Page 1

ANUL V NR.117

16 PAGINI

18 NOIEMBRIE - 1 DECEMBRIE 2011

GRATUIT

NORD - VEST


S UMAR

18 noiembrie - 1 decembrie 2011 info

editorial Andrei Gorzo Gianina Corondan Mircea Toma

3 4 6

loca\ii

Evenimente Film

8 9

Restaurante Cafenele Cluburi & Baruri Turism Auto

10 11 12 13 14

film Neh[r[zit cu niciun pic de inteligen\[ de povestitor cinematografic §i neperfec\ionist p]n[ la nesim\ire, regizorul Adrian Popovici e, `n schimb (cu ajutorul produc[toarei Cornelia Palo§), un parazit dinamic al §i-a§a firavului buget na\ional pentru cinematografie. Noua lui b[taie de joc, Liceenii... `n 53 de ore §i ceva, arat[ c[ §i c]nd, la un moment dat, s-ar fi dorit vag a fi nu un rebut, ci un reboot (adic[ un restart cu update-uri) al seriei Liceenii (popular[ `n anii ’80 – ’90), dar `n primul r]nd arat[ ca §i c]nd doar o mic[ parte din banii `ncasa\i de la CNC ar fi fost investi\i cu adev[rat `n produc\ie; e mai pu\in prezentabil `n cinematografe dec]t multe film[ri de la nun\i. ~n acest ambalaj mizer, Popovici bag[ (§i las[ s[ moar[ de malnutri\ie) c]teva poncife de-ale teen-filmelor americane de duzin[ §i de-ale filmelor cu trafican\i de droguri (nu orice trafican\i, ci carteluri columbiene!), plus ceva aikido nespectaculos ("stivansigalul“ fiind Claudiu

B[taie de joc Andrei Gorzo Regizorul Adrian Popovici §i produc[toarea Cornelia Palo§ sunt doi dintre cei mai nesim\i\i §i mai vrednici de dispre\ dintre profitorii sistemului de finan\are a cinea§tilor de c[tre stat. Bleont), o scen[ gratuit[ de viol §i o tentativ[ rizibil[ de final `n care §chiopul se dovede§te a fi Keyser Söze, totul `ntr-o construc\ie narativ[ debil[, care se anun\[ liniar[ §i "cu deadline“ (o crim[ trebuie rezolvat[ `n 53 de ore), dar apoi se dezintegreaz[ `n inepte "bucle“ (reveniri la momentul crimei) §i flashback-uri nemarcate, astfel `nc]t intervalul pe care-l acoper[ `ntreaga ac\iune a filmului devine aberant de elastic §i de greu determinabil.

C]§tingul contribuie §i el la efectul neinten\ionat de art[ de avangard[: `n rolul unui licean, Andi Vasluianu (n[scut `n 1974!) e descris drept "copilul acesta“, `n timp ce profa care-l d[ afar[ din clas[ e jucat[ de Lavinia Sandru, care e mai t]n[r[ ca el!

Editor: S.C. BAZAR MEDIA NORD-VEST S.R.L Redac\ie: 0733 014 778 Adresa: Str. Hortensiei nr. 3/28 Baia Mare E-mail: 24funnordvest@gmail.com Director General: Lucia Banyai (0733 014 778) E-mail: lucibanyai@yahoo.com Grafic[: Dan O§an Szalontai (0729 038 332) Departament v]nz[ri: Baia Mare/ Zal[u: Andreea Dinga (0733 014 779) Satu Mare: Attila Antal (0745 219 974, 0036 702 191 188) E-mail: 24funnordvest@gmail.com Distribu\ie: Baia Mare: Andreea Dinga (0733 014 779) Satu Mare: Attila Antal (0745 219 974, 0036 702 191 188) Zal[u: Andreea Dinga (0733 014 779) Re\eaua 24-FUN: Director general: Alex S=ndulescu Redactor-§ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca, Adrian St=nic= Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 20.000 de exemplare


www.24fun.ro

g24fun Am v[zut la televizor cum doi b[ie\i `n scaune cu rotile au primit un carton mare, colorat pe care scria 3000 euro. Se uitau cu un z]mbet for\at, ne§tiind ce s[ fac[, de-aia nici n-au apucat s[ mul\umeasc[. A fost un moment at]t de jenant, at]t de umilitor `nc]t am schimbat canalul pe care st[ruisem fiindc[ nimerisem c]nd ei jucau tenis absolut firesc, cu o bucurie, cu o dexteritate care-o dep[§e§te lejer pe cea a bipezilor `n§uruba\i `n scaunul de la computer. P[s[mite fuseser[ ajuta\i cu cartonul [la. Dizabilitatea lor le-a adus 3000 de euro. Ura, oau. Au fost pu§i `n ipostaza de a cer§i §i s-a f[cut spectacol din asta. Las[ c[ al\ii c]§tig[ j’de milioane fix `n momentele c]nd ei primesc f[r]mi\a cu nodul `n g]t. Dar de ce s[-i umile§ti suplimentar? De ce lumea accept[ asta? De ce nu-i ajut[ cu 3000 de euro pe to\i cei afla\i `n situa\ia asta? Pentru c[ prefer[ s[ fac[ show din durerea oamenilor, s[ le-o tot r[scoleasc[, s[ o men\in[ acut[, s[

