Page 1

NOOR INSENER

TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOLI HÄÄLEKANDJA NR 58, OKTOOBER 2011

Kõrgharidusreform – mida me ootame? Alates uuest õppeaastast on kõrgkoolil õigus nõu-

tähenduses enam 2012/13. õppeaastaks ei esitata.

vate õpiväljundite erinevused poleks liiga suured või tei-

Iga kõrgkool otsustab ise, mis õppekavadele ja kui

da osakoormusega üliõpilastelt õppekulude osalist

sisõnu väljendades – õppekava arendus ja õppeprotsess

palju üliõpilasi on mõistlik vastu võtta. Kõrgkoolide

hüvitamist kuni 1500 euro ulatuses aastas. Osa-

peaks enam toetama tööandjate ootusi.

rahastamisel hakatakse hindama pigem väljundit

koormusega õppimine võib olla üliõpilase vaba valik

ehk lõpetajate arvu.

juba õppima asumisel või sundolukord, kui semest-

Teatavasti oli meie kõrgkooli RKT sellel õppeaas-

ri õppesooritused jäävad alla 30 EAP. Seega 2013.

petentsid muutuvad kiiremini, kui on nominaalse õppeaja

tal 455 üliõpilast, lisaks võtsime 313 REV-üliõpi-

aasta tulude eelarvestamisel on vaja otsustada õp-

kestus. Kõrgharidusereformi kava järgi tuleb meil mit-

last, seega vastuvõtt kokku 768 üliõpilast. Kui suur

pekulude hüvitamise määr ja kord. Kas on õiglane

mest harjumuspärasest kõrghariduse toimepõhimõttest

peaks olema vastuvõtt õppekavade lõikes 2012/13.

nõuda võrdselt õppekulude hüvitamist üliõpilaselt,

loobuda ja hakata tegutsema teistsuguste printsiipide

õa-l? Arvatavasti jääb õige arv 455 ja 768 üliõpila-

kellel jääb puudu 2 EAP või siis 12 EAP? Või on õig-

järgi. Kõigile kavandatavatele muutustele vaatamata jääb

se vahele. Kuidas see jaotub õppevaldkondade ja

lasem rühmitada üliõpilased õppesoorituste alu-

teaduse rolliks olla riigi arengumootor ja hariduspoliitika

õppekavade lõikes ning kuidas mõjutab lõpetaja-

sel näiteks kolmeks (edasijõudmise määr 51–74%,

peab arvestama üha enam muutustega tööturul. Kavan-

te arvu? Paraku pole seos lineaarne – kui lisame

75–90% ja 91–99%) ning vastavalt edasijõudmisele

datavate uuenduste teatavad ohud tuleb muuta meie või-

vastuvõtule 10%, siis samal ajal lõpetajate arv võib

malusteks! Peaasi, et ei juhtuks nii, nagu ühes poliitiliselt

jääda samaks, veidi suureneda või isegi väheneda.

Hoopis iseküsimus on see, kas neoliberaalse turumajanduse tingimustes formuleeritud oodatavad kom-

Enno Lend

vu. Tööandjad ootavad, et üliõpilaste tegelike ja oodata-

kinnitada õppekulude hüvitamise määrad. •

Vanalt rahastamissüsteemilt uuele üleminekul

Alates 2013. aastast on plaanis kõrgkoole finant-

kujuneb TTK eelarve tulubaas esialgu kolme alli-

vana hobust söömisest võõrutada. Pika harjutamise järel

seerida tegevustoetuse kaudu, mis muu hulgas

ka põhjal: tegevustoetus, õppekulude hüvitamine

tunduski, et hobune peaaegu ei söö ja siis tekkis must-

võtab arvesse lõpetajate arvu õppekavade lõikes ja

(kasvav) ja REV-üliõpilaste õppemaksud (3–5 aas-

Käimasolev kõrgharidusreform puudutab meid kõiki:

lasel juba järgmine soov – prooviks hobuse ka joomisest

osaliselt korvab ka REV-tudengite finantseerimist.

tat, kahanev). Hiljem muidugi REV-õppemaksude

üliõpilastelt oodatakse 30 EAP ulatuses õppesooritusi

võõrutada. Selle ülesandega sai ta samuti hakkama, sest

Seega sisendipõhine rahastamine lõpeb 2012. aas-

semestris, üliõpilased ootavad uut tugisüsteemi, mis

ühel päeval hobune enam üles ei tõusnudki. Loodetavasti

tal ja 2013. aasta eelarvet vastuvõtt enam ei mõ-

Kuigi eespool toodud valikprobleemide tõstatus põhineb

koosneks õppelaenust, vajaduspõhisest õppetoetusest

taipame teha õiged otsused, et TTK positsioon ja maine

juta. Eelarve suurus hakkab sõltuma lõpetajate

kõrghariduse reformi eelnõudel, on võimatu prognoosida,

ja muudest eritoetustest ning riiklikest stipendiumidest.

meie liikmeskonnas säiliks.

arvust, täiskoormusega üliõpilaste arvust ja veel

missuguseks kujunevad lõplikud seisukohad.

rektor

ebakorrektses rahvajutus: kord soovinud mustlane oma

Missugused on olulisemad uuendused, kus on vaja

Riigieelarvevälistel kohtadel õppivad üliõpilased ootavad,

osakaal kaob.

ligi kümmekonnast näitajast. Kuna üliõpilaskoha

Head üliõpilased ja kolleegid! Millised on teie arva-

et ka nemad saaksid kõrghariduse omandada riigi rahas-

kujundada uued arusaamad ja tegevuspõhimõtted?

baasmaksumus kaob, siis peame oskama põhjen-

mused reformi eelnõust ja ettepanekud sellele ning selle

tatavatel õppekohtadel. Õppejõud ootavad õpikeskkonna

Esimene muudatus puudutab senist riiklikku kooli-

dada õppekavade kulubaasi ja õppekoha tegelikku

rakendamisele TTKs?

tustellimust (RKT), mida kõrgkoolidele tavapärases

maksumust.

Viljakat kaasamõtlemist!

kestvat arengut, õpihimulisi tudengeid ja töötasude kas-

gemus minu jaoks – pidevalt jooksevad läbi uued näod.

Selle vähese ajaga, mis olen esinduses kaasa löönud, on

Kes soovib ISIC kaarti, kellel probleem, mis vajab kiirelt

elu kohe täitsa uue pöörde võtnud. Kohati tundub, et alles

lahendamist ja mõni tahab niisama istuda, et veidike

nüüd hakkaski „Minu tudengielu“ ja eelnevad aastad oli

Tallinna Tehnikakõrgkooli 96. aastapäeva tähistamine

tutvust teha.

ainult hall vari. Palju uusi tuttavaid ja meeldivaid inimesi.

Kolmapäev, 9. november

Meil siin esinduses on hoopis teine ajakulg. Endale

Ka tarkust jagatakse rohkem erinevate koolitustega. Ja

14.00 TTK aulas aktus kogu liikmeskonnale (sh tudengid)

märkamatult on korraldatud juba rebastenädal, rebaste-

mis kõige tähtsam, nalja saab alati. Kui soovite omale

Neljapäev, 10. november

pidu ja osaletud Tudengipäevadel . Kes meist käis öölau-

ilusat kuuspakki, siis esindusest saab selle kindlalt. Kui

15.30 töötajate bowling’u-turniir Zelluloosi keskuses

lupeol koos ANTSuga oma häält ära laulmas. Minul oli

vähegi aega, astuge läbi ja lööge kaasa meie põnevas

Tartu mnt 80b

Märkamatult on oktoober juba mühinaga uksest sisse

igatahes nädalakene teine kadunud, huitas kuskil ringi.

elus. Pidage meeles - tudengipõlv möödub kiirelt ja

Reede, 11. november

tormanud. Ei pannudki seda ennist tähele, kui aknast

Ka õppetöö on tuurid üles saanud. Tuleb juba istuda päris

sellest tuleb välja väänata viimast.

