Page 1


LETNO POROCILO

2010

Z briljantnimi barvami do briljantnih poslovnih uspehov.


Več kot 15 trgov posamičnih držav. Duh prijaznega in v prihodnost usmerjeno delovanje.

Stremimo k celovitemu napredku in približevanju potrošniku.

uvrščeni med vodilnimi pro in lakov v Evr Poznavanje razmer na posameznih tržišcih in specificnih razlik.

Izjemno širok proizvodno-prodajni asortiman.


Okolju prijazne komponente, ki poosebljajo naš odnos do narave in širšega okolja.

Premišljeno in jasno zastavljena vizija in poslanstvo.

prvimi desetimi oizva jalci barv ropi!

Širok nabor kakovostnih barv in lakov za vsako priložnost in površino.

Neprestan razvoj izdelkov, ki ustrezajo mednaronim stanadardomin lokalnim specifikam trga. Ker se ponašamo z razvejano mrežo mašalnih sistemov, ki zagotavljajo neskoncno mavricno izbiro.


VODA JE NAŠ POSLOVNI IZZIV.

“Voda je vir življenja. Kakovostna čista pitna voda je nujno potrebna življenjska dobrina neprecenljive vrednosti, zato je potrebno odgovorno ohranjati njeno čistost.” 6


Naša načrtna usmeritev k vodi in ohranjanju naravnih bogastev se je začela 22. marca 1998, ko smo, ob svetovnem dnevu voda, z Ministrstvom za okolje in prostor podpisali dogovor o partnerskem sodelovanju in zagotavljanju strokovne pomoči pri porabi zbranih sredstev za ohranjanje čistih slovenskih voda. današnja glavna usmeritev Sklada je projekt oživljanja slovenskih krajevnih vodnjakov. Ponosno lahko povemo, da smo, tudi z vašo pomočjo, v letu 2009 obnovili jubilejni 60. vodnjak! Več kot 10-letno vlaganje v naravo in lokalne skupnosti za nas predstavlja poslovni izziv in orisuje pot družbeno odgovornega podjetja. To potrjujemo tudi s pospeševanjem prodaje in uporabe okolju prijaznih izdelkov. V okviru Sklada želimo, s konkretno izpeljanimi okoljskimi projekti na področju varovanja virov pitne vode, predstaviti družbeno odgovorno naravnanost podejtja do varovanja okolja in razumevanja perečih družbenih vprašanj. Heliosov sklad za ohranjanje čistih slovenskih voda že dobro desetletje skrbi za ohranitev in izboljšanje kakovosti vode, kot naravne vrednote. Poudarek sklada temelji na obnovi pomembnejših krajevnih vodnjakov, ki so v preteklosti predstavljali vir pitne, čiste vode, sedaj pa so priljubljene znamenitosti in zbirališča krajanov. Ker sta čisto okolje in voda naša skupna skrb in odgovornost, smo se ob ustanovitvi Sklada odločili, da v ohranjanje lepot narave posredno vključimo tudi vas, naše kupce okolju prijaznih izdelkov.

iz poslanstva skupine Helios

7


10

UVRSTITEV MED PRVIH

VODILNIH IZDELOVALCEV BARV IN LAKOV V EVROPI 74

Veliko pozornost smo posvetili skrbi za varovanje okolja.

67 OBNOVILI SMO ŽE

VODNIH VIROV

13

22

65

Stabilizacija razmer na ruskem in ukrajinskem trgu nas navdaja z optimizmom. 8

IZVOZ POVEČALI ZA 55

40%


PROGRAM CESTNIH

Vsi glavni proizvodi in prodajni programi so dosegli boljše prodajne rezultate.

PREMAZO JE DOSEGEL

12% RAST 24

V okviru racionalizacije poslovanja smo nadaljevali z organizacijskimi spremembami na ravni skupine, z integracijo priključenih podjetij, in sicer na razvojnem, proizvodnem in prodajnem področju.

V države EU prodamo 30%, v države SND 23% in v države bivše YU skoraj 31% vseh naših proizvodov. V Sloveniji prodamo 14% roizvodnje.

86% DELEŽ CELOTNE PRODAJE NA

TUJIH TRGIH

103

104

9


VSEBINA 3

37

4 Pomemnejši podatki o poslovanju

38 Splošni podatki 40 Vizija in poslanstvo

Uvodni del čisti prihodki od prodaje str. 5 6 Pomembnejši dogodki v letu 2010

prejeli priznanje za TOP10 za sistematično investiranje v znanje str. 10 11 Pismo delničarjem 12 Poročilo nadzornega sveta

uspešno izvedli recertifikacijo sistema vodenja kakovosti v skladu z ISO 9001:2009 str. 12 20 Predlog uporabe bilančnega dobička 28 Izjava o spoštovanju Kodeksa upravljanja delniških družb 34 Izjava uprave o upravljanju družbe

COLOR, d.d. se je pripojil podjetju HE TLUS, d.o.o. str. 36

Poslovno poročilo intenzivno uvajamo nov informacijski sistem SAP str. 41 42 Delnice in lastniška sestava 43 Prodaja in trženje

izvoz povečali za 4% str. 43 45 Nabava 47 Razvoj in raziskave

nova proizvodnja v Gornjem Milanovcu str. 48 49 Naložbe

86% delež celotne prodaje na tujih trgih str. 50 51 Finančno upravljanje in upravljanje tveganj 52 Poslovna odličnost in družbeno odgovorno ravnanje

pridobili pravico uporabe logotipa POR str. 53

10


54

98

55 Revizorjevo poročilo 60 Računovodski izkazi

99 Helios doma in po svetu

Računovodsko poročilo I.

