Arengustrateegia Tartu 2030 / The Development Strategy Tartu 2030

Page 1

Arengustrateegia The development strategy TARTU 2030Hea lugeja! Sinu ees on “Tartu 2030” - Tartu linnajuhtimise strateegiline alusdokument. Paljude huvigruppide koostöös valminud pikaajaline strateegia kajastab meie ühist nägemust, ehitamaks praegustele ja tulevastele tartlastele parem tulevik. Tartu on siin kirjeldatud sellisena, nagu linn peaks olema aastal 2030. Seda visiooni kannavad väärtused, mis juhivad meie linnaelu igapäevakorraldust: innovatiivsus, avatus, osalus ja sünergia. Nende alusel paneb strateegia paika ka tegevussuunad, mida me visiooni saavutamiseks eri eluvaldkondades järgima peame. Tartu linna arengu kavandamine on mitmetasandiline. Arengustrateegia Tartu 2030 alusel koostatakse lähiaastate tegevusi ja investeeringuid määratlevad arengukavad. Linna ruumilist arengut kajastavad erinevad planeeringud. Tartu linna eelarvestrateegia määratleb linna rahastamisvõimalused kavandatu elluviimiseks neljal eelseisval aastal. Tartu iga-aastast eelarvet koostades ja rahvusvahelisi ühisprojekte kaaludes peetakse silmas strateegias kokkulepitud suuniseid, et linna looduskeskkond, majandus, haridus- ja sotsiaalvaldkond, kultuuri- ning linnaruum areneksid soovitud suunas.

Urmas Klaas / Tartu linnapea

DEVELOPMENT STRATEGY / TARTU 2030 3


4

ARENGUSTRATEEGIA / TARTU 2030


Dear Reader, In front of you is the strategic basic document for the management of the city Tartu - Tartu 2030. The collaborative long-term strategy, produced in cooperation with many stakeholders, reflects our common vision for building a more favourable future for present and the future residents of Tartu. The city of Tartu is described in a way that it should look like in 2030. This vision bears the values that govern our everyday urban life organization: innovation, amiability, participation and synergy. On these bases, the strategy will define the directions of activities that we have to follow in various aspects of life to achieve that vision. Planning of development of the city Tartu is multi-level. The development plans defining the actions and investment activities in the coming years shall be drawn up on the basis of development strategy Tartu 2030. The different plans are reflecting the urban spatial development. The budgetary strategy of the city Tartu defines the funding possibilities of the city to implement the planned activities during the forthcoming four years. The strategy agreed guidelines are taken into account while preparing the annual budget of Tartu and considering international joint projects, in order to develop the city’s natural environment, the economy, education and social affairs, culture, and cityscape in the required direction.

Urmas Klaas / Mayor of Tartu

DEVELOPMENT STRATEGY / TARTU 2030 5


MAAILM 21. SAJANDI ALGUSES of the 21st century ing

The world in the beginn

Kooli ja teadmuslinn City of school and knowledge Nutikas ettevõtluslinn City of a smart entrepreneurship Inspireeriva elukeskkonnaga linn City of inspiring urban environment Hooliv linn Caring city

Loov linn Creative city

Rahvusvaheline positsioneerumine International positioning

EesmärgiD Goals

Tegevussuunad Courses of action

Arengukavad

Develpoment plans

Üldplaneering

Spatial planning

eelarve

Budget

Arendustöö jaotus

Allocation of development work

ision

es of the v

ANDVAD VÄÄRTUSED

lu The base va

VISIOONI K

rateegia mudel

Tartu linna arengust

Visioon Tartu 2030

Tartu on tegusate, loovate ja õnnelike inimeste linn Tartu on ülikoolilinn, Eesti vaimupealinn ja nooruselinn, nutika ettevõtluskeskkonnaga teenuskeskus. Inspireeriv, unikaalse kultuuripärandiga, looduslähedane ja turvaline linn ning atraktiivne reisisiht. Visiooni Tartu 2030 saavutamist nähakse viie läbipõimunud allvisiooni tasakaalustatud käsitluses. Arenguprotsesside hindamiseks on määratletud arenguseire näitajad koos soovitud sihtnäitudega aastaks 2030. 6

