Page 1

NORD - VEST

ANUL V NR.106

16 PAGINI

GRATUIT

17 IUNIE - 30 IUNIE 2011


S UMAR

17 iunie - 30 iunie 2011 info

editorial Andrei Gorzo Gianina Corondan Mihai Dobrovolschi

3 4 6

loca\ii

Teatru Film Evenimente

4 7 8

Cafenele Restaurante Turism Cluburi & Baruri Auto

10 11 12 13 14

film De data asta, hotelul `n care se trezesc cei trei cheflii, f[r[ s[ §tie cum au ajuns acolo, nu mai e `n Las Vegas, ci `n Bangkok. Vietatea cu care s-au procopsit peste noapte nu mai e nici tigru, nici bebelu§, ci maimu\[. Data trecut[, unul dintre ei descoperea c[ peste noapte §i-a pierdut un dinte, pe c]nd acum descoper[ c[ s-a ales cu un tatuaj. Dar, `nc[ o dat[, vina pentru excesele nocturne ale lui Alan, Phil §i Stu e pus[ `n c]rca lui Alan (b[rbosul cu minte de copil), care f[r[ §tirea celorlal\i a amestecat m]ncarea §i b[utura cu droguri. ~nc[ o dat[, cei trei tovar[§i de chef lucreaz[, contra cronometru, la refacerea filmului care li s-a rupt, pentru a putea g[si un al patrulea tovar[§, cu care trebuie s[ se prezinte la o nunt[. ~nc[ o dat[, ei trebuie s[ descurce ni§te situa\ii implic]nd gangsteri - inclusiv pe acela§i gangster cu care se `ncurcaser[ §i data trecut[. ±i, `nc[ o dat[, filmul dezm[\ului nu ne e ar[tat dec]t la sf[r§it, sub forma

Repetir Andrei Gorzo Felul doi din Marea mahmureal[ e, de fapt, tot felul `nt]i, servit `nc[ o dat[, cu ni§te condimente thailandeze (sintetice) `n plus §i cu elementul de imprevizibil `n minus. unui montaj de fotografii. Lansat `n 2009, Marea mahmureal[ a avut un succes la care nu se a§tepta nimeni. ~n Marea mahmureal[ 2, regizorul Todd Phillips pur §i simplu reface pa§ii care l-au condus la succesul acela, dar `i reface cu o con§tiinciozitate anxioas[ ce-i inhib[ creativitatea §i chiar `i scade nivelul meseriei sub orice cot[ onorabil[: `n timp ce actorii repet[ o gam[ redus[ de v[ic[reli §i schimonoseli mahmure, el e redus la a filma banale urm[riri cu ma§ina §i

porno-giumbu§lucuri de-ale maimu\ei. Printre ispr[vile din timpul nop\ii se numar[ si transgresarea unui tabu heterosexual major, dar, p]n[ la urm[, morala acestui film mediocru r[m]ne `napoiatmasculinist[: a te `mb[ta ca un porc e admirabil, e semn c[ e§ti b[rbat adev[rat etc.

Editor: S.C. BAZAR MEDIA NORD-VEST S.R.L Redac\ie: 0733 014 778 Adresa: Str. Hortensiei nr. 3/28 Baia Mare E-mail: 24funnordvest@gmail.com Director General: Lucia Banyai (0733 014 778) E-mail: lucibanyai@yahoo.com Grafic[: Dan O§an Szalontai (0729 038 332) Departament v]nz[ri: Baia Mare/ Zal[u: Andreea Dinga (0733 014 779) Satu Mare: Attila Antal (0745 219 974, 0036 702 191 188) E-mail: 24funnordvest@gmail.com Distribu\ie: Baia Mare: Andreea Dinga (0733 014 779) Satu Mare: Attila Antal (0745 219 974, 0036 702 191 188) Zal[u: Andreea Dinga (0733 014 779) Re\eaua 24-FUN: Director general: Alex S=ndulescu Redactor-§ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca, Adrian St=nic= Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 20.000 de exemplare


g24fun

www.24fun.ro

Doua orfeline Gianina Corondan Cu cheltuial[ se \ine. ~n fa\a blocului meu stau dou[ ma§ini cu ro\ile dezumflate. De vreo trei ierni. Parcate `n acela§i loc, pr[fuite la maximum, cu ro\ile ferfeni\[, a§teapt[. Ce secret teribil o fi la mijloc? Respectivii proprietari au §oferi §i ma§ini de serviciu §i `i doare la basc[? Sau sunt plecati la c[p§uni `n Spania? Dar poate sunt de fapt crea\iile vreunui artist vizual §ucar, le-a expus `n fix mijlocul vie\ii trepidante. Totul e posibil. ~ns[ eu vreau s[ aflu numaidec]t, c[ci m[ revolt[ faptul c[ exist[ §i varianta ca ele s[ nu mai fie mutate niciodat[ din locurile alea, ba chiar s[ ne supravie\uiasc[. Nu vreau o ma§in[ nep[s[toare sfid]ndu-m[ zilnic. Nu mai zic c[ am prieteni care-§i caut[ un second hand, ar putea s[ dea doar banii pe ro\ile alea pr[p[dite §i gata, §i-ar rezolva problema. Ar mai circula §i aerul de dedesubt, ar da o nou[ dinamic[ peisajului plicticos de cartier. Explica\i-mi. De ce ar vrea s[ \in[ cineva aiurea o ma§in[? Ea nu-i f[cut[ s[