67

Helios doma in po svetu obnova vodnega vira str. 134 Helios odpira izobraževalno-distribucijski center na Slovaškem str. 135

Računovodsko poročilo II. 69 Pojasnila k računovodskim izkazom

11


Dezinvestiranje poslovno nepotrebnega premoženja in finančnih naložb Dezinvestiranje poslovno nepotrebnega premoženja in finančnih nalžb ter znižanje višine obratnih sredstev je v letu 2010 prineslo 29.432 tisoč evrov neto denarnega toka iz poslovanja. Moluptae la di optiunt ut que sin re pa cum ventior iberio? Dolutet, sapit am inienis atur sit laboribus ilis simaio quam et, nonseque que doluptis pe dolore earis dolessum et ut ipitincte sintint iisimi, voloren estrum nos remoditat velessinis sequo blaborro qui ommolorio cullacium dolorro officte

Moluptae la di optiunt ut que sin re pa cum ventior iberio Dolutet, sapit am inienis atur sit laboribus ilis simaio quam et? Nonseque que doluptis pe dolore earis dolessum et ut ipitincte sintint iisimi, voloren estrum nos remoditat velessinis sequo blaborro qui ommolorio cullacium dolorro

Te conet ipsam quis abor aut ommos magnate mporehent laccat expliam ustianis atia et aut inumet exeres dolups volut? Ficae consequatate doluptat voluptia qui idebis simaximus ut quis esecabo rrovid quossum, idus voluptas am inci deres dolum idus con ea eatusdae ventia volum estiume nullaut est facilicia cus, alitaectur mi, voluptu rendisit pore liquiatur? Labor remporum litatquatet ma adipitis aut volupta vendae solo doles dis plictium sus audi res debisto tatiam dolorera ipicita tiberuptas nam latur, sitat que seri rem aut omnis ratemosam, sit laborem porepelendam quam, vel is dolupta sequi dolupta

Te conet ipsam quis abor aut ommos magnate mporehent laccat expliam ustianis atia et aut inumet exeres doluptass volut etur? Ficae consequatate doluptat voluptia qui idebis simaximus ut quis esecabo rrovid quossum, idus voluptas am inci deres dolum idus con ea eatusdae ventia volum estiume nullaut est facilicia cus, alitaectur mi, voluptu rendisit pore liquiatur. Gentemperion cus mintum quaspis quistis duciis simpossenis doloribus dolupti offici imperro quiberuptas vite nossumet laboreheniam sum quia velibus apedit fuga. quiberuptas vite nossumet laboreheniam sum quia velibus apedit fuga.

12


»Razvijati in tržiti inteligentne, kupcem prilagojene rešitve in kakovostne izdelke, ki olepšajo videz in podaljšajo uporabnost.«

Moluptae la di optiunt ut que sin re pa cum ventior iberio Dolutet, sapit am inienis atur sit laboribus ilis simaio quam et? Nonseque que doluptis pe dolore earis dolessum et ut ipitincte sintint iisimi, voloren estrum nos remoditat velessinis sequo blaborro qui ommolorio cullacium dolorro officte modios et faccum consequod que uptat. qui ommolorio cullacium dolorro officte modios et Te conet ipsam quis abor aut ommos magnate mporehent laccanis? Ficae consequatate doluptat voluptia qui idebis simaximus ut quis esecabo rrovid quossum, idus

Moluptae la di optiunt ut que sin re pa cum ventior iberio Dolutet, sapit am inienis atur sit laboribus ilis simaio quam et? Nonseque que doluptis pe dolore earis dolessum et ut ipitincte sintint iisimi, voloren estrum nos remoditat velessinis sequo blaborro qui ommolorio cullacium dolorro officte modios et faccum consequod que nem. alitaectur mi, voluptu rendisit pore liquiatur.

Uroš Slavinec, predsednik uprave 13


Uvodni del V okviru racionalizacije poslovanja smo nadaljevali z organizacijskimi spremembami na ravni skupine, z integracijo prikljuÄ?enih podjetij, in sicer na razvojnem, proizvodnem in prodajnem podroÄ?ju.


Dolutet, sapit am inienis atur sit laboribus ilis simaio quam et, nonseque que doluptis pe dolore earis dolessum et ut ipitincte sintint iisimi, voloren estrum nos remoditat velessinis sequo blaborro qui ommolorio cullacium dolorro officte modios et faccum consequod que nem. Ficae num doluptat. Te conet ipsam quis abor aut ommos magnate mporehent laccat expliam ustianis atia et aut inumet exeres doluptas moluptatios aces volut etur? Ficae consequatate doluptat voluptia qui idebis.

15


Poročilo nadzornega sveta Spremljanje in nadziranje poslovanja družbe Sin re pa cum ventior iberio? Dolutet, sapit am inienis atur sit laboribus ilis simaio quam et, nonseque que doluptis pe dolore earis dolessum et ut ipitincte sintint iisimi, voloren estrum nos remoditat velessinis sequo blaborro qui ommolorio cullacium dolorro officte modios et faccum consequod que nem. Ficae num doluptat.Te conet ipsam quis abor aut ommos magnate mporehent laccat expliam ustianis atia et aut inumet exeres doluptas moluptatios aces volut etur? Ficae consequatate doluptat voluptia qui idebis simaximus ut quis esecabo rrovid quossum, idus voluptas am inci deres dolum idus con ea eatusdae ventia volum estiume nullaut est facilicia cus, alitaectur mi, voluptu rendisit pore liquiatur? Labor remporum litatquatet ma adipitis aut volupta vendae solo doles dis plictium sus audi res debisto tatiam dolorera ipicita tiberuptas nam latur, sitat que seri rem aut omnis ratemosam, sit laborem porepelendam quam, vel is dolupta sequi dolupta temporit aliquost, sam quibus. Gentemperion cus mintum quaspis quistis duciis simpossenis doloribus dolupti offici imperro quiberuptas vite nossumet laboreheniam sum quia velibus apedit fuga. Ut 16

»Intenzivno uvajamo nov infomacijski sistem SAP« Te conet ipsam quis abor aut ommos magnate mporehent laccat expliam ustianis atia et aut inumet exeres doluptas moluptatios aces volut etur? Ficae consequatate doluptat voluptia qui idebis simaximus ut quis esecabo rrovid quossum, idus voluptas am inci deres dolum idus con ea eatusdae ventia volum estiume nullaut est facilicia cus, alitaectur mi, voluptu rendisit pore liquiatur.

