Page 1

Flower Power Wutthichai Arrin

Flower Power


Lily of the Valley

ด อ ก ลิ ล ลี่ ภู เ ข า เ ป็ น ดอกไม้ มี ลั ก ษณะสวยงามมี ความละเอียดอ่อน ทั้งยังมีกลิ่น หอมเป็นพิเศษ จะออกดอกใน ช่วงฤดูใบไม้ผลิแต่เป็นดอกไม้ มี พิ ษ ชนิ ด หนึ่ ง ต้ อ งใช้ ค วาม ชำ � นาญการเป็ น พิ เ ศษในการ เก็ บ เกี่ ย วเพื่ อ ยื ด อายุ ค วาม สวยงาม

Lisianthus

ดอกลิซิแอนทัส เป็น ดอกไม้ ที่ มี ห ลากหลายสี สั น ได้แก่สีม่วงลาเวนเดอร์ สีขาว สีม่วงอ่อน และสีฟ้า มีลักษณะ กลีบดอกกว้างมีความละเอียด อ่อนบานได้ทุกๆปีดอกมีความ ละเอียดอ่อน ส่วนใหญ่จะมีสี ขาว สามารถฉีกขาดได้ง่าย จึง นิยมเรียกกันว่า ดอกกระดาษ Flower Power

8

Kadupul Flower ด้วยความที่ดอกไม้ชนิดนี้มีความพิเศษอยู่ที่ เป็นดอกไม้ที่ บานสะพรั่งในเวลากลางคืนเท่านั้น อีกทั้งยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้ ไม่กี่ชั่วโมงหลังการถูกเก็บเกี่ยว ที่สำ�คัญหาพบได้ยากมาก จึงไม่ สามารถนำ�มาขายได้ เพราะความงามที่ถูกจำ�กัดด้วยเวลาอันสั้น ทำ�ให้เป็นดอกไม้ที่มีราคาแพงที่สุด

Flower Power

1


Hydrangae ดอกไฮเดรนเยีย เป็นดอกไม้ที่นิยมใช้กันในโอกาสพิเศษ ต่างๆ โดยเฉพาะงานแต่งงาน โดยเป็นดอกไม้ที่มีหลากหลายสีสัน ได้แก่ สีขาว สีม่วงอ่อน สีม่วง สีชมพู และสีน้ำ�เงิน ซึ่งส่วนใหญ่ จะมีสีขาว แต่เป็นดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาได้ง่าย อีกทั้งยังใช้เวลานานใน การเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยว

Flower Power

5

Flower Power

4


Gold of Kinabalu Orchid ดอกกล้ ว ยไม้ คิ น าลาบู เป็ น ดอกไม้ ที่ มี ก ารเพาะปลู ก ใน อุทยานแห่งชาติคินาลาบู ประเทศ มาเลเซีย มีความพิเศษที่ลักษณะ ดอกมีสีทอง ประดับด้วยจุดสี แดง ดูสวยงามโดดเด่น อีกทั้งยัง เป็ น ดอกไม้ ที่ ส ามารถเพาะปลู ก ได้ยากมาก เนื่องจากต้องใช้ระยะ เวลานานหลายปีเลยทีเดียว และ ยังหาพบได้ยาก

Saffron Crocus

Juliet Rose เดวิด ออสติน เป็นผู้ที่ใช้เวลายาวนาน ถึง 15 ปี เพื่อทำ�การปลูกดอกไม้ที่สวยงาม ชนิดนี้ โดยเขาได้ทำ�การเปิดตัวดอกไม้ชนิดนี้ ที่งานโชว์ดอกไม้ ในปี 2006 เนื่องจากราคา แพงมาก เราจึงโมเมยกให้เป็นดอกกุหลาบที่ สวยที่สุดในโลก

เ ป็ น ด อ ก ไ ม้ ที่ รั บ ก า ร ยอมรับจากคนส่วนใหญ่ว่า มี ความงดงามเป็ น อย่ า งมากโดย เฉพาะในเวลาที่ดอกบานสะพรั่ง โดยดอกมีสีม่วง และมีเกสรสี เหลือง และสีแดงซึ่งด้วยสีสันที่ ตัดกันสวยงามอย่างลงตัว อีกทั้ง มีค วามพิเศษสามารถเพาะปลูก ได้ยากมาก Flower Power

2

Flower Power

7


Flower Power

Shenzhen Nongke Orchid เป็นดอกไม้ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือของ มนุษย์ โดยนักวิจัยกลุ่มหนึ่งใช้เวลาในการ เพาะปลูกนานถึง 8 ปี กว่าจะได้พันธุ์ดอกไม้ ชนิดนี้ อีกทั้งยังหาพบได้ยากมาก เพราะต้อง ใช้ระยะเวลาในการเพาะปลูกนานถึง 5 ปีกว่า จะออกดอก

3

Flower Power

6

17th century Tulip Bulb แ ม้ ว่ า จ ะ ดู เ ป็ น ด อ ก ไ ม้ ธรรมดา มีความสวยงามแบบ เรียบง่ายในศตวรรษที่ 17 ของ ประเทศฮอล์แลนด์ แต่หลังจาก ถูกขายให้กับนักดาราศาสตร์ใน ราคาที่แสนแพง ด้วยความที่มี รูปทรงและสีสันสดใส อีกทั้งยัง เป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นฉุนมากกว่า ดอกไม้ชนิดอื่น ที่สำ�คัญยังหา พบได้ยาก

Gloriosa Lily ถูกเรียกว่า ดอกดึง เป็น ดอกไม้ ที่ มี ถิ่ น กำ � เนิ ด ในทวี ป เอเชียและทวีปแอฟริกาใต้ โดย เป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามโดด เด่นเป็นอย่างมาก มีหลากหลาย สีสันได้แก่ สีเหลืองเขียว สีเขียว สีส้ม และสีแดง ที่สำ�คัญยังหาพบ ได้ยากมาก

Flower  
Flower  
Advertisement