4 I www.24fun.ro

Tu te ui\i, altul c]§tig[ Gianina Corondan M]na `ntins[ care nu spune o poveste… poate vrea doar s[ str]ng[ o alta pun[ lumin[ pe ea, nu pe capacit[\ile incredibile ale acestor persoane, `n rest absolut normale, care ar putea s[ fac[ reportaje, s[ scrie scenarii, s[ c]nte, s[ se ocupe cu adev[rat de via\a lor. De ce nu-i angajeaz[? Pentru c[ nu `i consider[ oameni normali, ei se dau `n v]nt dup[ infirmitatea lor. Sursa lor de „povestiri“. Dar ei n-au nevoie de promovare `n felul [sta. Au nevoie doar de ni§te m[suri la nivel de stat, ni§te c[rucioare, rampe la intrarea `n bloc, la

teatru, la mall §i mai ales de privirile nediscriminatorii ale semenilor lor. De tratament egal. Vor s[ fie integra\i. Ei sunt doar diferi\i. De ce s[ fie invita\i s[-§i arate neputin\a c]nd ei pot at]tea pe care ceilal\i nu le pot? Ei fac sport, noi suntem exaspera\i la anun\ul "face\i sport cel pu\in 30 de minute pe zi“. De ce nu-i vedem la emisiuni despre sport, vorbind despre performan\ele lor? Ei §iau dep[§it handicapul. Noi – nu.


www.24fun.ro

editorial Luni, `n Pia\a Unirii din Cluj, s-a consumat tort `n aer liber. Tortul era aniversar - se `mplinea o s[pt[m]n[ de la ocuparea Conti-ului, iar aerul era liber pentru c[ vreo 400 de clujeni au ieยงit la b[taie pentru asta. ~n cele 7 lum]n[ri de pe tort a suflat Mihnea (Blidariu, voce, trompet[, steag, Luna Amar[, Roยงia Montan[), care, al[turi de al\i cinci activiยงti - Bogdan Buta, Paul Socol, Raluca Dan, Bianca B[rbieru ยงi Ana B[nic[ - a ocupat Conti. La unul dintre geamurile din turnul cl[dirii i se mai ghiceยงte ยงi acum umbra `n spatele boxelor (s[ fi fost monitoare?). Mihnea - ยงi al[turi de el l-am v[zut prin fotografii ยงi pe Sorin Moraru, bas, Luna Amar[, acum ยงi Roยงia Montan[) - au continuat festivalul de protest al[turi de tot mai mul\i clujeni sup[ra\i: mar\i s-au mutat `n fa\a sediului TVR. Ajunge - ve\i zice c]\iva dintre voi, anume cei care nu v[ uita\i dec]t la televizor - de ce, m[ rog, e

6 I www.24fun.ro

Umbra lui Mihnea la Conti Mircea Toma La New York, poli\ia a plantat flori `n Parcul Libert[\ii*. at]t de sup[rat[ g]sca asta de isterici? Sunt sup[ra\i pentru c[ de doi ani rom]nii sunt bombarda\i prin presa scris[ ยงi digital[, radio, TV, facebook, bloguri etc. de o giga campanie de abureal[ `n favoarea unui proiect de exploatare a aurului la Roยงia Montan[. ~n acelaยงi timp, nimic - sau aproape nimic `n cazul TVR1 - din argumentele care se opun proiectului nu mai scap[ `nspre voi pentru c[ este cenzurat de mass media v]ndut[ aurarilor. Aยงa au ajuns militan\ii pentru Roยงia

Montan[ `n strad[, unde comit tot felul de n[strusnicii, doar doar โ€™or sparge embargo-ul: mar\i s-au "sinucisโ€œ cu pastile de cianur[ (exploatarea aurului presupune folosirea cianurii) ยงi au umplut pia\a Unirii cu 300 de trupuri ยงi tot at]tea lum]n[ri (la Bucureยงti, `n Lipscani, au fost vreo 100 de otr[vi\i), apoi au jucat |ar[ \ar[ vrem ostaยงi pentru Roยงia Montan[. Via\a a devenit rock. *manifestan\ii Occupy Wall Street au fost `mpr[ยงtia\i luni noaptea cu argumente de mineriad[ bucureยงtean[


18 noiembrie - 1 decembrie 2011 S{MB{T{ 19 Noiembrie - Baia Mare PARTY VANITY SOCIAL CLUB, BAIA MARE PETRECERE RETRO­ VAN CAPONE (ANII`30). Ora: 22.00. Cea mai reu§it[ costuma\ie va fi premiat[!. ATHOS CLUB & LOUNGE JAGERMEISTER PARTY. Ora: 22.00. Pre\ bilet: 10 lei. Fetele intr[ gratuit Rezerv[ri: 0749 901 143, 0741 060 445. CONCURS GOLD TIME MISS UNIFEST ­ ~n acest week­ end cele mai frumoase stu­ dente se vor `ntrece `n aceast[ competi\ie de frumuse\e, care se desf[§oar[ `n cadrul celui mai mare festival studen\esc din \ar[. Ora 19:00. DEMONSTRA|II GRATUITE DE MACHIAJ LEC|IA DE STIL GALERIA REAL, Baia Mare. Speciali§tii `n make­up vor prezenta noile tendin\e §i le vor `nv[\a pe doamnele §i domni§oarele interesate cum s[ se fac[ frumoase de s[rb[tori. Evenimentul se va desf[§ura `n intervalul orar 10.00 ­ 18.00, iar cele mai noro­ coase dintre participante vor pleca acas[ cu diverse premii. Ora: 10.00 ­ 18.00. MAR|I 22 Noiembrie - Baia Mare GAMES NIGHT CRAMA MILLENNIUM LADY'S NIGHT. Ora 20. Rezerv[ri: 0751 188 212 sau facebook.com/restaurant.mil­ lennium.bm MIERCURI 23 Noiembrie - Baia Mare CRAMA MILLENNIUM KARAOKE NIGHT. Ora: 20.00. Rezerv[ri: 0751 188 212 sau facebook.com/restaurant.mil­ lennium.bm JOI 24 Noiembrie - Baia Mare CONCERT CRAMA MILLENNIUM CONCERT LIVE_ TRUPA CENTRU’ VECHI. Ora: 20.00. Rezerv[ri: 0751 188 212 sau facebook.com/restaurant.mil­ lennium.bm

