Page 1

BAKALAUREUSE-, RAKENDUSKÕRGHARIDUS- JA MAGISTRIÕPE

PÄEVANE JA AVATUD ÜLIKOOLI ÕPE

VASTUVÕTT 2013

www.ut.ee/sisseastumine


Hea sisseastuja! Kui Sinu tõsine soov on õppida ja targemaks saada, lävida huvitavate inimestega ning leida ülikooli lõpetamise järel töö, mis pakuks väljakutseid ja avaraid võimalusi, siis tasub astuda Tartu Ülikooli. Tartu Ülikoolis on palju tipptasemel õpetatavaid erialasid, sest meil lihtsalt on kõige paremad teadlased Eestis, kes suudavad ja tahavad kaasa rääkida oma valdkonna teemadel. Tartu Ülikool õpetab Sind otsima ja leidma Sulle vajalikku infot igal erialal, sest ülikooli liikmetele on avatud Euroopa parimate ülikoolidega võrreldav hulk elektroonilisi teadusajakirju ja andmebaase. Tartus on tõeline üliõpilaselu! Tartu Ülikoolist leiad Sa endale sõbrad kogu eluks, kellega arutada kõikvõimalikel teemadel, sest ülikoolis pakutavate erialade valik on väga lai. Kui Sind hakkab huvitama mõni teine eriala või kõrvalaine, siis saad seda lahkesti kuulata ja kombineerida oma õppeainetega. Tõeliselt suured ideed sünnivadki tihti erialade kokkupuutepunktides ja piirialadel. Tartu Ülikooli kohal lehvib vaba akadeemiline vaim. Tule mõtlevate tegijate sekka, sest Sa väärid üksnes parimat!

Martin Hallik Tartu Ülikooli õppeprorektor


Teadlik valik Enne kui otsustad, millise õppekava järgi Tartu Ülikoolis õppida, mõtle rahulikult, mis just Sinule kõige paremini sobib. Et Su valik oleks teadlikum, tasub vaeva näha ja mõelda järgmistele sammudele. Kirjuta oma mõtted välja, saad selgema pildi endast ja oma soovidest! XX Analüüsi

ennast, millised on Sinu huvialad ja soovid, võimed ja oskused, tugevused ja nõrkused. Iseenda tundmine aitab paremini määratleda, milliseks võib kujuneda Sinu edasine elu, sh tööelu, ning aitab seada eesmärke, mille poole liikuma hakata. täpsemalt Tartu Ülikoolis õpetatavate erialade sisu. Informatsiooni õppekavade kohta leiad ülikooli sisseastumise kodulehelt: www.ut.ee/sisseastumine.

XX Uuri

XX Leia

infot Sind huvitavate ametite ja kutsealade kohta, mis õpitava erialaga seostuvad. Uuri ameti- ja kutsealakirjeldusi lehelt www.rajaleidja.ee. Räägi inimestega, kes Sulle huvipakkuvas valdkonnas töötavad! Uuri, millised on Sind huvitava ameti või kutseala plussid ja miinused ning millised teadmised ja oskused on selles ametis vajalikud.

XX Uuri

tööturu võimalusi, nõudeid ja tingimusi. Keskendu valdkondadele, kus võiksid hiljem tööle asuda. Kasulikud lingid: www.rajaleidja.ee, www.tootukassa.ee.

XX Seosta

kogutud info iseendaga ja vali selle põhjal teadlikult, millist eriala Tartu Ülikoolis õppida.

Eriala valides teed tähtsa otsuse, mis mõjutab kogu elu: Sinu suhteid, rahulolu iseenda ja maailmaga ning kogu elustiili. Teadlik valik annab eesmärgi: sihi, mille poole liikuda, toetab Sinu unistuste ja soovide täitumist ning aitab paremini siseneda tööturule.