18.00 kontsert-vastuvõtt Kadrioru lossis, lisaks üllatus-

sai välja vaadatud. Minule ootamatult olid puudel lehed

pikalt koduste projektide kallal ja oma aju ragistada, kes

Lõpetuseks soovin teile teravat pliiatsit ja järjepide-

juba närbuma hakanud ja õues oli täitsa pime. Küll see

on ilmselgelt suve jooksul natuke loiuks jäänud ja ei taha

vust. Ja ärge laske heidutada sügise pimedusest, sest

Info sündmuste kohta:

aeg lendab kiiresti, eriti siin esinduse ruumides. Uus ko-

eriti koostööd teha. Kuid ega tal pääsu pole.

koolis põleb alati tuli.

Merike Simmer, tel 666 4500, e-post tktk@tktk.ee

Toomas Talving on TTÜ mehaanikateaduskonna aasta vilistlane

Tallinna Tehnikaülikooli mehaanikateaduskonna 75.

Järgmiseks väljakutseks oli tehas Ilmarine (hiljem AS),

hobibagi autoritest. Spinno projektis teaduskonda koor-

aastapäeva üritustel omistati Tallinna Tehnikakõrgkooli

kus Talving töötas 14 aastat algul direktori, hiljem pea-

dineerides sai Toomase mõttevälgatus „Teadmistest teh-

mehaanikateaduskonna masinaehituse õppetooli hoidjale

direktorina. Tallinna Tehnikakõrgkoolis töötab Toomas

nosiirdeni“ hilisema Tehnosiirdekeskuse kaubamärgiks.

Toomas Talvingule mehaanikateaduskonna aasta vilist-

Talving alates 2004. a 2005. aastast on ta masinaehituse

Aga tehnikavaldkonda on täiendanud veel üks tegevus,

lase tiitel koos tillukese hõbedast hammasrattaga. Tiitli

õppetooli hoidja.

nimelt on Toomasel olnud häält, jaksu ja lusti laulda ala-

Tudengiveerg Kaarel Kruuser MI– 51

Ettevõtlusseminar keskendus elektriautodele Oliver Kallas TTK tehnosiirdekeskuse juhataja

etteaste

väljastas TTÜ vilistlasklubi koostöös Eesti Masinatööstu-

Kõrgkool esitas omakorda uued väljakutsed ja 2010. a

tes kooliajast TPI akadeemilises meeskooris, mille teene-

se Liiduga, mille ühe liige ja teise asutajaliige Talving on.

lõpetas Toomas Talving TTÜs inseneripedagoogika ma-

line vilistlane ta on. Siinkohal tuleb märkida, et dirigent

Pärast põhikooli läks noormees õppima Tallinna Polü-

gistriõppe cum laude. Toomas on TTÜ mehaanikateadus-

Harald Uibo valis noormehe koori just tookordse TEMTi

tehnikumi metallide lõiketöötlemist, 1963. a astus aga

konna nõukogu liige (valitud juba mitu korda TTK poolt).

saalis, kus toimus ettelaulmine.

TPI mehaanikateaduskonda, kus lõpetas masinaehi-

Lisaks on ta ka Mehaanikainseneride Liidu kutseomista-

Õnnitleme Toomas Talvingut TTÜ mehaanikateadus-

tuse eriala 1968. a. Pärast kõrghariduse omandamist

mise komisjoni ning Masina-, Metalli ja Aparaaditööstuse

konna aasta vilistlase tiitli ja oktoobrikuise auväärse

töötas Talving 20 aastat Tallinna Masinatehases alates

Kutsenõukogu liige. Kõige selle kõrval on Toomas Talving

juubeli puhul.

insenertehnoloogist kuni peainsenerini (8 aastat) välja.

ka üks Patendiametilt kasuliku mudeli tunnistuse saanud

TTK tehnosiirdekeskuse korraldusel toimus 05.10.2011

Teet Randma, kelle ettekanne tõi kaasa publiku küsimus-

TSK korraldab teabepäevi ettevõtjatele, ettevõtlusalaseid

TTKs ettevõtlusseminar „Roheline transport kui ettevõt-

telaviini ja arutelu.

seminare, nõustab (sh spinn-off ettevõtted), annab tuge

lusvõimalus“, mis keskendus elektriautode valdkonnale.

Elektriautode turu iseloomustamist täiendas Teh-

läbirääkimistel, aitab leida finantseerimisvahendeid (toe-

TTK on transporditeaduskonna dekaani Priit Siitani sõnul

nikamaailma peatoimetaja Tõnu Ojala, kes kõneles oma

tusmeetmed), tegeleb kvaliteedi juhtimissüsteemi paren-

võtnud kõrgkooli tulevikusuundades oluliseks sihiks olla

kogemustest ja uuringutest seoses elektriautode turu

damisega jne.

elektriautode alase kompetentsi arendamise ja sõltuma-

arenguga Eestis.

tute uuringute ning eksperimentide eestvedaja Eestis.

Tudengite mõtteid esindas Kristjan Maruste MTÜ

Seminari raames otsiti vastust, milliseid ettevõtlusala-

Tudengi Vormelist, kes rääkis elektrivormeli koostamise

seid võimalusi pakub rohelise transpordi sh elektriauto-

plaanidest ja sellega seotud võistlustest.

de tekkimine Eesti teedele. Külalisesinejad olid Hollandi

Seminari lõpetasid projekti Ajujaht 2012 juht Annika

uuringutega tegelevast ettevõttest, kes rääkisid oma

Toit ning eelmise aasta finalist Rando Pikner, kes tutvus-

avastusest seoses täiesti uudse autode toitesüsteemi

tasid võimalusi, mida toob kaasa projektis osalemine.

arendamisega.

Seminar näitas, et tudengite huvi teema vastu oli suur,

Kitty Kubo Arengufondist tõi välja elektriautode ja

mis annab innustust TSK edaspidise töö kavandamisel.

nendega kaasnevate tegevustega seotud ettevõtlusvõi-

Seminaril kujunesid head kontaktid kõrgkooli ja esinejate

malused Eestis. Elektriautode ehitajatest ja müüjatest

vahel, kes on huvitatud koostööks TTKga tulevikus

Eestis tutvustas oma tegevust ZEV Motors OÜ esindaja

Tehnosiirdekeskus (TSK) on tegutsenud aastast 2008.


NOOR INSENER

3D kehaskänner inimkeha mõõtmiseks Teele Peets Rõivaste tehnilise disaini ja tehnoloogia õppetooli hoidja

NR 58 / OKTOOBER 2011 Rõiva- ja tekstiiliteaduskonna laborid on täienenud uute

saadud andmeid ka toodete konstruktsioonidega siduda.

Rõiva- ja tekstiiliteaduskond loodab oma kehaskänne-

seadmetega, millest mahukaim on praegu 4. korrusel

See omakorda võimaldab istuvuse, kvaliteedi ja kuluefek-

rit kasutada lisaks õppetööle ka koostööks ettevõtetega.

paiknev kehaskänner. Tegemist on Saksa firma Human

tiivsuse olulist paranemist.

