, операторски станции, табла и др): z Системи за управление на достъпа - в операторските станции на системите за сградна автоматизация е възможно извеждане на алармени сигнали, сигнали за непозволен достъп до отделни помещения. Възможно е използването на ресурсите за запис на данни, статистика и други функции на системите за управление на достъпа. z Противопожарни системи - възможна е структура на BMS, при която сигналите на противопожарните системи да се подават към операторските станции, където да бъдат локализирани местоположенията


CMYK Фасилитис стр. 29

Cградна автоматизация

Примерна структурна схема на система за сградна автоматизация (BMS)

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

TCP/IP

компютърна работна станция

КОМУНИКАЦИЯ

LAN\LON

контролер I

контролер II

LOCAL BUS ПОЛЕВА АВТОМАТИКА

INTERNET

LOCAL BUS

контролер 1

контролер 2

контролер n

контролер 1

контролер 2

контролер n

конвектор

клим. камера

вентилатор

осветление

помпи

водоохлаждащ агрегат

на точките с възникнал пожар. Дава възможност за хронологичен запис на информация от тази система.

Структура на BMS системите Принципна схема на една BMS система е дадена на фиг.1. Там ясно са отделени различните структурни нива на системата. В основата на тази система (полева автоматика) стоят съоръженията и апаратурата на системите за климатизация, отопление и охлаждане и вентилационните системи. Върху тези елементи, заложени в етапа на проектиране на конкретната сграда, се извършва изграждането на конкретната система за сградна автоматизация. На това ниво от системата са разположени регулиращите органи, изпълнителните механизми, контролери, магистрали за пренос на данни. На следващото ниво (комуникация) в системата са разположени контролери от по-висок клас - концентратори, мрежови контролери. Посредством това ниво се осъществява преносът на данни между полевата автоматика и следващото супервайзорно ниво (управление и контрол). Управлението на цялата система за сградна автоматизация може да бъде разпределено в няколко операторски станции с различни нива на достъп. Съществува вариант за достъп до системата и през

интернет. Освен споменатите вече автоматични режими, за системите за сградна автоматизация е характерен и ръчен режим на управление, при който операторът определя директно заданията на контролерите, стоящи на първото ниво в структурната схема. При този вариант контролерите на полевата автоматика поддържат управлението при отпадане на BMS системата. Вследствие на приведеното описание на BMS могат да бъдат изведени характерните предимства и ползи от подобен род системи: z Икономия от поддръжка на сградата z Намаляване на текущи загуби от подгряване, охлаждане, осветление z Икономия на електрическа енергия z Достъпен и бърз начин за откриване на повреди и начини за отстраняването им z Повишаване на комфорта в сградата z Повишаване нивото на сигурност в сградите z Повишаване стойността на самите сгради вследствие изпълнението на система за сградна автоматизация. От представените по-горе характеристики на системите за сградна автоматизация (BMS) стават видни и основните причини за все по-големия интерес към подобни решения, тяхното внедряване и все по- бързо и повсеместно налагане. „ Веселин ВАСИЛЕВ, „Гриком“ ЮЛИ 2007 ФАСИЛИТИС 29


CMYK Фасилитис стр. 30

Сградна автоматизация

Цялостни сградни решения Холистичният подход придава по-голяма стойност при използването на сградата БЕДИНЯВАНЕТО НА НЯКОЛКО различни вида инсталации и съоръжения в една система за сградно управление оптимизира инвестиционните и експлоатационните разходи и предлага на собственика на сградата определени допълнителни предимства. Техническите решения, необходими за постигане на тази цел, се наричат цялостни сградни решения. Собствениците на сгради се стремят да поддържат енергийните и административните разходи възможно найниски и да постигнат възможно най-добрата защита за хората и собствеността. По тази причина взаимното свързване на отделни инсталации е основна предпоставка за оптимизиране на инвестициите и експлоатационните разходи. Основният начин за намаляване на разходите и постигане на оптимална енергийна ефективност е синергизмът. Това означава едновременно разработване на различните видове инсталации и съоръжения за обслужване (отопление, вентилация, климатизиране, автоматика в помещенията, осветление и енергийно разпределение) и охрана на сградата (противопожарна охрана, контрол на достъпа, алармена система против влизане на неупълномощени лица и видеонаблюдение). С цялостните сградни решения клонът по строителни технологии на „Сименс“ осигурява концепция за решения, пресичащи границите на отделните съоръжения, която води до по-добра защита на инвестициите.

BMS в съчетание с управление на безопасността и сигурността Върху техническата инфраструктура на една сграда влияят главно нейната автоматизация и управлението на безопасността и сигурността. Докато автоматизацията на сградата трябва да се разглежда във връзка с нейната сложност, управлението на сигурността и безопасността на живота и здравето зависят главно от рисковете и опасностите, на които сградата е изложена. Други фактори, които следва да бъдат взети под внимание при планирането на ефективни обслужващи инсталации и съоръжения, са начинът на използване на сградата и организацията на поддръжката (75% експлоатационни разходи в сравнение с 25% инсталационни разходи). Например изискванията към сигурността при една банка са съвсем различни от тези при многоетажен паркинг; нуждите във връзка с електрозахранването на една болница са различни от тези при детска градина и една аерогара поставя изисквания относно климатизирането, различни от тези при 30 ФАСИЛИТИС ЮЛИ 2007


CMYK Фасилитис стр. 31

Сградна автоматизация

Концепции за решения за нови сгради, модернизации и целия жизнен цикъл на дадена сграда

футболен стадион. Взаимодействието на алармената система и автоматиката и контрола на сградата прави ежедневието на клиента много по-лесно. Например чрез комбиниране на информация на работно място с постоянно присъствие на персонал техническите неизправности може да се отстраняват в съчетание с алармените системи за пожароизвестяване и за неупълномощен достъп, като се използва една и съща операционна философия. Възможно е обаче да се прилагат целеви функционални зависимости: за да се ограничават щетите, определени функции като вторични действия в една техническа инсталация трябва да се задействат автоматично. Например в случай на пожар въздушните демпфери да се затворят, преди димът да се разпространи, да се включи вентилация само за маршрутите за напускане на сградата, системата за осветление да се контролира адекватно и вратите да се отключат.

Основният начин за намаляване на разходите и постигане на оптимална енергийна ефективност е синергизмът.