Bakalaureuse, magistri- või doktoriõpe Eesti kõrgharidussüsteem koosneb kolmest astmest. Esimene aste on bakalaureuse- või rakenduskõrgharidusõpe, teine aste on magistriõpe ning kõrgeim aste on doktoriõpe. Bakalaureuseõppes süvendatakse üldhariduslikku baasi, omandatakse eriala alusteadmised ja oskused valitud erialal töötamiseks ning edasiõppimiseks. Kolmeaastase bakalaureuseõppe lõpetaja peab olema võimeline tööturul hakkama saama lihtsamate erialaste tööülesannete täitmisega, kuid kindlasti ei ole ta veel oma eriala spetsialist. Kuigi paljud bakalaureuseõppe lõpetanud töötavad erialasel tööl, on nii kõrgkoolid kui tööandjad enamasti veendunud, et kvaliteetse spetsialistihariduse omandamiseks kolmeaastasest bakalaureuseõppest ei piisa. Otse kõrgkoolist kohe erialasele tööle siirdumiseks vajalike praktiliste oskuste ning vilumuste omandamiseks annab võimaluse rakenduskõrgharidusõpe. Nii on rakenduskõrgharidusõppe lõpetajatel ka ilma magistriõppes jätkamata võimalus leida tööd spetsialistina. Samas on neil ka õigus jätkata õpinguid magistriõppes. Kaheaastane magistriõpe ongi ennekõike nn spetsialistikoolituse aeg, mil toimub erialane spetsialiseerumine, sügavamate teadmiste ja keerukamate oskuste omandamine ning spetsialistina tööleasumiseks vajalike võtmeoskuste täiendamine. Seega peaks ülikooli sisseastuja ennekõike arvestama õpingutega, mis vältavad vähemalt 3+2 aastat. Magistriõpe annab ka võimaluse oma erialavalikut täpsustada või soovi korral muuta. Nimelt ei eeldata magistriõppesse sisseastujatelt sama õppekava bakalaureuseõppes lõpetamist. Harilikult on tingimuseks vaid teatud hulk eeldusaineid, mis peavad olema eelmises kõrgharidusastmes sooritatud. Tartu Ülikooli klassiõpetajakoolitus ja arstiteaduskonna õpe toimub integreeritud õppekavade alusel. See tähendab, et 5- ja 6-aastased õpingud lõpevadki kohe magistrikraadi omandamisega.


Neljaaastane doktoriõpe ei ole mõeldud mitte ainult ülikooli akadeemilise järelkasvu, vaid ka avaliku ja erasektori tippspetsialistide koolitamiseks. Iseseisva uurimistöö kaudu on doktoriõppes võimalik omandada teadmised ja oskused, mis võimaldavad täita juhtimisülesandeid väga erinevates valdkondades. Millist neist võimalustest kasutada – kas piirdudagi ainult kõrghariduse esimese astmega, läbida kõik astmed järjest või teha vahepeal õppimises paus – see on iga inimese võimete, võimaluste ja eesmärkide küsimus. Igal juhul kehtib aga põhimõte, et õppida ei ole kunagi liiga hilja.

ÕPPEVORMID Tartu Ülikoolis on võimalik õppida nii päevases kui avatud ülikooli õppes. Päevase õppe puhul on rõhk auditoorsel õppetööl ning eeldatakse üliõpilase igapäevast osalemist õppetöös. Avatud ülikooli õppes õppimine nõuab üliõpilaselt rohkem iseseisvat tööd ning auditoorne õppetöö on korraldatud sessioonidena. Paindlikud õppimisvõimalused loovad tingimused, et avatud ülikooli õppes on võimalik õppida töö, pere ja muude kohustuste kõrvalt. Õpingute osana nii päevases õppes kui avatud ülikooli õppes saab arvestada ka varasemaid õpinguid ja töökogemust, nii lõpetamata jäänud kõrgharidust kui ka täienduskoolitust.


VASTUVÕTT Tartu Ülikooli toimub: XX paremusjärjestuse XX lävendipõhiselt

alusel,

või

XX eritingimustel.

Juhul kui õppekavale, millele võetakse vastu lävendipõhiselt, jääb vabu õppekohti, täidetakse need paremusjärjestuse alusel. Tartu Ülikooli võetakse vastu üliõpilaskandidaat, XX kelle

koht paremusjärjestuses mahub vastuvõtuarvu piiresse,

XX kelle

vastuvõtutingimuste täitmisel saadud punktisumma ületab lävendi või

XX kes

täidab eritingimused.

BAKALAUREUSE- JA RAKENDUSKÕRGHARIDUSÕPE Vastuvõtutingimusteks võivad olla nt XX riigieksam

või lõputunnistuse hinne või

XX sisseastumiseksam.