PARTY COFFEE TIME LADY'S NIGHT. ~n fiecare Joi un shot de tequila pentru fiecare b[utur[ alcoolic[ comandat[. ATHOS CLUB & LOUNGE STUDENT’S NIGHT. Rezerv[ri: 0749 901 143, 0741 060 445. ESSENTIAL CLUB & LOUNGE HOUSE PARTY, DJ ANDREI PLE±CA. www.clubessential.ro Rezerv[ri: 0748 242 043. CLUB PRIVEE STRDENT'S PARTY ­ fetele primesc un coktail din partea casei. Rezerv[ri: 0745 522 357, 0753 996 255. EVENIMENT GRANITTA CAFE Art & Live Events SEAR{ DE BANCURI ±I KARAOKE! Rezerv[ri: 0723 833 757. www.granitta­cafe.ro

EVENIMENT ROUTE 66 PUB C}NTAREA DE VINERI. C]nt[ri live cu: Robert Szasz (voce), Edy (chitar[) & Delu (clape). Rezerv[ri: 0722 283874 §i 0734 880831. MYSTIQUE Cafenea, Bar, Club SEAR{ LIVE CU TRUPA SCURT PE 2. Rezerv[ri: 0740 180 841 www.mystiquepub.ro GRANITTA CAFE Art & Live Events SEAR{ DE BANCURI ±I KARAOKE! Rezerv[ri: 0723 833 757. www.granitta­cafe.ro ZEN LOUNGE MUZIC{ LIVE. Rezerv[ri: 0733 334 064, 0721 965 074.

symphonypub@yahoo.com MYSTIQUE Cafenea, Bar, Club SEAR{ CU TEMATIC{ ITALIAN{/ FRANCEZ{ Rezerv[ri: 0740 180 841. www.mystiquepub.ro ESSENTIAL CLUB & LOUNGE BANK SHOW & KARAOKE CU MIRCEA MURE±AN. www.clubessential.ro Rezerv[ri: 0748 242 043. Mar\i 29 Noiembrie - Baia Mare CRAMA MILLENNIUM GAMES NIGHT. Ora: 20.00. Rezerv[ri: 0751.188.212 sau facebook.com/restaurant.millen­ nium.bm Miercuri 30 Noiembrie - Baia Mare CRAMA MILLENNIUM KARAOKE NIGHT. Ora: 20.00. Rezerv[ri: 0751.188.212 sau facebook.com/restaurant.millen­ nium.bm

S}MB{T{ 26 Noiembrie - Baia Mare Joi 1 Decembrie - Baia Mare

MYSTIQUE Cafenea, Bar, Club JAM STATION ­ OVIDIU CRISTI, RADU MIHAI. Rezerv[ri: 0740 180 841. www.mystiquepub.ro VINERI 25 Noiembrie - Baia Mare CONCERT CRAMA MILLENNIUM CONCERT LIVE: Dorin Grigu\[ (voce) §i Ionu\ Vartolas (clape). Ora 20:00. Rezervari: 0751 188 212 sau facebook.com/restaurant.mil­ lennium.bm RESTAURANT MILLENNIUM CAFE CONCERT: Marius Sabo (vioar[) §i Florin Avram (clape). Ora 20:00. Rezervari: 0751.188.212 sau facebook.com/restaurant.mil­ lennium.bm PARTY COFFEE TIME PIANO BAR SI COKTAIL­URI. ~n fiecare Vineri. ATHOS CLUB & LOUNGE RETRO NIGHT – MUZICA ANILOR ‘60, ‘70, ‘80, ‘90, 2000. Rezerv[ri: 0749 901 143, 0741 060 445. ESSENTIAL CLUB & LOUNGE HOUSE PARTY, DJ ANDREI

8 I www.24fun.ro

PLE±CA. www.clubessential.ro Rezerv[ri: 0748 242 043.

CONCERT CRAMA MILLENNIUM CONCERT LIVE: Make (voce) §i Ionu\ Vartolas (clape). Ora 20:00. Rezerv[ri: 0751.188.212 sau facebook.com/restaurant.millen­ nium.bm PARTY COFFEE TIME WARM UP DJ/ LOUNGE MIX.. Ofert[ la coktailuri/best in town. ESSENTIAL CLUB & LOUNGE HOUSE PARTY DJ ANDREI PLE±CA. www.clubessential.ro Rezerv[ri: 0748 242 043. ZEN LOUNGE PARTY PEOPLE! Rezerv[ri: 0733 334 064, 0721 965 074. EVENIMENT GRANITTA CAFE Art & Live Events SEAR{ DE BANCURI ±I KARAOKE! Rezerv[ri: 0723 833 757. www.granitta­cafe.ro SYMPHONY PUB SEAR{ DE KARAOKE Informa\ii §i rezerv[ri: 0362 421 956.