Според „Сименс“ цялостни решения са тези, които обхващат целия жизнен цикъл на дадена сграда. Благодарение на научни изследвания, проведени в компанията, на нейната развойна дейност и производство доставените системи, компоненти и продукти остават съвместими в продължение на десетилетия, тъй като ориентираните към бъдещето стандарти за автоматика и контрол на сградата се прилагат от самото начало. Освен това те могат да бъдат интегрирани в IT платформи, разработени съгласно индивидуални изисквания, и да се съчетават със системи и изделия, произведени от други компании. Цялостни следва да се разбира също и във връзка с предоставянето на изчерпателни съвети и помощ по време на всяка фаза от даден проект, независимо дали става въпрос за етапа на анализ или при подготовката на концепциите, когато се инсталират съоръженията, или при провеждане на обучение. Нещо повече - оперативните анализи и миграционните решения гарантират, че всички части на системата съответстват на челните технологии. „ Мирослав ДОЛАПЧИЕВ, „Сименс сградни технологии“

ЮЛИ 2007 ФАСИЛИТИС 31


CMYK Фасилитис стр. 32

Климатизация

Енергийна ефективност в климатизацията Системите с променлив охладителен поток (Variable Refrigerant Flow - VRF) за пръв път се появяват в Япония преди 20 години

VRF са по-лесни за проектиране и дават възможност за спестяване на пространства.

ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ VRF системите стават особено популярни при сградната климатизация. Те са изключително гъвкави, което позволява смесването на широка гама от вътрешни модели (подово-таванен тип, стенен тип, широк таванен тип, канален тип и др.) с добре съпоставени по капацитет външни тела. Това означава, че VRF са подходящи за много видове сгради. В сравнение с традиционните системи за климатизация VRF са по-лесни за проектиране и дават възможност за спестяване на пространства. Модулният им принцип позволява инсталиране на етапи, като, от друга страна, потребителят може да избира от широка гама контролни устройства, които най-добре отговарят на неговите нужди.

Какво представляват VRF системите VRF системите охлаждат и топлят, използвайки охладителни агенти (R407C или R410A). Има два основни типа VRF системи за охлаждане/отопление и т.нар. heat-recovery системи . Първият вид (Cooling/heating) могат само да охлаждат или отопляват, но не могат да правят двете едновременно. Вторият вид (Heat-recovery) могат да охлаждат и отопляват едновременно различни части от сградата. Това дава възможност за пестене на енергия в максимална степен. Като допълнение подобна система може да пренася топлина, извлечена от охлаждащите се пространствата, към тези, които имат нужда от отопление. Като резултат се постига изключително висока енергийна ефективност и ниски оперативни разходи. Предлаганите външни тела са с различен капацитет за охлаждане и отопление, за да може да отговорят на всеки дизайн. Има и множество възможности за избор на контролери - от елементарни дистанционни управления до мощни софтуерни пакети. Не на последно място, тези инсталации са истински мрежови климатични системи.

Основни принципи на работа Когато са в режим на охлаждане, вътрешните тела получават хладилен агент в течно състояние. Количеството течност, 32 ФАСИЛИТИС ЮЛИ 2007

което протича през охладителното тяло, се контролира от внедрен електронен клапан. Когато охладителната течност влезе в серпентината, тя променя състоянието си от течно в газообразно. Този процес извлича топлината от помещението и така се получава охлаждането. Извлечената топлина се изхвърля извън системата. Когато са в режим на отопление, до вътрешните тела достига хладилен агент в газообразно състояние. Количеството газ, който протича през тялото, отново се контролира от електронния клапан. Подобно на предишния пример агентът сменя състоянието си от газообразно в течно (кондензация), което освобождава топлинна енергия към помещението. Както и името на системата предполага, външните тела трябва да имат способността да доставят „променлив поток” охладителен агент в зависимост от


CMYK Фасилитис стр. 33

Климатизация нуждите на вътрешните тела. Външните VRF тела например могат да изпълнят тези изисквания с помощта на множество компресори с различен капацитет. Като алтернатива може да се използва инверторна технология.

Основни предимства на VRF пред останалите системи z Предимства при инсталирането чилърите обикновено изискват кранове при инсталацията за разлика от модулите на VRF. Всеки модул може лесно да се транспортира, като се побира в стандартен товарен асансьор. Много на брой модули могат да постигнат охлаждащ капацитет от стотици тонове. Всеки модул (или набор от два или три модула) е индивидуален охладител, който работи в обща система. Модулността позволява инсталиране на етапи или етаж по етаж, ако нямаме пълна заетост z Гъвкавост при проектирането - всеки модул може да бъде свързван с множество вътрешни тела с различен капацитет и конфигурация z Поддръжка - VRF системите са със стандартизирани настройки и сложно електронно управление, което има за цел почти минимални усилия при поддръжка. Тъй като те са системи с директна обмяна, разходите за поддръжка по дефиниция са по-малки от чилърите, работещи на водноохладителен принцип, защото са избегнати евентуални проблеми с водата z Комфорт - възможна е настройката на много зони с индивидуални характеристики - т.нар. многозонова климатизация. Тъй като VRF системите използват компресори с променлива скорост, температурата може да се контролира в границите на ±0.6°C по данни на производителите z Енергийна ефективност - при VRF тя се дължи на няколко фактора. Поначало VRF елиминира загубите по трасето, а те се изчисляват на около 10% до 20% от общия въздушен поток в тръбната система. Друго предимство е, че във всеки модул на една VRF система обикновено има два или три компресора, един от които е с променлива скорост, което позволява модификация на капацитета. Икономията е породена от факта, че една вентилационна система обикновено е натоварена в рамките на 40% до 80% от максимално възможното.

Независимо че първоначалните разходи са малко по-високи, отколкото при традиционна инсталация, инсталирането на VRF система осигурява бърза възвращаемост на инвестициите и значителни спестявания при оперативните разходи. Системата трябва да може да се интегрира неразделно и напълно с вътрешни и външни структури и да бъде управлявана от системи за сграден мениджмънт BMS (LonWorks®, BACnet®Gateway - Building Management Systems). VRF-V SERIES Системите на директно изпарение с променлив поток на хладилния агент комбинират лесно инсталиране с ниски енергийни разходи, висока надеждност и изключително опростена употреба от крайния потребител. Въвеждане на фреон R410A за този вид системи разшири още повече гамата на предлаганите мощности, които съответстват на лимитите за концентрация на фреони, заложени в европейски стандарт EN-378, свързан с безопасността и изискванията за опазване на околната среда за охлаждащи системи и термопомпи. Системите за контрол и управление са ключ към оптимизиране на VRF системите, които експлоатират целия им потенциал в пълна степен, що се отнася до комфорта и енергоспестяването. Дистанционният терминал позволява следното: z Детайлни настройки за всяко вътрешно тяло с определение на зададената температура, старт/стоп функция, посоката и скоростта на въздуха, настройка на режима на работа и автоматично превключване между охлаждащ и отопляващ режим на работа z Наблюдение на работата на всяко вътрешно тяло (режими на работа, настроена температура, алармиращи сигнали със сравнителен код) z Контрол по зони/колективен контрол - повече от една група може да бъде консолидирана в една зона, която може да бъде настроена да включва настройките по зони или да бъдат правени колективни настройки за цялата система z Енергийно регулиране и контрол на инсталацията с финансово отчитане на потреблението и календарно програмиране и създаване на оптимален модел на функциониране z Автоматично включване и спиране чрез настройване на подходящите температурни лимити за предотвратяване на прекалено понижаване на температурата в стаите z Включване на другите системи в сградата за управление и програмиране, като вентилация, осветление, водоснабдяване, контрол на достъп и други z В допълнение към това инсталирането на наблюдателна система предоставя възможност за дистанционно управление на инсталацията или достъп до услуги за дистанционно управление, за осигуряване на предварителна поддръжка със системата WEB MANAGEMENT SYSTEMS и за дистанционно управление на поддръжката. „ Материалът е предоставен от „Булклима“ ЮЛИ 2007 ФАСИЛИТИС 33


