Page 1

UNIUNEA EUROPEANÃ

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ÞI PROTECÞIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Investeºte în oameni!

Promovarea meºteºugurilor tradiþionale pentru a facilita trecerea de la agricultura de subzistenþã la ocuparea în activitãþi non-agricole în mediul rural

Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritarã 5: Promovarea mãsurilor active de ocupare Domeniul major de intervenþie 5.2: Promovarea sustenabilitãþii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveºte dezvoltarea resurselor umane ºi ocuparea forþei de muncã Contract nr. POSDRU/83/5.2/S/59784


UNIUNEA EUROPEANÃ

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ÞI PROTECÞIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

Proiectul “Promovarea meºteºugurilor tradiþionale pentru a facilita trecerea de la agricultura de subzistenþa la ocuparea în activitãþi non-agricole în mediul rural”este cofinanþat de Fondul Social European în cadrul Programului Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Obiectivul general al proiectului îl constituie facilitarea accesului la piaþa muncii a persoanelor din mediul rural, respectiv a celor ocupate în agricultura de subzistenþã. Prin acest proiect vor fi furnizate competenþele necesare dezvoltarii personale ºi integrãrii pe piaþa muncii în acest timp fiind revitalizate ºi dezvoltate meºteºuguri tradiþionale. Obiectivul general al proiectului rãspunde obiectivului general al POS DRU prin dezvoltarea capitalului uman, ºi se încadreazã în specificul AP 5 prin promovarea acþiunilor ce implicã persoanele din zonele rurale prin redirecþionarea acestora din agricultura de subzistenþã cãtre activitãþi non-agricole. Prin activitãþile propuse, proiectul este relevant pentru DMI 5.2: “Promovarea sustenabilitãþii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveºte dezvoltarea resurselor umane ºi ocuparea forþei de muncã”. Beneficiarul proiectului este Fundaþia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, o organizaþie activã în dezvoltarea proiectelor pentru tineri ºi a celor de susþinere a tradiþiilor ºi obiceiurilor româneºti. I Partenerii Fundaþiei Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României în derularea acestui proiect sunt primãriile a patru localitaþi din patru regiuni de dezvoltare ale þãrii: -

primãria primãria primãria primãria

localitãþii localitãþii localitãþii localitãþii

Vaideeni, judeþul Vâlcea - regiunea Sud - Vest Oltenia Blândeºti, judeþul Botoºani - regiunea Nord - Est Jina, judeþul Sibiu - regiunea Centru Valea Iaºului, judetul Argeº - regiunea Sud - Muntenia

Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Investeºte în oameni!


GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ÞI PROTECÞIEI SOCIALE AMPOSDRU

UNIUNEA EUROPEANÃ

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

Vaideeni caracteristici grup þintã SEX

REPARTIZARE GRUPE

39 61

ISCED ISCED ISCED ISCED ISCED

1 2 3 4 5

- CLASELE I - VI - CLASELE VII - X + SAM - CLASELE XI - XII - POSTLICEAL - INVATAMANT SUPERIOR

Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Investeºte în oameni!


UNIUNEA EUROPEANÃ

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ÞI PROTECÞIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

Regiunea 1

Workshop - decembrie 2010

Curs TIC - ianuarie/februarie 2011

Curs ceramica - ian/feb 2011

Curs pictura - ian/feb 2011

Curs tamplarie - ian/feb 2011

Seminar - martie 2011

Curs antreprenoriat - ian/feb 2011

Curs impletituri - ian/feb 2011

Targ - martie 2011

Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Investeºte în oameni!


GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ÞI PROTECÞIEI SOCIALE AMPOSDRU

UNIUNEA EUROPEANÃ

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

Blândeºti caracteristici grup þintã SEX

REPARTIZARE GRUPE

41 59

ISCED ISCED ISCED ISCED ISCED

1 2 3 4 5

- CLASELE I - VI - CLASELE VII - X + SAM - CLASELE XI - XII - POSTLICEAL - INVATAMANT SUPERIOR

Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Investeºte în oameni!


