Page 1

M


INDEX PÀGINA INTRODUCCIÓ..........................................

….....................................................

3

RISC ELECTRICS...................................... ….....................................................

5

RISC FALTA D´ORDRE.............................. …....................................................

6

RISC AMBIENTALS.................................... ….....................................................

9

RISC ERGONÓMICS................................

…....................................................

11

RISC PSICOLÒGICS................................

…....................................................

14

RISC D´INCENDI....................................... …....................................................... 18 NORMATIVA.............................................

…...................................................... 21


INTRODUCCIÓ LES PRINCIPALS RISC LABORALS A OFICINES SON: 1) POSSIBLES ACCIDENTS, OCASIONATS PER INCENDIS, CAIGUDES, COPS, ETC. 2) INCONFORT AMBIENTAL, COM A CONSEQÜENCIA DE SOROLLS MOLEST, TEMPERATURES INADECUADES, EXPOSICIÓ A CORRENTS D´AIRE, ETC. 3) FATIGA VISUAL, PRODUIDA PRINCIPALMENT PER MIRAR A LA PATALLA DURANT LLARGS PERÍODES DE TEMPS. 4) TRASTORS MUSCULESQUELÈTICS DERIVATS D´ADOPTAR POSTURES INCORRECTES, ROMANDRE MOLT DE TEMPS ASSEGUTS I EFECTUAR MOVIMENTS REPETITIUS. 5) DANYS DE NATURALEZA PSICOLÒGICA, PER LES POSSIBLES DEFICIENCIES DE L´ESTRUCTURA DE L´ORGANITZACIÓ, EN ELS TEMPS DE TREBALL, EN ELS CONTINGUTS DE LA FEINA, ETC.


Mare Maremeva, meva,quin quindesordre!!!! desordre!!!!

llllllllllll


EN ENTEMES TEMESELECTRICS, ELECTRICS,NO NO SOBRECARREGAR ELS SOBRECARREGAR ELS ENDOLLS, ENDOLLS,TENIR TENIRELS ELSCABLES CABLES PROTEGIS. PROTEGIS.


RISC FALTA D´ORDRE

Je,je,je, podré aga La baixa


COPS COPS

MANTENIR MANTENIRCALAIXOS CALAIXOSI IPORTES PORTESTANCATANCADES, D´AQUESTA FORMA EVITAREN DES, D´AQUESTA FORMA EVITAREN POSSIBLES POSSIBLESCOPS COPSI ICAIGUDES. CAIGUDES.


PUNXADES, PUNXADES,PETITS PETITSTALLS TALLS

NO

SI

DESPRÉS DESPRÉSD´UTILITZAR D´UTILITZAROBJECTES OBJECTES QUE TALLEN COM “CUTTERS”, QUE TALLEN COM “CUTTERS”,ESTIESTISORES, S´HAN DE GUARDAR SORES, S´HAN DE GUARDAR


RISC ERGONÒMICS SOROLL SOROLL

12

10

8

Columna 1 Columna 2 Columna 3

6

4

HEM HEMDE DETENIR TENIREN ENCOMPTE COMPTE EL EL SOROLL QUE ES PRODUEIX A OFI2 SOROLL QUE ES PRODUEIX A OFINES NESOBERTES, OBERTES,PERQUE PERQUEDIFICULDIFICULTA LA CONCENTRACIÓ ALS TRETA LA CONCENTRACIÓ ALS TRE0 BALLADORS. BALLADORS. Fila 1

Fila 2

Fila 3

Fila 4


ILUM

ILUMINACIÓ

12

10

NO 8

Columna 1 Columna 2 Columna 3

SI

6 LA PANTALLA DE L´ORDINADOR NO HA DE SER DEVANT O AL DARRERA 4DE LES FINESTRES PER A EVITAR DESLUMBRAMENT O REFLEIXOS MOLEST. LES FINESTRES 2 HAN DE SER PERPENDICULARS U OBLICUOS 0 Fila 1