Praegu on huvi ilmutanud Kaunase Tehnikaülikooli disaini

Mõõtmisi on võimalik läbi viia erinevates poosides, ar-

ja tehnoloogia teaduskond, kelle üheks teadussuunaks on

vestades ühe või teise tooteliigi iseärasusi, näiteks spor-

just eriotstarbeliste rõivaste väljatöötamine. Septembris

Tänapäevase rõivatootmise edukuse määrajaks on

dirõivaste puhul mõnele alale iseloomulikke asendeid,

TTKs külalislektorina esinenud professor Vitalija Mas-

toodete hea istuvus. Kehaskänner ja sellega kaasnevad

mis mõjutavad mõõtude dünaamikat. Erinevates poosides

tekaite teadustöö hõlmab piljardimängija spetsiaalse

tarkvaramoodulid võimaldavad tootjatel luua oma klien-

tehtud mõõtmisi saab korraga kuvada, mis annab hea või-

kostüümi projekteerimist, mille juures on väga tähtsad

tide sihtgrupi mõõtude andmebaasi ja seda kasutades

maluse nende omavaheliseks võrdelemiseks ja toodetele

kehaskänneriga fikseeritud mõõdud erinevates piljardi-

optimeerida tootearendusprotsessi. Tänu HS Anthroscan

vajalike avaruslisade arvutamiseks.

mängule iseloomulikes asendites. Kahe kõrgkooli vahe-

Solution tootega, mida kasutatakse inimkeha mittekontaktseks mõõtmiseks.

Maailmapraktikas kasutatakse kehaskänneriga teh-

kehaskänneri võimalustele on rõivatootmise kvaliteeti

2011 aasta TTK parim õpiobjekt selgus kevadel Egle Kampus Haridustehnoloog

TTK oli esindatud UIA XXIV maailmakongressil Tokyos Hindrek Kesler BAUA-Eesti, TTK arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonna dekaan

Sügissemestri lõpus korraldab TTK rõiva- ja tekstiili-

HS Anthroscan kehaskänneri optilise triangulatsiooni

konna tüüpfiguuride standardite määramiseks. Samuti

teaduskond Eesti ettevõtetele infoseminari, mille käigus

protsess on kaasajal täpseim mõõtmismeetod maailmas.

kasutatakse kehaskännerit armees sõduritele sobivate

tutvustame lisaks uutele rõivaste vahematerjalidele ja

See võimaldab rohkem kui 140 parameetri mittekontakt-

suurustega vormirõivaste kiireks komplekteerimiseks,

kuum-niiske töötlemise seadmetele ka kehaskänneri

set ja täisautomaatset määramist ja inimese keha täpse

sest sageli annab parima tulemuse erineva suurusega

rakendamise võimalusi.

kolmemõõtmelise kujutise saamist vähem kui 10 sekundi

vormiosade sobitamine, kuna kandjate kehatüübid ja

jooksul. HS kontserni kuuluva Assyst tarkvara abil saab

-proportsioonid on erinevad.

TTK laiendatud nõukogul 15. juunil tunnustati Galina Ku-

keskuse ruumidesse (parima õpiobjekti valisid J. Rod-

boškina ja John Rodriquezi koostööna valminud õpiobjekti

riquez, E. Kampus, K. Baumeister), siis järgmise aasta

„English for Mechanical Engineering: Gas Metal Arc Wel-

kevadel kaasame parima õpiobjekti valimisse ka kõigi

ding (GMAW)“ head taset ja sellele omistati tiitel „Tallinna

üksuste e-õppe tugiisikud.

Tehnikakõrgkooli parim õpiobjekt 2011“.

Miks valiti välja just see õpiobjekt? Valiku

raalsed kujundusvõtted loovad hea esmamulje ja

aitavad keskenduda olulisele, eristudes samas

Tomomi Hayashi kuraator, BAUA näitus

kõrge interaktiivsus - arvuti reageerib tihti õppija valikutele, üliõpilasel on materjaliga töötamisel aktiivne roll

kasutajasõbralik ja originaalne kujundus – neut-

Mis on tiitel „Tallinna Tehnikakõrgkooli parim

tegime kõigi BeSt programmi raames 2009. ja 2010. a valminud õpiobjektide hulgast. Galina Kubõškina ja John

kvaliteedimärgist, mida väljastab iga-aastaselt e-Õppe

Rodriquezi koostöös valminud õpiobjekt vastas kõige

Arenduskeskus koostöös haridustehnoloogidega üle Ees-

olulisematele õpiobjekti tunnustele: see on iseseisev

sage kasutamine teeb õppematerjali visuaalselt

ti. Sellel aastal tunnustati kolme TTK e-kursust tiitliga

terviklik õppematerjal, mida saab taaskasutada erineva-

atraktiivseks. Selline õppematerjal peaks vastama

„E-kursuse kvaliteedimärk 2011“. Õpiobjekti kvaliteeti

tes õppekontekstides ja õpikeskkondades. Valitud õpiob-

sarnaselt e-kursustega täna mõõtma veel ei ole hakatud.

jekti iseloomustab selle universaalsus - materjali saavad

Samuti tuleb materjali autoreid kiita veel teiste autorite

Küll aga otsustasime haridustehnoloogidena sellega oma

kasutada laiad sihtrühmad erinevatel haridustasemetel,

nõuetekohase tööde kasutamise üle oma töös (jalgratast

koolis siiski peale hakata. Parima TTK õpiobjekti valimine

selle kasutamine ei nõua spetsiifilisi eelteadmisi.

ei pea ju alati ise leiutama!). Õppematerjali sisuline au-

igal õppeaastal aitab tunnustada õppejõude tehtud hea

Lisaks sellele iseloomustab õpiobjekti:

tor on Galina Kuboškina ja John Rodriquez tegi sellele

töö eest. Sama oluline on seegi, et parima õpiobjekti va-

hästi läbimõeldud õppeprotsess - õpitegevuste

tehnilise teostuse. Õpiobjekt on loodud MyUdutu http://

limine aitab koolis ühtlustada arusaamu, milline see väga

pidev vaheldumine aitab hoida õppija tähelepanu,

www.myudutu.com keskkonnas. Õpiobjekt koos teiste

hea õpiobjekt siis ikka täpselt välja näeb. Kui esimesel

selle lineaarne läbimine garanteerib õpieesmär-

BeSt programmi raames loodud õpiobjektidega on leitav

aastal jäi ajapuudusel otsustajate ring haridustehnoloogia

kide saavutamise

aadressil http://www.tktk.ee/best .

enamlevinud kujundusmallidest •

erinevate meediate (foto, video, interaktiivne joonis)

erinevate õppijatüüpide ootustele.

UIA (International Union of Architects) loodi Lausanne´s

ja arhitektuurielust. BAUA eesistujamaa aastatel 2010-

jutas endast 210 cm läbimõõduga plastiliinist kera, mida

Šveitsis 28.06.1948 ühendamaks kogu maailma arhitekte

2013 on Läti, Eesti esindaja on Hindrek Kesler.

külastajad said vabalt vormida, haakus kongressi peatee-

vaatamata rassile-rahvusele, usutunnistusele, poliitilis-

Balti arhitektide liidud on arvamusel, et peame UIAs kui

maga hästi ja oli väga populaarne. „Globe“ idee autor oli

tele või arhitektuursetele tõekspidamistele, liites nende

ainsas globaalses arhitektide ühenduses olema esinda-

Mark Grimitliht, Tallinna Tehnikakõrgkooli 2. kursuse

rahvuslikud arhitektide ühendused globaalsesse katusor-

tud. Juba kõikvõimalike kontaktide loomisel on osalemine

tudeng, kes võitis 2011. a kevadel Eesti-Läti-Leedu ar-

ganisatsiooni. UIAsse kuulub 124 riiki või riikide ühendust

olnud väga viljakas, mille tulemusel on toimunud mitmete

hitektide ja arhitektuuritudengite arhitektuurivõistluse,

ja läbi nende erialaliitude esindab u 1 400 000 arhitekti ja

eesti arhitektuurinäituste eksport (näiteks Eramu 2002-

millel balti erialaliidud otsisid parimat lahendust BAUA

u 500 000 arhitektuuriüliõpilast. UIA maailmakongressid

2006 Prahas ja Bratislavas) ja UIA juhtkonna koosolekud

näituseboksi kujundusele. Markil oli võimalus ka kong-

toimuvad iga kolme aasta tagant, järgmine 2014. a Dur-

(näiteks UIA Visiooni ja Strateegia Komitee koosolek 2010.

ressil Jaapanis osaleda.

banis Lõuna-Aafrika Vabariigis.

a Tallinnas). Samuti on osalemine UIA kongresside ajal

Kongressist võttis osa 5100 arhitekti, neist enamus oli

toimuvatel riikide-sektsioonide näitustel aidanud tuua

jaapanlasi - 3200, publikule avatud üritustel osales üle 10

Balti riigid maailma arhitektuurikaardile.