Gümnaasiumi parimale lõpetajale lisatakse vastuvõtu punktisumma arvutamisel kolm lisapunkti. Emakeele riigieksami tulemusena läheb arvesse eesti keele, vene keele või kirjandi tulemus. Võõrkeele riigieksami tulemusena läheb arvesse inglise, saksa, prantsuse või vene keele võõrkeelena riigieksami tulemus


Eritingimustel võetakse vastu üliõpilaskandidaat, kes on XX tulnud

üleriigilisel aineolümpiaadil abiturientide arvestuses viie parema hulka,

XX võtnud

osa rahvusvahelisest aineolümpiaadist;

XX saavutanud

auhinnalisi kohti üleriigilistel keskkooli väitlusmeistrivõistlustel või konkursil „Eesti parim õpilasfirma“;

XX sooritanud

akadeemilise testi tulemusele 80 punkti või

rohkem.

MAGISTRIÕPE Kui kõrghariduse teise astme õppekavale astumiseks on kehtestatud eeldusained, on magistriõppesse õigus kandideerida eeldusained läbinud üliõpilaskandidaadil. Taotlusi eeldusainete hindamiseks võib teaduskonna dekanaati või kolledži kantseleisse esitada aasta ringi. Eeldusained avaldatakse interneti-aadressil http://www.ut.ee/sisseastumine/magistri-oppekavad Vastuvõtutingimusteks võivad olla nt XX eelmise

õppeastme keskmine hinne,

XX eelmise

õppeastme lõputöö või lõpueksam,

XX sisseastumiseksam.

Eritingimustel võetakse vastu Eesti ülikoolide kvaliteedi hea tava leppega liitunud ülikoolide cum laude lõpetanu, kes on läbinud õppekavas kehtestatud eeldusained või kelle varasemad õpingud on tunnistatud eeldusainete nõuetele vastavaks.


DOKUMENTIDE ESITAMINE Tartu Ülikooli kandideerimiseks saab esitada avalduse kahele õppekavale nii bakalaureuse- kui magistriõppes, nii päevases kui avatud ülikooli õppes. Avaldusi on võimalik esitada XX elektroonselt XX isiklikult

interneti-aadressil www.sais.ee

ülikooli peahoones tööpäeviti kell 10–16 või

XX kolledžites

õpetatavatele õppekavadele kohapeal kolledži lahtiolekuaegadel.

Isiklikult ülikooli kohale tulles tuleb esitada järgmised dokumendid: XX avaldus XX eelnevat

haridust tõendav dokument koos hinnetelehega

XX vajadusel XX isikut

riigieksamitunnistus

tõendav dokument

XX lisadokumendid

vastavalt vastuvõtueeskirjale

Avatud ülikooli õppesse kandideerimisel võtavad dokumente kõikidele õppekavadele kandideerimiseks vastu ka kolledžid ja ülikooli esindused.

Kõik vastu võetud üliõpilaskandidaadid peavad ettenähtud tähtajaks oma õppima tulekust ülikoolile teatama. Seda saab teha internetiaadressil www.sais.ee või esitades kirjaliku avalduse õppeosakonda. Juhul kui üliõpilaskandidaat tähtajaks oma õppima asumist ei kinnita, arvestatakse seda õppekohast loobumisena.

NB


AVALDUSTE ESITAMINE SISSEASTUMISE INFOSÜSTEEMIS (SAIS) XX SAIS-is

on võimalik esitada avaldus juhul, kui keskharidus on omandatud 2004. aastal või hiljem. Varem keskhariduse omandanud üliõpilaskandidaadil tuleb dokumendid esitada isiklikult. Isiklikult tuleb avaldus esitada ka siis, kui on vajalik esitada lisadokumente.

XX Avaldust

esitades tuleb pöörata tähelepanu õppeastmele. Enamike õppekavade õppeastmeks on ülikoolis bakalaureuseõpe, kuid nt arstiteaduskonnas on bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavad ning kolledžites valdavalt rakenduskõrghariduse õppekavad. avaldust esitades on kindlasti vaja oma avaldus kinnitada ning seda isegi juhul, kui SAIS näitab, et kõik kriteeriumid ei ole täidetud. Kui vastuvõtutingimuseks on nt sisseastumiseksam, siis on see avalduse esitamise ajal sooritamata ja SAIS reeglina sellele viitabki.