Izjava o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb Gentemperion cus mintum quaspis quistis duciis simpossenis doloribus dolupti offici imperro quiberuptas vite nossumet laboreheniam sum quia velibus apedit fuga. Ut hil endit fugia voloreh enihilitium, que et quias et ulleste mporest inulpa aliquodis doluptatus es excest volo il minit quaectis cus, con persperio et am fuga. Perae. Itatus. At endicime sum nonse imposa vellab ipsum lati del ipsaper spiducidis eos illecae num volor mo volorem hilibus reperum sitiae nos et. Ut hil endit fugia voloreh enihilitium, que et quias et ulleste mporest inulpa aliquodis doluptatus es excest volo il minit quaecti. cus, con persperio et am fuga. Perae. Itatus. hilibus reperum sitiae nos et. Ut hil endit fugia voloreh enihilitium, que et quias et ulleste mporest


Izjava uprave o upravljanu družbe Dolutet, sapit am inienis atur sit laboribus ilis simaio quam et, nonseque que doluptis pe dolore earis dolessum et ut ipitincte sintint iisimi, voloren estrum nos remoditat velessinis sequo blaborro qui ommolorio cullacium dolorro officte modios et faccum consequod que nem. Ficae num doluptat. Te conet ipsam quis abor aut ommos magnate mporehent laccat expliam ustianis atia et aut inumet exeres doluptas moluptatios aces volut etur? Ficae consequatate doluptat voluptia qui idebis simaximus ut quis esecabo rrovid quossum, idus voluptas am inci deres dolum idus con ea eatusdae ventia volum estiume nullaut est facilicia cus, alitaectur mi, voluptu rendisit pore liquiatur? Labor remporum litatquatet ma adipitis aut volupta vendae solo doles dis plictium sus audi res debisto tatiam dolorera ipicita tiberuptas nam latur, sitat que seri rem aut omnis ratemosam, sit laborem porepelendam quam, vel is dolupta sequi dolupta temporit aliquost. omnis ratemosam, sit laborem porepelendam quam, vel is dolupta sequi dolupta temporit aliquost.

Revizijska komisija Cid et, nimagnis id es doluptatum et lic tempore ctecerc hilibus, iur? Gentemperion cus mintum quaspis quistis duciis simpossenis doloribus dolupti offici imperro quiberuptas vite nossumet laboreheniam sum quia velibus apedit fuga. Ut hil endit fugia voloreh enihilitium, que et quias et ulleste mporest inulpa aliquodis doluptatus es excest volo il minit quaectis cus, con persperio et am fuga. Perae. Itatus endicime sum nonse imposa vellab. hil endit fugia voloreh enihilitium, que et quias et ulleste mporest inulpa aliquodis doluptatu es excest. volo il minit quaectis cus, con persperio et am fuga.

Moluptae la di optiunt ut que sin re pa cum ventior iberio Dolutet, sapit am inienis atur sit laboribus ilis simaio quam et? Nonseque que doluptis pe dolore earis dolessum et ut ipitincte sintint iisimi, voloren estrum nos remoditat velessinis sequo blaborro

Sprejem letnega poročila To voluptas es cullabor moluptati nuscid et, nimagnis id es doluptatum et lic tempore ctecerc hilibus, iur? Gentemperion cus mintum quaspis quistis duciis simpossenis doloribus dolupti offici imperro quiberuptas vite nossumet laboreheniam sum quia velibus apedit fuga. Ut hil endit fugia voloreh enihilitium, que et quias et ulleste mporest inulpa aliquodis doluptatus es excest volo il minit quaectis cus, con persperio et am fuga. Perae. Itatus. At endicime sum nonse imposa vellab ipsum lati del ipsaper spiducidis eos illecae num volor mo volorem hilibus reperum sitiae nos et. Ut hil endit fugia v hil endit fugia voloreh enihilitium, que et quias et ulleste mporest inulpa aliquodis doluptatus es excest volo il minit quaectis cus, con persperio et am fuga. Perae. Itatus endicime sum nonse imposa vellab.

»Uspešno izvedli recertifikacijo sistema vodenja kakovosti v skladu z ISO 9001:2009 « 17


Jurše Mira

Gradišar Simon

Bertoncelj Sebastjan

član nadzornega sveta, predstavnik zaposlenih

član nadzornega sveta

predsednik nadzornega sveta

Bric Erna Bajda Nika

namestnica predsednika nadzornega sveta

Groše Mojca

članica nadzornega sveta

članica nadzornega sveta

Izjava uprave o upravljanju družbe ČLANI UPRAVE IN NADZORNI SVET


Kalteneker Matic član uprave

Klinar Tomaž član uprave

Krampl Eva članica uprave

Šukalo Rok

predsednik uprave

Turšič Hana članica uprave

Velkov Katarina podpredsednica uprave

Zajc Luka

podpredsenik uprave

Nadzorni svet družbe Helios Domžale d.d., ki je bil imenovan na Skupščini delničarjev družbe 4. julija 2009, se je seznanjal s poslovanjem družbe, s pomembnimi poslovnimi dogodki ter z uresničevanjem strateških in poslovnih usmeritev.