000 külastaja. Kokku osales 110 riiki või piirkonda (sekt-

UIA missiooniks on edendada arhitektuuri ja arhitekti teemaga: arhitektuuriharidus, professionaalne praktisee-

25.-28.09.2011 Tokyos toimunud UIA XXIV kongressi

siooni) 124-st. Valiti ka linn, kus toimub UIA kongress

rimine ja rahvusvahelised arhitektuurivõistlused. Lisaks

peateema oli „Design 2050 – Beyond Disasters, through

aastal 2017 ja selleks sai Seoul Lõuna-Koreas. Kongress

töötab 24 tööprogrammi, mis on jaotatud kuue põhitee-

Solidarity, towards Sustainability“, mis tõlkes kõlaks kui

toimus Tokyo International Forum`i nimelises konverent-

ma alusel: säästev arhitektuur, arhitektuur ja ühiskond,

„läbi katastroofide solidaarselt jätkusuutliku arengu poo-

sikeskuses. Hoone on Argentiina päritolu arhitekti Rafael

linnastumine, elupaigad, kultuur ja identiteet, vahendid.

le“, alateemadeks keskkond, kultuur ja elu. Kongressi

Vinyly projekteeritud ja 1996. a valminud, põhiliselt gra-

Eesti, Läti ja Leedu kuuluvad ühisesse UIA sektsioo-

ajal toimus hulgaliselt loenguid, temaatilisi paneele,

niidist ja terasest-klaasist ehitatud imposantne, huvitava

ni nimega BAUA (Baltic Architects Unions Association)

programmide vedajate aruandeid, näitusi. Võimalus oli

kontseptsiooniga hoone. Kongressi avamisüritus toimus

alates 1993. aastast. BAUA loomise mõte oli algselt

kuulata maailmanimedega kunstnike ja arhitektide Ch-

Roppong Hills Mori Tower`i nimelise 54korruselise pil-

seotud finantseerimisega – eraldi liikmeteks olemine

risto, Tadao Ando, Kazuyo Sejima, Christoph Ingenhoven

velõhkuja vaatekorrusel (arh Kohn Pedersen Fox of New

oleks tähendanud meile ka u kolmekordset liikmemak-

jpt loenguid.

York) koos kutsutute, sake ja kaost meenutava struktuuriga Tokyo öiste dramaatiliste vaadetega. „Tokyo – what a

su praegusega võrreldes. Samas on BAUA aidanud kaasa

BAUA ekspositsioon UIA sektsioonide ülevaatenäitusel

ka Eesti-Läti-Leedu arhitektide paremale omavahelisele

- „Globe –Share your vision and shape the future of our

suhtlemisele ja informeeritusele naabrite arhitektuurist

environment“ („Globe – kujunda oma tulevikku“), mis ku-

BAUA l õnnestus end teha nähtavaks kongressil, kuhu

mille plaanisime saviga katta Jaapanis. Karkassi aitas

oleksime saanud uurida, mis motiveeris inimesi ja milli-

kogunes 10 000 arhitekti, inseneri, teadlast ja üliõpilast.

teha Eesti skulptor Jass Kaselaan ja saatsime selle mere-

sed olid levinud käitumisviisid või loodud mustrid, et neid

Võttes arvesse kongressi olemust ja kõikide ühe-

konteineris teele juuli lõpus. Karkass jõudis näitusehalli

siis tulevikus praktikas juhtnööridena kasutada. Sellegi-

aegselt toimuvate näituste mõõtkava, arvasime, et end

kohale napilt õigeks ajaks kahe Jaapanit tabanud taifuuni

poolest täitsime oma algsed ülesanded.

ja oma arvamust on vaja esitleda läbi lihtsa, kuid tu-

tõttu, mis põhjustasid tollis karkassi läbivaatusel viimasel

geva kontseptsiooni. Eelistasime tegutseda kongressi

minutil probleeme. Enne näituse avamist jätsime kaks

põhiteemast lähtudes, mitte näidata kolmes Balti riigis

päeva installatsiooni- ja õpikodade töö jaoks, et tekiksid

ehitatud projekte ja plaane tahvlitel, mudelitena või vi-

esimesed visioonid, millega panna alus edasisele suht-

deotena. Otsisime selle aasta alguses toimunud avatud

lusele. BAUA delegatsioon koos vabatahtlike Jaapani üli-

konkursi kaudu meie nõudmistele vastavaid ideid. Võitis

õpilastega eri ülikoolidest lõpetasid näituse ülespaneku

Eesti üliõpilase Mark Grimitlihti idee, et kahemeetrise

neli tundi enne tähtaega.

läbimõõduga modelleerimissavist pall „Globe” on justkui

Saviga mängimine meeldis jaapanlastele väga ning

mänguväljak, kus igaüks saab esitleda oma nägemust

nende mänguline ja kunstipärane kujutlusvõime ületas

2050. aastast. Seega moodustaksid need visioonid meie

kaugelt meie algsed ootused. Nende esimesed visioo-

tuleviku keskkonna. Iga meie tegu mõjutab tulevikku.

nid kutsusid eri riikidest pärit külastajaid kaasa lööma

Uskusime, et see üsna julge ja poeetiline näitusekont-

ja suhtlema. Kõik saviga mängimist nautinud külastajad

septsioon annab meie sõnumi edasi kongressi osalejatele

osalesid meie tuleviku loomises. Külastajate naerul nägu-

ja külastajatele.

dest ja positiivsetest kommentaaridest nägime, et oleme

Palli ehitamiseks otsustasime karkassi teha Eestis,

2

õpiobjekt 2011“? Tõenäoliselt olete kuulnud e-kursuste

professiooni läbi komisjonide, mis tegelevad kolme põhi-

Euroopa „GLOBE” – kujunda oma tulevikku!

line koostöö saab seeläbi oluliselt laieneda.

tud mõõtmistulemusi näiteks erinevate riikide elanik-

võimalik oluliselt parandada.

loonud suurepärase side. Kui aega oleks olnud rohkem,

wonderful catastrophe!“ – on keegi tabavalt öelnud.


NOOR INSENER

ERASMUS

NR 58 / OKTOOBER 2011

Vahetusüliõpilasena Taanis VIA University of College asub väikeses Horsensi linnas.

mida vaja teha. Projekti manager korraldas kõigi tiimi-

Sügissemestril õpib TTKs 10 välistudengit – mehaani-

Koolil on kaks ühiselamute kampust, üks kesklinnas ja

liikmetega, kes antud projektiga seotud oli, koosoleku, et

kateaduskonnas 5 Türgi Erciyes Ülikoolist ja 2 Türgi Es-

teine – uuem kohe ülikooli kõrval. Mõlemad on remondi-

tutvustada, mida klient soovib, mis tähajaks valmis peab

kisehir Osmangazi Ülikoolist, transporditeaduskonnas

tud ja korras, ainuke erinevus on vahemaa ja hind. Tuleb

olema jne. Pärast koosolekut läksin arhiivi antud hoone

2 Saksamaalt Hochschule Harz´ist ning arhitektuuri ja

arvestada, et Taani on kallis, Erasmus stipp kulub peami-

kohta materjali otsima, et saaks alustada joonestamist.

keskkonnatehnika teaduskonnas 1 Tšehhist Brno Tehni-

selt üürile, toidu ja muu eest tuleb oma taskust maksta.

