Page 1

/ VHXGYLNOLQJ I løbet af skoleüret forventes det at eleven lÌrer: • At lÌse sikkert og med passende hastighed i büde skønlitterÌr og faglig lÌsning • At lÌse ukendte tekster med sikkerhed og forstüelse • At stille spørgsmül til teksten • At skelne vÌsentligt fra uvÌsentligt i en tekst • At lÌse skÌrmtekster og søge i databaser • $WO VHRJDQYHQGHELOOHGHU VNHPDHUGLDJUDPPHUNXUYHU RJWDEHOOHULIDJOLJHWHNVWHU $WEHQ\WWHIDJOLWWHUDWXULDOOH • IDJRJSnWY UVDIIDJHQH • Have viden om forskellige genrer • At gøre rede for genre og tema i en tekst • At forholde sig analyserende til teksten under lÌsningen • At punktlÌse, nÌrlÌse, skimme og orienteringslÌse • $WIDVWKROGHGHWY VHQWOLJHL HQWHNVWYHGKM OSDI Q¥JOHRUGWRNRORQQHUHIHUDW RJUHVXPH • At anvende søjlediagram, tidslinje og rÌkkefølgemodel • At lÌse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form • LUS-punkterne til og med 18a I begyndelsen var der øde og tomhed, det hed Ginnungagab.

Eleven skal med forstüelse kunne lÌ se tekster af svÌ rhedsgrad lix 28-35 med et alderssvarende indhold. Fx: Cecil Bødker: Hungerbarnet Charlotte Blay: KÌ ngurudrømmen Eleven benytter lÌ sestrategier og tilpasser bevidst lÌ sningen efter teksten og hensigten med den. Eleven er indholdslÌ ser med bevidsthed om lÌ sning pü, mellem og bag linjerne.  / VHKDVWLJKHG müles altid udfra en alderssvarende tekst. Tekstens svÌ rhedsgrad og indhold skal passe til klassetrinnet. LÌ sehastigheden kan betegnes som: Pü vej mod flydende lÌ sning: 80 ord pr. minut Flydende lÌ sning: 150 ord pr. minut UbesvÌ ret lÌ sning: 250 ord eller flere pr. minut .

 6WDYHXGYLNOLQJ Eleven skal kunne anvende stavning svarende til staveudviklingstrin 4 – udnyttelse af det morfematiske princip. Ovenstüende mül er udarbejdet iht. FÌ lles mül for dansk.

 0nOHQHQnVJHQQHP • LÌ seundervisning og lÌ setrÌ ning der tager udgangspunkt i den enkelte elevs lÌ sekompetencer • Samtale, fortÌ lling, oplÌ sning og referat • Mülrettet lÌ sning af fag- og skønlitteratur • Arbejde med forskellige genrer • Arbejde med notatteknik • Bevidst arbejde med lÌ seteknikker • Bevidst arbejde med før, under og efter lÌ sning • Arbejde med faste vendinger og billedsprog • Stille-, højt- og skÌ rmlÌ sning • Fri selvstÌ ndig lÌ sning • Makker- og gruppelÌ sning • Anmeldelse af bøger • Procesorienteret skrivning • Tekstbehandling og layout • Drama og teater • Iagttagelse og udarbejdelse af medieproduktioner OG: • TÌ t samarbejde mellem dansk- og su-lÌ rer/lÌ sevejleder • Periode(r) med lÌ sekursus • Tilbud om lektiehjÌ lp • Brug af skolebiblioteket • Enighed i klassens team om lÌ seog notatteknikker • TÌ t samarbejde mellem skole og hjem om vigtigheden af fortsat støtte omkring lÌ sning


(YDOXHULQJVIRUVODJ • • • • •

Teamdrøftelse om læ sning i alle fag TL1 i foråret Staveraketten Samtaler med læ sevejlederen/su-læ reren Mindst to skole/hjemsamtaler

0DWHULDOHIRUVODJ •

Læ s med! - læ sestrategier, læ sehastighed, faglig læ sning og notatteknikker (Dansklæ rerforeningen) • Fagbøger og faglig læ sning (Alinea) • Forfatterskabslæ sekursus 5/6.kl. ”Hjørdis Varmer” • Fagl. kursus til Læ s kritisk om… www.laeskritiskom.gyldendal.dk • Fagl. kursus til Mysteriet om… www.mysterietom.gyldendal.dk • *Bogtipslisten i ”Læ seudvikling – bogen om ny LUS”  9LGHR • Når bogstaverne danser. En film om ordblindhed %RNVIUD$&8 7003006: Faglig frilæ sning  

/LWWHUDWXU • Fæ lles Mål – Dansk • *Birgitta Allard: Læ seudvikling – bogen om ny LUS • Merete Brudholm: Læ seforståelse Hvorfor, hvordan? • Steen Larsen: Læ sningens mysterium • Marianne Keinicke: Læ s bøger med hoved, hæ nder, hjerte • Jytte Lau: Faglig læ sning – hvordan? • Mogens Jansen: Læ sning og læ seundervisning på skolens mellemtrin • Gorm Uhrenholdt: Fra læ sning til skriftlig fremstilling • Jens Johansen: Læ sning på folkeskolens mellemtrin • Liselotte Kulpa: Hold på indholdslæ seren • Elisabeth Arnbak: Er morfemdeling mord? • Grethe Kjæ r: Læ sning mellem linjerne kan læ res • Erik Skøtt Andersen: Sprogets lysthus • Bent B. Andresen: Pæ dagogisk brug af IT i folkeskolen

© Lissie Munk-Jensen for Esbjerg Skolevæ sen 2004

6. klasse

Der arbejdes med faglige og skønlitteræ re tekster, herunder med: • Læ selyst • Læ sestrategier • Teksters opbygning og sproglige udformning  • Læ seteknikker afpasset læ seformålet

ML6KL~1  
ML6KL~1  

Eleven skal med forståelse kunne læ se tekster af svæ rhedsgrad lix 28-35 med et alderssvarende indhold. Fx: Cecil Bødker: Hungerbarnet Char...