Page 1

/ VHXGYLNOLQJ I løbet af skoleüret forventes det at eleven lÌrer: • $WDXWRPDWLVHUHO VQLQJHQRJ ¥JHO VHKDVWLJKHGHQ • At lÌse ukendte tekster med sikkerhed og forstüelse • At lÌse og reflektere over forskellige slags tekster • At lÌse skÌrmtekster og søge i databaser • At lÌse og anvende billeder, skemaer, diagrammer, kurver og tabeller i faglige tekster • At benytte faglitteratur i alle fag og pü tvÌrs af fagene • At forholde sig kritisk og analyserende til teksten under lÌsningen • At kende til forskellige genrer • $WQ UO VHSXQNWO VH VNLPPHRJRULHQWHULQJVO VH • At udtrykke sig varieret og sammenhÌngende süvel mundtligt som skriftligt • At fastholde hovedindholdet i en tekst ved hjÌlp af notater og referat • LUS-punkterne til og med 17 Årets fokuspunkter er fremhÌvet. De to fugle havde i fjor dannet par, og de holdt stadig sammen. De havde ogsü fundet det sted hvor deres gamle rede lü.

Eleven skal med forstĂĽelse kunne lĂŚse tekster af svĂŚrhedsgrad lix 23-30 med et alderssvarende indhold. Fx: Peter Mouritzen: Haltefanden Bjarne Reuter: Busters verden Eleven er indholdslĂŚser med bevidsthed om lĂŚsning pĂĽ og mellem linjerne. /Â VHKDVWLJKHG mĂĽles altid udfra en alderssvarende tekst. Tekstens svĂŚ rhedsgrad og indhold skal passe til klassetrinnet. LĂŚ sehastigheden kan betegnes som: PĂĽ vej mod flydende lĂŚ sning: 80 ord pr. minut Flydende lĂŚ sning: 150 ord pr. minut UbesvĂŚ ret lĂŚ sning: 250 ord eller flere pr. minut .

6WDYHXGYLNOLQJ Eleven skal kunne anvende stavning svarende til staveudviklingstrin 4 – udnyttelse af det morfematiske princip. Ovenstüende mül er udarbejdet iht. FÌ lles mül for dansk.

 0nOHQHQnVJHQQHP • LÌ seundervisning og lÌ setrÌ ning der tager udgangspunkt i den enkelte elevs lÌ sekompetencer • Samtale, fortÌ lling, oplÌ sning, genfortÌ lling og referat • Mülrettet lÌ sning af fag- og skønlitteratur • Arbejde med genrekendskab • Arbejde med notatteknik • Bevidst arbejde med lÌ seteknikker • Bevidst arbejde med før, under og efter lÌ sning • Arbejde med faste vendinger og billedsprog • StillelÌ sning, højtlÌ sning • SkÌ rmlÌ sning • Fri selvstÌ ndig lÌ sning • Makker- og gruppelÌ sning • Procesorienteret skrivning • Anmeldelse af bøger • Drama og teater • Tekstbehandling og layout • Iagttagelse og udarbejdelse af medieproduktioner OG: • TÌ t samarbejde mellem dansk- og su-lÌ rer • Periode(r) med lÌ sekursus • Tilbud om lektiehjÌ lp • Brug af skolebiblioteket • Enighed i klassens team om lÌ seog notatteknikker  • TÌ t samarbejde mellem skole og hjem om vigtigheden af fortsat støtte omkring lÌ sning


 (YDOXHULQJVIRUVODJ • Teamdrøftelse om læ sning i alle fag • En tidlig morgen (DPI) • Læ s 5 i foråret • Staveraketten • Samtaler med læ sevejlederen/sulæ reren • Mindst to skole/hjemsamtaler 0DWHULDOHIRUVODJ • Læ s med! - læ sestrategier, læ sehastighed, faglig læ sning og notatteknikker (Dansklæ rerforeningen) • Læ s med lyst (læ sevæ rksteder) • Forfatterskabslæ sekursus 5/6.kl. ”Hjørdis Varmer” • Fagl. kursus til Læ s kritisk om… www.laeskritiskom.gyldendal.dk • *Bogtipslisten i ”Læ seudvikling – bogen om ny LUS”    %RNVHIUD$&8EHVWQU • 7501216: Rummet - lette Flachs • 7301171: Om dyr – lix 13-25 • 7003006: Faglig frilæ sning

 /LWWHUDWXU • Fæ lles Mål – Dansk • *Birgitta Allard: Læ seudvikling – bogen om ny LUS • Gorm Uhrenholdt: Læ sning på tvæ rs • Merete Brudholm: Læ seforståelse – hvorfor og hvordan? • Marianne Keinicke: Læ s bøger med hoved, hæ nder, hjerte • Jytte Lau: Faglig læ sning – hvordan? • Mogens Jansen: Læ sning og læ seundervisning på skolens mellemtrin • Gorm Uhrenholdt: Fra læ sning til skriftlig fremstilling • Jens Johansen: Læ sning på folkeskolens mellemtrin • Liselotte Kulpa: Hold på indholdslæ seren • Elisabeth Arnbak: Er morfemdeling mord? • Grethe Kjæ r: Læ sning mellem linjerne kan læ res • Anne Marie Østergård: Læ seløftet • Bent B. Andresen: Pæ dagogisk brug af IT i folkeskolen 9LGHR • Når bogstaverne danser. En film om ordblindhed © Lissie Munk-Jensen for Esbjerg Skolevæ sen 2004

5. klasse

Der arbejdes med faglige og skønlitteræ re tekster, herunder med: • Læ selyst • Læ sestrategier • Teksters opbygning og sproglige udformning • Læ seteknikker afpasset læ seformålet

ML5KL~1  

6WDYHXGYLNOLQJ Eleven skal kunne anvende stavning svarende til staveudviklingstrin 4 – udnyttelse af det morfematiske princip. De to fugle h...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you