XX SAISis

XX Kõik

üliõpilaskandidaatide kinnitatud avaldused vaatab ülikool läbi ning kui avaldus on korrektne, kinnitab selle omakorda. Üliõpilaskandidaadi kinnitamata avaldusi ülikool läbi ei vaata.

XX Ü likoolil

on õigus üliõpilaskandidaadi avaldus tagasi lükata, kui konkursipunkte on vähem kui 60, kui avaldusel on eelneva haridustaseme ja õppetulemuste kohta vastuvõtuperioodi lõpuks info puudulik või kui mõni dokument on esitamata.

XX SAIS-is

tuleks nii oma avaldust kui ka saadetud teateid kindlasti regulaarselt jälgida. Kui avaldusel on mõni viga või avaldusega seotud toimingud jäävad arusaamatuks, soovitame ülikooliga ühendust võtta e-posti aadressil sisseastumine@ut.ee.


ÕPPEKAVAD (Bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõpe) USUTEADUSKOND XX usuteadus

ÕIGUSTEADUSKOND XX õigusteadus

(õppetööga Tartus või Tallinnas) (ka avatud ülikooli õppes)

ARSTITEADUSKOND XX arstiteadus XX hambaarstiteadus XX proviisor

FILOSOOFIATEADUSKOND XX ajalugu XX ajalugu

(kunstiajalugu) ja soome-ugri keeleteadus XX eesti ja soome-ugri keeleteadus (eesti keel mitmekeelses ühiskonnas) XX filosoofia XX inglise keel ja kirjandus XX kirjandus ja kultuuriteadused XX klassikaline filoloogia XX maalikunst XX romanistika (hispaania keel ja kirjandus) XX romanistika (prantsuse keel ja kirjandus) XX saksa keel ja kirjandus XX semiootika ja kultuuriteooria XX skandinaavia keeled ja kultuurid (norra keel ja kirjandus) XX vene ja slaavi filoloogia XX eesti

KEHAKULTUURITEADUSKOND XX füsioteraapia XX kehaline

kasvatus ja sport

LOODUS- JA TEHNOLOOGIATEADUSKOND XX arvutitehnika XX bioloogia XX füüsika XX geenitehnoloogia XX geograafia XX geoloogia XX keemia XX keskkonnatehnoloogia XX materjaliteadus XX ökoloogia

ning elustiku kaitse


XX majandusteadus XX ettevõttemajandus

(inglise keeles)

MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND XX informaatika XX matemaatika XX matemaatiline

statistika

SOTSIAAL- JA HARIDUSTEADUSKOND XX ajakirjandus

ja kommunikatsioon viipekeele tõlk XX eripedagoogika (ka avatud ülikooli õppes) XX haridusteadus (humanitaarained) XX haridusteadus (loodusteaduslikud ained) XX haridusteadus (reaalained) XX klassiõpetaja XX koolieelse lasteasutuse õpetaja XX kutseõpetaja (ainult avatud ülikooli õppes) XX psühholoogia XX riigiteadused XX sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika XX eesti

NARVA KOLLEDŽ XX ettevõtlus

ja projektijuhtimine (ainult avatud ülikooli õppes) mitmekeelses koolis XX klassiõpetaja mitmekeelses koolis (ka avatud ülikooli õppes) XX koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses õppekeskkonnas (ka avatud ülikooli õppes) XX noorsootöö XX humanitaarained

PÄRNU KOLLEDŽ XX ettevõtlus

ja projektijuhtimine (ka avatud ülikooli õppes) (ainult avatud ülikooli õppes) XX sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus (ka avatud ülikooli õppes) XX turismi- ja hotelliettevõtlus (ka avatud ülikooli õppes) XX majandusteadus

VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA XX huvijuht-loovtegevuse

õpetaja (ka avatud ülikooli õppes) ja dokumendihaldus* (ka avatud ülikooli õppes) XX jazz-muusika XX koolimuusika (ka avatud ülikooli õppes) XX kultuurikorraldus (ka avatud ülikooli õppes) XX pärimusmuusika XX raamatukogundus ja infokeskkonnad* (ka avatud ülikooli õppes) XX rahvuslik ehitus XX rahvuslik metallitöö XX tantsukunst XX teatrikunst XX info-