Projekti jooksul oli alati mitmeid kokkusaamisi klienti-

VIA õppimismeetod on Eesti omast väga erinev. Igal

dega, et mõlemad osapooled oleks asjadest õigesti aru

Tudengid on juba sisse elanud ja vaatamata harju-

klassil on oma peakonsultant ja töö toimub neljastes

saanud. Lõpuks tuli taotleda oma joonistele luba ning

matult külmale kliimale tunnevad, et vastuvõtt on olnud

gruppides. Kuna klass on täis välismaalasi, arhitekte,

ehitamine sai alata.

soe ja meeldiv. Türgi tudengitele avaldab muljet õppejõu-

insenere, jagatakse grupid ka nii, et samast riigist tu-

Selles firmas oli 90% ulatuses renoveerimine. 5 kuu jook-

dengeid ei oleks ühes grupis ning arhitekte või insenere

sul, mis ma seal töötasin, projekteerisin ainult ühe uue

oleks võrdselt igas grupis.

maja, ülejäänu oli renoveerimine, mis on palju huvitavam.

kaülikoolist.

dude ja üliõpilaste vaheline vahetu suhtlus, mis Türgis on märksa rangemalt reguleeritud. Samuti kiidavad nad praktika osakaalu TTK õppes – Türgis keskendutakse

kuu lõpuks tundide arv täis tuli), tutvusin uue projektiga,

Grupid töötavad terve semestri ühe projekti kallal.

Seda seetõttu, et mõelda tuleb palju rohkem, kas ikka on

Alustatakse disainist ja viiakse hoone teostamiseni väl-

võimalik see sein maha võtta ja kas ikka on võimalik need

miinustena nimetasid nad vihmajõgesid tänavatel ja

ja. Projekti jooksul toimuvad erinevad loengud, näiteks

veetorud punktist A punkti B tuua jne jne.

suhteliselt kalleid hindu poodides.

konstruktsioonide ja staatika, disaini, BIM programmide

rohkem teooriale. Saksa tudengeid üllatas meeldivalt Tallinna vanalinn ja võimalus reisida naaberriikidesse,

Välistudengeid rõõmustab ka aktiivne seltsielu, mida koordineerib vabatahtlikest koosnev tudengivõrgustik ESN Tallinn (Erasmus Student Network), mille tegevusest

Praktika kulges suurepäraselt, sest nad ootavad mind

loengud, hoone installatsioonide seminarid jne. Saadud

sinna tagasi tööle.

informatsiooni tuleb analüüsida ja siduda projektiga.

Minni Olesk Hoonete ehituse 4. kursuse üliõpilane

Projekti lõpustaadiumil on töö individuaalne, kuna

võtavad osa ka TTK välistudengite tuutorid.

lõpueksam toimub kahes osas. 20minutine grupipresen-

DoRa stipendiumiga konverentsil Prahas

Triin Thalheim TTK rahvusvaheliste suhete juht

tatsioon koos küsimustega, millele järgneb individuaalne

TTK ehitusteaduskonna rajatiste õppetooli lektor, dokto-

15 min esitlus koos küsimustega. Nende alusel saab ka

rant Rene Pruunsild käis 14.-17.09.2011 Archimedese

hinde.

DoRa stipendiumiga Prahas.

The weather is always cold, but if you are lucky people like us, you feel like at home because of the friendly

Terve see protsess on väga huvitav ja erinev meil

Lähetuse eesmärgiks oli osaleda foorumil 19th OSCE

peole. We are trying to get used to living here. Everything

õpetatavast rakendusarhitektuurist, kus tuleb enamasti

Economic and Environmental Forum on the “Promotion

is going well. We are sure that we will have lots of good

mõelda vormide ja ilu peale. Arvan, et omandasin Taanis

of common actions and co-operation in the OSCE area

times and we will collect excellent memories from Esto-

väga palju teadmisi. Kui on soovi teada rohkem, siis soo-

in the fields of development of sustainable energy and

nia! Greetings from Turkish Erasmus Students!

vitan minna Taani vahetusüliõpilaseks.

transport”.

Hülya Alkan, Merve Kuşat, Beyhan Türk, Umut Dağcan

Zlata Zhurakowskaya Rakendusarhitektuuri 3. kursus

Baçkır, Anıl Gökdemir, Hamdi Aytüre, Ali Orhan

ERASMUS üliõpilased sügissemestril 2011:

igaüks läks ning lõpetas tööpäeva, millal tahtis, peaasi et

Välistudengeid üllatab kliima ja paelub soe vastuvõtt.

Foorumil arutati avaliku ja erasektori partnerlust, rahvusvahelise koordineerimise ja piirkondade, samuti

Praktikal Helsingis

allpiirkondade, koostöö olulist, kui mitte keskset rolli,

Our first impression was really great, because we ar-

Mina olen oma praktikaga rahul ja õnnelik, et ei hakanud

et lahendada väljakutseid üleminekul uutele ja säästva

rived in August when it was still summer. It was amazing

kahtlema kui võtsin ühendust firmaga, kuhu tahtsin prak-

energia lahendustele, integratsioonile ning tõrgeteta toi-

to go for a walk through the Kadriorg park and along the

tikale minna. See on väike, 18 inimesega firma Helsingis,

mivatele transpordivõrkudele OSCE piirkonnas.

Baltic sea. Additionally it is amazing that every day there

kus töötavad arhitektid, insenerid ja disainerid.

Oma doktoritöös plaanin luua Eesti teehoiu rahastami-

Masinaehitus: Priit Pihlakas - Saksamaa, Hochschule

is something new. Like a new event or trips to Helsinki for

Mind ootas soe vastuvõtt ja palju tööd, mis on väga

se mudeli. Väga oluline on teada, mida arvavad maailma

Augsburg/ Augsburg University of Applied Sciences

example. Furthermore, it is so great to be here because

positiivne, sest mille muu pärast ma sinna läksingi. Olu-

juhtivad eksperdid tuleviku transpordist. Ilmselge on, et

Karmo Orgmets, Siim Saar, Ben Einborn - Saksamaa,

you have so many possibilities to travel around like to

line oli, et läksin iga hommik naeratus näol tööle, kuna

praegune rahastamine kütuseaktsiisist pole jätkusuutlik.

University of Applied Sciences Jena

Lapland, St Petersburg, Helsinki, Stockholm and Riga.

teadsin, et jälle on üks põnev päev ootamas. Töökaas-

Konverentsil osalejad nõustusid, et on vaja parandada ja

Rakendusarhitektuur: Marianne Pärn -Taani, Via Univer-

But not only travelling makes a lot of fun as well the city

lastega tekkis side kiiresti, sest nad kõik olid rõõmsad,

tagada rangem vastavushindamine riiklike õigusaktide

sity College (Horsens)

is really great if you have a walk through the city you will

avatud, noored inimesed. Alguses oli veidi ehmatav, et

ja rahvusvaheliste õigusaktide, standardite ja parimate

Rõivaste tehniline disain ja tehnoloogia: Maiki Õismaa,

always find something new behind the next corner.

esimesest päevast peale pandi mind tegema tõsiseid

tavade vahel. OSCE võiks aidata teabe jagamisel ja le-

And what we like very much is that it is so easy to use

ja raskeid projekte, kuid alati oli inimesi, kellelt küsida

vitamisel. Muutes need kättesaadavaks, et neid saaksid

of Applied Sciences

the public transport. In every four minutes there is a tram

ja raamatuid, kust lugeda, seega hirm läks ruttu üle ja

lugeda ja mõista samal viisil kõik kasutajad.