CMYK Фасилитис стр. 34

Технологии

В Дубай въздушните кули стават реалност „Дубай няма нужда от инвеститори. Инвеститорите имат нужда от Дубай“, често казва престолонаследникът на страната УБАЙ Е ЕДНО ОТ МОДЕРНИТЕ ЧУДЕСА на света, където архитекти от различни националности разгръщат своите възможности. Градът се гордее с Емирските кули, които са 12-ата и 24-ата най-висока сграда в света. Безспорно обаче найпривлекателен за туристите още отсега е небостъргачът „Бурж Дубай“. Когато бъде завършен през 2008 г., той ще се превърне в най-високата сграда на планетата - цели 800 метра. „Дубай няма нужда от инвеститори. Инвеститорите имат нужда от Дубай, защото тук ще получат всички шансове да осъществят проектите си“, често цитиран е престолонаследникът на Дубай шейх Мохамад ибн Рашид ал Мактум. Едно от рекламните послания на емирствата е, че предлагат 365 дни слънце, което пък е добре дошло за архитектите, запалени по енергогенериращите постройки. Архитектът Глен Хоуълс пък хвърли ръкавицата към колегите си от гилдията, като се захвана със строителството в центъра на Дубай на тридесететажна жилищна постройка, въртяща се на 360 градуса по вертикала и генерираща енергия за нуждите си. Върхът на модерните технологии обаче ще бъде една друга сграда. Небостъргачът на архитекта Дейвид Фишър не е първият, който произвежда електричество, но със сигурност ще е първият с усукваща се конструкция и произвеждащ електричество от вятъра. Амбициите на проектантския екип са сградата да задоволява не само собствените си нужди, но и нуждите от електричество на още една постройка със същите размери. По проект небостъргачът ще произвежда от вятър 10 пъти повече енергия, отколкото му е необходима. Обяснявайки концепцията на проекта, Дейвид Фишър сравнява творението си със съблазнителна танцьорка, която неспирно изпълнява арабски танци. Архитектът желае да придаде на сградата „четвърто измерение, което няма форма“. Произведението на архитектурното изкуство засега носи проектоиме „Кулата на Винчи“. Оригиналността на сградата се състои в това, че всичките 68 етажа ще се въртят на 360 градуса независимо един от друг, използвайки единствено енергията на вятъра, а вятърните турбини ще са интегрирани в самата постройка, между

34 ФАСИЛИТИС ЮЛИ 2007

Архитектът желае да придаде на сградата „четвърто измерение, което няма форма“.

етажите. Сегмент от небостъргача прави едно пълно завъртане за 90 минути. Предназначението на обектите в „Кулата на Винчи“ е различно, в нея ще се помещават жилища, хотел и офиси. „Сградите силно изостават в развитието си от заобикалящата ги среда. Свикнали сме да гледаме на постройките като на нещо статично, а това не е правилно. Тъй като всичко около нас се движи, дори костенурката има свой дом - черупката, и той даже се движи заедно с нея, сградите не трябва да са статични“, разсъждава Фишър. „Всеки етаж в кулата се върти изцяло и самостоятелно заедно с комуникациите, само централният остров е неподвижен“, обяснява архитектът. Но какво ще стане, ако всеки собственик от даден етаж има собствена представа за това в каква посока трябва да се движи жилището му? „В договорите със собствениците ще има точка, която да гарантира на живеещите прекрасна гледка, но и условието, че положението на етажа ще се променя. Скоростта на движението ще бъде гарантирана, но решението за посоката на въртене ще се взема от упълномощено лице по поддръжката“, казва още авторът на проекта. За построяването на небостъргача ще са необходими около две години, а фундаментът ще бъде положен до края на 2007 г. Дейвид Фишър планира и строежа на друга динамична сграда във ветровития Чикаго, за да може да се покаже пълния потенциал на подобна конструкция, но все още не е ясно кога ще започне подготовката и дали въобще ще има такъв небостъргач. „ Мария ЙОРДАНОВА


CMYK Фасилитис стр. 35

Телекомуникации

Модерни информационни решения От първия публичен ISDN у нас, през първата мрежа от IP централи до SIP trunking

у нас, както и първата мрежа от централи, свързани през IP по безжични линии. „Ние от „Теленова“ осигуряваме на своите клиенти модерни информационни решения, базирани на задълбоченото проучване на техните специфични потребности и изисквания, коментира Георги Стефанов, управител на „Теленова“. Съчетанието на голям опит (над 10 години работа с иновативни продукти), перфектна продуктова линия, динамичен стил и подход към клиента прави фирмата атрактивна за офиси, хотели, болници и всички, които се нуждаят от професионални телекомуникационни решения и поддръжка.“

Решение, отговарящо на специфичните нужди Две са основните платформи, предлагани от Aastra Matra Telecom, базирани на едно и също приложение, което ги прави напълно съвместими: z хибридната версия NeXspan iPBX z изцяло IP базираното решение NeXspan Communication Server

Адаптиране към нуждите на организацията

M760+M715-цифров телефон от висок клас с предвидена възможност за достъп към други интерфейси © Теленова

Реализирани проекти

АКАР ТЪРСЕНЕТО НА традиционните телефонни функции да е преобладаващо на пазара, в последните години сме свидетели на бум в предлагането на решения за IP телефония. На плавната интеграция на новите възможности чрез хибридните решения залага и третият в Европа доставчик на телекомуникационно оборудване - Aastra Matra Telecom, и официалният дистрибутор за България „Теленова“. Развитието на SIP като стандарт за мрежов IP достъп е сред основните трендове в политиката на Aastra Matra. Гамата продукти включва още GSM гейтове, DECT по IP, SIP телефони, WiFi и PDA телефони към NeXspan, софтуерни телефони.

