Issuu on Google+

İslamiyet Öncesi Türk Devletleri & Kültür ve Medeniyet 1. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinde yönetimin özelliklerinden biri değildir? A) Herkesin kurultaya katılma hakkının olması B) Ülkenin bölümler halinde yönetilmesi C) Devlet yönetiminde törelere uyma zorunluluğunun olması D) Hatun'un kurultaya katılması E) Devlet yönetme yetkisinin hükümdara Tanrı tarafından verildiğine inanılması (1999)

7. Aşağıdakilerden hangisi Orhun Kitabeleri'nin tarihi açıdan önemini belirleyen özelliklerden biri değildir? A) Türk adının geçmesi ve Türkçe yazılmış olması B) Hun tarihi ile ilgili ayrıntılı bilgi vermesi C) Türk yazısının en eski alfabesi ile yazılması D) Siyasi bir beyanname olması E) VIII. Yüzyılda yazılmış olması (2000) 8. İslamiyet'ten önceki Türk Devletlerinde hükümdarın egemenlik hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine inanılırdı? A) Halk tarafından verildiğine B) Kurultay tarafından verildiğine C) Büyük devletler tarafından verildiğine D) Başkalarından zorla alındığına E) Tanrı tarafından verildiğine (2000)

2. Türklerin tarih boyunca değişik ülkelerde yerleşmeleri, çeşitli alanlarda gelişmeler göstermelerine neden olmuştur. Aşağıdaki alanların hangisinde, bu farklılığın en az olduğu savunulabilir? A) Din B) Ekonomi C) Askerlik D) Sosyal yaşam E) Sanat (1999) 3. Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinde; I. kağan, II. tudun, III. han, IV. hakan unvanlarından hangileri hükümdar için kullanılmamıştır? A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız lII D) I ve III E) I ve IV (1999)

9. I. Duvar Resmi II. Dokuma III. Mimari Uygurların yukarıdaki sanat alanlarının hangilerinde etkinlik göstermeleri, onların yerleşik hayata geçtiklerine bir kanıt sayılabilir? A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III (2001)

tariheyn.com

4. Aşağıdakilerden hangisi Göktürkler'de devlet adamlarının millete hesap vermesi devlet ve halkın karşılıklı olarak görevlerinin belirtilmesi konularını içermektedir? A) Orhun Yazıtları B) Şehname C) Oğuz Kağan Destanı D) Manas Destanı E) Karabalgasun Yazıtları (1999) 5. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'ten önceki Türk Devletlerinin dini inanışları arasında yer almaz? A) Göktanrı'ya inanılması B) Ölümden sonra yaşama inanılması C) Dinsel inançlara saygı gösterilmesi D) Kendilerinden olmayanlardan cizye vergisi alınması E) Ölen kişinin mezarının yanına, öldürdüğü düşman sayısı kadar balbal dikilmesi (1999)

10. Orta Asya Türk devletlerinde sosyal hayatı düzenleyen ve yazılı olmayan kurallara ne denir? A) Yargu B) Töre C) Kün D) Oğuş E) Budun (2002) 11. Orhun Kitabeleri için, I. Türk edebiyatının ilk yazılı örneği, II. en eski yazılı hukuk kuralları, III. Türk tarihiyle ilgili belge nitelemelerinden hangileri geçerlidir? A) Yalnız l B) Yalnız lI D) I ve III

C) I ve II E) II ve III (2003 / 2)

12. Güney Sibirya'da Altay Dağları eteklerinde Pazırık'ta MÖ III. II. Yüzyıllardan kalma kurganda Hunlara ait mumyalanmış ceset, at iskeleti, dört tekerlekli araba ve halı bulunmuştur. Buna göre Hunlarla ilgili olarak; I. ölümden sonra hayatın devam ettiği inancına sahip oldukları, II. yerleşik hayata geçtikleri, III. dokuma eşya kullandıkları hangileri söylenebilir? A) Yalnız l B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III (2003 / 2)

6. I. Karluklar II. Hazarlar III. Avarlar IV. Hunlar Yukarıdaki Türk topluluklarından hangileri Orta Avrupa'da teşkilatlı bir devlet kurmuşlardır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IV D) II ve III E) III ve IV (1999)