Rõiva- ja tekstiiliala ressursikorraldus: Terje Pärgma -

in which you can jump. But two things really surprised

naeratus tuli näole.

Soome, Jyväskylä University of Applied Sciences

us: when it’s raining the streets are full of water and you

Kontoris oli rahvusvaheline seltskond Mehhikost,

transpordi vallas tuleviku tarbeks. Nüüd olen lõplikult

Tehnoökoloogia: Kaili Saarva, Kati Ojaloo - Soome, Tam-

really need gumboots to cross the street, because there

Tšiilist, Hispaaniast Poolast, Soomest ja ka praktikant

veendunud, et praegune fossiilkütuste kasutamine vä-

pere Polytechnic University of Applied Sciences

aren’t so many street drains. The second thing is that

Eestist - seega oli kontorikeel inglise keel. Alguses oli

heneb aasta-aastalt ning oma Eesti teehoiu rahastamise

Transport ja logistika: Silvia Auväärt - Saksamaa,

shopping is really expensive here compared to Germany.

see loomulikult lihtsam, kuid ajapikku tuli igal juhul teha

mudelis pean kasutama teisi lähenemisi ning arvestama

kõik joonised soome keeles.

võimaliku tulevikutranspordiga. Foorumiga jäin rahule ja

Kerli Koovisk - Soome, Helsinki Metropolia University

Hochschule Harz

But all in all we love it to be here because every day is

Sain teada, millised on OSCE plaanid ja poliitika

Marko Tudre, Markus Raud, Jaan Leimann - Soome,

special and not plannable.

Jyväskylä University of Applied Sciences

Natalie and Carolina Hochschule Harz

hommikul tööle (muide, selles firmas oli vaba graafik,

Rene Pruunsild Rajatiste õppetooli lektor

FS Team Tallinn vallutas suvel Euroopa

gutsemine muutus järjest aktiivsemaks ning ajataju ja

mis aitas vormistada positiivse lõpptulemuse. Vaatamata

on senise FS Team Tallinna ajaloo jooksul meie parim.

kalendripäevad muutusid aina segasemaks. Pärast kahe-

sellele, et FEST11-nel oli probleeme pidurite ülekuume-

See oli väga suur üllatus ja pingelang kogu meeskonnale.

kuulist testimisperioodi ning rajal veedetud kilomeetreid

nemisega, sõitsime kestvussõidu viimased ringid käi-

Viienda koha seljatasime 0,8 punktiga, mis lisas meie pin-

jõudis kätte 25. juuli ning oligi vaja Austria poole teele

kudega pidurdades ja tulime üle finišijoone. Auhinnaks

gutusele olulise koguse emotsionaalset väärtust.

asuda, kus toimus FS Team Tallinna 2010/2011 hooaja

igati korralik 7. koht 32. meeskonna hulgas ning lisaks

Hooaja viimane võidusõit toimus Rootsis Karlstadis

esimene võistlus.

skidpadis saavutatud kolmas koht, mida jääb meenutama

– Baltic Open. Seda korraldas eelmine aasta FS Team Tal-

klaasist karikas meeskonna auhinnariiulil.

linn ja tegu on mitteametliku võistlusega. Sellel võistlusel

Mõõduvõtt leidis aset Spielbergis Red Bull Ringil.

Minu üks tavaline päev nägi välja selline, et läksin

rõõmus olen ürituselt saadud kontaktide üle.

Indrek Hioväin

Kuna tegemist oli hooaja esimese võistlusega ei olnud

Edasi suundusime Saksamaale Hockenheim ringile,

võib osaleda ka vanemate autodega, mis ei vasta käes-

AT-51

meist keegi päris kindel, milliseks kujuneb FEST11-ne

kus toimub Formula Studenti kõige kõrgematasemeli-

oleva hooaja reeglitele. Seega olime suurim delegatsioon

jaoks esimene tehniline kontroll ning kui see päev käes

sem võistlus. Vormel töötas laitmatult ja võistlus sujus.

– 3 vormelit ja 25 meeskonnaliiget. Vaatamata sellele, et

oli, tabas FS Team Tallinnat õudusunenägu. Võistluste

Pisut läksime ehk alt auto seadistamistega, mis kajastus

FEST11 treeningsõidus raja ääres asuvat rehvi tabas, mis

kohtunikud tuvastasid vormelilt mõned probleemsed

pisut tagasihoidlikes aegades erinevates dünaamilistes

muutis auto sõidukõlbmatuks, saavutas FS Team Tallinna

punktid, millele nad ei leidnud reeglistikuga kooskõla.

osavõistlustes. Suurim ebaõnn tabas meid sprindis,

uusim vormel üldarvestuses 2. auväärse koha. FEST10 ja

Suurim ja samas kõige huvitavam oli nö vale konstrukt-

kus rajale minnes hakkas vihma sadama ja pidime raja

FEST08 olid vastavalt 6. ja 9. positsioonil. Poodiumikoha

siooniga raam, mille kohtunikud enne võistlusele tulekut

slikkrehvidel läbima. Seetõttu kaotasime kiirematele

teeb oluliseks teadmine, kui operatiivselt FS Team Tallinn

tegelikult heaks kiitnud olid.

võistkondadele väärtuslikke punkte. Lõpptulemuseks

kriisiolukordades tegutseb. Parandasime lõhutud auto

11. positsioon 75. meeskonna hulgas – käeulatusse jäi

tunni ajaga, mis võimaldas meil poodiumikoha eest edasi

10. koht, mis oli meist 8 punkti kaugusel.

võidelda. Sügav kummardus siinkohal kiirkeevitaja Aare

Esialgu tundus, et kohtunikega vaidlemine ja püüdlused neile selgitada konstruktsioonide ja sõlmede reeglitele vastavust ei annagi tulemust. Siis aga toimus

Oluline on veel fakt, et esimest korda FS Team Tal-

Truskale, kes meile veteranide meeskonnast appi tõttas.

murrang. Meeskonna kapten Kristjan suutis austerlastele

linna ajaloos jõudsime disaini kaitsmiste finaali 10. pa-

Täname Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Tallinna Tehnikaüli-

Tõepoolest nii see oli. Veidi rohkem kui kuu aega tagasi

selgeks teha tõsiasja, et raam oli eelnevalt nende poolt

rima meeskonna hulka. Disani kaitsmine kujutab endast

kooli ning teisi suurtoetajaid, kelle abiga see kõik teoks

saabus tudengivormeli meeskond Tallinna sadamasse

heaks kiidetud ja saavutasime kokkuleppe, et lisame

vormelauto tehniliste lahenduste ja sõlmede tutvusta-

sai ning loodame, et suurepärane koostöö jätkub ka tu-

ja pani jala taas Eestimaa pinnale. Tiimis tegutsevate tu-

raamile kaks lisatoru, mis lahendab probleemi. Öösel

mist ning neid puudutavate parameetrite kirjeldamist

levikus. Meie tegemisi ja toimetamisi saab jälgida veebi-

dengite jaoks ootamatult lõppenud kooliaasta on peale

keevitasime toruraami ja tegime vormelile ka uue rooli.

kohtunike žüriile, kes hiljem nähtule ja kuuldule oma

lehel www.formulastudent.ee kus on ka pildimaterjali.

garaažis veedetud suvepäevi ja kuuajalist võistlusreisi

Mehed, kes hommikul kuueni töötasid, pääsesid ma-

hinnangu annavad. Seega võib öelda, et olime tehniliselt

sama märkamatult taas alanud. Hooaeg on selleks kor-

gama ja puhanud liikmed suundusid autoga tehnilisse

võimekuselt 10. parima meeskonna hulgas maailmas.

raks edukalt seljatatud ja juba on pilk heidetud aastasse

kontrolli. Kiiresti läbiti kallutus-, pidurdus- ja müratest

Finaalikoht annab meile palju tunnustust ja hulgaliselt

2012. Nüüd aga kõigest möödanikust ja eelseisvast pisut

ning FEST11 sai ninale viimase kleepsu, mis lubas autol

kogemusi eelseisvaks hooajaks.

pikemalt.

rajale minna.