Компанията „Теленова“ е създадена в края на 2006 г. от екип от специалисти, внедряващи централите на EADS Telecom в „ПроСофт“. На този екип се дължи и първият публичен ISDN

На практика самата система функционира като унифицирана мрежа за пренос на глас, данни и видео, осигуряваща прозрачност на услугите, икономическа ефективност и възможност за адаптиране към нуждите на организацията. Осигурено е и плавно разширяване на свързаността й към външни мрежи, включително фиксирани и мобилни, обществени и частни. Новата базирана продуктова линия е съобразена изцяло с пазарните тенденции. Фирмите предпочитат постепенна миграция, което защитава вложените вече средства в телефонни централи. Затова Aastra Matra предлага адаптирани решения, отговарящи на нуждите на клиентите.

„През всички тези години сме участвали в инсталацията и поддръжката на редица проекти в различни предприятия като Общинска банка (20 централи в IP мрежа, над 900 поста), МБАЛ - Плевен (5 централи в IP мрежа, над 800 поста), МДААР (2 централи в IP мрежа, над 200 абонати), „Новотел Пловдив“, „Спарки/Скорпион шипинг“, CEZ (8 системи в IP мрежа, над 600 абонати, 5 централи в ISDN мрежа, свързани към други 5 в хетерогенна ISDN/IP мрежа), Е.ON (5 централи, над 300 абонати), „Софийска вода“ (5 системи в IP мрежа, над 400 абонати), „Топлофикация - София“, „Топлофикация - Плевен“ и други“, споделя Георги Стефанов. Теленова ООД гр. София, жк. Разсадника, бл. 9 тел.: 02/8029029, факс: 02/8029020 е-mail: office@telenova.bg www.telenova.bg

Цел „Нашата цел е постоянното усъвършенстване на решенията и услугите, които предлагаме, за да защитим името си и да популяризираме нашите продукти и услуги.“ „ ЮЛИ 2007 ФАСИЛИТИС 35


CMYK Фасилитис стр. 36

Зелена eнергия

Екоинициатива от САЩ Бил Клинтън поде инициатива за енергийна ефектективност в 15 големи града на стойност пет милиарда долара

ИВШИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА САЩ Бил Клинтън, подкрепен от фондацията си, обяви старта на инициатива със заглавие „Програма за енергийна ефективност чрез преустройство на сгради“ (ПЕЕПГ). Стойността на инициативата е 5 милиарда долара, а целта й е борба с глобалното затопляне. Проектът предвижда преустройството на съществуващи вече сгради и въвеждането на енергоспестяващи технологии в тях с цел намаляване на емисиите от парникови газове. Клинтън е получил подкрепа на 15 от най-големите градове в света, четири гигантски компании, предлагащи решения в областта на енергетиката, и пет от най-известните световни банки. Инициативата „Програма за енергийна ефективност чрез преустройство на сгради“ бе обявена на С40, среща на големите градове във връзка с промените в климата, проведена в Ню Йорк. Кметове от цяла Америка, както и от останалата част на света са обсъждали обща стратегия във

36 ФАСИЛИТИС ЮЛИ 2007

връзка с климатичните проблеми. „Промените в климата са световен проблем, който се нуждае от решения на местно ниво. Бизнесът, банките и градовете партньори участват в инициативата, защото моментът е назрял и защото това е полезно за самите тях“, твърди Бил Клинтън. „Така те ще спестяват и в същото време ще печелят пари, и не на последно място - ще създават работни места“, допълва той. На градските територии се дължат 75% от парниковите газове, а на сградите се падат цели 40%. В по-стари градове като Лондон и Ню Йорк процентът е още по-висок. Според кмета на Ню Йорк Майкъл Блумбърг „кметовете трябва да предложат прагматични решения на проблема и да ги приложат ефективно“, за което ще помогне именно тази програма. „Поставили сме си амбициозната цел да намалим въглеродните емисии драстично, 80% от тях се дължат на неефективността на сградите ни.“ Няколко от големите световни градове


CMYK Фасилитис стр. 37

Зелена eнергия

Honeywell се гордее, че има честта да приложи опита си в енергийния мениджмънт и да бъде част от тази глобална инициатива.

вече са въвели еконорми и стандарти за сградите, които тепърва ще се строят. ПЕЕПГ е първата глобална инициатива, насочена към вече съществуващи сгради. Тя предоставя необходимите парични фондове за въвеждането на енергийноефективни продукти в сградния фонд. Очакваният ефект от програмата са енергийни икономии от 20 до 50 процента. z Honeywell, Johnson Controls, Siemens и Trane са партньори в начинанието. Те ще извършват топлинно счетоводство, същинската дейност по оптимизирането ресурса на сградите и ще гарантират енергийната ефективност на вече преустроените. z ABN AMRO, Citibank, Deutsche Bank, JPMorgan Chase и UBS пък се споразумяха всяка от тях да финансира проекта с по 1 милиард долара, като така ще подпомогнат градските власти и собствениците на частни имоти. Финансовите институции ще работят паралелно със специалиста в областта на

енергийната ефективност Ханън Армстронг и със CCI, за да развият ефективни механизми за енергийни икономии. Градовете и собствениците на частни имоти са се задължили да връщат на банките заемите и лихвите, дължими за спестеното количество енергия. Градовете, споразумели се да участват в инициативата и да предоставят за нейните цели общински сгради, са: Банкок, Берлин, Йоханесбург, Карачи, Лондон, Мелбърн, Мексико, Ню Йорк, Рим, Сао Паоло, Сеул, Токио, Торонто, Хюстън и Чикаго. Като начало гореспоменатите градове ще преустроят сградите на общините си, а в по-късен етап ще внедрят енергоспестяващи технологии и в частни сгради. Председателят на С40 и кмет на Лондон Кен Ливингстън заяви, че е окуражен от първите срещи по Климатичната инициатива на Клинтън. „Петнайсет световни града се подписаха под обща декларация по ПЕЕПГ и аз съм сигурен, че ще ги последват много други. Правителствата все още се опитват да намерят общ език по проблемите на глобалното затопляне, но градовете, причиняващи 75% от парниковите газове, вече демонстрират решителни действия за превенция на катастрофални климатични промени“, уверен е Ливингстън. Участието в инициативата е отворена възможност и за всички местни банки и компании, които могат да подпомогнат основателите на програмата. Тя пък ще бъде в съгласие с всички правила на публичните търгове в съответните градове. Щатските Green Building Council и американските топ специалисти с интереси в областта на отоплението, както и инженери по климатизацията се съгласиха да подпомогнат начинанието с обучения в сферите, в които са компетентни. „Honeywell се гордее, че има честта да приложи опита си в енергийния мениджмънт и да бъде част от тази глобална инициатива. Работейки заедно, ние можем да помогнем на градовете да сведат до минимум енергийните си разходи, като така реализираме сериозен екологичен ефект“, заяви Джо Пюишъс, президент на Honeywell Building Solutions. В корпоративната си история Honeywell е спомогнала за намаляването на енергийните разходи и вредни емисии в над 100 града от 1990 г. насам, като така потребителите са спестили повече от 3 милиарда долара от енергия и оперативни разходи. Над 50 процента от продуктите на Honeywell са свързани с енергийната ефективност, включително дизелови двигатели с турбини и интелигентни решения за енергиен контрол на сгради. „Климатичните промени са глобален проблем №1. Горд съм с лидерската позиция на бизнеса, банките и градовете, партниращи си с моята фондация, и благодарен за примера, който демонстрират в тази нова инициатива“, обобщи в изявление за медиите Бил Клинтън. „ ФАСИЛИТИС ЮЛИ 2007 ФАСИЛИТИС 37