Fila 2

Fila 3

Fila 4


Joli, Joli,quin quinmal mald´esquena d´esquenaque quetinc tinc

ATENCIÓ A LA POSTURA

ERGONOMICS ERGONOMICS

NO

SI

AJUSTAR AJUSTAR LA LACADIRA CADIRAPER PEROBOBTENIR UN ANGLE 90º TENIR UN ANGLE 90º


SiSino noem emdono donopressa, pressa,no noacabarĂŠ! acabarĂŠ

Postura Posturarelaxada relaxada

p Postura Posturaavanzada avanzada


ACCESORIS ACCESORISÚTILS ÚTILS

COLOCAR COLOCARAALA LAMAMATEIXA ALÇADA DE VISIÓ TEIXA ALÇADA DE VISIÓDEL DEL MONITOR, REDUINT GIRS MONITOR, REDUINT GIRS DE DECOLLS COLLSI IENFOCAMENTS ENFOCAMENTS atril

Auricular innalàmbric

PERMET PERMET LA LLIBERTAT LA LLIBERTATDE DEMOVIMENT MOVIMENT I IREDUEIX ELS MALS REDUEIX ELS MALSDE DECOLL COLLI I ESPATLLA. ESPATLLA.


RISC PSICOSOCIALS 1.1.-ESTRES ESTRES 2.INSOMNI 2.- INSOMNI 3.3.-ANSIETAT ANSIETAT 4.FATIGA 4.- FATIGAMENTAL MENTAL

Qu


Possiblement el trobaré!!. VVAARRI IEETTAATTSS DDEE TTAASSQQUUEESS

ES ESMOLT MOLTSALUDABLE SALUDABLEREALITZAR REALITZAR DIVERSITATS DE TASQUES; DIVERSITATS DE TASQUES;ÉS ÉSAADIR DIR ANANT MODIFICANT LES ACTIVITATS: ANANT MODIFICANT LES ACTIVITATS: PARLAR PARLARPER PERTELEFON, TELEFON,FER FERFOTO FOTO CÒPIES, TREBALLAR AMB L´ORDICÒPIES, TREBALLAR AMB L´ORDINADOR, NADOR,ETC. ETC.


Assignar-se Assignar-setasques tasquesper perunitats unitatsde detemps temps Reals. Males planificacions temporals Reals. Males planificacions temporals Comporten Comportensituacions situacionsd´alts d´altsnivells nivells d´estrés. d´estrés.


Falicitar l´intercanvi de coneixements entre personal Falicitar l´intercanvi de graus coneixements entre personal Empleat amb diferents d´experiencia. Hem Empleat amb diferents graus d´experiencia. De recordar que, a vegades, l´experiencia no Hem va De recordar que, a vegades, Lligada a l´edat; com sol passarl´experiencia amb l´us deno lesva Lligada a l´edat; comtecnologies sol passar amb l´us de les Noves Noves tecnologies

No sé, no sé, millor que s´espavile, haig de fer Altres coses.


RISC D´INCENDI

Ho sento,


I...., EL FOC S´EXTENT FINS ARRIVAR A LA SORTIDA D´EMERGENCIA

Aaaahh, ja sento Aaaahh, sento La calor a ja sobre La calor a sobre meu meu

Deu meu Senyor, quina Deu meu Senyor, quina Sortida d´emergència: tot Sortida d´emergència: Ple d´obstacles i la tot d´obstacles i la PortaPle té un candao tancat Porta té un candao tancat

Socorro, socorrooooo, volem Socorro, socorrooooo, volem Sortir d´aqui, la porta està Sortir d´aqui, la porta està Tancada amb un candaoooo Tancada amb un candaoooo


12 10

Hay que Hay quepensar, pensar,de devez vezen encuando, cuando,dónde dónde 8 Estan los extintores y las salidas de evaColumna Estan los extintores y las salidas deColumna eva-12 6 Cuación. Es en Cuación. Esun unrecordatorio recordatoriomuy muyútil útil en3 Columna 4 Caso de emergencia. Caso de emergencia. 2 0 Fila 1

Fila 2

Fila 3

Fila 4

12 10 Todos los Todos losmedios mediosdispuestos dispuestospara paraactuar actuar 8 En situaciones de emergencia (vias de En situaciones de emergencia (vias de1 Columna Evacuación, extintores, señalización, etc) 6 Evacuación, extintores, señalización, etc) Columna 2 No pueden estar obstaculizados, tapados Columna 3 No pueden estar obstaculizados, tapados 4 OOestropeados. estropeados. 2 0 Fila 1

Fila 2

Fila 3

Fila 4


PORTA PORTASORTIDA SORTIDA D´EMERGENCIA D´EMERGENCIA

TOTS TOTSELS ELSMITJAS MITJASDISPOSSATS DISPOSSATSPER PER AAACTUAR EN SITUACIONS D´EMERACTUAR EN SITUACIONS D´EMERGENCIA GENCIA(VIES (VIESD´EVACUACIÓ, D´EVACUACIÓ,EXTINEXTINTORS, SENYALITZACIÓ, ETC) TORS, SENYALITZACIÓ, ETC)NO NO PODEN ESTAR OBSTACULITZATS PODEN ESTAR OBSTACULITZATS TAPATS TAPATSOOESGUERRATS. ESGUERRATS.


