Page 1

Masura 431.2 - Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului 1. Obiectivele urmarite prin implementarea proiectului si raportul cu strategia de dezvoltare pentru teritoriul TARA VRANCEI Masura 431 urmareste cresterea capacitatii de implementare a strategiilor de dezvoltare locala prin: a) Constructie institutionala la nivel local; b) Asigurarea resurselor umane, financiare si tehnice pentru sprijinirea activitatii Grupurilor de Actiune Locala; c) Instruirea personalului Grupurilor de Actiune Locala în vederea elaborarii si implementarii strategiilor de dezvoltare locala; d) Animarea teritoriului. Functionarea grupului de actiune locala TARA VRANCEI se va realiza cu respectarea prioritatile 1-5 si obiectivelor 1-8 prezentate anterior in capitolul de prioritati. Asadar, si in cadrul acestei masuri, obiectivul stabilit pentru implementarea planului de dezvoltare locala din zona TARA VRANCEI reflecta analiza SWOT a grupului, intre obiectiv si prioritati existand o relatie sinergetica si complementara. Prin urmare, criteriul de selectie SCS3.1.2 este respectat inca o data.

Raportul cu strategia de dezvoltare Accesarea masurii 431.2 este necesara si oportuna pentru implementarea strategiei de dezvoltare a grupului de actiune locala TARA VRANCEI.

Asadar, aceasta masura ofera

grupului posibilitatea de a functiona corect, asigurandu-i resurselor financiare necesare: inchirierii unor locatii, plata expertilor implicati in implementarea stategiei de dezvoltare locala,


inchirierea/achizitia de echipamente de birotica si electronice si alte actiuni specifice functionarii gal. 2. Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite precum si modul de acoperire a teritoriului TARA VRANCEI Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite Componenta a - Functionarea GAL (16%) Componenta b - Instruire si animarea teritoriului dupa selectia GAL (4%) Actiunile satisfac necesitatile in ceea ce priveste organizarea si functionarea grupului de actiune locala Tara vrancei. Actiunile prezentate mai sus, vor fi implementate in cadrul grupului de actiune locala TARA VRANCEI cu respectarea prioritatile 1-5 si obiectivelor 1-8 prezentate anterior in capitolul de prioritati. Prin urmare, actiunile stabilite in cadrul acestei masuri, sunt in concordanta cu obiectivele si prioritatile strategiei. Asadar, criteriul de selectie CS3.1.3 se respecta inca o data. Modul de acoperire a teritoriului de catre actiunile aferente acestei masuri: Actiunile sunt destinate intregului teritoriu. 3. Sinergia cu alte masuri Masura este complementara cu toate masurile prezentate mai sus. Actiunile specifice acestei masuri se pot realiza fie individual, fie in complementaritate cu alte actiuni din

Dupa cum se poate observa, prin intermediul acestei masuri, strategia de dezvoltare locala propusa, demonstreaza complementaritatea cu alte programe de dezvoltare. Prin urmare, criteriul de selectie CS3.1.4 se respecta inca o data. cadrul altor masuri.


4. Beneficiarii GAL - TARA VRANCEI Evaluarea numarului de beneficiari s-a realizat in cadrul anexei 2. 5. Tipuri de actiuni eligibile Componenta a) - Urmatoarele categorii de cheltuieli vor fi eligibile în cadrul componentei a: Tipuri de cheltuieli pentru Cap. I– Cheltuieli cu personalul GAL: • Salarii si alte tipuri de remuneratii pentru personalul GAL– angajati cu contract de munca,contract pe drepturi de autor, prestare servicii ca persoana fizica autorizata;

Tipuri de cheltuieli pentru Cap. IICheltuieli pentru derularea activitatii GAL: • Cheltuieli pentru plata chiriei sediului GAL; se va stabili in conformitate cu pretulpietei, dar nu mai mult de 3 euro/m2 suprafata utila/luna. GAL-ul va avea în vedere sa îsistabileasca sediul pe teritoriul GAL; • Cheltuieli pentru întretinerea sediului GAL (curatenie, igienizare etc.); • Cheltuieli pentru închirierea/achizitia/întretinerea de bunuri: mijloace de transport,echipamente si alte bunuri necesare pentru desfasurarea activitatilorGAL; • Cheltuieli pentru achizitia de consumabile – hârtie, tonere, birotica etc. • Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, posta si servicii postale etc.) si platautilitatilor (energie electrica, energie termica, alimentarea cu gaze naturale etc.); • Cheltuielipentru asigurarea transportului(transport rutier, transport feroviar, transportaerian, etc.); • Cheltuieli pentru participarea la activitatile retelei nationale si europene de dezvoltarerurala, seminarii, etc. – transport, cazare, masa, diurna etc;