CMYK Фасилитис стр. 38

Зелена енергия

Корпоративна Америка залага на зелените сградни технологии Експертните оценки показват, че сградите, сертифицирани по стандартите на Green Building Council, използват 32% по-малко електроенергия и до 30% по-малко вода ТСКОРО СРЕД ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ в Америка е популярна идеята да пригаждат корпоративните си сгради в съответствие със стандартите на неправителствената организация Green Building Council (Съвет за екологични сгради), http://www.usgbc.org/. Стратегията за реновиране чрез енергоефективни технологии изисква солиден първоначален ресурс, но инвестициите бързо се възвръщат. Търговските и индустриалните площадки са едни от най-големите потребители на енергия, защото голяма част от сградите и съоръженията са остарели и защото използват техника, която не е енергоефективна. Затова и собствениците им все по-често вземат под внимание тези проблеми и предвиждат обновяване на остарелите части. Техните капиталовложения се възвръщат за различен период от време, най-често в рамките на 5-10 години, благодарение на реализираните енергийни икономии. Пример за такава доходоносна инвестиция е новата офис сграда на енергийната компания „Екселон“. Тя е най-голямата корпоративна сграда в Америка, получила високата екологична оценка от Green Building Council. „Централният ни офис е доказателство за факта, че бизнесът може да постигне атрактивни и функционални решения чрез реновирането и реконструкцията на корпоративни сгради по начин, съответстващ на стандартите на Green Building Council. И това може да се извърши с продукти, предлагани на масовия пазар на достъпни цени“, заявява вицепрезидентът на „Екселон“ по проблемите на безопасността и околната среда. Контролът над сградния фонд и съоръженията в големите предприятия и търговски сгради е подценяван процес. Експертите следва добре да изучат съоръжението, за да определят къде е възможно да възникнат проблеми. Така те ще могат да подсигурят подходящите ремонти на недвижимите имоти и да планират потенциалните икономии от реновациите, извършени с енергоспестяващи технологии.

38 ФАСИЛИТИС ЮЛИ 2007

Търговските и индустриалните площадки са едни от най-големите потребители на енергия.

Ресурсният мениджмънт по набавяне на материалите за реконструкциите следва да се съобрази с производствените и транспортните разходи по тази дейност и да се ориентира към производители/ доставчици в близост до обекта. Смисълът на това ограничение е емисиите вредни газове и цената на материалите да се редуцират. Възможността при реновация на сгради старото обзавеждане да се ремонтира и да влезе отново в употреба, както и отпадъците да бъдат рециклирани също трябва да се разгледа от ресурсния мениджмънт. Вече все почесто компаниите с корпоративна „зелена“ култура купуват сертификати за енергия от възобновяеми източници, съответстваща на количеството конвенционална енергия, която са потребили. Интересен факт е и че в отговарящата на стандартите на Green Building Council сграда на „Екселон“ 96% от използваните продукти (от копирните машини до дребните уреди) са сертифицирани със сертификата Еnergy Star. В енергоефективните сгради се използват иновационно осветителни и интелигентни климатични решения. Всички тези системи са снабдени със сензори, благодарение на които офис средата се поддържа във вътрешно равновесие, а външните параметри се следят постоянно. „Енергийната ефективност и устойчивото развитие вече са два от най-важните фактори при формиране дизайна на офис сградите“, заявява Джона Робертсън, декан на Технологичния институт в Илинойс. „Оптимист съм, че примерът на компании като „Екселон“ ще насърчи и други компании да заработят по подобни проекти“, допълва тя. Крайната цел на ангажирания с екоидеята бизнес е да се даде позитивен пример, който да насърчи и други в бизнес средите да участват във формирането на „зелено“ съзнание и култура. Според фондацията Green Building Council офис сградите консумират 70% от електричеството, изразходвано в САЩ, и произвеждат 38% от емисиите парникови газове за държавата, като прогнозите са, че в следващите 25 години този дял ще расте с около 1.8% на година.


CMYK Фасилитис стр. 39

Зелена енергия Ето защо неправителствената организация Green Building Council в сътрудничество със сходни сдружения издаде меморандум с апел към собствениците на сгради да ги реновират така, че да се превърнат в среда с нулеви въглеродни емисии до 2030 г. Според документа тези сгради няма да използват електрическа енергия от външни мрежи и могат да бъдат управлявани и поддържани с неголям паричен ресурс. Експертните оценки показват, че сградите, сертифицирани по стандартите на Green Building Council, използват 32% по-малко електроенергия и до 30% по-малко вода. Освен всички други икономически ползи работната среда в сертифицираните сгради е по-продуктивна и по-здравословна (съгласно изискването за наличие на пряка естествена светлина на работните места, в офисите и конферентните зали). Дори качеството на въздуха е подобрено чрез използването на материали (бои, дървения, обзавеждане) с ниски въглеродни емисии, както и с инсталирането на въздушни филтри с голяма плътност. Инициативата за енергийна ефективност е част от визията на „Екселон“ за намаляване на парниковите газове до 2008 г. с около 8% в сравнение с нивата от 2001 г. Представител на компанията споделя: „Ние съзнаваме, че опасната за всички нас промяна в климата е налице. Считаме, че трябва да се приеме съответното федерално законодателство. Бихме искали да се обърнем към тези, които все още имат някакви съмнения, че в момента са налице достатъчно научни изследвания, както и доказателства за глобалното затопляне, на което сме свидетели.“ Растящ брой предприятия отчитат нуждата от по-екологичен подход в работата си. Bank of America с централа в Северна Каролина намалява потреблението на електричество с поне 3% годишно, като подобрява работните процеси и обучава служителите си. От 2004 г. банката е спестила над 8 милиона долара, твърдят от пресотдела й. В същото време финансовата институция си е поставила за цел да намали емисиите си парникови газове със 7% до 2008 г. Междувременно „Ексел енерджи“ (Xcel Energy) финансира със 75 милиона долара програма за потребителите си, за да ги насърчи към енергийна ефективност. Сред най-запалените от идеята се оказва неправителствената организация Kaiser Permanente, построила ново медицинско учреждение за сумата от 70 милиона долара в сътрудничество с „Ексел енерджи“. Сградата е оборудвана с модерни трансформатори, климатична и осветителна система. Очаква се вложените 200 000 долара да се изплатят още през третата година, като предвижданите годишни ползи ще са в рамките на 90 000 долара. Стъпката на корпоративна Америка към енергоефективни технологии вече е факт. Тя не е свързана само с течението за здравословен живот или с желанието за по-чист въздух, а и с идеята за икономии на парични средства и демонстрацията на отговорна позиция. „ Мария ЙОРДАНОВА ЮЛИ 2007 ФАСИЛИТИС 39


