Page 1

เก็งขอสอบ O- NET และ A-NET โดย อาจารยกิติวุฒิ เจริญศิรวิ ัฒน อาจารยชัยวิชติ เจษฎาภัทรกุล อาจารยบริรกั ษ มุงพาณิชยเจริญ อาจารยสุธน เสถียรยานนท อาจารยพิสิฏฐ วัฒนผดุงศักดิ์ รศ.ดร.ยุพา ผลโภค อาจารยทรงชอบ วัฒนจินดา อาจารยวิชยั มุกดากานทอง อาจารยสุรศักดิ์ เมาเทือก อาจารยคมกฤช เพียรสัจจะ อาจารยกรกฤช ศรีวิชยั

สถาบัน DA'VANCE สถาบัน NISIT ศูนยวิชาการ RAC ขอนแกน สถาบันเคมีอาจารยสุธน สถาบันนีโอฟสิกส สถาบัน HOUSE OF SCIENCE สถาบัน GENIUS MATHS ศูนยวิชาการ RAC อุตรดิตถ ศูนยวิชาการ RAC ศูนยวิชาการ RAC

ISBN : 974-93868-9-2 พิมพครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2549 จํานวน 100,000 เลม จํานวน 192 หนา ราคา 150 บาท

จัดพิมพและจําหนายโดย บริษัท ไอ เอดดูเคชั่น โซน จํากัด 1895/60 ซอยพหลโยธิน 37/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท/ โทรสาร: 0-2561-5455-7


สารบัญ รายชือ่ วิชา O-NET ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร รายชือ่ วิชา A-NET ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร - เคมี - ฟสิกส - ชีววิทยา รายชือ่ วิชาเฉพาะ ฝรัง่ เศส ความถนัดทางวิศวกรรม ความถนัดทางสถาปตยกรรม ความถนัดทางวิชาชีพครู

หนา 5 17 25 41 57 69 81 91 107 125

151 161 169 179


ขอขอบคุณ อาจารยกิติวุฒิ อาจารยชัยวิชติ อาจารยบริรกั ษ อาจารยสุธน อาจารยพิสิฏฐ รศ.ดร.ยุพา อาจารยทรงชอบ อาจารยวิชยั อาจารยสุรศักดิ์ อาจารยคมกฤช อาจารยกรกฤช

เจริญศิรวิ ัฒน เจษฎาภัทรกุล มุงพาณิชยเจริญ เสถียรยานนท วัฒนผดุงศักดิ์ ผลโภค วัฒนจินดา มุกดากานทอง เมาเทือก เพียรสัจจะ ศรีวิชยั

สถาบัน DA'VANCE สถาบัน NISIT ศูนยวิชาการ RAC ขอนแกน สถาบันเคมีอาจารยสุธน สถาบันนีโอฟสิกส สถาบัน HOUSE OF SCIENCE สถาบัน GENIUS MATHS ศูนยวิชาการ RAC อุตรดิตถ ศูนยวิชาการ RAC ศูนยวิชาการ RAC


ชื่อ .......................................... เลขที่นั่งสอบ .........................

รหัส 01 ขอสอบวิชา ภาษาไทย

คําอธิบาย 1. ขอสอบมี 8 หนา 100 ขอ ขอละ 1 คะแนน 2. ใชปากกาสีดาํ หรือน้ําเงินเขม ในการกรอกตัวเลข ชื่อ หรือขอความตางๆ สําหรับตัวเลขนั้น ใหกรอกลงตรงกลางชอง สี่เหลี่ยมอยาใหชิดเสนกรอบหรือออกนอกชอง และใหเขียนดวยรูปแบบตัวเลขดังนี้ 3. ใชดินสอดํา กาเครื่องหมายกากบาทลงในชองตัวเลือกที่มตี ัวเลขเล็กๆกลางชองถาตองการแกใหลบใหสะอาด ตัวอยางที่ถูกคือ ตัวอยางที่ผิดคือ ไมวากรณีใด โปรดซอมเสนกรอบถาลบถูกเสนขาด

4. กอนสงกระดาษคําตอบตองตรวจสอบการกากบาทเลขประจําตัว และรหัสวิชาในกระดาษคําตอบใหถูกตองและ ชัดเจน เพราะมีผลโดยตรงตอคะแนนของนักเรียน หากไมถกู ตองอาจจะทําใหนักเรียนไมมีคะแนนในวิชานั้นๆ ขอสอบโดย สถาบัน

อาจารยกติ ติวุฒิ เจริญศิริวัฒน (อ.ปง) DA'VANCE


6 1. ประโยคใดมีคาํ สะกดถูกทุกคํา 1. เรามีโครงการณสัมมนาบุคลากร 2. งานศิลปเปนงานสรางสรรคที่ละเอียดลออ 3. พระราชสาสนคอื พระราชหัตถเลขาที่ใชภาษาสละสลวย 4. คําอารัมภบทนีใ้ ชคําอุปมาอุปมัยและลักษณนามหลายแหง 2. ประโยคใดมีคาํ สะกดถูกทุกคํา 1. อิริยาบถงามวิไลทําใหนา หลงใหล 2. ทะเลสาปแหงนีส้ าบสูญตามคําสาปแชง 3. คฤหัสถผูมั่งคั่งเก็บมงกุฎอันมีคา ไวในคฤหาสน 4. ทางการกําลังทะนุบาํ รุงโบราณสถานที่ปรักหักพังและพังทลาย 3. คําอานในขอใดไมถูก 1. พลีชพี อานวา พะ – ลี – ชีบ 2. ผรุสวาท อานวา ผะ – รุ – สะ – วาด 3. สมานฉันท อานวา สะ – หมาน – ฉัน 4. ทิฐิ อานวา ทิด – ถิ 4. ขอใดอานไดทั้งอยางอักษรควบและเรียงพยางค 1. ปราชัย 2. ปรามาส 3. ปริญญา 4. ปริยา 5. ขอใดไมอานอยางคําสมาสทั้ง 2 คํา 1. เกียรติประวัติ กลวิธี 2. อักษรศาสตร อุบัติเหตุ 3. รสนิยม ปรากฏการณ 4. ประวัติการณ มูลนิธิ 6. ขอใดไมมเี สียงวรรณยุกตตรี 1. มีหองใหญหองนอยสักรอยกวา 2. แตทีทาผิดเบื้องเมืองสยาม 3. บรรดาหองทั้งนัน้ ขนานนาม 4. รองเรียกตามชื่อเสียงเรียงกันไป 7. คําทีข่ ีดเสนใตในขอใดใชถูกความหมาย 1. ผูกอการรายถูกจับมัดมือไพลหลัง 2. ในเมืองมีผคู นอาศัยอยูอยางแนนหนา 3. เจาหนาที่สืบสวนบุคคลหลายฝายกรณีเครื่องบินโดยสารตก 4. นิสิตมักจะขัดขืนคําสั่งอาจารย 8. ขอความใดเหมาะสมที่จะเติมในชองวาง “หลังจากไฟไหมบา นของเธอแลว เธอแทบ.......... เพราะไมเหลือ ของมีคา อยูเลย” 1. สิ้นเรี่ยวสิน้ แรง 2. สิ้นเนือ้ ประดาตัว 3. สิ้นไรไมตอก 4. สิ้นอกสิน้ ใจ 9. ขอใดสือ่ ความหมายชัดเจนที่สุด 1. รับสมัครพนักงานในซอยนี้ 2. ใหพนักงานเชื่อฟงนายจางทุกคน 3. เปดอบรมวิชาชีพทีน่ า สนใจแกประชาชน 4. แจกประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแหงนี้

10. ประโยคใดมิไดใชคาํ ฟุมเฟอย 1. นิสิตที่ขยันหมัน่ เพียร ไมเกียจคราน ยอมประสบความสําเร็จในชีวิต 2. วันที่จะตื่นจากชีวิต ก็คือวันที่สุดแหงชีวิตนัน่ เอง 3. เราควรเผยแพรความรูตา ง ๆ ใหทราบถึงกันอยางแพรหลาย 4. ผูตั้งเคหสถานบานเรือนอยูใ นเมือง ยอมไดรับอากาศไมบริสุทธิ์ 11. ขอใดใชขอ ความซ้ําไดเหมาะสมตามหลักการเขียนทีด่ ี 1. สิ่งใดเกิดแลว สิ่งนัน้ ยอมเกิดแลว จะแกใหกลับไมเกิดนัน้ ไมได 2. ความตายโดยไมเปนอยูตอไปนัน้ เปนทุกขชั่วขณะเดียว ความมีชีวิต ยากแคนเปนทุกขยาวนาน 3. มนุษยเราเมื่อสิน้ ชีวิตจากโลกนี้ไปแลว จะพาสิ่งใดจากโลกนี้ไปสู โลกหนาไดนนั้ ไมมี 4. แตละคนควรหาทางจับผิดตนเองใหมาก และควรใหอภัยยกโทษ ใหผูอนื่ ใหมากดวย 12. “มีผูใดในโลกนี้ที่ขนึ้ ไปสูที่สูงได โดยไมเหยียบบันไดขัน้ ต่ํากอน” ผูเขียนมีความประสงคอะไร 1. แจงใหทราบ 2. ถามใหตอบ 3. บอกใหทาํ 4. ถามใหตอบเชิงปฏิเสธ 13. ขอใดไมใชประโยคความรวม 1. นิสิตไดคะแนนนอยเพราะเขาเกียจคราน 2. นิสิตที่เกียจครานยอมไดคะแนนนอย 3. นิสิตเกียจคราน เขาจึงไดคะแนนนอย 4. ถานิสิตเกียจคราน เขาจะไดคะแนนนอย 14. ประโยคใดไมใชสํานวนตางประเทศ 1. สําหรับผมแลว เรื่องนี้งา ยแกการเขาใจ 2. ความอดทนของคุณจะนํามาซึ่งความสําเร็จ 3. ดวยเหตุที่การจราจรติดขัด เขาจึงมาถึงลาไป 4. ขอสอบนี้ยากเพียงพอกับความสามารถของฉัน 15. สํานวนใดเหมาะสมที่จะเติมในชองวาง “ถาเธอทําขนมเปนจริง ๆ ฉันคงไมตอง........บอกวิธีทําโดยละเอียด อยางนี”้ 1. แจงสี่เบี้ย 2. ชักแมนา้ํ ทั้งหา 3. สอนหนังสือสังฆราช 4. สีซอใหควายฟง 16. สํานวนใดเหมาะสมที่จะเติมในชองวาง “เพลงที่เขาแตงมีลักษณะ...............ขึ้นตนกับลงทายเปนคนละเรื่องทํา ใหเขากันไมสนิท ฟงดูไมไพเราะ” 1. คาบลูกคาบดอก 2. ลูกผีลูกคน 3. หัวมงกุฎ ทายมังกร 4. ดาบสองคม 17. หลานสาวบอกคุณยายวา “ยายขา คืนนี้ หนูขอไปงานแฟรเวลปารตีนะคะ” ขอความนี้บกพรองอยางไร 1. ใชคาํ ตางระดับ 2. ใชคาํ ไมถูกกาลเทศะ 3. ใชคาํ ไมเหมาะกับบุคคล 4. ใชคาํ ตางประเทศโดยไมจาํ เปน


7 18. ขอใดใชคําเหมาะสมกับสถานการณ 1. บัดนี้ทา นกรรมการมาครบองคประชุมแลว ผมอยากจะเปดประชุม 2. ครูขอขอบคุณน้าํ ใจอันงามของพวกเธอทีน่ าํ ชอดอกไมมาเยี่ยมครู 3. ดิฉันขอแสดงความเสียใจทีน่ องชายของคุณประสบอุบัติเหตุจนตอง เสียชีวิต 4. พวกเราขอแสดงความยินดีในความสําเร็จของคุณที่อตุ สาหสอบชิง ทุนไปศึกษาตอตางประเทศได 19. ขอใดใชราชาศัพทไมถูกตอง 1. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานเข็มแกผู ปฏิบัติงานดีเดน 2. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว 3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอด พระเนตรดนตรีไทย 4. สมเด็จพระเจาภคินเี ธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา โปรดเพลงกลวยไม 20. ขอใดเปนการอางขอสรุปกอนแลวจึงกลาวถึงขอสนับสนุน 1. ปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีคา เพราะทําใหฝนตกตามฤดูกาล 2. ปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มคี า เราตองชวยกันรักษาไว 3. เนือ่ งจากปาไมชวยปองกันน้าํ ทวม เราจึงควรชวยกันรักษาไว 4. ถาทีใ่ ดมีปา ไมอยูมาก ทีน่ นั้ น้าํ ไมทว ม 21. ประโยคใดมีการใชภาษาที่สมเหตุสมผล 1. โดยทีน่ ักธุรกิจคนนี้ประสบความสําเร็จ เขาจึงตองทํางานวันละ18ชั่วโมง 2. นักธุรกิจคนนี้ทํางานวันละ 18 ชั่วโมง เขาจึงประสบความสําเร็จ 3. เพราะหลังบานเขาไมนา ดู เขาจึงเอาฉากมากัน้ 4. เขาเอาฉากมากั้น ดังนัน้ หลังบานเขาตองไมนา ดู 22. “การใชรถจักรยานยนตเปนสิ่งจําเปน..........” ขอใดเติมลงในชองวางแลว ทําใหขอความขางตนสมเหตุสมผล 1. เพราะเปนการออกกําลังกายไปในตัว 2. เพราะไดเรียนรูก ฎจราจรไปดวย 3. เพราะทุน เวลาเดินทาง 4. เพราะราคาถูกและปลอดภัย 23. “เขาถูกเจานายเพงเล็ง เพราะมาสายเสมอ มีหวังถูกตัดเงินเดือน” ลักษณะการอนุมานเชนนี้ตรงกับขอใด 1. การอนุมานจากสาเหตุไปหาสาเหตุ 2. การอนุมานจากผลลัพธไปหาผลลัพธ 3. การอนุมานจากผลลัพธไปหาสาเหตุ 4. การอนุมานจากสาเหตุไปหาผลลัพธ

24. “(1) เมื่อธรรมชาติมีความสัมพันธอนั แนนแฟนและสลับซับซอน / (2)มนุษยซึ่งเชือ่ ไดวา เปนสวนหนึง่ ของธรรมชาติ / (3) ก็ยอมจะมี สวนอยูใ นความสัมพันธอนั แนนแฟนและสลับซับซอนนี้ดวย” ขอความนี้มโี ครงสรางของการอนุมานอยางไร 1. 1 เปนขอสนับสนุน 2 และ 3 เปนขอสรุป 2. 1 และ 2 เปนขอสนับสนุน 3 เปนขอสรุป 3. 1 เปนขอสรุป 2 และ 3 เปนขอสนับสนุน 4. 1 และ 2 เปนขอสรุป 3 เปนขอสนับสนุน 25. 1. ดังจะเห็นไดจากสัดสวนของเงินกูตอจํานวนเงินฝากของธนาคาร พาณิชย 2. การลดลงของเงินออมของประชาชนในระบบธนาคารและบริษัท เงินทุน 3. ที่เปลี่ยนแปลงจากรอยละ 100.1 เมื่อสิน้ ปที่แลว เปนรอยละ112.3 เมื่อ สิ้นปนี้ 4. สาเหตุของการเกิดภาวะเงินตึงตัวประการหนึ่งก็คอื 5. ทําใหธนาคารและบริษัทเงินทุนไมสามารถขยายการให “เครดิต” ได เทาทีค่ วร ขอความขางตนจัดเรียงลําดับตามเหตุผลไดดังนี้ 1. 2 5 1 3 4 2. 4 2 5 1 3 3. 2 4 5 1 3 4. 4 2 3 1 5 26. “พวกเราทุกคนชวยกันประหยัดพลังงาน เพราะถาไมประหยัดแลวใน ที่สุดเราก็จะไมมีพลังงานใช กิจการแทบทุกอยางในบานเมืองก็จะชะงักงัน ไปหมดความเดือดรอนก็จะเกิดขึน้ ทั่วไปทุกระดับของสังคม” ขอความขางตนผูเขียนใชกลวิธใี ดในการโนมนาวใจ 1. การแสดงใหประจักษถึงความรูสึกหรืออารมณรวมกัน 2. การแสดงใหเห็นทางเลือกตั้งดานดีและดานเสีย 3. การเราใจใหเกิดอารมณอยางแรงกลา 4. การแสดงใหประจักษถึงความนาเชือ่ ถือของบุคคลผูโนมนาวใจ 27. ขอใดไมใชการเขียนแบบพรรณนา 1. อุทยานรอบมหาสถานนัน้ เลาก็งามไมนอย เต็มไปดวยตนไม นานาพันธุ ไมดอกและลดาวัลยงามนาทัศนา 2. ทุก ๆ ตึกนั้นแบงออกเปนสองบาน ทุก ๆ บานมีขนาดและการ จัดแบงหองเหมือนกัน ทุก ๆ หองมีขนาดเล็กคับแคบมากราว หนึ่งในสีข่ องหองนอนขาพเจาทีว่ ังปารุสก 3. ภาพแสงโคมทีห่ อยจากเพดาน รวมทั้งแสงเทียนบนแทนที่บูชา ภาพพระประธานองคใหญทรงไวซงึ่ รัศมีอนั ไพโรจน ลวนเปน ภาพที่สดใสตระการตานาชมยิ่งนัก 4. โลหิต คือสายธารแหงชีวิต ถารางกายขาดโลหิต ชีวิตก็อยูไมได โลหิตจึงเปนน้าํ หลอเลีย้ งรางกายทีจ่ ําเปนอยางยิ่งเพื่อใหมีชีวิตอยู


8 28. ในการเขียนรายงานทางวิชาการ เมื่อไดขอมูลและรางโครงเรื่องแลว ควร ทําอยางไรตอไปตามลําดับ 1. แกไขภาษา พิจารณาความสัมพันธของแตละหัวขอ และเรียงลําดับ หัวขอทีค่ วรอธิบายกอนหลัง 2. เรียงลําดับหัวขอที่อธิบายกอนหลัง พิจารณาความสัมพันธของแตละ หัวขอ และแกไขภาษา 3. เรียงลําดับหัวขอที่ควรอธิบายกอนหลัง แกไขภาษา และพิจารณาความ สัมพันธของแตละหัวขอ 4. พิจารณาความสัมพันธของแตละหัวขอ แกไขภาษา และเรียงลําดับ หัวขอทีค่ วรอธิบายกอนหลัง 29. ขอใดใชระดับภาษาเหมาะสมในการเขียนรายงานทางวิชาการ 1. มีขอนาสังเกตวาเขาชอบขายอาหารกันตามถนนหรือบาทวิถีฝนุ ผงใน อากาศก็ลอยลงไปในอาหารดังกลาว 2. พอคาบางคนนําถุงพลาสติกที่ใชแลวมาลางใหม จึงอยากจะขอแนะนํา วาอยางไปเสียดายเพราะถุงนัน้ มีเชือ้ โรคติดอยู 3. การเอยอางคําวา “แมบา นถุงพลาสติก” ขึ้นมานัน้ ไมใชเพราะเห็นขัน หรือเห็นวาเสียหายอะไร 4. เราควรรับประทานอาหารขณะรอนควันฉุยหรืออุน ๆ มิใชทิ้งไวจน เย็นชืด ถาเปนผลไมก็ตองสด 30. “คนเราตางก็ตองการ การยอมรับจากสังคมดวยกันทัง้ สิ้น ไมมใี ครเลยทีจ่ ะ พอใจกับการถูกสังคมรังเกียจหรือตําหนิ ขอความนีเ้ ปนการอธิบายโดยใชกลวิธีใด 1. ใหคาํ นิยาม 2. ชี้หาสาเหตุและผลลัพธที่สัมพันธกนั 3. เปรียบเทียบเหมือนความตาง 4. กลาวซ้าํ ดวยถอยคําที่แปลกออกไป ใหใชขอความนี้ตอบคําถามขอ 31 และ 32 “กระดาษที่ใชหอหรือใสอาหารโดยเฉพาะพวกกลวยทอด มันทอด กลวย ปงนั้น ไมควรเปนกระดาษที่มีตัวหนังสือ ทั้งนี้เพราะหมึกพิมพนั้นจะมีพวก โลหะหนัก เชน ตะกั่ว โครเมียม แคดเมียมเปนสวนประกอบ ถาหมึกพิมพไป ถูกอาหารก็จะติดอาหารไป เรารับประทานเขาไปสะสมในรางกายทําใหเกิด โรคตาง ๆ ได” 31. ขอความนีเ้ ปนการเขียนลักษณะใด 1. การอธิบายโดยยกตัวอยาง 2. การบรรยายตามลําดับขัน้ ตอน 3. การอธิบายโดยชี้เหตุและผล 4. การบรรยายโดยกลาวซ้าํ 32. ควรจะสรุปขอความนี้วา อยางไร 1. ไมควรรับประทานกลวยทอดมันทอดกลวยปงที่ใสถุงกระดาษเพราะ ถุงกระดาษมีนา้ํ หมึกติดอยู 2. ไมควรรับประทานอาหารทีเ่ ปอนหมึก เพราะโลหะหนักที่นา้ํ หมึกจะ

เขาไปสะสมในรางกาย 3. ไมควรใชกระดาษที่มีตัวหนังสือใสหรือหออาหารเพราะโลหะ หนักที่นา้ํ หมึกจะเขาไปสะสมในรางกาย 4. ไมควรใชกระดาษที่มีตัวหนังสือใสหรือหออาหารเพราะถุง กระดาษมีนา้ํ หมึกติดอยู 33. ขณะที่มีผูอภิปรายขัดแยงกันอยูใ นที่ประชุม ทานตองการแสดงความ คิดเห็นเพื่อชวยบรรยากาศในที่ประชุมทานจะพูดวาอยางไร 1. ขอโอกาสใหไดเสริมความคิดเห็นของทานทั้งสองบาง 2. ขอใหไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ทา นกําลังอภิปรายแยง กันอยู 3. ขอใหประธานโปรดเลื่อนวาระการประชุมไป 4. ขอใหประธานโปรดลงความเห็นชีข้ าด 34. เมื่อประธานทีป่ ระชุมตองการใหผูเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นควร กลาวขอความใด 1. ขอใหอภิปรายกันอยางกวางขวาง เพื่อใหไดขอ สรุป 2. ขอใหอภิปรายกัน เพือ่ ใหไดขอคิดเห็นที่เปนมติรว มกัน 3. เชิญแสดงความคิดเห็น เพื่อใหไดทศั นคติรวมกัน 4. เชิญแสดงความคิดเห็นทุกคน เพื่อใหไดขอสรุปรวมกัน 35. การยึดหลักคุณธรรมในการพูดตอประชุมชน หมายถึงอะไร 1. การนําหลักธรรมมาเปรียบเทียบ 2. การอางคติธรรมประกอบ 3. การมีความรับผิดชอบในเรื่องทีพ่ ูด 4. การพูดตามหลักและเหตุผล 36. โรงเรียนดําริใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรการใชภาษา จึงกําหนดให นักเรียนมาประชุมเพื่อระดมความคิดการกําหนดหัวขออภิปรายควรมี อะไรบาง 1. การวิเคราะหถึงผลดีและผลเสียของกิจกรรม 2. การนําขอคิดเห็นของผูอนื่ มาพิจารณา 3. การกําหนดอํานาจหนาที่ของกิจกรรม 4. การนํากรณีตัวอยางมาศึกษาเพือ่ ตัดสินใจ 37. คําในขอใดจะแทนทีใ่ นขอความทีข่ ีดเสนใตไดอยางมีลําดับถูกตอง “ในที่สุดผูเขาประชุมทั้งหมด ก็ไดเห็นพองตองกัน ใหผูจัด ระเบียบการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม เปนผูติดตามเรือ่ งดังกลาวมาเสนอ ในคราวตอไป” 1. องคประชุม สนับสนุน ประธาน 2. ที่ประชุม มีมติ ประธาน 3. ที่ประชุม มีมติเปนเอกฉันท เลขานุการ 4. องคประชุม ลงความเห็น เลขานุการ


9 38. ขอความใดสื่อความหมายวา “ยุงมาก และกัดจนรําคาญ” 1. บินหวือหวือขางหู ตัวดูก็ไมเห็น 2. ยุงตัวเล็กนิด แตพิษมันรายเหลือ 3. ที่วายุงรายกวาเสือ ฉันเชื่อแลวจะ 4. ยุงรุมกัดปดปวะปะ เสียงผัวะผะปุบบับแปะ 39. กานบัวบอกลึกตื้น ชลธาร มารยาทสอสันดาน ชาติเชื้อ โฉดฉลาดเพราะคําขาน ควรทราบ ..................................... คําประพันธนี้ใหขอคิดในการพูดอยางไร 1. สําเนียงสอภาษา 2. กิริยาสอสกุล 3. วาจาสอปญญา 4. ภาษาสอเชื้อชาติ 40. “ผมทําขอสอบไมได เพราะไมเขาใจคําถาม ภาษาของอาจารยไมชัดใชไหม ครับหรือจะเพราะอะไรก็แลวแตอยากทราบวาอาจารยจะทําอยางไร” ลักษณะคําถามนี้เปนอยางไร 1. ดี ที่มีการสรุปจากผลไปหาเหตุ 2. ดี ที่พูดเปนกลาง ๆ และใหอิสระในการตอบ 3. ไมดี เพราะไมทราบประเด็นที่ตองการถาม 4. ไมดี เพราะถามหลายประเด็น 41. “ถาใครลืมวันวานที่ผา นแลว เหมือนคลาดแคลวความจริงทุกสิ่งสรรพ แมนหมดสิน้ วิญญาณเมื่อวานวัน ยอมเสียขวัญหวาดผวาอนาคต” ผูพูดกลาวเชนนี้เพราะความรูสึกอะไร 1. ยอมรับอดีต 2. อาลัยอดีต 3. หวาดกลัวอนาคต 4. หวังอนาคตที่ดกี วา 42. เสียสินสงวนศักดิ์ไว วงศหงส เสียศักดิ์สูประสงค สิ่งรู เสียรูเ รงดํารง ความสัตย ไวนา เสียสัตยอยาเสียสู ชีพมวยมรณา ผูประพันธโคลงบทนี้เห็นวาสิ่งใดมีคานอยที่สุด 1. ชีวิต 2. ศักดิ์ศรี 3. เงินทอง 4. ความรู 43. ขอใดแสดงถึงวัฒนธรรมไทย 1. เพราะลูกเตาเจากรรมทําแคนขัดจนวิบัติบานเมืองไดเคืองเข็ญ 2. ในดนตรีมรี ักอันลึกซึ้งรวมหัวใจเปนหนึ่งอยางแนนเหนียว 3. สุวรรณหงสทรงพูห อยงามชดชอยลอยหลังสินธุ 4. ชายชาญเห็นไดเมื่อสงคราม นัน้ เนอ 44. “เพราะลอมคอกตอกขังจึงพังคอก คลื่นกระฉอกละลอกแลวละลอกใหม” มีความหมายตรงกับขอใด 1. ยิ่งวายิ่งยุ 2. ยิ่งมียิ่งโลภ 3. ยิ่งกดยิ่งดัน 4. ยิ่งเร็วยิ่งดี

45. “โอกระแสแควเดียวที่เดียวหนอ มาเกิดกอเกาะถนัดสกัดหนา ตองแยกคลองออกเปนสองทางคงคา นี่ฤาคนจะมินา เปนสองใจ” ผูกลาวขอความนี้มีความคิดอยางไร 1. กลัววาจะมีการเปลี่ยนแปลง 2. เชื่อวาการเปลี่ยนแปลงคอยเปนคอยไป 3. หวังวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงไปในทางดี 4. ยอมรับวาการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ แลว ใหใชขอความนี้ตอบคําถามขอ 46 และ 47 “โอเวลาปานฉะนี้ก็สายัณห คนทั้งหลายเขาเรียกกันกินอาหาร บางก็ เลาโลมลูกหลานใหอาบน้ําแลวหลับนอน แตสองบังอรของพอนี้ใครจะ ปรานีใหนมน้ํา ก็จะตรากตรําลําบากใจ...” 46. ขอความนีแ้ สดงศิลปะการประพันธเดนในดานใด 1. การใชภาพพจน 2. การสรางจินตภาพ 3. การเลนคํา 4. การสัมผัสคํา 47. ผูกลาวขอความนีร้ ูสึกอยางไร 1. เสียใจ 2. นอยใจ 3. หวงใย 4. กังวล 48. ขอใดมีการใชสญ ั ลักษณ 1. ผลัดแผนดินเปลีย่ นราชย เยียววิวาทชิงฉัตร 2. ดั่งชะลอบัณฑุกมั พลศิลาลาดเลิศแลวมาลอยลง 3. ฟงเทศนหาวนอน ดูละครตาสวาง 4. น้าํ ตาเปรียบเหมือนเพื่อน คอยตักเตือนกระตุน ใจ 49. คําประพันธในขอใดใชอุปมาเปนภาพพจนดังตัวอยางนี้ “พระตรีโลกนาถแผว เผด็จมาร เฉกพระราชสมภาร พีน่ อง” 1. ดังตรลบโลกแล ฤาบรา งรูแ พ ชนะผูใ ดดาล ฉงนนา 2. สองฝายหาญใชชา คือสีหสูสหี กลา ตอแกลวในกลาง สมรนา 3. เห็นประภาพเจาชาง เชี่ยวกวาเชีย่ วเหลืออาง เอิกอื้ออัศจรรย ยิ่งนา 4. กองทัพตามกันเตา เสียงสนัน่ ลัน่ เทา พางพืน้ ไพรพัง เพิกฤา 50. คําประพันธในขอใดใชกลวิธีการเลนคําลักษณะเดียวกับในตัวอยางนี้ “ทั้งจากที่จากคลองเปนสองขอ ยังจากกอก็มาขึน้ ทีค่ ลองขวาง” 1. นกขมิน้ จับเถาขมิ้นเครือ คาบเหยื่อเผื่อลูกแลวโผผิน 2. สาลิกาพาหมูเทีย่ วจูบนิ เขาคูคูถนิ่ อยูร ิมรก 3. กระทาปกหาตัวเมียจอ ชูคอปกกางหางหก 4. คอนทองรองรับกันปกปก นกคุมเปรียวปรือ่ กระพือบิน


10 51. ขอใดมีคาํ ที่สะกดผิด 1. สะกด สะกัด สะกิด 2. สะดุง สะดุด สะดึง 3. สะบัก สะบัด สะบั้น 4. สะอาด สะอึก สะอืน้ 52. ประโยคใดมีคาํ ที่สะกดถูกทั้งหมด 1. จอมใจมีบุคลิกคลองแคลว วองไว ทะมัดแทมงดี 2. พอใจ ใจรอน ไมปราณีต เผอเรอเสมอ ๆ 3. เด็กนักเรียนมักขะมักเขมน กระตือรือรน ดูตาํ ราตอนใกลสอบ 4. ประเทศในเขตรอนทุรกันดาร อาหารอัตคัด ผูคนอดอยากจนผอมแหง นาอเนจอนาถใจ 53. คําใดออกเสียงได 2 อยาง เมื่อออกเสียงตางกัน ความหมายจะตางกัน 1. ปรัก 2. ปรก 3. ปรวด 4. ปริก 54. นิดเขียนจดหมายถึงผูอาํ นวยการโรงเรียนเพือ่ ของบประมาณจัดกิจกรรม ควรใชคาํ ใดเติมในชองวาง “จึงเรียนมาเพื่อโปรด.......” 1. อนุญาต 2. อนุมัติ 3. อนุเคราะห 4. พิจารณา 55. ขอใดใชคําผิดความหมาย 1. ทุกคนตางชืน่ ชมธรรมชาติยามเชา 2. มนุษยเปนทรัพยากรที่มีคา ที่สุดของประเทศชาติ 3. จําเลยใหการเท็จตอศาล 4. เขาเรงรัดเพื่อนใหออกจากบานเพราะใกลเวลารถไฟออก 56. ถาตองการสือ่ ความหมายวาวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยยังปรากฏอยูทุกวันนี้ ควรใชขอ ความใด 1. บรรพบุรุษไดสบื ทอดวัฒนธรรมมาใหเราจนทุกวันนี้ 2. เราไดสืบเนื่องวัฒนธรรมของบรรพบุรุษมาจนทุกวันนี้ 3. วัฒนธรรมเปนมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเรา 4. วัฒนธรรมเปนสิ่งที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของเรา 57. ถาตองการสือ่ ความหมายวาวิสูตรเจตนาทําใหผูอนื่ เขาใจผิดในเรือ่ งตําแหนง หนาที่การงาน เพื่อประโยชนบางประการของตน ควรใชขอความใด 1. วิสูตรอางตัวเปนผูจัดการบริษัท 2. วิสูตรแอบอางชือ่ วาเขาเปนประธานคณะกรรมการ 3. วิสูตรหลอกลวงวาเขาคือประธานองคการ 4. วิสูตรหลอกลอผูอื่นวาเขาเปนกรรมการผูตัดสินการประกวด 58. ขอใดใชคําเหมาะสมในการเขียนอวยพรวันเกิดใหคุณยาย 1. ....ขออวยพรใหคุณยายจงประสบแดความสุขมีอายุยนื ยาวนาน 2. ....ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงคุมครองคุณยายใหมแี ตความสุข ความเจริญตลอดไปเทอญ 3. ....ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดคุมครองคุณยายใหมีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรงสมบูรณตลอดกาลนาน 4. ....ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลใหคุณยายมีสขุ ภาพดีมี อายุยนื นาน

59. ประโยคใดใชสาํ นวนไมเหมาะสม 1. ผมกลัวเขาอยูเ หมือนกัน แตทําใจดีสูเสือ 2. เขาเขียนบทความยาว 10 หนา แตนา้ํ ทวมทุงผักบุงโหรงเหรง 3. เขาไมมพี วกพองใหพงึ่ พาอาศัย เปนคนหัวเดียวกระเทียมลีบจริงๆ 4. เขาเปนคนขวานผาซาก ชอบพูดจาวาคนอืน่ อยูเ รื่อย 60. ลักษณะใดเปนลักษณะของคนที่ไวใจไมได 1. ปากวาตาขยิบ 2. คดในของอในกระดูก 3. ขางนอกสุกใส ขางในเปนโพรง 4. มะกอกสามตะกราปาไมถูก 61. ประโยคใดมีความหมายตางกับประโยคอืน่ ๆ 1. แหวน 2 วง แมใหวีณา 2. แหวน แมจะใหวีณา 2 วง 3. วีณา แมจะใหแหวน 2 วง 4. แหวนวีณา 2 วงแมจะให 62. ขอใดเรียงคําดีและสื่อความหมายชัดเจนที่สุด 1. เจาหนาที่ไดออกเดินทางไปกําจัดยุงที่แหลงเสื่อมโทรมพรอม กับน้าํ เนา 2. เจาหนาที่ไดออกเดินทางไปกําจัดยุงพรอมกับน้าํ เนาในแหลง เสื่อมโทรม 3. เจาหนาที่ไดออกเดินทางไปกําจัดยุงและน้าํ เนาในแหลงเสื่อม โทรม 4. เจาหนาที่ไดออกเดินทางพรอมกับกําจัดยุงและน้าํ เนาในแหลง เสื่อมโทรม 63. ขอความ “น้าํ มาปลากินมด น้าํ ลดมดกินปลา” มีลักษณะสําคัญของ ภาษาไทยที่เดนชัดที่สุดอยางไร 1. การเรียงคําดี สื่อความหมายชัดเจน 2. ตําแหนงของคํามีความสัมพันธตอความหมาย 3. ใชคาํ คลองจอง 4. รูปประโยคสัน้ กะทัดรัด 64. ประโยคใดใชภาษาพูดปนกับภาษาเขียน 1. ฉันจะโทรฯ มาหาเธอพรุงนีน้ ะ 2. ระยะทางจากบานไปถึงถนนใหญราว 2 กิโล 3. เราอยูที่เมืองกาญจนประมาณ 2 สัปดาห 4. เราแวะทานขาวที่บางปะอินระหวางเดินทางกลับ 65. ขอใดใชภาษาเหมาะสมในการเขียนรายงานทางวิชาการ 1. สมัยนีข้ องแพงทุกอยาง เพราะสภาวะเศรษฐกิจกําลังตกต่ํา 2. วัฒนธรรมทางจิตใจของชาวไทยทีส่ ําคัญคือ วัฒนธรรมเกี่ยวกับ ความคิด ความเชื่อ และความศรัทธาในศาสนา 3. เขาเปนนักรองชือ่ กองของสหรัฐทีป่ ระสบความสําเร็จไมแพ รัฐบุรุษคนสําคัญเลยทีเดียว 4. ฝนไดโปรยปรายลงมาใหความปราณีแกชีวิตสัตวในทะเลทราย ซึ่งมีความแหงแลงอยางแสนสาหัส


11 66. ขอใดเปนสํานวนที่มีการใชภาษาเปนเหตุเปนผลกัน 1. ความรักเหมือนโรคา บันดาลตาใหมืดมน 2. ชีวิตคือการตอสู ศัตรูคือยากําลัง 3. ชีวิตไมสิ้นก็ดนิ้ กันไป ชีวิตไมดนิ้ ก็สิ้นใจ 4. กลวยไมออกดอกชาฉันใด การศึกษายอมเปนไปฉันนัน้ 67. “(ก) ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา (ข) นักทองเทีย่ วตองประหยัดคาใชจา ย (ค) ธุรกิจโรงแรมชั้นสองในกรุงเทพฯจึงกลายเปนสถานพํานักที่คลาคล่าํ ไป ดวยผูคน (ง) โรงแรมชัน้ หนึ่งขนาดหลายรอยหอง ซึ่งแขงกันเกิดเมือ่ ไมกี่ ปกอน บัดนี้กาํ ลังซบเซา” ขอความนี้มโี ครงสรางในการใชภาษาที่แสดงเหตุผลเปนอยางไร 1. ดี เพราะมีโครงสรางครบทั้งขอสนับสนุนและขอสรุป 2. ดี เพราะมีการเปรียบเทียบเปนขอสรุปอยางเห็นชัดเจน 3. ไมดี เพราะมีโครงสรางเฉพาะสวนที่เปนขอสนับสนุน 4. ไมดี เพราะมีโครงสรางเฉพาะสวนที่เปนขอสรุป 68. ขอความสวนใดในขอ 67 ถือเปนขอสรุปสุดทายในการแสดงเหตุผล 1. (ก) 2. (ข) 3. (ค) 4. (ง) 69. ขอใดเปนการใชภาษาแบบอนุมานจากสาเหตุไปหาผลลัพธ 1. คุณสรอยเพชรตองไดรับเลือกตั้งในคราวนีแ้ นนอน เพราะเธอหาเสียง ไดทั่วถึง 2. คุณสรอยเพชรหาเสียงไดทั่วถึง เธอจึงไดรับเลือกตั้งในคราวนี้ 3. ผลการเลือกตั้งคราวนี้ไดแกคุณสรอยเพชร เพราะเธอหาเสียงไดทั่วถึง 4. การไดรับเลือกตั้งของคุณสรอยเพชร เกิดจากการที่เธอหาเสียงไดทั่วถึง 70. ขอใดเปนการแสดงทรรศนะที่มีความสมเหตุสมผลมากที่สุด 1. เพราะแมเขาไมดี ลูกจึงไมดีตาม “ลูกไมหลนไมไกลตน” 2. ยุพาเปนคนใจแคบ เธอแตงงานกับสมศักดิ์ ฉันวาสมศักดิ์ก็ตองใจแคบ เหมือนกับเธอนัน่ แหละ 3. เขาเคยเปนคูควงและมีความสัมพันธกันมากอนแลว เรือ่ งจึงลงเอย แบบนี้ 4. มีคํากลาววา “หากยิ้มไมเปนก็ไมควรเปดรานคา” ถาจะเปดรานคาก็ ตองหนาตายิ้มแยม 71. “ธรรมดาเกิดมาเปนสตรี ชั่วดีคงไดคูมาสูสอง มารดายอมอุตสาหประคับประคอง หมายปองวาจะปลูกใหเปนเรือน ขอใดเปนเหตุผลพืน้ ฐานที่สุดของทรรศนะดังกลาวขางตน 1. คานิยมในสังคมไทย 2. ความเชื่อของหญิงไทย 3. ขอเท็จจริงของสังคมไทย 4. ขอแนะนําในการครองชีวิตของหญิงไทย 72. ขอใดเปนการใหคาํ นิยามคําวา “ปญญาชน” ไดถูกตองและชัดเจนที่สุด 1. คนทีไ่ มใชปญ  ญาชน 2. คนที่ถึงพรอมซึง่ ปญญา 3. คนที่มคี วามคิดเห็น 4. คนที่มคี วามรูและความฉลาด

73.

ทุกวันนี้ศกึ ไกลยังไมหวง แตหวัน่ ทรวงศึกใกลไลขมเหง ถาคนไทยหันมาฆากันเอง จะรองเพลงชาติไทยใหใครฟง คําประพันธนี้ใชกลวิธีการโนมนาวใจอยางไร 1. การเราใหเกิดอารมณอยางแรงกลา 2. การแสดงใหประจักษถึงความรูสึกของผูเขียน 3. การแสดงใหประจักษตามกระบวนการของเหตุผล 4. การแสดงใหเห็นการเลือกทั้งดานดีและดานเสีย 74. ขอความนีเ้ ปนการอธิบายโดยใชกลวิธีใด “การเดินทางในสมัยกอนใชเกวียนหรือชางหรือมาถาไปทางบก ถาเดินทางทางเรือก็ใชเรือพายหรือเรือแจว การเดินทางกินเวลานาน ผูที่มีอุปนิสัยทางกวีจึงแตงคําประพันธพรรณนาหนทางที่ผา นไป” 1. โดยใชตัวอยาง 2. ตามลําดับขัน้ ตอน 3. โดยเปรียบเทียบความเหมือนและความตาง 4. โดยชี้สาเหตุและผลลัพธที่สัมพันธกัน 75. ประกาศอยางเปนทางการจะประกอบดวย ก) หนวยงานที่ประกาศ ข) เรือ่ งที่ประกาศ ค) เนื้อหาที่ประกาศ ง) วัน เดือน ป ที่ประกาศ จ) ลงนามหัวหนาหนวยงานที่ประกาศ ในการเขียนประกาศอยางเปนทางการตองเรียงลําดับอยางไร 1. ก ข ค ง จ 2. ก ข ค จ ง 3. ข ค ง จ ก 4. ข ค จ ก ง 76. “กรมประชาสัมพันธ ขอเชิญฟงการบรรยายของ ศาสตราจารย ดร.เพ็ญศรีมีทรัพย ในวันที่ 20 เมษายน เวลา 16.00 น.” ขอความ “ประกาศเชิญชวน” นี้ขาดรายละเอียดในขอใด 1. หัวขอเรือ่ ง 2. หัวขอเรือ่ งและสถานที่ที่จัด 3. หัวขอเรือ่ งและรายละเอียดผูบรรยาย 4. รายละเอียดผูบรรยายและสถานที่ทจี่ ัด 77. ขอใดไมใชวิธีการจดบันทึกขอความจากการอาน 1. จดสาระสําคัญของขอความนัน้ ดวยถอยคําของเราใหตรงกับ ความเดิม 2. จดถอยคําสําคัญจากตนฉบับไปประสมกับถอยคําของเราเองให ตรงกับความเดิม 3. จดขอความตอนใดตอนหนึ่งใหตรงกับตนฉบับโดยใสเครื่อง หมายอัญประกาศ 4. จดถอยคําสําคัญจากตนฉบับประสมกับถอยคําของเราเองให ตรงกับความเดิมโดยใสเครื่องหมายอัญประกาศ


12 78. คําประพันธในขอใดใชอุปลักษณเปนภาพพจน ดังตัวอยางนี้ “อํามาตยเปน บรรทัด ถองแท” 1. ตัวเดียวมาพลัดคู เหมือนพี่อยูผเู ดียวดาย 2. ไพเราะเพราะกังวาน ปานเสียงนองรองสั่งชาย 3. น้าํ เงินคือเงินยวง ขาวพรายชวงสีสาํ อาง 4. นาคาหนาดั่งเปน ดูเขมนเห็นขบขัน 79. “กระเดื่องไมขอนกระดอนตําขาว เขยงเก็งกาวกระตึกตึกตัก เพราะแรงสาวเหยียบขยับเยื้องยัก สะเทิน้ คําทักสิหนักใจสาว” ลักษณะเดนที่สดุ ของคําประพันธบทนี้คอื อะไร 1. คํา 2. ภาพพจน 3. จังหวะ 4. ความหมาย 80. แตเธออันเปนทีร่ ัก ผูหาญหักเหยียบย่าํ น้าํ ใจพี่ เหยียบก็ไมเหยียบดีดี เหยียบขีห้ มามากอนแลวยอนมา เมื่อพิจารณาจากการใชคาํ ผูแ ตงนาจะมุงใหผูอา นรูสกึ อยางไร 1. เห็นใจ 2. ขบขัน 3. เคียดแคน 4. สมเพช 81. ชนพาลปานน้าํ ซึ่ง เค็มเขียว ยาวใหญไหลเปนเกลียว วางโวง ใสจริงแตจิบเดียว ฤาดื่ม ไดเลย มากก็มากคดโคง คบคาพาเสีย ขอความนี้ผูเขียนตองการใหผูอา นเห็นความสําคัญของสิ่งใด 1. ความเปนเพือ่ น 2. การเลือกคบเพื่อน 3. ลักษณะคนพาล 4. จิตใจคน 82. แนวคิดในคําประพันธ 2 บาทนี้ ตรงกับแนวคิดในขอใด “ปลาราพันหอดวย ใบคา ใบก็เหม็นคาวปลา คละคลุง” 1. หนึ่งคือบคบพาล เพราะจะพาประพฤติผิด 2. หนึ่งคบกะบัณฑิต เพราะจะพาประสบผล 3. กอบกรรมะอันไร ทุษะกลั้วและมัวมล 4. ความงดประพฤติบาป อกุศลบใหมี 83. คานิยมที่ปรากฏในคําประพันธ 2 วรรคนี้ ตรงกับขอใด “ธรรมดาพีน่ องผิดกัน ไมชาพลันก็กลับคืนดี” 1. ตนรายปลายดี 2. เลือดขนกวาน้าํ 3. อยาสาวไสใหกากิน 4. เด็ดบัวตองไวใย จงอานขอความนี้แลวตอบคําถามขอ 84 – 87 “ลองูเหาเลนไดตองใจกลา แตทวาอยาเยื้องเขาเบื้องหาง สังเกตดูกิริยาและทาทาง ตบหัวผางเดียวมวนจึงควรลอ” 84. ขอใดเปนสาระที่สําคัญที่สุดของขอความนี้ 1. ถาจะตีงูตองดูกริ ิยาของงูและตองตีใหแรงพอ 2. ถาจะตีงูตองไมกลัวและตีใหแรงพอ 3. ถาจะตีงูตองไมกลัวและตองรูธรรมชาติของงู

4. ถาจะตีงูตองดูกริ ิยาของงูและตองใจกลา 85. ขอใดเปนขอคิดจากขอความนี้ 1. งูเหาเปนสัตวทไี่ มควรไปลอเลน 2. จะตีงูอยางไรใหตัวเองปลอดภัย 3. ถาใจไมกลาแลวจะทําเรื่องเสีย่ งอันตราย 4. ตองใจสูและรูจริงงานจึงจะสําเร็จ 86. ขอใดไมสอดคลองกับความคิดของผูเขียน 1. การทํางานทีเ่ สี่ยงภัยตองเขาทางดานหนาของศัตรู 2. การทํางานทีเ่ สี่ยงภัยตองประเมินทัง้ กําลังคนและศัตรู 3. การทํางานตองเสี่ยงภัยตองรูจักวิธกี าร 4. การทํางานทีเ่ สี่ยงภัยตองสังเกตอุปนิสัยของศัตรู 87. ขอความนีเ้ ดนในทางใด 1. จังหวะ 2. ความหมาย 3. การสรรคํา 4. ภาพพจน จงอานขอความนี้แลวตอบคําถามนี้ 88 – 91 “คนไทยเรารูตัววาเปนไทยก็เพราะมีเอกลักษณบางอยางทีม่ อี ยูใ นตัว ซึ่งไมเหมือนคนอื่น ๆ การอพยพของคนไทยจากตอนเหนือสูตอนใตนั้น จะตองถือวาเหมือนกับการไหลนองของน้ํา มิใชเปนการบุกรุก คนไทย นั้นเปรียบไดกับน้ํา เมื่อไหลมาถึงที่ซึ่งเปนชองแคบก็สามารถบีบตัวให ไหลผานชองแคบไปได และเมื่อไหลมาถึงลุมน้ําอันกวางขวางก็สามารถ ที่จะแผขยาออกไปจนเต็มลุมน้ําอันกวางขวางนั้นได เมื่อฟาเปนสีใด น้ํา ก็ ส ะท อ นเป น สี ข องฟา นั้ น แต ถ า ตั ก น้ํ า มาดู แ ล ว ก็จ ะเห็ น น้ํ า เป น สี น้ํ า ไม ไ ด มี สี อ ะไรทั้ ง สิ้ น ยั ง คงมี ลั ก ษณะของความเป น น้ํ า และนี่ คื อ เอกลักษณของคนไทย” 88. ขอความนีเ้ ปรียบคนไทยกับลักษณะของน้าํ ในขอใด 1. น้าํ ไหลจากที่สูงมาสูที่ตา่ํ 2. น้าํ ไหลซอกซอนไปตามที่ตา ง ๆ 3. น้าํ เปลีย่ นรูปรางไปตามภาชนะ 4. น้าํ เปลีย่ นสีไปไดแลวแตสภาพแวดลอม 89. ขอใดเปนสาระที่สําคัญที่สุด 1. คนไทยชอบการเปลี่ยนแปลง 2. คนไทยยอมรับผูอื่นทีแ่ ตกตางไปจากตน 3. คนไทยเปนคนแปลกไมเหมือนคนอืน่ 4. คนไทยไมรุกรานผูอนื่ 90. ขอใดไมเปนความคิดเสริมของขอความนี้ 1. คนไทยอพยพจากตอนเหนือสูตอนใต 2. คนไทยไมวา จะอยูที่ใดก็ยังมีจิตใจเปนไทยอยูน นั่ เอง 3. น้าํ สะทอนแสงเปนสีตา ง ๆ ได 4. คนไทยเอาตัวรอดไดไมวา จะอยูใ นสถานการณใด


13 91. ขอความนีเ้ ปนการเขียนลักษณะใด 1. การใหความรู 2. การแสดงความคิดเห็น 3. การแสดงอารมณ 4. การใหขอสังเกต 92. อีกหนึ่งไปเชื่อถอย คําคน ลือแฮ บอกเลาขาวเหตุผล เรื่องราย สื่อชอบประกอบจน แจมเท็จ จริงนา ยังบดวนยักยาย ตื่นเตนกอนกาล ขอใดเปนการใชภาษาที่ตรงกับความคิดในโคลงทีย่ กมานี้ 1. ในการฟงไมควรฟงขาวลือ 2. ในการพูดไมควรพูดใหรา ย 3. ในการสื่อสารควรชี้แจงขอเท็จจริง 4. ในการฟงไมควรหลงเชื่อดวยอารมณ 93. ถาตองการจะกลาวรายงานในวันเปดอาคารแหงหนึ่ง ทานจะจัดลําดับหัวขอ ตอไปนี้อยางไร ก. รายงานความเปนมาของอาคาร ข. ขอบคุณประธานในพิธี ค. กลาวถึงประโยชนที่จะไดรับจากอาคาร ง. เชิญประธานฯ เปดงาน 1. ก,ข,ค,ง 2. ข,ก,ค,ง 3. ก,ค,ข,ง 4. ก,ค,ง,ข 94. ขอใดไมนาจะเปนหัวขอที่จะนํามาอภิปราย 1. ธรรมะในพระพุทธศาสนา 2. การเมืองในกัมพูชา 3. ชายเกงกวาหญิง 4. บัณฑิตวางงาน 95. การพูดลักษณะใด เปนการพูดจูงใจใหผฟู งยอมรับไดดีที่สุด 1. พูดออนนอมถอมตน 2. พูดดวยน้าํ เสียงและลีลาทีน่ า ฟง 3. พูดแสดงเหตุผลและขอเท็จจริง 4. พูดวิจารณและใหขอคิดเห็น 96. การกลาวแสดงความยินดี จะขาดลักษณะใด ไมได 1. พูดชมเชย 2. พูดเสนอแนะ 3. พูดใหคิด 4. พูดใหกําลังใจ 97. ขอใดสือ่ ความหมายไดดแี ละเหมาะจะใชในรายงานการประชุมมากที่สดุ 1. ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวาไดมอบหมายใหเลขานุการติดตอ สั่งซื้อวัสดุที่จําเปน 2. ประธานกลาววาไดใหเลขานุการติดตอสั่งซื้อวัสดุที่จําเปน 3. ประธานชีแ้ จงวาไดมอบใหเลขานุการติดตอสั่งซื้อวัสดุที่จําเปน 4. ประธานเรียนคณะกรรมการวาไดขอใหเลขานุการติดตอสั่งซื้อวัสดุที่ จําเปน

98. ถาทานเปนผูร บั โทรศัพท จะเริ่มพูดวาอยางไร จึงจะเหมาะสมที่สุด 1. ฮัลโหล ทานจะพูดกับใคร (คะหรือครับ) 2. ฮัลโหล ทีน่ หี่ มายเลข 282-543 (คะหรือครับ) 3. สวัสดี (คะหรือครับ) ทีห่ มายเลข 282-543 (คะหรือครับ) 4. สวัสดี (คะหรือครับ) ทีน่ ี่บา นเจาคุณเมธีสนุ ทร (คะหรือครับ) 99. หากทานไดรับเชิญไปในงานเลี้ยงแหงหนึ่ง แตทา นไปไมได ทานจะ พูดวาอยางไร 1. ผมตองขอประทานโทษ ผมไปไมไดจริง ๆ 2. ขอบคุณครับ แตผมไปไมไดเพราะอาทิตยหนาผมจะสอบ 3. อาทิตยหนาผมจะสอบแลว ผมไปไมไดหรอกครับ 4. ขอบคุณครับ แตอาทิตยหนาผมจะสอบ เลยไปไมได ตองขอ โทษเปนอยางยิง่ 100.บทสนทนาในขอใด ทีอ่ าจจะทําใหผพู ูดโกรธ เพราะเขาใจวาผูตอบ ดูหมิน่ 1. “คุณดูจดหมายนี่ซี ลายมือแยมาก ไมรูเขียนภาษาอะไร” “ถามออกมาได เขาก็เขียนภาษาไทยนัน่ แหละ” 2. “หมาตัวนี้ไมนา เลี้ยงเลย แทะเบาะเกาอี้ขาดหมดแลว หมาอะไร” “ก็หมาอัลเซเชีย่ นทีค่ ุณชอบไงละ” 3. “แมเตือนหลายหนแลว เวลานอนใหปดประตูรั้วดวย ลูกไมเชื่อ ขโมยเขาบานได เห็นไหม” “ไมเห็นคะ เมื่อคืนหนูหลับเปนตายเลย 4. “ฉันถูกลอตเตอรี่ละ ถูกรางวัลที่ 5 แนะ” “จริงรื้อ”


01 ภาษาไทย


16 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

ตอบขอ 3. ตอบขอ 4. ตอบขอ 3. ตอบขอ 2. ตอบขอ 3. ตอบขอ 2. ตอบขอ 1. ตอบขอ 2. ตอบขอ 3. ตอบขอ 2. ตอบขอ 1. ตอบขอ 1. ตอบขอ 2. ตอบขอ 3. ตอบขอ 1. ตอบขอ 3. ตอบขอ 4. ตอบขอ 3. ตอบขอ 3. ตอบขอ 1. ตอบขอ 3. ตอบขอ 3. ตอบขอ 2. ตอบขอ 2. ตอบขอ 2. ตอบขอ 3. ตอบขอ 2. ตอบขอ 2. ตอบขอ 3. ตอบขอ 4. ตอบขอ 3. ตอบขอ 3. ตอบขอ 1. ตอบขอ 2. ตอบขอ 3. ตอบขอ 1. ตอบขอ 3. ตอบขอ 4. ตอบขอ 3. ตอบขอ 3. ตอบขอ 1.

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.

ตอบขอ 3. ตอบขอ 3. ตอบขอ 3. ตอบขอ 4. ตอบขอ 2. ตอบขอ 3. ตอบขอ 1. ตอบขอ 4. ตอบขอ 1. ตอบขอ 1. ตอบขอ 4. ตอบขอ 1. ตอบขอ 4. ตอบขอ 4. ตอบขอ 3. ตอบขอ 2. ตอบขอ 4. ตอบขอ 4. ตอบขอ 2. ตอบขอ 4. ตอบขอ 3. ตอบขอ 2. ตอบขอ 3. ตอบขอ 2. ตอบขอ 3. ตอบขอ 1. ตอบขอ 4. ตอบขอ 1. ตอบขอ 4. ตอบขอ 1. ตอบขอ 2. ตอบขอ 2. ตอบขอ 4. ตอบขอ 1. ตอบขอ 2. ตอบขอ 4. ตอบขอ 3. ตอบขอ 3. ตอบขอ 2. ตอบขอ 2. ตอบขอ 1.

83. ตอบขอ 2. 84. ตอบขอ 3. 85. ตอบขอ 4. 86. ตอบขอ 1. 87. ตอบขอ 2. 88. ตอบขอ 4. 89. ตอบขอ 2. 90. ตอบขอ 1. 91. ตอบขอ 4. 92. ตอบขอ 4. 93. ตอบขอ 3. 94. ตอบขอ 3. 95. ตอบขอ 3. 96. ตอบขอ 1. 97. ตอบขอ 1. 98. ตอบขอ 4. 99. ตอบขอ 4. 100. ตอบขอ 4.


ชื่อ .......................................... เลขที่นั่งสอบ .........................

รหัส 02 ขอสอบวิชา สังคมศึกษา

คําอธิบาย 1. ขอสอบมี 5 หนา 80 ขอ ขอละ 1.25 คะแนน 2. ใชปากกาสีดาํ หรือน้ําเงินเขม ในการกรอกตัวเลข ชื่อ หรือขอความตางๆ สําหรับตัวเลขนั้น ใหกรอกลงตรงกลางชอง สี่เหลี่ยมอยาใหชิดเสนกรอบหรือออกนอกชอง และใหเขียนดวยรูปแบบตัวเลขดังนี้ 3. ใชดินสอดํา กาเครื่องหมายกากบาทลงในชองตัวเลือกที่มตี ัวเลขเล็กๆกลางชองถาตองการแกใหลบใหสะอาด ตัวอยางที่ถูกคือ ตัวอยางที่ผิดคือ ไมวากรณีใด โปรดซอมเสนกรอบถาลบถูกเสนขาด

4. กอนสงกระดาษคําตอบตองตรวจสอบการกากบาทเลขประจําตัว และรหัสวิชาในกระดาษคําตอบใหถูกตองและ ชัดเจน เพราะมีผลโดยตรงตอคะแนนของนักเรียน หากไมถกู ตองอาจจะทําใหนักเรียนไมมีคะแนนในวิชานั้นๆ ขอสอบโดย สถาบัน

อาจารยกติ ติวุฒิ เจริญศิริวัฒน (อ.ปง) DA'VANCE


18 1. “นักเรียนทุจริตในการสอบ” เปนการกระทําที่ผิดบรรทัดฐานทางสังคม ประเภทใด 1) วิถีประชา 2) ระเบียบประเพณี 3) ศีลธรรมจรรยา 4) วินยั แหงจรรยา 2. เมื่อพิจารณาจากความเปนจริงในทางปฏิบัติ ขอความตอไปนีข้ อใดผิด 1) บุคคลจะแสดงบทบาทของตนในสังคมแตเพียงฝายเดียวไมได 2) ทุกสถานการณมีสถานภาพ จะตองมีบทบาทเสมอ 3) บุคคลตองแสดงบทบาทใหถูกตองตามแบบแผนของวัฒนธรรม 4) บทบาทขัดกัน เกิดขึน้ ไดกับบุคคลที่มีหลายสถานภาพ 3. กอนการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 วิถีชีวิตของคนไทยผูกพัน อยูกับสถาบันใดมากที่สุด 1) สถาบันการศึกษา 2) สถาบันศาสนา 3) สถาบันเศรษฐกิจ 4) สถาบันการเมือง การปกครอง 4. ปจจุบันปจจัยที่มผี ลตอการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในสังคมชนบท ไทยมากที่สุดคือขอใด 1) การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ 2) การเพิ่มจํานวนประชากร 3) การศึกษาของประชากรสูงขึน้ 4) การคมนาคมและการสือ่ สาร 5.ขอใดแสดงถึงการใชสิทธิ เสรีภาพ โดยถูกตองตามกฎหมาย 1) ชุมนุมดวยความสงบ และปราศจากอาวุธ 2) ชุมนุมโดยปราศจาอาวุธในบริเวณที่ทางการกําหนดให 3) ชุมนุมดวยความสงบ โดยแจงใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบทองที่ทราบ กอนมีการประชุมอยางนอย 24 ชั่วโมง 4) ชุมนุมดวยความสงบ และปราศจากอาวุธ ในบริเวณที่ทางการ กําหนดให โดยแจงใหเจาหนาทีท่ ี่รับผิดชอบทองทีท่ ราบกอนมีการ ประชุมอยางนอย 24 ชั่วโมง 6.“นาย ก. หมัน้ กับ นางสาว ข. ภายหลังนางสาว ข. ไปแตงงานกับนาย ค.” จากเหตุการณขา งตน ขอความตอไปนี้ขอ ใดถูกตอง 1) นางสาว ข. มีความผิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวา ดวย ครอบครัว 2) นางสาว ข. ยังมีสิทธิครอบครองของหมัน้ โดยไมตองสงคืนนาย ก. 3) นาย ก. สามารถรองตอศาลใหการแตงงานของนางสาว ข. และนาย ค. เปนโมฆะได 4) นาย ก. สามารถรองตอศาลใหนางสาว ข. คืนของหมัน้ แกนาย ก. ได 7. ประเทศใดก็ตามที่เปดโอกาสใหประชาชนมีสว นรวมในทางการเมือง แต ควบคุมกิจการการบริการขัน้ พืน้ ฐานที่จาํ เปนตอประชาชน เราเรียกวา 1) สังคมนิยม 2) สังคมนิยมประชาธิปไตย 3) เสรีนิยมประชาธิปไตย 4) สังคมนิยมแบบนําวิถี

8.ขอใดตรงกับหลักการประชาธิปไตยมากที่สุด 1) สวนใหญวา อยางไร ก็วา ตามกัน 2) ทําตามสวนใหญ แตอยาลืมสวนนอย 3) เขาเมืองตาหลิ่ว ตองหลิ่วตาตาม 4) ทําไดตามใจคือไทยแท 9. กฎเกณฑหรือแบบแผนความประพฤติใชเปนแนวทางใหคนในสังคมได ปฏิบัติตอกัน เพือ่ ใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย เรียกวา 1) กฎหมาย 2) จารีต 3) วิถีชาวบาน 4) บรรทัดฐาน 10. สถาบันใดทําหนาทีใ่ หการศึกษาอบรมเกี่ยวกับความรู ความเชื่อ ระเบียบ การสือ่ สาร และนันทนาการ 1) ครอบครัว 2) การศึกษา 3) ศาสนา 4) สื่อสารมวลชน 11.ลักษณะใดที่บงชี้วามีแนวโนมเปนสังคมเมือง 1) ขอบเขตความสัมพันธกวางขวางทั่วไปทุกดาน 2) ความสัมพันธเปนแบบสวนตัว 3) ความสัมพันธเปนแบบไมคาํ นึงถึงความรูสึกสวนบุคคล 4) ความสัมพันธเปนไปตามประเพณี 12.เมื่อมีคนกลุมหนึ่งซึ่งมีจาํ นวนมากพอควร ประสบกับสภาวการณหนึ่ง ซึ่งไมเปนที่ปรารถนา เกิดความรูสกึ วาจะเปนอันตรายตอพวกตน จึง พยายามหาทางแกไขหรือเสนอแนวทางแกไขสภาวการณนนั้ สภาวะ เชนนีค้ ือ 1) อุบัติภัย 2) ภัยสังคม 3) ปญหาสังคม 4) สังคมวิกฤต 13.จุดมุงหมายหลักของการออกกฎหมายเปนเรื่องเกีย่ วกับ 1) บุคคล ความประพฤติ หนาที่ 2) บุคคล สิทธิ หนาที่ 3) ประชาชน สิทธิ หนาที่ 4) ประชาชน ความประพฤติ การลงโทษ 14.รัฐสภาทําหนาทีเ่ ปนตัวแทนของประชาชนในการใชอาํ นาจนิติบัญญัติ แตรัฐสภาจะใชอํานาจในดานใดไมได 1) การบัญญัติกฎหมาย 2) อนุมัติงบประมาณรายจายแผนดิน 3) ประกาศเลิกใชกฎอัยการศึก 4) แตงตั้งคณะกรรมาธิการประจํา 15.ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประมวลกฎหมายอาญา จัดเปน กฎหมายประเภทใด 1) กําหนดสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบุคคล 2) กําหนดวิธีการบังคับใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายสารบัญญัติ 3) กฎหมายมหาชน 4) กฎหมายตามแบบพิธี


19 16.นาย ก. มีที่ดนิ อยูติดริมทะเล ลักษณะที่ดนิ เปนกรวด หิน ดิน ทราย ซึ่งสามารถขนยายได ในกรณีเชนนี้ กรวด หิน ดิน ทราย เปนทรัพย ประเภทใด 1) สังหาริมทรัพย 2) อสังหาริมทรัพยประเภทที่ดนิ 3) อสังหาริมทรัพยประเภทอันติดอยูกับที่ดิน 4) อสังหาริมทรัพยประเภทอันประกอบเปนอันเดียวกับที่ดิน 17.วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด ที่มีสาระสําคัญเนนหนักเกี่ยวกับ เรื่อง “ความรักและสันติ” 1) วันวิสาขบูชา 2) วันมาฆบูชา 3) วันอาสาฬหบูชา 4) วันเขาพรรษา 18.ในเบญจศีลของพระพุทธศาสนา ขอใดที่คนทําผิดแลวจะเปนเหตุใหทาํ ผิดในขออืน่ อีกได 1) งดเวนการฆาสัตว 2) งดเวนการลักขโมย 3) งดเวนการพูดเท็จ 4) งดเวนการดื่มสุราเมลัย 19.ตามคติพระพุทธศาสนา บอเกิดการทําชั่วคือขอใด 1) โลภะ โทสะ โมหะ 2) ตระหนี่ พยาบาท อคติ 3) พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ 4) เที่ยวกลางคืน เลนการพนัน ดูการละเลน คบคนชั่วเปนมิตร 20.ตามคติพระพุทธศาสนา เครื่องหมายแสดงความเปนคนดีคอื อะไร 1) การบริจาคมาก 2) การทําประโยชนตอสังคม 3) กตัญูกตเวที 4) ความสามัคคีในหมูคณะ 21.พอแมที่ไดชื่อวาเปน “พรหมของบุตร” นัน้ เพราะมีจริยธรรมขอใดเปน แนวปฏิบัติ 1) ขันติ โสรัจจะ 2) ศีล สมาธิ ปญญา 3) อโลภะ อโทสะ อโมหะ 4) เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 22.คําวา “กรรมโยคะ” ในทัศนะของศาสนาฮินดู กลาวถึงเรื่องอะไร 1) ทุกคนตองประกอบกิจการงาน 2) ทุกคนตองประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 3) ทุกคนตองทําตามหนาที่ของตน 4) ทุกคนตองภักดีตอพระพรหม 23.แนวคิดขอใด ทีส่ อดคลองกับคําสอนในคริสตศาสนาอยางครบถวน 1) รักพระเจาอยางหมดดวงใจ 2) รักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง 3) รักพระเจา ตนเอง และเพื่อนบาน 4) พวกทานจงรักกันเหมือนเรารักทาน 24.“การไมกระทําความชั่ว การทําแตความดี การชําระจิตใจใหผองใส” ตรงกับหลักคําสอนในขอใด 1) ทาน ศีล ภาวนา 2) ศีล สมาธิ ปญญา 3) อโลภะ อโทสะ อโมหะ 4) กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม

25.มรรคมีองค 8 ขอใดเปนองคแหงปญญา 1) สัมมาทิฏฐิ สัมมากัปปะ 2) สัมมาทิฏฐิ สัมมากัมมันตะ 3) สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ 4) สัมมาทิฏฐิ สัมมาสติ 26.จริยธรรมขอใดที่บุคคลไมปฏิบัติตามแลวมีผลเสียหายตอสังคมมากที่สุด 1) สติสัปปชัญธรรม 2) กตัญูกตเวทิตาธรรม 3) หิรโิ อตตัปธรรม 4) อัปปมาทธรรม 27.อริยสัจ 4 โดยสาระแลวไดแกเรือ่ งเกี่ยวกับอะไร 1) ความจริงทีค่ วรละเวน 4 2) ความจริงทีค่ วรประพฤติ 4 3) ความจริงทีค่ วรประพฤติ 2 ที่ควรละเวน 2 4) ความจริง 2 สวนทีเ่ ปนเหตุเปนผลแกกันและกัน 28.ลัทธิที่เชื่อวา 3 = 1 และ 1 = 3 ของศาสนาพราหมณ - ฮินดู ไดแกขอใด 1) ตรีเอกภาพ 2) ตรีมูรติ 3) ตรีกาย 4) ตรียัมปวาย 29.การถือ “ศีลอด” ในศาสนาอิสลาม มีจุดประสงคสาํ คัญเพื่อสิ่งใด 1) ฝกความอดทนในภาวะสงคราม 2) ฝกความหิวในเวลาขาวยากหมากแพง 3) ฝกใหคนมีเมตตาธรรมเมือ่ เห็นคนหิวโหย 4) ฝกใหเกิดสํานึกในความทุกขยากเพือ่ ชวยเหลือเพื่อนมนุษย 30.การหามมองคนอื่นในแงรา ย ตามทัศนะของศาสนาอิสลามนัน้ สอด คลองกับความเชื่อพื้นฐานขอใด 1) มนุษยเปนคนดีเหมือนกันหมด 2) มนุษยเปนคนดีแตอาจกลับทําชัว่ ได 3) มนุษยเปนคนชั่วแตอาจกลับทําดีได 4) มนุษยมีทั้งคนดีและคนชัว่ 31.แนวคิดของศาสนาทั้ง 4 (พุทธ คริสต อิสลาม ฮินดู) ตอไปนี้ ขอใดที่ไม มีสาระสอดคลองกับขออืน่ 1) ควรทําตนใหเปนอุปมา (พุทธ) 2) รักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง (คริสต) 3) สิ่งที่มอบใหผูอื่นจงใหดว ยศรัทธา (ฮินดู) 4) คนที่ทอ งอิ่มขณะเพือ่ นบานอดอยากมิใชมุสลิม (อิสลาม) 32.ไมพึงทํารายผูอนื่ ทางใจหรือทางกาย (พราหมณ – ฮินดู) จงเปนสุขๆ เถิด อยาไดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย (พุทธ) จงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง (คริสต) ผูใดขาดเมตตาแกเพือ่ นมนุษย ผูน นั้ ไมไดรับเมตตาจิตเชนกัน (อิสลาม) คํากลาวนี้ชใี้ หเห็นขอเท็จจริงในลักษณะใด 1) เรื่องเดียวกัน แตใชคาํ พูดตางกัน 2) ตางเรื่องกัน แตใชคาํ พูดคลายกัน 3) เรื่องเดียวกัน และมีจุดมุงหมายสอดคลองกัน 4) ตางเรื่องกัน แตมีจุดมุงหมายสอดคลองกัน


20 33.เราจะไมพบซากพืช ซากสัตวดึกดําบรรพในหินชนิดใดตอไปนี้ 1) หินปูน 2) หินดินดาน 3) หินซีสต 4) หินควอรตไซต 34.นางสาวมัลลิกาเตรียมตัวเดินทางไปพักผอนที่อุทยานแหงชาติเกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล ไดทราบขอมูลวาสามารถไปไดเฉพาะชวงเวลาที่ไมมีลม มรสุม ทานคิดวาชวงเวลาใดตอไปนี้เหมาะสมที่สุด 1) มกราคม – พฤษภาคม 2) มีนาคม – กรกฎาคม 3) มิถุนายน – กันยายน 4) ตุลาคม – กุมภาพันธ 35.ถาจะทําสวนผลไมในบริเวณจังหวัดสมุทรสาครหรือสมุทรสงคราม ปญหาที่สาํ คัญในบริเวณนีไ้ ดแกอะไร 1) น้าํ กรอย 2) ดินเปรี้ยว 3) ดินพรุนา้ํ แชขัง 4) น้าํ เสียในแมน้ําลําคลอง 36.นายสมชัย ไดรบั การทาบทามจากบริษัททําโซดาไฟในประเทศญี่ปนุ ให รวมหุน กันทําการคาโดยใหนายสมชัยหาพืน้ ทีใ่ นการสรางโรงงานผลิต ถาทานเปนนายสมชัย ทานจะเลือกพืน้ ที่บริเวณใดตอไปนี้ 1) เทือกเขาจังหวัดกาญจนบุรี 2) ชายฝงทะเลจังหวัดระยอง 3) ที่ราบสูงจังหวัดชัยภูมิ 4) ที่ราบลุมจังหวัดอยุธยา 37.ถาทานไดรับมอบหมายจากอาจารยประจําชัน้ ใหวาดแผนที่ของโรงเรียน อยางงายๆ หลักเบือ้ งตนในการสํารวจทานจะทําสิ่งใดกอน 1) ขอแผนที่เดิมของโรงเรียนมาพิจารณา 2) กําหนดสัญลักษณของสิ่งตางๆ 3) สํารวจตามตึกตางๆ เพื่อเก็บรายละเอียด 4) วัดทิศทาง หาระยะ และความสูงของตึกตางๆ 38.ถาเราทราบเพียงเสนละติจูด ซึ่งเปนขอมูลทางภูมิศาสตรของประเทศหนึง่ ประเทศใด เราจะทราบลักษณะใดตอไปนี้ไดอยางชัดเจน 1) ความชืน้ 2) ภูมิอากาศ 3) ความกดอากาศ 4) ลมประจําทีพ่ ัดผาน 39.พรมแดนภาคใดของประเทศไทยทีม่ ีความสะดวกในการควบคุมสถานการณบริเวณชายแดนไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด 1) ภาคใตเพราะมีความรวมมือระหวางไทยกับมาเลเซีย 2) ภาคตะวันตกเพราะมีทวิ เขาตะนาวศรีเปนพรมแดนธรรมชาติ 3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพราะมีการวางแนวปองกันตาม บริเวณริมฝงแมนา้ํ โขง 4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง เพราะมีการตกลงแนวพรมแดน แบบเรขาคณิต 40.ที่ตั้งของประเทศไทยกอใหเกิดผลดีในดานใดตอไปนี้ 1) ยุทธศาสตรและการเมือง 2) ภูมิอากาศและการคมนาคม 3) สถานที่ทองเที่ยวและวัฒนธรรมประเพณี 4) ความเปนมาทางประวัติศาสตรและภาษาศาสตร

