Page 1

Tarup Skole er en folkeskole rummende ca. 600 elever. Trivsel er en forudsætning for, at børnene udvikler sig harmonisk. Det er derfor vigtigt at børnene udvikler sig i et skolemiljø, hvor de føler sig respekteret, anerkendt og set og indgår i de forskellige sociale fællesskaber, som skolen rummer. På Tarup Skole accepterer vi ikke mobning. Vi ser mobning som værende et symptom på dårlig trivsel. Det er derfor vigtigt, at vi på skolen og i samarbejde med forældrene: • • •

Har fokus på trivsel i hverdagen og giver plads til hinandens forskelligheder Håndterer konflikter på en ordentlig måde Drager omsorg og udviser tolerance overfor hinanden

For at forebygge mobning, skal vi: ( Elever) • • • • • • • • •

Etablere venskabsklasser og aftale venskabstid mellem klasser Afholde fællessamlinger i de tre delskoler. Afholde sociale dage( -idrætsdage, legedage, markedsdage m.m.) Årlig trivselsdag for hele skolen Udarbejde handleplan for trivselspolitik i de tre delskoler Hvert 3. år gennemfører elevernes UVM Bruge skolens AKT-team. Inddrage elevrådet i en aktiv trivselsfremmende rolle Inddrage eleverne generelt i en trivselsfremmende proces

( Forældre) • Have trivsel som fast punkt til forældremøder • Indgå i dialog med forældrene om gensidig forventning til barnets skolegang • Skolen forventer at forældre deltager i sociale arrangementer i og omkring klassen. Dette da det sikrer trivsel, hvis forældre kender hinanden og hinandens børn. • Forældre deltager til skole/hjem samtaler og forældremøder. Dette da det oftest er her aftaler for klassens samt individuelle løsninger for at sikre trivsel aftales. • Forældre skal bidrage til klassens trivsel, ved at man når der afholdes private fester/fødselsdage m.m. inviteres hele klassen, alle drenge eller alle piger • Hver klasse vælger årligt to forældre til forældrerådet. Forældrerådets primære funktion er at være aktive ift. sociale arrangementer i klassen (Medarbejdere) • Lærersamarbejdet i klasserne forgår i teams, så der i dagligdagen arbejdes tæt sammen om klassens sociale og faglige udvikling • Lærerne sikrer at formen på forældremøder bliver, så alle føler sig trygge. • Lærerne har ansvaret for at referater fra forældremøder bliver udarbejdet. • Lærerne deltager i sociale arrangementer på skolen. Målet er, at alle elever og/eller alle forældre deltager Vedtaget på Skolebestyrelsesmødet 17. juni 2009

Overordnet antiMobbepolitik Tarup Skole  

For at forebygge mobning, skal vi: ( Elever) • Har fokus på trivsel i hverdagen og giver plads til hinandens forskelligheder • Håndterer kon...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you