Page 1

TARTU ÜLIKOOL – TEIE USALDUSVÄÄRNE PARTNER

Koos jõuame kaugemale!


Tartu Ülikool ainus klassikaline ülikool Eestis, asutatud 1632. aastal suurim innovatsioonipartner Eestis 9 teaduskonda ja 5 kolledžit 70 bakalaureuseõppe-, 70 magistriõppe- ja 35 doktoriõppekava 16 000 üliõpilast ligi pooled Eesti ülikoolide doktorikraadidest kaitstakse Tartu Ülikoolis ligi 1000 täiendusõppe kursust aastas 20 000 õppijaga töötajaid 3500, sh akadeemiline personal 1700 eelarve maht 1,7 miljardit krooni 46 partnerülikooli 18 riigist Nobeli preemia aastal 1909 (Wilhelm Ostwald, füüsikalise keemia rajaja)

Autoriõigus Tartu Ülikool 2009 Esikaane foto ja foto mürataseme mõõtmisest: Kerly Ilves Foto lasteaiast Kaseke: Valga LV Foto merekonteinerist: OÜ Pro Fiksum


Hea koostööpartner! Tartu Ülikooli missioon on olla teadmistepõhise ühiskonna arengut juhtiv jõud. Õppimine ja teadusuuringud on ühiskonna ettevõtlikumaks muutmise üks peamine tagatis ning ülikooliharidus loob kindla aluse, et töötada kõrgeid nõudmisi esitavatel ametikohtadel. Tartu Ülikool valmistab spetsialiste Eesti ja maailma jaoks, teeb tihedat teaduskoostööd paljude partneritega ning pakub rohkelt elukestva õppe (sh täiendus- ja ümberõppe) võimalusi. Tartu Ülikool on Eesti vaimsuse, kultuuri ja kõrgtehnoloogilise innovatsiooni keskus. Ülikooli teaduskonnad, kolledžid ja instituudid koondavad suurema osa Eestis tehtavast teadustööst, hõlmates eri valdkondi moodsatest tehnoloogiatest psühholoogia ja lingvistikani. Innovatsioon on eriti mõjus siis, kui eri teadusvaldkondade esindajad oma teadmised ühendavad ja teadussaavutusi rakendatakse igapäevaelu probleemide lahendamiseks. Ülikooli partnerite spekter on esinduslik ja lai – ülikoolist võib abi leida nii väikeettevõte kui ka suurtööstus, nii munitsipaal- kui ka riigiasutus. Eri lahendusteede analüüs on parimate otsuste väljaselgitamise eeldus ja olnud alati üks ülikooli tugevusi. Tartu Ülikooli õppe- ja teadustöö ei piirdu Eestiga, kuid just siin saame parimal moel rakendada kogu maailmas väärt teadmisi ja oskusi, et Eesti elu arendada.

Kristjan Haller Teadusprorektor


Lasteaia Kaseke rekonstrueerimisel seadis Valga linnavalitsus eesmärgiks luua Eesti esimene passiivmaja ja valis seetõttu partneriks TÜ Tehnoloogiainstituudi energiatõhusa ehituse tuumiklabori. See projekt aitab ühest küljest luua Valga kui innovaatilise linna kuvandit ning teisalt tõestada, et energiatõhusa ehituse tehnoloogia on praktikas rakendatav. Tuumiklabor koostas rekonstrueerimise mudeli, panustas tehnilise ehitusprojekti koostamisse ja ühtlasi tegeleb lasteaia energiatõhususe monitooringuga.

Lasteaed Kaseke

„Koostööga tuumiklaboriga olen rahul. Energiatõhusa ehituse valdkonnas tuleks nii omavalitsustel kui ka teistel arendajatel kindlasti kasutada Eesti parimaid eksperte.” Meelis Linnamägi, Valga Linnavalitsuse arenguameti juhataja

TÜ Tehnoloogiainstituudi töökeskkonnalaborilt tellitakse riskianalüüside koostamiseks sageli eri mõõtmisi. A. Le Coqi tellimusel korraldati mürataseme mõõtmised Supilinnas, sest sealsed elanikud kaebasid tootmishoone jahutusseadmete müra üle. Mõõtmised kinnitasid, et müra on lubatust suurem ning A. Le Coq kulutas pool miljonit krooni jahutusseadmete täiustamiseks ja mürataseme alandamiseks. Tänu sellele paranes Supilinna elukeskkond.

Mürataseme mõõtmine

„Vahetute naabrite sõnul on pärast neid uuringuid müra vähenenud,” ütleb Supilinna Seltsi esimees Mart Hiob.