Kolmas võidusõit toimus Ungaris Györ’i nimelise linna

Selleks ajaks, kui kevadsemester koolis oli lõppenud,

Sel hetkel tundsime suurt rahulolu, sest olime tulnud

läheduses. Möödus see meie jaoks märksa pingevaba-

käis FS Team Tallinna tegevus täispööretel. Võistlusteni

nii kaugele ja katkestamine oli vastuvõetamatu. Suutsime

mas õhkkonnas, kuna olime selleks ajaks teadlikud FEST

oli jäänud aega kaks kuud ja vormel polnud kaugeltki

kriisiolukorras jääda rahulikuks ja ühise eesmärgi nimel

11-ne potentsiaalist võistlusrajal. Kolm päeva pingutust ja

täiuslik. Varem rahulikuna tundunud meeskonna te-

operatiivselt tegutseda. Nähtud vaev ja töö kandis vilja,

üldarvestuses tasuks 4. koht 28. meeskonna hulgas, mis

3


NOOR INSENER

Ehitusteaduskonna tudengid osalesid Berliinis IP-projektis Leena Paap Ehitusteaduskonna lektor

Heureka preemiareis Taani Kuningriiki Kaisa Raska TD-32, Heureka sekretär

Raivo Ranne Heureka

Sahinad paneb kokku TTK Üliõpilasesindus

NR 58 / OKTOOBER 2011 Kooliaasta alguses toimus teist aastat 28.0810.09.2011 Berliinis „Low Energy Building Research“ Erasmuse intensiivprojekt. Projektis osalesid viie riigi tudengid ja õppejõud Belgiast, Leedust, Saksamaalt, Soomest ja Eestist. TTKd esindasid üliõpilased Gerli Rüütel, Ragnar Valling, Ivan Dudar, Argo Tipp ja Egert-Ronald Parts. Juhendajateks olid ehitusteaduskonna lektorid Leena Paap ja Anti Hamburg. Kahe nädala jooksul toimusid Berliini Tehnikaja majanduskõrgkoolis (Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin) loengud ja grupitööd teemadel Green Building Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides. Samuti käsitleti välispiirete soojus- ja niiskustehnilisi probleeme. Päeva esimesel poolel toimusid loengud. Üks huvitavaim loeng käsitles jätkusuutliku elukeskkonna loomist, milles anti ideid, kuidas kujundada linnapilti looduslähedasemaks. Pärastlõunal toimusid reeglina grupitööd ja hiljem nende kaitsmine. Grupid moodustati eri riikide tudengitest. Üks meie grupitöödest käsit-

les erinevate hoone osade konstruktsioonilisi lahendusi erinevates riikides, mille eesmärk oli tutvustada rühmaliikmetele oma kodumaa hoone põhiosade tüüplahendusi. Lisaks kalkuleerisime kütteenergia tarbimist küttepäevade meetodil, mille käigus vähendasime hoone energiatarbimist 253,2 kWh/m2a pealt ligilähedaselt 50 kWh/m2a. Tulemus paranes peamiselt lisasoojustuse ning akende ja uste väljavahetamise tõttu. Samuti tegime SWOT analüüsi passiivmajadele, mis näitas, et suurim tugevus passiivmaja puhul on energiatõhusus ning nõrkuseks maksumus. Alandades passiivmajade ehitusmaksumust, suureneks ka turg, mille tulemusena inimesed oleksid võimelised ehitama rohkem passiivmaju. Hoone elutsükli maksumuse arvutusest selgus, et igal investeeringul on omad plussid ja miinused. Parimat tulemust saades peaks alati selgelt paika panema eesmärgid ning alati ei anna parimat tulemust kõige kallimate süsteemide paigaldamine. Viimaseks ülesandeks oli simuleerida seinakonstruktsiooni ning arvutada seina erineva-

te kihtide temperatuur Microsoft Exceli abil. Niiskustehnilise toimivuse kontrollimiseks kasutasime mittestatsionaarset simulatsiooniprogrammi „Delphin 5“. Külastasime ka HTW tudengite poolt ehitatud ja projekteeritud ehitusjärgus olevat passiivmaja, mis osales Madridis toimunud Solar Decathloni konkursil, kus passiivmaja eesmärgiks oli saavutada plussenergiamaja kriteeriumid. Hoone puhul oli kasutatud soojustuseks saepuruvilla, seinamaterjaliks oli puit ning konstruktsioon terastaladest. Pärast intensiivset õppimist tutvusime ka Berliiniga. Vaatamisväärsustest külastasime parlamendihoonet ja televisiooni torni, kust avanes vaade tervele linnale. Need kaks nädalat möödusid kiirelt, sest projekt oli huvitav ning tutvusime paljude toredate inimestega. Oleme tänulikud sellise võimaluse eest ja soovitame ka kõigil teistel huvilistel laiendada oma silmaringi taolistest projektidest osa võtmisega.

ÜTTÜ Heureka esitluspäevadel parimateks osutunud tudengid ja nende juhendajad käisid 06.11.10.2011 preemiareisil Taanis Kopenhaagenis tutvumas linna enimtuntud vaatamisväärsustega. Taani sõit läks läbi Rootsi, laevaga Rootsi ja sealt bussiga edasi Taani. Bussisõit läbi Rootsi kestis terve päeva, seda ilmestasid giidi Katrin Stalde ülevaated nii Rootsi kui Taani ajaloost kui ka kaasajast. Külastati mitmeid vaatamisväärsusi, eriti jäi meelde põnev vana Linköping, kus asub muljetavaldav puitarhitektuuri vabaõhumuuseum hoonetega 19. sajandist. Taanis oli võimalus külastada ühte olulisimatest renessansslossidest Põhja-Euroopas, Kronborgi loss-kindlust. Kronborgi loss on tuntud William Shakespeare’i näidendi “Hamlet” tegevuskohana. Kopenhaagenis toimus esmalt ülevaatlik linnaekskursioon. Reisisellid tegid tutvust erinevate kirikutega, muuseumidega ja teiste vaatamisväärsustega, enamik vanalinna hoonestusest pärineb 18-19. sajandist. Taani Rahvusmuuseumis saime ülevaate Taani riigi põnevast ajaloost. Kunstimuuseumis Statens Museum oli muuhulgas avatud prantsuse kunstniku Henry ToulouseLautrec´i loomingu näitus. Paljudele meeldis end pildistada truuduse ja ootamise sümboli Väikese

Merineitsi kuju juures. Vanalinnas jalutasime Taani kuningalossi esisel väljakul, tutvusime Kopenhaageni Ülikooli, asutatud 1479, hoonete kompleksiga. 16. sajandist pärit sisemise kaldteega Ümartorni vaateplatvormilt avanes kaunis vaade riigi pealinnale. Kuna Taani on tuntud oma hea õlu Carlsbergi poolest, ei jäänud külastamata ka Carlsbergi tehase muuseum, tutvuti ettevõtte ajalooga ning õlletegemise protsessiga.

ne ja raudteejaam. Kaasaegsest arhitektuurist üllatas Bella konverentsikeskus oma keerduvate kaksiktornidega, kohalike poolt ristitud „purjus majaks“. Keskuse autoriteks on Taani arhitektid büroost 3XN. Sama büroo on projekteerinud uue ooperiteatri Kopenhaagenis. Tagasiteel ületasime kahte kuningriiki ühendava Öresundi silla kompleksi, mis kulges esmalt tunnelis ja tehissaarel, edasi 8,2 km pikkusel vantsillal, mille 203,5 m kõrgused tugisambad (püloonid) on ka olulisteks maamärkideks. Nii tudengid kui õppejõud jäid reisiga väga rahule. Nägime ja kogesime lühikese ajaga väga palju ja huvitavat. Olge agarad osa võtma referaatide ja uurimustööde esitluspäevadest 2012. a. kevadel !