4 I www.24fun.ro

fie folosit[? Plus c[ e o chestiune de lips[ de respect fa\[ de concet[\eni. Noi ne d[m de ceasul mor\ii, exploat[m toate peticu\ele de asfalt liber §i pl[cintele respective se l[\esc cu tupeu `n sufocarea general[, cu faldurile franjurate ale roti\elor lor ca ni§te accesorii demodate. Ar mai fi §i varianta ca proprietarii s[ fi dat ortul popii §i s[r[cu\ele s[ r[m]n[ cu buzele, pardon, ro\ile dezumflate. ~n cazul acesta trebuie s[ se constituie rapid un comitet de bloc, sub conducerea administratorului cel mai eficient din zon[. Numai c[ numirea cuiva cu a§a sarcini importante va crea mari dispute, va trebui s[ vin[ o comisie de la centru, pe care trebuie s[ o sesizeze o alt[ ga§c[ de oameni uni\i de interese comune, care trebuie s[ fac[ cereri, s[ le §tampileze, s[ le semneze, s[ le trimit[, s[ r[spund[ la un chestionar, s[ §tampileze!?? Ce mi-o fi venit. Ce-am eu cu ma§inile alea? Chiar sunt frumoase, au un nu-§tiu-ce specific locului.


smartass Mi-e dor de Sharaiman Mihai Dobrovolschi Situa\ie albastr[ de Dunavat M-a luat un dor albastru de Dunavat, ca o pal[ de v]nt cald, cu miros de b[legar s[lbatic. M-am s[turat de st]lpii care-\i `nal\[ tensiunea, vreau copacii [ia reteza\i de pe marginea apei, albi ca ni§te nori `nfip\i `n p[m]nt. C]t se chinuie profesorii s[-§i opreasc[ mintea, s[-§i opreasc[ timpul, dup[ ce ei l-au inventat. Acolo nu e timp. Sau e destul. Acolo oamenii merg de parc[ stau `n tablouri. ±i vorbesc de parc[ §tiu viitorul. ±i §i-l §tiu. Dac[ nu a§teapt[ nimic, ce poate s[ leaduc[? Mi-e dor s[ st[m seara la treime, din ap[, vin §i aer, dup[ ce-am l[sat §i ni§te foc s[ lunece pe g]t. ±i s[ sufl[m `n lingurile de bor§ dun[rean luat din oala de tuci. Tuciul, se §tie, e altfel dec]t oamenii. Cu c]t e mai `n\elept se `nnegre§te. ±i c]nd vine mujdeiul s[-§i cear[ to\i iertare pentru c]t o s[ `n\epe cu aer. Mi-e dor de caii [ia care se jucau cu g]turile ca ni§te s[bii, s[lbatici ca stuful. Mi-e dor de limba de p[m]nt, alb[ ca sarea, care nu l[sa dulcea\a

6 I www.24fun.ro

Dun[rii s[ se amestece cu Marea. De fluieratul de savoy, ca un mar§ de pitici. C[ pitici suntem §i noi, prin b[rci. Dar parc[ nu ca `n fa\a vreunui v]rf de munte. Muntele-i seme\, e impun[tor, te face mic §i smerit. Dun[rea e cherchelit[ §i vesel[, cald[ §i l[sat[ pe spate. E ca un bunic vesel, care-a v[zut la via\a lui c[ n-aduc o mie de cuvinte aspre c]t aduce o inim[ deschis[ pentru toate, §i bune §i rele. Mi-e dor de Dunavat, de tot ceam v[zut, de tot ce-am auzit, dar mai mult §i mai mult `mi e dor de lucrul [la pe care n-am §tiut s[-l povestesc nici atunci, c]nd tocmai plecasem §i pe care nu §tiu s[ vi-l scriu nici acum. Dar este. ±i te ia de pe la picioare p]n[ la cap, ca un musafir pe care nici nu l-ai chemat §i nici nu l-ai mai l[sa s[ plece. ±i Delta z]mbe§te cu toat[ gura. Spune\i §i voi, casa `n care am stat se numea Sharaiman. De anul trecut a f[cut un pui, de c]teva ori mai mare, ghici\i cum `l cheam[. Sisharaiman.

www.24fun.ro


Vineri 17 iunie. Luni ­ Miercuri 20 ­ 22 iunie. Orele 16:50, 19:00, 21:10. S]mb[t[ ­Duminic[ 18 ­ 19 iunie. Orele 12:30, 16:50, 19:00, 21:10.

17 IUNIE ­ 23 IUNIE 2011 MR. POPPER'S PENGUINS PINGUINII D­LUI POPPER (AG) COMEDIE AVANPREMIER{ Joi 23 iunie, Ora 19:40.

RANGO ­ DUBLAT (AG) ANIMA|IE Vineri ­ Joi 17 ­ 23 iunie. Ora 14:40.