41.แผนที่มาตราสวน 1 : 50,000 ถาวัดระยะทางในแผนทีไ่ ด 2 เซนติเมตร อยากทราบวาระยะทางจริงในภูมิประเทศจะเปนเทาใด 1) 0.5 กม. 2) 1.0 กม. 3) 1.5 กม. 4) 2.0 กม. 42.การกําหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจเพื่อใชในการพัฒนาการเกษตร เปนการ กําหนดโดย 1) ยึดเอาพืน้ ที่ซงึ่ มีความคลายคลึงกันทางดานการเพาะปลูกและเลีย้ งสัตว ตลอดจนลักษณะดินเปนเกณฑ 2) ยึดเอาลักษณะภูมิประเทศอันไดแก ภูเขา ลุมน้าํ หรือที่ราบ เปนเกณฑ 3) ยึดเอาภูมิอากาศอันเกิดจากผลรวมของอุณหภูมิ ปริมาณน้าํ ฝน และ ความชืน้ เปนเกณฑ 4) ยึดเอาการครองชีพและระดับการพัฒนาเปนเกณฑ 43.ในการศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับเรื่องลักษณะดิน พืชพรรณธรรมชาติ ภูมิอากาศ แหลงแร มักจะใชวิธีศึกษาจาก 1) แผนทีภ่ ูมิประเทศ 2) แผนทีภ่ าพถายทางอากาศ 3) แผนที่ลมฟาอากาศ 4) แผนทีเ่ ฉพาะเรือ่ ง 44.พืน้ ที่สวนใหญของประเทศไทย จะมีภูมิอากาศแบบ 1) ปาดิบชืน้ 2) มรสุมเขตอบอุน 3) มรสุมเขตรอน 4) ทุงหญาเขตรอน 45.ไอน้าํ ตางกับหยาดน้าํ ฟาในเรื่องใด 1) รูปราง 2) ประโยชน 3) สถานที่เกิด 4) ลักษณะการเกิด 46.ลมมรสุมซึ่งทําใหฝนตกในบางสวนของภาคใตของประเทศระหวางเดือน ธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธเรียกวา 1) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต 2) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 3) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต 4) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ 47.การเกิดภาวะมลพิษ เชน มลพิษทางน้าํ มลพิษทางอากาศ ซึ่งกอใหเกิด อันตรายอยางยิ่งตอสวัสดิภาพของมวลมนุษยเปนผลเกิดจาก 1) การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 2) การใชทรัพยากรธรรมชาติเปนจํานวนมาก 3) การทิ้งสิ่งทีไ่ มตองการเปนจํานวนมาก 4) การใชเทคโนโลยีหรือความเจริญทางวิทยาการสมัยใหม 48.การปฏิรูปที่ดนิ ในประเทศไทย เพือ่ ชวยแกปญ  หาในเรื่องใด 1) สิทธิและการถือครองในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2) การปลอยใหที่ดินรกรางวางเปลาไมไดใชประโยชน 3) การปลูกพืชที่ทําลายความอุดมสมบูรณของดินรวดเร็วจนเกินไป 4) ผลผลิตทางดานการเกษตรตอพืน้ ที่ตา่ํ


21 49.จุดประสงคขนั้ สุดทายของกิจกรรมเศรษฐกิจคือขอใด 1) การผลิต 2) การบริโภค 3) การแลกเปลีย่ น 4) การกระจายหรือการแบงสรร 50.คําพูดตอไปนี้ขอ ใดแสดงความหมายของเงินไดถูกที่สดุ 1) เงินคือพระเจา 2) เงินคือแกวสารพัดนึก 3) เงินคือนายของมนุษย 4) เงินคือสิ่งรับใชมนุษย 51.ขอใดไมใชหนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทย 1) ออกธนบัตร 2) รับฝากเงินจากประชาชน 3) รักษาทุนสํารองระหวางประเทศ 4) ควบคุมตรวจสอบสถาบันการเงิน 52.ขอใดไมใชลักษณะของเกษตรกรรมในประเทศไทยปจจุบัน 1) การเพาะปลูกสวนใหญยังพึง่ น้าํ ฝน 2) เกษตรกรมีเนื้อที่ถือครองขนาดเล็ก 3) เกษตรกรเกือบทั้งหมดมีที่ดนิ ของตนเอง 4) วิธีการผลิตทางการเกษตรยังไมคอยทันสมัย 53.เหตุผลใดมีความสําคัญที่สุดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 1) การทําใหมีงานทํามากขึน้ 2) การทําใหระดับราคาทั่วไปมีเสถียรภาพ 3) การทําใหรายไดประชาชาติสูงขึ้นอยางรวดเร็ว 4) การลดความไมเทาเทียมกันในการกระจายรายได 54.สมมุติวานักเรียนสอบเขาเรียนในมหาวิทยาลัยไดและเรียนจบออกไป สิ่งที่นักเรียนไดจากมหาวิทยาลัยนัน้ ในทางเศรษฐศาสตรเปนอะไร 1) บริการ 2) สินคาทุน 3) สินคาผูบริโภค 4) สินคาไดเปลา 55.ประเทศ ก. มีรายไดประชาชาติมากกวาประเทศ ข. หมายความวาอยางไร 1) คนในประเทศ ก. มีความอยูดีกนิ ดีสูงกวาคนในประเทศ ข. 2) ประเทศ ก. ผลิตสินคาและบริการไดมากกวาประเทศ ข. 3) ประเทศ ก. มีรายไดตอหัวสูงกวาประเทศ ข. 4) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ก. สูงกวาของประเทศ ข. 56.จุดประสงคหลักของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร เพือ่ ใหผูศึกษาเขาใจเรื่อง 1) การเงินการธนาคาร 2) การจัดสรรทรัพยากร 3) การพัฒนาเศรษฐกิจ 4) การกระจายรายได 57.ขอความใดตอไปนีแ้ สดงถึงการใชทุนในการผลิต 1) นายยอดชายใชมีดดายหญาในสนามเสร็จภายใน 2 วัน 2) นายยิ่งยศใชเงิน 500,000 บาท สรางบานบนที่ดนิ ของภรรยา 3) นางสาวสมสวยสวมเสื้อสีแสดไปรองเพลงที่รา นอาหารใกลบา น 4) นางสาวรวยรืน่ ขายเครื่องปน ไฟอยูบนถนนเพชรบุรีตัดใหม

58.ขอความใดตอไปนี้ไมเปนเหตุผลทางเศรษฐศาสตร 1) ราคาสินคาสูงขึ้น เพราะกรรมกรเรียกรองคาแรงเพิม่ ขึ้น 2) กรรมกรเรียกรองคาแรงเพิ่มขึน้ เพราะราคาสินคาสูงขึ้น 3) คนตืน่ ซื้อสินคาเพิ่มขึน้ ยิ่งทําใหราคาสินคาถีบตัวสูงขึ้น 4) ราคาสินคาสูงขึ้น คนยิ่งพากันตืน่ ซื้อสินคาเพิ่มขึน้ 59.เมื่อปกลายนาของนายชมายลม นายชมายจึงไปขอยืมขาวจากนางชมอย มาใชในการบริโภคในบานจํานวน 10 ถัง มาปนนี้ ายชมายทํานาไดผลดี ขายขาวไดราคา จึงนําเงินไปใชหนีน้ างชมอย 1,000 บาท ในกรณีดงั กลาว เงินไดทาํ หนาทีค่ รบทุกประการ นอกจากเปน 1) สื่อกลางในการแลกเปลีย่ น 2) เครือ่ งรักษามูลคา 3) มาตรฐานในการวัดคา 4) มาตรฐานการชําระหนี้ 60.สาเหตุหนึ่งของเงินเฟอคือ 1) อุปสงคของเงินนอยเกินไป 2) อุปทานของเงินนอยเกินไป 3) อุปสงคของสินคานอยเกินไป 4) อุปทานของสินคานอยเกินไป 61.ถาประเทศ ก. มีรายไดประชาชาติสูงกวาประเทศ ข. ยอมหมายความวา 1) ประเทศ ก. ผลิตสินคาและบริการไดมากกวาประเทศ ข. 2) ประเทศ ก. มีทรัพยากรมากกวาประเทศ ข. 3) คนในประเทศ ก. มีรายไดเฉลี่ยสูงกวาคนในประเทศ ข. 4) คนในประเทศ ก. มีความเปนอยูดีกวาคนในประเทศ ข. 62.สถานการณใดเปนผลเสียแกประเทศมากที่สุด 1) งบประมาณขาดดุลเพิม่ ขึน้ 2) ดุลการชําระเงินขาดดุลเพิ่มขึน้ 3) หนี้ตางประเทศเพิ่มขึน้ 4) ดุลการคาขาดดุลเพิ่มขึน้ 63.ภาษีใดตอไปนีช้ วยลดปญหาความไมเทาเทียมกันในการกระจายรายได ของประชาชนในประเทศ 1) ภาษีการคา 2) ภาษีโรงเรือน 3) ภาษีสรรพสามิต 4) ภาษีปา ย 64.ขอความใดตอไปนี้ถูกตอง 1) ในการคาระหวางประเทศ ก. และประเทศ ข. ถาประเทศ ก. ได ประโยชนในเชิงการคา ประเทศ ข. ยอมเสียประโยชน 2) ประเทศที่จะทําการคาระหวางประเทศได จะตองเปนประเทศที่มี ทรัพยากรอุดมสมบูรณ 3) หลักการแบงงานกันทํา เปนเงือ่ นไขสําคัญของการคาระหวางประเทศ 4) นโยบายการคาเสรีเปนนโยบายการคาระหวางประเทศที่เหมาะสม สําหรับทุกประเทศ 65.พัฒนาการเขียนประวัติศาสตรไทย เริ่มจากลักษณะใดตามลําดับ 1) พงศาวดาร ตํานาน ประวัติศาสตร 2) พงศาวดาร ประวัติศาสตร ตํานาน 3) ตํานาน ประวัติศาสตร พงศาวดาร 4) ตํานาน พงศาวดาร ประวัติศาสตร


22 66.การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเขาสูแบบสมัยใหมของไทย เริ่มจาก สนธิสญ ั ญาฉบับใด และในรัชกาลใด 1) เบอรนยี  รัชกาลที่ 3 2) บาวริง รัชกาลที่ 3 3) บาวริง รัชกาลที่ 4 4) เบอรนยี  รัชกาลที่ 4 67.เหตุการณใดตอไปนี้ที่ทาํ ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งสําคัญทีส่ ุด ของไทย 1) การยกเลิกระบบศักดินา 2) ผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2 3) การปฏิรูปการศึกษาสมัยรัชกาลที่ 5 4) การยกเลิกระบบไพรและทาสสมัยรัชกาลที่ 5 68.จีนมีสวนสําคัญในการสรางเสริมอารยธรรมของโลกหลายประการ ยกเวนในเรื่องใดตอไปนี้ 1) การทําปฏิทนิ 2) การทํากระดาษ 3) การคนพบวาโลกกลม 4) การเลี้ยงไหมและทอผาไหม 69.ลักษณะสําคัญของสมัยฟน ฟูศิลปวิทยาการคือเรือ่ งใด 1) การฟน ฟูศิลปวิทยาการของพวกยิว 2) การฟน ฟูศิลปวิทยาการของพวกกรีก โรมัน 3) การฟน ฟูแนวความคิดในเรื่องความยิ่งใหญของพระเจา 4) การฟน ฟูแนวความคิดในเรื่องสังคมคอมมิวนิสตสมัยโบราณ 70.ขอความใดตอไปนี้ที่ไมใชผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 1) ทําใหจาํ นวนประชากรเพิ่มมากขึ้น 2) ทําใหมีการควบคุมจํานวนประชากร 3) สังคมเมืองขยายตัวเพิ่มมากขึน้ 4) ชนชัน้ กลางมีบทบาทเพิม่ มากขึน้ 71.แนวความคิดเรือ่ ง “เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ” แพรหลายมาก ในเหตุการณใดตอไปนี้ 1) การปฏิวัติอนั รุงโรจนในอังกฤษ ค.ศ.1688 2) การปฏิวัติเพือ่ อิสรภาพในสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1776 3) การปฏิวัติใหญในฝรั่งเศส ค.ศ.1789 4) การปฏิวัติของพวกบอลเชวิคสในรัสเซีย ค.ศ.1917 72.หลักฐานประวัตศิ าสตรประเภทใด ใหขอมูลทางดานสังคมและ วัฒนธรรมนอยมาก 1) ขนบธรรมเนียมประเพณี 2) ตํานาน พงศาวดาร 3) ซากกระดูกมนุษย 4) ศิลาจารึก 73.“การศึกษาประวัติศาสตร เปรียบเสมือนเปนชีวิตที่สองของมนุษย” หมายความถึง 1) มนุษยตายแลวเกิดใหมในเชิงเปรียบเทียบ 2) การเรียนรูประสบการณของมนุษยตา งยุคสมัย 3) มนุษยสามารถพยากรณเหตุการณอนาคตได 4) มนุษยสามารถจําลองอดีตขึน้ มาไดใหม

74.การเก็บภาษีอากรโดยวีการประมวลผูกขาดในสมัยรัตนโกสินทร เนือ่ งจากสาเหตุสําคัญคือ 1) รัฐบาลตองการรายไดที่แนนอน 2) การทําสนธิสัญญาบาวริงกับอังกฤษ 3) การทําสนธิสัญญาเบอรนี่กับอังกฤษ 4) การปฏิรูปการเงินการคลัง 75.งานสรางสรรคทางศิลปวัฒนธรรมของชนชาติใดทีแ่ สดงใหเห็นความ ตองการประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตลอดจนความมีระเบียบวินยั และความรับผิดชอบ 1) กรีก 2) โรมัน 3) อียิปต 4) เปอรเซียน 76.ประติมากรรมหินออน “ปเอตา” แสดงฝมือชางชัน้ เยี่ยม ในลักษณะที่ แสดงใหเห็น 1) อารมณอนั นุม นวล ออนไหวและอาดูรเหมือนชีวติ จริง 2) อาการเคลือ่ นไหวของกลามเนือ้ และความงดงามทางสรีระของมนุษย 3) ความสํานึกผิดและความละอายตอการทําบาป 4) อารมณแหงการตอสูดนิ้ รนใหพน จากภยันตราย 77.ผลงานสรางสรรคทางศิลปวัฒนธรรมจีนประเภทใด ที่แทบจะเสื่อมสูญ จากประเทศจีน แตกลับปรากฏหลงเหลือใหศึกษาในประเทศอืน่ 1) ประติมากรรม 2) เครือ่ งเคลือบ 3) จิตรกรรม 4) สถาปตยกรรมเครื่องไม 78.ผลกระทบในดานโครงสรางทางสังคมที่เกิดจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ขอความใดถูกตองที่สุด 1) ชนชัน้ กรรมาชีพมีบทบาทนอยลง แตชนชัน้ กลางมีบทบาทมากขึน้ 2) ชนชัน้ กรรมาชีพมีบทบาทมากขึ้น แตชนชัน้ กลางมีบทบาทนอยลง 3) ชนชัน้ กลางและชนชัน้ ขุนนางมีบทบาทนอยลง 4) ชนชัน้ กลางและชนชัน้ กรรมาชีพมีบทบาทมากขึน้ 79.ระบอบประชาธิปไตยอังกฤษ มีความแตกตางจากระบอบประชาธิปไตย สหรัฐในสาระสําคัญที่สุดคือ 1) อํานาจนิติบญ ั ญัติ บริหาร และตุลาการ แบงแยกออกจากกันอยาง เดนชัด 2) อํานาจนิติบญ ั ญัติ บริหาร และตุลาการ มิไดแบงแยกออกจากกัน อยางเดนชัด 3) มีรัฐธรรมนูญเกาแกกวาสหรัฐ 4) มีรัฐธรรมนูญที่มิไดเขียนเปนลายลักษณอักษร 80.หนวยงานสหประชาชาติหนวยงานใด มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิทธิ มนุษยชน 1) องคการอนามัยโลก 2) สํานักเลขาธิการ 3) ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ 4) คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม


02 สังคมศึกษา


24 1. ตอบขอ 3. 2. ตอบขอ 2. 3. ตอบขอ 2. 4. ตอบขอ 4. 5. ตอบขอ 1. 6. ตอบขอ 4. 7. ตอบขอ 2. 8. ตอบขอ 2. 9. ตอบขอ 4. 10. ตอบขอ 2. 11. ตอบขอ 3. 12. ตอบขอ 3. 13. ตอบขอ 2. 14. ตอบขอ 3. 15. ตอบขอ 1. 16. ตอบขอ 1. 17. ตอบขอ 2. 18. ตอบขอ 4. 19. ตอบขอ 1. 20. ตอบขอ 3. 21. ตอบขอ 4. 22. ตอบขอ 3. 23. ตอบขอ 3. 24. ตอบขอ 3. 25. ตอบขอ 1. 26. ตอบขอ 3. 27. ตอบขอ 4. 28. ตอบขอ 2. 29. ตอบขอ 4. 30. ตอบขอ 4. 31. ตอบขอ 1. 32. ตอบขอ 3. 33. ตอบขอ 3. 34. ตอบขอ 4. 35. ตอบขอ 1. 36. ตอบขอ 2. 37. ตอบขอ 4.

38. ตอบขอ 2. 39. ตอบขอ 1. 40. ตอบขอ 2. 41. ตอบขอ 2. 42. ตอบขอ 1. 43. ตอบขอ 4. 44. ตอบขอ 4. 45. ตอบขอ 4. 46. ตอบขอ 2. 47. ตอบขอ 4. 48. ตอบขอ 1. 49. ตอบขอ 2. 50. ตอบขอ 4. 51. ตอบขอ 2. 52. ตอบขอ 3. 53. ตอบขอ 4. 54. ตอบขอ 2. 55. ตอบขอ 2. 56. ตอบขอ 2. 57. ตอบขอ 3. 58. ตอบขอ 4. 59. ตอบขอ 2. 60. ตอบขอ 4. 61. ตอบขอ 1. 62. ตอบขอ 2. 63. ตอบขอ 2. 64. ตอบขอ 3. 65. ตอบขอ 4. 66. ตอบขอ 3. 67. ตอบขอ 4. 68. ตอบขอ 3. 69. ตอบขอ 2. 70. ตอบขอ 2. 71. ตอบขอ 3. 72. ตอบขอ 3. 73. ตอบขอ 2. 74. ตอบขอ 1.

75. 76. 77. 78. 79. 80.

ตอบขอ 2. ตอบขอ 1. ตอบขอ 4. ตอบขอ 4. ตอบขอ 2. ตอบขอ 4.


ชื่อ .......................................... เลขที่นั่งสอบ .........................

รหัส 03 ขอสอบวิชา ภาษาอังกฤษ

คําอธิบาย 1. ขอสอบมี 8 หนา 100 ขอ ขอละ 1 คะแนน 2. ใชปากกาสีดาํ หรือน้ําเงินเขม ในการกรอกตัวเลข ชื่อ หรือขอความตางๆ สําหรับตัวเลขนั้น ใหกรอกลงตรงกลางชอง สี่เหลี่ยมอยาใหชิดเสนกรอบหรือออกนอกชอง และใหเขียนดวยรูปแบบตัวเลขดังนี้ 3. ใชดินสอดํา กาเครื่องหมายกากบาทลงในชองตัวเลือกที่มตี ัวเลขเล็กๆกลางชองถาตองการแกใหลบใหสะอาด ตัวอยางที่ถูกคือ ตัวอยางที่ผิดคือ ไมวากรณีใด โปรดซอมเสนกรอบถาลบถูกเสนขาด

4. กอนสงกระดาษคําตอบตองตรวจสอบการกากบาทเลขประจําตัว และรหัสวิชาในกระดาษคําตอบใหถูกตองและ ชัดเจน เพราะมีผลโดยตรงตอคะแนนของนักเรียน หากไมถกู ตองอาจจะทําใหนักเรียนไมมีคะแนนในวิชานั้นๆ ขอสอบโดย สถาบัน

อาจารยชัยวิชิต NISIT

เจษฎาภัทรกุล


26 Part 1 : Speaking (25 points) Directions: Choose the most appropriate answer. 1. Film goes to see a policeman. The first thing the policeman says to him is: “…………” 1. Can you tell me everything that’s wrong? 2. What seems to be the problem? 3. May I help you? 4. So what have you been doing? 2. Your relative is short of money and asks you: “………………” 1. How is five hundred baht? 2. Let’s call it five hundred baht. 3. Can I borrow five hundred baht? 4. Could I loan you five hundred baht? 3. Dan and Beam have just seen a very amazing soccer match. Dan comments on how amazing it was. Beam agrees and says: “…………………..” 1. So do I. 2. It certainly was. 3. I did too. 4. It seems you’re right. 4. As you are leaving a party, you say to the host: “…………………” 1. I am very happy about it. 2. Pleased to meet you. 3. I had a great time. 4. It’s your hospitality. 5. Tata is in a restaurant and the waitress who is taking her order asks: “……………….” 1. What would you want to eat? 2. What would you like to eat? 3. What do you have to eat? 4. What do you think to eat? 6. Toon disagrees with his teacher but does not want to exasperate him so he says: “…………………..” 1. May I suggest another idea? 2. How could you say that? 3. You’ve got to be reasonable. 4. I couldn’t agree with you. 7. You are standing in line to buy some food coupons when someone cuts in front of you. You say: “………………..” 1. Hold on. I’ll put you through. 2. Wait for me. 3. Go to the back of the line. 4. I’ll save you a place. 8. Cheer spends the weekend with her company at the house in the country. When she leaves, she says to her host, “………………” 1. Thank you for having me. 2. I admire your hostess. 3. You are too kind to take me. 4. You make me feel so good.

9.

At a wedding reception, the uncle of the bride stands up and says, “………………” 1. I’d like to give a talk to the bride and groom. 2. Please join me in wishing the newlyweds a happy life together. 3. Let’s join the bride and groom while they are having a drink. 4. Please stand and have some toast with them. 10. You can’t hear the news on the radio so you say to your American friend “………………” 1. How about switching it on? 2. Could you pick it up, please? 3. Would you mind turning it up? 4. Can you please put it on? 11. May is always complaining because her boyfriend doesn’t have enough money to buy a car. One day he says to her angrily, “……….” 1. How am I supposed to think? 2. You’re driving me crazy. 3. Don’t be so serious. 4. How can I do that to you? 12. You are in Bangkok, talking to your friend in Singapore. You mention that you are flying down next weekend. Your friend says, “……….. at the airport.” 1. I’ll go and receive you 2. I’ll pick you up 3. I’ll come after you 4. I’ll be there for you 13. You are short of sugar so you ring your neighbor’s bell and say, “..…” 1. Can I use your sugar? 2. Give me some sugar. 3. May I borrow some sugar? 4. I would like to take your sugar. 14. You are in the dentist’s chair and the dentist says to you, “…………” 1. Go ahead. 2. Let’s have a look. 3. Make yourself at home. 4. Wait and see. 15. Your friend is about to cross the street and he doesn’t see a fastapproaching car. You shout, “…………………” 1. Hurry up! 2. Run fast! 3. Watch out! 4. Look up!

This is a conversation between an old lady and a clerk at the information office in a railway station. Directions : Choose the most appropriate alternatives to complete this conversation. Clerk : Good afternoon, ma’am. Can I help you? Old lady : Yes, good afternoon. ………16……… Clerk : Yes, ma’am. Which train? Where are you going? Old lady : To Chiangmai. You see, I have never.... Clerk : So your question is “……17…. Chiangmai?” Is that correct? Old lady : Yes. Clerk : At 6 p.m. That’s in a couple of minutes.


27 Old lady : …….18…….? Clerk : A first-class, air-conditioned sleeper one way is eight hundred baht, ma’am. Old lady : Can I get something to eat on the train? I always like to eat when I travel. Clerk : Yes, ma’am. …….19……. Old lady : Oh, good! Er ..... Can you please tell me how much I’ll have to pay for a plate of fried rice? Clerk : I think it’s about 60 baht, ma’am. Old lady : Sixty baht! Oh dear! …….20…. . Anyway, I suppose you have been to Chiangmai many times. …….21…….? Clerk : It’s a very nice place. I hope you’ll enjoy your trip. Your train’s leaving in a minute. Old lady : Oh! ……22….? Clerk : Platform 11 That was your train, ma’am. ……….23……. Old lady : Oh, no! I didn’t know the train would leave early. Clerk : The train ….24…., but you’ve asked so many questions! Old lady : What a pity! Ah, would you please tell me again when the next train to Chiangmai leaves? Clerk : At 10 p.m. Old lady : In that case, ……….25………. Thank you very much. 16. 1. Who can I talk to, please? 2. Are there many trains here? 3. I’m looking for someone to help me. 4. I’d like some information about the train, please. 17. 1. Which train goes to 3. Where’s the best train to

2. When’s the next train to 4. How many trains leave for

18. 1. How much is a ticket 3. Which is the return fare

2. Where are the sleepers 4. What condition is it in

19. 1. There’s a restaurant at this station 2 There’s a dining car on the train 3 You can eat where you like 4. you are allowed to eat 20. 1. Good price 3. How high it is

2. That’s a lot 4. Believe it or not

21. 1. What is it 3. How do you feel

2. What’s it like 4. How about it

22. 1. How far 3. Which one

2. What for 4. Where from

23. 1. Get on 3. It’s coming

2. Hurry up 4. You’ve missed it

24. 1. left on schedule 3. can’t wait for you

2. is going that way 4. doesn’t follow you

25. 1. we must hurry 3. I’ll wait around here

2. you are quite right 4. it’s going to be late

Part 2 : Vocabulary (10 points) 26. She’s young and dynamic, and will be a great head of the department. 1. active 2. successive 3. faulty 4. imminent 27. An incurable skin disease has damaged his once-handsome face. 1. hindered 2. revenged 3. ruined 4. craved 28. Their nuptials will take place in France. 1. indigence 2. bless 3. ceremony 4. matrimony 29. It’s quite feasible that we’ll get the money. 1. itinerant 2. credulous 3. workable 4. possible 30. She went to the doctor because she was suffering from insomnia. 1. sleeplessness 2. ultimatum 3. gist 4. impunity 31. Her job as a lawyer for a big corporation has a lot of …………. . 1. charm 2. hazard 3. extortion 4. prestige 32. They were in ………….. mood for days after they won the prize. 1. awkward 2. euphoric 3. curious 4. nervous 33. The judge gave an …………… verdict that did not favor either side. 1. biased 2. exasperated 3. impartial 4. obstinate


28 34. It took a lot of …………… to stand up and criticize the chairman. 1. audacity 2. extinction 3. plentitude 4. intimacy 35. Like any political system, it has its ………………. . 1. shortening 2. shortcut 3. shortfall 4. shortcoming

Part 3 : Sentence Completion (10 points) 36. Divorce rates in urban areas are higher than in ……………. 1. the future 2. the summer 2. metropolitan areas 4. rural areas 37. For at least 10,000 years, humans have sought to improve the quality of their crops -- by saving the seeds of the best plants, …….…, or by cross breeding to develop new varieties. 1. therefore 2. however 3. for instance 4. such as 38. Carbondioxide and other gases from the burning of fossil fuels collect in the atmosphere and act like the glass walls of a greenhouse, …… . 1. trapping heat on the earth’s surface 2. so that the planet’s temperature could rise 3. we are already seeing melting polar ice 4. some areas could suffer stronger storms 39. Although your article was well written and informative, …………… . 1. it happens all the time 2. it was full of facts 3. I like it a lot 4. there were several errors 40. Should you find yourself wandering around Singapore this fall ………., you’re not looking hard enough. 1. lost in a maze of shops 2. exhausted from sightseeing 3. complaining that there’s nothing to do 4. wanting to stay a little longe 41. Note sees every day as a challenge ……………. . 1. and as an education 2. but things happen today 3. that’s the danger facing us 4. before we know anything 42. Globalization is now ……….. to bring as many disadvantages as advantages. 1. often saw 2. usually see 3. always thinking 4. generally thought 43. Although she has an English name, she is, …….., Thai. 1. moreover 2. in fact 3. at least 4. somehow

44. Thousands of tourists traveled to Africa to watch the first solar eclipse of the new millennium. But many African traditionalists …………., believing the darkening of the sun to be a sign of bad luck. 1. refused to use special glasses 2. welcomed them with open arms 3. remained firmly indoors 4. outnumbered them 45. Chlorine is still the most popular weapon against contaminated pool water. Home pools should be tested at least once a day; …………., depending on the number of swimmers. 1. many public pools are checked every one to three hours 2. opening hours may be extended in the summertime 3. swimming classes can be arranged 4. pools can be found all over the world

Part 4 : Cloze Test (10 points) Lamarck’s theory of evolution, although at one time pretty generally discredited, has now been …..46….. by a number of prominent biologists. According to Lamarck, changes in an animal occur through use and …..47….. Organs which are specially exercised become specially …..48….. . The need for this special exercise arises from the conditions …..49….. the animal lives; thus a changing environment, by …..50….. different demands on an animal, changes the animal. The giraffe, for instance, has developed its long neck in periods of …..51….. scarcity by endeavoring to browse on higher and …..52….. branches of trees. On …..53….. hand, organs that are never exercised tend …..54….. disappear altogether. The eyes of animals that have taken to living in …..55….. grow smaller and smaller, generation after generation, until the late descendants are born eyeless. 46. 1. reviving 3. revived

2. revive 4. revives

47. 1. unuse 3. inuse

2. disuse 4. misuse

48. 1. developed 3. developing

2. development 4. develop

49. 1. which 3. in what

2. what 4. in which


29 50. 1. make 3. making

2. made 4. being made

51. 1. relation 3. relate

2. relative 4. relationship

52. 1. higher 3. height

2. highest 4. high

53. 1. other 3. others

2. another 4. the other

54. 1. on 3. at

2. to 4. in

55. 1. dark 3. the dark

2. darken 4. the darken

Part 5 : Practical Reading (5 points) AIDSSTATISTICS State Number of Cases NewYork 36,459 California 32,547 Florida 15,277 Texas 12,947 New Jersey 10,955 City Number of Cases New York 31,635 Los Angeles 11,409 San Francisco 9,943 Houston 5,086 Washington, D.C. 4,886 Data: Centers for Disease Control 56. Which city has the most AIDS cases? 1. New York 2. California 3. New Jersey 4. Washington 57. How many of the New York cases are outside New York City? 1. 36,459 2. 4,824 3. 4,886 4. 5,284

58. The number of AIDS cases in Florida‌ 1. is greater than the number in New York City. 2. is the most of any state. 3. is fewer than the combined total of Texas and Washington D.C. 4. is fewer than that of Los Angeles. 59. New Jersey‌ 1. has the least number of cases than any other city/state. 2. has the best number of AIDS cases in any state in the USA. 3. has more AIDS cases than San Francisco but fewer than Los Angeles. 4. is the AIDS capital of the USA. 60. Which of the following statements is not supported by the data? 1. The state with the highest rate of AIDS cases is New York. 2. The city with the second highest rate of AIDS cases is Los Angeles. 3. More gays and drug addicts live in New York than in any other part of the USA. 4. San Francisco is not the AIDS capital of the USA.

Part 6 : Speed Reading (5 points) Doctor of Business Administration D.B.A. The Joint Doctoral Program in Business Administration (JDBA) was established in 1992 by the three leading institutions in Thailand; Thammasat University, Chulalongkorn University and National Institute of Development Administration (NIDA), This program will provide the opportunity for academic excellence in doctoral-level education. Objectives The JDBA program should meet the diverse needs of Thailand and the Southeast Asian region as follows: 1.) To accelerate the formation of faculty and research resources at the doctoral level. 2.) To accelerate the development of teaching, research and other program materials relevant to the SEA countries through the support of institution-based research and doctoral dissertations. 3.) To optimize the use of available resources through the effective networking and collaborating among local and regional institutions. 4.) To strengthen the existing institutional capacities for concrete contributions to national and regional economic development through advanced business education. 5.) To promote better understanding of economic, management and business issues among universities in Thailand by working with Canadian and regional universities.


30 Admissions Admissions to the program will be based on the Admissions Committee’s careful evaluation of applicant’s qualifications. The following criteria must be satisfied: 1.1) Master’s degree requirement. The applicant must earn a master’s degree; preferably a Master of Business Administration (MBA), with an average GPA of 3.30 or above 1.2) Remedial courses. Applicants who hold master’s degrees other than the MBA, remedial courses must be satisfied before admission to the program. Remedial courses consist of accounting, finance, marketing, production and operations management, and organizational behavior. 1.3) Interview Applicants must show high motivation, a strong sense of leadership, and the ability to communicate in English. 61. What does JDBA stands for? 1. The Joint Development Business Academy 2. The Joint Doctoral Program in Business Academy 3. The Joint Doctoral Production in Business Academy 4. The Joint Development Program in Business Academy 62. The JDBA program aims at …………… region 1. Asian 2. Southeast Asian 3. East Asian 4. Thailand 63. The candidate who needs to apply for the program must at least. 1. hold a Bachelor’s degree 2. hold a Master’s degree 3. hold a Doctoral degree 4.. hold a diploma 64. Who are required to take some remedial courses? 1. a MBA graduate 2. a graduate earning some management courses 3. a graduate lacking in some basic business knowledge 4. a Marketing Major Student 65. What are the requirements for graduation of this program? 1. Doctoral dissertations and English competence 2. Marketing knowledge only 3. GPA of 3.30 or above and MBA degree only 4. Remedial courses and high motivation

Part 7 : Reading Comprehension (25 points) The “balance of nature” is not an empty phrase. Nature provides a population to occupy a suitable environment and cuts down surplus population to fit the available food supply. One means of reducing surplus population is predators; others are parasites and diseases. Also, population density produces nervous disorders and even drives animals to mass migrations, like the lemmings of Norway which plunge into the sea. That predator populations mount to control other animals has long been known. Many years ago, the Hudson’s Bay Company records revealed that the fox population went up and down about a year after the rabbit population had gone up and down. Sometimes a situation occurs in which the predator population is reduced to a level below that which nature can readily replace. On Valcour Island in Lake Champlain (New York), a costly campaign resulted in the elimination of predatory animals only to have birds and small animals (including grouse and hares, popular game) increase for four years afterward. Then, lacking predator control, nature resorted to disease to cut down these populations. Jamaica had an example of nature’s persistence in providing animals for existing habitat. Sugar planters, about 75 years ago, imported mongooses to control rats. The mongooses killed off the rats and, with plentiful food, multiplied. Rats became scarce and the mongooses ate poultry, lambs, kids, kittens, puppies, and wildlife. Eventually, food became scarce and the mongoose population declined. 66. According to this article, the phrase “balance of nature” means the_____ . 1. relationship of wildlife to man. 2. adequacy of the food supply to support its animal population 3. ratio of small game to predators. 4. destruction of predators. 67. Nature brings itself into balance by _________ 1. decreasing the animal population. 2. decreasing the food supply. 3. increasing the animal population. 4. increasing the food supply 68. The phrase “resulted in” (line 13) can be replaced by _________ 1. caused 2. considered 3. occurred 4. comprised 69. Population density among some animals 1. does not affect them. 2. automatically guides their rate of reproduction. 3. never occurs. 4. produces nervous disorders.


31 70. The effect of predator control over other animal populations _____ . 1. has just been learned. 2. is not recent knowledge. 3. is not important to know. 4. was learned in Norway. 71. The records of the Hudson’s Bay Company show that the fox population _________ 1. has no relation to the rabbit population. 2. increased after the rabbit population increased. 3. decreased after the rabbit population increased. 4. increased after the rabbit population decreased. 72. When predator control is not available, nature brings animal population into balance by resorting to _________ 1. hunters. 2. storms and floods. 3. disease. 4. forest fires. 73. Killing predators on Valcour Island resulted in _________ 1. an increase in predators. 2. a decrease in small game. 3. an increase in small game. 4. no change 74. When the mongooses in Jamaica killed off the rats, they 1. quickly died for lack of food. 2. attacked humans. 3. became problems themselves. 4. ate the sugar crop. 75. Implied but not stated: 1. Sugar planters imported mongooses to control rats. 2. Man should never tamper with nature. 3. To upset the balance of nature can be troublesome. 4. Man has complete control over nature. Having no language, infants cannot be told what they need to learn. Yet by the age of three they will have mastered the basic structure of their native language and will be on their way to communicative competence. Acquiring their language is a most impressive intellectual feat. Students of how children learn language generally agree that the most remarkable aspect of this feat is the rapid acquisition of grammar. Nevertheless, the ability of children to conform to grammatical rules is only slightly more wonderful than their ability to learn words. It had been reckoned that the average high school graduate in the United States has a reading vocabulary of 80,000 words, which includes idiomatic expressions and proper names of people and places. This vocabulary must have been learned over a period of 16 years. From the figures, it can be calculated that the average child learns at a rate of about 13 new words per day. Clearly a learning process of great complexity goes on at a rapid rate in children.

76. What is the main subject of the passage? 1. Language acquisition in children 2. Teaching languages to children 3. How to memorize words 4. Communicating with infants 77. The word “feat” in the sentence 3 is closest in meaning to which of the following? 1. Experiment 2. Idea 3. Activity 4. Accomplishment 78. The word “reckoned” in the sentence 6 is closest in meaning to which of the following? 1. Suspected 2. Estimated 3. Proved 4. Said 79. In the sentence 6 the word “which” refers to ……………. 1. their ability 2. reading vocabulary 3. idiomatic expression 4. learning process 80. According to the passage, what is impressive about the way children learn vocabulary? 1. They learn words before they learn grammar. 2. They learn even very long words. 3. They learn words very quickly. 4. They learn the most words in high school. I sometimes wonder whether flying is as much fun as it used to be. The pilot of a modern airliner is like the driver of a very complicated bus, following set routes and keeping to a rigid schedule. Everything he does is governed by instruments and regulations. With several million pounds’ worth of aero plane and several hundred passengers in his care, he has to obey the rules. Fifty years ago flying was very different. A pilot was free to go where he liked, when he liked. With few instruments he had to rely on his own ability and experience. If he got lost, he could follow a railway line until he came to a station, which often had its name written on the roof, or even land in a convenient field to ask the way. It’s not surprising that some modern pilots feel nostalgic about the good old days, and spend much of their spare time reading about old aircraft or even rebuilding and flying them.


32 81. Why is a modern airline pilot like a bus driver? 1. Both must have the same quality. 2. Both of them should be punctual. 3. Both pilots and drivers follow fixed routes and keep to a schedule. 4. Both must pay respect to the passengers. 82. What responsibilities has the airline pilot got? 1. He is aware of the danger that may happen at anytime. 2. He is responsible for the safety of his plane and passengers. 3. He is responsible for the manner of the air hostesses. 4. He is responsible for his own ability. 83. Why was it more enjoyable to be a pilot in the old days? 1. Unlike a modern pilot, he was free to go where he liked, when he liked. 2. Because a modern pilot has to be under control. 3. To be a modern pilot is as difficult as to be the Prime Minister. 4. A modern pilot has more responsibility. 84. How could a pilot find his way fifty years ago? 1. By using radar. 2. By using maps. 3. By following a railway line or by landing in a field to ask the way. 4. By using both radar and maps. 85. What shows that some modern pilots miss the freedom of early flying? 1. They spend their leisure time reading about old aircraft. 2. They don’t like modern jet planes. 3. They are not interested in modern technical aircraft. 4. Wind is necessary factor.

responsibility. While changing farming methods may well reduce the amount of crops we grow, the expense of importing food will probably be less than that of purifying the water. 86. What warning may visitors to Britain soon be given? 1. They may be warned to stay only inside the hotels. 2. They may be warned to drink only boiled or bottled water. 3. They must be careful of weather which is always changeable. 4. They must be careful of poisonous food. 87. What does the writer mean by “we take for granted”? 1. This means to refuse anything you don’t want. 2. Don’t take anything without permission. 3. This means to greet anyone coming to your town. 4. This means to accept something without question. 88. When are nitrates dangerous? 1. When there are too many of them in either food or water. 2. When we use them uncooked. 3. When they are kept for a long time. 4. When they are miscooked. 89. What do the authorities claim is the farmers responsibility? 1. To use only pure water. 2. To prohibit them to use fertilizers. 3. To force them to use only special fertilizers. 4. To change or control the fertilizers they use. 90. Give “the adjective” of fertilizers. 1. fertility 2. fertile 3. fertilize 4. further

British tourists going abroad are often advised to drink only boiled or bottled water. The few occasions when I have ignored this have been followed by expensive visits to the doctor’s. Now it seems visitors to Britain may soon be given a similar warning. At present, we take for granted our endless supply of fresh, clean tap-water, but this may alter unless farmers can be persuaded to change the fertilizers they use. These fertilizers contain nitrates, which also occur naturally and are essential to life, but are poisonous in excess. It is the farmers who are responsible for the dangerous increase in the amount of nitrates absorbed into our water supply. As it is very difficult and expensive to remove nitrates from our drinking water, the authorities believe that the nitrates should be prevented from getting into our water in the first place. This, they say, is the farmers’

Part 8 : Error Identification Test (10 points) 91. With more parents in the work force, a great number of children is 1 2 3 being left alone at home at a young age. 4 92. It is estimated that in the world as a whole, more than 2.5 million 1 2 premature deaths each year can be attributed to smoking cigarette. 3 4 93. Consumers have no way of knowing that a particular food contain 1 2 biotech ingredients as disclosure on food labels is not mandatory by law. 3 4


33 94. Usually, corporate crimes, such as the manufacturing and marketing of 1 2 unsafe products, tax evasion and money laundering are handled not by 3 the police but by regulatory agencies with a few power. 4 95. Criminals find it difficult to get jobs when they leave prison. Alike, 1 2 3 patients from mental institutions may have problems finding employment. 4 96. Caffeine is one of the most commonly consumed substance, found 1 2 3 naturally in coffee and tea, added to soft drinks, and compounded into more than 1,000 drugs. 4 97. The warming of the earth’s climate, known as the greenhouse effect, 1 could altering the landscape of Canada, flooding some areas and turning 2 3 others into dustbowls. 4 98. The destruction of the rain forests partly result from slash-and-burn 1 2 agriculture, where poor people use the land for a while and then move 3 on when it is depleted. 4 99. The measures proposed by the authorities to relieve the water shortage 1 2 ranging from the construction of reservoirs to economical water 3 4 consumption. 100. Soot is made up tiny particles, such as coal, wood, and oil that have 1 2 3 not been burned. 4


03 ภาษาอังกฤษ


36 สวนที่ 1 การพูด (25 คะแนน) 1. ตอบ 2 What seems to be the problem? ฟลมไปหาตํารวจ สิ่งแรกที่ตาํ รวจจะพูดกับเขาก็คือ....... ถามวา “มีอะไรหรือ” 2. ตอบ 3 Can I borrow five hundred baht? เพื่อนของคุณมีเงินไมพอ และถามคุณวา……. คําตอบคือ “ฉันขอยืมเงินเธอ 500 บาทไดไหม” 3. ตอบ 2 It certainly was. แดนและบีมไปดูการแขงขันกีฬาฟุตบอลที่เยี่ยมยอดมาก แดน ออกความเห็นวามันนาเยี่ยมยอดขนาดไหน บีมเห็นดวยแลวจึงพูดวา....... คําตอบคือ “แนละ มันเยี่ยมยอดมาก” 4. ตอบ 3 I had a great time ขณะที่คณ ุ กําลังจะออกจากงานเลีย้ ง คุณจะพูดกับเจาภาพวา....... คําตอบคือ “ฉันสนุกจริงๆ ” 5. ตอบ 2 What would you like to eat? ทาทาอยูในรานอาหารและพนักงานเสิรฟ หญิงผูซึ่งกําลังจด รายการอาหารถามวา....... คําตอบคือ “คุณอยากทานอะไรคะ” 6. ตอบ 1 May I suggest another idea? ตูนไมเห็นดวยกับคุณครู แตไมตองการใหคุณครูโกรธ ดังนัน้ เขา จึงพูดวา....... คําตอบคือ “ผมขออนุญาตเสนอความคิดอืน่ นอกจากนีไ้ ดไหม” 7. ตอบ 3 Go to the back of the line. คุณกําลังยืนอยูในแถวซื้อตั๋วทานอาหารและมีคนแซงหนาคุณ คุณพูดวา....... คําตอบคือ “ไปตอคิวขางหลังแถวซิ” 8. ตอบ 1 Thank you for having me เชียรใชวนั หยุดสุดสัปดาหกับเพื่อนของเธอ ที่บา นของเพื่อนใน ชนบท เมือ่ เธอจะกลับ เธอพูดกับเจาของบานวา....... คําตอบคือ “ขอบคุณที่ใหฉันอยูดวย” 9. ตอบ 2 Please join me in wishing the newlyweds a happy life together. ที่งานเลีย้ งรับรอง (reception) งานแตงงาน ลุงของเจาสาวยืนขึน้ แลวกลาววา……. คําตอบคือ “กรุณารวมกับผมสงความปรารถนา ดีใหผูทแี่ ตงงานใหมในวันนี้มีชีวิตที่มคี วามสุขดวยกัน” 10. ตอบ 3 Would you mind turning it up? คุณไมไดยนิ ขาวจากวิทยุ ดังนัน้ คุณจึงบอกเพื่อนชาวอเมริกันของ คุณวา....... คําตอบคือ “เปดใหดังหนอยเถอะ” 11. ตอบ 2 You’re driving me crazy เมยบน แฟนของเธอบอยมากเรื่องไมมเี งินพอที่จะซื้อรถ วันหนึ่ง แฟนก็เลยพูดกับเมยอยางโกรธๆ วา....... คําตอบคือ “คุณกําลังทําใหผมบานะเนี่ย”

12. ตอบ 2 I’ll pick you up คุณอยูใ นกรุงเทพ และกําลังคุยกับเพือ่ นที่อยูที่สิงคโปร คุณบอก วา คุณจะบินไปสิงคโปรในวันเสารอาทิตยหนา เพื่อนคุณพูดวา ....... คําตอบคือ “จะไปรับคุณที่สนามบิน” 13. ตอบ 3 May I borrow some sugar? น้าํ ตาลคุณหมด ดังนัน้ คุณจึงไปกดกริง่ บานเพือ่ นบานของคุณ แลวพูดวา....... คําตอบคือ “ฉันขอยืมน้าํ ตาลหนอยไดไหม” 14. ตอบ 2 Let’s have a look คุณนั่งอยูทเี่ กาอี้ของหมอฟนและหมอฟนพูดกับคุณวา....... คําตอบคือ “เรามาดูกนั หนอยสิวา มีอะไรหรือเปลา” 15. ตอบ 3 Watch out เพื่อนของคุณกําลังจะขามถนน แตไมเห็นรถที่กําลังใกลเขามา อยางรวดเร็ว คุณตะโกนบอกวา....... คําตอบคือ “ระวัง” 16. ตอบ 4 I’d like some information about the train, please. ดิฉันขอถามเกีย่ วกับขบวนรถไฟหนอย 17. ตอบ 2 When’s the next train to รถไฟเทีย่ วตอไปออกกี่โมง 18. ตอบ 1 How much is a ticket ตั๋วราคาเทาไหร 19. ตอบ 2 There’s a dining car on the train มีรถเสบียงบนตูร ถไฟดวย 20. ตอบ 2 That’s a lot ราคาแพงจัง 21. ตอบ 2 What’s it like (เชียงใหม) เปนอยางไรบาง 22. ตอบ 3 Which one ขบวนไหนจะไปเชียงใหม 23. ตอบ 4 You’ve missed it คุณพลาดรถไฟเสียแลว 24. ตอบ 1 left on schedule รถไฟออกตามเวลาที่กาํ หนด 25. ตอบ 3 I’ll wait around here ดิฉันจะคอยอยูแ ถวๆ นี้ สวนที่ 2 คําศัพท (10 คะแนน) 26. ตอบ 1 active = ที่กระตือรือรน เธอยังเปนสาวและกระตือรือรนซึ่งจะเปนหัวหนาแผนกทีย่ อด เยี่ยม 2. successive = ที่ตอเนือ่ ง


37

27. ตอบ

28. ตอบ

29. ตอบ

30. ตอบ

31. ตอบ

32. ตอบ

33. ตอบ

3. faulty = ที่ผิดๆ 4. imminent = ที่ใกลจะมาถึง 3 ruin = ทําลาย โรคผิวหนังทีร่ ักษาไมหายทําลายหนาตาของเขาซึ่งครั้งหนึ่งเคย หลอเหลา 1. hinder = ขัดขวาง 2. revenge = แกแคน 4. crave = อยาก 4 matrimony = พิธแี ตงงาน พิธีแตงงานของเขาจะมีขนึ้ ที่ฝรั่งเศส 1. indigence = ความขัดสน 2. bless = คําอวยพร 3. ceremony = พิธี 4 possible = ที่เปนไปได เปนไปไดทีเดียวทีพ่ วกเราจะไดรับเงิน 1. itinerant = ที่เรรอนพเนจร 2. credulous = ที่เชื่อคนงาย 3. workable = ที่ใชได 1 sleeplessness = อาการนอนไมหลับ เธอไปพบแพทยเนือ่ งจากเธอทนทุกขจากโรคนอนไมหลับ 2. ultimatum = คําขาด 3. gist = ใจความสําคัญ 4. impunity = การไมถูกลงโทษ 4 prestige = ชื่อเสียง, เกียรติ งานทนายความของเธอในบริษัทใหญมีชื่อเสียงมาก 1. charm = เสนห 2. hazard = อันตราย 3. extortion = การขูเข็ญ 2 euphoric = ที่เคลิบเคลิ้มเปนสุข พวกเขาอยูในอารมณที่เคลิบเคลิ้มเปนสุขหลายวัน หลังจากที่ พวกเขาชนะรางวัล 1. awkward = ที่อึดอัด 3. curious = ที่อยากรูอยากเห็น 4. nervous = ที่หงุดหงิด 3 impartial = ที่ยุติธรรม ผูพพิ ากษาใหคาํ ตัดสินที่ยุตธิ รรมซึ่งไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง 1. biased = ที่ลําเอียง, ที่มีอคติ 2. euphoric = ที่ปลาบปลื้ม 4. obstinate = ที่ดื้อดึง

34. ตอบ 1 audacity = ความกลาบาบิน่ , ความไมเกรงกลัว มันตองใชความกลาบาบิ่นมากที่จะยืนขึน้ และวิพากษวิจารณ ทานประธาน 2. extinction = การสูญพันธุ 3. plentitude = ความสมบูรณ 4. intimacy = ความใกลชิด 35. ตอบ 4 shortcoming = ขอบกพรอง เชนเดียวกับระบบการเมืองอืน่ ๆ มันยังคงมีขอบกพรอง 1. shortening = การออกเสียงสั้น, คําที่มีการออกเสียงสัน้ 2. shortcut = ทางลัด 3. shortfall = ความขาดแคลน สวนที่ 3 การเติมประโยคใหสมบูรณ (10 คะแนน) 36. ตอบ 4 rural areas อัตราการหยารางในเขตเมืองสูงกวาในเขตชนบท 37. ตอบ 3 for instance ยางนอยที่สุดเปนเวลา 10,000 ปแลว ที่มนุษยแสวงหาวิธที ี่จะ ปรับปรุงคุณภาพของพืชผล เชน โดยการเก็บเมล็ดของพืชที่ดี ที่สุดเอาไว หรือผสมพันธุข า มพันธุเพื่อพัฒนาพืชผลชนิดตางๆ ใหมๆ อีก 38. ตอบ 1 trapping heat on the earth’s surface กาซคารบอนไดออกไซดและกาซอืน่ ๆ ที่เกิดจากการเผาผลาญ เชื้อเพลิงฟอสซิล จะรวมตัวกันในชัน้ บรรยากาศและเหมือนเปน กําแพงกระจกของเรือนกระจกที่มีไวสาํ หรับปลูกตนไม ทําให ความรอนถูกกักไวในพืน้ ผิวของโลก 39. ตอบ 4 there were several errors “แมวา บทความของคุณเขียนดีและมีขอมูล แตก็มีขอผิดหลาย แหง” Although เชื่อมขอความทีข่ ัดแยงกัน ทําใหความหมาย there were several errors ดีที่สุด 40. ตอบ 3 complaining that there’s nothing to do หากวาคุณพบวาตัวคุณเองเดินเตร็ดเตรไปรอบ ๆ สิงคโปร ในชวงฤดูใบไมรว ง และบนวาไมมีอะไรทําละก็ หมายความวา ....... คําตอบคือ คุณไมไดมองหาอะไรอยางเพียงพอ 41. ตอบ 1 and as an education จากโครงสรางไวยากรณขา งหนาและขางหลัง and เปนสิ่ง เดียวกัน ในประโยคนีข้ า งหนา and เปน as a challenge ดังนัน้ หลัง and เปน as an education และจากความหมายก็คลอยตามกันดวย เห็นวาทุกๆ วันเปนสิ่งที่ ทาทาย...... คําตอบคือ และเปนเหมือนการศึกษา (เปนสิ่งทีใ่ หความรู)


38 42. ตอบ 4 generally thought จากโครงสรางไวยากรณ is ตามดวย V.3 ถาประธานถูกกระทํา ในประโยคนี้ประธานคือ Globalization โลกาภิวัตน ทําเอง ไมได ตองถูกกระทํา คําตอบคือ generally thought 43. ตอบ 2 in fact แมวา เธอมีชอื่ ภาษาอังกฤษ ....... เธอเปนคนไทย คําตอบคือ แตจริงๆ แลว 44. ตอบ 3 remained firmly indoors นักทองเทีย่ วหลายพันคนเดินทางไปแอฟริกาเพื่อดูสรุ ิยคราสครั้ง แรกในระยะเวลา 1000 ป แตคนพืน้ เมืองชาวแอฟริกนั หลายคน ....... ดวยเชื่อที่วา ความมืดของดวงอาทิตยเปนสัญลักษณของ ความโชคราย คําตอบคือ ยังคงพักอยูในบานอยางมั่นคง 45. ตอบ 1 many public pools are checked every one to three hours คลอรีนเปนอาวุธที่นิยมใชกนั มากทีส่ ุดในการตอสูกับน้าํ ในสระ ที่มีเชื้อโรค สระวายน้าํ ตามบานควรจะไดรับการตรวจสอบ อยางนอยที่สุดวันละ 1 ครั้ง ....... ขึน้ อยูกับจํานวนของผูวา ยน้าํ คําตอบคือ สวนสระวายน้าํ ที่เปดใหคนจํานวนมากใชควรจะได รับการตรวจสอบทุก 1 ถึง 3 ชั่วโมง สวนที่ 4 การเติมคําในชองวาง (10 คะแนน) 46. ตอบ 3 revived สังเกตจากรูปประโยคเปน Passive Voice ของ Present Perfect จึงใช has+been+V.3 47. ตอบ 2 disuse เนื่องจาก Prefix ซึ่งแปลวา “ไม” ของ use คือ disuse = การเลิกใช 48. ตอบ 1 developed เนื่องจากความหมายของประโยคนีเ้ ปน Passive Voice (V. to be + V3) มี exercised เปน V.3 จึงเลือก developed ซึ่งเปน V.3 ดวย 49. ตอบ 4 in which เนือ่ งจาก in which = where 50. ตอบ 3 making สังเกตจาก by ซึ่งมีกฎการใชคาํ กริยา (V.) คือ by + V. ing 51. ตอบ 2 relative สังเกตจาก scarcity ซึ่งเปนคํานาม (n.) จึงใชคาํ คุณศัพท (adj.) ขยาย 52. ตอบ 1 higher เนือ่ งจาก higher and higher มีความหมายวายิ่งสูงขึน้ ไปๆ 53. ตอบ 4 the other เนือ่ งจาก On the other hand มีความหมายวาในอีกแงหนึ่ง, อีก นัยหนึ่ง

54. ตอบ 2 to สังเกตจาก tend (มีแนวโนม) เมื่อเขาประโยคจะใช tend + to 55. ตอบ 3 dark สังเกตจาก in ซึ่งเปนบุพบท เมื่อเขาประโยคจะใช in + noun สวนที่ 5 การอานเชิงปฏิบัติ (5 คะแนน) 56. ตอบ 1 New York ตามสถิติแลว New York เปนเมืองทีม่ ีคนเปนโรคเอดสสูงสุด (31,635 cases) 57. ตอบ 2 4,824 ในกรณีของ New York ที่อยูนอกพื้นที่ของ New York City จะ เทากับ 36,459 – 31,635 = 4,824 58. ตอบ 3 is fewer than the combined total of Texas and Washington D.C. นอยกวา Texas และ Washington D.C. รวมกัน 59. ตอบ 3 has more AIDS cases than San Francisco but fewer than Los Angeles. นิวเจอรซี มีเอดสมากกวา ซานฟานซิสโก แตนอยกวา ลอส แองเจลลิส 60. ตอบ 3 More gays and drug addicts live in New York than in any other part of the USA. เกยและผูติดยาอาศัยอยูใ นนิวยอรกมากกวาในสวนอืน่ ของ สหรัฐอเมริกา สวนที่ 6 การอานอยางรวดเร็ว (5 คะแนน) 61. ตอบ 2 The Joint Doctoral Program in Business Academy เปนชือ่ เต็มของ JDBA 62. ตอบ 2 South Asian เปาหมายของ JDBA จะเปนประเทศไทย และแถบเอเชียใต (ดูไดจาก Objectives) 63. ตอบ 2 hold a Master’s degree ผูที่เขาสมัครจะตองไดรับวุฒิปริญญามหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 64. ตอบ 3 a graduate lacking in some basic business knowledge ผูที่ขาดความรูทางธุรกิจเบื้องตน 65. ตอบ 1 doctoral dissertations and English competence สิ่งที่เปนความตองการของหลักสูตรนี้คอื ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) และความสามารถดานภาษาอังกฤษ สวนที่ 7 ความเขาใจในการอาน (25 คะแนน) 66. ตอบ 2 adequacy of the food supply to support its animal population. ตามเรื่องทีใ่ หอา น balance of nature หมายถึง ความเพียงพอของ ปริมาณอาหารสําหรับเลี้ยงสัตว 67. ตอบ 1 decreasing the animal population ธรรมชาติทาํ ใหตนเองมีความสมดุล โดยการลดจํานวนสัตว


39 68. ตอบ 1 caused วลีที่วา “resulted in” ในบรรทัดที่ 12 สามารถถูกแทนทีด่ วยคํา วา ……. ซึ่งมีความหมายเหมือนกัน คําตอบคือ caused 69. ตอบ 4 produces nervous disorders. ความหนาแนนของสัตวบางประเภท ทําใหเกิดความผิดปกติทาง ประสาท 70. ตอบ 2 is not recent knowledge. ผลของการควบคุมโดยอาศัยสัตวลาเหยือ่ ซึ่งมีตอจํานวนของ สัตวประเภทอืน่ ....... คําตอบคือ ไมใชความรูใ หม 71. ตอบ 2 increased after the rabbit population increased. บันทึกของฮัสสันส เบย คัมปานี แสดงวาจํานวนของสุนัข จิ้งจอก……. คําตอบคือ เพิม่ หลังจากที่จาํ นวนของกระตายเพิม่ 72. ตอบ 3 disease เมื่อขาดการควบคุมโดยอาศัยสัตวลาเหยือ่ ธรรมชาติทาํ ให จํานวนสัตวเขาสูค วามสมดุลโดยหันไปใช....... คําตอบคือ โรคภัยไขเจ็บ 73. ตอบ 3 an increase in small game การฆาสัตวลาเหยื่อบนเกาะ Valcour ทําให……. คําตอบคือ สัตวขนาดเล็กเพิ่มขึน้ 74. ตอบ 3 became problems themselves. เมื่อพังพอนในจาไมกาฆาหนูแลว มัน……. คําตอบคือ ไดกลายเปนสิ่งที่สรางปญหา 75. ตอบ 3 To upset the balance of nature can be troublesome. บงเปนนัยแตวา ไมระบุวา ……. คําตอบคือ การทําใหธรรมชาติขาดความสมดุลอาจกอใหเกิด ความเดือดรอนได 76. ตอบ 1 Language acquisition in children เราทราบวาใจความสําคัญของเรื่องควรจะเปนความรูจากภาษาที่ มีในตัวของเด็ก ซึง่ เขาจะตองเรียนรูจากใชภาษาใหไดเพือ่ เขาจะ ไดสามารถสื่อสารได อยางมีประสิทธิภาพ ทําใหตัวเลือกจะตองเปนขอ 1 เทานัน้ 77. ตอบ 4 Accomplishment คําวา “ feat” หมายถึง ความสามารถ, ความเปนผูรูผูทรงคุณวุฒิ, ความสําเร็จ โดยทีเ่ ราเห็นคําทีอ่ ยูกอนหนานี้คือ “intellectual” จึงทําใหเราคิดวา จะตองหมายถึงความสามารถทางสติปญญา ความฉลาด เพราะภาษาจะชวยใหมนุษยเรียนรูสิ่งตางๆ และ เขาใจตอกันจนเกิดความคิด สติปญญา หรือความฉลาดขึ้นได ตัวเลือกจึงเปนขอ 4 ที่หมายถึงความสําเร็จ, ความสามารถ,ความ

78. ตอบ

79. ตอบ

80. ตอบ

81. ตอบ

82. ตอบ

83. ตอบ 84. ตอบ

85. ตอบ

เปนผูร ูผูทรงคุณวุฒิ 2 Estimated เราพอจะทราบวา “reckoned” จะหมายถึง ตระหนัก, คาดการณ, คาดคะเน, เดา, สรุป โดยที่ประโยคนีข้ ึ้นตนวา “ It has been reckoned that……” ทําใหเราแปลวา “มันตระหนักหรือรับรูได วา.....” ตัวเลือกจึงเปนขอ 2 คือ“Estimated” ซึ่งแปลวา คาดการณ , คาดคะเน, ตระหนัก, รับรู จะเปนขอที่ดีที่สุดเทานัน้ 2 reading vocabulary เรารูวา “which” จะเปน Relative Pronoun ซึ่งตองแทนคํานามที่ อยูขา งหนา จึงเหมาะที่จะแทนคําวา “ a reading vocabulary” เพราะอยูใ กลกับ Relative Pronoun ตัวนี้มากที่สุด จึงเลือกขอ 2 เปนขอที่ดีที่สุด 3 They learn words very quickly. เราทราบวาสิ่งหนึ่งทีน่ า ชืน่ ชมในตัวเด็กมากเมื่อเรียนรูค ําศัพทก็ คือการเรียนรูคาํ ศัพทตางๆ ของเด็กไดรวดเร็วมาก ซึ่งสังเกตจาก ประโยคทายๆ และประโยคสุดทายที่สรุปวา “Clearly a learning process of great complexity goes on at a rapid rate in children.” และประโยคทีเ่ ห็นชัดเจนมากอีกประโยคหนึ่งก็คือ “From the figure, it can be calculated that the average child learns at a rate of about 13 new words per day.” ทําใหตวั เลือก จึงตองเปนขอ 3 เทานัน้ 3 Both pilots and drivers follow fixed routes and keep to a schedule. ทําไมคนขับเครือ่ งบินจึงเหมือนกับคนขับรถ คําตอบคือ ทั้งคนขับเครื่องบินและคนขับรถตองปฏิบัตติ าม เสนทางที่กาํ หนดและรักษาตารางเวลา 2 He is responsible for the safety of his plane and passengers. ความรับผิดชอบของคนขับเครื่องบินคืออะไร คําตอบคือ เขารับผิดชอบความปลอดภัยของเครื่องบินและ ผูโดยสารของเขา 1 Unlike a modern pilot, he was free to go where he liked, when he liked. สังเกตไดจาก paragraph 2 3 By following a railway line or by landing in a field to ask the way. 50 ปที่ผานมา นักบินสามารถหาเสนทางของเขาไดอยางไร (ถาเขาหลงทาง) คําตอบคือ โดยตามเสนทางรางรถไฟ หรือ โดยนําเครือ่ งบินลงจอดในทุงนาเพือ่ ถามทาง 1 They spend their leisure time reading about old aircraft. สิ่งที่แสดงวานักบินสมัยใหมบางคนคิดถึงอิสระของการบินใน ชวงแรกๆ คืออะไร คําตอบคือ เขาใชเวลาวางอานหนังสือเกี่ยวกับเครื่องบินเกาๆ


40 86. ตอบ 2 They may be warned to drink only boiled or bottled water. นักทองเทีย่ วที่ไปอังกฤษอาจไดรับคําเตือนอะไร? คําตอบคือ เขาอาจจะไดรับคําเตือน ใหดื่มน้าํ ตมสุกหรือน้าํ ใน ขวดเทานัน้ 87. ตอบ 4 This means to accept something without question. สิ่งที่ผูเขียนเขียนวา “we take for granted?” หมายถึงอะไร คําตอบคือ ความหมายนีห้ มายถึงยอมรับบางสิ่งโดยปราศจาก คําถาม 88. ตอบ 1 When there are too many of them in either food or water. ไนเตรทจะเปนอันตรายเมื่อใด คําตอบคือ เมือ่ มีปนอยูในอาหารหรือน้าํ ดื่มเปนจํานวนมาก 89. ตอบ 4 To change or control the fertilizers they use. สิ่งที่ผูมีอํานาจเรียกรองใหเจาของฟารมรับผิดชอบคืออะไร คําตอบคือ เปลีย่ นหรือควบคุมปุย ที่เขาใช 90. ตอบ 2 fertile คําคุณศัพทของคําวา “fertilizers” คือ “fertile” สวนที่ 8 การหาจุดผิดทางไวยากรณ (10 คะแนน) 91. ตอบ 3 is แกเปน are เพราะ a great number of ใชกับนามพหูพจน และกริยาเปน พหูพจนดวย แตถา ใช the (great) number of ใชกับนาม พหูพจน แตกริยาจะใชรูปเอกพจน 92. ตอบ 4 smoking cigarette แกเปน cigarette smoking เพราะ เปนการใชนามขยายนาม นามตัวแรกทําหนาที่เสมือน adjective นามตัวที่สองเปนคํานามหลัก 93. ตอบ 2 contain แกเปน contains เพราะประธานคือ food เปนเอกพจนบุรุษที่ 3 กริยาตองเติม s ใน present simple tense สวนขอ 3 as ถูกตองแลวมีความหมายวา “เพราะวา” เหมือนคําวา since หรือ because ตามดวยอนุประโยค 94. ตอบ 4 a few แกเปน a little เพราะ a few ใชกบั นามนับไดพหูพจน แต power เปนนานนับ ไมได จึงตองใช a little 95. ตอบ 3 Alike แกเปน Likewise หรือ Similarly เพราะ Likewise หรือ Similarly แปลวาในทํานองเดียวกัน สวน คําวา alike เปน adjective แปลวา คลายกัน เชน The twins look alike ในขณะเดียวกันคําวา alike ก็สามารถเปน adverb ไดดวย เชน Her novel is enjoyed by men and women alike ในที่นี้ หมายถึง ทั้งชายและหญิงก็ชอบอานนิยายของเธอ

96. ตอบ 2 consumed substance แกเปน consumed substances เพราะ one of the (most) ตามดวยคํานามพหูพจน (ถาเปน คํานามนับได) ดังนัน้ most commonly consumed substances หมายถึง สารที่บริโภคกันมากที่สุดโดยทั่วไป 97. ตอบ 2 could altering แกเปน alter เนือ่ งจากกริยาชวย could + V.1 98. ตอบ 2 result from แกเปน results from วลี The destruction of the rain forests มีคํานามหลักคือ destruction เปนประธานเอกพจนบรุ ุษที่ 3 ดังนัน้ คํากริยา result จึงตองมี s เปน results from สวนคําวา rain forests ที่อยูห ลังบุพ บท “of” ไมไดเปนตัวกําหนดคํากริยา ดวยเหตุนี้กริยาในรูป พหูพจน “result” จึงผิด 99. ตอบ 3 ranging from แกเปน range from range from หมายความวา เรียงลําดับจาก คําวา range เปน main verb ของประโยคนี้ สวนขอ 1 ถูกตองแลวเพราะลดรูปมาจาก which (that) are หรือ were proposed by = ที่ไดรับการเสนอโดย 100. ตอบ 1 made up tiny particles แกเปน made up of tiny particles กริยาวลี be made up of แปลวา เกิดขึ้นจาก, ประกอบขึน้ จาก


ชื่อ .......................................... เลขที่นั่งสอบ .........................

รหัส 04 ขอสอบวิชา คณิตศาสตร

คําอธิบาย 1. ขอสอบมี 3 หนา 41 ขอ ตอนที่ 1 ประเภทปรนัย 23 ขอ ขอละ 2 คะแนน ตอนที่ 2 ประเภทอัตนัย 18 ขอ ขอละ 3 คะแนน 2. ใชปากกาสีดาํ หรือน้ําเงินเขม ในการกรอกตัวเลข ชื่อ หรือขอความตางๆ สําหรับตัวเลขนั้น ใหกรอกลงตรงกลางชอง สี่เหลี่ยมอยาใหชิดเสนกรอบหรือออกนอกชอง และใหเขียนดวยรูปแบบตัวเลขดังนี้ 3. ใชดินสอดํา กาเครื่องหมายกากบาทลงในชองตัวเลือกที่มตี ัวเลขเล็กๆกลางชองถาตองการแกใหลบใหสะอาด ตัวอยางที่ถูกคือ ตัวอยางที่ผิดคือ ไมวากรณีใด โปรดซอมเสนกรอบถาลบถูกเสนขาด

4. กอนสงกระดาษคําตอบตองตรวจสอบการกากบาทเลขประจําตัว และรหัสวิชาในกระดาษคําตอบใหถูกตองและ ชัดเจน เพราะมีผลโดยตรงตอคะแนนของนักเรียน หากไมถกู ตองอาจจะทําใหนักเรียนไมมีคะแนนในวิชานั้นๆ ขอสอบโดย สถาบัน

อาจารยทรงชอบ วัฒนจินดา GENUIS MATHS


42 ตอนที่ 1 ประเภทปรนัย 23 ขอ ขอละ 2 คะแนน ตอนที่ 2 ประเภทอัตนัย 18 ขอ ขอละ 3 คะแนน

ตอนที่ 1 ประเภทปรนัย 23 ขอ ขอละ 2 คะแนน 1   1. เซต x ∈ I ( + x )(10 - x ) > 0  มีจํานวนสมาชิกเทาใด 2   1. 1 2. 10 3. 12 4. 15 2. นิเสธของประพจน p → q คือขอใดตอไปนี้ 1. ~ p ∧ ~ q 2. ~ p → q 3. p∧ ~ q 4. p → ~ q 3. ถา n ( A ) = 20, n ( B) = 14 และ n ( A∪ B ) = 28 ขอใดถูกตอง 1. n ( A = 16) 2. n ( A − B) = 14 3. n ( B - A ) = 10 4. n ( A ∩ B) = 8 1 8 27 64 4. , , , ,..... จํานวนตอไปนี้คือจํานวนใด 112 103 94 85 75 115 2. 1. 76 74 125 625 4. 3. 76 77 3x − 2 5. r เปนความสัมพันธใน Rโดยที่ r = {( x , y ) y = } โดเมน 2x + 1 และเรนจของ R ตรงกับขอใด 3 1 1. D r = R − {− } , R r = R − { } 2 2 1 3 2. D r = {x x ≠ } , R r = {x x ≠ } 2 2 1 3 3. D r = { y y ≠ − } , R r = { y y ≠ − } 2 2 3 1 4. D r = R − { } , R r = R − { } 2 2 6. เซตในขอใดตอไปนี้เปนเซตคําตอบของสมการ 9x 3 + 12 x 2 + x − 2 = 0 1 3 2 1 2. {−1 , − , } 1. {−2 , , } 3 2 3 2 1 3 2 1 4. {−1 , − , } 3. {−1 , , } 3 2 3 3 2 7. เซตคําตอบของอสมการ x ≤ 4 คือเซตในขอใดตอไปนี้ 1. {x x ≤ 2} 2. {x x ≤ 2} และ {x x ≤ −2} 3. {x x ≤ 2} หรือ {x x > −2} 4. {x x ≤ 2} และ {x x ≥ −2}

5

8.

