Page 1

PORTFOLIO KAWISARA PHUENNAK by


PROFILE Kawisara Phuennak Adress :

34 Prachatipok Rd. Watkanlaya, Thonburi Bangkok 10600

Telephone :

08-7594-8435

E-mail :

kawisara.phue@gmail.com

EDUCATION : 2010 - Presnt : Studying in Bangkok University, Bangkok School of Fine and Applied Arts, Communication Design 2005 - 2010 : Suksanari School, BangkokM.6 Certificate, Math-English

EXPERIENCE : August - June 2013 Training in SUFFIX WORKS June - January 2013 Design Director of CEMP project


SKILL


CORPORATE IDENTITY DESIGN


PIE BEKERY new branding


PIE BEKERY Project This project is project in class. I design identity and use orange colors because target of PIE Bekery is student. It’s make people feel friendly and happy.


MCOT

re-branding


Hom e

M COT.NET

New s

English wNe s M odernineTV M odernineRadio Variety

9Entertain HIPTV

Entertain

New s à ÇÒ‹§ ¡Ñ Ê´§ §Ô Ò µÒ‹Â à ¡ÑµÃ ÈÃÔ¡ÔÅ¡Ñ ¡ŒÙÓ¡Ñ Ò Â µÃ àÃÍè§ ä´ÃŒÇ‹Áà©ÅÁÔ©ÅͧÇÒà ¡ÒÃà»ÅÂèÕ Ò‹ ¢Í§ÇÑ àÇÅÒ ·¡èÕÓŧѨ ¡ÒŒÇ Ò‹ ¨Ò¡ “ ÇÒÁà» Í´µÕ” ä»Ê‹Ù “ ÇÒÁ à» Í Ò µ” ÇÑ · ÂÕ ÅµÔ Å§Ò ÈÅÔ» ÁªÕÇÕµÔ (Live Art) re

ALL RIGHTS RESERVED. © 2012 DOBERMANOUR

ÁÒà ÍÔŒ Ê´·ÒŒ·Ò ·à Å Í Á‹ ÅÍ‹ ÒÃÁ à´´ áÑÊ´·Õ

ÃÑ Á µÃÇÕÒ‹¡Òáà ·Ãǧ Ò ªÔ ໴à ÂÇÒ‹¨Ò¡¡Òà »Ã ªÁ Í ¡ÃÃÁ¡ÒõÃǨÊÍ Å µ´ÔµÒÁ¡Òà ÃÑ ¨Ó Ó¢ÒŒÇ Ã§·ÑèÕ ·»èÕà ªÁä´àŒ ªÍ Œ e r

ÇÒÁ·èÕ §‹ Í¡ § Ò Ã àµÍÃÅÒ‹Ê´¢Í§ à àÍ¡ Ê´ ͵ ÁÒà ÍÔŒ àÁÒàÃÍ‹ à Å Í Á‹¨ÍÁà¨ÒŒªŒÙ ¨Õ ÊÒÇä» Á´ re

e ÇÒÁÃ¡Ñ ÇÒÁÊ¢

re

àÍÒÁÒ·ÓÍ äÃä´Œ ÅÒÂÍÂÒ‹§·èÕ ¢Ç àÊÍ ÃÒÇ ¢Ç àÊͻà ´Ñ §Ñ ¢Òµ§ Ñ Áä ¡ÃÍ Ã»Ù ¡ÃÍ ÒŒµÒ‹§

Ò»Ã§Ñ » re

re WORK

SERVICES

NEWS

ABOUT US

CONTACT

MCOT Project This project is project in class. MCOT is television channel. it’s have concept about friendly, kindly, family and knowlage I design logo, stationary , application and website for you can use it easy and good corporate looking.


SMASHZ new branding


ur li

Y ur Yo lif Your c

34 Prachatipok Rd. Thonburi, Bangkok 1060

T:0-2465-9248 F:0-2465-056 E:admin@smashz.c S: www.smashz.co

Yo if e, Yo Yo ur fe , Yo r ch hoic oi 34 Prachatipok Rd. Thonburi, Bangkok 1060

T:0-2465-9248 F:0-2465-056 E:admin@smashz.c S: www.smashz.co

KAWISARA PHUENNAK

Art Director

34 Prachatipok Rd. T:0-2465-9248 F:0-2465-056 Thonburi, Bangkok E:admin@smashz.c S: www.smashz.co 1060

SMASHZ Project This project is project in class. SMASHZ is tennis shoes shop, I create identity, stationery and manual report for consumer to understand the system and can use it.


HOME

Produc

Catalogu

Servic

contect u

SHOP Men Men's Shoes Men's Clothing

Women Women's Shoes Women's Clothing

Kids Kids' Shoes Kids' Clothing

New arrivals Outlet

SMASHZ Project This project is project in class. SMASHZ is tennis shoes shop, I create identity, stationery and manual report for consumer to understand the system and can use it.


SMASHZ Project This project is project in class. SMASHZ is tennis shoes shop, I create identity, stationery and manual report for consumer to understand the system and can use it.


CEMP

re-branding


CONGRATULATIONS

3

#

CEMP Project This project is for CEMP generations 4. It’s have only logo so I create stationery because project don’t have it. I’m design it look modern. It’s not only stationary , I have catague, web design and out door cut-out design too.f


CEMP Project This project is for CEMP generations 4. It’s have only logo so I create stationery because project don’t have it. I’m design it look modern. It’s not only stationary , I have catague, web design and out door cut-out design too.f


CEMP Project This project is for CEMP generations 4. It’s have only logo so I create stationery because project don’t have it. I’m design it look modern. It’s not only stationary , I have catague, web design and out door cut-out design too.f


Thammasat Hospital re-branding


THAMMASAT HOSPITAL Project This project is design for corporate identity and environment design , My concept is the cross because the cross is mean hospital, and the colours is green and blue because both colours is possitive for patient. So iI design logo, pictogram, signage for use in hospital .