VIA|A MEA SEXUAL{ (2010)

RIO 3D ­ DUBLAT (AG) ANIMA|IE S]mb[t[ ­Duminic[ 18 ­ 19 iunie. Ora 11:50. FAST & FURIOUS 5 FURIOS ±I IUTE ~N VITEZA A 5­A AC|IUNE Vineri 17 iunie. Luni ­ Miercuri 20 ­ 22 iunie. Orele 15:00, 17:50, 20:30. S]mb[t[ ­Duminic[ 18 ­ 19 iunie. Orele 12:20, 15:00, 17:50, 20:30. Joi 23 iunie. Orele 15:00, 17:40. SOMETHING BORROWED IUBIT DE ~MPRUMUT (AP­12) COMEDIE

PIRATES OF THE CARIBBEAN: ON STRANGER TIDES 3D PIRA|II DIN CARAIBE: PE APE 3D (AP­12) AVENTUR{ Vineri ­ Joi 17 ­ 23 iunie. Orele 13:50, 16:30, 19:10, 22:00. THE HANGOVER II MAREA MAHMUREAL{ 2 (N­15) COMEDIE Vineri 17 iunie. Luni ­ Joi 20 ­ 23 iunie. Orele 13:50, 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. S]mb[t[ ­Duminic[ 18 ­ 19 iunie. Orele 11:30, 13:50, 16:00, 18:10, 20:20, 22:30.

KUNG FU PANDA 2 ­ 3D SUBTITRAT (AG) ANIMA|IE Vineri ­ Miercuri 17 ­ 22 iunie. Orele 15:40, 19:40, 21:40. Joi 23 iunie Orele 15:40, 20:20, 21:40. X­MEN: FIRST CLASS CEI DINT}I (N­15) AC|IUNE Vineri 17 iunie. Luni ­ Joi 20 ­ 23 iunie. Orele 14:10, 16:50, 19:30, 22:15. S]mb[t[ ­Duminic[ 18 ­ 19 iunie. Orele 11:20, 14:10, 16:50, 19:30, 22:15.

KUNG FU PANDA 2 ­ 3D DUBLAT (AG) ANIMA|IE Vineri 17 iunie. Luni ­ Joi 20 ­ 22 iunie. Orele 13:40, 17:40. S]mb[t[ ­Duminic[

CINEMA DACIA BAIA MARE Vineri ­ Joi 17 ­ 23 iunie. Orele 14:00, 16:00, 18:00, 20:00. Tarif redus 5 lei ora 14:00. Tarif `ntreg 7 lei orele 16:00, 18:00, 20:00. Durata: 1h30’. Regizor: Cornel George Popa. Distribu\ie: Cristina Florea, Vlad Zamfirescu, Gabriel Spahiu. Genul: dram[.

18 ­ 19 iunie. Orele 11:40, 13:40, 17:40.

LEG{TURI DE S}NGE (2008)

Vineri ­ Joi 24 ­ 30 iunie. Orele 14:00, 16:00, 18:00, 20:00. Tarif redus 5 lei ora 14:00. Tarif `ntreg 7 lei orele 16:00, 18:00, 20:00. Durata: 1h55’. Regizor: Tomas Alfredson. Distribu\ie: Per Ragnar, Kåre Hedebrant, Lina Leandersson. Genul: dram[, horror, thriller, romantic.

www.24fun.ro I

7


17 iunie - 30 iuniei 2011

S}MB{T{ 18 Iunie Baia Mare PARTY ATHOS CLUB & LOUNGE DJ LLP & MISS SUNSHINE Rezerv[ri: 0749 901 143, 0741 060 445. TORTUGA CLUB & LOUNGE (incinta complex Narghila) TEQUILA PARTY Rezerv[ri: 0756 789 104. ESSENTIAL CLUB & LOUNGE HOUSE PARTY ­ DJ ANDREI PLE±CA. www.clubessential.ro Rezerv[ri: 0748 242 043. ZEN LOUNGE PARTY PEOPLE! Rezerv[ri: 0733 334 064, 0721 965 074. EVENIMENT GOLD PLAZA SEARA DE FOLCLOR CU TARAGOTISTUL DUMITRU F{RCA±. Ora 20:00. Intrarea liber[! GRANITTA CAFE Art & Live Events SEAR{ DE BANCURI ±I KARAOKE! Rezerv[ri: 0723 833 757. www.granitta­cafe.ro MYSTIQUE Cafenea, Bar, Club LIVE MUSIC VLAD PUSTAI & FRIENDS Rezerv[ri: 0740 180 841 www.mystiquepub.ro

STUDENT’S NIGHT Rezerv[ri: 0749 901 143, 0741 060 445. TORTUGA CLUB & LOUNGE (incinta complex Narghila) LATINO PARTY. Rezerv[ri: 0756 789 104. ZEN LOUNGE RETRO HOUSE PARTY WITH CREES­MO Rezerv[ri: 0733 334 064, 0721 965 074. ESSENTIAL CLUB & LOUNGE RETRO PARTY ­ DJ ANDREI PLE±CA. www.clubessential.ro Rezerv[ri: 0748 242 043. CLUB PRIVEE STRDENT'S PARTY fetele primesc un cocktail din partea casei. Rezerv[ri: 0745 522 357, 0753 996 255. EVENIMENT GRANITTA CAFE Art & Live Events Sear[ de bancuri §i Karaoke! Rezerv[ri: 0723 833 757. www.granitta­cafe.ro MYSTIQUE Cafenea, Bar, Club JAM STATION ­ OVIDIU CRISTI, RADU MIHAI. Rezerv[ri: 0740 180 841 www.mystiquepub.ro VINERI 24 Iunie Baia Mare