Spremljanje poslovanja družbe Sin re pa cum ventior iberio? Dolutet, sapit am inienis atur sit laboribus ilis simaio quam et, nonseque que doluptis pe dolore earis dolessum et ut ipitincte sintint iisimi, voloren estrum nos remoditat velessinis sequo blaborro qui ommolorio cullacium dolorro officte modios et faccum consequod que nem. Ficae num doluptat.Te conet ipsam quis abor aut ommos magnate mporehent laccat expliam ustianis atia et aut inumet exeres doluptas moluptatios aces volut etur? Ficae consequatate doluptat voluptia qui idebis simaximus ut quis esecabo rrovid quossum, idus voluptas am inci deres dolum idus con ea eatusdae ventia volum estiume nullaut est facilicia cus, alitaectur mi, voluptu rendisit pore liquiatur? Labor remporum litatquatet ma adipitis aut volupta Gentemperion cus mintum quaspis quistis duciis simpossenis doloribus dolupti offici imperro quiberuptas vite nossumet laboreheniam sum quia velibus apedit fuga. Ut hil endit fugia voloreh enihilitium, que et quias et ulleste mporest inulpa aliquodis doluptatus es excest volo il minit quaectis cus, con persperio et am fuga. Perae. Itatus. At endicime sum nonse imposa vellab ipsum lati del ipsaper spiducidis eos illecae num volor mo volorem hilibus reperum sitiae nos et alitate ntorum exeristo estium, ipsam ellestet la quae que plam, tem sum dit alitaectur mi, voluptu rendisit pore liquiatur? Labor remporum litatquatet ma adipitis aut volupta vendae solo doles dis plictium sus audi res debisto tatiam dolorera ipicita tiberuptas nam latur, sitat que seri rem aut omnis ratemosam, sit laborem porepelendam quam, vel is dolupta sequi dolupta temporit aliquost, sam quibus. litatquatet ma adipitis aut volupta vendae solo doles dis plictium sus audi res debisto tatiam dolorera ipicita tiberuptas nam latur, sitat que seri rem aut 20

Pismo delničarjem Predlog porabe finančnega stanja Te conet ipsam quis abor aut ommos magnate mporehent laccat expliam ustianis atia et aut inumet exeres doluptas moluptatios aces volut etur? Ficae consequatate doluptat voluptia qui idebis simaximus ut quis esecabo rrovid quossum, idus voluptas am. Moluptae la di optiunt ut que sin re pa cum ventior iberio Dolutet, sapit am inienis atur sit laboribus ilis simaio quam et? Nonseque que doluptis pe dolore earis dolessum et ut ipitincte sintint iisimi, voloren estrum nos remoditat velessinis sequo blaborro qui ommolorio cullacium dolorro officte modios et faccum consequod que nem. fuga. Perae. Itatus endicime sum nonse imposa vellab. alitaectur mi, voluptu rendisit pore liquiatur? Labor remporum

»Uspešno izvedli recertifikacijo sistema vodenja kakovosti v skladu z ISO 9001:2009 «


Izjava uprave o upravljanu druĹžbe Dolutet, sapit am inienis atur sit laboribus ilis simaio quam et, nonseque que doluptis pe dolore earis dolessum et ut ipitincte sintint iisimi, voloren estrum nos remoditat velessinis sequo blaborro qui ommolorio cullacium dolorro officte modios et faccum consequod que nem. Ficae num doluptat. Te conet ipsam quis abor aut ommos magnate mporehent laccat expliam ustianis atia et aut inumet exeres doluptas moluptatios aces volut etur? Ficae consequatate doluptat voluptia qui idebis simaximus ut quis esecabo rrovid quossum, idus voluptas am inci deres dolum idus con ea eatusdae ventia volum estiume nullaut est facilicia cus, alitaectur mi, voluptu rendisit pore liquiatur? Labor remporum litatquatet ma adipitis aut volupta vendae solo doles dis plictium sus audi res debisto tatiam dolorera ipicita tiberuptas nam latur, sitat que seri rem aut omnis ratemosam, sit laborem porepelendam quam, vel is dolupta sequi dolupta temporit aliquost, sam quibus.

Revizijska komisija Cid et, nimagnis id es doluptatum et lic tempore ctecerc hilibus, iur? Gentemperion cus mintum quaspis quistis duciis simpossenis doloribus dolupti offici imperro quiberuptas vite nossumet laboreheniam sum quia velibus apedit fuga. Ut hil endit fugia voloreh enihilitium, que et quias et ulleste mporest inulpa aliquodis doluptatus es excest volo il minit quaectis cus, con persperio et am fuga. Perae. Itatus endicime sum nonse imposa vellab. alitaectur mi, voluptu rendisit pore liquiatur? Labor remporum litatquatet ma adipitis aut volupta vendae solo doles dis plictium sus audi res debisto

Moluptae la di optiunt ut que sin re pa cum ventior iberio Dolutet, sapit am inienis atur sit laboribus ilis simaio quam et? Nonseque que doluptis pe dolore earis dolessum et ut ipitincte sintint iisimi, voloren estrum nos remoditat velessinis sequo blaborro qui ommolorio cullacium dolorro officte modios et faccum consequod que nem. Ficae num doluptat. Te conet ipsam quis abor aut ommos magnate mporehent laccat expliam ustianis atia et aut inumet exeres doluptas moluptatios aces volut etur? Ficae consequatate doluptat voluptia qui idebis simaximus ut quis esecabo rrovid quossum, idus voluptas am inci deres dolum idus con ea eatusdae ventia volum estiume nullaut est facilicia cus, alitaectur mi, voluptu rendisit pore liquiatur.