UNIUNEA EUROPEANÃ

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ÞI PROTECÞIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

Regiunea 2

Workshop - aprilie 2011

Curs ceramica - mai/iunie 2011

Curs tamplarie - mai/iunie 2011

Curs TIC - mai/iunie 2011

Curs pictura - mai/iunie 2011

Seminar - iulie 2011

Curs antreprenoriat - mai/iun 2011

Curs impletituri - mai/iunie 2011

Targ - iulie 2011

Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Investeºte în oameni!


UNIUNEA EUROPEANÃ

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ÞI PROTECÞIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

Jina caracteristici grup þintã REPARTIZARE GRUPE

ISCED ISCED ISCED ISCED ISCED

1 2 3 4 5

- CLASELE I - VI - CLASELE VII - X + SAM - CLASELE XI - XII - POSTLICEAL - INVATAMANT SUPERIOR

Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Investeºte în oameni!


UNIUNEA EUROPEANÃ

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ÞI PROTECÞIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

Regiunea 3

Workshop - august 2011

Curs TIC - oct/nov 2011

Curs ceramica - oct/nov 2011

Curs pictura - oct/nov 2011

Curs tamplarie - oct/nov 2011

Seminar - noiembrie 2011

Curs antreprenoriat - oct/nov 2011

Curs impletituri - oct/nov 2011

Targ - noiembrie 2011

Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Investeºte în oameni!


GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ÞI PROTECÞIEI SOCIALE AMPOSDRU

UNIUNEA EUROPEANÃ

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

Valea Iaºului caracteristici grup þintã SEX

REPARTIZARE GRUPE

31

69

ISCED ISCED ISCED ISCED ISCED

1 2 3 4 5

- CLASELE I - VI - CLASELE VII - X + SAM - CLASELE XI - XII - POSTLICEAL - INVATAMANT SUPERIOR

Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Investeºte în oameni!


UNIUNEA EUROPEANÃ

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ÞI PROTECÞIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

Regiunea 4

Workshop - ianuarie 2012

Curs ceramica - ian/feb 2012

Curs tamplarie - ian/feb 2012

Curs TIC - ian/feb 2012

Curs pictura - ian/feb 2012

Seminar - martie 2012

Curs antreprenoriat - ian/feb 2012

Curs impletituri - ian/feb 2012

Targ - martie 2011

Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Investeºte în oameni!


UNIUNEA EUROPEANÃ

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ÞI PROTECÞIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

Fondul Social European

Fondul Social European (FSE) este instrumentul principal prin care Uniunea Europeanã finanþeazã obiectivele strategice ale politicii de ocupare. Timp de 50 de ani, Fondul Social European a investit în programe dedicate creºterii gradului de ocupare în statele membre ale Uniunii Europene. Prioritãþi finanþate de Fondul Social European: - creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi intreprinderilor - creºterea accesului ºi a participãrii pe piaþa muncii - promovarea incluziunii sociale prin lupta împotriva discriminarii ºi facilitarea accesului pe piaþa muncii pentru persoanele dezavantajate

FSE se dedicã promovãrii ocupãrii forþei de muncã în UE. El ajutã statele membre sã echipeze mai bine companiile ºi forþa de muncã din Europa pentru a face faþã noilor provocãri mondiale

informaþii preluate de pe site-ul www.fseromania.ro

Date despre FSE ?Finanþarea se acordã în toate regiunile ºi statele membre, în special în cele mai puþin dezvoltate economic. ? Este un element cheie al strategiei europene pentru 2020 vizând dezvoltarea ºi ocuparea forþei de muncã. ? În perioada 2007-2013, aproximativ 75 de miliarde de euro vor fi alocate regiunilor ºi statelor membre ale UE pentru a-ºi realiza obiectivele.

informaþii preluate de pe site-ul http://ec.europa.eu

Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Investeºte în oameni!


UNIUNEA EUROPEANÃ

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ÞI PROTECÞIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 POSDRU este programul care stabileºte axele prioritare ºi domenile majore de intervenþie ale României în domeniul resurselor umane, pentru perioada 2007 - 2013. Obiectivul general al POS DRU îl constituie dezvoltarea capitalului uman þi creþterea competitivitãþii acestuia, prin conectarea educaþiei þi învãþãrii pe tot parcursul vieþii cu piaþa muncii þi asigurarea participãrii crescute pe o piaþã a muncii modernã, flexibilã þi inclusivã, pentru 1.650.000 de persoane.