ARENGUSTRATEEGIA / TARTU 2030


TARTU 2030

ELLUVIIMINE Implementation

onitoring Seire M JA ARENGUD VĂ„LJAKUTSED llenges ts and cha

TULEVIKU evelopmen Future d

y development

gic planning of the cit

The model for strate

The vision of Tartu 2030 Tartu is a city of active, creative and happy people

Tartu is a university town, the intellectual capital of Estonia and a city of youth, a service centre with a smart business environment. An inspiring and secure city with a unique cultural heritage and attractive destination for travellers. The achievement of the vision Tartu 2030 is seen as a balanced approach of five intertwined sub-visions. The development monitoring indicators with desired targets by 2030 have been defined for the evaluation of the development processes. DEVELOPMENT STRATEGY / TARTU 2030 7


Tartu on kooli- ja teadmuslinn. Tartu haridus- ja teadusasutustes töötavad väga head pedagoogid, tippteadlased ja –õppejõud kõikjalt maailmast. Toimib terviklik, rahvusvaheline haridusasutuste võrgustik, kus iga haridustase on konkurentsivõimeline, kuid samas seistakse ka hea eestikeelse teaduse ja hariduse kestmise eest. Kõrgkoolid ja teadusasutused toimivad ühtse haridus- ja teaduslinnakuna ning annavad tugeva panuse regionaalset majandust toetava innovatsioonisüsteemi arendamisse. Tartu on elukestvat õpet võimaldav täiendus- ja ümberõppekeskus, mis hõlmab eri taseme haridusasutusi. 8

ARENGUSTRATEEGIA / TARTU 2030


Tartu is a city of school and knowledge. At the educational and research establishments of Tartu are very good teachers, excellent researchers and members of the academic teaching staff from all over the world. There is an integral, international network of educational establishments where every level of education is competitive, but however, the preservation of good research and education in the Estonian language is safeguarded. The educational and research establishments are functioning as a unified education and research campus, and make considerable contributions to the development of the innovation system supporting the regional economy. Tartu is a centre for continuing education and requalification, which involves educational establishments of different levels. Life-long learning is provided to all people of Tartu.

DEVELOPMENT STRATEGY / TARTU 2030 9


Tartu on nutikas ettevõtluslinn. Tartus on elujõulised ettevõtted ja kõrgtehnoloogiline majandus, mida veavad infotehnoloogia- ja biotehnoloogiasektor. Rohkete kõrgkoolide, spin-off- ja idufirmade koostöö tulemusena on Tartu parim paik Eestis äri alustamiseks ning atraktiivne investeerimiskeskkond. Targa ettevõtluse arengule aitab kaasa ka linn: siin tegutsevad edukad tööstuspargid, rakendatakse uudseid lahendusi linnaelu korralduseks ning juurutatakse targa linna tehnoloogiaid. Tartu majandus on avatud, ettevõtjasõbralik ja innovaatiline. Tartu on tuntud ka turismi ja puhkuse sihtkohana, sealhulgas on oluline osa kultuuri- ja konverentsiturismil. Tartu is a city of a smart entrepreneurship. The enterprises in Tartu are of great vitality and at the high-technological level, especially biotechnology and information technology. As the result of collaboration of numerous universities, spin-off and start-up companies, Tartu is the best place in Estonia for starting a business and has an attractive investment environment. The city also contributes to the development of smart entrepreneurship: here are the successful industrial parks, innovative solutions are implemented to urban life organization, and the smart city technologies are introduced. The economy of Tartu is open, business-friendly and innovative. Tartu is also known as a destination for tourism and recreation, including an important part of cultural and conference tourism. 10

ARENGUSTRATEEGIA / TARTU 2030


Tartu on inspireeriva elukeskkonnaga linn. Tartus on miljööväärtuslik ja turvaline linnaruum, mis hoiab ajaloolisi väärtusi, kuid areneb julgelt ja perspektiivitundeliselt. Linna tehniline taristu on säästlik, kasutajakeskne ja rakendab ajakohaseid tehnoloogiaid. Liikumiskeskkond on keskkonnasõbralik: Tartu ühistransport on tehnoloogiliselt tasemel ja linlaste seas hinnatud, samas pakub linn piisavalt tuge kergliiklusele. Sujuvalt toimivad rahvusvahelised ühendused.

Tartu is a city of inspiring urban environment. In Tartu there is an urban space which is safe and characterized by valuable milieu that preserves the historic values, but it develops with strength and a sense of perspective. The technical infrastructures of the city of Tartu are economical and user-oriented, modern technologies are implemented. The mobility is environmentally compatible: the public transport of Tartu is technologically advanced and is held in high regard among the local residents, however, the city grants the sufficient support to the light traffic. International connections are operating smoothly.