OO

OBLIGA

MANUAL DE SEGURITAT I MANUAL SEGURITAT I SALUD DE A OFICINES SALUD A OFICINES

HE rebut Manual de Seguritat NNHEHEREBUT ELel MANUAL DE SEGURIHE rebut el Manual de Seguritat REBUT EL MANUAL DE SEGURII Salut que inclou els riscs i I TAT I SALUT QUE INCLOU ELS RISC

I Salut que inclou els riscs i I TAT I SALUT QUE INCLOU ELS RISC medides preventives bàsiques MITJANS PREVENTIUS BÀSICS DEL preventives bàsiques MITJANSmedides BÀSICS Del treball en Ioficines i unDEL TREBALL APREVENTIUS OFICINES UN RESUM Del treball en oficines idels unDE TREBALL A OFICINES I UN RESUM DE Resum de les obligacions LES OBLIGACIONS DELS Resum de les obligacions dels LES OBLIGACIONS DELS Treballadors contingudes TREBALLADORS CONTENGUDES EN Treballadors contingudes TREBALLADORS CONTENGUDES EN Al Article 29 de Llei de PreEL ARTICLEAl29 DE LA LLEI DEde PREArticle 29 de Llei PreEL ARTICLE 29 DE LA LLEI DE PREVencions Laborals. VENCIÓ DE RISC LABORALS. Vencions Laborals. VENCIÓ DE RISC LABORALS. D.N.I. D.N.I. DATA DATA COGNOM I FIRMA COGNOM I FIRMA

L´article 29 de la Llei de Prevenció de Risc Laborals asigna al L´article 29 de la Lleidedevelar Prevenció Risc seguritat Laborals asigna Treballador l´obligació per la de própia i salut al al Treballador dealtres velar persones per la própia i salut al Treball i per lal´obligació d´aquelles a lesseguritat que poden afecTreball i per laTar d´aquelles altres persones a les que poden afecla seva activitat professional. Tar la seva activitat professional. Els treballadors seguint les instruccions de l´empresari hauran de: Els treballadors seguint les de l´empresari haurande de: * Utilitzar adeqüadament les instruccions màquines, aparells, eines, equips * Utilitzar adeqüadament les màquines, aparells, eines, equips de Transport i, en general qualsevol altres mitjans amb els que desenTransport i, en general qualsevol altres mitjans amb els que desenVolupen la seva activitat. la sevaels activitat. * Utilitzar i mantrindre Volupen correctament mitjans i equips de protec* Utilitzar i mantrindre correctament els mitjans i equips de protecCió facilitats pel empresari Ció facilitats pel empresari * No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius * No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius De seguritat existents. De seguritat existents. * Cooperar amb l´empresari pel que aquest pugui garanti unes con* Cooperar amb l´empresari que aquest garanti unes conDicions de treball segures i nopel comporten unpugui risc pel la seguritat i Dicions de treball segures i no comporten un risc pel la seguritat i Salut dels treballadors. Salut dels treballadors. * L´incumpliment de les obligacions en materia preventiva de risc als * L´incumpliment obligacions en tindràn materialapreventiva de risc als Que fan referencia de elsles apartats anterior, consideració d´inQue fan referencia els apartats anterior, tindràn la consideració d´inCumpliment laboral als efectes previst al article 58.1 de l´Estatut Cumpliment laboral als efectes previst al article 58.1 de l´Estatut Dels Treballadors. Dels Treballadors.


Quina Quinabugeria, bugeria,mira miraque quetreure´m treure´mtota totalalafeina feinaque que m´ha demanat en Joan de projectes!!!! m´ha demanat en Joan de projectes!!!!

prevencio riscos  

pepi ,amparo, maria jose, yolanda