CONCERT CRAMA MILLENNIUM CONCERT LIVE_ TRUPA CENTRU’ VECHI. Ora: 20.00. Rezerv[ri: 0751.188.212 sau facebook.com/restaurant.millen­ nium.bm Vineri 2 Decembrie - Baia Mare CONCERT CRAMA MILLENNIUM CONCERT LIVE: Dorin Grigu\[ (voce) §i Ionu\ Vartolas (clape). Ora: 20.00. Rezerv[ri: 0751.188.212 sau facebook.com/restaurant.millen­ nium.bm RESTAURANT MILLENNIUM CAFE CONCERT: Marius Sabo (vioar[) §i Florin Avram (clape). Ora 20:00. Rezervari: 0751.188.212 sau facebook.com/restaurant.mil­ lennium.bm S}MB{T{ 3 Decembrie - Baia Mare CONCERT CRAMA MILLENNIUM CONCERT LIVE: Make (voce) §i Ionu\ Vartolas (clape). Ora 20:00. Rezerv[ri: 0751.188.212 sau facebook.com/restaurant.millen­ nium.bm


18 NOIEMBRIE ­ 24 NOIEMBRIE 2011 THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN ­ PART 1 DIGITAL (N­15) SAGA AMURG: ZORI DE ZI PREMIER{ DRAM{, ISTORIC Vineri 18 noiembrie. Luni ­ Joi 21 ­ 24 noiembrie. Orele 14:30, 17:00, 19:30, 22:00. S]mb[t[ ­ Duminic[ 19 ­ 20 noiembrie. Orele 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00. THE SMURFS ­ 3D STRUMPFII ­ DUBLAT (AG) ANIMA|IE S]mb[t[ ­ Duminic[ 19 ­ 20 noiembrie. Ora 12:10. REAL STEEL PUMNI DE O|EL (AP­12) AC|IUNE, SF Vineri ­ Joi 18 ­ 24 noiembrie. Ora 21:40. THE THREE MUSKETEERS CEI TREI MUSCHETARI 3D AC|IUNE, AVENTUR{ Vineri ­ Joi 18 ­ 24 noiembrie. Orele 14:20, 16:20, 21:00. THE HELP ­ DIGITAL CULOAREA SENTIMENTE­ LOR DRAM{ Vineri ­ Joi 18 ­ 24 noiembrie. Ora 20:50. IN TIME / ~N TIMP CRIM{, SF Vineri ­ Joi 18 ­ 24 noiembrie. Orele 16:40, 18:50. THE ADVENTURES OF TINTIN: THE SECRET OF THE UNICORN ­ 3D (AG) AVENTURILE LUI TINTIN: SECRETUL LICORNULUI ANIMA|IE, AVENTUR{

Vineri 18 noiembrie. Luni ­ Joi 21 ­ 24 noiembrie. Orele 14:10, 18:40. S]mb[t[ ­ Duminic[ 19 ­ 20 noiembrie. Orele 11:40, 14:10, 18:40. ANONYMOUS ANONIM ­ DIGITAL DRAM{, ISTORIC Vineri ­ Joi 18 ­ 24 noiembrie. Ora 19:00. SPY KIDS 4D: ALL THE TIME IN THE WORLD SPY KIDS 4D: SAFIRUL TIMPULUI AC|IUNE, COMEDIE Vineri 18 noiembrie. Luni ­ Joi 21 ­ 24 noiembrie. Orele 13:00, 15:00, 17:00. S]mb[t[ ­ Duminic[ 19 ­ 20 noiembrie. Orele 11:10, 13:00, 15:00, 17:00. IMMORTALS 3D NEMURITORII 3D: R{ZBOIUL ZEILOR AC|IUNE, FANTASTIC Vineri 18 noiembrie. Luni ­ Joi 21 ­ 24 noiembrie. Orele 13:15, 15:30, 17:50, 20:10, 22:30. S]mb[t[ ­ Duminic[ 19 ­ 20 noiembrie. Orele 11:00, 13:15, 15:30, 17:50, 20:10, 22:30. TOWER HEIST ­ DIGITAL JAF... LA TURNUL MARE ­ DIGITAL AC|IUNE, COMEDIE Vineri 18 noiembrie. Luni ­ Joi 21 ­ 24 noiembrie. Orele 14:00, 16:10, 18:20, 20:30, 22:40. S]mb[t[ ­ Duminic[ 19 ­ 20 noiembrie. Orele 11:50, 14:00, 16:10, 18:20, 20:30, 22:40 .

www.24fun.ro I

9


Baia Mare Restaurante: RESTAURANT BUDAPESTA Victoriei nr.94, Tel.: 0262.219.897 RESTAURANT LA FONTANA Str. Clo§ca 11, Tel. 0362­402.777 e­mail: rezervari@la­fontana.ro RESTAURANT MARA Unirii nr. 11, Tel.: 0262.226.660 RESTAURANT GRAN GALA ­ IL PADRINO Str. Victoriei Nr. 114 (fostul cinema S{SAR), Rezerv[ri la tel.: 0362­401.232 RESTAURANT CETATE A. Mure§anu nr. 9,Tel: 0262.212.210 RESTAURANT MILLENIUM P­\a Libert[\ii nr.5, Tel: 0262.211.761 MILLENIUM CHOCOLATE S­a deschis cea mai nou[ cofet[rie din ora§!!! P­\a Libert[\ii nr.5. OAZA ITALIAN{ Str. Culturii nr. 3 RESTAURANT PARC Valea Ro§ie 28, Tel.: 0262.206.362