* õppetöö toimumise asukoht (Viljandis või Tartus) täpsustub

www.ut.ee/sisseastumine/baka-oppekavad

MAJANDUSTEADUSKOND


ÕPPEKAVAD (Magistriõpe) USUTEADUSKOND XX Religiooniuuringud XX Usuteadus

ÕIGUSTEADUSKOND XX Õigusteadus

(õppetööga Tartus) (avatud ülikooli õppes nii Tartus kui Tallinnas)

ARSTITEADUSKOND XX Rahvatervishoid XX Õendusteadus

(ainult avatud ülikooli õppes)

FILOSOOFIATEADUSKOND XX Ajalugu XX Ajaloo

ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (ka avatud ülikooli õppes) XX Eesti ja soome-ugri keeleteadus XX Eesti keele ja kirjanduse õpetaja XX Eesti keele ja kirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis XX Etnoloogia ja folkloristika XX Filosoofia XX Germanistika XX Kirjandus- ja teatriteadus XX Klassikaline filoloogia XX Kultuurikorraldus (ainult avatud ülikooli õppes) XX Kunsti, käsitöö ja kodunduse õpetaja XX Maalikunst XX Romanistika XX Semiootika ja kultuuriteooria XX Semiootika (inglise keeles) XX Skandinaavia keeled ja kultuurid XX Slavistika XX Tõlkeõpetus XX Anglistika

KEHAKULTUURITEADUSKOND XX Füsioteraapia XX Kehaline

kasvatus ja sport (ka avatud ülikooli õppes)

LOODUS- JA TEHNOLOOGIATEADUSKOND XX Arvutitehnika XX Bioloogia XX Biomeditsiin XX Füüsika XX Geenitehnoloogia XX Geograafia XX Geoloogia XX Gümnaasiumi

loodusteaduste õpetaja (ka avatud ülikooli õppes, keemiaõpetaja eriala) XX Keemia XX Keskkonnatehnoloogia


XX Rakenduslik XX Ökoloogia

mõõteteadus (inglise keeles) ning elustiku kaitse

MAJANDUSTEADUSKOND XX Ettevõtlus

ja tehnoloogia juhtimine (ainult avatud ülikooli õppes)

XX Majandusteadus XX Strateegiline XX Ärijuhtimine

juhtimine (ainult avatud ülikooli õppes) (ainult avatud ülikooli õppes)

MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND XX Finants-

ja kindlustusmatemaatika

XX Informaatika XX Matemaatika XX Matemaatika-

ja informaatikaõpetaja statistika XX Tarkvaratehnika (inglise keeles) XX Matemaatiline

SOTSIAAL- JA HARIDUSTEADUSKOND XX Ajakirjandus XX Eripedagoogika

(ka avatud ülikooli õppes) (koolijuhtimise või haridustehnoloogia korralduse eriala) (ainult avatud ülikooli õppes) XX Kasvatusteadused (ainult avatud ülikooli õppes) XX Kommunikatsioonijuhtimine XX Koolieelse lasteasutuse pedagoog (ainult avatud ülikooli õppes) XX Läänemere regiooni uuringud (inglise keeles) XX Põhikooli mitme aine õpetaja XX Psühholoogia XX Rahvusvahelised suhted XX Sotsioloogia XX Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika XX Võrdlev poliitika XX Hariduskorraldus

EUROOPA KOLLEDŽ XX Euroopa

Liidu – Venemaa uuringud (inglise keeles) õpingud (ainult avatud ülikooli õppes)

XX Euroopa

PÄRNU KOLLEDŽ XX Heaolu-

ja spaateenuste disain ja juhtimine (inglise keeles) disain ja juhtimine (ainult avatud ülikooli õppes)

XX Teenuste

NARVA KOLLEDŽ XX Humanitaarainete

õpetaja mitmekeelses koolis (ainult avatud üli-

kooli õppes)

VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA XX Muusika

ja filmikunsti helitehnoloogiad (inglise keeles)