fetele primesc un cocktail din partea casei. Rezerv[ri: 0745 522 357, 0753 996 255. ESSENTIAL CLUB & LOUNGE HOUSE PARTY ­ DJ ANDREI PLE±CA. www.clubessential.ro Rezerv[ri: 0748 242 043. EVENIMENT MYSTIQUE Cafenea, Bar, Club SEAR{ LIVE CU TRUPA SCURT PE 2 Rezerv[ri: 0740 180 841 www.mystiquepub.ro GRANITTA CAFE Art & Live Events SEAR{ DE BANCURI ±I KARAOKE! Rezerv[ri: 0723 833 757. www.granitta­cafe.ro ZEN LOUNGE MUZIC{ LIVE. Rezerv[ri: 0733 334 064, 0721 965 074. S}MB{T{ 25 Iunie Baia Mare MEGA CONCERT PUYA GOLD PLAZA Parter, ora 19:00. PARTY ATHOS CLUB & LOUNGE PARTYDUL KISS FM Rezerv[ri: 0749 901 143, 0741 060 445.

JOI 23 Iunie Baia Mare

PARTY TORTUGA CLUB & LOUNGE REGGAE NIGHT! Rezerv[ri: 0756 789 104.

TORTUGA CLUB & LOUNGE (incinta complex Narghila) TEQUILA PARTY. Rezerv[ri: 0756 789 104.

PARTY ATHOS CLUB & LOUNGE

CLUB PRIVEE STRDENT'S PARTY

ESSENTIAL CLUB & LOUNGE HOUSE PARTY DJ ANDREI PLE±CA.

8 I www.24fun.ro

www.clubessential.ro Rezerv[ri: 0748 242 043. ZEN LOUNGE PARTY PEOPLE! Rezerv[ri: 0733 334 064, 0721 965 074. EVENIMENT CASTELUL TELEKI, SATULUNG SERB{RILE CASTELULUI Ora 16:00. Pre\ bilet 20 lei. GRANITTA CAFE Art & Live Events SEAR{ DE BANCURI ±I KARAOKE! Rezerv[ri: 0723 833 757. www.granitta­cafe.ro SYMPHONY PUB SEAR{ DE KARAOKE Informa\ii §i rezerv[ri: 0362 421 956. symphonypub@yahoo.com MIERCURI 29 Iunie Baia Mare MYSTIQUE Cafenea, Bar, Club SEAR{ CU TEMATIC{ ITALIAN{/ FRANCEZ{ Rezerv[ri: 0740 180 841 www.mystiquepub.ro VINERI 30 Iunie Baia Mare ESSENTIAL CLUB & LOUNGE BANK SHOW & KARAOKE CU MIRCEA MURE±AN. www.clubessential.ro Rezerv[ri: 0748 242 043.


BAIA MARE CHILL & JAZZ CAFE incinta Gold Plaza BOURBON Cocktails & Coffee Gold Plaza, etajul 2. KARMA CAFÉ Gold Plaza, etajul 2.

PLACE CAFFE&LOUNGE Str. Progresului nr. 58 ­ 60 (vis a vis de Maramure§) OBAMA CAFE Bd. Independen\e nr. 2B NO STRESS CAFFE G. Co§buc nr.2, Tel.: 0744 404 436

FRIENDS & COFFEE Complex MARAMURE± ­ parter

TURABO CAFÉ B­dul Bucure§ti nr. 144 (incinta Real Supermarket), Tel.: 0740 010 450

THE CUBE P­\a Libert[\ii nr. 10 Tel. 0751­503.578

MADRID CAFÉ Bd. Traian nr. 8, Tel.: 0362­421.980

CAFENEAUA NOU{ P­\a Libert[\ii nr. 6 (centrul vechi)

MYSTIQUE CAFÉ str. ±colii col\ cu Progresului

COFFEE TIME Str. V. Lucaciu nr. 6, www.coffeetime.ro DEILANI CAFE Ghe. ±incai nr.8, Tel.: 0262 215 010 TOM WEST Str. Culturii nr. 9 CAFE ROTONDA Str. Transilvaniei nr. 8

10 I www.24fun.ro

ZEN CAFÉ P­\a P[cii nr. 7 (lateral cinema Minerul), Tel: 0729­832.669 PREMIUM BILLIARD & CAFFE B­dul Decebal nr.17 (intrare dinspre râul S[sar), Tel.: 0262 274 008 premiumbilliard@gmail.com CLASSIC CAFÉ bd. Bucure§ti nr. 26A

KARMA CAFÉ str. ±colii MAX CAFÉ B­dul Independen\ei 2A BAU CAFÉ Bd. Bucure§ti nr.5 (`ntre Po§tã §i PSD) GRANITTA CAFÉ Art & Live Events Bd. Bucure§ti nr. 3, Tel: 0723833757 www.granitta­cafe.ro VOGUE CAFÉ str. Victoriei nr. 57 BIZAR CAFÉ bd. Decebal SATU MARE AMBIANCE CAFFE & PATISERIE P­\a Libert[\ii nr 7 MUSIC'AT CAFFE & MUSIC PUB Str Ham Janos nr 4, Tel 0361421100 THALIA Str. Horea nr. 3/5 Locul de `nt]lnire al arti§tilor din Satu Mare