THAMMASAT HOSPITAL Project This project is design for corporate identity and environment design , My concept is the cross because the cross is mean hospital, and the colours is green and blue because both colours is possitive for patient. So iI design logo, pictogram, signage for use in hospital .


THAMMASAT HOSPITAL Project This project is design for corporate identity and environment design , My concept is the cross because the cross is mean hospital, and the colours is green and blue because both colours is possitive for patient. So iI design logo, pictogram, signage for use in hospital .


INFOGRAPHIC DESIGN


COMPARE infographic


COMPARE infographic Project This project is design for show top 10 animal of poisons by infographic design for easy to understanding.


FARM-SOOK infographic


FARMSOOK Project This project is design for show how are step of made ice-cream and how are the kids have a money by this projcect.


RATTHANAKOSIN timeline-infographic


RATTHANAKOSIN Project This project is design for show history of clothing on first reign to present. And show history of hair student .


MUAYTHAI

history infographic and brand design


MUAYTHAI Project This project is design for travel company, by theme is travel with history of muay Thai, so I design infographic for touristand other things for promote and for this trip.


MUAYTHAI Project This project is design for travel company, by theme is travel with history of muay Thai, so I design infographic for touristand other things for promote and for this trip.


MUAYTHAI Project This project is design for travel company, by theme is travel with history of muay Thai, so I design infographic for touristand other things for promote and for this trip.


EDITORIAL DESIGN


ชีวจิต

re-magazine


SHEWACHIT Project This project is design for re-magazine design. And I have theme is friendly with women.


ABC

book design


ABC Project This project is design for new ABC’s book for children, I draw a character, design layout and try to design is friendly with childern.


HORR-OR new-magazine


HORR-OR Project This project is design for new magazine about ghosts and super natural, and this book have theme is Thai ghost. I design layout, take a fashion photo and interview..


HORR-OR Project This project is design for new magazine about ghosts and super natural, and this book have theme is Thai ghost. I design layout, take a fashion photo and interview..


HORR-OR Project This project is design for new magazine about ghosts and super natural, and this book have theme is Thai ghost. I design layout, take a fashion photo and interview..


PACKAGING DESIGN


ZiiiT

re-packaging


ZIIIT Project I design label for wash face product and design for consumer can touch product. Concept is smoth, clear and fresh...


DAIRY TIMES new-packaging


DAIRY TIMES Project I design a new product from organic milk. So it’s have design for yogurt, milk, and cheese by it’s have theme is organic is good for your health.


MEDIA &INTERACTIVE DESIGN


PORFOLIO ON MEDIA new-design


PORTFOLIO MEDIA Project I design my portfolio for media, desktop, tablet and smartphone. Frist, I write plan flow and sketch the wireframe, secound I design on firework by theme is normal, funny, happy is me.


DESKTOP

TAPBLET SMARTPHONE

PORTFOLIO MEDIA Project I design my portfolio for media, desktop, tablet and smartphone. Frist, I write plan flow and sketch the wireframe, secound I design on firework by theme is normal, funny, happy is me.


PORTFOLIO MEDIA Project I design my portfolio for media, desktop, tablet and smartphone. Frist, I write plan flow and sketch the wireframe, secound I design on firework by theme is normal, funny, happy is me.


HERB'S GARDEN game on mobile


Home

Play

GamePlay Practice Back

Setting

Finished

Score

Pause

Resume

Retry Shared

Restart Setting

Music Sound EF Vibration Language

Sharing

Facebook Twitter

HERB'S GARDEN Project I design the game for, tablet and smartphone. Frist, I write plan flow and sketch the wireframe, secound I design on illustrator by t heme is funny with made herbs for care yourself.


HERB’S GARDEN Project I design the game for, tablet and smartphone. Frist, I write plan flow and sketch the wireframe, secound I design on illustrator by t heme is funny with made herbs for care yourself.


HERB’S GARDEN Project I design the game for, tablet and smartphone. Frist, I write plan flow and sketch the wireframe, secound I design on illustrator by t heme is funny with made herbs for care yourself.


ONLINE DESIGN design for online marketing


ONLINE DESIGN Project I design the fashion of footwork and footwork noir company for online marketing .


ONLINE DESIGN Project I design the fashion of footwork and footwork noir company for online marketing .


ONLINE DESIGN Project I design the fashion of footwork and footwork noir company for online marketing .


THESIS

BOOK DESIGN


COLOURS OF THAI HERBS


MY THESIS Project I design experiment book about the coluors from Thai herbs, and I process and apply the colours for use in daily life. ex, poster colours from Thai herbs, dye fabric from Thai herbs.


MY THESIS Project I design experiment book about the coluors from Thai herbs, and I process and apply the colours for use in daily life. ex, poster colours from Thai herbs, dye fabric from Thai herbs.


MY THESIS Project I design experiment book about the coluors from Thai herbs, and I process and apply the colours for use in daily life. ex, poster colours from Thai herbs, dye fabric from Thai herbs.


PORTFOLIO  

Kawisara phue{bu} from Bangkok University

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you