Page 1

/ VHXGYLNOLQJ I løbet af skoleåret forventes det at eleven lærer: • At anvende læsning til faglige, tværfaglige og praksisrelaterede formål, både i og uden for skolen • $WO VHVLNNHUWRJPHG SDVVHQGHKDVWLJKHGLEnGH VN¡QOLWWHU URJIDJOLJO VQLQJ • At benytte varierende læsemåder afpasset efter formålet - punktlæse, nærlæse, skimme og orienteringslæse • At læse skærmtekster og søge i databaser • At benytte faglitteratur i alle fag og på tværs af fagene • At gøre rede for genre og tema, sprog og stil samt meningen i teksten • At forholde sig kritisk og analyserende til længere skønlitterære og faglige tekster • At fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af notater, referat og resume • At anvende søjlediagram, skema, koordinatsystem, tidslinje og rækkefølgemodel • At læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form • $WIDVWKROGHRJXGE\JJHJRGH O VHYDQHUJHQQHPDNWLYLWHWRJ IRUG\EHOVH Ballonen steg hurtigt til vejrs og var snart opslugt af mørket

Eleven skal med forståelse kunne læ se tekster af svæ rhedsgrad lix 32-40 med et alderssvarende indhold. Fx: J.R.R. Tolkien: Hobitten Jules Verne: Den hemmelighedsfulde ø Eleven anvender læ sestrategier og tilpasser ubevidst læ sningen efter teksten og hensigten med den. Eleven er indholdslæ ser med bevidsthed om læ sning på, mellem og bag linjerne.  / VHKDVWLJKHG måles altid udfra en alderssvarende tekst. Tekstens svæ rhedsgrad og indhold skal passe til klassetrinnet. Læ sehastigheden kan betegnes som: På vej mod flydende læ sning: 80 ord pr. minut Flydende læ sning: 150 ord pr. minut Ubesvæ ret læ sning: 250 ord eller flere pr. minut .

 6WDYHXGYLNOLQJ Eleven skal kunne anvende stavning svarende til staveudviklingstrin 5 – beherskelse af retstavningen. Ovenstående mål er udarbejdet iht. Fæ lles mål for dansk.

0nOHQHQnVJHQQHP • Læ seundervisning og læ setræ ning der tager udgangspunkt i den enkelte elevs læ sekompetencer • Fortæ lling, redegørelse, referat og resume • Målrettet læ sning af og fordybelse i fag- og skønlitteratur • Arbejde med forskellige genrer • Arbejde med studieteknik • Bevidst arbejde med læ seteknikker • Bevidst arbejde med før, under og efter læ sning • Arbejde med faste vendinger og billedsprog • Skæ rmlæ sning • Fri selvstæ ndig læ sning • Oplæ sning og gruppelæ sning • Anmeldelse af bøger • Procesorienteret skrivning • Tekstbehandling og layout • Musisk og skabende arbejde med ord, sprog og tekster • Iagttagelse og udarbejdelse af medieproduktioner OG: • Evt. tæ t samarbejde mellem dansk- og su-læ rer/læ sevejleder • Periode(r) med læ sekursus • Tilbud om lektiehjæ lp • Brug af skolebiblioteket og databaser • Enighed i klassens team om læ se- og notatteknikker  • Tæ t samarbejde mellem skole og hjem om vigtigheden af fortsat støtte omkring læ sning


  (YDOXHULQJVIRUVODJ • • • •

Teamdrøftelse om læ sning i alle fag TL2 i foråret Samtaler med læ sevejlederen/su-læ reren Mindst to skole/hjemsamtaler

0DWHULDOHIRUVODJ •

• • • • • •

Læ s på! - læ sestrategier, læ sehastighed, faglig læ sning og notatteknikker (Dansklæ rerforeningen) Læ sestrategier (Avisen i undervisningen) Læ sehastighedskursus 6-8.kl. Læ sekursus for unge( ACU Sønderjylland) Fagl. kursus til Læ s kritisk om… www.laeskritiskom.gyldendal.dk Fagl. kursus til Mysteriet om… www.mysterietom.gyldendal.dk *Bogtipslisten i ”Læ seudvikling – bogen om ny LUS” /LWWHUDWXU • Fæ lles Mål – Dansk • *Birgitta Allard: Læ seudvikling bogen om ny LUS • Merete Brudholm: Læ seforståelse Hvorfor, hvordan? • Steen Larsen: Læ sningens mysterium • Mogens Jansen: Læ sning og læ seundervisning på skolens mellemtrin • Gorm Uhrenholdt: Fra læ sning til skriftlig fremstilling • Grethe Kjæ r: Læ sning mellem linjerne kan læ res • Carsten Elbro: Læ sning og læ seundervisning • Elisabeth Arnbak: Er morfemdeling mord? • Erik Skøtt Andersen: Sprogets lysthus • Bent B. Andresen: Pæ dagogisk brug af IT i folkeskolen

9LGHR •

Når bogstaverne danser. En film om ordblindhed

© Lissie Munk-Jensen for Esbjerg Skolevæ sen 2004

7. klasse

Der arbejdes med litteræ r og faglig læ sning samt læ sning af tekster på skæ rm. Eleverne undervises i at tilpasse læ seformen til tekstens krav og formålet med læ sningen. Der arbejdes med • Læ selyst • Læ seforståelse • Læ sehastighed • Studieteknik

ML7KL~1  

Eleven skal med forståelse kunne læ se tekster af svæ rhedsgrad lix 32-40 med et alderssvarende indhold. Fx: J.R.R. Tolkien: Hobitten Jules...