ART CAFE Pasajul Dacia (vis­a­vis de Filarmonic[), Tel: 0261­713133 CAFÉ P­ta Libert[\ii nr 5, Tel 0261710861 CAFENEA SERANO Str. ±tefan Cel Mare nr 1 BIG PLAYER'S CAFÉ & CASINO P­ta 25 Octombrie bl. 17 OSCAR CASINO & CAFÉ P­ta Libertatii nr 19. Orar 0­24. Rezerv[ri: 0751 085 575 ZAL{U LOTUS CAFE Str. I. Nichita, lâng[ P­\a Mic[ TAVERNA CAFFE Str. C. Coposu nr. 1, Tel.: 0751­940 579 UPTOWN CAFE Gh. Doja 111/ A, Tel: 0728.870.232 Orar: Luni ­ Vineri 8 ­ 14, S]mb[t[ ­ Duminic[ 10 ­ 2 LEVEL CAFÉ str. Unirii nr. 13 Activ Plaza, etajul 4 Tel.: 0747 563 709


www.24fun.ro Baia Mare Restaurante:

MAD DOG B­dul Unirii 8­10, Tel.: 0742.824.857

RESTAURANT BUDAPESTA Victoriei nr.94, Tel.: 0262.219.897

FAST­FOOD IMBISS Str. Progresului nr. 60

RESTAURANT MARA Unirii nr. 11, Tel.: 0262.226.660

Satu Mare

RESTAURANT GRAN GALA ­ IL PADRINO Str. Victoriei Nr. 114 (fostul cinema S{SAR), Rezerv[ri la tel.: 0362­401.232 RESTAURANT CETATE A. Mure§anu nr. 9,Tel: 0262.212.210 RESTAURANT MILLENIUM P­\a Libert[\ii nr.5,Tel: 0262.211.761 OAZA ITALIAN{ ­ Str. Culturii nr. 3 RESTAURANT PARC Valea Ro§ie 28, Tel.: 0262.206.362 RESTAURANT UNION Str. Cri§an 9, Tel.: 0262.216.988 RESTAURANT DARY Bd. Traian nr. 6, Tel.: 0362.404.937 RESTAURANT SELMONT Victoriei nr.92, Tel.: 0262.219.790 RESTAURANT/ PIZZERIE“ IL PADRINO” str. ±colii nr. 9 Tel.: 0362.800.414, 0262.275.629 DULCE VIDA Podul Viilor nr. 2, Tel: 0262.217.272 RESTARURANT MAX Str. Independen\ei nr. 2A RESTAURANT CURTEA VECHE Pia\a Libert[\ii nr.16 RESTAURANT MOCIRI|A sat Mocira, str. Mihai Viteazul nr. 12 (l]ng[ biseric[), Tel.: 0752.190.436

RESTAURANT CHILLY CSÀRDA str. Petöfi nr.30, Tel.:0725.927.700 RESTAURANT LOTUS Str. Careiului nr 5, Tel: 0261.742.677 RESTAURANT & PIZZA KARDINAL M. Viteazul nr 32, Tel.: 07438600542 RESTAURANT TEI L. Blaga UU 34, Tel.: 0744.545.341 RESTAURANT MIORI|A (livrare gratuit[) M. Viteazul, nr. 5, Tel.: 0261.713.761 CRAMA PIETROASA L. Rebreanu 21, Tel.: 0261.711.145 RESTAURANT BELVEDERE Bd. Clo§ca nr. 64, Tel.: 0261.759.665 RESTAURANT FEMINA Bd­ul Clo§ca nr. 9, Tel.: 0261.722.710 RESTAURANT MARA ­ PINOCHIO PARK ­ V. Lucaciu 19, Tel.: 0261.768.899 HOTEL­RESTAURANT DANA Drumul Careiului nr. 128 Tel.: 0261.768.716, 0261.768.496 RESTAURANT CASABLANCA Avram Iancu, Tel.: 0261.768.204 PIZZERIA MACAO Transilvania nr. 3, Tel.: 0261.717.997 PIZZA CLASS P­\a 25 Octombrie 7, Tel.: 0261.715.511 PIZZERIA ALI BABA C. Coposu, Tel.: 0261.712.050

