Page 1

Tarup Skole Indskolingen 0. - 3. årgang

Informationsfolder til til elever og og forældre Informationsfolder elever forældre

Tarup Skole Tarupgårdsvej 1 5210 Odense NV Tlf. 6375 3100

E-mail: tarup-skole.buf@odense.dk www.tarupskole.odense.dk

Tarup SFO Østrupvej 39 5210 Odense NV Kontor: 6375 3111 Café: 6375 3112


Skole/hjem samarbejdet

Visioner for lærer/pædagog-samarbejdet Det er vores mål, at skole og fritid smelter sammen til en fælles virksomhed for herved at styrke barnets udvikling og læring. Børnene lærer gennem hele dagen og for at skabe sammenhæng i barnets læring fra morgen til eftermiddag er det vigtigt, at der bliver en rød tråd i de aktiviteter og udfordringer, som barnet møder i sin hverdag på Tarup Skole. Lærere og pædagoger supplerer hinanden og opnår herved en større og mere nuanceret forståelse for det enkelte barns kompetencer og læringspotentialer. Vi ønsker at skabe et fleksibelt og mangfoldigt skole – og fritidsliv. Det pædagogiske personale tilrettelægger og udfører i fællesskab undervisning og skaber rum for børnenes frie udfoldelse og leg. Aktiviteter, emner og projekter kan strække sig over hele dage eller uger. Det åbner for nye muligheder og fleksibilitet.

Lærer/pædagogsamarbejdet Hver klasse har en klasselærer og klassepædagog tilknyttet fra 0. – 3. årgang. Sammen har de ansvar for opmærksomheden på det enkelte barns trivsel og udvikling. Pædagogen deltager med 240 timer årligt, der fordeles internt i teamet. Lærere og pædagoger samarbejder om planlægning, udførelse og evaluering af læringsforløb i indskolingen. Lærere og pædagoger udarbejder i fællesskab elevplaner for det enkelte barn. Forældremøder holdes fælles for undervisnings- og sfo-delen. Der laves trivselsforløb i løbet af 1. og 3. klasse.

I indskolingen benytter vi os af Forældreintra som den primære kommunikationsform. Her vil man kunne se: Nyhedsbreve, ugebreve, projektbeskrivelser, billeder, tilmeldingssedler, lektiebeskeder og skemaer. Megen vigtig kommunikation fra os til jer, jer til os og jer imellem er tilgængelig her. Derfor er det meget vigtigt, at I følger med på og jævnligt tjekker Forældreintra. Forældre uden internetadgang kan hente beskeder og printe skemaer ud. Dette på enten computere i klassen eller i aulaen. Derudover har vi: • Et

individuelt forældremøde i hver klasse i efteråret.

• Fælles

forældremøder for hele indskolingen i foråret.

• To

skole/hjem samtaler m. pædagog samt dansk og matematiklærer.

•I

0. klasse deltager den kommende klasselærer i samtalerne i foråret.

• Et

kontaktforældreråd i hver klasse, der bl.a. står for klassearrangementer.


Overgange Fra 0. klasse til 1. klasse: Pædagogen er gennemgående til 3. klasse. Kommende 1. klasselærer deltager i 0.klasse samt årets sidste forældremøde

Praktiske oplysninger • Der

afholdes fælles lejrskole på 2. årgang. • Koloni for 3. årgang i SFO. • Morgensang én gang om ugen for alle.

Fra indskoling til mellemtrin: I løbet af 3. klasse besøges klubben Klubben deltager i forårets forældremøde, hvor de bl.a. orienterer om aktiviteter.

Forventninger

I kan forvente: Traditioner

• Pædagogisk

viden

• Faglighed

Legedag, motionsdag, fastelavn, julegudstjeneste, indskolingstur og adventssamling.

• Holddeling • Empati • Tålmodighed • Beslutsomhed • Overblik • Engagement

Tøj

• Mangfoldighed • Menneskekundskab

Børnene er ude i alle frikvarterer. Skiftetøj: Vi opfordrer til, at jeres børn har regntøj/skiftetøj hængende på skolen. Idrætstøj: I 0. klasse bader børnene IKKE efter idræt. I 1. –3. klasse bades - Husk håndklæde og idrætstøj. Overtøj: Husk at give jeres barn tøj med efter årstiden Ansvarlighed for garderober: Elever skal stille sko i stativ og hænge tøj på knager. Der er hjemmeskoordning for hele ind-

Vi forventer, at I: • Holder

jer orienteret via forældreIntra • Bakker op om fælles adfærdsnormer • Hjælper jeres børn med at møde til tiden • Sørger for at jeres børn har tøj, som passer til vejret • Støtter jeres børn i at huske idrætstøj og skolebøger • Bakker op om skolens aktiviteter generelt. • Sørger for, at jeres barn får en sund og nærende kost • Støtter op om vores relationsarbejde i klassen


Personalet i Indskolingen 0. - 3. årgang

Lene

Mai-Britt

Erik

Eva

Lars

Merete

Margit

Louise

AnnaKarina

Doris

Kirsten

Birgitte

Jannie

Brian

Kenneth

Line

Karina

Katja

Thomas

Peter

Pia

Shannon

Trine Skoleleder

Hanne Sekretær (barselsvikar)

Lene

Stine

Annie Sekretær

Michael Afd. leder

Indskolingsfolder  

Indskolingsfolder

Indskolingsfolder  

Indskolingsfolder