XX Muusikapedagoogika XX Organisatsiooni

infotöö*

XX Pärimusmuusika XX Pärandtehnoloogia

* õppetöö toimumise asukoht (Viljandis või Tartus) täpsustub

www.ut.ee/sisseastumine/magistri-oppekavad

XX Materjaliteadus


SISSEASTUMISEKSAMID Bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppe päevases õppes on sisseastumiseksam vaja sooritada umbes kolmandikul õppekavadel. Avatud ülikooli õppes ja magistriõppes on sisseastumiseksamite osakaal suurem. Ainus eksam, millele tuleb avalduse esitamise ajal registreeruda, on 9. juulil toimuv akadeemiline test. Akadeemilise testi sooritamine on kohustuslik ainult ajakirjanduse ja kommunikatsiooni, psühholoogia, riigiteaduste või sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika õppekavale päevasesse õppesse kandideerimisel. Avatud ülikooli õppe ja magistriõppe õppekavadele kandideerides mitte ühelegi sisseastumiseksamile eelnevalt registreeruma ei pea. Sisseastumiseksamil on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti. Sisseastumiseksam on sooritatud, kui sisseastumiseksami tulemus on vähemalt 50 punkti, akadeemilise testi puhul vähemalt 40 punkti. Sisseastumiseksamil peab kindlasti kaasas olema isikut tõendav dokument. Eksamile mitteilmumise mõjuvast põhjusest peab üliõpilaskandidaat teavitama vastuvõtukomisjoni hiljemalt eksamipäeval. Sisseastumiseksamid jagunevad eksamiteks, mis eeldavad kohaletulekut (akadeemiline test, intervjuu, kutsesobivuskatse, erialakatse) ning kirjalikeks eksamitöödeks (motivatsioonikiri, essee, loomingumapp). Sisseastumiseksamite sisulised nõuded avaldatakse hiljemalt 1. veebruaril interneti-aadressil www.ut.ee/sisseastumine.


KÕRGHARIDUSREFORM JA ÕPPEKULUDE HÜVITAMINE Üliõpilane, kes asub õppima eestikeelsel õppekaval täiskoormusega, saab alustada õpinguid õppekulusid hüvitamata. Alates teisest semestrist sõltub see, kas üliõpilane peab õppekulusid osaliselt hüvitama või mitte, üliõpilase läbitud õppekava mahust. Vastuvõtt toimub õppekavati ühtse pingerea või lävendi alusel sõltumata sellest, kas üliõpilased hüvitavad oma õppekulusid või mitte. Õppima asudes määrab üliõpilane ise, kas ta soovib õppima asuda täis- või osakoormusega. Ülikoolil on õigus nõuda õppekulude hüvitamist osakoormusega või mitte-eesti õppekeelega õppekaval õppivalt üliõpilaselt. Samuti üliõpilaselt, kes on kahe aasta jooksul eksmatrikuleeritud ja uuesti immatrikuleeritud samale õppekavale või õppinud tasuta kauem kui pool nominaalsest õppeajast samas kõrgharidusastmes. Õppekulusid ei pea hüvitama üliõpilane, kui ta on alla seitsmeaastase lapse või puudega lapse vanem või keskmise, raske või sügava puudega isik. Juhul kui üliõpilane õpib välisriigi õppeasutuses vähemalt kolm kuud ja sealt saadud õppetulemusi arvestatakse tema kodukõrgkoolis vähemalt 15 EAP ulatuses õppekava täitmise osana, siis ei nõuta temalt õppekava täitmist sajaprotsendiliselt välisriigis õpitud semestritel ning ka järgneval semestril.


HEA TEADA Õppimine eestikeelsel õppekaval on tasuta, kui õppekava õppeaineid õpitakse semestris 30 ainepunkti mahus. Õppekulude hüvitamist puuduolevate ainepunktide eest on ülikooli õigus nõuda ainepunkti hinna alusel alates teisest semestrist, kui õppekava täidetakse vähem kui 30 ainepunkti semestris. Ainepunktide hinnad jäävad sõltuvalt õppekavast vahemikku 30–50 eurot. Osakoormusega (alla 45 ainepunkti õppeaastas) ja võõrkeelsel õppekaval õppides tuleb üliõpilasel üldjuhul hüvitada õppekulud semestritasuna või sooritatavate ainepunktide mahus (enamikul õppekavadel jääb semestri õppeteenustasu 850 ja 1500 euro vahele). Mitte-eesti keeles eelmise haridustaseme omandanud üliõpilaskandidaat, kes soovib alustada õpinguid eesti keeles, peab tõendama oma eesti keele oskust. Üliõpilane, kelle eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus on vähem kui 80 punkti või kelle keeleoskus on madalam kui eesti keele B2 tasemeeksami tulemus 80 punkti, asub eesti keelt süvendatult õppima õppekorralduseeskirjas kehtestatud tingimustel ja korras. Üliõpilaste majutamisega tegeleb Tartu Üliõpilasküla (www.campus.ee). Üliõpilaskülas on kaheksa üliõpilaselamut, mis mahutavad umbes 3300 üliõpilast. Üliõpilased saavad taotleda õppetoetusi, stipendiume ja võtta õppelaenu. Õppelaenu on võimalik võtta kõigil täiskoormusega õppivatel üliõpilastel.