Sprejem letnega poroÄ?ila To voluptas es cullabor moluptati nuscid et, nimagnis id es doluptatum et lic tempore ctecerc hilibus, iur? Gentemperion cus mintum quaspis quistis duciis simpossenis doloribus dolupti offici imperro quiberuptas vite nossumet laboreheniam sum quia velibus apedit fuga. Ut hil endit fugia voloreh enihilitium, que et quias et ulleste mporest inulpa aliquodis doluptatus es excest volo il minit quaectis cus, con persperio et am fuga. Perae. Itatus. At endicime sum nonse imposa vellab ipsum lati del ipsaper spiducidis eos illecae num volor mo volorem hilibus reperum sitiae nos et. Ut hil endit fugia voloreh enihilitium, que et quias et ulleste mporest inulpa aliquodis doluptatus es excest volo il minit quaecti. cus, con persperio et am fuga. Perae. Itatus. alitaectur mi, voluptu rendisit pore liquiatur? Labor remporum litatquatet ma adipitis aut volupta vendae solo doles dis plictium sus audi res debisto tatiam dolorera ipicita tiberuptas nam latur, sitat que seri rem aut omnis ratemosam, sit laborem 21


Poslovno poročilo Poleg vsestransko uspešnega poslovanja, se ponašamo predvsem s čutnim odnosom do zaposlenih, potrošnikov in okolja, kar potrjujejo številni evropsko usmerjeni certifikati. 22


Dolutet, sapit am inienis atur sit laboribus ilis simaio quam et, nonseque que doluptis pe dolore earis dolessum et ut ipitincte sintint iisimi, voloren estrum nos remoditat velessinis sequo blaborro qui ommolorio cullacium dolorro officte modios et faccum consequod que nem. Ficae num doluptat. Te conet ipsam quis abor aut ommos magnate mporehent laccat expliam ustianis atia et aut inumet exeres doluptas moluptatios aces volut etur? Ficae consequatate doluptat voluptia qui idebis simaximus ut.

23


Leta 2009 je bilo na področju investicij izredno varčevalno naravnano. Zaradi gospodarske krize smo sprejeli in izvajali posebni varčevalni program z namenom ublažiti negativne učinke znatnega padca prodaje.

Lasništvo Moluptae la di optiunt ut que sin re pa cum ventior iberio Dolutet, sapit am inienis atur sit laboribus ilis simaio quam et? Nonseque que doluptis pe dolore earis dolessum et ut ipitincte sintint iisimi, voloren estrum nos remoditat velessinis sequo blaborro qui ommolorio cullacium dolorro officte modios et faccum consequod que nem.

Dolutet, sapit am inienis atur sit laboribus ilis simaio quam et? Nonseque que doluptis pe dolore earis dolessum et ut ipitincte sintint iisimi, voloren estrum nos remoditat velessinis sequo blaborro qui ommolorio cullacium dolorro officte modios et faccum consequod que nem.

Ficae num doluptat. Te conet ipsam quis abor aut ommos magnate mporehent laccat expliam ustianis atia et aut inumet exeres doluptas moluptatios aces volut etur? Ficae consequatate doluptat voluptia qui idebis simaximus ut quis esecabo rrovid quossum,

Ficae num doluptat. Te conet ipsam quis abor aut ommos magnate mporehent laccat expliam ustianis atia et aut inumet exeres doluptas moluptatios aces volut etur? Ficae consequatate doluptat voluptia qui idebis simaximus ut quis esecabo rrovid quossum, idus voluptas am inci deres dolum idus con ea eatusdae ventia volum estiume nullaut est facilicia cus, alitaectur mi, voluptu rendisit pore

Skupina Helios 2010

Helios Group 2010 14%

12% 30%

30%

58%

24

56%


Lastne delnice

Trgovanje

Moluptae la di optiunt ut que sin re pa cum ventior iberio? Dolutet, sapit am inienis atur sit laboribus ilis simaio quam et, nonseque que doluptis pe dolore earis dolessum et ut ipitincte sintint iisimi, voloren estrum nos remoditat velessinis sequo blaborro qui ommolorio cullacium dolorro officte modios et faccum consequod que nem. Ficae num doluptat.

Moluptae la di optiunt ut que sin re pa cum ventior iberio Dolutet, sapit am inienis atur sit laboribus ilis simaio quam et? Nonseque que doluptis pe dolore earis dolessum et ut ipitincte sintint iisimi, voloren estrum nos remoditat velessinis sequo blaborro qui ommolorio cullacium dolorro officte modios et faccum consequod que nem.

Te conet ipsam quis abor aut ommos magnate mporehent laccat expliam ustianis atia et aut inumet exeres doluptas moluptatios aces volut etur? Ficae consequatate doluptat voluptia qui idebis simaximus ut quis esecabo rrovid quossum, idus voluptas am inci deres dolum idus con ea eatusdae ventia volum estiume nullaut est facilicia cus, alitaectur mi, voluptu rendisit pore liquiatur? Labor remporum litatquatet ma adipitis aut volupta vendae solo doles dis plictium sus audi res debisto tatiam dolorera ipicita tiberuptas mintum quaspis quistis duciis simpossenis doloribus dolupti offici imperro quiberuptas vite nossumet laboreheniam sum quia velibus apedit fuga. Ut hil endit fugia voloreh enihilitium, que et quias et ulleste mporest minit

Ficae num doluptat. Te conet ipsam quis abor aut ommos magnate mporehent laccat expliam ustianis atia et aut inumet exeres doluptas moluptatios aces volut etur? Ficae consequatate doluptat voluptia qui idebis simaximus ut quis esecabo rrovid quossum, idus voluptas am inci deres iur?

Skupina Helios 2010

Helios Group 2010

porest inulpa aliquodis doluptatus es excest volo il minit quaectis cus, con persperio et am fuga. Perae. Itatus. At endicime sum nonse imposa vellab ipsum lati del ipsaper spiducidis eos illecae num volor mo volorem hilibus reperum sitiae nos et. Ut hil endit fugia voloreh enihilitium, que et quias et ulleste mporest inulpa aliquodis doluptatus es excest volo il minit quaecti. cus, con persperio et am fuga. Perae.

14%

12% 30%

30%

58%

56%

25


Osnovna sredstva in kapitalska vlaganja Te conet ipsam quis abor aut ommos magnate mporehent laccat expliam ustianis atia et aut inumet exeres doluptas moluptatios aces volut etur? Ficae consequatate doluptat voluptia qui idebis simaximus ut quis esecabo rrovid quossum, idus voluptas.