3

( 2 4 ⋅8 4 ) 6 2 3 −5

เทากับขอใด

(64 ) 1. 2 −1 3. 2 −41

2. 2 4. 2 41 1 1 9. คาของ x ที่สอดคลองกับสมการ 3 x−1 = เปนสับเซตในขอใด 9 1. (0 , 1) 2. (1 , 2 )

3. ( 2 , 3)

4. (3 , 4 )

10. กําหนดใหสามเหลี่ยม ABC มีดาน BC ยาว 18 นิ้ว มุม B = 30° และมุม C = 60° แลวดาน AC ยาวเทากับขอใดตอไปนี้ 1. 10 นิ้ว 2. 9 นิ้ว 3. 8 นิ้ว 4. 7 นิ้ว 3 sin A + cos A 11. ถา tan A = คาของ คือขอใด 4 cos A − sin A 1. 4 2. 7 1 3. 5 4. 2 12. ถา sin( 2 π − θ ) − sin( π − θ ) = 1 แลว ขอใดคือคา cos 2 θ 1 1 1. 2. 4 2 3 3. 4. 1 4 13. p,5p,6 p + 9 เปน 3 พจนแรกที่เรียงกันในลําดับเลขคณิต พจนที่ มีคาเปน 531 คือพจนที่เทาใด 1. 42 2. 43 3. 44 4. 45 14. จดหมาย 4 ฉบับ จะมีวิธีทิ้งลงตูไปรษณียซึ่งมีอยู 5 ตู ไดแตกตาง กันทั้งหมดกี่วิธีโดยที่หามทิ้งซ้ําตูเดียวกันทั้ง 4 ฉบับ 1. 120 2. 360 3. 620 4. 505 15. ในการโยนลูกเตา 2 ลูก 1 ครั้ง จงหาความนาจะเปนที่ออกของ รวมแตมมากกวา 5 10 26 1. 2. 36 36 5 7 3. 4. 6 6 16. นาย ก , ข และ ค จะขึ้นลิฟตซึ่งมีทงั้ หมด 3 ตัว จํานวนวิธีที่นาย ก และ นาย ข ขึ้นดวยกันแตนาย ค ขึน้ คนเดียวมีคาเทากับเทาใด 1. 4 2. 5 3. 6 4. 7 17. จากขอมูล 916 , 911 , 913 , 920 , 917 , 913 จงหาคาเฉลีย่ เลขคณิต 1. 914 3. 915.5

2. 915 4. 916


43 18. ผลรวมของจํานวน ( x i ) 5 จํานวนเปน 30 จงหาคา m ที่ทําให ∑ ( x i − m ) 2 มีคานอยที่สุด 1. 4 2. 5 3. 6 4. 7 19. ชุดขอมูลในขอใดตอไปนี้มีคามัธยมฐานไมเทากับฐานนิยม 1. 3 , 1 , 2 , 3 , 6 2. 4 , 3 , 5 , 4 , 4 3. 1 , 3 , 1 , 4 , 6

4. 5 , 6 , 7 , 4 , 5

20. กําหนดให x 1 , x 2 , x 3 , x 4 , x 5 และ x 6 คือ 3 , 4 , 6 , 13 , 8 และ 2 ตามลําดับ พิจารณาขอความตอไปนี้ 6

ก. ∑ ( x i − a ) 2 มีคานอยที่สดุ เมื่อ a = 6 i=1 6

ข. ∑ x i − b มีคานอยที่สดุ เมื่อ b = 5 i=1

ขอใดตอไปนี้ถูก 1. ก. ถูก และ ข. ถูก 3. ก. ผิด และ ข. ถูก

2. ก. ถูก และ ข. ผิด 4. ก. ผิด และ ข. ผิด

จากตารางตอไปนี้ใชตอบคําถามขอ 21 - 23 อันตรภาคชั้น ความถี่ 15 500 – 509 20 510 – 519 40 520 – 529 15 530 – 539 10 540 – 549 21. คาเฉลีย่ เลขคณิตของคะแนนสอบมีคาเทาไร 1. 518 2. 518.5 3. 523 4. 523.5 22. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบมีคาเทาไร 1. 1.152 2. 1.327 3. 11.52 4. 13.27 23. มัธยฐานของคะแนนสอบมีคาเทาไร 1. 522.75 2. 523.25 3. 524.50 4. 528.25

ตอนที่ 2 ประเภทอัตนัย 18 ขอ ขอละ 3 คะแนน 1. ถา n ( U ) = 80, n ( A ∪ B ∪ C) = 65, n ( A ) = 20 , n[B − ( A ∪ C)] = 15 ขอใดถูกตอง 1. n (C − A ) = 30 2. n ( A ∪ C) = 35 3. n[( B ∪ C) − A ] = 20 4. n ( A ∪ B ∪ C)′ = 25 2. กําหนดใหประพจน (~ p ↔ ~ r ) ∨ ( p ↔ q ) มีคาความจริงเปน เท็จประพจนใดตอไปนี้มีคาความจริงเปนเท็จ 1. ~ p → ( q ∨ r ) 2. ~ p → ( q ∧ r ) 3. p ∨ q ∨ ~ r 4. p ∧ q ∧ ~ r 3. 1 9 17 5 13 21 9 17 ..... จํานวนที่เติมในชองวางคือจํานวนใด 1. 19 2. 21 3. 23 4. 25 4 x −1 4. ให A เปนเซตคําตอบของอสมการ > x และ x+2 B = {x x เปนจํานวนเต็มและ −20 ≤ x ≤ 20} จํานวนสมาชิกของเซต A ∩ B เทากับเทาใด 1. 18 2. 19 3. 20 4. 21 3 2 5. ถาพหุนาม P( x ) = 6x + ax + bx − 1 มี x − 1 เปนตัวประกอบ เมื่อหารดวย (x+1)จะเหลือเศษ -24 แลวจงหา ab เทากับเทาไร 1. 44 2. -44 3. 66 4. -66 2 6. เซตคําตอบของสมการ x + x − 2 = x − 1 เปนสับเซตของ เซตใดตอไปนี้ 1. ( −5 , 1)

2. (1 , 5)

3. ( −4 , 2 )

4. ( −2 , 4 )

7. ถา f ( x ) = x − 2 x + 1 และ ( gof )( x ) = x 2 − 2 x + 6 แลว ( fog )(6) เทากับเทาใด 1. 90 2. 100 3. 105 4. 115 2

1

1

1

1

8. ผลลัพธของ 3( 2 ) 3 − (16) 3 + (128) 3 − ( 2916) 6 เทากับขอใดตอไปนี้ 1. 3 2 2. 3 3 4. 2 3 3 3. 2 3 2 9. กําหนดให log 4 a = 1.5 และ b เปนรากที่ 3 ของ ( −27) แลว a − b มีคาเทากับขอใด 1. 3 2. 5 3. 9 4.11 10. จํานวนสมาชิกของเซตคําตอบของสมการ log( x + 9) = log( 4 x ) − log( x − 2 ) เทากับขอใด 1. 0 2. 1 3. 2 4. 3


44 11. กําหนดให ABC เปนรูปสามเหลี่ยมที่มีมุม ABˆC เปนมุมฉากและ มุม BAˆC เทากับ 60 องศา ถาผลบวกของความยาวของดาน AB กับ AC เทากับ 6 แลว ความยาวของดาน BC เทากับขอใดตอไปนี้ 2. 2 3 1. 2 2 4. 3 3 3. 3 2 12. กําหนดรูปสามเหลี่ยม ABD ซึ่งมีมุม ABD = 30° มุม ADB = 60° และดาน AC ตั้งฉากกับดาน BD โดยที่ BC ยาว 12 หนวย พื้นที่ ของสามเหลี่ยม ABD คือขอใดตอไปนี้ 1. 16 3 ตารางหนวย 2. 21 3 ตารางหนวย 4. 32 3 ตารางหนวย 3. 28 3 ตารางหนวย 13. ถา x − 1, x + 1,2 x + 5 เปนลําดับเรขาคณิตแลวอัตราสวนรวม ของลําดับเทากับขอใดตอไปนี้ 1 1. 2 และ −3 2. 3 และ 2 1 3. -2 และ 3 4. -3 และ − 2 14. ความนาจะเปนที่นักเรียน 3 คน ทําโจทยขอนี้ไดเทากับ 0.80, 0.75 และ 0.50 ตามลําดับ ถาใหนักเรียนทั้งสามคนทําโจทยขอนี้โดย ไมชวยกัน ความนาจะเปนที่นักเรียนอยางนอย 1 คน จะทําโจทยขอ นี้ไดเทากับขอใดตอไปนี้ 1. 0.025 2. 0.125 3. 0.875 4. 0.975 15. ในการประกวดรองเพลงรอบสุดทาย มีผูเขารอบ 3 คน ผูเขารอบ แตละคนรองเพลง 1 เพลงโดยการเลือกเพลงจากเพลงทั้งหมด 5 เพลง ที่กองประกวดจัดไวให ความนาจะเปนที่จะมีผเู ขารอบอยาง นอย 2 คน เลือกรองเพลงเดียวกันเทากับขอใดตอไปนี้ 8 9 1. 2. 25 25 12 13 3. 4. 25 25

16.ในการชั่งน้ําหนักกระเปาเดินทาง 4 ใบ ปรากฏวาไดน้ําหนักเปน 15.5,14.8,14.5 และ 15.2 กิโลกรัม ถาชั่งน้ําหนักกระเปา 4 ใบนี้ รวมกับกระเปาเดินทางอีกใบหนึ่ง ไดคาเฉลีย่ เลขคณิตของน้ําหนัก กระเปาทั้ง 5 ใบเทากับ 16.00 กิโลกรัม แลวคามัธยฐานของน้ําหนัก ของกระเปา 5 ใบนี้เทากับ ขอใด ตอไปนี้ 1. 15.0 กิโลกรัม 2. 15.2 กิโลกรัม 3. 15.4 กิโลกรัม 4. 15.6 กิโลกรัม 17. ปจจุบันความแปรปรวนของอายุของสมาชิกของครอบครัวหนึ่ง ซึ่ง มี 4 คน เทากับ 9 (ป)2 และความแปรปรวนของอายุของสมาชิกอีก ครอบครัวหนึ่งซึ่งมี 6 คน เทากับ 4 (ป)2 ถาคาเฉลี่ยเลขคณิตของ อายุของสมาชิกทั้งสองครอบครัวนีเ้ ทากันแลว อีก 2 ปขางหนา ความแปรปรวนของอายุของสมาชิกทั้งสองครอบครัวนี้ คือขอใด ตอไปนี้ 1. 8 (ป)2 2. 10 (ป)2 3. 6 (ป)2 4. 12 (ป)2 18. จากตารางแจกแจงความถี่ของคะแนนสอบวิชาสถิติของนักเรียน กลุมหนึ่งมีจํานวน 80 คน จงหาวาคะแนนต่ําสุดของคะแนน ของนักเรียนที่ไดคะแนนกลุมสูงสุดซึ่งคิดเปน 20% ของนักเรียน กลุมนี้มีคาเทากับเทาใด อันตรภาคชั้น 80 – 89 70 – 79 60 – 69 50 – 59 40 – 49 30 – 39 20 – 29

1. 65.5 3. 67.5

ความถี่ 6 7 10 12 26 12 7

2. 66.5 4. 68.5


04 คณิตศาสตร


46 ตอนที่ 1 23 ขอ ขอละ 3 คะแนน 1. 2 2. 3 7. 4 8. 4 13. 4 14. 3 19. 3 20. 2

3. 2 9. 1 15. 3 21. 3

4. 3 10. 2 16. 3 22. 3

5. 1 11. 2 17. 2 23. 2

เฉลยละเอียด 1. เฉลย ขอ 2. 10 1 ( + x )(10 − x ) > 0 2 1 ( x + )( x − 10 ) < 0 2

-

+ −

+

1 2

10

โจทยตองการ x∈ I ดังนัน้ x = 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , ... , 9 (มี 10 ตัว)

1   เซต x ∈ I ( + x )(10 − x ) > 0  จึงมีสมาชิก 10 ตัว 2   2. เฉลย ขอ 3. p∧ ~ q ~ (น→ล) ≡ น ∧ ~ล ~ ( p → q ) ≡ p∧ ~ q 3. เฉลย ขอ 2. ถูก n ( A − B) = 14 วิธีทํา จากสูตร n ( A ∪ B) = n ( A ) + n ( B) − n ( A ∩ B)

A 14

B 6

8

แทนคาจากโจทย n ( A ) = 20 , n ( B) = 14 , n ( A ∪ B) = 28 ได

28 = 20 + 14 − n ( A ∩ B) n ( A ∩ B) = 34 − 28 = 6 พิจารณาทีละขอ 75 ขอ 1. ผิด 76 ขอ 2. ถูก n ( A − B) = 14 ขอ 3. ผิด n ( B − A ) = 8 ขอ 4. ผิด n ( A ∩ B) = 6 125 76 วิธีทํา เราตองสังเกตตัวเลขจากตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งใหดี 1. ตัวเลขตัวเศษจะมีการเปลี่ยนแปลงในรูปของเลขยกกําลัง

4. เฉลย ขอ 3.

13 → 2 3 = 8 → 33 = 27 → 4 3 = 64 2. ตัวเลขตัวสวนจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยลดคาลงจากเลขตัวเกาครั้งละ 9 112 → 112 − 9 = 103 → 103 − 9 = 94 → 94 − 9 = 85 ∴เลขตัวสวนลําดับตอไปคือ 53 = 125 และเลขตัวเศษลําดับตอไปคือ 85 − 9 = 76 125 ดังนั้นเศษสวนตัวตอไปคือ 76

6. 4 12. 3 18. 3


47 3 1 5. เฉลย ขอ 1. D r = R − {− } , R r = R − { } 2 2 3x − 2 y= 2x + 1 หาโดเมน 2x + 1 ≠ 0 1 x≠− 2 1 D r = {x x ≠ − } 2 1 = R −{− } 2

หาเรนจ y ( 2 x + 1) = 3x − 2 2 xy + y = 3x − 2 2 xy − 3x = − y − 2 x ( 2 y − 3) = − y − 2 x= ดังนั้น 2 y − 3 ≠ 6 y ≠

2 1 6. เฉลย ขอ 4. {−1 , − , } 3 3 9x 3 + 12 x 2 + x − 2 = 0 9 12 1 -9 -3 3 -2 x = −1 9

-2 2 0

ดังนั้นจึงแยกตัวประกอบไดเปน ( x + 1)(9x 2 + 3x − 2 ) = 0 ( x + 1)(3x − 1)(3x + 2 ) = 0 2 1 x = −1 , − , 3 3

7. เฉลย ขอ 4. {x x ≤ 2} และ {x x ≥ −2} x2 ≤ 4 x2 −4 ≤ 0 ( x − 2 )( x + 2 ) ≤ 0

-

+

+

−2 2 คือ −2 ≤ x ≤ 2 ⇒ {x x ≤ 2} และ {x x ≥ −2} 8. เฉลย ขอ 4. 2 41 5

วิธีทํา จาก

3

( 2 4 ⋅8 4 ) 6 2 3 −5

(64 )

5

=

×6

2 4 ⋅2 2

3 3× ×6 4

2 6× ×( −5 ) 3 30

54

60

= 2 4 ×2 4 ×2 3 30 54 80 + + 4 4

=2 4

164

= 2 4 = 2 41

−y − 2 2y − 3

3 3 R r = R −{ } 2 2


48 9. เฉลย ขอ 1. (0 , 1) 1

3 x−1 = 1

1 9

3 x−1 = 3 −2 1 = −2 x −1 1 = −2( x − 1) 1 = −2 x + 2 1 x = = 0.5 เปนสับเซต (0 , 1) 2

10. เฉลย ขอ 2. 9 นิว้ จากรูปปกติ

C 60°

5

9 3

18

ดังนั้น ⇒

30°

30°

B

3

9 3

ดาน AC ยาว 9 นิ้ว 11. เฉลย ขอ 2. 7 วิธีทํา จากโจทยกําหนดให tan A =

3 4

3 4 โดยจะได sin A = , cos A = นําไปแทนคาในโจทยได 5 5 3 4 + sin A + cos A 5 5 =4 3 cos A − sin A − 5 5 7 7 5 = 15 = × = 7 5 1 5 3 12. เฉลย ขอ 3. 4 sin( 2 π − θ ) − sin( π − θ ) = 1 − sin θ − (sin θ ) = 1 −2 sin θ = 1 1 sin θ = − 2 2 2 cos θ + sin θ = 1 1 2 3 cos 2 θ = 1 − sin 2 θ = 1 −  −  =  2 4

5

3

4

60°

9

A


49 13. เฉลย ขอ 4. 45 วิธีทํา

เมื่อ a 1 = p , a 2 = 5 p , a 3 = 6 p + 9 โดยที่ a 2 − a 1 = a 3 − a 2

5p − p = 6 p + 9 − 5p 4p = p + 9 ⇒ p = 3 3 พจนแรกคือ 3 , 15 , 27 เปนลําดับเลขคณิต

ดังนั้น

หาคา d จากสูตร a n = a 1 + ( n − 1)d แทนคา 15 = 3 + ( 2 − 1)d ⇒ d = 12 พจนที่มีคาเปน 531 คือ 531 = 3 + ( n − 1)12 531 − 3 = ( n − 1)12 528 = ( n − 1) 12 n − 1 = 44 ⇒ n = 45 14. เฉลย ขอ 3. 620 วิธี สงจดหมาย 4 ฉบับลงตูทั้งหมด = 5× 5× 5× 5 = 5 4 = 625 วิธี วิธี สงจดหมาย 4 ฉบับโดยทิ้งตูเดียวกัน = 5 (มัด 4 ฉบับเปนหนึง่ เดียว) ดังนั้น วิธีสงโดยหามทิ้งตูเดียวกันทั้ง 4 ฉบับ = ทั้งหมด- ทิ้งตูเดียวกัน 4 ฉบับ = 625 − 5 = 620 วิธี 15. เฉลย ขอ 2.

26 36

ลูกที่ 1 ลูกที่ 2 1 2 3 4 5 6

P( E ) =

1

2

3

4

5

6

2 3 4 5 6 7

3 4 5 6 7 8

4 5 6 7 8 9

5 6 7 8 9 10

6 7 8 9 10 11

7 8 9 10 11 12

n ( E ) 26 = n (S) 36

16. เฉลย ขอ 3. 6 ก และ ข ขึ้นลิฟตดว ยกันเลือกได 3 ตัว(วิธี) ค ขึ้นคนเดียวเลือกได 2 ตัว (วิธี) วิธีทั้งหมด = 3× 2 = 6 วิธี 17. เฉลย ขอ 2. 915

x = 916 , 911 , 913 , 920 , 917 , 913 ∑ x 916 + 911 + 913 + 920 + 917 + 913 x= = N 6


50 5490 = 915 6 x − 910 = 6 , 1 , 3 , 10 , 7 , 3 6 + 1 + 3 + 10 + 7 + 3 ( x − 910 ) = =5 6 x − 910 = 5 x = 915 =

วิธีลัด

18. เฉลย ขอ 3. 6 m = x จะทําให ∑ ( x i − m ) 2 นอยที่สุด ∑x 30 x = i = =6 N 5 19. เฉลย ขอ 3. 1 , 3 , 1 , 4 , 6

ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4

ฐานนิยม 3 4 1 5

มัธยมฐาน(คากลาง) 1,2,3,3,6 3,4,4,4,5 1,1,3,4,6 4,5,5,6,7

5

4

θ 3

ตอบขอ 3. เพราะ ฐานนิยม ≠ มัธยมฐาน 20. เฉลย ขอ 2. ก. ถูก และ ข. ผิด 2 , 3 , 4 , 6 , 13 , 8 ∑ x 2 + 3 + 4 + 8 + 13 x= = =6 4 5 Med = 4 n ก. ∑ ( x i − a ) 2 นอยสุด เมื่อ a = x = 6 ถูก ข.

i=1 n

i=1

x i − b นอยสุด เมือ่ b = Med = 4 ผิด

เพราะฉะนั้น 2. ก. ถูก และ ข. ผิด 21. เฉลย ขอ. 3. 523 วิธีทํา สรางตารางใหมไดดังนี้ อันตรภาคชั้น ความถี่ fi 500 – 509 510 – 519 520 – 529 530 – 539 540 – 549 ∑

15 20 40 15 10 100

จุดกึ่งกลางชั้น

di

fi d i

fi d 2i

504.5 514.5 524.5 534.5 544.5 -

-2 -1 0 1 2 -

-30 -20 0 15 20 -15

60 20 0 15 40 135


51  ∑f d  จากสูตร x = a + I i i   ∑ fi  เมื่อ a = จุดกึ่งกลางอันตรภาคชั้นที่มีความถี่สูงสุด I = ความกวางของอันตรภาคชั้น − 15  แทนคาได x = 524.5 + 10   100  = 524.5 − 1.5 = 523

22. เฉลย ขอ 3. 11.52 วิธีทํา จากสูตร

S.D. = I

2

∑ fi d i

∑f d −  i i  N  N 

135  − 15  − แทนคาได S.D. = 10  100  100  = 10 1.35 − 0.0225 = 10 ×1.152 = 11.52

2

2

23. เฉลยขอ 2. 523.25  N −∑f  L   จากสมการ มัธยฐาน(Med) = L + I 2   fm    เมื่อ

L = เปนขอบลางของอันตรภาคชั้นที่มีมัธยฐาน ∑ f L = ความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นกอนชั้นที่มีมัธยฐาน f m = ความถี่ของชั้นทีม่ ีมัธยฐาน  100 − 35    แทนคาได มัธยฐาน(Med) = 519.5 + 10 2   40    50 − 35  = 519.5 + 10   40  = 519.5 + (10 × 0.375) = 519.5 + 3.75 = 523.25


52 ตอนที่ 2 18 ขอ ขอละ 2 คะแนน 1. 1 2. 4 6. 3 7. 3 11. 2 12. 4 16. 2 17. 3

3. 4 8. 3 13. 1 18. 2

4. 2 9. 4 14. 4

เฉลยละเอียด 1. เฉลย ขอ 1. ถูก n (C − A ) = 30 จากโจทยเราเขียนแผนภาพไดดังนี้ พิจารณาทีละขอ ขอ 1. ถูก n (C − A ) = 30 ขอ 2. ผิด n ( A ∪ C) = 50 ขอ 3. ผิด n[( B ∪ C) − A ] = 45 ขอ 4. ผิด n ( A ∪ B ∪ C)′ = 15

U

5. 4 10. 2 15. 4

A

15

B 15

20 30 C

2. เฉลย ขอ 4. p ∧ q ∧ ~ r (~ p ↔ ~ r ) ∨ ( p ↔ q ) p

F

F

~ p กับ ~ r ตองตรงขาม

q กับ q ตองตรงขาม

แสดงวา q ≡ r ดังนั้นขอที่เปนเท็จแน(ขออื่นอาจจะ T หรือ F ก็ได) แต ขอ 4 p ∧ q ∧ ~ r ≡ ( p ∧ q )∧ ~ r ≡F∧F≡F 3. เฉลย ขอ 4. 25 วิธีทํา เราตองสังเกตการเปลี่ยนแปลงตัวเลขจากตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งใหดี 1. จะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงตัวเลขในแนวดิ่ง จะบวกเพิ่มจากตัวเลขเดิมครั้งละ 4 1 →1 + 4 = 5 → 5 + 4 = 9 2. จะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงตัวเลขในแนวนอน จะบวกเพิ่มจากตัวเลขเดิมครั้งละ 8 5 → 5 + 8 = 13 → 13 + 8 = 21 ∴ ในแนวดิ่งบวกเพิ่ม 4 ได 17 → 17 + 4 = 21 → 21 + 4 = 25 ในแนวนอนบวกเพิ่ม 8 ได 9 → 9 + 8 = 17 → 17 + 8 = 25 เทากันทั้งแนวดิ่งและแนวนอนคือ 25


53 4. เฉลย ขอ 2. 19 ตัว

4 x −1 >x x+2 4x −1 −x >0 x+2 4 x −1 x(x + 2) >0 − x+2 x+2 4 x −1 − x 2 − 2x >0 x+2 − x 2 + 2x −1 >0 x+2 x 2 − 2x + 1 <0 x+2 ( x − 1) 2 <0 x+2 x+2<0 ดังนั้น เซต A ⇒ x < −2 B = {x x เปนจํานวนเต็มและ −20 ≤ x ≤ 20} A ∩ B มีจํานวนสมาชิก {−20 , − 19 , − 18 , ... , − 2} เทากับ 19 ตัว

5. เฉลย ขอ 4. -66 P( x ) = 6x 3 + ax 2 + bx − 1 หาร x − 1 เหลือเศษ 0 6(1) 3 + a (1) 2 + b(1) − 1 = 0 a + b = 5 ----------------- (1) 3 2 P( x ) = 6x + ax + bx − 1 หาร x + 1 เหลือเศษ -24 6( −1) 3 + a ( −1) 2 + b( −1) − 1 = −24 a − b = −17 ----------------- (2) (1)+(2) 2a = −12 ⇒ a = −6 ∴ b = 11 ab = ( −6) ×11 = −66 6. เฉลย ขอ 3. (−4 , 2 ) x 2 + x − 2 = x −1

( x 2 + x − 2 ) 2 = ( x − 1) 2 ( x 2 + x − 2 ) 2 − ( x − 1) 2 = 0 [( x 2 + x − 2 ) − ( x − 1)][( x 2 + x − 2 ) + ( x + 1)] = 0 ( x 2 − 1)( x 2 + 2 x − 3) = 0 ( x − 1)( x + 1)( x + 3)( x − 1) = 0 x = −3 , 1 , − 1 เปนสับเซตของ (−4 , 2 ) 7. เฉลย ขอ 3. 105

( gof )( x ) = x 2 − 2 x + 6 g[f ( x )] = x 2 − 2 x + 6 = x 2 − 2x + 1 + 5 g[f ( x )] = f ( x ) + 5 g(x ) = x + 5

-

+

−2


54 fog (6) = f [g (6)] = f (11) f (x ) = x 2 − 2x + 1 = (11) 2 − 2(11) + 6 = 105 8. เฉลย ขอ 3. 2 3 2 1

1

1

1

1

1

1

1

วิธีทํา จาก 3( 2 ) 3 − (16) 3 + (128) 3 − ( 2916) 6 = 3( 2 ) 3 − ( 2 4 ) 3 + ( 2 7 ) 3 − ( 54 ) 3 1

4

7

1

= 3( 2 ) 3 − ( 2 ) 3 + ( 2 ) 3 − ( 2 ⋅ 27) 3 1

1

1

1

= 3( 2 ) 3 − 2 ( 2 ) 3 + 4 ( 2 ) 3 − 3( 2 ) 3 1

= ( 3 − 2 + 4 − 3)( 2 ) 3 = 23 2

9. เฉลย ขอ 4. 11 log 4 a = 1.5 3

3

a = 4 1.5 = 4 2 = 2 2 = 2 3 = 8 รากที่ 3 ของ −27 (จํานวนจริง) b = −3 a − b = 8 − ( −3) = 11 10. เฉลย ขอ 2. 1 คําตอบ

log( x + 9) = log( 4 x ) − log( x − 2 ) log( x + 9) + log( x − 2 ) = log( 4 x ) log( x + 9)( x − 2 ) = log( 4 x ) ( x + 9)( x − 2 ) = ( 4 x ) x 2 + 7x + 18 = 4 x x 2 + 3x − 18 = 0 ( x + 6)( x − 3) = 0 x = −6 , 3 (แต -6 ใชไมได) ∴ x = 3 มีคําตอบเดียว C

11. เฉลย ขอ 2. 2 3 60°

2

1

∆ คลาย

30°

B

3

60 °

4

2

30°

2 3

12. เฉลย ขอ 4. 32 3 วาดรูปกอนให x แทนความยาวดาน AC

A

x

B

30° C

y

60°

D

A


55 ในสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC x 1 x = tan 30° จึงได = 12 12 3 12 12 3 = × =4 3 เลยได x = 3 3 3 ในสามเหลี่ยม ACD ให y แทนความยาวดาน CD x 4 3 = 3 จะได y = 4 = tan 60° จึงได y y เมื่อ BD เปนฐานและ AC เปนสวนสูงของสามเหลี่ยม ABD 1 ⇒ พื้นที่ของสามเหลี่ยม ABD = × ฐาน× สูง 2 1 = × (12 + 4 ) × 4 3 2 = 32 3 ตารางเมตร 13. เฉลย ขอ 1. 2 และ -3 n−1 วิธีทํา เปนลําดับเรขาคณิต โดยพจนที่ n คือ a n = a 1 r โดยที่ a 1 = x − 1 , a 2 = x + 1 , a 3 = 2 x + 5 แทนคาได x +1 x + 1 = ( x − 1) r ⇒ r = x −1 x +1 2 x + 5 = ( x − 1) r 2 แทนคา r = ได x −1 x + 1 2 2 x + 5 = ( x − 1)   x −1  ( 2 x + 5)( x − 1) = ( x + 1) 2 2 x 2 + 3x − 2 = x 2 + 2 x + 1 x2 + x −6 = 0 ( x + 3)( x − 2 ) = 0 x = 2 , −3 14. เฉลย ขอ 4. 0.975 จากสูตร P( E 1 ∪ E 2 ∪ E 3 ) = P( E 1 ) + P( E 2 ) + P( E 3 ) − P( E 1 ∩ E 2 ) − P( E 2 ∩ E 3 ) − P( E 3 ∩ E 1 ) + P( E 1 ∩ E 2 ∩ E 3 ) เมื่อ P( E 1 ) = 0.80 , P( E 2 ) = 0.75 , P( E 3 ) = 0.50 , P( E 1 ∩ E 2 ) = 0.8 × 0.75 = 0.6 , P( E 2 ∩ E ) = 0.75× 0.5 = 0.375 , P( E 3 ∩ E 1 ) = 0.5 × 0.8 = 0.4 , P( E 1 ∩ E 2 ∩ E 3 ) = 0.8 × 0.75× 0.5 = 0.3 แทนคาได P( E 1 ∪ E 2 ∪ E 3 ) = 0.8 + 0.75 + 0.5 − 0.6 − 0.375 − 0.4 + 0.3 = 0.975

13 15 P (อยางนอย 2 คน รองเพลงเดียวกัน) = P (ทั้งหมด) – P (ไมมีใครรองเพลงเดียวกัน) ( 5 × 4 × 3) =1− ( 5 × 5 × 5) 12 13 =1− = 25 15

15. เฉลย ขอ 4.


56 16. เฉลย ขอ 2. 15.2 กิโลกรัม วิธีคิด สมมติกระเปาใบที่ 5 น้ําหนัก = a ∑x x= N 15.5 + 14.8 + 14.5 + 15.2 + a 16 = 5 80 = 60 + a ⇒ a = 20 ดังนั้น กระเปา 5 ใบ มีน้ําหนักดังนี้ 14.5 , 14.8 , 15.2 , 15.5 , 20 ซึ่งมีมัธยมฐาน ( Med ) = 15.2 กิโลกรัม 17. เฉลย ขอ 3. 6 (ป) 2 จากขอมูลสรุปไดวา ครอบครัว 1 4 9

18. เฉลย ขอ 2. 66.5 วิธีทํา

ครอบครัว 2 6 N 2 4 s 2 N S + N 2 S 22 2 เนื่องจาก x 1 = x 2 จึงใชสูตร Sรวม = 11 N1 + N 2 4 ( 9 ) + 6( 4 ) 2 = =6 Sรวม 4 +6 2 เทาเดิม อีก 2 ปขางหนา S รวม

รวม 10 ?

อันตรภาคชั้น ความถี่ ความถี่สะสม 20 – 29 7 7 30 – 39 12 19 40 – 49 26 45 50 – 59 12 57 60 – 69 10 67 70 – 79 7 74 80 – 89 6 80 กลุมที่ไดคะแนนสูงสุดเปน 20% ของนักเรียนทั้งหมดแสดงวานักเรียนไดคะแนนตั้งแต P100−20 = P80 ไปคือคนที่อยูในกลุมคะแนนสูงสุด โดยที่คะแนนต่ําสุดของคนที่อยูในกลุมคะแนนสูงสุดคือคา P80  rN − ∑ f  L   จากสูตร Pr = L + I 100   fPr    เมื่อ L = ขอบลางของอันตรภาคชั้นที่เปอรเซ็นไทลอยู I = ความกวางของอันตรภาคชั้นที่เปอรเซ็นไทลอยู ∑ f L = ความถี่สะสมของชั้นที่อยูติดกับชั้นที่มีเปอรเซ็นไทลอยู fPr = ความถี่ของชั้นที่มีเปอรเซ็นไทลอยู  80 × 80 − 57    แทนคาได Pr = 59.5 + 10 100  10     = 59.5 + 10(0.7) = 66.5


ชื่อ .......................................... เลขที่นั่งสอบ .........................

รหัส 05 ขอสอบวิชา วิทยาศาสตร

คําอธิบาย 1. ขอสอบมี 7 หนา 80 ขอ ขอละ 1.25 คะแนน 2. ใชปากกาสีดาํ หรือน้ําเงินเขม ในการกรอกตัวเลข ชื่อ หรือขอความตางๆ สําหรับตัวเลขนั้น ใหกรอกลงตรงกลางชอง สี่เหลี่ยมอยาใหชิดเสนกรอบหรือออกนอกชอง และใหเขียนดวยรูปแบบตัวเลขดังนี้ 3. ใชดินสอดํา กาเครื่องหมายกากบาทลงในชองตัวเลือกที่มตี ัวเลขเล็กๆกลางชองถาตองการแกใหลบใหสะอาด ตัวอยางที่ถูกคือ ตัวอยางที่ผิดคือ ไมวากรณีใด โปรดซอมเสนกรอบถาลบถูกเสนขาด

4. กอนสงกระดาษคําตอบตองตรวจสอบการกากบาทเลขประจําตัว และรหัสวิชาในกระดาษคําตอบใหถูกตองและ ชัดเจน เพราะมีผลโดยตรงตอคะแนนของนักเรียน หากไมถกู ตองอาจจะทําใหนักเรียนไมมีคะแนนในวิชานั้นๆ ขอสอบโดย

อาจารยกรกฤช ศรีวิชัย


58 ชีววิทยา (สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิตและ สาระที่2 ชีวิติกับสิ่งแวดลอม ) 1. ระบบนิเวศใดอุดมสมบูรณและมีสงิ่ มีชีวิตหลากหลายที่สุด 1. ปาฝนเขตรอนแถบศูนยสูตร 2. ทุงสะวันนาในทวีปแอฟริกา 3. ปาเขตอบอุน ในทวีปออสเตรเลีย 4. ปาในเขตทุนดรา 2. ในระบบนิเวศหนึ่งประกอบดวย หญา หนู กระตาย สุนัข จิ้งจอก เสือ นกฮูก เห็ด รา ขอใดไมถูกตอง 1. หญาเปนผูผลิต 2. หนูและกระตายเปนผูบริโภคพืช 3. สุนัขจิ้งจอกและเสือเปนผูบริโภคสัตว 4. เห็ดและรา เปนผูเ ปลี่ยนสารอนินทรียใหเปนสารอินทรีย 3. จงเรียงลําดับกระบวนการเปลีย่ นแปลงแทนที่ของการเกิดปาไม ก. อินทรียสารจากไลเคนและแรธาตุที่มาจากการผุพังของหิน ทําใหชนั้ ดินบางๆ ข. ไลเคนขนาดใหญเจริญและชวยใหเกิดเนื้อดินมากขึน้ ค. บริเวณกอนหินที่เริ่มผุผังและมีความชื้นจะพบไลเคน ง. สิ่งมีชีวิตกลุมมอส ลิเวอรเวิรตเจริญและมีพืชหลากหลาย ชนิด 1. ก ข ค ง 2. ข ก ค ง 3. ค ก ข ง 4. ง ค ก ข 4. โลกรอนเกิดขึน้ ไดอยางไร 1. แกสคารบอนไดออกไซดลดลง 2. มีการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลมากขึน้ และการตัดไมทาํ ลายปา 3. การทําลายโอโซนของสารคลอโรฟลูออโรคารบอน 4. แกสซัลเฟอรไดออกไซดจากการเผาไหมถา นหินทําปฏิกิริยา กับน้าํ 5. โครงสรางของเซลลในขอใดพบในเซลลเยื่อหอม แตไมพบใน เซลลเยื่อบุกระพุงแกม 1. ไมโทคอนเดรีย 2. กอลจิคอมเพลกซ 3. รางแหเอนโดพลาซึม 4. แวคิวโอล 6. การลําเลียงสารจากบริเวณที่มคี วามเขมขนมากไปสูบริเวณที่มี ความเขมขนนอย โดยมีโปรตีนตัวพาคอยจับสาร และลําเลียง สารนัน้ โดยไมตอ งใชพลังงาน เปนวิธีการลําลียงสารแบบใด 1. ฟาซิลเิ ทต 2. เอกโซไซโทซิส 3. เอนโดไซโทซิส 4. ไฮโพโทนิค 7. เมื่อรางกายขาดน้าํ จะเกิดกระบวนการตามขอใด ก. ฮอรโมนแอนติไดยูเรติก ข. ตอมใตสมองสวนทาย ค. ความดันเลือดลดลง ง. สมองสวนไฮโพทาลามัส

1. ก ค ข ง 2. ข ง ก ค 3. ค ง ข ก 4. ง ข ก ค 8. ขอใดถูกตอง 1. รางกายรักษาดุลยภาพของกรด-เบส ในเลือดโดยการรักษา ดุลยภาพของไฮโดรเจนไอออน 2. เมื่อรางกายมีเมแทบอลิซึมสูง จะมีแกสคารบอนไดออกไซด เกิดขึน้ มาก เลือดจึงมี pH สูง 3. ปลาน้าํ เค็มจะมีการปสสาวะบอยกวาปลาน้าํ จืด 4. สิงโตทะเลจะสามารถปรับอุณหภูมขิ องรางกายใหแปรผัน ตามอุณหภูมิของสิง่ แวดลอม 9. ขอใดไมใช ลักษณะของเม็ดเลือดขาวกลุมฟาโกไซต ก. ทําลายเชื้อโรคโดยใชเยื่อหุมเซลลโอบลอมเชื้อโรค ข. เชื้อโรคจะถูกยอยสลายดวยเอนไซมจากไลโซโซม ค. ทําหนาที่สรางแอนติบอดีตอตานแอนติเจน ง. สรางมาจากเนื้อเยื่อบางสวนของตอมไทมัส 1. ก ข 2. ข ค 3. ค ง 4. ก ง 10. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับระบบภูมิคุมกัน ก. วัคซีน คือ แอนติบอดีที่สามารถปองกันโรคไดทนั ที ข. เซรุม ผลิตจากเชื้อโรคที่ถูกทําใหออนกําลัง แลวถูกนํามาฉีดเขาสู รางกาย ค. ทอกซอยด ไดมาจากสารพิษของจุลินทรียทหี่ มดความเปนพิษ ง. ในการรับเลือด แอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดของผูใ ห ตองไมตรงกับ แอนติบอดีในน้าํ เลือดของผูร ับ 1. ก ข 2. ข ค 3. ค ง 4. ก ง 11.โรคภูมิคุมกันบกพรอง คืออะไร 1. เกิดจากการติดเชือ้ human immunodeficiency virus 2. แบคทีเรียที่ทาํ ใหเกิดโรคนี้มโี อกาสกลายพันธุงา ยจึงรักษาไมหาย 3. ปริมาณเม็ดเลือดแดงจะลดลงอยางรวดเร็ว 4. ผูปวยจะติดเชื้อเยื่อหุมสมองอักเสบไดงาย แตติดเชือ้ ปอดบวมยาก 12. อวัยวะในขอใดจะมีการแบงเซลลแบบไมโอซิส ก. นิ้วมือ ข. อสุจิ ค. เซลลไข ง. ดวงตา 1. ก ข 2. ข ค 3. ค ง 4. ก ง 13.ขอใดคือความแตกตางในกระบวนการแบงเซลลแบบไมโทซิสของเซลล พืชและเซลลสตั ว 1. เซลลพืชแบงนิวเคลียสกอน แตเซลลสัตวแบงไซโตพลาสซึมกอน 2. เซลลสัตวจะใชเยื่อหุมเซลลคอดเขาหากัน สวนเซลลพชื จะมีการ สรางแผนกั้นเซลล 3. เซลลพืชแบงไดแลว 4 เซลล แตเซลลสัตวได 2 เซลล


59 4. เซลลพืชจะมีจาํ นวนโครโมโซมลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง แตเซลลสัตวจะ เทาเดิม 14. ในสารนิวคลีโอไทดหนึ่ง มีไนโตรเจนเบส คือ ไทมีน อะดีนนี และ กวานีน ตามลําดับ ไนโตรเจนเบสในสารนิวคลีโอไทดใดสามารถเชื่อม จับกันไดอยางเหมาะสม 1. ไทมีน อะดีนนี กวานีน 2. ไซโทซีน กวานีน อะดีนนี 3. อะดีนนี ไทมีน ไซโทซีน 4. กวานีน ไซโทซีน ไทมีน 15.ชายปกติที่มพี อเปนโรคทาวแสนปม แตงงานกับหญิงปกติแท เมื่อมีลูก โอกาสในการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเปนดังขอใด ก. ลูกทุกคนเปนโรคทาวแสนปม ข. 2 ใน 4 เปนโรค ค. 2 ใน 4 เปนพาหะ ง. ไมพบลูกทีเ่ ปนโรคทาวแสนปม 1. ก ข 2. ข ค 3. ค ง 4. ก ง 16.สามีภรรยาปกติคูหนึ่ง มีลูกชายคนแรกเปนตาบอดสี ลูกชายคนตอไปจะ มีโอกาสเปนตาบอดสีรอยละเทาใด 1. 0 % 2. 25 % 3. 50 % 4. 100 % 17. ชายหมูเลือด A หญิงหมูเลือด B ลูกที่เกิดมีโอกาสมีหมูเลือดเปน O รอย ละเทาใด 10% 2. 25 % 3. 50 % 4. 100 % 18.ขอใดคือลักษณะการเกิดมิวเทชัน่ 1. เกงเผือก 2. นกจาบบนเกาะกาลาปากอส 3. ปลาทับทิม 4. มะละกอ GMO 19. คํากลาวในขอใดอาจเปนไปไมได 1. สปชีสเดียวกันผสมพันธุกนั แลวไดลูกหลานสืบทอดตอไป 2. สิ่งมีชีวิตตางสปชีสที่มีความใกลชิดทางพันธุกรรมอาจผสมพันธุกนั ได 3. สปชีสเดียวกันอาจมีความแตกตางกันได 4. สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะภายนอกคลายคลึงกัน ตองเปนสปชีสเดียวกัน 20. ขอใดผิดในการอธิบายลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแตละอาณาจักร 1. อาณาจักรพืช มีหลายเซลล สรางอาหารไดเองโดยการสังเคราะหแสง 2. อาณาจักรสัตว มีหลายเซลล ไมสามารถสรางอาหารไดเอง ตองอาศัย อาหารจากสิ่งมีชวี ิตอื่น 3.อาณาจักรโพรทิสตา มีทั้งเซลลเดียวและหลายเซลล บางชนิดสราง อาหารไดเอง บางชนิดตองกินอาหารจากสิ่งมีชีวิตอืน่ 4. อาณาจักรมอเนอรา เปนสิ่งมีชีวิตทีเ่ ซลลมีนิวเคลียสขนาดใหญมาก

เคมี ( สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร ) 21. สารชีวโมเลกุลชนิดใดมีมากที่สุดของน้าํ หนักแหงในรางกายคน 1. ไขมัน 2. โปรตีน 3. คารไบไฮเดรต 3. กรดนิวคลีอิก 22. ในการปรุงอาหารใหแกผูสูงอายุควรหลีกเลีย่ งน้าํ มันชนิดใด เพราะเหตุใด 1. น้าํ มันถั่วเหลือง เพราะมีโปรตีนมากเกินไป 2. น้าํ มันรํา เพราะเกิดกลิ่นเหม็นหืนงาย 3. น้าํ มันมะพราว เพราะมีกรดไขมันอิม่ ตัวมาก 4. น้าํ มันเมล็ดดอกคําฝอย เพราะมีกรดไขมันที่จาํ เปนมาก 23. ขอใดไมถูกตอง 1. กรดไลโนเลอิก เปนกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัว 2. ถาเด็กทารกขาดกรดไลโนเลนิก จะมีผิวหนังแหง อักเสบ หลุดลอก 3. ไขมันเมื่อตมกับเบสจะเกิดปฏิกิริยาสะปอนนิฟเคชัน 4. คอเลสเทอรอลไมมีประโยชนตอรางกาย ทําใหเสนเลือดอุดตัน 24. กรดอะมิโนที่จาํ เปนสําหรับทารกคือขอใด 1. อารจนิ นี และฮีสติดีน 2. ทริปโตเฟนและเมไทโอนีน 3. ไลซีนและลิวซีน 4. ไอโซลิวซีนและเวลีน 25. ขอใดไมใชหนาที่ของโปรตีน 1. รักษาสมดุลของน้าํ และกรด-เบส 2. เปนสวนประกอบของเอนไซมทุกชนิด 3. สรางอิมมูโนโกลบูลิน 4. ชวยละลายวิตามิน A D E K 26. สารชนิด A เมื่อหยดสารละลายเบเนดิกตลงไป แลวเกิดตะกอนสีแดงอิฐ สารชนิด B เมื่อหยดสารละลายทิงเจอรไอโอดีนลงไป แลวเกิดสีนา้ํ เงิน ขอใดผิด 1. A คือ มอโนแซ็กคาไรด 2. B สามารถยอยสลายดวยเอมไซมอะไมเลสแลวจะไดนา้ํ ตาลแลกโตส 3. เมื่อนํา A ไปหมักดวยยีสต จะไดเอทิลแอลกอฮอล 4. B เมื่อถูกความรอนจะสลายเปนเด็กซตริน มีสมบัติเหนียวแบบกาว 27. ขอใดไมใชองคประกอบของกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอกิ ( DNA) 1. น้าํ ตาลไรโบส 2. อะดีนนี 2. หมูฟ อสเฟต 4. กรดไรโบนิวคลิอิก ( RNA ) 28. โครงสรางของDNA สายหนึ่งมีคูเบสเปน A C A G ดังนัน้ คูเ บสของ DNA อีกสายคือขอใด 1. A C A G 2. C A G A 3. T G T C 4. G T T C 29. พิจารณาขอความตอไปนี้ ขอใดถูก ก. ซากพืชซากสัตว จะถูกยอยสลายเกิดเปนสารประกอบไฮโดรคารบอน ข. ในการกลั่นลําดับสวนน้าํ มันดิบ จะไดสารที่เปนแกสออกมากอน ค. แกสหุงตมในครัวเรือน ประกอบดวยแกสมีเทนและโพรเพน ง. สารไฮโดรคารบอนอิ่มตัว มีพนั ธะระหวางคารบอนเปนพันธะคู


60 1. ก ข 2. ข ค 3. ค ง 4. ก ง 30.น้าํ มันชนิดใดเหมาะกับเครื่องยนตแกสโซลีนและไมมมี ลพิษ ก. น้าํ มันที่มีไอโซออกเทนมากกวาเฮปเทนมากๆ ข. น้าํ มันที่มีการเติมสารเมทิลเทอรเชียรีบิวทิลอีเทอร ค. น้าํ มันที่มเี ลขออกเทนต่าํ กวา 75 และเติมสารเตตระเมทิลเลต ง. น้าํ มันที่มเี ลขซีเทนสูงๆ 1. ก ข 2. ข ค 3. ค ง 4. ก ง 31. ขอใดเปนพอลิเมอรทั้งหมด 1. แปง เซลลูโลส น้าํ ตาล 2. โปรตีน พอลิเอทิลนี ยางพารา 3. ไขมัน เตตระฟลูออโรเอทิลนี ไวนิลคอลไรด 4. ไกลโคเจน ซิลิโคน กลูโคส 32. พลาสติกชนิดใดไมใชเทอรโมพลาสติก 1. A เปนพลาสติกที่เมื่อไดรับความรอนจะออนตัว 2. B เปนพลาสติกที่สามารถนํากลับมาใชใหมได 3. C เปนพลาสติกที่สมบัติไมเปลี่ยนแปลง 4. D เปนพลาสติกที่มีโครงสรางแบบตาขายหรือรางแห 33. พิจารณาขอความเกี่ยวกับยางตอไปนี้ ขอใดถูก ก. ยาง เกิดจากมอนอเมอรของธาตุซลิ ิคอน ข. ยางธรรมชาติ ทนตอน้าํ มันเบนซินและตัวละลายอินทรีย ค. การปรับปรุงคุณภาพยางธรรมชาติใหดีขนึ้ โดยนํามาคลุกกับ กํามะถัน ง. ยาง SBR เกิดจากมอนอเมอรของสไตรีนและบิวทาไดอีน 1. ก ข 2. ข ค 3. ค ง 4. ก ง 34. ขอใดกลาวถูกตอง ก. ปฏิกิริยาที่เกิดขึน้ แลวใหพลังงานความรอนออกมา เรียกวาปฏิกิริยา ดูดความรอน ข. ฝนกรดที่เกิดบริเวณที่มีการใชถา นหิน จะเกิดจากแกสคารบอนมอน ออกไซด ค.โอโซน เปนแกสพิษ ทําใหเกิดการระคายเคืองกับดวงตาและทาง เดินหายใจ ง. โซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนตหรือผงฟู ใชดับไฟปาได 1. ก ข 2. ข ค 3. ค ง 4. ก ง 35. ปฏิกิริยาในขอใดมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาสูงสุด 1. สารที่เปนผง มีความเขมขน 2.0 mol 3 ที่ 350C dm 2. สารที่เปนผง มีความเขมขน 0.2 mol 3 ที่ 250C dm

3. สารที่เปนกอน

มีความเขมขน 2.0 mol

4. สารที่เปนกอน

มีความเขมขน 0.2 mol

dm dm

3

ที่ 350C

3

ที่ 250C

36. จากปฏิกิรยิ าตอไปนี้ สาร A ทําปฏิกริ ยิ ากับกรดไฮโดรคลอริก เกิดแกสไฮโดรเจน สาร B ไมทําปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริก สาร A ที่มีสาร B พันอยู ทําปฏิกิรยิ ากับกรดไฮโดรคลอริกได เร็วมากและมีฟองแกสไฮโดรเจนเกิดขึ้นปริมาณมาก สารชนิดใดทําหนาที่เปนตัวเรงปฏิกิริยา 1. สาร A 2. สาร B 3. กรดไฮโดรคลอริก 4. แกสไฮโดรเจน 37. ขอใดคือสัญลักษณนิวเคลียรของธาตุ X ที่มีจํานวนอิเล็กตรอน 10 อนุภาค มีจาํ นวนนิวตรอน12 อนุภาค 2. 1012 X 1. 1210 X 3. 2210 X 4. 2212 X 38. ขอใดไมถูกตอง ก. ไอโซโทปของธาตุจะมีเลขมวลตางกัน ข. ธาตุชนิดเดียวกันตองมีจาํ นวนโปรตอนเทากันเสมอ ค. จํานวนอิเล็กตรอนมากสุดที่มีไดในระดับพลังงานที่ 3 เทากับ 32 อนุภาค 12 ง. 6 C มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเปน 2 , 8 , 2 1. ก ข 2. ข ค 3. ค ง 4. ก ง 39. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับตารางธาตุ 1. ตารางธาตุในปจจุบันเรียงตามน้าํ หนักอะตอม ตามหลักของดิมิทรี อิวาโนวิช เมนเดเลเอฟ 2. ธาตุในหมู 1A มีเวเลนซอเิ ล็กตรอนเทากับ 1 3. ธาตุแทรนซิชนั เปนกึ่งโลหะ 4. พันธะโคเวเลนซ เกิดจากการใหและรับอิเล็กตรอนระหวางอะตอม 40. ธาตุชนิดหนึ่ง มีความวองไวในการเกิดปฏิกิรยิ าเคมีมาก เกิดสารประกอบ กับโลหะ เปนโลหะเฮไลด สามารถรับอิเล็กตรอนไดอีก1 อนุภาค ธาตุนี้ นาจะเปนธาตุใด 1. โซเดียม 2. ฮีเลียม 3. อะลูมิเนียม 4.คลอรีน


61 ฟสิกส ( สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่และ สาระที่ 5 พลังงาน ) 41. รถโดยสารแลนดวยอัตราเร็วเฉลี่ย 80 กิโลเมตรตอชั่วโมง จากสถานี หมอชิตถึงนครสวรรคเปนระยะทาง 240 กิโลเมตร ถาออกเดินทาง ตั้งแตเวลา 10.00 น. นักเรียนควรจะนัดใหเพื่อนมารับที่ปลายทางเวลา เทาไร 1. 12.00 น. 2. 13.00 น. 3. 22.00 น. 4. 23.00 น. 42. ชายคนหนึ่งเริ่มออกรถจากหยุดนิ่งจนมีความเร็วเปน 90 กิโลเมตรตอ ชั่วโมง ที่เวลา 25 วินาที หลังจากนัน้ หยุดรถในอีก 25 วินาทีตอมา จงหาความเรงเฉลี่ยของรถในแตละชวงของการเคลื่อนที่ และ -1 เมตรตอวินาที2 1. 1 เมตรตอวินาที 2 2 2. -1 เมตรตอวินาที และ 1 เมตรตอวินาที 2 3. 3.6 เมตรตอวินาที 2 และ -3.6 เมตรตอวินาที 2 4. -3.6 เมตรตอวินาที 2 และ 3.6 เมตรตอวินาที 2 43. เมื่อโยนลูกบอลขึ้นในแนวดิ่งดวยความเร็ว 50 เมตรตอวินาที หลังจาก นัน้ 4 วินาที ลูกบอลจะมีความเร็วเทาใด ( ถาความเรงโนมถวงของโลก = 10 เมตรตอวินาที2 ) 1. 10 เมตรตอวินาที 2. 20 เมตรตอวินาที 3. 30 เมตรตอวินาที 4. 40 เมตรตอวินาที 44. ขอใดคือการเคลื่อนทีแ่ บบโพรเจกไทล 1. มะมวงตกลงสูพนื้ 2. การโยนรับถังปูนของชางกอสราง 3. การขี่มอเตอรไซดไตถัง 4. การแกวงชิงชา 45. รถมอเตอรไซดไตถังเคลื่อนทีร่ อบถัง 12 รอบ ในเวลา 2 นาที คาบและ ความถี่ของการเคลือ่ นทีเ่ ปนเทาไร ตามลําดับ 1 เฮิรตซ 2. 0.1 วินาที และ 10 เฮิรตซ 1. 6 วินาที และ 6 1 3. 10 วินาที และ 0.1 เฮิรตซ 4. วินาที และ 6 เฮิรตซ 6 46. ขอใดกลาวถึงโทรทัศนไมถูกตอง ก. ประกอบดวยหลอดภาพ โดยใชหลักการของการเคลื่อนที่ของลํา อิเล็กตรอนในสนามไฟฟา ข. ขั้วแคโทด ผลิตลําอิเล็กตรอน ค. ขวดลวดเบี่ยงเบน ทําหนาที่ผลิตสนามแมเหล็กเพื่อเบีย่ งเบนลํา อิเล็กตรอน ง. การทํางานของจอโทรทัศนใชหลักการเดียวกับจอเรดาร 1. ก ข 2. ข ค 3. ค ง 4. ก ง

47. เมื่อนําแถบอะลูมิเนียมฟอยลที่ตอกับแบตเตอรีแ่ ละสวิตซ ไปวาง ระหวางแมเหล็กสองอันดังรูป เมือ่ กดสวิตซใหกระแสไฟฟาผาน แถบ อะลูมิเนียมฟอยลจะเคลื่อนทีอ่ ยางไร ขั้วเหนือ

ขั้วใต สวิตซ แบตเตอรี่ 1. เคลื่อนที่ขนึ้ 2. เคลื่อนที่ลง 3. เคลื่อนที่ไปทางซาย 4. เคลื่อนที่ไปทางขวา 48. การเคลื่อนทีข่ องประจุในสนามไฟฟาสม่าํ เสมอ ดังรูป + _

A C B ประจุ A , B และ C คือประจุชนิดใด ตามลําดับ 1. บวก กลาง ลบ 2. ลบ กลาง บวก 3. ลบ บวก กลาง 4. บวก ลบ กลาง 49.เมื่อวัตถุตกสูพนื้ ขอใดไมถูกตอง 1. วัตถุจะเคลื่อนทีล่ งดวยความเร็วเพิม่ ขึ้น 2. วัตถุจะเคลื่อนทีล่ งดวยความเรงคงที่ 3. วัตถุจะเคลื่อนทีล่ งดวยความเรงโนมถวง โดยมีทิศเขาสูศูนยกลางโลก 4. วัตถุจะเคลื่อนทีล่ งดวยความเร็วแตสวนทางกับความเรงโนมถวง 50. พิจารณาขอความเกี่ยวกับคลืน่ ตอไปนี้ ขอใดถูกตอง ก. คลื่นกล คือคลืน่ ที่อาศัยตัวกลางในการถายโอนพลังงาน ข. คลืน่ น้าํ เปนคลืน่ ตามขวาง ค. คลืน่ ตามยาว เกิดจากอนุภาคของตัวกลางเคลื่อนที่ตงั้ ฉากกับแนว การเคลื่อนทีข่ องคลื่น ง. ความยาวของคลืน่ คือระยะระหวางสันคลืน่ ถึงทองคลื่น 1. ก ข 2. ข ค 3. ค ง 4. ก ง 51.ขอใดเกิดจากการหักเหของเสียง 1. คางคาวสามารถบินหลบหลีกสิ่งกีดขวาง 2. การไมไดยนิ เสียงฟารอง ในขณะเกิดพายุฝนฟาคะนอง แลวเกิดฟาแลบ 3. การไดยนิ เสียงจากหองขางๆ 4. การเทียบเสียงกีตารใหไดมาตรฐาน


62 52. 4 วินาที

10 เซนติเมตร ขอใดไมถูกตอง 1. ความยาวคลืน่ 5 เซนติเมตร 2. ความถี่ 0.5 เฮิรตซ 3. คาบ 4 วินาที 4. คลื่นมีจาํ นวน 2 รอบ ภายใน 4 วินาที 53. จงเรียงลําดับการเดินทางของเสียงภายในหู 1. เยื่อแกวหู กระดูกหู คอเคลีย สมอง 2. เยื่อแกวหู คอเคลีย กระดูกหู สมอง 3. กระดูกหู เยื่อแกวหู สมอง คอเคลีย 4. คอเคลีย เยื่อแกวหู สมอง กระดูกหู 54. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับระดับเสียง 1. ระดับเสียงขึน้ อยูก ับความถีข่ องเสียง 2. เสียงทุม คือ เสียงที่มีความถี่ตา่ํ 3. การจัดแบงโนตดนตรีเปนสเกลตามความถี่ 4. เสียงที่มีความถีส่ งู กวา 20,000 เฮิรตซ จะเปนอันตรายตอผูไดยนิ 55. เสียงชนิดใดที่เปนมลภาวะทางเสียง 1. เสียงอัลตราซาวด 2. เสียงอินฟราซาวด 3. เสียงที่มีระดับเสียง 85 เดซิเบล นานเกินวันละ 8 ชั่วโมง 4. เสียงที่มีระดับเสียง 120 เดซิเบล 56.ขอใดไมใชคลืน่ แมเหล็กไฟฟา 1. รังสีบีตา 2. รังสีเอกซ 3. ไมโครเวฟ 3. คลื่นวิทยุ 57. ขอใดไมใชสมบัติของคลืน่ วิทยุระบบ FM 1. แอมพลิจูดของคลื่นพาหะไมเปลี่ยนแปลง 2. กระจายเสียงดวยความถี่ 88 – 108 เมกะเฮิรตซ 3. สามารถสะทอนที่บรรยากาศชัน้ ไอโอโนสเฟยร 4. ใชติดตอกับยานอวกาศทีเ่ ดินทางไปไกลจากโลกมากๆ 58. รังสีแกมมา มีสมบัติตามขอใด 1. เปนนิวเคลียสของธาตุฮีเลียม 2. เบี่ยงเบนเขาหาขัว้ บวกของสนามไฟฟา 3. มีอํานาจทะลุทะลวงมาก สามารถทะลุผานอะลูมิเนียมได 4. สามารถทําใหสารที่ผานเกิดการแตกตัวเปนไอออนไดดี

59. ธาตุโคบอลต-60 ปริมาณ 40 ลานนิวเคลียส เมื่อเวลาผานไป 24 วัน เหลือเพียง 5 ลานนิวเคลียส ธาตุนี้มคี รึง่ ชีวิตเทาใด 1. 4 วัน 2. 8 วัน 3. 12 วัน 4. 24 วัน 60. คํากลาวขอใดไมถูกตอง เกี่ยวกับปฏิกิริยาฟชชัน 1. นิวเคลียสของธาตุที่มีเลขมวลมากๆแตกออก 2. ใชผลิตพลังงานไฟฟา ในโรงไฟฟานิวเคลียร 3. เกิดปฏิกิริยาลูกโซ ซึ่งควบคุมไดโดยใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร 4. เกิดในดวงอาทิตย

โลก ดาราศาสตร และอวกาศ ( สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และสาระที่ 7 ดาราศาสตร และอวกาศ ) 61. โครงสรางโลกในชัน้ ใดที่มีหนิ หลอมละลายรอนหรือแมกมา 1. เปลือกโลกใตมหาสมุทร 2. เนือ้ โลกชัน้ บน 3. เนือ้ โลกชัน้ ฐานธรณีภาค 4. แกนโลกชัน้ นอก 62. เครือ่ งมือบันทึกขอมูลของคลืน่ แผนดินไหว คือขอใด 1. เครือ่ งไซสโมกราฟ 2. เครือ่ งวอยซสเปกโตรกราฟ 3. เครือ่ งไกเกอรมลู เลอรเคานเตอร 4. เครือ่ งออสซิลโลสโคป 63. บริเวณใดมีโอกาสพบแผนดินไหวรุนแรงและมากที่สดุ 1. แนวรอยตอภูเขาแอลปในยุโรป 2. แนวรอยตอภูเขาหิมาลัยในทวีปเอเซีย 3. สันกลางมหาสมุทรแอตแลนติก 4. รอบๆมหาสมุทรแปซิฟก 64. สิ่งใดทีไ่ มพบบริเวณทีเ่ คยมีภูเขาไฟระเบิด 1. หินบะซอลต 2. ซากไดโนเสาร 3. อัญมณี 4. ดินขาว 65. ภูเขาไฟรูปโล เกิดจากสาเหตุใด 1. เกิดจากลาวาไหลแผเปนบริเวณกวางและทับถมหลายชั้น 2. เกิดจากลาวาของหินบะซอลตระเบิดออกมาแบบมีทอ 3. เกิดจากการทับถมซอนกันหรือสลับกันระหวางการไหลของลาวา กับชิ้นสวนภูเขาไฟ 4. เกิดจากการระเบิดทําใหปลองภูเขาไฟขยายใหญกวาเดิม 66. แผนดินใดทีไ่ มไดแยกตัวออกมาจากกอนดวานา 1. อเมริกาเหนือ 2. อินเดีย 3. แอฟริกา 4. แอนตารกติกา


63 67. หลักฐานใดทีไ่ มได ทําใหเชือ่ วาทวีปตางๆในปจจุบนั แตเดิมเปนแผนดิน ผืนเดียวกัน 1. รอยตอขอบทวีปอเมริกาใตกับทวีปแอฟริกา 2. การเกิดเทือกเขาหิมาลัยเนือ่ งจากการชนกันของแผนอินเดียกับแผน ยูเรเซีย 3. การพบหินบะซอลตบริเวณเทือกเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่ง หินที่อยูไกลจากรอยแยกจะ มีอายุมากกวาหินที่ใกลรอยแตก 4. การคนพบซากดึกดําบรรพของพืชและสัตวชนิดเดียวกัน และอายุ เดียวกันในทวีปตางๆ 68. สาเหตุของการเกิดแนวภูเขาไฟชายฝงและรองใตทะเลลึก คือขอใด 1. แผนธรณีภาคใตมหาสมุทรชนกับแผนธรณีภาคใตมหาสมุทร 2. แผนธรณีภาคภาคพืน้ ทวีปมุดตัวลงใตแผนธรณีภาคใตมหาสมุทร 3.แผนธรณีภาคใตมหาสมุทรมุดตัวลงใตแผนธรณีภาคภาคพืน้ ทวีป 4. แผนธรณีภาคแยกออกจากกัน 69. คํากลาวในขอใดถูกตอง ก. อายุสมบูรณของซากดึกดําบรรพสามารถคํานวณไดจากครึ่งชีวิตของ คารบอน-14 ข. พืชและสัตวที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพเปนซากดึกดําบรรพไดตองมี โครงรางแข็งและถูกฝงกลบอยางรวดเร็ว ค. ซากไดโนเสารพบครั้งแรกที่ อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน ง. หินดินดานเปนหินที่มีอายุมากที่สุด รองลงมา หินปูน หินกรวดมน และหินทราย ตามลําดับ 1. ก ข 2. ข เทานัน้ 3. ก ข ละ ค 4. ถูกทุกขอ 70. ขอใดไมใชซากดึกดําบรรพ 1. ซากไทโลไบต ในหินทรายแดง ทีเ่ กาะตะรุเตา จังหวัดสตูล 2. ซากตนไมกลายเปนหิน อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 3. ซากชางแมมมอธในธารน้าํ แข็ง ที่ยงั คงสภาพเดิม 4. ชั้นหินคดโคงเปนรูปประทุนหงาย ริมถนนราหุล-ชัยภูมิ จังหวัด เพชรบูรณ 71. จงเรียงลําดับการเกิดเอกภพ ก. พลังงานภายใตอณ ุ หภูมิสูงมาก เกิดการระเบิดใหญ ข. เนื้อสารเกิดขึน้ ในรูปของอนุภาคพืน้ ฐาน คือ ควารก อิเล็กตรอน โฟรตรอน นิวทริโน ค. อนุภาคมากกวาปฎิอนุภาค ทําใหมอี นุภาคเหลือ ง. อุณหภูมิลดลง เกิดอะตอมของธาตุไฮโดรเจนและฮีเลียม 1. ก ข ค ง 2. ข ค ง ก 3. ค ข ก ง 4. ง ข ค ก

72. ขอสังเกตและประจักษพยานในขอใดที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง ก. การหดตัวของเอกภพ ข. การขยายตัวของเอกภพ ค. อุณหภูมพิ นื้ หลังของเอกภพลดลง ง. อุณหภูมพิ นื้ หลังของเอกภพเพิ่มขึน้ 1. ก ข 2. ข ค 3. ค ง 4. ก ง 73. ขอใดกลาวไมถกู ตองเกี่ยวกับกาแล็กซีทางชางเผือก 1. มีรูปรางคลายกังหัน ตรงกลางสวาง มีแขนโคงรอบนอก 2. มองเห็นในทิศทางของกลุมดาวแมงปอง ทางทิศใต มุมเงย 50 องศา 3. ดวงดาวทั้งหลายที่เราเห็นบนทองฟามีทั้งอยูในกาแล็กซีทางชางเผือก และกาแล็กซีอนื่ 4. ระบบสุริยะอยูทแี่ ขนดานกลุมดาวนายพรานของกาแล็กซี 74. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับขอมูลของดาวฤกษ 1. ดาวมวลนอย มีแสงสวางนอย ใชเชื้อเพลิงนอย ชวงชีวิตยาว 2 ดาวมวลนอย มีแสงสวางนอย ใชเชื้อเพลิงนอย ชวงชีวิตสั้น 3. ดาวมวลมาก มีแสงสวางมาก ใชเชื้อเพลิงมาก ชวงชีวิตยาว 4. ดาวมวลมาก จบชีวิตดวยการระเบิดอยางรุนแรง กลายเปนดาวแคระขาว 75. ขอใดไมใช สาเหตุที่ทําใหดวงอาทิตยกลายเปนดาวยักษแดง 1. ธาตุไฮโดรเจนลดลง ทําใหดาวยุบตัว ที่แกนกลางมีอณ ุ หภูมิสูงเปน 100 ลานเคลวินเกิดปฏิกิริยาเทอรโมนิวเคลียร 2. ผิวรอบนอกของดาว มีอณ ุ หภูมิสงู ถึง 15 ลานเคลวิน เกิดปฏิกิริยา เทอรโมนิวเคลียร 3. เกิดปฏิกิริยาทั้งการหลอมธาตุฮีเลียมกลายเปนธาตุคารบอนและการ หลอมธาตุไฮโดรเจนกลายเปนธาตุฮีเลียม 4. ผิวรอบนอกไมเกิดการยุบตัวเขาไปรวมที่แกนกลาง เกิดเปนชัน้ แกส หุมอยูร อบนอก กลายเปนเนบิวลา 76. ดาวA มีอันดับความสวาง – 2.0 สวนดาว B มีอนั ดับความสวาง 1.0 แสดง วาดาวทั้งสองดวงมีความสวางตางกันประมาณกีเ่ ทา 1. 2.5 เทา 2. (2.5)3 เทา 3. 3 เทา 4. ดาวA มืดมากจนไมสามารเปรียบเทียบได 77. ดวงดาวใดมีอายุมาก ใกลถึงจุดสุดทายของชีวิตและมีอุณหภูมิตา่ํ สุด 1. ดาวเซตานายพราน สีนา้ํ เงิน-ขาว 2. ดาวหางหงส สีขาว 3. ดวงอาทิตย สีเหลือง 4. ดาวดวงแกว สีสม 78. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับระบบสุรยิ ะ 1. มวลสารสวนใหญของเนบิวลาดั้งเดิม กระจายตัวออกเปนดาวเคราะห และบริวาร สวนเนบิวลารอบนอกเคลื่อนที่เขาไปรวมเปนดวงอาทิตย 2. ดาวเคราะหชนั้ ใน เปนดาวหินแบบเดียวกับโลก 3. แถบดาวเคราะหนอย อยูระหวางดาวอังคารและดาวพฤหัสบดี 4. ดาวเคราะหชนั้ นอก มีองคประกอบหลักเปนแกสไฮโดรเจนและฮีเลียม


64 79. ขอใดไมใชอิทธิพลของพายุสรุ ิยะ 1. แสงเหนือ – แสงใต 2. ไฟฟาแรงสูงดับ ในประเทศบริเวณขั้วโลก 3. ปรากฎการณเอลนิโย 4. การติดขัดทางการสื่อสารโดยวิทยุคลื่นสัน้ 80. จงเรียงลําดับการปฏิบัติงานของยานขนสงอวกาศ ก. จรวดเชื้อเพลิงแข็งขนาบ 2 ขาง ข. ถังเชื้อเพลิงภายนอก ใชเชื้อเพลิงเหลว ค. ยานขนสงอวกาศหันหัวไปทางโลก ง.ประตูหอ งสัมภาระยานขนสงอวกาศเปดออก เพื่อปลอยดาวเทียม 1. ก ค ง ข 2. ก ข ง ค 3. ข ค ก ง 4. ข ง ก ค


05 วิทยาศาสตร


66 1. ตอบ 1 ปาฝนเขตรอน มีฝนตกชุก จึงมีปา อุดมสมบูรณ 2. ตอบ 4 เห็ดและราเปนผูยอยสลาย ทําหนาทีเ่ ปลี่ยนสารอินทรียใ หเปน สารอนินทรีย 3. ตอบ 3 4. ตอบ 2 สาเหตุของโลกรอน เกิดจากกาซคารบอนไดออกไซด ที่สามารถ กักเก็บความรอนไดดีซึ่งมาจากการเผาไหมและการตัดไมทําลายปา 5. ตอบ 4 แวคิวโอล ทําหนาที่บรรจุนา้ํ และสารตางๆ พบเฉพาะในเซลลพืช เทานัน้ 6. ตอบ 1 7. ตอบ 3 8. ตอบ 1 ขอ 2 เมื่อเกิด CO2 มาก เลือดจะมีฤทธิ์เปนกรด pH ต่ํา ขอ 3 ปลาน้าํ เค็ม มีนา้ํ นอย จะมีการปสสาวะนอยและเขมขน ขอ 4 สิงโตทะเล เปนสัตวเลือดอุน มีอณ ุ หภูมใิ นรางกายคงที่ไม เปลี่ยนแปลงตาม สิ่งแวดลอม 9. ตอบ 3 ค และ ง เปนลักษณะของเม็ดเลือดขาวกลุมลิมโฟไซด 10. ตอบ 3 ขอ ก คือ เซรุม ขอ ข. คือวัคซีน 11. ตอบ 1 ขอ 2 เปนเชือ้ ไวรัส HIV ที่ทําลายเม็ดเลือดขาว รางกายออนแอ ติดเชื้อโรคตางๆไดงายกวาคนปกติ 12. ตอบ 2 การแบงเซลลแบบไมโอซิส เปนการแบงเซลลของเซลลสืบพันธุ 13. ตอบ 2 ในการแบงเซลลแบบไมโทซิสของทั้งเซลลพชื และเซลลสัตว จะมี การแบงนิวเคลียสกอนแลวจึงแบงไซโตพลาสซึมได 2 เซลล โดย จะมีจํานวนโครโมโซมเทาเดิม 14. ตอบ 3 ไนโตรเจนเบส จะมีการจับกันดวยคูเบสทีเ่ ฉพาะเจาะจง คือ อะดีนนี ( A ) คูกับไทมีน(T ) กวานีน ( G )คูกับ ไซโตซีส ( C ) 15. ตอบ 3 ทาวแสนปมเปนโรคทีพ่ บในโครโมโซมรางกาย ชายปกติที่มพี อเปนโรคทาวแสนปม จะมียนี เปน Aa หญิงปกติแทจะมียนี เปน AA ดังนัน้ โอกาสถายทอดทางพันธุกรรมจะเปนดังนี้ พอ - แม A a X AA A

a

A

A

ลูก AA AA Aa Aa ปกติ ปกติ ปกติ(พาหะ ) ปกติ(พาหะ) 16. ตอบ 3 โรคตาบอดสี เกิดบนโครโมโซมเพศมียนี เปน X a ชายปกติ มียนี เปน XAY หญิงปกติ มียนี เปน XAXA หรือ XA X a แตมีลูกชายคนแรกเปนตาบอดสี มียนี เปน X a Y แสดงวาตอง ไดยนี X a มาจากแม ดังนัน้ แมตองมียีนเปน XAX a เทานัน้

XAY

พอ – แม XA

XAXa

• XA

Y

Xa

XaXa XAY XaY ลูก XAXA หญิงปกติ หญิงปกติ ชายปกติ ชายเปนโรค (พาหะ) 17. ตอบ 2 ชายหมูเ ลือด A นาจะมียีนเปน IA i หญิงหมูเลือด B นาจะมียนี เปน IB i **เพราะฉะนัน้ โอกาสหมูเ ลือดของลูกจะเปนดังนี้ พอ – แม IA i x IB i IA

i

IB

i

I A IB IA I IB i ii ( AB ) (A) (B) (O) 18. ตอบ 1 มิวเทชัน่ หรือการผาเหลา เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่ระดับยีน หรือโครโมโซม ทําใหสิ่งมีชวี ิตมีลักษณะแตกตางจากพอ-แม 19. ตอบ 4 สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะภายนอกคลายคลึง อาจจะมีลักษณะทาง พันธุกรรมแตกตางกันได เชน เสียงรอง พฤติกรรมการเกี้ยวพา ราสี ฤดูกาลผสมพันธุ จึงอาจเปนสปชีสตางกันได 20. ตอบ 4 อาณาจักรมอเนอรา ไมมนี ิวเคลียสหรือไมมขี อบเขตนิวเคลียส 21. ตอบ 2 โปรตีนมี 50 % ของน้าํ หนักแหง 22. ตอบ 3 กรดไขมันอิ่มตัวจะมีสถานะเปนของแข็ง ทําใหเกิดการอุดตันของ เสนเลือดได 23. ตอบ 4 คอเลสเตอรอล เปนสารเบือ้ งตนในการสรางฮอรโมนเพศ น้าํ ดี และสารสเตอรอล 24. ตอบ 1 25. ตอบ 4 เปนหนาที่ของไขมัน 26. ตอบ 2 A คือ น้าํ ตาลโมเลกุลเดีย่ ว B คือ แปง เมื่อยอยสลายดวยเอมไซมอะไมเลส จะไดนา้ํ ตาล มอลโตส 27. ตอบ 4 28. ตอบ 3 เหมือนขอ 14 29. ตอบ 1 ค. แกสหุงตมประกอบดวย แกสโพรเพนกับบิวเทน ง. ไฮโดรคารบอนอิ่มตัว เปนพันธะเดี่ยว 30. ตอบ 1 ค สารเตตระเมทิลเลด จะเกิดไอพิษตะกั่ว ง น้าํ มันซีเทน เหมาะกับเครื่องยนตดีเซล 31. ตอบ 2 พอลิเมอร คือ สารขนาดใหญ ที่ประกอบดวยสารขนาดเล็กๆ จํานวนมากมารวมตอกัน 32. ตอบ 4 เทอรโมพลาสติกมีโครงสรางแบบสายยาว หรือแบบกิ่งกานสาขา ลูก


67 33. ตอบ 3 ก ยาง เกิดจากมอนอเมอรของโอโซพรีน ข ยางธรรมชาติ ไมทนตอน้าํ มันเบนซินและตัวทําละลาย 34. ตอบ 3 ก เรียกวาปฏิกิรยิ าคายความรอน ข ฝนกรดเกิดจากแกสซัลเฟอรไดออกไซด 35. ตอบ 1 อัตราการเกิดปฏิกิรยิ าสูงสุด เมื่อสารมีพนื้ ที่ผวิ สัมผัสมาก มี ความเขมขนสูง และมีอุณหภูมิสูง 36. ตอบ 2 ตัวเรงปฏิกิริยา คือ สารทีเ่ ติมเพิ่มเขาไป แลวทําใหปฏิกิริยาเกิด ไดเร็วขึน้ 37. ตอบ 3 สัญลักษณนิวเคลียรประกอบดวย เลขมวล คือ ผลรวมระหวางโปรตอนกับนิวตรอน

A Z

X

38. ตอบ 4

39. ตอบ 2

40. ตอบ 4 41. ตอบ 2

สัญลักษณของธาตุ

เลขอะตอม คือ จํานวนโปรตอนซึ่งมีคาเทากับ จํานวนอิเล็กตรอน ก. ไอโซโทปของธาตุจะมีเลขอะตอมเทากัน ง. 126 C มีอิเล็กตรอน 6 อนุภาค มีการจัดเรียงเปน 2 , 4 1. ตารางธาตุ เ รียงตามเลขอะตอม 3. ธาตุแทรนซิชนั เปนโลหะ 4. พันธะโควาเลนซ เกิดจากการใชอเิ ล็กตรอนรวมกันของ อะตอม เปนคุณสมบัติของธาตุหมู 7A หรือ Halogen ระยะทาง อัตราเร็ว = เวลา 240 กม. 80 กม./ชม. = เวลา เวลา = 3 ชั่วโมง

42. ตอบ 1 ความเรง

=

ความเร็วสุดทาย - ความเร็ววเริ่มตน เวลา

90 − 0 กม./ชม. 25 วินาที 90 x1000 = = 1 เมตร ตอวินาที2 25x 60 x 60 0 − 90 กม./ชม. ชวงที2่ ความเรง = 25 วินาที

ชวงที่1 ความเรง =

=

−90 x1000 = -1 เมตร ตอวินาที2 25x 60 x 60

43. ตอบ 1 v u g u g t v

คือ ความเร็วตน = 50 เมตร/วินาที คือ ความเรงโนมถวง = 10 เมตร/ วินาที2 (โยนขึน้ จะติดลบ) คือ เวลา = 4 วินาที คือ ความเร็วปลาย v = u + gt g = 50 +( -10) 4 = 10 เมตร / วินาที 44. ตอบ 2 โพรเจกไทล คือการการเคลื่อนที่เปนวิถโี คง 2 นาที x 60 เวลา 45. ตอบ 3 คาบ = = รอบ 12 = 10 วินาที 12 2 นาที x 60 = 0.1 รอบ / วินาที หรือ เฮิรตซ 46. ตอบ 4 หลอดภาพในจอโทรทัศนใชหลักการของการเคลือ่ นที่ของลํา อิเล็กตรอนในสนามแมเหล็กแตจอเรดารใชสนามไฟฟา 47. ตอบ 2 ใชกฎมือขวา 48. ตอบ 3 A เบนเขาหาขัว้ บวก ดังนัน้ Aเปนประจุลบ B เบนเขาหาขัว้ ลบ ดังนัน้ B เปนประจุบวก C ไมเบี่ยงเบน ดังนัน้ C เปนกลาง 49. ตอบ 4 50. ตอบ 1 ค คลืน่ ตามยาวอนุภาคของตัวกลางจะเคลือ่ นทีใ่ นแนวเดียวกับ คลื่น ง ความยาวคลืน่ คือระยะระหวางสันคลืน่ ถึงสันคลืน่ หรือทอง คลื่นถึงทองคลืน่ 51.ตอบ 2 เกิดจากเสียงเดินทางจากอากาศเย็นดานบน มีความหนาแนน มาก ไปสูอากาศรอนดานลางความหนาแนนนอย ทําใหเสียงเกิด การหักเหทีละนอย จนเกิดการสะทอนกลับหมดขึน้ สูทอ งฟา 4 วินาที เวลา 52. ตอบ 3 คาบ = = = 2 วินาที รอบ 2รอบ 53. ตอบ 1 54. ตอบ 4 เสียงทีม่ ีความถี่สูงกวา 20,000 เฮิรตซ หรือ อัลตราซาวด หูของ คนไมไดยนิ

ความถี่ =

รอบ เวลา

=


68 55. ตอบ 3 2. เสียงอินฟราซาวด มีความถี่ตา่ํ กวา 20 เฮิรตซ หูของคน ไมไดยนิ 4. เสียง 120 dB เปนระดับความเขมขนที่ดังที่สุดที่ไมเปน อันตรายตอหู 56.ตอบ 1 57. ตอบ 3 คลื่น FM มีความถี่สูง จะทะลุบรรยากาศชัน้ ไอโอโนสเฟยร ออกไปนอกโลก 58. ตอบ 3 รังสีแกมมามีพลังงานมากที่สุด จะกั้นไดดวยแผนตะกั่ว 59. ตอบ 2 เริ่ม เหลือ 1 2 3 20 ลาน 10 ลาน 40 ลาน 5 ลาน นิวเคลียส

นิวเคลียส

ใชเวลาทั้งหมด ดังนัน้

3 ครึ่งชีวิต = 24 วัน 1 ครึ่งชีวิต = 8 วัน

60. ตอบ 4 ปฏิกิริยาที่เกิดขึน้ บนดวงอาทิตย คือ ฟวชัน 61. ตอบ 3 62. ตอบ 1 63. ตอบ 4 รอบๆ มหาสมุทรแปซิฟก หรือวงแหวนแหงไฟ มีโอกาสพบ แผนดินไหวถึง 80% 64. ตอบ 2 65. ตอบ 2 66. ตอบ 1 อเมริกาเหนือ อยูใ นแผนดินลอเรเซีย 67.ตอบ 2 68. ตอบ 3 69. ตอบ 4 70. ตอบ 4 ซากดึกดําบรรพ คือซากพืชและซากสัตวทตี่ กคางหรือมีรองรอย ทิ้งไว ตั้งแตอดีต 71. ตอบ 1 72. ตอบ 2 73. ตอบ 3 ดวงดาวที่เราเห็นบนทองฟาทั้งหมด อยูใ นกาแล็กซีทางชางเผือก ทั้งหมด 74. ตอบ 1 75. ตอบ 4 การที่ผวิ รอบนอกไมเกิดการยุบตัวเขาไปรวมที่แกนกลาง จะหลุด ออกไปกลายเปนเนบิวลาของดาวเคราะห 76. ตอบ 2 ดาวA ดาว B มีอันดับความสวางตางกัน 3 อันดับ ดังนัน้ จะมี ความสวางตางกัน ( 2.5) 3เทา 77. ตอบ 4 ดาวสีสม มีอุณหภูมิผิวต่าํ สุด 78. ตอบ 1 มวลสารสวนใหญของเนบิวลาดั้งเดิม รอยละ99.8 จะยุบตัว รวมกันเปนดวงอาทิตย

79. ตอบ 3 80. ตอบ 2 ยานขนสงอวกาศหันหัวไปทางโลก เพื่อเตรียมตัวกลับสูโลกดวย แรงโนมถวงของโลก


ชื่อ .......................................... เลขที่นั่งสอบ .........................