RESTAURANT LUMIERE Pia\a Libert[\ii 3, Tel.: 0262.214.020

PIZZA DON PEPE Str. Petofi, nr 6, Tel.: 0261.714.441

RESTAURANT PRONTO str. Victoriei nr. 146, Tel.: 0262 275841, 0744.697.744

RESTAURANT AURORA P­\a Libert[\ii nr. 10, Tel.: 0261.714.199

BUONISSIMO Str. ±colii nr. 3A, Tel.: 0262.221.015 MON CAPRICE Str Victoriei nr. 16, Tel: 0262/275.727 RESTAURANT MARONI Bd. Unirii Nr. 11 (corp J ­ l]ng[ Pa§apoarte), Tel.: 0362­ 421.963 HANUL “DEALUL FLORILOR” ±I “CRAMA MARIA” Tel.: 0262­213 519, 0728 308 913 E­mail: sagitariussa@ymail.com Pizzerii/Fast­Food: PIZZERIA BAILANDO G. Co§buc nr 14, Tel.: 0262 227 172 Mobil: 0730 305 097 www.pizzeriabaylando.1r.ro SANDWICH HOUSE str. Gh. ±incai nr 24 PIZZERIA CINQUECENTO Petofi ±andor 7, Tel.: 0362.806.781 RESTAURANT/ PIZZERIE “IL PADRINO” P­\a Revolu\iei 4/3, Tel: 0362.404.404 PIZZA H Bd. Bucure§ti. 6, Tel.: 0262.211.012 PIZZA M Al. Odobescu 2, Tel.: 0262.218.409 PIZZA PLUS & GRILL PLUS Bd. Traian 13, Tel: 0262.226.234 PIZZA LIBERTY XL P­\a Libert[\ii nr. 10, Tel.: 0755­636.663 (Livr[ri la domiciliu) PIZZERIA IMBISS ±colii 1/10, Tel.: 0744.170.350 PIZZA CROKO Independen\ei 4A, Tel.: 0362.404.101

RESTAURANT MON AMI P­\a 25 Octombrie, Tel.: 0261.716.494 RESTAURANT SHANGHAI V. Lucaciu nr. 20, Tel.: 0261.770.056 AVICENA Str.Universului 2, Tel.: 0743.756.673 PIZZERIA “CPT. BARBAROSSA” Bd. Transilvania nr. 3, Tel.: 0262.710.940 PIZZERIA BORSALINO I. C. Bratianu 2, Tel.: 0261.710.910 PIZZERIA HELLO MARGOT Calea Traian, Tel.: 0261.768.595 Str. Gh. Doja nr. 1, Tel.: 0261.716.691 RESTAURANT PIZZERIE AL CAPONE Str. Iuliu Maniu nr 8 (fost[ Rozelor) Tel.: 0261­722.222, 0741­213.213, 0732­407.096 PIZZERIA GRANDISSIMA P­\a Libert[\ii 18, Tel.: 0261.711.111 PIZZERIA SANCHO Tel: 0261.717.999 PIZZERIA DON CORLEONE F]nt]nelor, nr. 1, Tel.: 0261.761.000 MOARA CU NOROC specialitate Sexy Pizza str. A. Iancu 2 Tel.: 0735­788.133, 0753­788.133, moaracunorocsm@yahoo.com RESTAURANT HOREA 10 Horea nr. 10 Tel.: 0261 715912, 0749 191127 RESTAURANT & PIZZERIE SANCHO Tel.: 0261 717999, Mobil: 0748 068500 STEAK HOUSE RESTAURANT PIZZERIE ­ Str. Iuliu Maniu nr. 5, Tel.: 0361424585, Web: www.steak.ro Orar: 11­23

www.24fun.ro I

11


www.24fun.ro Baia Mare Hoteluri: HOTEL AMBASSADOR**** Str. Moldovei 2, Tel.: 0262 250 242. www.hotelambassador.ro

Fax: (+40)262 223339 www.statiuneaizvoare.ro rezervare@statiuneaizvoare.ro office@statiuneaizvoare.ro Ocna ±ugatag

HOTEL CARPA|I**** Str. Minerva nr. 16, Tel.:0262 214 812, 3, 4.

Pensiuni: HOLIDAY Str. Dumbravei 20, Tel.: 0744 512 076.

EUROHOTEL*** Bd. Bucure§ti nr. 23, Tel.: 0262 222 405. www.bestwesterneurohotel.ro

POPASUL DIN DEAL Unirii 1D, Tel.: 0262 374 133.

HOTEL EURO HOUSE*** Bd. Independen\ei nr. 34, Tel.: 0362 802 055. HOTEL MARA*** Bd. Unirii nr. 11, Tel.: 0262 226 660. HOTEL RIVULUS*** Str. Culturii nr 3, Tel/Fax: 0262 216 302. www.hotelrivulus.ro HOTEL SENECA*** M[rgeanului nr.11B, Tel.: 0262 250 431. HOTEL SPORT** B­dul Unirii 14A, Tel.: 0262 224 901. sport@dsjmaramures.ro HOTEL VIOREL MATEIANU*** Str. Victor Babe§ 64, Tel.: 0262 276 984. www.fcmateianu.ro HOTEL ROATA Cavnic, jud. Maramure§ Tel.: 0262 295 142, 0262 295 143. www.hotel­roata.ro COMPLEXUL TURIST ±UIOR Tel.: 0262 262 080, 0262 262 484. contact@suior.ro, www.suior.ro

PENSIUNEA SANDRA Gr[dinile Dumbravei nr.1 Tel.: 0740 880 367. PENSIUNEA TELEPTEAN Unirii 1C, Tel.: 0262 374 177. COMPLEX TURISTIC LACUL S{RAT Str. Lacurilor nr. 7, Tel: 0764 013 067, www.laculsarat.ro HOTEL SALINA Str. Unirii nr. 5, Tel: 0262 374 362, contact@hotelsalina.ro PENSIUNEA TURISTIC{ CABANA ST}NA Tel: 0729 330 144, 0729 330 143 www.cabanastana.ro CENTRUL DE FORMARE ±I ODIHN{ EUROSIND str Dumbravei nr.8, Tel.: 0749.112.200 web: www.eurosind.ro Satu Mare HOTEL CORAL Drum Satu Mare ­ Petea nr. 405, Tel.: 0374 220 001, 0751 101 103. www.complexcoral.ro

MOTEL CRISTAL Bd. Bucure§ti nr.124 Tel.: 0262 220 978, 0742 042 102.