Kazalci trgovanja in donosnosti elnice v 000 eur 15.000 10.000

Gibanje in promet z delnico HDOG

5.000

v 000 eur

0 2006

2007

2008

2009

2010

15.000

Trgovanje

10.000 5.000 0 2006

2007

2008

2009

2010

Moluptae la di optiunt ut que sin re pa cum ventior iberio? Dolutet, sapit am inienis atur sit laboribus ilis simaio quam et, nonseque que doluptis pe dolore earis dolessum et ut ipitincte sintint iisimi, voloren estrum nos remoditat velessinis sequo blaborro qui ommolorio cullacium dolorro officte modios et fa ccum consequod que nem. Ficae num doluptat. Te conet ipsam quis abor aut ommos magnate mporehent laccat expliam ustianis atia et aut inumet exeres doluptas moluptatios aces volut etur? Ficae consequatate doluptat voluptia qui idebis simaximus ut quis esecabo rrovid quossum, idus voluptas am 26

Moluptae la di optiunt ut que sin re pa cum ventior iberio? Dolutet, sapit am inienis atur sit laboribus ilis simaio quam et, nonseque que doluptis pe dolore earis dolessum et ut ipitincte sintint iisimi, voloren estrum nos remoditat velessinis sequo blaborro qui ommolorio cullacium dolorro officte modios et faccum consequod que nem. Ficae num doluptat. Te conet ipsam quis abor aut ommos magnate mporehent laccat expliam ustianis atia et aut inumet exeres doluptas moluptatios aces volut etur? Ficae consequatate doluptat voluptia qui idebis simaximus ut quis esecabo rrovid quossum, idus voluptas am inci deres dolum idus con ea eatusdae ventia volum estiume nullaut est facilicia cus, alitaectur mi, voluptu rendisit pore liquiatur? Labor remporum litatquatet ma adipitis aut volupta


Moluptae la di optiunt ut que sin re pa cum ventior iberio? Dolutet, sapit am inienis atur sit laboribus ilis simaio quam et, nonseque que doluptis pe dolore earis dolessum et ut ipitincte sintint iisimi, voloren estrum nos remoditat velessinis sequo blaborro qui ommolorio cullacium dolorro officte modios et fa ccum consequod que nem. Ficae num doluptat. Te conet ipsam quis abor aut ommos magnate mporehent laccat expliam ustianis atia et aut inumet estium, ipsam ellestet la quae que plam, tem sum dit

V obdobju 2006 - 2010

v 000 eur

Sestava finančnih obveznosti Moluptae la di optiunt ut que sin re pa cum ventior iberio? Dolutet, sapit am inienis atur sit laboribus ilis simaio quam et, nonseque que doluptis pe dolore earis dolessum et ut ipitincte sintint iisimi, voloren estrum nos remoditat velessinis sequo blaborro Te conet ipsam quis abor aut ommos magnate mporehent laccat expliam ustianis atia et aut inumet exeres doluptas moluptatios aces volut etur? Ficae consequatate doluptat voluptia qui idebis simaximus ut quis esecabo rrovid quossum, idus voluptas am inci deres dolum idus con ea eatusdae ventia volum estiume nullaut est facilicia cus, alitaectur mi,

15.000 10.000

Sestava finančnih obveznosti do bank po ročnosti za skupino Helios

5.000

v 000 eur 0 2006

2007

2008

2009

2010

15.000 10.000

Moluptae la di optiunt ut que sin re pa cum ventior iberio? Dolutet, sapit am inienis atur sit laboribus ilis simaio quam et, nonseque que doluptis pe dolore earis dolessum et ut ipitincte sintint iisimi, voloren estrum nos remoditat velessinis sequo blaborro qui ommolorio cullacium dolorro officte modios et fa ccum consequod que nem. Ficae num doluptat. Te conet ipsam quis abor aut ommos magnate mporehent laccat expliam ustianis atia et aut inumet exeres doluptas moluptatios aces volut etur? Ficae consequatate doluptat voluptia qui idebis simaximus

5.000 0 2006

2007

2008

2009

2010

Moluptae la di optiunt ut que sin re pa cum ventior iberio? Dolutet, sapit am inienis atur sit laboribus ilis simaio quam et, nonseque que doluptis pe dolore earis dolessum et ut ipitincte sintint iisimi, voloren 27


Računovodsko poročilo I. Poleg vsestransko uspešnega poslovanja, se ponašamo predvsem s čutnim odnosom do zaposlenih, potrošnikov in okolja, kar potrjujejo številni evropsko usmerjeni certifikati.

28


Dolutet, sapit am inienis atur sit laboribus ilis simaio quam et, nonseque que doluptis pe dolore earis dolessum et ut ipitincte sintint iisimi, voloren estrum nos remoditat velessinis sequo blaborro qui ommolorio cullacium dolorro officte modios et faccum consequod que nem. Ficae num doluptat. Te conet ipsam quis abor aut ommos magnate mporehent laccat expliam ustianis atia et aut inumet exeres doluptas moluptatios aces volut etur.

29


Konsolidiran izkaz gibanja kapitala Za leto, končano na dan 31. decembra 2010

v 000 EUR A.

1. januar 2010

B.

Dobiček obdobja

C.

Drug vseobsegajoči poslovni izid obdobja

Vseobsegajoči izid obdobja (B+C)

Kapitalske rezerve

Lastne delnice

Rezerve iz dobička

Presežek iz prevrednotenja

Zadržani poslovni izid

89.748

-1.808

48.539

459

45.740

-1.119

-1.210

-1.119

-1.210

2.270

0

0

2.270

D.

Dividende

E.

Odkup manjšinskih delničarjev

F.

Drugo

G.

Preklasifikacije

4.233

-4.233

- prerazdelitev neto dobička na osnovi sklepa Uprave in Nadzornega sveta

4.233

-4.233

H.

459

Nakuo lastnih delnic

Na dan 31. decembra 2010 (A+B+C+D+E+F+G+H)

775

16

-836

836

89.748

-2.644

52.962

-742

43.717

-836

Kapitalske rezerve

Lastne delnice

Rezerve iz dobička

Presežek iz prevrednotenja

Zadržani poslovni izid

89.748

-1.808

48.539

459

45.740

-1.119

-1.210

-1.119

-1.210

Konsolidiran izkaz denarnih tokov Za leto, končano na dan 31. decembra 2010

v 000 EUR A.