RESTAURANT PRONTO str. Victoriei nr. 146, Tel.: 0262 275841, 0744.697.744

FAST­FOOD IMBISS Str. Progresului nr. 60 Satu Mare

BUONISSIMO ±colii nr. 3A, Tel.: 0262.221.015 MON CAPRICE Str Victoriei nr. 16, Tel: 0262/275.727 RESTAURANT MARONI Bd. Unirii Nr. 11 (corp J ­ l]ng[ Pa§apoarte), Tel.: 0362­ 421.963 HANUL “DEALUL FLORILOR” ±I “CRAMA MARIA” Tel.: 0262­213 519, 0728 308 913 E­mail: sagitariussa@ymail.com

RESTAURANT CHILLY CSÀRDA str. Petöfi nr.30, Tel.:0725.927.700 RESTAURANT LOTUS Str. Careiului nr 5, Tel: 0261.742.677 RESTAURANT & PIZZA KARDINAL M. Viteazul nr 32, Tel.: 07438600542

Pizzerii/Fast­Food:

RESTAURANT TEI L. Blaga UU 34, Tel.: 0744.545.341

PIZZERIA BAILANDO G. Co§buc nr 14, Tel.: 0262 227 172 Mobil: 0730 305 097 www.pizzeriabaylando.1r.ro

RESTAURANT MIORI|A (livrare gratuit[) M. Viteazul, nr. 5, Tel.: 0261.713.761

SANDWICH HOUSE str. Gh. ±incai nr 24

CRAMA PIETROASA L. Rebreanu 21, Tel.: 0261.711.145

PIZZERIA CINQUECENTO Petofi ±andor 7, Tel.: 0362.806.781

RESTAURANT BELVEDERE Bd. Clo§ca nr. 64, Tel.: 0261.759.665

RESTAURANT/ PIZZERIE “IL PADRINO” P­\a Revolu\iei 4/3, Tel: 0362.404.404

RESTAURANT FEMINA Bd­ul Clo§ca nr. 9, Tel.: 0261.722.710

PIZZA H Bd. Bucure§ti. 6, Tel.: 0262.211.012

RESTAURANT MARA ­ PINO­ CHIO PARK ­ V. Lucaciu 19, Tel.: 0261.768.899

PIZZA M Al. Odobescu 2, Tel.: 0262.218.409

HOTEL­RESTAURANT DANA Drumul Careiului nr. 128 Tel.: 0261.768.716, 0261.768.496

PIZZA PLUS & GRILL PLUS Bd. Traian 13, Tel: 0262.226.234

RESTAURANT CASABLANCA Avram Iancu, Tel.: 0261.768.204

PIZZA LIBERTY XL P­\a Libert[\ii nr. 10, Tel.: 0755­636.663 (Livr[ri la domiciliu)

PIZZERIA MACAO Transilvania nr. 3, Tel.: 0261.717.997

PIZZERIA IMBISS ±colii 1/10, Tel.: 0744.170.350

PIZZA CLASS P­\a 25 Octombrie 7, Tel.: 0261.715.511

RESTAURANT MOCIRI|A sat Mocira, str. Mihai Viteazul nr. 12 (l]ng[ biseric[), Tel.: 0752.190.436

PIZZA CROKO Independen\ei 4A, Tel.: 0362.404.101

PIZZERIA ALI BABA C. Coposu, Tel.: 0261.712.050

RESTAURANT LUMIERE Pia\a Libert[\ii 3, Tel.: 0262.214.020

MAD DOG B­dul Unirii 8­10, Tel.: 0742.824.857

RESTAURANT UNION Str. Cri§an 9, Tel.: 0262.216.988 RESTAURANT SELMONT Victoriei nr.92, Tel.: 0262.219.790 RESTAURANT/ PIZZERIE “IL PADRINO” str. ±colii nr. 9 Tel.: 0362.800.414, 0262.275.629 DULCE VIDA Podul Viilor nr. 2, Tel: 0262.217.272 RESTARURANT MAX Str. Independen\ei nr. 2A Tel.: 0749 900 560