HOTEL DANA Str. Careiului nr.128 (la ie§irea din Satu Mare spre Oradea). Tel.: 0261 768 069.

MOTEL GRAN GALA IL PADRINO Str. Victoriei nr. 114 (fostul cinema S{SAR), Rezerv[ri: 0362 401 232.

HOTEL DANA II P­\a Libert[\ii nr. 2. Tel.: 0261 806 230. www.dana­hotel.ro

Pensiuni: PENSIUNEA DEALUL FLORILOR Dealul Florilor nr. 12, Tel.: 0362 417 828, 0745 300 759, 0744 473 669.

HOTEL AURORA Pia\a Libert[\ii nr 11. Tel./Fax: 0261 714 946. www.aurora­sm.ro

PENSIUNEA IDEAL Str. ±teampului nr.6, Tel.: 0749 114 334. Fax: 0362 411 411. www.pensiuneaideal.ro

HOTEL ASTORIA Str. Mihail Kogalniceanu nr.1. Tel.: 0261­806 185

PENSIUNEA SILVIA Str. 16 Februarie nr. 1, Tel.: 0362 806 238, 0743 311 935, 0744 502 972. E­mail: averson@email.ro PENSIUNE ANDYVIA Str. Victor Babe§ nr.36 C Tel.: 0262 424 067. www.andyvia.ro PENSIUNE CASA ROSA Str. Mihai Eminescu nr. 65A Tel.: 0262 212 338. ww.casarosa.ro PENSIUNEA IONA Str. Universitarilor 50 Tel.: 0262 212 805, 0723 525 700. STA|IUNEA IZVOARE Maramure§ la 30 km de Baia Mare, Tel.: (+40) 720 600944,

12 I www.24fun.ro

HOTEL MELODY Loc. P[ule§ti, Str. Principal[ nr.37, Tel/fax: 0261 757 330. Rez.: 0261 706 724. www.hotel­melody.ro MOTEL SELECT Str. Careiului, Tel.: 0261 706 910. www.motelselect.ro MOTEL YAGO str.Aurel Vlaicu nr.71 Tel.: 0261 820 912, 0744 702 670. VILLA BODI**** P­ta Libertatii nr 5, Tel./fax: 0261 710 861, 0261 710 862. MOTEL LA CONAC Loc. Botiz, Str. Miori\ei nr.99 Tel.: 0261 774 188, 0745 634 313. www.motellaconac.ro


BAIA MARE CLUB ATHOS Casa de Cultur[ Tel: 0749 901 143, 0741 060 445 CLUB PRIVEE Pia\a Libert[\ii nr. 8 CLUB NARGHILA V. Lucaciu nr. 4, Tel.: 0728­043.222, 0740­520.697, 0746­613.712 orar: L­J: 17­02, V­D: 17­04 ESSENTIAL Club & Lounge B­dul Independen\ei nr. 4 (Casa de Cultur[ ­ intrarea lateral[) CLUB GOLD TIME Casa Tineretului EXIT CLUB & LOUNGE Podul Viilor nr. 2 LAS VEGAS Billiard & Lounge Str. Victoriei nr. 5, Rezerv[ri tel.: 0262 218 042, 0766 484 800, 0754 641 116 OCTOPUS BOWLING B­dul Bucure§ti nr.44 PREMIUM BILLIARD B­dul Decebal nr.17 (intrare dinspre râul S[sar), Tel.: 0262 274 008 premiumbilliard@gmail.com Mr. BILIARD Str. Oituz, nr. 3A, Tel.: 0262 250 380, 0721 377 496 MUSIC PUB Bd. Independen\ei nr. 2B SYMPHONY PUB Str. ±colii nr. 4, Tel.: 0362­421.956 symphonypub@yahoo.com SCOTTISH PUB P­\a Revolu\iei nr.5, Tel.: 0262 211 189 L ­ V: 8­24; S: 9.30­1.30; D: 9.30­24

BABYLON MUSIC BAR Str. Cuza Vod[ nr. 28, Tel: 0261­750 980 CASUAL PUB Str. Iuliu Maniu nr. 5 BACK DOOR IRISH PUB B­dul Vasile Lucaciu Bl. T2 (col\ cu Str. Tudor Vladimirescu) Mobil: 0751 134 392 PUB DOWN TOWN Str ±tefan cel Mare nr 10, Tel 0744601240 OSCAR SALA DE JOCURI B­dul Transilvaniei nr 3. Orar 0­24 CASINO CORSO P­\a Libert[\ii nr 6. Orar 0­24 BILIARD MAVIO Pia\a Libert[\ii nr 18, Tel.: 0361425463 INSOMNIA CLUB Pia\a P[cii nr. 1 (cinema Victoria) Tel.: 0721 246 760 AMNEZIA CLUB Transilvania nr 3, Tel 0742194467 JOY CLUB Loc. Carei, str. Viilor nr. 54 (`n incinta ±trandului Termal Carei) www.strandtermalcarei.ro MUSIC'AT CAFFE & MUSIC PUB Str Ham Janos nr 4, Tel 0361421100 BIG PLAYER'S CAFÉ & CASINO P­ta 25 Octombrie bl. 17 OSCAR CASINO & CAFÉ P­ta Libertatii nr 19. Orar 0­24 Rezerv[ri: 0751 085 575 ZAL{U