รหัส 11 ขอสอบวิชา ภาษาไทย 2

คําอธิบาย 1. ขอสอบมี 8 หนา 100 ขอ ขอละ 1 คะแนน 2. ใชปากกาสีดาํ หรือน้ําเงินเขม ในการกรอกตัวเลข ชื่อ หรือขอความตางๆ สําหรับตัวเลขนั้น ใหกรอกลงตรงกลางชอง สี่เหลี่ยมอยาใหชิดเสนกรอบหรือออกนอกชอง และใหเขียนดวยรูปแบบตัวเลขดังนี้ 3. ใชดินสอดํา กาเครื่องหมายกากบาทลงในชองตัวเลือกที่มตี ัวเลขเล็กๆกลางชองถาตองการแกใหลบใหสะอาด ตัวอยางที่ถูกคือ ตัวอยางที่ผิดคือ ไมวากรณีใด โปรดซอมเสนกรอบถาลบถูกเสนขาด

4. กอนสงกระดาษคําตอบตองตรวจสอบการกากบาทเลขประจําตัว และรหัสวิชาในการะดาษคําตอบใหถูกตองและ ชัดเจน เพราะมีผลโดยตรงตอคะแนนของนักเรียน หากไมถกู ตองอาจจะทําใหนักเรียนไมมีคะแนนในวิชานั้นๆ ขอสอบโดย สถาบัน

อ.กิตติวุฒิ เจริญศิริวัฒน (อ.ปง) DA'VANCE


70 1. คําทับศัพทในขอใดสะกดถูกตองทุกคําตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 1. เขาใสเสื้อเชิ้ตไปดูคอนเสิรตที่ไนทคลับ 2. ไอศกรีมรสช็อคโกแลตขางคลินิกหมอฟนอรอยมาก 3. คนขับรถแท็กซีม่ ิเตอรที่จอดอยูขา งเตนทมพี ลาสเตอรติดที่ศีรษะดวย 4. สมัยนีใ้ ชเครื่องอิเล็กโทรนิคสเอ็กซเรยเพื่อตรวจสอบเชื้อบัคเตรีใน กระดูก 2. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบทั้งหาเสียง 1. หัวลานลูกละเบีย้ ดูเสียหนา 2. ละครหยุดอุตลุดดวยมวยปล้าํ 3. หมอขาวขันตกแตกกระจายราย 4. สุวรรณหงสทรงวาวแตเชาไป 3. ขอใดเขียนเวนวรรคตอนถูกตอง 1. เงินทีค่ า จะใชสอยในการเลาเรียน / กินอยู / นุงหม / ทัง้ ปวงนัน้ จะใช เงินพระคลังขางที่ 2. เจานายจะเปนผูไดทําราชการ / มีชอื่ เสียงดี / ก็อาศัยไดแตสติปญญา ความรู / และความเพียรของตัว 3. เมื่ออยูใ นประเทศ / มิใชบา นเมืองของตัว / ก็ไมมีอาํ นาจที่จะทําฤทธิ์ เดชอันใด / ไปผดิ กับคนสามัญได 4. ถาผูใ ดไปเปนหนี้มาจะไมยอมใชหนีใ้ หเลย / หรือถาเปนการจําเปน จะตองใช / จะไมใชเปลาโดยไมมีโทษแกตัวเลย 4. คําในขอใดไมไดมีความหมายไปในทํานองเดียวกันทุกคํา 1. บุบ บุม บู บี้ 2. เบี้ยว เบ เบน บิด 3. บิ บิ่น แบะ เบอ 4. โบ โบ เบะ เบอะ 5. ขอใดใชความหมายของคําวา “ทอด” ไมเหมือนกันทั้ง 2 คํา 1. ทอดที่ ทอดรวง 2. ทอดทุน ทอดธุระ 3. ทอดยอด ทอดแขน 4. ทอดลูกเตา ทอดหมากเก็บ 6. คําในขอใดหมายถึงการแสรงแสดงสีหนา 1. ทําหนาเหยเก ทําหนางง 2. ทําหนาเซอ ทําหนาตาย 3. ทําหนาเจื่อน ทําหนาปูเลี่ยน ๆ 4. ทําหนากะเรี่ยกะราด ทําหนาเลิกลัก่ 7. ขอใดมีคาํ กริยาที่ไมใชกับมีด 1. เฉาะ จัก สับ ควัน่ ขอด หัน่ 2. ฟน ผา ซอย ตัด เหลา ถาก 3. บาก เชือด เฉือน ฉีก ขูด ฝาน 4. ควาน แล ชําแหละ เถือ ทิ่ม แทง 8. คําประสมในขอใดมีความสัมพันธระหวางคําตนกับคําเติมในลักษณะ เดียวกับคํา “ปุยคอก เปลญวน ไฟปา” 1. นาเกลือ เหมืองแร ขนมฝรั่ง 2. ขนมตาล ผาฝาย เกาอีห้ วาย

3. สมจีน สาหรายทะเล กวางภูเขา 4. หีบเพลง น้าํ พุ เรือดําน้าํ 9. ขอใดมีคาํ ประสมคําเดียว 1. ครูเบาใจที่ศิษยไมเปนคนใจเบาอยางคนอืน่ ๆ 2. ฉันสูทนดานหนาไปหาเขา เขากลับหาวาฉันเปนคนหนาดาน 3. เจ็บใจเจาคนที่มนั หักหลังเราอยากใหใครจัดการใหมนั หลังหักไปเลย 4. คุณเปนคนเปดเพลงดังหนวกหูอยางนี้ ฉันวามีแตคนหูหนวกเทานัน้ ละที่ทนได 10. ขอใดไมมคี าํ ซอน 1. นอกจากจะมีอิทธิฤทธิ์จริง ๆ นัน่ ละถึงจะรอดพนอาถรรพณนี้ได 2. ก็ไมรูจะครอบครองไวใหตัวเองเดือดรอนและเสียชื่อเสียงทําไม 3. ประเทศชาติกพ็ ลอยมัวหมองไปดวย 4. จึงไดแตภาวนากันใหคนื ๆ เขาไปเสีย ใชขอความที่ใหมาตอบคําถามขอ 11 – 12 1. พูดถึงขอสอบ สําหรับคนออกยังไง ๆ ก็ตั้งใจออก 2. ไมแนใจก็คนทําเทานัน้ ละเพราะเห็นรีบ ๆ ทําโดยไมใครครวญ 3. ผูอานเขาแยกเนือ้ หาเปนเรื่อง ๆ แลวก็วาไปตามสัดสวน 4. พยายามกระจายเนือ้ หาสําคัญ ๆ ใหครบอยูในขอสอบทุกฉบับ 11. คําซ้าํ ในขอใดบอกการเนนย้าํ 12. คําซ้าํ ในขอใดทําใหความหมายออนลง 13. ขอใดมีคาํ สมาส 2 คํา 1. ปนี้เราจริงจังเรื่องวัฒนธรรมกันมาก ทั้งหลวงและราษฎร 2. แตไมทราบไดผลเพียงไหน เพราะนิตยสารหรือโทรทัศนก็ยังอวด หนาอกหนาใจกันอยู 3. ทําไมเราจะทําอะไรใหไดผล เปนเกียรติประวัติแกชาติบานเมืองสัก ครั้งไมไดเชียวหรือ 4. นาอนารถที่มรดกซึ่งบรรพบุรุษไดวางรากฐานไวให จะตองมามีอนั เสื่อมสลายเสียในสมัยนี้ 14. ขอใดมีความหมายนัยตรงไดอยางเดียว 1. สยบเสือรายดวยมือเปลา 2. เหมือนไดยาดี พลิกฟน คืนชีพไดรวดเร็ว 3. หนุมสาวหลายคู จูงมือกันลงเรือชีวิตโตลมหนาว 4. ขาดแคลนอยางหนัก เปดศึกแยงน้าํ ดื่มกันกลางลานบาน 15. ขอใดใชคาํ กริยาทีแ่ สดงความโกรธไมถูกตอง 1. สามีกระบึงกระบอนไมยอมพูดกับภรรยา 2. สมุนโจรทาทางกระเหี้ยนกระหือรือจะเขาทําราย 3. สมชายทําปงปงไปอยางนัน้ เอง ไมโกรธนานหรอก 4. นองถูกตีและทํากระแทกกระทัน้ คุณแมเลยตีซา้ํ


71 16. ประโยคใดใชคําไดเหมาะสมที่สดุ 1. ประธานวาอยาเพิ่งพิจารณาเรื่องนี้ 2. ทานผูอา นก็รอู ยูว าใครถูกกลาวหาบาง 3. พระมหาธาตุนี้เปนที่บรรจุพระอัฐขิ องพระพุทธเจา 4. หลังจากที่ดวงสุริยาลาโลกไปแลว ขาพเจาก็กลับบานขางวัดประดู 17. ควรเติมคําใดลงในชองวางทีเ่ วนไว “ฝนซึ่งตกลงในที่ลุมซึ่งสมบูรณดว ยน้าํ .......นองเจิ่งทัว่ ทั้งผืนนา มากเกินไปยอมไมมีประโยชนอะไร.........ตนขาว...........ไมเปนทีย่ นิ ดี ของชาวนา มีแตจะทําใหชาวนาตองเปนทุกข” 1. จึง กับ ทั้ง 2. ที่ แก ดวย 3. เพราะ แก และ 4. เพราะ กับ อีกทั้ง 18. “กวา” ในประโยคใดทําหนาที่ตา งจากขออืน่ ๆ 1. เปนอาทิตยออกขอสอบไดเพียงสิบกวาขอเทานัน้ 2. เขาชางหาตัวเลือกเลยแตงขอสอบไดดีกวาฉัน 3. ฉันคิดหาตัวเลือกอยูนานกวาจะลงตัวในขอสอบแตละขอ 4. กวาสิบวันเชียวนะสําหรับฉันและเขากับขอสอบเพียงไมกี่ขอ 19. ทุกสํานวนลวนมีความหมายวา “เปนชิน้ เปนอัน” ยกเวนขอใด 1. เปนกอบเปนกํา 2. เปนจริงเปนจัง 3. เปนเนื้อเปนตัว 4. เปนเนื้อเปนหนัง 20. ขอใดใชสาํ นวนไมถูกตอง 1. ถาคุณคิดวางานคราวนีเ้ หลือบากวาแรงนักใหบอกผม ผมยินดีชวย 2. อยูดีไมวา ดี ไปทําสัญญาค้าํ ประกันใหคนที่กาํ ลังจะลมละลายเอามือ ซุกหีบแท ๆ 3. พอเขาเห็นลูกแขนหักตองเขาเฝอกก็ไมฟงอีรา คาอีรมละ ไลพี่เลีย้ ง ออกทันทีหาวาไมดูแลลูกใหดี 4. เวลาใครมาขอยืมเงิน เรามักจะใหไปเปนเงินกอน แตเวลานํามาคืน กลับคืนใหทีละเล็กละนอยเปนเบี้ยบายรายทาง 21. ขอใดเปนสํานวนภาษาไทยที่ถูกตองเหมาะสม 1. คดีฆาตกรรมสองแมลูกกําลังถึงทางตัน 2. อุบะและระยาทับทรวงไมไดยากตอการจะติดตามคืน 3. คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนพยายามอยางที่สุดในการจะปด สํานวนใหรัดกุม 4. คนไทยทีร่ ักชื่อเสียงของชาติบา นเมืองตางติดตามเรื่องอยางใจจดใจจอ 22. ขอใดใชราชาศัพทไดถูกตอง 1. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวเสด็จฯ ไปเปลี่ยนเครือ่ งทรงฤดูฝน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเปนฤดูหนาว 2. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯแทนพระองคพระราชทานปริญญาบัตร. 3. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถเสด็จพระราชดําเนินพระราชทานเพลิงศพ พล อ.ปน ธรรมศรี

23.

24.

25.

26.

27.

28.

4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช ดําเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพันตํารวจเอก (พิเศษ) สุรนิ ทร ไวคกุล ขอใดเปนประโยคความเดียว 1. คนทีข่ าดผูวา กลาวตักเตือนก็เหมือนกับชางมาที่ขาดสารถีฝก 2. ประเพณีในทองถิ่นในวันออกพรรษาถือเปนอภิลักขิตกาลวันหนึ่ง 3. การปวารณากันนี้จะศักดิ์สิทธิ์สัมฤทธิ์ผลไดตองอาศัยผูปวารณานัน้ 4. การปวารณากันนี้เปนวิถีทางใหพระภิกษุในพระพุทธศาสนามีศีล เสมอกัน ขอใดเรียงลําดับคําไดเหมาะสมทีส่ ุด 1. ชุดไลลาเพชรไดรับคําสั่งใหเดินหนาจากผูมีอาํ นาจในกรม 2. วิชัย ขัดโพธิ์ ร่าํ ไหหลังถูกปลนชัยชนะ ทั้ง ๆ ก็ประจักษกันรอบเวที วาชกไดจะแจงกวา 3. “ระบบบึงประดิษฐ” ไดรับการยกนิว้ ใหเปนโครงการทีม่ ีความสนใจ ในการรณรงค เพื่อรักษาสภาวะแวดลอมของประเทศไทยที่ดี 4. กระทรวงกําลังขอความสนับสนุนจากรัฐบาลอยางถูกตองและเปน รูปธรรมในการเรงดําเนินการใหมีทกี่ ําจัดซากแบตเตอรี่ ขอใดมีเนื้อความที่เปนเหตุผลกัน 1. รถรุน นี้ดีที่สุด นักธุรกิจนิยมใช 2. รถรุน นี้ดีที่สุด ยอดขายสูงกวาทุกรุน 3. รถรุน นี้ดีที่สุด ยีห่ อเดนเปนเครื่องรองรับ 4. รถรุน นี้ดีที่สุด ขับงาย เครื่องยนตเงียบ ขอใดเปนประโยคใจความสําคัญ 1. โรคพิษสุนัขบานี้เกิดกับสุนขั และแมว โดยเกิดจากน้าํ ลายสุนขั 2. หนารอนปนรี้ อนกวาทุกป แถมยังมีโรคพิษสุนัขบาหรือโรคกลัวน้าํ ในหนานี้ดว ย 3. โรคพิษสุนัขบามีอันตรายมาก ถาถูกสุนัขบากัดตองทําความสะอาด แผลแลวรีบไปฉีดวัคซีนทันที 4. สุนัขที่ตนื่ เตน หางตก น้าํ ลายไหล เปนอาการของโรคพิษสุนัขบา ควรจับขังไวดูอาการ ขอใดเปนประโยคที่ชัดเจนมากทีส่ ุด 1. ทุกวันนี้ยังพอมีคนทําความดีเพื่อความดี 2. อธิบดีกรมตํารวจสั่งหามตํารวจใชปนพลอย ๆ 3. มีชนสวนนอยทีย่ ังพอใจเลนการพนันในสถานศึกษา 4. จนแลวจนรอดขาพเจาก็ไดไปตางประเทศสมความปรารถนา ขอความสวนใดในประกาศนีใ้ ชภาษาไมเหมาะสม ก. ดวยหอง 415 ไมเหมาะจะเปนหองกิจกรรม เพราะอยูใ กลหองเรียน เกินไป ข. ทําใหมีเสียงดังเอะอะรบกวนนักเรียนหองขางเคียงเปนอยางยิ่ง ค. โรงเรียนจึงเห็นควรใหยา ยหองกิจกรรมจากหอง 415 ไปเปนหอง 110 ง. ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 1 ธันวาคม 2548 เปนตนไป


72

29.

30.

31.

32.

33.

1. ก 2. ข 3. ค 4. ง ประกาศขอใดชัดเจนที่สุด 1. จองดวน ที่ดนิ วังนอย ใกลการไฟฟาฝายผลิต แปลงละสองแสนบาท สาธารณูปโภคครบ ถนน น้าํ ไฟฟา ถมเต็มโครงการ โทร. 02-7111085 2. ที่ดินสวย เมืองปทุม – ลาดหลุมแกว แปลงละ 60 ตารางวา ถนน คอนกรีต 18 เมตร สโมสรสระวายน้าํ จากสะพานนวลฉวี 20 นาที โทร. 02-3141804 3. รับดวนพนักงานขายประจําหางฯ ไมจํากัดวุฒิ, เพศ ม.3 ขึ้นไป อายุ 15 – 26 ป สมัครไดที่ฝา ยบุคคล บริษัท จี.เจ. อินดัสตรีย จํากัด โทร. 02-6444862 4. รับพีซีประจําหางจํานวนมาก ไมจาํ กัดวุฒิและประสบการณ 250 อัตรา พิจารณาลงตามหางใกลบา นติดตอฝายบุคคล พี.วี.เอส. กรุป โทร. 02-4553648 ขอความใดเปนขอคิดเห็น 1. ประเทศไทยเปนประเทศเดียวในคาบสมุทรอินโดจีนที่เปนเอกราช ตลอดมา 2. ในกระบวนบทกลอนเสภาของไทย เห็นจะไมมีเรื่องใดที่มีผูนิยม ชมชอบทาเรื่องขุนชางขุนแผน 3. วันออกพรรษาชาวบานมักทําบุญตักบาตร เรียกวา ตักบาตรเทโวซึ่ง ยอมาจากเทโวโรหนะ 4. ระบบการขนสงสมัยใหมซึ่งเกิดขึน้ พรอม ๆ กับความสะดวกรวดเร็ว ของการคมนาคมมีบทบาทสําคัญในโลกปจจุบัน ขอใดเปนหัวขอการอภิปรายที่เหมาะสมที่สุด 1. ปญหาสิ่งแวดลอม 2. วิธีสรางมนุษยสัมพันธ 3. การรณรงครักษาความสะอาด 4. การตอตานยาเสพติดในหมูเ ยาวชน “ไมจาํ เปนตองคนหาคําพูด จงคนหาแตขอเท็จจริงและความคิดเห็น คําพูดที่มิไดคน หาจะเกิดขึน้ อยางหนาแนนเอง” ขอความนี้ชใี้ หทา นตระหนักถึงสิ่งใด 1. การเตรียมตัว 2. การเตรียมภาษา 3. การเตรียมเนื้อหา 4. การเตรียมคําพูด ขอใดใชภาษาในการสื่อสารไดเหมาะสมที่สุด ระหวางนักเรียนกับเพื่อน รวมชัน้ ในโอกาสพูดหนาชัน้ เรียนโดยมีครูรวมฟงดวย 1. หนังเรื่องนี้ไมเขาทาเลย ฉากก็ไมไดความ คนแสดงก็ไมไดสติ เนื้อ เรื่องก็นา้ํ เนาอีกนัน่ แหละ 2. ภาพยนตรเรื่องนี้ไมมีอะไรประทับใจนัก ไมวา จะเปนฉาก คนแสดง หรือเนื้อเรื่องก็ไมไดใหแงคิดอะไรเลย 3. ถาเธอไปดูหนังเรื่องนี้ก็คงไมไดอะไรนัก ฉากก็ไมดีเทาไร ผูแสดงก็

แสดงไมคอยดี เนื้อเรื่องก็ไมคอยมีสาระ 4. ภาพยนตรเรื่องนี้ไมมีลักษณะเดนเปนพิเศษในแงใดเลย ไมวา จะเปน การจัดฉากศิลปะการถายทําบทบาทของผูแสดงหรือสาระของเรื่อง 34. ขอใดมีการใชวัจนภาษาในการสือ่ สาร 1. ครัน้ ถึงเมืองรีบมาหาผูรั้ง ใหบา วคุมคนนัง่ อยูข างลาง ขุนดานคลานขึน้ ศาลากลาง กราบพลางทางเรียนเนือ้ ความไป 2. พวกผูห ญิงวิ่งหาสาแหรกคาน ลนลานแบงเสบียงไวไหผัว เอาผาคาดอกมัน่ พันพัว เตรียมตัวเก็บของใสหาบคอน 3. พระนั่งนึกตรึกไตรไปมา ที่จะแตงคูหาสะตาหมัน ปานนีพ้ ระองคทรงธรรม จะนับวันเคราคอยทุกเวลา 4. ลมดีพระก็ใชใบไป พระอุมองคอรไทขนิษฐา ขึ้นนั่งยังทายเภตรา ชมหมูมัจฉาในสาชล 35. ขอใดเปนสํานวนภาษาการประพันธ 1. การปวารณากันนี้เปนวิถีทางใหพระภิกษุในพุทธศาสนามีศีลเสมอ กัน ไมรังเกียจกัน 2. คนทีข่ าดผูวา กลาวตักเตือนก็เหมือนกับชางปาที่ขาดสารถีฝกจะ กลายเปนชางปามาเถือ่ นตลอดไป 3. พระภิกษุทุกรูปไมวาจะเปนพระผูใหญหรือผูนอ ยจะตองยอมให พระภิกษุดวยกันวากลาวตักเตือนได 4. พระทุกองคตองรับผิดชอบรวมกัน ไมปลีกตนออกจากหมูเมื่อเห็น ความบกพรองเกิดขึ้น ตองทักทวงกันทันที 36. “เขาชอบปลูกตนเฟอ งฟา ดีกวา โตเร็ว และใหรมเงาดี รวมทั้งดอกก็สี สวย เวลาบานพรอม ๆ กันทั้งตนจะมีแตดอกเทานัน้ และที่สาํ คัญคือ ไม ตองรดน้าํ มาก” ขอความนีแ้ สดงระเบียบวิธีคิดเปนขอใด 1. วิเคราะห 2. สังเคราะห 3. ประเมินคา 4. แกปญหา ใชขอความตอไปนีต้ อบคําถามขอ 37 – 41 1. อาคารหลายแหงเพิ่งสรางเสร็จและกําลังดําเนินการกอสรางอีกมากมาย เทคโนโลยี และความกาวหนาดานการกอสรางนํามาใชมากขึน้ 2. เชื่อวาปญหาการจัดเก็บขยะจะเปนตัวจักรสําคัญอีกปญหาหนึ่งของการ จัดการแขงขันซีเกมสครั้งที่ 18 ทีเ่ ชียงใหม 3. แมวไทยที่ถูกนํามาเปนตราสัญลักษณอีกสวนหนึ่งในการจัดการแขงขัน ซีเกมสครั้งนี้ศิลปนผูออกแบบใหความหมายไววา เครือ่ งรางหรือตัวนําโชค 4. ชองเม็กประตูสอู ินโดจีน กําลังจะสานฝนใหชาวอินโดจีนที่อาศัยอยูใ น ละแวกนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชวี ิตไปสูแนวทางที่ดขี ึ้นในอนาคตอันใกล 5. จิตรกรอาวุโสผูเคยหางหายจากการเขียนภาพไปนานป จนกลับมาเปนที่ รูจักในวงการศิลปะอีกครั้ง 6. เขาทิ้งธุรกิจในเมืองไทยไวเบื้องหลังใหญาติดแู ล ไปแสวงหาความมัน่ คัง่ แหลงใหมในฮองกงใหกับตนเองและลูก ๆ อยางไรเยือ่ ใย


73 37. ประโยคใดวางสวนขยายผิดที่ 1. ขอ 1 2. ขอ 3 3. ขอ 4 4. ขอ 6 38. ประโยคใดขาดกริยาสําคัญ 1. ขอ 1 2. ขอ 3 3. ขอ 4 4. ขอ 6 39. ประโยคใดคํากะทัดรัด 1. ขอ 1 2. ขอ 3 3. ขอ 4 4. ขอ 6 40. ขอใดเปนประโยคไมจบความ 1. ขอ 1 2. ขอ 3 3. ขอ 4 4. ขอ 5 41. ประโยคในขอใดใชคาํ ผิดความหมาย 1. ขอ 2 2. ขอ 3 3. ขอ 4 4. ขอ 6 ใหใชขอความนี้ตอบคําถามขอ 42 – 43 คนทีย่ อมเสียแตตน มือวาอะไรจะเกิด ตองใหมนั เกิด โดยไมหาวิธีไป บังคับไมใหมนั เกิดคือคนที่ยอมแพตอโชคชะตาทีน่ า สมเพช มนุษยมหี นาที่ เอาชนะสิ่งที่ผิดดวยการกระทําสิ่งที่ถกู เพราะฉะนัน้ อะไรจะเกิด ถามันผิดตอง ไมยอมใหเกิด นีค่ ือหนาที่ของเรา 42. ผูเขียนแสดงทรรศนะในลักษณะใด 1. โตแยง 2. วินิจฉัย 3. เสนอแนะ 4. ประเมินคา 43. ผูเขียนมีนา้ํ เสียงอยางไร 1. ตําหนิ 2. ผิดหวัง 3. ออนใจ 4. ดูแคลน ใหใชขอความตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 44 – 47 ก. การศึกษานัน้ เปนเครือ่ งมือพัฒนาประเทศทีย่ อดเยี่ยมทีส่ ุด ข. ทุกสิ่งทุกอยางจึงตองลงทุนที่มนุษยกอนแลวมนุษยจะเปนผู สรางสรรคสิ่งตาง ๆ ไดเอง ค. หากประชาชนยังขาดการศึกษา ดอยคุณภาพ ง. ประเทศทีพ่ ฒ ั นาแลวตางตระหนักกันดีกวา จ. การเรงรัดพัฒนาทางวัตถุใด ๆ จักลมเหลวสิน้ ฉ. เพราะเขายังไมพรอมจะสนองรับการพัฒนาใด ๆ ทางวัตถุ 44. ขอความดังกลาวเรียงลําดับตามขอใด จึงจะเหมาะสมที่สุด 1. ก ค จ ง ข ฉ 2. ข ฉ จ ค ง ก 3. ง ก จ ค ฉ ข 4. จ ค ฉ ง ก ข 45. ขอความทีเ่ รียงลําดับอยางสมบูรณแลว จัดเปนการแสดงเหตุผลตามขอใด 1. เรียงจากเหตุไปหาผล 2. เรียงจากผลไปหาเหตุ 3. เรียงจากเหตุไปหาผลและโยงไปหาเหตุอีกครั้ง 4. เรียงจากผลไปหาเหตุและโยงไปหาผลอีกครั้ง

46. ขอใดจัดเปนขอสรุปขอความนี้ 1. ก 2. ข 3. จ 4. ฉ 47. ขอความนี้จัดเปนสารประเภทใด 1. ใหความรู 2. โนมนาวใจ 3. จรรโลงใจ 4. แนะใหกระทํา ใหใชขอความตอไปนีต้ อบคําถามขอ 48 – 50 “1) ที่บานฉันปลูกตนไมมากมาย 2) เพราะวาฉันรักธรรมชาติ ตนไม ชวยใหเกิดความรมเย็น 3) ดอกและผลใหประโยชนแกเราโดยตรง ใบไม ชวยกรองอากาศใหสะอาดบริสุทธิ์ได 4) ดวยเหตุนี้ฉันจึงใครสนับสนุนให ทุกคนรักตนไม และสนใจปลูกตนไมกันใหมากขึ้น” 48. ขอความขางตนสวนใดเปนขอสรุป 1. สวนที่ 1 2. สวนที่ 2 3. สวนที่ 3 4. สวนที่ 4 49. การเขียนขอความขางตนมีลักษณะตามขอใด 1. การแสดงขอเท็จจริง 2. การแสดงความคิดเห็น 3. การรวมวินิจฉัย 4. การประเมินคา 50. ขอความนี้สรุปใจความไดตรงกับขอใดมากที่สุด 1. ปลูกตนไมคนละตน ชีวิตคนจะยืนยาว 2. รวมมือกันวันละนิด ชวยชุบชีวิตตนไมไทย 3. ตนไมชวยลดมลพิษ ยืดชีวิตมนุษยเรา 4. ตนไมใหความรมเย็น ดอกผลเปนประโยชนแกเรา 51. ขอใดที่ตอบถูกตองในเรื่องของ “เสียง” 1. คําวา “ทรัพย” และ “ซอน” มีเสียงพยัญชนะตนและวรรณยุกต ตางกัน 2. คําในขอความ “เราอยากไดพระเครือ่ งสักองคหนึ่ง” มีเสียง วรรณยุกตเพียง 4 เสียง 3. “มีใครจับนองไปหรือจะ” ประโยคนี้เสียงวรรณยุกตครบ 5 เสียง 4. คําวา “ราญ, สาสน, สอน, กร, ผล” มีเสียงพยัญชนะทายเหมือนกัน 52. ในขอความตอไปนี้มคี าํ ที่ประสมดวยเสียง “อะ” กี่คํา “ปดเทอมนี้ เราไปเที่ยวจังหวัดตราด ฉันชวนเพื่อน 5 คนดวยกัน สวนใจทิพยเพื่อนรัก คุณพอเธอหวงไมยอมใหไป แตเอาใจเธอดวยการ พาไปดูระบํา” 1. 14 คํา 2. 15 คํา 3. 16 คํา 4. 17 คํา 53. ขอใดทีเ่ มื่อเปลีย่ นเสียงสระคําทุกคําใหเปนเสียงยาวความหมายจะเปลี่ยน แปลงไป 1. ตัก จิบ ซึมซับ 2. รัก จบ เอะอะ 3. สุด นั่บ บุบบิบ 4. เอ็น ใส อึดอัด


74 54. ขอใดอานผิด 1. ปุณฑริก อานวา ปุน – ดะ – ริก 2. ปริพาชก อานวา ปะ – ริ – พา – ชก 3. ปรีชญา อานวา ปะ – หรีด – ชะ – ยา 4. ปลายนาการ อานวา ปะ – ลา – ยะ – นา – กาน 55. ขอใดมีคาํ สะกดผิดอยูดวย 1. บรรณารักษ บรรดาศักดิ์ บรรทัดฐาน 2. พรหมวิหาร พฤฒาจารย เพ็ชฌฆาต 3. สวามิภักดิ์ สหศึกษา สหัสนัยน 4. อักขรวิธี อุบัตเิ หตุ อุปชฌาย 56. ขอที่ใชคาํ ถูกตอง 1. พวกเขาประกอบอาชีพ ทําไรมะพราวน้าํ หอมกันอยางเปนล่ําสัน 2. ลูกรูจักกับเขาเพียงผิวเผิน ไมนา รีบรอนไปแตงงานกับเขา 3. เขากลับมาเหนื่อย ๆ พอถึงบานก็นอนแบหลา 4. ขอเสียของเขาก็คือ เมื่อโกรธขึน้ มาก็มักจะผลุนผลันพลันแลน 57. ประโยคใดที่มคี ําซึ่งทําใหความหมายกํากวมผิดไปจากขออืน่ 1. ดีใจจังเลย พี่อวนจริง ๆ หรือนี่? 2. พอจา สงพริกไทยใหแมหนอยไดไหม? 3. วันนี้นองไมสบายหรือ 4. เขาอยูห า งจากทีน่ ี่ประมาณเทาไร? 58. ขอใดทีค่ าํ ทุกคํามีทั้งความหมายตรงตัวและความหมายเชิงอุปมา 1. หนาใหญ ไขแดง น้ําเนา 2. ปากหวาน ลมเสีย ปลอยไก 3. ปดปาก ไกชน หองนอน 4. ไขเนา เจาที่ พีน่ อง 59. ขอใดมีความหมายนัยตรงเทานัน้ 1. วิชัยมักจะถูกแมเขาบอกใหไปนุง ผาถุงของภรรยาเขาเสมอ 2. สุรศักดิ์ก็อยากจะใสเสื้อนักการเมืองกับเขาเหมือนกัน 3. วีรพลสวมหัวโขนหนุมานไดดีกวาคนอืน่ ๆ 4. วิทยาจําเปนตองสวมหมวกนายกสมาคมจักษุแพทยอกี ตําแหนงหนึง่ 60. ขอใดใชคาํ สรรพนามไมเหมาะสม สุดาพูดกับเพือ่ น 1. “นายอยาทําเรือ่ งงายใหเปนเรื่องยากเลย” 2. “แมวของฉันมักจะประกวดไดรางวัลเสมอ เพราะมันรักความ สะอาด” 3. “วันนี้ตัวไมตองรอเคานะ เคาจะไปหองสมุดกอน” 4. วันนี้อาจารยแกไมวางเลยทั้งวัน ฉันเลยยังไมไดไปหาแก 61. ทุกขอเปนทั้งคํานามและกริยายกเวนขอใด 1. ขัด 2. ขอ 3. บาน 4. ยอ

62. ขอใดทีค่ าํ วา”แต” มีความหมายผิดไปจากขออืน่ 1. ฉันกินแตอาหารที่แมปรุง 2. เขาสั่งใหฉนั มาหาเขาแตตอนเชา 3. เขาบอกใหฉนั ไปพบเขาแตเมื่อวานเขาก็บอกเลิก 4. พอบอกวาไมไดรักลูกแตนองเล็กคนเดียว 63. ขอใดทีไ่ มอาจหาคําซอนมาแทนคําซ้าํ ได 1. เขาทําหนายิ้ม ๆ พิกล เมือ่ เห็นฉันหกลม 2. เธอ 2 คนนี้ เปรียบ ๆ กันแลว ไมมใี ครแพชนะ 3. ของพวกนี้รวม ๆ ไวดวยกันนะ 4. เอา พวกเธอรีบมาเปลีย่ น ๆ ของใหลูกคาดวย 64. สํานวน “ลมหัวจมทาย” สะทอนใหเห็นวัฒนธรรมคนไทยในเรือ่ งใด 1. ความเชื่อ 2. คานิยม 3. ความเปนอยู 4. อาชีพ 65. สํานวนเปรียบเทียบที่วา “หญิงเหล็ก” ใชวิธีการเปรียบเทียบที่เรียกวา 1. อุปลักษณ 2. บุคลาธิษฐาน 3. กลาวเกินจริง 4. สัญลักษณ 66. ขอใดมีความหมายวา “มีความชํานาญ เจริญกาวหนา มีความสามารถ” 1. มือเกา มือขึน้ มือดี 2. มือกาว มือแข็ง มือขวา 3. มือเติบ มือมืด มือเบา 4. มือหนึ่ง มือหนัก มือออน 67. ขอใดใชคาํ ราชาศัพทของคําวา “ความตองการ, เขียนหนังสือ, ทําบุญ” ไดถูกทุกคํา 1. พระราชดําริ ทรงพระราชนิพนธ บําเพ็ญพระราชศรัทธา 2. พระราชประณิธาน ทรงพระราชสาสน บําเพ็ญพระราชกรณียกิจ 3. พระราชปฏิญาณ ทรงพระราชหัตถเลขา บําเพ็ญพระราชกรณียกิจ 4. พระราชประสงค ทรงพระอักษร บําเพ็ญพระราชกุศล 68. คําทีข่ ีดเสนใตควรเปนขอใด “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวทักทายปราศรัย กับ พระจักรพรรดิแหง ญี่ปนุ ” 1. มรพระราชไมตรี 2. มีพระราชกระแส 3. มีพระราชปราศรัย 4. มีพระราชปฏิสนั ถาร 69. คําในขอใดเปนภาษาทางการได 1. เคก 2. เทป 3. วิดีโอ 4. แสตมป 70. ขอความใดที่เปนการสงสารไมกระจางแจง 1. เดินตรงไปแลวเลี้ยวซายเมือ่ ถึงสี่แยกไฟแดง 2. จากนี่ไปถึงสีแ่ ยกไฟแดง ก็เลี้ยวซายแลวเดินตรงไป 3. เดินตรงไปกอน พอถึงสีแ่ ยกไฟแดงจึงเลี้ยวซาย 4. เดินไปเรื่อย ๆ อยาเพิ่งเลีย้ วซายจนกวาจะถึงสี่แยกไฟแดง


75 71. คําทีข่ ีดเสนใตในขอใดทีไ่ มสามารถอานเนนผิดตําแหนงได 1. ฉันไมชอบคุยกับเขาหรอก เพราะเขาชอบยกตัวอยางมาก 2. นี่เธอระบายสีไมเปนก็อยามาทําลายภาพเขียนเขาเสียไป 3. อาวรีบ ๆ กินเสียซิขาวเย็นหมดแลวนะ 4. หนาหนาวอยางนี้ตองอาบน้ํารอนทุกวันนะ 72. ขอความคูใดทีม่ ีความหมายตางกัน 1. (1) ผมวางานทุกอยางมีคา และมีเกียรติทั้งนัน้ ผมไมไดยึดคติอะไร ในการทํางาน (2) ผมไมไดยึดคติอะไรในการทํางาน เพราะงานทุกอยางมีคาและ เกียรติทั้งนัน้ 2. (1) ใหถามตัวเองวาอยากจะทําอะไร ไมใชวา อยากเปนอะไร (2) ใหถามตัวเองวาอยากเปนอะไร ไมใชวา อยากทําอะไร 3. (1) ผมอยากเปดอูซอมรถ แตประสบการณทาํ งานแค 5 ป ยังนอย ไป ผมคิดวาควรจะสัก 10 ป (2) ผมอยากเปดอูซ อมรถ แตผมคิดวาควรทํางานกอนสัก 10 ป ประสบการณเพียง 5 ป ยังนอยไป 4. (1) ขาพเจาทํางานนี้เพือ่ ความสบายใจ สวนความร่าํ รวยนะหรือไม มีทาง และไมประสงค (2) ขาพเจาทํางานนี้ไมประสงคจะร่าํ รวย เพราะไมมีทางและทําเพือ่ ความสบายใจเทานัน้ 73. ประโยคใดทีเ่ ปนตัวอยางเรื่อง “การเรียงคํา” ในภาษาไทยไดดีที่สุด 1. ใครอยากไปไหน 2. ใครทําใหใช 3. ใครกินใครจาย 4. ใครอยูบา นนี้ 74. ขอความใดที่เปนประโยคกํากวม 1. อาหารขายไมดเี พราะไมอรอย 2. ฉันไมไดไปหาหมอเพราะฉันปวย 3. ฉันไมมาทํางานเพราะคุณแมมาหา 4. เขาไมไดกนิ ขาวมาหลายวันเพราะไมมีเงิน 75. “การศึกษากับการพัฒนาที่สวนทางกัน” คํากลาวนี้หากเขียนเรียงความ ควรเนนในเรือ่ งใด 1. การศึกษา 2. การพัฒนา 3. ความขัดแยง 4. ความพรอม 76. ควรใชขอ ใดเติมชองวางของความขางลางใหสมบูรณ “การเกิดของถ้าํ ..............เปนธรรมชาติ จึงไมไดสรางไดภายใน เวลาอันสัน้ มันตองใชเวลานานมาก..............เปนถ้าํ หินปูนใหเราเห็นได 1. วิถีทาง............จึงจะได 2. กรรมวิธีทาง............กวาจะได 3. เรื่องของ...........จนกวาจะได 4. แนวทางตาม............จึงจะได

77. ขอความตอไปนีใ้ ชกลวิธใี นการอธิบายในขอใด “เดือนฉายเปนดอกไมที่ทนทานและสวยงาม เมื่อปลูกเปนกลุมเหมาะ สําหรับปลูกประดับกลางแจง ตองการแสงแดดจัด นิยมปลูกตามสวใหญ ๆ เดือนฉายจะปลูกเปนไมกระถางไดชอบดินรวนที่มีอนิ ทรียวัตถุ ไมชอบน้าํ มากนัก ถาน้าํ มากไปจะทําใหออกดอกชา” 1. การอธิบายตามลําดับขัน้ 2. การชี้สาเหตุและผลลัพธที่สัมพันธกัน 3. การเปรียบเทียบความเหมือนและตางกัน 4. การกลาวซ้าํ ดวยถอยคําแปลกออกไป 78. “ฉันไมไดตองการอาศัยการแตงงาน เปนบันไดสูความร่าํ รวย แตฉนั อยากมีเพื่อนชีวติ ตองการมีครอบครัว มีลูก ฉันไมรูวา ชีวิตแตงงานจะดี สําหรับฉันหรือไม แตฉันก็ตองการแสวงหาความสุข” ขอความนีเ้ ปนสารชนิดใด 1. แสดงทรรศนะ 2. บอกขอเท็จจริง 3. ใหเหตุและผล 4. ปรึกษาหารือ 79. “สําหรับวงนักรองประสานเสียง นับวารองดวยความตั้งใจ แตเสียงสูกบั ดนตรีไมไหวตองเพิ่มจํานวนนักรองทั้งหญิงและชาย หวังวาทางผูจัดจะ สงเสริมการรองประสานเสียงควบคูกับวงดนตรีดวย” 1. ขอสังเกต 2. คาดคะเน 3. วิงวอน 4. ขอคิด 80. ขอใดที่สรุปมากอนเหตุผล 1. ผมคิดวาผมหมดหนาที่แลว ผมไดชี้แจงเรื่องตาง ๆ ใหแกกรรมการ ทุกแงทุกมุมดวยความสัตยจริง 2. พวกทานทุกคนตางก็มีประสบการณกันมามาก ๆ ทั้งนัน้ คงจะไดใช ความรูค วามสามารถพิสูจนเรื่องนีด้ วยตัวทานเอง 3. ในพินัยกรรมก็ไดสรุปไวชัดเจนแลว คุณตองจายคาเลีย้ งดูบุตร เดือน ละ 5000 บาท 4. วันนีเ้ ปนวันอาทิตย คุณจะไปหาซือ้ ของที่ไหนก็ไมไดหรอก 81. ขอใดทีแ่ สดงเจตนาหรืออารมณเหมือนกัน 1. (1) ตอยเลิกเรียนแลวก็รีบกลับบานมาดูหนังสือนะใกลสอบแลว (2) ตอย ทําไมชอบเถลไถลไมรีบกลับบาน นีใ่ กลจะสอบแลวนะ 2. (1) คุณคะ เมื่อวานนายแจงแกมาขอลาหยุดงานอีกแลว คราวนีห้ ยุด 3 วัน เห็นวาเมียปวย (2) คุณคะ วันนีน้ ายแจงไมมาทํางานนะ แกขอลาหยุด 3 วัน บอกวา เมียเขาไมสบาย 3. (1) ปดเทอมนี้ ฉันวาจะไปเที่ยวเมืองนอก คุณพอบอกใหชวนเพื่อน สนิทไปดวย 1 คน (2) ปดเทอมนี้ คุณพอใหฉันไปเที่ยวเมืองนอก เธออยากไปบางไหม 4. (1) ฉันจะไปซือ้ ของอาทิตยนี้ คุณทําตัวใหวา งไวนะ (2) อาทิตยนี้ฉันจะไปซื้อของ อยากใหคุณไปชวยถือของดวย


76 82. ขอใดเหมาะสมที่จะใชเปนขอความแรกของยอหนานี้ .......ตอใหมีทุกสิ่งทุกอยางเหมือนทุกวันนี้ โลกก็ไมเปนอยางนี้ อยาง นอยที่สุด พอจะค่าํ ลงทุกคนก็จะกลับบานกันหมด อาบน้าํ รับประทาน อาหาร และเขานอน เพราะไมมีโทรทัศนใหดู 1. สมัยสงครามไมมีไฟฟาใช 2. ถาโลกนีไ้ มมีไฟฟาแลว 3. ไมมีไฟฟาอยางเดียวจะลําบากไปหมด 4. ถาทั่วโลกจะใชไฟฟาในเวลากลางวันเทานัน้ 83. ขอใดใชเติมคําประพันธวรรคที่ 3 ไดดีที่สุด ละครคนบนโลกแตละฉาก สวมหนากากปดรากแกนไวแนนหนา ..............รูรักษาตัวรอดเปนยอดดี 1. เปนอาวุธพิทักษเทิศศักดา 2. ลิ้นแปดแฉกแหกปากหลากลีลา 3. ฟูฟอ งลองลอยไปในโลกา 4. ขุดหลุมพรางวางกลบนัยนา ใชขอความนี้ตอบคําถามขอ 84 – 85 ตอใหคุณปดประตูอยูในบานคุณก็หนี ความเขียวขจีไมพน 84. ขอความนี้ทําใหผูอา นรูสึกอยางไร 1. สะดวก 2. สบาย 3. สงบ 4. สดชื่น 85. เปนการเขียนเพื่อ 1. ชี้ปญหา 2. โนมนาวใจ 3. ใหขอเท็จจริง 4. ใหเหตุผล ใหใชขอความตอไปนีต้ อบคําถามขอ 86 – 87 “พีไ่ มใหเงินพวกแก แตพขี่ อใหพวกแกลงบัตรใหพวกพี่ ถาแกไมลง พี่ ไมรับรองนะวาทุกครอบครัวในละแวกนี้จะเปนปกติสุข” 86. ขอความนีเ้ ปนคําพูดของใครพูดกับใคร 1. พี่กับนอง 2. ลูกพี่กับนอง 3. หัวคะแนนกับผูม ีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง 4. ผูสมัครรับเลือกตั้งกับผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง 87. น้าํ เสียงของผูพ ูดมีลักษณะอยางไร 1. ขมขวัญ 2. ขมขี่ 3. ขมขู 4. ขมหมู ใหใชขอความตอไปนีต้ อบคําถามขอ 88 – 89 รถเมลจากตนทางไปถึงปลายทางจอดปายรายทางเพื่อใหผูโดยสารลง เปนระยะ ๆ ฉันใด การครองชีวิตก็ควรจะ “จอดปาย” ใหความชั่วลงจากใจ เปนระยะ ๆ ฉันนัน้

88. ขอความนี้กลาวถึง 1. การกําจัดความชั่วของคน 2. การขึน้ ลงรถเมล 3. การขึน้ รถเมลจากตนทางถึงปลายทาง 4. การดําเนินชีวิตใหราบรืน่ 89. วิธีการเขียนมีลกั ษณะตรงตามขอใด 1. ตอวา 2. สั่งสอน 3. เสนอแนะ 4. ใหขอคิด ใหใชขอความตอไปนีต้ อบคําถามขอ 90 – 92 คนโตตัวเล็กจากคลองหลอดรายนีห้ ายหนาหายตาไปเกือบ 2 เดือนแลว ปลอยใหรัฐมนตรีสม หลนรายยาวแทนเจากระทรวงมาตลอด 90. คําทีข่ ีดเสนใตมีความหมายกับขอใด 1. บุญทํากรรมแตง 2. มียศไดยศ 3. ราชรถมาเกย 4. ลาภมีควรได 91. คนทีห่ ายหนาหายตาไปเกือบ 2 เดือน แลว มีตาํ แหนงเปน 1. รัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวง 2. รัฐมนตรีประจํากระทรวง 3. รัฐมนตรีวา การกระทรวง 4. รัฐมนตรีประจําชวยวาการกระทรวง 92. ในขอความที่ยกมาใหนขี้ อใดไมใชสมญานาม 1. คนโตตัวเล็ก 2. คลองหลอด 3. เจากระทรวง 4. รัฐมนตรีสมหลน 93. ชีวิตยังเริงราย ดังนิยามบอกเลาเรือ่ ง โนนนี่อยูน อกเมือง สนุกสนานบันเทิงไป คุณคาดานวรรณศิลปที่เดนที่สุดของคําประพันธนี้คอื 1. การใชถอยคํา 2. กลวิธีแตง 3. ใหความสะเทือนอารมณ 4. ใหสารที่มีความคิดสรางสรรค ใหใชคําประพันธตอ ไปนีต้ อบคําถามขอ 94 – 97 1. อันแมสื่อคือปศาจที่อาจหาญ 2. ใครบนบานเขาหนอยก็พลอยโผง 3. อยาเชื่อถือมันนักจะถูกโกง 4. มันชักโยงอยากกินแตสนิ บน 94. คําประพันธที่ยกมาใหเปนคําประพันธชนิดใด 1. โคลง 2. ฉันท 3. กาพย 4. กลอน


77 95. วรรคใดมีเสียงวรรณยุกตครบทุกเสียง 1. วรรค 1 2. วรรค 2 3. วรรค 3 4. วรรค 4 96. ประเด็นสําคัญของคําประพันธนคี้ อื 1. เปรียบแมสื่อเหมือนปศาจ 2. แมสื่อเปนคนพูดจาโผงผาง 3. ทําตามแมสื่อแลวจะลําบากใจ 4. แมสื่อเปนคนที่เอาแตได 97. วัตถุประสงคของคําประพันธนี้คอื 1. การเสียดสี 2. การชีแ้ นะ 3. การตักเตือน 4. การตําหนิ 98. “ดอกไมปา ปรุงกลิ่นประทิน่ ปา อบบุหงามาลัยทัว่ ไพรกวาง หอมจนหอบหัวใจไปเควงควาง เคลิ้มถวิลกลิน่ ปรางอบกลางทรวง” กลอนบทนี้มุงสื่ออารมณอะไรแกผูอานเปนลักษณะเดนที่สุด 1. ราเริง 2. เคลิบเคลิ้ม 3. วาเหว 4. วังเวง 99. “เรือมาหนามุงหนา แลนเฉื่อยฉ่ําลําระหง เพียงมาอาชาทรง องคพระพายผายผันผยอง” กาพยนี้ตองการบรรยายถึง 1. เรือบรรทุกมาแลนไปชา ๆ 2. เรือแลนเร็วเหมือนมาวิ่ง 3. เรือแลนเร็วเหมือนลมพัด 4. เรือรูปรางสวยเหมือนมาพระพาย 100. “ทั่วถิน่ ไทยใตรมธรรมพระสัมพุทธ ยังมีจุดดําใหเห็นเปนรอยดาง มือถือสากปากถือศีลปนตาราง ไมกลัวนรกกันบางหรืออยางไร” กลอนนี้มีคาํ อะไรที่เปนการใชคาํ ทีม่ ีความหมายโดยตรง 1. รอยดาง 2. รมธรรม 3. สาก 4. ศีล


11 ภาษาไทย 2


80 1. ตอบขอ 1. 2. ตอบขอ 4. 3. ตอบขอ 4. 4. ตอบขอ 4. 5. ตอบขอ 1. 6. ตอบขอ 2. 7. ตอบขอ 3. 8. ตอบขอ 3. 9. ตอบขอ 3. 10. ตอบขอ 4. 11. ตอบขอ 1. 12. ตอบขอ 2. 13. ตอบขอ 2. 14. ตอบขอ 1. 15. ตอบขอ 1. 16. ตอบขอ 2. 17. ตอบขอ 4. 18. ตอบขอ 3. 19. ตอบขอ 3. 20. ตอบขอ 4. 21. ตอบขอ 4. 22. ตอบขอ 4. 23. ตอบขอ 2. 24. ตอบขอ 2. 25. ตอบขอ 4. 26. ตอบขอ 3. 27. ตอบขอ 1. 28. ตอบขอ 2. 29. ตอบขอ 4. 30. ตอบขอ 2. 31. ตอบขอ 1. 32. ตอบขอ 3. 33. ตอบขอ 2. 34. ตอบขอ 1. 35. ตอบขอ 2. 36. ตอบขอ 1. 37. ตอบขอ 4. 38. ตอบขอ 2. 39. ตอบขอ 2.

40. ตอบขอ 4. 41. ตอบขอ 1. 42. ตอบขอ 1. 43. ตอบขอ 1. 44. ตอบขอ 3. 45. ตอบขอ 4. 46. ตอบขอ 2. 47. ตอบขอ 1. 48. ตอบขอ 4. 49. ตอบขอ 2. 50. ตอบขอ 2. 51. ตอบขอ 2. 52. ตอบขอ 3. 53. ตอบขอ 4. 54. ตอบขอ 3. 55. ตอบขอ 2. 56. ตอบขอ 2. 57. ตอบขอ 1. 58. ตอบขอ 1. 59. ตอบขอ 3. 60. ตอบขอ 4. 61. ตอบขอ 1. 62. ตอบขอ 3. 63 ตอบขอ 1. 64. ตอบขอ 3. 65. ตอบขอ 1. 66. ตอบขอ 1. 67. ตอบขอ 4. 68. ตอบขอ 4. 69. ตอบขอ 1. 70. ตอบขอ 2. 71. ตอบขอ 1. 72. ตอบขอ 2. 73. ตอบขอ 2. 74. ตอบขอ 2. 75. ตอบขอ 3. 76. ตอบขอ 1. 77. ตอบขอ 2. 78. ตอบขอ 2.

79. ตอบขอ 1. 80. ตอบขอ 1. 81. ตอบขอ 2. 82. ตอบขอ 2. 83. ตอบขอ 4. 84. ตอบขอ 4. 85. ตอบขอ 2. 86. ตอบขอ 3. 87. ตอบขอ 3. 88. ตอบขอ 1. 89. ตอบขอ 4. 90. ตอบขอ 3. 91. ตอบขอ 3. 92. ตอบขอ 3. 93. ตอบขอ 1. 94. ตอบขอ 4. 95. ตอบขอ 3. 96. ตอบขอ 4. 97. ตอบขอ 3. 98. ตอบขอ 2. 99. ตอบขอ 4. 100. ตอบขอ 4.


ชื่อ .......................................... เลขที่นั่งสอบ .........................

รหัส 12 ขอสอบวิชา สังคมศึกษา 2

คําอธิบาย 1. ขอสอบมี 6 หนา 80 ขอ ขอละ 1.25 คะแนน 2. ใชปากกาสีดาํ หรือน้ําเงินเขม ในการกรอกตัวเลข ชื่อ หรือขอความตางๆ สําหรับตัวเลขนั้น ใหกรอกลงตรงกลางชอง สี่เหลี่ยมอยาใหชิดเสนกรอบหรือออกนอกชอง และใหเขียนดวยรูปแบบตัวเลขดังนี้ 3. ใชดินสอดํา กาเครื่องหมายกากบาทลงในชองตัวเลือกที่มตี ัวเลขเล็กๆกลางชองถาตองการแกใหลบใหสะอาด ตัวอยางที่ถูกคือ ตัวอยางที่ผิดคือ ไมวากรณีใด โปรดซอมเสนกรอบถาลบถูกเสนขาด

4. กอนสงกระดาษคําตอบตองตรวจสอบการกากบาทเลขประจําตัว และรหัสวิชาในกระดาษคําตอบใหถูกตองและ ชัดเจน เพราะมีผลโดยตรงตอคะแนนของนักเรียน หากไมถกู ตองอาจจะทําใหนักเรียนไมมีคะแนนในวิชานั้นๆ ขอสอบโดย สถาบัน

อาจารยกติ ติวุฒิ เจริญศิริวัฒน (อ.ปง) DA'VANCE


82 1. ความสามารถในขอใดที่ชใี้ หเห็นวา มนุษยเปนสัตวสงั คมที่แตกตางไป จากสัตวประเภทอืน่ 1) ความสามารถในการอยูรว มกันเปนกลุม 2) ความสามารถในการดํารงเผาพันธุของกลุม 3) ความสามารถในการสรางกฎเกณฑแบบแผนของกลุม 4) ความสามารถในการปรับตัวเขากับสภาว ะแวดลอมของกลุม 2. จากอิทธิพลของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ สิ่งแวดลอมทางสังคมและ วัฒนธรรมทําใหสังคมไทยมีลักษณะทีเ่ ปนเอกลักษณของตนเองซึ่งแตก ตางจากสังคมอืน่ ขอใดไมถือวาเปนลักษณะเฉพาะของสังคมไทย 1) เปนสังคมที่คนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 2) เปนสังคมที่คนสวนใหญมีอาชีพการเกษตร 3) เปนสังคมที่คนสวนใหญยังคงยึดมัน่ ระบบอุปถัมภ 4) เปนสังคมที่คนสวนใหญยังคงยึดมัน่ สถาบันกษัตริย 3. ขอใดไมใชการควบคุมทางสังคมแบบเปนทางการ 1) การรายงานตัวเพื่อเขารับการตรวจเลือกทหาร 2) การยืน่ แบบแสดงรายการเงินไดบคุ คลธรรมดาเพื่อคํานวณภาษี 3) การลงประกาศขอขมาในหนังสือพิมพรายวันเนื่องจากหมิ่น ประมาทผูอนื่ 4) การยืน่ ขอเรียกรองของสมาพันธประชาธิปไตยเกีย่ วกับการแกไข รัฐธรรมนูญ 4. สภาวการณในขอใดถือวาเปนปญหาสังคมที่กอใหเกิดผลกระทบในระดับ สถาบันทางสังคมของไทย 1) การตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจพิสจู นเลือดของพระยันตระ อมโรภิกขุ 2) การโฆษณาเลียนแบบนาฬิกาสวิสที่มีชื่อเสียงของหางสรรพสินคา เซ็นทรัล 3) ความขัดแยงเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง เชียงใหม 4) การตรวจพบสารกระตุน ในปสสาวะของนักฟุตบอลทีมชาติในฮิโรชิมาเกมส 5. ขอใดเปนหลักการที่ทาํ ใหมีการจัดตั้งเมืองพัทยา 1) หลักการรวมอํานาจ 2) หลักการแบงอํานาจ 3) พรรคความหวังใหม 4) หลักการกระจายอํานาจ 6. ขอใดทําใหเกิดรัฐบาลผสม 1) ระบบหลายพรรค 2) มีการเลือกตั้งบอย 3) มีกลุมผลประโยชนมาก 4) ทหารแทรกแซงการเมือง 7. ขอใดทีใ่ ชอธิบายความหมายของ “กฎหมาย” ไดชัดเจนและสมบูรณที่สุด 1) ขอบังคับของรัฐที่ใชกาํ หนดความประพฤติของประชาชน การฝา ฝนยอมมีความผิด 2) ขอบังคับของรัฐที่ใชควบคุมความประพฤติและคุมครองประโยชน

ทั่วไปของประชาชน 3) ขอบังคับของรัฐที่ใชกาํ หนดความประพฤติของประชาชน มีกระบวน การบังคับที่แนนอน 4) ขอบังคับของรัฐที่กําหนดขึน้ เพือ่ เปนมาตรการควบคุมดูแลและลด ความขัดแยงของประชาชน 8. กฎหมายฉบับใดที่พระมหากษัตริยท รงตราขึน้ ใชบังคับได ตามคําแนะนํา ของฝายบริหารแตเพียงฝายเดียวโดยไมจาํ เปนตองไดรบั ความยินยอมจาก รัฐสภาเลยก็ได 1) พระราชบัญญัติ 2) พระราชกําหนด 3) พระราชกฤษฎีกา 4) พระบรมราชโองการ 9. สาระสําคัญที่ทาํ ใหความผิดอาญาฐานฆาคนตายโดยเจตนา กับ ความผิด ฐานฆาคนตายโดยประมาทแตกตางกันคือ 1) วิธีการที่ใชในการกระทํา 2) ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทํา 3) ชวงเวลาทีใ่ ชในการกระทํา 4) เจตนาทีแ่ ทจริงของผูกระทํา 10. สาเหตุสาํ คัญทีส่ ุดที่ทําใหกฎหมายมีผลบังคับใชแกประชาชนโดยทั่วไปไดคือ 1) รัฐธรรมนูญกําหนดใหบุคคลมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย 2) กฎหมายเปนขอบังคับทีร่ ัฐกําหนดขึน้ จึงมีอํานาจบังคับในตัวเอง 3) ประชาชนเห็นวากฎหมายเปนมาตรการที่จะชวยใหสังคมสงบเรียบรอย 4) การใชบังคับกฎหมายกระทําโดยองคกรศาลยุติธรรมที่ประชาชนยอมรับ 11.กลุมหรือสถาบันที่สาํ คัญซึ่งมีบทบาทตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไดแก 1) พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน และทหาร 2) พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน และสือ่ มวลชน 3) กลุมผลประโยชน ขาราชการประจํา และสื่อมวลชน 4) พรรคการเมือง ขาราชการประจํา และสื่อมวลชน 12.สิ่งที่ไมใชขอดีของการรวมอํานาจปกครองไวที่สว นกลาง (Centralization of Power) ไดแก 1) ชวยใหเกิดเอกภาพในการบริหาราชการแผนดิน 2) ชวยทําใหรัฐบาลในสวนกลางมีภาระในการปฏิบัตหิ นาที่เพื่อประชาชน ในทองถิน่ ตางๆนอยลง 3) ชวยทําใหรัฐบาลในสวนกลางสามารถวางแผนรักษาความมัน่ คง และ ปองกันการรุกรานหรือบอนทําลายจากภายนอกไดสะดวก 4) ชวยทําใหประหยัดคาใชจา ยในการบริหารกิจการตางๆ ไดมาก 13.นับแตที่มีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุขใน พ.ศ. 2475 เปนตนมาจนถึงปจจุบนั ประเทศไทยไดมีการประกอบใชรฐั ธรรมนูญรวมทั้งสิ้น 16 ฉบับ ซึ่งบาง ฉบับไดมีการกําหนดใหมีบทเฉพาะกาลรวมอยูดวย บทเฉพาะกาลตามที่ กลาวนีห้ มายถึง 1) บทบัญญัตพิ เิ ศษที่ไมไดกาํ หนดไวในขณะที่มีการรางรัฐธรรมนูญ 2) บทบัญญัตพิ เิ ศษที่กําหนดขึน้ เพือ่ ใชในการแกไขปญหาสําคัญของ ประเทศ และเมื่อปญหาดังกลาวนัน้ ยุติลงแลว บทบัญญัตพิ เิ ศษนี้


83 ก็จะหมดสภาพไป 3) บทบัญญัติทกี่ ําหนดขึน้ เพือ่ ใหมกี ารนําไปปฏิบัติ ซึง่ หลังจาก ปฏิบัติแลวบทบัญญัตินนั้ ก็จะหมดสภาพไป 4) บทบัญญัติทกี่ ําหนดขึน้ เพือ่ ใชในชวงเวลาหนึ่ง ซึ่งเมื่อครบ กําหนดแลวบทบัญญัตินนั้ ก็จะหมดสภาพไป 14.หากเราตองการมีความเขาใจในเรื่องการเมืองการปกครองของรัฐ (ไมวา จะ เปนรัฐใดก็ตาม) สิ่งสําคัญที่สุดทีเ่ ราสมควรนํามาศึกษาเปนอันดับแรกคือ 1) รูปแบบขอบรัฐบาล 2) วิวัฒนาการของระบบการเมืองการปกครองของรัฐนัน้ ๆ 3) ความสัมพันธระหวางองคกรนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ 4) รัฐธรรมนูญ 15.ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยนัน้ สถาบัน การปกครองที่สาํ คัญที่สุด ไดแก 1) รัฐสภา 2) รัฐบาล 3) ศาล 4) มีความสําคัญเทาเทียมกันทั้งสามสถาบัน 16.ในระหวางองคประกอบทั้ง 4 ประการของรัฐ (State) องคประกอบที่ สําคัญที่สุด ไดแก 1) มีดินแดนที่มอี าณาเขตแนนอน 2) มีประชากรจํานวนหนึ่งอาศัยอยู 3) มีรัฐบาล 4) มีอํานาจอธิปไตย 17.ภาคใตมักจะประสบกับวาตภัยและอุทกภัยรุนแรงบอยครั้ง ถาทานไม ตองการจะเสีย่ งกับภัยดังกลาวอันเนื่องมากจากพายุหมุนเขตรอน จะตอง ไมออกทะเลหรือเดินทางไปในพืน้ ที่นนั้ ชวงระยะเวลาใด 1) มิถุนายน – กรกฎาคม – สิงหาคม 2) สิงหาคม – กันยายน – ตุลาคม 3) ตุลาคม – พฤศจิกายน – ธันวาคม 4) ธันวาคม – มกราคม – กุมภาพันธ 18.ลักษณะภูมิประเทศกลุมใดที่มีการกําเนิดจากกระบวนผุพังและการกัดกรอน 1) เขาตะปู, ภูทอก, ลานหินแตก 2) ปาหินงาม, ออบหลวง, เขาพิงกัน 3) แพะเมืองผี, ฮอมจอม, โปงยุบ 4) หอนางอุษา, ภูผาเทิบ, เสาเฉลียง 19.ตามคําจํากัดความของที่ราบสูงภาคอีสานมีลักษณะไมตรงกับความหมาย ในกลุมคําตอบขอใด ก. เปนทีร่ าบสูงกวาระดับผิวโลกโดยรอบตั้งแต 320 เมตรขึน้ ไป ข. ชั้นหินเปนหินชัน้ ที่เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลก ค. มีลักษณะเปนที่ราบสูงเชิงเขามากกวาลักษณะอืน่ ง. มีความสูงเฉลี่ยไมถึง 200 เมตร

จ. มีลักษณะเปนที่ราบสูงในทวีปมากกวาลักษณะอืน่ 1) ก และ ค 2) ข และ ง 3) ก, ค และ จ 4) ก, ข และ จ 20.ลําดับของกลุมคําตอบขอใดเปนการบรรยายสภาวะเรือนกระจก (Greenhouse effect) ไดเหมาะสมเปนเหตุเปนผลตอกันมากที่สุด ก. เพราะมีกา ซคารบอนไดออกไซด, กาซมีเทน, กาซคารบอนมอนนอกไซดมากขึน้ ข. สกัดกั้นไมใหความรอนจากผิวโลกกระจายออกไป ค. ยอมใหพลังงานความรอนผานลงมาสูพ นื้ โลกได ง. ทําใหนา้ํ แข็งที่ขั้วโลกละลาย ระดับน้าํ ทะเลสูงขึน้ แลวเกิดน้าํ ทวม จ. สภาวะบรรยากาศชัน้ ลางมีอุณหภูมิเพิ่มขึน้ เรื่อยๆ 1) ก, ข, ค, ง, จ 2) จ, ก, ค, ข, ง 3) จ, ง, ค, ข, ก 4) ก, ค, ข, จ, ง 21.ถาใหทา นกําหนดพืน้ ทีเ่ พื่อจัดตั้งชุมชนใหมหรือกําหนดแหลงที่ตั้งโรงงาน อุตสาหกรรม โดยคํานึงถึงพืน้ ที่ทมี่ ีผลผลิตทางการเกษตรไมเหมาะสม เนือ่ งจากบริเวณดินเปรี้ยว ทานจะตัดสินใจกําหนดแหลงดังกลาวในพืน้ ที่ใด 1) เขตจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง 2) เขตพืน้ ทีพ่ รุจังหวัดนราธิวาสและปตตานี 3) เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนครนายก 4) เขตทุงกุลารองไหของจังหวัดรอยเอ็ดและจังหวัดสุรนิ ทร 22.การแกปญหาเกีย่ วกับอะไรที่จะตองลงทุนทั้งบุคคล เวลา ทรัพยสนิ และ ความซับซอนของการแกปญ  หามากที่สุด 1) ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมที่เกิดจากการพัฒนา 2) ปญหาทางดานการเมืองการปกครองและความมัน่ คง 3) ปญหาเกี่ยวกับการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษสิ่งแวดลอม 4) ปญหาความยากจน อาชญากร ยาเสพติดและปญหาจราจร 23.ถาใหทา นเลือกสรางรีสอรท โดยคํานึงถึงบริเวณที่มศี ักยภาพหรือมีโอกาส เปนดินแดนอุตสาหกรรมทองเทีย่ วไดดี ทานควรจะเลือกพืน้ ที่ของบริเวณใด ที่เหมาะสมทีส่ ุด 1) ประจวบคีรขี ันธ, อุทัยธานี, ชลบุรี, เชียงใหม 2) กาญจนบุรี, ปากชอง, ชะอํา, ระยอง 3) ภูเก็ต, หนองคาย, เชียงราย, สระแกว 4) สงขลา, ตราด, ตรัง, ตาก 24.ในแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1 : 50,000 วัดพืน้ ทีข่ องอุทยานแหงชาติ แหงหนึ่งไดเทากัน 30 ตารางเซนติเมตร อยากทราบวาพืน้ ที่จริงๆ ของ อุทยานแหงชาตินนั้ มีกี่ตารางกิโลเมตร 1) 6.25 ตารางกิโลเมตร 2) 7.50 ตารางกิโลเมตร 3) 12.50 ตารางกิโลเมตร 4) 15.00 ตารางกิโลเมตร


84 25.ขอใดไมถูกตอง 1) ภูมิอากาศแบบ A จะไมมีเดือนใดที่อุณหภูมเิ ฉลี่ยต่ํากวา 18 องศาเซลเซียส 2) ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีภูมิอากาศแบบ Aw 3) การแสดงขอมูลปริมาณน้าํ ฝนประจําเดือนในทีน่ ิยมแสดงดวยกราฟแทง 4) ความเร็วของพายุหมุนจะสูงสุดบริเวณศูนยกลาง 26.ขอใดไมถูกตอง 1) ทิวเขาสําคัญในภาคตะวันออกนับจากใตไปเหนือไดแก ทิวเขาบรรทัด ทิวเขาจันทบุรี และทิวเขาสันกําแพง 2) ทุกจังหวัดในภาคตะวันออกมีอาณาเขตจดฝงทะเล 3) แองระบายน้าํ ของภาคตะวันออก คือ อาวไทย และทะเลสาบเขมร 4) ซีกตะวันออกของภาคตะวันออก มีคาอุณหภูมิประจําปใกลเคียงกับซีก ตะวันตก แตวามีปริมาณฝนเฉลี่ยประจําปสูงกวา 27.ขอใดไมถูกตอง 1) แมนา้ํ แควใหญ ตนน้าํ เกิดจากทิวเขาตะนาวศรี ไหลไปรวมกับแมนา้ํ แควนอยที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เปนแมนา้ํ แมกลอง 2) ภาคตะวันตกมีชนิดของทรัพยากรแรรัตนชาติที่คลายคลึงกับภาค ตะวันออก 3) ซีกตะวันตกของภาคตะวันตกจะไดรับอิทธิพลจากแผนดินไหว มากกวาซีกตะวันออก 4) ภาคตะวันตกมีอัตราเพิ่มของประชากรสูงที่สดุ แตยังเปนภูมิภาคที่มี ประชากรเบาบางที่สุด 28.ขอใดไมถูกตอง 1) ทิวเขาเพชรบูรณ ทิวเขาดงพญาเย็น และทิวเขาสันกําแพงกั้นภาค กลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) ปญหาเกี่ยวกับดินในภาคกลางคือ ปญหาดินมีความเปนกรดสูงตอง แกไขดวยการใสปนู ขาว 3) บริเวณชายฝง ทะเลของภาคกลางประสบปญหาน้าํ เค็มรุกล้าํ พืน้ ที่ เพาะปลูก 4) ภาคกลาง (ไมรวมกรุงเทพมหานคร) มีสัดสวนของประชากรทีอ่ าศัย อยูในเมืองต่าํ กวาภาคใต 29.ขอใดไมถูกตอง 1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพนื้ ที่และประชากรประมาณ 1 ใน 3 ของ ประเทศ 2) ทิวเขาภูพานมีความยาวตั้งแต จ.อุดรธานี ถึง จ.อุบลราชธานี กั้นแอง โคราชและแองสกลนคร 3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหงแลงกวาภาคเหนือและภาคกลาง เพราะ มีปริมาณฝนเฉลี่ยประจําปตา่ํ กวา 4) การใสแกลบผสมกับปุยคอกลงไปในดินเปนวิธีหนึ่งของการแกไข ปญหาดินเค็มโดยชาวบานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

30.ขอใดไมถูกตอง 1) ทิวเขาที่สาํ คัญของภาคเหนือไดแก ทิวเขาแดนลาว ถนนธงชัย ผีปน น้าํ และหลวงพระบาง 2) กลุมแมนา้ํ ในภาคเหนือ แบงไดเปน 3 กลุม คือกลุม ที่ไหลลงสูแมนา้ํ เจาพระยา กลุมที่ไหลลงสูแมนา้ํ โขง และกลุมที่ไหลลงสูแมนา้ํ สาละวิน 3) จังหวัดในภาคเหนือที่มีอุณหภูมเิ ฉลี่ยประจําปตา่ํ สุดไดแก จ.เชียงราย และจังหวัดในภาคเหนือที่มีอณ ุ หภูมิเฉลี่ย ประจําปสูงสุดไดแก จ.อุตรดิตถ 4) ภาคเหนือมีความหนาแนนของประชากร และอัตราเพิ่มของประชากร ต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศแตมีสัดสวนของประชากรทีอ่ าศัยอยูในเขต เทศบาลสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ 31.ที่สนามบินจังหวัดขอนแกนสูงกวาระดับน้าํ ทะเล 200 เมตร มีอุณหภูมิที่ ผิวพืน้ 20 องศาเซลเซียส ถาเครื่องบินบินสูง 9 กิโลเมตร เหนือสนามบิน ขอนแกนในเวลาเดียวกัน อุณหภูมิภายนอกเครื่องบินขณะนัน้ ควรจะประมาณ เทาใด 1) - 30 องศาเซลเซียส 2) - 20 องศาเซลเซียส 3) - 10 องศาเซลเซียส 4) 10 องศาเซลเซียส 32.ตอไปนีข้ อใดทีไ่ มเปนความจริง 1) แองพะเยาเปนแองรูปตัวยูตั้งอยูในแนวโคงรูปประทุนคว่าํ พะเยา 2) แรเชื้อเพลิงจําพวกถานหินของภาคเหนือมีคุณภาพดีกวาภาคอีสาน 3) ลักษณะปาโคกของภาคอีสานก็คือปาแพะของภาคเหนือหรือปาแดง ของภาคกลางนัน่ เอง 4) ดินทีพ่ บในบริเวณลานตะพักลําน้าํ สูงขึน้ ไปของภาคเหนือมีดนิ เกรยพอดโซลิกสีเทา 33.ขอใดไมใชสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงอุปสงคของสินคา 1) การเปลี่ยนแปลงราคาสินคา 2) การเปลี่ยนแปลงรายไดของบุคคล 3) การคาดคะเนราคาในอนาคตของสินคานัน้ 4) การเปลี่ยนแปลงตนทุนการผลิตของสินคานัน้ 34.ปญหาเศรษฐกิจจะไมเกิดขึน้ เลย ถา 1) รัฐบาลไมเขามายุงเกี่ยวในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2) มนุษยอาศัยอยูโดดเดี่ยวตามเกาะ 3) เปนสังคมทีม่ ีทรัพยากรธรรมชาติมาบําบัดความตองการของมนุษยทกุ นามไมวา ใครตองการสินคาใดก็จะไดรับสินคานัน้ 4) ไมมีขอใดถูกตอง 35.“ความขาดแคลน” (Scarcity) ในเชิงเศรษฐศาสตร หมายความวา 1) ปริมาณของสินคาและบริการมีนอยกวาปริมาณความตองการของ มนุษย ณ ระดับของราคาที่กาํ ลังพิจารณา 2) ปจจัยการผลิตตางๆ มีไมพอ เมือ่ เทียบกับความตองการของมนุษย 3) สินคาที่ผลิตออกมาพอกับความตองการ แตพอคาเอาไปกักตุนหมด 4) มนุษยไมมคี วามสามารถที่จะผลิตสินคาขึน้ มาได ทั้งๆ ที่ทรัพยากรมี เพียงพอ