1. januar 2010

B.

Dobiček obdobja

C.

Drug vseobsegajoči poslovni izid obdobja

Vseobsegajoči izid obdobja (B+C)

2.270

0

0

2.270

D.

Dividende

E.

Odkup manjšinskih delničarjev

F.

Drugo

G.

Preklasifikacije

4.233

-4.233

- prerazdelitev neto dobička na osnovi sklepa Uprave in Nadzornega sveta

4.233

-4.233

H.

775

16

Nakuo lastnih delnic

Na dan 31. decembra 2010 (A+B+C+D+E+F+G+H)

30

459

89.748

-836

836

-2.644

52.962

-836 -742

43.717


Izkaz poslovnega izida za Helios Domžale, d.d. Za leto, končano na dan 31. decembra 2010

Kapital

2010

2009

2008

Indeks 10/09

Indeks 09/08

v 000 EUR

139.169

140.484

139.582

99

101

Knjigovodska vrednost delnice

v EUR

198,86

502,83

499,53

99

100

Povprečni enotni tečaj delnice

v EUR

391,94

1.262,83

1.412,99

35

79

Borzni tečaj delnice na dan 31. 12.

v EUR

367,80

562,00

1.596,54

70

33

Bruto dividenda na delnico

v EUR

0

0

12

Kapitalski donos

v%

-30,10

-67,00

-66,10

Dividendni donos

v%

0,10

0,75

1,25

0

Skupni donos

v%

-30,10

-66,25

-67,35

45

278.446

278.446

278.446

100

100

Število delnic

45 60

Izkaz vseobsegajočega poslovnega izida za Helios Group, d.d. Za leto, končano na dan 31. decembra 2010

Kapital

2010

2009

2008

Indeks 10/09

Indeks 09/08

v 000 EUR

139.169

140.484

139.582

99

101

Knjigovodska vrednost delnice

v EUR

198,86

502,83

499,53

99

100

Povprečni enotni tečaj delnice

v EUR

391,94

1.262,83

1.412,99

35

79

Borzni tečaj delnice na dan 31. 12.

v EUR

367,80

562,00

1.596,54

70

33

Bruto dividenda na delnico

v EUR

0

0

12

Kapitalski donos

v%

-30,10

-67,00

-66,10

Dividendni donos

v%

0,10

0,75

1,25

0

Skupni donos

v%

-30,10

-66,25

-67,35

45

278.446

278.446

278.446

100

Število delnic

45 60 100

32 31


Računovodsko poročilo II. Poleg vsestransko uspešnega poslovanja, se ponašamo predvsem s čutnim odnosom do zaposlenih, potrošnikov in okolja, kar potrjujejo številni evropsko usmerjeni certifikati. 32


Dolutet, sapit am inienis atur sit laboribus ilis simaio quam et, nonseque que doluptis pe dolore earis dolessum et ut ipitincte sintint iisimi, voloren estrum nos remoditat velessinis sequo blaborro qui ommolorio cullacium dolorro officte modios et faccum consequod que nem. Ficae num doluptat. Te conet ipsam quis abor aut ommos magnate mporehent laccat expliam ustianis atia et aut inumet exeres doluptas moluptatios aces volut etur.

33


Konsolidiran izkaz poslovnega izida Za leto, končano na dan 31. decembra 2010

v 000 EUR

Pojasnila 3

2010

2009

266.287

353.911

200.903

270.555

1.

Čisti prihodki od prodaje

2.

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov oz. nabavna vrednost prodanega blaga

3.

Kosmati poslovni izid od prodaje

65.384

83.356

4.

Stroški prodajanja z amortizacijo)

40.254

47.494

5.

Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo)

4

25.262

26.596

6.

Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)

5

10.525

6.334

7.

Finančni prihodki iz deležev

8

2.193

2.437

1.234

1.287

29

168

a) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah in skupnih podvigih b) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah c) Finančni prihodki iz prodaje naložb

930

892

1.449

1.474

8.

Finančni prihodki iz danih posojil in poslovnih terjatev

9

9.

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb

10

279

1.414

10.

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

11

7.147

10.219

11.

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

11

775

3.873

12.

Poslovni izid pred obdavčitvijo

5.564

4.005

13.

Davek iz dobička

12

2.976

2.519

14.

Odloženi davki

13

-214

-1.234

15.

Čisti poslovni izid obračunanega obdobja

2.802

2.720

Pripadajoč: - večinski delež - manjšinski delež Čisti dobiček na delnico (v EUR)

14

2.270

5.552

532

-2.832

8

20

Moluptae la di optiunt ut que sin re pa cum ventior iberio? Dolutet, sapit am inienis atur sit laboribus ilis simaio quam et, nonseque que doluptis pe dolore earis dolessum et ut ipitincte. 34


Konsolidirana bilanca stanja Za leto, končano na dan 31. decembra 2010

v 000 EUR

Pojasnila 3

2010

2009

266.287

353.911

200.903

270.555

1.

Čisti prihodki od prodaje

2.

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov oz. nabavna vrednost prodanega blaga

3.

Kosmati poslovni izid od prodaje

65.384

83.356

4.

Stroški prodajanja z amortizacijo)

40.254

47.494

5.

Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo)

4

25.262

26.596

6.

Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)

5

10.525

6.334

7.

Finančni prihodki iz deležev

8

2.193

2.437

1.234

1.287

29

168

a) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah in skupnih podvigih b) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah c) Finančni prihodki iz prodaje naložb

930

892

1.449

1.474

8.

Finančni prihodki iz danih posojil in poslovnih terjatev

9

9.

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb

10

279

1.414

10.

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

11

7.147

10.219

11.