BARBAROSSA Pia\a Libert[\ii nr. 12 Luni­Joi: 10­24, Vineri­Duminic[: 11­01

LA STRADA CLUB Str. Gh. Laz[r nr. 4, Tel: 0260­619 202

CAFFE­BAR BAILANDO Bd. Republicii Nr. 1

CLUB T 22 Decembrie nr. 1, Orar: V­S: 22­05

WILD VEST Bd­ul Unirii nr. 7A, Tel.: 0724 039 363 MILLENIUM PUB P­\a Libert[\ii 5, Tel.: 0362 415 045 CHEZ PHILLIP P­\a Libert[\ii nr. 4, Tel: 0754 079 512 ZEN LOUNGE P­\a P[cii nr. 7 (lateral cinema Minerul), Tel: 0729­832.669 MYSTIQUE str. ±colii col\ cu Progresului PHOTO PUB str. Culturii nr. 1 (l]ng[ OJT) SATU MARE CLUB ZAMBARA B­dul Transilvania nr. 3, Tel: 0744 984 376. Orar: V. ­S. 22­05

LEVEL CAFÉ str. Unirii nr. 13 Activ Plaza, etajul 4 Tel.: 0747 563 709 BOEMA Str. Gh. Laz[r nr. 2, Tel: 0260­619 202 BAR TORNERO Biliard, jocuri electronice Str. Avram Iancu, Bl.N17, (lâng[ Codiflor), Tel. 0721­112006 GREEN CLUB Str.9 Mai nr. 2, Tel.: 0740 192 477 BAR BILIARD DESTINY Str. D. Gherea nr.26­28, Tel. 0740­052589. Orar: L­J­D 14­23, V­S 14­03 CLUB DIESEL Bd. Mihai Viteazul nr.10, Tel. 0747­563 709

www.24fun.ro I

13


Telefon: 0262­218458, Web: www.toyota.ro 0262­218164. ROBOT PROD COM SC ATP EXODUS & Fax: 0262­218164 Web: www.renault.ro SRL CO SRL ­ Centru dealer Autorizat de SC AUTO GYL SRL VOLKSWAGEN Vanz[ri §i Service str. Vasile Lucaciu Bd Independen\ei Mercedes ­ Benz nr.177 nr. 59 Baia Mare 430012 Tel: 0744 636 862 Telefon: 0262­223298, Bd. Bucure§ti nr 65 Fax: 0262­220601 Mob.: 0722 EXODUS EUROMOTORS SRL www.robot.ro Tel.: 0362.805.695. dealer OPEL §i Fax: 0362.401.250 CHEVROLET AGM Autotechnik e­mail: Bd. Independen\ei AUDI info@atp­exodus.ro nr. 70 Bd. Bucure§ti nr. 57 Telefon: 0262­294780, Tel.: 00(40) 262 250 SC AUTODOX SRL 0262­294991. 298 dealer autorizat Fax: 0262­294990 audi@robot.ro KIA www. str. V. Lucaciu opel­euromotors.ro EURO HOUSE nr. 218 dealer SUZUKI Tel: 0262 214 052. FORTUNA MOTOR Bd. Independen\ei Fax: 0262 214 053 SRL nr.34, Web: Tel.: 0362.419.941 www.kia­baia mare.ro dealer autorizat MITSUBISHI §i HYUNDAI Zal[u AUTOTREND SRL Bd. Independen\ei complex auto – nr. 126 AUTOMOBILE SKODA Tel: 0262­349.044. SERVICE str. Europa nr. 4 REPREZENTAN|{ Telefon: 0262­206306. Fax: 0262­349.045 www. DACIA­RENAULT Fax: 0262­206306 mitsubishibaiamare.ro Str. C. Coposu nr. 93 www.autotrend.ro Tel. 0260­662 383, AUTO BECORO SRL LAND MOTORS SRL 0260­632 868 partener TOYOTA concesionar Bd. Independentei SC REGATA I SRL DACIA ­ nr. 57 SHOWROOM AUTO, RENAULT ­ Telefon: 0262­224011, VÂNZARI LEASING NISSAN ­ 0262­223899. Str. C. Coposu Bd Independen\ei Fax: 0262­223899 nr. 110/A nr. 32 Baia Mare

14 I www.24fun.ro

Tel. 0260­610 562 AUTOTREND SRL dealer autorizat – SKODA Tel: 004 0260 662 277 Fax: 004 0260 662 277 Mobil: 0727 228 715 calin.cincean@ autotrend.ro Satu Mare West Car Trade SRL Dealer Autorizat SKODA str. Botizului nr.167 Tel/fax : +40 261 768 389 www. westcar­skoda.ro Auto Class SA Dealer Autorizat DACIA ­ RENAULT str. Botizului nr.43 A Tel/Fax: +40 261 768 705 EUROCARS SRL Dealer Autorizat CITROËN str.Botizului nr.145 Tel.: 0361 409 965, Fax: 0261 768 789 Mobil: 0745 901 254.


24 FUN  

Cel mai tare ghid din Romania!