CMYK Фасилитис стр. 40

Осветление

Успешно съчетание на техника и изкуство През последните няколко години сме свидетели на мащабно обновяване на нощния вид на нашата столица

© Лабораторията по осветителна техника при ТУ

ЕЧЕРНОТО ВРЕМЕ Е ПРЕДПОЧИТАНО за различни дейности: извънслужебни контакти, забавления, отдих, делови и приятелски срещи, културни и спортни прояви. Тази активна и разностранна дейност се нуждае от нов светлинен климат. Наред с функционалните задачи на уличното, рекламното и информационното осветление принципно се разширява ролята и се променят изискванията към външното и в частност към архитектурното осветление в светлинното формиране на нощното градско пространство. В унисон с тези съвременни насоки е програмата „Красива България“, която много активно се осъществява от Столичната община. Бяха осветени редица обществени сгради, паметници, църкви. Държавни и обществени институции и бизнес формации също се включиха в създаването на модерна и естетична нощна картина на столичния град. През 2006 г. Лабораторията по осветителна техника при Техническия университет в гр. София проектира и участва активно в осъществяването на художествено-архитектурното осветление на три забележителни сгради в централната градска част - Министерството на отбраната, Съдебната палата и Народното събрание на пл. „Княз Александър Батенберг“. Институциите, помещаващи се в тях, са символи на държавата и това повлия на концепцията за осветяването им. Проигравани бяха по няколко опита на място,

40 ФАСИЛИТИС ЮЛИ 2007

докато се намери оптимално решение за осветяването на всеки значим детайл на сградите. Специфичното и при трите обекта е, че не се търси цялостно обливане на сградите със светлина, а се подчертават избрани характерни архитектурни елементи. Чрез светлина и сенки е постигната една нова интерпретация на познатата ни през деня архитектура. Облетите с топла светлина колони и подчертаните сводове на централната фасада на Народното събрание завършват ансамбъла на Ларгото. Осветлението на страничните фасади и тази към двореца акцентира върху колонадите, първия етаж и корнизите на сградата. Нощното присъствие на Съдебната палата в градското пространство се определя основно от светлинно подчертаната репрезентативна колонада. Редуващите се светлини и сенки очертават колони, корнизи, капители и сводове, като придават динамичност на импозантната и през деня постройка. Министерството на отбраната също се откроява със своята архитектура през нощта. Мощната централна колонада и релефите по страничните фасади се превръщат в основни елементи на художественото осветление. Известна представа за нощния вид на осветения обект може да се получи от показаната снимка. При разработване на проектите бяха съблюдавани следните принципи: светлинно изявяване на художествените достойнства на архитектурата на сградата, запазване на идентичността на сградата, енергоефективно и екологично осветление. Като представители на Техническия университет ние искахме конкретно да демонстрираме съвременните възможности за реализация на ефективно художественоархитектурно осветление с минимални инсталирани мощности и минимална консумация на електроенергия. Това според нас е актуална задача, като се има предвид значителният брой обекти в София, които не са осветени енергийно ефективно или са преосветени, което е съпроводено с преразход на електроенергия, забележимо светлинно замърсяване на пространството над София и други екологични последици. проф. Николай ВАСИЛЕВ, арх. Ива ВАСИЛЕВА, инж. Борис ТОШЕВ


CMYK Фасилитис стр. 41


и

CMYK Фасилитис стр. 42

Осветление

Класическите крушки излизат от употреба Пионер в изваждането от употреба на обикновените крушки е Куба, следвана от Австралия и Европа ПОРЕД СПИСАНИЕ ECONOMIST: „Смяната

на електрическата крушка отнема над 130 години. Това е времето от 1879 г., когато Томас Едисон за пръв път демонстрира електрическата крушка, и 2015 г., когато се очаква светодиодите, създадени на базата на полупроводник (LED - light-emitting diode, светоизлъчващ диод), и компактните флуоресцентни крушки (луминесцентни лампи с цокъл като на обикновените крушки) да станат основно средство за осветление. Пазарната стойност на подмяната ще e 15 милиарда долара.“ Историята започва преди над 200 години, във времето, когато Алесандро Волта въвежда електрическата батерия. Две години по-късно, през 1802 г., английският химик сър Хъмфри Дейви използва такава батерия, за да раздели соли по начин, днес известен като електролиза, а през март същата година създава и първата нажежаема електрическа крушка, използвайки тънка платинена пластинка. Дейви подбира метала заради изключително високата му точка на топене. И въпреки че творението му не влиза в масово производство, именно той е пионерът, дал на света електрическата крушка. През 1879 г. американецът Томас Едисон, считан за един от найплодотворните изобретатели на своето време, с рекорден брой патенти на свое име - 1093, пуска на пазара електрическата крушка. При нея електричеството протича през нагряваща се метална жичка, за да произведе светлина. Така едва 95% от консумираната енергия се превръщат в топлина и само - 5% в светлина. Т.нар. енергоспестяващи крушки са 4 пъти по-ефикасни, но все още светлината, която излъчват, се определя от потребителите като изкуствена...

Да започнем с изброяването: 1. Най-достъпни като цени са луминесцентните лампи. Никола Тесла пръв представя техен прототип на Световното търговско изложение в Чикаго през 1893 г. Лошото им име сред масовия потребител се дължи на несполучливо подбрания състав на луминофорите в евтините лампи (тези с бял спектър на излъчване - Cool White). Добър за очите спектър имат лампите, доскоро използвани главно за осветление на аквариуми и тропически градини, със спектър Warm White или Daylight. Те са доста 42 ФАСИЛИТИС ЮЛИ 2007

1802

Дейвид Хъмфри

1879

Томас Едисон

по-скъпи от другите луминесцентни (около 5 до 8 пъти). 2. LED източниците на светлина решават проблемите с краткия експлоатационен живот (намаляват стойността на консуматива), с високата консумация и дават възможност и за покомпактни размери на осветителните тела. Първият светодиод е създаден от руския учен Олег Владимирович Лосев през далечната 1920 г. Светодиодите са полупроводникови елементи, които светят при преминаване на електрически ток през чиповете им. Същественото при тях е, че при еднакъв светлинен поток харчат 10-15 пъти по-малко от лампа с нажежаема жичка, а при най-новите достижения на технологиите (светодиоди със светлинен добив 100 lm/WSeoul Semiconductor и 150 lm/W-Nichia) и над 30 пъти. Сериозен техен недостатък обаче е спектърът на излъчваната светлина. LED източниците са изградени на принципа на белите светодиоди и затова спектърът им е със значителни „пропуски“, особено в червената част. Усилено се работи с цел подобряване на тази характеристика и е въпрос на време на пазара да се появят LED, излъчващи нормална светлина.