Koos leiame parima viisi, kuidas Teie idee ellu viia või probleem lahendada!

jadused ja ülikooli rakendusliku uurimispotentsiaali a v e i e T u k k o k e m Vii • Tutvustame ülikooli pakutavaid ideid ja ana-

lüüsime Teie arendusvajadusi. • Leiame teaduspartnerid rakenduslike pro-

jektide arendamiseks. • Pakume püstitatud arendusülesande lahen-

damiseks välja sobivaima variandi, näiteks eksperthinnangu, rakendusuuringu projekti või tellitava arendustöö.

Võtke meiega ühendust! www.ut.ee/et/ettevotlus teadus- ja arendusosakond ettevõtlussuhete koordinaator Vahur Valdna tel 737 6195, 5698 1612 vahur.valdna@ut.ee

Taotleme ühisprojektide finantseerimiseks lisavahendeid • Koostame interdistsiplinaarseid projekte. • Otsime finantseerimisvõimalusi. • Nõustame ettevõtlusprojekte.

Keerulisena tunduv probleem võib saada lihtsa ja innovaatilise lahenduse. OÜ Pro Fiksum kohendab puidukuivatiks endise merekonteineri. TÜ teadlaste abiga täiustatakse õhu liikumist, et tagada puidu ühtlane kuivamine.

Puidukuivatiks kohandatav merekonteiner

KO O STÖ Ö J A I N N OVAT S I O O N

Kui Teie jaoks on oluline, kuidas saada uusi arendusideid, kust leida ressursse arendustegevuseks või kuidas kasutada edukalt Euroopa Liidu tõukefonde, siis pöörduge Tartu Ülikooli poole.


„Tartu Ülikoolis on õpingutega seotud paberitöö ja asjaajamine tehtud üliõpilase jaoks võimalikult lihtsaks. Internetis saab täita mitmesuguseid avaldusi, isikliku kohalemineku asemel piisab sageli kirja saatmisest. Ei mäleta ainet, kus oleks pidanud aeganõudvalt konspekteerima – kõik loengukonspektid olid varakult õppeinfosüsteemis. Seega on juurdepääs teadmistele tehtud igati lihtsaks – vaid leia need ja õpi.” Liina Lepp, Lüllemäe Põhikooli inglise keele õpetaja ja TÜ koolikorralduse 2. aasta magistrant

„Maapiirkonna stabiilse arengu tagamiseks vajame partnereid, kes innustavad meid mõtlema suurelt. Tartu Ülikooli Pärnu kolledž on meile partneriks, mis pakub kompleksseid teenuseid - mitmekesist koolitust ja uuringuid.“ Piret Leskova, MTÜ Mulgimaa Arenduskoda, tegevjuht

„Alustasin õpinguid Tartu Ülikooli ärijuhtimise magistriõppe Saaremaa õpperühmas 2007. aastal. Kahtlemata mõjutas minu valikut ülikooli hea maine, kuid samas oli väga oluline, et kool tuli otse koju. Eriti hea on õppida inimestelt, kellest igal sammul õhkub positiivsust ning kes on oma teooriaid rakendanud ka praktikas. Enesestmõistetavalt sidusin oma magistritöö teema igapäevatööga ning paljud seminarid ja rühmatööd on leidnud vahetut rakendamist.” Rain Jano, Lääne Kaitseringkonna operatiivjaoskonna ülem


Kui Teie jaoks on oluline motiveeritud, professionaalne ja ennast arendav töötaja, siis Tartu Ülikoolist leiate mitmekülgse valiku õppimis- ja enesetäiendusvõimalusi.

alused kõrgharidus Paindlikud võim

e omandamisel ja enesetäiendamisel

tasemeõpe • Teadmisi saab omandada nt humanitaar-

teadustes, kunstides, meditsiinis, loodus-, täppis- ja ühiskonnateadustes, pedagoogikas.

täiendusõpe • Lai valik täiendusõppe kursuseid erinevatele

sihtrühmadele. • Kursused erialase või ametialase pädevuse

või muude kohustuste kõrvalt õppetöös osaleda.

suurendamiseks, huvialakoolitused, koolitusseminarid, õppepäevad, e-õpe, suveülikooli kursused.