10 I www.24fun.ro

RESTAURANT AURORA P­\a Libert[\ii nr. 10, Tel.: 0261.714.199

PIZZA DON PEPE Str. Petofi, nr 6, Tel.: 0261.714.441

RESTAURANT MON AMI P­\a 25 Octombrie, Tel.: 0261.716.494 RESTAURANT SHANGHAI V. Lucaciu nr. 20, Tel.: 0261.770.056 AVICENA ­ Str.Universului 2, Tel.: 0743.756.673 PIZZERIA “CPT. BARBAROSSA” Bd. Transilvania nr. 3, Tel.: 0262.710.940 PIZZERIA BORSALINO I. C. Bratianu 2, Tel.: 0261.710.910 PIZZERIA HELLO MARGOT Calea Traian, Tel.: 0261.768.595 Gh. Doja nr. 1, Tel.: 0261.716.691 RESTAURANT PIZZERIE AL CAPONE Str. Iuliu Maniu nr 8 (fost[ Rozelor) Tel.: 0261­722.222, 0741­213.213, 0732­407.096 PIZZERIA GRANDISSIMA P­\a Libert[\ii 18, Tel.: 0261.711.111 PIZZERIA SANCHO Tel: 0261.717.999 PIZZERIA DON CORLEONE F]nt]nelor, nr. 1, Tel.: 0261.761.000 MOARA CU NOROC specialitate Sexy Pizza str. A. Iancu 2 Tel.: 0735­788.133, 0753­788.133, moaracunorocsm@yahoo.com RESTAURANT HOREA 10 Horea nr. 10 Tel.: 0261 715912, 0749 191127 RESTAURANT & PIZZERIE SANCHO Tel.: 0261 717999, Mobil: 0748 068500 STEAK HOUSE RESTAURANT PIZZERIE ­ Str. Iuliu Maniu nr. 5, Tel.: 0361424585, Web: www.steak.ro Orar: 11­23


BAIA MARE CHILL & JAZZ CAFE incinta Gold Plaza BOURBON Cocktails & Coffee Gold Plaza, etajul 2. FRIENDS & COFFEE Complex MARAMURE± ­ parter THE CUBE P­\a Libert[\ii nr. 10 Tel. 0751­503.578 CAFENEAUA NOU{ P­\a Libert[\ii nr. 6 (centrul vechi) COFFEE TIME Str. V. Lucaciu nr. 6, www.coffeetime.ro SOFT CAFE Ghe. ±incai nr.8, Tel.: 0745 383 536 TOM WEST Str. Culturii nr. 9 CAFE ROTONDA Str. Transilvaniei nr. 8 PLACE CAFFE&LOUNGE Str. Progresului nr. 58 ­ 60 (vis a vis de Maramure§)

OBAMA CAFE Bd. Independen\e nr. 2B NO STRESS CAFFE G. Co§buc nr.2, Tel.: 0744 404 436 TURABO CAFÉ B­dul Bucure§ti nr. 144 (incinta Real Supermarket), Tel.: 0740 010 450 MADRID CAFÉ Bd. Traian nr. 8, Tel.: 0362­421.980 MYSTIQUE CAFÉ str. ±colii col\ cu Progresului ZEN CAFÉ P­\a P[cii nr. 7 (lateral cinema Minerul), Tel: 0729­832.669 PREMIUM BILLIARD & CAFFE Bd Unirii nr. 11, Tel: 0727.378.984 e­mail: premiumbilliard@ gmail.com CLASSIC CAFÉ bd. Bucure§ti nr. 26A KARMA CAFÉ str. ±colii MAX CAFÉ B­dul Independen\ei 2A

Tel.: 0749 900 560 BAU CAFÉ Bd. Bucure§ti nr.5 (`ntre Po§tã §i PSD) GRANITTA CAFÉ Art & Live Events Bd. Bucure§ti nr. 3, Tel: 0723833757 www.granitta­cafe.ro VOGUE CAFÉ str. Victoriei nr. 57 BIZAR CAFÉ bd. Decebal MILLENIUM CHOCOLATE S­a deschis cea mai nou[ cofet[rie din ora§ !!! P\a Libert[\ii nr. 5 SATU MARE AMBIANCE CAFFE & PATISERIE P­\a Libert[\ii nr 7 MUSIC'AT CAFFE & MUSIC PUB Str Ham Janos nr 4, Tel 0361421100 THALIA Str. Horea nr. 3/5 Locul de `nt]lnire al arti§tilor din Satu Mare

ART CAFE Pasajul Dacia (vis­a­vis de Filarmonic[), Tel: 0261­713133 CAFÉ P­ta Libert[\ii nr 5, Tel 0261710861 CAFENEA SERANO Str. ±tefan Cel Mare nr 1 BIG PLAYER'S CAFÉ & CASINO P­ta 25 Octombrie bl. 17 OSCAR CASINO & CAFÉ P­ta Libertatii nr 19. Orar 0­24. Rezerv[ri: 0751 085 575 ZAL{U LOTUS CAFE Str. I. Nichita, lâng[ P­\a Mic[ TAVERNA CAFFE Str. C. Coposu nr. 1, Tel.: 0751­940 579 UPTOWN CAFE Gh. Doja 111/ A, Tel: 0728.870.232 Orar: Luni ­ Vineri 8 ­ 14, S]mb[t[ ­ Duminic[ 10 ­ 2 LEVEL CAFÉ str. Unirii nr. 13 Activ Plaza, etajul 4 Tel.: 0747 563 709

www.24fun.ro I

11


BAIA MARE

Str. Iuliu Maniu nr. 5

ROUTE 66 PUB Str. Cet[\ii 2 (în spatele Turnului ±tefan) info@route­66.ro, www.route­66.ro Tel. 0722 283874 §i 0734 880831.