Treeni targalt

Tartu Ülikooli Akadeemilises Spordiklubis

HARRASTUSSPORDI RÜHMAD kergejõustik | sõudmine | tennis lauatennis | karate | poks alpinism | orienteerumine võimlemine | kulturism | sulgpall | korvpall | jõutõstmine VÕISTLUSSPORDI RÜHMAD võrkpall | jalgpall | korvpall | käsipall Tartu Ülikooli meistrivõistlused EASL meistrivõistlused Rahvusvahelised üliõpilaste võistlused

Ainult Tartu Ülikooli üliõpilastele TASUTA kergejõustikuhalli kasutamine kell 8.00-13.00

TÜ Spordihoone | Ujula 4, Tartu www.tysk.ee


Üliõpilasesinduse tegemistes kaasa lüües on aktiivsetel tudengitel võimalik muuta oma ülikoolis veedetud aeg võimalikult huvitavaks ja kasulikuks, saada palju kogemusi ja sõlmida uusi tutvusi. Koostööd arendavaid väljakutseid leidub igale maitsele. Üliõpilasesindus tegeleb tudengite esindamise ja õiguste kaitsmisega ülikoolis. Selleks koondatakse üliõpilaste arvamused ja ühised seisukohad ning seistakse hiljem nende eest koostöös ülikooli struktuuride ja otsustusorganitega. Esindus korraldab tudengitele mitmesuguseid üritusi (näiteks rebaste pidu, džässiõhtud, aastapäevaball, ööraamatukogu), et ülikooliaeg kujuneks võimalikult meeldejäävaks. Üliõpilasesindus hoolitseb selle eest, et tudengite head algatused ei jääks raha taha. Neli korda aastas jagab esindus tudengiprojektidele toetusi.

Uuri lähemalt www.tyye.ee ja facebook.com/UT.esindus


VASTUVÕTU AJAKAVA 2013 Päevane õpe 24. juunist 5. juulini toimub sisseastumisavalduste esitamine interneti-aadressil www.sais.ee ning akadeemilisele testile registreerumine interneti-aadressil www.ut.ee/sisseastumine. Ingliskeelsetele õppekavadele kandideerimiseks saab avaldusi esitada 16. aprillini õppeosakonnas või interneti-aadressil www.ut.ee/studies.

1.–5. juulini saab lisaks SAISile esitada sisseastumisavaldusi koos nõutavate dokumentidega ka ülikooli peahoones ja õppeasutustes õpetatavatele õppekavadele kohapeal.

9.–15. juulini toimuvad sisseastumiseksamid, ingliskeelsetel õppekavadel 20.–30. maini.

17. juulil avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad interneti-aadressil www.sais.ee.

19. juulil tuleb ülikooli oma õppima tulekust teavitada.

2.septembril toimub õppeaasta avaaktus.

Avatud ülikooli õpe 5.–16. augustini sisseastumisavalduste esitamine www.sais.ee.

12.–16. augustini saab lisaks SAISile esitada sisseastumisavaldusi koos nõutavate dokumentidega ka ülikooli peahoones, kolledžites ja esindustes kohapeal.

21.–25. augustini toimuvad sisseastumiseksamid.

27. augustil avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad interneti-aadressil www.sais.ee.

30. augustil tuleb ülikooli oma õppima tulekust teavitada.

20. septembril vastuvõetud üliõpilaskandidaadid immatrikuleeritakse.


Üliõpilaskandidaatide vastuvõtt Tartu Ülikooli toimub vastuvõtueeskirja järgi. Täpsem informatsioon www.ut.ee/sisseastumine www.facebook.com/tuleulikooli www.ut.ee/tudengivari www.ut.ee/foorum sisseastumine@ut.ee Koostanud TÜ turundus- ja kommunikatsiooniosakond novembris 2012

2013. a vastuvõtutrükis  

2013. aasta vastuvõtu üldtrükis