85 36.ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนนั้ 1) การแบงสันปนสวนของรายไดเปนไปอยางยุติธรรมอยูแลว เพราะทุก คนไดรับรายไดตามความสามารถของตนเอง 2) การแบงสันปนสวนของรายไดไมยุติธรรม เพราะผูมีอิทธิพลไดผล ประโยชนตอบแทนมากกวาแรงงาน 3) การแบงสันปนสวนของรายไดไมยุติธรรม เพราะรัฐบาลไมเขามามี บทบาทในการกระจายรายได 4) ไมสามารถบอกไดวา การแบงสันปนสวนของรายไดยุติธรรมหรือไม เพราะทฤษฎีเศรษฐศาสตรขณะนีย้ ังปราศจากขอยุติของการแบงสรร รายได 37.ขอความใดที่ถูกตองเหมาะสมที่สุด 1) ทุกระบบเศรษฐกิจยอมมีจุดมุงหมายใหสมาชิกของสังคมมีรายได เทากันทุกคน 2) ทุกระบบเศรษฐกิจตางก็มีเปาหมายที่จะแกปญ  หาพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ ดวยกันทั้งนัน้ 3) ทุกระบบเศรษฐกิจตางก็มีวิธีเดียวกันที่จะแกปญหาพื้นฐานทาง เศรษฐกิจ 4) ระบบเศรษฐกิจจะตองมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับระบอบการ ปกครอง 38.การเกิดภาวะเงินเฟอไมเปนทีน่ า ปรารถนาดวยเหตุผลประการหนึ่งคือ 1) ทําใหผูซื้อไดเปรียบ แตผูขายเสียเปรียบ 2) ทําใหผูซื้อเสียเปรียบ แตผูขายไดเปรียบ 3) ทําใหคนเปนหนี้ตองรับภาระหนักขึน้ 4) ทําใหเจาหนีไ้ ดเปรียบ 39.ถาประเทศ ก. ขาดดุลการคาระหวางประเทศ (Trade Deficit) ดุลการชําระเงินระหวางประเทศ (Balance of Payment) ของประเทศ ก. จะ 1) ขาดดุล 2) ไมเปลี่ยนแปลง 3) เกินดุล 4) อาจเปนไปไดทงั้ 3 กรณี 40.ในทางเศรษฐศาสตร ผูที่จะไดรับผลตอบแทนเปนกําไรคือบุคคลในขอใด 1) ผูประกอบการ 2) เจาของทุน 3) พอคา 4) ผูขาย 41.การประกอบกิจการรถทัวรโคราช – กรุงเทพฯ เปนการผลิตในขอใด 1) ขั้นปฐมภูมิ 2) ขั้นทุตยิ ภูมิ 3) ขั้นตติยภูมิหรืออุดม 4) ไมใชเปนการผลิต 42.ขอใดเปนระบบเศรษฐกิจที่มีการวางแผนจากสวนกลางมากที่สุด 1) ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 2) ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 3) ระบบเศรษฐกิจแบบเผด็จการ 4) ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม

43.เงินทีใ่ ชหมุนเวียนอยูใ นระบบเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ทั่วโลกปจจุบัน จัดเปนประเภทเงินทุติยภูมิ เพราะ 1) เปนสิ่งที่ชาํ ระหนี้ไดตามกฎหมาย 2) วัสดุที่ใชทาํ เงินนัน้ มูลคาต่าํ กวาราคาทีร่ ะบุไวบนตัวเงิน 3) เราทําขึน้ เองไมได 4) เปนทีย่ อมรับของคนทั่วไป 44.ตามวิธีการงบประมาณของรัฐบาลไทย รายไดที่มใิ ชภาษีอากร (non-taxrevenue) ประกอบดวย 1) รายไดจากการบริจาค 2) รายไดจากรัฐพาณิชย 3) รายไดจากบริษัทหลักทรัพยแหงประเทศไทย 4) รายไดของธนาคารแหงประเทศไทย 45.ขอใดไมใชการบริโภคในความหมายทางเศรษฐศาสตร 1) อานหนังสือพิมพ 2) รับประทานอาหารเชา 3) ขึ้นรถประจําทางไปโรงเรียน 4) ไมมีขอใดถูก 46.ประเทศใดไมไดเปนสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) 1) นอรเวย 2) ไอรแลนด 3) ลักเซมเบิรก 4) สเปน 47.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ของไทยจะสิน้ สุดในขอใด 1) ปงบประมาณ 2548 2) ปงบประมาณ 2549 3) ปงบประมาณ 2550 4) ปงบประมาณ 2551 48.ขอใดไมใชสมาชิกของ NAFTA 1) เม็กซิโก 2) ปารากวัย 3) แคนาดา 4) สหรัฐอเมริกา 49.ขอใดถูกตอง 1) ศาสนาคริสตและศาสนาฮินดูตา งเชือ่ ในเรือ่ งการเวียนวายตายเกิด 2) ศีล 5 ทุกขอในศาสนาพุทธปรากฏในบัญญัติ 10 ประการในศาสนาคริสต 3) ในศาสนาคริสตพระเจาสรางมนุษยใหสามารถทําบาปหรือไมก็ได 4) การละหมาดในศาสนาอิสลามมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูกระทําละความเห็น แกตัว 50.ขอใดแสดงความคลายคลึงระหวางศาสนาพราหมณและศาสนาคริสตมากที่สุด 1) ปรมาตมัน – พระเจา 2) ตรีมูรติ – ตรีเอกานุภาพ 3) โมกษะ – อาณาจักรพระเจา 4) หลักปุรุษารถะ 4 – บัญญัติ 10 ประการ 51.“สมุทัย” ในศาสนาพุทธหมายถึงอะไร 1) การไมมีอวิชชา 2) การละอกุศลกรรม 3) การประสบกับสิ่งที่ไมพึงปรารถนา 4) ความอยากมี อยากได อยากเปน


86 52.ขอใดแสดงวาสมศรีไมมีสัมมาทิฐิ 1) สมศรีคิดวาถาใครทํารายเราเราก็ควรแกแคนตอบ 2) สมศรีคิดวาคนทําชัว่ ไมจาํ เปนตองไดชั่วเสมอไป 3) สมศรีคิดวาการเปนโสเภณีไมใชเรื่องผิดศีลธรรม 4) สมศรีคิดวาการฝกปฏิบัติธรรมเปนเรือ่ งเสียเวลา 53.หลักธรรมหมวดใดที่ควรถือปฏิบตั ิเพือ่ สรางความสําเร็จในชีวิตตนเอง และสังคม 1) พรหมวิหาร 4 2) อิทธิบาท 4 3) กุศลวิตก 3 4) สุจริต 3 54.ขอใดไมใชจุดมุง หมายของการทําสมาธิตามหลักพระพุทธศาสนา 1) เพื่อใหเกิดญาณทัศนะ 2) เพื่อใหเกิดความสมบูรณแหงสติสัมปชัญญะ 3) เพื่อใหมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย 4) เพื่อทําอาสวะใหสนิ้ ไป 55.คําวา “ตรีมูรติ” ในศาสนาพราหมณ – ฮินดู ซึ่งหมายถึง พระผูเปนเจา 3 พระองคนนั้ คือ พระผูเปนเจาในขอใด 1) พระอินทร – พระพรหม – พระยม 2) พระอาทิตย – พระศุกร – พระราหู 3) พระนารายณ – พระอิศวร – พระกฤษณะ 4) พระพรหม – พระวิษณุ – พระศิวะ 56.“ไตรลักษณ” เปนหลักธรรมสําคัญในพระพุทธศาสนา คําวา ไตรลักษณ นีห้ มายถึงอะไร 1) พระพุทธ – พระธรรม – พระสงฆ 2) พระวินยั – พระสูตร – พระอภิธรรม 3) อนิจจตา – ทุกขตา – อนัตตา 4) กายกรรม – วจีกรรม – มโนกรร 57.วันสําคัญทางพุทธศาสนาวันใดเปนวันทีพ่ ระพุทธเจาทรงแสดงโอวาทปาติโมกข 1) วันมาฆบูชา 2) วันวิสาขบูชา 3) วันอาสาฬหบูชา 4) วันเขาพรรษา 58.บัญญัติ 10 ประการ อันเปนหลักปฏิบัติของคริสตศาสนิกชน เมื่อจะยอให เปนหนึ่งเดียวไดแกอะไร 1) ความเชื่อ 2) ความรัก 3) ความรู 4) ความหลุดพน 59.การละหมาดของชาวมุสลิมเปนการกระทําที่มคี วามหมายตามขอใด 1) การแสวงบุญ 2) การสมาทานศีลอดประจําป 3) การสวดมนตเพือ่ ความหลุดพน 4) การนมัสการ ขอบคุณ ขอขมา และสรรเสริญพระเจา

60.ศาสนาใดที่มีอิทธิพลตอการกําหนดรูปแบบประเพณีแหงราชพิธขี องไทย 1) พราหมณ 2) คริสต 3) อิสลาม 4) ศาสนาดั้งเดิม 61.อาวุธออกปฏิบตั ิธรรมในปา แสดงวาอาวุธอยูใ นขัน้ ตอนใด 1) สันยาสี 2) พรหมจารี 3) คฤหัสถ 4) วานปรัสถ 62.ขอใดที่ศาสนาอิสลามถือวาทําผิด 1) การซือ้ สลากกินแบงรัฐบาล 2) ทหารไมถอื ศีลอดระหวางไปรบ 3) วันศุกร หรือวันตรุษไมไปสุเหรา 4) รัฐบาลจัดเรือใหไปทําฮัจญแตไมเคยไปเลย 63.ขอใดคือจุดมุงหมายสูงสุดของศาสนาพราหมณ พุทธ คริสต อิสลาม 1) อาศรม 4 อริยสัจ 4 บัญญัติ 10 ประการ ศรัทธา 6 ประการ 2) การประพฤติพรหมจรรย ไตรลักษณ พันธสัญญา หลักปฏิบัติ 3) พระพรหม พระพุทธเจา พระเยซู พระนบีมุฮัมมัด 4) โมกษะ นิพพาน อาณาจักรพระเจา พระอัลลอฮ 64.หลักธรรมที่สอดคลองกันเดนชัดทีส่ ุดของศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม พราหมณ – ฮินดู ไดแกขอใด 1) ความเอื้อเฟอ 2) ความสันโดษ 3) ความรัก 4) ความกตัญูรูคณ ุ 65.ขอใดไมเกี่ยวของกับการเปนผูน าํ ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมของอังกฤษ 1) อังกฤษสนับสนุนการคิดและคนควาดานวิทยาศาสตร 2) อังกฤษมีเงินทุนและระบบการเงินการคลังที่มนั่ คง 3) อังกฤษเปนชาตินักคิดและมองการณไกล 4) อังกฤษมีแรงงานและวัตถุดิบเพียงพอตอการเกิดระบบอุตสาหกรรม 66.อุตสาหกรรมทีส่ ําคัญในการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะแรกคือ 1) อุตสาหกรรมทอผา 2) อุตสาหกรรมเหล็ก 3) อุตสาหกรรมเคมี 4) อุตสาหกรรมไฟฟา 67.บิดาของระบอบประชาธิปไตยและเจาทฤษฎีแหงอํานาจอธิปไตยของ ประชาชนหมายถึงใคร 1) ฌอง – ชาคส รุสโซ 2) วอลแตร 3) ดิเดอโรต 4) มองเตสกิเออ 68.ขอใดไมใชสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศจีน 1) การไดรับอิทธิพลความคิดจากตะวันตก 2) ความเสื่อมโทรมของระบบกษัตริย 3) การเสียเปรียบประเทศตะวันตกตามสนธิสญ ั ญาตางๆ 4) การสงนักเรียนไปเรียนตอในประเทศสหรัฐอเมริกา


87 69.ขอใดไมใชผลของการยกเลิกระบบไพร – ทาส 1) พระมหากษัตริยมีฐานอํานาจการเมืองมัน่ คงขึน้ 2) ผูสูญเสียผลประโยชนกอกบฏผูมีบุญขึน้ ตามหัวเมือง 3) เกิดการขยายตัวทางดานธุรกิจและอุตสาหกรรม 4) ขุนนางไมสามารถแสวงหาผลประโยชนจากแรงงานไพรไดอีกตอไป 70.ขอใดไมใชสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 1) ตองการกําจัดชนชัน้ ผูปกครองเดิมใหหมดไป 2) การแกปญหาเศรษฐกิจการคลังของรัฐบาลไมประสบผลสําเร็จ 3) อิทธิพลของแนวคิดตะวันตกที่มีตอคณะผูกอการเปลี่ยนแปลงการ ปกครอง 4) บทบาทของสื่อมวลชนทีเ่ รียกรองใหมีรฐั ธรรมนูญปกครองประเทศ 71.“คณะผูกอการราย” เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 คือบุคคลกลุมใด 1) คณะเจานาย 2) กรรมกรและชาวนา 3) พอคา นายธนาคาร และนักธุรกิจ 4) ขาราชการทหารและพลเรือนทีร่ ับการศึกษาจากตางประเทศ 72.การจัดระเบียบการเมืองการปกครองและสังคมไทยสมัยอยุธยามีรากฐาน มาจากขอใด 1) ระบบการควบคุมที่ดิน 2) ระบบการควบคุมกําลังคน 3) ระบบราชการที่รวมศูนยอาํ นาจอยางเขมขน 4) ระบบการเมืองการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย 73.การศึกษาประวัติศาสตร ควรมีเปาหมายสําคัญอยางไร 1) มุงบรรยายตามลําดับเหตุการณตางๆ 2) เนนการบรรยายความสัมพันธของมนุษยและสังคม 3) เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นในอดีตภายใตยุคสมัย 4) ใชอธิบายความเปนมาของบานเมืองและชนชัน้ ปกครอง 74.ขอใดคือคุณคาสําคัญของศิลปะและสถาปตยกรรมอียปิ ตโบราณ 1) ใชเทคนิคชัน้ นํา 2) ใชวัสดุพนื้ บาน 3) เนนความยิ่งใหญแข็งแกรง 4) ตอบสนองความเชื่อและวิถีชีวิตของชาวอียิปต

75 แนวความคิดจากสมัยฟน ฟูศิลปะวิทยาการที่เปนพืน้ ฐานของระบอบ ประชาธิปไตยคือ 1) ศักดินา (Feudalism) 2) มนุษยนิยม (Humanism) 3) เจตจํานงเสรี (Free Will) 4) การขัดขืนของพลเมือง (Civil Disobedience) 76.ลักษณะเดนที่สดุ ของวรรณกรรมทีต่ อบสนองรสนิยมของชนชัน้ กลางใน สังคมไทยสมัยใหม คือขอใด 1) เปนวรรณกรรมแนวตลกขบขันเพื่อลดความเครียดในชีวิตประจําวัน 2) เปนวรรณกรรมประเภทบทละครทีน่ าํ มาสรางเปนละครเวที หรือ ละครโทรทัศน 3) เปนวรรณกรรมประเภทรอยกรองที่เนนฉันทลักษณ และการใชภาษา ที่สละสลวย งดงาม 4) เปนวรรณกรรมรอยแกวทีเ่ นนเรือ่ งราวชีวิตมนุษยในสังคมซึง่ มีทั้งแบบ สมจริงและแบบพาฝน 77.การกระทําเชนใดถือเปนลักษณะสําคัญของระบบเศรษฐกิจแบบพอยังชีพ 1) รับจางสานกระบุง 2) นําปลาราไปแลกพริก 3) เก็บผักและตัดฟนขาย 4) ซื้อแลกขายเปลี่ยนผากับของอุปโภค และบริโภคทุกชนิด 78.“สัตยาเคราะห” คืออะไร 1) วิธีตอตานอังกฤษของชาวอินเดีย 2) วิธีตอสูเพื่อเอกราชของชาวอินเดีย นําโดยมหาตมะ ตานธี 3) แนวคิดเบื้องหลังขบวนการชาตินิยมของอินเดีย 4) แนวคิดเบื้องหลังการรวมตัวของชาวอินเดียทั้งฮินดูและมุสลิม 79.การปฏิรูปสมัยเมจิมีจุดประสงคเบือ้ งตนที่สาํ คัญอยางไร 1) ฟน ฟูอาํ นาจการปกครองที่สมบูรณของสถาบันกษัตริย 2) ตอตานการคุกคามและเอาเปรียบของชาติตะวันตก 3) ปรับปรุงตนเองใหเจริญทัดเทียมชาติตะวันตก 4) สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุมพอคานักธุรกิจ 80.ขอใดไมใชบทบาทของชาวจีนตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจของไทยในสมัย รัตนโกสินทรตอนตน 1) การผลิตสินคาเกษตรกรรมประเภทใหม เชน น้าํ ตาลทราย 2) การเขาประมูลเปนเจาภาษีนายอากร 3) การเปนพอคาคนกลางกระจายอยูทั่วประเทศ 4) การตั้งชุมชนคาขายเฉพาะบริเวณเมืองทาชายฝง


12 สังคมศึกษา 2


90 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

ตอบขอ 3. ตอบขอ 3. ตอบขอ 3. ตอบขอ 1. ตอบขอ 4. ตอบขอ 1. ตอบขอ 2. ตอบขอ 3. ตอบขอ 4. ตอบขอ 2. ตอบขอ 2. ตอบขอ 2. ตอบขอ 4. ตอบขอ 4. ตอบขอ 1. ตอบขอ 4. ตอบขอ 3. ตอบขอ 4. ตอบขอ 3. ตอบขอ 4. ตอบขอ 3. ตอบขอ 1. ตอบขอ 2. ตอบขอ 4. ตอบขอ 3. ตอบขอ 2. ตอบขอ 1. ตอบขอ 4. ตอบขอ 3. ตอบขอ 4. ตอบขอ 1. ตอบขอ 2. ตอบขอ 4. ตอบขอ 3. ตอบขอ 1. ตอบขอ 4. ตอบขอ 2. ตอบขอ 2. ตอบขอ 4. ตอบขอ 1.

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

ตอบขอ 3. ตอบขอ 4. ตอบขอ 2. ตอบขอ 2. ตอบขอ 4. ตอบขอ 1. ตอบขอ 3. ตอบขอ 2. ตอบขอ 3. ตอบขอ 3. ตอบขอ 4. ตอบขอ 2. ตอบขอ 2. ตอบขอ 3. ตอบขอ 4. ตอบขอ 3. ตอบขอ 1. ตอบขอ 2. ตอบขอ 4. ตอบขอ 1. ตอบขอ 4. ตอบขอ 1. ตอบขอ 4. ตอบขอ 3. ตอบขอ 3. ตอบขอ 1. ตอบขอ 1. ตอบขอ 4. ตอบขอ 3. ตอบขอ 1. ตอบขอ 4. ตอบขอ 2. ตอบขอ 3. ตอบขอ 1. ตอบขอ 2. ตอบขอ 4. ตอบขอ 2. ตอบขอ 2 ตอบขอ 3 ตอบขอ 4.


ชื่อ .......................................... เลขที่นั่งสอบ .........................

รหัส 13 ขอสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 2

คําอธิบาย 1. ขอสอบมี 9 หนา 100 ขอ ขอละ 1 คะแนน 2. ใชปากกาสีดาํ หรือน้ําเงินเขม ในการกรอกตัวเลข ชื่อ หรือขอความตางๆ สําหรับตัวเลขนั้น ใหกรอกลงตรงกลางชอง สี่เหลี่ยมอยาใหชิดเสนกรอบหรือออกนอกชอง และใหเขียนดวยรูปแบบตัวเลขดังนี้ 3. ใชดินสอดํา กาเครื่องหมายกากบาทลงในชองตัวเลือกที่มตี ัวเลขเล็กๆกลางชองถาตองการแกใหลบใหสะอาด ตัวอยางที่ถูกคือ ตัวอยางที่ผิดคือ ไมวากรณีใด โปรดซอมเสนกรอบถาลบถูกเสนขาด

4. กอนสงกระดาษคําตอบตองตรวจสอบการกากบาทเลขประจําตัว และรหัสวิชาในกระดาษคําตอบใหถูกตองและ ชัดเจน เพราะมีผลโดยตรงตอคะแนนของนักเรียน หากไมถกู ตองอาจจะทําใหนักเรียนไมมีคะแนนในวิชานั้นๆ ขอสอบโดย สถาบัน

อาจารยชัยวิชิต NISIT

เจษฎาภัทรกุล


92 Part 1 : Speaking (25 points) 1. You are in a shop and want to buy a wireless but there is no price tag. You say to the shopkeeper, “……….” 1. What’s the expense? 2. How many do you want? 3. What’s the worth of this wireless? 4. How much does this cost? 2. Your younger brother is annoying you. You say, “………..” 1. Get lost. 2. Go far. 3. Get back. 4. Be gone. 3. You would like to interrupt someone during a class discussion. You raise your hand and say, “……….” 1. Stop talking and let me speak. 2. Can I say something? 3. Why don’t you let me talk? 4. It’s my time now. 4. You are visiting a celeb in the hospital. When you leave you say, “…….” 1. Get well soon. 2. Recover better. 3. Get in shape. 4. Speed up. 5. You are taking a very difficult exam and you say to yourself, “…….” 1. How hard this test is! 2. How is this test difficult? 3. What difficulty this test is! 4. What is this test? 6. You hear your friend uses French word that you don’t know so you ask, “……….” 1. Can that be written? 2. How can you spell that? 3. Must you say that again? 4. What does that mean? 7. Your friend did not get a scholarship to study abroad. You try to cheer him up by saying, “……….” 1. You can’t teach an old dog new tricks. 2. Birds of a feather flock together. 3. Every cloud has a silver lining. 4. Strike while the iron’s hot. 8. Four and Mod have been to a pop concert to listen to their favorite band. On their way home, ? Mod says disappointedly, “……….” 1. They are not as good as they used to be. 2. They are less good than they ever were. 3. They were much worse during the last month. 4. They always play such brilliant music. 9. Bird wants the tuk-tuk driver to drive more slowly, so he says, “…….” 1. There’s no need to hurry. 2. I ask you to slow down. 3. You in front, don’t drive so fast. 4. Moving slow is better.

10. Ken and his girlfriend are watching television one evening. Ken doesn’t like the program and says, “……….” 1. Please change the TV immediately. 2. I can’t wait to see how it ends. 3. Let’s watch something else. 4. Turn over the channel. 11. Win wanted to invite Pancake to go to the graduation party with him, but he waited too long and now she is going with someone else. Win thinks to himself, “……….” 1. I should wait a little longer. 2. I should have asked her sooner. 3. I shouldn’t ask her. 4. I shouldn’t have gone to the party. 12. In a congested elevator, you want to ask someone to press the 5th floor button. You say: “………., please.” 1. Get off at five 2. Let’s go to five 3. Leave me at five 4. Five 13. C and his girlfriend Amy are deciding what to do this evening. Amy says: “………..” 1. Tonight we will look at a movie, won’t we? 2. Let’s visit a cinema together tonight, OK? 3. How about going to see a movie? 4. Do you like the movie? 14. A pregnant woman gets on a bus. A man gets up to give her his seat and says: “……….” 1. I give up. 2. You’re welcome. 3. You can sit here. 4. The seat is alright. 15. The pizza delivery boy has just delivered your pizza order. You pay him and say: “……….” 1. Keep your change. 2. That’s your reward. 3. Have a tip. 4. Thanks for coming.

Scene: Dome and Ploy are planning to spend time together tonight. Dome: You haven’t ever seen “Superman Returns” ? Ploy: No, ….(16)…. I’ve heard it’s such a good movie ….(17)…. tonight? Dome: Yeah. Let’s call the theater and see ….(18)…. (She picks up the phone and dials the theater.) Hi! Could you tell me what time “Superman Returns” starts tonight? Oh? Really? Thank you. Ploy: What did they say? Dome: Oh, ….(19)….. “Superman Returns” just finished playing last night!


93 Ploy: Oh, no. I can’t ….(20)…. this Dome: Guess what’s playing ….(21)…. now? James Bond! Ploy: Oh, I love that movie! I think I’ve probably ….(22)…. It’s really great. Dome: Well, I only saw half of it and that was enough for me. I didn’t like it at all. It was so silly. A British guy and those sexy girls. Ploy: Well, ….(23)…. do you want to do tonight? Dome: ….(24)… going to karaoke. Let’s ask Taay, Jay and Noon to join us. Ploy: ….(25)….! Dome: Let’s call them now. 16. 1. not now. 3. not yet.

2. never then. 4. rather not.

17. 1. Are you free 3. Are you agreed

2. Are you available 4. Are you OK

18. 1. when it will be. 3. when it is.

2. what time it starts. 4. what time it is.

19. 1. that’s too bad. 3. it’s nasty.

2. that’s terrible. 4. it’s sad.

20. 1. trust 3. believe

2. like 4. answer

21. 1. on 3. it

2. there 4. out

22. 1. been seeing it for three times. 2. been seeing it the third time. 3. seen it three times. 4. seen it third time. 23. 1. what so 3. which then

2. what else 4. which else

24. 1. How about 3. I like

2. Go for 4. For me

25. 1. That sounds funny 3. That sounds like fun

2. That sounds like funny 4. That sounds fun like

Part 2 : Vocabulary (10 points) 26. A wave or an electric current which oscillates changes regularly in strength or direction. 1. permeate 2. swing 3. stiffen 4. clarify 27. ave you ascertained whether she’s coming or not? 1. escaped 2. decorated 3. longed for 4. found out 28. After a sudden burst of activity, the team lapsed back into indolence. 1. pauperism 2. candor 3. laziness 4. application 29. The fight against a chemical storage site has transformed a normally sedate village into a battle ground. 1. sober 2. fearful 3. sleek 4. drugged 30. I’m not connoisseur but I know a good champagne when I taste one. 1. portrait artist 2. violent upheaval 3. historical documents 4. critical judge 31. In 2006, the world economy were ………… and people became poorer. 1. dominant 2. elegant 3. dissonant 4. stagnant 32. Palmy was a …… child who could read and write at the age of three. 1. laggard 2. precocious 3. puny 4. timorous 33. One of the Mekong …………… flooded several provinces. 1. tributaries 2. territories 3. technics 4. troopships 34. The standard ………….. at good restaurant is 15 per cent of the bill. 1. gravity 2. gratitude 3. gradation 4. gratuity 35. Mafia is an influential ……….. who engaged in criminal activities. 1. clique 2. participant 3. criminal 3. resource


94 Part 3 : Sentence Completion (5 points) 36. Violins need to be kept “played in” if they are to retain their maximum resonance and ……………. 1. sound their best 2. play for the first time 3. remain largely unplayed 4. retune a new set of strings 37. Working beyond the standard 8-hour day may raise the risk of jobrelated injuries, regardless of a person’s occupation. Muscle and joint problems were the most common complaint, …………… 1. avoiding overtime danger alert 2. followed by cuts and bruises 3. reducing injuries and health problems 4. involved in regularly extended shifts 38. With the advent of perestroika (restructuring), the first Russian businesswomen came onto the scene. It was in business, not politics, that the road to true gender equality in Russia began to be laid. The first businesswomen were poor young girls when perestroika hit. Now they are over 30. They can be found in the most varied professions from advertising firms to travel agencies, from computer companies to mass media agencies, from law firms to major commercial enterprises. The Russian girls are coming. They do not want to change the world ………………….. 1. Their appearance on screen makes them popular. 2. Their political thinking benefits mankind. 3. They want to conquer it. 4. They cease to speak their mind. 39. Traditionally, the word literacy has been used to mean the ability to read and write. Now, literacy means the competence to carry out complex tasks using reading and writing related to the world of work and to life outside school. Literacy uses a symbolic system to represent the world to ourselves, and language is the symbolic system that links what goes on inside our heads with what goes on outside. Language mediates between the self and society and enables us to read, think, and write about ……………….. 1. the world around us 2. individuals’ literacy abilities 3. the major ideas from past cultures 4. the road to literacy 40. Because there are so many hungry and suffering people, particularly in Africa, attacks on science and biotechnology are especially pernicious. Africa is facing a pandemic scourge of HIV/AIDS, malaria, and other diseases, a 30-year period of continuous

degradation in soil fertility, frequent droughts and a burgeoning, population. This set of converging circumstances can lead to a human catastrophe in Africa on a scale the world has never seen. We know it is coming. We have the knowledge to avert it. If we put it off, solving it later will mean the acute suffering - and even death - of millions of innocents …………………. 1. with most of the production increases 2. leading to the reduction in hunger 3. who could have been spared such a tragedy 4. in the countries where food is to be consumed

Part 4 : Cloze Test (5 points) A survey by the Japan – China Investment Promotion Organization shows that 85% of export – oriented Japanese manufacturers in China are profitable. The picture is different, ………41…….., for the smaller number of local – market – oriented manufacturers. More than 40% of them are in the red, a figure worse than that of their Western competitors. With China’s ……42……… into the World Trade Organization, the trend will turn toward a stronger local – market orientation. ………43……… these Japanese firms must tackle the issue of profitability. Many see the problem as a result of Japanese firms’ high reliance on expatriates, who head 90% of all Japanese joint ventures in China. This actually presents a double bind. Japanese firms find qualified local workers hard to attract and keep because the latter believe they are allowed only limited participation in decision – making. ………44……. also believe career opportunities are limited due to the focus on Japanese staff for top management posts. These firms are further hampered because a Japanese top layer is unable to ………45…….. communicate with lower – level local staff that are better tuned to local – market conditions. Thus, the absence of sound middle – management restricts information flow and prevents timely market decisions. 41. 1. however 3. in general

2. moreover 4. on the whole

42. 1. entry 3. intake

2. access 4. income

43. 1. By far 3. Therefore

2. At least 4. Nevertheless


95 44. 1. locals 3. residents

2. citizens 4. inhabitants

45. 1. presently 3. insufficiently

2. adequately 4. exceptionally

Part 5 : Speed Reading (5 points) COURSE DESCRIPTION EE. 601 Macroeconomic Theory 3 credits Theory of the determinants of national income; employment, price levels, growth and economic stability. EE. 602 Microeconomic Theory 3 credits Theory of consumer choice and demand: theory of production and cost; theory of price determination under various market structures; theory of social cost; theory of marginal productivity; and factor market analysis. EE. 603 Advanced Economic Analysis 3 credits Advanced topics in both microeconomic and macroeconomic theories. EE. 604 Microeconomic of the Public Sector 3 credits Government economic policy at the level of the individual public project or particular economic sector: economic analysis applied to problems and programs in areas such as transportation, education, city planning and urban renewal, public health, utilization of natural resources, irrigation and electric power development. EE. 611 Mathematics for Economists 3 credits Functions and graphs; differential and integral calculus; maxima and minima; determinants, matrix and vector analysis; solution of equation systems. EE. 612 Economic Statistics 3 credits The application of statistics to economic analysis, with emphasis on sampling, probability, distributions, index numbers, time series, correlation and regression analysis. EE. 613 Mathematical Economics 3 credits Emphasizes problem formulation and the application of mathematical tools to find solution the problems. The course covers advanced linear programming techniques, dominant diagonal matrices, difference equations, nonlinear programming, calculus of variations, optimal control theory and their applications to economic and business problems.

EE. 615 Quantitative Methods in Economics 3 credits Econometric models and methods; quantitative decision procedures in private and public economic planning. 46. If you need to learn about general economic structure as a whole, which course will meet your need? 1. EE. 601 2. EE. 602 3. EE. 603 4. EE. 604 47. Which organization can be classified into Public Sector? 1. Ministry of Agriculture and Cooperatives 2. Shin Corporation Group 3. Civil Society 4. Foundation for children 48. Which of the following is not included in EE. 611 Mathematics for Economists? 1. Matrix and Vector analysis 2. Functions and graphs 3. Differential and integral calculus 4. Determinants and advanced linear programming 49. The normal curve analysis should mostly be studied in which course? 1. EE. 603 2. EE. 611 3. EE. 612 4. EE. 613 50. Econometric models are likely to deal with …………………… 1. national income 2. maginal productivity 3. mathematics and statistics 4. economic and business problems Part 6 : Reading Comprehension (20 points) The traditional role of women as wives and mothers is changing; women are becoming more career-oriented and are entering various business professions. “Women have made inroads into types of occupations and have assumed jobs ranging from long distance truck drivers to corporate and from bartenders to professional football players. The extraordinary low birth rate of the 1930’s has caused a shortage of males to occupy various management positions in organizations. Furthermore, during the recession period of early 1970’s cutback in management training and development was evident. This led to the shortage of well qualified and training individuals. Considering these factors, it can be concluded that these are truly auspicious times for women who want careers, responsibility, and challenging work. Nonetheless, the women’s role in the business world is little understood. Some studies have attempted to understand the role of women.


96 In a recent study of one geographical area, it was disclosed that the professional business occupational category having the youngest membership was college teachers and the group having the oldest membership was accountants. It has been suggested that women in management require special training programs because “in general they possess different skills and attitudes toward the managerial role than men.” 51. The best title for the passage is ……………………….. 1. Women Versus Men 2. Modern Women 3. The Changing Role of Women 4. Women’s Role in the Business World 52. Which of the following is NOT mentioned in the passage as a job assumed by women? 1. bartending 2.farming 3. truck driving 4.being a chief executive 53. The second paragraph’s function is to …………………….. 1. compare 2.describe 3. explain 4.narrate 54. The phrase “has caused” (line 5) could best be replaced by ………… 1. has resulted in 2. has stemmed from 3. has relied on 4. has been subject to 55. The adjective “auspicious” (line 8) could be best replaced by ……… 1. not proper 2. not risky 3. available 4. favorable 56. The author’s main purpose in the passage is to ……………… 1. promote women’s liberation 2. present some facts concerning women 3. analyze why modern women are aggressive 4. urge men to help support working women 57. The author’s attitude toward women is ……………… 1. negative 2.positive 3. insulting 4. promising 58. The paragraph following the passage would likely be about the ……… 1. inferiority of women as compared to men in the business world 2. differences between male and female executives 3. comparison of women’s and men’s attitude toward the managerial role 4. impact of women in a fast-growing society

59. The passage would most likely be found in a textbook on …………… 1. anatomy 2. ecology 3. political science 4. social science They have their own dentists, psychotherapists, and acupuncturists, their food comes from delicatessens and their clothes are designer made: coddled American pets are made a huge fuss of. For anyone in the business of catering to the needs of cats, dogs and goldfish, the future looks rosy in the United States. The annual turnover for pet food and animal care products alone is US$5 billion, against $1.6 billion in 1967, and that does not include the luxury end of the market. If the present trend continues, it is estimated that figure could rise to $20 billion by 1995. Sales of pet food and accessories, which take up more room on supermarket shelves than coffee, tinned food or breakfast cereals, rose by 37 per cent between 1979 and 1983 But above all, it is veterinary medicine which has undergone the most spectacular development in recent years. Medical bills from specialists can easily reach tens of thousands of dollars for sick animals, whose owners would have let them die only a few years ago. The Wall Street Journal recently gave the example of a New Jersey lawyer, Edward Cooperman, who paid out US$ 100,000 (3.8 million baht) in vets’ bills for his spaniel. The dog in question, Cuddles, was suffering from cancer. He was operated on at the prestigious Animal Medical Centre in New York, underwent chemotherapy at the University of Colorado at Fort Collins and had more surgery at the University of Georgia. Cooperman had no regrets: Cuddles, whom he has owned for 14 years, is his “best friend in all the world.” 60. The main idea of the first paragraph is that ………………… 1. pets' way of living has been greatly improved 2. American people are very fussy about their pets 3. clothes and food are specially made for pets 4. pets have their own society which is similar to man’s 61. It is expected that by 1995 the turnover for pet food and animal care products will be …………… times higher than that now. 1. two 2. three 3. four 4. five


97 62. We learn from paragraph 3 that ……………………………….. 1. many supermarkets have been turned into pet shops 2. coffee, tinned food and breakfast cereals are being replaced by pet food and accessories 3. prices of pet food and accessories have been increased in the past few years 4. there is a greater amount of pet food and accessories on sale in supermarkets than coffee, tinned food or breakfast cereals 63. “The dog in question” (line 16) means the same as the dog………… 1. under discussion 2. under operation 3. being advertised 4. being asked about 64. The story of Edward Cooperman and his dog is given as an example to show that ………… 1. all sick animals can be cured due to the development of modern veterinary medicine. 2. Edward Cooperman was so rich that he did not mind paying a lot of money for his dog 3. dogs are always well taken care of as they are considered man’s best friend 4. medical treatment for a seriously ill pet can cost ten of thousands of dollars 65. The text is written to ………………………….. 1. explain why pets in America are more fussy than those elsewhere 2. show how American people take care of their pets nowadays 3. make fun of people who are really crazy about their pets 4. encourage people to invest in the booming pet business Battling Drugs The U.S. cannot fight the world of drugs outside the U.S., as drug czar William Bennett proposes (Aug.28). America has to say no to the drugs inside its borders in order to discourage external forces, and must also educate young people to resist. The great enemy that must be faced seems to be within our society, not with the foreign suppliers. Dan Klei Bennett doesn’t seem to realize that drug use is like Hydra, the many headed monster. Each time he cuts off one head, two will grow in its place. Perhaps the U.S. should become the sole distributor of drugs, at cost, to addicts only. With profit removed, the drug vendors will vanish and street murders end. Richard Diggs Paradise Valley, Ariz.

66. According to Klein’s words, we may infer that Bennett proposed that the United States should ……… 1. become a drug czar 2. legalize the sales of drugs 3. declare worldwide was against drugs 4. inform its youths of ways to resist drugs 67. Klein believes in …………………………………. 1. some superstitious forces 2. higher budgets for drug suppression 3. waging an all-out war against drugs 4. strict domestic crackdown on drug crimes 68. Diggs suggested that ……………………………….. 1. addicts immediately discontinue using drugs 2. drug addicts be severely punished or put to death 3. the government supply drugs to addicts 4. the state become the exclusive distributor of drugs to reap the profit 69. Both Klein and Diggs seemed to …………………. Bennett’s idea. 1. disagree with 2. highly regard 3. be indifferent toward 4. be very supportive of 70. If a government decided to monopolize on addictive drug sales, it would win support from …………. 1. Diggs 2. Bennett 3. Klein 4. Hydra PART I Most newborn babies sleep 17 to 18 hours per day. By age 10, this has dropped to 9 to 10 hours, and it continues declining during adolescence. Two-thirds of adults sleep seven to eight hours per night, while one-fifth of adults sleep less than six hours and one-tenth 5 sleep more than nine. During old age, sleep diminishes to an average of 6.5 hours a night. For the average adult, then, seven or eight hours a night is “normal.” But is it necessary? Some good sleepers worry that they regularly fall short of the Big Eight. They needn’t. Psychologist Wilse Webb, at the niversity of Florida,psychiatrist 10 U Ernest Hartmann at Tufts University School of Medicine in Boston, and others have found that those who naturally sleep less than six hours a night are happier, better adjusted, and more active than longer sleepers. Such people, says the University of Arizona’s Larry Beutler, may “have their whole nervous system wired quite efficiently. They 15 may have more energy, make more social contacts, and establish better social-support systems than more sluggish people.”


98 Some people fear insomnia and its presumed effects so strongly that the fears aggravate their sleeplessness. But what’s the real effect of a few lost hours? Several sleep-restriction studies have shown that 20 one rotten night (with as little as two hours of sleep) doesn’t really affect people’s performance the next day, although they may feel more irritable, hostile, fatigued or unhappy. William Dement and Mary Carskadon (Stanford) found in another study that when young adults get only five hours of sleep a 25 night for a week, some become “pathologically sleepy” by the week’s end. But the cumulative effects disappear after one good night’s sleep. Sleep deprivation can have devastating effects if it is total. Psychologist Allan Rechtschaffen of the University of Chicago produced profound, lethal, metabolic changes in rats totally deprived of 30 sleep from less than a week to more than a month. But true sleep deprivation is very hard to arrange, since animals and humans sneak in “micro-sleeps.” Long-suffering chronic Insomniac may say they “never catch a wink of sleep,” but they’re rarely totally sleep deprived, and usually get at least a few hours a night. 71. According to the passage, how much sleep is enough for an average adult? 1. 7-8 hours 2. Less than 6 hours 3. More than 9 hours 4. Depending on each individual’s health 72. What is the main idea of the second paragraph? 1. Despite sleeplessness, people can lead a happy social life. 2. Good sleepers are over concerned about their lack of sleep. 3. It is not necessary for all people to sleep eight hours a night. 4. Longer sleepers are more active than people who sleep less. 73. The phrase “the Big Eight” (lines 8-9) refers to___________. 1. the longest period of hours an adult should sleep per night. 2. the longest period of days an adult can suffer sleep deprivation 3. the number of hours that a healthy person should spend sleeping 4. the number of studies done by sleep-restriction experts in this field 74. The phrase “such people” (line 13) refers to people who _________. 1. are good sleepers 2. are longer sleepers 3. lack six hours of sleep 4. sleep less than six hours 75. The word “aggravate” (line 18) means ____________. 1. lesson 2. worsen 3. improve 4. eliminate 76. According to the study at Stanford, the undesirable effects of

77.

78.

79.

80.

sleeplessness ________. 1. continue for many days 2. need psychiatric treatment 3. are normal among young adults 4. disappear after one night of sleep It can be inferred from the last paragraph that ___________. 1. only rats are totally deprived of sleep 2. sleeplessness is harmful if it lasts more than a month 3. “micro-sleeps” are likely to be short quality sleeps 4. chronic insomniacs experience a state of true sleep deprivation Which of the following statements is TRUE according to the passage? 1. Working adults generally need fewer sleeping hours than people of older age. 2. Being sleepless for a night does not seriously affect people’s activities the next day. 3. The fear of insomnia may cause people to feel irritable, hostile, fatigued or unhappy. 4. Because people don’t pay attention to sleeplessness, they suffer from insomnia more and more. The studies mentioned in the passage seem to have ________views towards sleeplessness and its consequences. 1. similar 2. certain 3. negative 4. opposing The tone of this passage is _____________. 1. persuasive 2. pessimistic 3. informative 4. argumentative

Part 7 : Error Identification Test (10 points) 81. At the present time, medical science can’t do nothing for paralyzed 1 2 victims of brain and spinal cord injuries because, unlike other cells, 3 nerve cells do not regenerate. 4 82. Home freezing has become an increasing popular method of food1 2 3 4 preservation. 83. We can see that those poor people are not trying to earn a living 1 themselves, but rather are asking another for money. 2 3 4


99 84. Since very early times, people were searching for medicines to heal 1 2 3 4 wounds and cure diseases. 85. Despite personal computers have been around for quite some time, 1 2 some people haven’t yet learned how to live in harmony with them. 3 4 86. Ecologists predict almost unanimously that by the end of this century, 1 2 humans will have exterminated 20 percent of all species are alive on 3 4 the planet today. 87. Most states in the United States now depend on revenues from state 1 lotteries and use them for good causes, such as improving public 2 3 education, maintaining state parks, and to develop environmental 4 programs. 88. Indisputably, advertisements inform us as to a nation’s values, attitudes, 1 2 and priorities – what are activities worthwhile, what the future holds, 3 and what is fashionable and attractive. 4 89. Since Internet material is not easily confined within national borders, 1 2 we can only successfully regulate children’s access to adult material 3 on the Internet by way of international cooperate. 4 90. Were the loss of the scant annual rainfall of Cape Verde to become 1 2 a long-term feature, it is doubtful whether even careful farming 3 practices could have saved the way of life there. 4

Part 8 : Writing (10 points) MY FIRST AIRPLANE RIDE …..91….. the first time I flew on a plane was many years ago, I can still remember how afraid I was that day. ……92….. what it would be like to fly in an airplane. …..93….. in March of 2001, I had a chance …..94……. I flew from Bangkok to Hong Kong …..95….. Cathay Pacific Airlines. It was a Boeing 737 jet. ……96…… three seats on each side of the aisle. It was rather crowded, and this only made me ……97….. . Every time we hit turbulence, my hands turned white. I was so nervous during the entire flight that I did not eat the meal they gave me. I would not even go to the toilet. I cannot tell you how relieved I was …..98….. at our destination ……99….. I have been on many flights, …..100….. even small details about my first airplane flight. 91. 1. For 3. Since

2. When 4. Although

92. 1. I still do not know 3. Every time I thought

2. This is not 4. All my life I had wondered

93. 1. Finally 3. Frankly

2. Unbelievably 4. Nearly

94. 1. to take a risk by flying with a low-cost airline 2. to take my first visiting airplane ride 3. to spend time enjoying foreign countries 4. to think twice what should be done 95. 1. by 3. on

2. in 4. with

96. 1. It had 3. There were

2. Lots of 4. A number of

97. 1. more nervous 3. more joyful

2. less serious 4. less frustrated

98. 1. while I was suffering from a turbulence 2. when the plane eventually landed 3. if the steward helped me to relax 4. when the plane crashed


100 99. Since then 1. Since then 2. Ever after 3. Once in a while 4. Every now and then 100. but I can still remember 1. even though I love flying 2. for I still enjoy my first airplane ride 3. however they never impress me at all 4. but I can still remember


13 ภาษาอังกฤษ 2


102 สวนที่ 1 การพูด (25 คะแนน) 1. ตอบ 4 How much does this cost? คุณอยูใ นรานและตองการซื้อนาฬิกา แตไมมีปายบอกราคา คุณจึง ถามคนขายวา....... คําตอบคือ “นาฬิการาคาเทาไหรคะ ” 2. ตอบ 1 Get lost. นองชายของคุณกําลังรบกวนของคุณ คุณจึงพูดวา....... คําตอบคือ “ไปใหพน ” (get lost ใชสั่งอยางรุนแรงกับคนที่ไม ชอบหรือนาเบื่อ) 3. ตอบ 2 Can I say something? คุณตองการขัดจังหวะการอภิปรายในชั้นเรียน คุณยกมือแลวพูดวา ...... คําตอบคือ “ขอฉันพูดอะไรหนอยไดไหม?” 4. ตอบ 1 Get well soon. คุณไปเยี่ยมคนดังที่โรงพยาบาล เมื่อคุณจะกลับ คุณพูดวา……. คําตอบคือ “หายเร็ว ๆ นะ” 5. ตอบ 1 How hard this test is! คุณกําลังสอบขอสอบที่ยากมาก คุณเลยพูดกับตัวเองวา....... คําตอบคือ “ขอสอบชางยากอะไรอยางนีน้ ะ” 6. ตอบ 4 What does that mean? คุณไดยนิ เพื่อนของคุณใชคาํ ศัพทภาษาฝรั่งเศสที่คุณไมรู คุณเลย ถามเพือ่ นคุณวา……. คําตอบคือ “คํานัน้ หมายความวาอะไร” 7. ตอบ 3 Every cloud has a silver lining. เพื่อนของคุณสอบชิงทุนไปเรียนตอตางประเทศไมได คุณ พยายามใหกาํ ลังใจเพื่อนโดยพูดวา……. คําตอบคือ “เมฆทุกกอนยอมมีเสนสีเงิน” (ชีวิตนีย้ ังมีหวัง) 8. ตอบ 1 They are not as good as they used to be. โฟรกับมดไปดูคอนเสิรตวงดนตรีปอ บวงที่เขาทั้งสองโปรด ปราน แตระหวางทางกลับบานมดพูดขึ้นมาอยางผิดหวังวา……. คําตอบคือ “พวกเขาเลนไดไมดีอยางที่พวกเขาเคยเลนมา” 9. ตอบ 1 There’s no need to hurry. เบิรดตองการใหคนขับรถตุกตุกขับชาลงกวานี้ ดังนัน้ เขาเลยพูด วา……. คําตอบคือ “ไมมีความจําเปนตองรีบ” 10. ตอบ 3 Let’s watch something else. เย็นวันหนึ่งเคนกับแฟนของเขากําลังดูโทรทัศน เคนไมชอบ รายการที่ดูจึงพูดวา....... คําตอบคือ “เราไปดูรายการอืน่ กันดีกวา” 11. ตอบ 2 I should have asked her sooner. วินตองการเชิญแพนเคกไปงานฉลองปริญญากับเขา แตเขารอ นานเกินไป แลวตอนนี้เธอกําลังจะไปกับคนอืน่ วินคิดกับตัวเอง วา....... คําตอบคือ “ฉันนาจะชวนเธอเร็วกวานี”้

12. ตอบ 4 Five ในลิฟททแี่ นน คุณตองการขอใหคนชวยกดปุมชั้น 5 คุณจะพูดวา ....... คําตอบคือ “5 ดวยคะ” 13. ตอบ 3 How about going to see a movie? ซีกับเอมี่กําลังตัดสินใจวาจะทําอะไรกันเย็นนี้ เอมีพ่ ูดวา……. คําตอบคือ “ไปดูหนังเปนไง?” 14. ตอบ 3 You can sit here. ผูหญิงทองคนหนึง่ ขึ้นมาบนรถเมล ผูช ายคนหนึ่งลุกขึน้ เพื่อจะ ใหทนี่ ั่งของเขากับเธอ ผูชายคนนีพ้ ูดวา....... คําตอบคือ “คุณนัง่ ตรงนี้ก็ไดครับ” 15. ตอบ 1 Keep your change. เด็กสงพิซซาเพิ่งจะมาสงพิซซา คุณจายเงินใหเขาแลวพูดวา....... คําตอบคือ “เก็บเงินทอนไวเถอะ” 16. ตอบ 3 not yet เพราะ คําวา yet ใชกับ Present Perfect Tense ที่มีรูปปฏิเสธ 17. ตอบ 1 Are you free วางหรือไม 18. ตอบ 2 what time it starts. หนังเริ่มฉายกีโ่ มง 19. ตอบ 1 that’s too bad ในทีน่ ี้หมายถึง นาเศรา หรือ นาเสียดาย เหมาะกับ context มาก ที่สุด 20. ตอบ 3 believe ในทีน่ ี้หมายถึง ไมอยากจะเชื่อเลย หรือ ไมนา เชือ่ 21. ตอบ 2 there “there” ในทีน่ ี้หมายถึงทีน่ นั่ คือที่โรงหนังนัน้ 22. ตอบ 3 seen it three times. เพราะ เปน present perfect และเปน active voice 23. ตอบ 2 what else อะไรอืน่ ที่อยากทําคืนนี้ 24. ตอบ 1 How about เพราะ How about + noun หรือ v.ing เปนการเสนอแนะ 25. ตอบ 3 That sounds like funny ฟงดูนา สนุก สวนที่ 2 คําศัพท (10 คะแนน) 26. ตอบ 2 swing = แกวงไกว คลื่นหรือกระแสไฟฟาทีว่ ิ่งเปนไฟฟากระแสสลับจะเปลีย่ นแรง และทิศทางอยางสม่ําเสมอ 1. permeate = ซึม 3. stiffen = เกร็ง, ทําใหแข็ง 4. clarify = ทําใหชัดเจน


103 27. ตอบ 4 find out = คนหา คุณสืบใหรูแนไดหรือไมวา เธอจะมาหรือไม 1. escape = หนี 2. decorate = ประดับ 3. long for = ตองการมาก 28. ตอบ 3 laziness = ความเกียจคราน, ความเฉื่อยชา หลังจากที่กระฉับกระเฉงขึน้ อยางฉับพลัน ทีมก็กลับไปเกียจ ครานอีก 1. pauperism = ความยากจน 2. candor = ความเปดเผย 4. application= การประยุกตใช 29. ตอบ 1 sober = ที่มีสติ, เปนปกติ, สงบสุข การตอสูกับโรงเก็บสารเคมีไดเปลี่ยนจากหมูบา นที่สงบสุขอยาง ปกติใหกลายเปนสนามรบ 2. fearful = ที่นา กลัว 3. sleek = ที่เรียบรอย, เรียบเปนมัน 4. drugged = ที่ถูกวางยา 30. ตอบ 4 critical judge = ตัดสินอยางรูจริง ผมไมไดเปนผูมีความชํานาญ แตผมสามารถรูวา แชมเปญขวด ไหนรสชาติดเี มื่อผมไดลิ้มลอง 1. portrait artist = ศิลปนภาพเหมือน 2. violent upheaval = วายปวง 3. historical documents = เอกสารทางประวัติศาสตร 31. ตอบ 4 stagnant = ชะงักงัน, หยุดนิ่ง ในป 2006 เศรษฐกิจโลกชะงักงันและผูคนก็ยากจนลง 1. dominant = ที่มีบทบาทสําคัญ 2. elegant = ที่งดงาม, ทีห่ รูหรา 3. dissonant = ไมลงรอยกัน 32. ตอบ 2 precocious = ที่โตเกินอายุ, ที่ฉลาดเกินวัย ปาลมมี่เปนเด็กที่โตเกินอายุ ซึ่งสามารถอานและเขียนตั้งแตอายุ 3 ขวบ 1. laggard = อยางลาหลัง 3. puny = เล็ก, ไมสําคัญ, ดอย, ออนแอ 4. timorous = ที่ขขี้ ลาด, ขี้กลัว 33. ตอบ 1 tributary = แคว, สาขา, เมืองขึน้ แควหนึ่งของแมนา้ํ โขงไหลทวมหลายจังหวัด 2. territory = ดินแดน, อาณาเขต 3. technic = วิธีทาํ , วิธีการ 4. troopship = เรือลําเลียงอาหาร 34. ตอบ 4 gratuity = เงินตอบแทน, เงินรางวัล เงินตอบแทนมาตรฐานของภัตตาคารที่ดีคือ 15% ของคาอาหาร

35. ตอบ

สวนที่ 3 36. ตอบ

37. ตอบ

38. ตอบ

39. ตอบ

1. gravity = แรงดึงดูดของโลก 2. gratitude = ความกตัญู 3. gradation = การแบงลําดับขัน้ , การคอย ๆ เปลีย่ นแปลง 1 clique = กลุม, พวก, คณะ มาเฟย คือ กลุมผูมอี ิทธิพลทีเ่ ขาไปเกี่ยวของกับอาชญากรรม 2. participant = ผูรวมกระทํา 3. criminal = อาชญากร 4. resource = แหลงที่มา การเติมประโยคใหสมบูรณ (5 คะแนน) 1 sound their best ไวโอลินจําเปนตองมีผูสี เพือ่ จะใหเสียงคงความกังวาน และ……. คําตอบคือ “ไพเราะที่สุด” 2 followed by cuts and bruises การทํางานทีเ่ กินมาตรฐาน แปดชั่วโมงตอวันอาจเพิ่มอัตราการ เสี่ยงจากการบาดเจ็บ เนือ่ งจากงานที่ทาํ ไมวา จะอาชีพอะไร ปญหาที่บน กันมากที่สุด คือปญหาเกี่ยวกับกลามเนื้อ และขอ ตอ……. คําตอบคือ “ตามดวยปญหาเกี่ยวกับบาดแผล และรอย ฟกช้าํ ดําเขียว” 3 They want to conquer it. จากการมี perestroika (การปรับโครงสราง) นักธุรกิจหญิง รัสเซียรุน แรกปรากฏโฉมขึ้นเปนหนทางสูความเสมอภาคทาง เพศอันแทจริงในรัสเซียทางธุรกิจ ไมใชทางการเมือง เมือ่ กอน นักธุรกิจหญิงพวกนี้เคยเปนหญิงที่มีฐานะยากจน ปจจุบนั อายุ มากกวา 30 ปกนั แลว สามารถพบเห็นไดในอาชีพทีห่ ลากหลาย มากที่สุด ตั้งแตในบริษัทโฆษณาเรื่อยไปจนถึงบริษัททองเที่ยว ในบริษัทคอมพิวเตอร ถึงบริษัทสื่อ ในสํานักงานทนายความถึง วิสาหกิจดานการพาณิชยสาํ คัญ ๆ ผูหญิงรัสเซียกําลังขยายตัว พวกเขาไมตองการเพียงแคเปลีย่ นแปลงโลก……. คําตอบคือ “พวกเขาตองการพิชิตโลก” 1 the world around us เดิมคําวา literacy หมายถึง ความสามารถในการอานและเขียน ปจจุบัน คํานี้ หมายถึง ความสามารถในการทํางานที่สลับซับซอน โดยอาศัยความสามารถทางการอานและเขียนทีเ่ กี่ยวของ กับงานและชีวิตนอกโรงเรียน literacy ใชระบบสัญลักษณอยาง หนึ่งที่แทนโลกของตัวเราเอง และภาษาเปนระบบสัญลักษณ ที่เชื่อมโยงสิ่งที่อยูใ นหัวเรากับสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอก ภาษาทํา หนาที่เปนตัวกลางระหวางตัวเราและสังคม และทําใหเรา สามารถอานคิด และเขียนเกี่ยวกับ……. คําตอบคือ “โลกรอบๆ ตัวเรา”


104 40. ตอบ 3 who could have been spared such a tragedy เพราะมีประชาชนที่หิวโหย และทุกขทรมานมากมายโดยเฉพาะ ในทวีปแอฟริกา การโจมตีทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพเปนอันตรายมาก ทวีปแอฟริกากําลังเผชิญกับโรครายที่ แพรกระจายอยูทั่วไป มี HIV หรือ เอดส มาเลเรีย และโรคอืน่ ๆ ตลอดระยะเวลา 30 ปแหงความเสื่อมโทรมของสภาพดิน ความ แหงแลงที่เกิดขึน้ บอยครั้ง และประชากรที่กําลังเพิ่มขึน้ สถานการณที่มาบรรจบกันเหลานี้ สามารถนําไปสูค วามหายนะของ มนุษยในทวีปแอฟริกาในระดับทีโ่ ลกไมเคยพบเห็นมากอน เรา รูวา มันกําลังมา เรามีความรูที่จะเลี่ยงมัน ถาเราละเลย การแกไข ปญหานีใ้ นภายหลังจะหมายถึงความทุกขทรมานอันแสนสาหัส และแมกระทั่งถึงตาย ของผูบริสุทธิน์ บั ลานๆ คน....... คําตอบคือ “การพยากรณอากาศเปนศาสตรที่ไมแนนอน” สวนที่ 4 การเติมคําในชองวาง (5 คะแนน) 41. ตอบ 1 however การสํารวจแสดงใหเห็นวา 85% ของบริษัทญี่ปนุ ในประเทศจีนที่ ผลิตสินคาสงออกไดกําไร แตอยางไรก็ตาม ตัวเลขนี้จะแตกตาง ไปสําหรับบริษัทญีป่ ุนที่ทาํ การผลิตสินคาเพื่อใชในประเทศ (local market - oriented manufacturer) ถาอานตอในประโยค ถัดไปมากกวา 40% มีผลประกอบการขาดทุน (in the red) ดังนัน้ คําตอบคือ “however” ซึ่งใชเพือ่ แสดงความตรงกันขาม 42. ตอบ 1 entry “entry” (n) หมายถึง การเขารวม China’s entry into the World Trade Organization คือการที่ประเทศจีนเขารวมองคการ WTO 43. ตอบ 3 Therefore เมื่อจีนเขารวม WTO แนวโนมก็จะเนนที่ตลาดภายในประเทศ ดังนัน้ บริษัทญี่ปนุ เหลานี้จะตองจัดการ (tackle = deal with) กับ ปญหาเรื่องการทํากําไรนีใ้ หได therefore แสดงความเปนเหตุ และผล = ดังนัน้ 44. ตอบ 1 Locals พนักงานในทองถิน่ ในทีน่ ี้คือ พนักงานชาวจีน 45. ตอบ 2 adequately = อยางพอเพียง พนักงานชาวญี่ปนุ ระดับสูงๆ ไมสามารถสื่อสารกับพนักงาน ทองถิ่นชาวจีนระดับลางๆ ไดอยางพอเพียง สวนที่ 5 การอานอยางรวดเร็ว (5 คะแนน) 46. ตอบ 1 EE 601 คุณตองการเรียนเกี่ยวกับโครงสรางพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ คอรส ที่คุณตองการคืออะไร คําตอบคือ EE 601 47. ตอบ 1 Ministry of Agriculture and Cooperatives องคกรใดที่สามารถแบงแยกไปยังองคกรตางๆ ภายใตการ ควบคุมของรัฐได

48. ตอบ

49. ตอบ

50. ตอบ

สวนที่ 6 51. ตอบ 52. ตอบ 53. ตอบ

54. ตอบ 55. ตอบ

56. ตอบ

57. ตอบ 58. ตอบ

59. ตอบ

60. ตอบ

61. ตอบ

คําตอบคือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 4 Determinants and advanced linear programming ขอใดไมไดถูกรวมเขาใน EE 611 คณิตศาสตรสาํ หรับนัก เศรษฐศาสตร คําตอบคือ Determinants and advanced linear programming (กําหนดการเชิงเสนขัน้ สูง) 3 EE 612 การวิเคราะหโคงปกติสวนมากควรจะเรียนคอรสอะไร คําตอบคือ EE 612 3 mathematics and statistics แบบจําลองเศรษฐมิติเหมาะกับวิชาของ....... คําตอบคือ คณิตศาสตรและสถิติ ความเขาใจในการอาน (30 คะแนน) 3 The Changing Role of Women คําตอบนีเ้ ปนหัวขอที่ดีที่สุดสําหรับบทอานนี้ 2 farming farming คือสิ่งที่ไมไดกลาวถึงในขอความ 3 explain เพราะ ใน paragraph ที่ 2 จะเปนการชี้แจงถึงอัตราการเกิดที่ ลดลง 1 has resulted in เพราะ วลี “has caused” สามารถใชแทนที่ไดกับ “has resulted in” 4 favorable เพราะ auspicious แปลวา ความอุปถัมภ, ฤกษดี ซึ่งตรงกับ favorable 2 present some facts concerning women วัตถุประสงคหลักของผูเขียนก็คือ การเสนอขอเท็จจริงบาง ประการของผูหญิงในปจจุบนั 2 positive ทัศนคติของผูแตงในเรื่องเกีย่ วกับผูหญิงคือ...มองในแงดี 3 comparison of women’s and men’s attitude toward the managerial role จากขอความคลายกับเปนการเปรียบเทียบ ทัศนคติของผูหญิงและผูชาย 4 social science บทความนี้สวนใหญจะพบในหนังสือดาน... คําตอบคือ สังคมศาสตร 2 American people are very fussy about their pets ใจความหลักของยอหนาแรกก็คอื ... ชาวอเมริกนั จะจุกจิกมากใน เรื่องเกี่ยวกับสัตวเลี้ยงของพวกเขา 3 four ในป 1995 อัตราการขายสินคาของอาหารสัตวเลี้ยงและผลิตภัณฑ ดูแลสัตวเลี้ยงจะสูงกวาปจจุบนั .... เทา


105 62. ตอบ

63. ตอบ 64. ตอบ

65. ตอบ

66. ตอบ 67. ตอบ

68. ตอบ

69. ตอบ 70. ตอบ 71. ตอบ

72. ตอบ

73. ตอบ 74. ตอบ 75. ตอบ 76. ตอบ

คําตอบคือ 4 เทา (ดูจาก paragraph ที่ 3) 4 coffee, tinned food and breakfast cereals are being replaced by pet food and accessories จาก paragraph ที่ 3 บอกใหเราทราบถึงการเพิ่มจํานวนของ อาหารและผลิตภัณฑของสัตวเลีย้ งในซุปเปอรมารเกตมากกวา กาแฟ, อาหารกระปอง หรืออาหารเชาที่ทาํ จากธัญพืช เสียอีก 1 under discussion กําลังพูดถึง 4 medical treatment for a seriously ill pet can cost ten of thousands of dollars Edward Cooperman จายเงินไป 10,000 ดอลลารสหรัฐ (2.7 ลานบาท) ในการักษาสุนัข spaniel ของเขา 2 show how American people take care of their pets nowadays เนือ้ เรื่องเขียนแสดงการเลี้ยงดูสัตวเลีย้ งของคนอเมริกันใน ปจจุบัน 3 declare worldwide was against drugs เห็นไดจากประโยค America has to say no to the drugs… 4 strict domestic crackdown on drug crimes Klein เชื่อในมาตรการอันเด็ดขาดในประเทศ America has to say no to the drugs inside 3 the government supply drugs to addicts เห็นไดจากประโยค the U.S. should become the sole distributor of drugs. 1 disagree with ทั้ง Klein และ Diggs ไมเห็นดวยกับ Bennett 1 Diggs 1 7-8 hours ใน Paragraph ที่ 1 ระบุวา การนอนหลับเพียง 7-8 ชั่วโมงก็ เพียงพอแลวสําหรับผูใหญ 3 It is not necessary for all people to sleep eight hours a night. Paragraph ที่ 2 พูดถึงงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย Florida และ มหาวิทยาลัย Tufts วาคนทีน่ อนประมาณ 4-6 ชั่วโมง มักจะเปน คนทีร่ า เริงและกระฉับกระเฉงมากกวาผูทใี่ ชเวลานอนนานกวา นัน้ นอกจากนี้ 2 ประโยคแรกของยอหนานี้ก็กลาววาไมจําเปนที่ เราจะตองกังวลวาตองนอนใหครบ 8 ชั่วโมง 3 the number of hours that a healthy person should spend sleeping “The Big Eight” อางถึงจํานวนเวลาที่คนควรจะใชในการนอน 4 sleep less than six hours “such people” อางถึงคนทีใ่ ชเวลานอนนอยกวา 6 ชั่วโมง 2 worsen “aggravate” มีความหมายตรงกับคําตอบขอที่ 2 คือทําใหแยลง 4 disappear after one night of sleep ใน Paragraph ที่ 4 ระบุถึงงานวิจยั ของ Stanford ที่วา อาการที่

77. ตอบ

78. ตอบ

79. ตอบ

80. ตอบ

สวนที่ 7 81. ตอบ

82. ตอบ

83. ตอบ 84. ตอบ

85. ตอบ

86. ตอบ

เกิดขึน้ จากการนอนไมพอจะหายไปเมื่อไดนอนพักเต็มที่ 1 คืน เต็ม 3 “micro-sleeps” are likely to be short quality sleeps ใน Paragraph สุดทายพูดถึงการทดลองของมหาวิทยาลัย Chicago ที่ไดขอสรุปวาอาการนอนไมหลับอยางแทจริงนัน้ เกิดขึน้ ไดยาก มาก เพราะคนเรามักหาวิธีที่จะพักผอนไดแมเพียงชวงสัน้ ๆ ไมกี่ ชั่วโมงก็ตาม (micro-sleeps) ฉะนัน้ การนอนชวงสัน้ ๆ นี้จึงเปน การนอนที่มีคุณภาพ 2 Being sleepless for a night does not seriously affect people’s activities the next day. ในบทอานระบุวา การนอนเพียง 2 ชั่วโมง ไมไดสงผลกระทบ ตอการทํางานของคนในวันรุงขึน้ คนเหลานัน้ อาจรูสึกเหนื่อย หรือหงุดหงิดเทานัน้ 1 similar ผลการศึกษาวิจัยทุกๆ งานที่ระบุไวในบทอานลวนแสดงความ เห็นตรงกันวาการนอนหลับไมเพียงพอไมไดสงผลกระทบที่ รุนแรงกับรางกาย 3 informative จุดประสงคของบทอานนีค้ ือตองการใหความรูเกี่ยวกับความ สัมพันธระหวางการนอนหลับไมเพียงพอกับผลกระทบที่เกิด ขึ้นกับรางกาย ดังนัน้ คําตอบที่ ถูกตองคือ ขอ 3 การหาจุดผิดทางไวยากรณ (10 คะแนน) 1 can’t do nothing แกเปน can’t do anything หรือ can do nothing ในโจทยใชปฏิเสธซอนปฏิเสธ (double negative) ทําใหผิดความ หมายที่ตองการจะสื่อในประโยค 2 an increasing popular แกเปน an increasingly popular เพราะคําวา popular เปน adjective คําที่จะมาขยายตองอยูในรูป adverb เทานัน้ 4 another แกเปน others others = other people เปนรูปพหูพจน another เปนเอกพจน 3 were searching แกเปน have been searching เพราะเปน present perfect continuous เพื่อแสดงการกระทําที่มี จุดเริ่มตนในอดีต และยังคงกําลังดําเนินตอมาในปจจุบนั 1 despite/in spite of (บุพบท) + นามวลี วิธแี ก 1. เปลี่ยน despite เปน although: Although personal computers have been around. 2. ใช despite the fact that + อนุประโยค: Despite the fact that personal computers have been around… 4 are live แกเปน that live แปลวา ซึ่งอาศัยอยู หรือ ลดรูปเปน living สวนคําวา alive เปน adjective แปลวา มีชีวิตอยู เชน Her mother is still alive.


106 87. ตอบ 4 to develop แกเปน developing เพราะ เพื่อใหคขู นาน (parallel) ไปกับคําวา improving และ maintaining จึงตองใชในรูปของ V. + ing 88. ตอบ 3 are activities ตองสลับตําแหนงของคําใน clause เปน what activities are worthwhile ขนานไปกับ what the future holds (question work + subject + verb) และ what is fashionable and attractive (question word + verb to be + adjective) 89. ตอบ 4 cooperate แกเปน cooperation เนื่องจากคําที่อยูกอ นหนา คือ international เปน adjective จึง ตองขยายคํานามไมใชคาํ กริยา 90. ตอบ 4 could have saved แกเปน could save เพราะขอนี้ทดสอบโครงสรางประโยคเงื่อนไขแบบที่ 2 (present unreal) เมื่อเราตั้งสมมุติฐานสําหรับเหตุการณที่ไมเปนจริง หรือ ที่ไมอาจจะเกิดขึน้ ในปจจุบนั หรืออนาคต สวนที่ 8 การเขียน (10 คะแนน) 91. ตอบ 4 Although = แมวา 92. ตอบ 4 All my life I had wondered เขาประโยคมากทีส่ ุด มันโยงกับประโยคตอไปดวยวา ทัง้ ชีวิต ฉัน ฉันก็หวังวาการที่จะบินโดยเครือ่ งบินจะเปนอยางไร จนใน ที่สุด....... 93. ตอบ 1 finally = จนในที่สุด 94. ตอบ 2 to take my first visiting airplane ride มีโอกาสไดขนึ้ เครือ่ งบิน 95. ตอบ 3 on 96. ตอบ 3 There were มี 3 ที่นั่งในแตละดาน 97. ตอบ 1 more nervous ดูประโยคตอมาจะเห็น Keyword คําวา “nervous” 98. ตอบ 2 when the plane eventually landed เมื่อเครื่องบินลงจอด ดูคาํ วา “destination” 99. ตอบ 1 Since then = ตั้งแตนนั้ เปนตนมา 100. ตอบ 4 but I can still remember แตฉันก็ยังจํามัน จะเชื่อมโยงกับ “แมจะเปนรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ เกี่ยวกับการเดินทางโดยเครือ่ งบินเปนครั้งแรก


ชื่อ .......................................... เลขที่นั่งสอบ .........................

รหัส 14 ขอสอบวิชา คณิตศาสตร 2

คําอธิบาย 1. ขอสอบมี 4 หนา 39 ขอ ตอนที่ 1 ประเภทปรนัย 17 ขอ ขอละ 2 คะแนน ตอนที่ 2 ประเภทอัตนัย 22 ขอ ขอละ 3 คะแนน 2. ใชปากกาสีดาํ หรือน้ําเงินเขม ในการกรอกตัวเลข ชื่อ หรือขอความตางๆ สําหรับตัวเลขนั้น ใหกรอกลงตรงกลางชอง สี่เหลี่ยมอยาใหชิดเสนกรอบหรือออกนอกชอง และใหเขียนดวยรูปแบบตัวเลขดังนี้ 3. ใชดินสอดํา กาเครื่องหมายกากบาทลงในชองตัวเลือกที่มตี ัวเลขเล็กๆกลางชองถาตองการแกใหลบใหสะอาด ตัวอยางที่ถูกคือ ตัวอยางที่ผิดคือ ไมวากรณีใด โปรดซอมเสนกรอบถาลบถูกเสนขาด

4. กอนสงกระดาษคําตอบตองตรวจสอบการกากบาทเลขประจําตัว และรหัสวิชาในกระดาษคําตอบใหถูกตองและ ชัดเจน เพราะมีผลโดยตรงตอคะแนนของนักเรียน หากไมถกู ตองอาจจะทําใหนักเรียนไมมีคะแนนในวิชานั้นๆ ขอสอบโดย สถาบัน

อาจารยทรงชอบ วัฒนจินดา GENUIS MATHS


108 ตอนที่ 1 ประเภทปรนัย17 ขอละ 2 คะแนน ตอนที่ 2 ประเภทอัตนัย 22 ขอละ 3 คะแนน ตอนที่ 1 ประเภทปรนัย17 ขอละ 2 คะแนน 1. ถา A = {φ , 0 , 1 , {1} , {1 , 2} , {3}} และ P( A ) เปนเพาเวอรเซตของ A แลว จํานวนสมาชิกของเซต P( A ) − A เทากับเทาใด 1. 60 2. 61 3. 62 4.63 2

2. เอกภพสัมพัทธในขอใดทําให ∀x [ x + 2 x − 3 < 0 ] มีคาความจริงเปนจริง 2. ( −2 , − 1) 1. (−∞ , 3) 3. ( 0 , 10 )

4. (1 , ∞ )

3. ขอใดไมสมมูลกับ ประพจน p → ( q ∨ r ) 2. ( p ∧ ~ q ) → r 1. (~ q ∧ ~ r ) →~ p 4. ~ p → (~ q ∧ ~ r ) 3. ( p ∧ ~ r ) → q 4. ถา L เปนสมการเสนตรงที่ผา นจุดตัดของเสนตรง 3x + 4 y − 7 = 0 และ 5x + 12 y − 15 = 0 และตั้งฉากกับเสนตรง 3x + y − 5 = 0 แลว สมการ เสนตรง L เทากับขอใด 2. 8 y + 24 x − 41 = 0 1. 24 y − 8x − 3 = 0 3. 24 y + 8x − 27 = 0 4. 8 y − 24 x + 31 = 0 2 2 5. ถา x เปนจํานวนจริงที่สอดคลองกับสมการ 3 x − 3 x −1 = 54 3

แลว 2 x 2 + 1 มีคาเทาใด 1. 5 2.7 3. 9 4. 10 π 6. ถา 0 < θ < และ tan 2 θ - 4 tan θ + 1 = 0 แลว sin 2 θ จะมีคา 4 เทากับขอใด 1. 0.25 2. 0.50 3. 0.75 4. 1.00   7. คาของ cos arcsin  −   3 −1 1. 10 1 3. − 10 2 1 8. ถา A =   และ  x 5

เทากับขอใด 1. 3 3. -1

1  2   − arccos  เทากับขอใด 2 5 3 +1 2. 10 1 4. 10 − 7 0  A 2 − 7A =   แลว คาของ x  0 − 7

2. 1 4. -3

9. ถา A เปนเมตริกซมิติ 4× 4 และ det( 2 A ) = 64 แลวขอใดผิด 2. det( AA t ) = 16

1. det( −A ) = 4

3. det( 2 A −1 ) = 64 4. det( adjA ) = 64 10. ผลบวกของจํานวนทีห่ ารดวย 9 ลงตัว ระหวาง 100 และ 1,000 เทากับ ขอใดตอไปนี้ 1. 13,266 2. 26,532 3. 27,675 4. 55,350

 3 เมื่อ x ≤ 0 x − 2  x + 1 11. กําหนดให f ( x ) =  3 เมื่อ 0 < x ≤ 2 ขอใดตอไปนี้ถูก  2  x − x − 2 เมื่อ x > 2  x − 2 1. f เปนฟงกชนั ตอเนือ่ งที่ x = 0 และ x = 2 2. f เปนฟงกชนั ไมตอเนือ่ งที่ x = 0 และ x = 2 3. f เปนฟงกชนั ตอเนือ่ งที่ x = 0 แต f เปนฟงกชนั ไมตอเนื่องที่ x = 2 4. f เปนฟงกชนั ไมตอเนือ่ งที่ x = 0 แต f เปนฟงกชนั ตอเนือ่ งที่ x = 2 3x − 1 2 และให A แทนชวง  − ∞ , −  และ 12. กําหนด f ( x ) = 5x + 2 5  1 B แทนชวง  , + ∞  ขอใดถูก 3  1. f เปนฟงกชนั ลดบนชวง A และเปนฟงกชันเพิ่มบนชวง B 2. f เปนฟงกชนั เพิม่ บนชวง A และเปนฟงกชนั ลดบนชวง B 3. f เปนฟงกชนั ลดบนชวง A และเปนฟงกชันลดบนชวง B 4. f เปนฟงกชนั เพิม่ บนชวง A และเปนฟงกชนั เพิม่ บนชวง B 13.ให f ( x ) = Ax 2 + Bx + C เมื่อ A , B , C∈ R ถา f สอดคลองเงื่อนไข 1

ตอไปนี้ f ′(1) = −2 , f ′′( 2 ) = 2 และ ∫ f ( x ) dx = 7 แลวคาของ 3 0 A − B + C คือขอใด 1. 1 2. 3 3. 9 4. 11 14. ขอใดผิด 1. ทดลองโยนเหรียญบาทอันหนึ่ง 6 ครั้ง จะมีวิธีทเี่ หรียญบาทจะขึน้ หัว 2 ครั้งเทากับ 360 วิธี 2. ในการสมัครเขาศึกษาตอ นักเรียนคนหนึ่งจะเลือกได 4 สถาบันจาก สถาบันการศึกษาทั้งหมด 7 แหง โดยถืออันดับเปนสําคัญ ดังนัน้ นักเรียนคนหนึ่งจะมีวิธีจัดอันดับ 4 อันดับได 840 วิธี

1 15 3. จากการกระจาย  X 2 −  พจนที่ไมมี X ปรากฏอยูคือพจนที่ 11 X  n! n! 4. ถา แลวคาของ n คือ 31 = ( n − 22 )!22! ( n − 9)!9!