BACK DOOR IRISH PUB B­dul Vasile Lucaciu Bl. T2 (col\ cu Str. Tudor Vladimirescu) Mobil: 0751 134 392

CLUB ATHOS Casa de Cultur[ Tel: 0749 901 143, 0741 060 445

PUB DOWN TOWN Str ±tefan cel Mare nr 10, Tel 0744601240

CLUB PRIVEE Pia\a Libert[\ii nr. 8

OSCAR SALA DE JOCURI B­dul Transilvaniei nr 3. Orar 0­24

BEERS STREET Vasile Lucaciu nr. 4, Tel. 0744.207.691

CASINO CORSO P­\a Libert[\ii nr 6. Orar 0­24

ESSENTIAL ­ Club & Lounge B­dul Independen\ei nr. 4 (Casa de Cultur[ ­ intrarea lateral[)

BILIARD MAVIO Pia\a Libert[\ii nr 18, Tel.: 0361425463

CLUB GOLD TIME Casa Tineretului

INSOMNIA CLUB Pia\a P[cii nr. 1 (cinema Victoria) Tel.: 0721 246 760

OCTOPUS BOWLING B­dul Bucure§ti nr.44 PREMIUM BILLIARD Bd Unirii nr. 11, Tel: 0727.378.984 e­mail: premiumbilliard@gmail.com Mr. BILIARD Str. Oituz, nr. 3A, Tel.: 0262 250 380, 0721 377 496 MUSIC PUB Bd. Independen\ei nr. 2B SYMPHONY PUB Str. ±colii nr. 4, Tel.: 0362­421.956 symphonypub@yahoo.com SCOTTISH PUB P­\a Revolu\iei nr.5, Tel.: 0262 211 189 L ­ V: 8­24; S: 9.30­1.30; D: 9.30­24 BARBAROSSA Pia\a Libert[\ii nr. 12 Luni­Joi: 10­24, Vineri­Duminic[: 11­01

AMNEZIA CLUB Transilvania nr 3, Tel 0742194467 JOY CLUB Loc. Carei, str. Viilor nr. 54 (`n incinta ±trandului Termal Carei) www.strandtermalcarei.ro MUSIC'AT CAFFE & MUSIC PUB Str Ham Janos nr 4, Tel 0361421100 BIG PLAYER'S CAFÉ & CASINO P­ta 25 Octombrie bl. 17 OSCAR CASINO & CAFÉ P­ta Libertatii nr 19. Orar 0­24 Rezerv[ri: 0751 085 575 ZAL{U

CAFFE­BAR BAILANDO Bd. Republicii Nr. 1

LA STRADA CLUB Str. Gh. Laz[r nr. 4, Tel: 0260­619 202

WILD VEST Bd­ul Unirii nr. 7A, Tel.: 0724 039 363

CLUB T 22 Decembrie nr. 1, Orar: V­S: 22­05

MILLENIUM PUB P­\a Libert[\ii 5, Tel.: 0362 415 045

LEVEL CAFÉ str. Unirii nr. 13 Activ Plaza, etajul 4 Tel.: 0747 563 709

NAVY'S P­\a Libert[\ii nr. 4. ZEN LOUNGE P­\a P[cii nr. 7 (lateral cinema Minerul), Tel: 0729­832.669 MYSTIQUE str. ±colii col\ cu Progresului PHOTO PUB str. Culturii nr. 1 (l]ng[ OJT)

BOEMA Str. Gh. Laz[r nr. 2, Tel: 0260­619 202 BAR TORNERO Biliard, jocuri electronice Str. Avram Iancu, Bl.N17, (lâng[ Codiflor), Tel. 0721­112006

SATU MARE

GREEN CLUB Str.9 Mai nr. 2, Tel.: 0740 192 477

CLUB ZAMBARA B­dul Transilvania nr. 3, Tel: 0744 984 376. Orar: V. ­S. 22­05

BAR BILIARD DESTINY Str. D. Gherea nr.26­28, Tel. 0740­052589. Orar: L­J­D 14­23, V­S 14­03

BABYLON MUSIC BAR Str. Cuza Vod[ nr. 28, Tel: 0261­750 980 CASUAL PUB

CLUB DIESEL Bd. Mihai Viteazul nr.10, Tel. 0747­563 709

12 I www.24fun.ro


www.24fun.ro

Baia Mare Hoteluri: HOTEL AMBASSADOR**** Str. Moldovei 2, Tel.: 0262 250 242. www.hotelambassador.ro HOTEL CARPA|I**** Str. Minerva nr. 16, Tel.:0262 214 812, 3, 4. EUROHOTEL*** Bd. Bucure§ti nr. 23, Tel.: 0262 222 405. www.bestwesterneurohotel.ro HOTEL EURO HOUSE*** Bd. Independen\ei nr. 34, Tel.: 0362 802 055. HOTEL MARA*** Bd. Unirii nr. 11, Tel.: 0262 226 660. HOTEL RIVULUS*** Str. Culturii nr 3, Tel/Fax: 0262 216 302. www.hotelrivulus.ro HOTEL SENECA*** M[rgeanului nr.11B, Tel.: 0262 250 431. HOTEL SPORT** B­dul Unirii 14A, Tel.: 0262 224 901. sport@dsjmaramures.ro HOTEL VIOREL MATEIANU*** Str. Victor Babe§ 64, Tel.: 0262 276 984. www.fcmateianu.ro HOTEL ROATA Cavnic, jud. Maramure§ Tel.: 0262 295 142, 0262 295 143. www.hotel­roata.ro COMPLEXUL TURIST ±UIOR Tel.: 0262 262 080, 0262 262 484. contact@suior.ro, www.suior.ro MOTEL CRISTAL Bd. Bucure§ti nr.124 Tel.: 0262 220 978, 0742 042 102. MOTEL GRAN GALA IL PADRINO Str. Victoriei nr. 114 (fostul cinema S{SAR), Rezerv[ri: 0362 401 232. Pensiuni: PENSIUNEA LA FONTANA Str. Clo§ca 11, Tel. 0362­ 402.777 e­mail: rezervari@la­fontana.ro PENSIUNEA DEALUL FLORILOR Dealul Florilor nr. 12, Tel.: 0362 417 828, 0745 300 759, 0744 473 669.