CMYK Фасилитис стр. 43

Осветление за енергийна ефективност“, нееднократно заяви пред медиите Търнбул. Припомняме, че Австралия, както и САЩ, не подписа Протокола от Киото за опазването на околната среда. Австралия се числи към един от най-големите производители на парникови емисии. Несъответстващите на икономичните норми за разход крушки ще бъдат спирани от продажба, като изключение ще се прави само за лампите със специално предназначение, като медицинските например. Към момента флуоресцентните крушки са по-скъпи от обикновените. И Европейският съюз прие революционното решение за премахване на най-широко използваните електрически „уреди“ - обикновените 1893 1920 1960 крушки. Желанието на евролидерите е използваните сега обикновени крушки с нажежаема жичка да бъдат заменени с компактните флуоресцентни крушки. Еврокомисията задължи поставянето на новите крушки за улично осветление във всички страни членки да се извърши до 2008 г., а до 2009 г. в домовете и офисите да се премахнат осветителните тела с обикновени крушки над 100 вата. През 2015 г. ще бъде позволена употребата на обикновени крушки под 25 вата, а до 2017 г. и те ще бъдат спрени от производство. Планът на ЕС за осветителните тела е част от мащабната стратегия за енергийна Никола Тесла Олег Лосев Теодор Майман ефективност, към която се включват и мерки за 3. Някои побързаха да наредят и ограничаване на използването на уреди в От 2009 г. вече няма да режим standby. Идеята се приветства и от лазера сред бъдещите масови източници на светлина, но при него цените са природозащитните организации. можете да си купувате изключително високи и липсват гаранции В САЩ зелената инициатива бе подета нови обикновени за безопасност. Лазерът е изобретен през от веригата магазини Wal-Mart, която 1960 г. от Теодор Майман. започна своя кампания за популяризирането крушки, защото те По света пионери в изваждането от на флуоресцентните осветителни тела. не отговарят на употреба на обикновените крушки са В началото на 2007 г. те си поставиха кубинците. През 2005 г. в Куба стартира стандарта за енергийна за цел до 2008 г. 100 000 американски програма за масовата подмяна на домакинства да се осветяват само с ефективност. обикновените крушки като начин за борба с флуоресцентни лампи. По този начин ще бъдат спестени над $3 млрд. от сметките постоянните сривове на електропреносната за електричество. мрежа на острова. Напредничавата идея В Индия пък са намерили интересен начин на Кастро бе посрещната повече от да развият потенциала на светодиодите ентусиазирано и от най-близкия му приятел и - те могат да се захранват от слънчева съюзник, президента на Венецуела Уго Чавес. енергия, което прави осветлението не само Австралийското правителство също безкрайно евтино, но и напълно „зелено“. одобри програма за забрана на ползването Преди по-малко от година индийската на „крушките“ с нажежаема жичка и замяната фондация Grameen Surya Bijli монтира им с по-енергийно ефективни и дълготрайни. светодиоди, захранвани от слънце, в един Така емисиите парникови газове в Австралия от най-бедните райони на Индия. Сега за ще се намалят с 4 млн. тона до 2012 г. и осветлението на едно село е необходим ще намалеят разходите на домакинствата еквивалентът на една крушка. В следващите за електричество с до 66%, категоричен десет години повече от 100 000 индийски е министърът на околната среда Малкълм села ще грейнат благодарение на евтиния и Търнбул. „До 2009 г. просто няма да можете чист източник на енергия. „ да си купувате нови обикновени крушки, Мария ЙОРДАНОВА защото те не отговарят на стандарта ЮЛИ 2007 ФАСИЛИТИС 43


CMYK Фасилитис стр. 44

Eксперт

Джунглата от понятия и пътят вън от нея За да е възможна една конструктивна и сериозна дискусия между професионалисти, е важно всички участници да говорят на един и същ език

ОНЯТИЕТО „ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ“

става все по-популярно в България. Появи се списание „Фасилитис“, проведоха се семинари. В някои специализирани списания бяха публикувани и статии по темата. Все още обаче цари объркване относно различните понятия. Не само в България - така е в цяла Европа. Клиенти търсят Property Management, фирми предлагат Asset Management, други смятат да задминат конкуренцията с Total Facility Management (ако не са ги изпреварили тези с „интегрирания фасилити мениджмънт“), а някои са сигурни, че ще са над всички с услугата Real Estate Management. Читателят не бива да смята, че тази джунгла от понятия се дължи на опита на предприемачи да „скрият“ едно и също нещо в различни лъскави опаковки, за да може то 44 ФАСИЛИТИС ЮЛИ 2007

да бъде продадено на безпомощния клиент няколко пъти. Целият този хаос се дължи на непознаването на материята от тези, които жонглират с тези думи, и по-скоро на концентрацията на вниманието им върху само една гледна точка или върху ограничен брой и тип процеси и работата им само с един вид клиенти. Нека да започнем, като вземем за пример понятията Property Management и Facility Management. Наскоро отново се появи статия, която определя „фасилити мениджмънта“ като техническия мениджмънт на сгради. Като, разбира се, оставим настрана свободата на словото, трябва да отбележим, че това твърдение няма нищо общо с нормите за ФМ на европейско ниво (CEN TC PrEN 15221). По друг начин казано: ако твърдите такова


CMYK Фасилитис стр. 45

Eксперт нещо на европейски семинар или конференция, рискувате да бъдете изгонен, освен ако участниците не приемат тезата ви като странен български хумор. Все пак това „объркване“ не е типично само за България. Проблемът е породен от динамиката на развитието на пазара на недвижими имоти и големия брой „разнородни играчи“ с различен background и интереси. Брокерите на недвижими имоти са традиционно първият събеседник на един собственик (инвеститор с цел отдаване под наем). Те са и тези, които предлагат и типичната за тях услуга Property Management, а именно мениджмънт на „собствеността“, включващ и грижата за заетост на имота, мениджмънт на разходите, придобиване на нови имоти и други услуги в тази насока. За да бъде „пакетът“ от грижи за клиента (за техния тип клиенти) пълен, тези фирми купуват услугата „технически мениджмънт на сгради“ от други фирми, които в повечето случаи предлагат целия спектър на „фасилити мениджмънт“ или по-скоро един голям спектър от тези услуги. Това е и причината в този сектор да се е наложило разбирането, че ФМ е техническият мениджмънт на сгради. Това обаче е само една ограничена гледна точка и не отговаря на истината. Тези понятия не са наложени от този бизнес. По-голямата част от предприятията в миналото са използвали услугите на брокерите единствено за закупуването на имоти, нужни за основния им бизнес (core business). Управлението на тези е било (и при много все още е) задача на вътрешни, собствени организации. Именно оттам идва и понятието фасилити мениджмънт като събирателнo на поддържащите (второстепенни) процеси в едно предприятие. Нека погледнем кога и как се налага понятието фасилити мениджмънт. В края на 70-те години в Съединените щати, най-големия в света производител на мебели, The Herman Miller Corporation организира конференция на тема Facilities Impact on Productivity, която се занимава с влиянието на офис обзавеждането върху постигането на главните цели на предприятието. В резултат на това събитие се създава The Facility Management Institute. Той дефинира ФМ по следния начин: The profession of managing and coordination interrelated‚ people, process, and place issues and functions within the corporation or organization. „Професията, която управлява и координира взаимно свързани въпроси и функции, отнасящи се до хора, процеси и локации в една корпорация или организация.“ Виждаме, че тук не се и споменава думата сграда, въпреки че place ясно показва посоката на развитие. Една друга и може би една от найпопулярните дефиниции за ФМ е тази на The United States Library of Congress от 1982 г. The practice of coordinating the physical workplace with the people and the work of the organization; it integrates the principles of business administration, architecture, and the behavioral and engineering sciences.