109 15. มีผูสมัครเปนกรรมการหมูบา นแหงหนึ่ง 10 คน ในบรรดาผูสมัครทั้งหมด จะตองถูกคัดเลือกเปนกรรมการบริหาร 3 คน ความนาจะเปนที่สมหวัง หรือสมชายซึ่งเปนผูสมัครใน 10 คน ไดเปนกรรมการบริหารเทากับขอ ใดตอไปนี้ 3 6 2. 1. 10 10 1 8 4. 3. 15 15 16. ตารางขางลางแสดงความถี่และความถี่สะสมบางสวนของคะแนนสอบของ นักเรียน 200 คน คะแนนสอบ ความถี่ ความถี่สะสม M 75 – 79 70 – 74 65 – 69

M 40 50 26

M 152 112 62

M

M

M

จงหามัธยฐานของขอมูลชุดนี้ 1. 71.6 3. 73.3 17. ถา

10

10

i=1

i =1

2. 72.2 4. 74.2

∑ x i = 60 และ ∑ ( x i − 3) 2 =120 จงหาคาของสวนเบีย่ งเบน

มาตรฐาน 1. 2 3. 3

2. 2 4. 3

ตอนที่ 2 ประเภทปรนัย22 ขอละ 3 คะแนน 1. จงพิจารณาขอความตอไปนี้

{

}

(ก) ถา A = x x ∈ R และ 2 x 4 + x 2 − x − 2 = 0 แลว

{{1}}∈P( P( A )) (ข) ถา B = {0,{0}} แลว P( B ) − B มีสมาชิก 2 ตัว ขอใดตอไปนี้ถูกตอง 1. ขอ (ก) และ (ข) เปนจริง 2. ขอ(ก) เทานัน้ เปนจริง 3. ขอ(ข) เทานัน้ เปนจริง 4. ขอ (ก) และ (ข) เปนเท็จ 2. ให a เปนจํานวนเต็มบวกที่นอยที่สุด ซึ่งมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ a หารดวย 7 แลวเหลือเศษ 6 a หารดวย 9 แลวเหลือเศษ 8 a หารดวย 12 แลวเหลือเศษ 11 จํานวนเต็ม a ดังกลาว คือจํานวนใด 1. 151 2. 251 3. 351 4. 451

3. กําหนดให f ( x ) = 3 − x และ g ( x ) = − x 2 + 5x + 6 ถา U =

f g

แลว D U เปนสับเซตของเซตในขอใดตอไปนี้ 2. (−1,5) 1. (−4 ,1) 3. ( 2,7) 4. ( 4 ,8) 4. (1) เหตุ 1) นกทุกตัวบินได 2) สัตวที่เดินไดจะบินได 3) หานเปนนก ผล หานเดินได (2) เหตุ 1) นักรองบางคนเสียงไพเราะ 2) คนทีเ่ สียงไพเราะบางคนสวย ผล นิภาเปนนักรอง จากขอความขางตนสรุปไดตามขอใด 1. ขอ 1 เทานัน้ สมเหตุสมผล 2. ขอ 2 เทานัน้ สมเหตุสมผล 3. ขอ 1 และขอ 2 สมเหตุสมผล 4. ขอ1 และขอ 2 ไมสมเหตุสมผล

{

}

5. กําหนดให r = ( x , y ) y = 9 − x 2 และ  1  s = ( x , y ) y =  พิจารณาขอความตอไปนี้  x 2 − 9  ข. R r ∪ D s − 1 = (0, ∞ ) ก. D r ∩ R s − 1 = φ ขอใดตอไปนี้ถูก 1. ก. ถูก และ ข . ถูก 2. ก. ถูก และ ข. ผิด 3. ก. ผิด และ ข. ถูก 4. ก. ผิด และ ข. ผิด 6. กําหนดให  x 3 − 1 เมื่อ x ≥ 1 f (x) =  และ g ( x ) = 3 x − 1 , ( g −1of −1 )(1) 2 − ( x − 1) เมื่อ x < 1 เทากับขอใดตอไปนี้ 1. -1 2. 0 3. 1 4. 3 7. พาราโบลาซึ่งมีจดุ โฟกัสอยูที่จุดศูนยกลางของวงกลม x 2 + 6x + y 2 = 0 และมีเสนตรง x − 3 = 0 เปนเสนไดเรกตริกซมีสมการเปนขอใดตอไปนี้ 1. x 2 = 12 y

2. x 2 = −12 y

3. y 2 = 12 x

4. y 2 = −12 x

18 8. ใหวงรีผา นจุด ( 3, ) และ มีโฟกัสรวมกับไฮเพอรโบลา 5 2 2 3x − y + 12 y − 48 = 0 ขอใดตอไปนี้ผิด 1. จุดยอดจุดหนึ่งของไฮเพอรโบลาอยูท ี่ (−2 ,6 ) 2. จุดยอดของวงรี และไฮเพอรโบลา (สองจุดที่ไกลกัน) หางกัน 7 หนวย 3. แกนโทของวงรียาว 3 หนวย 4. ความยาวของแกนเอก และแกนโทของวงรีตา งกัน 4 หนวย


110 9. ถา x เปนรากของสมการ 2 3x −1 ⋅ 6 x ⋅ 255x −1 = 75 x แลว x มีคาเทาใด 1. 1 2. 0.75 3. 0.5 4. 0.25 10. คาของ x ที่สอดคลองสมการ

log 2 ( 9 x +1 + 15) = 2 + log 2 (61⋅ 3x − 3) มีคาอยูใ นชวงใดตอไปนี้ 1. [4 ,8] 2. [2,6] 4. [− 3,3] 3. [0,4 ] r v v r v v 11. ให a , b และ c เปนเวกเตอรโดยที่ a + b + vc = 0 v v v ถา va = 3 , b = 1 และ vc = 4 คาของ va ⋅ b + b ⋅ vc + vc ⋅ va ตรง กับขอใดตอไปนี้ 1. 5 2. 13 3. -5 4. -13 12. ถาวัตถุชนิ้ หนึ่งมีสมการการเคลื่อนที่ขณะเวลา t ใดๆ เปน

s( t ) = at 2 + bt + 1 โดยที่ a , b เปนคาคงตัว มีความเร็วของวัตถุขณะเวลา t = 2 วินาที เปน 18 เมตรตอนาที และมีความเร็วเฉลี่ยในชวงเวลา t = 1 ถึง t = 5 เปน 28 เมตรตอวินาที แลวเมื่อ t = 6 วินาทีวัตถุจะเคลื่อนที่ได ระยะทางเทาไร 1. 96 2. 112 3. 169 4. 212 7π 7π π 3π 13. กําหนดให Z1 = 4 cos + i sin  , z 2 = 3 sin + i sin  , 24  8  24  6 zz π π z 3 = 6 cos − i sin  ดังนัน้ 1 2 มีคาเทากับขอใดตอไปนี้ 12   12 z3 1. 2 i 2. 2 4. 2 + 2 i 3. 1+ 3i 14. ให z เปนจํานวนเชิงซอนซึ่ง 4 iz −1 + 9 z = 6 2 ดังนัน้ z มีคาอยู ในชวงใดตอไปนี้ 1 1 2. ( ,1] 1. ( 0, ] 2 2 3 3 4. ( ,2] 3. (1, ] 2 2 12  x  4 8 0        15. กําหนดให A =  6 12 2  , X =  y  และ B = 20  12  z  0 5 7        ถา AX = B แลว x + y + z มีคาเทาใด 1. 1. 2. 2 3. 3 4. 4

1 2  − 1 1 −1 −1 , B = 16. กําหนดให A =    2 1 และ C = 2 AB + B a 3     คาของ a ที่ทําให det( C) = 1 11 1.3 2. 4 8 3.2 4. 3 17. โรงเรียนแหงหนึ่งมีนักเรียนชายเปน 3 เทาของนักเรียนหญิง นักเรียนชาย สอบได 60% นักเรียนหญิงสอบได 80% ดังนัน้ นักเรียนทั้งหมดของ โรงเรียนนี้สอบไดรอยละเทาใด 1. 60 2. 65 3. 70 4. 75 18. คาของ x , y ที่ทําให P = 2 x + 3y มีคาสูงสุดตามเงื่อนไขขอจํากัดที่ กําหนดใหตอไปนี้ x+y≥4 3x + 2 y ≤ 10 2x − y ≤ 1 x≥0 y≥0 สอดคลองกับขอใดตอไปนี้ 1. x + y = 5 2. x + y = 4 39 33 3. x + y = 4. x + y = 8 8 2 19. ให f ( x ) = Ax + Bx + C เมื่อ A , B , C∈ R ถา f สอดคลอง 1 7 ′ ′ ′ เงื่อนไขตอไปนี้ f (1) = −2 , f ( 2 ) = 2 และ ∫ f ( x )dx = แลวคา 3 0

ของ A − B + C คือขอใด 1. 1 2. 3 3. 9 4. 11 20. ให x1 , x 2 , x 3 ,..., x 9 เปนขอมูลชุดหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 9

2

9

2

∑ ( x i − 10 ) = 45 และ ∑ ( x i − 11) มีคานอยทีส่ ุดความแปรปรวน i=1

i =1

ของขอมูลชุดนีเ้ ทากับเทาใด 1. 8 3. 4

2. 6 4.2


111 21. มีลูกบอลในถุง 4 ลูก หมายเลข 1, 2, 4 และ 8 ถาสุมหยิบลูกบอล 2 ลูกจาก ถุงความนาจะเปนที่ผลรวมของหมายเลขมากกวาหรือเทากับ 6 เทากับขอใด ตอไปนี้ 1 2 2. 1. 3 5 2 4 3. 4. 3 5 22. กําหนดตารางแสดงพืน้ ทีใ่ ตโคงปกติ มาตรฐานที่อยูร ะหวาง 0 ถึง z ดังนี้

Z A Z A

1.63 0.4485 1.94 0.4738

1.64 0.4495 1.95 0.4744

1.65 0.4505 1.96 0.4750

1.66 0.4515 1.97 0.4756

ในการบรรจุขนมปงใสถุง โดยมีนา้ํ หนักเฉลี่ย 5,000 กรัม และสวนเบีย่ ง เบนมาตรฐาน100 กรัม บริษัทกําหนดไววา ถุงขนมปงที่ไดมาตรฐานตอง มีนา้ํ หนักอยูร ะหวาง 5,000 ± k กรัม และใน การผลิตแตละครั้ง จะตอง ไดนา้ํ หนักที่ไดมาตรฐาน 95% สมมติวาการแจกแจงของน้าํ หนักของถุง ขนมปงเปนการแจกแจงปกติ จงหาคาของ k 1-1/2-26 1. 196 2. 164.5 3. 1.96 4. 1.645


14 คณิตศาสตร 2


114 ตอนที่ 1 17 ขอ ขอละ 3 คะแนน 1. 3 2. 2 3. 4. 6. 2 7. 4 8. 1 11. 4 12. 4 13. 3 16. 3 17. 4

4. 1 9. 4 14. 1

24 y − 8x − 3 = 0 3x + 4 y − 7 = 0 ------------------- (1) ------------------- (2) 5x + 12 y − 15 = 0 หาจุดตัด (1) × 3 ; 9x + 12 y − 12 = 0 ( 3) − ( 2 ) ; 4 x − 6 = 0 3 5 4x = 6 ⇒ x = ; y = 2 8 3 5 จุดตัดของเสนตรง คือ , 2 8

4. เฉลย ขอ 1. แนวคิด

5. 4 10. 4 15. 4

เฉลยละเอียด 1. เฉลย ขอ 3. 62 ขอนี้ เปนโจทยแนวขอสอบ Ent ที่ออกมาหลายครั้งมากแลวครับ A = {φ , 0 , 1 , {1} , {1 , 2} , {3}} P( A ) = {φ , 0 , 1 , {1} , {1 , 2} , {3}} ⇐ n [ P( A )] = 2 n ( A ) = 2 6 = 64

เสนตรง 3x + y − 5 = 0 มีความชันเทากับ −3 เสนตรง L เทากับ ดังนัน้ สมการเสนตรง L คือ

5 1 3 y − =  x −  8 3 2  24 y − 15 = 8x − 12 24 y − 8x − 3 = 0

2 6 = 64 ตัว

A และ P( A ) มีสมาชิกที่ซา้ํ กัน2 ตัวคือ φ , {1} ดังนัน้ P( A ) − A จึงมีสมาชิก 64 − 2 = 62 ตัว 2. เฉลย ขอ 2. ( −2 , − 1)

ขอนี้เคยเปนขอสอบ Ent เกามากๆ เห็นวานาสนใจดีและขอสอบเคยออก คลายแบบนีม้ าอีกหลายครั้ง x 2 + 2x − 3 < 0 ( x + 3)( x − 1) < 0

1

5. เฉลย ขอ 4. 10 ขอนี้ไมยากตองดึงฐานรวมออกมา 2 2 3 x − 3x −1 = 54 3 2

-

+

3 x (1 − 3 −1 ) = 54 3

+

2

3 x = 27 ⋅ 3 ⋅ 3

−3

2

3x = 3

เซตคําตอบ (−3 , 1)

1 3+ +1 2

9

2

3x = 32

9 นําไปแทนคาใน 2 x 2 + 1 2 9 2 2 x + 1 = 2( ) + 1 = 10 2

การที่ ∀x จะเปนจริงไดแสดงวา U ⊂ เซตคําตอบ ซึ่งมีตัวเลือกเดียว คือ ( −2 , − 1) 3. เฉลย ขอ 4. ~ p → (~ q ∧ ~ r ) แนวคิด p → (q ∨ r ) ≡~ p ∨ (q ∨ r ) ≡~ p ∨ q ∨ r 1. ถูก เพราะ (~ q ∧ ~ r ) →~ p ≡ ~ (~ q ∧ ~ r )∨ ~ p ≡ q ∨ r∨ ~ p ≡~ p ∨ q ∨ r 2. ถูก เพราะ ( p ∧ ~ q ) → r ≡ ~ (~ p ∧ ~ q ) ∨ r ≡~ p ∨ q ∨ r 3. ถูก เพราะ ( p ∧ ~ r ) → q ≡ ~ (~ p ∧ ~ r ) ∨ q ≡~ p ∨ r ∨ q 4. ผิด เพราะ ~ p → (~ q ∧ ~ r ) ≡ p ∨ (~ q ∧ ~ r ) ≡ ( p∨ ~ q ) ∧ ( p∨ ~ r )

1 3

x2 =

6. เฉลย ขอ 2. 0.50 แนวคิด กําหนด

0<θ <

π 4

และ tan 2 θ − 4 tan θ + 1 = 0

sin 2 θ sin θ จะไดวา −4 +1 = 0 cos 2 θ cos θ sin 2 θ − 4 sin θ cos θ + cos 2 = 0 1 − 4 sin θ cos θ = 0 1 − 2( 2 sin θ cos θ) = 0 1 − 2 sin 2θ = 0 1 ดังนัน้ sin 2θ = = 0.5 2


115 7. เฉลย ขอ 4.

1 10

9. เฉลย ขอ 4. det( adjA ) = 64 เมตริกซ A เปนเมตริกซมิติ 4× 4 และ det( 2 A ) = 64

2    1  ใหหาคาของ cos arcsin  −  − arccos  2 5   −1 ให arcsin =A 2 5 −1 sin A = 2 B 2 π A=− 4 π 1 cos A = cos( − ) = 4 2 2 และให arccos( ) = B 5 2 cos B = 5

พิจารณาจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก จะไดวา sin B =

ดังนัน้

det( AA Z ) = det A ⋅ det A Z = det A ⋅ det A = 4 × 4 = 16 1 1 ขอ 3 ผิด เพราะ det( 2 A −1 ) = 2 4 det( A −1 ) = 16( ) = 16 × = 4 det A 4 1 −1 ขอ 4 ถูก เพราะจากสูตร A = ( adjA ) det A 1 = ( adjA ) 4 −1 4 A = adjA ขอ 2 ถูก เพราะ

det( 4 A −1 ) = det( adjA )

1 5

2    1  ดังนัน้ cos arcsin  −  − arccos  = cos( A − B) 2 5   = cos A cos B + sin A sin B 1 2 1 1 = ( )( ) + ( − )( ) 2 5 2 5 2 1 1 = − = 10 10 10 8. เฉลย ขอ 1. 3 2 1 แนวคิด กําหนดให A =    x 5 7  x + 4 จะได A 2 =    7x x + 2  − 7 0  จากสมการ A 2 − 7A =    0 − 7 7   2 1 − 7 0  x + 4  7 x x + 25 − 7 x 5 =  0 − 7        x + 4 7 14 7 − 7 0        7 x x + 25 − 7 x 35 =  0 − 7        − x − 10 0 7 0      0  =  0 − 7 x − 10     ดังนัน้ x − 10 = −7 x =3

det A = 4 det( − A ) = ( −1) 4 det A = det A = det A = 4

ขอ 1 ถูก เพราะ

1

2 4 det A = 64

4 4 det A −1 = det( adjA ) 1 4 4 ( ) = det( adjA ) 4 ดังนัน้ det( adjA ) = 4 3 = 64 10. เฉลย 4. 55,350 แนวคิด S = {108 , 117 , 126 , ... , 999} คือ สมาชิกของเซต S เรียงกันเปน ลําดับเลขคณิตที่ 9 หารลงตัวหาจํานวนสมาชิกจาก a n = a1 + ( n − 1) d เมื่อ a1 = 108 , a n = 999 , d = 9

999 = 108 + ( n − 1)9 999 − 108 = n −1 9 n − 1 = 99 ⇒ n = 100 n S n = ( a1 + a n ) ลําดับเลขคณิตที่ 9 หารลงตัวคือ 2 100 = (108 + 999) 2 = 1,107 × 50 = 55,350 แทนคาได

11. เฉลย ขอ 4. f เปนฟงกชนั ไมตอเนื่องที่ x = 0 แต f เปนฟงกชนั ตอเนือ่ งที่ x = 2

จาก

 3 เมื่อ x ≤ 0 x − 2  x + 1 f (x) =  3 เมื่อ 0 < x ≤ 2  2  x − x − 2 เมื่อ x > 2  x − 2


116 ขอ 1. ผิด f ( 0 ) = −3 , lim − f ( x ) = −3

lim f ( x ) = 3

14. เฉลย ขอ 1. ผิด แนวคิด ขอ 1 ผิด เพราะ จํานวนวิธีทเี่ หรียญบาทจะเปนหัว 2 ครั้ง = P(6 , 2 )

n →0 +

n →0

ลิมิตซาย ≠ ลิมิตขวา แสดงวาไมมีลิมิต ดังนัน้ f ไมตอเนื่องที่ x = 0 ขอ 2. ผิด f (2) = 3 , lim f ( x) = 3 , lim f ( x) = 3 n→2−

ดังนัน้

= 30 วิธี

ขอ 2 ถูก เพราะ จํานวนวิธีจัดอันดับ 4 อันดับ = P( 7 , 4 ) = 840 วิธี

n →2 +

lim f ( x) = 3 = f ( x) n→2

f ตอเนื่องที่ x = 2 ขอ 3. ดูจาก 1 และ 2 ขอ 4. ดูจาก 1 และ 2 12. เฉลย ขอ 4. f เปนฟงกชันเพิ่มบนชวง A และเปนฟงกชันเพิม่ บนชวง B 2 แนวคิด กําหนด f ( x ) = 3 x − 1 และให A แทนชวง ( −∞ , − ) 5 5x − 2 1 B แทนชวง ( , ∞ ) 3 (5 x + 2)(3) − (3 x − 1)(5) f ′( x) = (5 x + 2 ) 2 15 x + 6 − 15 x + 5 f ′( x) = (5 x + 2) 2 11 f ′( x) = (5 x + 2) 2

เนือ่ งจาก

f ′(x)

คือ ความชันโคง ณ จุด ( x , y ) ใดๆ บน f และสําหรับ

f ′( x) > 0 แสดงวา f

ดังนัน้

เปนฟงกชนั เพิม่ บนชวงนัน้ ถา f ′( x) < 0 แสดงวา f เปนฟงกชันลดบนชวงนัน้ ถา x ∈ A จะได f ′( x) > 0 และ x ∈ B จะได f ′( x) > 0 แสดงวา f เปนฟงกชันเพิม่ ทั้งบนชวง A และชวง B

13. เฉลย ขอ 3. 9 แนวคิด ให f ( x ) = Ax 2 + Bx + C เมื่อ A , B , C∈ R โดยที่

f ′(1) = −2 , f ′′(2) = 2

และ

1

∫ f ( x )dx = 0

จาก

7 3

f ( x) = Ax 2 + Bx + C , f ′( x) = 2 Ax + B

f ′(1) = −2

ดังนัน้ แทนคา

2A = 2 , A = 1

A = 1 ใน (1) , 2 + B = −2 , B = −4

จะไดวา f ( x) = x 2 − 4 x + C และจาก

1

∫ f ( x )dx = 0

จะไดวา

1

∫ (x 0

2

− 4 x + C )dx =

7 3

1 7 x3 − 2 x 2 + Cx = 0 3 3 1 7 −2+C = ;C= 4 3 3

ดังนัน้

ดังนัน้

จึงไดวา

x ∈[a , b] ใดๆ ถา

1 15 ขอ 3 ถูก เพราะ จากการกระจาย  x 2 −  x  n   Tr +1 =  a n − r b r r   15  1 r =  ( x 2 )15− r   x r  0 พจนที่ไมมี x คือพจนที่มี x

A − B + C = 1+ 4 + 4 = 9

7 3

x 30 −2 r 0 =x xr x 30 −3 r = x 0 30 − 3 r = 0 ; r = 10 Tr +1 = T11

n! n! = ( n − 22 )!22! ( n − 9 )!9! ( n − 9 )! 22! = ( n − 22 )! 9! ( n − 9 )( n − 8 ) , ... , ( n − 21) = 22 × 21× ... ×10

ขอ 4 ถูก เพราะ จากสมการ

ดังนัน้ ( n − 9 ) = 22 ⇒ n = 31 8 15. เฉลย ขอ 4. 15 แนวคิด ความนาจะเปนที่สมหวังหรือสมชายซึ่งเปนผูสมัครใน 10 คนได เปนกรรมการบริหารใหหาจาก =1 − (กรณีที่เลือกโดยไมมี สมชายหรือสมหวังเปนกรรมการ/กรณีทั้งหมด) 8 กรณีที่เลือกโดยไมมีสมชายหรือสมหวังเปนกรรมการ =    3 8! 8 × 7 × 6 = = = 56 5!3! 3 × 2  10  กรณีทั้งหมดทีเ่ ลือกกรรมการ =   3  10! 10 × 9 × 8 = 120 = = 7!3! 3× 2 ความนาจะเปนที่สมหวังหรือสมชายซึง่ เปนผูสมัครใน 10 คน ไดเปน กรรมการบริหาร 56 64 8 =1− = = 120 120 15


117 16. เฉลย ขอ 3. 73.3

คะแนนสอบ ความถี่

ความถี่สะสม

M 75 – 79 70 – 74 65 – 69

M 40 50 26

M 152 112 62

M

M

M

ตําแหนง 100 อยูชนั้ นี้

การหามัธยมฐาน STEP 1 หาตําแหนง (คาของ N = 200 บอกมา) N 200 จะอยูที่ตาํ แหนง = = 100 2 2 STEP 2 แทนคาสมการ  N −F    med = L + I 2   f    100 − 62  = 69.5 + 5   50  = 73.3 17. เฉลย ขอ 4. 3 ∑ x = 60 , N = 10 60 x = =6 10 2 ∑ ( x i − 3) = 120

∑ ( x 2 − 6x + 9) = 120 ∑ x 2 − 6∑ x + ∑ 9 = 120 ∑ x 2 − 6(60 ) + 90 = 120 ∑ x 2 = 390 x2 S.D. = ∑ − ( x ) 2 N 390 = − (6) 2 10

= 39 − 36 = 3

ตอนที่ 2 22 ขอ ขอละ 2 คะแนน 1. 2 2. 2 3. 2 4. 4 5. 2 6. 4 7. 4 8. 3 9. 4 10. 4 11. 4 12. 3 13. 1 14. 2 15. 3 16. 1 17. 2 18. 1 19. 3 20. 3 21. 3 22. 1 เฉลยละเอียด 1. ตอบ ขอ 2. ขอ (ก) เทานัน้ เปนจริง ขอ ก ถูก นองๆ ทราบวา {∆}∈ P( Ο ) แสดงวา {∆} ⊂ Ο นัน่ คือ ∆ ∈Ο (จํานิยามสับเซตและเพาเวอรเซตไดนะครับ) นัน่ คือ {{1}}∈ P( P( A )) แสดงวา {{1}} ⊂ P( A ) จะไดวา {1}∈ P( A ) และได {1} ⊂ A จึงสรุปไดวา 1∈ A ดังนัน้ ตองการพิสูจนวา 1∈ A หรือไม โดยใช ท.บ. แยกตัวประกอบ ชวย หาวา P(1) = 0 หรือไม จาก

P( x ) = 2 x 4 + x 2 − x − 2

P(1) = 2(1) 4 + 12 − 1 − 2 = 0 แสดงวา 1∈ A แน (นองๆ ไมตองแกสมการหา x จาก P( x ) = 0 ก็ได นะครับ) ขอ ข ผิด เนื่องจาก B = {0,{0}} ดังนัน้ n ( P( B) − B) = n ( P( B )) − n ( P( B) ∩ B) = 2 2 −1

= 4 −1 =3

∴ขอ ก. ถูก แตขอ ข . ผิด

ตัวที P( B) กับ B ซ้ํากันมีกตี่ ัวใหพจิ ารณาจากสมาชิก ของ B วาตัวไหนเปนสมาชิกของ P( B) นัน่ เอง ซึ่งมี {0} เพียงตัวเดียว 2. ตอบ ขอ 2. 251 ใชสมบัติการหารโดยให P1 , P2 , P3 ∈ I จาก a หารดวย 7 เหลือเศษ 6 จะได a = 7 ( P1 )

+6

a หารดวย 9 เหลือเศษ 8 จะได a = 9 ( P2 ) + 8 a หารดวย 12 เหลือเศษ 6 จะได a = 11 ( P3 ) + 11 สังเกตวาขาดอีก 1 แตม ก็จะหารลงตัวแลวครับ นัน่ คือ บวกอีก 1 ตัวทั้ง 2 ขางจะได a + 1 = 7( P1 + 1) a + 1 = 9( P2 + 1) a + 1 = 11 ( P3 + 1 )


118 แสดงวา a + 1 เปนจํานวนเต็มบวกทีน่ อ ยทีส่ ุดที่ 7,9,12 หารลงตัว หรือ ก็คือ ตองเปน ค.ร.น. ของเลข 7,9,12 นัน่ เอง จะไดวา a + 1 = 252 ดังนัน้ a = 251 3. ตอบ ขอ 2. ( −1,5) ใชนิยามของโดเมนพีชคณิตชวยไมตองหาฟงกชนั พีชคณิตนะครับโดย

f ( x ) = 3 − x , g ( x ) = − x 2 + 5x + 6 โจทยตองการ D U = D f = D f ∩ D g ∩ g ( x ) ≠ 0 (จํานิยามไดไหมครับ) g

= ( 3 − x ≥ 0 ) ∩ ( − x 2 + 5x + 6 ≥ 0 ) ∩ ( − x 2 + 5x + 6 ≠ 0 )

= ( x ≤ 3 ) ∩ − x 2 + 5x + 6 > 0 = ( x ≤ 3) ∩ x 2 − 5 x − 6 < 0 = ( x ≤ 3) ∩ ( x − 6 )( x + 1) < 0

-

+

3

+

-1

นองมองกราฟของ r ออกหรือไมโดย y = 9 − x 2 , y ≥ 0

y2 = 9 −x2 ⇒ x2 + y2 = 9 r เปนกราฟครึ่งวงกลม ( y ≥ 0 ) โดยมีศูนยกลางที่ ( 0 , 0 ) และรัศมี 3 หนวย ดังนัน้ D r = [ −3 3] และ R r = [0 , 3] หมายเหตุ Dr = ถาทานมองกราฟออกก็จะไดโดเมนและเรนจไดทันที คา x ที่ใชในการเขียนกราฟ , R r = คา y ที่ใชในการเขียนกราฟ แตถาทานมองไมออกตองใชการจัด y = r ( x ) ในการหา D r และ R r ซึ่งเสียเวลามากกวา

พิจารณา D s −1 และ R s −1 จาก s ⇒ y =

+

-

+

6

D U = ( −1 , 3] เปนสับเซตในขอ 2 4. ตอบ ขอ 4. ขอ 1. และ ขอ 2. ไมสมเหตุสมผล แนวคิด พิจารณาทีละขอโดยการเขียนแผนภาพ ขอ 1. บินได

( x − 3)( x + 3) > 0

หาน

สรุปขอ 1. ไมสมเหตุสมผล เพราะหานเดินไมได ขอ 2. เสียงเพราะ คนสวย นักรอง

นิภา

สรุปขอ 2. ไมสมเหตุสมผล เพราะนิภาไมไดเปนนักรอง 5. ตอบ ขอ 2. ก. ถูก และ ข. ผิด พิจารณาจากขอ ก. และ ขอ ข. พบวา ตองหา D r , R r , D s −1 = R s

-

+

+

-3 3 ∴ R s −1 = D s = ( −∞ , − 3) ∪ (3 , ∞ ) หา R s ดวยการประมาณเมื่อทราบคา x จาก 1 y= , x = ( −∞ , − 3) ∪ ( 3 , ∞ ) ⇒ x 2 = ( 9 , ∞ ) 2 x −9 ดังนัน้ 0 < y < ∞ 2 เกิดจาก x มากสุด = ∞

แทน y =

และ R s −1 = D s นัน่ คือ พิจารณาโดเมนและเรนจทั้ง r และ s

1

x2 −9 การหา D s และ R s นี้อาจจะมองจากกราฟไมออกก็ใหหา D s กอน เพราะงาย เนือ่ งจากสมการจัด y = s( x ) อยูแ ลวเมื่อไดขอบเขตของ x แลวนําไปประมาณคา y ใชเปนคา R s ดังแสดงตอไปนี้ 1 จาก y = x2 −9 D s ∈ R ที่ x 2 − 9 > 0 (สวน ≠ 0 และคาภายในราก ≥ 0 )

นก สัตวที่เดินได

r ⇒ y = 9 −x2

D r , R r จาก

พิจารณา

1

2

x −9

=

x 2 นอยสุด = 9 (ไมรวม9) 1 1 แทน y = = ≈0 2 x −9 ∞

เกิดจาก

1 ≈0 ∞

∴ D s −1 = R s = ( 0 , ∞ ) พิจารณาขอ ก. D r ∩ R s −1 = [ −3 , 3] ∩ ( −∞ , − 3) ∪ ( 3 , ∞ ) = φ

{

พิจารณาขอ ข. R1 ∪ D s −1 = [0 , 3] ∪ ( 0 , ∞ ) = [0 , ∞ ) ∴ขอ ก. ถูก ขอ ข. ผิด

}


119 6. ตอบ ขอ 4. 3 ไมตองหา f ′(x) และ g −1 ( x ) ก็ทําได โดยใชหลักที่วา f ′(x ) = คา y ของ f ′(x ) เมื่อ x = 1 ซึ่งมีความหมาย เหมือนกับ ้ หละครับที่จะ f ′(x ) = คา x ของ f (x ) เมื่อ y = 1 (ตรงนีแ ชวยหาคําตอบใหนอ ง) โจทย ( g −1of 1 )(1) = g −1 [ f 1 (1)]

= g −1 ( 3 2 ) = 3

( g −1of 1 )(1) = 3 f ′(1) = คา

x ของ

f (x ) เมื่อ

y = 1 ซึ่ง

f (x )

มี 2 เงื่อนไข

เงื่อนไข 1

y = x 3 −1 , x ≥ 1

1 = x 3 −1 x = 3 2 ใชไดเลย เงื่อนไข 2 ไมตองหาก็ได แตถา นองลองทําอยูจะหา x ไมไดในเงื่อนไขที่กําหนด

7. ตอบ ขอ 4. y 2 = −12 x งานแรกทานตองหาจุดศูนยกลางของวงกลม x 2 + 6 x + y 2 = 0 ( x 2 + y 2 Cx + Dy + E = 0 ) C D 6 มีจุดศูนยกลาง =  − , 0  = ( −3 , 0 ) (จาก  − , −  )  2 2  2  ดังนัน้ พาราโบลามีจุดโฟกัสอยูที่จุดศูนยกลางวงกลม = ( −3 , 0 ) มี

ขอ 2. x 2 = −12 y ⇒ แกนของพาราโบลาเปนแกน y คา c เปน – ⇒ พาราโบลาคว่าํ ขอ 3. y 2 = 12 x ⇒ แกนของพาราโบลาเปนแกน x คา c เปน + ⇒ พาราโบลาตะแคงขวา ขอ 4. y 2 = −12 x ⇒ แกนของพาราโบลาเปนแกน x คา c เปน – ⇒ พาราโบลาตะแคงซาย พาราโบลาตะแคงซายมีขอเดียวคือขอ 4 ตอบไดเลยเห็นไหม 8. ตอบ ขอ 3. แกนโทของวงรียาว 3 หนวย ทําการจัดสมการไฮเปอร เพื่อหารายละเอียดพรอมเขียนรูปหยาบๆ โยง ไปสูวงรี จึงจะเริม่ พิจารณาตัวเลือกไดจากสมการไฮเปอรโบลา 3x 2 − y 2 + 12 y − 48 = 0 3( x 2 ) − ( y 2 − 12 y + 6 2 ) = 48 − 36 ( x − 0 ) 2 ( y − 6) 2 หาร 12 − =1 4 12 เทียบกับมาตรฐานไฮเปอร มีศนู ยกลาง = (h,k) = (0,6), a = 2 ,

b = 12 , c = 4 ไดไฮเปอรโบลาที่มีแกนตามขวางขนานแกน x เขียนรูปไดดังนี้

cE = cH

A

F′

เสน x − 3 = 0 ⇒ x = 3 เปนเสนไดเรกตริกซ ( x = 3 เปนเสนตรงขนาน แกน y (แนวตั้ง) ตัดแกน x ที่ 3)เขียนรูปไดพาราโบลา ตะแคงซาย มีแกน พาราโบลาเปนแกน x หาจุดยอดของพาราโบลา ⇒ ( h , k ) = (0 , 0 ) (เปนจุดแบงครึ่งระหวางจุดโฟกัสกับเสนไดเรกตริกซ) หา c โดย c = ระยะระหวางโฟกัสกับจุดยอด = 0 − ( −3) = 3

แตเปนพาราโบลาตะแคงซาย คา c เปนลบ ∴ c = −3 สมการพาราโบลาที่มีจุดยอด ( 0 , 0 ) และมีพาราโบลาเปนแกน x คือ y 2 = 4 cx y 2 = 4 ( −3 ) x y 2 = −12 x วิธีการตัดตัวเลือก เมื่อนองๆ วาดรูปพาราโบลาตามเงื่อนไขของโจทย ไดเปนพาราโบลาตะแคงซาย ทานพิจารณาตัวเลือก ถานองๆคอนขางเขาใจสมการมาตรฐานของแตละขอวาได พาราโบลารูปแบบใด ซึ่งก็สามารถหาคําตอบไดทันทีเลยนะ

ขอ 1. x 2 = 12 y ⇒ แกนของพาราโบลาเปนแกน y คา c เปน+ ⇒ พาราโบลาหงาย

C (0 , 6)

B

D

F

E

aH พรอมกับวงรีตามเงือ่ นไขที่โจทยกาํ หนดมา เริ่มตรวจสอบไดแลวขอ 1 ถูก จุดยอดไฮเปอรโบลาตองอยูทางดานซายกับขวาของศูนยกลางดวย ระยะทาง 2 หนวย ∴จุดยอด B , D = ( 0 ± 2 , 6 ) = ( 2 , 6 ) กับ (−2 , 6) ขอ 2-4 จุดยอดวงรีกับจุดยอดไฮเปอร (จุดทีไ่ กลกัน) = AD หรือ BE = AC + CD

= a E + a h ---------------------(1) ตองหา b E กอนจากสมการวงรี ซึ่งเปนวงรีที่มีแกนเอกขนานแกน x มีศูนยกลาง = ( h , k ) = (0 , 6 ) มี c E = c H = 4 , a 2E = b 2E + c 2E = b 2E + 16


120 สมการคือ

10. ตอบ ขอ 4. [-3 ,3] 2

2

(x − h ) ( y − k ) + 2 =1 a2 b

log 2 ( 9 x +1 + 15) = 2 + log 2 (61⋅ 3x − 3)

หา x จาก

log 2 ( 9 x +1 + 15) = log 2 2 2 + log 2 ( 61⋅ 3x − 3)

( y − 6) x + =1 bE2 + 16 bE2 2

2

18 วงรีผา นจุด ( 3 , ) จะได 5 18 ( − 6) 2 9 + 5 2 =1 ---------------------(2) 2 b E + 16 bE ถึงตรงนี้ นองๆก็พยายามแกสมการหา b E ไดแน แตถา นองมีไหวพริบ 3 ดวยการใชขอ 3 เขามาชวยก็จะเร็วขึน้ นะครับ ตรวจเลยวา b E = 2 หรือไม (แกนโทยาว 2 b ) แทนลงใน (2) 12 (− )2 9 + 95 = 1 9 + 16 4 4 36 4 144 + ( ) = 1 เปนเท็จ 13 9 25 ∴ขอ 3 ผิด ถาตองการรูตอ ทําโดยแตถาแทน b E = 3 หนวยลงใน (1) จะเปนจริง นัน่ คือ ความยาวแกนโท = 2 b E = 6 หนวย ความยาวแกนนอก = 2 a E = 2 ( 9 + 16 ) = 10 หนวย ดังนัน้ ความยาวแกนเอกยาวกวาแกนโท = 10 − 6 = 4 หนวย และจาก (1) ระยะทางจากจุดยอดวงรีถงึ จุดยอดไฮเปอร (จุดที่ไกลกัน) = aE + aH

= 5+ 2 = 7 9. ตอบ ขอ 4. 0.25 หา x จาก 2 +3x −1 ⋅ 6 x ⋅ 255x −1 = 75x 2 3x −1 ⋅ ( 3× 2 ) x ⋅ 510 x −2 = (5 2 × 3) x 52 x ⋅ 3x 2 3x −1 ⋅ 2 x = 10 x −2 x 5 ⋅3 เลขชี้กําลัง 4 x − 1 กับ 2 − 8 x 4 x −1 2 −8 x 2 =5 จะจัดใหเปนเลขชี้กําลังเทากันได 8 x −2 ถาทําได ก็จะใชหลัก 1 2 4 x −1 =   5 a m = b m จะไดวา m = 0 4 x −1

 1 2 =     2  5   1 4 x −1 2 4 x −1 =    25  สรุปไดวา 4 x −1 = 0 4 x −1

log 2 ( 9 x +1 + 15) = log 2 4 ⋅ (61⋅ 3x − 3)

จากกฎของ log ดังนัน้

9 x +1 + 15 = 4 ⋅ 61⋅ 3 x − 3

9 ⋅ 9 x − 244 ⋅ 3 x + 27 = 0 9 ⋅ 3 2 x − 244 ⋅ 3 x + 27 = 0 สมมติให 3 x = y เพราะฉะนัน้ จะไดสมการใหมเปน 9 y 2 − 244 y + 27 = 0 แกสมการได ( 9 y − 1)( y − 27) = 0 อยาลืม! เราสมมติให 3 x = y ( 9 ⋅ 3x − 1)(3x − 27) = 0 1 สรุปไดวา 3 x = หรือ 3 x = 27 9 x −2 3 = 3 หรือ 3 x = 33 x = −2 หรือ 3 อยูใ นชวงของ ขอ 4 11. ตอบ ขอ 4. -13 v จากเงื่อนไขทีโ่ จทยกําหนดมาคือ va + b + vc = 0 v และ va = 3 , b = 1 , vc = 4 v จะไดวา va กับ b ตองมีทิศทางเดียวกัน ( 0 o ) และ vc มีทิศตรงขามกับ ดังนัน้

va (180 o ) พอจะจินตนาการไดไหมครับ วาขนาดของเวกเตอรมันรวมกัน va ⋅ vb = va vb cos 0 o ดังนัน้ = ( 3)(1)(1) = 3 v v vv b ⋅ c = b c cos180o

= (1)( 4 )( −1) = −4 rc ⋅ va = vc va cos180 o = ( 4 )(3)( −1) = −12 v v v v v v ∴ a ⋅ b + b ⋅ c ⋅ c ⋅ a = 3 + ( −4 ) + ( −12 ) = −13 12. ตอบ ขอ 3. 169 หา a , b กอนโดย เงื่อนไข 1

s = at 2 + bt + 1

v ( t = 2 ) = 18

ds = 18 dt t =2 ( 2at + b ) t =2 = 18 --------------------- (1) 4 a + b = 18 เงื่อนไข 2 v avr ( t = 1 → 5 ) = 28 ∆s s( 5) − s(1) = = 28 5 −1 ∆t ( 25a + 5b + 1) − (a + b + 1) = 28 4


121 24 a + 4 b = 28 4 2a = 10 a =5

--------------------- (2)

1 14. ตอบ ขอ 2. ( ,1] 2 ใชคุณสมบัตขิ องคาสัมบูรณของ z ชวยโดย 4 iz −1 + 9 z = 6 2

แทนใน (1)

20 + b = 18 b = −2 ∴ s = at 2 + bt + 1 = 5t 2 − 2 t + 1 s = 5( 6) 2 − 2( 6) + 1 = 180 − 12 + 1 = 169 เมตร 13. ตอบ ขอ 1. 2 i ใชคุณสมบัติการคูณการหารจํานวนเชิงซอนในรูปเชิงขัว้ เพียงแคตองจัด z แตละตัวใหอยูใ นรูปเชิงขั้วที่ถูกตองกอน โดย z = r (cos θ + i sin θ) ดังนัน้ 7π 7π z1 = 4 (cos + i sin ) เรียบรอยแลว 24 24 π 3π z 2 = 3(sin + i sin ) 8 8 3π π π π เมื่อ sin = sin( − ) = cos 8 2 8 8 π π = 3(cos + i sin ) 8 8 π π z 3 = 6(sin − i sin ) 12 12 เมื่อ sin( −θ) = − sin θ , cos( −θ) = cos θ −π   − π ) = 6(cos   + sin  12   12  โจทยตองการหา

4i + 9z = 6 2 z 4 i + 9 zz =6 2 z 4i + 9 z 2 =6 2 z

 7 π + 3π + 2 π   7 π + 3π + 2 π   = 2 cos  + i sin  24 24      π π = 2 cos + i sin  2  2 = 2(0 + i) = 2i

z = a + bi → z = a + b

z1 z1 = z2 z2 z⋅z = z 2

4i + 9 z 2 = 6 2 z

4 2 + (9 z 2 ) 2 = 6 2 z 16 + 81 z 4 = 72 z 2

ยกกําลัง 2 ขาง

81 z 4 − 72 z 2 + 16 = 0 ( 9 z 2 − 4 )(9 z 2 − 4 ) = 0 4 2 z 2 = ⇒ z = เปนสับเซตในขอ 2 9 3 15. ตอบ ขอ 3. 3 หา x , y , z โดยใช det ชวย 12

x=

0

4 12 0

20 12 2 12 5 7

6 20 2 0 12 7

4

8

8

0

=

− 40 =1 , y = − 40 4

6 12 2 0 5 7

z1z 2 ( 4 )(3)  7π π − π  π   7π π = × cos( + − ( )) + i sin  + −  −   z3 (6)  24 8 12   24 8  12   คูณกัน คาสัมบูรณคูณกัน มุมบวกกัน หารกัน คาสัมบูรณ หารกัน มุมลบกัน

แหมนองๆ ทราบอยูแลวใชไหมวา 2 2

4

8

12

0

5

12

4

8

0

0

6 12 2 0 5 7

6 12 20 ,z=

8

=

− 40 =1 − 40

6 12 2 0 5 7 x + y + z = 1+1+1 = 3

=

− 40 =1 − 40


122 16. ตอบ ขอ 1. 3 แนวคิด

Q C = 2 AB −1 + B −1

∴ CB = ( 2 AB −1 + B −1 ) B

= 2 A ( B −1B ) + B −1B

= 2 AI + I ∴ CB = 2 AI + I det( CB) = det( 2 AI + I ) จะได det( C) × det( B) = det( 2 AI + I ) ------------ (1) 1 2  1 0  Q 2A + I = 2  +  a 3  0 1   2 4  1 0  =  +  2 a 6  0 1 

3 = 2a 3 ∴ det( 2 AI + I ) =  2a

4 7  4 7 

18. ตอบ ขอ 1. x + y = 5 แนวคิด จากเงื่อนไขที่กําหนด x+y≥4 3x + 2 y ≤ 10 2x − y ≤ 1 x≥0

y≥0 เราสามารถเขียนกราฟไดดังนี้ y B( 0 , 5) A (0 , 4 )

5 7 D( , ) 3 3

8a = 21 + 3 = 24 ⇒ a = 3

17. เฉลย ขอ 2. 65 แนวคิด ใหนักเรียนหญิงมีจาํ นวน = x คน สอบได 80% 80 = ( x ) = 0.8 x คน 100 (จํานวนนักเรียนหญิงที่สอบได) ดังนัน้ นักเรียนชายมีจํานวน = 3x คน สอบได 60% 60 = ( 3x ) = 1.8 x คน 100 (จํานวนนักเรียนชายที่สอบได) จํานวนนักเรียนทัง้ หมดที่สอบได = จํานวนนักเรียนหญิงที่สอบได + จํานวนนักเรียนชายที่สอบได = 0.8 x + 1.8 x = 2.6 x 2.6 x 2.6 x นักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนนี้สอบได = = = 0.65 x + 3x 4 x เปอรเซ็นต(รอยละ 65)

12 17 C( , ) 7 7 E ( 2 ,2 ) 3x + 2 y ≤ 10

0

x

x+y≥4

= ( 3× 7) − ( 2a × 4 ) = 21 − 8a

− 1 1 det( B) =   = ( −1×1) − ( 2 ×1) = −3  2 1 และโจทยกาํ หนดให det C = 1 นําคาตางๆที่ทราบแทนใน (1) ได จะได 1( 3) = 21 − 8a

2x − y ≤ 1

พิกัดของ A และ B คือ ( 0 , 2 ) และ ( 0 , 5) ตามลําดับ จุด D คือจุดตัด ของเสนตรง x + y ≥ 4 และ 2 x − y ≤ 1 5 7 ดังนัน้ พิกัดของ D คือ  ,  และจุด C คือจุดตัดของเสนตรง 3 3 3x + 2 y ≤ 10 และ 2 x − y ≤ 1 12 17 ดังนัน้ พิกัดของ C คือ  ,  7 7 จาก P ( x , y ) = 2 x + 3 y จะได P( 0 , 2 ) = 6 , P( 0 , 5) = 15 12 17 12 17 55 , P ,  = 2  + 3  = 7 7 7 7 7 5 7 31 5 7 และ P ,  = 2  + 3  = 3 3 3 3 3 ∴ P( 0 , 5) มีคา มากที่สุด นัน่ คือ P( x , y ) มีคามากที่สุดสอดคลอง กับ x + y = 5


123 19. ตอบ ขอ 3. 9 แนวคิด ให f ( x ) = Ax 2 + Bx + C เมื่อ A , B , C∈ R 1

โดยที่ f ′(1) = −2 , f ′′( 2 ) = 2 และ ∫ f ( x )dx =

จาก

0

2

7 3

f ( x ) = Ax + Bx + C , f ′( x ) = 2 Ax + B f ′(1) = −2 ดังนัน้ 2 A = 2 , A = 1

แทนคา A = 1 ใน (1) , 2 + B = − 2 , B = − 4 1

2

จะไดวา f ( x ) = x − 4 x + C และจาก ∫ f ( x )dx = 0

1

จะไดวา ∫ ( x 2 − 4 x + C)dx = 0

7 3

7 3

1 7 x3 − 2 x 2 + Cx = 0 3 3 1 7 −2+C = ;C= 4 3 3

ดังนัน้ A − B + C = 1+ 4 + 4 = 9 20. ตอบ ขอ 3.4 โจทยกาํ หนด ∑ ( x i − 11) 2 มีคา นอยสุด แสดงวาโจทยกําหนด x นัน่ เองโดย x = 11 และ N = 9 2 ∑ (x i − x ) ∑ ( x i − 11) 2 โจทยถามหาความแปรปรวน = S 2 = = N 9 2 2 ตองหา ∑ ( x i − 11) จาก ∑ ( x i − 10 ) = 45 2 ∑ [( x i − 11) + 1] = 45 2 ∑ [( x i − 11) + 2 ( x i − 11) + 1] = 45 2 ∑ ( x i − 11) + 2 ∑ ( x i − 11) + ∑ 1 = 45 2 ∑ ( x i − 11) + 2 ( 0 ) + 1( 9 ) = 45 2 ∑ ( x i − 11) = 36 2 ∑ ( x i − 11) 36 ∴ S2 = = =4 9 9 2 21. ตอบ ขอ 3. 3 แนวคิด หากรณีทแี่ ตมตั้งแต 6 ขึน้ ไปคือ 1 + 8 , 2 + 4 , 2 + 8 , 4 + 8 มีทั้งหมด 4 กรณี นองๆ ควรจะทราบวา N

∑ c = cN

i=1

∑ ( fi ± g i ) = ∑ fi ± ∑ g i

= c ∑ fi ∑ (x i − x ) = 0 ∑ cf i

4 4! เราเลือกลูกบอล 2 ลูกจาก 4 ลูก คือ   = 2   ( 4 − 2 )!2! 4 × 3 × 2! = =6 2!2! ความนาจะเปนที่ผลรวมของหมายเลขมากกวาหรือเทากับ 6 เทากับ 4 2 = 6 3 22. ตอบ ขอ 1. 196 จากโจทย แสดงวาน้ําหนักของถุงที่ทาํ การผลิต 95% ตองอยูในขอบเขต ของ 5000 − k ถึง 5000 − k นัน่ คือ P( 5000 − k < x i < 5000 + k ) = 0.95 2 P( 0 < x i < 5000 + k ) = 0.95 P( 0 < x i < 5000 + k ) = 0.475 P(0 < z < 1.96) = 0.475 เปดตารางคา z แสดงวา x i = 5000 + k ตรงกับ z = 1.96 หา k ไดจาก x −x z= i SD 5000 + k − 5000 1.96 = 100 k = 196

95%

xi

5000 - k

5000

5000 + k


ชื่อ .......................................... เลขที่นั่งสอบ .........................

รหัส 15 ขอสอบวิชา วิทยาศาสตร 2

คําอธิบาย 1. ขอสอบมี 14 หนา 95 ขอ ตอนที่ 1 ประเภทปรนัย 90 ขอ ขอละ 1 คะแนน ตอนที่ 2 ประเภทอัตนัย 5 ขอ ขอละ 2 คะแนน 2. ใชปากกาสีดาํ หรือน้ําเงินเขม ในการกรอกตัวเลข ชื่อ หรือขอความตางๆ สําหรับตัวเลขนั้น ใหกรอกลงตรงกลางชอง สี่เหลี่ยมอยาใหชิดเสนกรอบหรือออกนอกชอง และใหเขียนดวยรูปแบบตัวเลขดังนี้ 3. ใชดินสอดํา กาเครื่องหมายกากบาทลงในชองตัวเลือกที่มตี ัวเลขเล็กๆกลางชองถาตองการแกใหลบใหสะอาด ตัวอยางที่ถูกคือ ตัวอยางที่ผิดคือ ไมวากรณีใด โปรดซอมเสนกรอบถาลบถูกเสนขาด

4. กอนสงกระดาษคําตอบตองตรวจสอบการกากบาทเลขประจําตัว และรหัสวิชาในกระดาษคําตอบใหถูกตองและ ชัดเจน เพราะมีผลโดยตรงตอคะแนนของนักเรียน หากไมถกู ตองอาจจะทําใหนักเรียนไมมีคะแนนในวิชานั้นๆ ขอสอบโดย

อาจารยสุธน อาจารยพสิ ิฏฐ รศ.ดร.ยุพา

เสถียรยานนท วัฒนผดุงศักดิ์ ผลโภค

สถาบันเคมีอาจารยสุธน สถาบันนีโอฟสิกส สถาบัน HOUSE OF SCIENCE


126 6.

ชีววิทยา จํานวน 30 ขอ (ขอ 1-30) จากรูปตอไปนี้จงตอบคําถามขอ 1 – 2

ก 1.

2.

3.

จากรูปโครงสรางใดพบในพืช 1. ก. 2. ข. 3. ก. และ ข. 4. ไมพบทั้ง ก. และ ข. โครงสราง ก. และ ข. เหมือนกัน คือ 1. ตางก็มี DNA, ribosome ของตนเอง 2. มีเอนไซมเกี่ยวของกับ Oxidative Phosphorylation 3. ทดแทนโครงสรางที่ขาดหายได 4. เปน single – membrane organelle จากรูปเซลลตอ ไปนี้ เปนเซลลชนิดใด เพราะเหตุใด

1. เซลลพืช เพราะมีนิวเคลียส 2. เซลลสัตว เพราะมีการเวาเขาไปของเซลล 3. เซลลพืช เพราะมีผนังเซลลลโู คส 4. เซลลสัตว เพราะไมมีแวคิวรอล จากแผนภาพตอไปนี้ใชตอบคําถามขอที่ 4 I II

1

2

3

4

5

6 สาร X

III 4.

5.

โครงสรางของพืชที่ทําหนาที่เปนกําแพงกัน้ การลําเลียงน้าํ ภายในลําตน และรากของพืชคือ 1. Pericycle 2. Casparian Strip 3. Cortex 4. Endodermis 7. คูใดมีความสัมพันธทางหนาทีน่ อยทีส่ ุด 1. เซลลคุม กับการสรางอาหาร 2. โฟลเอม กับการคายน้าํ 3. ไซเลม กับการลําเลียง 4. ขนราก กับการออสโมซิส 8. แรงดึงน้าํ ใหไหลขึน้ ไปตามไซเลม จากรากสูลาํ ตนได คือ แรงดึงทีเ่ กิด จากกระบวนการใด 1. การคายน้าํ เปนหยดน้าํ 2. แรงดันราก 3. การคายน้าํ เปนไอ 4. การกลัน่ เปนหยดน้าํ 9. แรงดึงน้าํ ใหไหลขึน้ ไปตามไซเลม สามารถถายทอดสูโ มเลกุลน้าํ ตอ ๆ ไปไมขาดสายโดยแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลน้าํ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจาก พันธะเคมีใด 1. พันธะไฮโดรเจน 2. พันธะโควาเลนด 3. พันธะไอออนิก 4. แรงดันเดง 10. โรคถุงลมโปงพอง (Emphysema) ขอใด ถูกตอง 1. ทําใหลดพืน้ ที่ผิวในการเปลี่ยนกาช 2. ถาเปนนาน ๆ อาจเกิดการติดเชื้อได 3. ทําใหหลอดลมตีบ และหายใจลําบากขึน้ 4. ถูกทั้งขอ 1. และ 2. 11. โมเลกุล DNA มีความยาว 180 คูเบส ประกอยดวยเบสอะดีนนี 20 เปอรเซ็นต DNA โมเลกุลนี้จะมีกี่ไซโทซีนนิวคลีโอไทด 1. 40 2. 60 3. 90 4. 108 12. จากแผนภาพแสดงการสังเคราะหเมลานิน

จีโนไทป หมายเลข 3 ในรุน II คือขอใด 1. AA หรือ Aa 2. XAXA 4. Aa หรือ XAXa 3. XaXa การคายน้าํ เปนหยดน้าํ ที่ขอบใบซึ่งเปนปลายของเสนใบเปนผล เนือ่ งมาจาก 1. การคายน้าํ เปนไอมาก 2. มีแรงดันรากมาก 3. มีแรงดันใบมาก 4. ทอลําเลียงน้าํ ทีใ่ บอุดตัน

ยีน A

ยีน B

ยีน C

เอนไซม A

เอนไซม A

เอนไซม A

สาร Y

สาร Z

เมลานิน

คนที่สามารถสังเคราะหเมลานินไดควรมีจิโนไทปเปนแบบใด 1. AaBbCc 2. AAbbCC 3. AaBBcc 4. AAbbcc 13. ฮอรโมนในเพศหญิงชนิดใดที่เกีย่ วของกับความอวน 1. Estrogen 2. Progesterone 3. Oxytocin 4. Prolactive


127 14. บนหัวของ Sperm มีโครงสรางใด และเปนออรแกเนลลชนิดใด 1. โครงสรางแบบ Acrosome ออรแกเนลลชนิด S – ER 2. โครงสรางแบบ Acrosome ออรแกเนลลชนิด Golgi body 3. โครงสรางแบบ Acrosome ออรแกเนลลชนิด r – ER 4. โครงสรางแบบ Acrosome ออรแกเนลลชนิด microtubule 15. ชื่อของเนื้อเยื่อที่บรุ อบผนังของเสนเลือดคือขอใด 1. Pericardium 2. Pleura 3. Epithelium 4. Endothelium 16. เซลลเม็ดเลือดและเสนเลือดของตัวออนมนุษยเจริญมาจากโครงสรางใด 1. Corpus albicans 2. Mesodermal wall of the yolk sac. 3. Ectoderm 4. Mesoderm and Endoderm 17. ขอใด ถูกตอง สําหรับไวรัส 1. มี RNA หรือ DNA เพียงอยางเดียว 2. ถาเปนไวรัสของคน สามารถเพาะเลี้ยงไดโดยไวรัสเจริญบนเซลล เพาะเลีย้ งของสัตว 3. โรคสุกใส เปนตัวอยางของไวรัสที่กอโรคในคน 4. ถูกทั้งขอ 2. และ 3. 18. ขอใดอธิบายถึงความผิดปกติที่เกิดจากการทํางานของตอมไรทอ ได อยางถูกตอง ก Acromegaly เปนอาการที่ตอมใตสมองสราง STH มากไปในวัยเด็ก ข Grave’s Disease เปนอาการคอหอยพอกแบบ nontoxic ในผูใหญ ค Gigantism เปนอาการที่ตอมอะดรีนัลคอรเทกซสรางคอรติซอล มากเกินไป ง Cushing syndrome เปนอาการที่ตอ มอะดรีนัลคอรเทกซสราง STH มากไปในผูใหญ จ Cretinism เปนอาการที่ตอมไทรอยดทํางานบกพรองตั้งแตเกิด 1. ก. และ ค. 2. ข. และ ง. 3. ง. และ จ. 4. ก., ค. และ จ. 19. คนดื่มเบียรมากจะปสสาวะบอยและปริมาณมาก เปนเพราะเหตุใด 1. สราง Aldosterone เพิ่มขึน้ 2. เพิ่มแรงดันเลือด 3. ลดปริมาณ Anti – diuretic hormone 4. Proximal tubule ดูดน้าํ กลับมากขึน้ 20. สัตวทดลองที่ถูกตัดตอมอะดรีนัลออกทั้งสองขางจะมีชวี ิตรอดไดนาน ขึ้นเมื่อใหสารใดชดเชย 1. Cortisol 2. Adrenalin 3. ACTH 4. Aldosterone

21. หากนําตัวอยางเลือดของผูอดอาหารนาน 24 ชั่วโมง มาตรวจจะมีผล อยางไร ก อินซูลนิ เพิม่ ขึน้ ข กลูคากอนเพิ่มขึ้น ค อินซูลนิ ลดต่ํา ง กลูคากอนลดต่าํ 1. ขอ ก. เทานัน้ 2. ขอ ข. เทานัน้ 3. ขอ ก. และ ง. 4. ขอ ข. และ ค. 22. ตอมไรทอชนิดใดบางที่ผลิตฮอรโมนที่มีโครงสรางพืน้ ฐานคลาย โคเลสเตอรอล ก. Gonads ข. Thyroid ง. Adrenal medulla จ. Adrenal cortex

ค. Hypothalamus ฉ. Pituitary

1. ขอ ก. และ ค. 2. ขอ ข. และ ง. 3. ขอ ก. และ จ. 4. ขอ ค. และ ฉ. 23. คุณสมบัติขอใดเปนหนาที่อะดรีนาลีน ก. กระตุนการหลั่งน้าํ ยอยจากตับออน ข. กระตุน อัตราการเตนของหัวใจ ค. เพิ่มปริมาณของเลือดที่กลามเนื้อ ง. เพิ่มอัตราการเปลี่ยนกลูโคสเปนไกลโคเจน 1. ขอ ก. เทานัน้ 2. ขอ ค. เทานัน้ 3. ขอ ข. และ ค. 4. ขอ ก. และ ง. 24. ขอใดเปนสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธเหมือนกับไลเคนส (Lichens) ก. Escherichia coli ในสําไสใหญ ข. ราไมคอไรซาที่เจริญกับรากตนสน ค. มดดํากับเพลี้ยออน ง. กลวยไมเกาะบนลําตนจามจุรี 1. ขอ ก. และ ข. 2. ขอ ค. และ ง. 3. ขอ ก., ข. และ ค. 4. ขอ ข., ค. และ ง. 25. การหมุนเวียนธาตุชนิดใดมีตน กําเนิดมาจากหิน ก. ไนโตรเจน ข. ฟอสฟอรัส ค. คารบอน ง. กํามะถัน 1. ขอ ก. และ ข. 2. ขอ ค. และ ง. 3. ขอ ก. และ ค. 4. ขอ ข., ค. และ ง. 26. ปจจัยในขอใดมีผลกระทบตอระบบนิเวศมากที่สุด 1. การเพิ่มขึน้ ของประชากร 2. การสูญพันธุข องสิง่ มีชีวิต 3. การทําลายปา 4. การเกิดปญหามลภาวะตอสิ่งแวดลอม


128 27. การใชปร ามิดจํานวนแสดงการถายทอดพลังงานในหวงโซอาหารของ ระบบนิเวศมีความไมเหมาะสมในขอใด ก ไมไดพิจารณาบทบาททีแ่ ตกตางกันของสิ่งมีชีวิตชนิดตาง ๆ ข ไมไดนับจํานวนผูยอยสลายสารอินทรีย ค ไมไดพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตที่แตกตางกันของสิ่งมีชีวิต ชนิดตาง ๆ 1. ขอ ก. และ ข. 2. ขอ ข. และ ค. 3. ขอ ก. และ ค. 4. ขอ ก., ข. และ ค. 28. สารใดตอไปนี้ ไมควรพบ ในปสสาวะมนุษย 1. กลูโคส ยูเรีย อัลบูมีน 2. กลูโคส เม็ดเลือดแดง อัลบูมีน 3. โซเดียม ยูเรีย กลูโคส 4. เม็ดเลือดขาว ยูเรีย กลูโคส 29. ชนิดเม็ดเลือดขาวทีม่ ีมากที่สุดในเลือดมนุษย 1. Neutophil 2. Monucyte 3. Basophil 4. Eosin Phil 30. บน Chromatin ของ Neutophil ของผูหญิงจะมีสวนยืน่ คลายไมตีกลอง (Drumstick) เปนสวนของ 1. นิวคลีโอสัส 2. โครโมโซมที่ active 3. X – chromosome 4. Inactive X – chromosome

ฟสิกส จํานวน 40 ขอ (ขอ 31 - 70 ) หากมิไดกําหนดเปนอยางอื่น ใหใชคาตอไปนี้ในการคํานวณ g = 10 m/s2 e = 1.6×10-19 C c = 3×108 m/s h = 6.6×10-34 J.s

32. วัตถุมวล 5 กิโลกรัม วางนิ่งอยูบนพืน้ ราบที่มี สปส.ความเสียดทาน 0.4 ออกแรงดึงวัตถุขนาด 30 นิวตัน ทํามุม 37° กับแนวราบ เมื่อเวลาผาน ไป 10 วินาที วัตถุจะเคลื่อนทีไ่ ปไดระยะทางกี่เมตร 1. 40 เมตร 2. 100 เมตร 3. 112 เมตร 4. 150 เมตร 33. พิสิฏฐกลิ้งลูกบอลเล็ก ๆ ดวยความเร็วตน u ไปตามพืน้ ราบจากจุด A ถา x = 3R จงหาคาความเร็วตน u ที่ทําใหลูกบอลกลับมาถึงจุด A ได พอดี หลังจากกลิ้งไปตามผิวโคงวงกลมเกลี้ยง BC ซึ่งอยูในระนาบดิ่ง และ เคลื่อนทีแ่ บบโพรเจ็กไทลออกมาจากจุด C

1.

5 gR

2.

gR 2

3.

3 gR 2

4.

5 gR 2

34. ถาที่จุดต่าํ สุดมวล m มีความเร็ว v 0 ก็จะสามารถเคลื่อนทีไ่ ปตามราง วงกลมรัศมี R ผิวลื่นไดครบรอบพอดี แตถาความเร็วที่จุดต่ําสุดเปน 0.8 v 0 มวล m เริ่มหลุดจากผิวรางที่จุด P จงหามุม θ เมื่อระนาบของราง อยูในแนวดิ่ง P

θ

G = 6.67×10-11 N.m2/kg2

kB = 1.38×10-23 J/K

R = 8.31 J/mol.K 1 KE = = 9×109 N.m2/C2 4πε0

NA = 6.0×1023 /mol me = 9.1×10-31 kg

1 u = 930 MeV mp = 1.67×10-27 kg

31. ลิฟตทใี่ ชในงานกอสรางเคลือ่ นทีข่ ึ้นจากพืน้ ดินดวยความเร็วคงที่ 10 เมตร/วินาที เมื่อลิฟตเคลื่อนที่ขนึ้ ไปสูงจากพืน้ ดิน 15 เมตร กอน กรวดหลนออกมาจากลิฟต หลังจากนี้ลฟิ ตจะเคลื่อนที่ตอไปดวย ความหนวง 0.5 เมตร/วินาที2 ขณะที่กอนกรวดกระทบพืน้ ลิฟตจะอยูสูง จากพืน้ กี่เมตร 1. 27.8 เมตร 2. 42.8 เมตร 3. 55.8 เมตร 4. 62.8 เมตร

R m

v0

1.

1 sin −1   5

2.

2 sin −1   5

3.

3 sin −1   5

4.

4 sin −1   5

35. ไมกระดาน 3 แผน มีขนาดเทากันยาวแผนละ 80 cm วางเรียงซอนกันดัง รูป จงหาวาไมกระดานแผนบนจะยืน่ ออกไปไกลสุดจากขอบของแผน ลางสุดไดเทาใด ไมกระดานทั้งหมดจึงจะไมลมลงมา

x 1. 40 cm. 3. 60 cm.

2. 50 cm. 4. 65 cm.


129 36.แทงแข็งเกร็งแทงหนึ่งหมุนไดรอบจุดซึ่งมิไดอยูที่จุดศูนยกลางของแทง แทงแข็งเกร็งนีส้ มดุลไดโดยแขวนจานสองจานซึ่งน้าํ หนักไมเทากัน ไวที่ปลายแตละขางของแทง เมื่อวางมวล m ซึ่งไมทราบคาในจาน ดานซายพบวาตองวางมวล m1 ลงในจานดานขวาเพื่อใหเกิดสภาพ สมดุล และในทํานองเดียวกันเมือ่ ยายมวล m มาวางในจานขางขวา (เอามวล m1 ออกแลว) พบวาตองวางมวล m2 ลงในจานดานซาย เพื่อใหเกิดสมดุล จากขอมูลขางตน คาของมวล m มีคาเทาใด 1. m1m2 2. m1 + m2 2

3.

4. m1m2

m1 m2

37. ในการขนขาวขึ้นจากเรือลําหนึ่ง ลิฟตยกขาวขึน้ เปนระยะทาง 12 เมตร และขาวถูกจายออกมาจากดานบนของลิฟตดวยอัตรา 2 กิโลกรัม ทุก ๆ วินาที อัตราเร็วของเมล็ดขาวแตละเมล็ดทีพ่ ุงออกมามีคา 3 เมตร/ วินาที จงหากําลังต่าํ สุดของเครื่องยนตที่ใชในการยกขาวดวยวิธนี ี้ 1. 60 วัตต 2. 69 วัตต 3. 240 วัตต 4. 249 วัตต 38. ลูกบอลมวล 0.2 kg. ถูกขวางใสแผนเหล็กซึ่งวางอยูบ นพืน้ ราบดวย อัตราเร็ว 15 m/s. ดวยมุม 45° เฉียงลงทํามุมกับแนวระดับ ลูกบอลถูก แผนเหล็กตีใหกระดอนขึน้ ดวยอัตราเร็ว 40 m/s.ทํามุม 30°กับแนวระดับ ถาลูกบอลสัมผัสแผนเหล็กนาน 0.5 วินาที จงหาแรงเฉลีย่ ที่แผนเหล็ก กระทําตอลูกบอล 1. 9.6 นิวตัน 2. 12.2 นิวตัน 3. 15.6 นิวตัน 4. 18.2 นิวตัน 39. ผลักวัตถุ 2 กิโลกรัม ใหเคลื่อนที่ไปดวยความเร็ว 9 m/s หางจากวัตถุ 6 กิโลกรัม ซึ่งอยูน ิ่งอยูเปนระยะ 1 เมตร โตะสูงจากพืน้ 1.25 เมตร ถาเปนการชนแบบยืดหยุน หลังชนวัตถุ 6 กิโลกรัม ตกถึงพืน้ หางจาก ขอบโตะไปตามแนวราบ 2 เมตร พืน้ โตะมีสัมประสิทธิค์ วามเสียด ทานเทาใด 22

66 1.25 m

1. 0.15 2. 0.35 3. 0.55 4. 0.85 40. ทรงกระบอกรัศมี R มีโมเมนตความเฉื่อยรอบจุดศูนยกลางมวลเปน 1 ้ เอียงซึ่งเอียงทํามุม θ กับแนวราบดวย I = mR 2 กลิ้งขึ้นไปบนพืน 2

ความเร็วตนของจุดศูนยกลาง v จงหาวานานเทาใดทรงกระบอกจึงขึน้ ไป ไดสูงสุด

θ 1.

3v 2 g sin θ

2.

3.

3v g tan θ

4.

v 2 g sin θ 3v 2 g cos θ

41. นองน้าํ ฝนมีมวล 40 กิโลกรัม ยืนอยูที่ขอบของโตะกลมที่มีรัศมี 2 เมตร โดยโตะกลมหมุนไดคลองในแนวราบและมีโมเมนตความเฉื่อย 500 กิโลกรัม-เมตร2 ถานองน้าํ ฝนเริ่มวิ่งบนโตะกลมในทิศทวนเข็มนาฬิกา ดวยอัตราเร็ว 3 เมตร/วินาที ความเร็วเชิงมุมของโตะกลมจะเปนเทาใด 1. 0.24 เรเดียน/วินาที 2. 0.48 เรเดียน/วินา 3. 0.95 เรเดียน/วินาที 4. 1.25 เรเดียน/วินาที -4 42. นําลวดโลหะซึง่ มีพนื้ ทีห่ นาตัด 10 ตารางเมตร มาถวงดวยตุมน้าํ หนักซึ่ง มีมวล 1, 3, 5, 7 และ 9 กิโลกรัม แลววัดความเครียดของเสนลวดไดผล การทดลองซึ่งสามารถเขียนเปนกราฟไดดังรูป คามอดูลัสของยังของโลหะ ที่ใชทาํ เสนลวดนี้มีคา เปนเทาใด 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

มวล(กก.)