PENSIUNEA IDEAL Str. ±teampului nr.6, Tel.: 0749 114 334. Fax: 0362 411 411. www.pensiuneaideal.ro PENSIUNEA SILVIA Str. 16 Februarie nr. 1, Tel.: 0362 806 238, 0743 311 935, 0744 502 972. E­mail: averson@email.ro PENSIUNE ANDYVIA Str. Victor Babe§ nr.36 C Tel.: 0262 424 067. www.andyvia.ro PENSIUNE CASA ROSA Str. Mihai Eminescu nr. 65A Tel.: 0262 212 338. ww.casarosa.ro PENSIUNEA IONA Str. Universitarilor 50 Tel.: 0262 212 805, 0723 525 700. STA|IUNEA IZVOARE Maramure§ la 30 km de Baia Mare, Tel.: (+40) 720 600944, Fax: (+40)262 223339 www.statiuneaizvoare.ro rezervare@statiuneaizvoare.ro office@statiuneaizvoare.ro Ocna ±ugatag Pensiuni: HOLIDAY Str. Dumbravei 20, Tel.: 0744 512 076. POPASUL DIN DEAL Unirii 1D, Tel.: 0262 374 133. PENSIUNEA SANDRA Gr[dinile Dumbravei nr.1 Tel.: 0740 880 367. PENSIUNEA TELEPTEAN Unirii 1C, Tel.: 0262 374 177. COMPLEX TURISTIC LACUL S{RAT Str. Lacurilor nr. 7, Tel: 0764 013 067, www.laculsarat.ro HOTEL SALINA Str. Unirii nr. 5, Tel: 0262 374 362, contact@hotelsalina.ro PENSIUNEA TURISTIC{ CABANA ST}NA Tel: 0729 330 144, 0729 330 143 www.cabanastana.ro CENTRUL DE FORMARE ±I ODIHN{ EUROSIND str Dumbravei nr.8, Tel.: 0749.112.200 web: www.eurosind.ro

www.24fun.ro I

13


Telefon: 0262­218458, Web: www.toyota.ro 0262­218164. ROBOT PROD COM SC ATP EXODUS & Fax: 0262­218164 Web: www.renault.ro SRL CO SRL ­ Centru dealer Autorizat de SC AUTO GYL SRL VOLKSWAGEN Vanz[ri §i Service str. Vasile Lucaciu Bd Independen\ei Mercedes ­ Benz nr.177 nr. 59 Baia Mare 430012 Tel: 0744 636 862 Telefon: 0262­223298, Bd. Bucure§ti nr 65 Fax: 0262­220601 Mob.: 0722 EXODUS EUROMOTORS SRL www.robot.ro Tel.: 0362.805.695. dealer OPEL §i Fax: 0362.401.250 CHEVROLET AGM Autotechnik e­mail: Bd. Independen\ei AUDI info@atp­exodus.ro nr. 70 Bd. Bucure§ti nr. 57 Telefon: 0262­294780, Tel.: 00(40) 262 250 SC AUTODOX SRL 0262­294991. 298 dealer autorizat Fax: 0262­294990 audi@robot.ro KIA www. str. V. Lucaciu opel­euromotors.ro EURO HOUSE nr. 218 dealer SUZUKI Tel: 0262 214 052. FORTUNA MOTOR Bd. Independen\ei Fax: 0262 214 053 SRL nr.34, Web: Tel.: 0362.419.941 www.kia­baia mare.ro dealer autorizat MITSUBISHI §i HYUNDAI Zal[u AUTOTREND SRL Bd. Independen\ei complex auto – nr. 126 AUTOMOBILE SKODA Tel: 0262­349.044. SERVICE str. Europa nr. 4 REPREZENTAN|{ Telefon: 0262­206306. Fax: 0262­349.045 www. DACIA­RENAULT Fax: 0262­206306 mitsubishibaiamare.ro Str. C. Coposu nr. 93 www.autotrend.ro Tel. 0260­662 383, AUTO BECORO SRL LAND MOTORS SRL 0260­632 868 partener TOYOTA concesionar Bd. Independentei SC REGATA I SRL DACIA ­ nr. 57 SHOWROOM AUTO, RENAULT ­ Telefon: 0262­224011, VÂNZARI LEASING NISSAN ­ 0262­223899. Str. C. Coposu Bd Independen\ei Fax: 0262­223899 nr. 110/A nr. 32 Baia Mare

14 I www.24fun.ro

Tel. 0260­610 562 AUTOTREND SRL dealer autorizat – SKODA Tel: 004 0260 662 277 Fax: 004 0260 662 277 Mobil: 0727 228 715 calin.cincean@ autotrend.ro Satu Mare West Car Trade SRL Dealer Autorizat SKODA str. Botizului nr.167 Tel/fax : +40 261 768 389 www. westcar­skoda.ro Auto Class SA Dealer Autorizat DACIA ­ RENAULT str. Botizului nr.43 A Tel/Fax: +40 261 768 705 EUROCARS SRL Dealer Autorizat CITROËN str.Botizului nr.145 Tel.: 0361 409 965, Fax: 0261 768 789 Mobil: 0745 901 254.


Noul numar 24 Fun  

Cel mai tare ghid din Romania!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you