„Координирането на хората и работата на работното място в една организация; то включва принципите на бизнес администрацията, архитектурата и поведенческите и инженерните науки.“ За пръв път тук се говори за влиянието на архитектурата и инженерните професии. Виждаме, че най-ранните дефиниции се концентрират точно върху мениджмънта на поддържащите процеси в едно предприятие. Но кои са тези „поддържащи процеси“? Въпреки че процесът е нещо абстрактно, той съдържа класическите фактори (или ресурси) на производството - човек, машина, материал, време и капитал. При поддържащите процеси говорим следователно за: z Хора - чиито дейности в предприятието не допринасят директно за производството на крайния продукт. z Машини - които не са предмет на производството на предприятието. (Въпреки че някои модерни фасилити мениджъри смятат и производствената техника за обект на ФМ). z Материал - който не се влага в крайния продукт. z Време - което всеки процес изисква. z Капитал - стойността и разходите за предишните точки. От гледна точка на предприятията, чийто основен (core) процес не е недвижимият имот, т.е. от гледната точка на всички предприятия с изключение на тези от индустрията за недвижими имоти, поддържащите процеси могат да се разделят на няколко части. Тези, които са свързани с недвижимите имоти на предприятието (Corporate Real Estate Management), са: z Asset Management - стратегическото управление на сградния фонд от гледна точка на неговата чисто финансова стойност. z Property Management - мениджмънт на собствеността от гледна точка на наличност и потребност. z Технически мениджмънт - мениджмънт на техническото оборудване на сградите. Към тези процеси се присъединяват процеси като кетъринг (обществено хранене), мениджмънт на автомобилния парк, чистота, охрана, снабдяване и други инфраструктурни процеси. Зад всички понятия се крият различни компетенции и гледни точки. В зависимост от това каква е гледната точка на едно предприятие и какво е неговото отношение към имотите, които притежава и управлява, неговите представители залагат на едно или друго понятие. За да е възможна една конструктивна и сериозна дискусия между професионалисти, е важно обаче всички участници да говорят на един и същ език. И най-важното - да разбират по един и същ начин понятията, които използват. Това е и целта на европейските норми, с които всеки, желаещ да участва в тази дискусия, би трябвало да се запознае. В противен случай рискуваме да се загубим в една джунгла от понятия. „ Антон ГИНЧЕВ, фасилити мениджър в Ten Brinke Asset Management BV, Холандия

Най-ранните дефиниции се концентрират точно върху мениджмънта на поддържащите процеси в едно предприятие. Зад всички понятия се крият различни компетенции и гледни точки Tова „объркване“ не е типично само за България

ЮЛИ 2007 ФАСИЛИТИС 45


CMYK Фасилитис стр. 46

E-фасилитис

FMLink Най-голямата база данни за фасилити мениджмънт в интернет пространството

СЯКА ЕДНА КОМПАНИЯ, организация и

държавна институция има желание да се пребори с енергийните разходи и да увеличи своята ефективност. Резултатите от първо по рода си изследване сред бизнес лидерите в Северна Америка показват, че те очакват енергийните цени да продължават да нарастват. Анкетираните планират инвестиции в мерки за енергийна ефективност, които да им помогнат в борбата с нарастващите енергийни разходи. Тази и още много актуална информация за фасилити мениджмънта във всичките му аспекти може да откриете на адрес: www.fmlink.com. Повечето новини в FMLINK идват направо от източника под форма на прессъобщение в пресата или уебсайт. Най-добрият начин потребителят да се свързва с всеки описан източник е през неговия уебсайт. Много от тези публикации и бюлетини са безплатни или ще ви се направи пробен абонамент. Сайтът е групиран в няколко основни сектора - новини, специални доклади, организации, списания и периодични издания, връзки към други уебсайтове и съответно е наблегнато на няколко водещи теми във всеки сектор: найдобри практики, образование и обучение, недвижимо имущество, безопасност, софтуер, телекомуникации и др. Това прави страницата една от най-големите база данни за фасилити мениджмънт и така тя е еднакво интересна както за специалистите, така и за случайните посетители. Всеки месец чрез издания за оборудване FMLINK представя тестване на компонент, показващ как: z е извършено тестването z са използвани и приложени данните (придружено с представяне на актуалната информация) z идентифицира най-добри практики от информацията. Списъкът от уебсайтове разширява базата данни на сайта във всеки един ресурс, който може да намерите на страниците му. Връзките към сайтовете са подредени в разнообразни категории, като най-посещавани са: z достъпност z продукти за конструктори, инженери и строители z дизайн, архитектура и озеленяване z архитектура z енергиен мениджмънт и устойчиво развитие 46 ФАСИЛИТИС ЮЛИ 2007

Повечето новини в FMLINK идват направо от източника под форма на прессъобщение в пресата или уебсайт.

z асоциации и организации за фасилити мениджмънт и недвижими имоти z управление на качество и др. Отделено е голямо място за най-добрите практики и устойчиво развитие. Тази директория показва как компаниите опазват околната среда и какви мерки взимат, за да бъдат природосъобразни продуктите им. Заинтересуваните могат да се запознаят със сектора образование и обучение, който предоставя възможност за дистанционно обучение, провеждане на разнообразие от курсове, предложени от професионални организации и асоциации. FMLink е предназначен за специалистите, които се грижат за управлението на сгради и съоръжения в производствените и обслужващите предприятия, в компаниите от тежката и леката индустрия, ютилити компании, туризма, болници, държавни учреждения и др. „ Гергана КЕРЕНСКА


CMYK Фасилитис стр. 47


CMYK Фасилитис стр. 48

f0702  
f0702  
Advertisement