DEVELOPMENT STRATEGY / TARTU 2030 11


Tartu on hooliv linn. Tartus elavad terved, rõõmsad, sotsiaalselt aktiivsed ja hästi toime tulevad inimesed. Tartu on Eesti tervishoiu ja sotsiaalhoolekande arenduskeskus. Kõrgel tasemel tervishoid, sotsiaalhoolekanne, sotsiaalkindlustus ja tööhõive annavad kõigile tartlastele võimaluse elada väärikat elu. Elanike seas on hinnatud aktiivsed, tervisesäästlikud eluviisid, mida toetab roheline linnakeskkond. Tartu on vastutustundlike ja algatusvõimeliste kodanike linn. Olulised otsused langetatakse linna, eraettevõtluse ja kodanikualgatuste koostöös. Tartu is a caring city. The people who live in Tartu are healthy, joyful, socially active and coping well with life. Tartu is a centre of development for the Estonian health care and social care. A high level of health care, social welfare, social security and employment are providing the opportunity to live a dignified life for all citizens of Tartu. The residents of Tartu value an active, healthy lifestyle that is supported by a green urban environment. Tartu is a city of responsible and venturous people. Important decisions are set by the city in cooperation with private entrepreneurship and the citizens’ initiative. 12

ARENGUSTRATEEGIA / TARTU 2030


Tartu on loov linn. Tartu linna avalik ruum on esteetiline, inspireeriv ning loovust arendav. Siin väärtustatakse kultuuri- ja sporditööd ning nende valdkondade professionaalidele on loodud mitmekülgsed tegutsemisvõimalused. Tartus on aastaringselt võimalik osa saada heatasemelistest kultuuri-, spordi- ja noorsootöö sündmustest. Tartlastele on loodud võimalused oma huvide ja annete arendamiseks ning kultuuriliseks isetegevuseks. Tartu on nooruselinn, kus noortel on igakülgsed võimalused eneseteostuseks ning noorsootöö julgustab noort avastama, hoolima ja tegutsema. Tartu is a creative city. The public space of Tartu is an aesthetic, inspiring and developing the creativity. The cultural and sports sectors are treasured and a versatile scope for action is provided for professionals working in these sectors. The people of Tartu have an opportunity to go to high-level cultural and sports events, and youth events round the year. The residents of Tartu have opportunities to enhance their talents, interests and amateur cultural activities. Tartu is the city of youth where young people have an opportunity for personal fulfilment and the youth work encourages young people to explore, to care and to act.

DEVELOPMENT STRATEGY / TARTU 2030 13


Rahvaarv

Population

2014 .................. 97080 2030 .................110000

Õpingutega jätkajate osakaal peale põhikooli lõpetamist Percentage of students continuing their studies after lower secondary level 2014 / 2015 ....... 96.8% 2029 / 2030 ........ 100%

Konverentsituristide osakaal Tartus majutatute arvust Percentage of conference tourists in Tartu 2014 ................ 101.7% 2030 ................... 105%

Strateegia elluviimisel peetakse oluliseks pöörata erilist tähelepanu järgmiste valdkondade arendamisele:

• luua

Tartus Eesti parim õpikeskkond gümnaasiumi-, kutse- ja kõrghariduse omandamiseks ning tugevdada rahvusvahelist koostööd teadus- ja arendustegevuses;

• kujundada Tartust parim paik ettevõtlusega alustamiseks, targaks ja rahvusvaheliseks ettevõtluseks, mis toetaks regiooni tööhõivet ja majanduskasvu;

• arendada

välja inspireeriv ja turvaline linnakeskkond, mis tagab parimad eeldused tartlaste isiklikuks arenguks eri elulaadides;

• suurendada

Tartu kui külastuskeskkonna atraktiivsust ja mitmekesisust niihästi välis- ja siseturistidele kui ka Tartus pikemalt viibivatele tudengitele, õppejõududele ning rahvusvaheliste ettevõtete töötajatele;

• tagada Tartu kiired ja mugavad ühendused Eesti-siseselt ja rahvusvaheliselt eri transpordiliikide abil. 14

ARENGUSTRATEEGIA / TARTU 2030


In the implementation of the strategy, it is considered to be important to pay particular attention to development of the following areas:

to create in Tartu the best learning environment in Estonia based on upper secondary, vocational and higher education and also strengthen international cooperation in the field of research and development;

to develop Tartu to be the best place for starting a business, to be wise, and develop the international business, which would support the region’s economic growth and employment;

to develop an inspiring and safe urban environment that will ensure the best conditions for personal development of the people of Tartu in different ways of life;

to increase the attractiveness of Tartu as a visiting environment and the diversity for both foreign and domestic tourists, as well as for students, teachers and international business employees staying in Tartu for a longer period;

to ensure fast and convenient connections to Tartu, domestic and international, through various means of transport.