• Õppimisvõimalus peale Tartu Eesti eri

• Koolitused vastavalt ettevõtte, asutuse või

• Eri õppevormid ja sobiv tempo, et töö, pere

regioonides. • Varasemate õpingute ja töökogemuse arves-

tamine õppekava täitmisel. • Järjest suurenev e-kursuste arv. • Võimalus õppida külalis- või vahetusüliõpi-

lasena väliskõrgkoolis.

www.ut.ee/sisseastumine www.ut.ee/tudeng õppeosakond nõustaja Ülikooli 18–102, 50090 Tartu tel 737 5200 sisseastumine@ut.ee noustaja@ut.ee

organisatsiooni vajadustele tellijale sobivas kohas. • Huvipakkuvad tasemeõppe kursused täien-

dusõppena. • Kõigile täienduskoolituse läbinutele väljasta-

takse Tartu Ülikooli tunnistus. Koolitustel kogutud ainepunkte on võimalik arvestada tasemeõppekavade läbimisel.

www.tk.ut.ee avatud ülikooli keskus assistent Lossi 24, 51003 Tartu tel 737 5620 taienduskoolitus@ut.ee

Õ P P I M I SV Õ I M A L U S E D

Tartu Ülikoolis saab omandada kõrghariduse ja täiendus-õppes ennast erialaselt, ametialaselt või huvialaselt arendada. Oleme avatud ja paindlikud ning teeme koostööd, et viia õppijateni uusimad erialased teadmised ja innovatiivsed lahendused ning õpetada nende kasutamist igapäevatöös.


„Tartu Ülikooli töövahenduskeskkonda oleme kasutanud eelkõige puhkuseperioodil asendustöötajate ja praktikantide leidmiseks. Paljud neist on jäänud kollektiivi püsima ja jätkavad tööd osalise koormusega õpingute kõrvalt.” Jan Lätt, AS Eesti Krediidipank, Tartu regiooni juht

„Töövahenduskeskkonda oleme aastate jooksul sageli kasutanud. Kasvava organisatsioonina oleme sel moel leidnud oma meeskonda särava, entusiastliku ja arenemisvalmis täienduse. Hea on see, et tööpakkumised jõuavad ka TÜ vilistlasteni.” Helle Saaremägi, PRIA personaliosakonna juhataja asetäitja

a spetsialistideni Otsetee kõrghariduseg


Aitame leida motiveeritud töötaja, kel on väärt teadmised ja oskused ning värsked ja innovatiivsed ideed.

Tartu Ülikooli töövahenduskeskkonnas on vajalik info tööd ja praktikakohta otsivate Tartu Ülikooli üliõpilaste ning vilistlaste kohta. Töövahenduskeskkonda saab lisada tööpakkumisi, sisestatud pakkumised saadame tööotsijate postiloendisse ning lisame karjääriteenistuse stendile.

ttevõtet tulevastele töötajatele e a m o e g a t s u v t u T Tutvustage oma ettevõtet meie üliõpilastele – see on suurepärane võimalus otsekontaktide sõlmimiseks. Huvitatud üliõpilane saab oma individuaalse õpingukava koostamisel lisaerialasid valides arvestada just teie ettevõtte spetsiifikaga. Karjääri- ja psühholoogilise nõustamise talituse teenused on tasuta.

www.ut.ee/career karjääri- ja psühholoogilise nõustamise talitus tel 737 6206 career@ut.ee

TÖ Ö TA J A L E I D M I N E

Kui soovite leida algatusvõimelise ja haritud töötaja, edastada tööpakkumise just Tartu Ülikooli üliõpilastele ja vilistlastele, leida osalise ajaga töötajaid või leevendada ajutist tööjõupuudust (näiteks suveperioodil), hoida kokku tööjõuotsingute kuludelt, siis pöörduge Tartu Ülikooli karjääri- ja psühholoogilise nõustamise talituse poole.


Tallinna esindus Teatri väljak 3-303, 10143 Tallinn E–R 9–12, 13–16 tel 737 6600, 5665 5886 esindus@tallinn.ut.ee Virumaa esindus Keskväljaku 1, 41531 Jõhvi E 13–16, K 10–12 tel 332 1217, 5800 4998 ty@ivmv.ee SA Ülikoolide Keskus Saaremaal Pargi 5a, 93815 Kuressaare T 10–14, N 10–14 tel 453 9839, 522 4499 yks@tt.ee Pärnu kolledž Ringi 35, 80010 Pärnu tel 445 0520 info@pc.ut.ee Türi kolledž, Järvamaa esindus Viljandi 13b, 72213 Türi tel 384 9165 jarvamaa@ut.ee Narva kolledž Kerese 14, 20304 Narva tel 356 0608 college@narva.ut.ee Viljandi kultuuriakadeemia Posti 1, 71004 Viljandi tel 435 5232 kultuur@ut.ee TÜ regionaaltalitus Lossi 24, 51003 Tartu tel 737 6603, 526 2512 regionaal@ut.ee Avatud Ülikooli Keskus Lossi 24, 51003 Tartu tel 737 5620 taienduskoolitus@ut.ee


www.ut.ee Ăœlikooli 18, 50090 Tartu

tartu university ettevotlustrükis  

Trükis "Tartu Ülikool - teie usaldusväärne partner" tutvustab võimalusi ülikooli ja ühiskonna vaheliseks koostööks. Trükis on eestikeelne, v...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you