Axele prioritare POSDRU Axa 1: Educatia si formarea profesionala în sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere Axa 2: Corelarea învãþãrii pe tot parcursul vieþii cu piaþa muncii Axa 3: Creþterea adaptabilitãþii lucrãtorilor þi a întreprinderilor Axa 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare Axa 5: Promovarea mãsurilor active de ocupare Axa 6: Promovarea incluziunii sociale Axa 7: Asistenþã tehnicã

informaþii preluate de pe site-ul www.fseromania.ro

Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Investeºte în oameni!


UNIUNEA EUROPEANÃ

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ÞI PROTECÞIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

INDICATORI

secþiunea indicatori realizaþi prezintã rezultatele obþinute pânã la momentul tipãririi acestui material

Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Investeºte în oameni!


UNIUNEA EUROPEANÃ

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ÞI PROTECÞIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

PARTENERI Comuna Vaideeni este situatã în nord vestul judeþului Vâlcea, în zona Munþilor Cãpãþânii. Este formatã din satele Izvoru Rece, Cerna, Mari?a, Cornetu ?i Vaideeni ºi are o populaþie de peste 4000 de locuitori. Comuna Vaideeni este situatã într-o regiune cu o bogata tradiþie, locuitorii sãi fiind adevaraþi pãstrãtori ai obiceiurilor stramoºeºti. Populaþia comunei Vaideeni este ocupatã în principal în activitãþi agricole ºi de creºtere a animalelor.

Comuna Blândeºti este a?ezata în jumatatea sudica a jude?ului Boto?ani. Aceasta localitate are în administraþie satele Cerchejeni ºi Soldanesti ºi o populaþie de aproximativ 2800 de locuitori. Principalele activitãþi specifice acestei comune sunt: agricultura, silvicultura, pescuitul ºi creºterea animalelor. În fiecare an în aceasta zonã se desfaºoarã câteva sãrbãtori cu specific religios care au rolul de a promova tradiþiile locale în rândul tinerilor.

Comuna Jina este situatã în sud-vestul judeþului Sibiu ºi are o populaþie de peste 4000 de locuitori. Ocupaþiile principale ale locuitorilor sãi sunt: creºterea animalelor, silvicultura, diverse meºteºuguri. Zona comunei Jina este bogatã din punct de vedere turistic ºi tradiþional, comuna gãzduind în fiecare an festivalul de folclor “ Sus pe muntele din Jina”.

Comuna Valea Iaºului este o localitate din judeþul Argeº, cu o populaþie de peste 2500 de locuitori. În administraþia sa, se afla satele: Badila, Barbalatesti, Borovinesti, Cerbureni, Mustatesti, Ruginoasa, Ungureni, Valea Uleiului. Activitãþile specifice acestei zone sunt: creºterea animalelor, cultivarea pãmântului ºi pomicultura. Primaria comunei organizeazã în fiecare an Ziua localitãþii, 21 mai - "Sfinþii Mari Împãraþi Constantin ºi maica sa Elena" în colaborare cu CJ Argeº, la care participã un numar mare de persoane ºi care promoveazã tradiþiile locale.

Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Investeºte în oameni!


UNIUNEA EUROPEANÃ

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ÞI PROTECÞIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

BENEFICIAR

Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Investeºte în oameni!


UNIUNEA EUROPEANÃ

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ÞI PROTECÞIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

Echipa de implementare Trisi Cristea - manager de proiect Sanda Popescu - coordonator formare Anca Milea - asistent proiect Marin Radu - Responsabil juridic Corneliu Ionescu - Responsabil financiar Contact: Fundaþia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României Adresa: Str. Seceriºului, nr 31, sector 4, Bucureºti Tel: 031.425.58.83 Fax: 031.425.58.84 e-mail: office@fundatiadanvoiculescu.ro; office@fudv.ro trisi.cristea@fudv.ro, anca.milea@fudv.ro web: www.fundatiadanvoiculescu.ro www.targultraditiilor.ro

Titlul programului: Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 Titlul proiectului: Promovarea meºteºugurilor tradiþionale pentru a facilita trecerea de la agricultura de subzistenþã la ocuparea în activitãþi non-agricole în mediul rural Editor: Fundaþia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României Data: 17 mai 2012

Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziþia oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Brosura proiect  
Brosura proiect  
Advertisement