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

ความเครียด

2. 2.4×106 N/m2 1. 1.5×106 N/m2 4. 6.5×106 N/m2 3. 3.4×106 N/m2 43. เครือ่ งอัดไฮดรอลิกเครือ่ งหนึ่ง ลูกสูบใหญมพี นื้ ทีห่ นาตัด 800 ตร.ซม. มี มวล 600 กิโลกรัม อยูบนลูกสูบ ลูกสูบเล็กมีมวล 1 กิโลกรัม มีพนื้ ทีห่ นา ตัด 25 ตร.ซม. ในเครื่องอัดไฮดรอลิกมีนา้ํ มันความหนาแนน 78 กิโลกรัม/ ลบ.เมตร ถาเครื่องอัดไฮดรอลิกอยูใ นสมดุล โดยระดับน้าํ มันในลูกสูบเล็ก สูงกวาระดับน้าํ มันในลูกสูบใหญ 8 เมตร. แรง F ที่กดบนลูกสูบเล็กจะ F ตองมีคากีน่ วิ ตัน 600 kg

8m


130 1. 10 นิวตัน 2. 15.4 นิวตัน 3. 21.5 นิวตัน 4. 45 นิวตัน 44. น้าํ ถูกฉีดออกจากเครื่องดับเพลิงดวยความดันอากาศตามรูป จงหาความ ดันเกจของแกสในถังเพือ่ ดันน้าํ ใหพุงออกมาดวยความเร็ว 30.0 m/s. เมื่อระดับน้าํ อยูตา่ํ จากหัวฉีด 0.5 m. v

0.5 m

1. 4.6×105 N/m2 2. 5.6×105 N/m2 3. 6.5×105 N/m2 4. 7.5×105 N/m2 45. ปริมาณความรอนที่ทาํ ใหกาน้าํ ใบหนึ่งมีอุณหภูมิเพิ่ม 1 K เทากับปริมาณ ความรอนที่ทาํ ใหนา้ํ 128 กรัม มีอุณหภูมิเพิม่ 1 K ถาใชกาน้าํ ใบนัน้ บรรจุ น้าํ 1 kg ที่ 30°C ตั้งบนเตาแกสจนเดือดใชเวลา 7 นาที แลวทิ้งไวใหเดือด ตอไปอีกเปนเวลา 20 นาที จะเหลือน้าํ ในกาเทาใด กําหนดให ความจุความรอนจําเพาะของน้าํ = 4.18 kJ/kg.K ความรอน แฝงจําเพาะของการกลายเปนไอ = 2256 kJ/kg 1. 0.370 kg 2. 0.418 kg 3. 0.582 kg 4. 0.630 kg 46. แกสออกซิเจน (O2) บรรจุในภาชนะโดยมวลของแกสออกซิเจนเทากับ 12.0 กิโลกรัม อานความดันเกจทีภ่ าชนะได 9.0 บรรยากาศ และมี อุณหภูมิ 57°C ถาออกซิเจนรั่วออกจากภาชนะไป คิดเปนมวลเทากับ 3.0 กิโลกรัม และอุณหภูมิลดลงเหลือ 27°C จงหาความดันเกจของ ออกซิเจนที่เหลืออยู กําหนดความดันบรรยากาศเปน 1 บรรยากาศ 1. 3.5 บรรยากาศ 2. 4.6 บรรยากาศ 3. 5.8 บรรยากาศ 4. 6.1 บรรยากาศ 47. กาซชนิดหนึ่งจํานวน 0.25 กิโลกรัม บรรจุในกระบอกสูบที่มีพนื้ ที่ หนาตัด 0.5 ตารางเมตร โดยมีอุณหภูมิ 25°C ความดันสัมบูรณ 100 กิโลพาสคาล ความรอนไดใหแกกา ซในกระบอกสูบ ทําใหอุณหภูมิ เพิ่มขึน้ เปน 75°C โดยความดันคงที่ และพลังงานภายในของกาซ เปลี่ยนแปลงไป 5 กิโลจูล จงคํานวณหาระยะทางที่ลูกสูบเคลื่อนที่ ออกไปได กําหนดใหความจุความรอนจําเพาะของกาซเปน 1004 J/kg.K 1. 0.15 เมตร 2. 0.25 เมตร 3. 0.35 เมตร 4. 0.45 เมตร 48. สปริงอันหนึ่งวางตัวบนพืน้ ราบเกลี้ยงปลายขางหนึ่งติดผนัง ปลายอีกขาง หนึ่งผูกติดกับมวล 4 กิโลกรัม เมือ่ ดึงมวลออกจากสมดุลได 20 เซนติเมตร ก็ปลอย ทําใหมวลเคลื่อนทีแ่ บบซิมเปลฮารมอนิก วัดเวลาที่มวลเคลื่อนที่ ไดจากจุดปลอยจนถึงปลายสุดอีกดานหนึ่งเทากับ π/5 วินาที

จงหาความเรงสูงสุดของมวล 2. 2.5 เมตร/วินาที2 1. 2 เมตร/วินาที2 3. 4.5 เมตร/วินาที2 4. 5 เมตร/วินาที2 49. พิสิฏฐใชมอื กระทุมน้ําดวยจังหวะสม่ําเสมอที่ขอบถาดคลื่นดานหนึ่ง แลว จับเวลาที่คลืน่ ลูกแรกวิ่งไปถึงขอบถาดตรงขามทีห่ า งออกไป 30 เมตร ใชเวลา 5 วินาที ขณะเดียวกันลิเดียมองดูผิวน้าํ จะเห็นผิวน้าํ กระเพือ่ มขึน้ ลง 240 รอบ ในเวลา 8 วินาที จงหาวาแถบสวางทีห่ นึ่งถึงแถบสวางที่ 5 ที่ เห็นใตถาดคลืน่ จะอยูหา งกันเทาใด 1. 40 เซนติเมตร 2. 60 เซนติเมตร 3. 80 เซนติเมตร 4. 100 เซนติเมตร 50. จากรูปที่กาํ หนดให มีคลืน่ ผานชองคูไปแทรกสอดแบบเสริมกันเปนครัง้ แรกที่จุด x ซึ่งอยูหา งจากชองคูเปนระยะทาง D โดยจุด x ทํามุมกับตําแหนง S1 และ S2 เปน 45 และ 60 องศา ตามลําดับ อยากทราบวาคลืน่ ที่ผา นชอง คูมีความถี่เทากับเทาไร ถาความเร็วคลืน่ มีคา เทากับ v x S2 S1

60

O

45

D

1.

3v ( 3 − 2) D

2.

6v ( 3 − 2) D

3.

v ( 6 − 2) D

4.

3v ( 6 − 2) D

51. ในการทดสอบสั่นพองของเสียงโดยใชหลอดเรโซแนนซ ถาความถี่ของ เสียงเทากับ 500 เฮิรตซ และขณะนัน้ อากาศมีอณ ุ หภูมิ 15 องศาเซลเซียส ขณะคอย ๆ เลือ่ นตําแหนงของลูกสูบพบวาเกิดเสียงดังทีส่ ุดครั้งแรกที่ 16 เซนติเมตร จากปากหลอด ตามหลักการคาดวาเสียงดังทีส่ ุดครั้งที่สองจะ เกิดเมื่อลูกสูบอยูห า งจากปากหลอดเปนระยะเทาไร 1. 48 เซนติเมตร 2. 50 เซนติเมตร 3. 52 เซนติเมตร 4. 56 เซนติเมตร 52. สรวิศตั้งตนวิ่งออกจากลําโพงซึ่งกําลังสงเสียงความถี่ 680 เฮิรตซ ในขณะ ที่เสียงในอากาศมีความเร็ว 340 เมตร/วินาที เขาไดยนิ เสียงมีความถี่ 670 เฮิรตซ เมื่อเขาวิ่งไปได 10 วินาที ปรากฏวาเสียงที่เขาไดยนิ เริ่มจางหายไป พอดี จงหาวาลําโพงเสียงนี้มีกาํ ลังกี่วัตต 1. 3.1×10-8 วัตต 2. 4.2×10-8 วัตต 3. 5.3×10-8 วัตต 4. 6.2×10-8 วัตต 53. เครือ่ งโซนารบนเรือสงคลืน่ ดลของเสียงลงไปทีเ่ รือดําน้าํ ลําหนึ่งที่ดาํ ลึก ลงไปในแนวดิ่งดวยความเร็วคงที่ และรับฟงเสียงสะทอนไดในเวลา 20 มิลลิวินาที ทันทีทไี่ ดรับคลืน่ เสียงสะทอน ก็สงคลืน่ ดลที่ 2 ไป และไดรับ เสียงสะทอนในเวลา 30 มิลลิวนิ าที ถาอัตราเร็วของเสียง


131 ในน้าํ ทะเล = 1,500 เมตร/วินาที จงหาวาเรือดําน้าํ เคลือ่ นที่ดวยความเร็ว เทาใด

รังสีแสง

L 1.50

L 1.52 L 1.52

รังสีแสง 1. tA > tB

1. 100 เมตร/วินาที 2. 150 เมตร/วินาที 3. 250 เมตร/วินาที 4. 300 เมตร/วินาที 54. ลําแสงเลเซอรตกกระทบเขาไปทางกึ่งกลางขอบดานหนึ่งของวัตถุดังรูป ดรรชนีหักเหของวัตถุมีคา 2 จงหาวาลําแสงเลเซอรจะเกิดการ สะทอนอยูภายในวัตถุนนั้ ทั้งหมดกี่ครัง้ กอนที่จะโผลออกไปจากปลาย ดานหนึ่ง 105 cm

n= 2

45°

3 mm

1. 205 2. 206 3. 208 4. 209 55. วัตถุอยูหา งจากเลนสเวาเปนระยะทาง 10 cm ทางซายมือ และมีกระจกเวา ความยาวโฟกัส 10 cm อยูหา งจากเลนสเวา 15 cm ทางดานขวามือ แลว ภาพจะอยูทเี่ ดียวกับวัตถุ ความยาวโฟกัสของเลนสเวามีคา เทาใด

ภาพ วัตถุ

L 1.60

ชุด A

L 1.40

L 1.70

ชุด B

2. tA < tB

4. tA ≥tB 3. tA = tB 57. จากการทดลองหาความยาวคลืน่ ของแสงสีหนึ่ง โดยวางฉากรับริ้วการ แทรกสอดไวหา งจากแผนสลิตคู เปนระยะทาง 120 cm และระยะหาง ระหวางสลิตทั้งสองเปน 0.3 µm พบวามีแถบสวาง-มืดเกิดขึ้นบนฉาก หลายแถบ ถาวัดจากแถบสวางที่หนึ่งไปยังแถบสวางทีห่ า พบวามีระยะ หางกัน 9 cm แสงสีนี้มีความยาวคลืน่ เทาไร ในหนวยนาโนเมตร 1. 563 nm 2. 450 nm 3. 465 nm 4. 353 nm 58. แผนคูขนานวางหางกัน 4 เซนติเมตร เมื่อตอดวยความตางศักย 400 โวลต ทําใหเกิดสนามไฟฟามีทิศในแนวดิ่งจากบนลงลาง หยดน้ํามันหยดหนึ่งมี ประจุอิสระ -6.4×10-18 คูลอมบ เคลื่อนที่ลงในแนวดิ่งดวยความเรง 2 เมตร/ วินาที2 มวลของหยดน้าํ มันมีคา เทาใด 2. 4×10-15 กิโลกรัม 1. 2×10-15 กิโลกรัม 3. 6×10-15 กิโลกรัม 4. 8×10-15 กิโลกรัม 59. อิเล็กตรอนสองตัวถูกตรึงอยูกับที่หา งกัน 0.02 เมตร อิเล็กตรอนอีกตัว หนึ่งถูกยิงมาจากทีร่ ะยะอนันตแลวมาหยุดอยูที่จุดกึ่งกลางของระยะ หางระหวางอิเล็กตรอนทั้งสอง ความเร็วตนของอิเล็กตรอนตัวนี้มคี่ า เทาใด 1. 160 เมตร/วินาที 2. 240 เมตร/วินาที 3. 320 เมตร/วินาที 4. 440 เมตร/วินาที 60. จากรูปวงจรไฟฟาประกอบดวย ตัวเก็บประจุ C1 = 6 ไมโครฟารัด C2 = 3 ไมโครฟารัด และแบตเตอรีแรงเคลื่อนไฟฟา 12 โวลต ถาสับสวิทซ S1 รอจนประจุเต็ม C1 แลวยกสวิทซ S1 ขึน้ จากนัน้ สับสวิทซ S2 รอจน สมดุล ประจุไฟฟาในตัวเก็บประจุ C2 จะเปนเทาใดในหนวยไมโครคูลอมบ

10 ซม.

5 ซม. 1. 10 เซนติเมตร 2. 12 เซนติเมตร 3. 15 เซนติเมตร 4. 18 เซนติเมตร 56. เมื่อใชแสงสีเดียวความเขมแสงมากตกกระทบตั้งฉากกับผิวของตัวกลาง โปรงใส 2 ชุด คือ ชุด A และ ชุด B ตัวกลางแตละชนิดมีคา ดรรชนีหักเห ตามตัวเลขที่ปรากฏอยูในแตละตัวกลาง กําหนดให tA และ tB เปนเวลา ทั้งหมดที่แสงเคลื่อนที่ผา นตัวกลางชุด A และชุด B ตามลําดับความ สัมพันธของ tA และ tB ที่ถูกตองที่สุดเปนไปตามขอใด (L = ความยาว ของตัวกลาง)

L 1.50

C2 S2

R C1

S1

R 12V

1. 18 ไมโครคูลอมบ 3. 28 ไมโครคูลอมบ

2. 24 ไมโครคูลอมบ 4. 32 ไมโครคูลอมบ


132 61. เซลไฟฟา 4 ตัว ตางมีแรงเคลื่อนไฟฟา E โวลต และความตานทานภายใน r โอหม เทากัน นําเซลไฟฟานี้ไปตอกับเปนวงจรกับความตานทานภาย นอก R พบวาเมื่อตอเซลไฟฟาอยางขนานจะใหกระแสไฟฟาผานความ ตานทาน R เปน 1.5 เทา ของกระแสไฟฟาเมื่อตอเซลอยางอนุกรม ความ ตานทานภายใน r มีคากีโ่ อหม R 1. 2. R 2 3R 3. 4. 2R 2 62. จากรูป จงหาความตางศักยระหวางจุด A กับ B 4V 2Ω A

64. จากหมอแปลงไฟฟาดังรูป จงหาคาความตานทาน R ที่ทําใหกระแสไฟฟา I1 มีคา เปน 18 แอมแปร I1 220V

B

XC

5 Ω 3

3.

g

I

1.

3.

3.

E1

2.

θ

2. 2 ρAg sin θ I

4. ρAg sin θ I

E2

8 Ω 3

4.

1 Ω 3

4. E2

E1

B2

E1 B1

P

1. 2 ρ Ag tan θ I ρAg tan θ I

Q

θ

2.

v 66. เมื่อเกิดการเปลีย่ นแปลงสนามไฟฟา E1 ณ บริเวณ A โดยขณะนัน้ v สนามไฟฟา E1 กําลังลดลง จงพิจารณารูปตอไปนี้วา รูปใดถูกตองที่สุด v เมื่อ B เปนสนามแมเหล็ก

B1

v B

XL= 27 Ω

12 Ω 3

1.

1. 2 V 2. 4 V 3. 6 V 4. 8 V 63. ลวดทองแดงมีความหนาแนน ρ และพืน้ ทีห่ นาตัด A นํามางอใหเปน เหลี่ยม 3 ดานยาวเทา ๆ กัน และสามารถหมุนรอบแกน PQ ซึ่งอยูใน แนวระดับ ลวดเสนนี้อยูในสนามแมเหล็กสม่ําเสมอ B มีทิศพุงขึน้ ตาม แนวดิ่ง เมื่อผานกระแส I เขาไปจะทําใหลวดเอียงทํามุม θ กับแนวดิ่งดัง รูป ถา g เปนความเรงเนื่องจากสนามโนมถวงโลก ขนาดสนามแมเหล็ก B จะมีคา เทาใด

R

3Ω 120V

10

400 รอบ

1. 340 โอหม 2. 400 โอหม 3. 440 โอหม 4. 500 โอหม 65.วงจรไฟฟากระแสสลับมีคา ความตานเชิงความเหนีย่ วนําดังรูป XC จะมีคา เทาใดที่ทาํ ใหเฟเซอรของกระแสทับกับแรงดันพอดี

4Ω

12V

600 100 รอบ รอบ

50 200 รอบ รอบ

100 รอบ

B2

B1 E2

B2

B1 E2

B2

E1

67. สเปกตรัมเสนสวางของอะตอมไฮโดรเจน เสนสวางลําดับแรกในอนุกรม ของบัลเมอรจะมีความยาวคลื่น 656 นาโนเมตร ในอนุกรมของพาสเชน เสนสวางลําดับที่สองจะมีความยาวคลืน่ ประมาณกีน่ าโนเมตร 1. 1218 2. 886 3. 556 4. 486 68. 262.ลําแสงเลเซอรความยาวคลืน่ 660 นาโนเมตร ตกกระทบตั้งฉากกับ พืน้ ผิวที่สามารถดูดกลืนแสงไดโดยสมบูรณ ถากําหนดใหมีจาํ นวน โฟตอนตกกระทบพืน้ ผิวดังกลาวดวยอัตรา 1025 อนุภาค/วินาที แรงที่ ลําแสงเลเซอรกระทําตอพื้นผิวเปนเทาใด 1. 0.01 N 2. 0.1 N 3. 0.3 N 4. 0.5 N


133 69. ในการทดลองวัดการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี ปรากฎวาไดกราฟ แสดงความสัมพันธระหวางกัมมันตรังสีที่นับได (ตอวินาที) กับเวลา เปนชัว่ โมง ดังรูป จงหาวาในตอนแรกมีจํานวนนิวเคลียสของสาร กัมมันตรังสีอยูเทาใด กัมมันตภาพ(ตอ 120 100 80 60 40 20

1. อิเล็กโทรเนกาติวิตี 2. พลังงานไอออไนเซชันลําดับที่ 1 3. รัศมีไอออน 4. จุดหลอมเหลว 74. กราฟขอใดแทนจุดหลอมเหลวของธาตุในคาบที่ 3 (Na ถึง Ar) 1. m.p.

Na Mg Al Si P S Cl Ar

2 1. 1.4×103 3. 3.5×106

4

12

8

20 เวลา 16 4 2. 8.3×10 4. 5.0×106

2. m.p.

70. จะตองใช 235 92 U วันละกี่กิโลกรัม เพือ่ ผลิตไฟฟาดวยเครือ่ งปรมาณู ประสิทธิภาพ 25% ใหพอกับความตองการวันละ 1×1013 จูล กําหนด

Na Mg Al Si P S Cl Ar

235 92 U 1 อะตอม ใหพลังงาน 200 MeV

1. 0.35 กิโลกรัม 3. 0.65 กิโลกรัม

2. 0.49 กิโลกรัม 4. 0.96 กิโลกรัม

เคมี จํานวน 25 ขอ (ขอ 71-95) 71. การจัดเรียงอิเล็กตรอนของไอออน X2+ ที่มี 44 โปรตอนเปนตามขอใด 2. [Ar] 3d10 4s2 4p6 4d2 1. [Ar] 3d10 4s2 4p5 4d5 4. [Ar] 3d10 4s2 4p6 4d8 3. [Ar] 3d10 4s2 4p6 4d6 72. การจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุแกลเลียมเปนดังนี้ [Ar] 3d10 4s2 4p1 การ เกิด Ga4+ ไอออนจะมีการใหอเิ ล็กตรอนตามขอใด 2nd 3rd 4th ขอ 1st 1. 3d 4p 4s 4s 2. 3d 4s 4s 4p 3. 4s 4s 4p 3d 4. 4p 4s 4s 3d 73. กราฟตอไปนี้แสดงคาอะไรของธาตุ Na ถึง Cl y

y

y

y y 12

y 13

14

proton number

15

16

17

3. m.p.

Na Mg Al Si P S Cl Ar 4. m.p.

Na Mg Al Si P S Cl Ar 75. กําหนดสารประกอบใหดังนี้ H z y x Cl C CH2 C

H H มุมระหวางพันธะ x , y และ z ขอใดถูกตอง ขอ x y 0 900 1. 109.5 2. 109.50 109.50 1200 900 3. 1200 109.50 4.

Z 1200 1800 1800 1200


134 76. BF3.CH3OH ใชผลิตเมทิลเอสเทอรจากสารประกอบที่มีหมู acyl group โดยให x , y และ ° แทนอิเล็กตรอนของ B , F และ O ตามลําดับโครงสราง ขอใดแทนอิเล็กตรอนรอบๆอะตอมของโบรอนถูกตองที่สุด 1. 2.

F

F

F

x x B xx O

H3C

F

F

H

H3C

x

3.

x x B

H3C

x

xo O

H

F

F x B

F

oo O

4.

F

x

F

F

H

H3C

x x B xo O

x

F H

77. การผสมสารละลายในขอใดมีปฏิกิริยาเกิดขึน้ และสามารถเขียนสมการไอออนสุทธิไดทั้งคู ขอ สารละลายผสม I สารละลายผสม II 1. Na2S2O3 กับ HCl KMnO4 กับ HCl 2. AgNO3 กับ KCl NaCl กับ KI 3. KNO3 กับ CaCl2 CuSO4 กับ (NH4)2S Na2S2O3 กับ BaCl2 CsCl2 กับ Mg(NO3)2 4. 78. กําหนดแผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานในการเกิดโซเดียมคลอไรด 1 โมลใหดังนี้

Na+ (g) + Cl (g) + e-

∆H3 = + 496 kJ Na (g) + Cl (g)

พลังงาน

Na (g) +

Na (s) +

1 Cl (g) 2

∆H2 = + 122 kJ

1 Cl (g) 2

∆H1 = + 107 kJ

เริ่มตน

Na+ (g) + Cl (g)

∆H5 = ? kJ

∆Hf [NaCl (s)] = - 411 kJ สุดทาย

จงหาคา ∆H5 จะเทากับกี่กิโลจูล 1.- 1350 kJ 3.+787 kJ

∆H4 = - 349 kJ

NaCl (s)

2.+ 1350 kJ3 4.- 787 kJ


135 79. ขอใดโมเลกุล I มีขั้วมากกวาโมเลกุล II โมเลกุล I Cl Cl 1.

C

C

H3 C 2. 3.

CH3

CH3CH2Cl

H3C

โมเลกุล II

Cl

C

C

Cl

CH3 CH3CHCl2

Cl

Cl

Cl

Cl Cl

4.

Cl

Cl

Cl

Cl 80. จงหาเลขออกซิเดชันของ Fe , Mn , Pb , Cr , Co และ Cu ในสารประกอบตอไปนี้ Fe3O4 Mn3O4 Pb3O4 [Co(NH3)6][Cr(NH3)2Cl4]3 8 8 8 +3 , +3 1. + + + 3 3 3 2. +3 +4 +4 +3 , +6 3. +2 , +3 +2 , +3 +2 , +4 +3 , +3 4. +4 , -3 +4 , -3 +4 , -3 +2 , +6

[Co(NH3)5CO3]2[CuCl4] +2 , +3 +2 , +1 +2 , +3 +2 , +2

81. กําหนดขอความใหดังนี้ RT RT , PV = MRT , PV = c เมื่อ P = ความดัน , V = ปริมาตร , m = มวล , M M M = มวลโมเลกุล , ρ = ความหนาแนน , C = ความเขมขน , R = คาคงที่สากลของแกส , T = อุณหภูมเิ คลวิน (ข.) สมการตอไปนีแ้ ทนพฤติกรรมของแกสสมบูรณ PVm α T PM α dT และ P α cT เมื่อ P = ความดัน , Vm = ปริมาตรโมลารของแกส , M = มวลโมเลกุล , C = ความเขมขน , d = ความหนาแนน , T = อุณหภูมิเคลวิน (ค.) ผสมแกส O2 5.0 dm3 ที่ความดัน 200 kPa และแกส N2 2.0 dm3 ที่ความดัน 500 kPa ลงในภาชนะ 2.5 dm3 จะไดความดันรวม 800 kPa (ง.) กระบอกฉีดยาใสแกสชนิดหนึ่งจํานวน 0.10 กรัม ในปริมาตร 83.1 cm3 ซึ่งวัดที่ 1.0 x 105 Pa และอุณหภูมิ 27 0C แกสชนิดนี้มีมวลโมเลกุลเปน 0.10 x8.31x 300 1.0 x10 5 x83.1x10 −6 ขอความใดถูกตอง 1. (ก) (ข) และ (ค) เทานัน้ 2. (ก) (ค) และ (ง) เทานัน้ 3. (ข) (ค) และ (ง) เทานัน้ 4. (ก) (ข) (ค) และ (ง) (ก.) สมการตอไปนี้ไดจากแกสสมบูรณ PV = ρ


136 82. กําหนดรัศมีไอออนและประจุของไอออนให 6 ชนิดดังนี้ ไอออน J+ L+ M2+ รัศมี (nm) 0.14 0.18 0.15

X0.14

Y0.18

Z20.15

ให JX , LY และ MZ เปนของแข็งไอออน(ionic solids) มีชนิดของแลตทิซเหมือนกัน ขอใดแสดงพลังงานแลตทิซไดถูกตอง 1. JX > MZ > LY 2. LY > MZ > JX 3. MZ > JX > LY 4. MZ > LY > JX 83. กําหนดขอมูลใหดังนี้ I. ยูเรเนียม-238 สลายตัวในที่สุดไดธาตุตะกั่ว ถาการสลายตัวนีเ้ ปนปฏิกิรยิ าอันดับที่หนึ่งและมีครึ่งชีวิต 4.5 x 109 ป หินตัวอยางมีอายุกี่ปถามี อัตราสวนของยูเรเนียมตอตะกั่วเทากับ 1 : 3 II. ปฏิกิริยาระหวางสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตกับกรดเจือจางพบวาเปนปฏิกิรยิ าอันดับทีห่ นึ่งเมื่อเทียบกับกรดที่ความเขมขนของกรดต่ําแต จะเปนปฏิกิรยิ าอันดับศูนยเมื่อเทียบกับกรดที่มีความเขมขนสูง ขอใดถูกตอง ขอ I II ขอ I II 9 9 1. 1.5 x 10 ป 2. 9.0 x 10 ป [acid]

[acid] 0

3.

rate

0

9

12.25 x 10 ป

4.

13.5 x 10 ป

[acid]

[acid] 0

0

rate

84. กําหนดการเปลี่ยนแปลงความรอนของการสันดาบใหดังนี้ 1 CO2 (g) CO (g) + O2 (g) 2 1 H2 (g) + O2 (g) H2O (l) 2 1 CH3OH (l) + 1 O2 (g) CO2 (g) + 2H2O (l) 2 จงคํานวณ ∆H ของปฏิกิริยา CO (g) + 2H2 (g) 2.- 140 kJ.mol-1 1.- 146 kJ.mol-1 3.+ 140 kJ.mol-1 4.+ 146 kJ.mol-1 85. สําหรับปฏิกริ ิยา Ag2CO3 (s) atm ที่ 5000 K ขอสรุปใดถูกตอง 1. ความดันสูงขึน้ จะได CO2 เพิ่มขึน้ 3. ปฏิกิริยาไปขางหนาดูดความรอน

rate

9

∆H1 = - 283 kJ.mol-1 ∆H2 = - 286 kJ.mol-1 ∆H3 = - 715 kJ.mol-1

CH3OH (l)

Ag2O (s) + CO2 (g) มีคาคงที่สมดุล (Kp) เทากับ 3.16 x 10-3 atm ที่ 298 K และ 1.48 2. ผลิตภัณฑ CO2 จะไมขนึ้ อยูกับอุณหภูมิ 4. คา Kp จะขึ้นอยูกบั ปริมาณของ Ag2CO3 ที่ใช

rate


137 86. ปฏิกิริยาในขอใดที่ลดความดันที่อณ ุ หภูมิคงทีแ่ ละเพิม่ อุณหภูมิทคี่ วามดันคงที่จะ ทําใหระบบเพิ่มปริมาณผลิตภัณฑมากขึน้ 2HI (g) ; ∆H = + 53 kJ.mol-1

1. H2 (g) + I2 (g)

4NO (g) + 6H2O (g) ; ∆H = - 950 kJ.mol-1

2. 4NH3 (g) + 5O2 (g)

2NH3 (g) ; ∆H = - 92 kJ.mol-1

3. N2 (g) + 3H2 (g) 4. N2O4 87. กําหนดให

(g)

; ∆H = + 57 kJ.mol-1

2NO2 (g)

Cr2O7 (aq) + 14H+ (aq) + 6eFe3+ (aq) + e-

2Cr3+ (aq) + 7H2O Fe2+ (aq)

E0 = + 1.33 V E0 = + 0.77 V

Y

X

Pt

Pt

1.0 mol dm-3 Fe2+ (aq)

1.0 mol dm-3 Cr2O72(aq) in H+ (aq) จากขอมูลในภาพขางบนนี้อยูภายใตสภาวะมาตรฐานไดขอสรุปดังนี้ (ก) อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่จาก Y ไป X ผานเครื่องวัด (ข) โวลตมเิ ตอรจะแสดงคาความตางศักยประมาณ 0.56 โวลต (ค) X จะเปนขัวไฟฟาบวก (ง) แผนภาพเซลลไฟฟาเคมีนคี้ ือ Pt(s) Fe2+(aq) , Fe3+(aq)

Cr2O72-(aq) , H+(aq) Cr3+(aq) Pt(s)

ขอใดถูกตอง 1. (ก) และ (ค) เทานัน้ 2. (ข) และ (ง) เทานัน้ 3. (ก) , (ข) และ (ค) เทานัน้ 4. (ก) , (ข) , (ค) และ (ง) -3 88. กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลง pH เมื่อ 0.1 mol.dm ของสารละลาย Y (aq) เติมลงในสารละลาย 0.1 mol.dm-3 ของ X (aq) ในการ ไทเทรตนี้สาร X และ Y ควรเปนสารตามขอใด 13 11 9 pH

7 5 3 1 0

10

20 Volume of Y/cm3

30

40


138 ขอ X Y 1. Na2CO3 HCl 2. NaOH + KOH HCl 3. NaHCO3 HCl 4. NaOH CH3CO2H + HCl 89. กําหนดสารประกอบให 3 ชนิด ดังนี้ X = CH3CH2CH2CH2Cl Y = CH3CH2CH2COCl Z = C6H5Cl 3 ทําการทดลองโดยการเติมน้าํ 10 cm ลงในสารตัวอยางแตละชนิดของ 0.010 โมล ของ X , Y และ Z แลวเขยาที่อุณหภูมคิ งที่เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนัน้ เติมสารละลายซิลเวอรไนเทรตจํานวนมากเกินพอลงไปสารตัวอยางแตละชนิดจะใหตะกอนของซิลเวอรคลอไรดจากนัน้ กรองตะกอนและลาง ตะกอนแลวทําใหแหงจะไดตะกอนหนัก 0.000 กรัม , 0.014 กรัม และ 1.430 กรัม ขอใดถูกตอง

มวล (กรัม) ขอ

0.000 กรัม

0.014 กรัม

1.430 กรัม

X Y Z Z

Y Z X Y

Z X Y X

1. 2. 3. 4. 90. กําหนดสวนหนึ่งของพอลิเมอรใหดังนี้ H

CH3

H

CH3

H

CH3

C

C

C

C

C

C

H

C

H

C

H

C

O

O

O

O

O

CH3

CH3

CH3

จากพอลิเมอรนี้สรุปไดดังนี้ (ก) เปนพอลิเมอรแบบเติม (ข) มอนอเมอรคือ CH2=C(CH3)CO2CH3 (ค) เปนพวกเอสเทอร (ง) เปนโคพอลิเมอร (จ) เปนออรโมพอลิเมอร ขอสรุปใดถูกตอง 1. (ก) และ (ข) เทานัน้ 3. (ก) , (ข) , (ค) และ (ง)

O

2. (ค) และ (ง) เทานัน้ 4. (ก) , (ข) , (ค) และ (จ)


139 เคมี ขอสอบแบบอัตนัย จํานวน 5 ขอ 91. Salt cake มี Na2SO4 เปนองคประกอบจะตองนํา Salt cake บริสุทธิ์รอ ยละ 83.4 มากี่กิโลกรัม จึงจะมี Na2SO4 เทากับ Na2SO4 ที่เตรียมไดจากเกลือ บริสุทธิ์รอยละ 94.5 หนัก 250 กิโลกรัม ทําปฏิกิรยิ ากับ H2SO4 (มวลอะตอมของ H = 1 , O = 16 , Na = 23 , S = 32 , Cl = 35.5) 92. โอเลียม (สารลาย SO3 ใน H2SO4 บริสุทธิ์) ปริมาตร 1.08 cm3 นํามาไทเทรตกับ 2.0 M NaOH โดยใชฟน อลฟทาลีนเปนอินดิเคเตอรที่จุดยุติจะตองใชสาร ละลาย NaOH 21.4 cm3 จงหารอยละโดยมวลของ SO3 ในโอเลียม เมื่อความหนาแนนของโอเลียมเทากับ 1.852 g.cm-3 (มวลอะตอมของ H = 1 , O = 16 , S = 32) 93. เมื่อนําสารละลาย AgNO3 1.0 M จํานวน 100 cm3 มาเติมลงในสารละลาย BaCl2 1.0 M จํานวน 60 cm3 เขยาสวนผสมเปนเวลานานคาดวาปฏิกิรยิ าเกิด สมบูรณแลวกรองตะกอนทีเ่ กิดขึน้ ออกไป นําสารละลายที่กรองไดมาเติมกรดซัลฟวริก 1.0 mol.dm-3 จะตองใชกรดซัลฟวริกอยางนอยกี่ cm3 จึงเกิดตะกอน สมบูรณ (มวลอะตอมของ Ag = 108 , N = 14 , O = 16 , Ba = 137 , S = 32 , Cl = 35.5) 94. ในการทดลองแยกสารละลาย H2SO4 ดวยไฟฟาโดยใชลวดทองแดงหนัก 20 กรัม เปนแอโนดและลวดแพลทินัมเปนแคโทด ปฏิกิริยาเกิดขึน้ ดังสมการ H2 (g) + Cu2+ (aq) Cu (s) + 2H+ (aq) เมื่อปฏิกิริยาดําเนินไปจนเก็บแกสที่เกิดขึน้ ไดปริมาตร 8 dm3 จึงหยุดกระแสไฟฟาวัดความดันแกสและอุณหภูมิได 608 torr และ 27 0C ตามลําดับ อยากทราบ วาลวดทองแดงจะเหลือกี่กรัม (มวลอะตอมของ Cu = 63.5) 95. จงคํานวณหาคา pH ของสารละลาย Na2S เขมขน 0.10 mol.dm-3 กําหนดใหคา คงที่สมดุลของ H2S เปนดังนี้ .. K a 1 = 1.0 x 10-7 และ K a 2 = 1.0 x 10-13


15 วิทยาศาสตร 2


142 เฉลย ชีววิทยา 1. ตอบ ขอ 3. ในพืชมี Chloroplast มากกวาสัตว 2. ตอบ ขอ 1. ทั้ง (ก) = Mitochondrial และ (ข) = Chloroplast ตางก็มพี นั ธุกรรมของตนเอง 3. ตอบ ขอ 3. เปนเซลลพืช เพราะเห็นผนังเซลลูโลซ 4. ตอบ ขอ 4. ความผิดปกติแบบที่ 1 Sex – linked recessive

A a

XY

I

X Y

A a

II

2

1

3

X Y

5

4

6

III

a

ความผิดปกติแบบที่ 1 เปน Autosomal recessive I

aa

XY

A

II

1

2

3 Aa

4

III

aa 5.

6.

7.

ตอบ ขอ 2. การคายน้าํ เปนหยดน้าํ ที่ปลายของเสนใบ เรียกวา กัตเตชัน (Guttation) เกิดขึน้ เมือ่ ในดินมีความชุมชื้นมาก ทําใหแรงดันรากมากเนือ่ งจากการ เคลื่อนที่ของน้าํ จากดินที่มีแรงดันออสโมติกต่ําไปสูร ากซึ่งมีแรงดันออสโมติกสูง ตอบ ขอ 4. เอนโดเดอรมิส ซึง่ เปนชัน้ เซลลแถวเดียวอยูดา นในสุดของคอรเทกซ ผนังเซลลของเอนโดเดอรมิสจะเชื่อมติดเปนแผนเดียวกันทุกดานทั้ง ดานบน ดานลางและดานตามแนวรัศมีของลําตน ยกเวนผนังเซลลดา นนอกไปดานใน จะมีสารคลายขี้ผึ้งฉาบอยูเปนแนวกัน้ น้าํ (Casparian strip) แนวกัน้ น้าํ ของเอนโดเดอรมิสจะทําใหนา้ํ และแรธาตุไมสามารถแพรเขาสูใ จกลางรากอยางอิสระ แตตองแพรผานเยื่อหุมเซลลและไซ โทพลาซึมของเอนโดเดอรมิส เปนการควบคุมสารกอนเขาไปสูทอลําเลียงน้าํ ของราก ตอบ ขอ 2. ขอ 1 เซลลคุมเปนเซลลที่มคี ลอโรฟลล สามารถสรางอาหารได ซึ่งเปนผลตอแรงดันเตงของ เซลลคุม และเกี่ยวของกับการปดเปดของปากใบ ขอ 2 การคายน้าํ ไมมีผลตอการลําเลียงอาหารในโฟลเอม


143 ขอ 3 ไซเลมเปนทอลําเลียงน้าํ ขอ 4 การดูดน้าํ ของราก เนื่องมาจากการออสโมซิสของน้าํ ในดินสูเซลลขนราก 8. ตอบ ขอ 3. การคายน้าํ ไปเปนไอ เปนแรงที่สาํ คัญที่สุดจะดึงน้าํ ไหลขึน้ ไปตามไซเลมตานทางแรงดึงดูดของโลก ไปจนถึงยอดพืชสูง ๆ ได 9. ตอบ ขอ 1. แรงดึงจากการคายน้าํ เปนไอ เกิดขึน้ เนื่องจากโมเลกุลน้าํ มีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันเรียกวา โคฮีชั่น (Cohesion) ซึ่งมีที่มา จากการออสโมซิสของ น้าํ ใหไหลขึน้ ไปตามไซเลมตานทานแรงดึงดูดของโลก ไปจนถึงยอดพืชสูง ๆ ได 10. ตอบ ขอ 4. เพราะโรคถุงลมโปงพองเกิดจากการสูบบุหรี่มาก หรือไดรับควันพิษมาก ๆ เปนเวลานาน ๆ ทําใหสารหลอลืน่ และ ความยืดหยุน ของผนังถุงลม ถูกทําลาย รวมทั้งถุงลมจะทะลุถึงกันจนมีขนาดที่ใหญขนึ้ แตจะทําใหมพี นื้ ทีผ่ ิวในการแลกเปลี่ยนกาชลดลง ทําใหรา งกายรับ ออกซิเจน ไดไม เต็มที่ และถาเปนเรือ้ รังนาน ๆ อาจจะเกิดการติดเชื้อซ้าํ ซอน ขึน้ มาไดสวนหลอดลมตีบมักจะเกิดในผูปวยโรคภูมแิ พหรือมีการติดเชื้อของ หลอดลม 11. ตอบ ขอ 4. % ปริมาณเบส A = %T = 20% 100 − 2( 20 %C หรือ G = = ) 30%

2

เนือ่ งจาก DNA กอนนี้มี 180 คูเ บส = 100% C มี 30% = x18030 = 54 คูเบส

∴ ∴ จํานวน C

100

=

54 x 2

= 108 นิวคลีโอไทด

12. ตอบ ขอ 1. ถาจะสรางรงควัตถุเมลานินไดตองมียนี ที่สรางรงควัตถุขนึ้ ดังนัน้ Alleles ตองเปน A_B_C_ 13. ตอบ ขอ 1. Estrogen เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะสืบพันธหญิง หนาอก ความอวนตามรางกายและการเติบโตของกระดูก 14. ตอบ ขอ 2. บนหัวของสเปรมจะมีกลุมของกอลจิบอดี ที่รวมกันเปนกระจุก 15. ตอบ ขอ 4. Endothelium เปนเนื้อเยื้อชัน้ เดียวทีห่ มุ อยูบนทอเลือด 16. ตอบ ขอ 2. กลุมเนื้อเยื่อเจริญทีจ่ ะเจริญเปนเซลลเม็ดเลือดและเสนเลือดมีจุดกําเนิดมาจาก Mesoderm ซึ่งเปนผนังของถุงไขแดง 17. ตอบ ขอ 2. นักวิทยาศาสตรไมสามารถเลี้ยงไวรัสบนวุน อาหารได 18. ตอบ ขอ 3. ขอ ก. ผิด Acromegaly เปนอาการที่ตอมใตสมองสราง STH มากในหมูผใู หญ ขอ ข. ผิด Grave’s Disease เปน Toxic Goiter ขอ ค. ผิด Gigantism เปนอาการที่ตอมใตสมองสราง STH มากในเด็ก ขอ ง. และ จ. ถูก 19. ตอบ ขอ 3. แอลกอฮอลในเบียรจะไปยับยั้งการหลั่ง ADH จากตอมใตสมองสวนทาย จึงไมมีการดูดน้าํ กลับคืนทีห่ ลอดของหนวยใด ดังนัน้ จึงปสสาวะ บอยและปริมาณมาก


144 20. ตอบ ขอ 4. สัตวที่ถูกตัดตอมอะดีนัลออกทั้งสองขางจะตาย เพราะรางกายขาดสมดุลของเกลือแรเพราะขาด Mineralocortivoid เชน Aldosterone ดังนัน้ เมือ่ ให Aldosterone แกสัตวตัวนี้จึงไมตาย 21. ตอบ ขอ 4. ผูอดอาหารนาน 24 ชั่วโมง ในเลือด จะมีจ้ําตาลกรูโคสต่าํ กวาปกติรา งกายตองพยายามรักษาสมดุล โดยการเพิ่มกลูโคสเขาสูกระแสเลือด โดยมี ฮอรโมนกลูคากอนเพิ่มและฮอรโมนอินซูลนิ ลดต่าํ เพราะกลูคากอนไปกระตุน การเปลี่ยนไกลโคเจน ใหเปนกลูโคสอินซูลนิ กระตุน การเปลี่ยน กลูโคสเปนไกลโคเจน 22. ตอบ ขอ 3. ฮอรโมนที่มโี ครงสรางพืน้ ฐานดังภาพ คือ พวกสเตอรอยด ซึ่งสรางจากอวัยวะสืบพันธุ และ Adrenal cortex เทานัน้ 23. ตอบ ขอ 3. อะดรีนาลิน มีหนาที่กระตุน อัตราการเตนของหัวใจและเพิ่มความดันเลือด จึงทําใหเพิ่มปริมาณของเลือดที่กลามเนือ้ 24. ตอบ ขอ 1. ความสัมพันธแบบไลเคนเปนแบบ Mutualism คือ สิ่งมีชวี ิตไมสามารถแยกกันอยูไ ด ซึ่งไดแก แบททีเรียในลําไสใหญ, ราไมโคไรซาที่รากตน สน สวนมดดํากับเพลีย้ ออนเปนความสัมพันธแบบ Protocooperation และกลวยไมเกาะบนลําตนจามจุรีเปนความสัมพันธแบบอิงอาศัย 25. ตอบ ขอ 4. วัฏจักรที่มีตนกําเนิดมาจากหินคือวัฏจัตรไนโตรเจนและวัฏจักรกํามะถัน 26. ตอบ ขอ 3. การทําลายปาไมซึ่งเปนที่ทอี่ ุดมสมบูรณมากที่สุดเทากับเปนการทําลายตนน้าํ สัตวปา และพันธุพ ืชนานาชนิด ยอมหมายถึงเปนการทําลายแหลง สรางออกซิเจน 27. ตอบ ขอ 2. ปรามิดจํานวนแสดงการถายทอดพลังงานในหวงโซอาหารมีความไมเหมาะสมเพราะไมไดนับจํานวนผูยอ ยสลายสารอินทรียและไมได พิจารณาอัตราการเจริญเติบโตทีแ่ ตกตางกันของสิง่ มีชีวิตชนิดตาง ๆ 28. ตอบ ขอ 2. เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว อัลบูมนี โปรตีน ไมพบในน้าํ ปสสาวะ 29. ตอบ ขอ 1. Neutophil มีมากทีส่ ุด ซึ่งมีรูปรางเปนพู 5 พู 30. ตอบ ขอ 4. ในเลือดของสตรีจะมี Nucleus ของ Neutophil ที่มีสวนยืน่ ของ Heterochromatinเรียก Drumstick (Inactive X – Chromosome)

เฉลย ฟสิกส 31. 2 36. 1 41. 2 46. 3 51. 2 56. 2 61. 4 66. 3

32. 3 37. 4 42. 1 47. 1 52.1 57. 1 62. 2 67. 1

33. 4 38. 3 43. 3 48.4 53.4 58. 4 63. 1 68. 1

34. 2 39. 4 44. 1 49.3 54.2 59. 3 64. 3 69. 4

35. 3 40. 1 45. 3 50. 4 55. 1 60. 2 65. 1 70. 2


145 เฉลย เคมี 71. ตอบ ขอ 3 เพราะจํานวนอิเล็กตรอน = 44-2 = 42 ซึ่งตรงกับขอ 3 จํานวนอิเล็กตรอน = 18+10+2+6+6 = 42 72. ตอบ ขอ 4 เพราะ Ga4+ = [Ar] 3d9 73. ตอบ ขอ 3 เพราะรัศมีไอออนบวกของ Na+ > Mg2+ > Al3+ > Si4+และรัศมีไอออนลบของ P3- > S2- > Cl74. ตอบ ขอ 2 เพราะ หมู 4A คือ Si เปนโครงผลึกรางตาขายจะมีจุดหลอมเหลวสูง 75. ตอบ ขอ 4 เพราะรูปรางโมเลกุลเปนดังนี้ 1200

109.50

1200

H Cl

C

C

C H

C H

CH2

76. ตอบ ขอ 2 เพราะ BF3 + CH3OH จะยึดกันดวย Dative bond หรือ Coordinate covalent bond 77. ตอบ ขอ 1 เพราะสมการไอออนเปนดังนี้ S2O32- (aq) + 2H+ (aq) H2O (l) + SO2 (g) + S (s) + 2MnO4 (aq) + 16H (aq) + 10Cl (aq) 2Mn2+ (aq) + 8H2O (l) + 5Cl2 (g) 78. ตอบ ขอ 4 เพราะ ∆Hf = ∆H1 + ∆H2 + ∆H3 + ∆H4 + ∆H5 - 411 = + 107 + 122 + 498 - 349 + ∆H5 - 411 = 376 + ∆H5 ∴ ∆H5 = - 411 -376 = - 787 kJ 79. ตอบ ขอ 1 เพราะ cis isomer จะเปนโมเลกุลมีขั้วมากกวา trans isomer 80. ตอบ ขอ 3 เพราะ Fe3O4 = Fe2O3 . FeO Mn3O4 = Mn2O3 . MnO = PbO2 . 2PbO Pb3O4 3+ [Co(NH3)6] [Cr(NH3)2Cl4]3 +3 0 +3 0 -4 [Co(NH3)5CO3]2+ [CuCl4]2+3 0 -2 +3 -4 m 81. ตอบ ขอ 3 เพราะ (ก) PV = nRT = . RT M m RT RT ถูกตอง P = . = ρ v M M RT แต PV = MRT และ PV = c ไมถูกตอง M (ข) PV = nRT ∴ PVm α T ถูกตอง m m . RT , PM = . RT PV = M v PM = dRT ∴ PM α dT ถูกตอง n c = , P = cRT ∴ P α cT ถูกตอง v


146 PO 2 + PN 2 5x 200   2 x 500  =  +  kPa  2. 5   2. 5  = 800 kPa ถูกตอง m . RT (ง) PV = nRT = M m . RT M = PV 0.10 x8.31x( 27 + 273) = 1.0 x10 5 x83.1x10 −6 0.10 x 8.31x 300 = ถูกตอง 1.0 x10 5 x 83.1x10 −6 82. ตอบ ขอ 3 เพราะของแข็งไอออนที่มีประจุสูงสุดและขนาดเล็กที่สุดจะคายพลังงานแลตทิซมากที่สุด 83. ตอบ ขอ 2 เพราะ I. ให 238U : Pb = 1 : 3 (ค) Pรวม =

1 2 1 1 หรือ   = 4 1+ 3 2 ดังนัน้ อายุของหินตัวอยาง = 2 x ครึ่งชีวิต = 2 x 4.5 x 109 ป II. ณ ความเขมขนของกรดต่าํ ปฏิกริ ิยาเปนอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับกรดจะไดกราฟเสนตรง ความลาดชันเปนบวก แตที่ความเขมขน สูงเปนปฏิกริ ิยาอันดับศูนยเมื่อเทียบกับกรด จะไดกราฟเสนตรงตั้งฉากหรือขนานกับแกน y อัตราการเกิดปฏิกิรยิ าจะคงที่ 84. ตอบ ขอ 2 เพราะ 1 CO2 (g) ∆H1 = - 283 kJ.mol-1 (1) CO (g) + O2 (g) 2 2H2 (g) + O2 (g) 2H2O (l) ∆H2 = - 572 kJ.mol-1 (2) 1 CH3OH (l) + 1 O2 (g) ∆H3 = + 715 kJ.mol-1 (3) CO2 (g) + 2H2O (l) 2

∴ จะมี 238U =

(1) + (2) + (3)

CO (g) + 2H2 (g)

CH3OH (l)

∆H

= ∆H1 + ∆H2 + ∆H3 = - 283 - 572 + 715 = - 140 kJ.mol-1 85. ตอบ ขอ 3 เพราะ Kp = PCO2 เพิ่มขึน้ ตามอุณหภูมิ (K α T) แสดงวาปฏิกริ ิยาไปขางหนาดูดความรอน ดูด

86. ตอบ ขอ 4 เพราะ N2O4 (g) 1 mol

คาย

2NO2 (g) 2 mol


147 87. ตอบ ขอ 4 เพราะปฏิกริ ิยารีดอกซเปนดังนี้ ออกซิเดชัน (แอโนด) : 6 Fe2+ (aq)

6 Fe3+ (aq) + 6 e-

ขั้วลบ (Y) รีดักชัน (แคโทด) : Cr2O72- (aq) + 14 H+ (aq) + 6 e-

2 Cr3+ (aq) + 7 H2O (l)

ขั้วบวก (X) Cr2O72- , H+

Pt Fe2+ , Fe3+

X

Y

แผนภาพเซลลคือ

Cr3+ Pt

อิเล็กตรอนเคลื่อนที่

E0เซลล

= E0แคโทด + E0แอโนด = + 1.33 - (+ 0.77) โวลต = + 0.56 โวลต 88. ตอบ ขอ 1 เพราะจากกราฟไทเทชันเริ่มตน pH ≈ 11 สิ้นสุดที่ pH ≈ 1 แสดงวา X จะตองเปนเบสออนขณะที่ Y เปนเบสแก และมีจุดยุติ 2 จุดคือ ที่ 15 cm3 และ 30 cm3 เมื่อเติม Y ปฏิกิริยาเกิดขึน้ ดังนี้ NaCl + NaHCO3 Na2CO3 + HCl NaHCO3 + HCl NaCl + H2O + CO2

Cl

89. ตอบ ขอ 3 เพราะ Z = C6H5Cl หรือ

จะไมถูกไฮโดรไลส ดังนัน้ จะ

O CH3CH2CH2- C -Cl

ไมให AgCl (s) Y = จะวองไวตอปฏิกิริยา มากกวา X = CH3CH2CH2CH2Cl จึงถูกไฮโดรไลสไดเร็วกวา X ดังนัน้ AgCl (s) ที่ไดจาก Y จะมากกวา 90. ตอบ ขอ 4 เพราะพอลิเมอรนี้คอื H

CH3

C

C

H

C

O

เอสเทอร

O CH3

มอนอเมอรคือ H

CH3

C

C

H

C

n

O

O CH3

เขียนยอ CH2=C(CH3)COCH3


148 เคมี อัตนัย 91. วิธีคิด

2NaCl + H2SO4

Na2SO4 + 2HCl 1 mol NaCl mol Na2SO4 = 2 1 250 x1000 94.5 x = x x 142 2 58.5 100 ∴ จะเกิด Na2SO4 = 286.73 kg ดังนัน้ จะตองนํา Salt cake บริสุทธิ์รอยละ 83.4 มา 100 x 286.73 kg = 83.4 = 343.80 kg

92. วิธีคิด SO3 H2SO4

= =

% SO3 =

x x 100 2

x g 2-x g

มวลของโอเลียม = DV = 1.852 x 1.08 = 2 g

SO3 + 2NaOH H2SO4 + 2NaOH

Na2SO4 + H2O Na2SO4 + H2O

……………… (1) ……………… (2)

จํานวนโมล NaOH ในสมการ (1) + (2) = จํานวนโมล NaOH โจทย 2 x 2( 2 − x ) + 80 98 ∴ x

2 x 21.4 1000 = 0.4348 g ของ SO3 0.4348 x 100 = 21.74 ∴ รอยละของ SO3 = 2

93. วิธีคิด

2AgNO3(aq) + BaCl2 (aq) เหลือ BaCl2 (aq) + H2SO4 (aq) Ba(NO3)2 (aq) + H2SO4 (aq) จํานวนโมล AgNO3 จํานวนโมล BaCl2 = จํานวนโมล BaCl2 ใช

=

2AgCl(s) + Ba(NO3)2 (aq) เกิด BaSO4 (s) + 2HCl (aq) BaSO4 (s) + 2HNO3 (aq)

=

1x100 = 0.10 mol 1000

1x 60 = 0.06 mol 1000 1 mol AgNO3 = 2 1 x 0.10 = 2

mol


149 = 0.05 mol ∴ จะเหลือ BaCl2 = 0.06 – 0.05 = 0.01 mol + Ba(NO3)2 เกิด = 0.01 + 0.05 = 0.06 mol = mol H2SO4 ทั้งหมด ดังนัน้ จะตองใช 1.0 M H2SO4 = 0.06 x 1000 cm3 = 60 cm3 94. วิธีคิด mol Cu g M

= mol H2 PV = RT  608 atm  8 dm 3   760   = 3  dm .atm   0.0821 ( 300 K ) K .mol  

( )

x 63.5 ∴ x ดังนัน้ จะเหลือ Cu

= 16.51 g = 20 – 16.51 = 3.49 g

95. วิธีคิด 2Na+ (aq) + S2- (aq) 0.20 M 0.10 M

Na2S (s) 0.10 M S2- (aq) + H2O (l)

HS- (aq) + OH- (aq)

K a2 จากสูตร

[OH-]

=

=

K w ( Ci − x ) Ka2

(1x10 −14 )( 0.10 − x ) (1x10 −13 )

= 0.01 = 0.1 mol.dm-3 ∴ pOH = -log[OH-] = -log10-1 = 1.0 ดังนัน้ pH ของสารละลายนี้ = 14 – 1 = 13.00


ชื่อ .......................................... เลขที่นั่งสอบ .........................

รหัส 31 ขอสอบวิชา ภาษาฝรั่งเศส

คําอธิบาย 1. ขอสอบมี 5 หนา 80 ขอ ขอละ 1.25 คะแนน 2. ใชปากกาสีดาํ หรือน้ําเงินเขม ในการกรอกตัวเลข ชื่อ หรือขอความตางๆ สําหรับตัวเลขนั้น ใหกรอกลงตรงกลางชอง สี่เหลี่ยมอยาใหชิดเสนกรอบหรือออกนอกชอง และใหเขียนดวยรูปแบบตัวเลขดังนี้ 3. ใชดินสอดํา กาเครื่องหมายกากบาทลงในชองตัวเลือกที่มตี ัวเลขเล็กๆกลางชองถาตองการแกใหลบใหสะอาด ตัวอยางที่ถูกคือ ตัวอยางที่ผิดคือ ไมวากรณีใด โปรดซอมเสนกรอบถาลบถูกเสนขาด

4. กอนสงกระดาษคําตอบตองตรวจสอบการกากบาทเลขประจําตัว และรหัสวิชาในกระดาษคําตอบใหถูกตองและ ชัดเจน เพราะมีผลโดยตรงตอคะแนนของนักเรียน หากไมถกู ตองอาจจะทําใหนักเรียนไมมีคะแนนในวิชานั้นๆ ขอสอบโดย สถาบัน

อาจารยคมกฤช เพียรสัจจะ ศูนยวิชาการ RAC


152 1. Leguel de ces choix se prononce différemment des autres? a.) innocent b.) incapable c.) inoubuliable d.) inutile 2. Anna a acheté __________. a.) une confortable belle voiture. b.) une belle confortable voiture. c.) une belle voiture confortable. d.) une voiture belle confortable. 3. Si tu viens chez moi demain , n’ oublies pas de m’ _________ mes disques. a.) amener b.) apporter c.) emporter d.) emmener 4. Il faut que son père __________ des courses. a.) fait b.) a fait c.) fera d.) fasse 5. ________ son âge , il travaille encore. a.) Pour b.) Pour que c.) Malgré d.) Car 6. Je viens de recevoir sa carte – postale. Elle m’ a écrit pour ________ une bonne nouvelle. a.) m’ annoncer b.) me parler c.) m’ offrir d.) me dire 7. Elle m’ interdit d’ acheter ce livre , il est cher , et en plus , les articles sont __________. a.) passionnants b.) sans intérêt c.) remarquables d.) intéressants 8. Les enfants pauvres ont souvent __________. a.) le ventre creux b.) le ventre rempli c.) le gros ventre d.) le ventre plein 9. - “C’ est à qui , cette maison?” - “_________?” - “_________ qui a un grand jardin avec une piscine.” a.) Laquelle , Celle - ci b.) Laquelle , Celle c.) Celle , Laquelle d.) Celle - ci , Laquelle 10. Il reste dans le salon de l’ hôtel toute la journée _______ pofiter du soleil à la plage. a.) afin que b.) pour que c.) au lieu de d.) pour 11. Philippe est ________ occupé que nous le voyons rarement. a.) trop b.) très c) beaucoup d.) si

12. Comment écrire ce chiffre? “5,434,200” a.) cing millions quatre cent trente - quatre mille deux cents. b.) cing million quatre cent trente - quatre milles deux cents. c.) cing millions quatre cents trente - quatre milles deux cent. d.) cing million quatre cent trente - quqatre mille deux cents. 13. - “Aimez - vous le champagne ou le vin?” - “ __________.” J’ aime le jus de fruits. a.) Ni l’ un ni l’ autre b.) Rien c.) Personne d.) Aucune 14. Retrouvez l’ ordre des actions de Sabine. 1. Sabine est en train de s’ habiller. 2. Sabine va sortir avec ses amis. 3. Sabine vient de prendre un bain. a.) 3 - 2 - 1 b.) 3 - 1 - 2 c.) 1 - 2 - 3 d.) 2 - 3 - 1 15. Une mère dit à son fils qui vient de tomber par terre. “Ne pleure pas , mon chéri. Je t’ achèterai un chocolat tout à l’ heure.” Qu’ est - ce que cette phrase exprime? a.) une demande b.) une interdiction c.) une consolation d.) un conseil 16. “Ah , si seulement j’ avais de l’ argent!” Cela veut dire : “__________.” a.) Je voudrais avoir de l’ argent. b.) Je ne voudrais pas d’ argent. c.) Je regrette de gagner beaucoup d’ argent. d.) Je suis riche. 17. “Si on allait au Canada?” Cela est __________. a.) un ordre b.) un doute c.) une suggestion d.) une décision 18. Parmi ces régions françaises , laqulle n’ est pas montagneuse? a.) Le Massive Central b.) Le Bassin Parisien c.) Les Alpes d.) Le Jura 19. Quand se dit - on “A votre santé?” a.) Quand on fait du sport. b.) Quand on prend un verre c.) Quand on visite des malades d.) Quand on part en vacances 20. Pour les Français , quelle fleur porte le bonheur? a.) La rose b.) Le muguet c.) La marguerite d.) La fleur de lys.


153 21. Selon la tradition française , quand on fait des crêpes , on les fait __________. a.) sauter b.) griller c.) réchauffer d.) bouillir 22. Ce gâteau sent très __________ mais je ne veux pas en manger parce que je ne me sens pas __________. a.) bon / bon b.) bien / bien c.) bon / bien d.) bien / bon 23. Pouvez - vous me dire ce qui __________ ce matin? a.) s’ est passé b.) a passé c.) est passé par d.) s’ est passé de 24. Paul m’ __________ un bon livre et je lui l’ __________ mais il ne me le __________ pas encore. a.) a prêté - a emprunté - rend b.) a emprunté - a prêté - a rendu c.) a rendu - a emprunté - a prêté d.) a rendu - a rapporté - a pris 25. J’ envoie un fax à mes parents. Je leur dit que j’ arrive le 24 décembre pour le réveillon et que ja vais rester en famille pandant 7 nuits. Quand repartirai - ja? a.) Le jour de l’ An b.) Le lendemain de Noël. c.) Le jour de Noël d.) La veille du jour de l’ An 26. “Au secours! Au secours!!” Cette personne __________. a.) a besoin d’ un aide. b.) est très nerveuse c.) va jouer avec ses amis d.) a une bonne humour 27. Des malfaiteurs ont enlevé un enfant. Ils veulent que ses parents leur donnent __________. a.) une bourse b.) une contravention c.) une indemnité d.) une rançon 28. - “Comment vous êtes - vous cassé la jambe?” - “__________” a.) Par descendre l’ escalier b.) En descendant l’ escalier c.) En descends l’ escalier d.) Par descendant l’ escalier 29. L’ été dernier , si on __________ une voiture , on __________ tous les Châteaux de la Loire a.) avait / pouvait visiter b.) avait / pourrait visiter c.) avait eu / aurait pu visiter d.) avait eu / avait pu visiter

(30-31) Hier , je suis allé au restaurant. Quand le garçon m’ apporté l’ addition , je me suis aperçu que j’ _____(30)_____ mon portefeuille chez moi. Heureusement , j’ ai vu quelqu’ un que _____(31)_____ et à qui j’ ai demandé de me donner de l’ argent. 30. a.) avais oublié b.) ai oublié c.) aurai oublié d.) aurais oublié 31. a.) j’ avais connue c.) je connaisse

b.) je connaîtrais d.) je connaissais

32. Avant , il n’ y __________ pas beaucoup de motos à Bang Kok. a.) aurait b.) a c.) a eu d.) avait 33. Je __________ dans mon bureau quand vous __________. a.) travaillais / êtes entrée b.) travaillais / entriez c.) ai travaillé / entriez d.) travaillerai / êtes entrée 34. Trouves ce qui ne va pas ensemble. a.) la cravate - la chemise b.) la cassette - les souliers c.) les chaussures - les chaussettes d.) le pantaloon - la ceinture 35. __________ s’ occupe de livrer des couriers. a.) S.N.C.F. b.) P.T.T. c.) T.V.A. d.) V.T.T. 36. - “C’ est à Chiang Mai __________ vous voulez visiter?” a.) que b.) où c.) d’ où d.) auquel 37. Anna , _______ photos de vacances sont moins belles que _____. a.) vos , mes b.) les vôtres , les miennes c.) les vôtres , mes d.) vos , les miennes 38. - “Quel livre as-tu lu?” - “__________ que vous m’ aviez donné.” a.) Cela b.) Ceci c.) Celui d.) Ceux 39. Ma mère a perdu le papier ________ elle avait écrit votre adresse. a.) qu’ b.) dont c.) sur lequel d.) avec qui


154 40. - “Aimez-vous __________ fruits?” - “Pas beaucoup. Je ne mange pas __________ fruits mais j’ aime manger __________ légumes. a.) des - de - des b.) des - des - des c.) les - de - les d.) les - de - des 41. Il n’ y a plus de riz. Attendez ! Je vais __________ acheter. a.) en b.) y c.) les d.) leur 42. Elles poursuivent les études à la Sorbonne. Elles y vont _______ les jours. Elles sont _________ contentes d’ être étudiantes là. a.) tout - tout b.) tous - tout c.) toutes - toutes d.) tous - toutes 43. - “Qu’ est-ce que tu vas manger?” - “Pardon?” - “Je te demande __________.” a.) si tu vas manger b.) ce que tu vas manger c.) que tu vas manger d.) comment tu vas manger 44. Mes enfants m’ ont dit qu’ ils __________ un petit minou abandonné dans le parc et qu’ ils __________ le garder. a.) a trouvé / a voulu b.) avait trouvé / voudraient c.) aurait trouvé / aura voulu d.) trouvaient / voudront 45. Ce livre m’ a beaucoup plu. Je l’ ai fini __________ un jour. a.) pendant b.) dans c.) en d.) pour 46. Je reviendrai à Paris __________ 5 jours. a.) il y a b.) dans c.) en d.) depuis 47. Il y a deux ans que __________ ici. a.) j’ habite b.) j’ habitais c.) je suis habité d.) j’ ai habité 48. Lequel de ces mots soulignés se pronounce - t - il différemment des autres? a.) J’ en ai vu six. b.) Il y a six oeufs. d.) Il est six heures et demie. c.) Tu as six frères. 49. Ces tartes - ci sont __________ que celles - là a.) meilleures b.) mieux c.) plus bonnes d.) plus bien

50. “Si tu m’ avais dit que ce film était si ennuyeux , je ne serais pas allé le voir.” Cette phrase exprime __________. a.) un souhait b.) une excuse c.) un reproche d.) une justification 51. J’ ai trop bu dans la soirée d’ Anna. Alors , j’ ai __________. a.) la tête qui tourne b.) une grosse tête c.) la tête en l’ air d.) une mauvaise tête 52. - “J’ aime bien cette paire de chaussures , mais le 35 est trop petit.” - “Quelle est votre pointure?” Qui sont les locuteurs de ce dialogue? a.) la cliente / la vendeuse b.) la cliente / le facteur c.) le cordonnier / la vendeuse d.) la mère / la fille 53.

- “Tu veux m’ aider à préparer la fête?” - “__________. Qu’ est - ce que tu veux que je fasse?” a.) Désolée , je sors ! c.) Mais non !

54.

b.) Surtout pas ! d.) Sans aucune doute !

- “Mon Dieu , j’ ai cassé la fenêtre.” - “__________ , on peut la fixer plus tard”

a.) C’ est génial b.) Quelle chance c.) Que c’ est bête d.) Ne t’ en fais pas. 55. Anna a toujours la tête en l’ air. Cela veut dire qu’ elle est _____. a.) distraite b.) mignonne c.) méchante d.) fâchée 56. Vous montez dans le train , dans le wagon non - fumeur. Quelqu’un commence à allumer une cigarette. Que lui dites vous poliment? a.) Vous exagérez ! C’ est interdit de fumer ici ! b.) Excusez - moi , mais il est interdit de fumer ici ! c.) Je vous ordonne d’ éteindre votre cigarette ! d.) Eteignez tout de suite votre cigarettes , sinon … 57. - “__________” - “Oh non , il ne fallait pas” a.) Vous voulez quelque chose? b.) Il vous faut quelque chose? c.) J’ ai un cadeau pour toi. d.) Il faut que tu fasses tes devoirs.


155 58.

- “Ces deux bagues avec des diamants ne m’ ont coûté que 1,500 Baht !!!” - “C’ est donné”

La phrase soulignée veut dire : __________. a.) On te les a données b.) Ça coûte une fortune c.) C’ est bon marché d.) C’ est très cher. 59. A la fin d’ une conversation téléphonique avec un client , la secrétaire dit : __________. a.) A bientôt , chéri. b.) Ne quittez pas. c.) A votre service , Monsieur d.) Restez en ligne , s’ il vous plait 60. Que dites - vous à votre amie qui part en vacances en voiture? a.) Bonne chance b.) Bonne route c.) Bon Anniversaire d.) A vos souhaits 61. Aujourd’ hui , même si le Château de Versailles a conservé toute sa splendeur , il ________ une partie de sa gaieté. a.) perdra b.) a perdu c.) perdait d.) avait perdu 62. “Tous les gens qui font du sport auront une bonne santé.” On peut remplacer le mot souligné avec quel mot? a.) faire b.) faisant c.) fait d.) faits 63. _______ , ils sont enfin arrivés. a.) Avoir beaucoup couru b.) Avoir couru beaucoup c.) Après avoir beaucoup couru d.) Après couru beaucoup 64. Ces touristes _________ leurs vacances sans aucun souci , ils ______ plus d’ un moi chez nous. a.) sont passés / ont resté b.) sont passés / sont restés c.) ont passé / ont resté d.) ont passé / sont restés 65. - “Ma voiture est en panne. Je suis venu chez toi à pied.” - “C’ est vrai? __________” a.) Si je l’ avais su , je serais allé te chercher. b.) Si je le sais , je vais aller te chercher. c.) Si je le savais , j’ irais te chercher. d.) Si je le sais , j’ irai te chercher.

66. Il me répète souvent ; “Je t’ emmènerai au zoo pour ton anniversaire.” Il me répète souvent __________. a.) que je t’ emmènerai au zoo pour ton anniversaire. b.) qu’ il m’ emmènera au zoo pour son anniversaire. c.) que je t’ emmènerai au zoo pour mon anniversaire. d.) qu’ il m’ emmènera au zoo pour mon anniversaire. 67. - “As - tu vendu des fruits au marché? - “Oui , __________.” a.) j’ y en ai vendus. b.) j’ ai y en vendu. c.) j’ y ai en vendu. d.) j’ y en ai vendu. 68. - “Tu ne m’ écoutes pas du tout !” - “Mai si , je t’ écoute.” - “Non , je ne te crois pas. Tu es tout le temps ailleurs , même quand je te parle.” Lequel de ces choix a le sens différent de l’ expression soulignée? a.) être distrait b.) être en vacances c.) être dans la lune d.) avoir la tête en l’ air 69. - “Allô ! Puis - je parler à Nadine?” - “Je crois que vous faites erreur __________.” a.) Rappelez - la plus tard. b.) Il n’ y a personne dans la maison. c.) Voulez - vous parler à sa secrétaire? d.) Il n’ y a personne de ce nom - là ici. 70. Chassez l’ intrus ! a.) envoie / donnes / fasse b.) parte / saches / finesse c.) marchera / visiteras / préfèrerait d.) a voulu / es sorti / est arrivé 71. Lequel se prononce - t - il différemment? a.) bonheur b.) Bonne route c.) Bon Appétit d.) Bon voyage 72. Dans quel lieu peut - on habituellement trouver cette pancarte? Barbecue Interdit Interdiction d’ allumer des feux sous peine d’ amende

a.) Sur un terrain de camping c.) Dans un garage

b.) Dans la cuisine d.) Sur un trottoir


156 73.

77-79 Respectez les pelouses !

Il vous faut __________. a.) suivre le même chemin b.) éviter de les traverser c.) soigner les plantes d.) cultiver le jardin 74. Vous commandez un menu du jour dans un restaurant. Voici le menu : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULE RAPIDE 7 [Euro] salade verte fillet de poisson

Que choisirez - vous pour votre dessert? a.) Des oeufs au plat. b.) Un croque - monsieur c.) Une tarte au chocolat d.) Une choucroute 75.

Un geste pour

MA TA SA NOTRE

TERRE TERRE TERRE TERRE …

Ce slogan vous demande __________. a.) d’ apprendre les adjectives possessifs. b.) de prendre possession de la Terre. c.) d’ avoir du respect pour la Terre. d.) de montrer où est la Terre. 76.

Equilibrance Sandwich aux légumes Substituts de repas hypocaloriques Il s’ agit d’ __________. a.) un menu au restaurant b.) une recette riche en calories c.) une petite annonce pour les végétarians d.) une publicité pour un produit de régime alimentaire

Hôtel de la Baie 60 chambres avec vue sur la mer Restaurant traditionnal Service en chamber jusqu’ à minuit Piscine , courts de tennis 77. D’ après cette annonce , qu’ est - ce qui n’ est pas vrai? a.) On peut manger de la cuisine traditionnelle. b.) On peut faire de la natation et du tennis. c.) Le service en chambre est assuré 24 heures sur 24 d.) L’ hôtel donne sur la mer. 78. Où se trouve cet hôtel? a.) A Nice b.) A Paris c.) A Chamonix d.) Au banlieu de Paris 79. Qu’ est - ce qui n’ est pas vrai? a.) C’ est une station de ski de neige. b.) Vous pouvez y rester calmement. c.) C’ est un petit hôtel. d.) La vue est très belle pour chaque chamber. 80. Les N91 sont si simples , si pratiques et tellement personnels qu’ ils vous permettent de discuter pandant des heures … des goûts de la vie moderne Cette publicité vous propose __________. a.) des jeux vidéo b.) des micro - ondes c.) des téléphones portables d.) des télécopieursa


31 ภาษาฝรั่งเศส


158 เฉลยแบบละเอียด 1. ตอบ b incapable ออกเสียงวา [แอง] สวนชื่ออืน่ ออกเสียงวา [อิน] in + สระ ออกเสียง [อิน] In + n นอกจากนี้ ออกเสียง [แอง] 2. ตอบ c การเรียงตําแหนง Adj 3.ตอบ b apporter ใชกับสิง่ ของ = นําสิ่งนัน้ มาใหผพู ูด emporter ใชกับสิ่งของ = นําสิ่งนัน้ ติดตัวไปดวย 4.ตอบ d It faut que + Subjonctif ไงครับนักเรียน 5.ตอบ c malgré = แมวา เวลาใชจะใชกับคําณวน 6. ตอบ a m ’annoncer แจงใหทราบ 7. ตอบ b sans intérêt ไมนา สนใจ 8. ตอบ a le ventre creux ทองที่วางเปลา (หิว/ไมมีอะไรตกถึงทองเลย ) 9. ตอบ b Lequelle ? บานหลัง Celle qui a un grand jardin avec une piscine หลังทีม่ ีสวน ใหญๆและสระวายน้าํ 10. ตอบ c แทนที่จะ ประโยคนีพ้ ดู ถึงคน คนหนึ่งวาอยูแตในโรงแรม แทนทีจ่ ออกไป อาบแดดที่ชายหาด 11.ตอบ d si….que/ tellement….que = ….มาก จนกระทั่ง philippe ยุงมากจนกระทั่ง เราไดพบเขานานๆครั้ง 12.ตอบ a คําวา mile ที่แปลวาพัน จะไมเติม s เด็ดขาด สวนคําวา cent จะเติม s เมื่อเปนจํานวนถวน เชน 200 ,300,500 13.ตอบ a ไมทั้งสองอยาง การปฏิเสธ มากกวาสองสิ่งขึน้ ไปเราจะใช ne + v + ni….+ ni…. 14.ตอบ b Temps ในประโยคทั้ง 3 เปนตัวแสดง อดีต ปจจุบัน และอนาคต 15.ตอบ c une consolation การปลอบ 16. ตอบ a ประโยคโจทยแสดงความเสียดายวา “ แหม…ถาฉันมีเงินก็ดีสินะ” แสดงวา “ฉันอยากจะมีเงิน” (Je voudrais avoir de I’ argent. ) 17.ตอบ c une suggestion การเสนอแนะ / แนะนํา ถาเราใช Si + I’ Imparfail + ? เปนการชักชวน , เชิญ ชวน , แนะนํา 18.ตอบ b Paris เปนทีร่ าบไมใชภูเขา 19.ตอบ b สํานวน predre un verre แปลวา ดื่ม , ดื่มฉลอง 20.ตอบ b ดอกไมที่นาํ พาความสุข ตามความเชือ่ ของคนฝรั่งเศส ไดแก Lemuguet 21.ตอบ a sauter กระโดด , ทอด 22.ตอบ c v. sentir bon = มีกลิ่นหอม v. se sentir bien = รูสึกดี

23. ตอบ a v.se passer เกิดขึน้ v. se passer de อด , งด ,เวน ,เลิก 24. ตอบ b v. emprunter ขอยืม v. prêter ใหยืม v. render คืน 25.ตอบ d ฉันสง FAX ไปบอกพอกับแมวา จะกลับถึงบานวันที่ 24 ธ.ค. สําหรับงานคริสตมาสตอฟี และฉันจะพักอยูกับครอบครัว 7 คืน ฉันตองกลับวันที่ 31 ธ.ค. ( วันกอนวันขึ้นปใหม ) 26.ตอบ a Au secours ! = ชวยดวย 27. ตอบ d une rançon = คาไถ une bourse = ทุนการศึกษา une contravention = คาปรับ une indemnite = คาชดเชย 28.ตอบ b เวลาถาม Comment ( อยางไร ) เราสามารถตอบสัน้ ๆไดวา En + v.an + ( โดย…/ในขณะที… ่ ) 29.ตอบ c เปนโครงสรางของ Si แบบที่ 3 คือ Si + Plus-Parfait + Conditionnel Passé ใชกับเหตุการณที่ตรงขามกับความเปนจริงในอดีต 30. ตอบ a ใช le Plus - que - Parfait เพราะเปนเหตุการณทเี่ กิดกอน และเสร็จกอนอีกอันหนึ่งในอดีต (= Part Perfect) 31.ตอบ d ใช L’Imparfait เพือ่ บรรยายสภาพวากําลังรูจักอยูใ นขณะนัน้ 32.ตอบ d avant และ autrefois จะใช L’Imparfait เสมอ (= เมื่อกอน / สมัยกอน) 33.ตอบ a ฉันกําลังทํางานในออฟฟคตอนทีค่ ุณเขามา เหตุการณ ที่กาํ ลังดําเนินอยูใ นอดีต ใช L’Imparfait เหตุการณ ทีเ่ กิดแทรกเขามา ใช Le Passé Composé 34.ตอบ b เปนขอที่ไมเขากัน 35.ตอบ b P.T.T คือชื่อยอของการไปรษณียแ ละการสื่อสารโทรคมนาคม ประเทศฝรั่งเศส S.N.C.F. การรถไฟ แหงประเทศฝรัง่ เศส T.V.A. ภาษีมูลคาเพิ่ม V.T.T. จักรยานเสือภูเขา 36.ตอบ a que

C’ est + prepo + N + que

เปนเรือ่ งของการเนนประโยค โดยนําสิ่งที่ตองการเนนมาไว ระหวาง C’ est … que ในกรณีนี้สิ่งทีต่ องการเนน เปนสถานที่ จึงมี prepo ติดมาดวย 37.ตอบ d vos / les miennes 38.ตอบ c celui = อันซึ่ง (แทนคําวา หนังสือ)


159 39.ตอบ c sur lequel แมไดทาํ กระดาษที่เขียนทีอ่ ยูของคุณหายไป เขียนลง บน จึงใชคาํ วา sur / = บน 40.ตอบ d กริยาที่บอกถึง รัก / ชอบ / เกลียด + le , la , les กริยาที่บอกถึง กิน / ดื่ม / ซื้อ – ขาย + du, de la, des 41.ตอบ a en มาจาก du riz (de + N ที่ไมใชคน สามารถแทน ดวย en) 42.ตอบ d tous / toutes 43.ตอบ b ในประโยค Discours Indirect ถาประโยคคําถาม ขึน้ ตนดวย Qu’ est - ce que เราจะใช ce que เชื่อมประโยค 44.ตอบ b ยังคงเปนเรื่อง Discours Indirect เพือ่ ประโยคนํา เปนอดีต ประโยคยอยทีเ่ ชื่อม จะตองเปลี่ยน Temps ใหลึกลง 1 ขัน้ โดย ถามันเปน présent จะเปลี่ยนเปน Imparfait passé composé future simple Conditionnel present 45. ตอบ c 46. ตอบ b 47. ตอบ a 48. ตอบ c 49. ตอบ a 50. ตอบ c 51. ตอบ a 52. ตอบ a 53. ตอบ d 54. ตอบ d 55. ตอบ a 56. ตอบ b 57. ตอบ c 58. ตอบ c 59. ตอบ c 60. ตอบ b 61. ตอบ d 62. ตอบ b 63. ตอบ c 64. ตอบ d 65.ตอบ a เปนการสมมติเหตุการณที่ตรงขามความจริงในอดีต จึงใช Si แบบที่ 3 66.ตอบ d

67.ตอบ d des fruits en (de + N. ที่ไมใชคน แทนดวย en) au marché y ( à + N. ที่ไมใชคน แทนดวย y 68. ตอบ b être ailleurs être distrait ใจลอย avoir la tête en I’air être dans la lure 69. ตอบ d It n’y a persone de ce nom-là ici. ที่นี่ไมมคี นชื่อนัน้ 70.ตอบ c เพราะ a voulu ใช v. avoir เปน v.ชวย แตอีก 2 ตัว ใช v. être. ขอ a ถูก เพราะทั้ง 3 ตัวในขอ a เปน Subjonctif ขอ b ถูก เพราะทั้ง 3 ตัวในขอ b เปน Subjonctif parte , saches , finesse ขอ c ถูก เพราะทั้ง 3 ตัว เปน Future simple 71. ตอบ d bon + สระ ออกเสียงวา [บอน] 72.ตอบ a สถานที่ ที่เราจะพบปายนีไ้ ด คือ ลานตัง้ แคมป เพราะมีการหาม จุดไฟ หามยาง Bar-B- Q 73.ตอบ b “หามเดินลัดสนามเด็ดขาด” ดังนัน้ เราจะตองหลีกเลีย่ งที่จะลัด ผานมันไป 74.ตอบ c คุณจะเลือกอะไรเปนของหวาน ในตัวเลือกมีขอ c ขอเดียวทีเ่ ปนขนม ( une tarte = ขนมพาย ) 75.ตอบ c Slogan ที่นักเรียนไดอาน เปนการกระตุนใหมีจิตสํานึก อนุรักษ โลกของเรา 76.ตอบ d เปนโฆษณาแซนวิช ผัก จึงถือวาเปนผลิตภัณฑควบคุมอาหารได 77.ตอบ c ขอที่ผิดคือ การบริการถึงหองพักมีตลอด 24 ชั่วโมง เพราะจริงๆ แลวจะมีถึงเที่ยงคืนเทานัน้ 78.ตอบ a เพราะเปนเมืองที่ตดิ ชายทะเล สวนเมืองอื่นไมมีทะเล 79.ตอบ a ผิดเพราะมันไมใชสถานีเลนสกี 80.ตอบ c โทรศัพทมอื ถือ จากขอความที่ไดโฆษณา วาสามารถพูดไดหลายชัว่ โมง


ชื่อ .......................................... เลขที่นั่งสอบ .........................