Elanike rahulolu Tartu kui laste- ja noortesõbraliku linnaga Residents’ satisfaction with Tartu as a child and youth friendly city 2014 ................. 69,2% 2030 .................. >75%

Jalgsi ja jalgrattaga liiklejate osakaal Percentage of pedestrians and cyclists 2014 ................. 29.8% 2030 .................... 45% DEVELOPMENT STRATEGY / TARTU 2030

15


16

ARENGUSTRATEEGIA / TARTU 2030


Tartu ajaloost ja tänapäevast Tartu on ligi 100 000 elanikuga linn Kagu-Eestis, mis laiub Emajõe ürgoru kallastel ligi 39 ruutkilomeetrisel maa-alal. Tartut läbib Eesti üks suuremaid jõgesid – Emajõgi, mis kulgeb linnas tervelt 10 kilomeetrit. Kirjalikes allikais juba 1030. aastast tuntud Tartu oli keskajal tähtis kaubalinn, Hansa Liidu liige ja Põhja-Euroopa idakaubanduse võtmehoidja. 1632. aastal rajatud Tartu Ülikool andis Tartule uue hingamise ülikoolilinna, haridus- ja kultuurikeskusena. Eestis on Tartu rahvaarvult teine linn, tartlastest ligi neli viiendikku on eestlased. Tartu on Lõuna-Eesti regioonikeskus, mille tagamaal elab üle 350 000 inimese. Samas võib Tartut pidada terve Eesti kultuuri- ja hariduspealinnaks. Siin asuvad Eesti juhtivad kõrgkoolid Tartu Ülikool ja Eesti Maaülikool ning Eesti meditsiini süda Tartu Ülikooli Kliinikum. Igal aastal õpib Tartus üle 20 000 tudengi, nende seas on välistudengeid umbes 80 riigist. Tartu ajaloolises klassitsistlikus linnasüdames põimuvad traditsiooniliselt haridus, äri ja igapäevaelu, uuemates linnaosades eristuvad aga tööstusalad, ülikoolilinnakud ning miljööväärtuslikud elurajoonid. Tartut ilmestavad arvukad pargid ja rohealad. Siin sõlmuvad Eesti tähtsamad maanteed, raudteeharud ja rahvusvaheline lennuühendus. DEVELOPMENT STRATEGY / TARTU 2030 17


History and modern era of Tartu Tartu is a city in the South-East of Estonia with a population of 100,000. Tartu lies on the banks of the River Emajõgi and has about 39 square kilometres of land area. The Emajõgi River, which is one of the longest rivers in Estonia, flows for 10 km within the city limits. In the first documented records Tartu is already known since 1030. In the Middle Ages Tartu was an important trade centre, a member of the Hanseatic League, and a key holder of an eastern trade in Northern Europe. University of Tartu, founded in 1632, gave a new life to Tartu as to the city of university, educational and cultural centre. Tartu is Estonia’s second largest city, about four-fifths of the residents of Tartu are Estonians. Tartu is a regional centre of South-Estonia with a population of over 350,000 in the hinterland. However, Tartu can be considered the cultural and educational capital of Estonia. The top universities of Estonia are situated here: the University of Tartu, the Estonian University of Life Sciences and Tartu University Hospital. Tartu University Hospital is considered to be the heart of Estonian medicine. Every year more than 20,000 students are studying in Tartu, among them the foreign students from about 80 countries. In the historic classicist heart of the city of Tartu the education, the business, and everyday life intertwine traditionally, however, in the newer parts of the city are distinguished industrial zones, campuses and the milieu valuable residential areas. There are numerous parks and green spaces in Tartu. The Estonian main highways, railway divisions and international flight connections cross here. Fotod / Photos by: Sven Zacek, Kerly Ilves, Ahto Sooaru, Meelis Lokk, Juhan Voolaid, Jaak Nilson 18

ARENGUSTRATEEGIA / TARTU 2030www.tartu.ee