Tipuri de cheltuieli pentru Cap. III –Cheltuieli pentru servicii externalizate: • Cheltuieli pentru servicii externalizate, legate de implementarea strategiei de dezvoltarelocala – consultanta,expertiza etc. • Cheltuieli pentru servicii externalizate, pentru functionarea eficienta a GAL – serviciide audit, contabile,servicii informatice, etc.


Componenta b) -Urmatoarele categorii de cheltuieli vor fi eligibile în cadrul componentei b: Pentru Cap. I Cheltuieli pentru instruire – angajati GAL si lideri locali: • cheltuieli pentru inchirierea de echipamente, logistica pentru derularea actiunilor • cheltuieli cu taxele /servicii de instruire; • cheltuieli cu transportul; • cheltuieli de cazare; • cheltuieli pentru masa; • cheltuieli cu diurna.

Pentru Cap. II Cheltuielile pentru realizarea de studii ale zonei: • cheltuieli pentru serviciile prestate în vederea realizarii de studii la nivelul teritoriului,legate de implementarea strategiei de dezvoltare locala;

Pentru Cap. III Cheltuieli pentru evenimente de promovare: • cheltuieli onorarii experti implicati în proiect; •cheltuieli cu materiale informative; • cheltuieli cu consumabile în cadrul actiunilor; • cheltuieli pentru închirierea de echipamente, logistica pentru derularea ac_iunilor; • cheltuieli pentru închirierea de spatii adecvate pentru derularea activitatilor proiectului; • cheltuieli privind asigurarea transportului pentru realizarea activita_ilor dincadrul proiectului; • cheltuieli privind cazarea si masa în cadrul activitatilor proiectului; • cheltuieli privind transportul, cazarea si masa participantilor la actiuni de informare –promovare si animare a teritoriului (seminarii, grupuri de lucru, etc.);

Pentru Cap. IV Cheltuieli pentru furnizarea informatiei cu privire la strategia de dezvoltarelocala: • cheltuieli onorarii experti implicati în proiect; • cheltuieli cu materiale informative (brosuri, pliante, afise, spoturi etc.); • cheltuieli cu consumabile în cadrul actiunilor;


• cheltuieli legate de crearea si actualizarea site-ului propriu al GAL; • cheltuieli pentru închirierea de echipamente, logistica pentru derularea ac_iunilor; • cheltuieli pentru închirierea de spatii adecvate pentru derularea activitatilor proiectului; • cheltuieli privind asigurarea transportului pentru realizarea activitatilor dincadrul proiectului; • cheltuieli privind cazarea si masa în cadrul activitatilor proiectului; • cheltuieli privind transportul, cazarea si masa participantilor la actiuni de informare –cu privire la strategia de dezvoltare locala (seminarii, grupuri de lucru, etc.);

Pentru Cap. V Alte cheltuieli pentru animarea teritoriului

In ceea ce priveste defalcarea actiunilor in materiale si imateriale, aceasta s-a realizat in cadrul anexei 2. 6. Criterii de selectie locala Se vor respecta criteriile de selectie din fisa masurii 431.2, PNDR. 7. Intensitatea ajutorului 100% 8. Indicatori de monitorizare Tip de indicator Realizare

Realizare

Indicator Numar de actiuni sprijinite privind functionarea grupurilor de actiune locala Numar de participanti care au realizat cu succes actiunea de instruire

Tinta 2010-2013 3

1 (GAL TARA VRANCEI)

9. Buget Bugetul alocat masurii pentru perioada 2010-2013, pentru GAL TARA VRANCEIeste de 570.000 euro.

Profile for Tara  Vrancei

Fisa masura 431 2 funcţionarea grupului de acţiune locală, dobândirea de competenţe şi animarea teri  

Fisa masura 431 2 funcţionarea grupului de acţiune locală, dobândirea de competenţe şi animarea teri  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded