Page 1

ANUL V NR.115

16 PAGINI

21 OCTOMBRIE - 3 NOIEMBRIE 2011

GRATUIT

NORD - VEST


S UMAR

21 octombrie - 3 noiembrie 2011 info

editorial Andrei Gorzo Gianina Corondan Mircea Toma

3 4 6

loca\ii

Evenimente Film

8 9

Turism Restaurante Cafenele Cluburi & Baruri Auto

10 11 12 13 14

film Golan cu tr[s[turi fine, frumu§el `n genul `mbufnat-cu-porniri-de-cruzime, Luca (George Pistereanu) vr[je§te fete `n scopul de a le `mpinge spre prostitu\ie. Oper]nd pe raza jude\ului Constan\a, el face cercuri tot mai str]nse `n jurul lui Veli (Ada Condeescu), care, de§i f[r[ experien\[ §i f[r[ prea mult c[p[t]i, are un aer de trezie mental[ (§i sexual[) §i de st[p]nire a propriilor resurse. Luca pare s[ se ata§eze de ea mai mult dec]t `§i permite de obicei, dar prea mult nu se §tie sigur, pentru c[ regizorul lui Loverboy, C[t[lin Mitulescu, fuge de explicitare §i de melodram[, privilegiind taciturnitatea `n locul articul[rii, mozaicul narativ cu ochiuri lips[ `n locul structurii solide §i intensit[\ile indefinite ale poeziei `n locul intensit[\ilor definite ale dramei. ~n mod surprinz[tor, date fiind duritatea §i sordidul tipului de economie din care tr[iesc Luca §i tovar[§ii s[i, filmul abund[ `n momente `n care ace§tia - de pild[, atunci c]nd duc

Un liric Andrei Gorzo N[scut `n 1972, C[t[lin Mitulescu difer[ ca autor de colegii lui de genera\ie prin faptul c[ pare a fi `n principal un liric. fetele la mare - se simt bine `ntr-un mod destul de inocent. Luca `nsu§i e un b[ie\andru - at]t de `nc]ntat de sine dup[ prima partid[ de sex cu Veli, `nc]t face acroba\ii cu bicicleta la lumina stelelor. Duritatea §i sordidul sunt sugerate suficient `nc]t lirismul s[ nu devin[ prea soft, dar cli§eele melo-ului social - p[rin\ii absen\i, bunicul infirm, mirajul unui c[min §i al unui substitut de mam[ - sunt tratate oblic, iar filmul, care abund[ §i `n imagini filmate la capetele zilei, `n acea lumin[ „de regim“

dup[ care se omoar[ operatorii, are mai multe `n comun cu elegiile pentru acea-var[-anume-din-adolescen\[-§i-pierduta-ei-stare-degra\ie dec]t cu expozeurile despre mizerie-§i-ur]tele-rela\ii-deputere-pe-care-le-creeaz[.

Editor: S.C. BAZAR MEDIA NORD-VEST S.R.L Redac\ie: 0733 014 778 Adresa: Str. Hortensiei nr. 3/28 Baia Mare E-mail: 24funnordvest@gmail.com Director General: Lucia Banyai (0733 014 778) E-mail: lucibanyai@yahoo.com Grafic[: Dan O§an Szalontai (0729 038 332) Departament v]nz[ri: Baia Mare/ Zal[u: Andreea Dinga (0733 014 779) Satu Mare: Attila Antal (0745 219 974, 0036 702 191 188) E-mail: 24funnordvest@gmail.com Distribu\ie: Baia Mare: Andreea Dinga (0733 014 779) Satu Mare: Attila Antal (0745 219 974, 0036 702 191 188) Zal[u: Andreea Dinga (0733 014 779) Re\eaua 24-FUN: Director general: Alex S=ndulescu Redactor-§ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca, Adrian St=nic= Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 20.000 de exemplare


www.24fun.ro

g24fun Moody Moodpecker show Gianina Corondan Don’t go away, I’ll be back soon with another cartoon! Gata. Partea plin[ a paharului. Las[ problemele date de falimentul Greciei, uit[ c[ urmeaz[ Portugalia, Italia, om veni §i noi, n-are-a face. G]nde§te-te la recolta bogat[ §i s[n[toas[ din pie\e, ia uite ce strugure gustos `n farfurie. Ce crocant. Ce parfum. Ei, acum de ce-\i fuge mintea la plantele modificate genetic, de ce te chinui s[ clasifici alimentele `n falsificate §i naturale? Mai bine transfer[-\i §uvoiul energetic spre frumuse\ea spectacolului gimnasticii §i m[iestria cuplului Belu §i Bitang. Ei, vezi, nu trebuie s[ te concentrezi pe cazul cutremur[tor al baschetbalistului american ucis sau pe interlopii violen\i f[r[ control, ci pe bucuria unor apari\ii editoriale `n condi\ii grafice nemaipomenite. Nici s[ nu-\i `ndrep\i aten\ia spre avertismentele FMI cum c[ sistemul bancar va sucomba `n cur]nd, las[-te purtat de visare, mergi `n zonele muntoase `n care tocmai a dat prima z[pad[. Nu te mai cram-

4 I www.24fun.ro

pona de cipurile v]r]te sub piele §i de sf]r§itul lumii, f[ ni§te fotografii inspirate cu g[inu§e haioase §i c[\ei pufo§i, ia uite-l pe-[sta, zici c[-i om. Nu lua `n seam[ disperarea prietenilor licen\ia\i care te roag[ s[ le spui dac[ afli de un loc de munc[, fie §i de om de serviciu, fixeaz[te pe cei care au bebelu§i dr[g[la§i §i ce scutec ai g[sit de cadou, mm, exact pe m[rimea lui. Nu c[ta spre pre\urile cresc]nde ale combustibilului, ia-\i un mic cu mu§tar, c[ tot \iera poft[. Nu - televizorului cu con\inut de plastic §i fantastic h[h[ind orice-ar fi, alin[-te cu un film bun f[r[ pauz[ de reclame. ~n niciun caz nu te consuma cu ratingurile de \ar[. Sau cu lipsa autostr[zilor. Nu te panica c[ te love§te spectrul corup\iei. Fr]u liber voluntariatului, amabilit[\ii, carit[\ii, moralit[\ii. Nu - `ncrunt[rii. Da relax[rii. Nu - posomor]rii. Da - veseliei. Nu Moody. Woody. A§a, bravo. Partea plin[ a paharului. Ei nu \i-e sete. S[-\i fie.


www.24fun.ro

editorial *Despre Morcheeba am aflat lucruri bune de la coresponden\ii voluntari care au riscat s[ ias[ din cas[ `n plin octombrie (buerghh). A§a s-a n[scut cronica colegilor. Paul* a fost `nc]ntat: "Nu sunt un `mp[timit al concertelor. Merg maxim de vreo 5 ori pe an. Prefer s[ stau acas[, cu boxele pornite pe muzica aleas[ dec]t s[ m[ bulucesc la vreun concert. Cu banii p[stra\i `mi cump[r alcoolul §i tutunul necesare. Dar s]mb[t[ n-am rezistat. Am mers s[ m[ tratez pe o vreme ploioas[ la Sala Polivalent[. Electric Brother, The Amsterdams, Morcheeba §i Parov Stelar m-au trecut, timp de cinci ore, prin st[ri maxime §i fum. ±i pentru c[ Sala Polivalent[ nu st[ bine la capitolul sunet, organizatorii au pus la dispozi\ia fanilor nu doar ap[ plat[ ci §i c]teva sortimente de alcool ca s[ uit[m c[ nu avem o sal[ potrivit[ de concerte `n capitala cluburilor de noapte. ~n perfect[ armonie cu un

6 I www.24fun.ro

Octombrie e OK, dar numai cu Morcheeba Mircea Toma M-am hot[r]t, emigrez. Plec `n Astra. La Sibiu. mesaj publicitar ce rula pe ecranele de l]ng[ scen[: Explore Midnight. ±i i-am explorat miezul. Nu singur, ci al[turi de vreo §ase mii de oameni. Acum m[ scuza\i, m[ duc s[ mai ascult pu\in Electric Brother. L-am descoperit cam t]rziu da’ tot e bine, s[ru’m]na Morcheeba“. Lucian: "Am rezistat c]t s[ prind dou[ piese cu Morcheeba, s-a fumat infernal“; Laura: "Hai, dom’le, noi am stat p]n[ la patru diminea\a, a fost ca-n festival deschis, am f[cut tab[r[, o noapte genial[“. ~n concluzie, a fost

r[u c[ s-a fumat, dar a fost mai bine dec]t afar[. *Astra a devenit cel mai important eveniment de film documentar de la Viena p]n’ la Istanbul. ~ntre 25 §i 30 octombrie vor fi proiectate 100 de documentare din 30 de t[ri. Asta e ce-au selec\ionat organizatorii din cele peste o mie de filme. Anul acesta debuteaz[ §i un program dedicat documentarului §i jurnalismului de investiga\ie de televiziune. Acolo! *Paul Chioveanu, fum[torul voluntar al rubricii la concert.


21 octombrie - 3 noiembrie 2011 LUNI 24 Octombrie - Baia Mare PRESELEC|IE DE MOD{ FESTIVALUL RIVULUS FASHION. Ora 13.00.Loc: Gold Plaza, etaj II. JOI 27 Octombrie - Baia Mare SPECTACOL DE BALET „COPPELIA”. Ora: 19.00 Loc: Casa de Cultur[ a Sidicatelor, Baia Mare. Intrarea este liber[. Spectacolul de balet „Coppelia” sus\inut de c[tre Friuli Venezia Giulia Ballet Company „New Space” va fi g[zduit de Casa de Cultur[ a Sidicatelor din Baia Mare.

Rezerv[ri: 0745 522 357, 0753 996 255.

Rezerv[ri: 0740 180 841 www.mystiquepub.ro

EVENIMENT GRANITTA CAFE Art & Live Events SEAR{ DE BANCURI ±I KARAOKE! Rezerv[ri: 0723 833 757. www.granitta­cafe.ro

GRANITTA CAFE Art & Live Events SEAR{ DE BANCURI ±I KARAOKE! Rezerv[ri: 0723 833 757. www.granitta­cafe.ro

MYSTIQUE Cafenea, Bar, Club JAM STATION ­ OVIDIU CRISTI, RADU MIHAI. Rezerv[ri: 0740 180 841 www.mystiquepub.ro VINERI 28 Octombrie - Baia Mare

PARTY COFFEE TIME LADY'S NIGHT. ~n fiecare Joi un shot de tequila pentru fiecare b[utur[ alcoolic[ comandat[.

PARTY COFFEE TIME PIANO BAR SI COKTAIL­URI. ~n fiecare Vineri.

ATHOS CLUB & LOUNGE RETRO NIGHT. Rezerv[ri: 0749 901 143, 0741 060 445.

ATHOS CLUB & LOUNGE RETRO NIGHT – MUZICA ANILOR ‘60, ‘70, ‘80, ‘90, 2000. Rezerv[ri: 0749 901 143, 0741 060 445.

ZEN LOUNGE RETRO HOUSE PARTY WITH CREES­MO. Rezerv[ri: 0733 334 064, 0721 965 074.

ESSENTIAL CLUB & LOUNGE HOUSE PARTY, DJ ANDREI PLE±CA. www.clubessential.ro Rezerv[ri: 0748 242 043.

ESSENTIAL CLUB & LOUNGE HOUSE PARTY DJ ANDREI PLE±CA. www.clubessential.ro Rezerv[ri: 0748 242 043. CLUB PRIVEE STRDENT'S PARTY fetele primesc un cocktail din partea casei.

8 I www.24fun.ro

EVENIMENT ROUTE 66 PUB C}NTAREA DE VINERI. C]nt[ri live cu: Robert Szasz (voce), Edy (chitar[) & Delu (clape). Rezerv[ri: 0722 283874 §i 0734 880831. MYSTIQUE Cafenea, Bar, Club SEAR{ LIVE CU TRUPA SCURT PE 2.

ZEN LOUNGE MUZIC{ LIVE. Rezerv[ri: 0733 334 064, 0721 965 074. S}MB{T{ 29 Octombrie - Baia Mare GALA DE BALET „COPPELIA”. Ora: 19.00 Casa de Cultur[ a Sidicatelor. Pre\ bilet: 50 de lei. PARTY COFFEE TIME WARM UP DJ/ LOUNGE MIX.. Ofert[ la coktailuri/best in town. ESSENTIAL CLUB & LOUNGE HOUSE PARTY DJ ANDREI PLE±CA. www.clubessential.ro Rezerv[ri: 0748 242 043. ZEN LOUNGE PARTY PEOPLE! Rezerv[ri: 0733 334 064, 0721 965 074. EVENIMENT GRANITTA CAFE Art & Live Events SEAR{ DE BANCURI ±I KARAOKE! Rezerv[ri: 0723 833 757. www.granitta­cafe.ro

SYMPHONY PUB SEAR{ DE KARAOKE Informa\ii §i rezerv[ri: 0362 421 956. symphonypub@yahoo.com MYSTIQUE Cafenea, Bar, Club SEAR{ CU TEMATIC{ ITALIAN{/ FRANCEZ{ Rezerv[ri: 0740 180 841 www.mystiquepub.ro ESSENTIAL CLUB & LOUNGE BANK SHOW & KARAOKE CU MIRCEA MURE±AN. www.clubessential.ro Rezerv[ri: 0748 242 043. DUMINIC{ 30 Octombrie - Baia Mare GALA DE BALET LACUL LEBEDELOR. Ora: 19.00. Loc: Casa de Cultur[ a Sidicatelor, Baia Mare. Pre\ bilet: 60 de lei. VINERI 4 Noiembrie - Baia Mare EVENIMENT ANIVERSAR VINERI, 4 NOIEMBRIE P}N{ ~N 5 NOIEMBRIE INVITA|I: GINA PISTOL ±I HORIA BRENCIU. Loc: Gold Plaza, Baia Mare Spectacole, premii §i surprize la `nceput de noiembrie, `n mallul b[im[rean. Cap de afi§ vor fi Gina Pistol §i Horia Brenciu, care au fost invitia\i `n municipiul maramure§ean pentru a s[rb[tori un an de Gold Plaza. Show­urile sunt programate pentru 4 §I 5 noiembrie, `n centrul comercial urm]nd s[ fie organizate §i alte ac\iuni menite s[ marcheze s[rbatoarea.


CRAZY, STUPID, LOVE A NAIBII DRAGOSTE (N­15) COMEDIE, ROMANTIC Vineri ­ Miercuri 21 ­ 26 octom­ brie. Ora 21:10. Joi 27 octombrie. Ora 16:30.

21 OCTOMBRIE ­ 27 OCTOMBRIE 2011 DREAM HOUSE CASA DE VIS (N­15) PREMIER{ DRAM{, THRILLER Vineri 21 octombrie. Luni ­ Joi 24 ­ 27 octombrie. Orele 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. S]mb[t[ ­ Duminic[ 22 ­ 23 octombrie. Orele 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. IN TIME / ~N TIMP AVANPREMIER{ CRIM{, SF Joi 27 octombrie, ora 21:10. THE ADVENTURES OF TINTIN: THE SECRET OF THE UNI­ CORN ­ 3D (AG) AVENTURILE LUI TINTIN: SECRETUL LICORNULUI 3D

AVANPREMIER{ ANIMA|IE, AVENTUR{ Miercuri ­ Joi 26 ­ 27 octombrie. Ora 20:00. CARS 2 3D/MA±INI 2 ­ DUB. ANIMA|IE S]mb[t[ ­ Duminic[ 22 ­ 23 octombrie, ora 12:10. THE SMURFS ­ 3D STRUMPFII ­ DUBLAT (AG) ANIMA|IE Vineri 21 octombrie. Luni ­ Mar\i 24 ­ 25 octombrie. Orele 13:20, 15:30. S]mb[t[ ­ Duminic[ 22 ­ 23 octombrie. Orele 11:10, 13:20, 15:30. Miercuri ­ Joi 26 ­ 27 octombrie. Orele 13:40, 15:50.

SHARK NIGHT 3D (IM­18) NOAPTEA RECHINILOR AVENTUR{, HORROR Vineri ­ Mar\i 21­ 25 octombrie. Orele 17:40, 21:50. Miercuri ­ Joi 26 ­ 27 octombrie. Ora 18:00. WHAT'S YOUR NUMBER? CARE­I NUM{RUL T{U? (N­15) COMEDIE Vineri ­ Joi 21 ­ 27 octombrie. Orele 15:00, 21:30. CONTAGION PERICOL NEVAZUT (N­15) AC|IUNE, SF Vineri ­ Mar\i 21­ 25 octombrie. Ora 19:40. Miercuri ­ Joi 26 ­ 27 octombrie. Ora 22:10. REAL STEEL PUMNI DE O|EL(AP­12) AC|IUNE, SF Vineri ­ Joi 21 ­ 27 octombrie. Orele 14:20, 17:00, 19:30, 22:00.

THE KILLER ELITE (N­15) KILLER ELITE: ~NFRUNTAREA AC|IUNE, THRILLER Vineri 21 octombrie. Luni ­ Miercuri 24 ­ 26 octombrie. Orele 14:10, 16:30, 18:50. S]mb[t[ ­ Duminic[ 22 ­ 23 octombrie. Orele 11:50, 14:10, 16:30, 18:50. Joi 27 octombrie. Orele 14:10, 18:50. THE THREE MUSKETEERS CEI TREI MUSCHETARI 3D AC|IUNE, AVENTUR{ Vineri 21 octombrie. Luni ­ Mar\i 24 ­ 25 octombrie. Orele 13:15, 15:30, 17:45, 20:00, 22:30. S]mb[t[ ­ Duminic[ 22 ­ 23 octombrie. Orele 11:00, 13:15, 15:30, 17:45, 20:00, 22:30. Miercuri ­ Joi 26 ­ 27 octombrie. Orele 13:15, 15:30, 17:45, 20:10, 22:30. ONE DAY/ O SINGUR{ ZI DRAM{, ROMANTIC Vineri 21 octombrie. Luni ­ Joi 24 ­ 27 octombrie. Orele 17:10, 19:20. S]mb[t[ ­ Duminic[ 22 ­ 23 octombrie. Orele 12:40, 17:10, 19:20.

www.24fun.ro I

9


www.24fun.ro

Baia Mare Hoteluri: HOTEL AMBASSADOR**** Str. Moldovei 2, Tel.: 0262 250 242. www.hotelambassador.ro HOTEL CARPA|I**** Str. Minerva nr. 16, Tel.:0262 214 812, 3, 4. EUROHOTEL*** Bd. Bucure§ti nr. 23, Tel.: 0262 222 405. www.bestwesterneurohotel.ro HOTEL EURO HOUSE*** Bd. Independen\ei nr. 34, Tel.: 0362 802 055. HOTEL MARA*** Bd. Unirii nr. 11, Tel.: 0262 226 660. HOTEL RIVULUS*** Str. Culturii nr 3, Tel/Fax: 0262 216 302. www.hotelrivulus.ro HOTEL SENECA*** M[rgeanului nr.11B, Tel.: 0262 250 431. HOTEL SPORT** B­dul Unirii 14A, Tel.: 0262 224 901. sport@dsjmaramures.ro HOTEL VIOREL MATEIANU*** Str. Victor Babe§ 64, Tel.: 0262 276 984. www.fcmateianu.ro HOTEL ROATA Cavnic, jud. Maramure§ Tel.: 0262 295 142, 0262 295 143. www.hotel­roata.ro COMPLEXUL TURIST ±UIOR Tel.: 0262 262 080, 0262 262 484. contact@suior.ro, www.suior.ro MOTEL CRISTAL Bd. Bucure§ti nr.124 Tel.: 0262 220 978, 0742 042 102. MOTEL GRAN GALA IL PADRINO Str. Victoriei nr. 114 (fostul cinema S{SAR), Rezerv[ri: 0362 401 232. Pensiuni: PENSIUNEA LA FONTANA Str. Clo§ca 11, Tel. 0362­ 402.777 e­mail: rezervari@la­fontana.ro PENSIUNEA DEALUL FLORILOR Dealul Florilor nr. 12, Tel.: 0362 417 828, 0745 300 759, 0744 473 669.

10 I www.24fun.ro

PENSIUNEA IDEAL Str. ±teampului nr.6, Tel.: 0749 114 334. Fax: 0362 411 411. www.pensiuneaideal.ro PENSIUNEA SILVIA Str. 16 Februarie nr. 1, Tel.: 0362 806 238, 0743 311 935, 0744 502 972. E­mail: averson@email.ro PENSIUNE ANDYVIA Str. Victor Babe§ nr.36 C Tel.: 0262 424 067. www.andyvia.ro PENSIUNE CASA ROSA Str. Mihai Eminescu nr. 65A Tel.: 0262 212 338. ww.casarosa.ro PENSIUNEA IONA Str. Universitarilor 50 Tel.: 0262 212 805, 0723 525 700. STA|IUNEA IZVOARE Maramure§ la 30 km de Baia Mare, Tel.: (+40) 720 600944, Fax: (+40)262 223339 www.statiuneaizvoare.ro rezervare@statiuneaizvoare.ro office@statiuneaizvoare.ro Ocna ±ugatag Pensiuni: HOLIDAY Str. Dumbravei 20, Tel.: 0744 512 076. POPASUL DIN DEAL Unirii 1D, Tel.: 0262 374 133. PENSIUNEA SANDRA Gr[dinile Dumbravei nr.1 Tel.: 0740 880 367. PENSIUNEA TELEPTEAN Unirii 1C, Tel.: 0262 374 177. COMPLEX TURISTIC LACUL S{RAT Str. Lacurilor nr. 7, Tel: 0764 013 067, www.laculsarat.ro HOTEL SALINA Str. Unirii nr. 5, Tel: 0262 374 362, contact@hotelsalina.ro PENSIUNEA TURISTIC{ CABANA ST}NA Tel: 0729 330 144, 0729 330 143 www.cabanastana.ro CENTRUL DE FORMARE ±I ODIHN{ EUROSIND str Dumbravei nr.8, Tel.: 0749.112.200 web: www.eurosind.ro


www.24fun.ro

Baia Mare Restaurante: RESTAURANT BUDAPESTA Victoriei nr.94, Tel.: 0262.219.897 RESTAURANT LA FONTANA Str. Clo§ca 11, Tel. 0362­402.777 e­mail: rezervari@la­fontana.ro RESTAURANT MARA Unirii nr. 11, Tel.: 0262.226.660 RESTAURANT GRAN GALA ­ IL PADRINO Str. Victoriei Nr. 114 (fostul cinema S{SAR), Rezerv[ri la tel.: 0362­401.232 RESTAURANT CETATE A. Mure§anu nr. 9,Tel: 0262.212.210 RESTAURANT MILLENIUM P­\a Libert[\ii nr.5, Tel: 0262.211.761 MILLENIUM CHOCOLATE S­a deschis cea mai nou[ cofet[rie din ora§!!! P­\a Libert[\ii nr.5. OAZA ITALIAN{ Str. Culturii nr. 3 RESTAURANT PARC Valea Ro§ie 28, Tel.: 0262.206.362

RESTAURANT PRONTO str. Victoriei nr. 146, Tel.: 0262 275841, 0744.697.744

FAST­FOOD IMBISS Str. Progresului nr. 60 Satu Mare

BUONISSIMO ±colii nr. 3A, Tel.: 0262.221.015 MON CAPRICE Str Victoriei nr. 16, Tel: 0262/275.727 RESTAURANT MARONI Bd. Unirii Nr. 11 (corp J ­ l]ng[ Pa§apoarte), Tel.: 0362­ 421.963 HANUL “DEALUL FLORILOR” ±I “CRAMA MARIA” Tel.: 0262­213 519, 0728 308 913 E­mail: sagitariussa@ymail.com

RESTAURANT CHILLY CSÀRDA str. Petöfi nr.30, Tel.:0725.927.700 RESTAURANT LOTUS Str. Careiului nr 5, Tel: 0261.742.677 RESTAURANT & PIZZA KARDINAL M. Viteazul nr 32, Tel.: 07438600542

Pizzerii/Fast­Food:

RESTAURANT TEI L. Blaga UU 34, Tel.: 0744.545.341

PIZZERIA BAILANDO G. Co§buc nr 14, Tel.: 0262 227 172 Mobil: 0730 305 097 www.pizzeriabaylando.1r.ro

RESTAURANT MIORI|A (livrare gratuit[) M. Viteazul, nr. 5, Tel.: 0261.713.761

SANDWICH HOUSE str. Gh. ±incai nr 24

CRAMA PIETROASA L. Rebreanu 21, Tel.: 0261.711.145

PIZZERIA CINQUECENTO Petofi ±andor 7, Tel.: 0362.806.781

RESTAURANT BELVEDERE Bd. Clo§ca nr. 64, Tel.: 0261.759.665

RESTAURANT/ PIZZERIE “IL PADRINO” P­\a Revolu\iei 4/3, Tel: 0362.404.404

RESTAURANT FEMINA Bd­ul Clo§ca nr. 9, Tel.: 0261.722.710

PIZZA H Bd. Bucure§ti. 6, Tel.: 0262.211.012

RESTAURANT MARA ­ PINO­ CHIO PARK ­ V. Lucaciu 19, Tel.: 0261.768.899

PIZZA M Al. Odobescu 2, Tel.: 0262.218.409

HOTEL­RESTAURANT DANA Drumul Careiului nr. 128 Tel.: 0261.768.716, 0261.768.496

PIZZA PLUS & GRILL PLUS Bd. Traian 13, Tel: 0262.226.234

RESTAURANT CASABLANCA Avram Iancu, Tel.: 0261.768.204

PIZZA LIBERTY XL P­\a Libert[\ii nr. 10, Tel.: 0755­636.663 (Livr[ri la domiciliu)

PIZZERIA MACAO Transilvania nr. 3, Tel.: 0261.717.997

PIZZERIA IMBISS ±colii 1/10, Tel.: 0744.170.350

PIZZA CLASS P­\a 25 Octombrie 7, Tel.: 0261.715.511

RESTAURANT MOCIRI|A sat Mocira, str. Mihai Viteazul nr. 12 (l]ng[ biseric[), Tel.: 0752.190.436

PIZZA CROKO Independen\ei 4A, Tel.: 0362.404.101

PIZZERIA ALI BABA C. Coposu, Tel.: 0261.712.050

RESTAURANT LUMIERE Pia\a Libert[\ii 3, Tel.: 0262.214.020

MAD DOG B­dul Unirii 8­10, Tel.: 0742.824.857

RESTAURANT UNION Str. Cri§an 9, Tel.: 0262.216.988 RESTAURANT SELMONT Victoriei nr.92, Tel.: 0262.219.790 RESTAURANT/ PIZZERIE “IL PADRINO” str. ±colii nr. 9 Tel.: 0362.800.414, 0262.275.629 DULCE VIDA Podul Viilor nr. 2, Tel: 0262.217.272 RESTARURANT MAX Str. Independen\ei nr. 2A Tel.: 0749 900 560

RESTAURANT AURORA P­\a Libert[\ii nr. 10, Tel.: 0261.714.199

PIZZA DON PEPE Str. Petofi, nr 6, Tel.: 0261.714.441

RESTAURANT MON AMI P­\a 25 Octombrie, Tel.: 0261.716.494 RESTAURANT SHANGHAI V. Lucaciu nr. 20, Tel.: 0261.770.056 AVICENA ­ Str.Universului 2, Tel.: 0743.756.673 PIZZERIA “CPT. BARBAROSSA” Bd. Transilvania nr. 3, Tel.: 0262.710.940 PIZZERIA BORSALINO I. C. Bratianu 2, Tel.: 0261.710.910 PIZZERIA HELLO MARGOT Calea Traian, Tel.: 0261.768.595 Gh. Doja nr. 1, Tel.: 0261.716.691 RESTAURANT PIZZERIE AL CAPONE Str. Iuliu Maniu nr 8 (fost[ Rozelor) Tel.: 0261­722.222, 0741­213.213, 0732­407.096 PIZZERIA GRANDISSIMA P­\a Libert[\ii 18, Tel.: 0261.711.111 PIZZERIA SANCHO Tel: 0261.717.999 PIZZERIA DON CORLEONE F]nt]nelor, nr. 1, Tel.: 0261.761.000 MOARA CU NOROC specialitate Sexy Pizza str. A. Iancu 2 Tel.: 0735­788.133, 0753­788.133, moaracunorocsm@yahoo.com RESTAURANT HOREA 10 Horea nr. 10 Tel.: 0261 715912, 0749 191127 RESTAURANT & PIZZERIE SANCHO Tel.: 0261 717999, Mobil: 0748 068500 STEAK HOUSE RESTAURANT PIZZERIE ­ Str. Iuliu Maniu nr. 5, Tel.: 0361424585, Web: www.steak.ro Orar: 11­23

www.24fun.ro I

11


BAIA MARE CHILL & JAZZ CAFE incinta Gold Plaza BOURBON Cocktails & Coffee Gold Plaza, etajul 2. FRIENDS & COFFEE Complex MARAMURE± ­ parter THE CUBE P­\a Libert[\ii nr. 10 Tel. 0751­503.578 CAFENEAUA NOU{ P­\a Libert[\ii nr. 6 (centrul vechi) COFFEE TIME Str. V. Lucaciu nr. 6, www.coffeetime.ro SOFT CAFE Ghe. ±incai nr.8, Tel.: 0745 383 536 TOM WEST Str. Culturii nr. 9 CAFE ROTONDA Str. Transilvaniei nr. 8 PLACE CAFFE&LOUNGE Str. Progresului nr. 58 ­ 60 (vis a vis de Maramure§)