TTK sõrmused

Turovski, räägib ka loomaaia direktor Mati Kaal. Tulekul

XII Üliõpilaste suvemängud Käärikul

Taas saab endale tellida kooli sõrmuse. Tellimine kestab

on veel palju erinevaid üllatusi. Loteriis väga ahvatlevad

Juuli alguses toimusid XII Üliõpilaste Suvemängud Kääri-

kuni 30.oktoobrini. Sõrmuse hind on 20,83€ ja graveerin-

auhinnad!! Ootame kõiki üritusest osa võtma ja väikest

kul, mida võib pidada üheks suurimaks üliõpilaste spor-

gu täht/sümbol 0,25€. Infot saab Üliõpilasesindusest ja

heategu tegema!

diürituseks Eestis läbi aegade. Kohal oli 850 aktiivset ja

Mariannelt: marianne.jyrgenson@gmail.com

Märkimist väärib linnas hästi välja arendatud jalgrattateede võrk, jalgrataste ja ratturite rohkus - Kopenhaagen on jalgratturite linn. Linnapildis võib iseloomulikuks pidada punase tellise oskuslikku kasutamist ajaloolistel hoonetel tellispitsina fassaadidel, näitena raekoda, börsihoo-

Rebastenädal

test aladest nagu jalgpall, võrkpall ja publikumagnetist naiste mudamaadlus. Kuid see aasta üllatati ka uudisaladega, millest üks raskemaid oli Tartu Ülikooli välja

Kursusepilt!

mõeldud „Tõus Tarkuse mäele pole meelakkumine“, kus

Oktoobri lõpp peagi paistab… Aeg on end peegli ees ko-

mehed pidid naised sülle võtma ja märjakskastetud kilega

hendada, astuda fotograafi ette ja ühiselt koos kursuse-

kaetud mäest üles minema.

ga öelda „hernesupp“. Rühmavanematele saadetakse info, millal leiab aset kursuse pildistamine. Hinnad on

sportlikku tudengit, kes võtsid mõõtu juba traditsioonilis-

TTK üliõpilased suutsid ära võita koguni viis ala: lei-

Rühmavanemate seminar

livõistlus (meeste arvestus); tänavahoki, milles toodi võit

info Üliõpilasesindusest. Vaata, et sa pildistamist maha

Kas sina oled üks nendest õnnetutest hingedest, kes on

koju juba teist aastat järjest; kergejõustiku non-stop, kus

ei maga! Vanaduspõlves on paras aeg tuletada meelde

valitud rühmavanemaks? Kas tundub, et see töö nõuab

oma kursakaaslaste nimed ja meenutada erakordseid

palju aega ja on kurnav. Kas oled midagi kuulnud rüh-

Alanud õppeaasta on olnud uute tudengite jaoks sisukas.

vettehüpped ehk parima kõhuka võistlus, kus tegi meie

elamusi tudengipõlves!

mavanemate seminarist? 20. oktoobril toimub taaskord

Jõudnud vaevalt sisse elada uues koolis, ootas neid ees

tudeng kõigile silmad ette stiilipuhtuse ja julgusega ning

rühmavanemate seminar. Tegemist on üritusega, mis

Rebastenädal. Toimumisajaks 12. -15. september. Selle

mini-jalgpalli, milles oli Kaarel Kruuser turniiri parim

on mõeldud just rühmavanematele, et tutvustada neile

aja jooksul võistlesid esmakursuslased rebastemängu-

väravavaht ja ei lasknud ühtegi väravat meile lüüa. Üld-

erinevaid viise, kuidas oma aega paremini planeerida

del, kus pidid lahendama nii erialaseid ülesandeid, kui

arvestuses kordasime eelmise aasta tulemusi, aktiivsuses

ja tööd paremini koordineerida. Kõik siiani vastusteta

ka vähem erialaseid ülesandeid. Lisaks mängudele pidid

5. koht ja tulemuste poolest 7. koht.

küsimused saavad vastused ja loomulikult ei puudu ka

rebased ka lahendama, individuaalselt oma rühmadega

Kõik, kes kohal olid, võivad kinnitada, et tegu oli parima

meelelahutuslik osa. Varasemad aastad on näidanud, et

fotojahi ülesandeid. Võisteldi omavahel auhinnaliste koh-

üritusega sellel suvel ja kindlasti läheb enamus ka järg-

rühmavanemate seminarist on olnud palju abi. Täpsustav

tade peale, mis jagati välja pärast viimaseid katsumusi

misel aastal Käärikule võistlema ja omadele kaasa elama.

info tuleb ka meilidele, hoidke silmad lahti ja olge valmis

rebastepeol. Sel aastal toimus rebastepidu esmakordselt

Kui tahad enda järgmist suve meeldejäävaks teha ja

kiiresti reageerima

klubis von Überblingen. Esimese koha pälvisid ehitajad

võtta osa kõige lahedamast üritusest suvel, siis hakka

EI-11. Teisele kohale tulid tublid neiud rõivatekstiilist TD-

juba varakult trenni tegema ja jää ootama infot!

soodsad: kursusepilt 1,6€ ning sõbrapilt 1€. Täpsem

Kammerkoor! Kammerkoor on nagu vikerkaar, kus päike paistab vihmapiiskadele ja esile tulevad säravad värvid. Meie viker-

Jõuluhommik

pidi jooksma, hüppama, tõukama ja takistusi ületama;

11 ja kolmandad, kuid mitte vähem tublimad olid AT-12.

kaar tekib muusikast – muusika on ju surelikele teada-

Oleme TTK rõivaste tehnilise disaini ja tehnoloogia II kur-

Viimasel rebastenädala päeval andsid kõik esmakur-

olevast parim maapealne paradiis. Laulmine valmistab

suse rühm TD-32 ning korraldame jõuludel heategevus-

suslased rebasevande, milles nad tõotasid olla koolile ja

igaühele rõõmu ka siis, kui keegi peale laulja enda seda

ürituse, et koguda raha Tallinna Loomaaiale ja ühele ime-

erialale truud, loovutada koht sööklajärjekorras vanema-

ei kuule. Oluline pole noodi tundmine, vaid tahtmine koos

lisele elanikule, kelleks on jääkaru. Üritus leiab aset 15.

tele tudengitele ja tagastada raamatud raamatukogusse

detsembril kell 10.00-14.00. Korraldame loterii, oksjoni,

õigeaegselt – või septembris.

laulda ja kvaliteetselt aega veeta! Iga kolmapäev toimuvad proovid aulas 18:30-20:00. Infot saab Üliõpilasesindusest või Mariannelt – marianne.jyrgenson@gmail.com

müüme kooke, glögi ja jääkarudest tuleb vestma Aleksei

NOOR INSENER toimetaja Malle Jürves, telefon 666 4 555, info@tktk.ee

4

Noor Insener nr 58  

TTK ajaleht

Advertisement