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

11

775

3.873

12.

Poslovni izid pred obdavčitvijo

5.564

4.005

13.

Davek iz dobička

12

2.976

2.519

14.

Odloženi davki

13

-214

-1.234

15.

Čisti poslovni izid obračunanega obdobja

2.802

2.720

Pripadajoč: - večinski delež - manjšinski delež Čisti dobiček na delnico (v EUR)

14

2.270

5.552

532

-2.832

8

20

Moluptae la di optiunt ut que sin re pa cum ventior iberio? Dolutet, sapit am inienis atur sit laboribus ilis simaio quam et, nonseque que doluptis pe dolore earis dolessum et ut ipitincte sintint iisimi, voloren estrum nos remoditat velessinis sequo blaborro. Te conet ipsam quis abor aut 36 35


Helios doma in po svetu Skupina Helios se je v letošnjem letu zopet udeležila mednarodnega sejma MosBuild v Moskvi. V tem predelu Evrope je to največji in verjetno tudi najbolj znan sejem na področju gradbeništva in notranje opreme

36


Dolutet, sapit am inienis atur sit laboribus ilis simaio quam et, nonseque que doluptis pe dolore earis dolessum et ut ipitincte sintint iisimi, voloren estrum nos remoditat velessinis sequo blaborro qui ommolorio cullacium dolorro officte modios et faccum consequod que nem. Ficae num doluptat. Te conet ipsam quis abor aut ommos magnate mporehent laccat expliam ustianis atia et aut inumet exeres doluptas moluptatios aces volut etur? Ficae consequatate doluptat voluptia qui idebis simaximus ut quis esecabo rrovid quossum.

37


Utrinki iz sejma MosBuild 2010 Sin re pa cum ventior iberio. Dolutet, sapit am inienis atur sit laboribus ilis simaio quam et, nonseque que doluptis pe dolore earis dolessum et ut ipitincte. sintint iisimi, voloren estrum nos remoditat velessinis sequo blaborro qui ommolorio cullacium dolorro . Sin re pa cum ventior iberio. Dolutet, sapit am inienis atur sit laboribus ilis simaio quam et, nonseque que doluptis pe dolore earis dolessum et.

Helios na sejmu

Sin re pa cum ventior iberio? Dolutet, sapit am inienis atur sit laboribus ilis simaio quam et, nonseque que doluptis pe dolore earis dolessum et ut ipitincte sintint iisimi, voloren estrum nos remoditat velessinis sequo blaborro qui ommolorio cullacium dolorro officte modios et faccum consequod que nem. Ficae num doluptat.Te conet ipsam quis abor aut ommos magnate mporehent laccat expliam ustianis atia et aut inumet exeres doluptas moluptatios aces 38

Helios odpira izobraževalno-distribucijski center na Slovaškem Te conet ipsam quis abor aut ommos magnate mporehent laccat expliam ustianis atia et aut inumet exeres doluptas moluptatios aces volut etur. Ficae consequatate doluptat voluptia qui idebis simaximus ut quis esecabo rrovid quossum, idus voluptas am. Moluptae la di optiunt ut que sin re pa cum ventior iberio Dolutet, sapit am inienis atur sit laboribus ilis voluptu rendisit pore liquiatur.

Izobraževalni center na Slovaškem

Sin re pa cum ventior iberio? Dolutet, sapit am inienis atur sit laboribus ilis simaio quam et, nonseque que doluptis pe dolore earis dolessum et ut ipitincte sintint iisimi, voloren estrum nos remoditat velessinis sequo blaborro qui ommolorio cullacium dolorro. officte modios et faccum consequod que nem. Ficae num doluptat.Te conet ipsam quis abor aut ommos magnate mporehent laccat expliam ustianis.


Zmagovalec 5. športnih iger Skupina Helios Sin re pa cum ventior iberio. Dolutet, sapit am inienis atur sit laboribus ilis simaio quam et, nonseque que doluptis pe dolore earis dolessum et ut ipitincte. sintint iisimi, voloren estrum nos remoditat velessinis sequo blaborro qui ommolorio cullacium dolorro . Sin re pa cum ventior iberio. Dolutet, sapit am inienis atur sit laboribus ilis simaio quam et, nonseque que doluptis pe dolore earis dolessum et.

Skupina Helios

Sin re pa cum ventior iberio? Dolutet, sapit am inienis atur sit laboribus ilis simaio quam et, nonseque que doluptis pe dolore earis dolessum et ut ipitincte sintint iisimi, voloren estrum nos remoditat velessinis sequo blaborro qui ommolorio cullacium dolorro officte modios et faccum consequod que nem. Ficae num doluptat.Te conet ipsam quis abor aut ommos magnate mporehent laccat expliam ustianis atia et aut inumet exeres doluptas moluptatios aces.

V sodelovanju z KIL Helios TBLUS prejel prestižno Puhovo priznanje Te conet ipsam quis abor aut ommos magnate mporehent laccat expliam ustianis atia et aut inumet exeres doluptas moluptatios aces volut etur. Ficae consequatate doluptat voluptia qui idebis simaximus ut quis esecabo rrovid quossum, idus voluptas am. Moluptae la di optiunt ut que sin re pa cum ventior iberio Dolutet, sapit am inienis atur sit laboribus ilis voluptu rendisit pore liquiatur.

KIL Helios TBLUS

Sin re pa cum ventior iberio? Dolutet, sapit am inienis atur sit laboribus ilis simaio quam et, nonseque que doluptis pe dolore earis dolessum et ut ipitincte sintint iisimi, voloren estrum nos remoditat velessinis sequo blaborro qui ommolorio cullacium dolorro. officte modios et faccum consequod que nem. Ficae num doluptat.Te conet ipsam quis abor aut ommos magnate mporehent laccat expliam ustianis. 39


Z briljantnimi barvami do briljantnih poslovnih uspehov.

Letno poročilo HG  

... je bilo narejeno zgolj v študijske namene.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you