OBAMA CAFE Bd. Independen\e nr. 2B NO STRESS CAFFE G. Co§buc nr.2, Tel.: 0744 404 436 TURABO CAFÉ B­dul Bucure§ti nr. 144 (incinta Real Supermarket), Tel.: 0740 010 450 MADRID CAFÉ Bd. Traian nr. 8, Tel.: 0362­421.980 MYSTIQUE CAFÉ str. ±colii col\ cu Progresului ZEN CAFÉ P­\a P[cii nr. 7 (lateral cinema Minerul), Tel: 0729­832.669 PREMIUM BILLIARD & CAFFE Bd Unirii nr. 11, Tel: 0727.378.984 e­mail: premiumbilliard@ gmail.com CLASSIC CAFÉ bd. Bucure§ti nr. 26A KARMA CAFÉ str. ±colii MAX CAFÉ B­dul Independen\ei 2A

12 I www.24fun.ro

Tel.: 0749 900 560 BAU CAFÉ Bd. Bucure§ti nr.5 (`ntre Po§tã §i PSD) GRANITTA CAFÉ Art & Live Events Bd. Bucure§ti nr. 3, Tel: 0723833757 www.granitta­cafe.ro VOGUE CAFÉ str. Victoriei nr. 57 BIZAR CAFÉ bd. Decebal MILLENIUM CHOCOLATE S­a deschis cea mai nou[ cofet[rie din ora§ !!! P\a Libert[\ii nr. 5 SATU MARE AMBIANCE CAFFE & PATISERIE P­\a Libert[\ii nr 7 MUSIC'AT CAFFE & MUSIC PUB Str Ham Janos nr 4, Tel 0361421100 THALIA Str. Horea nr. 3/5 Locul de `nt]lnire al arti§tilor din Satu Mare

ART CAFE Pasajul Dacia (vis­a­vis de Filarmonic[), Tel: 0261­713133 CAFÉ P­ta Libert[\ii nr 5, Tel 0261710861 CAFENEA SERANO Str. ±tefan Cel Mare nr 1 BIG PLAYER'S CAFÉ & CASINO P­ta 25 Octombrie bl. 17 OSCAR CASINO & CAFÉ P­ta Libertatii nr 19. Orar 0­24. Rezerv[ri: 0751 085 575 ZAL{U LOTUS CAFE Str. I. Nichita, lâng[ P­\a Mic[ TAVERNA CAFFE Str. C. Coposu nr. 1, Tel.: 0751­940 579 UPTOWN CAFE Gh. Doja 111/ A, Tel: 0728.870.232 Orar: Luni ­ Vineri 8 ­ 14, S]mb[t[ ­ Duminic[ 10 ­ 2 LEVEL CAFÉ str. Unirii nr. 13 Activ Plaza, etajul 4 Tel.: 0747 563 709


BAIA MARE

Str. Iuliu Maniu nr. 5

ROUTE 66 PUB Str. Cet[\ii 2 (în spatele Turnului ±tefan) info@route­66.ro, www.route­66.ro Tel. 0722 283874 §i 0734 880831.

BACK DOOR IRISH PUB B­dul Vasile Lucaciu Bl. T2 (col\ cu Str. Tudor Vladimirescu) Mobil: 0751 134 392

CLUB ATHOS Casa de Cultur[ Tel: 0749 901 143, 0741 060 445

PUB DOWN TOWN Str ±tefan cel Mare nr 10, Tel 0744601240

CLUB PRIVEE Pia\a Libert[\ii nr. 8

OSCAR SALA DE JOCURI B­dul Transilvaniei nr 3. Orar 0­24

BEERS STREET Vasile Lucaciu nr. 4, Tel. 0744.207.691

CASINO CORSO P­\a Libert[\ii nr 6. Orar 0­24

ESSENTIAL ­ Club & Lounge B­dul Independen\ei nr. 4 (Casa de Cultur[ ­ intrarea lateral[)

BILIARD MAVIO Pia\a Libert[\ii nr 18, Tel.: 0361425463

CLUB GOLD TIME Casa Tineretului

INSOMNIA CLUB Pia\a P[cii nr. 1 (cinema Victoria) Tel.: 0721 246 760

OCTOPUS BOWLING B­dul Bucure§ti nr.44 PREMIUM BILLIARD Bd Unirii nr. 11, Tel: 0727.378.984 e­mail: premiumbilliard@gmail.com Mr. BILIARD Str. Oituz, nr. 3A, Tel.: 0262 250 380, 0721 377 496 MUSIC PUB Bd. Independen\ei nr. 2B SYMPHONY PUB Str. ±colii nr. 4, Tel.: 0362­421.956 symphonypub@yahoo.com SCOTTISH PUB P­\a Revolu\iei nr.5, Tel.: 0262 211 189 L ­ V: 8­24; S: 9.30­1.30; D: 9.30­24 BARBAROSSA Pia\a Libert[\ii nr. 12 Luni­Joi: 10­24, Vineri­Duminic[: 11­01

AMNEZIA CLUB Transilvania nr 3, Tel 0742194467 JOY CLUB Loc. Carei, str. Viilor nr. 54 (`n incinta ±trandului Termal Carei) www.strandtermalcarei.ro MUSIC'AT CAFFE & MUSIC PUB Str Ham Janos nr 4, Tel 0361421100 BIG PLAYER'S CAFÉ & CASINO P­ta 25 Octombrie bl. 17 OSCAR CASINO & CAFÉ P­ta Libertatii nr 19. Orar 0­24 Rezerv[ri: 0751 085 575 ZAL{U