1


Osmanlı Kuruluş ve Yükselme Dönemi 13.I. Toy II. Kurultay III. İl Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet'ten önce kurulan Türk devletlerinde siyasi, ekonomik, kültürel işlerin görüşülüp karara bağlandığı meclistir? A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) Ive II E) I, II ve III (2004)

20. İlk Türk devletlerinde yabgu iç işlerinde serbest, dış işlerinde doğudaki hakana bağlıydı. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine kanıt olduğu savunulabilir? A) Hakanın iç işlerine, dış işlerinden daha az önem verdiğine B) Komşu devletlerin güçlü olduğuna C) Ülkenin federal bir yapıya sahip olduğuna D) Hakandan sonra tahta çıkma hakkının yabguya ait olduğuna E) Türklerin Gök-Tanrı inancının dışındaki inançlara da açık olduğuna (2008)

14.I. Orhun Kitabeleri II. Manas Destanı III. Karabalgasun Yazıtları Yukarıdakilerden hangileri Göktürkler'e aittir? A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III (2004) 15. Uygurlar döneminde ticari ilişkilerin gelişmesiyle kişiler arasındaki anlaşmalar yazılı hale getirilmiştir. Bu durum, aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili belgelerin oluşturulduğunu gösterir? A) Hukuk B) Siyaset C) Sanat D) Edebiyat E) Askerlik (2005)

21. Göktürk Devleti'nde, Bilge Kağan'ın Budist tapınağı yaptırma isteğine Vezir Tonyukuk, Budizm'i benimsemenin Türklerin mücadeleci ruhunu kaybetmelerine neden olacağı düşüncesiyle karşı çıkmıştır. Yalnız bu bilgiyle, I. toplumun dinî arayış içerisinde olduğu, II. kağanın kararlarının sorgulanabildiği, III. din değiştirmenin yaşam biçimini etkilediği durumlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız l B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III (2009)

16. İslamiyet'ten önceki Türkler kendilerinden farklı inanışlara sahip insanlarla bir arada yaşamışlardır. Bu durum Türklerde aşağıdakilerden hangisine bir kanıttır? A) Kararların alındığı bir meclislerinin olduğuna B) Ülkeyi iki bölüm halinde yönettiklerine C) Hoşgörülü olduklarına D) Yerleşik hayata geçtiklerine E) Birçok devlet kurduklarına (2005)

tariheyn.com

22. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetten önce, Türklerde ölen kişinin eşyalarıyla birlikte gömüldüğü mezara verilen addır? A) Yuğ B) Şad C) Kurgan D) Toy E) Tigin (2011)

17. Aşağıdakilerden hangisinin Türklerin eski ve köklü bir kültüre sahip olduklarının bir göstergesi olduğu savunulabilir? A) Yerleşik hayata geçmeleri B) ilk devletlerini Orta Asya'da kurmaları C) Çeşitli dini inanışları benimsemeleri ve bunları yaşantılarına yansıtmaları D) Boylar halinde birlikte yaşamaları E) İslam dinini kabul etmelerine rağmen öz kimliklerini korumaları (2006) 18.Aşağıdaki alfabelerden hangisi Türklere özgüdür? A) Soğd B) Kiril C) Orhon D) Latin E) Sanskrit (2006) 19. İslamiyet'ten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı - kilim dokumacılığı yapma, III. silah, at koşum takımları, süs eşyası imal etme uğraşlarından hangileri yerleşik hayata geçtiklerinin kesin bir kanıtıdır? A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III (2007)

23. Aşağıdakilerden hangisi, Hunların neden olduğu Kavimler Göçü'nün sonuçlarından biri değildir? A) Avrupa'nın etnik yapısının değişmesi B) Avrupa'da bir Hun Devleti kurulması C) Roma İmparatorluğu'nun bütünlüğünü ve üstünlüğünü yitirmesi D) Avrupa'da skolastik düşüncenin egemen olması E) Göktürk Devleti'nin yıkılması (2011) 24. Eski Türk devletlerinde hükümdara, yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet'ten önce kurulan Türk devletlerinde bu yetkiye verilen addır? A) Şad B) Kut C) Tekin D) Toy E) Balbal (2012)

2 1)A 2)C 3)B 4)A 5)D 6)E 7)B 8)E 9)D10)B 11)D 12)C 13)D 14)A 15)A 16)C 17)E 18)C 19)A 20)C 21)D 22)C 23)E 24)B


KPSS İslam Öncesi Türkler