รหัส 37 ขอสอบวิชา ความถนัดทางวิศวกรรม

คําอธิบาย 1. ขอสอบมี 4 หนา 25 ขอ ขอละ 4 คะแนน 2. ใชปากกาสีดาํ หรือน้ําเงินเขม ในการกรอกตัวเลข ชื่อ หรือขอความตางๆ สําหรับตัวเลขนั้น ใหกรอกลงตรงกลางชอง สี่เหลี่ยมอยาใหชิดเสนกรอบหรือออกนอกชอง และใหเขียนดวยรูปแบบตัวเลขดังนี้ 3. ใชดินสอดํา กาเครื่องหมายกากบาทลงในชองตัวเลือกที่มตี ัวเลขเล็กๆกลางชองถาตองการแกใหลบใหสะอาด ตัวอยางที่ถูกคือ ตัวอยางที่ผิดคือ ไมวากรณีใด โปรดซอมเสนกรอบถาลบถูกเสนขาด

4. กอนสงกระดาษคําตอบตองตรวจสอบการกากบาทเลขประจําตัว และรหัสวิชาในกระดาษคําตอบใหถูกตองและ ชัดเจน เพราะมีผลโดยตรงตอคะแนนของนักเรียน หากไมถกู ตองอาจจะทําใหนักเรียนไมมีคะแนนในวิชานั้นๆ ขอสอบโดย สถาบัน

อาจารยบริรักษ มุงพาณิชยเจริญ ศูนยวิชาการ RAC ขอนแกน


162 ขอสอบแบบปรนัย จํานวน 25 ขอ ขอละ 4 คะแนน รวม 100 คะแนน กําหนดใหใชคา g = 10 m/s2 1. วัตถุมีความหนาแนน 1250 kg/m3 เมื่อนําไปชั่งในน้าํ ซึง่ มีความหนาแนน 1000 kg/m3 น้าํ หนักที่ชั่งได จะลดลงกี่เปอรเซนต 1. 20 % 2. 25 % 3. 75 % 4. 80 % 2. น้าํ ที่ปลอยจากทอหมายเลขใดจะมีความเร็วสูงสุด ถาทั้งสามทอมีขนาด เทากัน

5. ผลรวมของโมเมนตรอบจุด A. มีคา ประมาณเทาใด 20 N. 1 m.

5 N.m

A 10 N. 1.5 m.

1.5 m.

1. 0 N.m 2. 5 N.m 3. 7 N.m 4. 10 N.m 6. เพื่อใหพนื้ คอนกรีตสามารถรับน้าํ หนักไดดีขนึ้ จึงมีการเสริมเหล็กเสนเขา ไปในเนือ้ คอนกรีตเราควรเสริมเหล็กเสนตามแนวใดจึงจะดีที่สุด

1

2

3

1. ทอหมายเลข 1 2. ทอหมายเลข 2 3. ทอหมายเลข 3 4. เทากันทุกทอ 3. เมื่อจุมทอขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 cm. ลงไปในลําน้าํ แหงหนึ่งซึ่งมี ความลึก 2 m. โดยปลายทออยูตา่ํ กวาระดับน้าํ 1 m.พบวาระดับน้าํ ใน ทอจะอยูสูงกวาระดับน้าํ ภายนอก 10 cm. ความเร็วของลําน้าํ แหงนี้มคี า ประมาณเทาใด 1. 1.0 m/s 2. 1.4 m/s 3. 1.7 m/s 4. 2.0 m/s 4. ถารอกชุดนี้มีประสิทธิภาพ 80 % จะตองออกแรง F อยางนอยที่สุดเทาใด จึงจะสามารถยกวัตถุนา้ํ หนัก W= 2000 N. ขึ้นมาได

W 1. 600 N. 3. 650 N.

A .B. C.

F 2. 625 N. 4. 675 N.

1. แนว A 2. แนว B 3. แนว C 4. แนวใดก็ได 7. เฟอง A มีฟน เฟอง 30 ซี่ ,เฟอง B มีฟน เฟอง 20 ซี่ , เฟอง C มีฟน เฟอง 40 ซี่ , เฟอง D มีฟน เฟอง 15 ซี่ ถาเฟอง A หมุนดวยอัตราเร็ว 900 รอบ/นาที เฟอง D จะหมุนดวยอัตราเร็วเทาใด C

A

D

B

1. 30 รอบ/วินาที 2. 50 รอบ/วินาที 3. 60 รอบ/วินาที 4. 80 รอบ/วินาที 8. ขวางลูกบอลมวล 0.2 kg ออกไปตามแนวระดับจากที่สงู 20 m. ดวย ความเร็ว 25 m/s ถามีลมพัดตามแนวระดับตานการเคลื่อนทีโ่ ดยมีแรง ตานของลมตามแนวระดับ 1 N. จงหาความเร็วของลูกบอลขณะกระทบ พืน้ ดานลาง 1. 20 m/s 2. 25 m/s 3. 30 m/s 4. 35 m/s


163 9. ดานที่มหี มายเลขใดเปนดานที่อยูตรงขามดานหมายเลข 6

1

4 3

2

3 5

2

4

6

1. 2 2. 5 3. 1 4. 3 10. จากภาพเปนรูปดานบน และภาพดานหนาของวัตถุ ภาพดานขางขวาของ วัตถุรูปในขอใดถูกตอง

ภาพดานบน

12. ปลอยลูกบอลจากที่สูง 20 m. ลงกระทบพืน้ แลวกระดอนขึน้ ถาทุกครัง้ ที่ กระทบพืน้ ลูกบอลจะเสียพลังงาน 25% จงหาวาลูกบอลจะใชเวลากี่วนิ าที นับจากปลอยจนหยุดนิ่ง 1. 8 3 + 10 2. 8 3 + 12 3. 8 3 + 14 4. 8 3 + 16 13. ถาคะแนนสอบของนักเรียน 400 คน มีการแจกแจงแบบปกติ โดยมีคา คะแนนเฉลี่ย 55 จากคะแนนเต็ม 100 และมีคา ความแปรปรวน 25 นักเรียนมีความนาจะเปนรอยละเทาใดที่จะสอบไดคะแนนมากกวา 65 คะแนน ตารางคา Z และพืน้ ทีใ่ ตกราฟ

ภาพดานหนา

1.

2.

3.

Z

A

1.0 1.5 2.0 2.5

0.3413 0.4332 0.4773 0.4938

1. 0.62 % 2. 2.27 % 3. 6.68 % 4. 15.87 % 14. เมื่อเขียนกราฟระหวางความตางศักยและ เวลา ไดกราฟดังรูป จงหายังผล ของความตางศักยนี้ V (Volt)

4.

10

11. ในการทดสอบหาคายังกโมดูลัสของวัตถุ ซึ่งมีพนื้ ทีห่ นาตัด 25 cm2 และ ความยาว 50 cm. เมื่อนําคาของแรงดึงและคาความยาวสวนที่ยืดออกมา เขียนกราฟไดดังรูป จงหาคายังกโมดูลสั ของวัตถุนี้

F (kN.) 15

0 1. 30 MN/m2 3. 300 MN/m2

5

∆L (mm.) 2. 60 MN/m2 4. 600 MN/m2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

t (s)

1. 10 2 V. 2. 10 3 V. 2 3 3. 10 V. 4. 10 V. 3 2 15. อุปกรณไฟฟาชนิดใดประหยัดคาไฟฟาที่สุด เมื่อใชกบั ความตางศักย 220 V. ชนิด S (VA) P (w) I (A) R (Ω) cosφ 100 0.80 A 110 0.70 B 0.5 0.75 C 440 0.85 D 1. A 2. B 3. C 4. D


164 16. ในวงจรไฟฟากระแสสลับดังรูป ซึ่งสามารถปรับคาความถี่ได จงหาความถีเ่ รโซแนนซและกระแสสูงสุด R=10 Ω

L = π H.

C = 4π µF.

21. หมอแปลงไฟฟามีจาํ นวนขดลวดดานปฐมภูมิ 1000 รอบ และมีขดลวด ดานทุติยภูมิ 600 รอบ R = 4 Ω , L= 5 mH , C = 500 µF ถาหมอ แปลงมีประสิทธิภาพ 90 % จงหากําลังงานที่จา ยใหกับหมอแปลงนี้ ทางดานปฐมภูมิ

V= 200 V.

1. 25 HZ , 20 A. 2. 25 HZ , 25 A. 3. 50 HZ , 20 A. 4. 50 HZ , 25 A. 17. จากกราฟความสัมพันธระหวาง ความดันและปริมาตรของกาซในกระบวน การหนึ่งคํากลาวขอใดถูกตอง P (kPa) D

30

C

R

L

C

V = 200sin(1000t)

1. 4000 w. 2. 3600 w. 3. 2000 w. 4. 1800 w. 22. เหล็กทีใ่ ชเปนแผนกลางและแผนประกบทั้งสองมีคา ความเคนดึงสูงสุด 50 N/mm.2 น็อตทีใ่ ชขันเชื่อมชิน้ งานมีคาความเคนเฉือนสูงสุด 35 N/mm.2 ชิ้นงานนี้จะสามารถรับแรงดึงไดสูงสุดเทาใด เสนผานศูนยกลาง 2 cm.

10 cm.

10

B

A 0

1

V (m3)

6

1. กระบวนการ A ไป B ,ใหความรอนแกระบบ 50 kJ 2. กระบวนการ B ไป C ,ระบบคายความรอน 180 kJ 3. กระบวนการ C ไป D ,ระบบคายความรอน 150 kJ 4. กระบวนการ D ไป A ,ใหความรอนแกระบบ 30 kJ 18. นําลูกปงปองเสนผานศูนยกลาง 2 นิ้ว ใสลงในกลองขนาด 8 x 8 x 5 นิว้ ไดมากที่สุดกี่ลูกโดยที่สามารถปดฝากลองได 1. 48 ลูก 2. 41 ลูก 3. 36 ลูก 4. 32 ลูก 19. ในการสุมตรวจสินคาจํานวน 500 ชิ้น ถาพบความผิดพลาดนอยกวา 5% จะยอมรับได ดังนัน้ ตองสุมตรวจสินคาจํานวนอยางนอยกี่ชิ้นถาไมพบ ความผิดพลาดเลยจะยอมรับได 1. 19 2. 20 3. 25 4. 95 20. จงหาคา 1. 70 3. 84

15 ydx 1∫

เมื่อ y2+x2-16x+15 = 0 2. 77 4. 91

หนา 2 cm.

หนา 1.2 cm. F

F หนา 1.2 cm.

1. 88 kN. 2. 60 KN. 3. 44 KN. 4. 22 KN. 2 23. ที่สูบลมมีพนื้ ทีห่ นาตัดของลูกสูบ 5 cm ในแตละครั้งที่สูบลมจะออกแรง กดลูกสูบใหเคลื่อนที่เปนระยะทาง 20 cm. ถาใชสูบลมเขาลูกบาสลูกหนึ่ง ที่เริ่มตนมีความดันเกจเปน 2x105 N/m2 จนมีความดันเกจเปน 5x105 N/m2 และลูกบาสมีปริมาตร 5 ลิตร จะตองออกแรงสูบลมอยางนอยกี่ครั้ง กําหนดใหความดันบรรยากาศเปน 1x105 N/m2 1. 100 ครั้ง 2. 120 ครั้ง 3. 150 ครั้ง 4. 180 ครั้ง 24. วัตถุรูปทรงกลม A มีมวล 10 kg รัศมี 10 cm. และโมเมนตความเฉื่อย 0.4 kg.m2 เริ่มกลิ้งลงมาจากเนินสูงจากพืน้ 5 m.มาชนวัตถุ B มวล 6 kg วาง อยูน ิ่งบนพืน้ ภายหลังการชนทั้งคูติดไปดวยกัน จงหาความเร็วภายหลังการชนนี้ 1. 1.00 m/s 2. 1.25 m/s 3. 1.50 m/s 4. 2.00 m/s


165 25. ตัดมุมทั้งสี่ของแผนวัสดุขนาด 20x 20 cm. แลวพับขึน้ เปนกระบะ กระบะที่ไดจะมีปริมาตรสูงสุดเทาใด 20 cm.

20 cm. X X

16000 3 cm 27 14000 3 3. cm 27

1.

15000 3 cm 27 12000 3 4. cm 27

2.


37 ความถนัดทางวิศวกรรม


168 1. ตอบขอ 4. 80 % 2. ตอบขอ 4. เทากันทุกทอ 3. ตอบขอ 2. 1.4 m/s 4. ตอบขอ 2. 625 N. 5. ตอบ ขอ 3. 7 N.m 6. ตอบขอ 3. 7. ตอบขอ 3. 60 รอบ/วินาที 8. ตอบขอ 2. 25 m/s 9. ตอบขอ 1. ดานทีม่ ีหมายเลข 2 เปนดานที่อยูตรงขามดาน หมายเลข 6 10. ตอบขอ 1. 11. ตอบขอ 4. 600 MN/m2 12. ตอบขอ 3. 8 3 + 14 วินาที 13. ตอบขอ 2. 2.27 %

14. ตอบขอ 3. 10

2 V. 3

15. ตอบขอ 1. A 16. ตอบขอ 1. 25 HZ , 20 A. 17. ตอบขอ 4. กระบวนการ D ไป A ,ใหความรอนแกระบบ 30 kJ 18. ตอบขอ 2. 41 ลูก 19. ตอบขอ 1. 19 ชิ้น 20. ตอบขอ 2. 77 21. ตอบขอ 3. 2000 w. 22. ตอบขอ 3. 44 kN. 23. ตอบขอ 3. 150 ครั้ง 24. ตอบขอ 2. 1.25 m/s 16000 3 cm 25. ตอบขอ 1. 27


ชื่อ .......................................... เลขที่นั่งสอบ .........................

รหัส 38 ขอสอบวิชา ความถนัดทางสถาปตยกรรม

คําอธิบาย 1. ขอสอบมี 7 หนา 40 ขอ ขอละ 2.5 คะแนน 2. ใชปากกาสีดาํ หรือน้ําเงินเขม ในการกรอกตัวเลข ชื่อ หรือขอความตางๆ สําหรับตัวเลขนั้น ใหกรอกลงตรงกลางชอง สี่เหลี่ยมอยาใหชิดเสนกรอบหรือออกนอกชอง และใหเขียนดวยรูปแบบตัวเลขดังนี้ 3. ใชดินสอดํา กาเครื่องหมายกากบาทลงในชองตัวเลือกที่มตี ัวเลขเล็กๆกลางชองถาตองการแกใหลบใหสะอาด ตัวอยางที่ถูกคือ ตัวอยางที่ผิดคือ ไมวากรณีใด โปรดซอมเสนกรอบถาลบถูกเสนขาด

4. กอนสงกระดาษคําตอบตองตรวจสอบการกากบาทเลขประจําตัว และรหัสวิชาในกระดาษคําตอบใหถูกตองและ ชัดเจน เพราะมีผลโดยตรงตอคะแนนของนักเรียน หากไมถกู ตองอาจจะทําใหนักเรียนไมมีคะแนนในวิชานั้นๆ ขอสอบโดย สถาบัน

อาจารยวิชัย มุกดากานทอง ศูนยวิชาการ RAC อุตรดิตถ


170 1.สีในขอใดเปนสีตัดกัน ( CONTRAST) และสีกลมกลืน ( HARMONY) 1. สม-มวง, เหลือง-เขียว 2. มวง-เหลือง, มวง-เขียว 3. เขียว-แดง, เหลือง-สม 4. เหลือง-น้าํ เงิน, สม-แดง 2. ขอใดลําดับการถายน้าํ หนักไดถูกตอง 1. เชิงชาย, ค้ํายัน, จันทัน 2. อะเส, แป, จันทัน 3. พืน้ , คาน, ตง 4. คาน, เสา, ตอมอ 3. หลังคาบานที่เปนแบบปน หยา ( HIP ROOF) เหมาะสมที่สุดในขอใด 1. ราคาถูก 2. กันแดดกันฝนดี 3. วัสดุมุงหลังคาไมเหลือเศษ 4. โครงสรางไมหนักมาก 4. ขอใดถูกตองเหมาะสม 1. รานเสริมสวยทาสีเหลืองออน 2. รานทองบุกาํ มะหยี่สีดาํ 3. รานขายเพชรทาสีตูดวยสีขาว 4. รานขายอาหารทาสีนา้ํ ตาล 5. ขอใดทีเ่ ปนคุณสมบัติของสถาปนิก นอยที่สุด 1. ออกแบบใหสวยงามที่สุด 2. ออกแบบจากประโยชนใชสอย 3. ออกแบบตามความตองการของเจาของ 4. ออกแบบใหถูกเทศบัญญัติ 6. ในการกอสรางใชคอนกรีต 1:2 :4 หมายถึง 1. หิน 1 สวน ทราย 2 สวน ปูนซีเมนต 4 สวน 2. ปูนซีเมนต 1 สวน ทราย 2 สวน หิน 4 สวน 3. ทรายหยาบ 1 สวน หิน 2 สวน ปูนซีเมนต 4 สวน 4. ปูนซีเมนต 1 สวน หิน 2 สวน ทราย 4 สวน 7. การทาสีหองในขอใดใหความรูสึกผอนคลายนานอนมากที่สุด 1. สีสม 30% สีมวง 70% 2. สีฟา 30% สีสม 70% 3. สีเขียว 30% สีฟา 70% 4. สีสม 30% สีเขียว 70% 8. หองใดในบานที่ควรมีแสงสวางมากที่สุด 1. หองนอน 2. หองครัว 3. หองรับแขก 4. หองอาหาร 9. วัตถุ 3 มิติในขอใดที่สอดคลองกับแผนผังและรูปดานทีก่ ําหนดให

แผนผัง 1.

รูปดาน 2.

3.

4.


171 10. ขอใดมีแสงเงาที่ถูกตอง ทิศทางของแสง 1.

2.

3.

4.

11. เลือกแผนผัง ( PLAN) ของตําแหนงตาง ๆ ของบานที่เหมาะสม 1. 2.

3.

4.


172 12. ภาพที่กาํ หนดใหดา น A ยาว 5.5 ซม. ดาน B ยาว 4 ซม.และกําหนดใชเปนอัตราสวน 1: 100 ถาภาพนี้ แทนผังพืน้ ของพืน้ ที่ ถามวาพืน้ ทีน่ ี้กวางเทาใด

B

A

1. A เทากับ 0.55 ม, B เทากับ 0.40 ม. 3. A เทากับ 55 ม, B เทากับ 40 ม. 13.จากรูปที่กาํ หนดใหตอไปนี้จงเรียงลําดับตั้งแตแตบนลงลาง

2. A เทากับ 5.50 ม., B เทากับ 4.00 ม. 4. A เทากับ 550 ม., B เทากับ 400 ม.

1. 5,9,2,8,7,4 ,6,3,1,10 2. 5,8,9,2,7,6,3,4,1,10 3. 5,9,2,8,7,4,3,6,1,10 4. 5,2,7,9,8,4,3,6,1,10 14. รูป 3 มิติรูปใดที่สอดคลองกับแผนผัง ( PLAN) และรูปดานที่กําหนดให

แผนผัง

1.

รูปดาน

2.

3.

4.


173 15. เลือกแผนผัง(PLAN) ของหองครัวที่เหมาะสม ตูเย็น

อางลางจาน

เตา

1.

2.

3.

4.

16. ราวระเบียงบานชายทะเลควรเลือกใชวัสดุใด 1. ไมยาง 2. คอนกรีต 3. เหล็กทาสี 4. พลาสติก 17. รูปทรงอาคารที่ดีควรถูกกําหนดจาก 1. ความตองการเจาของ 2. ประโยชนใชสอย 3. ความนิยมในยุคสมัย 4. ความตองการผูอ อกแบบ 18. ถาทานมีโอกาสซอมแซมอนุรักษโบราณสถานจะใชวิธีใด 1. ศึกษารายละเอียดแลวสรางเติมสวนทีห่ ายไป 2. รื้อทิ้งแลวสรางใหมใหเหมือนเดิม 3. ปลอยเอาไวตามสภาพเดิม 4. รักษาสภาพเดิมเอาไวใหนานๆ 19. ทานคิดวาบานที่มีจิตวิญญาณของความเปนไทย จะอยูที่ 1. หลังคาชันและมีกาแล 2. มีชานโลงเชื่อมโยงหองตางๆ 3. ใชฝาปะกนเปนผนัง 4. ใชระบบกอสรางแบบถอดประกอบได 20. การสรางสวนสาธารณะในเมือง เพื่อประโยชนในขอใดมากที่สุด 1. คนเมืองมีสถานที่ออกกําลังกาย 2. ทําใหเมืองสวยงาม 3. สภาพอากาศดีขนึ้ 4. เปนสถานทีพ่ ักผอน 21. ลูกตั้งของบันไดบานมักจะอยูใ นชวง 0.18 – 0.20 ม. ถาพืน้ ขัน้ บนสูงจากพืน้ ชัน้ ลาง 3.00 ม. บันไดจะมีกี่ขนั้ 1. 13 ขั้น 2. 14 ขั้น 3. 15 ขั้น 4. 16 ขั้น 22. ขอใดทีค่ ุณสมบัติของนักเรียนที่อยากเรียนคณะสถาปตยฯ จําเปนตองมีนอยที่สุด 1. วาดรูปเกง 2. มีความคิดแปลกใหม 3. เปนคนชางสังเกต 4. เอาใจเขามาใสใจเรา


174 23. ประตูทใี่ ชในบานควรมีขนาดเทาไร 1. 0.70×1.80 ม. 2. 0.90×2.00 ม. 3. 0.80×1.80 ม. 4. 0.60×2.00 ม. 24. “ อยากพบผมก็ไปที่ จวน ก็แลวกันนะครับ” คําวา “ จวน” หมายถึง 1. อาคารที่ทาํ งานของขาราชการผูใ หญ 2. บานของเจานายฝายเหนือ 3. ที่อยูของเจาเมืองหรือขาราชการผูใหญ 4. หองทํางานของเจาเมือง 25. ขอใดที่มแี ผนผัง (PLAN) ที่แตกตางออกไป

A

B.

1. A 3. C 26. รูปทรง 3 มิตใิ นขอใดไมมีรูปดานเหมือนที่กาํ หนดให

C.

D.

2. B 4. D

รูปดาน

A 1. A 3. C

B 2. B 4. D

C

D


175 27. สวนใดของเสาไมเนื้อแข็งที่มีโอกาสผุกรอนงายที่สุด เสา A อากาศ B น้าํ

C

ดิน

D

1. A 2. B 3. C 4. D 28. ในภาพใหนา้ํ หนักบรรทุกลงที่คานคอนกรีตจนมากเกินที่คานจะรับน้าํ หนักได น้าํ หนัก

A B

C

D

ถามวารอยราวจะเกิดขึ้นที่ตาํ แหนงใด 1.A 3.C

A เชิงชาย B อกไก C ดั้ง D แป 29. โครงสรางหมายเลข 1 มีชื่อวา 1. A 3. D 30. โครงสรางหมายเลข 2 มีชื่อวา 1. A 3. C

2.B 4.D

E จันทัน F อะเส 2. B 4. F 2. B 4. E


176 31. โครงสรางหมายเลข 3 มีชื่อวา 1. B 2. C 3. D 4. E 32. โครงสรางหมายเลข 4 มีชื่อวา 1. A 2. C 3. E 4. F 33. โครงสรางหมายเลข 5 มีชื่อวา 1. B 2. C 3. D 4. F 34. โครงสรางหมายเลข 6 มีชื่อวา 1. B 2. C 3. E 4. F 35. สาเหตุที่อาคารในประเทศไทยไมนิยมใหหลังคาแบนราบ(FLAT ROOF) เพราะเหตุใดมากที่สุด 1. ไมสอดคลองกับเอกลักษณไทย 2. ไมสวยงาม 3. ไมทนทาน 4. ไมสอดคลองกับภูมิอากาศ 36. คนที่มรี ูปรางผอมสูงควรใสเสื้อลายใด

1. 2. 3. 4. 37. โครงสรางหลังคาที่มุงดวยวัสดุชนิดใด จําเปนตองมีความลาดชันมากที่สดุ 1. METAL SHEET 2. กระเบื้องโมเดีย 3. กระเบื้องลอนคู 4. สังกะสี 38. วัตถุประสงคของการยกพืน้ เรือนของบานทรงไทย 1. เปนทีพ่ ักพิงสัตวเลี้ยง 2. เพื่อใหปลอดภัยจากสัตวรา ย 3. ใชเปนทีพ่ กั ผอนตอนกลางวัน 4. ปองกันน้าํ ทวม 39. สาเหตุที่ไมนิยมปลูกตนไมใกลชิดตัวบาน เกิดจาก 1. ใบไมลวงหลนเลอะเทอะ 2. ปดบังทัศนียภาพ 3. ปญหาของแมลง, มด 4. รากไมชอนไชสรางปญหา 40. การออกแบบกระเบือ้ งตองออกแบบเปนการจัดองคประกอบชนิดใด 1. REPETITION 2. BALANCE 3. HARMONY 4. CONTRAST


38 ความถนัดทางสถาปตยกรรม


178 1. ตอบ ขอ 3 ถาดูในวงจรสีก็จะพบวาขอ 3 คือคําตอบ 2. ตอบ ขอ 4 3. ตอบ ขอ 2 ขออื่นๆ เปนไปในทางตรงขามก็คือ ราคาแพง, วัสดุมุง เหลือเศษมาก,โครงสรางหนักมาก 4. ตอบ ขอ 2 รานเสริมสวยทาสีเหลืองหนาจะซีดกวาปรกติ, รานขาย เพชรควรทาสีฟา หรือน้ําเงิน, ราน ขายอาหารนาจะทาสี เขียวสม ทาสีนา้ํ ตาลดูจะทึมๆ ไปหนอยทานไมคอย อรอย 5. ตอบ ขอ 1 คุณสมบัติที่จําเปนนอยที่สุด ออกแบบใหสวยงามนะใน ความเปนจริงก็ตองทําอยางนัน้ ดวยแต ขอ 2, 3, 4 ตองมา กอน 6. ตอบ ขอ 4 7. ตอบ ขอ 3 หองนอนเปนหองที่ควรใหมีบรรยากาศผอนคลาย, พักผอนมากที่สุดสีใน Tone เย็นก็นา จะเหมาะสมกวาสี ใน Tone รอน 8. ตอบ ขอ 2 หองนอนและหองรับแขกไมจาํ เปนที่ตองมีแสงสวาง มากนัก สวนหองอาหารก็อาจจะมีแสงมากขึน้ เล็กนอย สวนครัวนี้จาํ เปนมากเพราะการปรุงอาหารจําเปนตอง ใชแสงสวาง 9. ตอบ ขอ 3 10. ตอบ ขอ 1 11. ตอบ ขอ 2 12. ตอบ ขอ 2 อัตราสวน 1: 100 ก็ลองเอา 100 คูณกับ 5.50 ซม. ก็จะ ได 550 ซม. ก็คือ 5.50 ซม. 13. ตอบ ขอ 1 หรือ 3 14. ตอบ ขอ 3 15. ตอบ ขอ 4 16. ตอบ ขอ 2 เหล็กนะไมใชแน สวนพลาสติกและไมยางไมมี คุณสมบัติที่มีผลตอความเค็มแตไมเหมาะสมที่จะ นํามาใช 17. ตอบ ขอ 2 ‘FORM FOLLOW FUNCTION’ เปนหลัก สวนขอ อื่นๆ พิจารณาเปนอันดับถัดๆ มา 18. ตอบ ขอ 4 ขอ 1 ทําแลวกึ่งๆ เผลอๆ ไปทําผิดพลาดผิดสัดสวนก็จะ ไปกันใหญ ขอ 2 รื้อทิ้งเลยนี่ก็ผดิ มหันตเรียกวาบังอาจทําไดอยางไร ขอ 3 ปลอยเอาไวก็มีแตจะทรุดโทรม ก็ตองเขาไปรักษา แตอยาไปทะลึ่งเติมนูน เติมนี่ 19. ตอบ ขอ 2 ทั้งขอ 1, 3, 4 เปนคุณลักษณะของเรือนไทยแตการใช SPACE ตางหากที่จะเปนจิตวิญญาณ

20. ตอบ ขอ 3 จริงๆ แลวทั้ง 3 ขอถูกหมดแหละ แตประโยชนหลักที่ สําคัญทีส่ ุด จะไดเปนปอดฝอก Pollution ของเมือง 21. ตอบ ขอ 3 บันไดในบานตามความเชื่อของคนไทยตองเปนเลขคี่ 22. ตอบ ขอ 1 เพราะวาไมตองวาดเกงแตเอาแคพอที่จะเขียนอธิบาย ความคิดของเราออกมาใหไดก็พอสวนขออืน่ ๆ จําเปน ตองมี 23. ตอบ ขอ 2 24. ตอบ ขอ 3 25. ตอบ ขอ 2 26. ตอบ ขอ 1 27. ตอบ ขอ 2 เพราะสวนที่อยูร ะหวางน้าํ กับอากาศจะผุกรอนไดงา ย 28. ตอบ ขอ 2 29. ตอบ ขอ 2 30. ตอบ ขอ 4 31. ตอบ ขอ 3 32. ตอบ ขอ 1 33. ตอบ ขอ 4 34. ตอบ ขอ 2 35. ตอบ ขอ 4 36. ตอบ ขอ 1 37. ตอบ ขอ 2 เพราะกระเบื้องโมเบียมีความยาวนอวกวาวัสดุในขอ 1, 3, 4 รอยตอแผนตอแผนจะมีมากกวา จําเปนที่ตอ งมี ความขนมากๆ เพือ่ ปองกันปญหาน้าํ ฝนรัว่ ซึม 38. ตอบ ขอ 4 39. ตอบ ขอ 4 40. ตอบ ขอ 1 REPETITION คือการออกแบบซ้าํ ๆ ดวยลายเดียวกันแต ตอเนือ่ ง


ชื่อ .......................................... เลขที่นั่งสอบ .........................

รหัส 39 ขอสอบวิชา ความถนัดทางวิชาชีพครู

คําอธิบาย 1. ขอสอบมี 10 หนา 80 ขอ ขอละ 1.25 คะแนน 2. ใชปากกาสีดาํ หรือน้ําเงินเขม ในการกรอกตัวเลข ชื่อ หรือขอความตางๆ สําหรับตัวเลขนั้น ใหกรอกลงตรงกลางชอง สี่เหลี่ยมอยาใหชิดเสนกรอบหรือออกนอกชอง และใหเขียนดวยรูปแบบตัวเลขดังนี้ 3. ใชดินสอดํา กาเครื่องหมายกากบาทลงในชองตัวเลือกที่มตี ัวเลขเล็กๆกลางชองถาตองการแกใหลบใหสะอาด ตัวอยางที่ถูกคือ ตัวอยางที่ผิดคือ ไมวากรณีใด โปรดซอมเสนกรอบถาลบถูกเสนขาด

4. กอนสงกระดาษคําตอบตองตรวจสอบการกากบาทเลขประจําตัว และรหัสวิชาในกระดาษคําตอบใหถูกตองและ ชัดเจน เพราะมีผลโดยตรงตอคะแนนของนักเรียน หากไมถกู ตองอาจจะทําใหนักเรียนไมมีคะแนนในวิชานั้นๆ ขอสอบโดย สถาบัน

อาจารยสุรศักดิ์ เมาเทือก ศูนยวิชาการ RAC


180 1. ระบบการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยเปลีย่ นไปเปนระบบแอดมิชชัน่ โดยการพิจารณาผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและผลการ ทดสอบระดับชาติ ทานคิดวาอะไรที่จะชวยใหเกิดการยอมรับระบบใหม นี้มากที่สุด 1. ลดความเครียดของผูสอบและผูปกครอง 2. คัดเลือกไดตรงตามความสามารถของผูสอบ 3. ประหยัดและทันสมัยตามมาตรฐานสากล 4. สอดคลองกับความเห็นของฝายนโยบาย 2. “ความรู ความฉลาด และความสามารถที่จะทําใหสาํ เร็จประโยชนนนั่ แหละเปนตัวฤกษทดี่ ีในตัวมันเองแลว ดวงดาวในทองฟาจะทําอะไรได ประโยชนที่ควรจะไดก็ผานพนคนโงๆ เทานัน้ ที่มวั แตนงั่ คํานวณดวงดาว ในทองฟา 1. ตนเปนทีพ่ ึ่งแหงตน 2. คนเกงเทานัน้ ทีค่ รองโลก 3. ความพยายามคือความสําเร็จ 4. คนโงมักจะพลาดโอกาสไดสิ่งดีๆ 3. ครูมานพเสนอความเห็นในที่ประชุมวา โรงเรียนไมจาํ เปนตองเขาโครง การครูดเี ดน เพราะไมไดประโยชนเทาที่ควร อยางเชนครูเอกรัฐหลังจาก ไดเลือกเปนครูดเี ดนแลวตองไปเปนวิทยากรอบรมครูโรงเรียนอืน่ ๆ สัปดาหละหลายวัน นักเรียนของครูเอกรัฐตองเสียประโยชนทนั ที ถาทานเปนประธานในที่ประชุม ทานจะทําอยางไร 1. ใหที่ประชุม หาขอยุติวาจะเขาโครงการหรือไม 2. ใหครูเอกรัฐวางแผนการทํางานที่ไมตอ งทิ้งหองเรียน 3. ตําหนิครูมานพ เพือ่ ปรามไมใหคนอืน่ มีความรูสึกอิจฉาเพื่อน 4. ใหที่ประชุมรวมกันวางแผนเพื่อใหครูเอกรัฐไดทาํ หนาที่ครูดีเดน 4. โทรศัพทมอื ถือเปนอุปกรณสื่อสารที่วัยรุน สวนใหญใชเปนเครื่องวัดระดับ ความโกเก เห็นไดชัดจากการถืออวดโชวยหี่ อ โชวรนุ และเปนหัวขอสนทนา มีผลใหวยั รุน ดิน้ รนเพือ่ ใหไดเปนเจาของโทรศัพทมือถือ ทานคิดวาอะไร คือปจจัยสงเสริมใหเกิดปรากฏการณดังกลาว 1. สื่อมวลชนและการเสนอตัวแบบในโทรทัศน 2. สภาพสังคมสงเสริมการบริโภคและการแขงขัน 3. ธรรมชาติทางสังคมของวัยรุน รวมกับอิทธิพลเชิงธุรกิจ 4. ผูปกครองและครูไมเห็นพฤติกรรมดังกลาวเปนปญหา 5. สมหมายไดรับจดหมายจากบริษัทแหงหนึ่ง แจงวาเขาโชคดีไดรับรางวัล จากบริษัทเปนสวนลดสินคา 10,000 บาท สมหมายดีใจชวนมาลีเพื่อน สนิทไปรับรางวัลดวยถาทานเปนมาลีทานจะทําอะไรเปนอันดับแรก 1. ใหสมหมายพิจารณาดวยเหตุผลกับเงือ่ นไขในจดหมายคุม ที่จะไป หรือไม 2. ยินดีไปกับสมหมายเพราะเปนเพื่อนสนิท แตตองนัดหมายวันที่ สะดวกทั้งสองฝาย

3. ใหสมหมายโทรศัพทขอขอมูลจากรานวามีสินคาอะไร และเงื่อนไข การซือ้ อยางไร 4. ใหสมหมายคิดวาจะซื้ออะไร มีความจําเปนแคไหน แลวไปดูราคาที่ รานอืน่ ๆ 6. “ฉันไมอยากกินขาวโพดอีกตอไปแลว เพราะฉันเพิ่งรูม าจากนักวิชาการ ทางการเกษตรวาเกษตรกรจะหยอดยาฆาแมลงในฝกขาวโพดกอนวันเก็บ 5 – 10 วัน เปนครั้งสุดทาย เพื่อใหมนั่ ใจวาวันเก็บเกี่ยวจะไมเกิดความ เสียหาย ผัก ผลไมอนื่ ก็คงเปนเชนเดียวกัน แลวเราจะกินอะไรดีละ” ถาเหตุการณเปนเชนนี้จริงในสังคมไทย ทานในฐานะผูบริโภค ทานจะทํา อยางไร 1. หาแนวรวมรณรงคและตอตาน 2. หาทางยายไปอยูในชุมชนที่ปลอดภัย 3. หาซื้อสารลางพิษดีๆ มาใช 4. ปลูกผัก ผลไมกินเอง 7. “ภาระหนาทีข่ องครูนนั้ มีขอ เสี่ยงอยูมากมาย เชน หากไมระมัดระวังคําพูด ในการตําหนินักเรียน คําพูดนัน้ ก็อาจกลายเปนบาดแผลฝงใจ ฉันเคยได ยินหลายคนพูดอยางขมขืน่ วาเขาเคยถูกครูดุวา โง ไมมพี รสวรรค และเขา ไมเคยลืมคําพูดนัน้ ”ผูพูดมีเจตนาสื่อความหมายอยางไร 1. ครูไมควรตําหนินักเรียน .2. ครูควรใชคาํ พูดที่ไพเราะกับนักเรียน 3. ครูควรมีสติในการใชคาํ พูดกับนักเรียน 4. ครูไมควรทําใหนักเรียนมีปมดอย 8. ถึงแมการทําสงครามยาเสพติดในประเทศโดยรวมจะไดผลนาพอใจ แตก็ ยังตรวจพบการเสพในบางชุมชนและบางโรงเรียน ทานคิดวาวิธีการใดที่ จะทําใหไดผลดีที่สดุ 1. สรางระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 2. ประชาสัมพันธผลการจับกุมอยางสม่าํ เสมอ 3. โรงเรียนและชุมชนรวมกันแกไขอยางจริงจัง 4. ใชมาตรการปราบปรามอยางเด็ดขาดทั่วประเทศ 9. โรคใดทีไ่ มใชโรคระบาดในสัตว 1. โรคฉี่หนู 2. โรคปากเทาเปอย 3. โรคไขหวัดนก 4. โรคงูสวัด 10. ทานตั้งใจจะชมภาพยนตรเรื่องหนึง่ พบวาคนเขาคิวซือ้ ตั๋วเปนแถวยาว มาก ทานมีเพือ่ นอยูใ นคิวตนๆ อาสาจะซื้อตั๋วให แตทา นก็จะเขาคิวซื้อ เอง ดวยเหตุผลใด 1. ตองการใหคนเห็นวาเปนผูที่มีวัฒนธรรม 2. เปนการรักษาความยุติธรรม 3. ถาฝากเพื่อนซือ้ คนในแถวคงไมยอม 4. เปนความภูมใิ จที่สามารถซื้อตั๋วไดดวยตนเอง


181 11. การกระทําและเหตุผลของใครเหมาะสมมากที่สุด 1. บุญสมชอบซื้อของหนีภาษี เพราะเปนการประหยัด 2. บุญชูไมทุจริตในการสอบ เพราะกลัวถูกจับได 3. บุญศรีสวมหมวกกันน็อคเสมอเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ 4. บุญมาหมัน่ ตรวจตราทอไอเสียรถยนตอยูเสมอ เพราะไมตองการให อากาศเสีย 12. ทานคิดวาวิธแี กปญหานักศึกษาอาชีวะตีกัน วิธีใดสามารถแกปญ  หาไดดี ที่สุด 1. ทําโทษผูบริหารโรงเรียนทีไ่ มสามารถควบคุมนักเรียนได 2. ใหนักศึกษาทุกคนจายคาประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 3. สงนักศึกษาที่มีปญหาเขาฝกอบรมในคายทหาร 4. โรงเรียนตองมีเปาหมายและกลยุทธในการพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจน 13. สถานบันเทิงและบริการแบบตางๆ เปนแหลงที่กอใหเกิดอบายมุขและ อาชญากรรมมากมาย การกําหนดเวลาเปดบริการใหนอยลงจะเปนวิธี หนึ่งในการแกปญ  หา ทานมีความคิดอยางไร 1. ไมเห็นดวย เพราะจะมีผลกระทบตอพนักงานจํานวนมาก 2. ไมเห็นดวย เพราะจะไมสามารถแกปญหาได 3. เห็นดวย เพราะตองเตรียมแกปญหาผลกระทบ 4. เห็นดวย เพราะจะตองบอกลวงหนาใหมีการเตรียมตัว 14. ขอใดจัดเปนการพูดใหกาํ ลังใจสําหรับคนที่กําลังทอแทไดเหมาะสมที่สดุ 1. ความผิดหวังอาจจะทําใหความรูสึกขมขื่นอยูบา ง แตก็จะเปน บทเรียนที่มคี า ในวันตอไป 2. ถาเรายอมแพตออุปสรรคอยางงายดาย ก็นา เสียดายที่ไดขนึ้ ชื่อวาเกิด มาเปนมนุษย 3. ความลมเหลวเปนเรื่องธรรมดาของคนทํางาน จึงไมใชเรือ่ งแปลก เมื่อลมไปแลวถาจะลุกสูใหม อีกครั้ง 4. ลองพยายามสูใ หมแลวยังลมเหลวอีก ก็คงตองเรียนรูที่จะสูใหมอีก ครั้ง 15. ขอใดคือจุดประสงคสาํ คัญของบทประพันธตอไปนี้ เกิดมาเปนคน หนังสือเปนตน วิชาหนาเจา ถาแมนไมรู อดสูอายเขา เพื่อนฝูงเยาะเยา วาเงาวาโง 1. เตือน 2.ตําหนิ 3.กระตุน 4.ชี้ใหเห็น 16. หมอไดบรรยายใหคนไข 4 คนฟงพรอมกันเกี่ยวกับการถนอมดวงตา วา “ไมควรอานหนังสือในที่ทีมแี สงสวางไมเพียงพอ ไมดูโทรทัศนใกลเกิน ไป หรือเพงมองจอคอมพิวเตอรเปนระยะเวลาติดตอกันนานเกินไป และ ประการสําคัญ อยาหยอดตาพร่าํ เพรื่อคนไขขอ ใดแสดงพฤติกรรมได สอดคลองกับประเด็นทีห่ มอแนะนํา

1. คนไขคนที่ 1 จะอานหนังสือเฉพาะชวงกลางวัน เพราะมีแสงสวาง เพียงพอ 2. คนไขคนที่ 2 นั่งดูโทรทัศนหา งจากจอ เพราะกลัวสายตาเสีย 3. คนไขคนที่ 3 ใชคอมพิวเตอรเฉพาะในกรณีที่จาํ เปนเทานัน้ 4. คนไขคนที่ 4 ไมใชยาหยอดตาแมวาจะมีอาการอักเสบดวงตาก็ตาม 17. ขอความตอไปนี้มีจุดประสงคอยางไร “หากมองในดานจริยธรรม สังคมไทยดูนา หวง เด็กไทยเลิกคานิยมรัก นวลสงวนตัว หาความสุขทางเพศกันสนุกสนาน กลายเปนสังคมทีม่ ั่ว สุม และทําลายคุณคาตัวเอง” 1. อธิบายสภาพสังคมไทยปจจุบนั 2. กลาวถึงสภาพปญหาของวัยรุนไทย 3. ใหเขาใจถึงความวิตกกังวลที่มีตอสังคมไทยปจจุบนั 4. สรางพลังความรวมมือตอตานคานิยมของวัยรุน 18. ขอใดใชคาํ ไดกระชับ และชัดเจนทีส่ ุด 1. คนไทยสวนมากนึกอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อโดยไมคิดใหดเี สียกอน 2. การทํางานทุกอยางตองมีการวางแผนที่ดีจึงจะชวยใหเกิดผลสําเร็จ อยางมีประสิทธิภาพ 3. คนที่มีการศึกษาตองไมใชอารมณความรูสึกมาพิจารณาตัดสินใจ กระทําการงานใดๆ 4. การทํางานอาชีพใด ๆ ก็ตาม ยอมตองมีปญหาอุปสรรค 19. “คนที่เปนฝายกระทําไมคอยรูสึกวาคําพูดของเรารุนแรงอยางไร แตคนที่ ถูกกระทําจะรูสึกและจดจํา” ขอความขางตน ผูกลาวตองการสือ่ เกี่ยวกับเรื่องอะไร 1. การใชวิธีการรุนแรงกับผูอื่น 2. ความรูสึกของผูกระทํากับผูถูกกระทํา 3. การกระทําที่ทาํ ใหผูอื่นรูสึกและจดจํา 4. การตําหนิที่ทาํ ใหผถู ูกตําหนิโกรธ 20. แหลงการเรียนรูสาํ หรับครูและนักเรียนที่มีประสิทธิภาพที่สุดในปจจุบนั คือขอใด 1. หองสมุดที่มีหนังสือทันสมัยมาก และมีระบบบริการที่ดี 2. เว็บไซดที่เสนอสาระความรูห ลากหลาย และเขาถึงขอมูลไดรวดเร็ว 3. สภาพแวดลอมรอบโรงเรียนสะอาด และจัดเสนอความรูที่กลมกลืน กับธรรมชาติ 4. สถานที่สําคัญๆ ของประเทศไดจัดใหบริการแกผูสนใจและมีความ สะดวกในการคนหาคําตอบ 21. จากความเชื่อทีว่ า การปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของศาสนา ผูปฏิบัติ จะพบแตความโชคดีและความเจริญ แตประเสริฐเปนคนทีไ่ มใสใจกับ การปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของศาสนาเลย เขาถูกลอตเตอรี่เสมอ จนมีฐานะร่าํ รวยปรากฏการณนี้จะอธิบายไดตามขอใด


182 1. การถูกลอตเตอรีเ่ ปนความบังเอิญ 2. การถูกลอตเตอรี่ไมไดแสดงถึงความเจริญ 3. การปฏิบัติตามหลักธรรมจะปรากฏเปนความจริงตองทําอยาง สม่ําเสมอ 4. จากกรณีของประเสริฐ สรุปไดวา ความเชื่อที่กลาวขางตนไมเปนจริง 22. “โลกยุคอินเทอรเน็ตมีอิทธิพลสูงตอสังคมวัยรุน ตองยอมรับวามีเด็ก จํานวนไมนอ ยทีใ่ หความสําคัญ และความสนิทสนมกับเพื่อนในเว็บ บอรด ในแชตรูมมากกวาเพือ่ นในสังคมทั่ว ๆ ไป” ทานมีความเห็นอยางไรตอขอความนี้ 1. อินเทอรเน็ตเปนสิ่งจําเปนสําหรับวัยรุน 2. วัยรุน มีเพื่อนผานทางอินเทอรเน็ตยังดีกวาไมมเี พื่อนคุยดวย 3. ผูใหญควรเอาใจใสตอการคบเพือ่ นของวัยรุน ผานทางอินเทอรเน็ต 4. นาจะมีผใู หความรูเกี่ยวกับการใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตแก วัยรุน 23. หากทานพบวาเพื่อนทีใ่ ชเงินทุนกูยมื เพื่อการศึกษาไปซื้อโทรศัพทใหมที่ มีราคาแพง ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอการกระทําเชนนี้ 1. เปนเรือ่ งของสิทธิสว นบุคคลเพราะในที่สุดเขาก็ตองใชหนี้เงินกูย ืม นัน้ ภายหลัง 2. เปนเรือ่ งที่ไมเหมาะสมเพราะเปนการใชเงินผิดประเภทและสราง นิสัยทุจริต 3. เปนเรือ่ งที่ตองแจงใหครูประจําชัน้ ทราบ เพื่อใหดาํ เนินการตาม ขอตกลงในสัญญา 4. เปนเรือ่ งที่ควรแกไขปรับปรุงเพราะเปนการใชเงินฟุมเฟอยและ เปนคานิยม 24. นักเรียนคิดวาวิธีใดเหมาะสมที่สุดในการดูแลผูสูงอายุ 1. ใหทา นอยูสถานทีพ่ ักคนชราเพราะมีระบบดูแลผูสูงอายุอยางมี ประสิทธิภาพ 2. ใหทา นอยูดวยและคอยดูแลทาน เพื่อความผูกพันและใกลชิด 3. ใหเลือกอยูตามใจทาน เพือ่ เปนการสนองความตองการ 4. หาที่อยูที่ดีๆ ใหเพื่อใหทา นมีความสะดวกสบาย 25. ทานมีความรูสกึ อยางไรตอคนที่ชอบวิ่งขามถนนใตสะพานลอย หรือไม คาดเข็มขัดนิรภัยในขณะขับรถยนต 1. เปนคนทีน่ า รังเกียจเนือ่ งจากชอบฝาฝนกฎหมายบานเมือง 2. เปนคนทีน่ า รําคาญเนือ่ งจากชอบสรางปญหาใหกับสังคมโดยไม จําเปน 3. เปนคนทีน่ า สงสารเนือ่ งจากอาจจะประสบอุบัติเหตุถึงแกชีวิตได ในอนาคต 4. เปนคนทีน่ า เปนหวงเนือ่ งจากขาดความตระหนักในเรื่องความ ปลอดภัยของตนเอง

26. เอมมา ศึกษาทีต่ างประเทศนาน 6 ป เมื่อกลับถึงเมืองไทยเธอรูสึกอึดอัด มาก ไมสามารถปรับตัวใหเขากับสังคม สภาพแวดลอมในเมืองไทยถา ทานเปนเอมมา ทานจะปฏิบัติตัวอยางไร 1. ทบทวนสิ่งดีๆ รอบตัว และปรับปรุงจุดออนทีเ่ กี่ยวของกับตนเอง กอน 2. นัดเพือ่ น ๆ พบปะสังสรรค เพื่อดึงบรรยากาศเดิมๆ กลับอีกครั้ง 3. ขอคําแนะนําจากคุณพอ – แม และพรอมที่จะปฏิบัติตาม 4. วางแผน หาทางกลับไปประเทศนัน้ เพือ่ ชีวิตและการงานที่ เหมาะสมกวา 27. “องอาจและชัยวุฒิเปนเพื่อนสนิทและเรียนรวมชัน้ เดียวกันโดยองอาจเปน ลูกเจาของบานที่ชัยวุฒิขออาศัยอยู องอาจชอบเลนเกมสคอมพิวเตอรมาก วันหนึ่งองอาจมาขอยืมเงินชัยวุฒเิ พื่อไปเลนเกมสคอมพิวเตอร” ถาทานเปนชัยวุฒิ ทานจะทําอยางไร 1. ใหยืม เพราะองอาจเปนเพือ่ นสนิทกัน 2. ใหยืม เพราะตนเองเปนผูข ออาศัยบานขององอาจอยู 3. ใหยืม พรอมกับชี้แนะถึงประโยชนและโทษของการเลนเกมส คอมพิวเตอร 4. ไมใหยืม พรอมกับชี้แจงเรือ่ งนีใ้ หกับบิดาขององอาจทราบ 28. “เราอยาไปตั้งขอรังเกียจคนแตละสาขาอาชีพ เพราะเราจะไปบังคับใหทกุ คนประกอบอาชีพเดียวกันคงไมได”ผูพูดตองการใหผฟู งเกิดความรูสึก เรื่องใด 1. ความสามัคคี 2. การยอมรับฟงผูอ ื่น 3. ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน 4. การยอมรับความแตกตาง 29. “ชีวิตนี้มเี พื่อวันพรุงนี้ ที่เราตองทําวันนีค้ ือทําใหดใี หได ผิดหวังครั้งกอน นัน้ เปนบทเรียนสอนใจ รองไหทาํ ไมเสียใจนานไปหรือเปลา”ขอความ ขางตนเหมาะสมจะใชเปนคํากลาวกับบุคคลในขอใดมากที่สุด 1. สมศรีถูกคนรักทอดทิ้ง 2. สมหมายถูกไฟไหมบาน 3. สมใจรูขา วตนปวยเปนโรคมะเร็ง 4. สมศักดิ์พลาดจากตําแหนงผูจัดการ 30. เมื่อทานเห็นเพือ่ นถูกครูตาํ หนิเรือ่ งไมสงการบานในฐานะที่ทา นเปน เพื่อนสนิทของเพื่อนคนนี้ ทานพูดกับเขาอยางไร 1. เธอคงจะตองปรับปรุงตัวเสียใหมใหดีกวานี้ เพราะฉันเห็นใจเธอ มากเธอตองถูกครูตาํ หนิอยูบอยๆ 2. เธอนาจะลองกลับไปคิดทบทวนดูวา ทําไมครูจึงชอบตําหนิแตเธอ คนเดียวในหองอยูเสมอ 3. ถาเธอไมเขาใจ ใหฉันชวยอธิบายก็ได เธอจะไดทาํ การบานได และ จะไมตองถูกครูตาํ หนิ 4. เธอควรจะแบงเวลาในการทําการบานและทบทวนบทเรียนดวย เพื่อตัวของเธอเองจะไดดีขนึ้


183 31. “บุคคลที่ไมเคยมีศัตรูจะเปนผูที่เขมแข็งไมได ชีวิตทีไ่ มเคยประสบการ ตอสูยอมเปนชีวิตทีอ่ อนแอ” จากขอความนี้ ผูกลาวตองการอะไร 1. สอนใหเปนคนตอสูชีวิต 2. ชี้แนะใหรูจักตอสูกับศัตรู 3. เตือนไมใหเปนคนออนแอ 4. ใหกาํ ลังใจแกผูฟง 32. ขอความใดเปนคําพูดที่ทาํ ใหผฟู งรูส ึกมีความหวัง 1. ครูเห็นใจเธอนะสายพิณที่ตองเห็นภาพพอกับแมทะเลาะกันทุกวัน 2. สายพิณหนูเปนคนเกงนะ อยาทอแทเพราะเรื่องของพอแม 3. ครูดใี จที่รวู า หนูเขมแข็งขึน้ และตั้งใจเรียนอีกครั้ง 4. สายพิณ ถาตองการความชวยเหลืออะไรอีกหนูมาบอกครูไดนะจะ 33. “คําพูดที่มีเจตนาจะทํารายผูอนื่ เพียงคําเดียว สามารถจุดอารมณโกรธให ปะทุขนึ้ ได วิธีที่ดีทสี่ ุดที่จะปองกันไมใหความโกรธปะทุขนึ้ คือ ตองคิด กอนพูด” จากขอความนี้ ผูกลาวมีจุดมุงหมายอะไร 1. เตือนเรือ่ งการใชคาํ พูดที่มเี จตนาทํารายผูอื่น 2. สอนวิธีปอ งกันไมใหความโกรธเกิดขึน้ 3. หามทํารายผูอนื่ ดวยคําพูดเพียงคําเดียว 4. ใหคาํ แนะนําวากอนจะพูดอะไรตองคิดกอน 34. โฆษณาเครื่องดืม่ ยี่หอมีขอความวา “เครื่องดื่มมีคุณคาแคราคาน้าํ อัดลม” ขอใดคือความหมายของคําโฆษณานี้ 1. เครือ่ งดื่มนี้มีราคาถูกมากเทากับน้าํ อัดลม 2. เครือ่ งดื่มนี้มีคุณคามากเทากับน้าํ อัดลม 3. เครือ่ งดื่มนี้มีคุณคาแตราคาถูกมาก 4. เครือ่ งดื่มนี้มีคุณคามากแคราคาถูก 35. ลักษณะในขอใดมีความหมายแตกตางจากขออืน่ 1. เปนการยุติธรรมทีใ่ ครมากอนควรไดบตั รกอน 2. ควรหยุดรถเพือ่ ใหคนขามถนนไปกอน 3. เปนคนตองรูจักแพและชนะ 4. คนเราตองชวยเหลือกันยามทุกขยาก 36. ขอใดที่ตัดคําบางคําออกแลวจะไมทําใหความหมายเปลี่ยนไป 1. พอหาเงินเพื่อลูก 2. ฉันเห็นเหตุการณนี้กับตา 3. คุณครูอยูทโี่ รงเรียนทุกวัน 4. รางวัลนี้สาํ หรับผูทําดี 37. ขอใดกลาวไดถกู ตองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับปจจุบัน 1. การจัดสรรโอกาสเขาศึกษาตอจะใชวธิ ีการเดียวกันทัว่ ประเทศ 2. สถานศึกษาจะตองไดรับการประกันคุณภาพภายนอกอยางนอย 1 ครั้งทุก 2 ป 3. สถานศึกษาแตละแหงจะมีการจัดทําหลักสูตรเปนของตนเอง 4. จะเนนความรู ทักษะดานภาษาตางประเทศในการเรียนการสอน มากกวาวิชาอืน่ ๆ

38. ขอใดเนนการเรียนรูโดยการสรางองคความรูดวยตนเองนอยที่สุด 1. นักเรียนอานทํานองเสนาะตามตัวอยางที่ครูเปดเทปใหฟง 2. นักเรียนจดงานตามที่ครูเขียนบนกระดานอยางครบถวน 3. นักเรียนเขียนรายงานการไปศึกษานอกสถานที่ตามที่ครูมอบหมาย 4. นักเรียนแสดงความคิดเห็นในการทํางานกลุมกับเพื่อนๆ 39. จากขาวทางหนาหนังสือพิมพ มีครูบางคนลวงเกินทางเพศกับเด็ก โดยเอา คะแนนมาขูเอาเงินเอาสิ่งของมาลอทานมีความคิดเห็นอยางไร 1. เปนความพึงพอใจระหวางบุคคลที่ปองกันไดยาก 2. เปนเรือ่ งที่ครอบครัวตองดูแลสั่งสอนลูกหลานของตนเอง 3. ในสังคมของคนหมูมาก ก็ยอมตองมีคนชัว่ ปะปนอยูเปนธรรมดา 4. ครูทุกคนตองชวยกันดูแลเด็กๆ ถาเห็นผิดปกติตองรีบหาทางแกไข 40. ครูรัชนีพบวานักเรียนในชัน้ คนหนึ่งเริ่มมีกิรยิ าทาทางกระเดียดไปทาง เพศตรงขามทานคิดวาครูรัชนีควรจะทําอยางไร 1. ทําใจใหไดวา ทุกคนเลือกเกิดไมได แตมีสิทธิเปนไดตามใจหวัง 2. ขอใหผูปกครองดูแลและใหความสําคัญกับลูกใหมากขึน้ 3. แยกนักเรียนคนนีอ้ อกจากกลุมแลวสงใหอยูใ นความดูแลของครู แนะแนว 4. ปรึกษาผูร ูเพื่อหาวิธีที่จะชวยแกไขพฤติกรรมนัน้ จงพิจารณาขอความตอไปนี้ เพือ่ ตอบคําถามขอ 41 - 42 ครอบครัวของฉันมีสมาชิก หลายคน พอมีลูก 2 คน ตนเปนนอง ของพอ ปานเปนลูกของตน ปูนเปนพีข่ องปานแตไมใชลูกของตน แปงเปน หลานของพอ ปาน และปูน ตอเปนนองของปานและเปนลูกของพอ ฉันเปน พีค่ นโต 41. ฉันคือใคร 1. แปง 2. ปูน 3. ปาน 4. ขอมูลไมเพียงพอ 42. แปงเปนลูกของใคร 1. ตอ 2. ตน 3. ปูน 4. ปาน จงพิจารณาขอความตอไปนี้ เพือ่ ตอบคําถามขอ 43 - 44 • กลองใบหนึ่ง แตละดานมีสีตางกัน คือ ดํา น้าํ เงิน น้าํ ตาล เขียว แดง และขาว • ดานสีแดงอยูตรงขามกับดานสีดาํ • ดานสีเขียวอยูร ะหวางดานสีแดงและสีดํา • ดานสีนา้ํ เงินอยูชิดกับดานสีขาว • ดานสีนา้ํ ตาลอยูชิดกับดานสีนา้ํ เงิน • ดานสีแดงอยูที่ดา นลางของกลอง


184 43. ดานที่อยูตรงขามกับสีน้ําตาลคือสีอะไร 1. ขาว 2. เขียว 3. น้ําเงิน 4. แดง 44. ดานทั้ง 4 ที่อยูช ิดกับดานสีเขียว คือสีอะไร 1. น้าํ เงิน น้าํ ตาล ขาว 2. ดํา น้าํ เงิน น้าํ ตาล 3. ดํา น้าํ เงิน แดง 4. ดํา น้าํ ตาล แดง

แดง ขาว ขาว ขาว

จงพิจารณาขอความตอไปนี้ เพือ่ ตอบคําถามขอ 45 – 46 เพื่อนกลุมหนึง่ ไดชวนกันไปเที่ยวจังหวัดสุโขทัย โดยเชารถตูที่มี 4 แถว 12 ทีน่ ั่ง พรอมคนขับ 45. ถาเอกกับนิดเปนสามีภรรยากันและตองนั่งติดกันเสมอ เอกกับนิดจะนั่ง ไดกี่วิธี 1. 1 2. 4 3. 7 4. 14 46. ถาฟาสนิทกับเอกและนิด โดยฟานั่งติดกับนิดและนิดนั่งติดกับเอกเสมอ ทั้งสามคนจะนัง่ ไดกี่วิธี 1. 3 2. 4 3. 6 4. 8 จงใชสถานการณตอ ไปนี้ เพื่อตอบคําถามขอ 47-48 ตัวอักษร 7 ตัว คือ A B C D E F และ G นําอักษรมาจัดเรียงจากคา นอยไปมากตามเงื่อนไขดังนี้ • ตําแหนงของ D นอยกวาตําแหนงของ A อยู 3 ตําแหนง • B อยูตําแหนงตรงกลาง • ระหวาง F กับ B มีอักษรตัวอืน่ คัน่ อยู 1 ตัว • F มีคานอยกวา B มากกวา C • G มีคามากกวา F 47. ตัวอักษรใดอยูท ี่ตําแหนง 1 1. A 2. C 3. D 4. E 48. ถา A อยูในตําแหนงที่ 6 ผลบวกของตําแหนงของ E และ G คือขอใด 1. 8 2. 10 3. 12 4. 13 จงพิจารณาขอความตอไปนี้สําหรับตอบคําถามขอ 49-50 การเดินทางไปทํางานของ 5 คน ขึน้ อยูกับความแตกตางระหวางบุคคล และสภาพภูมิอากาศ โดยแตละคนมีวธิ ีเดินทางโดยรถยนต หรือเดิน ดังราย ละเอียดตอไปนี้ • ก ขับรถยนตไปทํางานเฉพาะวันที่มีฝนตก หรือหิมะตก • ข ขับรถยนตไปทํางานเฉพาะวันอากาศเย็น และวันหิมะตก

• ค ไปกับ ก หรือ ข ในวันที่ ก หรือ ข ขับรถยนตไปทํางาน • ง ขับรถยนตไปทํางานในวันที่ ก หรือ ข เดินไปทํางาน • จ ขับรถยนตไปทํางานในวันอากาศเย็น และวันอบอุน 49. วันที่มีสภาพอากาศอยางไรที่มคี นไปทํางานโดยรถยนตมากที่สุด 1. ฝนตก 2. หิมะตก 3. แดดจัด 4. อากาศเย็น 50. คนทีไ่ ปทํางานโดยรถยนตในสภาพอากาศตางๆ มากที่สุด 2 อันดับแรก ตามลําดับคือขอใด 1. ง ข 2. ง ค 3. ค ง 4. ง ก ใหใชขอความและตัวเลือกตอไปนีต้ อบคําถามขอ 51- 52 ในการแขงขันกรีฑา สรุปวาดําชนะเขียว 15 เมตร แตเหลืองแพเขียว 5 เมตร สวนแดงชนะดํา 10 เมตร และขาวก็ชนะเขียวเชนกัน 1.ดํา หรือ แดง หรือขาว 2.แดง หรือ ขาว 3.แดง หรือ ดํา 4.ขาว หรือ ดํา 51. ใครชนะเลิศ 52. ใครเขาเสนชัยเปนอันดับที่สอง ใหใชขอความตอไปนีต้ อบคําถามขอ 53-54 ในการสอบกลางภาคเรียน ก ไดคะแนนมากกวา ง 8 คะแนน แตนอ ยกวา ข 5 คะแนน สวน ค ไดคะแนนมากกวา ก 2 คะแนน แต นอยกวา จ อยู 2 คะแนน 53. ใครไดคะแนนสูงที่สุด 1. ก 2. ข 3. ค 4. ง 54. ถาผลการสอบครั้งนี้ ก และ ง ไดคะแนนเพิ่มขึน้ อีกคนละ 3 คะแนน ขอใดเรียงลําดับผูไดคะแนนจากมากไปนอยไดถูกตอง 1. จ ก ค ง 2. ก ข ง ค 3. ข ก จ ง 4. ค จ ก ง ใชขอความตอไปนีต้ อบคําถามขอ 55- 56 ในงานเลีย้ งแหงหนึ่ง เปดกินมากกวาวันและกลับหลังวิทย โตง กินมากกวาเปดแตนอยกวาวิทยและกลับหลังเปด แตกลับกอนศักดิ์ อุมกิน นอยกวาคิมแตมากกวาวิทยและกลับหลังศักดิ์ วันกินมากกวารุงและกลับกอน วิทยซึ่งกลับพรอมรุง 55. ผูที่กลับบาน 2 คนสุดทายคือใคร 1. อุม กับ ศักดิ์ 2. ศักดิ์ กับ โตง 3. อุม กับ โตง 4. เปด กับ อุม


185 56. ผูที่กินมากที่สุดและนอยที่สุดคือใคร 1. คิม กับ อุม 3. คิม กับ วัน

64. กําหนดให a + b = 8 2. อุม กับ รุง 4. คิม กับ รุง

จงพิจารณาขอความตอไปนี้ เพือ่ ตอบคําถามขอ 57-58 บานของแดงหันหนาบานไปทางทิศเหนือติดถนนใหญ ปลูกตน มะมวงตนใหญหา งจากตัวบาน 10 เมตรไวเพือ่ บังแสงอาทิตยในชวงเชา ดานหลังบานมีตน มะกรูดอยูห า งจากตนมะมวงไปทางทิศใต 20 เมตร ระหวางตนมะมวงและตนมะกรูดมีตน มะนาวอยูตรงกลางมีตน มะยมอยูห า ง จากตนมะนาวไปทางทิศตะวันตก 20 เมตร มีสวนครัวอยูระหวางตน มะนาวกับตนมะยม 57. ตนมะยมอยูทางทิศใดของตัวบาน 1. ทิศใต 2. ทิศตะวันตก 3. ทิศตะวันตกเฉียงใต 4. ทิศตะวันออกเฉียงใต 58. ถาตองการปลูกตนมะขามใหหา งจากตนมะกรูดและสวนครัวเปน ระยะทางเทาๆ กันจะตองปลูกตนมะขามที่ตาํ แหนงใดของบาน 1. 10 เมตร ทางทิศเหนือ 2. 15 เมตร ทางทิศตะวันออก 3. 20 เมตร ทางทิศใต 4. 25 เมตร ทางทิศตะวันตก 59. ถา A เปนเลขคู B เปนเลขคีแ่ ลว AB – 1 ขอใดเปนจริง 1. เปนเลขคู 2. เปนเลขคี่ 3. มีคาเปนลบ 4. มีคาเปนบวก d 60. ถา (a – b – c) = 1 แลว ขอสรุปใดเปนจริง ก. d = 1 ข. d = 0 ค. a – b – c = 1 ง. a – b – c = 0 1. ก หรือ ค 2. ข หรือ ค 3. ก หรือ ง 4. ข หรือ ง 2 61. ถา 3X – 5 = X + 9 แลว X + 1 เทากับเทาใด 1. 7 2. 8 3. 50 4. 64 62. ถาคาเฉลี่ยของ X และ Y คือ d และ Z = 2d แลว คาเฉลี่ยของ X, Y และ Z จะเปนเทาใด 3d 3d 1. 2. 2 4 2d 4d 4. 3. 3 3 63. ถา A < 2 – 4B ขอใดถูกตอง 2−A 1. >B 4 3. B > 4A + 2

2−A < B 4 4. B < 4A + 2

2.

จงหาคาของ (a +

b a ) + (b + ) 4 4

1. 2 3. 12 65. กําหนดให x, y, z เปนจํานวนเต็มบวก ก. xyz เปนเลขคี่ ข. x + y + z เปนเลขคู ค. 2(x + y)z เปนเลขคู ขอใดเปนจริง 1. ขอ ก 3. ขอ ค

2. 10 4. 16 และ x > y > z

2. ขอ ข 4. ไมเปนจริงทุกขอ

ใหใชขอความตอไปนีต้ อบคําถามขอ 66 ถึง 67 ศูนยเพาะพันธุไมแหงหนึ่งในประเทศใหแลกเปลีย่ นตนไมโดยกําหนด เกณฑการแลกเปลีย่ นไวดังนี้ ตนมะมวง 1 ตน แลกตนมะนาวได 2 ตน แถมตนมะกรูด 3 ตน ตนมะนาว 2 ตน แลกตนมะพราวได 3 ตน แถมตนมะปราง 1 ตน ตนมะปราง 1 ตน แลกตนมะมวงได 2 ตน แถมตนมะพราว 2 ตน ตนมะพราว 2 ตน แลกตนมะนาวได 1 ตน แถมตนมะกรูด 1 ตน 66. ถาตองการตนมะมวง 1 ตน มะนาว 2 ตน มะกรูด 3 ตน และ มะพราว 4 ตนจะตองนําตนอะไรมาแลกเปลีย่ นที่ศนู ยแหงนี้ 1. ตนมะมวง 1 ตน 2. ตนมะปราง 2 ตน 3. ตนมะนาว 3 ตน 4. ตนมะพราว 4 ตน 67. นักเรียนคนหนึง่ มีตนไมชนิดเดียวกันอยู 2 ตน เมื่อนําไปแลกเปลี่ยนที่ ศูนยแหงนี้ ทําใหเขาไดตน ไมครบทั้ง 5 ชนิด อยากทราบวาตนไม 2 ตนนัน้ คือตนอะไร 1. มะนาว 2. มะพราว 3. มะปราง 4. มะมวง คําชี้แจงสําหรับคําถามขอ 68-70 จงพิจารณาความสัมพันธของตัวเลขทีก่ ําหนดให แลวหาคําตอบของตัวเลขที่ ขาดหายไปที่มีความสัมพันธกนั 68. 11 1 9 13 3 8 15 5 7 17 ……. 1. 6 2. 7 3. 9 4. 19 69. 2 5 10 19 …….. 1. 28 2. 32 3. 36 4. 42 70. 3 7 24 77 238 …….. 1. 296 2. 315 3. 648 4. 723


186 71.

:

:

1.

2.

3.

4.

72.

ก.

ข.

ค.

ง.

?

จ.

? 1.

2.

3.

73.

.

4.

ก.

ข.

ค.

ง.

?

1.

2.

3.

4.

จ.


187 74.

ก.

ข.

ค.

ง.

จ.

? 1.

2.

3.

4.

75.

: 1.

: 2.

3.

4.

76.

: 1.

?

: 2.

3.

4.

?


188 77.

ก.

ข.

ค.

ง.

? 1.

2.

3.

4.

78.

:

79.

?

:

1.

2.

3.

4.

ก.

ข.

ค.

ง.

? 1.

2.

3.

4.

จ.


189 80.

ก.

ข.

ค.

ง.

จ.

? 1.

2.

3.

4.


39 ความถนัดทางวิชาชีพครู


192 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

ตอบ 2 ตอบ 1 ตอบ 1 ตอบ 3 ตอบ1 ตอบ1 ตอบ3 ตอบ 3 ตอบ 4 ตอบ2 ตอบ3 ตอบ4 ตอบ3 ตอบ 1 ตอบ4 ตอบ2 ตอบ1 ตอบ2 ตอบ2 ตอบ 2 ตอบ2 ตอบ3 ตอบ4 ตอบ2 ตอบ4 ตอบ1 ตอบ3 ตอบ4 ตอบ4 ตอบ3 ตอบ1 ตอบ2 ตอบ4 ตอบ3 ตอบ4 ตอบ3 ตอบ3 ตอบ2 ตอบ3 ตอบ4

41. ตอบ2 42. ตอบ1 43. ตอบ1 44. ตอบ4 45. ตอบ4 46. ตอบ3 47. ตอบ2 48. ตอบ3 49. ตอบ4 50. ตอบ2 51. ตอบ2 52. ตอบ1 53. ตอบ2 54. ตอบ1 55. ตอบ1 56. ตอบ4 57. ตอบ3 58. ตอบ3 59. ตอบ1 60. ตอบ2 61. ตอบ3 62. ตอบ4 63. ตอบ1 64. ตอบ2 65. ตอบ3 66. ตอบ2 67. ตอบ 3และ 4 68. ตอบ2 69. ตอบ3 70. ตอบ4 71. ตอบ4 72. ตอบ4 73. ตอบ4 74. ตอบ3 75. ตอบ1 76. ตอบ4 77. ตอบ2 78. ตอบ2 79. ตอบ3 80. ตอบ1

Taro Free Net50  

Taro Free Net50

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you