CAFFE­BAR BAILANDO Bd. Republicii Nr. 1

LA STRADA CLUB Str. Gh. Laz[r nr. 4, Tel: 0260­619 202

WILD VEST Bd­ul Unirii nr. 7A, Tel.: 0724 039 363

CLUB T 22 Decembrie nr. 1, Orar: V­S: 22­05

MILLENIUM PUB P­\a Libert[\ii 5, Tel.: 0362 415 045

LEVEL CAFÉ str. Unirii nr. 13 Activ Plaza, etajul 4 Tel.: 0747 563 709

NAVY'S P­\a Libert[\ii nr. 4. ZEN LOUNGE P­\a P[cii nr. 7 (lateral cinema Minerul), Tel: 0729­832.669 MYSTIQUE str. ±colii col\ cu Progresului PHOTO PUB str. Culturii nr. 1 (l]ng[ OJT)

BOEMA Str. Gh. Laz[r nr. 2, Tel: 0260­619 202 BAR TORNERO Biliard, jocuri electronice Str. Avram Iancu, Bl.N17, (lâng[ Codiflor), Tel. 0721­112006

SATU MARE

GREEN CLUB Str.9 Mai nr. 2, Tel.: 0740 192 477

CLUB ZAMBARA B­dul Transilvania nr. 3, Tel: 0744 984 376. Orar: V. ­S. 22­05

BAR BILIARD DESTINY Str. D. Gherea nr.26­28, Tel. 0740­052589. Orar: L­J­D 14­23, V­S 14­03

BABYLON MUSIC BAR Str. Cuza Vod[ nr. 28, Tel: 0261­750 980 CASUAL PUB

CLUB DIESEL Bd. Mihai Viteazul nr.10, Tel. 0747­563 709

www.24fun.ro I

13


Telefon: 0262­218458, Web: www.toyota.ro 0262­218164. ROBOT PROD COM SC ATP EXODUS & Fax: 0262­218164 Web: www.renault.ro SRL CO SRL ­ Centru dealer Autorizat de SC AUTO GYL SRL VOLKSWAGEN Vanz[ri §i Service str. Vasile Lucaciu Bd Independen\ei Mercedes ­ Benz nr.177 nr. 59 Baia Mare 430012 Tel: 0744 636 862 Telefon: 0262­223298, Bd. Bucure§ti nr 65 Fax: 0262­220601 Mob.: 0722 EXODUS EUROMOTORS SRL www.robot.ro Tel.: 0362.805.695. dealer OPEL §i Fax: 0362.401.250 CHEVROLET AGM Autotechnik e­mail: Bd. Independen\ei AUDI info@atp­exodus.ro nr. 70 Bd. Bucure§ti nr. 57 Telefon: 0262­294780, Tel.: 00(40) 262 250 SC AUTODOX SRL 0262­294991. 298 dealer autorizat Fax: 0262­294990 audi@robot.ro KIA www. str. V. Lucaciu opel­euromotors.ro EURO HOUSE nr. 218 dealer SUZUKI Tel: 0262 214 052. FORTUNA MOTOR Bd. Independen\ei Fax: 0262 214 053 SRL nr.34, Web: Tel.: 0362.419.941 www.kia­baia mare.ro dealer autorizat MITSUBISHI §i HYUNDAI Zal[u AUTOTREND SRL Bd. Independen\ei complex auto – nr. 126 AUTOMOBILE SKODA Tel: 0262­349.044. SERVICE str. Europa nr. 4 REPREZENTAN|{ Telefon: 0262­206306. Fax: 0262­349.045 www. DACIA­RENAULT Fax: 0262­206306 mitsubishibaiamare.ro Str. C. Coposu nr. 93 www.autotrend.ro Tel. 0260­662 383, AUTO BECORO SRL LAND MOTORS SRL 0260­632 868 partener TOYOTA concesionar Bd. Independentei SC REGATA I SRL DACIA ­ nr. 57 SHOWROOM AUTO, RENAULT ­ Telefon: 0262­224011, VÂNZARI LEASING NISSAN ­ 0262­223899. Str. C. Coposu Bd Independen\ei Fax: 0262­223899 nr. 110/A nr. 32 Baia Mare

14 I www.24fun.ro

Tel. 0260­610 562 AUTOTREND SRL dealer autorizat – SKODA Tel: 004 0260 662 277 Fax: 004 0260 662 277 Mobil: 0727 228 715 calin.cincean@ autotrend.ro Satu Mare West Car Trade SRL Dealer Autorizat SKODA str. Botizului nr.167 Tel/fax : +40 261 768 389 www. westcar­skoda.ro Auto Class SA Dealer Autorizat DACIA ­ RENAULT str. Botizului nr.43 A Tel/Fax: +40 261 768 705 EUROCARS SRL Dealer Autorizat CITROËN str.Botizului nr.145 Tel.: 0361 409 965, Fax: 0261 768 789 Mobil: 0745 901 254.


Noul numar 24 Fun  

Cel mai tare ghid din Romania!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you